THESISONDERWERPEN (versie 14 april 2015) Prof. Dr. M. Vandebroek. Dit document is nog niet volledig en wordt nog regelmatig geüpdatet.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THESISONDERWERPEN 2015-2016 (versie 14 april 2015) Prof. Dr. M. Vandebroek. Dit document is nog niet volledig en wordt nog regelmatig geüpdatet."

Transcriptie

1 14 april THESISONDERWERPEN (versie 14 april 2015) Prf. Dr. M. Vandebrek Dit dcument is ng niet vlledig en wrdt ng regelmatig geüpdatet. Indien interesse f extra uitleg ndig: mail naar Studenten kunnen k zelf nderwerpen vrstellen: thesisnderwerpen met een kwantitatieve/statistische nderbuw zijn steeds welkm. nderwerp i.s.m. UCB Tenders vr geneesmiddelen: dr het publiek maken van deze aanbestedingen en hun resultaten zijn geneesmiddelenprijzen gekend in verschillende landen. Dit zu er in therie meten te leiden dat de prijzen ver de landen naar elkaar te cnvergeren in de tijd. Daarnaast kunnen zgenaamde secnd-rder pricing effecten ntstaan: als een aanbesteding gewnnen wrdt, kunnen authriteiten dezelfde cndities vragen in andere aanbestedingen. De bedeling van deze thesis is m te nderzeken f prijstransparantie en/f andere kenmerken van aanbestedingen inderdaad leiden tt cnvergentie en f secnd-rder pricing effecten zijn. (zie pagina 6 vr extra uitleg) Title: Data mining fr business-critical web applicatins nderwerpen i.s.m. CScale CScale (http://www.cscale.cm/) is a startup, lcated in Ghent, fcused n ptimizing large-scale web applicatins (like e-cmmerce, media, scial and ther web sites) by gathering thusands f metrics related t web applicatin perfrmance and efficiency. We are lking fr mtivated students that want t wrk clsely with ur wn data scientist in analyzing the large captured amunt f data. Because the vast amunt f data, several tpics related t data mining are pssible, including (but nt restricted t) the fllwing nes: - Building accurate frecasting mdels fr predicting future bttlenecks (i.e. what cmpnent will becme the bttleneck when the number f users increases by a factr f 2), fr deriving trends (i.e. when will ur server capacity reach its limit) r fr ding capacity planning (i.e. can we predict hw much extra capacity we need fr supprting an increase with x users). These mdels will allw ur custmers t plan their applicatin and infrastructure fr the future. 1

2 - Autmatic utlier detectin fr autmatically detecting when ne r mre metrics deviate frm their nrmal behavir. Fr example, the end-user respnse time might fllw a sine-wave pattern, where respnse time is different depending n the exact time f the day. If there is a significant difference cmpared t the same time perid f the previus day, this might be cnsidered as an utlier. These detectin techniques will make it pssible t autmatically detect when smething ges wrng within a web applicatin. - Cnstructing causility mdels fr determining causal relatins. Given the large amunt f metrics, and the fact that a lt f these metrics are crrelated, it is valuable t find ut which metrics have causal relatins. Fr example, when a peak in end-user respnse time is detected, it wuld be interesting t find ut what exactly caused the peak. Maybe this was caused by a backend database system r a backgrund jb running n the server infrastructure. The results f this master thesis are very likely t be integrated int ur future prduct. Hwever, the presented tpics are just an example f the numerus data mining pssibilities at CScale. The student will be encuraged t think abut ther data mining questins. nderwerpen i.s.m. Delhaize 1. Hw can Delhaize best calculate its price gap versus its cmpetitrs? i. challenge the current calculatin f the external price index (hw t include private label prducts) ii. hw many stres t include and hw many prducts t include t get reliable results? iii. hw t use nline prices versus in stre prices? 2. Stre sequencing i. what can be derived frm the scanning sequence bserved when custmers use the selfscan? ii. d custmers fr instance first take a lk at prm prducts r nly at the end r nt at all? iii. can the plangram be ptimized based n the buying sequence bserved n selfscan? 3. Assess in a reliable way the uplift f a marketing campaign (the difference in mney spend by custmers in a cntrl perid and in a special actin perid) prblemen p nderwerp: Excel add-ins vr statistiek aanmaken in Visual Basic nderwerp: User Interface in R vr Tepassingen van Statistiek 2

3 nderwerpen i.s.m. Clruyt De verschillende nderwerpen die hiernder beschreven wrden, hebben allemaal hetzelfde del vr gen: de alignering en de ntwikkeling van sturingsinstrumenten m te kmen tt beter geïnfrmeerde beslissingen drheen de rganisatie. 1. Opkuis van de business bjecten dr middel van tekst mining van de tekstuele metadata Uitdaging Binnen Clruyt Grep bestaan mmenteel z n bjecten binnen de beleidsndersteuning. Deze bjecten mvatten maatstaven, dimensies, hiërarchieën, filters en details. Dr de wildgrei van deze bjecten er bestaan tal van synniemenen de vervuiling die pgetreden is er bestaan maatstaven waar een dimensie in verwerkt zit dringt een pkuis zich p. Zeker in het licht van de pdracht m tt generieke grepskpi s en unieke partnerkpis te kmen als vrbereiding van de Clruyt grepscckpit. Analyse van de tekstuele metadata van alle bjecten uit alle Business Objects Universes dr de tepassing van een aantal multivariate data reductie methdes. Inventarisatie en kwantificatie van de wilgrei en vervuiling, analyse en indikking van de business bjecten, frmuleren van advies en aanpak tt generalisatie van een aantal prcessturingsinstrumenten 2. Gebalanceerde samenstelling rapprterings- en analysedesks dr middel van empirisch nderzek Het decisin-making prcess van de rganisatie wrdt via rapprterings- en analysedesks ndersteund. Dit gebeurt p een p maat gesneden manier teneinde maximale meerwaarde vr de zakelijke gebruiker p te leveren. Meer en meer self service wrdt daardr bekmen. Om de uitrl van de nieuwe desks ng te verbeteren, is er nd aan een nderbuwde wijze m de desks samen te stellen. Drlichting van de huidige rapprteringsmgeving en de bijhrende ndersteuning. Mdellering via lgistische regressie van discreet aantal leden van de bestaande afdeling als predictr vr de tekmstige desks. Frmules m het aantal desk leden te berekenen aan de hand van de karakteristieken van de huidige mgeving zals het gebruik, het aantal rapprten, het aantal gebruikers, enz. Kwantitatieve nderbuwing en advies vr de uitrl van de vlgende 10 desks. 3. Ontwikkeling van reprting templates via sandbxing - p zek naar effectieve visualisaties vr de aanmaak van standaard rapprteringswijzen 3

4 Heel wat analyses gebeuren mmenteel ng in een Excel mgeving mwille van de flexibiliteit, gewnte en gemak. Repetitieve zaken wrden sms via dezelfde mgeving semi-geïndustrialiseerd hetgeen niet altijd even duurzaam is. Dit nderzek zal bekijken welke visualisaties idealiter in standaard rapprten zuden wrden ndergebracht ipv in Excel bestanden. Inventarisatie van huidige rapprteringsinstrumenten, descriptief nderzek m meer effectieve visualisaties aan te maken, frmuleren vrstellen tt standaardisatie van typische visualisaties van bijvrbeeld financiële gegevens vb waterfall breakdwn van lnkst cmpnenten. Inzicht in generieke visualisaties. Design van nieuwe tactische en strategische vrmen van rapprtage. 4. Creatie gepaste infrmatin quality maatstaven Binnen Perfrmance Management speelt Data Quality ng te veel een slechts symblische rl. Dr de veelheid en specificiteit van de uitdagingen is het in kaart brengen van de kwaliteit niet evident. Slechte data wrdt meestal achteraf rechtgezet eenmaal de zakelijke gebruikers gemerkt hebben dat iets niet in rde is. Deze pdracht zal klaarheid scheppen in de wirwar aan datakwaliteitsindicatren p het vlak van beschikbaarheid vr de dimensies en qua waarden vr de maatstaven. Deze maatstaven zullen getest wrden p effectieve data binnen het data warehuse. Beschrijving van set aan gepaste DQ-indicatren. Nulmeting van de indicatren en design van ndersteunende BI-visualisaties zals DQ-dashbards m de gvernance te mnitren. 4

5 5. Text mining keywrds cntextualisering van de keywrds van in te checken rapprten Bij het inchecken van rapprten in irap wrden trefwrden pgegeven. De uniciteit van deze trefwrden is mmenteel niet ged geneg m gevat rapprten terug te vinden. Er is nd aan meer inzicht in de trefkansen in functie van trefwrden aan de ene kant en aan een autmatische bepaling van relevante en unieke trefwrden. Een methde dient ng ntwikkeld te wrden m de uniciteit van de huidige trefwrden afdende te meten. Een specifieke data reductie methde dient te wrden tegepast m de kleur van dcumenten in te schatten p basis van de tekst labels van de gebruikte business bjecten. Drlichting van de huidige trefwrden en indicatie van uniciteit. Ad hc berekeningswijze van trefwrden p basis van de metadata van de bjecten die p het rapprt vrkmen. 5

6 Price transparency in pharmaceutical tenders: crss-cuntry impact and market dynamics driven by authrities During the past few years, the number f tenders fr pharmaceuticals is increasing as part f a cuntry strategy t cntain healthcare csts. Mrever, the tender scpe is nt any lnger limited t ut-patent pharmaceuticals having the same active ingredients. Recently, tenders fr in-patent pharmaceuticals fr different active substances are ppping up. A tender prcedure ften entails a public disclsure f the tender result. The disclsure is nt limited t the cmpany name f the winner(s) but it ccurs frequently that the identity f the ther participants and their submitted bids are made public as well. This infrmatin is nt nly available fr the tender winner but als ften disclsed t all tender participants r even n a public website which can be cnsulted by payers frm abrad. It is clear that tenders result in a brader disseminatin f pricing infrmatin amng cmpanies and authrities acrss natinal brders. Frm an ecnmic pint f view, mre price transparency leads t increased buyer pwer. A custmer is able t make a mre infrmed decisin by prduct and price cmparisn. Cnsequently, price transparency ffers the pprtunity t shp. This results in higher price pressure and mre unifrmed prices reducing price variability ver time acrss custmers and acrss gegraphical regins/cuntries. This ecnmic thery applies when prducts are hmgenus, and s cmparable, and when there is a direct relatinship between manufacturer and a price sensitive end custmer. Hwever, the questin is whether this thery is als applicable t pharmaceuticals. Pharmaceuticals are mre cmplex gds. This is especially the case when tenders are rganized fr in-patent prducts with different active substances leading that different pharmaceutical alternatives are mre difficult t cmpare. An additinal factr t be taken int accunt is the invlvement f a third party, the payer, wh interrupts a direct relatinship between the manufacturer and the end custmer, the physician. The therapeutic decisin is finally made by the treating physician wh is nt necessarily price sensitive. The payer can guide this decisin by limiting the physician s chice resulting frm the tender result but the questin remains whether the physician cmplies r nt. Based n empirical data, this prject aims t investigate whether this increased price transparency caused by pharmaceutical tenders leads t a higher price pressure and reduces price variability ver time and acrss gegraphical regins. Mrever, the questin raises which dynamics drive this prcess. Pssible drivers culd be the buyer pwer f the tender authrity, the type f tendered pharmaceuticals (in-patent, ut-patent, acute r chrnic therapeutic area, ), the extent f tender results disclsure, the relatinship between payers,. The end result f this prject shuld give a view n the size f the impact f price transparency in tenders n price variability ver time and acrss regins and identifies the drivers f this prcess. 6

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS Volgnummer project: ASIS_1415_03

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS Volgnummer project: ASIS_1415_03 PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS Vlgnummer prject: ASIS_1415_03 Academie(s): ASIS Naam prjecteigenaar: Tatia Gruenbaum Naam andere betrkken dcenten (die uren maken): English Department ASIS Datum:

Nadere informatie

Creativity Tools 101

Creativity Tools 101 Creativity Tls 101 Cntents Intrductin... 3 Prblem (re)definitin tls... 4 The reframing matrix... 4 Backwards frwards planning... 4 Assumptin busting...errr! Bkmark nt defined. Idea generatin tls... 7 Brainstrming...

Nadere informatie

Authors: Sofie Vandendrïessche, Lies Vansteenbrugge, Kris Hostens, and Hannelore Maelfait. ijy o _. tl leo

Authors: Sofie Vandendrïessche, Lies Vansteenbrugge, Kris Hostens, and Hannelore Maelfait. ijy o _. tl leo Instituut vr LandbuwíX l?n Visserijnderzek JELLYFISH, JELLYPRESS AND JELLYPERCEPTION ILVO MEDEDELING nr 142 nvember 2013 S. Vandendriessche L. Vansteenbrugge K. Hstens v... ------ I W ^-G X S ^8>Q >-.

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

Werkvergaderingen 8 april 2010

Werkvergaderingen 8 april 2010 Verslag vrbereiding werkgrep netbeheer en decentrale prductie Werkvergaderingen 8 april 2010 1. Vrstellen van indicatren KULeuven/Vit Deelnemers: VITO: Hans De Neve (verntschuldigd) KULeuven: Heidi Lenaerts,Benjamin

Nadere informatie

Meten aan de inrichtingsaspecten van een BIomgeving

Meten aan de inrichtingsaspecten van een BIomgeving Meten aan de inrichtingsaspecten van een BImgeving Een White Paper in de BI-Scan serie Dr Gerrit Versteeg Versie 1.0 Inhudspgave 1 METEN AAN EEN BI-OMGEVING 3 2 MIDDELEN 3 2.1 INRICHTINGSAS 1. DATA INTEGRATION

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS)

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 1 Inhudspgave 1. Inleiding 3 1.1 Therie interessecmpnent 3 2. Ontwikkeling 6 2.1 Afname

Nadere informatie

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY M.W. Ludema, Delft University of Technology (Technology, Policy & Management) J. van der Leur, Ricoh NRG Direct

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE In 2010 is Micrsft met een nieuwe versie van zijn antivirus plssing vr clients gekmen: Frefrnt Endpint Prtectin 2010. Dit dcument is bedeld m snel te

Nadere informatie

What s Next? Een onderzoek naar de mediatoren en moderatoren van het effect van. present- versus future-frame adverteren (het Nextopia-effect).

What s Next? Een onderzoek naar de mediatoren en moderatoren van het effect van. present- versus future-frame adverteren (het Nextopia-effect). What s Next? Een nderzek naar de mediatren en mderatren van het effect van present- versus future-frame adverteren (het Nextpia-effect). Masterscriptie Studente: Britt Snakenbrg Student nr: 10110666 UvA-ID

Nadere informatie

Tools voor learning analytics

Tools voor learning analytics Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012)

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012) VastMbiel in 1 Technische Dienstbeschrijving versie 1.3, maart 2013 (p basis van versie 1.2, ktber 2012) 1 I nh uds pg av e 1 Inleiding... 6 1.1 Scpe van VastMbiel in 1... 6 1.2 Overzicht van de dienst

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

JULI 2007. 14e JAARGANG NUMMER 4. Asset Liability Management Risk Management for Pension and Insurance Funds

JULI 2007. 14e JAARGANG NUMMER 4. Asset Liability Management Risk Management for Pension and Insurance Funds JULI 2007 14e JAARGANG NUMMER 4 Asset Liability Management Risk Management for Pension and Insurance Funds FINANCIËLE STUDIEVERENIGING Amsterdam JULI 2007 Bijzonder betrokken Heb jij de juiste kwaliteiten

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl Bachelor Thesis The gap between marketing education and marketing practice in The Netherlands A study of the competences that marketing practice requires Bachelor Thesis Business Administration University

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

the advanced way to manage your alumni relations

the advanced way to manage your alumni relations pagina the advanced way to manage your alumni relations pagina inhoudsopgave table of contents recommended by: Drs. Annette Nijs MBA Oud-staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Former Dutch

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie