GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN 29 OKTOBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014"

Transcriptie

1 GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN 29 OKTOBER 2014 Inleiding Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de mobiele applicatie RitMeter (RitMeter) en de website (RitMeter Website) als alle informatie, gegevens, diensten en leveringen die via RitMeter en/of de RitMeter Website worden aangeboden (Diensten). RitMeter, de RitMeter Website en de Diensten worden u aangeboden door Simoso v.o.f., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer , gevestigd aan de Vrijheidweg 40, 1521 RR te Wormerveer (Simoso). 1. Aanmelding RitMeter Om gebruik te maken van RitMeter dient u zich eenmalig en kosteloos aan te melden op de RitMeter webserver. Bij aanmelding dient u uw persoonlijke gegevens, uw adres, een door u gekozen wachtwoord op te geven. Deze gegevens worden door RitMeter verwerkt. Indien u na aanmelding op de RitMeter webserver RitMeter gedurende een periode van drie (3) maanden niet (meer) gebruikt, wordt u automatisch afgemeld en wordt u de toegang tot RitMeter, de RitMeter Website en uw Gebruikersaccount (zoals hieronder gedefinieerd) ontzegd. Simoso behoudt zich het recht voor een aanmelding te weigeren. Simoso zal u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een weigering van uw aanmelding. Indien Simoso uw aanmelding goedkeurt, stuurt Simoso u een bevestigings ter verificatie van uw adres naar het door u op het aanmeldingsformulier opgegeven adres. Na verificatie door u bent u vanaf dat moment aangemeld. 1

2 2. Gebruikersaccount Indien u zich heeft aangemeld op de RitMeter webserver wordt u een gebruikersaccount toegekend (Gebruikersaccount). Deze Gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Uw Gebruikersaccount wordt gekoppeld aan het door u opgegeven adres en wachtwoord. Behalve middels RitMeter heeft u ook toegang tot en inzage in uw Gebruikersaccount via de RitMeter Website. 3. adres en wachtwoord U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord, het door u opgegeven adres en voor de activiteit die op uw Gebruikersaccount plaatsvindt. U dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord en/of het door u opgegeven adres door een derde direct schriftelijk aan Simoso te melden. U kunt uw wachtwoord wijzigen via de RitMeter Website. 4. Gebruik RitMeter Om gebruik te maken van RitMeter dient u te beschikken over een mobiele telefoon die voldoet aan de door Simoso opgegeven kenmerken. Simoso is niet aansprakelijk voor het functioneren van uw mobiele telefoon (waaronder de GPS van uw mobiele telefoon) en overig dataverkeer en/of voor de kosten die gemoeid zijn met het gebruik van uw mobiele telefoon (waaronder de GPS van uw mobiele telefoon) en met overig dataverkeer in verband met of voortvloeiend uit het gebruik van RitMeter. U bent verantwoordelijk voor de invoer op uw Gebruikersaccount en de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of bruikbaarheid van de op uw Gebruikersaccount ingevoerde gegevens en voor het hierin aangebrachte onderscheid tussen zakelijke, woon-werk en privé gereden kilometers. 2

3 U geeft Simoso hierbij uitdrukkelijk toestemming om de (locatie)gegevens van de GPS van uw mobiele telefoon uit te lezen en deze (locatie)gegevens op te slaan en te verwerken in verband met het gebruik van RitMeter. Simoso is niet aansprakelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of bruikbaarheid van de uit de GPS van uw mobiele telefoon in verband met het gebruik van RitMeter uitgelezen (locatie)gegevens. 5. Bewaartermijn Overeenkomstig de fiscale bewaarplicht bewaart Simoso de gegevens van uw Gebruikersaccount gedurende een periode van zeven (7) jaar. Gedurende de eerste drie (3) jaar van deze periode worden deze gegevens op uw verzoek aan u beschikbaar gesteld. Gedurende de laatste vier (4) jaar van deze periode worden deze gegevens op uw verzoek en tegen betaling van kosten door Simoso aan u beschikbaar gesteld. Na de hierboven genoemde periode van zeven (7) jaar zijn de gegevens van uw Gebruikersaccount niet langer beschikbaar. 6. Abonnement Op de RitMeter Website kunt u zich abonneren om een wekelijks en/of maandelijks overzicht van de op uw Gebruikersaccount geregistreerde kilometers en de daarmee corresponderende ritten (Rapportage) per te ontvangen op het door u opgegeven e- mailadres (Abonnement). Indien u geen Abonnement neemt, heeft Simoso het recht u de toegang tot RitMeter, de RitMeter Website en/of uw Gebruikersaccount te ontzeggen. Simoso biedt een proefperiode van zes (6) weken om de mogelijkheden van de RitMeter rapportage te proberen. 3

4 7. Rapportages De Rapportages worden opgesteld met in achtneming van de eisen die de Nederlandse belastingdienst daaraan stelt. De Rapportages worden slechts eenmaal aan u verstrekt en worden gedurende een periode van een (1) jaar rechtstreeks aan u beschikbaar gesteld op uw Gebruikersaccount. Na deze periode worden de Rapportages op uw verzoek en tegen betaling van kosten door Simoso aan u beschikbaar gesteld. 8. Beëindiging Het Abonnement wordt voor onbepaalde tijd aangegaan tenzij anders vermeld. Bij abonnementen met een onbepaalde tijd kunt u na de eerste vervaldatum uw Abonnement beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand door het sturen van een aan Simoso kan uw Abonnement beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand door het sturen van een aan het door u opgegeven adres, indien Simoso besluit om dit Abonnement respectievelijk de Dienst waarop het Abonnement betrekking heeft, niet langer aan te bieden. 9. Prijs en betaling De prijzen die worden aangegeven op de RitMeter Website zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. De prijzen zijn te allen tijde onder voorbehoud van prijswijzigingen. Uw Abonnement dient betaald te worden via de betalingsdienst zoals die door Simoso beschikbaar wordt gemaakt. Hiervoor dient u de details van de betalingsmethode van uw voorkeur, factuur- en postadres (indien van toepassing) door te geven en/of alle andere details die nodig zijn om uw Abonnement te verwerken. 4

5 Indien om wat voor een reden dan ook betaling via de betalingsdienst niet slaagt, zal Simoso u per of post een factuur sturen voor het verschuldigde bedrag, dat vervolgens binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum betaald dient te zijn. Simoso kan uw Abonnement onmiddellijk en zonder ingebrekestelling beëindigen, indien (i) u niet voldoet aan een van deze gebruiksvoorwaarden of (ii) betaling via de betalingsdienst na twee pogingen daartoe niet slaagt. 10. Intellectuele eigendomsrechten Aan u wordt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht verleend om RitMeter te downloaden en te gebruiken op een vooraf bepaalde mobiele telefoon, die voldoet aan de door Simoso opgegeven kenmerken. Op ieder gewenst moment kan Simoso het aanbieden van de Diensten staken en hiermee eindigt ook uw recht om gebruik te maken van RitMeter, de RitMeter Website en uw Gebruikersaccount. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zult u RitMeter niet meer gebruiken en blijvend van uw mobiele telefoon verwijderen. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Simoso en/of bij degene van wie Simoso een licentie heeft verkregen. Alle informatie en gegevens van uw Gebruikersaccount, die met behulp van RitMeter en/of via de RitMeter Website worden aangeroepen, verwerkt, opgeslagen, openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd en aan u beschikbaar worden gesteld, mag u uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik aanwenden. Animaties, films, afdrukken of applicatieschermen gemaakt met behulp van RitMeter en/of de RitMeter Website mogen alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden aangewend. Het is u niet toegestaan RitMeter op een wijze te gebruiken die de Diensten kunnen beschadigen, beperken, overbelasten of schaden. 5

6 Ook is het u niet toegestaan RitMeter op een wijze te gebruiken die het gebruik van RitMeter door andere partijen kan beperken, beschadigen of schaden. U mag RitMeter niet distribueren en/of beschikbaar stellen op welke wijze dan ook en u mag RitMeter niet aansluiten op een netwerk waardoor andere apparaten dan uw mobiele telefoon van RitMeter gebruik zouden kunnen maken. U mag RitMeter niet verveelvoudigen, aanpassen, herzien of aan derden ter beschikking stellen op welke wijze dan ook. Alle informatie, gegevens, content, softwareprogramma s die op of via de RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten beschikbaar zijn, worden beschermd door auteursrecht. Het is u verbonden om die informatie, gegevens, content, software programma s anders dan voor persoonlijk, nietcommercieel gebruik te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weer te geven, publiceren, verkopen, licenseren of te gebruiken voor het creëren van afgeleide werken. Het is verboden RitMeter en/of de RitMeter Website voor enige andere mobiele applicatie of internetsite te gebruiken. U stemt ermee in RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten uitsluitend voor rechtmatige doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan enige actie te ondernemen die de beveiliging van RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten ondermijnt, de toegang tot RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten verhindert of anderszins daaraan schade toebrengt. Anders dan in verband met het in deze gebruiksvoorwaarden omschreven gebruik van RitMeter, mag u niets aan of van RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de Diensten toevoegen of verwijderen of wijzigen of toegang proberen te krijgen tot Diensten die niet voor u bestemd zijn. U stemt er mee in RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de Diensten niet te gebruiken op een wijze die in strijd is met de rechten van derden. 6

7 11. Privacy De persoonsgegevens die u via RitMeter aan Simoso verstrekt, worden door Simoso verwerkt met in achtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Zonder uw voorafgaande toestemming worden de gegevens van uw Gebruikersaccount (waaronder de geregistreerde kilometers en de daarmee corresponderende ritten en locatie, niet zijnde uw persoonsgegevens) en/of Rapportages niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij op grond van een wettelijk dwingende bepaling. U geeft Simoso hierbij uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens die u via RitMeter aan Simoso verstrekt en/of de gegevens van uw Gebruikersaccount (waaronder de geregistreerde kilometers en de daarmee corresponderende ritten en locaties) te gebruiken ten behoeve van het ontwikkelen van nieuwe Diensten, de eigenschappen, het functioneren en de ondersteuning van RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten beter af te stemmen en u extra informatie en mogelijkheden aan te bieden in verband met of voortvloeiend uit RitMeter. Simoso gebruikt uw persoonsgegevens die u via RitMeter aan Simoso verstrekt en/of de gegevens van uw Gebruikersaccount (waaronder de geregistreerde kilometers en de daarmee corresponderende ritten en locaties) om u per aan het door u opgegeven adres te informeren over nieuwe updates, upgrades, supplementen, onderhoud en beschikbaarheid van RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of overige Diensten. 7

8 12. Geen garanties Hoewel Simoso streeft naar een uptime van 99%, kan Simoso niet garanderen dat RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten foutloos of ononderbroken zal functioneren. Beperkingen in telefonisch verkeer en/of beperkte signalen ten aanzien van internet en/of de GPS van uw mobiele telefoon kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op het functioneren van RitMeter. Simoso wijst elke garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, daaronder mede begrepen garanties met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel of de garantie ten aanzien van het functioneren van RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten, van de hand. Hoewel Simoso zorgvuldigheid betracht, garandeert Simoso niet dat de door of in verband met RitMeter aan u geleverde informatie en gegevens juist, nauwkeurig, volledig en/of bruikbaar zijn. Berekeningsfouten kunnen bijvoorbeeld optreden door lokale omgevingsfactoren en incomplete of incorrecte data. Simoso geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten. U erkent dat informatie in verband met het gebruik van RitMeter kan worden onderschept tijdens de verzending. 13. Uitsluiting van aansprakelijkheid en vrijwaring U maakt op vrijwillige basis gebruik van RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten. Simoso is jegens u of enige derde op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard dan ook (daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - verlies van data of informatie, belastingaanslagen, functioneren of kosten van dataverkeer), die verband houden met of voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten of de onmogelijkheid om daarvan gebruik te maken. Tevens vrijwaart u Simoso voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade en/of kosten 8

9 van welke aard dan ook, die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten. Simoso is jegens u of enige derde op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard dan ook, die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. Simoso is jegens u of enige derde op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of verliezen, van welke aard dan ook, veroorzaakt door het vertrouwen dat u heeft gesteld in de aan u via RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten ter beschikking gestelde informatie en gegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om de nauwkeurigheid, juistheid, volledigheid en/of bruikbaarheid van deze informatie en gegevens te evalueren en iedere onnauwkeurigheid, onjuistheid, onvolledigheid en/of onbruikbaarheid daarvan direct schriftelijk aan Simoso te melden. Simoso is te allen tijde gerechtigd de toegankelijkheid of de inhoud van RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Simoso is jegens u of enige derde op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard dan ook als gevolg van enige van deze maatregelen. 14. Links naar websites van derden De RitMeter Website bevat links naar websites van derden. Simoso kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van websites van derden en ook niet voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Simoso is jegens u of enige derde op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard dan ook, die verband houden of voortvloeien 9

10 uit de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. 15. Cookies De RitMeter Website maakt gebruik van cookies om gegevens over de bezoekers van de RitMeter Website en de gebruikers van de diensten van Simoso te verzamelen en om de RitMeter Website voor de bezoekers aan te passen en persoonlijk te maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de RitMeter webserver op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst en door de RitMeter Website wordt gebruikt om uw computer te identificeren telkens wanneer u de RitMeter Website bezoekt. Simoso gebruikt cookies om uw voorkeuren en andere gerelateerde informatie op te slaan. Simoso gebruikt cookies niet om andere informatie van uw computer te verzamelen. Cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van het hulpbestand van de internetbrowser te volgen. Als u er voor kiest de cookies te deactiveren, is het mogelijk dat bepaalde delen van de Ritmeter Website niet goed functioneren. 16. Wijziging gebruiksvoorwaarden Simoso behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen op de RitMeter Website bekend worden gemaakt. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op de RitMeter Website vermeld zijn. Daarom raadt Simoso u aan om van tijd tot tijd te raadplegen voor de meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden. 17. Toepasselijk recht en geschillen Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze gebruiksvoorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 10

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

b) Het correspondentieadres is: Insulindelaan 122, 5613 BT Eindhoven. Het e-mailadres is info@woningmetkorting.nl.

b) Het correspondentieadres is: Insulindelaan 122, 5613 BT Eindhoven. Het e-mailadres is info@woningmetkorting.nl. GEBRUIKSVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen a) De website www.woningmetkorting.nl (de "Website") is een onderdeel van Itiner bv en is geregistreerd bij het Handelsregister te Eindhoven onder

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES 1. Algemeen De website www.livelylives.com en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools (hierna te noemen: de Website ) behoren toe aan LivelyLives

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten)

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden. Waarop zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Gebruiksvoorwaarden. Waarop zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing? Gebruiksvoorwaarden Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Myplace. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als je gebruik maakt van de Myplace applicatie en website. Deze gebruiksvoorwaarden informeren

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VRAAGHUGO

ALGEMENE VOORWAARDEN VRAAGHUGO ALGEMENE VOORWAARDEN VRAAGHUGO Op VraagHugo.nl bieden wij je informatie en advies om jou als ondernemer te helpen bij het regelen van jouw standaard ondernemerszaken. Ook kan je met VraagHugo.nl zelf,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Wie zijn wij? De app wordt je aangeboden door Knab Verzekeren, een handelsnaam van Knab Advies en Bemiddeling N.V. Knab Verzekeren

Nadere informatie

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.razendenthousiasterekenaars.nl (hierna: website) van KPMG Meijburg & Co. Door de website te bekijken en de daarop verstrekte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013

Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013 Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013 Inhoud Artikel 1 - Algemeen Artikel 2 - Definities Artikel 3 - Reseller van Livedrive Artikel 4 - Gebruiksvoorwaarden Artikel 5 - Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. GEBRUIKSVOORWAARDEN Versie 26 oktober 2015 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst van SeniorTrust

Gebruiksovereenkomst van SeniorTrust Gebruiksovereenkomst van SeniorTrust Dit is een overeenkomst tussen u en SeniorTrust, waarin uw rechten worden beschreven met betrekking tot het gebruik van de software en diensten die worden genoemd in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Alle inhoud die u als Cliënt/Patiënt c.q. Zorgverlener zelf plaatst op PatientCoach vallen geheel en alleen onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Alle inhoud die u als Cliënt/Patiënt c.q. Zorgverlener zelf plaatst op PatientCoach vallen geheel en alleen onder uw eigen verantwoordelijkheid. Gebruiksvoorwaarden PatientCoach Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de website PatientCoach.nl ( PatientCoach ) van het Leids Universitait Medisch Centrum, gevestigd te Leiden ( LUMC ). Lees deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS Ten aanzien van de dienstverlening van Mamazoekt op de website www.mamazoekt.nl gelden de volgende voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JGZ ACADEMIE. 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN JGZ ACADEMIE. 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1.1 Algemene Voorwaarden : onderhavige voorwaarden. 1.2 E-learning Module(s) : de online cursus(sen) die door NCJ aan de Gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de 1. PRIVACY Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de www.asbestarchivering.nl, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FLICKMYHOUSE WONINGAANBIEDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN FLICKMYHOUSE WONINGAANBIEDERS ALGEMENE VOORWAARDEN FLICKMYHOUSE WONINGAANBIEDERS ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Flickmyhouse: onderdeel van Truefip BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Nieuwpoortkade 9-2, 1055RX

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING PRIVACY STATEMENT 1. ALGEMEEN Met de hierna gebruikte u als aanspreekvorm wordt gebruiker/koper/opdrachtgever bedoeld. Onderstaand wordt de omgang van Kaan s Kaashandel. met uw persoons- en bedrijfsgegevens

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Voor het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID is alleen mogelijk indien u met deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het adres van Holland Casino is

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het  adres van Holland Casino is Artikel 1. Algemeen 1. Mijn Holland Casino, de Website en de Diensten worden aangeboden door Holland Casino N.V. Holland Casino geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68662289 en gevestigd te

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES Welkom op de Comedy Central website van VIMN Netherlands B.V. dat onderdeel is van het wereldwijd opererende Viacom-concern. Deze gebruiksvoorwaarden gelden

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u:

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u: MEDICAL BOOKING GARANDEERT UW PRIVACY PRIVACYBELEID ALGEMEEN Vertrouwen en veiligheid is erg belangrijk voor Medical Booking. Wij zijn, hoewel we een gepersonaliseerde dienst aanbieden, vastbesloten om

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

WHAPPBOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN

WHAPPBOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN WHAPPBOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN 1 - Inleiding 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Whappbook aangeboden Dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Door van de Dienst gebruik

Nadere informatie

Toepasselijkheid Account en wachtwoord

Toepasselijkheid Account en wachtwoord ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Privacyverklaring Nemop.nl

Privacyverklaring Nemop.nl Privacyverklaring Nemop.nl Algemeen De internetsite Nemop.nl is eigendom van Nemop V.O.F. (hierna te noemen: Nemop). Nemop respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Doel van DOQ Hoe werkt DOQ? DOQPost Beveiliging Beschikbaarheid Intellectuele eigendomsrechten

Gebruiksvoorwaarden Doel van DOQ Hoe werkt DOQ? DOQPost Beveiliging Beschikbaarheid Intellectuele eigendomsrechten Gebruiksvoorwaarden Om DOQ te kunnen gebruiken, moet u zich eenmalig registreren via het registratieformulier. Op dit registratieformulier wordt u verzocht om deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Doel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Todio VOF Todio De overeenkomst Bezoekers Leden Verwijzer Ledenomgeving Account Dienst Website Alle websites Directory

Algemene voorwaarden Todio VOF Todio De overeenkomst Bezoekers Leden Verwijzer Ledenomgeving Account Dienst Website Alle websites Directory Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1. Todio VOF Het bedrijf Todio, eigenaar van alle Todio websites en aanbieder van de dienst. 1.2. Todio Het geheel van alle websites van Todio VOF, de daarbij horende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Slaapmakend

Algemene voorwaarden Slaapmakend Algemene voorwaarden Slaapmakend 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek dat u brengt aan de website www.slaapmakend.nl. Deze algemene voorwaarden bepalen de rechtsverhouding

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Stage- of Bijbaanzoekende gebruik kunt

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAAR APP

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAAR APP ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAAR APP Artikel 1 Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden 1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) zijn van toepassing op het gebruik van de VAAR applicatie

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten Algemene Voorwaarden Careibu Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de besloten vennootschap De Vinderij B.V., gevestigd

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD Machtigen (Afnemer)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD Machtigen (Afnemer) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD Machtigen (Afnemer) Datum 1 januari 2015 Versie 5.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl ABF Software Development BV 2014 EnqueteViaInternet.nl is een product van ABF Software Development. Privacy en bescherming van persoonlijke informatie Bekijk

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl

Gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl Gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl 1. Definities: De Website Het Beveiligde gedeelte van de Website Gebruikersvoorwaarden Bereslim Bezoeker Gebruiker De website boeken.bereslim.nl danwel de website

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor bedrijven die zich hebben aangemeld voor het gebruik van de diensten van Afsprakenhuis B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor bedrijven die zich hebben aangemeld voor het gebruik van de diensten van Afsprakenhuis B.V. Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor bedrijven die zich hebben aangemeld voor het gebruik van de diensten van Afsprakenhuis B.V. Afsprakenhuis B.V. Marssteden 150B 7547 TD Enschede E- mail:

Nadere informatie

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten Voorwaarden Gebruiksvoorwaarden Karify Welkom op onze website die u toegang biedt tot het programma Karify. Karify is een online eco- systeem waar aanbieders en afnemers terecht kunnen voor e- health toepassingen

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Online applicatie

Gebruiksvoorwaarden Online applicatie Gebruiksvoorwaarden Online applicatie Algemene Gebruiksvoorwaarden Online Operational applicatie lease Inhoudsopgave Definities 1. Algemeen 2. Online applicatie 3. Gebruikersnaam en Wachtwoord 4. Zorgplicht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl.

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl. privacy statement WerkvoorWerk.nl WerkvoorWerk.nl neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Alle informatie die Ligare communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail, alsmede alle software en tools en verwijzingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting

Algemene Voorwaarden Hosting Algemene Voorwaarden Hosting 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dvwebhost een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Gebruikersovereenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Inhoud 1a. E-learning...

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2015 1 28 Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de klantvriendelijke tweezijde voorwaarden welke met de Consumenten Bond overeen zijn gekomen. ARTIKEL 1 - Definities

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie