Datum: 18 ~ U, 101 Plaats: ft Yyï Ste.ndcurn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 18 ~ U, 101 Plaats: ft Yyï Ste.ndcurn"

Transcriptie

1 Verklaring behorende bij het Sociaal Kader Sourcing ING Verzekeren/ING Investment Management met een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december Ondergetekenden, D.E. van Vredenburch en JJ. Krijtenburg, vertegenwoordigende ING Verzekeringen Personeel B.V. verklaren zich akkoord met bijgevoegde SKS-tekst (kenmerk: SKS-V/IM ). Datum: 18 ~ U, 101 Plaats: ft Yyï Ste.ndcurn D.E. van Vredenburch Datum: / Handtekening: J. J. Krijtenburg Tekenblad 1 van 5

2 Verklaring behorende bij het Sociaal Kader Sourcing ING Verzekeren/ING Investment Management met een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december Ondergetekenden, B.M. Tollman en J.J. Krijtenburg, vertegenwoordigende ING Investment Management Personeel B.V. verklaren zich akkoord met bijgevoegde SKS-tekst (kenmerk: SKS-V/IM ). Plaats: B.M. Tollman Datum: 2 ^ f *"t Plaats: Handtekening: Tekenblad 2 van 5

3 Verklaring behorende bij het Sociaal Kader Sourcing ING Verzekeren/ING Investment Management met een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december Ondergetekenden, D. Swagerman en G.F. van Linden, vertegenwoordigende CNV Dienstenbond verklaren zich akkoord met bijgevoegde SKS-tekst (kenmerk: SKS-V/IM ). Datum: Plaats: Handtekening: D. Swagerman Datum: (_ o?_ Plaats: (j i.f. van/lmtlen Tekenblad 3 van 5

4 Verklaring behorende bij het Sociaal Kader Sourcing ING Verzekeren/ING Investment Management met een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december Ondergetekenden, R. Castelein en E.H.A. Geurts, vertegenwoordigende De Unie verklaren zich akkoord met bijgevoegde SKS-tekst (kenmerk: SKS-V/IM ). Datum: 7$ jplaats: ^ Tekenblad 4 van 5

5

6 Sociaal Kader Sourcing ING Verzekeren/Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Kenmerk: SKS-V/IM

7 Inhoudsopgave Preambule 4 1 Rol vakorganisaties Betrokkenheid vakorganisaties in In-, Outsourcings- en Verkooptrajecten Rolverdeling overgangsbeleid Rol vakorganisaties Gedetailleerde behandelingscyclus sourcing Uitgangspunten overgangsbeleid arbeidsvoorwaarden Algemeen Onbepaalde tijd Bepaalde tijd Dienstjaren Arbeidsduur Werkpatronen Beloning en verlof Verzekeren/ Investment Management gerelateerde arbeidsvoorwaarden/regelingen Korting op bankproducten Korting op verzekeringsproducten Opties en Cva s Specifieke persoonlijke arbeidsvoorwaarden Pensioen Arbeidsvoorwaarden voor specifieke groepen Compensatie uitkering

8 3 Individueel terugkeerrecht Terugkeerrecht Terughalen werkzaamheden Ontslag bedrijfseconomische redenen Rechtspositie na terugkeer Hardheidsclausule Contractbreuk 13 5 Overgang arbeidsvoorwaarden bij indiensttreding bij Verzekeren/ Investment Management o.b.v. het terugkeerrecht SKS Algemene Bepalingen Primaire arbeidsvoorwaarden Indeling in functieschaal Vaste beloning Vakantietoeslag Verzekeren/Investment Management bijdrage levensloop Eigen bijdrage pensioen Niet-afgekochte (garantie)regelingen WEP-toeslag en persoonlijke toeslag Extra verlofregelingen (garanties Postbank, NMB, NN) Afgekochte (garantie)regelingen Pensioen

9 Preambule Dit Sociaal Kader Sourcing is van toepassing op alle medewerkers in dienst van ING Verzekeringen Personeel B.V. en ING Investment Management Personeel B.V. hierna te noemen Verzekeren/ Investment Management. Verzekeren/ Investment Management en de vakorganisaties hebben besloten om in dit Sociaal Kader Sourcing naast Outsourcing ook de gevolgen vast te leggen als het gaat om Verkoop en Insourcing van ondernemingsactiviteiten binnen Nederland. Trajecten waarbij ondernemingsactiviteiten aan een andere partij worden overgedragen: In Outsourcingtrajecten neemt Verzekeren/Investment Management na overdracht als opdrachtgever diensten af van de overnemende partij. In Verkooptrajecten wordt na overdracht geen diensten door Verzekeren/Investment Management afgenomen. Trajecten waarbij ondernemingsactiviteiten van een andere partij worden overgenomen Na overname levert Verzekeren/ Investment Management diensten aan de overgenomen partij. Afgesproken is dat Verzekeren/ Investment Management in deze verschillende trajecten op zorgvuldige wijze omgaat met de belangen van medewerkers door de aspecten HR en cultuur zwaar te laten wegen in de uiteindelijke keuze van een leverancier/de vendor/over te nemen partij. Verzekeren/ Investment Management zal in alle trajecten voorkeur geven aan ondernemingen die regulier overleg voeren met vakorganisaties, dan wel die daartoe bereid zijn, ten behoeve van het overeenkomen van arbeidsvoorwaardelijke overgangsmaatregelen. Hierbij zal ook de werkzekerheid bij de ontvangende partij onderwerp van overleg zijn. Indien een dergelijke voorkeurspositie door specifieke omstandigheden redelijkerwijs niet is te realiseren, is Verzekeren/ Investment Management bereid zelf in overleg te treden met de vakorganisaties over maatregelen ter compensatie van de arbeidsvoorwaardelijke verschillen. In de onderhandelingen is veel aandacht voor de gevoelens van onzekerheid van de medewerkers. Zowel Verzekeren/ Investment Management als vakorganisaties onderkennen, dat op de overdracht van bedrijfsactiviteiten binnen Nederland de Wet Overgang Ondernemingen (WOO) van toepassing is. Indien de WOO van toepassing is volgt de medewerker zijn/haar werk. In dergelijke situaties zal indien nodig sprake moeten zijn van een fair overgangsbeleid ter compensatie van eventuele verschillen in arbeidsvoorwaarden. Wanneer de overgang leidt tot een wijziging van standplaats van de medewerker, zal dit alleen plaatsvinden binnen redelijke grenzen conform het Sociaal Plan. Indien Verzekeren/ Investment Management van oordeel is dat deze wijziging van standplaats voor een groep medewerkers niet binnen redelijke grenzen valt, wordt in overleg met de medezeggenschap het Sociaal Plan op deze groep van toepassing verklaard. De advisering over voorgenomen besluiten ten aanzien van in-,outsourcings- of verkooptrajecten (waaronder nut en noodzaak) blijft van geval tot geval voorbehouden aan de medezeggenschap. 4

10 Dit Sociaal Kader Sourcing heeft een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december De inhoud van dit Sociaal Kader Sourcing kan tijdens de looptijd door partijen worden gewijzigd indien door bijzondere omstandigheden van bedrijfseconomische aard of door verandering in wettelijke bepalingen of regelgeving de ratio aan (onderdelen van) dit plan is ontvallen. Dit Sociaal Kader Sourcing is niet van toepassing op medewerkers die, gedurende de looptijd, binnen ING Groep overgaan van ING Verzekeren naar ING Bank of vice versa. Uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de looptijd zullen Verzekeren/ Investment Management en de vakorganisaties aan elkaar kenbaar maken of zij dit Sociaal Kader Sourcing willen verlengen, evenals of en zo ja, welke wijzigingen zij wensen aan te brengen. Tijdens het overleg dat hier mogelijkerwijs uit voortvloeit, blijven de oude bepalingen van dit Sociaal Kader Sourcing van kracht tot uiterlijk zes maanden na het verstrijken van de werkingsduur. 5

11 1 Rol vakorganisaties DEFINITIEF AKKOORD 1.1 Betrokkenheid vakorganisaties in In-, Outsourcings- en Verkooptrajecten Partijen zijn overeengekomen, dat de vakorganisaties: worden geïnformeerd in het gehele proces van te overwegen sourcings- en verkoopmogelijkheden en oplossingen; onderhandelen met Verzekeren/ Investment Management in aanwezigheid van de leverancier/vendor/overnemende partij, over het vaststellen van het overgangsbeleid arbeidsvoorwaarden; onderhandelen met de leverancier/vendor/overnemende partij, in aanwezigheid van Verzekeren/ Investment Management over de werkgelegenheidsinspanning van de andere partij; een begeleidende rol hebben in het transitieproces. In dit kader zijn de volgende specifieke afspraken gemaakt: Verzekeren/ Investment Management zal de vakorganisaties maandelijks informeren over sourcing/verkoop; Verzekeren/ Investment Management zal de vakorganisaties informeren over profielschetsen van de leverancier/vendor/overnemende partij in Request for Proposal fase; de geselecteerde partij zal zich presenteren aan de vakorganisaties; deze partij verstrekt een geanonimiseerd personeelsplan over twaalf maanden (inclusief maandelijkse overzichten van personele mutaties) aan de vakorganisaties, medezeggenschap en Verzekeren/ Investment Management. 1.2 Rolverdeling overgangsbeleid Verzekeren/ Investment Management voert per sourcings- en verkooptraject overleg met de eigen vakorganisaties over het overgangsbeleid arbeidsvoorwaarden, in aanwezigheid van het overnemende c.q. over te nemen bedrijf. Wanneer op het moment van de overgang direct harmonisatie van arbeidsvoorwaarden plaats vindt, zal het overleg hierover gevoerd worden door het overnemende c.q. over te nemen bedrijf met de vakorganisaties die bij Verzekeren/ Investment Management actief zijn (en eventueel de vakorganisaties die actief zijn bij het overnemende bedrijf), in aanwezigheid van Verzekeren/ Investment Management. De punten 1 en 2 worden op de volgende pagina in punt 3 en 4 schematisch weergeven. 6

12 1.3 Rol vakorganisaties DEFINITIEF AKKOORD 1.4 Gedetailleerde behandelingscyclus sourcing 7

13 2 Uitgangspunten overgangsbeleid arbeidsvoorwaarden Verzekeren/ Investment Management en de vakorganisaties zijn overeengekomen de navolgende uitgangspunten te hanteren voor overgangsbeleid arbeidsvoorwaarden. Op basis van de pakketvergelijking van de arbeidsvoorwaarden van Verzekeren/ Investment Management en de leverancier/vendor/over te nemen partij, zullen met inachtneming van deze uitgangspunten, per traject maatwerkafspraken worden gemaakt tussen de vakorganisaties, Verzekeren/ Investment Management en de betrokken partij. 2.1 Algemeen Onbepaalde tijd Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd worden door de overnemende partij overgenomen Bepaalde tijd Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden door de overnemende partij voor de resterende periode overgenomen Dienstjaren De bij de latende partij (en haar rechtsvoorgangers) opgebouwde dienstjaren blijven na de overgang naar de overnemende partij meetellen Arbeidsduur De bij de latende partij gemaakte contractuele individuele afspraken met betrekking tot de arbeidsduur worden gerespecteerd Werkpatronen De bij de latende partij gemaakte individuele afspraken over werkpatronen/ bloktijden/ variabele werktijden worden gerespecteerd. 2.2 Beloning en verlof De vaste beloning (voor Verzekeren/ Investment Management: persoonlijk maandsalaris en Persoonlijk Keuze Budget), onder aftrek van de op de datum van de feitelijke overgang geldende eigen bijdrage pensioen, blijft behouden. In geval van outsourcing en verkoop blijft ook het salarisperspectief behouden. Dit perspectief wordt geïndexeerd met de algemene loonontwikkeling van de overnemende partij. Het verschil in vakantie-uren /-dagen en feestdagen wordt verrekend in het salaris en daarbij behorend perspectief. Bij insourcing wordt het salarisperspectief niet behouden. De functiewaarderings- en inschalingsprincipes van Verzekeren/ Investment Management worden toegepast. 8

14 Vanaf de datum van feitelijke overgang worden het salarisbeleid en de schalen van de overnemende partij gehanteerd. De variabele beloningssystematiek van de overnemende partij wordt gevolgd vanaf datum van feitelijke overgang. Indien de overnemende partij geen of een afwijkende methode van variabele beloning heeft, vindt compensatie plaats. 2.3 Verzekeren/ Investment Management gerelateerde arbeidsvoorwaarden/ regelingen Korting op bankproducten 1. De rentekorting uit hoofde van personeelscondities op hypotheken bij ING/NN Bank wordt afgekocht bij overgang naar de overnemende partij. De afkoop vindt in eenmaal plaats over drie jaar, op declaratiebasis. 2. Medewerkers worden, na het tekenen van het contract met de overnemende partij en voor de datum van definitieve overgang, in de gelegenheid gesteld de eventuele boeterente voor aanpassing van rente te declareren onder de volgende voorwaarden: a. de hypotheek wordt voortgezet bij dezelfde hypotheeknemer; b. de vergoeding van de boeterente wordt berekend over de resterende looptijd van de rentevaste periode. 3. Alle hypotheekvormen bij ING/NN Bank komen in aanmerking voor vergoeding van de boeterente Korting op verzekeringsproducten De premiekorting uit hoofde van personeelscondities op verzekeringsproducten bij Verzekeren/ Investment Management wordt afgekocht bij overgang naar de overnemende partij. De afkoop vindt in eenmaal plaats over drie jaar, op declaratiebasis Opties en Cva s Opties en Cva's, toegekend onder de betreffende plannen (DEO, LEO en LSPP) van 2005 en later, kunnen worden uitgeoefend conform het bepaalde in de reglementen van deze plannen Specifieke persoonlijke arbeidsvoorwaarden Diverse medewerkers hebben vanuit het verleden specifieke arbeidsvoorwaarden (bijv, uitkering ineens bij einde dienstverband). Deze blijven behouden of worden uitgekeerd in een bedrag ineens. Medewerkers die op het moment van overgang een PTA hebben, zullen deze (met dezelfde werking) bij de overnemende werkgever behouden. In plaats daarvan kan een medewerker ervoor kiezen het uitgekeerd te krijgen in een bedrag ineens. 9

15 2.4 Pensioen De pensioenregeling van de overnemende partij is van toepassing vanaf het moment van overgang. Verzekeren/Investment Management en de overnemende partij zullen bij hun pensioenfondsen groepsgewijze waardeoverdracht van pensioen verzoeken mogelijk te maken. Indien de pensioenfondsen instemmen met dit verzoek en na goedkeuring van De Nederlandsche Bank, hebben medewerkers de keuze de bij Pensioenfonds ING opgebouwde pensioenrechten daar verzekerd te laten of deze over te dragen aan het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van de overnemende partij. Indien het individuele pensioenbereik op basis van salaris bij overgang door overgang naar pensioenregeling van de vendor lager wordt, zal Verzekeren/Investment Management een compensatie geven op basis van een tussen partijen overeengekomen vergelijking per leeftijdsgroep. De uitkomst van deze vergelijking wordt vermenigvuldigd met het pensioengevend jaarsalaris van betrokkene en de factor die hoort bij diens aantal dienstjaren op commencement date. Het aantal jaren vergoeding c.q. de factor is gemaximeerd op het verschil tussen de daadwerkelijke leeftijd en 67 jaar. Leeftijdsgroepen < > 55 jaar Dienstjaren Factor >

16 2.5 Arbeidsvoorwaarden voor specifieke groepen Voor specifieke groepen zullen door Verzekeren/Investment Management en de vakorganisaties en de betrokken leverancier/vendor/over te nemen partij maatwerkafspraken worden gemaakt. 2.6 Compensatie uitkering De medewerker ontvangt bij overgang naar de leverancier/vendor een compensatie uitkering. Deze uitkering bedraagt 750 per dienstjaar met een minimum van en een maximum van naar rato van het dienstverband. Als peildatum voor de bepaling van het aantal dienstjaren wordt uitgegaan van datum overgang. Hierbij geldt dat bij niet volledige dienstjaren een periode van langer dan zes maanden als een vol jaar wordt beschouwd. De compensatie uitkering is een bruto vergoeding. ING Verzekeren/Investment Management zal de wettelijk verplichte inhoudingen plegen. ING Verzekeren/Investment Management zal de uitkering op een nader door de medewerker aan te geven wijze betaalbaar stellen voor zover de fiscale en/of sociale wetgeving zich hier niet tegen verzet. 11

17 3 Individueel terugkeerrecht In geval van overdracht van ondernemingsactiviteiten binnen Nederland volgen medewerkers hun werk. Met inachtneming daarvan zijn de volgende aanvullende afspraken gemaakt. 3.1 Terugkeerrecht In de volgende situaties ontstaat voor medewerkers het recht om terug te keren naar Verzekeren/ Investment Management: Terughalen werkzaamheden Indien Verzekeren/ Investment Management binnen een termijn van 36 maanden na de datum van de feitelijke overdracht van de bedrijfsactiviteiten, beslist de werkzaamheden of een deel daarvan terug te halen naar Verzekeren/ Investment Management, worden de betrokken medewerkers in de gelegenheid gesteld terug te keren naar Verzekeren/ Investment Management. Met betrokken medewerkers wordt bedoeld alle medewerkers die gekoppeld zijn aan de activiteiten die worden teruggehaald. Uitsluitend medewerkers die voorheen werkzaam waren voor Verzekeren/ Investment Management vallen onder het Sociaal Kader Sourcing. De overige medewerkers komen indien de WOO van toepassing is, met inachtneming van het bepaalde in de WOO over en niet op grond van het Sociaal Kader Sourcing. Oud-medewerkers die niet meer toegewezen zijn aan de teruggehaalde activiteiten, komen dan niet meer terug maar blijven hun werkzaamheden verrichten bij betreffende leverancier/vendor Ontslag bedrijfseconomische redenen Indien binnen een termijn van 36 maanden sprake is van ontslag om bedrijfeconomische redenen bij de leverancier/vendor, worden de betrokken medewerkers in de gelegenheid gesteld terug te keren naar Verzekeren/ Investment Management. Om te kunnen bepalen wat bedrijfseconomische redenen zijn, zal Verzekeren/ Investment Management gebruik maken van de richtlijnen van het UWV WERKbedrijf. 3.2 Rechtspositie na terugkeer Indien medewerkers gebruik maken van het terugkeerrecht, is het mogelijk dat de medewerker boventallig worden. De medewerkers vallen dan onder het dan geldende Sociaal Plan. 3.3 Hardheidsclausule Indien de overgang naar een nieuwe werkgever leidt tot een individueel onbillijke situatie, zal ING Verzekeren/Investment Management zorgdragen voor een andere passende oplossing; deze zal veelal inhouden dat de medewerker niet overgaat naar de nieuwe werkgever. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld 12

18 voordoen wanneer sprake is van specifieke sociaal medische omstandigheden (van de medewerker of van diens directe gezinsleden), of indien sprake is van een situatie waarin het evident is dat de competenties van de medewerker onvoldoende zijn om goed te kunnen functioneren binnen de organisatie van de overnemende partij. De beoordeling van deze situatie ligt bij ING Verzekeren/Investment Management. 4 Contractbreuk In geval van contractbreuk in het contract tussen ING Verzekeren/Investment Management en de overnemende partij, met ingrijpende consequenties voor de werkgelegenheid of de standplaats van de werkzaamheden van de medewerkers die zijn overgegaan naar de overnemende partij, zal Verzekeren/Investment Management naast het aanspreken van de overnemende partij op de contractbreuk ook in overleg treden met de vakorganisaties over een passende oplossing voor de ontstane sociale problematiek. 5 Overgang arbeidsvoorwaarden bij indiensttreding bij Verzekeren/ Investment Management o.b.v. het terugkeerrecht SKS 5.1 Algemene Bepalingen Medewerkers die bij Verzekeren/ Investment Management terugkeren vanwege het terugkeerrecht, worden wat betreft hun arbeidsvoorwaarden, met uitzondering van pensioen, bij Verzekeren/ Investment Management beschouwd als ware zij niet bij Verzekeren/ Investment Management uit dienst getreden. Verzekeren/ Investment Management neemt de arbeidsovereenkomst over en zet deze voort, zodat ook het aantal reeds opgebouwde dienstjaren ononderbroken doortelt. De terugkeer naar Verzekeren/ Investment Management heeft geen consequenties voor de werkpatronen en arbeidsduur van medewerkers. Medewerkers die terugkeren bij Verzekeren/ Investment Management treden vanaf datum terugkeer in dienst van ING Verzekeringen Personeel B.V. of ING Investment Management Personeel B.V. De onderstaande afspraken en de op datum terugkeer (hierna te noemen datum herindiensttreding) geldende CAO en HR-gids maken integraal onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst tussen Verzekeren/ Investment Management en de medewerker. De CAO en/of HR-gids van de oude werkgever is na datum herindiensttreding niet meer van toepassing op de teruggekeerde medewerker. Waar in de volgende paragrafen wordt gesproken over terugkeerdatum wordt bedoeld de daadwerkelijke datum van herindiensttreding (= aanstellingsdatum). Berekeningen vinden plaats op basis van de gegevens zoals deze zijn op de dag voorafgaand aan de herindiensttreding bij Verzekeren/ Investment Management. 13

19 5.2 Primaire arbeidsvoorwaarden Indeling in functieschaal De terugkerende medewerker krijgt een functiecode toegekend, die past c.q. vergelijkbaar is aan de functie die hij/zij vervulde bij de oude werkgever. Deze functiecode is nodig voor de administratieve verwerking door ING Verzekeren/Investment Management Vaste beloning Vanaf datum terugkeer worden de salariscomponenten die bij oude werkgever van toepassing waren, vertaald naar de salariscomponenten van Verzekeren/ Investment Management volgens dezelfde maatman -methodiek zoals deze bij vertrek (=overgang van Verzekeren/ Investment Management naar leverancier/vendor) is gehanteerd. Uitgangspunt hierbij is dat de waarde van de vaste bruto beloning op jaarbasis zoals de medewerker bij oude werkgever ontving, behouden blijft onder aftrek van de op de terugkeerdatum geldende eigen bijdrage pensioen. Is de waarde van de vaste bruto beloning op jaarbasis bij de oude werkgever hoger dan de vaste bruto beloning op jaarbasis bij Verzekeren/ Investment Management, dan krijgen deze medewerkers een toeslag ter grootte van het verschil tussen hun vaste beloning bij oude werkgever en de vaste beloning bij Verzekeren/ Investment Management. Onder vaste beloning op jaarbasis bij Verzekeren/Investment Management wordt verstaan: 12 maandsalarissen inclusief het Persoonlijk Keuzebudget en Persoonlijke Toeslag(en). Bij eventuele bevorderingen en/of een nieuwe functie wordt de persoonlijke toeslag op grond van artikel van de cao Verzekeren/ IM verrekend met de salarisverhoging als gevolg van een bevordering of nieuwe functie. Het verschil in vakantie-uren en feestdagen wordt verrekend in het maatman model Vakantietoeslag Indien een verschil bestaat in de hoogte van vakantietoeslag tussen Verzekeren/ Investment Management en de oude werkgever, wordt dit verschil opgenomen als primair beloningsonderdeel in het maatman model Verzekeren/Investment Management bijdrage levensloop Indien bij overgang naar de leverancier/vendor de werkgeversbijdrage levensloop pensioengevend is gemaakt middels factor 0,85, wordt dit bij herindiensttreding weer ongedaan gemaakt. Dit betekent dat de situatie zoals voor de overgang van Verzekeren/ Investment Management naar de leverancier/vendor wordt hersteld: de Verzekeren/Investment Management bijdrage levensloop wordt weer volledig (3,5%) en onderdeel van het Persoonlijke Keuzebudget, en het pensioengevend salaris wordt lager. 14

20 5.2.5 Eigen bijdrage pensioen De eigen bijdrage pensioen van de terugkerende medewerker wordt gelijk gesteld aan de Verzekeren/ Investment Management medewerker met een dienstverband van op of na 1 januari Niet-afgekochte (garantie)regelingen WEP-toeslag en persoonlijke toeslag De WEP-toeslag en de persoonlijke toeslag worden beschouwd als onderdeel van de vaste beloning en blijven daarmee behouden en uitgekeerd in de vorm van een toeslag Extra verlofregelingen (garanties Postbank, NMB, NN) De extra toegekende verlofuren die voort zijn gekomen uit garantieregelingen van rechtsvoorgangers van Verzekeren/ Investment Management blijven behouden en worden opgenomen in de maatman. 5.4 Afgekochte (garantie)regelingen Bij herindiensttreding worden de afgekochte (garantie)regelingen niet hersteld. De medewerker heeft ter compensatie voor het vervallen hiervan immers een vergoeding ontvangen toen hij bij de leverancier/vendor in dienst trad. Ook kan de medewerker geen aanspraak meer maken op de binnen Verzekeren/ Investment Management vergelijkbare regelingen (bijvoorbeeld garantieregeling Uitkering Ineens) waarvoor hij/zij al een uitkering heeft ontvangen. 5.5 Pensioen De op datum van herindiensttreding voor Verzekeren/Investment Management geldende pensioenregeling is van toepassing. 15

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws C O N C E P T Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws 15 september 2014 tot en met 31 december 2014 C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws 2014 1 Inhoud I. Inleiding II. Werkingssfeer III. Werkingsduur IV. Definities

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Bestendig naar de toekomst.

Bestendig naar de toekomst. Bestendig naar de toekomst. Rabobank CAO 2013 2015. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2013 1 januari 2016 INHOUD CAO-verklaring 8 DEEL I

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 SOCIAAL PLAN Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 6 a) Werkgever... 6 b) Werknemer...

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Sociaal Statuut Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Vastgesteld in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg op 2 februari 2011 en bekrachtigd door de Algemene

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

10d Voorzieningen bij werkloosheid

10d Voorzieningen bij werkloosheid 10d Voorzieningen bij werkloosheid Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen wordt en de ambtenaar die op grond

Nadere informatie

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO Versie 26-04-2012 CONCEPT Sociaal Plan MCO 1 mei 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) Deel 1: bindende regelingen Deel 2: basisregelingen 2013 Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013 @ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE 15 mei 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. INLEIDING 1 1.1 AANLEIDING FLANKEREND MOBILITEITSBELEID 1 2. OVEREENKOMST 3 2.1 ARTIKEL 1: DEFINITIES

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 1 VOORAF Voor u liggen de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO s) In de Metalektro 2011/2013 Voor het Hoger Personeel (HP) in de Metalektro

Nadere informatie

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Collectieve Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Beleidsarm aangepast 14-01-2014 te Utrecht Looptijd: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE blz. Artikel 1:

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) gevestigd aan

Nadere informatie

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 -

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Omnisscholen (openbaar onderwijs van de gemeente Borsele) 10141 Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Sociaal

Nadere informatie

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) Deel 1: bindende regelingen Deel 2: modellen Uitgave juli 2010 Voorwoord Voor u

Nadere informatie

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan Sociaal Plan Afslanking van het bouwbedrijf Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie en het mobiliteitsplan Van Werk Naar Werk INHOUDSOPGAVE 2 1. Inleiding pag. 3 1.1 Definities 2. Uitgangspunten pag.

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie