Algemene voorwaarden Rijschool de Ruiter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Rijschool de Ruiter."

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Rijschool de Ruiter. Toelichting Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden worden overeengekomen tussen de rijschool en leerlingen die zijn ingeschreven bij de rijschool en rijles of training volgen. In de algemene voorwaarden zijn afspraken en verplichtingen tussen beide partijen opgesteld ten behoeve van de rijopleiding en alles wat daar betrekking op heeft. Met de inschrijving bij de rijschool gaat de leerling akkoord met deze algemene voorwaarde en heeft de leerling het recht op inzage en de beschikbaarheid tot een kopie hiervan. Toelichting Lesovereenkomst: Naast deze algemene voorwaarden is er ook een lesovereenkomst, deze bevat afspraken die betrekking hebben op de rijopleiding. Deze lesovereenkomst zal bij de inschrijving worden toegevoegd en kan meerdere exemplaren bevatten indien er meerdere producten afgenomen worden. Indien er meer lesovereenkomsten zijn bijgevoegd is de laatst toegevoegde lesovereenkomst bepalend ten opzichte van de vorige lesovereenkomsten. Artikel 1: Algemeen Pagina 1 Artikel 2: Verplichtingen Rijschool Pagina 1 en 2 Artikel 3: Verplichtingen Leerling Pagina 2 en 3 Artikel 4: Betalingen Pagina 3 en 4 Artikel 5: Lessen en voorrijles Pagina 4 Artikel 6: Pakketten, aanbiedingen en lesprijzen Pagina 4 Artikel 7: Toetsen, examens en onderzoeken Pagina 4 en 5 Artikel 8: Beëindiging van de lesovereenkomst Pagina 5 en 6 Artikel 9: Vrijwaring Pagina 6 Artikel 10: Persoonsgegevens Pagina 6 Artikel 1: Algemeen 1. De rijschool kan de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen zonder opgaaf van reden. Bij een grote verandering waar de leerling een aanzienlijk belang in heeft zal de leerling op de hoogte worden gesteld door de rijschool. Als de aangepaste voorwaarde afbreuk doet aan het voorgaande exemplaar en dit de klant direct benadeeld, dan mag de klant de nieuwe voorwaarden afwijzen, dit kan echter leiden tot beëindiging van de overeenkomst. 2. Wanneer er iets opdoet dat niet in de voorwaarde is opgenomen zal er eerst per geval worden gekeken naar een passende oplossing, is dit niet toereikend dan kan de rijschool zich wenden tot de Bovag voorwaarde. Komen beiden partijen er toch niet uit dan kan de rijschool een schikking met de klant treffen, de rijschool kan in dergelijke gevallen doen besluiten de overeenkomst te beëindigen. Anderzijds zal er in uiterste gevallen door de rechtsgang over de uitkomst worden besloten. 3. Als er spraken is van wettelijk tegenstrijdig handelen, dan is de wet altijd van doorslaggevende waarde. De rijschool hecht waarde aan het juist toepassen van wettelijke bepalingen. ARTIKEL 2: Verplichtingen Rijschool De verkeersschool dient: 1. Dat de rijlessen worden gegeven door een bevoegd rij-instructeur, die voldoet aan de bepalingen volgens de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen. 2. Dat de rijschool zal voldoen aan de redelijke eisen die je als leerling van een rijschool mag verwachten. 3. Dat de leerling geregeld zal worden geïnformeerd over de voortgang in relatie tot de exameneisen die in beginsel te vinden zijn op de instructiekaart. Pagina 1

2 4. De instructeur zich houdt aan de gemaakte afspraken en wanneer nodig de leerling op de hoogte stelt als een rijles op enige manier veranderd. De instructeur kan de rijles afzeggen of de les met de leerling verzetten wanneer er een noodzaak is zonder opgaaf van rede. De leerling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een les, tussentijdse toets, onderzoek of examen die niet doorgaat als de rijschool hierin verwijtbaar in gebreken is gebleken. 5. Dat de tijdsduur van de te geven rijles wordt benut voor het geven van rijles of verwante onderdelen die horen bij de een rijles zoals gesteld door de richtlijnen van het IBKI en zoals gebruikelijk mag worden verwacht van een rijschool. 6. Dat als de rij-instructeur vermoed dat er een medische of fysieke aanleiding is die de rijvaardigheid kan beïnvloeden, de instructeur de leerling hierover mag bevragen. De leerling is niet verplicht tot antwoorden, maar de instructeur mag bij twijfel wel afwijken van de gemaakte afspraken die betrekking hebben op bevindingen die verband houden met de veiligheid en wetgeving. 7. Ten alle tijden specifieke belangen van de klant af te wegen en indien noodzakelijk en redelijkerwijs het belang van de klant te behartigen, de beslissing hierover ligt echter bij de rijschool en is hiermee niet verplicht om suggesties van andere partijen te honoreren. ARTIKEL 3: Verplichtingen Leerling De leerling dient: Lesafspraken, verzetten en annulering. 1. Zich te houden aan de overeengekomen lesafspraken die zijn gemaakt zoals vermeld op de lessen afsprakenkaart, deze dient de leerling ook zelf te controleren. De leerling dient aanwezig te zijn op deze afgesproken datum, tijd en plaats voor de afgesproken rijles, hierbij wordt door de rijschool een maximale wachttijd van 10 min in acht genomen. Bij niet verschijnen op of binnen de afgesproken tijd en plaats zonder tijdige of geldige annulering, kan de afspraak door de rijschool in rekening worden gebracht. 2a. ten minste 48 uur voor aanvang van de les zoals vermeld op de lessen afsprakenkaart, de les af te zeggen of te verzetten indien de leerling is verhinderd. De afspraak zal bestaan uit een datum, een tijd en een afgesproken locatie, indien er geen locatie is vermeld zal er worden uitgegaan van de locatie die doorgaans is afgesproken. Veranderingen omtrent een rijles, zoals bijvoorbeeld andere haal en breng locatie dienen redelijkerwijs tijdig te worden afgesproken zodat de rijschool hier nog op in kan spelen. De rijschool mag binnen 48 uur doen besluiten om een locatie of tijd niet te veranderen om praktische redenen en zal dit verzoek alleen honoreren indien er toestemming is gegeven door de instructeur, in dat geval verneemt de instructeur graag een bericht terug ter bevestiging. 2b. De in Artikel 3 (lid 2a) gestelde duur van 48 uur aan te houden waarbij de zondag is uitgesloten van de gestelde termijn. Elk bericht dat met tussenkomst van de zondag niet op tijd word verwerkt omdat de duur niet is aangehouden, zal de rijschool zich niet aansprakelijk achten. Belangrijke berichten, veranderingen of annuleringen dienen te geschieden via , via de voic , sms, WhatsApp, of telefonisch contact met de instructeur. 2c. Een geannuleerde les zal niet in rekening worden gebracht bij een geldige reden waaronder wordt verstaan; een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, ernstige ziekte, ongeval of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad, of een ander vergelijkbaar nader te bepalen ernstige gebeurtenis. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad. In het belang van de rijschool kan het zijn dat de rijschool vraagt aan de leerling om aan te tonen dat dit artikel daadwerkelijk van toepassing is. Algemene belangen. 3. Afspraken na te komen en de aanwijzingen van de instructeur redelijkerwijs op te volgen. Tevens dient de leerling advies van de instructeur op te volgen welke hoort bij de betreffende rijopleiding en vorderingen die aan het eind moeten voldoen aan het CBR of BNOR examen en de daarbij gestelde zelfstandigheid na het examen. Na het behalen van het rijbewijs is de leerling zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gedragingen en rust er geen verantwoordelijkheid meer op de rijschool. 4. Bij een onderzoek naar de rijvaardigheid, een tussentijdse toets of rijexamen een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen aan de instructeur. Tevens is de leerling zelf verantwoordelijk voor alle benodigde documenten die nodig zijn voor de toelating bij het CBR of BNOR, waarvan dit redelijkerwijs van de leerling mag worden verwacht. Pagina 2

3 5. Bij eventuele medische klachten, waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat ze van invloed kunnen zijn op de bekwaamheid om een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met de rijschool betreffend de eisen van het CBR. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 6. Te voldoen aan de juiste staat van inschrijving in het gemeente register voor het afleggen van een toets, examen of onderzoek. De rijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een examen, toets of onderzoek die geen doorgang vind betreffend het ontbreken van documenten of inschrijving die betrekking hebben op de persoonlijke omstandigheden, waarvoor de leerling zelf verantwoordelijk is. 7. Zelf verantwoordelijk te zijn voor medische, fysieke of redelijke toestand, de rijschool deelt hier geen verantwoording in. De rijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld als een van deze zaken niet op orde zijn tijdens de rijlessen, een tussentijdse toets, examen of onderzoek. 8. De rijschool op de hoogte te stellen indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid voor het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de verkeersschool niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen die hier betrekking op hebben. 9. Dient een adres wijziging zelf tijdig door te geven, de rijschool stelt zich niet aansprakelijk voor het niet tijdig of juist vermelden van een adres wijziging. ARTIKEL 4: Betalingen 1a. Betalingen die in de les dienen te worden voldaan. De leerling dient bij aanvang van de les te kunnen of hebben betaald, anderzijds een afspraak met de instructeur of rijschool overeen te zijn gekomen. Wanneer er bij aanvang van een les of anderzijds niet is of kan worden voldaan aan de afgesproken betalingsverplichting, is de rijschool niet verplicht om uitstel te verlenen. Indien er eenmalig uitstel van betaling is verleend dan mag de rijschool daar zijn voorwaarden aan stellen. Als de leerling de betaling alsnog regelt kan dit wel ten kosten gaan van de rijles en/of de inhoud daarvan, de rijschool stelt dat dit slechts een uitzondering betreft. Voor het niet nakomen van betalingen, krijgt de leerling een factuur en gaat Artikel 4 (lid 1c) in werking. 1b. Betalingen op factuur en betalingsregelingen. De leerling dient van facturen het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum en voor aanvang van betreffende rijles(sen). 1c. Als een factuur of deelbetaling van een factuur niet tijdig is voldaan, dan krijgt de leerling een betalingsherinnering en heeft de leerling de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als de betaling na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is voldaan, kan de rijschool rente in rekening brengen over het openstaande bedrag waar kosten over zijn gemaakt, genoemd maximaal 8% per factuur en indien van toepassing de gehele factuur op te eisen. De door de rijschool gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen vervolgens aan de wederpartij in rekening worden gebracht. 2. De rijschool heeft het recht om bij het verzuim van een betaling de rijopleiding te doen onderbreken in het belang van de rijschool, totdat het verzuim is opgeschort. Na betaling van de betalingsachterstand is de rijschool verplicht om de rijopleiding weer te hervatten, tenzij er een redelijk aantoonbaar bezwaar is voor de rijschool, in dat geval kan de rijschool de opleiding doen beëindigen. Overige kosten. 4. Indien er spraken is van bijkomende kosten die vooraf niet zijn overeengekomen, welke niet tot de standaard kosten van een rijopleiding behoren, maar wel gemaakt dienen te worden, dan kan de rijschool deze aan de klant doorberekenen. Hieronder vallen o.a. ook de kosten van het schoonmaken van de auto bij calamiteiten waardoor afgeweken moet worden van de reguliere schoonmaak. ARTIKEL 5: Lessen en voorrijles. Een rijles is een les waarin de leerling oefent op bepaalde onderdelen, deze onderdelen worden bepaald door de instructiekaart en de praktische voortgang die daarbij aan moeten sluiten, de instructeur bepaald uiteindelijk welke onderdelen aan bod komen. Om praktische redenen is het gebruikelijk dat een rijles kan beginnen of eindigen aan een andere rijles, hierom is het dus ook belangrijk om duidelijke afspraken te maken omtrent het haal of breng adres. De leerling dient zelf verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor het niet juist of tijdig informeren over dit haal of breng adres. Pagina 3

4 Een voorrijles is een les voorafgaand aan een toets, examen, of onderzoek, waarbij de voorrijles ondergeschikt is aan het hoofddoel. Als er zaken van belang zijn ten aanzien van het hoofddoel heeft dit de prioriteit, er kan dus geen beroep worden gedaan op verloren tijd die ten grondslag ligt aan de doorgang van het hoofddoel. De voor-rijles is bedoeld ter voorbereiding op een toets, examen of onderzoek en is daarom een voorbereidingsles naast de reguliere rijopleiding, deze les mag dan ook niet gekoppeld worden aan het resultaat behaald in de reguliere lessen. Duurt de voorrijles volgens de planning langer dan de gebruikelijke standaard, dan valt de extra tijd ervoor niet als voorrijles, maar als reguliere lestijd. De voorrijles is inclusief de wachttijd die het CBR aan de rijscholen stelt, wanneer een voorrijles in het pakket zit is de leerling verplicht om deze af te nemen. ARTIKEL 6: Pakketten, aanbiedingen en lesprijzen. 1. Lesprijzen overeengekomen in de lesovereenkomst. De lesprijzen zijn overeengekomen op de lesovereenkomst met de daarbij gestelde duur zoals vermeld, deze blijven in beginsel ongewijzigd. De rijschool mag afwijken van de gestelde lesprijzen als het belang van de rijschool aanzienlijk is en daardoor word belemmerd in de nodige veranderingen voor het voortbestaan of juist functioneren van de rijschool. De leerling dient hiervan in kennis te worden gesteld, indien de leerling niet akkoord is kan de lesovereenkomst en daarbij behorende afspraken worden beëindigd. Indien er sprake is van restitutie, zal deze plaatsvinden zoals aangegeven in Artikel 8 (lid 2). Prijzen en kosten die niet in de lesovereenkomst zijn opgenomen kunnen door de rijschool worden veranderd zonder tussenkomst van de wederpartij. 2. Overig overeengekomen in de lesovereenkomst. Voor de prijzen van pakketten, acties en aanbiedingen blijft de prijs gelden die is overeengekomen in de lesovereenkomst op het moment van afname door de klant voor maximaal 12 maanden. Wanneer de duur van de lesovereenkomst is verstreken, is de rijschool verplicht de duur van de lesovereenkomst te verlengen met telkens een half jaar, als de leerling zonder onderbrekingen van meer dan 2 maanden aaneengesloten rijles heeft gevolgd. Uitzondering hierop kan gelden in bijzondere gevallen wanneer de rijschool dit nodig acht of dit met de leerling overeenkomt, de rijschool bepaald dan zelf de inhoud en de duur, de rijschool is hiertoe niet verplicht. Tijdens een niet verplichte verlenging mag de rijschool de prijzen van toetsen, examens, of onderzoeken verhogen indien het CBR of BNOR met de prijs is gestegen in het huidige kalenderjaar ten opzichte van het jaar waarop de oorspronkelijke beëindiging plaats zou vinden. Verhoging van de prijzen dienen dan niet meer te zijn dan het verschil ten opzichte van de twee betreffende kalender jaren. Na het verlopen van de lesovereenkomst verliest het zijn geldigheid en staat het de rijschool vrij om prijzen en kosten naar eigen invulling te wijzigen zonder tussenkomst van de wederpartij. De lesovereenkomst loopt ook af op het moment dat het bijbehorend pakket volledig is afgenomen, de algemene voorwaarden blijven echter wel van kracht zolang de klant ingeschreven staat bij de rijschool. 3. Voordeelpakketten, actie prijzen en prijsvermeldingen Leerlingen kunnen geen aanspraak maken op acties, aanbiedingen en pakketten die al reeds zijn aangegaan. Combineren van aanbiedingen zal in beginsel niet worden toegestaan tenzij anders overeengekomen met de leerling. Een pakket dient in zijn geheel afgenomen te worden, hier kan alleen vanaf worden geweken indien de rijschool hiermee akkoord is. Druk en schrijffouten zijn ten alle tijden voorbehouden, de rijschool stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor fouten die gemaakt zijn in reclame materiaal of op online content. ARTIKEL 7: Toetsen, examens en onderzoeken. Aanvraag van een toets, examen, of onderzoek. 1. De kosten van een praktijk toets, examen, verklaring of onderzoek, worden zoals afgesproken betaald per factuur of anders per contant. In beginsel dienen betalingen bestemd voor een toets, examen, verklaring of onderzoek te worden voldaan voordat de aanvraag zich voltrekt rekening houdend met de bankverwerking, tenzij anders overeengekomen. De leerling heeft na de aanvraag en betaling van een praktijk toets, examen, of onderzoek, het recht tijdig alle benodigde documenten te ontvangen die nodig zijn voor het verdere verloop. De rijschool is niet aansprakelijk voor fouten die zijn ontstaan buiten de schuld van de rijschool om, in beginsel dient de afspraak voor een toets, examen of onderzoek in samenspraak met de leerling te zijn gemaakt. Pagina 4

5 Wanneer een onderzoek, toets of examen niet doorgaat. 2a. Wanneer een onderzoek, toets, of examen niet door gaat, dan zijn de kosten en of bijkomende kosten of een nieuwe aanvraag voor rekening van de leerling als; de leerling niet of te laat op een onderzoek, toets of examen verschijnt buiten de schuld van de rijschool. de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen die hij of zij wel bij dient te hebben. de leerling aangeeft niet beschikbaar te zijn, maar wel toestemming heeft gegeven voor de aanvraag. de leerling is te verwijten dat het geen doorgang heeft kunnen vinden. 2b. Als een onderzoek, toets, of examen niet door gaat met een rede zoals is omschreven in artikel Artikel 3 (lid 2c) of of anders buiten de schuld van de leerling om, dan mag de rijschool geen bijkomende kosten in rekening brengen, een examen of onderzoek kan dan opnieuw worden aangevraagd op kosten van de rijschool. Tevens is de rijschool verplicht om minstens 1 rijles van minimaal een uur kosteloos te geven bij een wachttijd van 3 weken, en 2 rijlessen van een uur bij een wachttijd van 5 weken of langer. Indien een voorrijles reeds is gereden op kosten van de leerling, zal de eerstvolgende voorrijles kosteloos door de rijschool worden aangeboden. Algemene belangen. 3. Indien er spaken is van een gratis her-examen, zal het tweede examen worden vergoed als het eerste examen met een onvoldoende resultaat is beoordeeld, deze zal dan zonder kosten voor de kandidaat nogmaals bij het CBR worden besteld. Echter is het wel van belang dat de kandidaat advies opvolgt of heeft opgevolgd om een geslaagd examen mogelijk te maken. Indien de kandidaat het advies van de rijschool redelijkerwijs niet opvolgt voor een examen, dan kan de rijschool afzien van vergoeding voor het tweede examen, dit dient vervolgens schriftelijk aangekondigd te worden. Het zelfde is van toepassing als meerdere CBR examens worden vergoed door de rijschool. 4. De leerling dient zelf verantwoording te dragen om de rijschool op tijd te machtigen bij het CBR om praktijk toetsen aan te kunnen vragen, de rijschool houd zich niet verantwoordelijk voor vertragingen die hier betrekking op hebben. ARTIKEL 8: Beëindiging van de lesovereenkomst. 1. Het recht tot beëindiging van de lesovereenkomst. Indien er een lesovereenkomst is afgesloten dan mag deze worden beëindigd door de leerling of door de rijschool, de rijschool zal de klant niet onnodig tegenhouden om de rijschool te verlaten. De rijschool mag echter de lesovereenkomst alleen beëindigen als hier een goede reden voor is, dit in belang van de leerling. De rijschool zal indien van toepassing, restitutie verlenen voor het gedeelte dat niet door de klant is afgenomen. Zie: Artikel 8 (lid 2) 2. Berekening betreffend restitutie. Bij het beëindigen van de lesovereenkomst zal de rijschool rekening houden met het belang van beide partijen, maar vooropgaand die van de rijschool en indien nodig zich hierbij schade vrij te stellen. De restitutie zal als volgt worden berekend: De totaal te betalen prijs van het pakket of product zoals afgesproken, min de totale kosten die reeds afgenomen zijn zonder kortingen, meegenomen de toen geldende leskosten zoals vermeld op de overeenkomst. Indien middels deze berekening geen sprake is van restitutie maar bijbetaling, mag de rijschool dit niet van de klant opeisen en blijft gewoon het overeengekomen bedrag gelden. Afspraken omtrent beëindiging lesovereenkomst. 3. Wanneer de leerling de lesovereenkomst beëindigd is de leerling nog wel verplicht om zich te houden aan de gestelde annuleringstermijn, waarbij de rijschool de gelegenheid krijgt om de gemaakte lessen tijdig uit de agenda te halen. Als de leerling meer dan twee lessen per week staat ingeplant en de overeenkomst beëindigd, dan dient de leerling de lessen af te nemen of hierover een redelijke vergoeding te betalen voor de lessen afgesproken in de termijn van de 7 dagen die volgen. 4. Indien er reeds een bestelling en betaling is gedaan bij het CBR of BNOR via de rijschool dan is het in beginsel niet niet meer mogelijk om restitutie te verkrijgen, kosten die een annulering met zich meebrengen zullen dan ook voor rekening van de leerling zijn. 5. Bij beëindiging van de lesovereenkomst vervalt niet de betalingsverplichting of andere afspraken die nog niet zijn afgerond. Pagina 5

6 Onderbreken van de rijopleiding. 6. De rijschool heeft het recht de rijopleiding te onderbreken of te beëindigen indien er spraken is van een aantoonbaar bijzonder belang voor de rijschool of de leerling. 7. Als de leerling zonder aankondiging de rijopleiding staakt en niets meer van zich laat horen, dan heeft de rijschool het recht om contact met de leerling hierover op te nemen. Indien de rijschool geen duidelijkheid verneemt over de voortgang van de rijopleiding, dan zal de rijschool de lesovereenkomst beëindigen 4 maanden nadat de klant de laatste rijles heeft gehad. De leerling heeft uiterlijk 6 maanden na de laatste rijles de tijd om eventuele restitutie te claimen, daarna vervalt dit recht en zal de leerling automatisch worden uitgeschreven. Dit lid is alleen van toepassing wanneer de leerling geen afspraken heeft gemaakt omtrent het staken van de rijopleiding, onderbrekingen waarvan de rijschool op de hoogte is gesteld zal worden vermeld op de lesovereenkomst, in specifieke gevallen kan de lesovereenkomst dan door de rijschool worden verlengt. ARTIKEL 9: Vrijwaring Vrijwaring leerling. 1. De verkeersschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die onder toezicht zijn gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van een ongeval tijdens de rijles of tijdens een praktijk examen, toets of onderzoek, met uitzondering van voorvallen die het gevolg zijn van opzet en of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Vrijwaring rijschool. 2. De leerling vrijwaart de rijschool als er kosten zijn gemaakt die verband hebben op de ontzegging van de rijbevoegdheid om motorvoertuigen te besturen en of als er sprake is van inname van het rijbewijs bij de leerling. Dit artikel heeft betrekking op het onjuist of niet voorlichten van informatie naar de rijschool ten behoeven van de rijopleiding en het besturen van motorvoertuigen. In deze gevallen is de leerling volledig aansprakelijk ten aanzien van opgelegde boetes en alle andere financiële consequenties die hiermee gemoeid zijn. 3. Rijlessen afgenomen bij andere partijen in de periode vanaf de inschrijfdatum zijn geheel voor eigen risico en kunnen mogelijk de voortgang frustreren. De rijschool vrijwaart zich van alle eisen of claims die ontstaan na het afnemen van lessen bij andere rijscholen of instructeurs niet verwant aan Rijschool de Ruiter, dit is eveneens van toepassing bij verzoek tot vermindering van lessen ten aanzien van het afgenomen voordeelpakket of overige diensten. 4. Voor overtredingen gepleegd door de leerling waarvan de rijschool geen blaam treft zoals o.a. het niet kunnen tonen van een geldig persoonsbewijs of andere verwijtbare overtredingen is de rijschool geheel gevrijwaard. ARTIKEL 10: Persoonsgegevens 1. De persoonsgegevens die de leerling verstrekt aan de rijschool worden echter en alleen gebruikt voor doeleinden die van toepassing zijn bij het volgen van een rijopleiding. De gegevens worden niet zonder overleg gedeeld met derden die niet direct verband houden met de rijopleiding. Copyright 2015, versie 1.4 Algemene voorwaarden Autorijschool de Ruiter. Pagina 6

Algemene Voorwaarden Autorijschool Jè-Mi-Gi

Algemene Voorwaarden Autorijschool Jè-Mi-Gi 1 Algemene Voorwaarden Autorijschool Jè-Mi-Gi In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen Autorijschool Je-Mi-Gi en leerling overeenkomen. De Algemene Lesvoorwaarden maken onderdeel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden :

Algemene voorwaarden : Algemene voorwaarden : Artikel 1 - Verplichtingen rijschool De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen: 1. dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN JOHN S RIJOPLEIDING

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN JOHN S RIJOPLEIDING ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN JOHN S RIJOPLEIDING Algemeen Gedurende een rijles is de leerling leerling en om die reden juridisch niet de bestuurder van het voertuig. Dit betekent

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN Donkelaar-Rijopleidingen.

Algemene voorwaarden BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN Donkelaar-Rijopleidingen. Algemene voorwaarden BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN Donkelaar-Rijopleidingen. Artikel 1 - Verplichtingen rijschool De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen: 1. Dat les wordt gegeven door

Nadere informatie

1.dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht

1.dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Onderstaand leest U de Algemene voorwaarden van de Rijschool. Dit is alleen bestemd voor wie geen BOVAG overeenkomst van de website heeft gedownload en ondertekend heeft. Wij raden aan om een BOVAG overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Autorijschool Ron Ouwens

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Autorijschool Ron Ouwens Algemene voorwaarden ALGEMEEN 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen verkeersscholen en hun leerlingen. 2. In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven

Nadere informatie

1.2 Onze wederpartij bij overeenkomsten wordt hierna cursist' genoemd. 1.3 Rijschool ACBE biedt één van de volgende diensten aan de cursist aan:

1.2 Onze wederpartij bij overeenkomsten wordt hierna cursist' genoemd. 1.3 Rijschool ACBE biedt één van de volgende diensten aan de cursist aan: Algemene voorwaarden Rijschool ACBE 2016 1.Algemeen 1.1 Deze voorwaarde zijn van toepassing op lesovereenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden door Rijschool ACBE worden aangeboden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rijschool Voordelig Sonja

Algemene voorwaarden Rijschool Voordelig Sonja Algemene voorwaarden Rijschool Voordelig Sonja Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Verplichtingen van de rijschool Verplichtingen van de leerling Betaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Autorijschool Nico Deen. Algemene Voorwaarden Lesovereenkomst. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Autorijschool Nico Deen. Algemene Voorwaarden Lesovereenkomst. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Autorijschool Nico Deen Algemene Voorwaarden Lesovereenkomst 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden (AV) geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding categorie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Rijschool Rijportaal

Algemene Voorwaarden Rijschool Rijportaal Algemene Voorwaarden Rijschool Rijportaal Artikel 1: Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, uitvoeringen en

Nadere informatie

Algemene les-, levering- en betalingsvoorwaarden van Autorijschool Bij Yolanda

Algemene les-, levering- en betalingsvoorwaarden van Autorijschool Bij Yolanda Algemene les-, levering- en betalingsvoorwaarden van Autorijschool Bij Yolanda Algemeen: Autorijschool Bij Yolanda, gevestigd te Noordwijk, verder te noemen de rijschool/instructeur, verricht haar rijonderricht

Nadere informatie

1.2 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van Rijschool Zeker.

1.2 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van Rijschool Zeker. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Rijschool Zeker gevestigd te

Nadere informatie

1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Rijschool Van Loon is eerst gebonden nadat door haar gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.

1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Rijschool Van Loon is eerst gebonden nadat door haar gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij de lesovereenkomst van Rijschool Alexander

Algemene voorwaarden behorende bij de lesovereenkomst van Rijschool Alexander Algemene voorwaarden behorende bij de lesovereenkomst van Rijschool Alexander Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn per 1 januari 2013 tot stand gekomen. 2. In de lesovereenkomst wordt nadere invulling

Nadere informatie

Regina Rijopleidingen, Algemene Voorwaarden, versie 1.3 18-08-2015 Pagina 1 van 5

Regina Rijopleidingen, Algemene Voorwaarden, versie 1.3 18-08-2015 Pagina 1 van 5 Algemene leverings- en annuleringsvoorwaarden Artikel 1 Algemene Voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten voor Regina

Nadere informatie

ALGEMENE SRB VOORWAARDEN

ALGEMENE SRB VOORWAARDEN ALGEMENE SRB VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden

Nadere informatie

Geldigheid van deze algemene voorwaarden

Geldigheid van deze algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van rijschool Rainbow Artikel 1. Geldigheid van deze algemene voorwaarden 1.1) De overeenkomst tussen rijschool Rainbow en de leerling heeft betrekking op de in het inschrijfformulier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Autorijschool Car-in

Algemene voorwaarden. Autorijschool Car-in Algemene voorwaarden Autorijschool Car-in Tilburg Algemeen Gedurende een rijles is de leerling leerling en om die reden juridisch niet de bestuurder van het voertuig. Dit betekent dat zolang er sprake

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijschool Simon Timmermans.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijschool Simon Timmermans. ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijschool Simon Timmermans. per 1 januari 2013. Voor u ligt de algemene voorwaarden Rijschool Simon Timmermans. Deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1.7 Het Lesmotorvoertuig is schoon,netjes en onderhouden. In lesmotorvoertuigen wordt niet gegeten of gerookt.

Algemene Voorwaarden. 1.7 Het Lesmotorvoertuig is schoon,netjes en onderhouden. In lesmotorvoertuigen wordt niet gegeten of gerookt. Algemene Voorwaarden Artikel 1 De rijschool dient zich te houden aan de volgende regels: 1.1 De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verkeersschool Jungen Postbus 8833 1006 JA Amsterdam Mei 2011. Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Verkeersschool Jungen

Algemene Voorwaarden Verkeersschool Jungen Postbus 8833 1006 JA Amsterdam Mei 2011. Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Verkeersschool Jungen Algemene Voorwaarden Verkeersschool Jungen Postbus 8833 1006 JA Amsterdam Mei 2011 Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Verkeersschool Jungen Artikel 1 Algemene voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Autorijschool ANS

Algemene voorwaarden Autorijschool ANS Algemene voorwaarden Autorijschool ANS Deze algemene voorwaarden van Autorijschool ANS gelden per 2 november 2016 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32124441 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VAN VELZEN RIJOPLEIDINGEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VAN VELZEN RIJOPLEIDINGEN. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VAN VELZEN RIJOPLEIDINGEN. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Van Velzen Rijopleidingen, als wel op iedereen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Autorijschool Vlam

Algemene voorwaarden Autorijschool Vlam Algemene voorwaarden Autorijschool Vlam Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Autorijschool Vlam gevestigd te Almere. Voorafgaand

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN BOVAG AFDELING VAN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN BOVAG AFDELING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN BOVAG AFDELING VAN Artikel 1 - Verplichtingen verkeersschool De verkeersschool is verplicht er zorg voor te dragen: 1. dat les wordt gegeven door

Nadere informatie

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op Lesovereenkomsten waarbij diensten, adviezen en

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op Lesovereenkomsten waarbij diensten, adviezen en Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op Lesovereenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden door Rijtop.nl worden aangeboden, tenzij partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 RIJSCHOOL VAN TILBURG HOUDT ZICH AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 RIJSCHOOL VAN TILBURG HOUDT ZICH AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 RIJSCHOOL VAN TILBURG HOUDT ZICH AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN Je krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WMR).

Nadere informatie

Klachtenprocedure U stuurt uw klacht naar t.n.v. mevrouw van Gorp of via de mail naar desiree@verkeersschooltilburg.nl.

Klachtenprocedure U stuurt uw klacht naar t.n.v. mevrouw van Gorp of via de mail naar desiree@verkeersschooltilburg.nl. Klachtenprocedure Afhandeling van klachten Verkeersschool Tilburg B.V. stelt alles in het werk om ervoor te zorgen, dat u als klant de beste behandeling krijgt en het best haalbare product. Het kan echter

Nadere informatie

Naam Rijschool: Autorijschool Jos Pieters V.O.F. Naam instructeur: Jos Pieters KvK- nummer Rijschool: 55897134

Naam Rijschool: Autorijschool Jos Pieters V.O.F. Naam instructeur: Jos Pieters KvK- nummer Rijschool: 55897134 Kampstraat 20, 6311 AT RANSDAAL Mobielnummer: 06-11344119 BTW- nummer: NL851902182B01 K.v.K.nummer: 55897134 Bankrekeningnr.: 1340.41.550 Web site: www.autorijschooljospieters.nl E- mail: info@autorijschooljospieters.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Autorijschool RijBwijs (KvK: 65529421) Artikel 1 De rijschool dient zich te houden aan de volgende regels:

ALGEMENE VOORWAARDEN Autorijschool RijBwijs (KvK: 65529421) Artikel 1 De rijschool dient zich te houden aan de volgende regels: ALGEMENE VOORWAARDEN Autorijschool RijBwijs (KvK: 65529421) Artikel 1 De rijschool dient zich te houden aan de volgende regels: 1.1 De leerling krijgt theorie- en/of praktijkles van een rijinstructeur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Autorijschool Henry Udenhout Artikel 1 Werkingssfeer a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen de leerling en rijschoolhouder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN VERKEERSCHOOL CREEMERS-BELFORT TE MAASTRICHT.

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN VERKEERSCHOOL CREEMERS-BELFORT TE MAASTRICHT. ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN VERKEERSCHOOL CREEMERS-BELFORT TE MAASTRICHT. Artikel 1 Verplichting rijschool. De rijschool dient er zorg voor te dragen: Dat de les wordt gegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Autorijschool Marco van Biljouw

Algemene voorwaarden. Autorijschool Marco van Biljouw Algemene voorwaarden Autorijschool Marco van Biljouw 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden (AV) geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding categorie B, de daarbij behorende acties

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rijschool DickGeslaagd

Algemene voorwaarden Rijschool DickGeslaagd Algemene voorwaarden Rijschool DickGeslaagd Artikel 1 Definities 1.1 Rijschool DickGeslaagd: Rijschool DickGeslaagd is gevestigd te Wijhe, Veerstraat 3, hierna te noemen DickGeslaagd. DickGeslaagd staat

Nadere informatie

1.2 Het rijexamen wordt door de autorijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.2 Het rijexamen wordt door de autorijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt. De Autorijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken: ARTIKEL 1 1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen

Nadere informatie

Autorijschool Overdijk

Autorijschool Overdijk Algemene voorwaarden: Autorijschool Overdijk Algemene voorwaarden Autorijschool Overdijk per 1 november 2012 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Autorijschool Tina

ALGEMENE VOORWAARDEN Autorijschool Tina ALGEMENE VOORWAARDEN Autorijschool Tina (KVK. 5645 5852) Artikel 1 De rijschool dient zich te houden aan de volgende regels: 1.1 De leerling krijgt theorie en/of praktijkles van een rijinstructeur die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Rijschool You2Drive Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met rijschool You2Drive, als wel op iedereen die lessen volgt of andere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verkeersschool Jean- Paul

Algemene Voorwaarden Verkeersschool Jean- Paul Algemene Voorwaarden Verkeersschool Jean- Paul Beste cursist, Je hebt gekozen voor een rijopleiding bij Verkeersschool Jean Paul. Een verstandige keus, want bij deze rijschool weet je zeker dat je kiest

Nadere informatie

AUTORIJSCHOOL GERTINE KOLLENBURG

AUTORIJSCHOOL GERTINE KOLLENBURG AUTORIJSCHOOL GERTINE KOLLENBURG Algemene Voorwaarden behorende bij de lesovereenkomst van BOVAG Rijscholen Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden van BOVAG Rijscholen zijn tot stand gekomen in overleg

Nadere informatie

Lesovereenkomst en Algemene Voorwaarden

Lesovereenkomst en Algemene Voorwaarden Gegevens cursist: Gegevens Rijschool / Instructeur: Voorletters en naam: Naam Rijschool: Roepnaam: Naam instructeur: Adres: KvK nummer Rijschool: Postcode en woonplaats: Telefoon: Mobiel: E-mailadres:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Rijcoach

Algemene voorwaarden van De Rijcoach Algemene voorwaarden van De Rijcoach Verklaringen van namen: 1. Onder de RC wordt verstaan: de Rijcoach; 2. Onder de cursist(e) wordt verstaan: de persoon die zich tot de RC wendt voor het volgen van rij-opleidingen/

Nadere informatie

1.2 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van Verkeersschool Nelen BV.

1.2 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van Verkeersschool Nelen BV. Algemene voorwaarden Verkeersschool Nelen BV bestaande uit 15 artikelen en de BOVAG -Lesovereenkomstvoorwaarden Artikel 1 Algemene voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. ALGEMENE VOORWAARDEN VERKEERSSCHOOL MARTHIJS Artikel 0 Algemeen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen

Nadere informatie

Autorijschool VAN HERWAARDEN

Autorijschool VAN HERWAARDEN Algemene voorwaarden Autorijschool VAN HERWAARDEN Beste cursist, Je hebt gekozen voor een opleiding bij Autorijschool Van Herwaarden. Een verstandige keus, want bij deze rijschool weet je zeker dat je

Nadere informatie

dat er les wordt gegeven door instructeurs die in het bezit zijn van een geldig

dat er les wordt gegeven door instructeurs die in het bezit zijn van een geldig De Rijschool draagt er zorg voor: dat er les wordt gegeven door instructeurs die in het bezit zijn van een geldig instructeursbewijs, dat er les wordt gegeven in of met lesvoertuigen waarvoor een verzekering

Nadere informatie

Lesovereenkomst en Algemene Voorwaarden

Lesovereenkomst en Algemene Voorwaarden Gegevens cursist: Gegevens Rijschool / Instructeur: Voorletters en naam: Naam Rijschool: Roepnaam: Naam instructeur: Adres: KvK nummer Rijschool: Postcode en woonplaats: Deze rijschool / instructeur is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKEERSSCHOOL INFRA

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKEERSSCHOOL INFRA ALGEMENE VOORWAARDEN VERKEERSSCHOOL INFRA Deze voorwaarde zijn van toepassing op lesovereenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden door Verkeersschool Infra worden aangeboden, tenzij

Nadere informatie

3. Je examen moet binnen twee weken nadat je dat aangevraagd en betaald hebt door de rijschool bij het CBR zijn aangevraagd.

3. Je examen moet binnen twee weken nadat je dat aangevraagd en betaald hebt door de rijschool bij het CBR zijn aangevraagd. ALGEMENE VOORWAARDEN van Pieters Rijopleidingen Per 1 augustus 2009 Artikel 1 De rijschool moet zich aan de volgende afspraken houden: 1. Je krijgt theorie- en praktijkles van een rij-instructeur die aan

Nadere informatie

VAN. Verkeeropleidingen Proficiat. & Transportopleidingen Proficiat. Waarderweg BN Haarlem

VAN. Verkeeropleidingen Proficiat. & Transportopleidingen Proficiat. Waarderweg BN Haarlem ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Verkeeropleidingen Proficiat. & Transportopleidingen Proficiat. Waarderweg 19 2031 BN Haarlem Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN VERKEERSCHOOL CREEMERS-BELFORT TE MAASTRICHT.

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN VERKEERSCHOOL CREEMERS-BELFORT TE MAASTRICHT. ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN VERKEERSCHOOL CREEMERS-BELFORT TE MAASTRICHT. Artikel 1 Verplichting rijschool. De rijschool dient er zorg voor te dragen: - Dat de les wordt gegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BOVAG Rijscholen 2013

Algemene Voorwaarden BOVAG Rijscholen 2013 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Voorwaarden BOVAG Rijscholen 2013 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene Voorwaarden BOVAG Afdeling Rijscholen AV CZ / 61 Deze Algemene Voorwaarden van BOVAG

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Met cursist wordt hier bedoeld; de persoon die aan Rijschool Drive Social een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theoriecursus

Nadere informatie

VAN. Verkeersschool Willem Verboon B.V. & Transportopleidingen Willem Verboon B.V. Damweg 51. 4905 BS Oosterhout

VAN. Verkeersschool Willem Verboon B.V. & Transportopleidingen Willem Verboon B.V. Damweg 51. 4905 BS Oosterhout ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Verkeersschool Willem Verboon B.V. & Transportopleidingen Willem Verboon B.V. Damweg 51 4905 BS Oosterhout Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN BOVAG RIJSCHOLEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN BOVAG RIJSCHOLEN ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN BOVAG RIJSCHOLEN ALGEMEEN 1. Deze Algemene Voorwaarden van BOVAG Rijscholen zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Per 1 september 2013 Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bijlesje.nl, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl!

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl! Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren

Nadere informatie

ALGEMENE INSCHRIJFVOORWAARDEN Opleiding & Training

ALGEMENE INSCHRIJFVOORWAARDEN Opleiding & Training ALGEMENE INSCHRIJFVOORWAARDEN Opleiding & Training Hieronder vind je onze Algemene Inschrijfvoorwaarden voor onze opleidingen en trainingen. In de navolgende tekst dient Preventional telkens gelezen te

Nadere informatie

Artikel 1 Definities en Intenties Artikel 2 Verplichting rijschool

Artikel 1 Definities en Intenties Artikel 2 Verplichting rijschool Artikel 1 Definities en Intenties 1. In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a) De Rijopleider, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08127764 evenals

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKEERSSCHOOL HARRIE VAN HOUT

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKEERSSCHOOL HARRIE VAN HOUT ALGEMENE VOORWAARDEN VERKEERSSCHOOL HARRIE VAN HOUT ARTIKEL 1 WERKINGSSFEER a. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen de leerling en rijschoolhouder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Stichting BMEC. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Versie november 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze voorwaarden. Arrangementskosten: de

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Blij met taal

Algemene Voorwaarden Blij met taal Algemene Voorwaarden Blij met taal Liselot van der Sluis Waterpoort 33 5662 VK Geldrop Kvk nummer: 35368519 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 september 2016. Inhoud Artikel 1 Artikel 2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2 Theorieopleiding:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SNEL THEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden. Algemene Cursusvoorwaarden MarketingShake Artikel 1: Definities 1.1 MarketingShake, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MarketingShake als docenten of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2

Nadere informatie

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden.

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden MSP Opleidingen - www.mspopleidingen.nl Artikel 1: Definities 1. MSP Opleidingen, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MSP Opleidingen

Nadere informatie

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheoriePro.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheoriePro.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast. Algemene Voorwarden van TheoriePro.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan TheoriePro.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Algemene Voorwaarden Opleidingen Algemene Voorwaarden Opleidingen Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Lichtfontein Opleidingen. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u zich aanmeldt voor een opleiding. Definities:

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELIJKGESLAAGD.COM Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. Algemene voorwaarden NUTHEORIE.NL. Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Grenzeloos Communiceren P1.0

Algemene Voorwaarden Grenzeloos Communiceren P1.0 Artikel 1 Definities Onderwijs Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 123GESLAAGD V.O.F., gevestigd te s-gravenhage, hierna te noemen: Tussenpersoon. De wederpartij van Tussenpersoon is een rechtspersoon of natuurlijk persoon

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Artikel 1 - Definities Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: +31(0)6 15577159 rt@rondomleren.nl Regentesselaan 20-26 1217EG Hilversum Algemene Voorwaarden RondomLeren Artikel 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: RondomLeren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding.

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Kwaliteit in WelZijn, Zuiderlaan 23b, 6905 AC te Zevenaar Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: de partij die

Nadere informatie

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle aanbiedingen van Art of Teamwork en alle overeenkomsten tussen Art of Teamwork en haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden theoriekoning.nl

Algemene voorwaarden theoriekoning.nl Algemene voorwaarden theoriekoning.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan theoriekoning.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

De Rijbewijzer: De RijbeWijzer bv, Intermediair in opleidingen, is een bemiddelingsbureau voor rij-opleidingen, in de ruimste zin van het woord.

De Rijbewijzer: De RijbeWijzer bv, Intermediair in opleidingen, is een bemiddelingsbureau voor rij-opleidingen, in de ruimste zin van het woord. Algemene voorwaarden van De RijbeWijzer B.V., intermediair in rijopleidingen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Utrecht en omstreken te Utrecht onder nummer 30184522 Artikel 1 Definities Deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Aanbod. Artikel 4: Overeenkomst

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Aanbod. Artikel 4: Overeenkomst Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten en (digitaal) lesmateriaal aan scholen, particulieren en organisaties van http://www.wiskundezonderboek.nl/ Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Ook kunt u een bericht inspreken op de voicemail.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Ook kunt u een bericht inspreken op de voicemail. Kukinta 06 423 087 90 www.kukinta.nl info@kukinta.nl Algemene voorwaarden 1. Algemeen: Kukinta is opgericht door Savita Hanneman-Hartsteen (hierna te noemen: de coach/docent) gevestigd te Rotterdam en

Nadere informatie

Van toepassing op alle overeenkomsten tussen Buro Bloei Pedagogisch en Psychologisch Adviesbureau en haar klanten.

Van toepassing op alle overeenkomsten tussen Buro Bloei Pedagogisch en Psychologisch Adviesbureau en haar klanten. Algemene voorwaarden Van toepassing op alle overeenkomsten tussen Buro Bloei Pedagogisch en Psychologisch Adviesbureau en haar klanten. Hieronder treft u de algemene voorwaarden aan zoals deze gelden voor

Nadere informatie

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven. ALGMENE VOORWAARDEN DEEL I ALGEMEEN 1.Begrippen 1. Avans Hogeschool B.V. Avans Hogeschool B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 20097716. 2. Activiteit

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

De persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

De persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Huid&Fruit: Schoonheidsspecialiste: schoonheidsspecialiste, schoonheidsspecialiste. Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Naam van

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie