PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF"

Transcriptie

1 PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF Programma voor het in september 2012 door de Concerndirectie vastgesteld Plan Stadsarchief Handtekening ambtelijk opdrachtgever Handtekening programmamanager J. Steenhuis G. van Wijhe

2 Inhoudsopgave 1. Programmagegevens 3 2. Programmabeschrijving Aanleiding Doelstelling Resultaat Uitgangspunten en randvoorwaarden 7 3. Aanpak van het programma Aanpak van het programma Programmalijnen Programmaorganisatie Planning Geld Personeel, communicatie & informatie Veranderaanpak 20 Programmaplan Doorontwikkeling Informatiebeheer & Stadsarchief 1.0 ir. G. van Wijhe 14 februari van 20

3 1. Programmagegevens Basisgegevens Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever ambtelijk opdrachtgever Wethouder J. Kriens Y.J. van Stiphout, clusterdirecteur dienstverlening J. Steenhuis, Stadsarchivaris Telefoon ambtelijk opdrachtgever Programmamanager projectmanager G. van Wijhe Telefoon projectmanager Startdatum project 1 oktober 2012 Verwachte einddatum project 1 oktober 2014 Huidige fase Initiatieffase Versiehistorie en distributie projectplan Nr. Datum Status Auteur(s) Verstuurd aan Gevraagde actie* Concept G. van Wijhe J. Steenhuis / MT Stadsarchief Ter bespreking Concept G. van Wijhe Y. van Stiphout / A. Hoogvliet / J. Ter bespreking Steenhuis Concept G. van Wijhe CIO, RSO I&A, RSO Facilitair, Ter bespreking Programma Concernhuisvesting Concept G. van Wijhe Y. van Stiphout / A. Hoogvliet Ter vaststelling voor verzending aan Adviesgroep Bedrijfsvoering en Concerndirectie Concept G. van Wijhe Adviesgroep Bedrijfsvoering Ter vaststelling voor verzending aan Concerndirectie Concept G. van Wijhe Concerndirectie Ter vaststelling Definitief G. van Wijhe Vastgesteld (incl. scenario 2) door de Concerndirectie Programmaplan Doorontwikkeling Informatiebeheer & Stadsarchief 1.0 ir. G. van Wijhe 14 februari van 20

4 2. Programmabeschrijving 2.1 Aanleiding Er is een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen in de samenleving en de gemeentelijke organisatie, die verandering van het informatiebeheer 1 en het Stadsarchief noodzakelijk maakt: - Het proces van creatie tot opslag van informatie verandert. Vooral door digitalisering is er een forse toename van de hoeveelheid informatie die mensen genereren, iedereen kan eenvoudig zelf nieuwe informatie genereren. Het opslaan van de informatie heeft een brede toevlucht en kan op servers, individuele apparaten (mobiel, ipads, pc s) of in the cloud. Ook de manieren van het ontsluiten van informatie groeien, social media, websites, e.d. zorgen voor snelle verspreiding. De werkprocessen veranderen hierdoor snel (denk aan HNW010 en dienstverlening) en vragen om ander informatiebeheer. Ook wet- en regelgeving stelt digitaliseringseisen, bijvoorbeeld de WABO of Basisregistraties. - Kwaliteitseisen nemen toe. De eisen voor de kwaliteit en transparantie nemen toe. Dit uit zich op een aantal manieren: 1 De sterkere wens meer gebruik te maken van aanwezige informatie. Zowel voor de werkprocessen van de gemeentelijke organisatie als voor versterking van de identiteit van de stad, zoals de cultuurhistorische identiteit. 2 De eis om informatie á la minute te ontsluiten. Met name bij verantwoordingsinformatie wordt verwacht dat alle informatie direct voor iedereen toegankelijk is. 3 Vergrote aandacht voor verantwoording en procesbeheersing (accountability). Er wordt verwacht dat op elk moment verantwoording moet kunnen worden afgelegd over informatie-intensieve onderwerpen, bijvoorbeeld bij archivering van informatie zoals vergunningaanvragen, personeelsdossiers, e.d. - Samenwerken en integraliteit is de norm. Onderwerpen in de samenleving worden integraler benaderd. Dit stelt aan organisaties de eis om zich open te stellen en proactief nieuwe verbindingen te leggen. Keteninformatisering is hierbij een belangrijk begrip. Zowel in de eigen organisatie als bij andere publieke instellingen en bedrijven, en zowel naar gebruikers als ondersteuners (denk aan ICT, CIO). - Financiële middelen zijn schaars geworden. Organisaties staan in de huidige tijd financieel sterk onder druk. Bij bezuinigingsdoelstellingen wordt ook gekeken naar informatiebeheer en de wijze waarop een bijdrage kan worden geleverd, bijvoorbeeld met standaardisatie. - Rotterdam voldeed in de periode niet aan wettelijke archiefverplichtingen. Het gaat met name om wettelijke eisen voor het bewaren en het vernietigen van archiefbescheiden. De verantwoordelijkheid voor het informatiebeheer werd veelal op operationeel niveau belegd en kreeg nog te weinig strategische aandacht. Met name bovenstaande trends en ontwikkelingen leiden ertoe dat de gemeente Rotterdam het Informatiebeheer en het Stadsarchief wil doorontwikkelen. De Stadsarchivaris, tevens Concern Proceseigenaar (CPE) Informatiebeheer, is een programma gestart om dit te realiseren. 1 Definitie informatiebeheer opgesteld door CIO, RSO en Stadsarchief augustus 2012: Het management verantwoordelijk voor de efficiënte en systematische controle over het opmaken, ontvangen, onderhoud, gebruik en de schoning van records (archiefstukken), inclusief de processen voor het vastleggen en onderhouden van bewijs van en informatie over bedrijfsactiviteiten en transacties in de vorm van records. Programmaplan Doorontwikkeling Informatiebeheer & Stadsarchief 1.0 ir. G. van Wijhe 14 februari van 20

5 2.2 Doelstelling De gemeente Rotterdam wil zich maximaal aanpassen aan de veranderende context. Daarom moeten ook het Informatiebeheer en het Stadsarchief worden doorontwikkeld voor een optimale bijdrage aan de doelstellingen van het concern Rotterdam. De doelstelling van het Programma Doorontwikkeling Informatiebeheer & Stadsarchief is in september door de Concerndirectie vastgesteld. Enigszins aangescherpt en nader geconcretiseerd luidt de doelstelling als volgt: Hoofddoel Doorontwikkeling Informatiebeheer & Stadsarchief Het vergroten van de kwaliteit en de doelmatigheid van het Informatiebeheer en het Stadsarchief voor het concern Rotterdam. Subdoelen 1. Het faciliteren van verbeteringen van de werkprocessen van het concern Rotterdam op het gebied van informatiebeheer. 2. Het optimaliseren van het financiële resultaat van het Informatiebeheer en het Stadsarchief. 3. Het vergroten van de bijdrage met archieven aan beleidsdoelen van het concern Rotterdam. 2.3 Resultaat In lijn met de doelen zijn de beoogde resultaten van het programma geïnventariseerd. Concreet zijn de onderstaande 9 programmaresultaten benoemd: A. Centrale regie informatiebeheer. Binnen het concern Rotterdam is de centrale regie op informatiebeheer gerealiseerd en ingevuld. Hiermee wordt nadrukkelijk een bijdrage geleverd aan de één-concern gedachte en de centrale aansturing. B. Uniforme kaders en werkwijzen voor informatiebeheer. Binnen het concern Rotterdam worden uniforme kaders en werkwijzen voor informatiebeheer gehanteerd. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de doelen van het concern voor uniformiteit en standaardisatie, en het ontwikkelen van operational excellence. C. Werkprocessen van het concern voldoen aan de kaders voor informatiebeheer Kaders en werkwijzen voor informatiebeheer zijn verankerd in de werkprocessen, zodat een kwaliteitssprong is gerealiseerd in de keten van documentatie, archivering en ontsluiting van verantwoordingsinformatie. D. Verbetering producten, diensten en samenwerking. Het financiële resultaat is geoptimaliseerd met verbeteringen van de producten, de diensten, de werkwijzen en de samenwerking. Programmaplan Doorontwikkeling Informatiebeheer & Stadsarchief 1.0 ir. G. van Wijhe 14 februari van 20

6 E. Efficiëntere processen in het werkveld informatiebeheer. Processen in het werkveld van informatiebeheer zijn getoetst op efficiency en maatregelen voor verbetering zijn in kaart gebracht en worden geïmplementeerd. F. Herziene taken. Vanuit de missie, visie en doelen van de gemeente Rotterdam zijn de doelen en taken voor het Stadsarchief in kaart gebracht en doorgevoerd in de organisatie. G. Optimale dienstverlening met archieven. De doelgroepen voor in- en externe dienstverlening van archieven zijn in kaart gebracht en er zijn keuzes gemaakt voor het optimaal (kwalitatief en financieel) verlenen van de dienstverlening. De gemaakte keuzes worden geïmplementeerd in de organisatie. H. Effectievere inzet archieven voor beleidsdoelen in de stad. Er is een scherp beeld van de beleidsdoelen van de stad, waarvoor het archief wordt ingezet. Gemaakte keuzes zijn leidraad voor het handelen door medewerkers en de organisatie is hierop ingericht. I. Effectief en efficiënt beheer archieven. De archieven worden binnen de kaders van wet- en regelgeving zowel qua materieel beheer als organisatorisch en bedrijfsmatig efficiënt beheerd. Na afronding van het programma is de verdere doorontwikkeling of uitvoering van de genoemde resultaatsgebieden onderdeel geworden van de staande organisatieonderdelen voor Informatiebeheer. Op dit moment zijn dat het Stadsarchief en de Serviceorganisatie. In onderstaande figuur is de samenhang tussen de programmadoelen en resultaten schematisch weergegeven. Hoofddoel Vergroten kwaliteit en doelmatigheid voor het concern Subdoelen Faciliteren verbeteringen werkprocessen concern Optimaliseren financieel resultaat Vergroten bijdrage aan beleidsdoelen van het concern Resultaten A. Centrale regie informatiebeheer B. Uniforme kaders en werkwijzen voor Informatiebeheer C. Werkprocessen concern voldoen aan kaders D. Verbetering producten, diensten en samenwerking E. Efficiënter processen in werkveld informatiebeheer F. Herziene taken G. Optimale dienstverlening H. Effectieve inzet archieven voor beleidsdoelen concern I. Effectief en efficiënt beheer archieven Programmaplan Doorontwikkeling Informatiebeheer & Stadsarchief 1.0 ir. G. van Wijhe 14 februari van 20

7 2.4 Uitgangspunten en randvoorwaarden De Concerndirectie heeft met het vaststellen van het plan Stadsarchief in september 2012 de Stadsarchivaris opdracht gegeven tot het uitwerken van het Programma Informatiebeheer. In deze paragraaf zijn de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden benoemd. 1 Het Dienstencentrum DIV/DIM wordt gepositioneerd bij de Serviceorganisatie conform de governance en het proces en de aanpak van de bedrijfsvoeringsfuncties van het concern. 2 Het centraal Expertisecentrum Informatiebeheer wordt gepositioneerd bij het Stadsarchief en ingericht als programmaorganisatie. 3 De bestaande formatie van DIV/DIM (en Informatiebeheer) wordt niet uitgebreid. 4 De capaciteit van de huidige organisatieonderdelen, die belast zijn met informatiebeheer, is in eerste aanleg leidend. In de uitvoering betekent dit dat het Dienstencentrum DIV/DIM en het Expertisecentrum Informatiebeheer qua capaciteit gezamenlijk moeten worden beschouwd. De eerste opbrengst van personele reductie bij DIV/DIM vormen de formatieve capaciteit en het budget voor het Expertisecentrum. 5 De capaciteit voor de programmaorganisatie wordt gevormd door medewerkers uit de staande organisatie, hoofdzakelijk op tijdelijke of flexibele basis. Hiervoor worden conform de concernafspraken geen kosten doorberekend. Voor de programmaleiding is aan het Stadsarchief wel een beperkt budget toegekend. 6 De uitvoering van het programma gebeurt grotendeels door de staande organisatie. Er wordt in de uitvoering expliciet gemaakt hoe de verantwoordelijkheden en de taken zijn georganiseerd. 7 Het programma heeft als scope de gemeentelijke organisatie, vooralsnog exclusief deelgemeenten, deelnemingen en derden. 8 Van belang is dat snel resultaten worden gerealiseerd op het gebied van informatiebeheer. De eerste resultaten worden dan ook eind 2012 al zichtbaar. 9 Voor de betrokkenheid en het onderling begrip moet de gemeentelijke organisatie goed geïnformeerd zijn over de voortgang en de ontwikkelingen. Dit is verankerd in een projectorganisatie waarbij alle clusters zijn vertegenwoordigd. Tevens moet in de uitvoering de communicatie nadrukkelijk worden betrokken. 10 Veel verbeteracties zijn uitsluitend te halen met (naar verwachting forse) investeringen op ICT-gebied vanuit de proceseigenaren van de werkprocessen. Hiermee is dit een kritische succesfactor geworden, die in het programma nadrukkelijk gemonitord zal worden. Indien blijkt dat de realisatie van de programmadoelen in de knel komt, zal dit aan de beslissers worden voorgelegd. 11 Benodigde investeringen voor de ontwikkeling van informatiebeheer zullen tijdens de uitvoering in kaart worden gebracht, zodat expliciete besluitvorming hierover mogelijk is. 12 In de gemeente lopen veel trajecten, die een relatie hebben met het Programma Informatiebeheer. De exacte samenhang met de lopende programma s en activiteiten, en de wijze waarop hiermee zal worden omgegaan, zullen in het programma verder worden uitgewerkt. Programmaplan Doorontwikkeling Informatiebeheer & Stadsarchief 1.0 ir. G. van Wijhe 14 februari van 20

8 3. Aanpak van het programma 3.1 Aanpak van het programma Het programma initieert in eerste aanleg de komende 2 jaar projecten en initiatieven om de geformuleerde programmadoelen en resultaten te behalen. Het programma coördineert en stemt deze onderling op elkaar af, zodat er geen dubbelingen plaatsvinden en onderlinge verbanden en afhankelijkheden worden georganiseerd. Het programma kent zoals in september 2012 vastgesteld door de Concerndirectie 3 hoofdsporen. Per hoofdspoor is een aantal concrete programmalijnen uitgewerkt. Per hoofdspoor is een projectleider benoemd die verantwoordelijk is voor de opzet en de uitvoering ervan binnen de kaders van het programma. De 3 sporen en de bijbehorende programmalijnen zijn in onderstaande figuur weergegeven. Programmaplan Doorontwikkeling Informatiebeheer & Stadsarchief 1.0 ir. G. van Wijhe 14 februari van 20

9 Hoofddoel Vergroten kwaliteit en doelmatigheid voor het concern Subdoelen Faciliteren verbeteringen werkprocessen concern Optimaliseren financieel resultaat Vergroten bijdrage aan beleidsdoelen van het concern Programmalijnen Resultaten A. Centrale regie informatiebeheer B. Uniforme kaders en werkwijzen voor Informatiebeheer C. Werkprocessen concern voldoen aan kaders D. Verbetering producten, diensten en samenwerking E. Efficiënter processen in werkveld informatiebeheer F. Herziene taken G. Optimale dienstverlening H. Effectieve inzet archieven voor beleidsdoelen concern I. Effectief en efficiënt beheer archieven 1. Ontwikkelen, vaststellen en bewaken kaders en uitgangspunten informatiebeheer 2. Records Management implementeren in generieke systemen Sppor informatiebeheer 3. Records Management implementeren in werkprocessen 4. Ondersteunen concernhuisvesting en invoeren HNW010 bij verhuisbewegingen 5. Optimaliseren DIV/DIM-processen en inrichten informatiehuishouding 6. Ontwikkelen, implementeren/uitrollen en beheren e-dpot Sppor Ondernemerschap 7. Optimaliseren dienstverlening en beschikbaar stellen van archief 8. Vergroten ondernemerschap, productgebruik en samenwerking 9. Inrichten Dienstencentrum DIV/DIM * Sppor Organisatie 10. Inrichten Expertisecentrum Informatiebeheer 11. Doorontwikkelen organisatie, beleid en bedrijfsvoering

10 3.2 Programmalijnen Zoals aangegeven, is er een aantal programmalijnen, waarlangs de projectdoelen en resultaten worden gerealiseerd. Per (logische bundeling van) programmalijn(en) wordt een projectplan (conform de Rotterdamse standaard voor projectmatig werken) opgesteld, waarin wordt vastgelegd op welke wijze de programmalijn wordt uitgevoerd en met welke fasering (GvW: deze projectplannen zijn al gereed). De onderlinge afstemming en afbakening van de projectplannen worden gecoördineerd door het programma. Gelet op de doelen en de resultaten is de scope per projectlijn vastgesteld als vertrekpunt voor de verdere uitwerking. In onderstaande figuur is dit aangegeven. Tijdens de uitvoering kan overwogen worden aanpassingen door te voeren, indien blijkt dat de programmadoelen onvoldoende worden gerealiseerd of zijn afgerond. Programmalijnen Scope van de opdracht 1. Ontwikkelen, vaststellen en bewaken kaders en uitgangspunten informatiebeheer Huidige kaders in beeld incl. records management, ambities formuleren, ontwikkelen nieuwe kaders, bewustwording, afstemmen concernbreed, concernbreed vaststellen, bewaken 2. Records Management implementeren in generieke systemen Formuleren eisen obv kaders, afstemmen met systeemeigenaar, borgen implementatie in systemen, op orde brengen beheer Sppor informatiebeheer 3. Records Management implementeren in werkprocessen 4. Ondersteunen concernhuisvesting en invoeren HNW010 bij verhuisbewegingen Implementeren RM in te digitaliseren werkprocessen, adviseren over RM bij verbetering werkprocessen, digitaliseren keten van werkproces tot edpot Ondersteunen bij (vereenvoudigen van) digitaliseren werkprocessen, begeleiden medewerkers nieuwe werkwijze, opruimen papieren archieven, aansluiten bij programma concernhuisvesting 5. Optimaliseren DIV/DIM-processen en inrichten informatiehuishouding Verbetervoorstellen in kaart brengen, concernbreed vaststellen, implementeren besluiten Sppor Ondernemerschap 6. Ontwikkelen, implementeren/uitrollen en beheren e- dpot 7. Optimaliseren dienstverlening en beschikbaar stellen van archief 8. Vergroten ondernemerschap, productgebruik en samenwerking Technisch op orde, implementeren in werkprocessen (prioritering), uitrollen in concern, technisch beheer, functioneel beheer Dienstverleningsmodel, doelgroepen, ontsluiting informatie, producten, website, tarieven, digitaliseren bestaand archief Inzet collectie voor concern, samenwerking met burgers/instellingen/bedrijven, prioriteren, zakelijk denken en handelen, contractmanagement 9. Inrichten Dienstencentrum DIV/DIM * Organisatieplan, formatieplan en plaatsingstraject uitvoeren Sppor Organisatie 10. Inrichten Expertisecentrum Informatiebeheer 11. Doorontwikkelen organisatie, beleid en bedrijfsvoering Doelen en taken, rol en positionering in concern, relatie met andere afdelingen, competenties, organisatieplan, plaatsingstraject, operationaliseren Missie, visie, uitgangspunten (bijdrage aan concern), rol concern/burgers/instellingen/bedrijven, organisatiestructuur, inrichting organisatie, bedrijfsvoering (kosten), selectie- en collectiebeleid, positionering, bezuinigingsmogelijkheden * Dit onderdeel wordt volgens de afspraken in de Concerndirectie uitgevoerd door de Serviceorganisatie

11 3.3 Programmaorganisatie In onderstaande figuur is de programmaorganisatie schematisch weergegeven. Per spoor worden aanvullende maatregelen genomen voor de organisatie. Deze zijn opgenomen in de separate projectplannen. Hierin is ook aangegeven op welke wijze met clusters, CIO en Serviceorganisatie wordt samengewerkt in een vorm en samenstelling die recht doen aan de breedte van het programma. PROGRAMMA DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF Communicatie adviseur Financieel adviseur College van B& W Concerndirectie Concerndirecteur Dienstverlening Stadsarchivaris Programmamanager Programmasecretaris PROGRAMMAGROEP STADSARCHIEF Concerndirectie en college van burgemeester & wethouders Het Programma Doorontwikkeling Informatiebeheer & Stadsarchief is een concernopdracht in opdracht van de Concerndirectie. De Concerndirectie is dan ook het besluitvormend orgaan en zal indien nodig het college van burgemeester & wethouders informeren of besluiten voorleggen. De Concerndirecteur Dienstverlening is de portefeuillehouder binnen de Concerndirectie. Opdrachtgever De Concerndirecteur Dienstverlening is de opdrachtgever en de Stadsarchivaris is gemandateerd voor de rol van opdrachtgever. De gemandateerde opdrachtgever is eindverantwoordelijk en verzorgt in overleg met de opdrachtgever de afstemming en de communicatie met de Concerndirectie. Spoor organisatie - Acties - Acties Spoor ondernemerschap - Acties - Acties Spoor informatiebeheer - Acties - Acties Expertisecentrum informatiebeheer Opdrachtgeversoverleg De programmamanager zal periodiek overleggen met de opdrachtgever en de gemandateerde opdrachtgever. Hierbij zal de voortgang worden gemonitord en vindt besluitvorming plaats op tactisch niveau. Tevens is dit overleg het voorportaal richting de Concerndirectie. De programmasecretaris schuift aan voor ondersteuning, advisering en toelichting. 1 x per 8 weken vindt overleg plaats met de opdrachtgever, 1 x per 4 weken met de gemandateerde opdrachtgever. Programmaplan Doorontwikkeling Informatiebeheer & Stadsarchief 1.0 ir. G. van Wijhe 14 februari van 20

12 Programmamanager De programmamanager is namens de gemandateerde opdrachtgever verantwoordelijk voor de inrichting en de uitvoering van het programma, alsmede voor de voorbereiding van de besluitvorming. De programmamanager wordt parttime ondersteund door een secretaris, een communicatieadviseur en een financieel adviseur, die breed inzetbaar zijn binnen het programma. Daarnaast worden, indien nodig, de aan het Stadsarchief toegewezen P&Oadviseurs erbij betrokken. Programmagroep De dagelijkse uitvoering wordt gedaan door de programmamanager en de projectleiders, aangevuld met de projectsecretaris, communicatieadviseur en financieel adviseur. In de programmagroep vindt (onderlinge) afstemming over de voortgang plaats. De P&O-adviseur schuift desgewenst aan. De programmagroep komt 1 x per 4 weken bij elkaar. Projectleiders Elke projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van een spoor en de realisatie van de vooraf vastgestelde resultaten. Hiervoor wordt een projectplan opgesteld. De projectleiders leggen in de programmagroep verantwoording af over de voortgang, met een voortgangsmonitor conform de Rotterdamse Standaard. Vanuit de projectgroepen zal de verbinding worden gelegd met de clustervertegenwoordigers (strategisch adviseurs Informatiebeheer). Elke projectleider heeft 1 x per 2 weken een bilat met de programmamanager. 3.4 Planning Het programma is in eerste aanleg opgesteld voor een periode van 2 jaar. Door de Concerndirectie zijn in september de eerste mijlpalen vastgesteld. Deze vormen de leidraad voor de exacte en meer gedetailleerde invulling, zoals in de projectplannen wordt uitgewerkt: - Globaal ontwerp Dienstencentrum DIV/DIM zal medio oktober ter behandeling worden aangeboden aan de Adviesgroep Bedrijfsvoering. Vervolgens zal uitwerking plaatsvinden van het Dienstencentrum DIV/DIM in lijn met de transitie van alle bedrijfsvoeringsfuncties, zoals door de serviceorganisatie wordt uitgevoerd. - Organisatieplan Stadsarchief in 4 de kwartaal 2012 gereed. - Plan van aanpak digitalisering Informatiebeheer gereed ter vaststelling in 4 de kwartaal Plan van aanpak Ondernemerschap gereed ter vaststelling in 4 de kwartaal De uitvoering van het programma is later gestart dan beoogd. Met name de gestelde mijlpalen voor het organisatieplan Stadsarchief hebben hierdoor vertraging opgelopen. In de planning is hiervoor een nieuwe aanpak opgenomen. Per spoor zijn alle uit te voeren acties benoemd en is een meer gedetailleerde planning opgesteld. In onderstaande figuur is het samenvattende overzicht hiervan opgenomen. Dit wordt gehanteerd als de routekaart voor het programma. Programmaplan Doorontwikkeling Informatiebeheer & Stadsarchief 1.0 ir. G. van Wijhe 14 februari van 20

13 1 okt 12 1 jan 13 1 apr 13 1 jun 13 1 okt 13 1 jan 14 1 apr 14 1 jun 14 1 okt 14 Uitvoeringsprogramma Planvorming Plan Stadsarchief Sppor organisatie 1a Verdieping visie, missie, uitgangspunten 1b Org. plan Expertisecentr. 1c Inrichten organisatie(uitvoeren acties, opleiden mensen, etc) 1d Verkenning verbeteringen 1e Org. plan Stadsarchief 1f Inrichten organisatie 1g Effectueren Sppor Ondernemerschap 2a Inventarisatie huidige producten en diensten 2i Tarieven herzien 2b Concernen cluster workshops (concerndoelen en samenw.) 2c Vaststellen doelgroepe n en opstellen concern actieprogr amma 2e Dienstverleningsmodel incl. business case efficiënte ontsluiting 2g Acquisitie- en collectiebeleid 2j Contractmanagement (contracten, beheer en naleving) 2d Effectueren actieprogramma in samenwerking met clusters en partners 2f Effectueren fysieke, digitale dienstverlening 2h Effectueren acquisitie- en collectiebeleid 2k In de markt zetten commerciële dienstverlening en alternatieve financieringsbronnen 3a Kader risicotool 3b Kader format info.beheerplan 3h Kader metadatamodellen 3c 3d 3j Beheer kaders, PDC, Zaaktypes 3e Projectplan edocs/ebus 3f Aanpassingen edocs/ebus/applicaties 3g Beheer DMS 3m Advisering records management in werkprocessen 3i Opstellen informatiebeheerplannen Sppor informatiebeheer 3k Opleidingen ontwikkelen 3o Aanpak decentrale archieven (ism HNW, concernhuisvesting, clusters) 3p Ondersteuning CHV 3n Implementeren records management in werkprocessen 3q Communicatie 3l Opleidingen verzorgen 3r Aanpak decentrale DIV/DIM (verbeterplan) 3s Concern postregistratie Implementatie 4a Onderzoek e-depot 4b Plan e- depot op orde 4c E-depot op orde

14 3.5 Geld Uitgangspunten Het programma heeft een grote reikwijdte in het concern. Het grijpt in op de primaire werkprocessen, de informatiestromen, het archief, de ontsluiting en de documentsystemen. Daarnaast is de hoofdtrend digitalisering. Om de onderlinge relatie scherp te houden, zijn enkele uitgangspunten voor de financiële uitwerking geformuleerd: 1 Het Expertisecentrum Informatiebeheer heeft als hoofdtaak mee te werken en te helpen (via bijvoorbeeld participatie in projectteams) bij aanpassing van werkprocessen of andere voorzieningen binnen het concern, en via die aanpak ervoor te zorgen dat informatiebeheer op een professioneel niveau via nader vast te stellen kaders wordt geïmplementeerd. 2 Het Expertisecentrum Informatiebeheer wordt gevormd door: a) De formatie van het huidige programma Concern Records Management. Deze wordt 1- op-1 ingezet vanuit het Stadsarchief (5 fte). b) De formatie en bezetting van huidige medewerkers DIV/DIM, die direct geschikt of snel geschikt te maken zijn. Deze worden 1-op-1 ingezet vanuit de RSO (inschatting 5 fte). c) Nieuw inrichtingsplan met functieprofielen en een formatie (tot een max. van ca. 10 fte), dat gedekt wordt uit financiële en formatieve ruimte van het Dienstencentrum DIV/DIM van de RSO. Hiervoor moeten reductiemaatregelen worden geïmplementeerd bij de RSO. Vanwege het verschil in kennis en competenties wordt de formatie niet 1-op-1 overgezet. Nadat het Expertisecentrum is ingericht, zullen aanvullende reductiemaatregelen leiden tot verdere krimp op het gebied van informatiebeheer (DIV/DIM incl. Expertisecentrum). In onderstaande figuur is het bovenstaande schematisch weergegeven. 143 Ca. 20% Reductie 2010 tot begin/medio 2013 Gerealiseerde krimp Stadsarchief Concern Records Management fte (1-op-1) - 5 fte (1-op-1) - Tot 10 fte (formatief + budgettair) Reductie tbv Expertisecentrum Aanvullende reductie als verdere bezuiniging Uitgewerkt in separate reductievoorstellen voor de Concerndirectie Stadsarchief (incl. bedrijfsvoering) Expertisecentrum Informatiebeheer (programmasturing) DIV/DIMpopulatie

15 3 De programmaorganisatie (programmaleiding) wordt gefinancierd uit de begroting van het cluster Dienstverlening. Hiervoor is voor 2013 en 2014 in totaal beschikbaar. De staande organisaties (clusters, Stadsarchief, CIO, RSO) werken vanuit hun reguliere verantwoordelijkheden voor de primaire taken mee aan de uitvoering. Tevens wordt ervan uitgegaan dat tijdelijke krachten (bijvoorbeeld voor het wegwerken van achterstanden in archieven) om niet worden geleverd, bijvoorbeeld door de inzet van herplaatsingskandidaten. Deze kosten worden daarom niet meegenomen in de meerjarige doorrekening van het programma. Aanvullend zal samen met het Cluster Werk & Inkomen en RSO HRM worden nagegaan of er vanuit werkgelegenheidsoptiek mogelijkheden zijn voor uitvoering van werkzaamheden, bijvoorbeeld door het inzetten van werkzoekenden voor het wegwerken van achterstanden in archieven en voor het digitaliseren. Ook kan gedacht worden aan het uitbesteden van dit soort activiteiten aan bedrijven, die werklozen of herplaatsingskandidaten hiervoor inzetten. 4 Belangrijke randvoorwaarde voor de verdere professionalisering van en bezuiniging op informatiebeheer is het digitaliseren van werkprocessen en de bijbehorende keten van klantwerkproces-edepot-ontsluiting in het concern. - Kosten voor digitalisering van werkprocessen en daarmee de aansluiting op de centrale voorzieningen, zoals het document managementsysteem (DMS), worden verondersteld te zijn opgenomen in de project- of beheerkosten van de specifieke werkprocessen van de clusters en/of concernbrede trajecten. - Kosten voor het doorontwikkelen of wijzigen van het document managementsysteem (DMS) worden in eerste aanleg betaald uit de reeds gereserveerde concernbudgetten (respectievelijk Stadsarchief en CIO per jaar dat in principe ook als uitgangspunt dient voor de komende jaren). Deze kosten zijn niet meegerekend in dit programma. Mogelijk zal intensiever gebruik van het DMS de komende jaren leiden tot hogere beheerkosten of extra investeringen. In eerste instantie zal dit gedekt moeten worden uit vrijvallende middelen bij de clusters door niet of minder gebruik van huidige niet-standaard systemen. Op dit moment is daarvoor geen directe inschatting te maken. - Op dit moment loopt een project om het e-depot als werkend systeem af te ronden. Inschatting is dat voor afronding eenmalig circa nodig is. Deze kosten zijn meegerekend in het programma en zullen apart worden geregeld. - De komende jaren zal het e-depot intensiever gebruikt gaan worden door de gemeentelijke organisatie. Dat vergt uitbreidingen van onder andere opslagcapaciteit. Naast de reguliere jaarlijkse budgetten van orde grootte is daarom in dit programma aanvullend gerekend met een ingeschatte indicatieve meerjarige lineair oplopende investering van in 2014 tot in Kosten voor ondersteunende activiteiten voortkomend uit het Programma Concern Huisvesting worden verondersteld te zijn opgenomen in dat specifieke programma. Het gaat hierbij om acties, zoals communicatie, verhuizingen, eventueel digitaliseren van semistatische archieven en opleiding. Deze kosten worden daarom niet meegenomen in de doorrekening van het programma. Programmaplan Doorontwikkeling Informatiebeheer & Stadsarchief 1.0 ir. G. van Wijhe 14 februari van 20

16 6 Investeringen in specifieke DIV/DIM-processen die in ieder geval effect hebben op de directe werkzaamheden van de DIV/DIM-populatie zijn opgenomen in voorliggend programma voor een bedrag van in 2013 en vanaf 2014 jaarlijks Bij specifieke investeringen zal afzonderlijke besluitvorming plaatsvinden. 7 Voor het spoor ondernemerschap is een belangrijk doel extra inkomsten te genereren voor de gemeente (baten hoger dan kosten). De verwachting is dat met de bestaande capaciteit dit financiële multipliereffect kan worden gerealiseerd. Mogelijk komen hier extra eenmalige investeringen bij kijken. Dat wordt de komende tijd duidelijk. Zodra dit aan de orde is, zal hiervoor expliciete besluitvorming volgen. 8 Reductie in informatiebeheer in de primaire processen (bijvoorbeeld secretarieel werk) als gevolg van vereenvoudiging en automatisering van de informatiestromen zijn niet meegnomen omdat hierin geen bruikbaar centraal inzicht is. 9 Vraaguitval door het stoppen en/of uitbesteden van primaire processen van de gemeente is niet meegenomen in de financiële raming. Mochten er gemeentebreed substantiële maatregelen worden genomen dan zal het effect ervan op Informatiebeheer en DIV/DIM worden aangegeven en meegenomen. Programmaplan Doorontwikkeling Informatiebeheer & Stadsarchief 1.0 ir. G. van Wijhe 14 februari van 20

17 Business case met scenario s Om inzicht te krijgen in de financiële consequenties van het doorontwikkelen en het verder professionaliseren van informatiebeheer in het concern is een eerste business case opgesteld. Deze geeft in dit stadium voor de komende jaren zicht op de ontwikkeling van personeel, kosten en investeringen. De lijnen die worden geschetst zijn indicatief en orde van grootte. Gedurende de uitvoering van het programma zal dit concreter en specifieker worden. Bij de doorontwikkeling van informatiebeheer is sprake van verschillende invloedssferen. Zo zijn er maatregelen, die direct in het werkveld van informatiebeheer kunnen worden genomen (denk aan postrondes, koeriersdiensten of dossiervorming). Aan de andere kant is er een grote mate van afhankelijkheid van de veranderingen van het primaire proces in het concern (denk aan digitalisering van werkprocessen, zoals subsidies en dienstverlening). Om desondanks toch inzicht te krijgen in de financiële ontwikkelingen wordt gewerkt met een aantal scenario s, zoals weergegeven in onderstaand schema. Scenario Scenario 0 Handhaven werkwijze 1/1/2013 (tevens de 0-meting) Scenario 1 Verbeteren werkprocessen DIV/DIM en Informatiebeheer Scenario 2 Digitaliseren primaire werkprocessen concern (scenario 2+ positieve inschatting, 2- negatieve) Kenmerken Voorbeelden Omschrijving Met de huidige formatie de huidige werkwijze continueren n.v.t. Hard Onafhankelijk Zekerheid Eenvoudig Analoog Lage investeringen Korte termijn Met centralisatie en betere capaciteitsplanning efficiënter werken. Tevens toepassen PDC en verbeteren werkprocessen DIV/DIM - Toepassen PDC - Centrale capaciteitsplanning -Standaardisatie - Verbeteringen werkprocessen DIV/DIM Bovenop scenario 1 met integrale digitalisering van primaire werkprocessen en informatiestromen efficiënter werken op basis van benchmark en best guess - Primaire en secundaire werkprocessen gedigitaliseerd incl. informatiestromen in de keten van klantwerkproces-edpotontsluiting Zacht Afhankelijk Onzekerheid Complex Digitaal Hoge investeringen Lange termijn Programmaplan Doorontwikkeling Informatiebeheer & Stadsarchief 1.0 ir. G. van Wijhe 14 februari van 20

18 Financiële doorkijk De belangrijkste financiële component is de personeelskosten. De hoofdmoot van het huidige informatiebeheer wordt gevormd door de medewerkers DIV/DIM (met grof samengevat als taken voor postverwerking en verspreiding en beheer van semi-statische archieven) en daarnaast een beperkte groep medewerkers van het programma concern records management. Sinds 2010 is met diverse meer en minder ingrijpende maatregelen in het concern deze groep gereduceerd met 18% (26 fte). Begin/medio 2013 wordt het oorspronkelijke doel van 20% reductie gehaald. Indien de komende jaren verbetermaatregelen worden doorgevoerd in het directe werkveld van DIV/DIM (scenario 1) dan wordt stapsgewijs uiteindelijk rond 2020 een reductie van zo n 35% bereikt ten opzichte van Het gaat hier bijvoorbeeld om maatregelen, zoals toepassen PDC, verdere standaardisatie, betere capaciteitsplanning, afschaffen postrondes en afstemmen van DIV/DIM-systemen op elkaar. Een echt substantiële reductie is uitsluitend mogelijk, indien de primaire processen van het concern zodanig geautomatiseerd worden dat de informatiestromen digitaal verlopen (scenario 2). In dat geval wordt een groot deel van de huidige DIV/DIM-werkzaamheden overbodig. De verwachting is dat die reductie zich gaat inzetten na de grote verhuisbewegingen zoals gepland in het Programma Concern Huisvesting. De ervaring leert dat deze reductie vooraf zeer lastig is in te schatten. Op basis van inschattingen van ervaringsdeskundigen kan aangenomen worden dat de reductie kan uitkomen binnen een bandbreedte van 55% tot 75% ten opzichte van In onderstaande grafiek is het personeelsverloop voor de verschillende scenario s weergegeven. 160 Indicatief aantal fte formatie DIV/DIM + Expertisecentrum Informatiebeheer 26 fte / 18% reductie 1/1/2010-1/1/ Fte Totaal scenario 2- Totaal scenario 2+ Totaal scenario 1 Totaal scenario Jaar Programmaplan Doorontwikkeling Informatiebeheer & Stadsarchief 1.0 ir. G. van Wijhe 14 februari van 20

19 Indien gekeken wordt naar de ontwikkeling van de kosten dan is het belangrijk te realiseren dat er (beperkte) investeringen nodig zijn om tot besparingen te kunnen komen. Bij het doorvoeren van verbetermaatregelen in het directe werkveld van DIV/DIM (scenario 1) is in eerste instantie een beperkte financiële investering nodig, die ongeveer gelijke tred houdt met de eerste personele besparingen. De eerste jaren zijn de kosten daarmee gelijk aan het huidige kostenniveau (1/2003). Daarna gaan de maatregelen substantieel effect opleveren tot een reductie van bijna 25% ten opzichte van de kosten in Echter, de grote beweging in het concern is het maken van een kwaliteitssprong via digitalisering en automatisering van primaire werkprocessen (scenario 2). Dat betekent dat het informatiebeheer verankerd moet worden in de werkprocessen. Voor die professionaliseringsslag is een extra investering nodig in de vorm van een iets groter Expertisecentrum Informatiebeheer en verdere ontwikkeling van het e-depot en DMS. Indien we kijken naar de indicatieve raming hiervan dan zal ten opzichte van het huidige kostenniveau gedurende zo n 2,5 jaar (afhankelijk van het tempo van digitalisering in het concern) een totale extra investering in orde grootte 1 miljoen euro nodig zijn. Daarna wordt een forse reductie ingezet. Binnen een tijdsbestek van circa 1 jaar daarna wordt die investering terugverdiend. Het totale kostenniveau voor informatiebeheer zal uiteindelijk structureel zo n 35% tot ruim 55% lager zijn dan in 2010; ofwel zo n 3 tot 4,5 miljoen euro structureel per jaar. In onderstaande grafiek is het verloop van de kosten voor de scenario s weergegeven. 10 Indicatieve kosten Informatiebeheer en DIV/DIM (orde van grootte) 9 8 Kosten per jaar ( ) x Totaal scenario 2- Totaal scenario 2+ Totaal scenario 1 Totaal scenario Jaar Programmaplan Doorontwikkeling Informatiebeheer & Stadsarchief 1.0 ir. G. van Wijhe 14 februari van 20

20 3.6 Personeel, communicatie & informatie Het programma is breed en complex en vraagt veel van de aansturing van de leidinggevenden, en het verandervermogen en de veranderbereidheid van medewerkers in de gemeentelijke organisatie. Communicatie is daarom van essentieel belang. Per programmalijn zullen voorstellen worden opgesteld over de wijze van communiceren en het laten participeren van de medewerkers. Vanuit het programma zal dit met een communicatieplan worden gecoördineerd, waarbij inzet enacties worden afgestemd. Uitgangspunt zal met name zijn om de leidinggevenden en medewerkers aangehaakt te houden bij het proces voor een optimaal draagvlak. Daarom zal tevens worden nagegaan of medewerkers in tijdelijke teams of in samenwerkingsverbanden onderwerpen nader kunnen uitwerken of realiseren. Van alle begeleidingsgroeps- en programmaoverleggen worden verslagen opgesteld. Deze worden de eerstvolgende keer ter vaststelling in de betreffende vergadering geagendeerd. Via een voortgangsrapportage of monitor zal de programmamanager aan de begeleidingsgroep rapporteren over de stand van zaken. Ook de projectleiders stellen periodiek een voortgangsrapportage op, die in de programmagroep wordt geagendeerd. Voor het programma zal centraal een digitaal archief worden aangemaakt. Alle documenten worden vervolgens hierin opgeslagen door de programmasecretaris, de projectleiders en de medewerkers. 3.7 Veranderaanpak Het Programma Informatiebeheer sluit direct aan bij de ontwikkelingen tot de modernisering van het concern, zoals vastgelegd in het Programma Organisatie & Financiën. Het Programma Informatiebeheer ondersteunt deze ontwikkeling en geeft hier invulling aan. Het gaat hier om een traject dat ingrijpt in de manier van werken van de medewerkers in het concern. Daarnaast is er een urgentie vanuit financieel oogpunt en vanuit een aantal andere gemeentetrajecten, zoals concernhuisvesting. Hierbij past een veranderaanpak, die recht doet aan beide invalshoeken. Daarom wordt gekozen voor een combinatie van top-down en bottom-up: - Bottom-up: leidinggevenden en medewerkers van de staande organisatie worden nadrukkelijk uitgenodigd mee te werken aan de projecten die worden geïnitieerd en de eigen professionaliteit, passie en creativiteit in te brengen. - Top-down doelen: centraal worden visie, doelen en procesaanpak opgesteld passend bij de kaders, die vanuit het concern zijn meegegeven. Dit zal in de aanpak een expliciete plek krijgen in de communicatie met maximale transparantie. Programmaplan Doorontwikkeling Informatiebeheer & Stadsarchief 1.0 ir. G. van Wijhe 14 februari van 20

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Programmaplan Harmonisatie

Programmaplan Harmonisatie Programmaplan Harmonisatie Harmonisatie van beleid, regelingen, verordeningen en werkwijzen van de nieuwe gemeente Alkmaar Rapport - Concept 3 maart 2015 Sharon Blair-Zuijderhoff Voorwoord Opdrachtgever

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp Plan van aanpak Zaakgericht Werken Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0695, d.d. 26 juni 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Re-Integratie Leiden als organisatieonderdeel van DZB BESLUITEN Behoudens advies van de commissie SZC 1. In te stemmen met de in de

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Stadsarchief. De transitie van Gemeentearchief en decentrale DIV/DIM naar één Stadsarchief. Auteur J.S. Verhoeven. Datum 8 mei Versie 1.

Stadsarchief. De transitie van Gemeentearchief en decentrale DIV/DIM naar één Stadsarchief. Auteur J.S. Verhoeven. Datum 8 mei Versie 1. Stadsarchief De transitie van Gemeentearchief en decentrale DIV/DIM naar één Stadsarchief Auteur J.S. Verhoeven. Datum 8 mei 2012 Versie 1.1 Voorwoord In lijn met de ontwikkelingen binnen het concern Rotterdam

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve Adviesnota voor de raad Onderwerp Informatiebeleidsplan 2014 Datum collegebesluit dinsdag 20 augustus 2013 Datum raadsvergadering donderdag 26 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Nummer postregistratie

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker We organiseren de Jeugdhulp regionaal met 17 gemeenten: Opgaven groot Inhoudelijk complex

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Samenvatting. Pagina 7

Samenvatting. Pagina 7 Samenvatting De rijksoverheid ziet zich de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld. Als gevolg van de financiële en economische crisis is de overheidsbegroting uit het lood geslagen. De oplopende

Nadere informatie

Plan van aanpak transitie buitendienst

Plan van aanpak transitie buitendienst Plan van aanpak transitie buitendienst Gemeente Borne Status : Concept, versie 0.9 In opdracht van : Gemeente Borne, projectgroep transitie buitendienst Datum : 13 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoud 1 INLEIDING......3

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 9 05/879 Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554)

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 9 05/879 Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554) o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Rechtmatigheid Portefeuillehouder: J.Kuper Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç sççêöéëíéäç=äéëäìáí 1. Kennis te nemen van het plan van aanpak Rechtmatigheid

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting BIJLAGE 2 Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting Het vervolgtraject na het raadsbesluit van 1 juli 2010 april 2010 2010011330 Project 3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente

Nadere informatie

B&W d.d. 10 juni 2014

B&W d.d. 10 juni 2014 B&W 14.0521 d.d. 10 juni 2014 Onderwerp Kwantitatieve benchmark financiële kolom Besluiten: 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de kwantitatieve benchmark naar de financiële kolom van de gemeente

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 gemeente nieuwkoop STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 2. Aanleiding De komende jaren zal de positie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit. 2.1.9 Kadernota 2018 ICT NML en Visie ICT NML 1 Dossier 1825 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1825 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Kadernota 2018 ICT

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Bedrijfsvoering voor Rotterdam en Amsterdam. Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015

Bedrijfsvoering voor Rotterdam en Amsterdam. Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Bedrijfsvoering voor en Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015 ! Kern en overeenkomsten Opbouw! Maatschappelijke ontwikkelingen! Organisatorische context in en in! Interventies

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015 CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Opdrachtgever Rapportnummer Status Nebest Adviesgroep B.V. P0010 009 r04 v06 Definitief Rapportdatum 29 mei 2015 Autorisatie Naam Paraaf Datum Auteur Wilma

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken.

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken. Realisatieplan Realisatieplan april december 2013 t.b.v. realisatiefase Datum: Juni 2013 Versie: 3 Pagina: 1 van 5 Programma - Soort project Dienstverlening Projectnaam Digitalisering Post en Archief Ambtelijk

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl 1 van 5 -W- T QEMEENTE J ^ Q Q J * J ^ Zaaknummer : Behoort bij oplegger: nr. : Programmabegroting: 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider

Functieprofiel: Projectleider BIJLAGE E.1 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 1 Functieprofiel: Projectleider Werkzaamheden: De opdrachtgever zorgt, eventueel met behulp van een separate opdracht, voor een duidelijke projectopdracht. Hij of zij

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER 16 MAART 2016 DOCUMENTBEHEER Organisatie: Afdeling: Adres:

Nadere informatie

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO 1 Rotterdam getallen Rotterdam: 620.000 inwoners, 50% autochtoon 173 nationaliteiten 3,4 miljard 11.000 fte IT 100 mln 400+ IT staf 5 clusters, SSC en bestuursstaf

Nadere informatie

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren

Nadere informatie

Organisatiestructuur 3.0

Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Uitgangspunten / Bestuurlijk Coalitieprogramma: - Groeien in externe gerichtheid, slagvaardigheid, ondernemerschap - Investeren in de kwaliteit van de

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 (Volgens de systematiek van kritische prestatie indicatoren voor achief-

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

FORMATIESCAN, RESULTATEN EN IMPLEMENTATIE

FORMATIESCAN, RESULTATEN EN IMPLEMENTATIE FORMATIESCAN, RESULTATEN EN IMPLEMENTATIE 1. Inleiding Sinds de kanteling van de provinciale organisatie in juli 2007 kent de provinciale organisatie een nieuwe organisatiestructuur: van vakdirecties naar

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4.

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Onderwerp : Samenwerking Aalsmeer-Amstelveen Portefeuillehouder : P.J.M. Litjens Aan de raad, Wat stellen we voor? 1 Kennis te nemen van het rapport "Onderzoek

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie