HANDBOEK ENERGIEMANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK ENERGIEMANAGEMENT"

Transcriptie

1 HANDBOEK ENERGIEMANAGEMENT Reference number : Project number Version : 1.2 Date : Geschreven door Nagezien door Goedgekeurd door Datum & Handtek. Naam G. van Appeldoorn T. Langerveld L. Linders Functie EHS Manager Project Manager Algemeen directeur ALSTOM Transport B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, gebruikt of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALSTOM Transport B.V. REF:UTR/QA v.2.0 Page 1/17

2 VERSIEBEHEER Author Version Date Remarks G. van Appeldoorn Alle Initieel document G. van Appeldoorn Alle Aanpassingen n.a.v. audit 13/ G. van Appeldoorn Alle Aanpassingen t.b.v. niveau 4 CO2 Prestatieladder Handboek Energiemanagement Blz 2/17

3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING BELEID METHODIEK ALGEMEEN VASTSTELLEN ORGANISATIE GRENZEN INVENTARISATIE ENERGIESTROMEN NULMETING JUISTHEID EN VOLLEDIGHEIDSCONTROLE BENODIGDE DATASET INVENTARISATIEPROCES VERANTWOORDELIJKHEDEN KWALITEITSBORGING BIJLAGES BIJLAGE 1: JUISTHEID EN VOLLEDIGHEID CONTROLE BIJLAGE 2: BENODIGDE DATASET BIJLAGE 3: REFERENTIETABEL ISO BIJLAGE 4: BESCHRIJVING BEGRIPPEN PROCEDURES Handboek Energiemanagement Blz 3/17

4 1. INLEIDING In dit document wordt uiteengezet op welke wijze Alstom Transport BV haar energieverbruik en CO 2 management beheert. Uitgangspunten hierbij zijn het GHG-protocol (GreenHouseGas-protocol), NEN en (energiemanagement), waarbij dient te worden opgemerkt dat voor het bepalen van de organisatiegrenzen gebruik gemaakt wordt van de operational control methode volgens het GHG-protocol. Tevens is de door ProRail omschreven laterale methode toegepast om vast te stellen of er AC leveranciers binnen het Alstom concern naar voren komen die een belangrijke bijdrage hebben in de CO 2 uitstoot van Alstom Transport BV. Vervolgens is gekeken op welke wijze inzicht te verkrijgen is in de bijbehorende uitstoot. Het energiemanagement handboek heeft tot doel om te zorgen voor een eenduidige inventarisatie die periodiek conform dezelfde uitgangspunten uitgevoerd kan worden. Tevens zijn voor het uitvoeren van de CO 2 -inventarisatie alle relevante zaken opgenomen die kunnen worden geïmplementeerd in het bestaande bedrijfsvoeringsysteem. De in dit handboek genoemde procedures zijn opgenomen in het ISO 9001 kwaliteitsmanagement systeem. Navolging van de procedures, de onderliggende werkinstructie en de totstandkoming van de benodigde documenten, is onderwerp van interne-audits vanuit de kwaliteitsorganisatie. Op deze wijze is het energiemanagement een vast onderdeel van de kwaliteitscirkel: Plan: Het vaststellen van de doelstellingen en processen, Do: Implementatie van de processen, Check: Beoordelen van dat wat gemeten is in relatie tot beleid en doelstellingen, Act: Treffen van maatregelen om tot verbetering te komen. In het handboek zal speciale aandacht gegeven worden aan de rol van energiemanager. Deze is proceseigenaar van de energiemanagementprocessen. De taken van energiemanager vallen onder de verantwoordelijkheid van de EHS manager wat inbedding binnen de organisatie borgt. Handboek Energiemanagement Blz 4/17

5 2. BELEID Uitgangpunten voor het energiebeleid zijn: Wetgeving, Regelgeving, Klanteisen, Corporate doelstellingen. Op basis van deze uitgangspunten worden de besparingsdoelstellingen door de verantwoordelijke managementteams opgesteld en door de Energiemanager opgenomen in het document CO2 Doelstellingen en besparingsplan. Opvolging en de controle of de uitgangspunten nog actueel zijn is de verantwoordelijkheid van de Energiemanager. De verwachte besparing wordt doorgerekend in het document Alstom Transport duurzaamheidgegevens, de effectiviteit van de vanuit het beleid genomen maatregelen wordt conform de procedure EHS-NLD-PRO-001 Controle energiemanagement proces bewaakt. Terugkoppeling over de effectiviteit van de maatregelen vindt plaats door de Energiemanager binnen EHS overlegstructuur met de betrokken vestigingsverantwoordelijken en managementteams. Besluiten over eventueel nodige aanpassingen worden binnen in deze overlegstructuren genomen en vastgelegd in de bijbehorende notulen en opgenomen in het CO2 Doelstellingen en besparingsplan. Een samenvatting van de resultaten van de besparingsdoelstellingen wordt vastgelegd in het EHS jaarverslag. Het beleid wordt zowel intern als extern gecommuniceerd conform het communicatieplan, de effectiviteit van dit communicatieplan wordt jaarlijks in overleg met de Energiemanager gecontroleerd door de Communicatie manager en waar nodig bijgesteld. Handboek Energiemanagement Blz 5/17

6 3. METHODIEK 3.1 ALGEMEEN In dit hoofdstuk worden de stappen beschreven die gevolgd zijn om tot een juiste bepaling te komen van het energieverbruik van het bedrijf conform het GHG-protocol en de laterale methode van ProRail t.a.v. de organisatiegrenzen. Het energie-inventarisatie proces kan op hoofdlijnen als volgt worden weergegeven: Het bovenstaande proces, met uitzondering van de interne audit, wordt eens per kwartaal opnieuw uitgevoerd, zodat met voldoende mate van zekerheid vastgesteld kan worden dat de uiteindelijke energiemeting overeenkomt met de werkelijkheid. De interne audit wordt eenmaal per jaar uitgevoerd. Hiermee kunnen trendafwijkingen voortkomend uit de periodieke inventarisatie worden verklaard. Per kwartaal wordt tevens een inventarisatierapportage opgesteld. Deze heeft betrekking op het gehele energiezorgsysteem en het functioneren daarvan. Uitgaande van een goed functionerend en ongewijzigd inventarisatieproces heeft deze rapportage tot doel om de behaalde resultaten te kunnen voorleggen aan het managementteam. Op basis waarvan verdere sturing gegeven kan worden aan het CO 2 reductiebeleid. 3.2 VASTSTELLEN ORGANISATIE GRENZEN Het vaststellen van de organisatiegrenzen wordt uitgevoerd op basis van de operational control methode volgens het GHG-protocol. Op basis van de uitkomst van de operational control wordt middels een Paretoanalyse vastgesteld bij welke leveranciers 80 procent van de inkoopomzet wordt gerealiseerd. Tot slot Handboek Energiemanagement Blz 6/17

7 wordt via de laterale methode vastgesteld of deze leveranciers in de organisatie grenzen. Op deze wijze houdt Alstom Transport BV zicht op de interne partijen die direct dan wel indirect te beïnvloeden zijn om zich te verantwoorden over hun CO2 uitstoot. Bij de periodieke inventarisatie zal er bekeken worden of er redenen zijn om de grenzen bij te stellen. Conform het GHG-protocol zal dit alleen van toepassing zijn bij acquisities of verkoop van bedrijfsonderdelen. In de procedure EHS-NLD-PRO-001 Controle Energiemanagement proces, wordt aangeven hoe en in welke frequentie deze analyse moet worden uitgevoerd. 3.3 INVENTARISATIE ENERGIESTROMEN Als de organisatiegrenzen vastliggen is het van belang om alle energiestromen in beeld te krijgen. Het bepalen van de energiestromen 1 is conform GHG-protocol opgedeeld in scope 1, 2 en 3. In het kader van de ProRail CO2-Prestatieladder wordt de volgende afwijkende hantering van de verschillende scopes gebruikt. Het bepalen van de energiestromen is de eerste keer uitgevoerd worden door de bedrijfsprocessen goed te bestuderen. Binnen het bedrijf moet duidelijk zijn welke energiestromen aanwezig zijn en hoe deze te inventariseren dan wel te meten zijn. Als de energiestromen in kaart zijn gebracht zullen deze periodiek worden gecontroleerd op volledigheid. Organische groei kan van invloed zijn op de vastgestelde 1 Naast de energieverbruikcategorieën kent het GHG ook aandacht voor koelmiddelen die eveneens een sterk broeikaseffect hebben. Overigens wordt als onderdeel van de CO 2 footprint vastgesteld of er nog andere broeikasgassen binnen Alstom Transport aanwezig zijn. Handboek Energiemanagement Blz 7/17

8 energiestromen en de uit te voeren inventarisatie, doordat er bijvoorbeeld nieuwe energieverbruikgroepen zijn vastgesteld. In de procedure EHS-NLD-PRO-001 Controle Energiemanagement proces, wordt aangeven hoe en in welke frequentie deze inventarisatie moet worden uitgevoerd. De procedure voor het bijstellen van de energiestromen is vermeld in de bijlage NULMETING Alstom Transport BV heeft gekozen om kalenderjaar 2009 als nulmeting te hanteren. 3.5 JUISTHEID EN VOLLEDIGHEIDSCONTROLE Een belangrijk onderdeel van de het gegevens verzamelen is het kunnen vaststellen in welke mate de aangeleverde data volledig en juist zijn aangeleverd. Tevens is van belang, indien er gebruik gemaakt wordt van omrekeningen of schattingen op basis van kengetallen, dit duidelijk aan te geven. Het streven is om tijdig en zo nauwkeurig mogelijk alle data beschikbaar te hebben voordat er gerapporteerd moet gaan worden. Sommige meetdata komen te laat binnen, zijn niet goed opgenomen of onvolledig. In dergelijke gevallen kan het zijn dat op basis van extrapolaties of andere wijze van schatten toch tot een volledige dataset gekomen kan worden die vergelijkbaar is met de nulmeting. Het streven binnen het bedrijfsvoeringsysteem zal zijn om het meetproces op de punten tijdigheid, volledigheid en juistheid steeds verder te optimaliseren. Dit betekent dat er gekeken zal moeten worden naar geautomatiseerde oplossingen. Het is verstandig, indien mogelijk, de controle stappen te combineren met controles die al genomen worden met bijvoorbeeld financiële data. Daarmee kan enerzijds de consolidatie van de CO 2 -uitstoot meelopen met die van de financiën en anderzijds kunnen de financiële stromen worden gebruikt als volledigheidscontrole. Degene die de energierekeningen beoordeelt zou ook een controle moeten doen op de vastgestelde verbruiken. In bijlage 1 zijn de aandachtspunten bij het inzichtelijk en correct inventariseren van de emissie gegevens opgenomen. De stappen beginnen bij het aggregeren van data op het laagste niveau tot het rapporteren van de gegevens voor alle verschillende energiestromen. Het proces is vastgelegd in de procedure EHS-NLD-PRO-002 Duurzaamheid Management proces. 3.6 BENODIGDE DATASET De inventarisatie van de energiestromen vindt grotendeels plaats conform het GHG-protocol. Het gaat in scope 1 om het directe energieverbruik (incl. broeikasgassen airco s). Het zijn energiestromen die direct te beïnvloeden zijn. Het (in)directe energieverbruik in scope 2 als zijnde elektriciteitsverbruik is eveneens direct te beïnvloeden echter de emissies zijn normaal gesproken indirect. Voor de CO 2 prestatie ladder Handboek Energiemanagement Blz 8/17

9 geldt dat binnen scope 2 eveneens het zakelijke vliegverkeer en het gebruik van privé auto s voor zakelijke ritten is opgenomen. Het betreft immers direct te beïnvloeden categorieën. Scope 3 is een verzamelcluster voor alle indirecte energieverbruiken die grofweg gesteld niet direct te beïnvloeden zijn, maar wel indirect door het keuzeproces van de onderneming. In de praktijk blijkt vaak de meest energie- en daarmee in een aantal gevallen kosteffectieve besparingen in scope 3 te behalen. In feite valt dit voor Alstom onder duurzaam inkopen, waarbij de energieprestatie van producten en diensten die worden ingekocht tegen het licht worden gehouden. Echter dit geldt ook voor de producten en diensten die Alstom zelf afzet in de markt, waarbij de klant de energiekosten voor haar rekening neemt. Afhankelijk van de energiestroom zal ook de energie-eenheid verschillen. Bovendien is er vaak een extra eenheid nodig om het verbruik relatief te maken, zodat besparingen of juist stijgingen in het energieverbruik beter tot uitdrukking komen. In bijlage 2 zijn de benodigde gegevens (dataset) per scope en per energiestroom weergegeven. Daarbij is uitgegaan van een bredere dataset dan strikt genomen noodzakelijk is voor het bepalen van een CO 2 footprint. Om op een goede wijze energiemanagement in te kunnen richten is het van belang dat er inzicht is in bijvoorbeeld het aantal medewerkers, het aantal m² of het totaal aantal gereden kilometers. Op deze wijze is het mogelijk om KPI s te benoemen die een goed beeld geven van de energieprestatie van de organisatie. Tevens is aangeduid tot op welk niveau in de organisatie het verbruik moet zijn vastgelegd. 3.7 INVENTARISATIEPROCES Eén van de eerste maatregelen op het gebied van energiemanagement moet zijn de wijze van meten en registreren te borgen in het bedrijfsvoeringsysteem. Het inventarisatieproces is vastgelegd in de werkinstructie EHS-NLD-WMS-007 Werkinstructie Duurzaamheidgegevens. 3.8 VERANTWOORDELIJKHEDEN De procedures en werkinstructie worden begeleid door de Energiemanager. De Energiemanager heeft de verantwoordelijkheid en het mandaat om het energiemanagementproces operationeel invulling te geven. Het energiemanagementproces heeft als doel om er voor te zorgen dat alle relevante energiestromen periodiek worden gemeten en geanalyseerd. De Energiemanager is daarbij verantwoordelijk voor de kwartaalrapportage aan de Managementteams over het vastgestelde CO2 Doelstellingen en besparingsplan. Verantwoording wordt afgelegd over de actuele CO 2 uitstoot en de resultaten van de getroffen maatregelen om de CO 2 uitstoot terug te dringen. Tevens zal de Energiemanager concrete aanbevelingen doen om de doelstellingen verder aan te kunnen scherpen. De Managementteams dragen zorg voor het behalen van de CO 2 -reductiedoelstellingen. Handboek Energiemanagement Blz 9/17

10 4. KWALITEITSBORGING De kwaliteit van het energiemanagement wordt geborgd middels de procedures EHS-NLD-PRO-001 Controle Energiemanagement proces, en EHS-NLD-PRO-002 Duurzaamheid Management proces, waarin de processen wordt aangegeven. Middels de werkinstructie EHS-NLD-WMS-007 Werkinstructie Duurzaamheidgegevens wordt geborgd dat de gegevens met betrekking tot energieverbruik en CO 2 uitstoot op een consistente manier worden verzameld en vastgelegd en gerapporteerd aan de betrokken managementteams. De procedures en werkinstructies zijn opgemaakt en opgesteld conform de standaarden die hiervoor gelden binnen de Alstom organisatie, daarnaast zijn deze documenten ondergebracht in het kwaliteitsmanagement systeem van Alstom. Dit houdt in dat deze periodiek gereviewed zullen worden en opvolging van deze procedures en werkinstructie onderwerp is van interne audits vanuit de kwaliteitsmanagement organisatie. De verbindingen tussen ISO en ISO 9001 is aangegeven in bijlage 3. Consistentie van de gegevens met betrekking tot energieverbruik en CO 2 uitstoot wordt ook gecontroleerd in het Alstom EHS rapportage systeem Het maken van deze maandelijkse rapportage, die alle aspecten van het Alstom Veiligheid Gezondheid en Milieu beleid omvat, behoort tot de taken van de EHS manager. Opleidingsbehoeften vanuit energiemanagement worden geïdentificeerd in de jaarlijkse HRM cyclus en vastgelegd in het ALPS (Alstom People Service) systeem. De EHS manager in de rol van Energie manager is bevoegd om indien noodzakelijk externe deskundigen in te raadplegen. Handboek Energiemanagement Blz 10/17

11 5. BIJLAGES BIJLAGE 1: JUISTHEID EN VOLLEDIGHEID CONTROLE Hieronder zijn puntsgewijs de verschillende aandachtspunten genoemd die conform het GHG-protocol ingevuld moeten zijn: Data inventarisatie o Hoe gaan de gegevens ingevoerd worden? o Kloppen deze gegevens? o Waar komen de gegevens vandaan, in welk formaat staan deze opgeslagen? o Kunnen de gegevens automatisch uitgelezen worden? o Zijn er mogelijkheden om de data op het laagste niveau van controle op kwaliteit te voorzien? (Extra excel controles inbouwen) o Hoe worden de databases op versie gecontroleerd? o Zorg dat data altijd uit de nieuwste versie komt o Zijn alle gegevens aanwezig? o Niet alleen totalen aantallen, maar gespecificeerd, liever meer dan minder gegevens. o Kunnen gegevens overdracht meegenomen in al bestaande data stromen? o Voldoen huidige data stromen al aan deze eisen? o Kunnen huidige gegevens hoger op in de stroom gebruikt worden voor emissie inventarisatie? o Zijn inventarisatie processen klaar om regelmatig nieuwe gegevens te leveren? Data documentatie o Confirmeer dat referenties in primaire data zijn opgenomen o Controleer dat er kopieën zijn gearchiveerd van referenties o Controleer dat assumpties voor het beslissen over afbakening, methodes, activiteiten, conversie factoren, etc kloppen en gedocumenteerd zijn o Controleer dat veranderingen in gegevens gedocumenteerd zijn Emissies calculeren en controleren o Controleer of emissie eenheden, conversie factoren, en parameters kloppen o Controleer of eenheden correct zijn doorgevoerd in calculaties o Controleer de rekenmodellen in de spreadsheets o Controleer of input data en gecalculeerde data duidelijk verschillen o Controleer aan de hand van nacalculaties opvallende gegevens o Controleer consistentie van gegevens Handboek Energiemanagement Blz 11/17

12 BIJLAGE 2: BENODIGDE DATASET Hier wordt per energiestroom aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor een complete inventarisatie volgens het GHG protocol. Scope 1: o Fuel used (Brandstofverbruik): Gasverbruik voor verwarming in kubieke meters (m 3 ) of GJ totaal per vestiging Dieselverbruik (of gasolie) in machines (vb generatoren) in Liters (L) Benzineverbruik in machines (vb generatoren) in Liters (L) m 2 per gebouw Aantal medewerkers per vestiging o Business car travel (Bedrijfsauto s): Liters verbruikt, totaal per type brandstof (Diesel, Benzine, LPG, etc) Per auto (geel kenteken) Contractnummer Kilometers gereden per auto (Km) Type brandstof Verbruik per auto in liters (L) Normverbruik per auto (L/100 km) Daadwerkelijk verbruik (L/100 km) Klasse label auto (A, B, C, D, etc) o Airco Refrigerants (Airco koudemiddelen): Type koudemiddel (F-22, Freon, 407, etc) Hoeveelheid bijgevuld of anders data van bijvullen (kg) Scope 2: o Electricity purchased (elektriciteit): kwh ingekochte elektriciteit totaal, per vestiging (kwh) Type stroom en aanbieder (groenestroom, grijzestroom, etc) Aantal medewerkers per vestiging o Business air travel (werkgerelateerde vluchten): Gevlogen kilometers verdeeld in kort (0-700Kkm), middel ( km) en lange vluchten( 2500+) o Personal cars used for business travel (privé auto s voor bedrijfsdoeleinden) Gedeclareerde kilometers met privé auto s voor het bedrijf (km) Handboek Energiemanagement Blz 12/17

13 Scope 3 Bij scope 3 gaat het om het indirecte energieverbruik. Conform het GHG-protocol moeten de volgende rubrieken worden onderscheiden. Hierbij heeft ProRail ervoor gekozen dat en bedrijf tenminste 2 ketens hiervan moet nemen om de CO 2 uitstoot te berekenen. o Extractie en productie van aangekochte materialen en brandstoffen. Voor de brandstoffen kan gerekend worden met een algemene conversiefactor van het indirecte energieverbruik gerelateerd aan het directe energieverbruik uit scope 1 & 2. Transport gerelateerde energieverbruik o Transport van aangekochte materialen en producten (vervoer naar de bouwplaats) o Transport van aangekochte brandstoffen o Zakelijke reiskilometers per privé auto of vliegtuig (zitten conform CO 2 prestatieladder respectievelijk in scope 1 en scope 2) o Woon- werkverkeer, globaal te inventariseren op basis van postcode medewerkers nog een definitieve methodiek vaststellen. o Transport van verkochte producten o Transport van afval Indirect energieverbruik t.a.v. elektriciteitsgebruik in scope 2 o Extractie, productie en transport van brandstoffen voor elektriciteitscentrales (werken met standaard omrekenfactor op basis van de gebruikte elektriciteit) o Aangekochte elektriciteit die weer is doorverkocht o Transport en distributieverliezen van elektriciteit gerelateerd aan verbruik in scope 2 Lease assets, franchises en uitbestede activiteiten o Leased assets (machines e.d.) o Franchises, o CO 2 uitstoot van ingehuurd personeel voor realisatie werken (scope 1 en 2 emissies) Energieverbruik van verkochte producten tijdens hun levensduur o ICT apparatuur, generatoren, etc. o e.d. Afval verwerking o Verwerking van afval uit productie c.q. bouwproces o Verwerking van afval voortkomend uit de productie van aangekochte materialen en brandstoffen (b.v. afvalstromen bij productie spoorstaven, balast of beton) o Verwerking van verkochte producten aan het einde van de levensduur (b.v. verwijderen en verwerken dwarsliggers). De CO 2 prestatieladder vraagt om 2 verschillende activiteiten, die een significante hoeveelheid van de scope 3 CO 2 emissies betreffen, in kaart te brengen. Hierbij hebben vooral de categorieën met de meeste kans op besparingen de voorkeur. Handboek Energiemanagement Blz 13/17

14 BIJLAGE 3: REFERENTIETABEL ISO ISO 16001:2009 Alstom Transport BV Energiemanagementsysteem ISO 9001: : General requirements Handboek Energiemanagement 4.1: General requirements 3.2: Energy policy Alstom Corporate Statement 5.1 Management commitment 5.3 Quality policy Continual improvement 3.3: Planning 3.3.1: Identification and Controle Energiemanagement proces EHS-NLD-PRO Customer focus review of energy aspects Determination of requirements related to the product Review of requirements related to the product 3.3.2: Legal obligations Handboek Energiemanagement 5.2 Customer focus and other requirements Abonnement op vakliteratuur Determination of Abonnement op Alstom Global EHS Regs Alerts Web-site CO2 prestatieladder requirements related to the product Energy objectives, targets and programme(s) Alstom Corporate Statement Energiebesparingonderzoek Ridderkerk Alstom Transport Duurzaamheidgegevens Quality objectives Quality management system planning Continual improvement 3.4: Implementation and operation 3.4.1: Resources, roles, Handboek Energiemanagement 5.1 Management responsibility and authority Controle Energiemanagement proces EHS-NLD-PRO-001 commitment Duurzaamheidmanagement proces EHS-NLD-PRO Responsibility and Verantwoordelijken duurzaamheidgegevens per vestiging authority Management representative 6.1 Provision of resources 6.3 Infrastructure 3.4.2: Awareness, training Handboek Energiemanagement (Human resources) and competence General Competence, awareness and training Handboek Energiemanagement Blz 14/17

15 3.4.3 Communication Communicatie Plan Internal communication Customer communication 3.4.4: Energy management Handboek Energiemanagement (Documentation system documentation Controle Energiemanagement proces EHS-NLD-PRO-001 requirements) General Duurzaamheidmanagement proces EHS-NLD-PRO : Control of Handboek Energiemanagement Control of documents documents Controle Energiemanagement proces EHS-NLD-PRO-001 Duurzaamheidmanagement proces EHS-NLD-PRO : Operational control Handboek Energiemanagement Controle Energiemanagement proces EHS-NLD-PRO Planning of product realization Duurzaamheidmanagement proces EHS-NLD-PRO Determination of Verantwoordelijken duurzaamheidgegevens per vestiging requirements related to the product Review of requirements related to the product Design and development planning Design and development inputs Design and development outputs Design and development review Design and development verification Design and development validation Control of design and development changes Purchasing process Purchasing information Verification of purchased product Control of production and service provision Handboek Energiemanagement Blz 15/17

16 7.5.2 Validation of processes for production and service provision Preservation of product 3.5 Checking 3.5.1: Monitoring and Controle Energiemanagement proces EHS-NLD-PRO Control of monitoring measurement Duurzaamheidmanagement proces EHS-NLD-PRO-002 and measuring devices 8.1 (measurement, analysis and improvement) General Monitoring and measurement of processes Monitoring and measurement of product 8.4 Analysis of data 3.5.2: Evaluation of Controle Energiemanagement proces EHS-NLD-PRO Monitoring and compliance Duurzaamheidmanagement proces EHS-NLD-PRO-002 measurement of processes Monitoring and measurement of product 3.5.3: Nonconformity, Controle Energiemanagement proces EHS-NLD-PRO Control of corrective action and Duurzaamheidmanagement proces EHS-NLD-PRO-002 nonconforming product preventive action 8.4 Analysis of data Corrective action Preventive action 3.5.4: Control of records Controle Energiemanagement proces EHS-NLD-PRO Control of records Duurzaamheidmanagement proces EHS-NLD-PRO Internal audit of the Interne audit planning Internal audit energy management system 3.6 Review of the energy management by top management 3.6.1: General Handboek Energiemanagement General 3.6.2: Input to Controle Energiemanagement proces EHS-NLD-PRO Review input management review Duurzaamheidmanagement proces EHS-NLD-PRO : Outputs from Communicatie Plan Review output management review Handboek Energiemanagement Blz 16/17

17 BIJLAGE 4: BESCHRIJVING BEGRIPPEN PROCEDURES Actie Toelichting verantwoordelijke Vaststellen Aan de hand van Wet en regelgeving, klanteisen en MT TLS, besparingsdoelstellingen corporate doelstellingen. Controle Energiemanagement procedure MT TIS MT Transport Energiemanager Vaststellen Doormiddel van de laterale methode, beschreven door Energiemanager organisatiegrenzen ProRail, volgens het GHG protocol de organizational boundaries herbepalen. Controle moment Het logboek in de inventarisatiesheet bijwerken Energiemanager vastleggen inde rapportage Financiële Doormiddel van de inkoop stromen nagaan of de Controller energetische controle energiestromen correct zijn. Aanpassen inventarisatiehandleiding Indien er nieuwe energiestromen bekend zijn geworden of bestaande energiestromen zijn weggevallen dient dit te worden verwerkt in de werkinstructies van de inventarisatiehandleiding. Energiemanager Handboek Energiemanagement Blz 17/17

Handboek Energiemanagement Peek BV

Handboek Energiemanagement Peek BV Handboek management Peek BV Juni 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 beleid 4 Beleidsverklaring 4 3 Methodiek 5 4 Vaststellen organizational boundaries 6 5 Bepalen energiestromen 7 6. Uitvoering van de

Nadere informatie

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA Onderwerp Organisatie O 2 handboek : Rasenberg Infra INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 AFBAKENING... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 ORGANISATORISCHE AFBAKENING... 4 2.3 ENERGIESTROMEN...

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO)

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO) Procedure 07 CO 2 -prestatieladder 24 februari 2013 (FKO) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2. Methodiek voor de emissie inventaris 6 Procedure 07 CO 2-prestatieladder 2 Inleiding

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017)

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) 3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) Inhoudsopgave 1) Introductie... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Beleidsverklaring... 2 1.3 Rapportage... 2 2) Aanpak en afbakening... 3 2.1 Aanpak... 3 2.2 Afbakening...

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend manager: CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Inleiding Stuurcyclus Energiemanagement Methodiek voor de emissie inventaris

Inleiding Stuurcyclus Energiemanagement Methodiek voor de emissie inventaris 1. Inleiding 3 2. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2.1 Stuurcyclus 4 2.2 Verantwoordelijkheden 5 2.3 Documentatiesysteem 5 3. Methodiek voor de emissie inventaris 7 3.1 Verantwoordelijkheden voor de ontwikkeling

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Velddriel, 24 oktober Energiemanagementplan

Velddriel, 24 oktober Energiemanagementplan Velddriel, 24 oktober 2016 Energiemanagementplan VERANTWOORDING Document Energiemanagementplan 2016 Opdrachtgever Directie Van den Biggelaar Grond- en waterbouw Auteur J. (Joey) de Groot Datum 24 oktober

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement Plan

Kwaliteitsmanagement Plan Kwaliteitsmanagement Plan Naam Functie Datum Handtekening voor akkoord D.R. van den Berg / M.H.A. Brugman Auteur 18-01-2016 B. Safari Verantwoordelijk directielid 18-01-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 13-1-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2011 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 19-04-2012 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementplan

Kwaliteitsmanagementplan Kwaliteitsmanagementplan Datum 27 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2.1 Verantwoordelijkheden 6 2.2 Documentatiesysteem en archief 6 3. Methodiek voor de emissie

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2014 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 11-03-2015 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2 Versie: 1.0, 10-7-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1 Versie: 1.0, 14-4-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 2/8 1 Inleiding De wereld is in beweging. Niet alleen is dit te zien in het veranderen van het klimaat, maar ook de visie van de

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2015 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Procedure Energiemanagement... 3 2 Uitkomsten van het energie

Nadere informatie

Versie: 1.0, CO2 inventarisatie Q1 t/m Q4

Versie: 1.0, CO2 inventarisatie Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 15-1-2014 CO2 inventarisatie 2013 - Q1 t/m Q4 Inventory boundary Organizational boundaries René Prinsen Spoorwegmaterialen B.V., kantoorhoudende aan de Stationsweg Oost 259 in Woudenberg,

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

KWALITEITSMANAGEMENT PLAN

KWALITEITSMANAGEMENT PLAN KWALITEITSMANAGEMENT PLAN Erp, augustus 2017 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. van Oorschot (intern) A. Heerkens (extern) Akkoord namens de directie: B. Kerkhof Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stuurcyclus

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q3. Versie: 1.0, 14-10-2014

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q3. Versie: 1.0, 14-10-2014 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q3 Versie: 1.0, 14-10-2014 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine Railpro BV opereert in de spoormarkt. De onderneming levert spoorproducten en (logistieke)

Nadere informatie

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2014 TBI Infra B.V. Barendrecht, 29 juni 2015

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2014 TBI Infra B.V. Barendrecht, 29 juni 2015 Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2014 TBI Infra B.V. Barendrecht, 29 juni 2015 DNV GL Business Assurance B.V. Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht Postbus 9599, 3007 AN Rotterdam Tel.:

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Scope 1 emissies 5 3.2 Scope 2 emissies 7 4 Beheersing

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen C.S.C. Ceelen Sport Constructies Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

CO2 reductiedoelstellingen C.S.C. Ceelen Sport Constructies Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 CO2 reductiedoelstellingen 2016 C.S.C. Ceelen Sport Constructies Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 5 2.1. Subdoelstelling

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl CO2

Nadere informatie

Periodieke rapportage - H1 2012

Periodieke rapportage - H1 2012 Periodieke rapportage - H1 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4

Nadere informatie

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan Eti BV Auteur: John Nannings Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2016 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2016 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2016 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2015 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 04-04-2016 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

CO₂ Emissie inventaris 2015

CO₂ Emissie inventaris 2015 1 van 11 CO₂ Emissie inventaris 2015 Datum 17-2-2016 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 11

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 CO2-Prestatieladder Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014 Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Goedkeuring.1 Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Scherrenberg B.V. Versie d.d. 4-8-2015 Geactualiseerd d.d. 6-8-2015 Opgesteld door: J. Niezen Goedgekeurd door: N. Veenendaal Functie: KAM-Coördinator Functie:

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

INVENTARISATIE CO 2 EMISSIE 2012

INVENTARISATIE CO 2 EMISSIE 2012 2012 Versie 1.0 Datum: 3 MEI 2013 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Auteurs R. Neleman en B. Spaltman Autorisatie F. van der Sanden en M. Aben Kenmerk Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Datum 27 oktober 2011 Versie 1.0

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging Oosterhout 4 Scope 1 emissies 4 Scope

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Rapportage CO 2 -footprint Theuma

Rapportage CO 2 -footprint Theuma Rapportage CO 2 -footprint Theuma 2012 Datum: April 2013 Status: Eindrapport Betrokkenen: Bart Van Damme Bart Wauters Anouk Walinga Barbara De Kezel Theuma Theuma Theuma Beco 2 INHOUD SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 2.0, 5-11-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 2.0, 5-11-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 2.0, 5-11-2015 Toelichting behorende bij versie 2.0: Met ingang van 1 september 2015 heeft voestalpine WBN via een asset deal de bedrijfsactiviteiten van Rail

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V.

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V. EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V. Scope 1 & scope 2 Datum: 22 juli 2015 0 1. INLEIDING Brouwers Groenaannemers voert in het kader van haar MVO en duurzaamheidbeleid een actief klimaatprogramma

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport

Emissie inventaris rapport Emissie inventaris rapport Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Rapport - Auteur: Annieke van Ast Datum: 08-12-2016 Versie: 1.0-1 - Inhoud 1 Inleiding en verantwoording...

Nadere informatie

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V.

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Opgesteld door: Kader B.V. Versie: 1.0 Datum: 1 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Plan-Do-Check-Act... 3 2.1 Plan (Doelstellingen)... 3 2.2

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 Referentie : CO 2 prestatieladder 2.2-3.A.1 Revisie : 2.0 (correcties op 1.0) Datum : 20150901 Status : Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energie Management Programma. InTraffic

Energie Management Programma. InTraffic Energie Management Programma InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2012 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 13/3/2012 Marije de Vreeze Gegevens 0.3 5/4/2012 Dirk Bijkerk Input

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2011 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 21-2-2012

CO 2 inventarisatie 2011 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 21-2-2012 CO 2 inventarisatie 2011 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 21-2-2012 Inventory boundary Organizational boundaries Operational boundaries René Prinsen Spoorwegmaterialen B.V. Deze CO2 inventarisatie richt zich op

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

1 INLEIDING 1. 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2

1 INLEIDING 1. 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2 inhoudsopgave: 1 INLEIDING 1 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2 3 RESULTATEN 5 3.1 CO 2 emissies scope 1 en 2 in 2013 5 3.2 Onzekerheid in de resultaten 6 4 CONCLUSIE 7

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 16-3-2016

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 16-3-2016 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 16-3-2016 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 KEMA Emission Verification Services B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem Postbus 9599,

Nadere informatie

CO2 Footprint rapportage 2015 Raedthuys Holding B.V.

CO2 Footprint rapportage 2015 Raedthuys Holding B.V. CO2 Footprint rapportage 2015 Raedthuys Holding B.V. Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

WIJZIGINGEN T.O.V. VORIGE VERSIE 2 INLEIDING 3

WIJZIGINGEN T.O.V. VORIGE VERSIE 2 INLEIDING 3 1 van 21 INHOUDSOPGAVE WIJZIGINGEN T.O.V. VORIGE VERSIE 2 INLEIDING 3 1 VASTSTELLEN VAN DE ORGANISATORISCHE GRENS 4 1.1 Stap 1: Keuze startbedrijf 4 1.2 Stap 2: Bepaling van A aanbieders / leveranciers.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie