Presentatie BSA Schaderegeling BV t.b.v. het Ministerie van BZK, de Werkmaatschappij/EC Organisatie&Personeel Klankbordgroep agressie en geweld Rijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Presentatie BSA Schaderegeling BV t.b.v. het Ministerie van BZK, de Werkmaatschappij/EC Organisatie&Personeel Klankbordgroep agressie en geweld Rijk"

Transcriptie

1 Presentatie BSA Schaderegeling BV t.b.v. het Ministerie van BZK, de Werkmaatschappij/EC Organisatie&Personeel Klankbordgroep agressie en geweld Rijk 20 september 2012 Martin Dijkshoorn & mr. Jasper Overtoom

2 BSA een korte terugblik Oorsprong: het Ministerie van Financiën; opgericht in 1956 als Bureau Schadeafwikkeling Verzelfstandiging: per 1 december 1997 onderdeel van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en per 1 januari 2002 onderdeel van Loyalis NV Privatisering: per 1 september 2007 door middel van een management buy-out overgegaan in handen van de huidige directie van BSA, Michel Roumen en Eric Joosten

3 Dienstverlening - Schade en bedrijf Schade en Bedrijf - regres ten behoeve van de Rijksoverheid en lagere overheden: politieregio s, scholen, gemeenten. In 2010 nieuwe Overeenkomst Uitvoering Regresrecht ten behoeve van de Staat na aanbesteding; contractduur 4 jaar, met mogelijkheid van 2x 2 jaar verlenging - regres ten behoeve van particuliere werkgevers, zoals ABP, Loyalis, KLM, TATA, BP DSM, Parnassia Bavo, Philadelphia, Maandag, Ordina, Arcadis en Roto Smeets Group - advisering werkgevers op het gebied van arbeidsongevallen c.q. werkgeversaansprakelijkheid en namens werkgevers afhandeling van claims van werknemers - regres materiële schade ten behoeve van derden

4 Dienstverlening Schade en Mens verhaalsbijstand slachtoffers van verkeersongevallen, ski-ongevallen, medische kunstfouten, dieren en molest slachtoffers zijn veelal werknemers van bij BSA aangesloten werkgevers; daardoor belangen van slachtoffer en werkgever in één hand = tactisch sterke troef in schaderegeling werknemers van bij BSA aangesloten werkgevers krijgen kosteloze verhaalsbijstand (in het minnelijke schaderegelingtraject) indien er sprake is van een verkeersongeval in Nld. BSA houdt terzake haar verhaalsbijstandskosten nimmer een percentage in op de schadevergoeding van het slachtoffer; BSA hanteert een uurtarief en factureert rechtstreeks aan aansprakelijke partij/verzekeraar BSA is in bezit van het keurmerk Letselschade BSA werkt samen met zelfstandige advocaat (in huis bij BSA)

5 BSA Regres Wat houdt het regres voor de Rijksoverheid eigenlijk in? a. Loonregres; het verhaal van het aan de ambtenaar, gedurende de ongevalgerelateerde arbeidsongeschiktheidperiode, uitkeerde NETTO salaris, incl. vaste toelagen als het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. b. Regres re-integratiekosten (per 22 mei 2008); alle redelijke voor rekening van de werkgever gekomen zijnde kosten die betrekking hebben op de re-integratie van de ambtenaar in z n oorspronkelijke of nieuwe functie c. Eigen risicodragerschap WIA; Een aantal departementen is eigen risico drager WGA. Artikel 2 VOA, lid 1 Het verhaal kan niet ten nadele van de ambtenaar worden uitgeoefend M.a.w. de ambtenaar is preferent met zijn vordering. De persoonlijk schade gaat voor, om daarna pas regres te gaan plegen. Niet alleen op basis van VOA artikel, maar getuigt ook van goed werkgeverschap; loonregres plegen is één ding, maar dan niet ten nadele van het slachtoffer c.q. de eigen werknemer!

6 Overeenkomst regres 2010 Ook VPT! In de overeenkomst zijn ook regresactiviteiten opgenomen in het kader van het programma Veilige Publieke Taak (VPT). Regres in het kader van VPT loont altijd! Misschien is er niet altijd een verhaalsopbrengst te realiseren, maar voor een stabiele en veilige maatschappij is het van belang dat daders beseffen dat hun gedrag niet kan en al zeker niet geaccepteerd wordt. Om deze reden is door de Staat als werkgever in het kader van het programma Veilige Publieke Taak afgesproken dat de Staat altijd ( ten principale ) regres instelt in gevallen waarin rijksambtenaren slachtoffer worden van agressie en geweld. Voor het vergroten van de kennis op dit terrein en het delen van best practices overlegt BSA o.a. met de beleidsmedewerkers van VPT en met Slachtofferhulp Nederland.

7 Dossierbehandeling VPT in de praktijk Hoe ziet dit proces er eigenlijk uit (wat gaat BSA dan voor u doen)? Factfinding: wat is er gebeurd, is er aangifte gedaan en zo ja, tegen wie; > informatiebronnen: slachtoffer, werkgever, politie en OM/parket; Aansprakelijkstelling: dader schriftelijk aansprakelijk stellen en (meteen) (loon)claim bekend maken; Zo nodig slachtoffer benaderen met verzoek om machtiging t.b.v. inwinnen van medische informatie door eigen medisch adviseur en opvragen causaliteitsbeoordeling(relatie tussen ongeval en geclaimde arbeidsongeschiktheid) Overleg: in overleg treden met dader/advocaat over voldoening vordering, zo nodig door middel van een afbetalingregeling; Dader niet bereid: onderzoek naar financiële draagkracht (solvabiliteit) van dader laten instellen door Nobel; daarna overleg met opdrachtgever over eventueel vervolgtraject = wel of niet procederen.

8 Beroepsincident in relatie tot uw Veilige Publieke Taak! ARAR de rechtspositionele regeling van de rijksambtenaar. Per 1 december 2005: het beroepsincident. Wijziging van de artikelen 35 en 69 ARAR. Wat is Beroepsincident: artikel 35 ARAR: een dienstongeval of beroepsziekte voortvloeiend uit een gevaarzettende situatie die rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van zijn taak waaraan de ambtenaar zich vanwege zijn specifieke functie niet kan onttrekken.

9 Wanneer is er sprake van een beroepsincident? Twee voorwaarden: 1. het incident kan worden aangemerkt als dienstongeval of er is sprake van een beroepsziekte én 2. het incident plaatsvond in een voor de medewerker gevaarlijke situatie waaraan hij zich met het oog op het te dienen algemeen belang niet kon onttrekken

10 Wanneer is er sprake van een beroepsincident? Voorwaarde 1: dienstongeval Artikel 35 ARAR: ongeval, welke in overwegende mate zijn oorzaak vindt in de aard van de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht en die niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten. NB: het is niet voldoende dat het letsel is veroorzaakt op of tijdens het werk, de inhoud van het werk of de werkzaamheden moet een verhoogde kans op letsel met zich meebrengen, bijv. - IBT-training: dienstongeval (maar geen beroepsincident) - van de trap vallen, uitglijden etc: géén dienstongeval (wellicht anders bij alarm/spoedoproep)

11 Wanneer is er sprake van een beroepsincident? Voorwaarde 2 het incident plaatsvond in een voor de medewerker gevaarlijke situatie waaraan hij zich met het oog op het te dienen algemeen belang niet kon onttrekken. Nota van toelichting, Stb, 2005, De wegwerker van Rijkswaterstaat die wordt aangereden door een automobilist. - Een diplomaat die in oorlogsgebied slachtoffer wordt van een bomaanslag.

12 Gevolgen voor de Rijksambtenaar Art 69 lid 2 ARAR De ambtenaar en de gewezen ambtenaar die een beroepsincident als bedoeld in artikel 35, onderdeel f, hebben gehad, hebben recht op volledige vergoeding van de schade die zij ten gevolge van dat beroepsincident lijden. In overeenstemming met de ambtenaar kan deze vergoeding mede strekken ter vervanging van de uitkering, bedoeld in artikel 38, zevende lid. - Vergoeding van zijn/haar volledige schade(verlies arbeidsvermogen, immateriële schade, vermogensschade en toekomstige schade) - De zorgplicht van de werkgever speelt geen rol - Toekennen dient ambthalve te gebeuren, geen aanvraag tot schadevergoeding bij bevoegd gezag Rekening houden met: * Volledige vergoeding van de schade is een aanvulling op de artikelen 37 e.v. en art. 38 ARAR. * Wel altijd blijft de vraag of er daadwerkelijk schade is aan de zijde van de ambtenaar? Hiervoor moet zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de regels uit afdeling BW. Dit betekent dat zaken als causaal verband, omvang van de schade, eigen schuld en schadebeperkingplicht een rol blijven spelen.

13 Gevolgen voor het Rijk Het beroepsincident en de VOA maken het mogelijk om de loonschade alsmede de persoonlijk geleden schade als de regresvordering te verhalen op de dader. Hierdoor mogelijkheden om het verhaal onder het contract met BSA te brengen. Dit betekent een vooruitstrevende uitvoering van het beleid VPT.

14 Doelstellingen contract BSA Een optimaal verhaalsresultaat voor de Staat. Door brede bekendheid dienstverlening binnen de Staat Mogelijk premiereductie WGA Door vereenvoudigen van doormeldingen, link op site EC O&P en uiteindelijk mogelijk opname in P-direct en contracten met arbodiensten Inzicht in re-integratiekosten In 100% van alle gevallen van agressie en geweld verhaal plegen. Ontwikkeling standaarddienstverlening voor regres agressie en geweld Opnemen regres i.h.k.v. VPT in budget bij onderdelen van de Staat Regres als middel voor een duurzame reïntegratie van de medewerker. Regres ter financiering van reintegratieactiviteiten Als werkgever laten zien dat je niet tolereert wat de werknemer overkomen is en je daar niet onverschillig over bent.

15 U kunt ons helpen Regres en BSA ter sprake brengen in het overleg bij de verschillende dienstonderdelen De contactpersonen bij de dienstonderdelen die verantwoordelijk zijn voor de regresactiviteiten, voor zover nog niet bij ons bekend, bij ons bekend maken Bij signaleren van regresclaims deze bij ons bekend maken; - U kunt tot 5 jaar terug nog verhaal plegen - Wij verwachten van het Rijk jaarlijks zo n 240 nieuwe regresclaims; ca. 2 op de 1000 werknemers overkomt jaarlijks een verhaalbaar ongeval; in 2010 en 2011 gemiddeld ca. 80 dossiers per jaar. Werknemers wijzen op mogelijke kosteloze bijstand Totaal ca rijksambtenaren

16 Overeenkomst regres 2010 melden Op de volgende wijze kan een schade worden gemeld bij BSA: Telefonisch op eigen exclusieve nummer voor Rijk: Via onze website: Digitaal contactformulier; u vult een beperkt aantal gegevens in en wij nemen actief contact met u op. Meldingsformulier; u kunt dit downloaden, invullen en toesturen. Via de site van EC O&P (Ministerie van BZK) Op de site van ECOP staat een link naar BSA alsmede de digitale formulieren zullen hier geplaatst gaan worden. Via de post Veel onderdelen van de Staat beschikken over fysieke meldingsformulieren van BSA. Bij het afronden van een dossier sturen wij altijd weer een nieuw fysiek meldingsformulier toe. Ook op aanvraag sturen wij meldingsformulieren toe.

17 Bredewater CA Zoetermeer Postbus MR Zoetermeer Telefoon Fax

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel Persoonlijke bijstand Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel 1 Juridische hulp met een warm hart Bent u buiten uw schuld slachtoffer van een ongeval? Zijn er bij een medische behandeling fouten

Nadere informatie

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand Een publicatie van Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) voor werkgevers van de politie

Nadere informatie

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten 10.4 SCHADE VERHALEN Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, beleidsmedewerker, afdeling Juridische Zaken, leidinggevende

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren Uitvoeringsregeling Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren (protocol GTPA) Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. De totstandkoming van deze uitvoeringsregeling...7 2.1 Samenstelling van een werkgroep...7

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633.

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633. Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en onze werkwijze. Wij hebben het document met veel zorg

Nadere informatie

GEWELDSPROTOCOL VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

GEWELDSPROTOCOL VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD GEWELDSPROTOCOL VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD s-hertogenbosch november 2008 Voorwoord Werknemers met een publieke taak lijken steeds meer weerstand te ontmoeten bij het uitoefenen van hun beroep. Geweld

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering schade

Allianz Nederland Schadeverzekering schade Allianz Nederland Schadeverzekering Letselschade Letsel? U bent verzekerd van een goede schaderegeling. Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen Veiligheid in het verkeer, óók juridisch Inhoud 1 2 3 4

Nadere informatie

Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen

Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen Wat kunt u verwachten bij letsel? Als slachtoffer van een ongeval heeft u lichamelijk letsel opgelopen. London Verzekeringen

Nadere informatie

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten 10.3 AANGIFTE DOEN deel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Gerelateerde documenten Coördinator agressie en geweld, hoger management, leidinggevenden, beleidsmedewerkers,

Nadere informatie

Toelichting. slachtoffer van een ongeval

Toelichting. slachtoffer van een ongeval Toelichting slachtoffer van een ongeval Slachtoffer van een ongeval, wat nu? U heeft letsel bij een ongeval opgelopen. Er komt heel wat op u af. Naast de eerste zorg en het herstel, krijgt u ook te maken

Nadere informatie

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Handreiking Aangifte doen bij de politie Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vragen over aangifte doen 4 3 Wat kunt u als werkgever doen?

Nadere informatie

Laat uw verzuimkosten door ons verhalen

Laat uw verzuimkosten door ons verhalen Laat uw verzuimkosten door ons verhalen Onze dienstverlening: een positieve ervaring na een ongeval! Loonvordering, wat is dat eigenlijk? U bent als werkgever verplicht het loon van een arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Handreiking schadeverhaal. Zo verhaalt u als werknemer of werkgever uw schade op de dader

Handreiking schadeverhaal. Zo verhaalt u als werknemer of werkgever uw schade op de dader Handreiking schadeverhaal Zo verhaalt u als werknemer of werkgever uw schade op de dader Inhoud Navigatie Inhoud Printen Opslaan Verhaal uw schade op de dader 3 1 De werkgever 5 2 De werknemer 9 3 Verschillende

Nadere informatie

WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101

WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101 WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101 Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn Nederland www.averoachmea.nl 2 Wat wilt u weten? Samengevat Welke verzekering heeft u bij ons?... 6 Wie is

Nadere informatie

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies FB Adrem pensioenadvies Larenseweg 66 7451 EN Holten Telefoon: (0548) 368 008 Fax: (0548) 367 400 herman.deijk@fbadrem.nl AFM-vergunningnummer 12002771 Inleiding

Nadere informatie