Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014: Remuneration Disclosures 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014: Remuneration Disclosures 2015"

Transcriptie

1 Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014: Remuneration Disclosures 2015 Inleiding Overeenkomstig de Regeling beheerst beloningsbeleid, Wft 2014 wil Delta Lloyd nadere informatie rapporteren over de beloning van de Identified Staff. Dit rapport bevat informatie over het beloningsbeleid van de Identified Staff, de prestatiecriteria, de governance, en de beheersmaatregelen. De hierna genoemde disclosures zijn in overeenstemming met de Wet op het Financieel Toezicht. Toelichting op het beloningsbeleid In de hierna opgenomen figuur is een weergave van de governance van het beloningsbeleid van Delta Lloyd opgenomen. Verschillende partijen spelen hierbij een rol, deze rollen worden hierna kort uiteengezet. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen De verantwoordelijkheid voor de vaststelling van het te voeren beloningsbeleid ligt bij de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen keurt het beloningsbeleid goed en ziet toe dat deze in lijn is met het risicomanagement en dat het beloningsbeleid voldoet aan de principes van beheerst belonen. De Raad van Commissarissen houdt rechtstreeks toezicht op de beloning van de Raad van Bestuur en het hoger management in de controlfuncties (HRM, Integrity, Audit en Risk). Leden hebben geen invloed op de vaststelling van hun eigen beloning. Remuneration Committee De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door de Remuneration Committee. Deze commissie bereidt, binnen haar taakgebied, de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor, met dien verstande dat de voltallige Raad van Commissarissen collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van de aan de Remuneration Committee gedelegeerde taken. De Remuneration Committee stelt het bezoldigingsbeleid op voor het komende en de daaropvolgende jaren voor leden van de Raad van Bestuur en hoger management in de controlfuncties. In 2015 heeft de Remuneration Committee vijf keer vergaderd. Zij verschaft na elk van haar beraden aan de Raad van Commissarissen een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. Tevens stelt de Remuneration Committee jaarlijks een Remuneratierapport op. 1/8

2 Voor een volledig overzicht van de taken van de Remuneration Committee wordt verwezen naar het reglement van de Remuneration Committee op de Delta Lloyd Groep website. Meer informatie over de beloningsprincipes is terug te vinden in het Remuneration Report, eveneens op de website van de Groep. ( Commissie Governance sbeleid De Raad van Bestuur en de Remuneration Committee worden geadviseerd door de Commissie Governance sbeleid (CGB). Deze commissie bestaat uit de directeuren Group HRM & Business Development (voorzitter), Group Integrity, Group Audit en Group Actuarial & Risk Management. De commissie signaleert, monitort en beheerst de risico s van het beloningsbeleid en de uitvoering hiervan. De commissie zorgt ervoor dat er informatie over uitvoering van het beleid en jaarlijks een risico analyse en een ex ante risk assessment aan de Raad van Bestuur en de Remuneration Committee wordt verstrekt. Stakeholders Het beloningsbeleid kenmerkt zich door aandacht voor alle stakeholders van de onderneming: klanten, medewerkers, de aandeelhouders en de maatschappij, waarbij rekening wordt gehouden met de lange termijn belangen en het maatschappelijk draagvlak. Door prestatiedoelstellingen te koppelen aan lange termijn belangen van Delta Lloyd Groep draagt het beloningsbeleid bij aan de realisatie van de strategie van Delta Lloyd Groep. Het beloningsbeleid past binnen het Delta Lloyd Groep Governance Beleid en is in lijn met en wordt ook beoordeeld in het kader van risicomanagementbeleid van Delta Lloyd Groep. Het beloningsbeleid is marktconform en in lijn met vigerende wet- en regelgeving, waaronder de Wet op het Financieel Toezicht, Principes en Regeling Beheerst sbeleid, Code Banken en Governance principes (Code Verzekeraars) en Corporate Governance Code. Externe consultant De Remuneratie Commissie van de Raad van Commissarissen maakt gebruik van verschillende bronnen voor marktinformatie, waaronder Hay Group en Towers Watson. Hay Group is momenteel de adviseur van de Remuneratie Commissie van de Raad van Commissarissen, onder meer vanwege de beschikbaarheid van relevante marktdata en de continuïteit van de adviseur. In 2015 heeft Hay Group de Raad van Commissarissen geadviseerd. Identified Staff Op grond van de richtlijnen van de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 (DNB) moeten medewerkers van wie de werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming materieel beïnvloeden, worden aangewezen als Identified Staff. De volgende groepen medewerkers zijn aangewezen als Identified Staff op grond van de richtlijnen van de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 (DNB): Leden van de Raad van Bestuur en Algemeen Directeuren Lijn- en stafdirecteuren Managers in control functies Managers die door hun werkactiviteiten een materiële invloed hebben op het risicoprofiel van Delta Lloyd Groep Deze categorieën omvatten alle senior management functies binnen de Groep. In het hiernavolgende overzicht is een overzicht opgenomen voor het aantal Identified Staff leden. 2/8

3 Identified Staff Categorie Divisies en functies Topmanagement Raad van Bestuur 6 Senior Management Algemeen directeuren 8 Lijn en staf directeuren 36 Controlefuncties Managers GARM, Group Audit en GHRM 7 Overige functies Verschillende managers divisies zoals de managers actuarieel en risk, investor relations en de managers bij Asset Management 12 Totaal 69 Voor deze groep gelden extra regels ten opzichte van hun e beloning, daarnaast screent Group Integrity de targetstelling van de Identified Staff op oneigenlijke prikkels. Verband tussen beloning en prestaties Remuneratie bij Delta Lloyd Groep bestaat uit vaste beloning (salaris en toeslagen) en e beloning. Het beloningsbeleid past binnen het Delta Lloyd Groep Governance Beleid en is in lijn met en wordt ook beoordeeld in het kader van risicomanagementbeleid van Delta Lloyd Groep, waarin de 5 pijlers (zekerheid, distributiekracht, eenvoud, deskundigheid en kernwaarden) en de 5 risicogebieden (strategic, Financial, operational, regulatory en Financial reporting) evenwichtig gewogen dienen te worden, waarbij aandacht is voor alle stakeholders, kapitaalpositie, rendement en risicoprofiel. De vaste beloning wordt bepaald door de inschaling van de functie in een functiegroep, de daarbij behorende salarisschaal en de jaarlijkse beoordeling op de vooraf opgestelde prestatiedoelstellingen. Variabele beloning stimuleert de medewerker om de gewenste prestaties te realiseren. Om ongewenste risico s te vermijden, zijn er extra beheersmaatregelen ingevoerd. Basis van de e beloning zijn de prestatiecriteria die begin van het jaar voor Identified Staff worden vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op de strategische doelstellingen van Delta Lloyd Groep die per niveau vertaald worden naar tactische en operationele doelstellingen. De doelstellingen zijn zowel financieel als niet financieel en de beloning hangt af van zowel groep-, divisie- als individuele prestaties. Voor de Raad van Bestuur wordt de concretisering van de financiële prestatiecriteria (gebaseerd op strategie Delta Lloyd Groep) door Group Finance & Control voorbereid. Op basis van deze financiële gegevens en de kwalitatieve strategische speerpunten stelt de Raad van Bestuur de kaders voor de targetstelling op. Bij de vaststelling van de prestatiecriteria voor de e beloning worden, indien relevant en mogelijk, alle stakeholders van Delta Lloyd in aanmerking genomen. Te denken valt aan klanten, medewerkers, de aandeelhouders en de maatschappij, waarbij rekening wordt gehouden met de lange termijn belangen en het maatschappelijk draagvlak. Door prestatiedoelstellingen te koppelen aan lange termijn belangen van Delta Lloyd Groep draagt het beloningsbeleid bij aan de realisatie van de strategie van Delta Lloyd Groep. Aan het eind van de prestatieperiode zal een vergelijking worden gemaakt tussen de vastgestelde prestatiedoelstellingen en de gerealiseerde prestaties. Op basis van deze vergelijking zal het percentage e beloning worden vastgesteld, onder voorbehoud van een ex-ante risico 3/8

4 analyse. De helft van het vastgestelde percentage e beloning zal direct worden uitbetaald. De andere helft zal worden uitbetaald gedurende de daaropvolgende drie jaar en is gebaseerd op partiële vesting na respectievelijk één, twee en drie jaar in de verhouding 16 2/3% /3% /3% onder voorbehoud van de ex-post risk assessment. Uitbetaling vindt plaats in aandelen of phantom aandelen, afhankelijk van de functie van de medewerker. Belangrijkste kenmerken van het beloningssysteem Het beloningsbeleid van Delta Lloyd Groep past binnen en versterkt de strategie en kernwaarden (eerlijk, toegankelijk, samenwerken) van Delta Lloyd Groep, voldoet aan de kaders van het risicobeleid van Delta Lloyd Groep en de eisen die wet- en regelgeving aan ons stellen. Het draagt bij aan het aantrekken en behouden (motiveren) van medewerkers en het stimuleren van excellente prestaties. Om gekwalificeerde medewerkers te behouden en excellente prestaties die bijdragen aan de strategie te stimuleren, is beloning direct gekoppeld aan de beoordeling van de prestaties en de ontwikkeling van de medewerkers. Delta Lloyd Groep kiest voor een beloningsniveau dat marktconform is. Vast salaris Alle groepen vallend onder de Identified Staff ontvangen een vast salaris afhankelijk van de functie (inschaling aan de hand van Hay methodiek) en competenties. De vaste beloning voor ieder met een e beloning is zodanig dat de noodzaak om te voldoen aan de targets om een e beloning te krijgen, niet noodzakelijk is om toch een redelijk inkomen te ontvangen. Pensioen en additionele arbeidsvoorwaarden Alle groepen vallend onder de Identified Staff komen in aanmerking voor deelname aan de pensioenregeling van Delta Lloyd Groep. In aanvulling daarop is er een additionele regeling van toepassing voor het hoger management en de Raad van Bestuur. De jaarlijkse pensioenopbouw bedraagt 1,875%. Voor alle medewerkers met een vast jaarsalaris boven de ,- heeft Delta Lloyd in 2015 een netto pensioenregeling afgesloten. Deze is ondergebracht bij BeFrank (PPI). Deze netto pensioenregeling maakt het mogelijk om voor het vast inkomen boven ,- pensioen op te bouwen en nabestaandenpensioen en wezenpensioen te verzekeren. Ook de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is verzekerd. Het is niet verplicht om deel te nemen aan deze regeling. De regeling wordt aangeboden met een zogenaamde opting out. Delta Lloyd stelt ter compensatie van het verlies aan pensioenopbouw voor het inkomensdeel boven de ,- een bruto bijdrage beschikbaar. De compensatieregeling is met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 ingegaan. Voor de Identified Staff gelden (evenals voor niet Identified Staff) een aantal aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze regelingen (bijv. onkostenvergoeding en bedrijfsauto) komen in het algemeen overeen met regelingen bij ondernemingen van vergelijkbare omvang en complexiteit Variabele beloning Alle groepen vallend onder de Identified Staff komen in aanmerking voor e beloning. Sinds de wetswijziging in 2015 is de e beloning gemaximeerd tot 20% van het vaste jaarsalaris. Het vaste jaarsalaris is daarom per 2015 gecorrigeerd om de terugval in de e 4/8

5 beloning te compenseren. In de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 23 mei 2013 is de correctiefactor van 37% vastgesteld waarmee de terugval is gecompenseerd. De Raad van Commissarissen heeft op 31 oktober 2014 besloten dat leden van de Raad van Bestuur de compensatie voor de terugval in de e beloning in aandelen zullen ontvangen. Prestatiecriteria Delta Lloyd streeft ernaar medewerkers een dusdanig beloningspakket te bieden dat gekwalificeerde en deskundige medewerkers kunnen worden aangetrokken, die gemotiveerd blijven en behouden kunnen worden. Tevens moet gewaarborgd zijn dat de doelstellingen van de onderneming op middellange en lange termijn worden beschermd en behartigd. Aan het begin van de prestatieperiode wordt een voorwaardelijke beloning toegekend die onvoorwaardelijk kan worden indien, bij gecontinueerd dienstverband, aan ambitieuze prestatiedoelstellingen wordt voldaan. Voor de groep Identified Staff geldt dat: zowel de voorwaardelijke toekenning als iedere uitbetaling van (een deel van) de e beloning volledig plaats vindt in aandelen. de aandelen een retentieperiode/lock-up van 2 jaar kennen in het geval van managers en staf- en lijn directeuren en een retentieperiode van tenminste 2 jaar en maximaal 4 jaar, (afhankelijk van het moment van uitbetalen) voor leden van de Raad van Bestuur en Algemeen Directeuren. De prestatiecriteria en -doelstellingen die zijn vastgesteld, vloeien direct voort uit de operationele en strategische agenda van Delta Lloyd Groep, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van diverse stakeholders (klanten, medewerkers en aandeelhouders). De criteria zijn specifiek en meetbaar en worden begin van ieder jaar opgesteld en gecommuniceerd. De beoordeling hiervan vindt plaats binnen de structuur van de beoordelingscyclus van Delta Lloyd Groep. De prestatiecriteria worden onder andere bepaald aan de hand van Total Shareholder Return (aandeelhouders), Duurzame Sterk onderzoek (duurzame betrokken medewerkers), Reputatie en Klantbelang Centraal (klanten). Voor ieder prestatiecriterium wordt gedefinieerd welke prestatie zal kwalificeren als drempel-, ambitie- en outperformanceniveau. De maximaal te behalen e beloning, dat is de beloning op outperformance niveau is 27,5% van het totaal vaste jaarsalaris. Als de score op de prestatiedoelstellingen boven ambitieniveau ligt, dan zal het scoringspercentage e beloning op basis van de regeling hoger liggen, maar de daadwerkelijke beloning zal nooit hoger zijn dan het vastgelegde maximale percentage, te weten 20% van het totaal vaste jaarsalaris, namelijk de wettelijke bonuscap. De verdeling van de financiële en niet-financiële doelstellingen is respectievelijk 30%-70% voor de staffuncties en 50%-50% voor de overige groepen binnen de Identified Staff. Managers en directeuren in een controlfunctie worden beloond op basis van realisatie van de doelstellingen waar hun functie op is gericht, onafhankelijk van de resultaten van de bedrijfsactiviteiten waar ze toezicht op houden. Deze targets worden bepaald en gemeten op groepsniveau, hierdoor voorkomen we dat er voor medewerkers in controlfuncties conflicterende belangen ontstaan. De prestatiedoelstellingen voor groeps-, divisie- en individueel niveau zijn evenwichtig samengesteld en zowel financieel als niet-financieel (functioneel/kwalitatief). De verdeling is als volgt: 5/8

6 Prestatiedoelstellingen Groep prestatie doelstelling Divisie prestatie doelstellingen Individuele prestatie doelstellingen Raad van bestuur 85% 0% 15% Algemeen directeuren divisies 30% 50% 20% Lijndirecteuren 30% 40% 30% Staf directeuren en managers Identified Staff 30% 20% 50% Managers 10% 50% 40% Delta Lloyd Groep stelt het klantbelang centraal. Zij voert een beloningsbeleid dat erop gericht is om te voorkomen dat beloningen leiden tot onzorgvuldige behandeling van klanten. Door het uitvoeren van een risico-analyse op functieprofielen en prestatiecriteria worden mogelijke risico s in kaart gebracht. Door de toepassing van beheersmaatregelen worden deze voorkomen en/of beheerst. Additionele beheersmaatregelen In aanvulling op deferral en retentieperiode/lock-up zijn de volgende additionele beheersmaatregelen van toepassing op de e beloning: Ex-ante risk adjustment Begin van ieder jaar stelt Group Actuarial and Risk Management de ex-ante risk adjustment parameters op conform de solvabiliteitseisen, op groep-, divisieniveau en targetniveau. Einde jaar beoordeelt GARM, volgens model en richtlijnen Solvency, de Economic Capital Ratio en legt een gemotiveerd voorstel voor aan de Raad van Bestuur. Alleen indien de Economic Capital Ratio is gehaald, wordt tot uitbetaling van de e beloning overgegaan. Ex-post risk adjustment Herbeoordeling van de prestaties met de oorspronkelijke doelstellingen vindt plaats door Group Integrity. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn tot een bijstelling van e beloning, in de uitgestelde betaling, naar beneden (malus). Claw Back De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid uitbetaalde e beloning van de medewerker (geheel of gedeeltelijk) terug te vorderen indien achteraf blijkt, dat deze is toegekend op basis van materiële onjuiste (financiële en niet-financiële) gegevens. Tevens heeft de Raad van Commissarissen de bevoegdheid de e beloning van de medewerker (geheel of gedeeltelijk) terug te vorderen indien deze, gelet op omstandigheden van uitzonderlijke aard, wegens onredelijkheid en onbillijkheid niet kan worden gerechtvaardigd. 6/8

7 Disclosure 2015 Kwantitatieve gegevens In- & uitdiensttredingen 2015 Managementniveau Aantal begunstigden* Indienstredingen 2015 Uitdiensttredingen 2015 Hoger Leidinggevend Asset Management Bank Leven Schade Overig * Een begunstigde is een gerechtigde die daadwerkelijk een uitkering heeft ontvangen Betalingen bij indiensttreding en ontslag gedurende 2015 Aantal medewerkers Totaal Indiensttredingsbonus 0 0 Ontslagvergoeding Uitgekeerde e beloning 2015 contanten 2011* aandelen 2011* contanten 2012** aandelen 2012** contanten 2013*** aandelen 2013*** aandelen 2014**** Aantal Managementniveau begunstigden Hoger Leidinggevend Asset Management Bank (incl Bank België) Leven Schade Overig * Van de voorwaardelijk gedane toekenningen in 2011, zijn de in de tabel genoemde bedragen in 2015 uitbetaald. Dit betreft 16 2/3% van het vastgestelde percentage e beloning. ** Van de voorwaardelijk gedane toekenningen in 2012, zijn de in de tabel genoemde bedragen in 2015 uitbetaald. Dit betreft 16 2/3% van het vastgestelde percentage e beloning. De overige 16 2/3% van het vastgestelde percentage e beloning zal in 2016 onvoorwaardelijk worden onder voorbehoud van een ex-post risk adjustment. Voor een uitbetaling in aandelen geldt een retentieperiode van maximaal 4 en minimaal 2 jaar. *** Van de voorwaardelijk gedane toekenningen in 2013, zijn de in de tabel genoemde bedragen in 2015 uitbetaald. Dit betreft 16 2/3% van het vastgestelde percentage e beloning. De overige 33,33% van het vastgestelde percentage e beloning zal in 2016 en 2017 onvoorwaardelijk worden, in gelijke delen van 16 2/3% onder voorbehoud van een ex-post risk adjustment. Voor een uitbetaling in aandelen geldt een retentieperiode van maximaal 4 en minimaal 2 jaar. 7/8

8 **** Van de voorwaardelijk gedane toekenningen in 2014, zijn de in de tabel genoemde bedragen in 2015 uitbetaald. Dit betreft 50% van het vastgestelde percentage e beloning. De overige 50% van het vastgestelde percentage e beloning zal in 2016, 2017 en 2018 onvoorwaardelijk worden, in gelijke delen van 16 2/3% onder voorbehoud van een expost risk adjustment. Voor een uitbetaling in aandelen geldt een retentieperiode van maximaal 4 en minimaal 2 jaar. Uitgestelde e beloning 2015 Uitgestelde beloning Uitgestelde beloning Managementniveau Aantal begunstigden contanten* aandelen* Hoger Leidinggevend Asset Management Bank Leven Schade Overig * Van de voorwaardelijk gedane toekenningen in 2012, 2013 & 2014 worden de in de tabel genoemde bedragen in 2016, 2017, 2018 en 2019 onvoorwaardelijk onder voorbehoud van een ex-post risk adjustment. Vaste beloning en toegekende e beloning 2015 Aantal Vaste beloning Vaste beloning in Voorwaardelijke Managementniveau begunstigden 2015 aandelen 2015 toekenning aandelen* Hoger Leidinggevend Asset Management Bank Leven Schade Overig * Dit betreft de voorwaardelijke toekenning in aandelen. De definitieve uitbetaling is afhankelijk van de mate waarin aan de gestelde prestatiedoelstellingen wordt voldaan. 50% van het vastgestelde percentage e beloning wordt uitgekeerd in De overige 50% van het vastgestelde percentage e beloning zal in 2017, 2018 en 2019 onvoorwaardelijk worden, in gelijke delen van 16 2/3% onder voorbehoud van een ex-post risk adjustment. 8/8

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

Remuneratie disclosure 2014

Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep medewerkers

Nadere informatie

Remuneratierapport 2012

Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 Inleiding In mei 2012 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders laatstelijk het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur vastgesteld. Aanleiding tot de wijziging van het

Nadere informatie

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Besluitvormingsproces vaststelling beloningsbeleid De remuneratie- en selectie/ benoemingscommissie (hierna remuneratiecommissie ) bestaat uit

Nadere informatie

Inleiding. Deze rapportage bestaat uit vier hoofdstukken: Rapportage Beloningsbeleid Identiefied Staff over 2015 // 2

Inleiding. Deze rapportage bestaat uit vier hoofdstukken: Rapportage Beloningsbeleid Identiefied Staff over 2015 // 2 Rapportage Beloningsbeleid Identiefied Staff over 2015 Inleiding Op grond van de Regeling beheerst beloningsbeleid 2014 dient BinckBank N.V. (BinckBank) jaarlijks te rapporteren over de beloning en het

Nadere informatie

De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars hebben directe werking voor Monuta.

De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars hebben directe werking voor Monuta. Regeling Beheerst Beloningsbeleid Monuta: Het beloningsbeleid van Monuta is gericht op het aantrekken, behouden en bevorderen van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles is nauw verbonden met een

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2015. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co Variabel beloningsbeleid Identified Staff u 2014 heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat vanzelfsprekend voldoet aan de geldende wettelijke vereisten. Belangrijke doelen van dit

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2014. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Uitgangspunt

Beloningsbeleid. Uitgangspunt Beloningsbeleid Uitgangspunt Zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid 6.1.1. De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid,

Nadere informatie

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2014

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2014 Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2014 5 JUNI 2015 INLEIDING SNS REAAL rapporteert jaarlijks in het kader van de Regeling beheerst beloningsbeleid (Rbb) Wft 2014 over de beloning

Nadere informatie

Beloningsbeleid Clavis B.V.

Beloningsbeleid Clavis B.V. Beloningsbeleid Clavis B.V. Datum: 21 februari 2017 Versie 2.0 1. Doel beloningsbeleid Onze mensen en onze kennis zijn ons belangrijkste kapitaal. Wij willen dat onze medewerkers onze cliënten een hoog

Nadere informatie

Reglement Remuneration Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Remuneration Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...6 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...6 5. DIVERSEN...6 2/7 13 mei 2015 INLEIDING 0.1 Dit reglement

Nadere informatie

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2013

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2013 Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2013 24 APRIL 2014 INLEIDING SNS REAAL rapporteert jaarlijks over haar beloningsbeleid ten aanzien van de medewerkers die haar risicoprofiel materieel

Nadere informatie

Beloningsbeleid Bank Insinger de Beaufort N.V.

Beloningsbeleid Bank Insinger de Beaufort N.V. Beloningsbeleid Bank Insinger de Beaufort N.V. Inleiding Bank Insinger de Beaufort N.V. (Insinger) heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat voldoet aan de geldende wettelijke vereisten.

Nadere informatie

Remuneratierapport 2012

Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de aandeelhouders van Van Lanschot,

Nadere informatie

Beloningsbeleid ONVZ 2014

Beloningsbeleid ONVZ 2014 Beloningsbeleid ONVZ 2014 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Identified Staff... 2 3 Uitgangspunten beloningsbeleid... 2 4 Relevante wet- en regelgeving en overige kaders... 2 5 Raad van Commissarissen... 3 6 Bestuur...

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V.

Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V. Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V. 1 Inleiding Het remuneratierapport 2015 geeft in overeenstemming met best practice bepaling II.2.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code een uiteenzetting

Nadere informatie

Het groepsbeleid is van toepassing zijn op alle entiteiten van de moeder -(buitenlandse)

Het groepsbeleid is van toepassing zijn op alle entiteiten van de moeder -(buitenlandse) Aandachtspunten bij self assessment inzake beheerst beloningsbeleid Onderstaand overzicht dient als hulp bij het nagaan of de elementen voor een beheerst beloningsbeleid zijn opgenomen in het beloningsbeleid

Nadere informatie

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016. 1.2.

Nadere informatie

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011. Programma

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011. Programma Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 Doel: Toelichten van de Regeling Aangeven hoe u hier aan kunt voldoen 24 januari 2012 1 Programma 14:00 Welkom 14:10 Achtergrond van de Regeling 14:30 Inleiding

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT REMUNERATIE- RAPPORT 2016

REMUNERATIERAPPORT REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE RAPPORT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BINCKBANK OVER HET BOEKJAAR 2016 Algemeen Volgens best practice bepaling II.2.12 van de Corporate

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Corporate Governance Statement CRD IV

Corporate Governance Statement CRD IV Corporate Governance Statement CRD IV 1. Inleiding Op grond van artikel 96 van de vierde Capital Requirements Directive (CRD IV) moeten instellingen op hun website uitleggen hoe ze voldoen aan de eisen

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratieapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2013 Hoofdlijnen remuneratierapport

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Beloningsbeleid Raad van Bestuur. 3 Beloning Raad van Bestuur 2011. 4 Vergoedingen aan de Raad van Commissarissen 2011

Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Beloningsbeleid Raad van Bestuur. 3 Beloning Raad van Bestuur 2011. 4 Vergoedingen aan de Raad van Commissarissen 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 1 2.1 De uitgangspunten van het beloningsbeleid 1 2.2 Arbeidsmarktvergelijking 2 2.3 Beloningselementen 2 3 Beloning Raad van Bestuur 4 3.1

Nadere informatie

Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V.

Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V. Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V. Juni 2014 Inleiding In deze notitie wordt het beleid beschreven dat ten grondslag ligt aan het belonen binnen de DAS organisatie. Doel

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT 2015

REMUNERATIERAPPORT 2015 REMUNERATIERAPPORT 2015 REMUNERATIERAPPORT Het remuneratierapport behandelt het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur, van de Raad van Commissarissen en van de werknemers van Propertize B.V. De inhoud

Nadere informatie

Remuneratierapport 2011

Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport 2 In dit remuneratierapport wordt uitvoering gegeven aan best practice

Nadere informatie

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft.

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid

Nadere informatie

Beloningen Identified Staff 2015

Beloningen Identified Staff 2015 Beloningen Identified Staff 2015 SNS BANK N.V.: BELONING IDENTIFIED STAFF 2015 SNS BANK N.V. Beloningen Identified Staff 2015 > SNS Bank N.V.: Beloning Identified Staff 2015 3 INLEIDING SNS Bank N.V. (SNS

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014

Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014 Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014 1 Inleiding Het remuneratierapport 2013 geeft in overeenstemming met best practice bepaling II.2.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code een

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar Raad van

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2015 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid 2010

Bezoldigingsbeleid 2010 2 I. Inleiding. 1. In dit document wordt het bezoldigingsbeleid weergegeven dat tijdens de algemene vergadering van BinckBank N.V. (BinckBank) van 26 april 2010 is vastgesteld (). 2. De bezoldiging van

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2012 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Remuneratierapport SNS REAAL

Remuneratierapport SNS REAAL SNS REAAL 1 SNS REAAL Inhoudsopgave 2 Uitgangspunten en governance 2 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 3 Feitelijke beloning Raad van Bestuur over 2014 5 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 6 2 SNS

Nadere informatie

Beheerst Beloningsbeleid De Heer & Partners BV De Heer & Partners

Beheerst Beloningsbeleid De Heer & Partners BV De Heer & Partners Beheerst Beloningsbeleid De Heer & Partners BV De Heer & Partners Doel beloningsbeleid Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde

Nadere informatie

Visie op belonen. Rabobank Groep

Visie op belonen. Rabobank Groep Visie op belonen Rabobank Groep 2014 1 Contactgegevens: Human Resources Rabobank Humanresourcesrabobank@rn.rabobank.nl 2 Visie op belonen Intentieverklaring De Rabobank Groep hanteert een zorgvuldig, beheerst

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Hoofdlijnen remuneratierapport Algemeen Volgens best practice bepaling II.2.12 van de Code dient in het remuneratierapport verslag te worden gedaan van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2015 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

Beloningsbeleid BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP

Beloningsbeleid BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP Concept 2015 Beloningsbeleid BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP VERSIE: 2.0 DEFINITIEF DATUM: JANUARI 2015 1 DOCUMENTBEHEER Versiebeheer Versie Datum Korte beschrijving aanpassing Bron Finaal beloningsbeleid Bovemij

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013

Remuneratierapport 2013 Remuneratierapport 2013 Remuneratierapport 2013 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2011 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 2 INHOUDSOPGAVE 3 4 INTRODUCTIE 6 BELONINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 9 UITVOERING BELONINGSBELEID 2011 10 BELONINGSBELEID RAAD VAN COMMISSARISSEN 4 INTRODUCTIE

Nadere informatie

EFO Paardenverzekering

EFO Paardenverzekering EFO Paardenverzekering Versie dd 10 juni 2015 BELONINGSBELEID Dit beloningsbeleid is opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over het beloningsbeleid van EFO Paardenverzekering aan alle belanghebbenden.

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2006 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 6.1. Remuneratiebeleid

Bijlage agendapunt 6.1. Remuneratiebeleid Bijlage agendapunt 6.1 Remuneratiebeleid De Raad van Commissarissen stelt, op advies van de remuneratiecommissie, het remuneratiebeleid voor het bestuur (hierna: het bestuur ) van de vennootschap op. Het

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

De volgende uitgangspunten bij het opstellen van ons beloningsbeleid worden gehanteerd.

De volgende uitgangspunten bij het opstellen van ons beloningsbeleid worden gehanteerd. Beheerst Beloningsbeleid Doel beloningsbeleid Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2012 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport 2009 vastned management

Remuneratierapport 2009 vastned management Remuneratierapport 2009 vastned management Inleiding VastNed Retail en VastNed Offices / Industrial ( de fondsen ) hebben één statutair Directeur, VastNed Management, een gezamenlijke dochteronderneming

Nadere informatie

Reglement remuneratiecommissie

Reglement remuneratiecommissie Reglement remuneratiecommissie Dit reglement is op 18 april 2013 vastgesteld op grond van artikel 7 van het reglement van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. (RvC) Artikel 1: Instelling, samenstelling

Nadere informatie

Remuneratie- rapport 2014

Remuneratie- rapport 2014 Remuneratierapport 2014 2 Inleiding Dit remuneratierapport geeft een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van de beloningen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bij Van Lanschot.

Nadere informatie

Beloningsbeleid 4 januari 2012

Beloningsbeleid 4 januari 2012 Beloningsbeleid 4 januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doel beloningsbeleid 4 Uitgangspunten beloningsbeleid 4 Inschaling en beschrijving beloning 4 Beloningsmodel onderneming 5 Risicobeheersing 5 Beoordeling

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

CODE VERZEKERAARS 2012 1

CODE VERZEKERAARS 2012 1 CODE VERZEKERAARS 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling en deskundigheid... 4 2.2 Taak en werkwijze... 6 3. Raad van Bestuur... 7 3.1 Samenstelling en

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

BELONINGSBELEID AIFM ESMA RICHTLIJNEN

BELONINGSBELEID AIFM ESMA RICHTLIJNEN KLIK HIER WANNEER DIT BERICHT NIET JUIST WORDT WEERGEGEVEN. BELONINGSBELEID AIFM ESMA RICHTLIJNEN Achtergrond Op grond van artikel 13 lid 2 van de AIFM Richtlijn heeft ESMA (Europese toezichthouder) richtlijnen

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT 2011

REMUNERATIERAPPORT 2011 REMUNERATIERAPPORT 2011 INLEIDING In de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 november 2011 is het remuneratiebeleid van de Directie van Vastned vastgesteld. Deze vaststelling heeft

Nadere informatie

Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V.

Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V. Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V. 1. Opening en mededelingen 2. Jaarverslag 2011 De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de resultaten van de onderneming in 2011, zoals beschreven

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie

Reglement Remuneratiecommissie Reglement Remuneratiecommissie 12 mei 2017 REGLEMENT VOOR DE REMUNERATIECOMMISSIE DEFINITIES EN INTERPRETATIE Aandeelhouders Aandelen Algemene Vergadering Corporate Governance Code Raad van Bestuur Raad

Nadere informatie

8.4 Remuneratierapport

8.4 Remuneratierapport 8.4 Remuneratierapport In dit remuneratierapport legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het beloningsbeleid binnen Ballast Nedam. De Raad van Commissarissen heeft in 2013 een remuneratiecommissie

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2014 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2014

REMUNERATIE RAPPORT 2014 REMUNERATIE RAPPORT 2014 REMUNERATIERAPPORT Het remuneratierapport behandelt het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur, van de Raad van Commissarissen en van de werknemers van Propertize B.V. De inhoud

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Remuneratierapport 2011

Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport 2011 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: - prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Reglement Risk Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Risk Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...4 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...4 5. DIVERSEN...4 2 2/5 13 mei 2015 INLEIDING 0.1 Dit reglement

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V.

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. A Inleiding 1 In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2013 van Ordina N.V. (hierna Ordina ) weergegeven dat tijdens de jaarlijkse algemene vergadering

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop GOVERNANCE PRINCIPES 2013 N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop 1/19 Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling,

Nadere informatie

governance principes Inleiding

governance principes Inleiding governance principes Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling, de onderlinge verhoudingen en het functioneren van

Nadere informatie

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe.

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij (OBM) in de voormalige gemeente Ransdorp en Zunderdorp in 2015 opgemaakt: 24 maart 2015 Principe Naleving

Nadere informatie

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion www.haygroup.com Inleiding In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving en de Code Tabaksblat zijn in oktober 2006 door Eumedion,

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars TVM verzekeringen 2 Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V.

Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V. Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V. Inleiding VastNed Retail en VastNed Offices/Industrial hebben één statutair directeur, VastNed Management, een dochteronderneming en de managementvennootschap

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V.

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V.) Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 2016 Remuneratierapport 2016 2 de Volksbank N.V. Remuneratierapport 2016 Het remuneratierapport behandelt de beloning van de Directie en de vergoeding van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Volksbank

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Beloningsbeleid DUPI Insurance Group B.V.

Beloningsbeleid DUPI Insurance Group B.V. Beloningsbeleid DUPI Insurance Group B.V. Colofon Titel Beloningsbeleid DUPI Insurance Group B.V. Versie 3.0 Ingangsdatum 1 januari 2016 Geldig tot 1 januari 2017 Samengesteld door Laatste versie bewerkt

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering ) van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ) te

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V.

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. A Inleiding Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. 1 In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2017 van Ordina N.V. (hierna Ordina ) weergegeven dat tijdens de buitengewone algemene vergadering

Nadere informatie

remuneratie rapport 2010

remuneratie rapport 2010 remuneratie rapport 2010 De Queen of the Netherlands aan het werk op de Malediven. In 2010 werd de ophoging van vier eilanden ter bescherming van de lokale bevolking succesvol afgerond. Verkorte financiële

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V.

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V. Artikel 1. Toepasselijkheid... 2 Artikel 2. Samenstelling Remuneratiecommissie... 2 Artikel 3. Taken van de Remuneratiecommissie... 2 Artikel 4. Vergaderingen... 4 Artikel 5. Informatie... 5 Artikel 6.

Nadere informatie

TOETSING BELONINGSBELEID NWB BANK

TOETSING BELONINGSBELEID NWB BANK TOETSING BELONINGSBELEID NWB BANK Inleiding De Nederlandse Waterschapsbank N.V. ( NWB Bank ) is een bank van en voor de overheid die met haar gespecialiseerde dienstverlening Nederlandse decentrale overheden

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2014 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

Principe Verantwoording Voldaan Ja/nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014

Principe Verantwoording Voldaan Ja/nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014 Principe Verantwoording Voldaan /nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014 1.1 Toepassing Code De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes

Nadere informatie

Beloningsbeleid overige medewerkers BNG Bank

Beloningsbeleid overige medewerkers BNG Bank Beloningsbeleid overige medewerkers BNG Bank Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 23 februari 2015 en ter kennis gebracht van de Raad

Nadere informatie

Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen. Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012

Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen. Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012 Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012 Overzicht relevante wet- en regelgeving / algemeen Corporate Governance Code

Nadere informatie