CO2 Meest materiële emissies Scope 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO2 Meest materiële emissies Scope 3"

Transcriptie

1 CO2 Meest materiële emissies Scope 3 Onderwerp Scope 3 WBCSD/WRI GHG scope 3 standaard. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO2 prestatieladder) Revisiedatum Auteur drs. ing. Siemon Bruinsma Bedrijf B.V. Gecontroleerd drs. ing. Siemon Bruinsma Unit - CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

2 Inhoud Inleiding en verantwoording Beschrijving van de organisatie en meetperiode Meetperiode en basisjaar Waardeketen Bijdrage aan CO2-reductie bij de klant Relevante categorieën scope 3 emissies - voorstudie Inleiding CO2 prestatieladder vraag 3.A CO2 prestatieladder vraag 4.A.1 - scope GHG Table 4.3: Description of Scope 3 Categories Table 4.3: Scope 3 Categories & CO2 uitstoot & Data verzameling Voorwaarden ketenanalyses (eisen uit CO2 prestatieladder 2.0) De rangorde bepaling voor de ketenanalyses (aparte documenten) Ketenanalyse 1: CO2_Implementatievoorstel_samen_bestellen Ketenanalyse 2: CO2_ketenanalyse_Detectielussen A.2 Een kwaliteitsmanagement plan voor de inventaris CO2 prestatieladder hoofdstuk 4.A ISO hoofdstuk 6 GHG inventory quality management Bijlage 1: A3 schema voor GHG scope 3: Table 4.3: Scope 3 Categories Bijlage 2: Onderbouwing cijfers voor GHG tabel Purchased Goods & Services Transportation & Distribution (Upstream) Waste Generated in Operations Employee Commuting Use of Sold Products Bijlage 3: ISO hoofdstuk 6 (managing inventory quality) CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

3 Inleiding en verantwoording Dit rapport bevat een analyse van de scope 3 emissies en twee ketenanalyses van B.V. Het is het antwoord op eis 4A1 en 4A2 (pagina 85) van de CO2-prestatieladder 2.0 ( Hieronder volgt de tekst uit de CO2 prestatieladder versie 2.0: 4.A.1 Meest materiële emissies en twee ketenanalyses: Een rapportage met rangorde van alle (meest materiële) scope 3 emissies Het bedrijf dient een rapportage te kunnen overleggen waarin het laat zien dat het haar meest materiële (dominantie, bijv. qua CO₂-omvang) scope 3 emissies in kaart heeft gebracht. Het bedrijf heeft deze emissies in de rapportage geïdentificeerd en op grove wijze gekwantificeerd conform de WBCSD/WRI GHG scope 3 standaard ( Daarin dienen in principe alle categorieën upstream en downstream emissies te worden meegenomen. Het gaat hier niet om gedetailleerde analyses van scope 3 emissies. Doel is om op basis van een grove berekening, te komen tot een rangorde van de meest materiële scope 3 emissiebronnen die tezamen de grootste (70-80%) bijdrage leveren aan de totale scope 3 emissies van een bedrijf. De nieuwe WBCSD/WRI GHG scope 3 accounting standard geeft de criteria voor bepaling van de materialiteit van emissies: omvang, invloed, risico, kritisch voor stakeholders, outsourcing, overige. De rangorde dient aan te geven welke emissies in scope 3 voor het bedrijf meer en minder voorde hand liggen om een reductieaanpak voor te ontwikkelen. De berekende omvang van de scope 3 emissies dient bij de bepaling van de rangorde dan uiteraard het zwaarst gewogen te worden. In beperkte mate kan de rangorde vervolgens worden aangepast op grond van de overige 5 criteria. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om CO₂reductie na te streven in een keten waar het bedrijf evident geen enkele invloed op kan uitoefenen. Eisen aan de (selectie van onderwerpen voor) de analyses van de GHG-genererende ketens van activiteiten Uit deze rangorde selecteert het bedrijf de onderwerpen voor twee ketenanalyses en stelt deze op. De volgende nadere (rand)voorwaarden worden hierbij gesteld: 1. De ketenanalyses dienen betrekking te hebben op de projecten. 2. Het bedrijf dient eigen analyses uit te (laten) voeren. Het meeliften bij de uitvoering van een betaalde opdracht van een klant kan niet gezien worden als het voldoen aan de eisen. 3. Er dient een ketenanalyse te worden gemaakt voor één van de twee meest materiële emissies én een andere voor één van de zes meest materiële emissies (uit de rangorde). 4. De scope 3 accounting standard geeft de herkenbare structuur van elke ketenanalyse. 5. Het resultaat van zulk een analyse dient een aanvulling te zijn op de bestaande (gepubliceerde) kennis en inzichten of anders gesteld: dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. De genoemde WBCSD/WRI GHG scope 3 accounting standard geeft aan hoe in ketenanalyses en vervolgrapportages met de verschillende aspecten omgegaan dient te worden. Als voorbeeld het gebruik van de juiste data. Voor een ketenanalyse is het niet nodig direct uitgebreid gegevens op te vragen bij allerlei leveranciers. Het heeft meestal wel duidelijk meerwaarde om bij een of enkele leveranciers, dus selectief enkele cruciale gegevens op te vragen. Vaak is dat voldoende om een goede eerste versie van een ketenanalyse op te stellen. In de eerste editie van de ketenanalyses zal duidelijk aangegeven moeten worden welke kwaliteit van data is gehanteerd. Onderscheiden worden primaire data = van de werkelijke leveranciers (up) en gebruikers (down), en secundaire data = algemene cijfers en eigen schattingen. Wanneer cruciale primaire data toch aantoonbaar moeilijk verkrijgbaar zijn kan een eerste versie van een ketenanalyse, dus onder voorwaarden, in hoge mate gebaseerd worden op secundaire data. Eigen tijdgebrek is geen valide reden, wel gebrek aan medewerking van partners in de keten ondanks aantoonbare inspanningen. Voor alle relevante secundaire data dient de ketenanalyse in passende follow up te worden voorzien om later alsnog primaire data te krijgen. De nieuwe standaard geeft richtlijnen voor accurate gegevens over up- en downstream activiteiten. Daarvoor wordt inzake data verzameling een aanpak in 4 stappen gepresenteerd. Op basis van de eerste grove CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

4 berekeningen, worden de meest materiële emissies binnen de keten duidelijk; de data daarover worden vervolgens middels het opnieuw doorlopen van het proces verbeterd. Etc. De vervolgrapportages (4B2) doen verslag van de voortgang. 4.A.2 Een kwaliteitsmanagement plan voor de inventaris Doelstelling van een kwaliteitsmanagement plan is de garantie dat de emissies op een zo accuraat mogelijke wijze worden gerapporteerd. Zie punt aangevuld met van de ISO standaard en informatie omtrent data management opgenomen in hoofdstuk 10 van de Product Accounting & Reporting Standard, met name punten 4 en 6.Bovenstaande leidt ertoe dat men continue en systematisch streeft naar een verbetering van de data gebruikt voor het opstellen en uitwerken van de emissie-inventaris. CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

5 1. Beschrijving van de organisatie en meetperiode 1.1. BV biedt multidisciplinaire oplossingen (elektrotechnisch, mechanisch en ICT) voor de infrastructurele markt. BV levert totaaloplossingen bestaande uit producten, systemen en diensten. Het dienstenpakket omvat de gehele keten met activiteiten van ontwerp tot en met installatie, en van contracting tot en met asset management. Het gaat dan om de product markt combinaties: Openbare Verlichting, Verkeersinstallaties, Technische Infrastructuur (gas, water, elektra, etc), Objectgebonden installaties (bijvoorbeeld sluizen, verkeerscentrales), Railgebonden installaties en Hoogspanningsactiviteiten (hoogspanningsstations). Voor meer en actuele informatie: Meetperiode en basisjaar De periode waarover deze rapportage gaat is 2010, hetgeen ook het basisjaar is. In de ketenanalyses is dit 2009 omdat in dat jaar de ketenanalyses voor het eerst zijn gemaakt. CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

6 2. Waardeketen De volgende figuur beeldt de waardeketen van : 1 Advisering / Consultancy 2 Aanvraag werk (bestek) door de klant (de toekomstige eindgebruiker) 2.1 Calculatie (eventueel inclusief een globaal ontwerp) en gunnings fase 2.2 Projectmanagement 2.3 Ontwerp 2.4 Werkvoorbereiding 2.5 Inkoop en bestellen 3 Leverancier: (eind) fabricage materialen tot (half)product 3.1 Fabrieks Afname Testen (FAT) 3.2 Bouwplaatsinrichting: transport medewerkers, materieel en materialen () 3.3 Bouwplaatsinrichting: transport medewerkers, materieel en materialen (leveranciers en onderaannemers) 3.4 Bouwplaats: opslag materialen en materieel 3.5 Civiele (grondverzet) werkzaamheden waaronder het aanbrengen van kabels & leidingen 3.6 Specifieke installatie en montage werkzaamheden 3.7 Afvalafvoer 3.8 Testen en opleveren (SAT) 3.9 Demobilisatie bouwplaatsinrichting 4 In gebruikname en exploitatie door klant (eindgebruiker) 4.1Specifieke onderhoudswerkzaamheden 5 Decommisioning / uit gebruik name door klant (eindgebruiker) 6 Afval Figuur 2.1: Waardeketen N.B.: Onder de eindgebruiker wordt verstaan: de uiteindelijke opdrachtgever die de installatie betaald, zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, een netwerkbedrijf, een gemeente of ProRail. CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

7 3. Bijdrage aan CO2-reductie bij de klant De dienstverlening van draagt bij aan effectiviteits- en efficiencyverbetering in de operaties bij haar klanten in de keten. Vanuit de verschillende disciplines zijn er daarnaast specifieke voorbeelden te noemen waarvan de energiebesparing aantoonbaar is: Ontwerp tot en met installatie Het op basis van klanteisen ontwerpen en installeren van installaties. Voorbeelden zijn: Transformators met minder omzettingsverlies. Led verlichting (toegepast bij openbare verlichting en verkeersinstallaties). Schakelregiems voor installaties op basis van de vraag i.p.v. vaste tijdsregimes (bijvoorbeeld detectielussen, dimbare verlichting, etc). Kabelberekeningen en schakelregimes voor achterliggende verbruikende installaties zodat minder dikke bekabeling noodzakelijk is. Contracting / advies Op het gebied van milieu en duurzaamheid worden vanuit diensten verleend die bijdragen aan energiebesparing en CO2-reductie van de opdrachtgevers. Voorbeelden hiervan zijn: Smart grids. Toepassing van LED verlichting in plaats van conventionele verlichting. Asset management Het naast voorgeschreven onderhoud de klant adviseren en begeleiden bij renovaties en investeringen die moeten leiden tot een energiezuiniger en bedrijfszekerder asset. CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

8 4. Relevante categorieën scope 3 emissies - voorstudie 4.1 Inleiding In deze paragraaf wordt nader in gegaan op de verschillende scope 3 activiteiten van aan de hand van de indeling zoals genoemd in het Handboek CO2-prestatieladder 2.0. Figuur 4.1 Eigen verdeling CO2 emissies naar de projecten (hoofdstuk 7 GHG protocol) 4.2. CO2 prestatieladder vraag 3.A.1 Het bedrijf dient elk van de emissies die verband houden met de projecten, - binnen de emissie inventaris nader te specificeren voor de projectenportefeuille als geheel, - en binnen de projectenportefeuille nader te specificeren voor elk project afzonderlijk waarop CO₂gerelateerd gunningvoordeel verkregen is (niet vereist voor elk van de overige projecten). Daartoe volstaat om de emissies van het bedrijf (maar niet business air travel), te splitsen en deels toe te rekenen (verdelen) aan een aantal projecten. Doel is de aangrijpingspunten voor reductie inzichtelijk te maken. Net als bij financiële toerekening worden emissies die verband houden met overhead (zoals verwarming en elektriciteit voor hoofd- en regiokantoren, centrale magazijnen e.d.) daarom niet toegerekend aan de projecten; vervoer en transport tussen centrale locaties en de projecten worden wel toegerekend aan de projecten. Splitsing en toerekening aan (verdeling over) de projecten dient per emissie te gebeuren en naar analogie van de allocatie naar producten in sectie 7 van de Corporate value chain and accounting standard (WBCSD/WRI) ( protocol-scope-3-standard-draft-november pdf). Opmerking: deze norm geeft weer een andere indeling met meer categorieën van de scope 3 emissies dan de SKAO CO2 prestatieladder versie 2.0. Figuur 4.2: Scope indeling CO2 prestatieladder SKAO versus scope indeling GHG protocol CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

9 4.3. CO2 prestatieladder vraag 4.A.1 - scope 3 Conform hoofdstuk 7.2 van Corporate value chain and accounting standard: Companies should select the allocation approach that: Best reflects the causal relationship between the production of the outputs and the resulting emissions; Results in the most accurate and credible emissions estimates; Best supports effective decision-making and GHG reduction activities; and Otherwise adheres to the principles of relevance, accuracy, completeness, consistency and transparency. De CO2 emissies van derden is berekend op basis van 3 voorbeeldprojecten waarvan de leveranciers en onderaannemers bekend zijn. Van deze leveranciers is de reisafstand van de eigen locatie naar de Imtech projectlocatie berekend en indien er diensten ter plekke worden uitgevoerd (bijvoorbeeld graafwerkzaamheden) de CO2 uitstoot daarvan. De methode is niet echt nauwkeurig, omdat: Er wordt bij materiaalleveringen vanuit gegaan dat het om een enkele reis gaat (veronderstelling: de transporteur zal nog wel andere leveringsadressen hebben). Het transportmiddel niet altijd bekend is. Er vanuit wordt gegaan dat de leverancier vertrekt uit het pand van de leverancier terwijl dat niet zo hoeft te zijn, het kan ook vanaf een sublocatie zijn van de leverancier of vanaf een andere leverancier. De leverancier hoeft niet de fysieke leverancier te zijn (hij kan ook de tussenpersoon zijn die iets verkoopt en dat het transport en de levering door een ander wordt gedaan). De totale CO2 uitstoot van deze 3 projecten die door derden is veroorzaakt wordt afgezet tegen de totale omzet van deze 3 projecten. De voorbeeldprojecten zijn qua omvang niet groot omdat alles dan nog redelijk traceerbaar is. Dit heeft wel als nadeel dat er vanuit een kleine steekproef moet worden geëxtrapoleerd, hetgeen een minder goede betrouwbaarheid oplevert. De 3 projecten samengeteld geven een CO2 kengetal voor diensten en leveringen (upstream transport) GHG Table 4.3: Description of Scope 3 Categories Onderstaand de tabel met indelingen uit sectie 7 van de Corporate value chain and accounting standard (WBCSD/WRI) ( pdf). Upstream Scope 3 Emissions Downstream Scope 3 Emissions Category 1. Purchased Goods & Services 2. Capital Goods 3. Fuel- and Energy- Related Activities Not Included in Scope 1 or 2 4. Transportation & Distribution (Upstream) 5. Waste Generated in Operations 6. Business Travel 7. Employee Commuting 8. Leased Assets (Upstream) 9. Investments 10. Transportation & Distribution (Downstream) 11. Processing of Sold Products 12. Use of Sold Products 13. End-of-Life Treatment of Sold Products 14. Leased Assets (Downstream) 15. Franchises Tabel 4.4-1: Description of Scope 3 Categories en CO2 uitstoot CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

10 Figuur 4.4-2: tabel gevisualiseerd CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

11 Downstream Scope 3 Emissions Upstream Scope 3 Emissions CO2 Prestatieladder 5. Table 4.3: Scope 3 Categories & CO2 uitstoot & Data verzameling Onderstaand de voor ingevulde tabel uit Table 4.3: Description of Scope 3 Categories van het GHG protocol scope 3. De volledige tabel exclusief de kolom data bron en kwaliteit is te vinden als bijlage 1. De onderbouwing van de CO2 uitstoot is te vinden in bijlage 2. Category Ton CO2 Voorbeeld Data bron en kwaliteit 1. Purchased CO2 fabrikanten en Secundaire data: Extrapolatie aan de hand van 3 referentieprojecten en Goods & Services leveranciers gegevens Draka (CO2 uitstoot per euro omzet) in relatie met inkoopomzet aan kabels 2. Capital Goods 1 Transport van kapitaalgoederen zoals machines en ZBA vanaf de leverancier 3. Fuel- and Energy- Related Activities Not Included in Scope 1 or 2 4. Transportation & Distribution (Upstream) 5. Waste Generated in Operations > 57 Het gebruik van elektriciteit op de site van een klant En energieverbruikende activiteiten door onderaannemers 3698 Transport en werkzaamheden door onderaannemers > 80 Afval die o.a. naar Van Gansewinkel wordt afgevoerd 6. Business Travel 5 Het gebruik van trein, taxi s etc valt in het niet bij de rest. 7. Employee Commuting 8. Leased Assets (Upstream) 510 Woon werk verkeer waarvoor Imtech een vaste reiskostenvergoedin g geeft 20 Kantoorruimtes waarvoor we betalen bij klanten en mede combinanten naar Imtech valt in het niet bij de rest van de emissies Schatting: 700 monteurs. 70 % heeft eigen aggregaten en omvormers. Keten op projectlocaties worden apart bemeterd. Verbruik geschat op 3 kwh per dag voor boormachines, looplampen, laptops, etc. 30 % x 700 x 200 dagen x3 kwh x emissiefactor 0,455 kg co2 / kwh = 57,33 ton co2 Omdat ook onderaannemers energie verbruiken op de site van de opdrachtgever is dit getal veel hoger Secundaire data: Extrapolatie aan de hand van 3 referentieprojecten Tonnes of waste generated x default emission factors Secundaire data van Van Gansewinkel: Op projecten kunnen andere afvalverwerkers worden ingeschakeld(veelal in samenspraak met een combinant) en hier is geen inzicht in. Distance traveled x default emission factors Schatting: Hier is een schatting gemaakt van taxiritten et cetera Distance traveled and mode of transport estimated using average statistics x default emission factors Primaire data: Berekend op basis uitdraai woonwerkverkeer van de loonadministratie (file van september 2011 met alle medewerkers die deze vergoeding krijgen). De berekening is gemaakt op basis: Afstand woonwerkverkeer x 2 (heen en terug) x 200 werkdagen per jaar x 0,210 kg/km (emissiefactor onbekend). Er zijn slechts enkelen die per trein reizen en er fietsen ook een aantal (totalen hiervan onbekend) Estimated emissions based on e.g. floor space by building type Schatting: Onbekend maar klein in vergelijking tot de eigen panden. Veelal gaat het om slechts een aantal m2 die gehuurd worden (kleine kantoorunit). 9. Investments 0 geen Estimated emissions based on average statistics 10. Transportation & Distribution (Downstream) 11. Processing of Sold Products 12. Use of Sold Products 13. End-of-Life Treatment of Sold Products 0 De producten worden door Imtech Infra op de site van de klant geïnstalleerd 0 levert geen intermediate products.?? Hierbij gaat het om het energieverbruik van de producten die bij de klant installeert. 0 ton Geen inzicht in de recyclebaarheid of einde levenscyclus Estimated distance (tonne-km) traveled x default emission factors Secundaire data: De co2 emissies zijn verwerkt bij 4. Transportation & Distribution (Upstream) omdat deze partijen betaalt. Estimated energy use based on industry average statistics levert geen halffabricaten die door anderen weer worden bewerkt tot eindproduct Industry/national average statistics on product use Schatting: Imtech installeert vaak deelinstallaties en heeft weinig invloed op het energiegebruik (alleen bij design & construct bestekken). Schatting: verkoopt en installeert LED lampen op locaties van klanten. Deze LED lampen halveren het energiegebruik voor de toepassing verlichting bij de klant en het aantal vervangingen ten opzichte van conventionele lampen wordt met een factor 8 naar beneden gebracht. Verkoopcijfers zijn aanwezig over 2009, 2010 en 2011 (elk jaar fors groeiend) (gegevens hierover zijn confidentieel) Het gaat om o.a. lampen van en philips. Industry/national average statistics on disposal rates. heeft een beperkt inzicht in de end of life treatment van verkochte producten. Schatting: Er is wel inzicht bij meerjarige onderhoudsbestekken waarbij zelf CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

12 Category Ton CO2 Voorbeeld Data bron en kwaliteit geïnstalleerde onderdelen moeten worden gerepareerd of vervangen, bijvoorbeeld lampen. Er is hier echter geen rekenmodel op los te laten. 14. Leased Assets (Downstream) 0 ton Estimated emissions based on e.g. floor space by building type heeft geen downstream leased assets 15. Franchises 0 ton Estimated emissions based on e.g. floor space by building type heeft geen downstream leased assets Tabel 5.1: Description of Scope 3 Categories en CO2 uitstoot Samengevoegd met de scope 1 en 2 CO2 uitstoot ontstaat het complete beeld voor scope 1,2 en 3. CO2 uitstoot scope 1,2 en werkelijk werkelijk werkelijk prognose prognose scope 1 'directe emissies' scope 2 'indirecte emissies' scope 3 met GHG scope 3 categorieen 1. Purchased Goods & Services Capital Goods Fuel- and Energy- Related Activities Not Included in Scope 1 or Transportation & Distribution (Upstream) ,5 1478,5 5. Waste Generated in Operations Business Travel Employee Commuting Leased Assets (Upstream) Investments Transportation & Distribution (Dow nstream) Processing of Sold Products Use of Sold Products End-of-Life Treatment of Sold Products Leased Assets (Dow nstream) Franchises totaal scope 1,2 en index (basisjaar 2008 = 100) Tabel 5.2: Co2 uitstoot scope 1,2 en 3 (Zwarte getallen zijn reële cijfers, rode zijn schattingen) 6. Voorwaarden ketenanalyses (eisen uit CO2 prestatieladder 2.0) Eisen aan de (selectie van onderwerpen voor) de analyses van de GHG-genererende ketens van activiteiten Uit deze rangorde selecteert het bedrijf de onderwerpen voor twee ketenanalyses en stelt deze op. De volgende nadere (rand)voorwaarden worden hierbij gesteld: 6. De ketenanalyses dienen betrekking te hebben op de projecten. 7. Het bedrijf dient eigen analyses uit te (laten) voeren. Het meeliften bij de uitvoering van een betaalde opdracht van een klant kan niet gezien worden als het voldoen aan de eisen. 8. Er dient een ketenanalyse te worden gemaakt voor één van de twee meest materiële emissies én een andere voor één van de zes meest materiële emissies (uit de rangorde). 9. De scope 3 accounting standard geeft de herkenbare structuur van elke ketenanalyse. 10. Het resultaat van zulk een analyse dient een aanvulling te zijn op de bestaande (gepubliceerde) kennis en inzichten of anders gesteld: dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. De genoemde WBCSD/WRI GHG scope 3 accounting standard geeft aan hoe in ketenanalyses en vervolgrapportages met de verschillende aspecten omgegaan dient te worden. CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

13 Downstream Scope 3 Emissions Upstream Scope 3 Emissions CO2 Prestatieladder 7. De rangorde bepaling voor de ketenanalyses (aparte documenten) Category In ton CO2 nr ketenanalyse 1. Purchased Goods & Services Capital Goods Fuel- and Energy- Related Activities Not > 57 5 CO2_ketenanalyse_Detectielussen Included in Scope 1 or 2 4. Transportation & Distribution (Upstream) CO2_Implementatievoorstel_samen_bestellen CO2_ketenanalyse_Bouwplaatsinrichting 5. Waste Generated in Operations > Business Travel Employee Commuting Leased Assets (Upstream) Investments Transportation & Distribution 0 (Downstream) 11. Processing of Sold Products Use of Sold Products?? - Solaroad werkgroep 1 Energie (KKDZ) van Railforum 13. End-of-Life Treatment of Sold Products 0 ton 14. Leased Assets (Downstream) 0 ton 15. Franchises 0 ton De gekozen emissie inventarisatie moet conform het GHG-protocol voldoen aan de volgende criteria: Relevantie Mogelijkheden voor kostenbesparing Het voorhanden zijn van betrouwbare informatie Potentiële reductiebronnen Beïnvloedingsmogelijkheden heeft ervoor gekozen om 2 ketenanalyses verder uit te werken die behandeld worden in hoofdstuk 7.1 en Ketenanalyse 1: CO2_Implementatievoorstel_samen_bestellen Deze keten voldoet aan de GHG criteria: Relevantie In alle processen op bouwplaatsen komt dit voor. Mogelijkheden voor kostenbesparing Potentiële efficiencywinst is te behalen bestelmoment, planning, afroepschema en transport. Het voorhanden zijn van betrouwbare Betrouwbare informatie van bestelmomenten en leverdata zijn informatie redelijk betrouwbaar, de hoeveelheid volume (was het een volle vrachtwagen) is niet bekend. Potentiele reductiebronnen Beïnvloedingsmogelijkheden Aanvullend inzicht Transport en handling van producten. Groot, heeft invloed op leveranciers en transport. In samenwerkingsverbanden is vertrouwen kweken om samen te bestellen en af te roepen niet altijd mogelijk. Samen bestellen in niet erg gangbaar in de Infrabranche omdat men de concurrent / collega of de penvoerder liever niet te veel inzicht geeft in de primaire processen. De ketenanalyse valt in de categorie: 4. Transportation & Distribution (Upstream), de nummer 2 in de omvang van scope 3 CO2 uitstoot. De ketenanalyse is na te lezen in een apart document. In dit document zijn ook de reductiedoelstellingen en tussenrapportages weergegeven. CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

14 7.2. Ketenanalyse 2: CO2_ketenanalyse_Detectielussen Deze keten voldoet aan de GHG criteria: Relevantie De wijze van aanbrengen van vulmiddel levert een significante CO2 besparing op voor alle bedrijven die detectielussen aanbrengen. Tevens is het een enorme verbetering op het gebied van arbeidsomstandigheden en brandveiligheid Mogelijkheden voor kostenbesparing Kostenbesparing op gas en er behoeven geen stookketels meer te worden geplaatst in detectiewagens. Het voorhanden zijn van betrouwbare Betrouwbare informatie van gasgebruik voor de doeleinden van informatie detectielussen is betrouwbaar. Ook de inhuur van detectielus aanbrengbedrijven voor de piekmomenten in de productie is betrouwbaar. Potentiele reductiebronnen Beïnvloedingsmogelijkheden Aanvullend inzicht Gasverbruik voor het verwarmen van bitumen. Groot, heeft zelf deze activiteit in huis en kan onderaannemers dwingen dezelfde nieuwe methode te gaan gebruiken. Op klanten heeft een beperkte invloed omdat weinig klanten tot nu toe nog openstaan voor deze methodiek en vanwege de bestaande normen en voorschriften (die alleen gestookte bitumen accepteren en geen koude verwerking). De huidige methode van detectielussen verwerken is tientallen jaren oud (en voorgeschreven in bestekken) en deze nieuwe methode geeft inzicht in de verschillen. De keten valt in de categorie: 3. Fuel- and Energy- Related Activities Not Included in Scope 1 or 2, de nummer 5 in de omvang van scope 3 CO2 uitstoot. De ketenanalyse is na te lezen in een apart document. In dit document zijn ook de reductiedoelstellingen en tussenrapportages weergegeven. CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

15 8. 4.A.2 Een kwaliteitsmanagement plan voor de inventaris 8.1. CO2 prestatieladder hoofdstuk 4.A.2 Doelstelling van een kwaliteitsmanagement plan is de garantie dat de emissies op een zo accuraat mogelijke wijze worden gerapporteerd. Zie punt aangevuld met van de ISO standaard en informatie omtrent data management opgenomen in hoofdstuk 10 van de Product Accounting & Reporting Standard, met name punten 4 en 6.Bovenstaande leidt ertoe dat men continue en systematisch streeft naar een verbetering van de data gebruikt voor het opstellen en uitwerken van de emissie-inventaris ISO hoofdstuk 6 GHG inventory quality management 6.1 GHG information management The organization shall establish and maintain GHG information management procedures that: deel bewijs a) ensure conformance with the principles of this part of ISO 14064, Dit hele document b) ensure consistency with the intended use of the GHG inventory, Dit hele document c) provide routine and consistent checks to ensure accuracy and completeness of Bijlage 3 the GHG inventory, d) identify and address errors and omissions, and Bijlage 3 e) document and archive relevant GHG inventory records, including information Bijlage 3 management activities The organization s GHG information management procedures should consider the following: deel bewijs a) identification and review of the responsibility and authority of those responsible Bijlage 3 / voorblad for GHG inventory development b) identification, implementation and review of appropriate training for members of - the inventory development team c) identification and review of organizational boundaries; Jaarlijks in overleg met directie d) identification and review of GHG sources and sinks; In overleg met wagenparkbeheer, financiële afdeling en facility management e) selection and review of quantification methodologies, including GHG activity CO2 prestatieladder data and GHG emission and removal factors that are consistent with the intended normen use of the GHG inventory; f) a review of the application of quantification methodologies to ensure Bijlage 3 consistency across multiple facilities; g) use, maintenance and calibration of measurement equipment (if applicable); Bijlage 3 h) development and maintenance of a robust data-collection system; Bijlage 3 i) regular accuracy checks; Bijlage 3 j) periodic internal audits and technical reviews; Bijlage 3 k) a periodic review of opportunities to improve information management Bijlage 3 processes. heeft een aantal berekeningen gemaakt. Doel is om, net als bij de scope 1 en 2 rapportage, bronnen te zoeken of te verbeteren die een nog accuratere voorstelling kunnen geven. Kortom van schatting naar secundaire data naar primaire data. Bij interne energy audits zal getracht worden, net als bij de scope 1 en 2 rapportages, om te beoordelen of de data en de bronnen wel accuraat genoeg zijn en of deze kunnen worden verbeterd. CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

16 Bijlage 1: A3 schema voor GHG scope 3: Table 4.3: Scope 3 Categories Op een A3 schema (separaat bestand) zijn relevante kolommen voor Tabel 4.3 ingevuld. Onderstaande tabel is gebruikt om bepaalde criteria uit de bijlage te beoordelen met (geen invloed), 0 (gemiddelde invloed) of ++ (grote invloed). CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

17 Bijlage 2: Onderbouwing cijfers voor GHG tabel Purchased Goods & Services Goods, bijvoorbeeld kabel (CO2 emissie in kg per euro omzet van Draka, jaarverslag 2010 Draka): kocht in 2010 voor ongeveer euro aan kabels en appendages (bijv. moffen) bij meerdere leveranciers, waaronder Draka. Indien we stellen dat 70 % kabel is, dan is dit euro x 96 kg = 3500 x 96 = ton CO2 Bij elke miljoen omzet van is dit: ton / 190 miljoen omzet = 1768 ton / miljoen euro omzet van We hebben hier nu dus alleen kabel genomen (buiten lampen, armaturen en masten) Alleen categorie 1 is al > dan 1768 ton CO2 per miljoen euro omzet van Bij een omzet van 198 miljoen (2010) is dit: 198 x 1768 = ton CO2 4. Transportation & Distribution (Upstream) Aan de hand van een drietal referentieprojecten wordt categorie 4 uitgerekend op een secundaire wijze. Project 1 Het betreft een uitdraai in excel van het project N237 aanleg dynamische Openbare Verlichting (contractsom euro) uit het navision systeem met waar nodig detailinformatie van bestelopdrachten en facturen. Toeleveranciers voor materialen: TECHNISCHE UNIE BV 3 leveringen a 13,2 km enkele reis met vrachtwagen Vrachtauto < 20 ton a 295 g CO₂/tonkm = 26,4 x vrachtwagen 6 ton x 295 = 46,7 kg CO2 WAVIN BV (PE Kabelbuis Rd Met Trekdraad 50 L=50) 1 levering a 110 km enkele reis met vrachtwagen Vrachtauto < 20 ton a 295 g CO₂/tonkm = 110 x vrachtwagen 6 ton x 295 = 194,7 kg CO2 ELECTRO-DRAAD BV (diverse voedingskabels) 2 leveringen a 136 km enkele reis met vrachtwagen Vrachtauto < 20 ton 295 g CO₂/tonkm = 2 x 136 x vrachtwagen 6 ton x 295 = 481,4 kg CO2 PHILIPS BV (Armatuur SGS253 SON-T100W K EB I CR GB GR D6) 4 leveringen a 85,1 km enkele reis met vrachtwagen Vrachtauto < 20 ton a 295 g CO₂/tonkm = 4 x 85,1 x vrachtwagen 6 ton x 295 = 602,5 kg CO2 Diensten HOOGWERKERVERHUUR VAN DER VOORT B.V uur = 2 x 8 uur = 4 x Utrechthaven PN NIEUWEGEIN - N237 De Bilt = 4 x 15,4 km = 61,6 km + 10km rijden op project zelf = 71,6 km met een hoogwerker Vrachtauto < 20 ton a 295 g CO₂/tonkm = 71,6 x hoogwerker 3 ton x 295 = 63,4 kg CO2 BV HAAN TECHNIEK (Aarding N237-N238) CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

18 16 uur = 2 x 8 uur = 4 afstand Saal van Zwanenbergweg 2, 5026 RN Tilburg N237 De Bilt = 90,5 x 4 = 362 km met een busje Bestelauto a 630 g CO₂/tonkm =362 x 630 = 228 kg CO2 A.N. VAN IMPELEN EN ZN.BV (Inhuur minigraver incl. bediening) 40 uur = 2 x 8 uur = 10 x afstand herenstraat werkhoven N237 De Bilt = 10 x 18,7 km = 187 km met een transportwagen met laadbak a Vrachtauto < 20 ton a 295 g CO₂/tonkm = 187 x Vrachtauto 3 ton x 295 = 165,5 kg CO2 Minigraver 5 dagen a 20 liter diesel = 100 liter diesel = 100 x g CO₂/liter = 313,5 kg CO2 VAN DER LINDEN BV (verkeersmaatregelen: Geleidebakens dubbelzijdig) 2 leveringen vanuit Stoutenburg met waarschijnlijk wel aparte ritten =4 x 22,1 km = 88,4 km met Vrachtauto 3,5 10 ton a 480 g CO₂/tonkm = 88,4 x vrachtwagen 2 ton x 480 = 84,9 kg CO₂ Project 2 Het betreft een uitdraai in excel van het project aanleg Openbare Verlichting fietspad te Cuijck (contractsom euro) uit het navision systeem met waar nodig detailinformatie van bestelopdrachten en facturen. Toeleveranciers voor materialen: Kaal BV (mastenlevering) 1 levering a 38 km (Oss-Cuijck) enkele reis met vrachtwagen Vrachtauto < 20 ton a 295 g CO₂/tonkm = 1 x 38 x vrachtwagen 6 ton x 295 = 67,3 kg CO2 Diensten Minibank 2000 (Inhuur minigraver incl. bediening) 8 uur = 1 x 8 uur = 2 x afstand De Leibeek EX NISTELRODE Cuijck = 2 x 38 km = 76 km met een transportwagen met laadbak a Vrachtauto < 20 ton a 295 g CO₂/tonkm = 76 x Vrachtauto 3 ton x 295 = 67,3 kg CO2 Minigraver 1 dagen a 20 liter diesel = 20 liter diesel = 20 x g CO₂/liter = 62,7 kg CO2 Holland infracad (inmeten) 1 dag = 2 x 65 km (Nieuwkuijk Cuijck) = 2 x 65 x 210 g CO₂/km (vw caddy) = 27,3 kg CO2 Project 3 Het betreft een uitdraai in excel van het project vervanging 2 VRI s in Veendam (contractsom ongeveer euro) uit het navision systeem met waar nodig detailinformatie van bestelopdrachten en facturen. Toeleveranciers voor materialen: Geen, de systeemleverancier was de opdrachtgever en alle materialen werden ter plaatse verwerkt als zijnde een directielevering. Diensten Holscher Bebakening (verkeersmaatregelen) Adonisweg BH Leeuwarden naar Veendam = 93 km 2 ritten heen en terug voor plaatsen en afbreken verkeersmaatregelen = 4 x 93 x = 388 km met een transportwagen met laadbak a Vrachtauto < 20 ton a 295 g CO₂/tonkm = 388 x Vrachtauto 3 ton x 295 = 343,4 kg CO2 NAB (Aarding) 8 uur = 1 x 8 uur = 2 x afstand De Lavalstraat 1A 7903 BC Hoogeveen Veendam = 62 x 2 = 124 km met een busje Bestelauto a 630 g CO₂/tonkm =124 x 630 = 78 kg CO2 Van Lenthe Dalfsen (grondverzet) Deze aannemer werkte al voor de civiele partij daar en is ter plekke gecontracteerd dus we berekenen 2 uur (2 / 8 uur x 96 km x 2 x vrachtwagen 6 ton x 295 = 85 kg CO2 Uitkomst Co2 Totaal projecten omgerekend naar CO2 per miljoen euro omzet Omzet project 1, 2 en 3: = euro. Dus 4. Transportation & Distribution (Upstream): 1,519 Ton CO2 (Diensten). CO2 emissie door derden (scope 3 categorie 1) = 1,519 ton CO2 bij een omzet van van euro. CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

19 Bij elke miljoen omzet van is dit geëxtrapoleerd naar 11,208 ton CO2 (factor 7,3786 x 1,519 ton). 4. Transportation & Distribution (Upstream): 1,012 ton CO2 (Toeleveranciers voor materialen) CO2 emissie door derden (scope 3 categorie 4) = 1,012 ton CO2 bij een omzet van van euro. Bij elke miljoen omzet van is dit geëxtrapoleerd naar 7,467 ton CO2 (factor 7,3786 x 1,012 ton). Bij een omzet van 198 miljoen (2010) is dit: 198 x (11,208+7,467) = 3698 ton CO2 5. Waste Generated in Operations Deze (secundaire) berekening is gemaakt op basis van een afvalrapportage van Van Gansewinkel 2010 (Q1-Q4) en gegevens van Van Gansewinkel over haar CO2 uitstoot per kg afval. Kwartaal Gewicht (kg) Kwartaal Kwartaal Kwartaal Kwartaal Grand Total Figuur 5.1: De afvalstroom in soort en gewicht Afvalstroom Gewicht (kg) Bouw & sloop Destra data Folie/ kunststoffen 420 Gevaarlijk afval Hout Non ferro/rvs roestvrij Papier/ karton Restafval Schroot Grand Total Figuur 5.2: van Van Gansewinkel van 23 september 2011 De CO2 uitstoot = 613,510 ton x 0,106 ton co2/ton = 65 ton co2 Opmerking: Buiten van Gansewinkel om wordt er op projectbasis ook soms gekozen voor een andere afvalverwerker (indien een lokale aanbieder goedkoper is). CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

20 Het gaat naar schatting om 25 % van de gevallen (dus in werkelijkheid zal de CO2 van afvoer 125% x 65 = 81 ton CO2 bedragen). 7. Employee Commuting De primaire bron hiervoor is de afdeling loonadministratie die de woon-werkverkeervergoeding uitkeert op basis van postcode naar postcode (autogebruik) in kilometers. Hiervan is een aparte excel sheet beschikbaar. Of medewerkers daadwerkelijk de auto gebruiken of carpoulen, of een fiets of openbaar vervoer is onbekend. 12. Use of Sold Products De use of sold products is voor een grote onbekende in de zin van niet te kwantificeren. Bij veel klanten worden energiezuinige varianten geïnstalleerd, tenminste indien het bestek dit toelaat (bij Design & Construct bestekken bestaat die mogelijkheid tot innovatie) en bij bestekken waarbij voorgeschreven is dat een conventionele installatie moet worden vervangen door een energie zuinige. Gezien de omzet van en het vakgebied is de schatting die gemaakt is erg speculatief. CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

21 Bijlage 3: ISO hoofdstuk 6 (managing inventory quality) CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

22 CO2_scope3_Imtech_Infra_ docx 4 oktober van 22

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder)

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3 (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) AMK Inventis Stef Jonker Januari 2012 1 2 Inhoudsopgave: 1 Inleiding en verantwoording... 4 2 Bedrijfsbeschrijving...

Nadere informatie

Scope 3 analyse. Van: De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. Orgon B.V. R. Gerdes

Scope 3 analyse. Van: De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. Orgon B.V. R. Gerdes Scope 3 analyse De meest materiële emissies uit scope 3 Van: (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO2 prestatieladder) AMK Inventis Stef Jonker Orgon B.V. R. Gerdes November 2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding

Nadere informatie

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van Scope Scope 3 3 emissiebronnen 2-7-2012 Rapport opgesteld door KAM afdeling Versie: 1 Deze rapportage toont de rangorde van de meest materiële

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Meest materiele scope III emissies Inleiding Dit rapport bevat een analyse van de scope III emissies van Jade Beheer B.V. om te voldoen aan eis

Nadere informatie

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4 CO 2 -Prestatieladder niveau 4 Inzicht in energieverbruik Scope 3 emissiebronnen Op grond van normeis 4.A.1. van het Handboek zijn de meest materiële scope 3 emissies over het jaar 2013 in kaart gebracht.

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie

Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 1 van 12 Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 2 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode (bepaling relevantie scope 3 emissie categorie)... 4 2.1. Rangorde categorieën scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel"

Ketenanalyse herverlichting Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel" Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-07-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum:

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Inleiding Op 2 december 21 heeft Vialis het CO 2 -bewust certificaat op niveau 3 behaald. Niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is met name gericht

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V.

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V. SPIE NEDERLAND BV REVISIE 01 14 MEI 2014 SPIE NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE DISTRIBUTIE EN VERMENIGVULDIGING VAN DIT DOCUMENT OF DELEN HIERVAN IS ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN

Nadere informatie

Analyse & Verbetervoorstel Coating van VRA-kasten per batch

Analyse & Verbetervoorstel Coating van VRA-kasten per batch Analyse & Verbetervoorstel Coating van VRA-kasten per batch Onderwerp Coating van VRA kasten per batch Revisiedatum Auteur Pieter van Manen, Siemon Bruinsma Bedrijf B.V. Gecontroleerd Siemon Bruinsma Unit

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2014 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Gebr. Algra B.V. Huchten 1 9222 LP Drachtstercompagnie

Nadere informatie

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving VERSIEBEHEER Versie Datum Aangepast door Omschrijving 1.2 18/5/215 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. nieuwe uitstootgegevens 214 1.1 12/5/214 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. Eemland 1. 12/7/213 CBl/KMe

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Uitstoot ingehuurde onderaannemers van Datum opgesteld: 16 november 2015 Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond CO₂ Prestatieladder...4 1.2 Hemmen

Nadere informatie

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse CO 2 -Prestatieladder niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Colofon Titel Paraaf Ke Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur tenanalys Goedkeuring

Nadere informatie

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V.

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.2 Datum: 18-06-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies

Rapportage Scope 3 Emissies Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Haarsma Groep BV Waltaweg 6 8765 LP Tjerkwerd T: 0515

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Een duurzame toekomst, deel 2

Een duurzame toekomst, deel 2 Een duurzame toekomst, deel 2 Rapportage van de carbon footprint van 4Infra 2013 Definitieve rapportage Verantwoording Titel : Een duurzame toekomst, deel 2 Projectnummer : Referentienummer : Revisie :

Nadere informatie

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014 Voortgangsrapportage CO 2-emissiereductie Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste voortgangsrapportage sinds we gecertificeerd zijn op de CO 2-prestatieladder. De gehele voortgangsrapportage

Nadere informatie

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 3. Planning meetmomenten... 5 3.1 Traffic Service Nederland totaal... 5

Nadere informatie

Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen

Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen Pagina: 1 van 11 Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen Organisatie: Internetsite: Opgesteld door: Geaccordeerd door:

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE 1. INLEIDING De uitstoot van CO2 kan in kaart worden gebracht aan de hand van drie scope s. Emissies in scope 1 zijn alle directe emissies. Scope

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis"

Ketenanalyse stalen kozijnen in project Mauritshuis Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Koninklijke Woudenberg 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van

Nadere informatie

Meest Materiële scope 3 emissies

Meest Materiële scope 3 emissies Meest Materiële scope 3 emissies Opdrachtgever Maurice Huits Vialis Contactpersoon Christine Wortmann 06 4613 9518 Rapportage Referentie CW/160562 Versie 1.1 Datum 19 oktober 2016 Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V.

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V. Ketenanalyse Bermgras Groen Beheer Grafhorst B.V. Colofon Titel Ketenanalyse bermgras Status Definitief Versie 1.0 Datum 23-7-2014 Auteurs Martin Vos, Jan Bakker 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep CO2-Prestatieladder Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Doel van de ketenanalyse... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Foto: Thea van den Heuvel/DAPh Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Max Bögl 3 1.3. Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening

Nadere informatie

Ketenanalyse Energie besparende installaties

Ketenanalyse Energie besparende installaties Ketenanalyse Energie besparende installaties Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-08-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. 1/16 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten Max Bögl... 3 1.3 Opbouw... 3 Stap 1: Globale

Nadere informatie

Analyse rangorde scope 3 emissies

Analyse rangorde scope 3 emissies Analyse rangorde scope 3 emissies J Muilwijk Hoofdstuk: Doel van deze rapportage 1 Rapportagegegevens Soort rapportage Projectlocatie Analyse rangorde scope 3 emissies Polsbroek Opdrachtgever Opdrachtgever

Nadere informatie

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder 74100130-PGR/R&E 11-2658 Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder Arnhem, 21 november 2011 Auteur: R.G. Catau In opdracht van Schreuder Beheer B.V. KEMA Nederland

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK

Nadere informatie

Ketenanalyse hergebruik spoorstaven

Ketenanalyse hergebruik spoorstaven Ketenanalyse hergebruik spoorstaven Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Datum: 21 januari 2013 Referentie: 90005/032/vN Versie: 1.1 Status: Definitief Logitech B.V.

Nadere informatie

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Gevolgde stappen 3 3 Doelstelling Scope 3 emissie-inventaris 4 4 Vaststellen Scope 3 grenzen 4 5 Scope 3 emissiecategorieën 5 6 Datacollectie

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse 2016 Uitgevoerd voor: Van der Wiel Holding BV Bezoekadres: De Meerpaal 11 9206 AJ Drachten info@vanderwiel.nl Uitgevoerd door: AMK Inventis

Nadere informatie

Meest Materiële Emissies Scope 3

Meest Materiële Emissies Scope 3 Meest Materiële Emissies Scope 3 Opdrachtgever Contactpersoon Document B. Horsthuis K. van den Berg 2 april 2012 VolkerWessels BVGO +31 6 15 87 29 69 Referentie KB/111694 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0 Reductie Scope 3 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur(s) Erik Luiken Kenmerk 4.B.1 Reductie; scope 3 Datum 28-02-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN DOEL... 3 1.1 CO2 - Prestatieladder...

Nadere informatie

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE Erp, december 2014 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Scope

Nadere informatie

Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse? 3 1.2. Activiteiten

Nadere informatie

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 2.0

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 2.0 Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 2.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: december 2016 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel... 2 1.2 Motivatie

Nadere informatie

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO)

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO) Procedure 07 CO 2 -prestatieladder 24 februari 2013 (FKO) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2. Methodiek voor de emissie inventaris 6 Procedure 07 CO 2-prestatieladder 2 Inleiding

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Ketenanalyse staal. Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse staal. Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1.1 Wat is een ketenanalyse 3 1.2 Activiteiten Max Bögl 3 1.3 Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

CO 2 -reductieplan Scope 3

CO 2 -reductieplan Scope 3 CO 2 -reductieplan Scope 3 Opdrachtgever: Van Aalsburg B.V. Dick van Aalsburg Auteur: Jannieke van Aalsburg Machteld Houben, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud CO 2 -REDUCTIEPLAN SCOPE 3... 1 1 CO 2 REDUCTIEPLAN

Nadere informatie

4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES

4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES 4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES INHOUD 1. Inleiding... 2 3. Methodiek... 4 4. Indeling categorieën scope 3 emissiebronnen... 5 4.1 beschrijving van de categorieën... 5 4.2 Toelichting relevantie

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "Groene Verbinding A15"

Ketenanalyse Staal in project Groene Verbinding A15 Ketenanalyse Staal in project "Groene Verbinding A15" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Staal in project De Gagel Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK Groep

Nadere informatie

Scope 3 Analyse 2011

Scope 3 Analyse 2011 Algemeen gedeelte Blad : 1 van 7 Scope 3 Analyse 2011 Ippel Civiele Betonbouw B.V. Scope 3 Analyse Pag. 1 van 7 Algemeen gedeelte Blad : 2 van 7 INHOUDSOPGAVE Inleiding Stap 1: De hoofdlijnen van de waardeketen

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods"

Ketenanalyse Staal in project PGS windloods Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Meeuwisse 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies 5 Stap

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Memo keuzeproces ketenanalyses 2012

Memo keuzeproces ketenanalyses 2012 Aan : Joost van Rooy, Jean Jacques Wintreacken, Marcel Mulder, Manon Remeijsen, Alex Boss Van : Floor van der Wind Onderwerp : Ketenanalyses Atos Datum : 30-01-2012 Atos heeft besloten om in 2012 op te

Nadere informatie

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9 1 Inleiding In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert de KoningGroep twee analyses uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. De dominantie analyse en de keten

Nadere informatie

CO2 footprint. 2011 InTraffic

CO2 footprint. 2011 InTraffic CO2 footprint 2011 InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 22/2/2012 Marije de Vreeze Gegevens CO2 footprint 0.3 13/3/2012 Marije de

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Ketenanalyse Beton in project "Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west"

Ketenanalyse Beton in project Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west Ketenanalyse Beton in project "Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse

Nadere informatie

April 2014. Footprint

April 2014. Footprint April 2014 Footprint Emissie-inventaris 2015 Footprint Emissie-inventaris 2015 Maart 2016 Dit document is opgesteld volgens de NEN-ISO 14064-1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Bedrijfsbeschrijving... 5

Nadere informatie

Ketenanalyse daktuin in project "Dijkzone Groene Weide" te Arnhem

Ketenanalyse daktuin in project Dijkzone Groene Weide te Arnhem Ketenanalyse daktuin in project "Dijkzone Groene Weide" te Arnhem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse Activiteiten SIGHT Landscaping Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland 1 Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland Auteur: Nick Ooms, Margriet de Jong Bedrijf: Traffic Service Nederland Autorisatiedatum: 17-05-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Jos van der Graaf Holding B.V.

Jos van der Graaf Holding B.V. Jos van der Graaf Holding B.V. Analyse CO2 uitstoot Auteurs Eindverantwoordelijk Bijlage : M. Wanner en J.K. Hoogendijk : E.A. van der Graaf : Emissie inventaris Dit document is bijlage 1 van het Directieverslag

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: Elk halfjaar Scope: ISO 50001 Laatste update: 28 maart 2014 Opgesteld door: Siemon Bruinsma siemon.bruinsma@imtech.com

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. Datum 9-3-2016 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage 4 5 Afbakening 4 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 Invalshoek A Inzicht Pagina: 13 / 18 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods"

Ketenanalyse Staal in project PGS windloods Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods" Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1. Wat is een ketenanalyse 1.2. Activiteiten Meeuwisse 1.3. Opbouw Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies Stap 2: Keuze

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Ketenanalyse Beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse Beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Titel Ketenanalyse Beton Max Bögl Nederland B.V. Status Concept Versie 1.0 Datum 03-05-2013 Auteurs Duko Jonker, YnzePieksma, Thijs Lindhout Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

VERKORTE RAPPORTAGE DOMINANTIE-ANALYSE SCOPE 3

VERKORTE RAPPORTAGE DOMINANTIE-ANALYSE SCOPE 3 Pagina 1 van 5 VERKORTE RAPPORTAGE DOMINANTIEANALYSE SCOPE 3 Inleiding Voor certificering volgens de CO 2 Prestatieladder op niveau 4 is het noodzakelijk om de meest materiële emissies van de scope 3 emissies

Nadere informatie

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout!

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer, Hakkers

Ketenanalyse Woon-werk verkeer, Hakkers Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hakkers Titel Ketenanalyse Woon-werk verkeer, Hakkers Status Definitief Versie 1.2 Datum 28-5-2014 Auteurs Martin Vos Hanneke Schep Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Dominantieanalyse Scope 3

Dominantieanalyse Scope 3 CO 2 Prestatieladder Dominantieanalyse Scope 3 Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Aspect(en): 4.A.1 Datum: 18 oktober 2013 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 3 2.0 Doelstelling...

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Meest materiële Scope 3 emissies

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Meest materiële Scope 3 emissies Eaton Industries (Netherlands) B.V. Meest materiële Scope 3 emissies Versiebeheer Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 10-6-2016 Qonsultar, HvdV 1.0 1-7-2016 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v. vorige

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V.

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten De Jong en Zoon Beheer B.V. 3 1.3. Doel van de ketenanalyse 4 1.4.

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Scherrenberg B.V. Versie d.d. 4-8-2015 Geactualiseerd d.d. 6-8-2015 Opgesteld door: J. Niezen Goedgekeurd door: N. Veenendaal Functie: KAM-Coördinator Functie:

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies.

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. Appelweg 1 4782PX Moerdijk Versie Controle Opgesteld door Vrijgave 1 E. Raats G.J.P. Schilt-Kamerbeek T. Schilt KAM-manager KVGM-coördinator Algemeen

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie