MEDEWERKER LOGISTIEK MANAGEMENT - MATERIAL MANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDEWERKER LOGISTIEK MANAGEMENT - MATERIAL MANAGEMENT"

Transcriptie

1 MEDEWERKER LOGISTIEK MANAGEMENT - MATERIAL MANAGEMENT EINDTERMEN VANAF 2002/2003 DATUM VAN INDIENING: e WIJZIGING: e WIJZIGING: INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Drs. L.M.J. Römkens TELEFOONNUMMER: FAXNUMMER: REGISTRATIECODE: 10034

2 ECABO, Amersfoort Amersfoort, 1 juni 2001 Uitgave december 2001 e-lo Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoud blz. Rubriek I: Algemeen 1 1. Naam kwalificatie 1 2A. Niveau kwalificatie 1 2B. Onderbouwing niveau-aanduiding 1 2C. Advies t.a.v. leerwegen 1 3. Relatie met oude kwalificatiestructuren Leerlingwezen en MBO 1 4. Plaats in kwalificatiestructuur ECABO 2 5. Overheidsbekostiging 2 6A. Advies t.a.v. omvang beroepspraktijkvorming 2 6B. Vrije ruimte 2 7. Wettelijke beroepsvereisten 2 8. Onderliggende beroepsprofielen 3 9A. Deelkwalificaties met studiebelastingsuren, externe legitimering 4 9B. Studiebelastingsuren gehele kwalificatie 5 9C. Deelkwalificaties benodigd voor diplomering 6 Rubriek II: Aandachtspunten (conform WEB/Format) 7 1. Maatschappelijk culturele kwalificering 7 2. Doorstroomkwalificering 7 3A. Wijze bevordering aansluiting HBO 7 3B. Raadpleging HBO 7 4A. Wijze bevordering aansluiting VBO/MAVO 8 4B. Raadpleging VBO/MAVO 8 5. Verwerking oordeel andere betrokkenen 8 Rubriek III: Advies Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt 9 1A. Datum en nummer advies ACOA 9 1B. Samenvatting ACOA-advies 9 1C. Verwerking ACOA-advies 9 Rubriek IV: Implementatie Implementatievoorstel 10 Rubriek V: Ondertekening 11 1A. Naam voorzitter LOB 11 1B. Handtekening voorzitter LOB 11

4 Inhoud blz. Rubriek VI: Eindtermen 12 Eindtermen deelkwalificatie Bedrijfsoriëntatie 4 12 Eindtermen Maatschappelijk culturele deelkwalificatie 3 13 Eindtermen deelkwalificatie ICT - gebruik 3 14 Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie 3 14 Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie MVT 3 - keuzetaal 1 14 Eindtermen deelkwalificatie Goederenstroombesturing 3 15 Eindtermen deelkwalificatie Inkopen/bestellen 3 16 Eindtermen deelkwalificatie Inkoopbeleid en -planning 4 16 Eindtermen deelkwalificatie Productieplanning 4 17 Eindtermen deelkwalificatie Operationele productiebeheersing 4 17 Eindtermen deelkwalificatie Voorraadbeheer 4 18 Eindtermen deelkwalificatie Magazijnbeheer 4 18 Eindtermen deelkwalificatie Materials handling 4 19 Eindtermen deelkwalificatie Bedrijfscalculaties 4 20 Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie MVT 2 - keuzetaal 2 20 Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie MVT 3 - keuzetaal 2 20 Eindtermen deelkwalificatie Marketingplanning 4 21 Eindtermen deelkwalificatie Marktverkenning 4 21 Eindtermen deelkwalificatie Transportadministratie 4 22 Eindtermen deelkwalificatie Transportmanagement 4 22 Eindtermen deelkwalificatie Algemeen juridische beroepsvorming 4 23 Eindtermen deelkwalificatie Bedrijfsmilieuzorg 4 24 Eindtermen deelkwalificatie E-business 3 24 Eindtermen deelkwalificatie Doorstroom HBO Economie & Maatschappij 4 25 Eindtermen deelkwalificatie Internationale beroepsoriëntatie 3 27 Bijlage 1: Overzicht beroepskwalificaties ECABO Bijlage 2: Typering deelkwalificaties Medewerker logistiek management - material management Bijlage 3: ECDL (Europees Computer Rijbewijs, Syllabus versie 3.0)

5 RUBRIEK I: ALGEMEEN 1. Naam van de kwalificatie ART /1 Medewerker logistiek management - material management 2A. Niveau van de kwalificatie ART /3 Het betreft een kwalificatie op niveau 4 (middenkaderfunctionaris). 2B. Korte onderbouwing niveau-aanduiding ART /3 De Medewerker logistiek management - material management is een medewerker, die zelfstandig en met gebruik van moderne methoden en technieken, analyses aangaande logistieke prestaties in het material managementsysteem verricht. Voorts levert hij/zij een bijdrage aan de besturing van de goederenstroom en voert hiervoor administratief logistieke taken uit. De medewerker is verantwoordelijk voor de planning en voor beslissingen met betrekking tot inkoop/verwerving, voorraadbeheer, productieplanning/productiebeheersing en materials handling. Daarbij onderhoudt de medewerker tevens contacten met personen en instanties. De hiervoor benodigde communicatieve vaardigheden zorgen voor een hoge transferwaarde. 2C. Advies t.a.v. leerwegen ART /3 Zowel de beroepsbegeleidende als de beroepsopleidende leerweg wordt geadviseerd. 3. Aanduiding van welke opleiding/kwalificatie de kwalificatie een voortzetting vormt ART /2 Leerlingwezenopleiding Medewerker Logistiek Management, goedkeuringsnummer OC&W

6 4. Plaats van de kwalificatie in de kwalificatiestructuur van het LOB ART /1 Zie bijlage 1 5. Overheidsbekostiging ART /2 Wij adviseren de opleiding behorende bij deze kwalificatie voor overheidsbekostiging in aanmerking te laten komen. 6A. Advies over de omvang van de beroepspraktijkvorming van de kwalificatie in percentages van het totale aantal studiebelastingsuren FORMAT Voor de beroepsbegeleidende leerweg: 70% Voor de beroepsopleidende leerweg: 30% 6B. De vrije ruimte in percentages van de bruto studiebelasting ART A FORMAT Voor de beroepsbegeleidende leerweg: 15% Voor de beroepsopleidende leerweg: 20% 7. Wettelijke beroepsvereisten (waaronder richtlijnen Europese Unie) ART Geen 2

7 8. Gelegitimeerd(e) beroepsprofiel(en) of vergelijkbare informatiebron(nen) ART FORMAT Beroepenanalyse inkoop en logistiek. VLM/CIBB,

8 9A. Benaming deelkwalificaties met het geadviseerde aantal studiebelastingsuren per deelkwalificatie en de deelkwalificaties die bij examinering extern gelegitimeerd moeten worden. ART /1 Aantal sbu s Benaming deelkwalificaties Code Categorie Externe legitimering bbl bol Bedrijfsoriëntatie 4* A nee MCK A nee ICT-gebruik A nee Zakelijke communicatie A nee Zakelijke communicatie MVT 3-keuzetaal A nee Goederenstroombesturing A ja Inkopen/bestellen A ja Inkoopbeleid en -planning A ja Productieplanning A ja Operationele productiebeheersing A ja Voorraadbeheer A ja Magazijnbeheer A ja Materials handling A ja Bedrijfscalculaties A ja Zakelijke communicatie MVT 2-keuzetaal B nee Zakelijke communicatie MVT 3-keuzetaal B nee Marketingplanning B nee Marktverkenning B nee Transportadministratie B nee Transportmanagement B nee Algemeen juridische beroepsvorming B nee Bedrijfsmilieuzorg B nee E-business B nee Doorstroom HBO E&M B nee Internationale beroepsoriëntatie C nee * Het cijfer geeft het niveau van de deelkwalificatie aan. 4

9 9B. Aantal studiebelastingsuren van de kwalificatie ART / sbu's (eventueel restant sbu's kan worden benut voor een deelkwalificatie naar keuze) 5

10 9C. Benaming deelkwalificaties benodigd voor diplomering ART /2 Verplicht Bedrijfsoriëntatie 4* MCK 3 ICT-gebruik 3 Zakelijke communicatie 3 Zakelijke communicatie MVT 3-keuzetaal 1 Goederenstroombesturing 3 Inkopen/bestellen 3 Inkoopbeleid en -planning 4 Productieplanning 4 Operationele productiebeheersing 4 Voorraadbeheer 4 Magazijnbeheer 4 Materials handling 4 Bedrijfscalculaties 4 Verplichte keuze (2 van onderstaande deelkwalificaties) Zakelijke communicatie MVT 2-keuzetaal 2** Zakelijke communicatie MVT 3-keuzetaal 2** Marketingplanning 4 Marktverkenning 4 Transportadministratie 4 Transportmanagement 4 Algemeen juridische beroepsvorming 4 Bedrijfsmilieuzorg 4 E-business 3 Doorstroom HBO E&M 4 Vrije keuze Internationale beroepsoriëntatie 3 * Het cijfer geeft het niveau van de deelkwalificatie aan. ** Van deze deelkwalificaties mag men er slechts één kiezen. Het niveau van de te kiezen deelkwalificatie is afhankelijk van de voorkennis van de kandidaat. 6

11 RUBRIEK II: AANDACHTSPUNTEN (CONFORM WEB/FORMAT) 1. Maatschappelijk culturele kwalificering De maatschappelijk culturele kwalificering is waar nodig geïntegreerd in de algemene en beroepsgerichte deelkwalificaties. Overige relevante eindtermen op dit gebied zijn opgenomen in de maatschappelijk culturele deelkwalificatie (MCK). 2. Doorstroomkwalificering Wat betreft horizontale doorstroming kan op de eerste plaats gedacht worden aan de kwalificatie Medewerker logistiek management - fysieke distributie. Voor gelijkluidende deelkwalificaties op hetzelfde niveau kan vrijstelling worden verkregen. 3A. Wijze waarop aansluiting HBO bevorderd wordt ART /2 Ter bevordering van de aansluiting met het HBO is een aparte deelkwalificatie ontwikkeld, gebaseerd op de eindtermen van de commissie "Doorstroming MBO-HBO". 3B. Raadpleging vertegenwoordigers HBO ART /2 Zie 3A 7

12 4A. Wijze waarop aansluiting op VBO/MAVO bevorderd wordt ART /2 De aansluiting met VBO/MAVO is bevorderd door structurele afstemming in het kader van:. Praktijkbegeleidingscommissie (PBC). Veldadviesgroep (VAG). Landelijke Examen Commissie (LEC). Referentiegroep Economie, Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). Samenwerkingsprojecten 4e leerweg 4B. Raadpleging vertegenwoordigers VBO/MAVO ART /2 Zie 4A 5. Wijze waarop oordeel van eventuele andere betrokken instanties, waaronder eventuele andere betrokken COB's/LOB's, is verwerkt ART /2 Met het bestuur van het LOB OVD zijn afspraken vastgelegd m.b.t. afstemming. 8

13 RUBRIEK III: ADVIES ADVIESCOMMISSIE ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT 1A. Datum en nummer advies ACOA ART /2 8 mei 2001, referentie RvM/HR 1B. Korte samenvatting ACOA-advies ART /2 Fase 1 Niet van toepassing Fase 2 De adviescommissie reageert positief ten aanzien van het toevoegen van de deelkwalificatie E-business 3 en het vervangen van de deelkwalificatie Geautomatiseerde informatievoorziening - gebruik 3 door de deelkwalificatie ICT - gebruik 3. 1C. Wijze van verwerking van ACOA-advies ART /2 Niet van toepassing 9

14 RUBRIEK IV: IMPLEMENTATIE 1. Implementatievoorstel FACULTATIEF 10

15 RUBRIEK V: ONDERTEKENING 1A. Naam voorzitter LOB ART /1 H. Hofstee 1B. Handtekening voorzitter LOB ART /1 11

16 RUBRIEK VI: EINDTERMEN Eindtermen deelkwalificatie Bedrijfsoriëntatie 4 1. De kandidaat kan de begrippen organisatie, arbeidsorganisatie, bedrijf, onderneming, profitorganisatie en not-for-profit organisatie omschrijven. 2. De kandidaat kan een omschrijving geven van de doelstellingen, producten en/of diensten en de concurrentiepositie van enkele organisaties. 3. De kandidaat kan een beschrijving geven van het beleid van een organisatie inzake productontwikkeling, financiering en expansie. 4. De kandidaat kan de goederen-, diensten-, informatie- en/of geldstroomketen in een organisatie schematisch weergeven. 5. De kandidaat kan de in de wet geregelde organisatievormen omschrijven. 6. De kandidaat kan de kenmerkende verschillen tussen particuliere en overheidsorganisaties omschrijven. 7. De kandidaat kan het doel van een functie-omschrijving aangeven. 8. De kandidaat kan de belangrijkste organisatiestructuren omschrijven. 9. De kandidaat kan de belangrijkste ordeningsprincipes m.b.t. organisatiestructuren beschrijven (functioneel, product, markt, geografisch). 10. De kandidaat kan organisatieschema's hanteren. 11. De kandidaat kan het belang van procedures binnen organisaties verklaren. 12. De kandidaat kan een organisatie als systeem omschrijven. 13. De kandidaat kan de functie van werkgevers- en werknemersorganisaties omschrijven. 14. De kandidaat kan aangeven op welke wijzen samenwerking tussen ondernemingen georganiseerd kan zijn (publiekrechtelijk en privaatrechtelijk). 15. De kandidaat kan de vigerende waarden, normen en opvattingen weergeven over de betekenis van (betaalde en onbetaalde) arbeid voor individu en samenleving. 16. De kandidaat kan stappen ondernemen die kunnen leiden tot het vinden van betaald werk. 17. De kandidaat kan de rechten, plichten en verantwoordelijkheden omschrijven die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst. 18. De kandidaat kan weergeven welke mogelijkheden werknemers in een gegeven situatie hebben om invloed uit te oefenen binnen een werkorganisatie. 19. De kandidaat kan weergeven welke rechten, plichten en verantwoordelijkheden gelden voor een werknemer in geval van werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid in een gegeven situatie. 20. De kandidaat kan de belangrijkste moderne managementtechnieken omschrijven. 21. De kandidaat kan verklaren welke managementtechniek in een bepaalde situatie het meest adequaat is. 22. De kandidaat kan de belangrijkste managementstijlen omschrijven. 23. De kandidaat kan verklaren welke managementstijl in een gegeven situatie de meest adequate is. 24. De kandidaat kan de voortgang van een activiteit/project/proces bewaken. 25. De kandidaat kan de regels met betrekking tot beveiliging van gegevens toepassen. 26. De kandidaat kan doel, inhoud en werkingsgebied van de Arbeidsomstandighedenwet omschrijven. 27. De kandidaat kan de belangrijkste elementen van arbo-beleid en arbo-zorg in een organisatie. omschrijven. 28. De kandidaat kan de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten in een organisatie omschrijven. 29. De kandidaat kan de procedures, richtlijnen en voorschriften m.b.t. arbo-zorg in een organisatie toepassen. 30. De kandidaat kan arbo-knelpunten in een organisatie oplossen. 31. De kandidaat kan de relatie tussen de zorg voor kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden in een organisatie omschrijven. 12

17 50113 Eindtermen Maatschappelijk culturele deelkwalificatie 3 1. De kandidaat kan zijn mening verwoorden over maatschappelijke vraagstukken waarmee hij als burger en werknemer in aanraking komt. 2. De kandidaat kan met voorbeelden verduidelijken dat maatschappelijke en culturele omstandigheden invloed hebben op de opvattingen en het gedrag van personen. 3. De kandidaat kan met voorbeelden verduidelijken dat de media een rol vervullen bij de overdracht van waarden, normen en opvattingen. 4. De kandidaat kan verklaren welke waarden en normen een rol kunnen spelen in intermenselijke relaties. 5. De kandidaat kan aangeven hoe binnen primaire leefverbanden rolpatronen en machtsverhoudingen een rol kunnen spelen. 6. De kandidaat kan voorbeelden geven van culturele verschillen en overeenkomsten tussen en binnen (allochtone en autochtone) groepen in onze samenleving. 7. De kandidaat kan vooroordelen en stereotypen aangeven die bestaan in de beeldvorming van verschillende (allochtone en autochtone) groepen t.o.v. elkaar. 8. De kandidaat kan de belangrijkste kenmerken van parlementaire democratie omschrijven. 9. De kandidaat kan de werking van de Nederlandse parlementaire democratie uitleggen. 10. De kandidaat kan de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse rechtsstaat omschrijven. 11. De kandidaat kan de werking van het Nederlandse rechtssysteem uitleggen. 12. De kandidaat kan voorbeelden geven van grondrechten en (vormen van) rechtsbescherming. 13. De kandidaat kan de hoofdlijnen van de rechterlijke organisatie omschrijven. 14 De kandidaat kan het onderscheid tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon omschrijven. 15. De kandidaat kan de elementaire begrippen van het goederen- en verbintenissenrecht omschrijven. 16. De kandidaat kan het begrip verzorgingsstaat beschrijven. 17. De kandidaat kan de doelstellingen van de belangrijkste sociale verzekeringswetten noemen. 18. De kandidaat kan het begrip (beroeps)ethiek beschrijven. 19. De kandidaat kan de uitgangspunten van de belangrijkste levensbeschouwelijke en politiekideologische stromingen in ons land beschrijven. 20. De kandidaat kan voorbeelden geven van individualisering van de Nederlandse samenleving. 21. De kandidaat kan aangeven op welke wijze zich de ontwikkeling van Nederland tot een multiculturele samenleving manifesteert. 22. De kandidaat kan aangeven welke invloed de vergrijzing van de samenleving heeft op de verschillende maatschappelijke gebieden. 23. De kandidaat kan aangeven op welke wijze de internationalisering van de Nederlandse samenleving zich manifesteert. 24. De kandidaat kan aangeven wat verstaan wordt onder globalisering van de cultuur. 25. De kandidaat kan de gevolgen aangeven van de technologisering van de samenleving voor de hoeveelheid beschikbaar werk, de aard van het werk en de verdeling ervan. 26. De kandidaat kan de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid, werkloosheid, en arbeidsparticipatie aangeven. 27. De kandidaat kan de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid aangeven. 13

18 53261 Eindtermen deelkwalificatie ICT - gebruik 3 Voor de eindtermen wordt verwezen naar de eindtermen van het volledige ECDL-diploma. Afronding van de deelkwalificatie ICT - gebruik 3 kan leiden tot verstrekking van het diploma ECDL mits het examen is afgenomen conform de door stichting ECDL gestelde voorwaarden Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie 3 1. De kandidaat kan zowel in- als extern mondeling informatie inwinnen. 2. De kandidaat kan zowel in- als extern mondeling informatie verstrekken. 3. De kandidaat kan inkomende en uitgaande telefoongesprekken voeren. 4. De kandidaat kan binnengekomen klachten afhandelen. 5. De kandidaat kan receptionele taken uitvoeren. 6. De kandidaat kan tweegesprekken van uiteenlopende aard voeren. 7. De kandidaat kan omgaan met conflicten. 8. De kandidaat kan eenvoudige onderhandelingen voeren. 9. De kandidaat kan deelnemen aan werkoverleg en vergaderingen. 10. De kandidaat kan een presentatie houden met gebruikmaking van moderne hulpmiddelen. 11. De kandidaat kan informatie vastleggen. 12. De kandidaat kan eenvoudige correspondentie voeren. 13. De kandidaat kan informatieve teksten samenvatten. 14. De kandidaat kan schriftelijk rapporteren Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie MVT 3 - keuzetaal 1 1. De kandidaat kan mondeling zowel in- als extern informatie in de moderne vreemde taal inwinnen. 2. De kandidaat kan mondeling zowel in- als extern informatie in de moderne vreemde taal verstrekken. 3. De kandidaat kan inkomende en uitgaande telefoongesprekken in de moderne vreemde taal voeren. 4. De kandidaat kan buitenlandse bezoekers ontvangen en verwijzen en een eenvoudige conversatie in de moderne vreemde taal met hen voeren. 5. De kandidaat kan eenvoudige correspondentie voeren in de moderne vreemde taal. 6. De kandidaat kan informatieve teksten vanuit de moderne vreemde taal samenvatten in het Nederlands. 14

19 50154 Eindtermen deelkwalificatie Goederenstroombesturing 3 1. De kandidaat kan de samenhang tussen de verschillende deelsystemen van de logistiek toelichten. 2. De kandidaat kan de logistieke doelstellingen van verschillende soorten bedrijven in de bedrijfskolom omschrijven. 3. De kandidaat kan verschillende logistieke besturingsconcepten omschrijven. 4. De kandidaat kan verschillende strategische inkoopbeslissingen omschrijven. 5. De kandidaat kan vendor rating omschrijven. 6. De kandidaat kan verschillende bestelsystemen/voorraadaanvulsystemen omschrijven. 7. De kandidaat kan vraagvoorspellingstechnieken t.b.v. vaststelling van de inkoopbehoefte omschrijven. 8. De kandidaat kan het concept van klanten-order-ontkoppelpunt omschrijven. 9. De kandidaat kan de functies van verschillende voorraadsoorten omschrijven. 10. De kandidaat kan de componenten van voorraadkosten omschrijven. 11. De kandidaat kan de criteria voor de indeling van magazijnsoorten omschrijven. 12. De kandidaat kan verschillende opslagmiddelen omschrijven. 13. De kandidaat kan verschillende magazijnhulpmiddelen omschrijven. 14. De kandidaat kan verschillende orderverzamelmethoden omschrijven. 15. De kandidaat kan verschillende productiebesturingssystemen omschrijven. 16. De kandidaat kan prestatie-indicatoren noemen, die gehanteerd worden binnen de deelsystemen van de logistiek. 17. De kandidaat kan de keuzecriteria voor de verschillende transportwijzen omschrijven. 18. De kandidaat kan de criteria voor de keuze van de vestigingsplaats van een distributiecentrum omschrijven. 19. De kandidaat kan het begrip public warehousing omschrijven. 20. De kandidaat kan de verschillende Inco-terms noemen. 21. De kandidaat kan verschillende transport- en douanedocumenten noemen. 22. De kandidaat kan de partijen in de transportwereld noemen. 23. De kandidaat kan de opbouw van nationale (NEN) en internationale (ISO) kwaliteitsnormen omschrijven. 24. De kandidaat kan de opbouw van een milieuzorgsysteem omschrijven. 15

20 50153 Eindtermen deelkwalificatie Inkopen/bestellen 3 1. De kandidaat kan de ontvangstbevestigingen/acceptaties van orders afhandelen. 2. De kandidaat kan gegevens over leveranciers bijhouden. 3. De kandidaat kan ordergegevens up-to-date houden. 4. De kandidaat kan wijzigingen in de orderinformatie verwerken. 5. De kandidaat kan de bestelsystemen toepassen. 6. De kandidaat kan de toekomstige vraag m.b.v. de MRP-1 methodiek bepalen. 7. De kandidaat kan algemene voorspellingstechnieken m.b.t. het vaststellen van de vraag toepassen. 8. De kandidaat kan feedback m.b.t. afwijkingen in de inkoopplannen geven. 9. De kandidaat kan offertes aanvragen. 10. De kandidaat kan bestelformulieren klaarmaken. 11. De kandidaat kan de inkoop van diensten organiseren. 12. De kandidaat kan inkooporders plaatsen. 13. De kandidaat kan volgens inkooporders afroepen. 14. De kandidaat kan orderbevestigingen voor leveranciers maken. 15. De kandidaat kan orders annuleren. 16. De kandidaat kan rappelorders sturen. 17. De kandidaat kan retourzendingen van goederen afhandelen. 18. De kandidaat kan lokaliseren waar wordt afgeweken van de voorraadnormen Eindtermen deelkwalificatie Inkoopbeleid en -planning 4 1. De kandidaat kan aangeven wat de doelstellingen van een onderneming op inkoopgebied kunnen zijn. 2. De kandidaat kan alternatieve bevoorradingsmogelijkheden beoordelen. 3. De kandidaat kan adviseren bij de keuze van leveranciers. 4. De kandidaat kan adviseren m.b.t. de spreiding van leveranciers, rekening houdend met de logistieke consequenties. 5. De kandidaat kan adviseren m.b.t. de mate van samenwerking op logistiek vlak met leveranciers. 6. De kandidaat kan de spreiding van inkoop over leveranciers bepalen. 7. De kandidaat kan voorbereidende werkzaamheden t.b.v. het afsluiten van contracten uitvoeren. 8. De kandidaat kan contracten met leveranciers afsluiten. 9. De kandidaat kan volgens verschillende vendor-ratingmethoden beoordelen of leveranciers voldoen aan de gestelde eisen. 10. De kandidaat kan een bedrijfsonderzoek m.b.t. de kwaliteit van leveranciers verrichten. 11. De kandidaat kan een bedrijfsonderzoek m.b.t. de logistieke prestatie van de leveranciers verrichten. 12. De kandidaat kan claims bij leveranciers indienen. 13. De kandidaat kan de inkoopstrategie bepalen. 14. De kandidaat kan criteria voor verpakkingen opstellen. 15. De kandidaat kan criteria m.b.t. material handling opstellen. 16. De kandidaat kan criteria m.b.t. afroep en levering van orders opstellen. 17. De kandidaat kan een geautomatiseerd systeem voor de inkoop gebruiken. 18. De kandidaat kan criteria m.b.t. kwaliteitseisen opstellen. 19. De kandidaat kan adviseren in kwesties van maken of kopen. 20. De kandidaat kan adviseren inzake co-makership. 16

21 50152 (vervolg) Eindtermen deelkwalificatie Inkoopbeleid en -planning De kandidaat kan concurrentie-analyses beoordelen. 22. De kandidaat kan regels opstellen ter naleving van de wettelijke eisen op milieugebied die verband houden met de inkoop. 23. De kandidaat kan parameters van verschillende bestelsystemen vaststellen. 24. De kandidaat kan inkoopplannen maken. 25. De kandidaat kan inkoopprocedures opstellen. 26. De kandidaat kan offertes analyseren. 27. De kandidaat kan over leveringsvoorwaarden onderhandelen. 28. De kandidaat kan bevoorradings- en leverafspraken plannen. 29. De kandidaat kan prestatiemaatstaven voor de inkoop vaststellen. 30. De kandidaat kan de prestatie van de inkoop meten. 31. De kandidaat kan budgetten voor de inkoopafdeling maken. 32. De kandidaat kan de afhandeling van afroeporders bewaken. 33. De kandidaat kan de gevolgen van wijzigingen in de orderinformatie vaststellen Eindtermen deelkwalificatie Productieplanning 4 1. De kandidaat kan een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het productbeleid. 2. De kandidaat kan een bijdrage leveren aan het opstellen van een (hoofd)productieplan. 3. De kandidaat kan de materiaalbehoefte en capaciteitsbehoefte bepalen aan de hand van een (hoofd)productieplan. 4. De kandidaat kan de beschikbare productiecapaciteit en de capaciteitsbehoefte op elkaar afstemmen. 5. De kandidaat kan gebruik maken van een geautomatiseerd systeem t.b.v. productinformatie en de productieplanning. 6. De kandidaat kan een bijdrage leveren aan het implementeren van voorschriften en procedures op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu Eindtermen deelkwalificatie Operationele productiebeheersing 4 1. De kandidaat kan het productieproces voorbereiden op basis van productieprocedures met de daaraan gekoppelde werkuitgifte. 2. De kandidaat kan de productieprestaties beheersen aan de hand van een regelkring. 3. De kandidaat kan gebruik maken van een geautomatiseerd systeem t.b.v. productiebeheersing. 4. De kandidaat kan productiesystemen en -procedures bijstellen. 5. De kandidaat kan een bijdrage leveren aan het bijstellen van voorschriften en procedures op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. 17

22 50151 Eindtermen deelkwalificatie Voorraadbeheer 4 1. De kandidaat kan voorraadinventarisaties uitvoeren. 2. De kandidaat kan registreren welke beschadigde goederen zich in het magazijn bevinden. 3. De kandidaat kan voorraadmutaties doorvoeren. 4. De kandidaat kan de verplaatsing van voorraden registreren. 5. De kandidaat kan een periodiek overzicht van de voorraadniveaus uitgeven. 6. De kandidaat kan beoordelen welke voorraadgegevens aan andere gebruikers verstrekt moeten worden. 7. De kandidaat kan de verplaatsing van voorraden bewaken. 8. De kandidaat kan aangeven of er haperingen in de levering zijn. 9. De kandidaat kan de openstaande orders bijhouden. 10. De kandidaat kan de parameters voor de voorraadaanvulsystemen berekenen. 11. De kandidaat kan het voorraadaanvulsysteem bepalen. 12. De kandidaat kan de aanvulling van de voorraden plannen. 13. De kandidaat kan procedures voor de beveiliging van voorraden opstellen. 14. De kandidaat kan aangeven wat de doelstellingen van een bedrijf op het gebied van voorraadbeheer kunnen zijn. 15. De kandidaat kan de voorraadniveaus op het ondernemingsplan afstemmen. 16. De kandidaat kan de functies van voorraden vaststellen. 17. De kandidaat kan voorraadanalyses uitvoeren. 18. De kandidaat kan adviezen geven m.b.t. uitzonderlijk lage of hoge voorraadniveaus. 19. De kandidaat kan de effectiviteit van het voorraadbeheer met behulp van prestatie-indicatoren beoordelen. 20. De kandidaat kan gebruik maken van een geautomatiseerd systeem ten behoeve van voorraadbeheer Eindtermen deelkwalificatie Magazijnbeheer 4 1. De kandidaat kan de opslagbehoefte bepalen. 2. De kandidaat kan de lay-out van magazijnen ontwerpen. 3. De kandidaat kan wijzigingen aanbrengen in de lay-out van magazijnen. 4. De kandidaat kan een voorraadlocatiesysteem ontwerpen. 5. De kandidaat kan de hulpmiddelen voor magazijnbeheer en -inrichting omschrijven. 6. De kandidaat kan bepalen welke opslagsystemen in aanmerking komen voor de verschillende producten. 7. De kandidaat kan de soorten faciliteiten voor intern transport mede bepalen. 8. De kandidaat kan de voorschriften en procedures ter naleving van de wetgeving inzake veiligheid, gezondheid en milieu implementeren. 9. De kandidaat kan toezicht houden op de omstandigheden in magazijnen m.b.t. de behandeling van goederen. 10. De kandidaat kan voorschriften opstellen inzake orde en netheid in het magazijn. 11. De kandidaat kan de verschillende magazijnoperaties in de tijd plannen. 12. De kandidaat kan capaciteit (personeel/hulpmiddelen) plannen. 13. De kandidaat kan opdrachten m.b.t. magazijnbeheer delegeren. 14. De kandidaat kan gebruik maken van een geautomatiseerd systeem t.b.v. magazijnbeheer. 18

23 50149 Eindtermen deelkwalificatie Materials handling 4 1. De kandidaat kan de verschillende trajecten m.b.t. intern goederentransport omschrijven. 2. De kandidaat kan de verschillende mogelijkheden en middelen voor intern goederentransport omschrijven. 3. De kandidaat kan het intern goederentransport organiseren. 4. De kandidaat kan de inrichting van het intern goederentransport realiseren. 5. De kandidaat kan het intern goederentransport plannen. 6. De kandidaat kan de voortgang van het intern goederentransport bewaken. 7. De kandidaat kan adviezen uitbrengen m.b.t. kwaliteitsverbetering van het intern goederentransport. 8. De kandidaat kan aangeven wat de doelstellingen van een bedrijf m.b.t. materials handling zijn. 9. De kandidaat kan de vrachtbrieven controleren. 10. De kandidaat kan de ontvangst van binnenkomende goederen plannen. 11. De kandidaat kan de afroep van binnenkomende goederen regelen. 12. De kandidaat kan de criteria voor de keuze van een goederenidentificatiesysteem opstellen. 13. De kandidaat kan goederenidentificatiesystemen toepassen. 14. De kandidaat kan procedures voor dringende of speciale orders ontwikkelen. 15. De kandidaat kan plannen opstellen voor de speciale behandeling van producten. 16. De kandidaat kan de procedures voor zorgvuldige behandeling van goederen toepassen. 17. De kandidaat kan de procedures voor in-, op- en uitslag van goederen opstellen. 18. De kandidaat kan procedures betreffende retourgoederen opstellen. 19. De kandidaat kan de procedures betreffende retourgoederen toepassen. 20. De kandidaat kan werkschema's opstellen voor magazijnmedewerkers. 21. De kandidaat kan opdrachten/taken m.b.t materials handling delegeren. 22. De kandidaat kan de optimale methode voor het orderpicken vaststellen. 23. De kandidaat kan procedures opstellen om het proces van verzendgereedmaken van goederen te beheersen. 24. De kandidaat kan m.b.v. verschillende methoden een verzendplanning maken. 25. De kandidaat kan laadlijsten opstellen. 26. De kandidaat kan het beladingsproces controleren. 27. De kandidaat kan richtlijnen voor het verpakken van goederen opstellen. 28. De kandidaat kan de werkwijzen vaststellen voor de verwerking van verzendopdrachten. 29. De kandidaat kan de werkwijzen voor de verwerking van verzendopdrachten, schriftelijk en mondeling toelichten. 30. De kandidaat kan gebruik maken van een geautomatiseerd systeem t.b.v. materials handling. 19

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS:

Nadere informatie

Blokkendoos KSE Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Blokkendoos KSE Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Leergebied Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Blokkendoos KSE Leergebied Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Versie 3 Enschede, juli 2001 Verantwoording

Nadere informatie

Ondernemerschap retail

Ondernemerschap retail Kwalificatiedossier mbo Ondernemerschap retail Kwalificaties Ondernemer retail Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Handel en ondernemerschap Crebonr. 79080 Penvoerder: KCH Ontwikkeld door: Team

Nadere informatie

Economie. Staatsexamen vmbo. Vakinformatie

Economie. Staatsexamen vmbo. Vakinformatie Economie Staatsexamen vmbo Vakinformatie 2005 Inhoudsopgave Opzet...3 Het centraal examen...3 Het commissie-examen...3 Het cijfer voor het commissie-examen...5 Het eindcijfer...6 Het sectorwerkstuk...6

Nadere informatie

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Examenprogramma m&o vwo 2009

Examenprogramma m&o vwo 2009 1 Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden en werkwijzen; Domein B Interne organisatie

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL logistieke technologie BEROEPSPROFIEL logistieke technologie sector : metaal-elektriciteit-kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : logistieke

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE Tiel, 17 januari 1996 Herdruk: november 2006 DEEL A HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE JANUARI 1996 Deel A 3 INHOUDSOPGAVE DEEL A Pagina Inhoudsopgave 5 1 Inleiding

Nadere informatie

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177)

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) sd.ict34.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Handboek Functie-indeling. voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf

Handboek Functie-indeling. voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Handboek Functie-indeling voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Inhoudsopgave Paginanummer Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Toelichting 2.1 Uitgangspunten en CAO-bepaling

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

HBO Bedrijfseconomie

HBO Bedrijfseconomie HBO Bedrijfseconomie Algemeen De opleiding HBO Bedrijfseconomie is gericht om kennis en vaardigheden op functies op financieel, administratief en bedrijfseconomische gebied in profit en non profit organisaties.

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel...

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel... Dienstenwijzer Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Summa... 3 2.1 Algemeen profiel... 3 2.2 Contactgegevens... 4 2.3 Algemene werkwijze...

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL Transportplanner

BEROEPSPROFIEL Transportplanner BEROEPSPROFIEL Transportplanner 1 Inhoud 1. Gerelateerde namen en functietitels 2. Afbakening en omschrijving 3. Taken en bijhorende specifieke beroepscompetenties A. Algemene takenclusters 3.1. Transportonderhandelingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Commerce

Domeincompetenties en Illustraties Commerce Domeincompetenties en Illustraties Commerce (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv Betreffende: wijzigingenbeheer van CLIQ en GPH Protocol Plaats Zeist Datum 26-10-2012 Auteur Esther Klompenhouwer Versie 0.5 Status Concept 1/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie