Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009)"

Transcriptie

1 Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Eerste verschaffing: Eerste keer binnen een periode waarin een verzekerde is aangewezen op een hulpmiddel, dat de verzekerde het betreffende hulpmiddel verschaft krijgt. Gecontracteerde leverancier: Een leverancier waarmee Zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren van hulpmiddelenzorg aan zijn verzekerden. Regeling Zorgverzekering: De ministeriële regeling als bedoeld in artikel 2.9 lid 1 Besluit zorgverzekering. Reglement: Reglement Hulpmiddelenzorg van Zorgverzekeraar. Voorschrift: Schriftelijke verwijzing van een zorgaanbieder voor het verstrekken van een hulpmiddel of een verbandmiddel met een gemotiveerde toelichting gelet op de aard van de beperking van de verzekerde. Artikel 2. Algemene bepalingen omtrent hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt. Recht 1. Het recht van de verzekerde op verschaffing van hulp- en verbandmiddelen is vastgelegd in de verzekeringsvoorwaarden van de Zorgverzekeraar Basisverzekering. Het recht is conform de Zorgverzekeringswet, het Besluit zorgverzekering en de Regeling zorgverzekering. Voor de wettelijke indicatievoorwaarden wordt verwezen naar de Regeling Zorgverzekering 2. De verzekerde heeft recht op een functionerend hulpmiddel. Recht bestaat op het goedkoopste adequate hulp- of verbandmiddel in relatie tot de indicatie en het gebruiksdoel. 3. Verschaffing van hulpmiddelen kan zowel in eigendom als in bruikleen plaatsvinden. In artikel 3 van dit reglement is per hulpmiddel aangegeven of het hulpmiddel door in eigendom of in bruikleen wordt verstrekt. Verbandmiddelen worden in eigendom verschaft. 4. De hulpmiddelen worden gebruiksklaar afgeleverd. Dat wil zeggen, met gebruikersinstructie en indien van toepassing, inclusief eerste aanschaf van batterijen en/of oplaadapparatuur. 5. Indien de verzekerde niet langer is aangewezen op gebruik van het verschafte hulpmiddel, wordt een in bruikleen verstrekt hulpmiddel ingenomen door de leverancier die door daartoe is aangewezen. Indien het hulpmiddel in eigendom is verstrekt, wordt -indien de verzekerde niet langer is aangewezen op gebruik van het verschafte hulpmiddel- niet meer tot herstel, wijziging en/of vervanging voor rekening van overgegaan. 6. Er bestaat aanspraak op een reservehulpmiddel als dat redelijkerwijs is aangewezen. 7. Indien de verzekerde gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vergoedt de kosten conform artikel 3.5. en 1.24 van de verzekeringsvoorwaarden. In aanvulling op dit artikel geldt voor bruikleenartikelen dat aan de verzekerde gedurende de duur van de minimale gebruiksduur, indien er in het betreffende jaar sprake is van een verzekering bij, jaarlijks een bedrag wordt uitgekeerd ter hoogte van 80% van de netto aanschafwaarde die zou hebben betaald bij een gecontracteerde leverancier (gecontracteerd tarief), gedeeld door de duur van de minimale gebruiksduur. (Bijv. hulpmiddel, gecontracteerd tarief 1000,-, minimale gebruikduur 5 jaar, de verzekerde ontvangt, zolang deze bij is verzekerd, 5 jaar lang 160,- per jaar.)

2 Voorschrift 8. In artikel 3 van dit reglement is per hulp- en of verbandmiddel aangegeven of een voorschrift is vereist en welke zorgaanbieder het voorschrift dient te geven. Toestemming 9 De verzekerde dient toestemming te vragen aan voorafgaand aan de verschaffing, vervanging, wijziging of herstel van het hulp- of verbandmiddel. De aanvraag dient te worden voorzien van een voorschrift overeenkomstig artikel 2 lid 8 en artikel 3 van dit reglement. Een verzoek tot vervanging, wijziging of herstel van het hulpmiddel dient door de verzekerde te worden gemotiveerd. 10. kan aan de toestemming nadere voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld ten aanzien van soort en materiaal van het hulp- of verbandmiddel. 11. a. In afwijking van lid 9 is geen voorafgaande toestemming van noodzakelijk bij de eerste verschaffing van het hulp- of verbandmiddel, indien het hulp- of verbandmiddel in eigendom wordt verschaft door een door gecontracteerde leverancier. b.in afwijking van lid 9 is bij vervanging, wijziging of herstel van het hulpmiddel door dezelfde gecontracteerde leverancier als bij de eerste verschaffing, geen voorafgaande toestemming van noodzakelijk. c. De verzekerde kan zich in de situaties als genoemd onder lid 11 a en b, rechtstreeks wenden tot een gecontracteerde leverancier. d. Indien de verzekerde vanuit privacyoverwegingen bezwaar heeft tegen het verstrekken van een voorschrift aan de leverancier, kan de verzekerde er voor kiezen de aanvraag (inclusief het voorschrift) rechtstreeks bij de zorgverzekeraar in te dienen. 12. In afwijking van lid 9 is geen voorafgaande toestemming van noodzakelijk bij vervanging, wijziging of herstel, van een door een gecontracteerde zorgaanbieder in bruikleen verstrekt hulpmiddel. De verzekerde kan zich rechtstreeks tot dezelfde gecontracteerde leverancier als bij de eerste verschaffing wenden. (Indien het hulpmiddel in bruikleen wordt verstrekt, dient voor eerste verschaffing altijd voorafgaand toestemming door te worden verleend) Gebruik 13. De verzekerde is gehouden het verschafte hulpmiddel goed te gebruiken en te verzorgen. 14. In artikel 3 staat per hulpmiddel aangegeven welke termijn als richtlijn hanteert voor de minimale gebruiksduur, volumes en frequenties. 15. Indien er sprake is van toerekenbare onachtzaamheid bij verlies, diefstal, onoordeelkundig gebruik of verwaarlozing van het hulpmiddel, bestaat geen aanspraak op vervanging, wijziging of herstel van het hulpmiddel, voordat de in redelijkheid te verwachten levensduur van het hulpmiddel is verstreken. Een verzoek tot vervanging, wijziging of herstel dient door de verzekerde te worden gemotiveerd.

3 Artikel 3. Bepalingen per hulpmiddel en verbandmiddelen Hulp- en verbandmiddelen die in eigendom worden verstrekt Uitleg van de tabel: Kolom A: de artikelnummers verwijzen naar het betreffende artikel in de Regeling zorgverzekering. Kolom B: een korte omschrijving van het hulpmiddel c.q. verbandmiddelen; voor een volledige omschrijving wordt verwezen naar de Regeling zorgverzekering. Kolom C: hierin is aangegeven of een voorschrift noodzakelijk is en, voor zover van toepassing, welke zorgaanbieder het voorschrift dient te geven. Kolom D: hierin zijn richtlijnen voor de minimale gebruiksduur of het maximum aantal per aflevering/ periode gegeven. Kolom E: hierin staat, indien van toepassing, of er een eigen bijdrage is verschuldigd of dat er sprake is van een maximale vergoeding. Tabel3.1. A B C D E artikel soort hulpmiddel voorschrijver richtlijn minimale eigen bijdrage/ gebruiksduur/ maximale wettemaximum volume lijke vergoeding d uitwendig gedragen behandelend n.v.t. hulpmiddelen ter medisch specialist volledige of gedeeltelijke vervanging of bedekking van de oogbol 2.8 a prothesen voor schouder, behandelend 3 jaar arm of hand medisch specialist 2.8 b hulp- en aanzetstukken behandelend 3 jaar voor armprothese medisch specialist 2.8 c prothesen voor been behandelend 3 jaar of voet medisch specialist 2.8 d oplaadinrichting en behandelend 3 jaar batterijen bij bekrachtigde medisch specialist prothese voor schouder, arm of hand 2.9 a gebruiksklaar verkrijgbare behandelend arts 2 jaar mammaprothesen of mammacare verpleegkundige 2.9 b afzonderlijk vervaardigde behandelend arts 2 jaar mammaprothese of mammacare verpleegkundige 2.10 gelaatsprothesen behandelend n.v.t. medisch specialist

4 A B C D E artikel soort hulpmiddel voorschrijver richtlijn minimale eigen bijdrage/ gebruiksduur/ maximale wettemaximum volume lijke vergoeding 2.12 uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen toe te passen bij een ernstige aandoening waarop de verzekerde langdurig en niet uitsluitend bij sportactiviteiten is aangewezen en die dienen voor het wijzigen van: a. gestoorde functies Behandelend 2 jaar van het bewegings- specialist; of systeem, aan beweging indien er verwante functies sprake is van of anatomische confectie eigenschappen van hulpmiddelen structuren verwant mag ook de aan beweging; behandelend arts of behandelend paramedicus voorschrijven b. de anatomische behandelend 2 jaar eigenschappen specialist van de schedel voor volledig individueel < 16 jaar: 9 maanden < 16 jaar 57,- vervaardigd orthopedisch 16 jaar : 15 maanden 16 jaar 114,- maatschoeisel (A schoen) en semi- orthopedisch schoeisel met individuele aanpassing ( B-schoen) gelden een afwijkende gebruikstermijn en eigen bijdrage

5 A B C D E artikel soort hulpmiddel voorschrijver richtlijn minimale eigen bijdrage/ gebruiksduur/ maximale wettemaximum volume lijke vergoeding uitwendige hulp- behandelend n.v.t. Eigen bijdrage van middelen ter correctie oogarts 50,- per lens als van stoornissen van de er sprake is van visuele functie van het lenzen met een oog en van functies van gebruiksduur van aan het oog verwante langer dan een jaar structuren, met uitzondering van brillenglazen of filterglazen inclusief montuur; 2. In het geval van lenzen, Een eigen bijdrage dient de stoornis het van 100,- per gevolg te zijn van een kalenderjaar als medische aandoening of er sprake is van trauma, waarbij lenzen tot een gebruiksduur een grotere verbetering in van korter dan de functies gezichts- een jaar. scherpte of kwaliteit van Ingeval slechts één de visus leiden dan oog dient te worbrillenglazen den gecorrigeerd geldt een eigen N.B. Bijzondere optische bijdrage van 50,- hulpmiddelen worden in per kalenderjaar. bruikleen verstrekt (artikel 3.2) a elektra-akoestische na verwijzing 5 jaar max. vergoeding: hoortoestellen KNO-arts: bij 1 e aanschaf of deskundige van vervanging binnen audiologisch 6 jaar 485,-. centrum Bij vervanging NB. Bij aanschaf tussen het 6 e en 7 e van een hoor- gebruiksjaar 575,- toestel ivm Bij vervanging na ouderdomsgehoor- een gebruiksduur verlies kan een van 7 jaar of meer huisarts, de verze- 666,50 kerde ook recht- Bij 1 e aanschaf of streeks door vervanging ten verwijzen naar een behoeve van door de verzekeraar verzekerden tot 16 gecontracteerde jaar 666,50 audicien

6 A B C D E artikel soort hulpmiddel voorschrijver richtlijn minimale eigen bijdrage/ gebruiksduur/ maximale wettemaximum volume lijke vergoeding Cros-, bicros- of beengeleideruit voering voor zover opgenomen in een brilmontuur: extra vergoeding: 62, b ringleidingen/ behandelend 5 jaar infraroodapparatuur/ arts FM-apparatuur c (Tinnitus) maskeerders audiologisch 5 jaar centrum c oorstukjes behandelend n.v.t. arts a urine-opvangzakken behandelend n.v.t. arts of gespecialiseerde stoma- of incontinentieverpleegkundige b stomamaterialen behandelend zie bijlage 1 arts of gespecialiseerde stoma- of incontinentieverpleegkundige c stompkousen geen verwijzing 4 stuks nodig per aflevering d katheters behandelend n.v.t. arts of gespecialiseerde stomaof incontinentieverpleegkundige e incontinentie- behandelend arts 455 stuks per absorptiemateriaal of gespecialiseerde 3 maanden/ en wasbaar inconti- stoma of wasbaar = nentiemateriaal incontinentie- 3 stuks per jaar verpleegkundige f spoelapparatuur (anaal) behandelend arts of n.v.t. gespecialiseerde stoma- of incontnentieverpleegkundige 2.15.h schedelkappen behandelend medisch n.v.t. specialist 2.15.i trachea canule behandelend medisch n.v.t. specialist

7 A B C D E artikel soort hulpmiddel voorschrijver richtlijn minimale eigen bijdrage/ gebruiksduur/ maximale wettemaximum volume lijke vergoeding 2.15.j verbandmiddelen Behandelend arts of n.v.t gespecialiseerde verpleegkundige 2.16 a pessaria arts n.v.t b koperhoudende spiraaltjes arts n.v.t a krukken behandelend arts, 5 jaar ergotherapeut of 2.17 a loophulpen met behandelend arts, 5 jaar 3 of 4 poten ergotherapeut of 2.17 a looprekken behandelend arts, 5 jaar ergotherapeut of 2.17 a (standaard) rollators behandelend arts, 5 jaar ergotherapeut of 2.17 c blindentaststokken behandelend arts, 3 jaar ergotherapeut of 2.18 haarwerken behandelend arts 1 stuk + 1 reserve max. vergoeding: per jaar 269,50 per jaar 2.19 injectiespuiten en behandelend arts n.v.t. injectiepennen of diabetesverpleegkundige c insuline-infuuspomp behandelend medisch n.v.t. specialist m therapeutische elastische behandelend arts 14 maanden kousen aan- en uittrek- ter beoordeling van 28 maanden hulpmiddelen dan wel de gecontracteerde een gecombineerd leverancier aan/uittrekhulpmiddel a bloedafnameapparatuur behandelend arts n.v.t. bij diabetes of diabetesverpleegkundige a lancetten bij bloedafname- behandelend arts of n.v.t. apparatuur bij diabetes diabetesverpleegkundige b bloedglucosetestmeter behandelend arts of zie bijlage 2 diabetesverpleegkundige b teststrips behandelend arts of zie bijlage 2 diabetesverpleegkundige

8 A B C D E artikel soort hulpmiddel voorschrijver richtlijn minimale eigen bijdrage/ gebruiksduur/ maximale wettemaximum volume lijke vergoeding 2.21 pepmasker/apparatuur voor behandelend n.v.t. pos. uitademingsdruk longarts of kinderarts a verbandschoenen behandelend 15 maanden per stuk max. vergoeding: medisch specialist 139, b allergeenvrije schoenen behandelend nvt Eigen bijdrage: medisch specialist < 16 jaar 57,- > 16 jaar 114,- en het meerdere boven: < 16 jaar 237,50- > 16 jaar 294, a voedingssonde behandelend n.v.t. medisch specialist c toebehoren bij behandelend n.v.t. parenterale voeding medisch specialist g 2 daisy-spelers of regionale instelling 5 jaar daisy-programmatuur voor blinden en slechtzienden of deskundige aangewezen door 2.26.i spraakvervangende behandelend n.v.t. hulpmiddelen alsmede medisch specialist hulpmiddelen voor het versterken of produceren van stemgeluid j 1 wek- en waarschuwings- audiologisch centrum installaties 2.36 d gebruiksartikelen die dialysecentrum + redelijkerwijs nodig zijn kostenopgave bij de thuisdialyse

9 3.2. Hulpmiddelen die in bruikleen worden verstrekt Uitleg van de tabel: Kolom A: de artikelnummers verwijzen naar het betreffende artikel in de Regeling zorgverzekering. Kolom B: een korte omschrijving van het hulpmiddel, voor een volledige omschrijving wordt verwezen naar de Regeling zorgverzekering. Kolom C: hierin is aangegeven of een voorschrift noodzakelijk is en, voor zover van toepassing, welke zorgaanbieder het voorschrift dient te geven. Kolom D: hierin staat of er uitzonderingen zijn op de bruikleenverstrekking. Tabel 3.2. A B C D artikel soort hulpmiddel voorschrijver uitzonderingen op bruikleen-verstrekking 2.13 bijzondere optische oogarts of uitgezonderd hulpmiddelen regionale instelling handloepjes, deze voor blinden en worden in eigendom slechtzienden verstrekt g slijmuitzuigapparatuur behandelend arts 2.17 a rollators (lichtgewicht of behandelend arts, standaard rollator afwijkend) ergotherapeut of wordt in eigendom verstrekt 2.17 a loopwagens behandelend arts, ergotherapeut of 2.17 b serveerwagens behandelend arts, ergotherapeut of 2.17 d trippelstoel probleemanalyse vereist, opgesteld door ergotherapeut of door aangewezen deskundige 2.17 e loopfiets probleemanalyse vereist, opgesteld door ergotherapeut of door aangewezen deskundige m uitwendige hulpmiddelen dermatoloog, te gebruiken bij het langdurig huidtherapeut compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en het functieverlies van lymfevaten bij het transport van lymfe (compressie hulpmiddelen) Bestaande Uit: -lymphapressapparatuur

10 A B C D artikel soort hulpmiddel voorschrijver uitzonderingen op bruikleen-verstrekking 2.22 infuuspomp - niet voor behandelend insuline medisch specialist b voedingspompen behandelend medisch specialist d eetapparaten probleemanalyse door een deskundige aangewezen door a computers met bijbeho- probleemanalyse door rende apparatuur een deskundige aangewezen door b schrijfmachines probleemanalyse door een deskundige aangewezen door c rekenmachines probleemanalyse door een deskundige aangewezen door d in- en uitvoerapparatuur probleemanalyse door en daartoe benodigde een deskundige aangewezen programmatuur door e computerprogrammatuur regionale instelling voor voor groot blinden en slechtzienden lettersystemen of deskundige aangewezen door f bladomslagapparatuur probleemanalyse door een deskundige aangewezen door g 1 memorecorders regionale instelling voor blinden en slechtzienden of deskundige aangewezen door g 3 voorleesapparatuur voor regionale instelling voor zwartdrukinfomatie blinden en slechtzienden of deskundige aangewezen door h 1 hulpmiddelen voor het regionale instelling voor kiezen van telefoonnummers blinden en slechtzienden of deskundige aangewezen door h 2 telefoonhoornhouders regionale instelling voor blinden en slechtzienden of deskundige aangewezen door h 3 aangepaste telefoons regionale instelling voor bedienbaar door blinden en slechtzienden omgevingsbesturing of deskundige aangewezen door

11 A B C D artikel soort hulpmiddel voorschrijver uitzonderingen op bruikleen-verstrekking h 4 teksttelefoon audiologisch centrum Stemprotheses worden h 4 beeldtelefoon audiologisch centrum in eigendom verstrekt i spraakvervangende probleemanalyse door hulpmiddelen alsmede een deskundige aangewezen hulpmiddelen voor het door versterken of produceren van stemgeluid j 2 alarmeringsapparatuur behandelend arts 2.27 zuurstofapparatuur behandelend arts v longvibrators behandelend arts of w vernevelaars behandelend arts x beeldschermloepen behandelend arts of regionale instelling voor blinden en slechtzienden y uitwendige elektrostimulator behandelend arts of 2.28 CPAP-apparatuur behandelend medisch specialist 2.29 solo-apparatuur audiologisch centrum 2.30 tactielleesapparatuur regionaal centrum voor blinden en slechtzienden 2.31 vervanging van behandelend KNO-arts BAHA-hoortoestellen verbonden aan centrum met vereiste oorheelkundige en audiologische expertise 2.32 zelfmeetapparatuur voor trombosedienst-arts bloedstollingstijd of verpleegkundige a aangepaste tafels ergotherapeut en een probleemanalyse b aangepaste stoelen ergotherapeut en een probleemanalyse c anti-decubituszitkussens Ergotherapeut of decubitus verpleegkundige en een probleemanalyse d bedden ergotherapeut en een probleemanalyse e anti-decubitusbedden, Ergotherapeut of matrassen en overtrekken decubitusverpleegkundige en een probleemanalyse f toebehoren bedden ergotherapeut en een probleemanalyse g bedverkorters, -verlengers egotherapeut en een probleemanalyse

12 A B C D artikel soort hulpmiddel voorschrijver uitzonderingen op bruikleen-verstrekking a Blindengeleidehonden verwijzing met toelichting tegemoetkoming in de van regionaal centrum voor kosten van max. 245,- blinden en slechtzienden per kwartaal b Hulphonden een deskundige aangewezen tegemoetkoming in de door de kosten van max. 245,- per kwartaal 2.35 hulpmiddelen ter een deskundige aangewezen compensatie van door de onvoldoende arm-, hand-, en vingerfunctie 2.36 thuisdialyse-apparatuur dialysecentrum + kostenopgave Overgangsregeling De verzekerde die op 31 december 2008 op grond van een bruikleenovereenkomst een aan functiebeperkingen aangepaste stoel in bruikleen heeft waarop ingevolge de Regeling zorgverzekering geen aanspraak meer bestaat, behoudt het recht op gebruik van die stoel voor rekening van tot het einde van die bruikleenovereenkomst, maar uiterlijk tot 1 januari 2010.

13 Artikel 4. Persoonsgebonden budget (PGB )voor hulpmiddelen ter compensatie van een ernstige visuele beperking. 1. De verzekerde heeft aanspraak op een persoonsgebonden budget voor de aanschaf, inclusief onderhoud en reparatie, van hulpmiddelen ter compensatie van een ernstige visuele beperking zoals opgenomen in tabel 4.1, dan wel van een hulpmiddel dat qua functie gelijkwaardig is, indien: a. Het PGB voorafgaand aan de aanschaf van het hulpmiddel is aangevraagd en toegekend; b. de verzekerde bij de aanvraag een voorschrift overlegt waaruit blijkt dat hij is aangewezen op het voorgeschreven hulpmiddel. In tabel 4.1 van dit reglement wordt aangegeven door wie het voorschrift dient te worden verstrekt. c. een persoonsgebonden budget wordt geweigerd indien verzekerde beschikt over een functionerend hulpmiddel. 2. Het PGB bedraagt: a. een geldsom ter hoogte van het gecontracteerde tarief zoals omschreven in artikel 3.5 en 1.24 van de verzekeringsvoorwaarden van de Zorgverzekeraar Basisverzekering, of b. eenmaal per kalenderjaar een geldsom ter hoogte van het gecontracteerde tarief zoals ter aanvulling op artikel 3.5 en 1.24 van de verzekeringsvoorwaarden van de Zorgverzekeraar Basisverzekering is omschreven in artikel 2.7 van dit reglement. c. In aanvulling op sub a en b, wordt de geldsom voor het PGB vermeerderd met een opslag voor reparatiekosten indien en voor zover reparatiekosten gebruikelijk zijn indien het betreffende hulpmiddel in eigendom c.q. bruikleen zou zijn verstrekt. 3. Indien verzekerde het PGB niet binnen drie maanden na uitbetaling door heeft besteed aan de aanschaf van een hulpmiddel waarvoor het PGB is verstrekt, dan wel aan de aanschaf van een hulpmiddel dat qua functie gelijkwaardig is, dient het verstrekte bedrag onverwijld te worden terugbetaald door verzekerde. 4. Verzekerde is verplicht op verzoek van informatie te verstrekken. Tot deze informatie behoort tenminste het op verzoek overleggen van de nota en betalingsbewijzen waaruit blijkt dat het PGB op de juiste wijze is aangewend. Indien verzekerde de gevraagde informatie niet tijdig verstrekt, wordt overgegaan tot terugvordering van het PGB. 5. Indien de verzekerde kiest voor een PGB, heeft hij gedurende de periode als genoemd in tabel 4.1 D geen aanspraak op reparatie van het hulpmiddel. 6. Indien het hulpmiddel minder kost dan het verstrekte budget, is de verzekerde gehouden het teveel betaalde budget als onverschuldigde betaling aan terug te betalen. Als het hulpmiddel meer kost dan het toegekende budget, komen de meerkosten voor rekening van de verzekerde. 7. Bij beëindiging van de verzekering, kan besluiten tot terugvordering, indien en voor zover het reeds verstrekte PGB nog niet is aangewend. Indien er sprake is van betaling in termijnen, vervalt bij beëindiging van de verzekering de aanspraak op de resterende termijnen. 8. Verzekerde is zelf verantwoordelijk voor zijn aankoop. Als achteraf blijkt dat het hulpmiddel niet bevalt of ondeugdelijk is, is niet gehouden binnen de minimale gebruiksduur als weergeven in tabel 4.1 een nieuw hulpmiddel te verstrekken.

14 Tabel 4.1. Uitleg van de tabel: Kolom A: de artikelnummers verwijzen naar het betreffende artikel in de Regeling zorgverzekering. Kolom B: een korte omschrijving van het hulpmiddel, voor een volledige omschrijving wordt verwezen naar de Regeling zorgverzekering. Kolom C: hierin is aangegeven of een voorschrift noodzakelijk is en, voor zover van toepassing, welke zorgaanbieder het voorschrift dient te geven. Kolom D: hierin is de minimale gebruiksduur gegeven. Kolom E: hierin staat of er sprake is van uitbetaling in een keer op basis van gecontracteerde tarief zoals omschreven in artikel 3.5 en artikel 1.24 van de verzekeringsvoorwaarden of een uitbetaling in jaarlijks termijnen volgens het gecontracteerde tarief zoals in aanvulling op artikel 3.5 en artikel 1.24 van de verzekeringsvoorwaarden is omschreven in artikel 2.7 van dit reglement. A B C D E Artikel- hulpmiddel voorschrijver minimale wijze van uitbetalen nummer gebruiksduur d uitwendig gedragen behandelend 2 jaar geldsom in 1 keer hulpmiddelen ter medisch specialist volledige of gedeeltelijke vervanging of bedekking van de oogbol 2.13 uitwendige hulpmiddelen behandelend oogarts geldsom in 1 keer, ter correctie van stoornissen onder aftrek van de van de visuele functie van verschuldigde eigen het oog en van functies van bijdrage ingeval aan het oog verwante van lenzen. (zie tabel 3.1) structuren, met uitzondering van brillenglazen of filterglazen inclusief montuur In het geval van lenzen, dient de stoornis het gevolg te zijn van een medische aandoening of een trauma, waarbij lenzen tot een grotere verbetering in de functies gezichtsscherpte of kwaliteit van de visus leiden dan brillenglazen 2.17 c blindentaststokken behandelend arts, geldsom in 1 keer ergotherapeut of g 2 daisy-spelers of regionale instelling voor geldsom in 1 keer daisy-programmatuur blinden en slechtzienden of deskundige aangewezen door

15 A B C D E Artikel- hulpmiddel voorschrijver Minimale Wijze van uitbetalen nummer 2.13 d bijzondere optische oogarts of regionale 5 jaar handloepjes: geldsom hulpmiddelen instelling voor blinden in een keer, overige: en slechtzienden jaarlijkse termijnen b schrijfmachines probleemanalyse 5 jaar jaarlijkse termijnen door een deskundige aangewezen door c rekenmachines probleemanalyse 5 jaar jaarlijkse termijnen door een deskundige aangewezen door d in- en uitvoerapparatuur probleemanalyse 5 jaar jaarlijkse termijnen en daartoe benodigde door een deskundige programmatuur aangewezen door e computerprogrammatuur regionale instelling 3 jaar jaarlijkse termijnen voor grootlettersystemen voor blinden en slechtzienden of deskundige aangewezen door f bladomslagapparatuur probleemanalyse 5 jaar jaarlijkse termijnen door een deskundige aangewezen door g 1 memorecorders regionale instelling 5 jaar jaarlijkse termijnen voor blinden en slechtzienden of deskundige aangewezen door g 3 voorleesapparatuur voor regionale instelling 5 jaar jaarlijkse termijnen zwartdrukinfomatie voor blinden en slechtzienden of deskundige aangewezen door h 1 hulpmiddelen voor het regionale instelling 5 jaar jaarlijkse termijnen kiezen van telefoon- voor blinden en nummers slechtzienden of deskundige aangewezen door

16 A B C D E Artikel- hulpmiddel voorschrijver Minimale Wijze van uitbetalen nummer x beeldschermloepen behandelend arts 5 jaar jaarlijkse termijnen of regionale instelling voor blinden en slechtzienden 2.30 tactielleesapparatuur regionaal centrum 5 jaar jaarlijkse termijnen voor blinden en slechtzienden a blindengeleidehonden verwijzing met 6 jaar jaarlijkse termijnen toelichting van regionaal centrum voor blinden en slechtzienden Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelenzorg Bijlage 1 Verstrekkingsduur en volumes stomamateriaal Bij art b Regeling Zorgverzekering Colostoma Tweedelig Maximaal 4 plakken per week/ maximaal 4 zakjes per dag Eendelig Maximaal 4 zakjes per dag Irrigatie Spoelsets Eerste jaar maximaal 2 spoelsets, voorts maximaal 1 spoelset per jaar Spoelpomp Maximaal 1 irrigatiesleeve per dag. Na elke spoelbeurt kunnen maximaal 2 stomapleisters of colostomiezakjes gebruikt worden Stomapluggen Tweedelig Maximaal 1 plak en 4 pluggen per dag Eendelig Maximaal 4 pluggen per dag Ileostoma Tweedelig Maximaal 4 plakken per week/ maximaal 2 zakjes per dag Eendelig Maximaal 2 zakjes per dag Urostoma Tweedelig Maximaal 4 plakken per week/ maximaal 2 zakjes per dag Eendelig Maximaal 2 zakjes per dag Continentstoma Afdekpleisters 2-6 per dag afhankelijk van voorschrift en katheters Bijlage 2 Verstrekkingsduur en volumes diabetestestmateriaal Bij art b Regeling Zorgverzekering a. Voor diabeten die nagenoeg zijn uitbehandeld met orale bloedsuikerverlagende middelen waarbij behandeling met insuline wordt overwogen, op voorschrift van de behandelend arts: maximaal 100 teststrips; b. Voor diabeten met een vastgesteld doseringsschema voor 1 tot 2 insuline-injecties per dag; maximaal 100 teststrips per drie maanden; c. Diabeten die op geleide van het bloedsuikergehalte 3 of meer insuline-injecties per dag gebruiken, dan wel gebruik maken van een insulinepomp; maximaal 400 teststrips per drie maanden; d. Per 3 jaar maximaal twee insulinepennen.

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Harlingertrekweg 53 8913 HR Leeuwarden Telefoon (058) 291 31 31 www.defriesland.nl (geldig vanaf 1 januari 2008) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Eerste verschaffing: Eerste

Nadere informatie

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt.

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt. Reglement Hulpmiddelenzorg 2012 bij de Alles Verzorgd Polis en de Vrije Keus Polis (geldig vanaf 1 januari 2012) Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen Begripsomschrijvingen. Artikel 1

Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen Begripsomschrijvingen. Artikel 1 Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen 2008 Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: eerste verstrekking: eerste keer binnen een periode waarin een verzekerde is op

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2011

Reglement Hulpmiddelenzorg 2011 Reglement Hulpmiddelenzorg 2011 (geldig vanaf 1 januari 2011) lgemene informatie e riesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van hulpmiddelenleveranciers en heeft zich tot doel gesteld

Nadere informatie

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2011 1 In het onderstaande overzicht staan per hulpmiddel

Nadere informatie

Toestemming vooraf bij afspraken leverancier. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 5 jaar - Eigendom. ja nee - - Eigendom

Toestemming vooraf bij afspraken leverancier. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 5 jaar - Eigendom. ja nee - - Eigendom 1 Prothese boven Med-specialist + schriftelijke toelichting bij prothesekoker 1 Prothese onder Med-specialist Schriftelijke toelichting bij prothesekoker 1 Myo prothese Med-specialist Vervanging: Schriftelijke

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2006 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling Zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen. Zorgverzekeraar Trias

Reglement Hulpmiddelen. Zorgverzekeraar Trias Reglement Hulpmiddelen Zorgverzekeraar Trias 2007 behorende bij de Trias Natura Polis en Trias Restitutie Polis Trias Zorgverzekeraar N.V., Stadhuisplein 70, 4203 NS Gorinchem, Postbus 38, 4200 AA Gorinchem,

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2007 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari 2006 als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2006. Pagina 1 van 17 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis Geldig vanaf 1 januari 2014 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde

Nadere informatie

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a.

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. REGLEMENT HULPMIDDELEN Ingaande 1 januari 2006 Vastgesteld door N.V. Univé Zorg en OVM Univé Zorgverzekeraar U.A., gebaseerd op de betreffende Regeling

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 Algemene informatie Kiemer Zorgverzekeraar, hierna wij, hecht veel waarde aan de kwaliteit van hulpmiddelenleveranciers

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf 1 januari 2016 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf 1 januari 2015 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Reglementen 2012. Hulpmiddelen

Reglementen 2012. Hulpmiddelen Reglementen 2012 Hulpmiddelen 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Algemene bepalingen 4 Definities 4 Rechten van de verzekerde 4 Toestemming 5 Gebruik 5 Vervanging 6 Leveranciers 6 Bijzondere bepalingen 6 Slotbepalingen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012. hulpmiddelen hulpmiddelen Salland verzekeringen 2013 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen. Zorgverzekeraar Trias

Reglement Hulpmiddelen. Zorgverzekeraar Trias Reglement Hulpmiddelen Zorgverzekeraar Trias 2007 behorende bij de Trias Natura Polis en Trias Restitutie Polis Trias Zorgverzekeraar N.V., Stadhuisplein 70, 4203 NS Gorinchem, Postbus 38, 4200 AA Gorinchem,

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 Artikel

Nadere informatie

Het Reglement Hulpmiddelen Energiek 2014. Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering.

Het Reglement Hulpmiddelen Energiek 2014. Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering. Energiek 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Energiek 2013. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013. Salland zorgverzekeringen 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen Stad Holland Zorgverzekeraar Algemeen

Reglement Hulpmiddelen Stad Holland Zorgverzekeraar Algemeen Reglement Hulpmiddelen Stad Holland Zorgverzekeraar 2008 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de polisvoorwaarden van Stad Holland Zorgverzekeraar voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014. Salland Zorgverzekeringen 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2015.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2015. ZorgDirect 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen ZorgDirect 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2011

Vergoeding Hulpmiddelen 2011 Vergoeding 2011 Vergoeding bij aanschaf en bij een nietgecontracteerde leverancier. De algemene bepalingen voor vergoedingen bij nietgecontracteerde leveranciers uit het Achmea Reglement 2011 zijn hierop

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2014.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2014. HollandZorg 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2015.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2015. HollandZorg 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ONVZ Reglement Hulpmiddelen 2011

ONVZ Reglement Hulpmiddelen 2011 ONVZ Reglement Hulpmiddelen 2011 Het Reglement Hulpmiddelen is een uitwerking van artikel 19 van deel B van de Basisverzekering en maakt deel uit van de polisvoorwaarden. Dat artikel regelt de aanspraken

Nadere informatie

1.2 Verzekerde: iedere verzekeringsplichtige die als zodanig op de zorgpolis, het polisaanhangsel of op het bewijs van inschrijving is vermeld.

1.2 Verzekerde: iedere verzekeringsplichtige die als zodanig op de zorgpolis, het polisaanhangsel of op het bewijs van inschrijving is vermeld. Reglement hulpmiddelen 2009 Inleiding De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt welke hulpmiddelen onder welke voorwaarden en bij welke medische indicaties voor vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

1. Algemeen 3. 2. Definities 3. 3. Begripsomschrijvingen 3. 4. Aanvraag/toestemming 6. 5. Hulpmiddelen op alfabetische volgorde 8

1. Algemeen 3. 2. Definities 3. 3. Begripsomschrijvingen 3. 4. Aanvraag/toestemming 6. 5. Hulpmiddelen op alfabetische volgorde 8 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Reglement hulpmiddelen 2011 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Definities 3 3. Begripsomschrijvingen 3 4. Aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen op alfabetische

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2012

Reglement Hulpmiddelen 2012 Reglement Hulpmiddelen 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1. Algemeen 4 2. Definities 4 3. Begripsomschrijvingen 4 4. Aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen op alfabetische volgorde 7 6.

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2011

Reglement Hulpmiddelen 2011 Reglement Hulpmiddelen 2011 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2011 Het Reglement

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2009

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2009 Reglement hulpmiddelen IZA geldend vanaf 1 januari 2009 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Algemene bepalingen... 3 II. Aanspraak van de verzekerde...

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2012

Reglement Hulpmiddelen 2012 Reglement Hulpmiddelen 2012 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2012 Het Reglement

Nadere informatie

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt Reglement Hulpmiddelenzorg 2013, behorende bij de Basisverzekering Kiemer (geldig vanaf 1 januari 2013) Algemene informatie Kiemer Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van hulpmiddelenleveranciers

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Hulpmiddelen. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen

Polisvoorwaarden. Hulpmiddelen. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Reglement 2014 2013 Polisvoorwaarden Hulpmiddelen Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Zorg Zorg en en Zekerheid Zekerheid biedt biedtalal188 187jaar jaaruitstekende, uitstekende,betaalbare

Nadere informatie

5.16 Apparatuur voor positieve uitademingsdruk (PEP-apparatuur) 5.17 Infuuspompen voor de toediening van geneesmiddelen m.u.v. insuline 15 5.

5.16 Apparatuur voor positieve uitademingsdruk (PEP-apparatuur) 5.17 Infuuspompen voor de toediening van geneesmiddelen m.u.v. insuline 15 5. Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Reglement Hulpmiddelen 2009 Inhoudsopgave Artikel Pagina 1. Algemeen 4 2. Definities 4 3. Aanvraag/toestemming 4 4. Algemene bepalingen 5 5. Specifieke bepalingen

Nadere informatie

Vergoeding hulpmiddel Keuze Zorg Plan

Vergoeding hulpmiddel Keuze Zorg Plan Artikel 3.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan. Onder deze aanspraak vallen hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2010 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2013

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2013 Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2013 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2013

Reglement Hulpmiddelen 2013 Reglement Hulpmiddelen 2013 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2013 Het Reglement

Nadere informatie

Achmea Reglement Hulpmiddelen 2011

Achmea Reglement Hulpmiddelen 2011 Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Hulpmiddelen 2011 Beter Af Restitutie Polis Keuze Zorg Plan Ingaande 1 januari 2011 Indeling Artikel 1 Algemeen Pagina 3 1.1 Reikwijdte 3 1.2 Definities 3 Artikel

Nadere informatie

Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg

Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ Geldend vanaf 1 januari 2009 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW De artikelnummers in dit documenten verwijzen naar ons hulpmiddelenreglement. 6.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2014

Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2014 Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2014 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2010

Reglement Hulpmiddelen 2010 Reglement Hulpmiddelen 2010 Inhoudsopgave Artikel Pagina 1. Algemeen 4 2. Definities 4 3. Algemene bepalingen 4 4. Aanvraag/toestemming 5 5. Specifieke bepalingen per hulpmiddel 7 Hulpmiddel 5.1 Uitwendige

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2014

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2014 Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2014 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen PNOzorg 2014

Reglement Hulpmiddelen PNOzorg 2014 Reglement Hulpmiddelen PNOzorg 2014 I. Algemene bepalingen II. Overzicht hulpmiddelen III. Nadere voorwaarden per hulpmiddel IV. Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2014 Het

Nadere informatie

Postbus 400, 2300 AK Leiden Tel. (071) Fax (071) /1101

Postbus 400, 2300 AK Leiden Tel. (071) Fax (071) /1101 Postbus 400, 2300 AK Leiden Tel. (071) 5 825 825 Fax (071) 5 825 011 info@zorgenzekerheid.nl www.zorgenzekerheid.nl K.v.K. Leiden 28050216 AFM nummer 12001019 650-008/1101 Reglementen 2011 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2010 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglementen Hulpmiddelen

Reglementen Hulpmiddelen Reglementen 2011 Hulpmiddelen 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Algemene bepalingen 4 Definities 4 Rechten van de verzekerde 4 Toestemming 5 Gebruik 5 Vervanging 6 Leveranciers 6 Bijzondere bepalingen 6 Slotbepalingen

Nadere informatie

Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 )

Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 ) Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 ) In dit overzicht staan de voorwaarden vermeld die gelden voor het verkrijgen van hulpmiddelen die onder de Regeling

Nadere informatie

Reglement 2015. Hulpmiddelen

Reglement 2015. Hulpmiddelen Reglement 2015 Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2015 Inleiding 1 Artikel 1 Defenities 1 Algemene Bepalingen 1 Artikel 2 Rechten van de verzekerde 1 Artikel 3 Toestemming 2 Artikel 4 Functiegerichte

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2007. Asn

Reglement Hulpmiddelen 2007. Asn Reglement Hulpmiddelen 2007 Asn Geachte verzekerde, Dit is het Agis Hulpmiddelenreglement. De wetgever heeft bepaald welke hulpmiddelen in aanmerking komen voor vergoeding. 1) Daarnaast stelt de wetgever

Nadere informatie

Agis Reglement hulpmiddelen 2004

Agis Reglement hulpmiddelen 2004 Agis Reglement hulpmiddelen 2004 Asn Geachte verzekerde, Dit is het Agis Reglement hulpmiddelen voor het jaar 2004. De wetgever heeft bepaald welke hulpmiddelen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2017.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2017. ZorgDirect 2018 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen ZorgDirect 2017. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2016.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2016. Salland Zorgverzekeringen 2017 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2016. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008 Zorgverzekeraars Zorgkantoren n AANKLEEDTAFEL VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN AANKOPPELFIETS (FIETSWIEL GEKOPPELD AAN EEN ROLSTOEL) Zorgkant. Zorgkant. N.V.T. N.V.T. AANPASSINGEN AAN ROLSTOELEN Zorgkant.

Nadere informatie

Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering. Geldig vanaf 1 januari 2011

Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering. Geldig vanaf 1 januari 2011 Geldig vanaf 1 januari 2011 Drukwerkcode Inhoud 1 Uw verzekeringsreglement 2 Overzicht hulpmiddelen 2.1 Voorwaarden hulpmiddelen Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet Mammaprothesen Stemprothesen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen

Reglement Hulpmiddelen _ Reglement Hulpmiddelen geldig vanaf 1 januari 2010 Het vorige Reglement Hulpmiddelen vervalt pagina 1 van 47 _ Index REGLEMENT HULPMIDDELEN... 3 1. Inleiding... 3 2.... Algemene bepalingen... 3 2.1.

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen RH2012

Reglement Hulpmiddelen RH2012 Reglement Hulpmiddelen RH2012 Toelichting Als dit vermeld is in de polisvoorwaarden van uw verzekering, dan kunt u aanspraak maken op de vergoeding van hulpmiddelen. OOM Verzekeringen heeft hiervoor een

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2016.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2016. HollandZorg 2017 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2016. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 ZorgVerzorgd Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen... 6 2.1 Algemeen...6

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2016

Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2016 Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2016 I. Algemene bepalingen II. Overzicht hulpmiddelen III. Nadere voorwaarden per hulpmiddel 10 IV. Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen 18 Risicodraagster

Nadere informatie

Het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering.

Het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering. ZorgDirect 2017 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen ZorgDirect 2016. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Verzekeringsreglement Azivo 2013. \ Geldig vanaf 1 januari 2013 PA01

Verzekeringsreglement Azivo 2013. \ Geldig vanaf 1 januari 2013 PA01 Verzekeringsreglement Azivo 2013 \ Geldig vanaf 1 januari 2013 PA01 Inhoud 1 Uw verzekeringsreglement 2 Overzicht hulpmiddelen 2.1 Algemeen 2.1.1 Indicatie en doelmatigheid 2.1.2 Naar een gecontracteerde

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering \ Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering \ Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen...6 2.1 Algemeen... 6 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2011 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW De artikelnummers in dit documenten verwijzen naar ons hulpmiddelenreglement. 6.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Labels en volmachten van a.s.r.

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Labels en volmachten van a.s.r. Marktconforme tarieven hulpmiddelen Labels en volmachten van a.s.r. Artikel 5.1.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet 5.1.2 Stompkousen 5.1.3 Liners 5.1.4 Mammaprothesen (uitwendige borstprothesen)

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2016

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2016 Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2016 I. Algemene bepalingen II. Overzicht hulpmiddelen 4 III. Nadere voorwaarden per hulpmiddel 10 IV. Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen 18 Risicodraagster

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2016

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2016 Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2016 I. Algemene bepalingen II. Overzicht hulpmiddelen 4 III. Nadere voorwaarden per hulpmiddel 10 IV. Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen 18 Risicodraagster

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2015

Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2015 Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2015 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2011

Reglement Hulpmiddelen 2011 Reglement Hulpmiddelen 2011 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2011 Het Reglement

Nadere informatie

Reglement. Hulpmiddelen 2016

Reglement. Hulpmiddelen 2016 Reglement Hulpmiddelen 2016 Risicodraagster voor de Basisverzekering PNOzorg is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: 01168, AFM-nr.120006) en voor de aanvullende verzekeringen ONVZ

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELEN HOLLANDZORG 2019

REGLEMENT HULPMIDDELEN HOLLANDZORG 2019 REGLEMENT HULPMIDDELEN HOLLANDZORG 2019 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2019 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2018. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2011

Reglement Hulpmiddelen 2011 Reglement Hulpmiddelen 2011 Het Reglement Hulpmiddelen is een uitwerking van artikel 19 van deel B van de Basisverzekering en maakt deel uit van de polisvoorwaarden. Dat artikel regelt de aanspraken op

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen PNOzorg 2015

Reglement Hulpmiddelen PNOzorg 2015 Reglement Hulpmiddelen PNOzorg 2015 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen PNOzorg 2015

Nadere informatie

Vergoeding hulpmiddel Zorg Plan 2012

Vergoeding hulpmiddel Zorg Plan 2012 2012 Artikel 3.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan. Onder deze aanspraak vallen

Nadere informatie

Achmea Reglement Hulpmiddelen 2010

Achmea Reglement Hulpmiddelen 2010 Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Hulpmiddelen 2010 Beter Af Restitutie Polis Keuze Zorg Plan Ingaande 1 januari 2010 Indeling Artikel 1 Algemeen Pagina 3 1.1 Reikwijdte 3 1.2 Definities 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Univé

Reglement hulpmiddelen Univé Reglement hulpmiddelen Univé geldend vanaf 1 januari 2011 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2. Algemene bepalingen 3 Artikel 3. Verzekerde prestaties

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst Hulpmiddelen en Zittend Ziekenvervoer. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017

Restitutie-tarievenlijst Hulpmiddelen en Zittend Ziekenvervoer. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Restitutie-tarievenlijst Hulpmiddelen en Zittend Ziekenvervoer Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 De hulpmiddelen waar u recht op hebt en de voorwaarden waaraan per hulpmiddel voldaan moet zijn,

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij Anderzorg Basis Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen...6 2.1 Algemeen... 6 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2014 ZorgZó Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement... 4 2 Overzicht Hulpmiddelen...5 2.1 Algemeen... 5 2.1.1

Nadere informatie

Onder voorbehoud van toetsing door het NZa

Onder voorbehoud van toetsing door het NZa Onder voorbehoud van toetsing door het NZa 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1. Algemeen 4 2. Toepasselijke regelgeving 4 3. Algemene bepalingen 4 4. Procedure aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen Begripsomschrijvingen

Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen Begripsomschrijvingen Reglemt hulpmiddel Salland verzekering 2010 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglemt wordt verstaan onder: bijlage 1: bijlage 1 bij het Reglemt hulpmiddel Salland verzekering 2010; eerste verstrekking:

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2010

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2010 Reglement hulpmiddelen IZA geldend vanaf 1 januari 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Algemene bepalingen... 3 Artikel 3. Verzekerde prestaties... 4 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2014

Vergoeding Hulpmiddelen 2014 Vergoeding Hulpmiddelen 2014 Vergoeding bij aanschaf hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier De algemene bepalingen voor vergoedingen bij niet-gecontracteerde leveranciers uit het Achmea

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer

Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 De hulpmiddelen waar u recht op hebt en de voorwaarden waaraan per hulpmiddel voldaan moet zijn,

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2011

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2011 Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2011 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Natura 2014

Reglement hulpmiddelen Natura 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldend vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave pag. 1 Definities 2 2 Aanspraken

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Ditzo 2014

Reglement hulpmiddelen Ditzo 2014 Reglement hulpmiddelen Ditzo 2014 Geldend vanaf 1 januari 2014 inhoudsopgave Inhoud 1. Definities 3 2. Aanspraken 3 3. Toestemming 5 4. Algemene bepalingen 6 5. Bepalingen per hulpmiddel 7 Bijlage 39 Reglement

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering \ Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering \ Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...4 2 Overzicht Hulpmiddelen...5 2.1 Algemeen... 5 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer

Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 De hulpmiddelen waar u recht op hebt en de voorwaarden waaraan per hulpmiddel voldaan moet zijn,

Nadere informatie