HANDBOEK ENERGIEMANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK ENERGIEMANAGEMENT"

Transcriptie

1 HANDBOEK ENERGIEMANAGEMENT Reference number : Project number Version : 1.2 Date : Geschreven door Nagezien door Goedgekeurd door Datum & Handtek. Naam G. van Appeldoorn T. Langerveld L. Linders Functie EHS Manager Project Manager Algemeen directeur ALSTOM Transport B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, gebruikt of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALSTOM Transport B.V. REF:UTR/QA v.2.0 Page 1/17

2 VERSIEBEHEER Author Version Date Remarks G. van Appeldoorn Alle Initieel document G. van Appeldoorn Alle Aanpassingen n.a.v. audit 13/ G. van Appeldoorn Alle Aanpassingen t.b.v. niveau 4 CO2 Prestatieladder Handboek Energiemanagement Blz 2/17

3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING BELEID METHODIEK ALGEMEEN VASTSTELLEN ORGANISATIE GRENZEN INVENTARISATIE ENERGIESTROMEN NULMETING JUISTHEID EN VOLLEDIGHEIDSCONTROLE BENODIGDE DATASET INVENTARISATIEPROCES VERANTWOORDELIJKHEDEN KWALITEITSBORGING BIJLAGES BIJLAGE 1: JUISTHEID EN VOLLEDIGHEID CONTROLE BIJLAGE 2: BENODIGDE DATASET BIJLAGE 3: REFERENTIETABEL ISO BIJLAGE 4: BESCHRIJVING BEGRIPPEN PROCEDURES Handboek Energiemanagement Blz 3/17

4 1. INLEIDING In dit document wordt uiteengezet op welke wijze Alstom Transport BV haar energieverbruik en CO 2 management beheert. Uitgangspunten hierbij zijn het GHG-protocol (GreenHouseGas-protocol), NEN en (energiemanagement), waarbij dient te worden opgemerkt dat voor het bepalen van de organisatiegrenzen gebruik gemaakt wordt van de operational control methode volgens het GHG-protocol. Tevens is de door ProRail omschreven laterale methode toegepast om vast te stellen of er AC leveranciers binnen het Alstom concern naar voren komen die een belangrijke bijdrage hebben in de CO 2 uitstoot van Alstom Transport BV. Vervolgens is gekeken op welke wijze inzicht te verkrijgen is in de bijbehorende uitstoot. Het energiemanagement handboek heeft tot doel om te zorgen voor een eenduidige inventarisatie die periodiek conform dezelfde uitgangspunten uitgevoerd kan worden. Tevens zijn voor het uitvoeren van de CO 2 -inventarisatie alle relevante zaken opgenomen die kunnen worden geïmplementeerd in het bestaande bedrijfsvoeringsysteem. De in dit handboek genoemde procedures zijn opgenomen in het ISO 9001 kwaliteitsmanagement systeem. Navolging van de procedures, de onderliggende werkinstructie en de totstandkoming van de benodigde documenten, is onderwerp van interne-audits vanuit de kwaliteitsorganisatie. Op deze wijze is het energiemanagement een vast onderdeel van de kwaliteitscirkel: Plan: Het vaststellen van de doelstellingen en processen, Do: Implementatie van de processen, Check: Beoordelen van dat wat gemeten is in relatie tot beleid en doelstellingen, Act: Treffen van maatregelen om tot verbetering te komen. In het handboek zal speciale aandacht gegeven worden aan de rol van energiemanager. Deze is proceseigenaar van de energiemanagementprocessen. De taken van energiemanager vallen onder de verantwoordelijkheid van de EHS manager wat inbedding binnen de organisatie borgt. Handboek Energiemanagement Blz 4/17

5 2. BELEID Uitgangpunten voor het energiebeleid zijn: Wetgeving, Regelgeving, Klanteisen, Corporate doelstellingen. Op basis van deze uitgangspunten worden de besparingsdoelstellingen door de verantwoordelijke managementteams opgesteld en door de Energiemanager opgenomen in het document CO2 Doelstellingen en besparingsplan. Opvolging en de controle of de uitgangspunten nog actueel zijn is de verantwoordelijkheid van de Energiemanager. De verwachte besparing wordt doorgerekend in het document Alstom Transport duurzaamheidgegevens, de effectiviteit van de vanuit het beleid genomen maatregelen wordt conform de procedure EHS-NLD-PRO-001 Controle energiemanagement proces bewaakt. Terugkoppeling over de effectiviteit van de maatregelen vindt plaats door de Energiemanager binnen EHS overlegstructuur met de betrokken vestigingsverantwoordelijken en managementteams. Besluiten over eventueel nodige aanpassingen worden binnen in deze overlegstructuren genomen en vastgelegd in de bijbehorende notulen en opgenomen in het CO2 Doelstellingen en besparingsplan. Een samenvatting van de resultaten van de besparingsdoelstellingen wordt vastgelegd in het EHS jaarverslag. Het beleid wordt zowel intern als extern gecommuniceerd conform het communicatieplan, de effectiviteit van dit communicatieplan wordt jaarlijks in overleg met de Energiemanager gecontroleerd door de Communicatie manager en waar nodig bijgesteld. Handboek Energiemanagement Blz 5/17

6 3. METHODIEK 3.1 ALGEMEEN In dit hoofdstuk worden de stappen beschreven die gevolgd zijn om tot een juiste bepaling te komen van het energieverbruik van het bedrijf conform het GHG-protocol en de laterale methode van ProRail t.a.v. de organisatiegrenzen. Het energie-inventarisatie proces kan op hoofdlijnen als volgt worden weergegeven: Het bovenstaande proces, met uitzondering van de interne audit, wordt eens per kwartaal opnieuw uitgevoerd, zodat met voldoende mate van zekerheid vastgesteld kan worden dat de uiteindelijke energiemeting overeenkomt met de werkelijkheid. De interne audit wordt eenmaal per jaar uitgevoerd. Hiermee kunnen trendafwijkingen voortkomend uit de periodieke inventarisatie worden verklaard. Per kwartaal wordt tevens een inventarisatierapportage opgesteld. Deze heeft betrekking op het gehele energiezorgsysteem en het functioneren daarvan. Uitgaande van een goed functionerend en ongewijzigd inventarisatieproces heeft deze rapportage tot doel om de behaalde resultaten te kunnen voorleggen aan het managementteam. Op basis waarvan verdere sturing gegeven kan worden aan het CO 2 reductiebeleid. 3.2 VASTSTELLEN ORGANISATIE GRENZEN Het vaststellen van de organisatiegrenzen wordt uitgevoerd op basis van de operational control methode volgens het GHG-protocol. Op basis van de uitkomst van de operational control wordt middels een Paretoanalyse vastgesteld bij welke leveranciers 80 procent van de inkoopomzet wordt gerealiseerd. Tot slot Handboek Energiemanagement Blz 6/17

7 wordt via de laterale methode vastgesteld of deze leveranciers in de organisatie grenzen. Op deze wijze houdt Alstom Transport BV zicht op de interne partijen die direct dan wel indirect te beïnvloeden zijn om zich te verantwoorden over hun CO2 uitstoot. Bij de periodieke inventarisatie zal er bekeken worden of er redenen zijn om de grenzen bij te stellen. Conform het GHG-protocol zal dit alleen van toepassing zijn bij acquisities of verkoop van bedrijfsonderdelen. In de procedure EHS-NLD-PRO-001 Controle Energiemanagement proces, wordt aangeven hoe en in welke frequentie deze analyse moet worden uitgevoerd. 3.3 INVENTARISATIE ENERGIESTROMEN Als de organisatiegrenzen vastliggen is het van belang om alle energiestromen in beeld te krijgen. Het bepalen van de energiestromen 1 is conform GHG-protocol opgedeeld in scope 1, 2 en 3. In het kader van de ProRail CO2-Prestatieladder wordt de volgende afwijkende hantering van de verschillende scopes gebruikt. Het bepalen van de energiestromen is de eerste keer uitgevoerd worden door de bedrijfsprocessen goed te bestuderen. Binnen het bedrijf moet duidelijk zijn welke energiestromen aanwezig zijn en hoe deze te inventariseren dan wel te meten zijn. Als de energiestromen in kaart zijn gebracht zullen deze periodiek worden gecontroleerd op volledigheid. Organische groei kan van invloed zijn op de vastgestelde 1 Naast de energieverbruikcategorieën kent het GHG ook aandacht voor koelmiddelen die eveneens een sterk broeikaseffect hebben. Overigens wordt als onderdeel van de CO 2 footprint vastgesteld of er nog andere broeikasgassen binnen Alstom Transport aanwezig zijn. Handboek Energiemanagement Blz 7/17

8 energiestromen en de uit te voeren inventarisatie, doordat er bijvoorbeeld nieuwe energieverbruikgroepen zijn vastgesteld. In de procedure EHS-NLD-PRO-001 Controle Energiemanagement proces, wordt aangeven hoe en in welke frequentie deze inventarisatie moet worden uitgevoerd. De procedure voor het bijstellen van de energiestromen is vermeld in de bijlage NULMETING Alstom Transport BV heeft gekozen om kalenderjaar 2009 als nulmeting te hanteren. 3.5 JUISTHEID EN VOLLEDIGHEIDSCONTROLE Een belangrijk onderdeel van de het gegevens verzamelen is het kunnen vaststellen in welke mate de aangeleverde data volledig en juist zijn aangeleverd. Tevens is van belang, indien er gebruik gemaakt wordt van omrekeningen of schattingen op basis van kengetallen, dit duidelijk aan te geven. Het streven is om tijdig en zo nauwkeurig mogelijk alle data beschikbaar te hebben voordat er gerapporteerd moet gaan worden. Sommige meetdata komen te laat binnen, zijn niet goed opgenomen of onvolledig. In dergelijke gevallen kan het zijn dat op basis van extrapolaties of andere wijze van schatten toch tot een volledige dataset gekomen kan worden die vergelijkbaar is met de nulmeting. Het streven binnen het bedrijfsvoeringsysteem zal zijn om het meetproces op de punten tijdigheid, volledigheid en juistheid steeds verder te optimaliseren. Dit betekent dat er gekeken zal moeten worden naar geautomatiseerde oplossingen. Het is verstandig, indien mogelijk, de controle stappen te combineren met controles die al genomen worden met bijvoorbeeld financiële data. Daarmee kan enerzijds de consolidatie van de CO 2 -uitstoot meelopen met die van de financiën en anderzijds kunnen de financiële stromen worden gebruikt als volledigheidscontrole. Degene die de energierekeningen beoordeelt zou ook een controle moeten doen op de vastgestelde verbruiken. In bijlage 1 zijn de aandachtspunten bij het inzichtelijk en correct inventariseren van de emissie gegevens opgenomen. De stappen beginnen bij het aggregeren van data op het laagste niveau tot het rapporteren van de gegevens voor alle verschillende energiestromen. Het proces is vastgelegd in de procedure EHS-NLD-PRO-002 Duurzaamheid Management proces. 3.6 BENODIGDE DATASET De inventarisatie van de energiestromen vindt grotendeels plaats conform het GHG-protocol. Het gaat in scope 1 om het directe energieverbruik (incl. broeikasgassen airco s). Het zijn energiestromen die direct te beïnvloeden zijn. Het (in)directe energieverbruik in scope 2 als zijnde elektriciteitsverbruik is eveneens direct te beïnvloeden echter de emissies zijn normaal gesproken indirect. Voor de CO 2 prestatie ladder Handboek Energiemanagement Blz 8/17

9 geldt dat binnen scope 2 eveneens het zakelijke vliegverkeer en het gebruik van privé auto s voor zakelijke ritten is opgenomen. Het betreft immers direct te beïnvloeden categorieën. Scope 3 is een verzamelcluster voor alle indirecte energieverbruiken die grofweg gesteld niet direct te beïnvloeden zijn, maar wel indirect door het keuzeproces van de onderneming. In de praktijk blijkt vaak de meest energie- en daarmee in een aantal gevallen kosteffectieve besparingen in scope 3 te behalen. In feite valt dit voor Alstom onder duurzaam inkopen, waarbij de energieprestatie van producten en diensten die worden ingekocht tegen het licht worden gehouden. Echter dit geldt ook voor de producten en diensten die Alstom zelf afzet in de markt, waarbij de klant de energiekosten voor haar rekening neemt. Afhankelijk van de energiestroom zal ook de energie-eenheid verschillen. Bovendien is er vaak een extra eenheid nodig om het verbruik relatief te maken, zodat besparingen of juist stijgingen in het energieverbruik beter tot uitdrukking komen. In bijlage 2 zijn de benodigde gegevens (dataset) per scope en per energiestroom weergegeven. Daarbij is uitgegaan van een bredere dataset dan strikt genomen noodzakelijk is voor het bepalen van een CO 2 footprint. Om op een goede wijze energiemanagement in te kunnen richten is het van belang dat er inzicht is in bijvoorbeeld het aantal medewerkers, het aantal m² of het totaal aantal gereden kilometers. Op deze wijze is het mogelijk om KPI s te benoemen die een goed beeld geven van de energieprestatie van de organisatie. Tevens is aangeduid tot op welk niveau in de organisatie het verbruik moet zijn vastgelegd. 3.7 INVENTARISATIEPROCES Eén van de eerste maatregelen op het gebied van energiemanagement moet zijn de wijze van meten en registreren te borgen in het bedrijfsvoeringsysteem. Het inventarisatieproces is vastgelegd in de werkinstructie EHS-NLD-WMS-007 Werkinstructie Duurzaamheidgegevens. 3.8 VERANTWOORDELIJKHEDEN De procedures en werkinstructie worden begeleid door de Energiemanager. De Energiemanager heeft de verantwoordelijkheid en het mandaat om het energiemanagementproces operationeel invulling te geven. Het energiemanagementproces heeft als doel om er voor te zorgen dat alle relevante energiestromen periodiek worden gemeten en geanalyseerd. De Energiemanager is daarbij verantwoordelijk voor de kwartaalrapportage aan de Managementteams over het vastgestelde CO2 Doelstellingen en besparingsplan. Verantwoording wordt afgelegd over de actuele CO 2 uitstoot en de resultaten van de getroffen maatregelen om de CO 2 uitstoot terug te dringen. Tevens zal de Energiemanager concrete aanbevelingen doen om de doelstellingen verder aan te kunnen scherpen. De Managementteams dragen zorg voor het behalen van de CO 2 -reductiedoelstellingen. Handboek Energiemanagement Blz 9/17

10 4. KWALITEITSBORGING De kwaliteit van het energiemanagement wordt geborgd middels de procedures EHS-NLD-PRO-001 Controle Energiemanagement proces, en EHS-NLD-PRO-002 Duurzaamheid Management proces, waarin de processen wordt aangegeven. Middels de werkinstructie EHS-NLD-WMS-007 Werkinstructie Duurzaamheidgegevens wordt geborgd dat de gegevens met betrekking tot energieverbruik en CO 2 uitstoot op een consistente manier worden verzameld en vastgelegd en gerapporteerd aan de betrokken managementteams. De procedures en werkinstructies zijn opgemaakt en opgesteld conform de standaarden die hiervoor gelden binnen de Alstom organisatie, daarnaast zijn deze documenten ondergebracht in het kwaliteitsmanagement systeem van Alstom. Dit houdt in dat deze periodiek gereviewed zullen worden en opvolging van deze procedures en werkinstructie onderwerp is van interne audits vanuit de kwaliteitsmanagement organisatie. De verbindingen tussen ISO en ISO 9001 is aangegeven in bijlage 3. Consistentie van de gegevens met betrekking tot energieverbruik en CO 2 uitstoot wordt ook gecontroleerd in het Alstom EHS rapportage systeem Het maken van deze maandelijkse rapportage, die alle aspecten van het Alstom Veiligheid Gezondheid en Milieu beleid omvat, behoort tot de taken van de EHS manager. Opleidingsbehoeften vanuit energiemanagement worden geïdentificeerd in de jaarlijkse HRM cyclus en vastgelegd in het ALPS (Alstom People Service) systeem. De EHS manager in de rol van Energie manager is bevoegd om indien noodzakelijk externe deskundigen in te raadplegen. Handboek Energiemanagement Blz 10/17

11 5. BIJLAGES BIJLAGE 1: JUISTHEID EN VOLLEDIGHEID CONTROLE Hieronder zijn puntsgewijs de verschillende aandachtspunten genoemd die conform het GHG-protocol ingevuld moeten zijn: Data inventarisatie o Hoe gaan de gegevens ingevoerd worden? o Kloppen deze gegevens? o Waar komen de gegevens vandaan, in welk formaat staan deze opgeslagen? o Kunnen de gegevens automatisch uitgelezen worden? o Zijn er mogelijkheden om de data op het laagste niveau van controle op kwaliteit te voorzien? (Extra excel controles inbouwen) o Hoe worden de databases op versie gecontroleerd? o Zorg dat data altijd uit de nieuwste versie komt o Zijn alle gegevens aanwezig? o Niet alleen totalen aantallen, maar gespecificeerd, liever meer dan minder gegevens. o Kunnen gegevens overdracht meegenomen in al bestaande data stromen? o Voldoen huidige data stromen al aan deze eisen? o Kunnen huidige gegevens hoger op in de stroom gebruikt worden voor emissie inventarisatie? o Zijn inventarisatie processen klaar om regelmatig nieuwe gegevens te leveren? Data documentatie o Confirmeer dat referenties in primaire data zijn opgenomen o Controleer dat er kopieën zijn gearchiveerd van referenties o Controleer dat assumpties voor het beslissen over afbakening, methodes, activiteiten, conversie factoren, etc kloppen en gedocumenteerd zijn o Controleer dat veranderingen in gegevens gedocumenteerd zijn Emissies calculeren en controleren o Controleer of emissie eenheden, conversie factoren, en parameters kloppen o Controleer of eenheden correct zijn doorgevoerd in calculaties o Controleer de rekenmodellen in de spreadsheets o Controleer of input data en gecalculeerde data duidelijk verschillen o Controleer aan de hand van nacalculaties opvallende gegevens o Controleer consistentie van gegevens Handboek Energiemanagement Blz 11/17

12 BIJLAGE 2: BENODIGDE DATASET Hier wordt per energiestroom aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor een complete inventarisatie volgens het GHG protocol. Scope 1: o Fuel used (Brandstofverbruik): Gasverbruik voor verwarming in kubieke meters (m 3 ) of GJ totaal per vestiging Dieselverbruik (of gasolie) in machines (vb generatoren) in Liters (L) Benzineverbruik in machines (vb generatoren) in Liters (L) m 2 per gebouw Aantal medewerkers per vestiging o Business car travel (Bedrijfsauto s): Liters verbruikt, totaal per type brandstof (Diesel, Benzine, LPG, etc) Per auto (geel kenteken) Contractnummer Kilometers gereden per auto (Km) Type brandstof Verbruik per auto in liters (L) Normverbruik per auto (L/100 km) Daadwerkelijk verbruik (L/100 km) Klasse label auto (A, B, C, D, etc) o Airco Refrigerants (Airco koudemiddelen): Type koudemiddel (F-22, Freon, 407, etc) Hoeveelheid bijgevuld of anders data van bijvullen (kg) Scope 2: o Electricity purchased (elektriciteit): kwh ingekochte elektriciteit totaal, per vestiging (kwh) Type stroom en aanbieder (groenestroom, grijzestroom, etc) Aantal medewerkers per vestiging o Business air travel (werkgerelateerde vluchten): Gevlogen kilometers verdeeld in kort (0-700Kkm), middel ( km) en lange vluchten( 2500+) o Personal cars used for business travel (privé auto s voor bedrijfsdoeleinden) Gedeclareerde kilometers met privé auto s voor het bedrijf (km) Handboek Energiemanagement Blz 12/17

13 Scope 3 Bij scope 3 gaat het om het indirecte energieverbruik. Conform het GHG-protocol moeten de volgende rubrieken worden onderscheiden. Hierbij heeft ProRail ervoor gekozen dat en bedrijf tenminste 2 ketens hiervan moet nemen om de CO 2 uitstoot te berekenen. o Extractie en productie van aangekochte materialen en brandstoffen. Voor de brandstoffen kan gerekend worden met een algemene conversiefactor van het indirecte energieverbruik gerelateerd aan het directe energieverbruik uit scope 1 & 2. Transport gerelateerde energieverbruik o Transport van aangekochte materialen en producten (vervoer naar de bouwplaats) o Transport van aangekochte brandstoffen o Zakelijke reiskilometers per privé auto of vliegtuig (zitten conform CO 2 prestatieladder respectievelijk in scope 1 en scope 2) o Woon- werkverkeer, globaal te inventariseren op basis van postcode medewerkers nog een definitieve methodiek vaststellen. o Transport van verkochte producten o Transport van afval Indirect energieverbruik t.a.v. elektriciteitsgebruik in scope 2 o Extractie, productie en transport van brandstoffen voor elektriciteitscentrales (werken met standaard omrekenfactor op basis van de gebruikte elektriciteit) o Aangekochte elektriciteit die weer is doorverkocht o Transport en distributieverliezen van elektriciteit gerelateerd aan verbruik in scope 2 Lease assets, franchises en uitbestede activiteiten o Leased assets (machines e.d.) o Franchises, o CO 2 uitstoot van ingehuurd personeel voor realisatie werken (scope 1 en 2 emissies) Energieverbruik van verkochte producten tijdens hun levensduur o ICT apparatuur, generatoren, etc. o e.d. Afval verwerking o Verwerking van afval uit productie c.q. bouwproces o Verwerking van afval voortkomend uit de productie van aangekochte materialen en brandstoffen (b.v. afvalstromen bij productie spoorstaven, balast of beton) o Verwerking van verkochte producten aan het einde van de levensduur (b.v. verwijderen en verwerken dwarsliggers). De CO 2 prestatieladder vraagt om 2 verschillende activiteiten, die een significante hoeveelheid van de scope 3 CO 2 emissies betreffen, in kaart te brengen. Hierbij hebben vooral de categorieën met de meeste kans op besparingen de voorkeur. Handboek Energiemanagement Blz 13/17

14 BIJLAGE 3: REFERENTIETABEL ISO ISO 16001:2009 Alstom Transport BV Energiemanagementsysteem ISO 9001: : General requirements Handboek Energiemanagement 4.1: General requirements 3.2: Energy policy Alstom Corporate Statement 5.1 Management commitment 5.3 Quality policy Continual improvement 3.3: Planning 3.3.1: Identification and Controle Energiemanagement proces EHS-NLD-PRO Customer focus review of energy aspects Determination of requirements related to the product Review of requirements related to the product 3.3.2: Legal obligations Handboek Energiemanagement 5.2 Customer focus and other requirements Abonnement op vakliteratuur Determination of Abonnement op Alstom Global EHS Regs Alerts Web-site CO2 prestatieladder requirements related to the product Energy objectives, targets and programme(s) Alstom Corporate Statement Energiebesparingonderzoek Ridderkerk Alstom Transport Duurzaamheidgegevens Quality objectives Quality management system planning Continual improvement 3.4: Implementation and operation 3.4.1: Resources, roles, Handboek Energiemanagement 5.1 Management responsibility and authority Controle Energiemanagement proces EHS-NLD-PRO-001 commitment Duurzaamheidmanagement proces EHS-NLD-PRO Responsibility and Verantwoordelijken duurzaamheidgegevens per vestiging authority Management representative 6.1 Provision of resources 6.3 Infrastructure 3.4.2: Awareness, training Handboek Energiemanagement (Human resources) and competence General Competence, awareness and training Handboek Energiemanagement Blz 14/17

15 3.4.3 Communication Communicatie Plan Internal communication Customer communication 3.4.4: Energy management Handboek Energiemanagement (Documentation system documentation Controle Energiemanagement proces EHS-NLD-PRO-001 requirements) General Duurzaamheidmanagement proces EHS-NLD-PRO : Control of Handboek Energiemanagement Control of documents documents Controle Energiemanagement proces EHS-NLD-PRO-001 Duurzaamheidmanagement proces EHS-NLD-PRO : Operational control Handboek Energiemanagement Controle Energiemanagement proces EHS-NLD-PRO Planning of product realization Duurzaamheidmanagement proces EHS-NLD-PRO Determination of Verantwoordelijken duurzaamheidgegevens per vestiging requirements related to the product Review of requirements related to the product Design and development planning Design and development inputs Design and development outputs Design and development review Design and development verification Design and development validation Control of design and development changes Purchasing process Purchasing information Verification of purchased product Control of production and service provision Handboek Energiemanagement Blz 15/17

16 7.5.2 Validation of processes for production and service provision Preservation of product 3.5 Checking 3.5.1: Monitoring and Controle Energiemanagement proces EHS-NLD-PRO Control of monitoring measurement Duurzaamheidmanagement proces EHS-NLD-PRO-002 and measuring devices 8.1 (measurement, analysis and improvement) General Monitoring and measurement of processes Monitoring and measurement of product 8.4 Analysis of data 3.5.2: Evaluation of Controle Energiemanagement proces EHS-NLD-PRO Monitoring and compliance Duurzaamheidmanagement proces EHS-NLD-PRO-002 measurement of processes Monitoring and measurement of product 3.5.3: Nonconformity, Controle Energiemanagement proces EHS-NLD-PRO Control of corrective action and Duurzaamheidmanagement proces EHS-NLD-PRO-002 nonconforming product preventive action 8.4 Analysis of data Corrective action Preventive action 3.5.4: Control of records Controle Energiemanagement proces EHS-NLD-PRO Control of records Duurzaamheidmanagement proces EHS-NLD-PRO Internal audit of the Interne audit planning Internal audit energy management system 3.6 Review of the energy management by top management 3.6.1: General Handboek Energiemanagement General 3.6.2: Input to Controle Energiemanagement proces EHS-NLD-PRO Review input management review Duurzaamheidmanagement proces EHS-NLD-PRO : Outputs from Communicatie Plan Review output management review Handboek Energiemanagement Blz 16/17

17 BIJLAGE 4: BESCHRIJVING BEGRIPPEN PROCEDURES Actie Toelichting verantwoordelijke Vaststellen Aan de hand van Wet en regelgeving, klanteisen en MT TLS, besparingsdoelstellingen corporate doelstellingen. Controle Energiemanagement procedure MT TIS MT Transport Energiemanager Vaststellen Doormiddel van de laterale methode, beschreven door Energiemanager organisatiegrenzen ProRail, volgens het GHG protocol de organizational boundaries herbepalen. Controle moment Het logboek in de inventarisatiesheet bijwerken Energiemanager vastleggen inde rapportage Financiële Doormiddel van de inkoop stromen nagaan of de Controller energetische controle energiestromen correct zijn. Aanpassen inventarisatiehandleiding Indien er nieuwe energiestromen bekend zijn geworden of bestaande energiestromen zijn weggevallen dient dit te worden verwerkt in de werkinstructies van de inventarisatiehandleiding. Energiemanager Handboek Energiemanagement Blz 17/17

Energiemanagement Strukton Groep

Energiemanagement Strukton Groep Energiemanagement Strukton Groep Krispijn Beek Strukton Bouw, Civiel & Worksphere 24 mei 2012 Versie 1.2 1 Energiemanagement Strukton Groep Inhoud 2 Energiemanagement Strukton Groep 3 Energiemanagement

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V.

Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V. Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V. Uitgiftedatum 06-09- 2013 Vertrouwelijk - 1 / 21 - Inhoud Beleidsverklaring... 3 Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies Siemens Nederland...

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder)

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3 (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) AMK Inventis Stef Jonker Januari 2012 1 2 Inhoudsopgave: 1 Inleiding en verantwoording... 4 2 Bedrijfsbeschrijving...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnMA2012 12.01 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep te Barendrecht CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep Zuideinde 68 2991 LK Barendrecht 10 januari 2014 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 1 Inhoudsopgave Verklaring 3 Inleiding

Nadere informatie

[3.B.2_2 Energie management actieplan]

[3.B.2_2 Energie management actieplan] 2012 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_2 Energie management actieplan] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_2 Energie management actieplan 1. ALGEMENE EISEN... 3 1.1 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie