Datum: 18 ~ U, 101 Plaats: ft Yyï Ste.ndcurn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 18 ~ U, 101 Plaats: ft Yyï Ste.ndcurn"

Transcriptie

1 Verklaring behorende bij het Sociaal Kader Sourcing ING Verzekeren/ING Investment Management met een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december Ondergetekenden, D.E. van Vredenburch en JJ. Krijtenburg, vertegenwoordigende ING Verzekeringen Personeel B.V. verklaren zich akkoord met bijgevoegde SKS-tekst (kenmerk: SKS-V/IM ). Datum: 18 ~ U, 101 Plaats: ft Yyï Ste.ndcurn D.E. van Vredenburch Datum: / Handtekening: J. J. Krijtenburg Tekenblad 1 van 5

2 Verklaring behorende bij het Sociaal Kader Sourcing ING Verzekeren/ING Investment Management met een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december Ondergetekenden, B.M. Tollman en J.J. Krijtenburg, vertegenwoordigende ING Investment Management Personeel B.V. verklaren zich akkoord met bijgevoegde SKS-tekst (kenmerk: SKS-V/IM ). Plaats: B.M. Tollman Datum: 2 ^ f *"t Plaats: Handtekening: Tekenblad 2 van 5

3 Verklaring behorende bij het Sociaal Kader Sourcing ING Verzekeren/ING Investment Management met een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december Ondergetekenden, D. Swagerman en G.F. van Linden, vertegenwoordigende CNV Dienstenbond verklaren zich akkoord met bijgevoegde SKS-tekst (kenmerk: SKS-V/IM ). Datum: Plaats: Handtekening: D. Swagerman Datum: (_ o?_ Plaats: (j i.f. van/lmtlen Tekenblad 3 van 5

4 Verklaring behorende bij het Sociaal Kader Sourcing ING Verzekeren/ING Investment Management met een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december Ondergetekenden, R. Castelein en E.H.A. Geurts, vertegenwoordigende De Unie verklaren zich akkoord met bijgevoegde SKS-tekst (kenmerk: SKS-V/IM ). Datum: 7$ jplaats: ^ Tekenblad 4 van 5

5

6 Sociaal Kader Sourcing ING Verzekeren/Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Kenmerk: SKS-V/IM

7 Inhoudsopgave Preambule 4 1 Rol vakorganisaties Betrokkenheid vakorganisaties in In-, Outsourcings- en Verkooptrajecten Rolverdeling overgangsbeleid Rol vakorganisaties Gedetailleerde behandelingscyclus sourcing Uitgangspunten overgangsbeleid arbeidsvoorwaarden Algemeen Onbepaalde tijd Bepaalde tijd Dienstjaren Arbeidsduur Werkpatronen Beloning en verlof Verzekeren/ Investment Management gerelateerde arbeidsvoorwaarden/regelingen Korting op bankproducten Korting op verzekeringsproducten Opties en Cva s Specifieke persoonlijke arbeidsvoorwaarden Pensioen Arbeidsvoorwaarden voor specifieke groepen Compensatie uitkering

8 3 Individueel terugkeerrecht Terugkeerrecht Terughalen werkzaamheden Ontslag bedrijfseconomische redenen Rechtspositie na terugkeer Hardheidsclausule Contractbreuk 13 5 Overgang arbeidsvoorwaarden bij indiensttreding bij Verzekeren/ Investment Management o.b.v. het terugkeerrecht SKS Algemene Bepalingen Primaire arbeidsvoorwaarden Indeling in functieschaal Vaste beloning Vakantietoeslag Verzekeren/Investment Management bijdrage levensloop Eigen bijdrage pensioen Niet-afgekochte (garantie)regelingen WEP-toeslag en persoonlijke toeslag Extra verlofregelingen (garanties Postbank, NMB, NN) Afgekochte (garantie)regelingen Pensioen

9 Preambule Dit Sociaal Kader Sourcing is van toepassing op alle medewerkers in dienst van ING Verzekeringen Personeel B.V. en ING Investment Management Personeel B.V. hierna te noemen Verzekeren/ Investment Management. Verzekeren/ Investment Management en de vakorganisaties hebben besloten om in dit Sociaal Kader Sourcing naast Outsourcing ook de gevolgen vast te leggen als het gaat om Verkoop en Insourcing van ondernemingsactiviteiten binnen Nederland. Trajecten waarbij ondernemingsactiviteiten aan een andere partij worden overgedragen: In Outsourcingtrajecten neemt Verzekeren/Investment Management na overdracht als opdrachtgever diensten af van de overnemende partij. In Verkooptrajecten wordt na overdracht geen diensten door Verzekeren/Investment Management afgenomen. Trajecten waarbij ondernemingsactiviteiten van een andere partij worden overgenomen Na overname levert Verzekeren/ Investment Management diensten aan de overgenomen partij. Afgesproken is dat Verzekeren/ Investment Management in deze verschillende trajecten op zorgvuldige wijze omgaat met de belangen van medewerkers door de aspecten HR en cultuur zwaar te laten wegen in de uiteindelijke keuze van een leverancier/de vendor/over te nemen partij. Verzekeren/ Investment Management zal in alle trajecten voorkeur geven aan ondernemingen die regulier overleg voeren met vakorganisaties, dan wel die daartoe bereid zijn, ten behoeve van het overeenkomen van arbeidsvoorwaardelijke overgangsmaatregelen. Hierbij zal ook de werkzekerheid bij de ontvangende partij onderwerp van overleg zijn. Indien een dergelijke voorkeurspositie door specifieke omstandigheden redelijkerwijs niet is te realiseren, is Verzekeren/ Investment Management bereid zelf in overleg te treden met de vakorganisaties over maatregelen ter compensatie van de arbeidsvoorwaardelijke verschillen. In de onderhandelingen is veel aandacht voor de gevoelens van onzekerheid van de medewerkers. Zowel Verzekeren/ Investment Management als vakorganisaties onderkennen, dat op de overdracht van bedrijfsactiviteiten binnen Nederland de Wet Overgang Ondernemingen (WOO) van toepassing is. Indien de WOO van toepassing is volgt de medewerker zijn/haar werk. In dergelijke situaties zal indien nodig sprake moeten zijn van een fair overgangsbeleid ter compensatie van eventuele verschillen in arbeidsvoorwaarden. Wanneer de overgang leidt tot een wijziging van standplaats van de medewerker, zal dit alleen plaatsvinden binnen redelijke grenzen conform het Sociaal Plan. Indien Verzekeren/ Investment Management van oordeel is dat deze wijziging van standplaats voor een groep medewerkers niet binnen redelijke grenzen valt, wordt in overleg met de medezeggenschap het Sociaal Plan op deze groep van toepassing verklaard. De advisering over voorgenomen besluiten ten aanzien van in-,outsourcings- of verkooptrajecten (waaronder nut en noodzaak) blijft van geval tot geval voorbehouden aan de medezeggenschap. 4

10 Dit Sociaal Kader Sourcing heeft een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december De inhoud van dit Sociaal Kader Sourcing kan tijdens de looptijd door partijen worden gewijzigd indien door bijzondere omstandigheden van bedrijfseconomische aard of door verandering in wettelijke bepalingen of regelgeving de ratio aan (onderdelen van) dit plan is ontvallen. Dit Sociaal Kader Sourcing is niet van toepassing op medewerkers die, gedurende de looptijd, binnen ING Groep overgaan van ING Verzekeren naar ING Bank of vice versa. Uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de looptijd zullen Verzekeren/ Investment Management en de vakorganisaties aan elkaar kenbaar maken of zij dit Sociaal Kader Sourcing willen verlengen, evenals of en zo ja, welke wijzigingen zij wensen aan te brengen. Tijdens het overleg dat hier mogelijkerwijs uit voortvloeit, blijven de oude bepalingen van dit Sociaal Kader Sourcing van kracht tot uiterlijk zes maanden na het verstrijken van de werkingsduur. 5

11 1 Rol vakorganisaties DEFINITIEF AKKOORD 1.1 Betrokkenheid vakorganisaties in In-, Outsourcings- en Verkooptrajecten Partijen zijn overeengekomen, dat de vakorganisaties: worden geïnformeerd in het gehele proces van te overwegen sourcings- en verkoopmogelijkheden en oplossingen; onderhandelen met Verzekeren/ Investment Management in aanwezigheid van de leverancier/vendor/overnemende partij, over het vaststellen van het overgangsbeleid arbeidsvoorwaarden; onderhandelen met de leverancier/vendor/overnemende partij, in aanwezigheid van Verzekeren/ Investment Management over de werkgelegenheidsinspanning van de andere partij; een begeleidende rol hebben in het transitieproces. In dit kader zijn de volgende specifieke afspraken gemaakt: Verzekeren/ Investment Management zal de vakorganisaties maandelijks informeren over sourcing/verkoop; Verzekeren/ Investment Management zal de vakorganisaties informeren over profielschetsen van de leverancier/vendor/overnemende partij in Request for Proposal fase; de geselecteerde partij zal zich presenteren aan de vakorganisaties; deze partij verstrekt een geanonimiseerd personeelsplan over twaalf maanden (inclusief maandelijkse overzichten van personele mutaties) aan de vakorganisaties, medezeggenschap en Verzekeren/ Investment Management. 1.2 Rolverdeling overgangsbeleid Verzekeren/ Investment Management voert per sourcings- en verkooptraject overleg met de eigen vakorganisaties over het overgangsbeleid arbeidsvoorwaarden, in aanwezigheid van het overnemende c.q. over te nemen bedrijf. Wanneer op het moment van de overgang direct harmonisatie van arbeidsvoorwaarden plaats vindt, zal het overleg hierover gevoerd worden door het overnemende c.q. over te nemen bedrijf met de vakorganisaties die bij Verzekeren/ Investment Management actief zijn (en eventueel de vakorganisaties die actief zijn bij het overnemende bedrijf), in aanwezigheid van Verzekeren/ Investment Management. De punten 1 en 2 worden op de volgende pagina in punt 3 en 4 schematisch weergeven. 6

12 1.3 Rol vakorganisaties DEFINITIEF AKKOORD 1.4 Gedetailleerde behandelingscyclus sourcing 7

13 2 Uitgangspunten overgangsbeleid arbeidsvoorwaarden Verzekeren/ Investment Management en de vakorganisaties zijn overeengekomen de navolgende uitgangspunten te hanteren voor overgangsbeleid arbeidsvoorwaarden. Op basis van de pakketvergelijking van de arbeidsvoorwaarden van Verzekeren/ Investment Management en de leverancier/vendor/over te nemen partij, zullen met inachtneming van deze uitgangspunten, per traject maatwerkafspraken worden gemaakt tussen de vakorganisaties, Verzekeren/ Investment Management en de betrokken partij. 2.1 Algemeen Onbepaalde tijd Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd worden door de overnemende partij overgenomen Bepaalde tijd Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden door de overnemende partij voor de resterende periode overgenomen Dienstjaren De bij de latende partij (en haar rechtsvoorgangers) opgebouwde dienstjaren blijven na de overgang naar de overnemende partij meetellen Arbeidsduur De bij de latende partij gemaakte contractuele individuele afspraken met betrekking tot de arbeidsduur worden gerespecteerd Werkpatronen De bij de latende partij gemaakte individuele afspraken over werkpatronen/ bloktijden/ variabele werktijden worden gerespecteerd. 2.2 Beloning en verlof De vaste beloning (voor Verzekeren/ Investment Management: persoonlijk maandsalaris en Persoonlijk Keuze Budget), onder aftrek van de op de datum van de feitelijke overgang geldende eigen bijdrage pensioen, blijft behouden. In geval van outsourcing en verkoop blijft ook het salarisperspectief behouden. Dit perspectief wordt geïndexeerd met de algemene loonontwikkeling van de overnemende partij. Het verschil in vakantie-uren /-dagen en feestdagen wordt verrekend in het salaris en daarbij behorend perspectief. Bij insourcing wordt het salarisperspectief niet behouden. De functiewaarderings- en inschalingsprincipes van Verzekeren/ Investment Management worden toegepast. 8

14 Vanaf de datum van feitelijke overgang worden het salarisbeleid en de schalen van de overnemende partij gehanteerd. De variabele beloningssystematiek van de overnemende partij wordt gevolgd vanaf datum van feitelijke overgang. Indien de overnemende partij geen of een afwijkende methode van variabele beloning heeft, vindt compensatie plaats. 2.3 Verzekeren/ Investment Management gerelateerde arbeidsvoorwaarden/ regelingen Korting op bankproducten 1. De rentekorting uit hoofde van personeelscondities op hypotheken bij ING/NN Bank wordt afgekocht bij overgang naar de overnemende partij. De afkoop vindt in eenmaal plaats over drie jaar, op declaratiebasis. 2. Medewerkers worden, na het tekenen van het contract met de overnemende partij en voor de datum van definitieve overgang, in de gelegenheid gesteld de eventuele boeterente voor aanpassing van rente te declareren onder de volgende voorwaarden: a. de hypotheek wordt voortgezet bij dezelfde hypotheeknemer; b. de vergoeding van de boeterente wordt berekend over de resterende looptijd van de rentevaste periode. 3. Alle hypotheekvormen bij ING/NN Bank komen in aanmerking voor vergoeding van de boeterente Korting op verzekeringsproducten De premiekorting uit hoofde van personeelscondities op verzekeringsproducten bij Verzekeren/ Investment Management wordt afgekocht bij overgang naar de overnemende partij. De afkoop vindt in eenmaal plaats over drie jaar, op declaratiebasis Opties en Cva s Opties en Cva's, toegekend onder de betreffende plannen (DEO, LEO en LSPP) van 2005 en later, kunnen worden uitgeoefend conform het bepaalde in de reglementen van deze plannen Specifieke persoonlijke arbeidsvoorwaarden Diverse medewerkers hebben vanuit het verleden specifieke arbeidsvoorwaarden (bijv, uitkering ineens bij einde dienstverband). Deze blijven behouden of worden uitgekeerd in een bedrag ineens. Medewerkers die op het moment van overgang een PTA hebben, zullen deze (met dezelfde werking) bij de overnemende werkgever behouden. In plaats daarvan kan een medewerker ervoor kiezen het uitgekeerd te krijgen in een bedrag ineens. 9

15 2.4 Pensioen De pensioenregeling van de overnemende partij is van toepassing vanaf het moment van overgang. Verzekeren/Investment Management en de overnemende partij zullen bij hun pensioenfondsen groepsgewijze waardeoverdracht van pensioen verzoeken mogelijk te maken. Indien de pensioenfondsen instemmen met dit verzoek en na goedkeuring van De Nederlandsche Bank, hebben medewerkers de keuze de bij Pensioenfonds ING opgebouwde pensioenrechten daar verzekerd te laten of deze over te dragen aan het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van de overnemende partij. Indien het individuele pensioenbereik op basis van salaris bij overgang door overgang naar pensioenregeling van de vendor lager wordt, zal Verzekeren/Investment Management een compensatie geven op basis van een tussen partijen overeengekomen vergelijking per leeftijdsgroep. De uitkomst van deze vergelijking wordt vermenigvuldigd met het pensioengevend jaarsalaris van betrokkene en de factor die hoort bij diens aantal dienstjaren op commencement date. Het aantal jaren vergoeding c.q. de factor is gemaximeerd op het verschil tussen de daadwerkelijke leeftijd en 67 jaar. Leeftijdsgroepen < > 55 jaar Dienstjaren Factor >

16 2.5 Arbeidsvoorwaarden voor specifieke groepen Voor specifieke groepen zullen door Verzekeren/Investment Management en de vakorganisaties en de betrokken leverancier/vendor/over te nemen partij maatwerkafspraken worden gemaakt. 2.6 Compensatie uitkering De medewerker ontvangt bij overgang naar de leverancier/vendor een compensatie uitkering. Deze uitkering bedraagt 750 per dienstjaar met een minimum van en een maximum van naar rato van het dienstverband. Als peildatum voor de bepaling van het aantal dienstjaren wordt uitgegaan van datum overgang. Hierbij geldt dat bij niet volledige dienstjaren een periode van langer dan zes maanden als een vol jaar wordt beschouwd. De compensatie uitkering is een bruto vergoeding. ING Verzekeren/Investment Management zal de wettelijk verplichte inhoudingen plegen. ING Verzekeren/Investment Management zal de uitkering op een nader door de medewerker aan te geven wijze betaalbaar stellen voor zover de fiscale en/of sociale wetgeving zich hier niet tegen verzet. 11

17 3 Individueel terugkeerrecht In geval van overdracht van ondernemingsactiviteiten binnen Nederland volgen medewerkers hun werk. Met inachtneming daarvan zijn de volgende aanvullende afspraken gemaakt. 3.1 Terugkeerrecht In de volgende situaties ontstaat voor medewerkers het recht om terug te keren naar Verzekeren/ Investment Management: Terughalen werkzaamheden Indien Verzekeren/ Investment Management binnen een termijn van 36 maanden na de datum van de feitelijke overdracht van de bedrijfsactiviteiten, beslist de werkzaamheden of een deel daarvan terug te halen naar Verzekeren/ Investment Management, worden de betrokken medewerkers in de gelegenheid gesteld terug te keren naar Verzekeren/ Investment Management. Met betrokken medewerkers wordt bedoeld alle medewerkers die gekoppeld zijn aan de activiteiten die worden teruggehaald. Uitsluitend medewerkers die voorheen werkzaam waren voor Verzekeren/ Investment Management vallen onder het Sociaal Kader Sourcing. De overige medewerkers komen indien de WOO van toepassing is, met inachtneming van het bepaalde in de WOO over en niet op grond van het Sociaal Kader Sourcing. Oud-medewerkers die niet meer toegewezen zijn aan de teruggehaalde activiteiten, komen dan niet meer terug maar blijven hun werkzaamheden verrichten bij betreffende leverancier/vendor Ontslag bedrijfseconomische redenen Indien binnen een termijn van 36 maanden sprake is van ontslag om bedrijfeconomische redenen bij de leverancier/vendor, worden de betrokken medewerkers in de gelegenheid gesteld terug te keren naar Verzekeren/ Investment Management. Om te kunnen bepalen wat bedrijfseconomische redenen zijn, zal Verzekeren/ Investment Management gebruik maken van de richtlijnen van het UWV WERKbedrijf. 3.2 Rechtspositie na terugkeer Indien medewerkers gebruik maken van het terugkeerrecht, is het mogelijk dat de medewerker boventallig worden. De medewerkers vallen dan onder het dan geldende Sociaal Plan. 3.3 Hardheidsclausule Indien de overgang naar een nieuwe werkgever leidt tot een individueel onbillijke situatie, zal ING Verzekeren/Investment Management zorgdragen voor een andere passende oplossing; deze zal veelal inhouden dat de medewerker niet overgaat naar de nieuwe werkgever. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld 12

18 voordoen wanneer sprake is van specifieke sociaal medische omstandigheden (van de medewerker of van diens directe gezinsleden), of indien sprake is van een situatie waarin het evident is dat de competenties van de medewerker onvoldoende zijn om goed te kunnen functioneren binnen de organisatie van de overnemende partij. De beoordeling van deze situatie ligt bij ING Verzekeren/Investment Management. 4 Contractbreuk In geval van contractbreuk in het contract tussen ING Verzekeren/Investment Management en de overnemende partij, met ingrijpende consequenties voor de werkgelegenheid of de standplaats van de werkzaamheden van de medewerkers die zijn overgegaan naar de overnemende partij, zal Verzekeren/Investment Management naast het aanspreken van de overnemende partij op de contractbreuk ook in overleg treden met de vakorganisaties over een passende oplossing voor de ontstane sociale problematiek. 5 Overgang arbeidsvoorwaarden bij indiensttreding bij Verzekeren/ Investment Management o.b.v. het terugkeerrecht SKS 5.1 Algemene Bepalingen Medewerkers die bij Verzekeren/ Investment Management terugkeren vanwege het terugkeerrecht, worden wat betreft hun arbeidsvoorwaarden, met uitzondering van pensioen, bij Verzekeren/ Investment Management beschouwd als ware zij niet bij Verzekeren/ Investment Management uit dienst getreden. Verzekeren/ Investment Management neemt de arbeidsovereenkomst over en zet deze voort, zodat ook het aantal reeds opgebouwde dienstjaren ononderbroken doortelt. De terugkeer naar Verzekeren/ Investment Management heeft geen consequenties voor de werkpatronen en arbeidsduur van medewerkers. Medewerkers die terugkeren bij Verzekeren/ Investment Management treden vanaf datum terugkeer in dienst van ING Verzekeringen Personeel B.V. of ING Investment Management Personeel B.V. De onderstaande afspraken en de op datum terugkeer (hierna te noemen datum herindiensttreding) geldende CAO en HR-gids maken integraal onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst tussen Verzekeren/ Investment Management en de medewerker. De CAO en/of HR-gids van de oude werkgever is na datum herindiensttreding niet meer van toepassing op de teruggekeerde medewerker. Waar in de volgende paragrafen wordt gesproken over terugkeerdatum wordt bedoeld de daadwerkelijke datum van herindiensttreding (= aanstellingsdatum). Berekeningen vinden plaats op basis van de gegevens zoals deze zijn op de dag voorafgaand aan de herindiensttreding bij Verzekeren/ Investment Management. 13

19 5.2 Primaire arbeidsvoorwaarden Indeling in functieschaal De terugkerende medewerker krijgt een functiecode toegekend, die past c.q. vergelijkbaar is aan de functie die hij/zij vervulde bij de oude werkgever. Deze functiecode is nodig voor de administratieve verwerking door ING Verzekeren/Investment Management Vaste beloning Vanaf datum terugkeer worden de salariscomponenten die bij oude werkgever van toepassing waren, vertaald naar de salariscomponenten van Verzekeren/ Investment Management volgens dezelfde maatman -methodiek zoals deze bij vertrek (=overgang van Verzekeren/ Investment Management naar leverancier/vendor) is gehanteerd. Uitgangspunt hierbij is dat de waarde van de vaste bruto beloning op jaarbasis zoals de medewerker bij oude werkgever ontving, behouden blijft onder aftrek van de op de terugkeerdatum geldende eigen bijdrage pensioen. Is de waarde van de vaste bruto beloning op jaarbasis bij de oude werkgever hoger dan de vaste bruto beloning op jaarbasis bij Verzekeren/ Investment Management, dan krijgen deze medewerkers een toeslag ter grootte van het verschil tussen hun vaste beloning bij oude werkgever en de vaste beloning bij Verzekeren/ Investment Management. Onder vaste beloning op jaarbasis bij Verzekeren/Investment Management wordt verstaan: 12 maandsalarissen inclusief het Persoonlijk Keuzebudget en Persoonlijke Toeslag(en). Bij eventuele bevorderingen en/of een nieuwe functie wordt de persoonlijke toeslag op grond van artikel van de cao Verzekeren/ IM verrekend met de salarisverhoging als gevolg van een bevordering of nieuwe functie. Het verschil in vakantie-uren en feestdagen wordt verrekend in het maatman model Vakantietoeslag Indien een verschil bestaat in de hoogte van vakantietoeslag tussen Verzekeren/ Investment Management en de oude werkgever, wordt dit verschil opgenomen als primair beloningsonderdeel in het maatman model Verzekeren/Investment Management bijdrage levensloop Indien bij overgang naar de leverancier/vendor de werkgeversbijdrage levensloop pensioengevend is gemaakt middels factor 0,85, wordt dit bij herindiensttreding weer ongedaan gemaakt. Dit betekent dat de situatie zoals voor de overgang van Verzekeren/ Investment Management naar de leverancier/vendor wordt hersteld: de Verzekeren/Investment Management bijdrage levensloop wordt weer volledig (3,5%) en onderdeel van het Persoonlijke Keuzebudget, en het pensioengevend salaris wordt lager. 14

20 5.2.5 Eigen bijdrage pensioen De eigen bijdrage pensioen van de terugkerende medewerker wordt gelijk gesteld aan de Verzekeren/ Investment Management medewerker met een dienstverband van op of na 1 januari Niet-afgekochte (garantie)regelingen WEP-toeslag en persoonlijke toeslag De WEP-toeslag en de persoonlijke toeslag worden beschouwd als onderdeel van de vaste beloning en blijven daarmee behouden en uitgekeerd in de vorm van een toeslag Extra verlofregelingen (garanties Postbank, NMB, NN) De extra toegekende verlofuren die voort zijn gekomen uit garantieregelingen van rechtsvoorgangers van Verzekeren/ Investment Management blijven behouden en worden opgenomen in de maatman. 5.4 Afgekochte (garantie)regelingen Bij herindiensttreding worden de afgekochte (garantie)regelingen niet hersteld. De medewerker heeft ter compensatie voor het vervallen hiervan immers een vergoeding ontvangen toen hij bij de leverancier/vendor in dienst trad. Ook kan de medewerker geen aanspraak meer maken op de binnen Verzekeren/ Investment Management vergelijkbare regelingen (bijvoorbeeld garantieregeling Uitkering Ineens) waarvoor hij/zij al een uitkering heeft ontvangen. 5.5 Pensioen De op datum van herindiensttreding voor Verzekeren/Investment Management geldende pensioenregeling is van toepassing. 15

Sociaal Kader Sourcing NN

Sociaal Kader Sourcing NN Sociaal Kader Sourcing NN 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 Inhoud Verklaring 3 Voorwoord 4 1 Rol vakorganisaties 5 1.1 Betrokkenheid vakorganisaties bij overdrachtstrajecten 6 1.2 Rolverdeling

Nadere informatie

Sociaal Kader Sourcing NN. 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018

Sociaal Kader Sourcing NN. 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 a Sociaal Kader Sourcing NN 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 Inhoudsopgave Verklaring 2 Voorwoord 3 1 Rol vakorganisaties 4 1.1 Betrokkenheid vakorganisaties bij overdrachtstrajecten 4 1.2 Rolverdeling

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS

SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS KPN en vakorganisaties hebben overeenstemming over de overgangsafspraken voor de ZM medewerkers die door de integratie in 2009 hun werk volgen

Nadere informatie

Versie 13 januari 2015

Versie 13 januari 2015 Versie 13 januari 2015 Overname-protocol i.v.m. outsourcing APG-medewerkers naar Securitas Preambule Dit overnameprotocol is van toepassing op de (voorgenomen) outsourcing van de eenheid Group Shared Services,

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 Partijen: KPN B.V. te 's-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door drs. Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources KPN en - ABVAKABO

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland CONCEPT SOCIAAL PLAN Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland Inleiding Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) is een gemeenschappelijke regeling waar 20 gemeenten bij

Nadere informatie

OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN SODEXO

OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN SODEXO OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN SODEXO Partijen: KPN B.V. (verder: KPN) te Den Haag, hierbij vertegenwoordigd door Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources en ABVAKABO FNV te Zoetermeer, hierbij

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Overgangsprotocol Endinet Alliander

Overgangsprotocol Endinet Alliander Overgangsprotocol Endinet Alliander Dit protocol is gebaseerd op het Sociaal Convenant overname Endinet door Alliander d.d. 3 maart 2010. Partijen bij dit protocol zijn enerzijds: Alliander NV te Arnhem

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Principe-akkoord ING CAO

Principe-akkoord ING CAO Principe-akkoord ING CAO 2007 2008 1 ING enerzijds en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Dienstenbond en de BBV anderzijds hebben een principe-akkoord bereikt met betrekking tot de ING CAO

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO 2014 tussen KPN Corporate Market BV en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie d.d.

Onderhandelingsakkoord CAO 2014 tussen KPN Corporate Market BV en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie d.d. Onderhandelingsakkoord CAO 2014 tussen KPN Corporate Market BV en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie d.d. 18 december 2013 Onderhandelingsakkoord CAO 2014 tussen KPN Corporate Market bv en FNV

Nadere informatie

OVEREENKOM ST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN LOGICACMG PRINCIPE AKKOORD

OVEREENKOM ST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN LOGICACMG PRINCIPE AKKOORD OVEREENKOM ST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN LOGICACMG PRINCIPE AKKOORD Partijen: KPN B.V. (verder: KPN) te Den Haag, hierbij vertegenwoordigd door Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources en - ABVAKABO FNV

Nadere informatie

Collectieve structurele salarisverhoging De persoonlijke maandsalarissen en de salarisschalen worden met ingang van 1 juni 2012 verhoogd met 2%.

Collectieve structurele salarisverhoging De persoonlijke maandsalarissen en de salarisschalen worden met ingang van 1 juni 2012 verhoogd met 2%. Principeakkoord CAO ING Verzekeren/ ING Investment Management 2012 ING Verzekeren, ING Investment Management en vakorganisaties CNV Dienstenbond, De Unie en FNV Bondgenoten (verder te noemen: partijen)

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V.

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 De ondergetekenden: als partij ter ener zijde en FNV Horecabond En CNV Vakmensen Elk als partij ter andere zijde, zijn de navolgende

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V.

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Artikel 1 Definities 1. Werkgever: 2. Vakorganisaties: CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; De Unie, gevestigd te Culemborg; Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM Foto: Ed Blaas AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM 1 Inleiding... 3 2 Algemene bepalingen... 4 2.1 Werkingssfeer... 4 2.2 Voorwaarden aanbieding...

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO

Onderhandelingsresultaat CAO Onderhandelingsresultaat De onderhandelaars van de SVB enerzijds en van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak anderzijds, partijen bij de cao en het Sociaal Beleidskader (SBK) voor de SVB, zijn voor de nieuwe

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN ENN

OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN ENN AKKOORD OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN ENN Partijen: KPN B.V. (verder: KPN) te Den Haag, hierbij vertegenwoordigd door Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources en - ABVAKABO FNV te Zoetermeer,

Nadere informatie

1. T(!kst ongewijzigd.

1. T(!kst ongewijzigd. ADDENDUM BIJ HET SOCIAAL PLAN ANWB 2013-2015 ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, enerzijds en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht, CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp en De Unie, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

Harmonisatieafspraken Bouwfonds ABN AMRO Hypotheken Groep

Harmonisatieafspraken Bouwfonds ABN AMRO Hypotheken Groep Harmonisatieafspraken Bouwfonds ABN AMRO Hypotheken Groep Op 17 oktober j.l. hebben de vakbonden en ABN AMRO Hypotheken Groep (AAHG) afspraken gemaakt over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van

Nadere informatie

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014?

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014? Meest gestelde vragen cao-akkoord W&MD Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de cao-teksten en de implementatie van de gemaakte afspraken. In dit document een bundeling van de meest gestelde cao-vragen

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Cao-akkoord Aanpassing pensioenreglement 2015

Cao-akkoord Aanpassing pensioenreglement 2015 Cao-akkoord Aanpassing pensioenreglement 2015 In verband met de aanpassingen in het Financiële Toetsingskader per 1 januari 2015 en de teruggang van de loonbelastingkaders voor het werkgeverspensioen per

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Sociaal Plan Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Van toepassing voor werknemers van E.ON Benelux

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011 SOCIAAL CONVENANT Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon November 2011 De werkgever: Stichting Trajectum: Raad van Bestuur De heer J.Martini. Raad van Bestuur B. Groeneweg Zwolle, d.d.. Zwolle, d.d...

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.1436, d.d. 15 december 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Besluit tot vaststellen van het Sociaal plan Bureau Openbaar Onderwijs BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Het Sociaal

Nadere informatie

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1 Incidentele Beloning Vastgesteld op 12 oktober 2009 Handtekening Handtekening Bestuurder Algemeen directeur met het oog op het kind 1 Inleiding Bij de oprichting van de stichting is het beloningsbeleid

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot medio maart 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. De definitieve LOGA-circulaire met

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Principe-akkoord. CAO-onderhandelingen NXP 2007

Principe-akkoord. CAO-onderhandelingen NXP 2007 Principe-akkoord CAO-onderhandelingen NXP 2007 Partijen, 1. a. NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS BV (voorheen Philips Semiconductors BV) b. NXP SOFTWARE BV (voorheen Philips Software BV) en hierna tezamen

Nadere informatie

Overgangsafspraken KPN-KPN Contact ( CM Channel/ customerservicemanagement en Kennismanagement d.d

Overgangsafspraken KPN-KPN Contact ( CM Channel/ customerservicemanagement en Kennismanagement d.d Overgangsafspraken KPN-KPN Contact ( CM Channel/ customerservicemanagement en Kennismanagement d.d. 24-04-2008 Partijen: KPN Contact B.V. te 's-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door Hein J.M. Knaapen,

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot eind juni 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. Dit is slechts een selectie van de

Nadere informatie

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 Artikel 1. DEELNEMERS...4 Artikel 2. AANSPRAKEN...4 Artikel 3. AANVRAAG EN TOEKENNING WAO-HIATEN-PENSIOEN...4

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Principe akkoord CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Principe akkoord CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Principe akkoord CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Op 14 oktober 2008 hebben MOgroep, ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak een principe-akkoord over de nieuwe CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Nadere informatie

Deel onderhandelingsresultaat Sociaal Plan ING

Deel onderhandelingsresultaat Sociaal Plan ING Deel onderhandelingsresultaat Sociaal Plan ING 2018-2022 ING Bank Personeel B.V en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance, De Unie hebben overeenstemming bereikt over de contouren van een nieuw

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO BANKEN

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO BANKEN ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO BANKEN De Nederlandse Vereniging van Banken en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond hebben op 27 november 2013 een onderhandelingsresultaat bereikt

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Partijen bij de CAO Gehandicaptenzorg, te weten: Werkgeversorganisaties: - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - MEE Nederland en Werknemersorganisaties:

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTSWISSELING

WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTSWISSELING WERKGELEGENHEID Artikel 38 WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTSWISSELING 1. Van een contractswisseling is sprake indien een schoonmaakbedrijf- of glazenwassersbedrijf als gevolg van een heraanbesteding hetzelfde

Nadere informatie

Sociaal Statuut (CAO )

Sociaal Statuut (CAO ) Sociaal Statuut (CAO 2011-2012) Uitgangspunten sociaal statuut TOEPASSING SOCIAAL STATUUT Door externe en interne ontwikkelingen verandert de werkgelegenheid voortdurend van aard en omvang. Het Sociaal

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden Nr. 462 16 augustus 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea 2005-1 Sociaal Plan Musea 7 oktober 20 05 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0949, d.d. 7 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal kader BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Het als bijlage toegevoegde sociaal kader (van toepassing op verzelfstandigen

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

premieoverzicht 2005

premieoverzicht 2005 stichting pensioenfonds wonen ouderdomspensioen/nabestaandenpensioen/prepensioen 2,75% 7,25% 10,00% extra ouderdomspensioen/ extra nabestaandenpensioen 1) 2,00% 6,00% 8,00% arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB

REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB April 2016 VANAF 1 JANUARI 2016 WORDT HET IKB OPGEBOUWD In dit document over het individueel keuzebudget (IKB) worden de door de cao-tafels vastgestelde rekenregels aan

Nadere informatie

BEDRIJFS-CAO PVNED B.V.

BEDRIJFS-CAO PVNED B.V. BEDRIJFS-CAO PVNED B.V. Uit de CAO Energie voortvloeiende bedrijfs-cao. Inhoudsopgave: Aanhef en begripsomschrijving. Hoofdstuk I : De salarisregeling. Bijlage A: Functieschalen. Bijlage B: Salaristabel.

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT INZAKE OVERGANG WERKNEMERS VAN ZIGGO NAAR TELEPERFORMANCE

SOCIAAL CONVENANT INZAKE OVERGANG WERKNEMERS VAN ZIGGO NAAR TELEPERFORMANCE SOCIAAL CONVENANT INZAKE OVERGANG WERKNEMERS VAN ZIGGO NAAR TELEPERFORMANCE 1. Algemeen Dit convenant bevat de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de overgang van de werknemers van Ziggo CS Live

Nadere informatie

Sociaal Kader Reorganisatie NN. 1 april 2017 tot en met 31 december 2018

Sociaal Kader Reorganisatie NN. 1 april 2017 tot en met 31 december 2018 Sociaal Kader Reorganisatie NN 1 april 2017 tot en met 31 december 2018 1 Inhoudsopgave Verklaring 2 Voorwoord 3 1. Onze reorganisatie 4 1.1 Personele gevolgen 4 1.2 Gelijkblijvende functie 4 1.2.1 Afspiegeling

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Behoort bij punt 7 van de agenda van de 250 ste vergadering van het bestuur d.d. 28 november 2013 NOTA VOOR HET BESTUUR

Behoort bij punt 7 van de agenda van de 250 ste vergadering van het bestuur d.d. 28 november 2013 NOTA VOOR HET BESTUUR Behoort bij punt 7 van de agenda van de 250 ste vergadering van het bestuur d.d. 28 november 2013 NOTA VOOR HET BESTUUR Betreft: Arbeidsrechtelijke consequenties Wet Overgang van Onderneming Bij het overdragen

Nadere informatie

AKKOORD CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

AKKOORD CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Ondergetekenden, partijen bij de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, te weten: MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, gevestigd te Utrecht; als werkgeversorganisatie enerzijds

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO 2014-2016

Onderhandelingsresultaat CAO 2014-2016 Onderhandelingsresultaat CAO 2014-2016 Op 19 november 2014hebben de Directie van de GD en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

I. Op grond van de gevoerde onderhandelingen over de cao-voorstellen van zowel werkgever als vakbonden, komt UWV tot het volgende resultaat:

I. Op grond van de gevoerde onderhandelingen over de cao-voorstellen van zowel werkgever als vakbonden, komt UWV tot het volgende resultaat: Eindbod van UWV voor nieuwe cao I. Op grond van de gevoerde onderhandelingen over de cao-voorstellen van zowel werkgever als vakbonden, komt UWV tot het volgende resultaat: 1. Looptijd UWV stelt een looptijd

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling mobiliteit personeel Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel C.15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Kemira Rotterdam B.V.

Kemira Rotterdam B.V. Kemira Rotterdam B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst over pensioenen 2014-2018 Pagina 1 van 9 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER PENSIOENEN Ondergetekenden: Kemira Rotterdam B.V. te Botlek-Rotterdam

Nadere informatie

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie];

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; Sociaal Overdrachtsprotocol Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 hebben drie grote stelselwijzigingen plaatsgevonden in het sociale domein waarbij activiteiten van overheid naar gemeenten zijn gedecentraliseerd.

Nadere informatie

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden;

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden; Sociaal Plan Centrum voor Muziek en Dans ten behoeve van de opheffing van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling en de overname door een privaatrechtelijke instelling voor kunsteducatie Het Algemeen

Nadere informatie

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag Bijlage 1 cao Grond: Ontkoppelen van belonen en beoordelen in het A&T salarissysteem AMS/GG.16.090 d.d. 18 juli 2016 I. Aanpassing salarissysteem A&T per 1 lanuari 2017 T salarisschalen: Van de T salarisschalen

Nadere informatie

ONDERHANDELINGRESULTAAT

ONDERHANDELINGRESULTAAT ONDERHANDELINGRESULTAAT Rotterdam, 19 januari 2015 De onderhandelingsdelegatie van Coca-Cola Enterprises Nederland (CCE-NL) heeft na enkele onderhandelingsrondes met Vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Overgangs CAO 2 November 2016

Overgangs CAO 2 November 2016 ONDERGETEKENDEN: 1. DSM Nederland B.V. hierbij tevens rechtsgeldig optredend voor DSM NL Services B.V., gevestigd te Sittard en kantoorhoudende aan de Poststraat 1, 6135 KR Sittard, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014?

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014? Meest gestelde vragen cao-akkoord W&MD Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de implementatie van de gemaakte afspraken. In dit document een bundeling van de meest gestelde cao-vragen en antwoorden tot

Nadere informatie

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ;

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ; Voorbeeldovereenkomst ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD Ondergetekenden: [naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen

Nadere informatie

Er is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Deze CAO zal 1 september aanstaande in werking treden.

Er is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Deze CAO zal 1 september aanstaande in werking treden. Kenmerk: 355.258/PA&O Datum: 1 september 2003 Arbeidsvoorwaarden (TW)AIO s en OIO s 1. Inleiding Er is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Deze CAO zal 1 september

Nadere informatie

HARMONISATIE AFSPRAKEN TELFORT ARBEIDSVOORWAARDEN NAAR KPN CAO

HARMONISATIE AFSPRAKEN TELFORT ARBEIDSVOORWAARDEN NAAR KPN CAO Partijen: 1. KPN BV, hierbij vertegenwoordigd door Lia Belilos, CHO KPN Group en 2. Abvakabo FNV, hierbij vertegenwoordigd door Joost van Herpen 3. Qlix, hierbij vertegenwoordigd door Caspar Vlaar Overwegende

Nadere informatie

Perspectief op werk 1/ Deelonderhandelingsresultaat Sociaal Plan ING met looptijd van 5 jaar. Forse investering in jouw vakmanschap

Perspectief op werk 1/ Deelonderhandelingsresultaat Sociaal Plan ING met looptijd van 5 jaar. Forse investering in jouw vakmanschap Perspectief op werk ING en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance, De Unie sluiten een collectieve arbeidsovereenkomst. In de cao worden afspraken gemaakt over het Sociaal Plan, pensioen en de overige

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie