Enkele modellen om tot kwaliteitsontwikkeling te komen vanuit het kwaliteitsdecreet met systematiek en instrumenten werken aan kwaliteitsontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enkele modellen om tot kwaliteitsontwikkeling te komen vanuit het kwaliteitsdecreet met systematiek en instrumenten werken aan kwaliteitsontwikkeling"

Transcriptie

1 Enkele modellen om tot kwaliteitsontwikkeling te komen vanuit het kwaliteitsdecreet met systematiek en instrumenten werken aan kwaliteitsontwikkeling Dag van de Kwaliteitsontwikkeling 7 november 2012

2 De rode draad Hoe en waarom, kwaliteitsdecreet, kwaliteitsontwikkeling, systematiek, PDCA Checkfase, verzamelen data, interne en externe evaluatie Zelfevaluatie, zelf een instrument ontwikkelen, bestaande instrumenten, hoe kiezen Vanuit schoolorganisatie en het onderwijsconcept Vanuit EFQM Vanuit beleidsvoerende vermogen Valkuilen

3 Uit het kwaliteitsdecreet Elke onderwijsinstelling is, rekening houdend met haar pedagogisch of agogisch project, ervoor verantwoordelijk kwaliteitsonderwijs te verstrekken en het geboden onderwijs kwaliteitsvol te ondersteunen. Dit veronderstelt dat de instelling beschikt over het beleidsvoerend vermogen dat haar in staat stelt om zelfstandig een kwaliteitsvol beleid te voeren. Elke instelling onderzoekt en bewaakt op systematische wijze haar eigen kwaliteit. De instelling kiest zelf de wijze waarop zij dit doet.

4 Werken aan Kwaliteitsontwikkeling niet enkel als decretale verplichting, maar heel zeker vanuit onze missie, visie en pedagogisch project komt niet bovenop het werk, als een extra maar maakt is er een essentieel onderdeel m.a.w. het is geen kunstje (trucje) maar een cultuur, doordrongen in de manier van werken 4

5 Werken aan kwaliteitontwikkeling Geen sausje er bovenop, maar een marinade! 5

6 Keuze van systematiek: PDCA Plan Act Do Check Kwaliteitsniveau Tijd Deming 6

7 Keuze van systematiek: PDCA Kwaliteitsniveau Tijd Deming 7

8 PDCA-cirkel bevat deelcirkels Plan Plan Act Do Act Act Do Check Plan Act Do Plan Check Check Plan Act Do Plan Check Act Do Plan Act Do Check Do Plan Act Do Check Check Check

9 De kwaliteitscirkel SCHOOLVISIE DOELEN SCHOOLACTIVITEITEN Bijstellen ACT PLAN Planning CHECK DO Evaluatie Uitvoering naar H. Ritzen

10 In de checkfase De kwaliteitsvragen: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen op een goede manier? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? Wat doen we met deze info?

11 Externe evaluatie Interne evaluatie Verantwoordingsperspectief De invulling van de verwachtingen Ontwikkelingsperspectief Vooraf bepaald en beperkt in aantal Meetbaar Wettelijk vast te stellen Opgelegd Door de school bepaald Niet volledig te vatten, open, perceptie Zorg voor een zo rijk mogelijke invulling Vanuit gedeelde visie De invulling van kwaliteitsontwikkeling Uniformiteit Minimumdoelen D.m.v. modellen en procedures Meten en vergelijken (normen) Externe situering Inzetten van verschillen Behalen van (zelfgekozen) maximale In dialoog met betrokkenen Evaluatiegegevens als input voor dialoog Zelfsturing

12 een cyclisch proces Zelfevaluatie waarbij een school (scholengemeenschap of team), op eigen initiatief en vanuit een overkoepelend kwaliteitszorgconcept, zelf op een systematische manier aspecten van het eigen functioneren beschrijft en beoordeelt met als doel (indien nodig) te komen tot schoolontwikkeling. definitie van Jan Vanhoof en Peter Van Petegem, UA 12

13 Welke instrumenten? Systematisch karakter voor ogen houden! Wat ook het systeem is, het moet het toevallige overstijgen! Mening ventileren op PV Starten met kleine instrumenten relevante en veilige vragen ZE

14 Welke instrumenten? Vragen die kunnen helpen bij het kiezen van het juiste instrument. (zie bijlage in map syllabus) Waarom? Wat? Wie? Hoe? Wanneer?

15 Werken met instrumenten voor zelfevaluatie Overnemen of zelf ontwikkelen? Drie eisen: betrouwbaarheid validiteit (geldigheid) transparantie

16 Betrouwbaar niet valide Niet betrouwbaar valide Niet betrouwbaar niet valide Betrouwbaar en valide

17 Zelf aan de slag! Zie bijlage: Wanneer je zelf aan de slag gaat

18 Werken met bestaande zelfevaluatie-instrumenten 1. Vanuit organisatie- en onderwijsconcept: DISO 2. Vanuit EFQM: PROSE, TRIS en IZES 3. Vanuit beleidsvoerend vermogen:bvv

19 Twee krachtlijnen 1 Organisatorisch: mechanistisch 1. Vanuit organisatie- en onderwijsconcept: DISO dynamisch 2 Onderwijskundig: differentiatie van de taken geïntegreerd

20 organisatorisch mechanistisch differentiatie Van de taken onderwijskundig geïntegreerd dynamisch Mart Petri

21 Typologie CRITERIUM VOETBAL BAL VOETBAL SPEELVELD GRAS / SPORTZAAL AANTAL SPELERS 2 X 11 DUUR 2 X 45 UITRUSTING SHIRT / SCHOENEN

22 DISO = DIAGNOSE-INSTRUMENT SECUNDAIR ONDERWIJS (PBDKO VSKO) een algemeen instrument gebaseerd op een brede waaier van objectieve componenten ontwikkelingsperspectief wél situerend dialogisch combinatie onderwijs- en organisatieconcept

23 12 componenten in DISO Schoolvisie Leerlingen en hun leerproces Socio-emotionele leerlingenbegeleiding Rol van de leraar Onderwijsinhouden en didactische aanpak Evalueren rapporteren Vakgroep Klassenorganisatie Schoolreglement Schoolontwikkeling Overleg en communicatie Schoolleiding Mogelijkheid om enkele schooleigen uitspraken toe te voegen

24 Verloop DISO-instrument S0: Intake met directie(-team): schoolcontext, afspraken, data, S1: samenstelling werkgroep, info en achtergrond DISO S2: eigen vragen,voorbereiden afname, samenstelling groepen Afname online: Bevraging leraars en Bevraging ondersteunend personeel Cijferrapport: resultaten van de bevraging per groep Verhelderingsgesprekken: met hele team, alle resultaten S3: presentatie van zelfevaluatierapport (cijfers + gesprek) Voorstelling aan hele schoolteam S4+S5: prioriteiten bepalen en actieplan opstellen Voor meer informatie: zie work shop in namiddag

25 Opmerking DISO enkel via nascholing (DNI) en in samenwerking met een pedagogisch begeleider Aan te kopen via nascholing (DNI): 500

26 2. Vanuit EFQM: PROSE, TRIS en IZES 2.1 PROSE = cvba PROSE 2.2 TRIS = Transnationale Institutionele Samenwerking (Hogescholen Vl Ned met DPB Antwerpen) 2.3 IZES = Instrument Zelfevaluatie Secundaire Scholen (UNIVERSITEIT ANTWERPEN)

27 2. EFQM = European Foundation for Quality Management 1988 opgericht door 14 grote Europese bedrijven Steun van Europese Commissie 1991: EFQM-model for Bussiness Excelence bedrijfsleven 2000: EFQM-Excelence voor de publieke sector 2010: EFQM-Excelence herwerkte versie 2013: EFQM-Excelence herwerkte versie Model bestaat nu uit drie delen: 1. Negen aandachtgebieden met criteria 2. Evaluatiecriteria om de fase van kwaliteit te bepalen (5 fasen) 3. Acht concepten voor excellentie 27

28 VOORWAARDEN PROCES RESULTATEN 28

29 29

30 Voorwaarden en processen Resultaten Fase 1 Activiteiten georiënteerd Gegevens Kwaliteit als persoonsgebonden en variabel, losse gegevens Fase 2 Procesgeoriënteerd Trends Aanzet tot procesdenken + systematiek, verbanden tussen gegevens Fase 3 Systeemgeoriënteerd Doelen Professionalisering en borging van kwaliteit, relatie indicator en doel Fase 4 Extern georiënteerd Benchmarking Systematische vernieuwing en verbetering, vergelijken met anderen Fase 5 Uitmuntendheid Uitmuntendheid Externe gerichtheid met erkenning van uitmuntendheid 30

31 2.1 Vanuit EFQM: TRIS TRIS =Transnationale Institutionele Samenwerking Hogescholen Vlaanderen en Nederland Vertaling naar basis, secundair onderwijs en SG door DPB Antwerpen

32 Werken met het TRIS-instrument Intake met directie(-team): schoolcontext, afspraken, data, Samenstelling werkgroep, info en achtergrond TRIS Kiezen van aandachtgebied(-en) of scan van de school (TRISlight) Bepaling van de kwaliteitsfase Voorstellen aan schoolteam Actiepunten en actieplan (bij voorkeur) Met een pedagogisch begeleider Instrument aan te kopen (TRIS: 500 : SG) Voor meer informatie: zie work shop in namiddag

33 5 fasen kwaliteitsontwikkeling Fase 1 Fase2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Activiteitengeoriënteerd Procesgeoriënteerd Systeemgeoriënteerd Extern georiënteerd Uitmuntendheid Gegevens Trends Doelen Benchmarking Uitmuntendheid 33

34 34

35 35

36 TRIS secundair onderwijs = 3 mogelijke instrumenten TRIS Light TRIS so TRIS sg

37 VERGELIJKING DISO EN TRIS DISO Mart Petri ZEVA en prioriteiten Hele school 12 componenten Digitaal met verhelderingsgesprek en syntheserapport Onderwijskundig concept en organisatie TRIS EFQM ZEVA en prioriteiten Kerngroep / school 9 aandachtsgebieden + Excellentie Digitaal, aantoongesprek, mondelinge rapportering Integraal beeld van alle aspecten en alle belanghebbenden 37

38 2.2 Vanuit EFQM: PROSE cvba PROSE

39 Werken met het PROSE-instrument Heel omvattend en uitgebreid met 76 vragenlijsten van 25 vragen = 1900 vragen. 9 aandachtsgebieden van EFQM Modulair en flexibel Mogelijkheid tot het uitvoeren van een Quick Scan Mogelijkheden tot het invullen online en aanpassen van de vragenlijsten. Algemeen overzicht van de scores van de zelfevaluatie Bespreking binnen het evaluatieteam Selectie van prioritaire verbetertrajecten Zelfevaluatiemoment van een deelthema Consensusgesprek met het evaluatieteam Opstellen van verbeter(actie)plan Aankoop van licentie en credits is noodzakelijk.

40 5 fasen kwaliteitsontwikkeling Voorwaarden en processen Resultaten Fase 1 Fase 2 Kwaliteit is persoonsgebonden Aanzet tot procesdenken Kwaliteit is variabel Begin van systematiek Fase 3 Professionalisering Kwaliteit is gewaarborgd Fase 4 Fase 5 Systematisch vernieuwen Externe gerichtheid en excellentie Continue verbetering en innovatie Uitmuntendheid

41 Opmerkingen PROZE en TRIS zijn verwant (EFQM) TRIS bij voorkeur met een pedagogische of externe begeleider Instrumenten aan te kopen: TRIS: 500 per SG PROZE: lidmaatschap en kost producten

42 2.3 Vanuit EFQM: IZES IZES = Instrument Zelfevaluatie Secundaire Scholen Afgeleid van het CIPO-model dat op EFQM is gebaseerd Het CIPO-model: context, input, proces en output Het referentiekader dat de basis vormt voor de bevraging is het Effectieve-scholenonderzoek : Waaraan zijn de verschillen tussen scholen te wijten? Schooldoorlichting: output - oriëntatie Universiteit Antwerpen

43 Op schoolniveau: het prestatiegericht beleid het onderwijskundig leiderschap de gezamenlijke planning van leerkrachten de kwaliteit van het aangeboden curriculum de ordelijke atmosfeer Op klasniveau: effectieve leertijd gestructureerd onderwijs gelegenheid om te leren hoge verwachtingen over de vooruitgang van de leerlingen evalueren en bijhouden van de vooruitgang van leerlingen bekrachtiging van leerlingen Daarnaast ook: 11 woordparen die het schoolprofiel vormen 3 doelen van de school waaruit prioriteiten kunnen worden afgeleid Tevens een aantal ja/neen-vragen

44 Werken met het IZES-instrument Intake Afname Verwerking en ontwerprapport Terugkoppeling Met het handboek kun je op weg. Begeleiding van IZES is wenselijk, dit is aan te kopen.

45 Werken met het IZES-instrument IZES via universiteit Antwerpen ( 120/uur begeleiding en 600/rapport) BRON&n=79117&ct=72969&e=209852&p=true Geen verhelderingsgesprekken Boek met CD-ROM: IZES-Secundair Onderwijs: Peter Van Petegem Uitgever: ACCO / Verkoopprijs: 50,00 / Aantal pagina's: 88 ISBN-nummer:

46 3 Vanuit beleidsvoerend vermogen:bvv

47 Verloop BVV-instrument Registreren Code PL-WZBV-LIG6-GVFU-IT Downloaden software van de bevraging (netwerk of stand alone) Aanmaken van de bevraging: lay-out, keuze pijler, eigen vragen, automatische aanmaak paswoorden Afname bevraging: netwerk of stand alone (niet via internet) Aanmaken rapport: automatisch (pdf en Excel) Gratis ter beschikking gesteld Ondersteuning van een pedagogisch begeleider is interessant Voor meer informatie: zie work shop in namiddag

48

49

50 Tot slot: Hoe kan zelfevaluatie mislukken voor ze begonnen is? (Devos) Eenzijdige beslissing van de directie Te snelle optie voor een instrument Geen rekening houden met de startsituatie Kwaliteitsontwikkeling als extra taak Geen aandacht voor negatieve gevoelens en perceptie bij de aankondiging Geen uitleg over de noodzaak

51 Leerstoornissen bij zelfevaluatie (Devos) Ik ben mijn positie De vijand zit buiten Wie is de schuldige Wij zijn de beste Externe feedback wordt ontmoedigd Geen objectieve informatie Mensen negeren wat zij niet willen horen Groepsdenken 51

52 Wat is hiertegen te doen? (o.a.devos) Niet al te snel tevreden zijn Leertijd inbouwen (niet alles in eens) Leergroep vormen Evenwichtig samengestelde werkgroep Externe deskundige(n) betrekken Externen opnemen in de werkgroep, contacteer de begeleidingsdienst Externen bevragen Over het muurtje durven kijken Een open communicatie voeren 52

53 Succes!!!

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING...1 2 DE QUICK-SCAN...1 2.1 Waarom een quick-scan?...1 2.2 Welke begrippen gebruiken we?...2 2.3 Hoe beoordelen we?...2 2.4 Met welke instrumenten

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Kom op tegen Planlast!

Kom op tegen Planlast! Kom op tegen Planlast! Maart, 2013 Patrick Kenis Peter Michielsens Walter van Andel Kom op tegen Planlast! Onderzoek naar initiatieven die de planlast [irriterende regeldruk] voor scholen en leerkrachten

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

WIJ ZIJN AAN DE BEURT! DE ONDERWIJSINSPECTIE KOMT. Informatie voor leerkrachten en medewerkers Schooljaar 2011-2012

WIJ ZIJN AAN DE BEURT! DE ONDERWIJSINSPECTIE KOMT. Informatie voor leerkrachten en medewerkers Schooljaar 2011-2012 1 WIJ ZIJN AAN DE BEURT! DE ONDERWIJSINSPECTIE KOMT Informatie voor leerkrachten en medewerkers Schooljaar 2011-2012 INFORMATIE OVER DE DOORLICHTING - SCHOOLJAAR 2011-2012 2 COLOFON Samenstelling: Vlaams

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Waarom is duurzame schoolontwikkeling zo belangrijk?

Waarom is duurzame schoolontwikkeling zo belangrijk? Position paper Duurzame schoolontwikkeling Waarom is duurzame schoolontwikkeling zo belangrijk? Ons motto: Kinderen hebben maar één kans op goed onderwijs. De kennissamenleving We leven in een kennissamenleving.

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Wijzer over Zien en Kijken

Wijzer over Zien en Kijken Wijzer over Zien en Kijken Inventarisatie observatie instrumenten in het PO Uitgevoerd in opdracht van de PO Raad Geactualiseerde versie, juli 2015 Ike Overdiep 1 Inhoud Aanleiding... 4 Leeswijzer rapport...

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS SCHOOLJAAR 2009 2010 Als beginnend schoolleider van een katholieke basisschool sta je plots op het kruispunt van de vele complexe relaties binnen het onderwijsveld.

Nadere informatie

Het strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen het onderwijs

Het strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen het onderwijs Het strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen het onderwijs Een conceptueel kader voor het Dynamisch Knopen Systeem Grote organisaties, zoals scholen, kunnen worden opgesplitst in drie niveaus:

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit: Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken DATAMUUR Werken met groepsplannen PO Inleiding Scholen hebben als doel het maximale uit een leerling te halen. Een leerling moet kunnen presteren naar zijn cognitieve-

Nadere informatie

GOK-beleid in de steigers. Methodieken, materialen en instrumenten

GOK-beleid in de steigers. Methodieken, materialen en instrumenten GOK-beleid in de steigers Methodieken, materialen en instrumenten GOK-beleid in de steigers Methodieken, materialen en instrumenten Een krachtig en effectief GOK-beleid op school veronderstelt een continu

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Orthopedagogie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Orthopedagogie, de bachelor- na bacheloropleiding Orthopedagogisch management

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie