Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces"

Transcriptie

1 NEVI 2007 proef :38 Pagina 1 Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces Handreiking voor de inkoper als beheerder van dit proces november 2007

2 NEVI 2007 proef :38 Pagina 2 Colofon uitgegeven door: NEVI Auteurs Dhr. mr. G.G.C.M. Bartels Dhr. R. van Berkel Dhr. M. Jansen bc Dhr. B. Hooge Venterink Dhr. A.J. Lurvink Dhr. mr. J.F.J.H. Moonen Mevr. E.J.M. Post Uiterweer Dhr. ing. F.G.A. Weijers CPD Dhr. ing. E. Woolderink bc Gemeente Breda Provincie Limburg Rijkswaterstaat Gemeente Hellendoorn Gemeente Almelo Stichting Pensioenfonds ABP Ministerie van Buitenlandse Zaken Luchtverkeersleiding Nederland Twence BV Afvalverwerking Met medewerking van: Dhr. H.J. van Gelder Dhr. P. Bakker Willis B.V., registermakelaars in assurantiën te Amsterdam Gemeente Lelystad Vormgeving en druk: Sjoerd van der Meijden Graphicom, Pijnacker Hoewel de auteurs, NEVI en de uitgever deze publicatie met de uiterste zorg hebben samengesteld, kunnen zij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor een eventuele onvolledigheid of onjuistheid en ook niet voor de gevolgen daarvan. ISBN: Copyright: De auteurs van deze publicatie dragen de bij hen berustende auteursrechten over aan de vereniging NEVI. Alle rechten voorbehouden. Behoudens of krachtens de in de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2

3 NEVI 2007 proef :38 Pagina 3 Inhoudsopgave pagina Geraadpleegde literatuur Lijst met afkortingen Voorwoord 1. Inleiding 2. Specifieke aandachtspunten voor de inkoper binnen de publieke sector 3. Soorten van aansprakelijkheid wettelijk geregeld 3.1 Algemeen 3.2. Wettelijke aansprakelijkheid (aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of productaansprakelijkheid) 3.3 Contractuele aansprakelijkheid (wanprestatie) 3.4 Precontractuele aansprakelijkheid 3.5. Ketenaansprakelijkheid 4. Analyse van aansprakelijkheid 4.1. Risicomanagementproces 4.2. Risicoanalyse 5. Soorten schades 5.1 Materiële schade 5.2. Immateriële schade 5.3 Letselschade 5.4 Vermogensschade 5.5 Directe en indirecte schade (gevolgschade) 6. Verzekerbaarheid van schades 6.1 Inleiding 6.2 Positie van de koper 6.3 De verzekeringsadviseur 6.4 Verzekerbaarheid 6.5 Voorkomen van schade

4 NEVI 2007 proef :38 Pagina Soorten van verzekeringsmogelijkheden 6.7 Rol van de Inkoper 6.8 Nadere aandachtspunten 6.9 Tot slot 7. Inkoopvoorwaarden versus verkoopvoorwaarden in relatie tot aansprakelijkheid 7.1 Algemene voorwaarden 7.2 Informatieplicht 7.3 Battle of forms 7.4 Vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden 7.5 Aansprakelijkheid 7.6 Verzekering 7.7 Niet-nakoming/ontbinding 7.8 Overmacht 8. Stroomschema s 9. Cases 9.1 Case Sprenkelinstallatie 9.2 Case Transport 9.3 Case Groot tegen klein 9.4 Case Overladen 10. Slot Bijlagen A. Wie is bevoegd namens de gemeente een contract aan te gaan? B. Overdracht van bevoegdheden C. Onbevoegde vertegenwoordiging D. Wet ketenaansprakelijkheid

5 NEVI 2007 proef :38 Pagina 5 Geraadpleegde literatuur Bartels, G.G.C.M. (2004). Vertegenwoordigingsbevoegdheid bij lagere overheden. Utrecht: Vermande Studiedagen. Lezing 28 april. Bartels, G.G.C.M., Gier, O.P. de & Nanne, M.J. (2005). Aansprakelijkheid van de bestuurder of ambtenaar, van een veilige naar een kwetsbare positie. Den Haag: VNG uitgeverij. Bartels, Gerardus, Romberg, Ingrid & Gier, Onno de (2002). Handleiding overeenkomsten. Breda: gemeente Breda en Tilburg: gemeente Tilburg. Blazer, J. & Stam, D. (1996). De RISMAN-methode, een instrument voor het risicomanagement van grote infrastructuurprojecten. Amersfoort: Twynstra Gudde. Boom, W.H. van (1998). Aanbesteding en aansprakelijkheid. Deventer: Kluwer BV. Dölle, A.H.M. (2002). Mandaat en delegatie, bestuursrecht in praktijk. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. Goorden, C.P.J. (1999). Rechtsbescherming tegen overheidshandelen, contracten met de overheid. Deventer: Kluwer BV. Hartkamp, A.S. et al. (2006). Asser-serie, Verbintenissenrecht, Boek 4, Deel III. 12e druk. Deventer: Kluwer BV. Jansen, M. (2006). Smartengeld. 16e druk. Den Haag: ANWB. Janssen, J.G.J., Rinzema, W.F.R. & Verkade, D.W.F. (1991). Modelcontracten Automatisering, Handleiding met modellen voor gebruik bij de overheid. Alphen aan den Rijn: Samson, Deventer: H.D. Tjeenk Willink, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken. 5

6 NEVI 2007 proef :38 Pagina 6 Knieriem, B.C. & Nieuwland-Landheer, E.A. van, eds. (2002). Mandaat en delegatie. Den Haag: VNG uitgeverij. Kummeling, H.R.B.M. et al. (2002). Tekst & Commentaar Gemeentewet, Provinciewet. 2e druk. Deventer: Kluwer BV. NEVI werkgroep (2004). NEVI model inkoopvoorwaarden. Deventer: Kluwer BV. Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L., eds. (2001). Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. 4e druk. Deventer: Kluwer BV. Pas, T.N.M. (1995). Aansprakelijkheid voor onveilige producten. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen. Pijnacker Hordijk, E.H. & Bend, G.W. van der (1999). Aanbestedingsrecht. 2e druk. Den Haag: Sdu Uitgevers. Rossum, M.A.A. van (2003). Van contact naar contract, de bijzondere positie van gemeenten in het contractenrecht. Den Haag: VNG uitgeverij. Wijngaarden, M.A. van (2004). hoofdstukken Bouwrecht, 5e druk deel 3, deel 4. Deventer: Kluwer BV. 6

7 NEVI 2007 proef :38 Pagina 7 Lijst met afkortingen AVB Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Awb Algemene wet bestuursrecht BA Beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAO Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten BASS Besluit aanbestedingsregels speciale sectoren BW Burgerlijk Wetboek CAR Construction All Risk-verzekering DNR 2005 De nieuwe regeling 2005 rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur SR 1997 Standaardvoorwaarden 1997 rechtsverhouding opdrachtgever - architect RVOI 2001 Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau WA Wettelijke aansprakelijkheid 7

8 NEVI 2007 proef :38 Pagina 8 8

9 NEVI 2007 proef :38 Pagina 9 Voorwoord Het komt steeds vaker voor dat overheid en privaatrechtelijke organisaties aansprakelijk worden gesteld als gevolg van hun inkooptransacties, zelfs in die mate dat we kunnen spreken van een groeiend probleem. Uit de vele vragen die hierover aan NEVI, NEVI Publiek en NEVI CPD zijn gesteld, is ons gebleken dat er veel onduidelijkheid heerst bij degenen die in hun werkzaamheden met deze thematiek worden geconfronteerd. Men heeft vaak te weinig kennis om met dit groeiende probleem om te gaan. Hierdoor wordt het risico op foutieve beslissingen, met alle mogelijke nadelige gevolgen van dien, sterk vergroot. NEVI, NEVI Publiek en NEVI CPD hebben daarom gevolg gegeven aan verzoeken van de leden om aansprakelijkheid in relatie tot inkoopvoorwaarden te verduidelijken. Zij hebben daartoe een werkgroep in het leven geroepen, die belast werd met het in beeld brengen van de aansprakelijkheid en het risicomanagement van het inkoopproces. Doelstelling hierbij was het schrijven van een handzame, overzichtelijke, maar ook beknopte handreiking voor de inkoper als beheerder van dit proces. Een vademecum dus, om snel en verantwoord te kunnen handelen. De samenstellers van deze publicatie hebben zich in wisselende intensiteit en mate van betrokkenheid met deze publicatie bezig gehouden. Met betrekking tot verzekeringstechnische aspecten zijn ze daarbij ondersteund door Willis B.V., registermakelaars in assurantiën, waarmee mede invulling is gegeven aan een van de NEVI-beleidsspeerpunten van 2006 Kennis, Kunde en Kennissen. Het ontwikkelingsproces heeft uiteindelijk geresulteerd in de hierna volgende tekst, die ik van harte aanbeveel bij collega s in het inkoopproces. Werkgroep Aansprakelijkheid NEVI/NEVI Publiek/NEVI CPD Voorzitter ing F.G.A. Weijers CPD 9

10 NEVI 2007 proef :38 Pagina 10 Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces 10

11 NEVI 2007 proef :38 Pagina 11 Inleiding 1 Hoofdstuk Aansprakelijkheid speelt zich af op verschillende gebieden. Als particulier kunt u aansprakelijk zijn voor onrechtmatig gedrag en voor schade die u door dat gedrag aan derden veroorzaakt. Ook bij het uitvoeren van uw dagelijkse werkzaamheden kunt u schade veroorzaken aan een derde. Daarvoor kunnen u, of uw werkgever, door die derde aansprakelijk worden gesteld. Een voorbeeld van aansprakelijkheid bij het verrichten van werkzaamheden, is aansprakelijkheid in het inkoopproces van een overheidsinstantie. Hoe is de aansprakelijkheid in dat proces geregeld? Stel, u werkt als inkoper bij deze overheidsinstantie. Bespreekt u de risico s van een conceptspecificatie of een af te sluiten inkoopovereenkomst vooraf met uw assurantieadviseur? Als u een inkoopovereenkomst gaat afsluiten, heeft u dan de risico s in beeld die u daarbij loopt? Hoeveel besparingen bereikt u op uw poliskosten als u vooraf de overeenkomst aan uw verzekeringsmaatschappij ter toetsing voorlegt? Weet uw leverancier waarvoor hij aansprakelijk is bij het aangaan van de overeenkomst? Is die aansprakelijkheid verzekerd gedurende de looptijd van uw overeenkomst? Dit soort vragen is binnen de Werkgroep Aansprakelijkheid gesteld, besproken en beantwoord, evenals vele andere vragen die ermee samenhangen of eruit voortvloeien, De rode draad van deze publicatie is het bewustwordingsproces: we willen u bewust maken van aansprakelijkheid in het algemeen en van aansprakelijkheid in het inkoopproces in het bijzonder. We geven richtlijnen om risico s zichtbaar te maken en te beheersen en om zoveel mogelijk te voorkomen dat u aansprakelijk bent voor schade. Voor we daarmee beginnen, wordt eerst in hoofdstuk 2 een aantal specifieke aandachtspunten vermeld, die extra van belang zijn als u werkzaam bent in de publieke sector, bijvoorbeeld bij de centrale overheid of een gemeente. Wat uw verantwoordelijkheid is ten opzichte van het onderwerp aansprakelijkheid, hangt mede af van uw strategische, tactische en/of operationele 11

12 NEVI 2007 proef :38 Pagina 12 Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces positie in het inkoopproces. U moet zich er ook van bewust zijn dat er geen sprake is van een solitaire verantwoordelijkheid, maar van een ketenverantwoordelijkheid. Binnen deze keten dient de inkoopverantwoordelijke de procesgang te beheersen en te beheren. Maar ook materiedeskundigen, specialisten op bijvoorbeeld financieel en/of juridisch gebied, dienen een verantwoordelijke taak te vervullen in deze keten. De Werkgroep Aansprakelijkheid adviseert u om uw kennis van aansprakelijkheid te vergroten en te verbreden. Het lezen van deze publicatie is een eerste stap. Voor verdere informatie kunt u onder meer terecht bij de Kamer van Koophandel, die uitgebreide uitleg en adviezen geeft op dit terrein. Tot besluit van deze inleiding merken we op dat in dit boekje in verschillende hoofdstukken de gemeente als opdrachtgever wordt genoemd. Wat in die hoofdstukken is beschreven, geldt echter op vergelijkbare wijze voor ieder ander overheidslichaam, zij het dat in dat geval verwezen moet worden naar de specifieke wetgeving voor dat overheidslichaam. 12

13 NEVI 2007 proef :38 Pagina 13 Specifieke aandachtspunten voor de inkoper binnen de publieke sector 2 Hoofdstuk De structuur van de overheid, ook wel genoemd de publieke sector, en de daarbij van toepassing zijnde wet- en regelgeving brengen met zich mee dat de inkoper binnen die sector bij de uitvoering van zijn werkzaamheden dient te letten op een aantal algemene en specifieke aandachtspunten. In dit hoofdstuk bespreken wij vijf van deze aandachtspunten. 1. Mandaat en volmacht Het is voor leveranciers van belang te weten welk orgaan of welke functie binnen een overheidslichaam bevoegd is om namens deze juridische entiteit een overeenkomst aan te gaan. Voor wat betreft een gemeente zijn de uitgangspunten hiervoor neergelegd in de Gemeentewet. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de rollen van de burgemeester, van het college van burgemeester en wethouders en van de raad. Zie bijlage A. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om overeenkomsten aan te gaan. Het is echter omwille van de slagvaardigheid en de doelmatigheid niet gewenst dat het college van burgemeester en wethouders die bevoegdheden te allen tijde zelf uitoefent. Daarom is deze bevoegdheid onder voorwaarden vaak aan een bepaalde functie binnen de gemeente overgedragen. Deze overdracht van bevoegdheden wordt ook bij andere overheidslichamen veelvuldig toegepast. De meeste overheidslichamen hebben een mandaat-, volmacht- of machtigingsbesluit, hierna te noemen mandaatregeling. Het is van belang leveranciers te informeren waar zij de mandaatregeling kunnen opvragen, zodat zij de regeling inhoudelijk kunnen beoordelen. De belangrijkste elementen van het leerstuk van de overdracht van bevoegdheden vindt u in bijlage B. Terzijde merken wij op dat op privaatrechtelijke rechtspersonen een procuratieregeling van toepassing is. Deze kan bij een Kamer van Koophandel worden gedeponeerd. Laten we het bovenstaande nader uitwerken voor een gemeente. Op het gebied van aansprakelijkheid is het van belang om te weten wie bevoegd is om namens de overheid aansprakelijkheid te erkennen. In eerste instantie is 13

14 NEVI 2007 proef :38 Pagina 14 Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces dat bij een gemeente het college van burgemeester en wethouders (zie art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet). Het college draagt deze bevoegdheid bijna altijd over aan een gemeentelijke functionaris. Deze functionaris oefent deze bevoegdheid dan namens het college uit. De overdracht van bevoegdheden is neergelegd in een mandaatregeling. Voordat deze regeling in werking kan treden, moet hij openbaar worden gemaakt. Bij de gemeente gebeurt dat meestal in een huis-aan-huisblad. Zo n huis-aan-huisblad bestrijkt slechts een beperkt gebied, maar dat doet aan de geldigheid van de openbaarmaking niets af. Het besluit wordt ook gedurende een bepaalde termijn (bijvoorbeeld drie maanden) ter inzage gelegd bij een afdeling voorlichting. Een leverancier kan het mandaatbesluit altijd bij de gemeente opvragen. De gemeente kan hem daarvoor kosten in rekening brengen. Stel dat een leverancier gegronde redenen heeft om aan te nemen dat degene die de aansprakelijkheid erkent, niet de bevoegde functionaris is. In zo n geval heeft de leverancier de plicht om na te gaan of zijn vermoeden klopt. Als hij dit niet nagaat, dan kan hij geen recht aan de aansprakelijkheidserkenning ontlenen. Daarmee zitten we bij het leerstuk van de opgewekte schijn; zie daarover bijlage C. 2. Europees/Nederlands aanbestedingsrecht Iedere voorgenomen verwerving van goederen en of diensten van enig publiek lichaam dient vooraf te worden getoetst aan de Nederlandse en Europese aanbestedingsregels. Er zijn twee richtlijnen: het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO) en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (BASS). Het BAO geldt voor de klassieke overheid. Het BASS geldt voor de nutssector. BAO refereert aan de Europese Richtlijn 18 en BASS aan Richtlijn 17 van Binnen de NEVI-geledingen zijn er uitgebreide mogelijkheden voorhanden om kennis over de aanbestedingswetgeving en -regelgeving te verkrijgen en/ of om uw kennis te vergroten. Het is van belang om een aanbestedingsanalyse uit te (laten) voeren op de totale inkoopportefeuille. De resultaten daarvan dient u breed binnen de organisatie uit te dragen. Adequaat bijhouden van deze kennis is belangrijk. Kennis op het gebied van gewijzigde wetgeving (bijvoorbeeld wijziging van de drempelbedragen) en jurisprudentie dient up-to-date te zijn, waarbij de relatie moet worden gelegd met de eigen inkoopportefeuille. En verder wordt steeds vaker een rechtmatigheidsverklaring van een accountant gevraagd op het juist, volledig en transparant uitvoeren van wet- en regelgeving; ook op die van het Europees aanbesteden. 14

15 NEVI 2007 proef :38 Pagina Contractuele aansprakelijkheid Een overheidslichaam draagt meestal zelf zijn risico en is zelf aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet, niet tijdig of niet juist nakomen van een contract. Contractuele aansprakelijkheid wordt in verzekeringspolissen bijna altijd uitgesloten. Een leverancier weet dat, maar zal zich ook realiseren dat de schade die hij door een niet nakomende overheid lijdt, veelal verhaalbaar zal blijken. Een overheid beschikt immers bijna altijd over voldoende financiële middelen en kan zelfs niet failliet gaan. In voorkomende gevallen kunnen financiële verplichtingen zelfs door de centrale overheid worden overgenomen. De leverancier zal dus vrijwel altijd zijn betaling ontvangen. Als een leverancier niet, niet tijdig of niet juist kan nakomen ten gevolge van omstandigheden die aan hem verwijtbaar zijn, dan komt deze niet-nakoming voor zijn risico. In dat geval dient de leverancier de schade te vergoeden. Als hij dat niet kan, dan kan dat leiden tot zijn faillissement. Let echter op: het overheidslichaam kan in dit soort gevallen in de rangorde van het verhalen van schade meestal pas als laatste optreden, ofwel: als concurrent schuldeiser. Daardoor zal er voor het overheidslichaam nog nauwelijks iets te halen zijn. Het is dus belangrijk dat u zich ervan vergewist dat een leverancier een gezonde financiële huishouding heeft, alvorens u een overeenkomst met hem aangaat. Contractuele aansprakelijkheid wordt verder besproken in paragraaf Wettelijke aansprakelijkheid Bij wettelijke aansprakelijkheid gaat het om schade als gevolg van het plegen van een onrechtmatige daad. In principe heeft elke leverancier een WA-verzekering afgesloten. Hij kan op deze verzekering beroep doen als er schade ontstaat ten tijde van de uitvoering van een overeenkomst. Stel, een schoonmaker verricht schoonmaakwerkzaamheden op basis van een met de gemeente afgesloten contract. Door het morsen van schadelijke vloeistoffen ontstaat schade aan gemeentelijke tapijten. Deze schade kan worden verhaald op de leverancier, en die kan op zijn beurt dekking hebben onder zijn WA-polis. Wettelijke aansprakelijkheid wordt verder besproken in paragraaf Inkoopvoorwaarden Een overheidslichaam heeft meestal eigen inkoopvoorwaarden. De inkoopvoorwaarden kunnen onderling verschillen. Wel zijn steeds nagenoeg dezelfde onderwerpen geregeld. Zie bijvoorbeeld de talrijke verschillende gemeentelijke inkoopvoorwaarden die circuleren op het internet (zie ook NEVI model Inkoopvoorwaarden). 15

16 NEVI 2007 proef :38 Pagina 16 Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces Soms zijn de voorwaarden van de leverancier van toepassing en niet die van het overheidslichaam. Dat komt vooral voor in gevallen waarin de leverancier een monopoliepositie heeft. Het is aan te bevelen om uiterst terughoudend te zijn met het accepteren van leveranciersvoorwaarden. Daarin zijn met name de aansprakelijkheidsrisico s vaak niet evenwichtig verdeeld. Er kan een battle of forms optreden indien het overheidslichaam én de leverancier de eigen algemene voorwaarden van toepassing willen laten zijn. Battle of forms wordt verder besproken in paragraaf

17 NEVI 2007 proef :38 Pagina 17 Soorten van aansprakelijkheid 3 Hoofdstuk wettelijk geregeld Bij aansprakelijkheid hebben we het in het algemeen over wettelijke aansprakelijkheid (onrechtmatige daad, inclusief een bijzondere vorm daarvan: de productaansprakelijkheid) of contractuele aansprakelijkheid (wanprestatie). Schematisch kunnen we dit als volgt weergeven: Juridische basis voor aansprakelijkheid Overeenkomst Wet Vereist: overeenkomst die niet, niet tijdig of niet juist wordt nagekomen Onrechtmatige daad Productaansprakelijkheid (bijzondere vorm) Bron: Pas, Vereist: schending wettelijke plicht of maatschappelijke norm Vereist: een gebrekkig product Aanvullend bestaat nog de precontractuele aansprakelijkheid, die elementen van wettelijke en van contractuele aansprakelijkheid bevat. Een heel specifieke aansprakelijkheid is de ketenaansprakelijkheid. In dit hoofdstuk lichten we de soorten aansprakelijkheid toe. Allereerst maken we enkele algemene opmerkingen. 17

18 NEVI 2007 proef :38 Pagina Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces 3.1 Algemeen Aansprakelijkheid voor schade is geregeld in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek: Algemeen gedeelte van het Verbintenissenrecht. In afdeling 10 staan de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding. Twee bronnen Overeenkomst: artt. 6:74 e.v. BW (wanprestatie). Hiervan is sprake wanneer een van beide partijen niet nakomt wat er in een contract is afgesproken. Onrechtmatige daad: artt. 6:162 e.v. BW. Hiervan kan sprake zijn indien de wederpartij of een derde schade lijdt door de wijze waarop de in het contract overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze onderwerpen worden in de paragrafen 3.2 en 3.3 verder uitgewerkt. Causaal verband In beide gevallen dient er een causaal verband te bestaan, dat wil zeggen: een zodanig verband tussen de schade en de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de veroorzaker berust, dat de schade als een gevolg van deze gebeurtenis aan de schuldenaar kan worden toegerekend. Vergoeding Alle vermogensschade (geleden verlies en gederfde winst) komt voor vergoeding in aanmerking. Daaronder is een aantal redelijke kosten begrepen, zoals kosten ter voorkoming of beperking van schade, expertisekosten, kosten van ingebrekestelling, buitengerechtelijke incassokosten, kosten voor juridiche bijstand, enzovoort. Immateriële schade, bijvoorbeeld ontsiering, pijn, ergernis, verdriet, komt bij een publieke instelling zelden voor (art. 6:106 BW). Wijze van vergoeding Schadevergoeding wordt voldaan in geld (art. 6:103 BW). De rechter kan echter op vordering van de benadeelde partij de schadevergoeding geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan geld toekennen. Bijvoorbeeld: verplichting tot uitvoering van de overeenkomst of verplichting tot herstel in oude toestand. Rol van de rechter Als partijen het niet eens kunnen worden over de omvang van de schade, dan wordt deze door de rechter vastgesteld, tenzij partijen arbitrage overeengekomen zijn. Daarbij is er aandacht voor eigen schuld van de benadeelde partij, voor medeschuld en voor voordeelstoerekening (er kan naast schade ook voordeel zijn voor de benadeelde partij). Ook nog niet ingetreden schade kan reeds door de rechter worden vastgesteld. Bij overmacht (art. 6:75 BW) is er geen toerekening. De rechter heeft een matigingsbevoegdheid, maar maakt daarvan met terug-

19 NEVI 2007 proef :38 Pagina 19 houdendheid gebruik, alleen indien volledige schadevergoeding tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen leidt. Wettelijke rente Indien een onrechtmatige daad is gepleegd, kan de benadeelde partij schadevergoeding vorderen. De schadevergoeding wordt verhoogd met de wettelijke rente. Deze gaat lopen vanaf de datum dat de schade zich manifesteert. Aanzegging van de rente is niet nodig. Bijvoorbeeld: bij zaaksbeschadiging moeten de herstelkosten onmiddellijk worden betaald, ook al besluit de benadeelde partij om de zaak niet te laten repareren. Als de herstelkosten niet onmiddellijk worden betaald, dan gaat de wettelijke rente lopen. Deze varieert jaarlijks. Twee opmerkingen hierbij: Wettelijke rente is een variabel tarief van de ECB voor de basis herfinancieringrente per 1 januari of 1 juli + een procentuele toeslag (zie voor het actuele peil Het bovenstaande is van toepassing als niets daarover is geregeld tussen partijen en het Nederlands recht van toepassing is. 3.2 Wettelijke aansprakelijkheid (aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of productaansprakelijkheid) In vrijwel alle overeenkomsten is iets geregeld over aansprakelijkheid. Met die term worden echter nog wel eens verschillende dingen bedoeld. Contractuele aansprakelijkheid, ofwel aansprakelijkheid voor schade die voorvloeit uit het niet nakomen van een overeenkomst, bespreken we in paragraaf 3.3. Nu komt eerst de wettelijke aansprakelijkheid aan de orde. Deze aansprakelijkheid rust op de contractpartners, ten opzichte van derden of van de wederpartij, die bijvoorbeeld schade lijden door de wijze waarop de in het contract opgenomen verplichtingen worden nagekomen en uitgevoerd. Dat wil zeggen dat daarbij wordt gehandeld in strijd met de zorgvuldigheidseisen die mogen worden verwacht ten opzichte van personen en goederen van anderen. Er moet wel sprake zijn van schuld of toerekening. Bovendien moet er schade zijn, die het gevolg is van onrechtmatig handelen of nalaten (causaal verband). Voorbeeld: een gemeente besteedt het onderhoud van de openbare verlichting uit aan een bedrijf. Het bedrijf doet zijn werk niet goed en een deel van de openbare verlichting werkt niet. De gemeente moet zelf kosten maken om een en ander te herstellen. Bovendien komt een fietser ten val, omdat hij door de falende verlichting een kuil in de weg niet snel genoeg opmerkt. De aansprakelijkheid voor de herstelkosten bespreken we in paragraaf 3.3. Het gaat hier om de aansprakelijkheid voor de schade die de fietser heeft geleden. Wat ook kan voorkomen, is dat de leverancier een gebrekkig product levert, dat bij gebruik schade veroorzaakt aan de gebruiker. Een voorbeeld is een 19

20 NEVI 2007 proef :38 Pagina Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces leverancier die apparaten levert die bij gebruik onder stroom komen te staan, waardoor letselschade wordt veroorzaakt aan de gebruiker. Dan kan de leverancier worden aangesproken op basis van productaansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid is een bijzondere vorm van onrechtmatige daad. De wettelijke aansprakelijkheid is geregeld in art. 6:162 e.v. BW. Schade bij een onrechtmatige aanbesteding Een bijzondere vorm van onrechtmatig gedrag doet zich voor wanneer een overheidsinstantie de Europese aanbestedingsvoorschriften niet juist heeft toegepast. Hierbij geldt als uitgangspunt dat er alleen een vergoedingsplicht bestaat indien kan worden aangetoond dat de gegadigde de opdracht zou hebben verworven als de overheid als opdrachtgever conform de toepasselijke voorschriften zou hebben gehandeld. Is echter onvoldoende aannemelijk dat de opdracht aan de gegadigde had moeten worden gegund, dan is niet vast komen te staan dat hij door de onrechtmatige aanbesteding schade heeft geleden en is voor vergoeding in het geheel geen plaats. Het zal echter vaak niet of nauwelijks zijn vast te stellen of een gepasseerde gegadigde ook daadwerkelijk de opdracht zou hebben gekregen. Het gaat immers om de beoordeling van de uitkomst van een hypothetische gang van zaken. Die heeft nooit werkelijk plaatsgebonden en is daardoor niet vatbaar voor strikt bewijs. Over die hypothetische uitkomst blijft dan zodanige twijfel bestaan dat niet meer kan worden gesteld dat de eiser een bepaalde kans zou hebben gehad om de opdracht te krijgen. Dat geldt met name wanneer het gunningcriterium van de meest voordelige inschrijving is gehanteerd. Zeker wanneer de overheid als aanbestedende dienst een groot aantal subcriteria heeft geformuleerd en er sprake is van een meer complexe opdracht, is het nagenoeg onmogelijk om tot een eenduidig oordeel te komen over de uitkomst in het hypothetische geval dat de overheid de opdracht wel conform de regels zou hebben gegund. De omvang van de schade kan dan worden begroot op basis van een inschatting van de grootte van de verloren kans. Wordt bijvoorbeeld de kans die de inschrijver bij een correcte aanbesteding zou hebben op een kwart geschat, dan is het mogelijk dat de overheidsinstantie een kwart van het positief belang moet vergoeden. 3.3 Contractuele aansprakelijkheid (wanprestatie) Een tweede vorm van aansprakelijkheid is de contractuele aansprakelijkheid. In nagenoeg alle overeenkomsten is geregeld wat de gevolgen zijn van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst (wanprestatie: een toerekenbare tekortkoming). Er is overigens ook een wettelijke regeling die in deze gevolgen voorziet. Indien een overeenkomst niet wordt nagekomen, geeft dit aan de wederpartij de gelegenheid ontbinding dan wel nakoming van de overeenkomst te vorderen. In beide gevallen is het mogelijk om daarnaast een vergoeding te eisen van de schade die het gevolg is van

21 NEVI 2007 proef :38 Pagina 21 de niet-nakoming. Verder beschikt de wederpartij nog over het opschortingsrecht. Hij kan de eigen verplichting opschorten bij het uitblijven van de prestatie van de ander. 3.4 Precontractuele aansprakelijkheid Voordat er tot het sluiten van een overeenkomst wordt overgegaan, wordt er normaliter eerst onderhandeld. In het geval van Europese aanbestedingen zijn onderhandelingen in principe uitgesloten en aan specifieke regelgeving onderworpen. Onderhandelingen spelen een belangrijke rol in het inkoopproces. In de onderhandelingen wordt bepaald wat er uiteindelijk in de overeenkomst komt te staan. Bij latere problemen over de uitleg van de overeenkomst kan op deze fase worden teruggegrepen. Onderhandelingen kunnen zich zodanig ontwikkelen en kunnen in een zodanig stadium belanden dat zij niet meer ongestraft kunnen worden afgebroken. Dit is het geval als de wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen mocht hebben dat er een overeenkomst tot stand zou komen. Of van deze situatie sprake is, zal van geval tot geval verschillen. Grofweg doen zich drie stadia van afbreken van onderhandelingen voor: 1. Afbreken is rechtmatig en blijft zonder gevolgen 2. Afbreken is rechtmatig, maar de door de wederpartij gemaakte kosten moeten worden vergoed. 3. Afbreken is onrechtmatig; de door de wederpartij gemaakte kosten dienen te worden vergoed, alsmede de door de wederpartij geleden schade. Uitgangspunt van het schadevergoedingsrecht is dat de geleden schade volledig moet worden vergoed. Als onderhandelingen voortijdig onrechtmatig worden afgebroken, dan is de hoogte van de vergoeding gerelateerd aan het zogenaamde positief belang of positief contractsbelang. Vergoeding van het positief contractsbelang houdt in dat de benadeelde partij financieel in de situatie wordt gebracht waarin hij zou hebben verkeerd indien wel een overeenkomst met hem zou zijn afgesloten en de overeenkomst op een juiste manier zou zijn nagekomen. In de praktijk gaat het vaak om de winst die de benadeelde is misgelopen. Onderhandelingstips Vanwege het belang van de onderhandelingsfase geven we hieronder een aantal tips waarmee u rekening kunt houden: Het verdient aanbeveling om zelf met een conceptovereenkomst te komen en deze aan de wederpartij voor te leggen in plaats van te wachten tot de wederpartij daarmee komt. Als de onderhandelaar niet bevoegd is de overeenkomst aan te gaan, leg dan vast dat de gemaakte afspraken en toezeggingen geschieden onder 21

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

BMC 2011. Algemene Voorwaarden. Versie 2014.01

BMC 2011. Algemene Voorwaarden. Versie 2014.01 BMC 2011 Algemene Voorwaarden Versie 2014.01 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door BMC Pensioencommunicatie werkzaamheden worden verricht. 1.2 Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen Algemene voorwaarden 2015 Algemeen Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene levering en betalingsvoorwaarden A.J. van Essen Uitvaartzorg- begrafenis en crematieverzorging Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 62777521 Artikel 1 Definities a.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Informatie Algemene Leveringsvoorwaarden

Informatie Algemene Leveringsvoorwaarden Informatie Algemene Leveringsvoorwaarden Inhoudsopgave Algemene eisen 3 Specifieke eisen : algemene leveringsvoorwaarden 3 Beperking van de aansprakelijkheid 4 Naar prestatie 4 Naar tijd 5 Naar bedrag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer ALGEMENE VOORWAARDEN Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V. Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Niet-nakoming van overeenkomsten: toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie)

Niet-nakoming van overeenkomsten: toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) pag.: 1 van 5 Niet-nakoming van overeenkomsten: toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) Tekortschieten in het nakomen van een overeenkomst betekent dat diegene die moet presteren dat helemaal niet doet,

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PVM EINDHOVEN B.V. en PVM ROTTERDAM B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PVM EINDHOVEN B.V. en PVM ROTTERDAM B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PVM EINDHOVEN B.V. en PVM ROTTERDAM B.V. Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan PVM Eindhoven B.V.

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Toepasselijkheid Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Toepasselijkheid Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Van Zanten Assurantiën B.V., gevestigd te Zeeland aan de Kerkstraat 26, 5411 BA, hierna te noemen: Van Zanten, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet Chezpied bv

Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet Chezpied bv Algemene voorwaarden 2014 - blad 1 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Chezpied bv, handelend onder naam Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 3. Offertes, aanbiedingen en advies

Algemene voorwaarden. 3. Offertes, aanbiedingen en advies Algemene voorwaarden 1. Gebruiker en wederpartij 1.1 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Financiële Planner gevestigd te Hoorn aan de Diamantplein 14 1625 RR, hierna te noemen: De Financiële

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

versie januari 2010 Algemene voorwaarden

versie januari 2010 Algemene voorwaarden versie januari 2010 Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Oord Assurantiën BV, gevestigd te Bergschenhoek aan de Noorderparklaan

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLANK ADVIES VERZEKERINGEN-HYPOTHEKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLANK ADVIES VERZEKERINGEN-HYPOTHEKEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLANK ADVIES VERZEKERINGEN-HYPOTHEKEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Blank Advies verzekeringen-hypotheken, gevestigd te Tilburg aan de Groenstraat 252, 5021

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door, Krabbe Assurantiën gevestigd te Enschede aan de Oldenzaalsestraat 324, 7523 AH Enschede, hierna te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl Algemene voorwaarden Beers Hypotheekadvies.,(artikel 1 t/m 11) Deze algemene voorwaarden worden vanaf 1 januari 2011 gehanteerd door Beers Hypotheekadvies, gevestigd te Den Helder aan de Middenweg 149,

Nadere informatie

versie 10-02 Algemene voorwaarden

versie 10-02 Algemene voorwaarden versie 10-02 Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Janssen BML, gevestigd te Schaijk aan het Europaplein 23, 5374 BM,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Financiële Dienstverlening Hoeijmakers Groep B.V. alsmede de aan haar gelieerde bedrijven.

Algemene Voorwaarden Financiële Dienstverlening Hoeijmakers Groep B.V. alsmede de aan haar gelieerde bedrijven. Algemene Voorwaarden Financiële Dienstverlening Hoeijmakers Groep B.V. alsmede de aan haar gelieerde bedrijven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Assurantiekantoor van Wijngaarden- Vinkeveen BV. Herenweg 169A 3645 DK Vinkeveen. AFM : 12005241 KiFid: 300.

Algemene voorwaarden. Assurantiekantoor van Wijngaarden- Vinkeveen BV. Herenweg 169A 3645 DK Vinkeveen. AFM : 12005241 KiFid: 300. Algemene voorwaarden Assurantiekantoor van Wijngaarden- Vinkeveen BV. Herenweg 169A 3645 DK Vinkeveen AFM : 12005241 KiFid: 300.002593 ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door VDS Hypotheken & Financiële Planning (KvK 60245948), gevestigd te Werkendam aan Van Randwijklaan 49,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING PUUR VERZEKEREN OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING PUUR VERZEKEREN OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING PUUR VERZEKEREN OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Geertsma assurantiën bv, gevestigd te Balk aan Eigen Haard 33 8561 EX, hierna te noemen: Geertsma,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Finsalus

Algemene voorwaarden Finsalus Algemene voorwaarden Finsalus Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Finsalus gevestigd aan de IJsselstraat 7, 7103 EG te Winterswijk, hierna te noemen: Finsalus, en zijn mede bedongen ten behoeve

Nadere informatie

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland 1. Algemeen De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door XL Ontwerp en haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten, hierna tevens te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Effect Veiligheid B.V., gevestigd te Geldrop, -hierna te noemen Effect

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zuidstad Financiële Planning

Algemene voorwaarden Zuidstad Financiële Planning Algemene voorwaarden Zuidstad Financiële Planning Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Zuidstad Financiële Planning gevestigd te Rotterdam aan de Slinge 455, 3085 ES, hierna te noemen: Zuidstad

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Folkertsma Financiële Diensten gevestigd te Franeker aan het Noord 42, postcode 8801 KR, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Baartman Assurantiën B.V. gevestigd te Borne aan de Grotestraat 87, 7622 GC,hierna te noemen: Baartman

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. ALGEMENE VOORWAARDEN ARTOLI ADVIESGROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Artoli Adviesgroep gevestigd te Veldhoven aan De Run 5101B, 5503LV, hierna te noemen: Artoli Adviesgroep en zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012) ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012) Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door TMA Consultancy Group B.V., handelend onder TMA Consultancy, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Sens Financiële Diensten, gevestigd te Vlaardingen aan de Edisonstraat 11, 3133 KG, hierna te noemen: Sens FD, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Adviesgroep Van der Roest

Algemene voorwaarden. Adviesgroep Van der Roest Algemene voorwaarden Adviesgroep Van der Roest 1 Algemene Voorwaarden Adviesgroep Van der Roest Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Assurantiekantoor E. van der Roest BV, gevestigd te Huizen

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KEMPERMAN VERZEKERINGEN VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN KEMPERMAN VERZEKERINGEN VOF ALGEMENE VOORWAARDEN KEMPERMAN VERZEKERINGEN VOF Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kemperman Verzekeringen VOF, gevestigd te Wehl aan het Beatrixplein 1, 7031AJ, hierna te noemen: Kemperman,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AULMAN & HOOGWERF FINANCIEEL ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN AULMAN & HOOGWERF FINANCIEEL ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN AULMAN & HOOGWERF FINANCIEEL ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Aulman & Hoogwerf Financieel Advies, gevestigd te Barendrecht Bijdorp-Oost 5, 2992 LA, hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Slegt Financiële Dienstverlening financieel adviseurs.gevestigd te Amsterdam aan Plein 40-45 nr,1, postcode 1064SW

Nadere informatie

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE OPLEIDINGEN Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst D1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. gevestigd te Amsterdam aan Plein 40-45 nr,1, postcode 1064SW en de met haar

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN DRIEKLEUR VERZEKERINGEN Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg 30 januari 2009 (nummer 2009/3) Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Trésor Financieel Adviseurs, gevestigd te Hoofddorp aan de Henriette Roland Holstlaan 1, 2135 MZ, hierna

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

VAN CONTACT NAAR CONTRACT

VAN CONTACT NAAR CONTRACT VAN CONTACT NAAR CONTRACT De bijzondere positie van gemeenten in het contractenrecht Prof. mi. A.A. van Rossum VNC uitgeverij Postbus 30435,2500 GK Den Haag Telefax: (070) 346 92 01 Internet: www.vnguitgeverij.nl

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden.

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden aan

Nadere informatie

voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. 1.2 Afwijzingen van en/of aanvulling op deze algemene voorwaarden binden AOV deskundigen.

voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. 1.2 Afwijzingen van en/of aanvulling op deze algemene voorwaarden binden AOV deskundigen. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door AOV deskundigen.nl en haar samenwerkende intermediairs hierna te noemen AOV deskundigen.nl, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van AOV

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011

Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011 Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Deze regeling Deze regeling: Toepasselijk in de rechtsverhouding architect, ingenieur en adviseur zijn de DNR 2011 en de

Nadere informatie

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de BNMW Groep v.o.f. gevestigd De Giek 18 9206 AT te Drachten, hierna te noemen: BNMW Groep v.o.f.,

Nadere informatie