1 Inleiding Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn Management en toezicht Leiderschap Medewerkers...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers..."

Transcriptie

1 Jaarplan 2015

2 Inhoud 1 Inleiding Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn Management en toezicht Leiderschap Medewerkers Organogram Financiën Veiligheid Toezichtstructuur Raad van Toezicht Programmaraad Projecten Projectmanagement Programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) Zorgaanbod in de forensische zorg Schema Focused Therapy (SFT) Risicotaxatie voor de Forensische Verslavingszorg (RIVJU) Forensische verslavingszorg Stoornis en Risico KeerJeKans (E-Health) Landelijke databanken en applicaties Landelijke Databank Risicotaxatie tbs (LDR-tbs) Naar een Lerende Praktijk van Behandeling en Risicomanagement Landelijke Databank Forensische Zorg, module fpa (LDFZ fpa) Datamanagement forensische zorg Kennismanagement Kennisdatabanken Onderzoek (PILLO), Instrumenten en Literatuur Organisatie van studiedagen, symposia en congressen Samenwerkingsverbanden en kenniskringen Kennisdeling en communicatie Leren en Implementeren Long-term Forensic Psychiatric Care (COST) Kwaliteitsnetwerken Kwaliteitsnetwerk FPA s Kwaliteitsnetwerk De Borg (SGLVG) Mogelijk nieuwe en in Ambulant werken Bijlage I Overzicht en Bijlage II Lijst van afkortingen... 58

3 Voorwoord Het EFP is in 2002 opgericht om de samenwerking, kennisdeling en professionalisering in de tbs-sector een impuls te geven. De doelstelling van toen geldt nog onverkort: aanbieders in de forensische zorg data en kennis laten delen en via wetenschappelijk onderzoek komen tot een evidence based behandelpraktijk. In het licht van de meerjarenafspraken in de forensische zorg en de beoogde invoering van de wet Forensische Zorg is de inzet om te komen tot professionalisering, kwaliteitsverbetering en evidence based werken actueler dan ooit. In de achterliggende jaren is de samenwerking tussen aanbieders van forensische zorg in een stroomversnelling gekomen. Na een start met alleen de forensisch psychiatrische centra (fpc) werkt het EFP nu met en voor de gehele sector en is ook de forensische verslavingszorg aangesloten bij het EFP. Naast deze uitbreiding van onze dienstverlening vond in 2014 de evaluatie van het EFP plaats waaruit blijkt dat het forensische veld het werk van het EFP positief beoordeelt en het EFP waardeert als een open, dienstbare, inhoudelijk toegewijde, resultaatgerichte organisatie. Het forensische veld heeft zich in de evaluatie expliciet uitgesproken over nut en noodzaak van een onafhankelijke, toegewijde partij aan wie datamanagement kan worden toevertrouwd en die management op een adequate manier kan verzorgen. Wij zijn blij en trots met deze positieve uitkomst! Maar dat is zeker geen reden om op onze lauweren te rusten. We gaan in 2015, samen met het veld, aan de slag met de verbeterpunten die ook uit de evaluatie naar voren zijn gekomen. Die liggen vooral op het terrein van de implementatie. Naast vele bereikte mijlpalen de afgelopen jaren zoals de opzet van de Landelijke Databank LDR-tbs en de updates van de zorgprogramma s is in de evaluatie ook geconstateerd dat de toepassing van deze producten over het algemeen goed, maar (te) langzaam verloopt. De oplossing moet volgens de conclusies uit de evaluatie vooral worden gezocht in de wisselwerking met het veld; het EFP is voor de voortgang en implementatie van en en programma s voor een groot deel afhankelijk van de motivatie en inzet van veldpartijen. De sleutel om de effectiviteit en daarmee de impact van het werk van het EFP te versterken ligt daarmee in handen van de sector zelf. Versterking van het eigenaarschap van het veld voor het EFP en haar programmering is hiervoor de aangewezen weg. We hopen deze weg, samen met het veld in 2015 succesvol te bewandelen. Hoe, dat leest u in ons jaarplan Gijs Bakkum, directeur September 2014 Pagina 1 van 58

4 1 Inleiding De en waar het EFP aan werkt zijn bepaald door het veld. Ze zijn divers en spelen zich af op verschillende terreinen. De overeenkomst is dat het en zijn waarbij inhoud en expertise worden geleverd door het veld, en het EFP coördineert en faciliteert. Het gaat om samenwerkingsen die de individuele instellingen overstijgen. Het EFP neemt het veld daarmee werk uit handen en zorgt door management en ondersteuning dat de zorginstellingen hun tijd kunnen besteden aan hun core business. Het EFP is op veel verschillende manieren betrokken bij de en. Elk vraagt om een andere rol en het EFP levert daarbij diensten op maat. Het EFP jaagt aan, ondersteunt, signaleert, voert uit, coördineert, verbindt waar nodig, enthousiasmeert en stimuleert. In dit jaarplan wordt getoond hoe het EFP het veld ondersteunt. In hoeverre dragen de en bij aan een betere zorg? Wat kan het veld in 2015 van het EFP verwachten? Dit jaarplan is een zakelijke opsomming en inventarisatie van de verschillende en waar het EFP bij betrokken is. Per deelterrein wordt in grote lijn aangegeven in hoeverre de verschillende werkzaamheden van het EFP bijdragen aan de missie van het EFP. Ook is een onderdeel opgenomen waarin de managementstructuur en -doelstellingen van het EFP staan omschreven. Tot slot schetsen we kort welke kansen we zien voor mogelijk nieuwe en die in 2015 gestart kunnen worden. Het jaarplan 2015 is daarmee als volgt opgebouwd: 1. In hoofdstuk 2, de management samenvatting, wordt in grote lijn aangegeven welke en we binnen welke deelterreinen uitvoeren in 2015 en in hoeverre zij bijdragen aan de missie van het EFP. 2. In het derde hoofdstuk staat de managementdoelstelling van het EFP omschreven op het gebied van leiderschap, medewerkers, financiën en veiligheid. 3. Het vierde hoofdstuk geeft een nader overzicht van elk : wat zijn de doelstellingen en de verwachte resultaten? De tekst is zo opgemaakt dat men kan doorklikken naar de bijlagen waarin de nadere uitwerking staat. De lezer kan zo kiezen voor meer verdieping. 4. In het vijfde hoofdstuk schetsen we kort welke mogelijke nieuwe en we kunnen starten in In hoofdstuk 5 staan de bijlagen I Overzicht en (bij hoofdstuk 3) II Lijst van afkortingen Evaluatie EFP Uit de EFP evaluatie van 2014 is naar gekomen dat een grotere inhoudelijke betrokkenheid van het gehele forensische veld bij de programmering van het EFP gewenst is. In 2015 zal het EFP stappen zetten om deze noodzakelijke, actieve betrokkenheid van het veld bij de jaarplannen te bevorderen. Hierbij zal het EFP per sector (fpc s, fpa s, verslaving, etc.) brainstormen met sleutelfiguren uit het veld. Hieruit volgen onderwerpen waarvan het veld aangeeft dat het relevant is dat het EFP dit oppakt of continueert. In de jaarplancyclus zal de Programmaraad met het EFP deze onderwerpen prioriteren en inplannen. Een dergelijk traject zal eens in de twee of drie jaar worden doorlopen. De andere jaren volstaat dan de huidige werkwijze d.w.z. het voorleggen van een EFP-notitie aan de gremia/ stakeholders. NB Dit jaarplan is opgesteld voordat alle resultaten van de evaluatie van het EFP beschikbaar waren, en zijn daarom niet allemaal opgenomen. De resultaten zijn later dit jaar wel beschikbaar. Als de resultaten daar aanleiding toe geven, wordt in onderling overleg met het veld en de Programmaraad van het EFP dit jaarplan alsnog hierop aangepast. Pagina 2 van 58

5 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn In dit hoofdstuk staat kort en bondig omschreven wat het veld van het EFP kan verwachten in Het is een overzicht op hoofdlijnen van de werkterreinen, welke en daar onder vallen en hoe deze bijdragen aan de missie en doelstelling van het EFP. Missie Het EFP ondersteunt het veld van de forensische zorg bij het verhogen van de kwaliteit van zorg, met als doel het bevorderen van de maatschappelijke veiligheid. De rol van het EFP is het bijeenbrengen van experts en expertise en het stimuleren van samenwerking en kennisdeling. Het EFP doet dit betrokken en resultaatgericht, samen met het veld. Visie Het EFP brengt de kennis en kunde van wetenschappers, professionals en bestuurders binnen het veld van de forensische zorg bij elkaar. Hieraan voegt het EFP eigen kennis van management en implementatie toe. Het EFP bundelt krachten, bevordert (internationale) samenwerking, maakt bestaande kennis breed toegankelijk en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe methoden en initiatieven. EFP-en overstijgen de reikwijdte van individuele instellingen en zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van forensische zorg. Werkterreinen: 1) Project- en programmamanagement Het EFP neemt voor het veld het management van diverse programma's en en op zich. Het EFP biedt procesmatige en inhoudelijke ondersteuning van deze en en programma's. Dit varieert van het opstellen van plannen van aanpak, het uitvoeren en bewaken van de voortgang, tot het opleveren van producten. Het EFP richt zich hierbij op overkoepelende activiteiten zoals het samenbrengen van landelijke (onderzoeks-)gegevens, het faciliteren van zorgprogrammering, of het ondersteunen van een veldbreed programma als Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Het EFP voert deze taken betrokken en resultaatgericht uit. 2) Databanken en Applicaties Het EFP ontwikkelt en beheert landelijke databanken. Dit behelst mede het vormgeven van alle bijbehorende technische, organisatorische en administratieve processen. Hieronder valt ook het verzamelen en beveiligen van alle gegevens. Het betreft risicotaxatiegegevens, recidivecijfers en behandel- en administratieve gegevens. Daarnaast worden methodes en applicaties ontwikkeld om data te analyseren, presenteren en visualiseren. Tevens maakt het EFP de databanken toegankelijk voor het veld ten behoeve van onderzoek. In overleg met betrokkenen bepaalt het EFP de randvoorwaarden voor het gebruik van de databanken en bewaakt het EFP de naleving daarvan. 3) Kennismanagement Het EFP deelt kennis en kunde. Hoe meer professionals hun kennis delen, hoe groter de 'collectieve intelligentie' van het forensische veld. Het EFP stimuleert dan ook continu het contact tussen deskundigen, verzamelt kennis en maakt deze toegankelijk. Dit gebeurt via vele activiteiten en en en de inzet van diverse communicatiemiddelen. De werkzaamheden zijn gevarieerd: het EFP organiseert congressen, laat literatuur- en haalbaarheidsonderzoek uitvoeren of faciliteert verschillende samenwerkingsverbanden. De komende jaren wordt het onderdeel Leren & Implementeren verder ontwikkeld, waarbij bestaande kennis en opgeleverde producten door opleiding en training daadwerkelijk in het veld worden ingezet en gebruikt. Pagina 3 van 58

6 4) Kwaliteitsnetwerken Het EFP is met de Kwaliteitsnetwerken een nieuwe weg ingeslagen die de komende jaren verder wordt voortgezet. De kwaliteitsnetwerken zijn gebaseerd op een methodiek uit Engeland van self- en peerreview; het 'Quality Network for Forensic Mental Health Services'. Het is een cyclische methode die start met het gezamenlijk bepalen van standaarden. Op basis hiervan volgt een zelfevaluatie en een reviewbezoek waarbij professionals van verschillende instellingen elkaar bevragen. De bevindingen worden opgenomen in een instellingsrapport en een landelijk rapport, die leiden tot het vaststellen van nieuwe acties en ontwikkelpunten voor het volgende jaar. De kwaliteitsnetwerken richten zich op het zoeken en delen van best practices tussen instellingen om zo te leren van elkaar. Patiënten en professionals hebben een actieve rol in deze kwaliteitsslag. De kwaliteitsnetwerken kunnen voor verschillende instellingen en expertisegebieden worden ingezet. Het EFP verzorgt het management van de kwaliteitsnetwerken en zorgt dat alle verschillende werkzaamheden, waaronder het trainen van reviewers, het begeleiden van reviewbezoeken en het opstellen van rapporten, soepel verlopen. Ad 1) Projectmanagement en programmamanagement 1. KFZ 2. Zorgaanbod in de forensische zorg Deelen: a. Basiszorgprogramma (basis ZP) b. Zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (ZP SGG) c. Zorgprogramma Psychische Stoornissen (ZP PSyS) d. Zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen (ZP PerS) e. Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ) f. Long-term Forensic Psychiatric Care (LFPC) g. Task Force Licht Verstandelijk Beperkten (TF LVB) 3. Schema Focused Therapy (SFT) 4. Risicotaxatie voor de Forensische Verslavingszorg 5. Forensische verslavingszorg 6. Stoornis en Risico 7. KeerJeKans (E-Health) Ad 2) Databanken en Applicaties 1. Landelijke Databank Risicotaxatie tbs (LDR-tbs) 2. Lerende Praktijk van Behandeling en Risicomanagement 3. Landelijke Databank Forensische Zorg, module fpa (LDFZ fpa) 4. Datamanagement in de Forensische sector Ad 3) Kennismanagement 1. Kennisdatabanken (Onderzoek (PILLO); Literatuur; Instrumenten) 2. Organisatie van meetings als studiedagen en congressen 3. Samenwerkingsverbanden en kenniskringen 4. Kennisdeling en communicatie via website, nieuwsbrief en social media 5. Leren & Implementeren 6. Long-term Forensic Psychiatric Care (COST) Ad 4) Kwaliteitsnetwerken 1. Kwaliteitsnetwerk FPA 2. Kwaliteitsnetwerk De Borg (SGLVG) Pagina 4 van 58

7 Lerende forensische praktijk De verschillende activiteiten van het EFP zijn met elkaar verbonden. Zo ontstaat er een geïntegreerd aanbod van makelen en schakelen. Bijvoorbeeld: lacunes in wetenschappelijke evidentie die uit de zorgprogrammering naar voren komen, kunnen een aanzet tot wetenschappelijk onderzoek geven. Dit onderzoek kan weer met behulp van de landelijke databank worden uitgevoerd om de resultaten daarvan te integreren in de relevante zorgprogramma s. Naar aanleiding van de resultaten kunnen en worden gestart. Zo ontwikkelt zich een lerende praktijk in de forensische zorg, waar nieuwe inzichten voortdurend de zorg kunnen verfijnen en verbeteren. Het EFP heeft hierin een signalerende en coördinerende rol. Ook KFZ en de in 2014 gestarte kwaliteitsnetwerken zijn een voorbeeld van deze manier van werken. Stakeholders Het EFP werkt intensief samen met partners uit het veld. Het EFP faciliteert en levert diensten op het gebied van management, en indien gewenst inhoudelijke ondersteuning. De stakeholders bestrijken een groot deel van het veld van de forensische zorg. Het betreft partners met wie de Directie Forensische Zorg (DForZo/DJI) zorg- en inkoopcontracten heeft afgesloten: de forensisch psychiatrische centra (fpc s), forensisch psychiatrische afdelingen (fpa s), en forensisch psychiatrische klinieken (fpk s). Sinds 2013 maakt ook de gehele forensische verslavingszorg deel uit van onze stakeholders hetgeen ons draagvlak en mogelijkheden substantieel heeft uitgebreid. In 2014 is een concrete start gemaakt met en voor de forensische verslavingszorg. Deze en worden in 2015 voortgezet dan wel afgerond. In 2015 wordt onderzocht welke diensten we kunnen leveren aan de ambulante forensische zorg 1. Afgevaardigden van al deze instellingen zijn vertegenwoordigd in de Programmaraad, Raad van Toezicht, onderdelen van het programma KFZ en de vele - en werkgroepen. Financiering De en van het EFP worden gefinancierd vanuit de jaarlijks vastgestelde begroting. Als er in de loop van het jaar nieuwe en bijkomen of aanvullende werkzaamheden nodig zijn dan zoekt het EFP waar nodig, volgens afspraak met de stakeholders, met de betrokken partners aanvullende financiering. Het is dus mogelijk om in 2015 nieuwe en toe te voegen wanneer financiering en personele inzet gerealiseerd kunnen worden. Zie hiervoor hoofdstuk 4. Projecten De en en activiteiten die het EFP in 2015 gaat uitvoeren zijn onderverdeeld in de genoemde vier werkterreinen. De werkterreinen worden hieronder kort omschreven en de en die er binnen vallen worden in hoofdstuk 3, en in de bijlagen vanaf pagina 26 uitgebreid omschreven. Evaluatie Na het verschijnen van de evaluatie 2014 stelt het EFP een plan van aanpak op om de aanbevelingen uit te voeren. Dit zal in 2015 zijn beslag krijgen. Een van de speerpunten uit de evaluatie is dat betrokkenheid van het veld noodzakelijk is om de effectiviteit en daarmee de impact van het werk van het EFP ten behoeve van het veld te versterken. Hiertoe zal het EFP de verschillende partijen in het veld benaderen om met elkaar thema s en prioriteiten te bepalen voor de komende jaren. Het EFP zal in 2015 ook implementatie van resultaten nadrukkelijker op de agenda gaan zetten. 1 Een optie is het ontwikkelen van een Ambulant Basis ZP. Pagina 5 van 58

8 3 Management en toezicht In dit hoofdstuk wordt getoond hoe het EFP werkt aan (personeel)management en leiderschap. Welke uitgangspunten worden gehanteerd en hoe wordt het vormgegeven? Hierbij wordt ingegaan op de onderdelen leiderschap, medewerkers, financiën, veiligheid en toezicht. 3.1 Leiderschap Het EFP-team bestaat uit 15 medewerkers (12,88 fte). Het managementteam (MT) van het EFP stuurt de organisatie en de medewerkers aan. Het MT wordt gevormd door de directeur, de bestuurssecretaris en de informatiemanager. De directeur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en de financiële situatie van het EFP. De bestuurssecretaris is de direct leidinggevende van de medewerkers en in de dagelijkse gang van zaken hun aanspreekpunt. Het MT komt elke twee weken bijeen tijdens het reguliere managementoverleg, indien nodig vaker. In die overleggen bespreekt het MT onderwerpen als de (dagelijkse) gang van zaken, de financiële situatie van het EFP, de relatie met stakeholders, de stand van zaken en voortgang van de lopende en, mogelijk nieuwe en, de bemensing van en, de bezetting van het EFP en de ontwikkeling van de medewerkers. Waar nodig kunnen de MT-leden elkaar direct vervangen. De bestuurssecretaris is plaatsvervangend directeur. 3.2 Medewerkers Ten behoeve van de kerntaak van het EFP makelen en schakelen ligt het accent van de EFPmedewerkers in hun dagelijkse werk op management en ondersteuning en waar nodig inhoudelijke inbreng. Het aanname- en personeelsbeleid zijn hier op gericht. Vrijwel alle medewerkers zijn universitair opgeleid. Een aantal is gepromoveerd of heeft zich verder gespecialiseerd in bijvoorbeeld management (via opleidingen en praktijkervaring). Op basis van de functies, competenties en rollen vindt de indeling in teams op soepele wijze plaats en zijn de diverse teams gevarieerd samengesteld waarbij alle medewerkers goed met elkaar samenwerken. Op basis van output, gedrag en gesprekken met de medewerkers monitoren directeur en bestuurssecretaris dat de medewerkers met plezier, enthousiasme en inzet bij het EFP werkzaam zijn, en sturen daarop. De bestuurssecretaris is de direct leidinggevende van de medewerkers en voert periodieke voortgangsgesprekken. Ten minste eenmaal per jaar voert de bestuurssecretaris met elke medewerker een beoordelingsgesprek. Voor (inhoudelijk) werkoverleg komen alle medewerkers tweewekelijks bij elkaar. Daarnaast is er voor alle medewerkers tweemaandelijks overleg waarvoor medewerkers zelf onderwerpen inbrengen. In 2014 is het functiegebouw van het EFP opnieuw beschreven en de nieuwe functiebeschrijvingen worden gebruikt in de gesprekscyclus. In het functiegebouw zijn twee groeipaden opgenomen: van coördinator via leider naar senior leider en van junior medewerker ICT via medior naar senior medewerker ICT. In 2015 worden deze groeipaden verder geconcretiseerd. Het EFP is een laagdrempelige organisatie: de lijnen zijn kort en het management is toegankelijk en bereikbaar. Het MT hecht hier aan en werkt hier bewust aan. Het MT meent dat dit juist in een kleine organisatie goed te realiseren is en het teamgevoel bevordert. Pagina 6 van 58

9 Een kleine organisatie als het EFP moet flexibel zijn en dat betekent dat binnen het EFP niet met functiebeschrijvingen met vaste takenpakketten wordt gewerkt. De EFP-medewerkers voeren met elkaar alle taken uit die nodig zijn om het EFP succesvol te laten functioneren. Afhankelijk van het jaarplan wordt per medewerker jaarlijks afgesproken welke producten en diensten tot het takenpakket van de desbetreffende medewerker behoren. Gedurende het jaar wordt het takenpakket regelmatig besproken en indien nodig aangepast. Indien taken uit een ander profiel worden uitgevoerd (bijvoorbeeld een leider die voor een bepaald als coördinator optreedt) dan heeft dat geen arbeidsrechtelijke consequenties. Om ook flexibel te zijn qua inzet van mensen bij de verschillende en werkt het EFP met contracten voor bepaalde tijd (met een maximum van drie jaar). Het MT hecht belang aan de ontwikkeling van de medewerkers. Het EFP stelt per medewerker een jaarlijks budget vast van 1500 per persoon voor scholing of deelname aan congressen. Ook door middel van intervisie scherpen de medewerkers hun kennis en vaardigheden aan Organogram Raad van Toezicht (RvT) Programma Raad (PR) Bestuur Stuurgroep Management Team (MT) communicatie Programma commissie Project management Databanken en applicaties Kennismanagement Kwaliteitsnetwerken KFZ Pagina 7 van 58

10 3.3 Financiën Het EFP wordt gefinancierd door de Directie Forensische Zorg (DForZo) en forensische zorginstellingen met wie DForZo zorg- en inkoopcontracten heeft afgesloten, de stakeholders. De bijdrage van DForZo is vast, de bijdragen van de instellingen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis van een gezamenlijk overeengekomen methodiek (promillage van de forensische zorg omzet). Naar aanleiding van de evaluatie van het EFP heeft het Forensisch Netwerk besloten in 2015 de bijdrage aan het EFP opnieuw te leveren. Het gesprek over de bijdrage in de jaren daarna en de wijze waarop de bijdrage wordt gedaan wordt gevoerd in de tweede helft van Naast de vaste bijdrage vanuit de instellingen, ontvangt het EFP voor specifieke en additionele subsidies. Zo wordt bijvoorbeeld de ondersteuning van het programma KFZ door het EFP betaald vanuit de begroting van KFZ. Het jaarplan is afgestemd op de begroting van het EFP. De voortgang van de reguliere lopende en binnen de vier werkterreinen van het EFP is daarmee gewaarborgd, mits DForZo en de instellingen zich jaarlijks financieel committeren aan het EFP. Een (klein) deel van het budget is bestemd voor nieuwe, extra, en die in de loop van het jaar zich voordoen. Daarnaast kan het EFP extra en uitvoeren wanneer er additionele financiering gerealiseerd wordt, hetzij vanuit een opdrachtgever hetzij via subsidie(s). Voor het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) heeft DForZo, los van de begroting van het EFP, een bedrag toegekend. Deze subsidie is bestemd voor KFZ en wordt beheerd door het EFP. Uit deze subsidie worden alle activiteiten en en van KFZ betaald. 3.4 Veiligheid Binnen het EFP wordt continu gewerkt aan een adequate beveiliging van de eigen omgeving. Daarnaast maakt het EFP afspraken met externe partijen als daar veiligheidsvraagstukken aan de orde zijn, zoals bij het beheer van de databanken. Vanuit die achtergrond is gewerkt aan het opstellen van een integraal veiligheidsbeleid dat begin 2014 is geaudit en daarna voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Als onderdeel van het Informatie Beheer Plan (IBP) wordt jaarlijks een review uitgevoerd van waar uit een verbeterplan voor het daaropvolgende jaar wordt gerealiseerd. Gedurende het jaar wordt bovendien bij alle aanpassingen op bestaande systemen en bij nieuwe en de afweging gemaakt of de gerealiseerde en/of voorgenomen beveiligingsmaatregelen voldoen binnen het kader van het IBP. Het belangrijkste uitgangspunt uit het IBP: Het EFP realiseert zich dat menselijk handelen een risicofactor vormt: veiligheid staat en valt met de perceptie hiervan binnen de organisatie. Het is dan ook een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid van het EFP om de eigen medewerkers en de gebruikers en stakeholders te blijven wijzen op de risico s en hun verantwoordelijkheden, en hen te ondersteunen bij een goede uitvoering hiervan. 3.5 Toezichtstructuur Aan het EFP zijn een Raad van Toezicht en een Programmaraad verbonden. In deze raden hebben vertegenwoordigers van stakeholders zitting, hetgeen bijdraagt aan de betrokkenheid van het forensische zorgveld bij het EFP. Pagina 8 van 58

11 3.5.1 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij het EFP. Tevens is de Raad van Toezicht klankbord voor het bestuur. Drie leden zijn vertegenwoordigers van de forensische zorginstellingen waaraan het EFP diensten levert. De voorzitter en twee leden zijn niet verbonden aan een van de forensische zorginstellingen: de voorzitter is werkzaam in de publieke sector, één lid bekleedde recent een vooraanstaande rol in het forensische veld, de ander bekleedt een onafhankelijke financiële toezicht- en adviesfunctie. In 2015 is de samenstelling als volgt: - Dhr. mr. A. Wolfsen, (per voormalig) burgemeester Utrecht, voorzitter - Dhr. drs. A.H.M. van Amerongen, voormalig Hoofd Afdeling Business Controlling (concern controller) Sociale Verzekeringsbank - Mw. drs. W.C.B. Hoenink, directeur divisie forensische psychiatrie GGZ Noord-Holland-Noord - Dhr. drs. J.A. Poelmann, forensisch gedragskundige, voormalig voorzitter Raad van Bestuur PFC Pompestichting, voormalig voorzitter Forensisch Netwerk GGZ Nederland - Dhr. drs. M.A. Polak, voorzitter Raad van Bestuur FPC De Kijvelanden - Dhr. drs. R.J.Th. Rutten, bestuurder Tactus Verslavingszorg De vergaderfrequentie van de RvT is viermaal per kalenderjaar (eenmaal per kwartaal). Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) controleert en richt zich daarbij op bestuurlijke zaken als geld en risico s. De RvT keurt de besluiten van het bestuur van het EFP betreffende de strategie van het EFP en de financiering daarvan goed. De RvT besteedt daarom veel aandacht aan de strategie, de financiering en de jaarstukken. Dit betreft het goedkeuren van de jaarrekening, het jaarplan en de daarbij behorende begroting en het jaarverslag. Deze onderwerpen komen zowel in overleggen van de RvT aan de orde als in gesprekken tussen voorzitter, een lid en de directeur van het EFP. Naast genoemde onderwerpen zal de RvT in 2014 (meer) aandacht gaan besteden aan de continuïteit van het EFP (en de mogelijke risico s) en aan HRM zaken Programmaraad De Programmaraad adviseert de Raad van Toezicht en directie van het EFP. De Programmaraad houdt hierbij rekening met de belangen van patiënten, de veiligheid van de samenleving, de verschillende sectoren die diensten afnemen van het EFP, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Directie Forensische Zorg. De Programmaraad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en zes leden; de leden zijn allen vertegenwoordigers van stakeholders. In 2015 is de samenstelling als volgt: - Mw. prof. dr. Ch. van Nieuwenhuizen, bijzonder hoogleraar Forensische Geestelijke Gezondheidszorg, Universiteit van Tilburg; onderzoeksprogrammaleider GGzE, centrum kinderen jeugdpsychiatrie, voorzitter - Dhr. drs. H. Beintema, directeur behandeling FPC. Dr. S. van Mesdag - Dhr. drs. A.G. van Bergen, beleidsmedewerker forensische zorg, Directie Sanctie- & Preventiebeleid, ministerie van Veiligheid en Justitie - Mw. drs. K. ten Brinck, directeur behandeling FPC Veldzicht - Dhr. drs. M.A. Engelsman, beleidsadviseur forensische zorg, Directie Sanctie- & Preventiebeleid, ministerie van Veiligheid en Justitie - Dhr. drs. H. A. de Haan, directeur Zorg/1e geneeskundige/psychiater, Tactus Verslavingszorg - Dhr. prof. dr. J.W. Hummelen, hoofd Behandeling GGNet, Locatie De Boog en bijzonder hoogleraar Forensische Psychiatrie, Universiteit Groningen - Mw. dr. N. Tenneij, Waarnemend hoofd afdeling Kwaliteit, DForZo, DJI Pagina 9 van 58

12 De vergaderfrequentie van de Programmaraad is twee- à driemaal per kalenderjaar. Taken, bevoegdheden en rol van de Programmaraad De Programmaraad (PR) adviseert de Raad van Toezicht en directie van het EFP ten aanzien van het algemeen meerjarenbeleid en het jaarplan van het EFP. De PR heeft voor het EFP, en daarmee ook voor het veld, een onmisbare inhoudelijk richtinggevende rol: de PR bespreekt nieuwe en en initiatieven, brengt thema s en ideeën in, bepaalt (mede) prioriteiten, ondersteunt en inspireert. Tevens fungeert de PR voor het EFP als klankbordgroep. De PR heeft zo zicht op eventuele lacunes. De adviezen van de PR hadden de afgelopen jaren primair betrekking op het bepalen en afbakenen van de terreinen waarop het EFP werkzaam is en de prioritering daarbinnen. Specifieke aandacht besteedde de PR aan de afstemming van de werkzaamheden van de PR met die van de Programmacommissie KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg). 2 De Programmaraad zal in 2015 haar inhoudelijk richtinggevende en ondersteunende rol voortzetten en de ruimte blijven nemen om ideeën en thema s te opperen en initiëren. 2 Een mogelijke uitkomst van de evaluatie is dat het veld actiever wordt betrokken bij de programmering van het EFP. Dit zal worden opgenomen in het jaarplan. Mogelijk heeft dat ook gevolgen voor de rol van de Programmaraad. Pagina 10 van 58

13 4 Projecten In dit hoofdstuk worden de en die het EFP in 2015 uitvoert besproken. 4.1 Projectmanagement Programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) De forensische zorgsector hecht belang aan het gezamenlijk verder werken aan kwaliteitsverbetering en transparantie, alsook aan legitimering en versterking van de sector en werkt onder de vlag van het KFZ de komende jaren gezamenlijk aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit en transparantie van de zorg, met de vermindering van recidive als belangrijkste speerpunt. Een Stuurgroep en een Programmacommissie sturen dit proces aan waarbij de Programmacommissie verantwoordelijk is voor de uitvoering. Het EFP heeft een belangrijke rol in het programmamanagement. De ontwikkelingen rondom het meerjarige programma KFZ zijn van grote invloed op de koers en manier van werken van het EFP. Het KFZ fungeert daarbij als kapstok voor verschillende en en ontwikkelingen en maakt het mogelijk systematisch en geprotocolleerd producten te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren. De uitvoering van de en en activiteiten volgt zoveel mogelijk de methodiek van Resultaten Scoren. De doelen van het programma KFZ zijn: 1. De kwaliteit van de forensische zorg ontwikkelen en verbeteren 2. De kwaliteit van de forensische zorg zichtbaar maken aan de hand van objectieve en eenduidig gedefinieerde indicatoren op het punt van recidive, incidenten, instroom, doorstroom en uitstroom 3. Het scheppen van voorwaarden voor en het stimuleren van de implementatie van de binnen het KFZ-programma ontwikkelde producten. Voor nadere informatie over KFZ en de en die onder KFZ vallen, wordt verwezen naar de Jaarplannen KFZ. Doelstellingen 2015 Projectmanagement programma KFZ Uitzetten calls Ondersteuning implementatie (Voor meer informatie over het Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ), zie bijlage I) Zorgaanbod in de forensische zorg De inventarisatie van het zorgaanbod en de bijbehorende wetenschappelijke evidentie. - Zorgprogrammering: - Basiszorgprogramma (basis ZP) - Zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (ZP SGG) - Zorgprogramma Psychische Stoornissen (ZP PSyS) - Zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen (ZP PerS) - Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ) - Task Force Licht Verstandelijk Beperkten (TF LVB) Pagina 11 van 58

14 Het EFP biedt de zorgprogramma s aan in pdf op de EFP-website. Door de manier van updaten, namelijk per thema, kan het EFP snel veranderingen doorvoeren. Zorgprogrammering In 2008 zijn door het EFP, in samenwerking met het forensische zorgveld, de eerste versies van de verschillende zorgprogramma s opgeleverd. Ten behoeve van de bruikbaarheid van de zorgprogramma s vindt een doorlopend proces van actualisatie en stroomlijning plaats. Doel van het is te komen tot meer transparantie, standaardisering en een betere kwaliteit van de behandeling. De status van de zorgprogramma s is als volgt: - Basiszorgprogramma laatste update Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (ZP SGG) laatste update Psychotische stoornissen (ZP PsyS) laatste update Persoonlijkheidsstoornissen (ZP PerS) laatste update Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ) laatste update 2014 Doelstellingen 2015 Continue bijwerken van zorgprogramma s waar nodig. Verwerken van KFZ resultaten zorgprogramma s waar mogelijk. Een voorbeeld is het delictanalyse. Het uitbreiden van het deel verslavingszorg naar aanleiding van het Forensische Verslavingszorg. Verwerken van resultaten uit KFZ en in de zorgprogramma s, zoals het delictanalyse. Uitbreiden van het onderdeel verslaving naar aanleiding van het nieuwe Forensische Verslavingszorg. (Voor meer informatie over het Zorgprogrammering, zie bijlage I) Task Force Licht Verstandelijk Beperkten (TF LVB) Ongeveer een derde van de forensisch psychiatrische cliënten (veroordeelden en verdachten) heeft een totaal IQ-score lager dan 90. Een effectieve behandeling van psychiatrische problematiek van deze doelgroep vereist de juiste diagnostiek en risicotaxatie. In het (forensische) zorgveld is veel kennis en ervaring aanwezig over risicotaxatie en forensische diagnostiek. Ook op het gebied van behandeling is veel kennis en ervaring met deze doelgroep aanwezig in het veld. Deze kennis en expertise wordt binnen de TF LVB gebundeld en zo vormt het veld met het EFP een platform binnen de (forensische)zorg voor samenwerking en expertisevorming. Doelstellingen 2015 Actualisatie (van onderdelen e/o thema s) van de bestaande inventarisaties (Voor meer informatie over de Taks Force Licht Verstandelijk Beperkten (TF LVB), zie bijlage I) Schema Focused Therapy (SFT) 3 In dit onderzoek werken de Universiteit van Maastricht, het EFP en acht fpc s samen. Deze studie, die loopt vanaf 2007, tracht vast te stellen of Schema Therapie, therapie-uitkomsten kan verbeteren, zoals 3 Afhankelijk van besluitvorming binnen de PR van 1-9 vervalt de bijdrage van het EFP aan dit. Pagina 12 van 58

15 het verlagen van het recidiverisico en de toename van de re-integratie van patiënten in de maatschappij, vergeleken met de gebruikelijke forensische behandeling, de Treatment As Usual (TAU). De studie richt zich op een aantal van de meest uitdagende patiënten in tbs-klinieken, namelijk diegene met Cluster B persoonlijkheidsstoornissen. Er zijn 102 deelnemende patiënten aan/bij dit. Dit is het totaal aantal patiënten voor het onderzoek. Complete 3-jaars resultaten van de eerste 53 patiënten suggereren dat SFT beter presteert dan TAU wat betreft lager risico en toenemende resocialisatie (percentage van patiënten die verlof krijgen, tijd tot verlof). Hoewel deze resultaten veelbelovend zijn, zijn ze nog niet significant voor alle variabelen. Het bevestigen van deze bevindingen in de hele steekproef en het volgen van de participanten na behandeling om te bepalen wat het actuele recidive risico is, is noodzakelijk om de uiteindelijke vraag te beantwoorden of de uitkomstmaten kunnen worden verbeterd voor deze zeer uitdagende en complexe groep patiënten. Doelstellingen 2015 Handhaven hoge niveau van kwaliteitscontrole in het geven van SFT aan de patiënten in de studie (tot eind augustus 2015). Handhaven hoge niveau van kwaliteitscontrole in de adherence van het onderzoeksprotocol (hele jaar, 2015). Daadwerkelijke recidivecijfers achterhalen van patiënten in het SFT onderzoek, voor de follow-up studie. Volledige dataset samenstellen Insturen publicaties en conferentie presentaties gebaseerd op de studie data. (Voor meer informatie over het Schema Focused Therapy, zie bijlage I) Risicotaxatie voor de Forensische Verslavingszorg (RIVJU) Er is een lacune in kennis en instrumenten op het gebied van de relatie tussen verslaving en delinquent gedrag. Over beide gebieden afzonderlijk is veel bekend, maar niet over hun wisselwerking. Risicotaxatie-instrumenten voor de reguliere forensische patiënt nemen de samenhang tussen verslaving en delictgedrag onvoldoende mee. In 2012 is de RIVJU ontwikkeld: een conceptinstrument voor de Risicotaxatie van Verslaafde Justitiabelen. Dit risicotaxatie instrument beoogt de kans op toekomstig gewelddadig of crimineel gedrag onder verslaafde justitiabelen in kaart te brengen. De eerste fase van het is afgerond, maar de ontwikkeling van de concept checklist gaat verder. Het is nu zaak om de checklist in de praktijk in pilots te gaan toetsen. Doelstellingen 2015 De doelstellingen en activiteiten voor 2015 worden eind 2014 gedefinieerd. (Voor meer informatie over de Risicotaxatie voor de Forensische Verslavingszorg (RIVJU zie bijlage I) Forensische verslavingszorg De forensische verslavingszorginstellingen zijn vanaf 2013 stakeholder van het EFP. Daarmee ontstaat de vraag welke en met hun bijdragen zullen worden uitgevoerd. Om dit te bepalen vond in november 2013 een Invitational Conference plaats met vertegenwoordigers uit de sector. Pagina 13 van 58

16 Naar aanleiding van de Conference is het Forensische Verslavingszorg in 2014 gestart. Er is gestart met het ontwikkelen van een Visie op forensische verslavingszorg. Op basis van de documenten Visie op forensische zorg en Visie op verslavingszorg van GGZ Nederland wordt, met inbreng van deskundigen uit het zorgveld deze visie opgesteld. Verder wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een zorgprogramma forensische verslavingszorg en worden de bestaande zorgprogramma s van het EFP waar nodig aangevuld met een verslavingszorgcomponent. Ten aanzien van datamanagement wil het veld meer gebruik maken van de data die reeds verzameld wordt. Lopende het landelijk Datamanagement in de forensische sector wordt dit deel pas gestart als de resultaten daarvan bekend zijn. Doelstellingen 2015 Een Zorgprogramma forensische verslavingszorg. De bestaande zorgprogramma s van het EFP waar nodig uitgebreid met een component verslavingszorg (Voor meer informatie over de Forensische Verslavingszorg, zie bijlage I) Stoornis en Risico Dit traject startte medio 2010 uit de wens te komen tot een eenduidige en forensisch relevante (her)definitie van de gebezigde concepten van een psychische stoornis en haar relatie met het risico binnen de pro Justitia rapportage en behandeling. De huidige concepten voldoen niet. Zo lijkt een categorale DSM diagnose geen voorspellende waarde te hebben en lijkt er geen causaal verband met het delictrisico te kunnen worden gelegd. Daarnaast vond er in de strafrechtspleging een paradigmaverschuiving plaats waarmee de nadruk op de recidivepreventie kwam te liggen (Wet op de Forensische Zorg, en what works methode tbs). Daarmee verschuift de focus van de toerekeningsvatbaarheid naar risicotaxatie en behandelbaarheid. In de eerste fase van dit leidden twee Invitational Conferences tot een conceptualisering van het probleem en een serie uitgangspunten voor de oplossing daarvan. Ten behoeve van de doelmatigheid het bewaken van de samenhang, wordt er verder in vorm aan gewerkt. In de tweede fase van het wordt door concept mapping gekomen tot delictrelevante functiestoornissen en persoonlijkheidskenmerken. In de concept map is een vraag geformuleerd welke professionals beantwoorden waardoor verschillende factoren geïdentificeerd worden die vervolgens geclusterd en geprioriteerd worden. Zo kan worden bepaald welke psychologische functies en persoonlijkheidskenmerken een rol spelen bij een (bepaald type) delict. Dit wordt in eerste instantie voor een type delict gedaan, namelijk seksuele delicten, waarna de volgende stap in het wordt bepaald. Doelstellingen 2015 Nieuwe ronde concept mapping afgerond Symposium over het (Voor meer informatie over het Stoornis en Risico, zie bijlage I) KeerJeKans (E-Health) Het KeerJeKans startte in 2010 om te komen tot een serious game voor forensische patiënten die de behandelbereidheid zou vergroten. De doelstelling van het is de bestaande game door Pagina 14 van 58

17 te ontwikkelen voor de doelgroep forensische patiënten en beschikbaar te maken voor aanverwante doelgroepen. Begin 2014 is de game KeerJeKans opgeleverd. Een eerste onderzoek met het concept in 2013 toonde dat deze game een positief effect heeft op de behandelbereidheid: patiënten geven aan graag op korte termijn te willen starten met de behandeling. In het najaar van 2014 start een pilot waarin de game wordt getest en zal worden nagegaan in welke context deze het meeste effect heeft. Op basis daarvan is het doel de game door te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. Voor de doorontwikkeling is budget nodig; een belangrijk deel van het is dan ook het zoeken naar partners en het doen van acquisitie. Doelstellingen 2015 De pilot is afgerond. Zowel de ideale positie in het behandeltraject als het effect op verschillende doelgroepen is helder. De game werkt; alle bugs zijn eruit. Verkenning van mogelijke partners/financiers voor het doorontwikkelen van de app voor de huidige doelgroep. Beschrijven van de opschaalbaarheid. (Voor meer informatie over het KeerJeKans, zie bijlage I) Pagina 15 van 58

18 4.2 Landelijke databanken en applicaties Landelijke Databank Risicotaxatie tbs (LDR-tbs) De LDR-tbs is een gezamenlijk van alle forensisch psychiatrische centra (fpc s) en het EFP. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de Parlementaire Onderzoekscommissie tbs, de Commissie Visser. De databank dient ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek. De Landelijke Databank Risicotaxatie tbs (LDR-tbs), waaronder ook het Naar een Lerende Praktijk van Behandeling en Risicomanagement wordt gerekend, draagt bij aan het verbeteren van de zorg omdat deze wetenschappelijk onderzoek mogelijk maakt waardoor de risicotaxatie-instrumenten kunnen worden verfijnd en aangescherpt. Door uit te gaan van getoetste en gevalideerde instrumenten kan beter worden bepaald waar de behandeling zich op zou moeten richten en of een patiënt al klaar is voor een volgende stap in zijn (resocialisatie)traject. De risicofactoren kunnen beter worden geïdentificeerd en in kaart gebracht hetgeen de behandeling ten goede komt. Zo kan worden voorkomen dat patiënten met een hoog risico (te) veel vrijheid krijgen. Tegelijkertijd kunnen patiënten met een laag risico ook beter worden geïdentificeerd, waardoor hun resocialisatietraject in de pas loopt met hun risiconiveau. Daarmee wordt de maatschappij uiteindelijk veiliger en de behandeling waar mogelijk korter en derhalve minder kostbaar. In de databank zijn de verplichte risicotaxaties samengebracht die bij elke tbs-gestelde jaarlijks worden afgenomen, dit zijn de HCR-20, HKT-30, PCL-R en SVR-20. De 13 deelnemende instellingen (fpc s en fpk s) leveren (half-) jaarlijks deze metingen aan. De instellingen voeren de scores van de verplichte risicotaxaties (HCR-20, HKT-30, PCL-R en SVR-20) in. Dit resulteert in groepen patiënten voor wetenschappelijk onderzoek die groter zijn dan ooit. Daardoor kan men de bestaande risicotaxatieinstrumenten verfijnen en nauwkeuriger gebruiken. Doelstellingen 2015 Het bevindt zich in de beheerfase. Resultaten behelzen: Tijdige en zorgvuldige monitoring van aanlevering en kwaliteit van data Tijdige en zorgvuldige afwikkeling van onderzoeksaanvragen Aanvullen van de databank met extra gegevens (mogelijk met informatie over verlof, verblijfsstatus, diagnoses/dsm) Meer bekendheid creëren voor LDR-tbs.) (Voor meer informatie over de Landelijke Databank Risicotaxatie tbs (LDR-tbs), zie bijlage I) Naar een Lerende Praktijk van Behandeling en Risicomanagement Dit borduurt voort op de LDR-tbs en legt op patiëntniveau een koppeling tussen de recidivegegevens en risicotaxatiedata. Deze koppeling maakt continu geactualiseerde voorspellingsmodellen voor verschillende groepen patiënten mogelijk. Op dit moment is nog niet duidelijk of de subsidie wordt voortgezet door DSP. Als het wel zo is zal in 2015 de werkzaamheden binnen dit voortgezet. Deze bestaan uit: 1) het trainen van alle lokale leiders voor het invoeren van strafbladen in de Lerende Praktijk databank en het interpreteren van de uitkomsten en 2) het invoeren van alle strafbladen voor uitgestroomde tbs-patiënten. (Voor meer informatie over het Naar een Lerende Praktijk van Behandeling en Risicomanagement, zie bijlage I) Pagina 16 van 58

19 4.2.3 Landelijke Databank Forensische Zorg, module fpa (LDFZ fpa) Het FPA/FPK directieberaad heeft in 2009 de wens uitgesproken te komen tot een databank, om zodoende zelf beter gebruik te kunnen maken van de veelheid aan informatie die nu reeds aan derden wordt aangeleverd. Het doel van de databank is om de belangrijkste knelpunten, vragen en verbeterpunten inzichtelijk te krijgen, waardoor een sectorbrede verbetercyclus mogelijk wordt. Er is voor gekozen deze databank primair te richten op de fpa s. Doelstellingen 2015 Tijdige en zorgvuldige monitoring van de driemaandelijkse aanlevering, Controle uitvoeren om de kwaliteit van de aangeleverde data te waarborgen, indien nodig volgt terugkoppeling, Halfjaarlijkse rapportage aan fpa s en aan FPA/FPK Directieberaad, In overleg met stuurgroep aanvullen van databank met andere data. (Voor meer informatie over het Landelijke Databank Forensische Zorg, module fpa (LDFZ fpa), zie bijlage I) Datamanagement forensische zorg De aanleiding voor het instellen van deze werkgroep is tweeledig: In het kader van de besluitvorming rond ROM en risicotaxatie is de vraag naar voren gekomen waar de centrale databank voor de opslag van deze gegevens moet worden gepositioneerd. In dit kader heeft het Forensisch Netwerk een bredere vraagstelling geformuleerd: hoe kan de sector de regie nemen en houden op de dataverzameling binnen de sector. Een tijdelijk ingestelde werkgroep heeft hiertoe een advies uitgebracht (zie bijlage 1) dat vanuit de Werkgroep Datamanagement Forensische Sector (DFS) nader moet worden uitgewerkt. In het kader van het meerjarenakkoord Forensische Zorg zijn afspraken gemaakt over de centrale dataverzameling binnen de forensische sector (zie bijlage 2). De vraag die hieruit voortkwam is of het mogelijk is patiënt-trajecten in kaart te brengen om optimale plaatsing in de toekomst verder te faciliteren. Doel van het is om een advies uit te brengen aan het Bureauoverleg Meerjarenakkoord FZ en Forensisch Netwerk over technische en bestuurlijke inbedding en financiering van het datamanagement in de forensische sector. Doelstellingen 2015 Per 1 juli 2015 is de infrastructuur zodanig opgezet dat kan worden gestart met data-aanlevering Per 1 januari 2016 leveren alle DBBC-gefinancierde zorgaanbieders data aan de centrale databank(en) (Voor meer informatie over het Datamanagement in de forensische zorg, zie bijlage I) Pagina 17 van 58

20 4.3 Kennismanagement Kennisdatabanken Onderzoek (PILLO), Instrumenten en Literatuur Het EFP biedt met drie kennisdatabanken digitaal toegankelijke overzichten van 1) lopende onderzoeken in het forensisch psychiatrische veld (PILLO), 2) een digitaal integraal literatuuroverzicht en 3) een registratie van de gehanteerde instrumenten in het forensische veld. Het EFP ontwikkelt en beheert deze databanken en zorgt ervoor dat beschikbare informatie inzichtelijk en toegankelijk wordt gemaakt voor het veld. In juni 2014 is onderzoek gestart naar het gebruik van PILLO door onderzoekers. De resultaten worden op het moment van schrijven nog afgewacht. Dit betekent voor dit jaarplan dat een eventuele planning pas later dit jaar concreet kan worden gemaakt. Doelstellingen 2015 Actuele registratie (lopende) onderzoeken; Actueel overzicht gehanteerde instrumenten binnen de forensische zorg Actuele registratie literatuur (Voor meer informatie over de Kennisdatabanken, zie bijlage I) Organisatie van studiedagen, symposia en congressen Indien nodig en mogelijk zal het EFP ter ondersteuning van onze (-)doelstellingen expertmeetings, symposia en/of congressen (mede-) organiseren, zoals het FFZ. Het EFP zal ook verschillende nationale en internationale expertmeetings, symposia en congressen bijwonen. In de dienstverlening naar het veld neemt het EFP op dat vier keer per jaar een studiedag/ expertmeeting kan worden georganiseerd voor een partij in het veld. EFP let hierbij op eerlijke verdeling onder de verschillende stakeholders. Themabijeenkomsten Om invulling te geven aan de kerntaak makelen en schakelen organiseert het EFP vanaf 2009 themabijeenkomsten voor en met het forensisch zorgveld. Doel van het is het faciliteren van discussies over thema s die leven in het forensisch veld en het bieden van een gelegenheid tot netwerken. De themabijeenkomsten zijn kosteloos en laagdrempelig. Doelstellingen 2015 Vier themabijeenkomsten, waarvan twee in het voorjaar en twee in het najaar. Festival Forensische Zorg (FFZ) DForZo organiseert jaarlijks het Festival Forensische Zorg (FFZ), een dag waarop medewerkers uit de sector met elkaar kunnen kennismaken en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Het EFP levert bijdragen. Vanaf 2010 nam het EFP jaarlijks de FFZ-Academie voor zijn rekening. Het EFP is betrokken bij de ontwikkeling van het programma door deelname aan de Projectgroep (organisatie FFZ) en de Programmaraad (inhoud FFZ). Doelstellingen 2015 KFZ als thema FFZ-Academie (inhoud nog nader in te vullen) Deelname EFP aan groep en programmaraad Pagina 18 van 58

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Langdurige forensisch psychiatrische zorg

Langdurige forensisch psychiatrische zorg Langdurige forensisch psychiatrische zorg Landelijk zorgprogramma voor patiënten binnen de langdurige forensische psychiatrie Versie 1 Colofon Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, 2009 Eindredactie:

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten. Versie 2.0

Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten. Versie 2.0 Basis Zorgprogramma Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten Versie 2.0 Laatst gewijzigd: 19 juni 2014 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging 1.0 20-07-2010: Eerste versie BasisZP

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2005

IMPACT JAARVERSLAG 2005 IMPACT JAARVERSLAG 2005 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2006 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Eindverslag van het project Zicht op Effectiviteit Practice-Based Evidence Evidence- Based Practice 2008 Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht/ Praktikon, Nijmegen

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Marc Delsing Gert Kroes Jan Willem Veerman Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek

Nadere informatie

Programmakrant FFZ 2015 27 januari 2015 Festival Forensische Zorg

Programmakrant FFZ 2015 27 januari 2015 Festival Forensische Zorg Programmakrant FFZ 2015 27 januari 2015 Festival Forensische Zorg Welkom Welkom op het Festival Forensische Zorg 2015. We verheugen ons op een energiek festival met een veelzijdig aanbod van interactieve

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie