Gaven van de Geest Werkboek voor de huiskring De Morgenster Urk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gaven van de Geest Werkboek voor de huiskring De Morgenster Urk"

Transcriptie

1 GAVEN VAN DE GEEST WERKBOEK VOOR DE HUISKRING SAMENSTELLING GERRIT PASTERKAMP

2 INHOUD 1. De geestelijke gaven 2. Welke geestelijke gaven zijn er? 3. Wat zijn mijn gaven? 4. Wijsheid 5. Kennis 6. Geloof 7. Genezing 8. Krachten en wonderen 9. Profetie 10. Onderscheiden van geesten 11. Tongen 12. Vertolking van tongen 13. Helpen 14. Besturen 2

3 1. DE GEESTELIJKE GAVEN 1.1 Wat is een geestelijke gave? Het Nieuwe testament leert ons dat iedere Christen tenminste één geestelijke gave heeft ontvangen. Niet alle mensen hebben een geestelijke gave, de ongelovige ontvangt ze niet. Nu kunnen we er van uitgaan dat er christenen zijn die hun gaven wel gebruiken, maar zich er niet van bewust zijn dát ze hun geestelijke gaven gebruiken. Ze hebben hun geestelijke gaven nog niet ontdekt, wat voor hun geestelijke groei een belemmering kan zijn. Blijkbaar is dit onderwerp niet genoeg onder de aandacht gekomen. De Bijbel gaat er gewoon van uit, dat ieder gemeentelid gaven heeft. We lezen in 1 Petrus 4:10: Dient elkander, een ieder naar de genadegave (een bijzonder geestelijk talent, en goddelijk geschenk door genade) die hij ontvangen heeft over de velerlei (alles wat onverdiend aan gaven en krachten aan christenen gegeven is) genade Gods. Hier staat zondermeer dat iedere gelovige een gave heeft ontvangen. Tegelijkertijd staat hier het gebod dat die gave tot welzijn van anderen gebruikt moet worden. We mogen er op vertrouwen dat God ons niet zou gebieden om iets te gebruiken wat we niet bezitten. Maar hoe ontvangen we het? Het Griekse woord voor genadegave in dit vers is: Charisma, vertaald door mijn Grieks woordenboek met: een goddelijke gift, een geestelijke begiftiging, een gratis geschenk dat is dus niet iets wat wij kunnen verdienen; in feite is het gebod niet dat we het niet moeten proberen te verdienen, maar dat we het moeten gebruiken in het Lichaam van Christus, de gemeente. 1.2 Een werkdefinitie. Wat wordt er bedoeld als we het over geestelijke gaven of charisma s hebben? De ervaring heeft mij geleerd dat de volgende definitie in de meest uiteenlopende kringen van christenen instemming vindt: Een geestelijke gave is een bijzondere bekwaamheid, die de Heilige Geest aan iedere christen naar Gods genade - geeft, en die tot opbouw van het Lichaam van Christus gebruikt moet worden. In deze definitie is elk onderdeel belangrijk: 3

4 1.2 Een bijzondere bekwaamheid. Christenen hebben niet allemaal dezelfde gaven. Zoals een menselijk lichaam vele leden en organen heeft, zo is ook het Lichaam van Christus, de gemeente, samengesteld uit christenen die allemaal verschillende functies hebben. Welke functies dat zijn, wordt in wezen door hun geestelijke gaven bepaald. 1.4 Werkingen van de Heilige Geest. Charisma s, geestelijke gaven, zijn werkingen van de Heilige Geest. 1 Kor. 12 : Daaruit blijkt dat alleen christenen geestelijke gaven bezitten. Elk mens heeft weliswaar bepaalde natuurlijke begaafdheden, maar dat zijn nog geen geestesgaven. Als iemand christen wordt, kan een natuurlijke begaafdheid door de Heilige Geest omgezet worden in een geestesgave. Bijvoorbeeld een begaafde lerares merkte dat God haar natuurlijke begaafdheid anderen iets te leren, omzette in een charisma, zodat die nu ook de gemeente van Jezus Christus ten goede komt. Ik ken ook christenen aan wie de Heilige Geest nieuwe gaven gaf die met hun natuurlijke begaafdheden niets te maken hadden. 1.5 Iedere christen. Iedere christen heeft tenminste één geestelijke gave. Lees 1 Kor. 12: Petr. 4: 10. Als je christen bent en niet weet wat je gaven zijn, dan betekent dat niet dat God je niets gegeven heeft, maar dat je ze nog niet ontdekt hebt! 1.6 Naar Gods genade. God geeft geen geestelijk gaven als beloning voor standvastigheid of geloof. Hij geeft je Zijn gaven alleen uit genade. Lees Rom.12:6 Geestelijke gaven moeten niet met de vrucht van de Geest worden verwisseld, zie de studie: Liefde is een werkwoord. Geestelijke gaven zijn dus geen beloning voor bijzondere trouw in het geloof, maar worden door God zo toebedeeld als het Hem goeddunkt Tot opbouw van het Lichaam van Christus. Alle belangrijke uitspraken die in het Nieuwe Testament over geestelijke gaven gaan: Lees: Rom. 12; 1 Kor. 12; Efeze 4, komen voor in verband met het Lichaam van Christus en de opbouw daarvan. Geestelijke gaven zijn dus niet allen gaven voor persoonlijke geloofsopbouw, ze moeten anderen tot zegen zijn. Wie zich dus aan de christelijke gemeenschap onttrekt, kan zijn gaven niet zo gebruiken als God het heeft bedoeld. 4

5 Ze moeten in dienst gesteld worden tot opbouw van de gemeente. Als goede rentmeesters zijn we verantwoordelijk voor de gaven die de Heer ons wil geven, we moeten ze gebruiken zoals de Heer bedoeld heeft. Daarom moeten wij ons nu voorbereiden op de vraag die de heer eenmaal stellen zal: Wat heb jij met de gaven gedaan die Ik je toevertrouwd heb? Lees ter voorbereiding de Bijbelgedeelten die genoemd worden in dit hoofdstuk. Doe de gaventest die te vinden is op internet. www. Impulsonline.nl Als je de test hebt gedaan en de vragen eerlijk hebt beantwoord, dan komt in de uitslag een gave die je naar alle waarschijnlijkheid zult hebben. Meestal zal het je bekend voorkomen, maar het kan ook verrassend zijn. Voor dat je aan de kring je gave bekendmaakt, vraag dan eerst aan de kringleden welke gave of zij denken dat jij hebt. Je zult zien dat ze je beter kennen dan jij vermoed. Meer over de gave(en) die je hebt, komt in de loop van de studie als deze gave behandeld wordt. 5

6 2. WELKE GEESTELIJKE GAVEN ZIJN ER? 2.1 Waar zijn ze te vinden? Wie de drie belangrijkste gavenlijsten in het Nieuwe Testament bekijkt: Romeinen 12; 1 Korinte 12 ; Efeze 4, die merkt dat elke lijst anders is. De in het Nieuwe Testament genoemde gavenlijsten laten zien hoe God in bepaalde situaties gemeenten met die gaven toegerust heeft, die ze nodig hadden om hun specifieke opdracht te vervullen. 2.2 Zijn er ook nieuwe gaven? Ik geloof persoonlijk dat we voor de mogelijkheid open moeten staan dat God ons vandaag gaven kan geven die in de Bijbel helemaal niet als geestesgaven vermeld worden. Het Nieuwe Testament spreekt bijvoorbeeld nergens over de geestelijke gave van het gebed. Toch zijn er zonder twijfel christenen aan wie God op een bijzondere manier de gave van het gebed heeft gegeven. Als iemand dag in dag uit bidt, daar vreugde aan beleeft, en op een buitengewone manier gebedsverhoring meemaakt, dan ligt het vermoeden voor de hand dat God hem of haar op dit gebied een bijzondere gave heeft gegeven. Of: Het Nieuwe Testament spreekt nergens over de geestelijke gave van de muziek, of van lofprijs en aanbidding. Maar iemand die tot eer van God muziek maakt, en mensen in de lofprijs gedreven door de Geest, tot God kan leiden, heeft naar mijn mening op dit gebied een geestelijke gave. 2.3 De gaven uit 1 korintiërs 12 Maar aan een ieder wordt de openbaring (dat wil zeggen, het bewijs, de geestelijke verlichting) van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de Geest (de kracht) gegeven om met wijsheid te spreken, en aan een ander (de kracht) met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een (wonderen bewerkend) geloof door dezelfde Geest en aan de ander (de buitengewone) gaven (krachten) van genezing door die ene Geest; aan de een werking van krachten, aan de ander profetie (profetisch inzicht of de gave van het interpreteren van de Goddelijke wil en bedoelingen) ; aan de een (de bekwaamheid voor) het onderscheiden van ( goede en kwade) geesten, en aan de ander allerlei (onbekende) tongen, en aan weer een ander ( de bekwaamheid tot) vertolking van ( zulke) tongen. Aanvullingen GP. Er worden hier negen geestesgaven genoemd: 6

7 1. Het spreken met wijsheid, een openbaring van wijsheid boven gewone menselijke wijsheid, die iemand in staat stelt te weten wat hij moet zeggen of doen. 2. Het spreken met kennis, een openbaring van informatie voor een persoon, groep of situatie die niet op een gewone manier verkregen is. 3. Geloof, het soort geloof dat wonderen bewerkstelligt, bergen verzet en hoopvol wacht op resultaten. 4. De gaven van genezingen, de vele verschillende manieren en vormen waarop God genezingen doet plaatsvinden. 5. De werking van krachten, het vertoon van kracht en macht van God die boven de natuurwetten uitstijgt. 6. Profetie, een gave die in staat stelt een boodschap van God voor zijn volk rechtstreeks van de Heilige Geest te ontvangen en door te geven. 7. De onderscheiding van geesten, de gave van iemand om te ontdekken welk soort geest, goed of kwaad, er in een bepaalde situatie aan het werk is. 8. Allerlei tongen, de talen die aan een gelovige gegeven worden door de Heilige Geest, maar niet geleerd zijn of begrepen worden door degene die ze uitspreekt. 9. De vertolking van tongen, de bovennatuurlijke gave om duidelijk te maken wat er in tongen is gesproken. Deze gaven worden wel kracht of manifestatiegaven genoemd, omdat Paulus in het Grieks het woord phaneroris gebruikte, wat een tentoonstelling, uiting of manifestatie betekent. Met andere woorden, Paulus zag deze gaven als bovennatuurlijke manifestaties van de Heilige Geest, aan het werk door een gelovige. 2.4 De gaven uit Efeziërs 4 Hier betekent het woord voor gave in vers 8 opgevaren naar de hoge, gaven ( doma ) gaf Hij aan de mensen letterlijk: een cadeau. Als we naar de context van deze tekst kijken zien we dat Jezus, nadat Hij was opgevaren naar de Vader, gaven van mensen gaf die geroepen en begiftigd waren om het Lichaam van Christus te leiden en te onderrichten. Wat die gaven precies zijn, lezen we in vers 11: (Statenvertaling; aanvulling GP) En Dezelfde heeft gegeven (Hij stelde aan en gaf ons mensen) sommigen tot apostelen (speciale boodschappers) en sommigen tot profeten, ( geïnspireerde predikers en uitleggers) en sommigen tot evangelisten (predikers van het evangelie, zendelingen) en sommigen tot herders (van Zijn kudde ) en leraars. Let op het woord: sommigen, dat gebruikt wordt in de zin van 7

8 mensen mannen en vrouwen. Daarom kunnen beiden domas krijgen en een ambt of bediening hebben in het Lichaam van Christus. Er staan vijf geestesgaven in dit gedeelte: 1. De apostel, iemand die kerken sticht en versterkt. 2. De profeet, iemand die het Woord van God doorgeeft 3. De evangelist, iemand die is geroepen om het evangelie te prediken. 4. De herder, iemand die de gelovigen voedt en hoedt. 5. De leraar, iemand die de gelovigen onderwijst in het Woord van God. Let wel, dat dit geen titels zijn maar bedieningen. Iemand wordt geen profeet doordat hij die naam krijgt. Hij wordt een profeet als hij de door God gegeven gave om te functioneren als een profeet, door gehoor te geven aan Gods roeping, met een gewillig hart ontwikkelt. Het doel van deze bedieningsgaven is duidelijk. In de NBG staat het zo: Efeziërs 4: Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraren, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. Efeziërs 4 verschilt in zoverre van 1 Korintiërs 12 en Romeinen 12, dat er gesproken wordt van bedieningen in plaats van gaven. Als hier van apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars sprake is, dan zijn hier mee personen bedoeld die deze bediening in de gemeente bekleed hebben. Deze vijf bedieningsgaven kunnen net zo goed toerustingsgaven genoemd worden, die de heiligen (gelovigen) in staat stellen om het werk van de bediening te doen, zodat het Lichaam van Christus op aarde ( de kerk) kan functioneren als Zijn ware vertegenwoordiger. 2.6 De gaven uit Romeinen 12 We komen nu bij de derde lijst gaven die in het Nieuwe Testament staat, in het boek Romeinen: Wij hebben nu gaven (vermogens, talenten, kwaliteiten) onderscheiden naar de genade die ons gegeven is (laten we die gebruiken): (laat hij die de gave heeft van) profetie, (profeteren) naar gelang van ( de mate van zijn) geloof; wie (de gave heeft van dienen,) dient, in het dienen; wie onderwijst, in het 8

9 onderwijzen; wie vermaant (hij die vermaant of bemoedigt), in het vermanen; wie meedeelt, in eenvoud; wie (hulp biedt en ) leiding geeft in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid. Romeinen 12 ; 6 8. Het Griekse woord hier is: charisma hetzelfde woord als in Petrus 4 : 10 gebruikt wordt. Wij geloven dat dit de categorie gaven is die Petrus bedoelde toen hij zei, dat we die moeten gebruiken om elkaar te dienen. In dit gedeelte uit Romeinen wordt er immers op aangedrongen dat we ze moeten gebruiken. Dit vers is als een herhaling of echo van het gedeelte van Petrus. Let op: omdat God ons met een vrije wil geschapen heeft kunnen we er voor kiezen om onze gaven op een goede manier te gebruiken, of we kunnen er voor kiezen om ze te negeren of zelfs te misbruiken. Om te kunnen kiezen om deze gaven te gebruiken naar de wil van God, is het belangrijk dat we iets begrijpen van wat ze zijn en hoe ze functioneren. We zullen de zeven gaven uit Romeinen in het kort even benoemen : 1. Profetie, iemand die de wil van God duidelijk waarneemt. Deze belangrijke gave wordt ook in de andere twee groepen gaven en bedieningen genoemd. 2. Dienaar, iemand die er van houdt om anderen te dienen. Een ander geschikt woord is doener. 3. Leraar, dezelfde gave als in de bedieningsgaven. 4. Bemoediger, iemand die de gave heeft om te vermanen en te bemoedigen en te troosten 5. Gever, iemand die de gave heeft om anderen blijmoedig te laten delen in bezit, geld en goederen 6. Bestuurder, iemand die de gave heeft om te organiseren, leiden of besturen. Andere benamingen zouden organisator en leider kunnen zijn. 7. Barmhartige, iemand die medeleven toont, liefde en zorg voor degenen in nood. Voor de volledigheid: er is nog een lijst met gaven in de Bijbel. Het is geen nieuwe lijst, maar eerder een samenstelling van de drie lijsten die we al genoemd hebben. Hij staat in 1 Korintiërs 12: 28 30: En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraren, verder krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen. Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraren? Allen krachten? 9

10 Hier gebruikt Paulus gaven uit elk van de drie groepen als voorbeeld: 1 Korintiërs 12:28 Efeziërs 4 Romeinen 12 Krachten Genezing Verscheidenheid van tongen Apostelen Profeten Leraren Helpen (dienen) Besturen Dit gedeelte wordt onmiddellijk gevolgd door het hoofdstuk over de liefde in 1 Korintiërs 13. Paulus noemt hier een belangrijk punt, namelijk, dat of je wel of niet handelt overeenkomstig je gaven, als je het niet doet in liefde - Gods Agape liefde - dat je gaven dan waardeloos zijn. Dat zal ook duidelijk geworden zijn door het werkboek Liefde is een werkwoord. Als we aan de slag gaan om onze gaven gaan ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken in het Lichaam van Christus, moeten we deze waarschuwing voor ogen houden. Is het mogelijk dat iemand zonder liefde toch gaven bezit en deze gebruikt? Zoek op in de Bijbel waar dit het geval is. 10

11 3. WAT ZIJN MIJN GAVEN? 3.1 De eerste gave De eerste gave die ons gegeven is na de Pinksterdag is de gave van de Heilige Geest. Hand. 2:5. De Bijbel noemt dit de doop met de Heilige Geest Dit is een éénmalige gebeurtenis in een mensenleven, net als de waterdoop. Hand. 2: 38: En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Jezus komt, zo zegt de Bijbel het: in ons hart wonen uiteraard doordat Gods Geest in ons gaat werken. Deze Heilige Geest ontvangt men op het moment dat men zich bekeert. De Bijbel is hier glashelder in. Het is je zult ontvangen wat Petrus hier zegt. Het zál dus gebeuren, het is een zekerheid. Maar het is ook een gebeuren dat je niet altijd voelt of ervaart, maar een zeker weten, in je denken aanvaarden van dit feit. Romeinen 8:16: Maar de Geest getuigd met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Wanneer iemand de Heilige Geest heeft ontvangen heeft hij de gever van die gaven in zich wonen. De Geest kan geven wat Hij wil, en wanneer Hij dat wil. Je ontvangt dus de gave van de Heilige Geest ( Hemzelf) en uit Hem voort komen Zijn gaven. Omdat ze uit Hem voortkomen, noemt Paulus ze in 1 Kor. 12 uitingen. De gaven van de Geest zijn dus manieren waarop de Geest zich door een christen heen uit. Van Zich laat horen en zien. 3.2 De uitwerking van de Heilige Geest Wanneer een mens met God s Geest wordt gedoopt zal dat zijn uitwerking niet missen. De doop met de Geest staat aan het begin van het christenleven. Vaak denken we als gelovige dat de uitwerking alleen bestaat uit het ontvangen van de gaven van de Geest. Dat is een vergissing. De Heilige Geest doet namelijk veel meer. Het was niet voor niets dat we in de vorige studie eerst zijn ingegaan op de vrucht van de Geest. En pas daarna op de gaven. De vrucht van de Geest is liefde, dan is er blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5:22. 11

12 3.3 Eerst als Jezus worden, daarna als Jezus doen Die vrucht van de Geest is eigenlijk niets anders dan de beschrijving van het karakter van de Here.Jezus zelf. Je moet eigenlijk eerst de vrucht van de Geest kennen voordat je de gaven van de Geest gaat kennen. Ik denk dat deze bij elkaar horen. Eerst moet je worden als Jezus om te kunnen doen als Jezus. We worden opgeroepen dat Christus in ons gestalte krijgt. We worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid om hem gelijkvormig te worden. Te gaan lijken op Jezus, Hij heeft laten zien hoe je met de gaven van genezing, krachten, wonderen, geloof, moet omgaan. Wij mogen in Zijn naam en kracht Hem daarin volgen. Een manier om te toetsen of iemand in de Geest leeft en werkt, is te letten op de vrucht die deze mens voortbrengt. Een voorbeeld: ik ken, en heb gehoord van diverse voorgangers die in tongen spraken, profeteerden en zelfs wonderbaarlijke genezingen leken te verrichten. Maar hun levenswijze? Gemeenten die scheurden, overspel, bedrog en manipulatie. Dit is wat Paulus bedoeld in 1 Kor. 13: Gaven van de Geest zijn zonder liefde ( de vrucht van de Geest) waardeloos. 3.4 Het werk van de Heilige Geest. Voor een goed begrijpen van de gaven moeten we weten dat het werk van de Heilige Geest veelomvattend is. We volstaan met een opsomming. De Heilige Geest geeft de zekerheid dat iemand een kind van God is. Hij is het zegel en onderpand van God's beloften en maakt woning bij de mens. Romeinen 8:14-16, Efeze 1:13-14, Johannes 14:16-17 De Heilige Geest woont in alle gelovigen. Dit is het voorrecht van iedere gelovige, en niet slechts van een bepaalde groep of elite. Romeinen 8:9, 1 Korinthe 12. De Heilige Geest is de "parakleet" wat betekent de "Trooster". Het betekent ook dat hij "de ernaast geroepene" is. Hij troost, steunt en sterkt ons. Johannes 14:16 De Heilige Geest is Degene die de gelovige leidt. Wat voor Israël een belofte was (en is), is nu al werkelijkheid voor de Christen. Hij wil iedereen leiden die zijn zonden belijdt en zich ter beschikking stelt aan Hem.Rom 8:14, Jesaja 30:20-21, Psalm 32:1, 1 Johannes 1:5-7. De Heilige Geest deelt zijn gaven uit en bewerkt de vrucht van de Geest Galaten 5. 12

13 De Heilige Geest woont in de Gemeente, die door Hemzelf tot stand is gebracht op de eerste pinksterdag. Handelingen 2:41-47, Handelingen 4:32-37, Efeze 3: De Heilige Geest helpt bij het bidden, leert ons te strijden in gebed, en herinnert ons eraan wanneer en voor wie wij moeten bidden. Romeinen 8:26-27, Romeinen 15: Hoeveel gaven? Kun je meer gaven tegelijk ontvangen? Daar wordt verschillend over gedacht. Ik denk dat als Gods Geest in je komt wonen, dat met de Geest van God niet een deel van God in je komt wonen, maar God geheel en al. God is dus met al zijn gaven en vrucht in je aanwezig. Er is dus de mogelijkheid om te groeien in het ontvangen van steeds meer van God. Maar er wordt wel iets van ons gevraagd om het te ontvangen! We lezen in 1 kor. 12:31 en 1 kor.14:1: Streeft dan naar de hoogste gaven Jaag de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren. Streef! Dat is gebiedende wijs en verwacht actie van ons. 1 Kor.14:1; we moeten ons uitstrekken naar de gave die we op een bepaald moment nodig hebben, maar niet latent bezitten. Want in principe heeft een christen toegang tot alle gaven. Alleen God bepaald wanneer een bepaalde gave ( uiting) in je leven actief wordt. Dat heeft alles te maken met de plek die je op een bepaald moment in Zijn koninkrijk inneemt. Het gaat Hem er namelijk om dat je door gebruikmaking van een bepaalde gave de ander zo goed mogelijk kunt dienen. Bijvoorbeeld een zendeling met de gaven van evangelist en leraar zal streven naar de gaven van kennis, wijsheid, genezing en krachten, om maar eens een paar te noemen die nodig zijn op het zendingsveld. Tot opbouw van het Lichaam van Christus zullen deze gaven op het moment dat ze nodig zijn aan hem gegeven worden. Iedere zendeling kan daar voorbeelden van geven. De Heilige Geest kan aangewakkerd/ aangevuurd worden, Paulus noemt dat in 2 Tim. 1 : 6: Om die reden herinner ik u er aan, de gave Gods aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in u is. 13

14 3.6 Gaven en talenten In ons taalgebruik worden de begrippen gaven en talenten vaak door elkaar heen gebruikt; ook door christenen. Wanneer iemand een heel groot talent heeft als kunstenaar, noemen we zo iemand ook wel begaafd. het is echt een gave om zo te kunnen schilderen zeggen we dan. Maar zo iemand heeft tegelijkertijd ook veel talent. Binnen de kerk is die spraakverwarring er ook. Het is belangrijk om je gaven te ontdekken hoor je vaak. Maar dan wordt meestal bedoeld dat je moet zien te ontdekken welke talenten je hebt en voor God kunt inzetten. Het ontdekken van je gaven is wezenlijk iets anders. Dat is geen natuurlijke, maar een bovennatuurlijke aangelegenheid. Er is ook onder christenen dus vooral kennis over de talenten van de Geest en veel minder over de gaven van de Geest Toch hebben die twee elkaar juist hard nodig. Want God wil ze samen gebruiken om Zijn gemeente op te bouwen. 3.7 Sta open om te ontvangen Sta daarom open voor de Geest van God en ga vooral soepel om met alle begrippen waar we het over gehad hebben. Het is niet de bedoeling om het leven met God door allerlei termen ingewikkeld te maken. Veel dingen in Gods koninkrijk ontstaan spontaan, zonder dat er naar etiketten gekeken wordt. Begripsbepaling kan je wel helpen om het werk van God in je leven te herkennen en te benoemen. En dat maakt je alleen maar verwonderd over Hem! Gebed: Here Jezus, maak me zoals U. En laat me dan ook mogen doen, wat U wilt dat ik doe. U was genezer, leraar, apostel, profeet, herder, dienaar, U was het allemaal. Laat me mogen worden als U, laten we mogen doen als U Here. Door de kracht van Uw Geest. Amen. In de volgende hoofdstukken gaan we geestesgaven behandelen zoals we die vinden in 1 Korintiërs 12, de zogenaamde kracht of manifestategaven. 14

15 4. DE GAVE VAN WIJSHEID 3.1 Omschrijving. De gave van wijsheid is een bijzondere bekwaamheid die God aan sommige leden van het Lichaam van Christus geeft, waardoor ze in staat zijn door de Geest, aan anderen door te geven hoe bepaalde kennis het best kan worden toegepast in bepaalde situaties die zich voordoen in het Lichaam van Christus. 3.2 Bijbelplaatsen. 1 Koningen 3: Korintiërs 12 : 7 8 Jakobus 3 : Het kenmerk van deze gave. Mensen die God niet kennen, kunnen ook een natuurlijke wijsheid bezitten die op een natuurlijke en menselijke wijze wordt ingezet. Maar bovennatuurlijke wijsheid en kennis liggen op een niveau dat oneindig hoger is dan dat van hun natuurlijke tegenhangers. Wie de gave van deze wijsheid heeft, kan vlug tot de kern van een probleem doordringen. Hij of zij denkt praktisch en wordt vaak gevraag om te helpen problemen op te lossen. Hij of zij hebben er geen moeite mee om beslissingen te nemen omdat ze met betrekkelijk grote zekerheid de consequenties kunnen overzien. Een voorbeeld is Salomo, die zijn veelgeroemde wijsheid van de Heer ontvangen had. Dit was wijsheid tot opbouw van het volk Israël en zelfs tot opbouw van het Lichaam van Christus aangezien veel van zijn wijsheden in de Bijbel zijn opgenomen. Het eerste kenmerk van een gave is altijd, dat deze gebruikt worden tot opbouw van de gemeente. 3.4 Hoe kan ik streven naar deze gave? Jakobus, de broer van Jezus, geeft in zijn brief een aantal aanwijzingen. Jakobus 3: Hij begint te vragen: wie is wijs en verstandig onder U? Dan geeft hij aan dat die wijsheid te zien moet zijn, in een goede levenswandel en wijze zachtmoedigheid. Want er is een wijsheid die van boven komt, de wijsheid als gave van God de Geest, en een wijsheid die van beneden komt, die aards is, ongeestelijk, zelfs duivels. Die wijsheid zorgt voor ruzie, wanorde en allerlei kwade praktijken. Jakobus laat in vers 17 zien wat de kenmerken zijn van de wijsheid van boven, de wijsheid als gave van God. 15

16 Hij maakt dat duidelijk door middel van acht begrippen, heel zorgvuldig uitgekozen en neergeschreven. In het Grieks beginnen de eerste en laatste drie woorden met een a, de vier woorden er tussen in met een e. Wijsheid van boven is: Rein, zuiver zonder bijbedoelingen. Vreedzaam, Vriendelijk, Gezeglijk Ontferming Goede vruchten Onpartijdig Ongeveinsd. Deze gave laat ons lijken op Jezus, dit beeld komt ook naar voren in de vrucht van de Geest en in de andere genadegaven. Zoals de wijsheid van beneden leidt tot wanorde en chaos en aan elkaar hangt van kwesties en problemen, zo leidt de wijsheid van boven tot vrede en vredestichten in het Lichaam van Christus. In vers 18 geeft Jakobus een soort samenvatting van wat hij heeft gezegd. Hij doet dat in de vorm van een wijsheids spreuk die in de NBV duidelijker is dan in de NBG. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. We lezen hier, dat de uitwerking van de gave van wijsheid waar ze toegepast wordt in bijvoorbeeld een conflict, als resultaat heeft: gerechtigheid en vrede tot opbouw van het Lichaam van Christus. 3.5 Hoe kan ik hier naar deze gave streven? Door er God om te vragen: Jakobus 1 : 5: Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God er om en Hij, die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. 16

17 5. DE GAVE VAN KENNIS 5.1 Omschrijving De gave van kennis is als het ware de tweelinggave van wijsheid. Kennis heeft te maken met het ontdekken van de waarheid terwijl wijsheid met de praktische toepassing van deze waarheid te maken heeft. De gave van kennis is een bijzondere bekwaamheid, die God aan sommige leden van het Lichaam van Christus geeft. Waardoor de Heilige Geest ze laat delen in Zijn kennen en weten van de verborgen onzichtbare dingen. Op hetzelfde ogenblik waarop dat nodig is voor het welzijn en groei van de gemeente 5.2 Bijbelplaatsen Rom. 15:14 1 Kor. 8:1,2 1 Kor. 12 : 8 2 Kor. 12:7 1 Kor. 13: 2, 8-10 Ef. 3: Het kenmerk van deze gave Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem:in alle woord en alle kennis 1 Kor.1:5 Wellicht doelt Paulus hier op de gave van het woord en kennis. Een woord van wijsheid verschaft de gemeente inzicht voor het praktische handelen, een woord van kennis moet de beginselen, de leerstellingen verhelderen die de basis van dat handelen vormen. Door deze gave wordt de gemeente bepaald bij de Bijbelse waarheid of bij bepaalde feiten die in verband met een praktische kwestie bekeken moeten worden. Het woord van kennis lijkt dus net als het woord van wijsheid een openbaringskarakter te bezitten: kennis van feiten omtrent omtrent verleden en heden van personen en zaken en inzicht in schriftuurlijke beginselen van waaruit die feiten bekeken moeten worden. Rom. 15:14. Ook bijvoorbeeld bij een genezingsbediening: een woord van kennis voor de diagnose van de ziekte. Ook kan een woord van kennis van belang zijn om de oorzaak van de ziekte op te sporen. Zo kon Jezus tegen de verlamde in Bethesda zeggen: Zie, u bent gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt We vinden een woord van kennis bij: Petrus, toen hij op de berg der verheerlijking op bovennatuurlijke wijze wist dat Jezus metgezellen Mozes en Elia waren. Joh. 5:14 17

18 Petrus wist ook door een woord van kennis de Ananias en Safira over de opbrengst van het stuk land gelogen hadden. Hand. 5:1 11 In Hand. 9: ontving die andere Ananias een woord van kennis over Saulus van Tarsus, over zijn verblijfplaats en toestand. In Hand. 14 :9 zag Paulus dat de verlamde man geloof had om gezond te worden. Opmerkelijk is ook deze uitspraak over Jezus: Terstond onderkende Jezus in zijn geest dat zij zo bij zichzelf overlegden Mark. 2:8 Zou er ook misbruik van deze gave kunnen voorkomen in een gemeente? Hoe zou je dat kunnen onderscheiden? 18

19 6. DE GAVE VAN GELOOF. 6.1 Omschrijving De gave van geloof is een bijzondere bekwaamheid, die God aan sommige leden van het Lichaam van Christus geeft, die hen in staat stelt om met buitengewoon veel vertrouwen de wil van God te doen. Ze hebben in de diepste zin van het woord het geloof dat bergen verzet. Ze schrikken zelfs voor grote risico s en onzekerheden niet terug als ze er van overtuigt zijn dat een bepaalde zaak Gods wil is. 6.2 Bijbelplaatsen Mat. 8 : 5 13 Rom. 4: Mat. 17: 20 b 1 Kor. 12:9 Mat. 21; Jak. 1: Het kenmerk van deze gave Vrijwel iedereen die over deze gave schrijft, noemt de gave van geloof een gave van bijzonder geloof. dat komt omdat we onderscheid moeten maken tussen enerzijds de gave van geloof en anderzijds het verlossende geloof op grond waarvan wij christen worden, zonder welk geloof het onmogelijk is Hem welgevallig te zijn Hebr, 11:6. Gewoonlijk hebben deze christenen buitengewoon veel moed, omdat ze zich zeer nauw met God verbonden voelen. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Rom 8:31. Alle geloof is van nature gelijk, maar bij de gave van geloof gaat het om een bijzondere mate van geloof en een bijzondere toepassing daarvan. 6.4 Een voorbeeld van deze gave Een voorbeeld van deze gave van geloof is de genezing van de verlamde man bij de Schone poort. Hand. 3 Petrus bezat deze gave van geloof en kon in de naam van Jezus tegen deze verlamde man zeggen: sta op en wandel. Misschien was dit wel wat Jezus bedoelde toen Hij tegen zijn discipelen zij: Heb geloof in God Marc. 11:22. In de Griekse grondtekst staat er letterlijk: Heb het geloof van God In het daaropvolgende vers zegt Jezus dat men met dit geloof dat God geeft, tegen een berg kan zeggen werp u in zee en dat het dan ook gebeuren zal. Berg kan hier staan voor elk schijnbaar onneembaar obstakel dat een christen of de gemeente in de uitoefening van haar opdracht op haar weg vindt. 19

20 Mensen met de gave van geloof zijn vaak zieners, die aan het beging van nieuwe ontwikkelingen staan. 6.4 Het ontvangen van deze gave Na de bekering, na de doop in de Geest We moeten er om bidden, evenals wij de Heer moeten bidden om de andere gaven Het is de Heilige Geest die ons geeft naar Zijn wil Als wij die gave ontvangen hebben, dan wil de Heer dat wij deze gave gaan gebruiken tot opbouw van het Lichaam van Christus. Zo ook de andere gaven 20

21 7. DE GAVEN VAN GENEZINGEN 7.1 Omschrijving De gaven van genezingen is een bijzondere bekwaamheid, die God aan sommige leden van het Lichaam van Christus geeft, om ze in staat te stellen om door de naam en kracht van Jezus, zonder gebruik van natuurlijke middelen, ziekte geneest en gezondheid teruggeeft. 7.2 Bijbelplaatsen Marc. 2: 1 12 Hand. 3: 1-8 Marc. 8: Hand. 14: 8-15 Marc. 16: 17,18 Hand. 28: 8,9 Joh. 9: Kor. 12:9, Joh. 14: Jak. 5: Het kenmerk van deze gaven De Bijbel spoort alle christenen aan om voor zieken te bidden Mark 16:8. Zoals we ook lezen in Jakobus 5: waar naast het bidden ook het zalven met olie wordt genoemd. Maar God heeft enkelen de bijzondere gaven van genezingen geschonken. In het Grieks staan er twee meervouden: gaven van genezingen waaruit je zou kunnen opmaken dat er ofwel vele gaven van genezing voor verschillende ziekten zijn, ofwel dat elke uitoefening van genezende kracht een gave op zich is. Nergens in het Nieuwe Testament lezen we dat iemand de gave van genezing heeft. De meeste evangelisten en voorgangers die een geweldige genezingsbediening hadden of hebben, hebben de gedachte als zouden zij beschikken over een gave van genezing, van de hand gewezen. Niemand heeft ooit een bediening gehad om elke ziekte te genezen. Jezus genas soms allen die bij Hem kwamen, maar op andere momenten werd Hij in zijn werk tegengehouden door dat de mensen te weinig geloof hadden. Matt. 13: 58. Weer op andere momenten een enkeling, maar de rest niet. Johannes 5: Deze gave is aan de gemeente gegeven Zeker is wel, dat God het mogelijk heeft gemaakt dat lichamelijke genezing een van de bedieningen van het Lichaam van Christus is en dat er in combinatie met geloof gaven van genezingen aan de dag treden. Genezen is zo verweven met het optreden van Jezus en de apostelen, dat een gemeente zonder gaven van heelmaking veraf staat van het Bijbelse patroon. Naast de gaven van genezingen moeten de oudsten bereid zijn 21

22 om zieken met olie te zalven, wanneer zij daarom vragen, en voor hem een gelovig gebed te bidden, God heeft beloofd dat Hij de zieke dan gezond zal maken en zijn zonden zal vergeven. Jak. 5: 14. In het zendingsbevel, zoals opgetekend door Marcus. Marc. 16:15 staat ook de belofte van Jezus dat waar de gelovigen getuigen van het verlossende evangelie, tekenen hen zullen volgen. Als een van die tekenen noemt hij het genezen van zieken na handoplegging. Al de tijd die er nodig is om het evangelie aan de hele schepping te verkondigen, zullen tekenen de gelovigen volgen, waaronder de wonderbaarlijke genezing van zieken. De tekst spreekt over gelovigen. Daaruit mogen we opmaken dat de tekenen niet alleen door de apostelen moesten worden verricht, maar door allen die geloof hadden. In het zendingsbevel wordt uitdrukkelijk gesproken over handoplegging. Dat is de zichtbare uiting van het geloof en de liefde van degene die voor de zieke bidt. Daardoor wordt het voor iedereen zichtbaar dat God de getrouwe gelovige wil gebruiken als een kanaal van Zijn kracht. 7.5 Het zalven met olie Ook het zalven met olie volgens Jakobus 5 gaat gepaard met het opleggen van handen. De olie symboliseert het werk van de Heilige Geest. Nadat Jezus de twaalf discipelen had uitgezonden om het Koninkrijk aan te kondigen, zalfden zij vele zieken met olie zegt Marcus, en zij genazen hen Marcus 6:13. De gelovige is het instrument van Gods kracht, maar de genezing zelf is het werk van de Geest. 7.6 Ziekte en geloof Bij sommige gelegenheden wordt de zieke genezen door het geloof van degene die voor hem bidt, op andere momenten is het juist het geloof van de zieke zelf belangrijk of zelfs essentieel. Paulus keek hem scherp aan en zag dat hij geloof had om genezing te vinden, en hij zei met luide stem: Ga recht op uw voeten staan! En hij sprong overeind en liep heen en weer Hand. 14: 9. Paulus had de gave van geloof en genezing, maar hij gaf zijn bevel pas nadat hij had gezien, door middel van de gave van kennis, dat de verlamde man geloof had om te worden genezen. 22

23 7.6 Trouw en volharding We lezen in Marcus 16:18: In mijn naam. Zullen zij op zieken de handen leggen en zij zullen genezen worden Er staat niets bij over de tijdsduur van genezing, direct of over langere tijd. In Johannes 5: 1 9 lezen we dat de verlamde man 38 jaar in het huis van barmhartigheid; Beth esda lag voordat hij genezen werd. Toen Jezus een bezoek bracht aan Beth esda moest deze persoon zeggen: Heer, ik heb geen mens En daarom bleef de genezing uit! Er bestaat de mogelijkheid, dat bij langdurig zieken in de gemeente de aandacht verslapt, en daarmee ook het bidden en het uitstrekken van onze handen. Laten we daarom trouw zijn en er zijn, voor mensen met lichamelijke of psychische problemen. Trouw zijn en volharden in werken en bidden. Anders bestaat de mogelijkheid dat ze de engel der genezing missen en misschien nog zieker worden. Laat het daarom niet gebeuren dat er onder ons iemand zal zijn die zeggen moet: Heer, ik heb geen mens Want zonder onze handen, kunnen ze niet gebracht worden bij de grote geneesheer: Jezus Christus. Gebed Laten de gaven van genezingen zichtbaar mogen zijn in ons Beth esda; de gemeente, als Huis van genade. Zodat tekenen en wonderen geschieden door de naam van de Heilige knecht Jezus. Amen. Jezus geneest, maar satan ook. Welke methoden en middelen gebruikt hij? Kun je een getuigenis geven van een genezing? 23

24 TERZIJDE. De dienst van de genezing. We kunnen er niet omheen. Allemaal krijgen we te maken met ziekte: we worden zelf ziek of er is een zieke in onze directe omgeving. Omdat we leven in een cultuur waarin gezondheid en vitaliteit de norm zijn, is het niet gemakkelijk om ziek, oud of gehandicapt te zijn. We kunnen ons mislukt of afgeschreven voelen. Als we geconfronteerd worden met ziekte in onze omgeving hebben we de neiging om weg te lopen of weg te blijven vanwege ons onvermogen om onze eigen kwetsbaarheid en sterfelijkheid onder ogen te zien. God en ziekte. Er is vandaag veel aandacht in kerken voor genezing. Ook in Reformatorische kerken komt ziekenzalving steeds meer voor. De genezingsbediening van Jan Zijlstra is heel bekend en roept veel reactie op; van hoop tot irritatie. Er wordt ook verschillend over de vraag: wie maakt ziek, wie maakt gezond gedacht. In de Gereformeerde belijdenis lezen we in de Heidelberger Cathechismus Zondag 10:.. dat gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij toeval, maar uit zijn Vaderhand ons ten deel vallen. Dat levert een gedachte op van: alle ziekte komt van God, dus ik moet er in berusten. Deze beredenering is te simpel, en doet geen recht aan het spreken van de Schrift. De uitspraak: Alle ziekte komt van God doet geen recht aan onze eigen verantwoordelijkheid voor onze gezondheid, en niet aan de ruimte die de duivel heeft om mensen ziek te maken. In de Bijbel lezen we niet dat God mensen ziek maakt. Jezus leert ons: Wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien Jezus kwam om te genezen, Hij maakte niemand ziek! Zo is zijn Vader dan ook een God van Leven! In dit kader is het goed om in het kort te kijken naar de oorzaak van ziekte en dood. Daar zijn nog al wat misverstanden over. God is niet de gever van ziekte en dood. God is liefde, en God geeft Leven. God had het gezag over de aarde aan de mens gegeven, de mens gaf het weer in handen van de satan. Door Adam en Eva is het ganse mensengeslacht in handen van satan gekomen; met alle gevolgen van dien, ziekte en dood werden ons deel. God is geen dief die gezondheid steelt, maar de satan is dat wel! Satan is door leugen en bedrog in het bezit gekomen van deze aarde, en probeert in de tijd die hem 24

25 gegeven is, te roven, verslinden en te vernietigen. De satan is een mensenmoordenaar vanaf het begin en een dief, maar God beschermt en beschut, God is Leven! Joh. 10:10. Als we leven in de beschutting van God, als Zijn eigendom, kan satan ons niets doen! Job 1:10. Deze beschutting breken we echter af als we zondigen, en ons daardoor van die bescherming verwijderen. De satan heeft dan toegang tot ons lichaam, ziel en geest. Ondanks dat, kan God onze ziel en geest behouden. Als voorbeeld een voorval uit de gemeente van Korinthe: 1 Kor. 5:5: Daar was een man die overspel gepleegd had met de vrouw van zijn vader, zijn stiefmoeder, en de gemeente heeft dat maar laten gaan. Paulus heeft die man overgeleverd aan satan tot verderf van zijn vlees, dat is; om zijn lichaam aan te tasten met ziekte, opdat zijn geest behouden zou worden in de dag des Heren. We lezen dat Paulus de man niet overlevert aan God, want het is niet God die ziek maakt, maar de satan. Hij is de verderver die een mens naar lichaam, ziel en geest kan vernietigen. Het is daarom duidelijk, dat satan ook een leven kan en zal nemen, als er geen beschutting is.! Wat betekent, dat satan ook kan genezen; maar wel ten koste van lichaam, ziel en geest, je bent in zijn macht, dat is de prijs die je voor de genezing betaald! Denk bijvoorbeeld aan alle heidense geneeswijzen die zo populair zijn om ons heen. Een middel van satan om mensen in zijn macht te krijgen. Je merkt dan, dat mensen alles over hebben om gezond te zijn of te worden, zelfs ziel en geest. Dat de vader der leugen zelfs in staat is om in deze praktijken zelfs de naam van Jezus te misbruiken lezen we in: Matt. 7:22: Velen zullen ten dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben we niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? Dan zal ik openlijk tot hen zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. De gave van het onderscheiden van geesten is in deze materie dringend nodig! Genezen is daarom een mens in de naam van Jezus, te ontroven uit de handen van satan. Daarom is de bediening van bevrijding vaak gekoppeld aan de bediening van genezing. Jezus geneest ook vandaag nog! Het is belangrijk om dit heel duidelijk tegen elkaar te zeggen. Misschien trap ik een open deur in, maar soms is het goed om dat te doen. 25

26 Jezus is onze Heelmeester! Dat betekent dat we elke ziekte, hoe groot of klein ook bij Hem mogen brengen. Niet de dokter geneest, niet de arts of chirurg hoezeer we ook van hun diensten gebruik mogen maken omdat het gaven van de schepping zijn - Jezus geneest. Jezus kwam om te genezen en te bevrijden. Het evangelie wordt vaak verkleind tot maar één thema: de vergeving van de zonden, maar genade is krachtiger en meer dan dat alleen. Een schema kan dat verduidelijken: In het centrum staat de genade van Jezus Christus. Direct daaromheen breng ik in beeld dat de gemeente de plek is waar we de vergevende, genezende en bevrijdende kracht van Gods genade mogen ervaren. En in de buitenste cirkel wordt duidelijk dat dat vraagt om een specifieke bediening op alle drie terreinen. Naar geest, ziel en lichaam. Die volgorde aanhouden is belangrijk. In het evangelie is de lichamelijke genezing een teken voor iets anders: dat ons harde hart zacht gemaakt wordt door de wedergeboorte is: de genezing van de geest. Genezing van de ziel is: dat we van binnen, psychisch, in het alledaagse leven gezond mogen functioneren. Heel veel mensen zijn niet lichamelijk ziek, maar is de uiting van hun ziekte vaak een gevolg van bitterheid, boosheid, kritiek en 26

27 onvrede. Op een genezing van geest en ziel, volgt dan vaak een genezing van het lichaam. Een gemeente van Christus is een genezende gemeenschap De dienst van de genezing hoort binnen de kaders van de plaatselijke gemeente. Hetzelfde geldt voor de dienst van de bevrijding. We hoeven er geen kilometers voor te rijden om naar een bijzondere plek te gaan. Die bijzondere plek is de eigen gemeente! Dat wordt ook duidelijk uit Jakobus 5: de oudsten die daar genoemd worden zijn de oudsten van de eigen gemeente. Elke lokale gemeente behoort heel zorgvuldig bezig te zijn met de realiteit van ziekte en genezing, pastoraat en gebed voor zieken. Daarvoor moet de gemeente allereerst een genezende gemeenschap zijn. Dat is niet een gemeenschap waar alle mensen lichamelijk genezen, maar een gemeenschap waar je allereerst kwetsbaar mag zijn, waar je mag praten over je ziekte, waar je mag worstelen, want er niets zo genezend als kwetsbaarheid in de veiligheid van de gemeente van Christus. Ik doel dan weer op die eerste cirkel rondom de kern van genade: Gods genezende aanwezigheid kunnen we ervaren als we kwetsbaar en gekwetst zijn. Maar staan we het onszelf wel toe? Ik denk dat er veel meer zieken zijn dan alleen de lichamelijk zieken. Anders gezegd: We zijn allemaal gekwetst door het leven, door pijnlijke ervaringen. Taak van de gemeente. Genezing is geen los artikel dat je ergens vandaan haalt. Genezing behoort dus te stromen in de plaatselijke gemeente. De oudsten dienen hierin leiding te geven. Binnen de gemeente moet daarom plaats zijn voor: De dienst van het woord De dienst van de sacramenten De dienst van de lofprijs en aanbidding De dienst van de gebeden De dienst van de offeranden De dienst van de vergeving De dienst van de genezing De dienst van de bevrijding De dienst van de vertroosting Dat laatste is ook echt nodig: naast de dienst van genezing en bevrijding heeft de gemeente dringend behoefte aan de dienst 27

28 der vertroosting! Troosten is: in het ziek zijn, in het lijden, nabijheid en uitzicht bieden! Er is niet alleen het mysterie van genezing, maar ook het mysterie van het lijden. Genezing is een mysterie: waarom de een wel, de ander niet? Een raadsel dat ons misschien kan irriteren, omdat we graag een antwoord op die vraag willen hebben. Maar ook het lijden bergt een mysterie in zich: onze God kan het gebruiken ten goede. Rom. 8:28: Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Het is wel van belang om te weten dat er verschillende vormen van lijden zijn: Lijden aan ziekte en pijn als gevolg van de gebrokenheid van de schepping, hiertegen mogen we vechten; het past niet bij Gods goede schepping; dus niet berusten maar aanvaarden. Berusten is een passieve houding, aanvaarden een actieve houding. Lijden als gevolg van de navolging van Christus; hierin mogen we ons verheugen! Die eerste vorm van lijden mogen we leren zien als een mysterie. Het brengt ons op het spoor van God en Christus als mysterie. Daarom wil ik twee Bijbelwoorden aanreiken: Kol. 2:2,3: NBV: Ik wil u bemoedigen en u in liefde bijeenhouden, opdat u tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, in wie alle schatten van kennis en wijsheid verborgen liggen. Kol. 3:2,3: Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Gebed: Dank U heer Jezus, dat U ons lijden en ziek-zijn kent. Wil ons als we ziek zijn nabij komen op de weg die we gaan. Wil ons als we zieken om ons heen hebben helpen om voor de ander als Jezus te zijn: mee lijdend, meedogend, kwetsbaar, vruchtbaar en liefdevol. Wij bidden voor wie ziek zijn om lichamelijke genezing en geestelijke heelwording. Laat zien, Heer, dat U onze Heelmeester bent. Amen. 28

29 8. WONDEREN of KRACHTEN 8.1 Omschrijving De gave van wonderen is een bijzondere bekwaamheid die God aan sommige leden van het Lichaam van Christus geeft, om ze in staat te stellen als menselijke werktuigen te dienen, door wie God machtige daden tot stand brengt, die door hen die ze waarnemen als een doorbreking van de natuurwet beschouwd worden. 8.2 Bijbelplaatsen Ex. 14: Hand. 9: Kon. 18: Hand. 19:11 Mat. 14: Hand 20: 9-12 Mat. 24: 23,24 Rom. 15: 18,19 Luc. 10: Kor. 12: 10, 28 Joh. 14; Kor. 12: Het kenmerk van deze gave. In de Griekse grondtekst staat: energemata dunameon dat letterlijk werking van bovennatuurlijke krachten betekent. Net als bij gaven van genezingen staan hier ook twee meervouden. Uit de twee meervouden leiden we af dat elk wonder van bovennatuurlijke krachtsontplooiing tot stand komt door iemand met een gave van geloof. Lees: Mat. 17: 20; 21:20. Wat is een wonder, een kracht? Een gebeurtenis of handeling die kennelijk ingaat tegen de bekende wetenschappelijke wetten en daarom geacht wordt het gevolg te zijn van bovennatuurlijke oorzaken, in het bijzonder van een handeling van God In het Nieuwe Testament worden gebeurtenissen van bovennatuurlijke oorsprong tekenen of krachten genoemd. Lees: Hand. 2: 22, 43; 6:8; 8:13; Hebr. 2:4. De corresponderende Griekse woorden zijn: semeia, terata en dunameis. Letterlijk betekenen zij: gebeurtenissen die iets betekenen ( omtrent God of Zijn werk), gebeurtenissen die verwondering wekken gebeurtenissen van goddelijke kracht 29

30 Het is opvallend, dat de term wonder nooit afzonderlijk voorkomt maar altijd in combinatie met de term teken. God toont Zijn kracht niet maar alleen om verwondering te wekken, met zijn wonderen wil Hij altijd een teken stellen of ons iets leren. Terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten (daden van kracht) en door de Heilige Geest toe te delen naar Zijn wil Hebr. 2:4. Voorbeelden van krachten en wonderen zijn: Bovennatuurlijke bevrijding uit gevangenschap. Hand. 5:18; 12: 5 10; 16: Elymas de tovenaar die met blindheid wordt geslagen. Hand. 13: Filippus die onmiddellijk wordt overgebracht van Gaza naar Asdod. Hand. 3: 39. De opwekking van een dode, Dorcas, in Joppe. Hand. 9: Paulus die de giftige slang van zich afwerpt. Hand. 28: 3. Het genezen van zieken en het uitdrijven van boze geesten kunnen onder de werkingen van krachten worden gerangschikt zolang ze niet een belangrijke tekenfunctie hebben, zoals in het geval van Paulus in Efeze: En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren Hand. 19: 11. En in het geval van Petrus in Jeruzalem, toen zijn schaduw maar op een zieke hoefde te vallen of deze werd genezen. Hand. 5: 12. Kun je een geval van een wonder in je leven noemen? Persoonlijk of meegemaakt van anderen? 30

31 9. DE GAVE EN BEDIENING VAN PROFETIE 9.1 Omschrijving De gave van profetie is een bijzondere bekwaamheid, die God aan sommige leden van het Lichaam van Christus geeft, om ze in staat te stellen een boodschap van God voor zijn volk rechtstreeks van de Heilige Geest te ontvangen en door te geven 9.2 Bijbelplaatsen Deut. 13: Kor. 12: 28, 29 Deut. 18: Kor. 14: 3; Sam. 3: Petr. 1: Mat. 7: Joh. 4: 1-6 Mat. 24: 11 23,24 Openb. 1: 1-3 Hand. 15: Het kenmerk van deze gave Omdat het woord profetie tegenwoordig meestal in de zin van toekomstvoorspelling gebruikt wordt, is het voor sommigen moeilijk te begrijpen dat de Bijbelse profetie evenzeer op het heden betrekking kan hebben. Feitelijk wordt de gave van profetie meer gebruikt met betrekking tot actuele situaties dan toekomstige gebeurtenissen. De woordelijke vertaling van het Griekse woord voor profetie; profeteia is: voorspreken of iemand die namens een ander spreekt. 9.4 De profeet in het Oude Testament Aangezien we de profeet al in het Oude Testament tegenkomen, moeten we daar ook de basisdefinitie zoeken. Het Hebreeuwse woord voor profeet is: nabi hetgeen aankondigen, betuigen of getuigen betekent. In Deuteronomium 18:18 staat de profeet duidelijk omschreven: Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zij mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied Een profeet is iemand die zich namens God tot het volk richt door uit te spreken wat God in zijn mond heeft gelegd. Dezelfde gedachte komen we tegen in het woord van de Heer tot Mozes nadat deze had gezegd, dat hij niet geschikt was om tot de Farao te spreken: Exodus 7: 1v: 31

Jezus geneest ook vandaag nog! De kerk en de dienst van de genezing

Jezus geneest ook vandaag nog! De kerk en de dienst van de genezing Jezus geneest ook vandaag nog! De kerk en de dienst van de genezing Leerdienst zondagmiddag 20 april om 17.00 uur in de Fonteinkerk in Haarlem Liturgie voor de Leerdienst Welkom Stiltemoment Gezongen votum,

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

De doop en gaves van de Heilige Geest

De doop en gaves van de Heilige Geest De doop en gaves van de Heilige Geest Stof vandaag Wat het betekent om gedoopt te worden in de Heilige Geest Wat de tekenen zijn van de doop in de Heilige Geest Wat u moet doen om de doop in de Heilige

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus,

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus, FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS Gemeente van onze Here Jezus Christus, Inleiding Onderwijzing Openb. 5 : 9 Joh. 3 : 16, 17 Joh. 10 : 11, 12 Hand. 2 : 39 Joh. 10 : 16 Joh.

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

De Heilige Geest. Onderwijsdiensten voorjaar 2013

De Heilige Geest. Onderwijsdiensten voorjaar 2013 De Heilige Geest Onderwijsdiensten voorjaar 2013 1 Serie over de Heilige Geest 1. Hoor Israël, de Here is onze God, de Here is één 2. De Heilige Geest in het oude testament 3. Onderwijs van de Heer Jezus

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST. Les 8 voor 25 februari 2017

DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST. Les 8 voor 25 februari 2017 DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST Les 8 voor 25 februari 2017 De gaven van de Geest zijn anders dan de vrucht van de Geest. Geestelijke gaven zijn vaardigheden die op bovennatuurlijke wijze door

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Bespreken Zondag 26 en 27

Bespreken Zondag 26 en 27 C2 1 De Heilige Doop 25 Bespreken Handelingen 2: 37-41 Wat was de uitwerking van de prediking van Petrus? (vers 37) Welke oproep en welke belofte wordt verbonden met de doop? (vers38) Voor wie is deze

Nadere informatie

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort.

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort. NAZORG Na het gebed Geef de zieke richting in wat er verwacht mag worden. De genezing kan eerder een graduele genezing zijn dan alles ineens. Dit kan dagen, weken, zelfs maanden duren. Wat ze zouden moeten

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Inleiding De kerkenraad heeft u tweemaal de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderling en diaken gekozen zijn, om na te gaan of iemand een

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten:

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten: FORMULIER VOOR DE BEDIENING VAN DE HEILI- GE DOOP AAN VOLWASSENEN (Zij die in hun jeugd niet gedoopt zijn en op latere leeftijd te kennen geven de christelijke doop te willen ontvangen, dienen vooraf onderwezen

Nadere informatie

De genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid door de Heilige Geest in een meer letterlijke vertaling:

De genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid door de Heilige Geest in een meer letterlijke vertaling: Aan deze studie gaat Genadegaven - definitie 1 vooraf, die best eerst gelezen wordt. De Bijbeltekst 1 Corinthiërs 12:7-11. De genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid door de Heilige Geest in een meer

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

GELOOF WAT IS HET EN HOE WERKT HET?!

GELOOF WAT IS HET EN HOE WERKT HET?! Themadag Zout en Licht Hilversum Maart 2017 GELOOF WAT IS HET EN HOE WERKT HET?! Doel van dit onderwerp: Leren wat geloof volgens de bijbel is; waarom geloof en werken (handelen) samengaan. Wat verkeerd

Nadere informatie

God is good... All the time

God is good... All the time Preek van Vincent Zandvliet d.d. 13 juli 2003 God is good... All the time Het woord Genade staat ruim 180x in de Bijbel, waarvan 125 x in het Nieuwe testament. Wat is genade eigenlijk? Van Dale woordenboek

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1

De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1 1 Preek over 1 Korintiërs 12:7 Geliefden in Christus, De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1 Bij de officiële komst van de Geest op Pinksteren zagen

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22

MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22 DE MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22 17. Hij maakte de kandelaar van louter goud; van gedreven werk maakte hij de kandelaar, het voetstuk zowel als de schacht, de

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament (2)

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament (2) Algemeen: In de studie Begin en einde van het O.T. en het N.T. 1 wordt uitgelegd dat het Nieuwe Testament vernoemd is naar het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. In principe begint het Nieuwe Testament

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

FUNDAMENTELE WAARHEDEN

FUNDAMENTELE WAARHEDEN FUNDAMENTELE WAARHEDEN De Bijbel is ons enig richtsnoer voor geloof en beleven. Deze opsomming van fundamentele waarheden is bedoeld als basis van onze geestelijke gemeenschap, dat wil zeggen dat wij vast

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites: www:mybrethren.org/index.html

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites:  www:mybrethren.org/index.html INHOUD 1: Jezus Christus de Verlosser 2: Het koninkrijk der hemelen 3: Het huis van God 4: Het lichaam van Christus 5: De bruid van het Lam 6: Het betoverde christendom 7: De terugkeer van Jezus Christus

Nadere informatie

Formulier om dienaren van het woord te bevestigen

Formulier om dienaren van het woord te bevestigen Formulier om dienaren van het woord te bevestigen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Inleiding Als kerkenraad hebben we u tweemaal de naam bekendgemaakt van de predikant die we beroepen hebben, broeder

Nadere informatie

- 1 - Christus. Maar ook een apostel en dat betekent: een gezondene van Jezus Christus. Goddelijke natuur 2 Petrus 1

- 1 - Christus. Maar ook een apostel en dat betekent: een gezondene van Jezus Christus. Goddelijke natuur 2 Petrus 1 - 1 - Goddelijke natuur 2 Petrus 1 We slaan de bijbel open bij 2 Petrus 1 en we gaan onze aandacht richten op de eerste elf verzen daarvan. Het is opmerkelijk dat Petrus in zijn brieven het niet heeft

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

1 Samuël 9:1-10:1. Door God geroepen voor een bepaalde taak

1 Samuël 9:1-10:1. Door God geroepen voor een bepaalde taak Genesis 6:9-22 Genesis 12:1-4 Exodus 3:1-14 Exodus 35:30-35 1 Samuël 3:1-21 1 Samuël 9:1-10:1 1 Samuël 16:1-13 Jeremia 1:1-10 Ezechiël 2:1-10 Jona 1:1-3 Jesaja 49:1-3 Mattheüs 4:18-22 Handelingen 9:1-19

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Niveau 1 - Les 14: De kracht van een geestvervuld leven Don Krow

Niveau 1 - Les 14: De kracht van een geestvervuld leven Don Krow Niveau 1 - Les 14: De kracht van een geestvervuld leven Don Krow Markus 16:15-16 staat bekend als de Grote Opdracht. Jezus zei tegen Zijn discipelen: 15 En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld,

Nadere informatie

De gaven van de Heilige geest (3)

De gaven van de Heilige geest (3) De gaven van de Heilige geest (3) door Joke de Jong Zoals we eerder al aangaven zijn de gaven van de Heilige Geest te onderscheiden in: 1 gaven van aanbidding 2 gaven van openbaring 3 gaven van kracht.

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 37 (22-09)

De Bijbel open 2012 37 (22-09) 1 De Bijbel open 2012 37 (22-09) Onlangs kreeg ik een vraag over twee genezingen in de bijbel. De ene gaat over de verlamde man in Lukas 5 die door het dak van een huis tot Jezus wordt gebracht en door

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus,

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus, FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN DIENAREN DES WOORDS Gemeente van onze Here Jezus Christus, Inleiding Onderwijzing Joh. 10 : 11 1 Petr. 5 : 1-4 Jer. 3 : 15 Jer. 23 : 4 Hand. 6 : 4 De kerkenraad heeft

Nadere informatie

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon 1.1 Wie is Christus? Deze vraag (Matth. 16:15) is de belangrijkste die je ooit onder ogen zult krijgen. Het Evangelie naar Johannes werd geschreven opdat u gelooft

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Maar de vrucht van de Geest is liefde (Galaten 5:22)

Maar de vrucht van de Geest is liefde (Galaten 5:22) Les 7 voor 18 februari 2017 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer

Nadere informatie

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God?

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God? Geliefde mannen, Nog een poosje en dan wordt de mannenconferentie van 2015 gehouden. Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Vandaag wil ik het met jullie hebben over de gaven van de Geest. We gaan een stukje daarover lezen.

Vandaag wil ik het met jullie hebben over de gaven van de Geest. We gaan een stukje daarover lezen. 1 Korintiërs 12:1-12, 14:1 Gaven van de Geest PP1 Zoals u hopelijk nog weet, gingen de voorbije preken die ik heb gegeven over het kennen van God. Ik ben een paar maanden geleden begonnen met te zeggen

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Wat stelt Jesaja beslist en wat gebeurt er met de mensen die de Here niet verwachten?

Wat stelt Jesaja beslist en wat gebeurt er met de mensen die de Here niet verwachten? Jesaja en zijn kinderen. Wat stelt Jesaja beslist en wat gebeurt er met de mensen die de Here niet verwachten? Jesaja 8:16-18 16 Bind het getuigenis toe! Verzegel de wet onder Mijn leerlingen! 17 Ik zal

Nadere informatie

Kerkvensters. Kerkblad. Van hervormd en gereformeerd Ommen Vinkenbuurt Witharen. De kracht van de Heilige Geest in het leven van de gelovige.

Kerkvensters. Kerkblad. Van hervormd en gereformeerd Ommen Vinkenbuurt Witharen. De kracht van de Heilige Geest in het leven van de gelovige. Kerkvensters Kerkblad Van hervormd en gereformeerd Ommen Vinkenbuurt Witharen 15 de jaargang No. 10 Vrijdag 13 mei 2016 De kracht van de Heilige Geest in het leven van de gelovige. dat de kracht van God

Nadere informatie

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV)

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door Jezus gezocht Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) 1. Door Jezus gezocht De Mensenzoon is gekomen om te

Nadere informatie

Het nieuwe verbond Een Stap in je geloof. Kortrijk, 25 februari 2015

Het nieuwe verbond Een Stap in je geloof. Kortrijk, 25 februari 2015 Het nieuwe verbond Een Stap in je geloof Kortrijk, 25 februari 2015 Je bestemming Schema Hoe ziet ons leven nu eruit? Wat is de prediking van Jezus De zegen van het Nieuwe Verbond Veranderingen van het

Nadere informatie

Psalmen 41:5 Ik zeide: HERE, wees mij genadig, genees mij, want tegen U heb ik gezondigd.

Psalmen 41:5 Ik zeide: HERE, wees mij genadig, genees mij, want tegen U heb ik gezondigd. Psalmen 41:5 Ik zeide: HERE, wees mij genadig, genees mij, want tegen U heb ik gezondigd. Jesaja 6:10 Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn

Nadere informatie

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst.

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Voor 16 jaar en ouder! Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Zondag 19 vraag en antwoord 50, 51 en 52. Vraag 50 : Waarom wordt daarbij gezegd : Zittende ter

Nadere informatie

En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. De zeven gemeenten (Efeze)

En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. De zeven gemeenten (Efeze) - 1 - De zeven gemeenten (Efeze) We gaan ons verdiepen in de gemeente van Efeze. Maar eerst iets over het ontstaan van de gemeente te Efeze. We gaan daarover eerst lezen in Hand. 19:1 t/m 12 waar staat:

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Over leiding gesproken

Over leiding gesproken Over leiding gesproken Hoe leidt de Heilige Geest mij? Ankerlezing Gouda 20 februari 2017 Dr G.C. Vreugdenhil 1 Verlangen en verlegenheid Wat wil God dat ik doe? (werk, wonen, relatie, etc.) Hoe leiding

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent.

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent. Gemeente Wanneer je aan iemand vraagt Weet jij wat een kerk is?, zal het antwoord niet zo lang op zich laten wachten. Dat is een gebouw waar gelovige mensen samenkomen! Het kan ook voorkomen, dat men aan

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

GAVEN van de GEEST (2)

GAVEN van de GEEST (2) GAVEN van de GEEST (2) OPENBARINGSGAVEN Albert van Klinken 1 11 toespraken (1) 1. Hoor Israël, de Here is onze God, de Here is één. (Gerard Elbers) 2. De Heilige Geest in het Oude Testament. (Philip Nunn)

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

Een met de Geest Week 4

Een met de Geest Week 4 Een met de Geest Week 4 Vandaag is de laatste week in een serie van vier over het werk en het wezen van de Heilige Geest. We hebben dat gedaan aan de hand van de afscheidsrede van Jezus waarover we lezen

Nadere informatie

Thema: Jezus maakt HEEL

Thema: Jezus maakt HEEL Thema: Jezus maakt HEEL Marc 16: 15 En hij zei tegen hen: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. 16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade.

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade. Er zijn uitgebreide studies te schrijven over bekering en wat bekering in een mensenleven betekent. Deze studie beperkt zich echter tot de meest fundamentele betekenis van bekering. Toen de Zoon van God,

Nadere informatie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagendagboek Discipelen van Jezus Leren leven in de kracht van Jezus Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail:

Nadere informatie

ZEGENING VAN... Zorg dragen voor elkaar behoort tot het meest menselijke van ons bestaan.

ZEGENING VAN... Zorg dragen voor elkaar behoort tot het meest menselijke van ons bestaan. ZEGENING VAN... Zorg dragen voor elkaar behoort tot het meest menselijke van ons bestaan. Zorg dragen voor elkaar behoort tot het wezen van ons christen-zijn. Stille overweging dagelijks worden we geconfronteerd

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Tongentaal. Wat moet ik daarmee?!

Tongentaal. Wat moet ik daarmee?! Tongentaal Wat moet ik daarmee?! Tongentaal Raar, onbekend, eng, niet echt, niet meer nodig, evangelisch... Wat is tongentaal? Voor wie is het bedoeld? Hoe moet je ermee omgaan? Wat moet ik ermee? Voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf. Ds. J.A. van den Berg. Ds. D. Jongeneel. Ds. J. Lohuis. Ds. E. Gouda. Ds. M. Goudriaan. Ds. M.

Inhoudsopgave. Woord vooraf. Ds. J.A. van den Berg. Ds. D. Jongeneel. Ds. J. Lohuis. Ds. E. Gouda. Ds. M. Goudriaan. Ds. M. Inhoudsopgave Woord vooraf Ds. J.A. van den Berg Week 1 God Week 2 Schepping Week 3 Zonde(val) Week 4 Welbehagen Ds. E. Gouda Week 5 Genade Week 6 Wet Week 7 Evangelie Week 8 Belofte Ds. M. Goudriaan Week

Nadere informatie

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom De Heilige Geest Deel 1: Wie en waarom Inhoud Inleiding Avond 1 Avond 2 Avond 3 Avond 4 Avond 5 Wie is de Heilige Geest? De komst van de Geest Ware wijsheid Je bent zelf een brief! Leven door de Geest

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel -2

Kennismaking met de bijbel -2 Kennismaking met de bijbel -2 1. Bidden, wat is dat en hoe doe je dat? 2. Wie is de Heilige Geest? 3. Heb ik de kerk nodig voor mijn geloof? 4. Welke toekomst staat mij te wachten? 5. Zie ik wat jij niet

Nadere informatie

Galaten 4:4-7 - Genade

Galaten 4:4-7 - Genade Galaten 4:4-7 - Genade We hebben zopas twee kinderen, een zoon en een dochter, opgedragen aan onze Vader. Daar is niets vreemd aan; we bidden gewoon voor deze kinderen en bidden dat de ouders hun kinderen

Nadere informatie

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht,

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Teksten: Gen. 18, 20-33 en Luc.11, 1-13 Vragen staat vrij. Heer, leer ons bidden De leerlingen vroegen aan Jezus; Heer, leer ons bidden.

Nadere informatie

- 1 - een Advocaat, een Voorspraak. Hij, die het voor ons opneemt. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe.

- 1 - een Advocaat, een Voorspraak. Hij, die het voor ons opneemt. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. - 1 - Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. We lezen in Johannes 14: 15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. Dat klinkt zwaar maar het is niet zwaar, want Johannes

Nadere informatie