Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces"

Transcriptie

1 NEVI 2007 proef :38 Pagina 1 Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces Handreiking voor de inkoper als beheerder van dit proces november 2007

2 NEVI 2007 proef :38 Pagina 2 Colofon uitgegeven door: NEVI Auteurs Dhr. mr. G.G.C.M. Bartels Dhr. R. van Berkel Dhr. M. Jansen bc Dhr. B. Hooge Venterink Dhr. A.J. Lurvink Dhr. mr. J.F.J.H. Moonen Mevr. E.J.M. Post Uiterweer Dhr. ing. F.G.A. Weijers CPD Dhr. ing. E. Woolderink bc Gemeente Breda Provincie Limburg Rijkswaterstaat Gemeente Hellendoorn Gemeente Almelo Stichting Pensioenfonds ABP Ministerie van Buitenlandse Zaken Luchtverkeersleiding Nederland Twence BV Afvalverwerking Met medewerking van: Dhr. H.J. van Gelder Dhr. P. Bakker Willis B.V., registermakelaars in assurantiën te Amsterdam Gemeente Lelystad Vormgeving en druk: Sjoerd van der Meijden Graphicom, Pijnacker Hoewel de auteurs, NEVI en de uitgever deze publicatie met de uiterste zorg hebben samengesteld, kunnen zij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor een eventuele onvolledigheid of onjuistheid en ook niet voor de gevolgen daarvan. ISBN: Copyright: De auteurs van deze publicatie dragen de bij hen berustende auteursrechten over aan de vereniging NEVI. Alle rechten voorbehouden. Behoudens of krachtens de in de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2

3 NEVI 2007 proef :38 Pagina 3 Inhoudsopgave pagina Geraadpleegde literatuur Lijst met afkortingen Voorwoord 1. Inleiding 2. Specifieke aandachtspunten voor de inkoper binnen de publieke sector 3. Soorten van aansprakelijkheid wettelijk geregeld 3.1 Algemeen 3.2. Wettelijke aansprakelijkheid (aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of productaansprakelijkheid) 3.3 Contractuele aansprakelijkheid (wanprestatie) 3.4 Precontractuele aansprakelijkheid 3.5. Ketenaansprakelijkheid 4. Analyse van aansprakelijkheid 4.1. Risicomanagementproces 4.2. Risicoanalyse 5. Soorten schades 5.1 Materiële schade 5.2. Immateriële schade 5.3 Letselschade 5.4 Vermogensschade 5.5 Directe en indirecte schade (gevolgschade) 6. Verzekerbaarheid van schades 6.1 Inleiding 6.2 Positie van de koper 6.3 De verzekeringsadviseur 6.4 Verzekerbaarheid 6.5 Voorkomen van schade

4 NEVI 2007 proef :38 Pagina Soorten van verzekeringsmogelijkheden 6.7 Rol van de Inkoper 6.8 Nadere aandachtspunten 6.9 Tot slot 7. Inkoopvoorwaarden versus verkoopvoorwaarden in relatie tot aansprakelijkheid 7.1 Algemene voorwaarden 7.2 Informatieplicht 7.3 Battle of forms 7.4 Vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden 7.5 Aansprakelijkheid 7.6 Verzekering 7.7 Niet-nakoming/ontbinding 7.8 Overmacht 8. Stroomschema s 9. Cases 9.1 Case Sprenkelinstallatie 9.2 Case Transport 9.3 Case Groot tegen klein 9.4 Case Overladen 10. Slot Bijlagen A. Wie is bevoegd namens de gemeente een contract aan te gaan? B. Overdracht van bevoegdheden C. Onbevoegde vertegenwoordiging D. Wet ketenaansprakelijkheid

5 NEVI 2007 proef :38 Pagina 5 Geraadpleegde literatuur Bartels, G.G.C.M. (2004). Vertegenwoordigingsbevoegdheid bij lagere overheden. Utrecht: Vermande Studiedagen. Lezing 28 april. Bartels, G.G.C.M., Gier, O.P. de & Nanne, M.J. (2005). Aansprakelijkheid van de bestuurder of ambtenaar, van een veilige naar een kwetsbare positie. Den Haag: VNG uitgeverij. Bartels, Gerardus, Romberg, Ingrid & Gier, Onno de (2002). Handleiding overeenkomsten. Breda: gemeente Breda en Tilburg: gemeente Tilburg. Blazer, J. & Stam, D. (1996). De RISMAN-methode, een instrument voor het risicomanagement van grote infrastructuurprojecten. Amersfoort: Twynstra Gudde. Boom, W.H. van (1998). Aanbesteding en aansprakelijkheid. Deventer: Kluwer BV. Dölle, A.H.M. (2002). Mandaat en delegatie, bestuursrecht in praktijk. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. Goorden, C.P.J. (1999). Rechtsbescherming tegen overheidshandelen, contracten met de overheid. Deventer: Kluwer BV. Hartkamp, A.S. et al. (2006). Asser-serie, Verbintenissenrecht, Boek 4, Deel III. 12e druk. Deventer: Kluwer BV. Jansen, M. (2006). Smartengeld. 16e druk. Den Haag: ANWB. Janssen, J.G.J., Rinzema, W.F.R. & Verkade, D.W.F. (1991). Modelcontracten Automatisering, Handleiding met modellen voor gebruik bij de overheid. Alphen aan den Rijn: Samson, Deventer: H.D. Tjeenk Willink, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken. 5

6 NEVI 2007 proef :38 Pagina 6 Knieriem, B.C. & Nieuwland-Landheer, E.A. van, eds. (2002). Mandaat en delegatie. Den Haag: VNG uitgeverij. Kummeling, H.R.B.M. et al. (2002). Tekst & Commentaar Gemeentewet, Provinciewet. 2e druk. Deventer: Kluwer BV. NEVI werkgroep (2004). NEVI model inkoopvoorwaarden. Deventer: Kluwer BV. Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L., eds. (2001). Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. 4e druk. Deventer: Kluwer BV. Pas, T.N.M. (1995). Aansprakelijkheid voor onveilige producten. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen. Pijnacker Hordijk, E.H. & Bend, G.W. van der (1999). Aanbestedingsrecht. 2e druk. Den Haag: Sdu Uitgevers. Rossum, M.A.A. van (2003). Van contact naar contract, de bijzondere positie van gemeenten in het contractenrecht. Den Haag: VNG uitgeverij. Wijngaarden, M.A. van (2004). hoofdstukken Bouwrecht, 5e druk deel 3, deel 4. Deventer: Kluwer BV. 6

7 NEVI 2007 proef :38 Pagina 7 Lijst met afkortingen AVB Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Awb Algemene wet bestuursrecht BA Beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAO Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten BASS Besluit aanbestedingsregels speciale sectoren BW Burgerlijk Wetboek CAR Construction All Risk-verzekering DNR 2005 De nieuwe regeling 2005 rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur SR 1997 Standaardvoorwaarden 1997 rechtsverhouding opdrachtgever - architect RVOI 2001 Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau WA Wettelijke aansprakelijkheid 7

8 NEVI 2007 proef :38 Pagina 8 8

9 NEVI 2007 proef :38 Pagina 9 Voorwoord Het komt steeds vaker voor dat overheid en privaatrechtelijke organisaties aansprakelijk worden gesteld als gevolg van hun inkooptransacties, zelfs in die mate dat we kunnen spreken van een groeiend probleem. Uit de vele vragen die hierover aan NEVI, NEVI Publiek en NEVI CPD zijn gesteld, is ons gebleken dat er veel onduidelijkheid heerst bij degenen die in hun werkzaamheden met deze thematiek worden geconfronteerd. Men heeft vaak te weinig kennis om met dit groeiende probleem om te gaan. Hierdoor wordt het risico op foutieve beslissingen, met alle mogelijke nadelige gevolgen van dien, sterk vergroot. NEVI, NEVI Publiek en NEVI CPD hebben daarom gevolg gegeven aan verzoeken van de leden om aansprakelijkheid in relatie tot inkoopvoorwaarden te verduidelijken. Zij hebben daartoe een werkgroep in het leven geroepen, die belast werd met het in beeld brengen van de aansprakelijkheid en het risicomanagement van het inkoopproces. Doelstelling hierbij was het schrijven van een handzame, overzichtelijke, maar ook beknopte handreiking voor de inkoper als beheerder van dit proces. Een vademecum dus, om snel en verantwoord te kunnen handelen. De samenstellers van deze publicatie hebben zich in wisselende intensiteit en mate van betrokkenheid met deze publicatie bezig gehouden. Met betrekking tot verzekeringstechnische aspecten zijn ze daarbij ondersteund door Willis B.V., registermakelaars in assurantiën, waarmee mede invulling is gegeven aan een van de NEVI-beleidsspeerpunten van 2006 Kennis, Kunde en Kennissen. Het ontwikkelingsproces heeft uiteindelijk geresulteerd in de hierna volgende tekst, die ik van harte aanbeveel bij collega s in het inkoopproces. Werkgroep Aansprakelijkheid NEVI/NEVI Publiek/NEVI CPD Voorzitter ing F.G.A. Weijers CPD 9

10 NEVI 2007 proef :38 Pagina 10 Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces 10

11 NEVI 2007 proef :38 Pagina 11 Inleiding 1 Hoofdstuk Aansprakelijkheid speelt zich af op verschillende gebieden. Als particulier kunt u aansprakelijk zijn voor onrechtmatig gedrag en voor schade die u door dat gedrag aan derden veroorzaakt. Ook bij het uitvoeren van uw dagelijkse werkzaamheden kunt u schade veroorzaken aan een derde. Daarvoor kunnen u, of uw werkgever, door die derde aansprakelijk worden gesteld. Een voorbeeld van aansprakelijkheid bij het verrichten van werkzaamheden, is aansprakelijkheid in het inkoopproces van een overheidsinstantie. Hoe is de aansprakelijkheid in dat proces geregeld? Stel, u werkt als inkoper bij deze overheidsinstantie. Bespreekt u de risico s van een conceptspecificatie of een af te sluiten inkoopovereenkomst vooraf met uw assurantieadviseur? Als u een inkoopovereenkomst gaat afsluiten, heeft u dan de risico s in beeld die u daarbij loopt? Hoeveel besparingen bereikt u op uw poliskosten als u vooraf de overeenkomst aan uw verzekeringsmaatschappij ter toetsing voorlegt? Weet uw leverancier waarvoor hij aansprakelijk is bij het aangaan van de overeenkomst? Is die aansprakelijkheid verzekerd gedurende de looptijd van uw overeenkomst? Dit soort vragen is binnen de Werkgroep Aansprakelijkheid gesteld, besproken en beantwoord, evenals vele andere vragen die ermee samenhangen of eruit voortvloeien, De rode draad van deze publicatie is het bewustwordingsproces: we willen u bewust maken van aansprakelijkheid in het algemeen en van aansprakelijkheid in het inkoopproces in het bijzonder. We geven richtlijnen om risico s zichtbaar te maken en te beheersen en om zoveel mogelijk te voorkomen dat u aansprakelijk bent voor schade. Voor we daarmee beginnen, wordt eerst in hoofdstuk 2 een aantal specifieke aandachtspunten vermeld, die extra van belang zijn als u werkzaam bent in de publieke sector, bijvoorbeeld bij de centrale overheid of een gemeente. Wat uw verantwoordelijkheid is ten opzichte van het onderwerp aansprakelijkheid, hangt mede af van uw strategische, tactische en/of operationele 11

12 NEVI 2007 proef :38 Pagina 12 Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces positie in het inkoopproces. U moet zich er ook van bewust zijn dat er geen sprake is van een solitaire verantwoordelijkheid, maar van een ketenverantwoordelijkheid. Binnen deze keten dient de inkoopverantwoordelijke de procesgang te beheersen en te beheren. Maar ook materiedeskundigen, specialisten op bijvoorbeeld financieel en/of juridisch gebied, dienen een verantwoordelijke taak te vervullen in deze keten. De Werkgroep Aansprakelijkheid adviseert u om uw kennis van aansprakelijkheid te vergroten en te verbreden. Het lezen van deze publicatie is een eerste stap. Voor verdere informatie kunt u onder meer terecht bij de Kamer van Koophandel, die uitgebreide uitleg en adviezen geeft op dit terrein. Tot besluit van deze inleiding merken we op dat in dit boekje in verschillende hoofdstukken de gemeente als opdrachtgever wordt genoemd. Wat in die hoofdstukken is beschreven, geldt echter op vergelijkbare wijze voor ieder ander overheidslichaam, zij het dat in dat geval verwezen moet worden naar de specifieke wetgeving voor dat overheidslichaam. 12

13 NEVI 2007 proef :38 Pagina 13 Specifieke aandachtspunten voor de inkoper binnen de publieke sector 2 Hoofdstuk De structuur van de overheid, ook wel genoemd de publieke sector, en de daarbij van toepassing zijnde wet- en regelgeving brengen met zich mee dat de inkoper binnen die sector bij de uitvoering van zijn werkzaamheden dient te letten op een aantal algemene en specifieke aandachtspunten. In dit hoofdstuk bespreken wij vijf van deze aandachtspunten. 1. Mandaat en volmacht Het is voor leveranciers van belang te weten welk orgaan of welke functie binnen een overheidslichaam bevoegd is om namens deze juridische entiteit een overeenkomst aan te gaan. Voor wat betreft een gemeente zijn de uitgangspunten hiervoor neergelegd in de Gemeentewet. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de rollen van de burgemeester, van het college van burgemeester en wethouders en van de raad. Zie bijlage A. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om overeenkomsten aan te gaan. Het is echter omwille van de slagvaardigheid en de doelmatigheid niet gewenst dat het college van burgemeester en wethouders die bevoegdheden te allen tijde zelf uitoefent. Daarom is deze bevoegdheid onder voorwaarden vaak aan een bepaalde functie binnen de gemeente overgedragen. Deze overdracht van bevoegdheden wordt ook bij andere overheidslichamen veelvuldig toegepast. De meeste overheidslichamen hebben een mandaat-, volmacht- of machtigingsbesluit, hierna te noemen mandaatregeling. Het is van belang leveranciers te informeren waar zij de mandaatregeling kunnen opvragen, zodat zij de regeling inhoudelijk kunnen beoordelen. De belangrijkste elementen van het leerstuk van de overdracht van bevoegdheden vindt u in bijlage B. Terzijde merken wij op dat op privaatrechtelijke rechtspersonen een procuratieregeling van toepassing is. Deze kan bij een Kamer van Koophandel worden gedeponeerd. Laten we het bovenstaande nader uitwerken voor een gemeente. Op het gebied van aansprakelijkheid is het van belang om te weten wie bevoegd is om namens de overheid aansprakelijkheid te erkennen. In eerste instantie is 13

14 NEVI 2007 proef :38 Pagina 14 Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces dat bij een gemeente het college van burgemeester en wethouders (zie art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet). Het college draagt deze bevoegdheid bijna altijd over aan een gemeentelijke functionaris. Deze functionaris oefent deze bevoegdheid dan namens het college uit. De overdracht van bevoegdheden is neergelegd in een mandaatregeling. Voordat deze regeling in werking kan treden, moet hij openbaar worden gemaakt. Bij de gemeente gebeurt dat meestal in een huis-aan-huisblad. Zo n huis-aan-huisblad bestrijkt slechts een beperkt gebied, maar dat doet aan de geldigheid van de openbaarmaking niets af. Het besluit wordt ook gedurende een bepaalde termijn (bijvoorbeeld drie maanden) ter inzage gelegd bij een afdeling voorlichting. Een leverancier kan het mandaatbesluit altijd bij de gemeente opvragen. De gemeente kan hem daarvoor kosten in rekening brengen. Stel dat een leverancier gegronde redenen heeft om aan te nemen dat degene die de aansprakelijkheid erkent, niet de bevoegde functionaris is. In zo n geval heeft de leverancier de plicht om na te gaan of zijn vermoeden klopt. Als hij dit niet nagaat, dan kan hij geen recht aan de aansprakelijkheidserkenning ontlenen. Daarmee zitten we bij het leerstuk van de opgewekte schijn; zie daarover bijlage C. 2. Europees/Nederlands aanbestedingsrecht Iedere voorgenomen verwerving van goederen en of diensten van enig publiek lichaam dient vooraf te worden getoetst aan de Nederlandse en Europese aanbestedingsregels. Er zijn twee richtlijnen: het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO) en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (BASS). Het BAO geldt voor de klassieke overheid. Het BASS geldt voor de nutssector. BAO refereert aan de Europese Richtlijn 18 en BASS aan Richtlijn 17 van Binnen de NEVI-geledingen zijn er uitgebreide mogelijkheden voorhanden om kennis over de aanbestedingswetgeving en -regelgeving te verkrijgen en/ of om uw kennis te vergroten. Het is van belang om een aanbestedingsanalyse uit te (laten) voeren op de totale inkoopportefeuille. De resultaten daarvan dient u breed binnen de organisatie uit te dragen. Adequaat bijhouden van deze kennis is belangrijk. Kennis op het gebied van gewijzigde wetgeving (bijvoorbeeld wijziging van de drempelbedragen) en jurisprudentie dient up-to-date te zijn, waarbij de relatie moet worden gelegd met de eigen inkoopportefeuille. En verder wordt steeds vaker een rechtmatigheidsverklaring van een accountant gevraagd op het juist, volledig en transparant uitvoeren van wet- en regelgeving; ook op die van het Europees aanbesteden. 14

15 NEVI 2007 proef :38 Pagina Contractuele aansprakelijkheid Een overheidslichaam draagt meestal zelf zijn risico en is zelf aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet, niet tijdig of niet juist nakomen van een contract. Contractuele aansprakelijkheid wordt in verzekeringspolissen bijna altijd uitgesloten. Een leverancier weet dat, maar zal zich ook realiseren dat de schade die hij door een niet nakomende overheid lijdt, veelal verhaalbaar zal blijken. Een overheid beschikt immers bijna altijd over voldoende financiële middelen en kan zelfs niet failliet gaan. In voorkomende gevallen kunnen financiële verplichtingen zelfs door de centrale overheid worden overgenomen. De leverancier zal dus vrijwel altijd zijn betaling ontvangen. Als een leverancier niet, niet tijdig of niet juist kan nakomen ten gevolge van omstandigheden die aan hem verwijtbaar zijn, dan komt deze niet-nakoming voor zijn risico. In dat geval dient de leverancier de schade te vergoeden. Als hij dat niet kan, dan kan dat leiden tot zijn faillissement. Let echter op: het overheidslichaam kan in dit soort gevallen in de rangorde van het verhalen van schade meestal pas als laatste optreden, ofwel: als concurrent schuldeiser. Daardoor zal er voor het overheidslichaam nog nauwelijks iets te halen zijn. Het is dus belangrijk dat u zich ervan vergewist dat een leverancier een gezonde financiële huishouding heeft, alvorens u een overeenkomst met hem aangaat. Contractuele aansprakelijkheid wordt verder besproken in paragraaf Wettelijke aansprakelijkheid Bij wettelijke aansprakelijkheid gaat het om schade als gevolg van het plegen van een onrechtmatige daad. In principe heeft elke leverancier een WA-verzekering afgesloten. Hij kan op deze verzekering beroep doen als er schade ontstaat ten tijde van de uitvoering van een overeenkomst. Stel, een schoonmaker verricht schoonmaakwerkzaamheden op basis van een met de gemeente afgesloten contract. Door het morsen van schadelijke vloeistoffen ontstaat schade aan gemeentelijke tapijten. Deze schade kan worden verhaald op de leverancier, en die kan op zijn beurt dekking hebben onder zijn WA-polis. Wettelijke aansprakelijkheid wordt verder besproken in paragraaf Inkoopvoorwaarden Een overheidslichaam heeft meestal eigen inkoopvoorwaarden. De inkoopvoorwaarden kunnen onderling verschillen. Wel zijn steeds nagenoeg dezelfde onderwerpen geregeld. Zie bijvoorbeeld de talrijke verschillende gemeentelijke inkoopvoorwaarden die circuleren op het internet (zie ook NEVI model Inkoopvoorwaarden). 15

16 NEVI 2007 proef :38 Pagina 16 Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces Soms zijn de voorwaarden van de leverancier van toepassing en niet die van het overheidslichaam. Dat komt vooral voor in gevallen waarin de leverancier een monopoliepositie heeft. Het is aan te bevelen om uiterst terughoudend te zijn met het accepteren van leveranciersvoorwaarden. Daarin zijn met name de aansprakelijkheidsrisico s vaak niet evenwichtig verdeeld. Er kan een battle of forms optreden indien het overheidslichaam én de leverancier de eigen algemene voorwaarden van toepassing willen laten zijn. Battle of forms wordt verder besproken in paragraaf

17 NEVI 2007 proef :38 Pagina 17 Soorten van aansprakelijkheid 3 Hoofdstuk wettelijk geregeld Bij aansprakelijkheid hebben we het in het algemeen over wettelijke aansprakelijkheid (onrechtmatige daad, inclusief een bijzondere vorm daarvan: de productaansprakelijkheid) of contractuele aansprakelijkheid (wanprestatie). Schematisch kunnen we dit als volgt weergeven: Juridische basis voor aansprakelijkheid Overeenkomst Wet Vereist: overeenkomst die niet, niet tijdig of niet juist wordt nagekomen Onrechtmatige daad Productaansprakelijkheid (bijzondere vorm) Bron: Pas, Vereist: schending wettelijke plicht of maatschappelijke norm Vereist: een gebrekkig product Aanvullend bestaat nog de precontractuele aansprakelijkheid, die elementen van wettelijke en van contractuele aansprakelijkheid bevat. Een heel specifieke aansprakelijkheid is de ketenaansprakelijkheid. In dit hoofdstuk lichten we de soorten aansprakelijkheid toe. Allereerst maken we enkele algemene opmerkingen. 17

18 NEVI 2007 proef :38 Pagina Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces 3.1 Algemeen Aansprakelijkheid voor schade is geregeld in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek: Algemeen gedeelte van het Verbintenissenrecht. In afdeling 10 staan de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding. Twee bronnen Overeenkomst: artt. 6:74 e.v. BW (wanprestatie). Hiervan is sprake wanneer een van beide partijen niet nakomt wat er in een contract is afgesproken. Onrechtmatige daad: artt. 6:162 e.v. BW. Hiervan kan sprake zijn indien de wederpartij of een derde schade lijdt door de wijze waarop de in het contract overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze onderwerpen worden in de paragrafen 3.2 en 3.3 verder uitgewerkt. Causaal verband In beide gevallen dient er een causaal verband te bestaan, dat wil zeggen: een zodanig verband tussen de schade en de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de veroorzaker berust, dat de schade als een gevolg van deze gebeurtenis aan de schuldenaar kan worden toegerekend. Vergoeding Alle vermogensschade (geleden verlies en gederfde winst) komt voor vergoeding in aanmerking. Daaronder is een aantal redelijke kosten begrepen, zoals kosten ter voorkoming of beperking van schade, expertisekosten, kosten van ingebrekestelling, buitengerechtelijke incassokosten, kosten voor juridiche bijstand, enzovoort. Immateriële schade, bijvoorbeeld ontsiering, pijn, ergernis, verdriet, komt bij een publieke instelling zelden voor (art. 6:106 BW). Wijze van vergoeding Schadevergoeding wordt voldaan in geld (art. 6:103 BW). De rechter kan echter op vordering van de benadeelde partij de schadevergoeding geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan geld toekennen. Bijvoorbeeld: verplichting tot uitvoering van de overeenkomst of verplichting tot herstel in oude toestand. Rol van de rechter Als partijen het niet eens kunnen worden over de omvang van de schade, dan wordt deze door de rechter vastgesteld, tenzij partijen arbitrage overeengekomen zijn. Daarbij is er aandacht voor eigen schuld van de benadeelde partij, voor medeschuld en voor voordeelstoerekening (er kan naast schade ook voordeel zijn voor de benadeelde partij). Ook nog niet ingetreden schade kan reeds door de rechter worden vastgesteld. Bij overmacht (art. 6:75 BW) is er geen toerekening. De rechter heeft een matigingsbevoegdheid, maar maakt daarvan met terug-

19 NEVI 2007 proef :38 Pagina 19 houdendheid gebruik, alleen indien volledige schadevergoeding tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen leidt. Wettelijke rente Indien een onrechtmatige daad is gepleegd, kan de benadeelde partij schadevergoeding vorderen. De schadevergoeding wordt verhoogd met de wettelijke rente. Deze gaat lopen vanaf de datum dat de schade zich manifesteert. Aanzegging van de rente is niet nodig. Bijvoorbeeld: bij zaaksbeschadiging moeten de herstelkosten onmiddellijk worden betaald, ook al besluit de benadeelde partij om de zaak niet te laten repareren. Als de herstelkosten niet onmiddellijk worden betaald, dan gaat de wettelijke rente lopen. Deze varieert jaarlijks. Twee opmerkingen hierbij: Wettelijke rente is een variabel tarief van de ECB voor de basis herfinancieringrente per 1 januari of 1 juli + een procentuele toeslag (zie voor het actuele peil Het bovenstaande is van toepassing als niets daarover is geregeld tussen partijen en het Nederlands recht van toepassing is. 3.2 Wettelijke aansprakelijkheid (aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of productaansprakelijkheid) In vrijwel alle overeenkomsten is iets geregeld over aansprakelijkheid. Met die term worden echter nog wel eens verschillende dingen bedoeld. Contractuele aansprakelijkheid, ofwel aansprakelijkheid voor schade die voorvloeit uit het niet nakomen van een overeenkomst, bespreken we in paragraaf 3.3. Nu komt eerst de wettelijke aansprakelijkheid aan de orde. Deze aansprakelijkheid rust op de contractpartners, ten opzichte van derden of van de wederpartij, die bijvoorbeeld schade lijden door de wijze waarop de in het contract opgenomen verplichtingen worden nagekomen en uitgevoerd. Dat wil zeggen dat daarbij wordt gehandeld in strijd met de zorgvuldigheidseisen die mogen worden verwacht ten opzichte van personen en goederen van anderen. Er moet wel sprake zijn van schuld of toerekening. Bovendien moet er schade zijn, die het gevolg is van onrechtmatig handelen of nalaten (causaal verband). Voorbeeld: een gemeente besteedt het onderhoud van de openbare verlichting uit aan een bedrijf. Het bedrijf doet zijn werk niet goed en een deel van de openbare verlichting werkt niet. De gemeente moet zelf kosten maken om een en ander te herstellen. Bovendien komt een fietser ten val, omdat hij door de falende verlichting een kuil in de weg niet snel genoeg opmerkt. De aansprakelijkheid voor de herstelkosten bespreken we in paragraaf 3.3. Het gaat hier om de aansprakelijkheid voor de schade die de fietser heeft geleden. Wat ook kan voorkomen, is dat de leverancier een gebrekkig product levert, dat bij gebruik schade veroorzaakt aan de gebruiker. Een voorbeeld is een 19

20 NEVI 2007 proef :38 Pagina Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces leverancier die apparaten levert die bij gebruik onder stroom komen te staan, waardoor letselschade wordt veroorzaakt aan de gebruiker. Dan kan de leverancier worden aangesproken op basis van productaansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid is een bijzondere vorm van onrechtmatige daad. De wettelijke aansprakelijkheid is geregeld in art. 6:162 e.v. BW. Schade bij een onrechtmatige aanbesteding Een bijzondere vorm van onrechtmatig gedrag doet zich voor wanneer een overheidsinstantie de Europese aanbestedingsvoorschriften niet juist heeft toegepast. Hierbij geldt als uitgangspunt dat er alleen een vergoedingsplicht bestaat indien kan worden aangetoond dat de gegadigde de opdracht zou hebben verworven als de overheid als opdrachtgever conform de toepasselijke voorschriften zou hebben gehandeld. Is echter onvoldoende aannemelijk dat de opdracht aan de gegadigde had moeten worden gegund, dan is niet vast komen te staan dat hij door de onrechtmatige aanbesteding schade heeft geleden en is voor vergoeding in het geheel geen plaats. Het zal echter vaak niet of nauwelijks zijn vast te stellen of een gepasseerde gegadigde ook daadwerkelijk de opdracht zou hebben gekregen. Het gaat immers om de beoordeling van de uitkomst van een hypothetische gang van zaken. Die heeft nooit werkelijk plaatsgebonden en is daardoor niet vatbaar voor strikt bewijs. Over die hypothetische uitkomst blijft dan zodanige twijfel bestaan dat niet meer kan worden gesteld dat de eiser een bepaalde kans zou hebben gehad om de opdracht te krijgen. Dat geldt met name wanneer het gunningcriterium van de meest voordelige inschrijving is gehanteerd. Zeker wanneer de overheid als aanbestedende dienst een groot aantal subcriteria heeft geformuleerd en er sprake is van een meer complexe opdracht, is het nagenoeg onmogelijk om tot een eenduidig oordeel te komen over de uitkomst in het hypothetische geval dat de overheid de opdracht wel conform de regels zou hebben gegund. De omvang van de schade kan dan worden begroot op basis van een inschatting van de grootte van de verloren kans. Wordt bijvoorbeeld de kans die de inschrijver bij een correcte aanbesteding zou hebben op een kwart geschat, dan is het mogelijk dat de overheidsinstantie een kwart van het positief belang moet vergoeden. 3.3 Contractuele aansprakelijkheid (wanprestatie) Een tweede vorm van aansprakelijkheid is de contractuele aansprakelijkheid. In nagenoeg alle overeenkomsten is geregeld wat de gevolgen zijn van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst (wanprestatie: een toerekenbare tekortkoming). Er is overigens ook een wettelijke regeling die in deze gevolgen voorziet. Indien een overeenkomst niet wordt nagekomen, geeft dit aan de wederpartij de gelegenheid ontbinding dan wel nakoming van de overeenkomst te vorderen. In beide gevallen is het mogelijk om daarnaast een vergoeding te eisen van de schade die het gevolg is van

21 NEVI 2007 proef :38 Pagina 21 de niet-nakoming. Verder beschikt de wederpartij nog over het opschortingsrecht. Hij kan de eigen verplichting opschorten bij het uitblijven van de prestatie van de ander. 3.4 Precontractuele aansprakelijkheid Voordat er tot het sluiten van een overeenkomst wordt overgegaan, wordt er normaliter eerst onderhandeld. In het geval van Europese aanbestedingen zijn onderhandelingen in principe uitgesloten en aan specifieke regelgeving onderworpen. Onderhandelingen spelen een belangrijke rol in het inkoopproces. In de onderhandelingen wordt bepaald wat er uiteindelijk in de overeenkomst komt te staan. Bij latere problemen over de uitleg van de overeenkomst kan op deze fase worden teruggegrepen. Onderhandelingen kunnen zich zodanig ontwikkelen en kunnen in een zodanig stadium belanden dat zij niet meer ongestraft kunnen worden afgebroken. Dit is het geval als de wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen mocht hebben dat er een overeenkomst tot stand zou komen. Of van deze situatie sprake is, zal van geval tot geval verschillen. Grofweg doen zich drie stadia van afbreken van onderhandelingen voor: 1. Afbreken is rechtmatig en blijft zonder gevolgen 2. Afbreken is rechtmatig, maar de door de wederpartij gemaakte kosten moeten worden vergoed. 3. Afbreken is onrechtmatig; de door de wederpartij gemaakte kosten dienen te worden vergoed, alsmede de door de wederpartij geleden schade. Uitgangspunt van het schadevergoedingsrecht is dat de geleden schade volledig moet worden vergoed. Als onderhandelingen voortijdig onrechtmatig worden afgebroken, dan is de hoogte van de vergoeding gerelateerd aan het zogenaamde positief belang of positief contractsbelang. Vergoeding van het positief contractsbelang houdt in dat de benadeelde partij financieel in de situatie wordt gebracht waarin hij zou hebben verkeerd indien wel een overeenkomst met hem zou zijn afgesloten en de overeenkomst op een juiste manier zou zijn nagekomen. In de praktijk gaat het vaak om de winst die de benadeelde is misgelopen. Onderhandelingstips Vanwege het belang van de onderhandelingsfase geven we hieronder een aantal tips waarmee u rekening kunt houden: Het verdient aanbeveling om zelf met een conceptovereenkomst te komen en deze aan de wederpartij voor te leggen in plaats van te wachten tot de wederpartij daarmee komt. Als de onderhandelaar niet bevoegd is de overeenkomst aan te gaan, leg dan vast dat de gemaakte afspraken en toezeggingen geschieden onder 21

Hoe trek je de CAR...

Hoe trek je de CAR... Hoe trek je de CAR... en andere verzekeringen in de bouw Een praktische gids voor verzekeringsambtenaren Verzekerings Platform Overheden Hoe trek je de CAR... en andere verzekeringen in de bouw VPO Werkgroep

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011 De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Voorwoord 2 Leendert-Jan Visser Directeur MKB-Nederland Beste ondernemer, Aanbestedingen zijn een grote

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd?

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Moet aan organisaties een plicht worden opgelegd om de aansprakelijkheid van hun vrijwilligers te verzekeren? Een vergelijking met de Belgische vrijwilligerswet

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 2 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

ORP. Tijdschrift overeenkomst in de rechtspraktijk. et toedoenbeginsel uitgehold, ofwel van Vas Dias/Salters. De contractuele beëindigingsbepaling

ORP. Tijdschrift overeenkomst in de rechtspraktijk. et toedoenbeginsel uitgehold, ofwel van Vas Dias/Salters. De contractuele beëindigingsbepaling nummer 1-December 2010 jaargang 1 ORP H et toedoenbeginsel uitgehold, ofwel van Vas Dias/Salters tot ING/Bera Holding Hoe past de Nederlandse rechter ambtshalve het Europese consumentenrecht toe? Tijdschrift

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E.

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E. Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen ivendo Marketing en haar klanten. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie