GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN 29 OKTOBER 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014"

Transcriptie

1 GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN 29 OKTOBER 2014 Inleiding Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de mobiele applicatie RitMeter (RitMeter) en de website (RitMeter Website) als alle informatie, gegevens, diensten en leveringen die via RitMeter en/of de RitMeter Website worden aangeboden (Diensten). RitMeter, de RitMeter Website en de Diensten worden u aangeboden door Simoso v.o.f., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer , gevestigd aan de Vrijheidweg 40, 1521 RR te Wormerveer (Simoso). 1. Aanmelding RitMeter Om gebruik te maken van RitMeter dient u zich eenmalig en kosteloos aan te melden op de RitMeter webserver. Bij aanmelding dient u uw persoonlijke gegevens, uw adres, een door u gekozen wachtwoord op te geven. Deze gegevens worden door RitMeter verwerkt. Indien u na aanmelding op de RitMeter webserver RitMeter gedurende een periode van drie (3) maanden niet (meer) gebruikt, wordt u automatisch afgemeld en wordt u de toegang tot RitMeter, de RitMeter Website en uw Gebruikersaccount (zoals hieronder gedefinieerd) ontzegd. Simoso behoudt zich het recht voor een aanmelding te weigeren. Simoso zal u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een weigering van uw aanmelding. Indien Simoso uw aanmelding goedkeurt, stuurt Simoso u een bevestigings ter verificatie van uw adres naar het door u op het aanmeldingsformulier opgegeven adres. Na verificatie door u bent u vanaf dat moment aangemeld. 1

2 2. Gebruikersaccount Indien u zich heeft aangemeld op de RitMeter webserver wordt u een gebruikersaccount toegekend (Gebruikersaccount). Deze Gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Uw Gebruikersaccount wordt gekoppeld aan het door u opgegeven adres en wachtwoord. Behalve middels RitMeter heeft u ook toegang tot en inzage in uw Gebruikersaccount via de RitMeter Website. 3. adres en wachtwoord U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord, het door u opgegeven adres en voor de activiteit die op uw Gebruikersaccount plaatsvindt. U dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord en/of het door u opgegeven adres door een derde direct schriftelijk aan Simoso te melden. U kunt uw wachtwoord wijzigen via de RitMeter Website. 4. Gebruik RitMeter Om gebruik te maken van RitMeter dient u te beschikken over een mobiele telefoon die voldoet aan de door Simoso opgegeven kenmerken. Simoso is niet aansprakelijk voor het functioneren van uw mobiele telefoon (waaronder de GPS van uw mobiele telefoon) en overig dataverkeer en/of voor de kosten die gemoeid zijn met het gebruik van uw mobiele telefoon (waaronder de GPS van uw mobiele telefoon) en met overig dataverkeer in verband met of voortvloeiend uit het gebruik van RitMeter. U bent verantwoordelijk voor de invoer op uw Gebruikersaccount en de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of bruikbaarheid van de op uw Gebruikersaccount ingevoerde gegevens en voor het hierin aangebrachte onderscheid tussen zakelijke, woon-werk en privé gereden kilometers. 2

3 U geeft Simoso hierbij uitdrukkelijk toestemming om de (locatie)gegevens van de GPS van uw mobiele telefoon uit te lezen en deze (locatie)gegevens op te slaan en te verwerken in verband met het gebruik van RitMeter. Simoso is niet aansprakelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of bruikbaarheid van de uit de GPS van uw mobiele telefoon in verband met het gebruik van RitMeter uitgelezen (locatie)gegevens. 5. Bewaartermijn Overeenkomstig de fiscale bewaarplicht bewaart Simoso de gegevens van uw Gebruikersaccount gedurende een periode van zeven (7) jaar. Gedurende de eerste drie (3) jaar van deze periode worden deze gegevens op uw verzoek aan u beschikbaar gesteld. Gedurende de laatste vier (4) jaar van deze periode worden deze gegevens op uw verzoek en tegen betaling van kosten door Simoso aan u beschikbaar gesteld. Na de hierboven genoemde periode van zeven (7) jaar zijn de gegevens van uw Gebruikersaccount niet langer beschikbaar. 6. Abonnement Op de RitMeter Website kunt u zich abonneren om een wekelijks en/of maandelijks overzicht van de op uw Gebruikersaccount geregistreerde kilometers en de daarmee corresponderende ritten (Rapportage) per te ontvangen op het door u opgegeven e- mailadres (Abonnement). Indien u geen Abonnement neemt, heeft Simoso het recht u de toegang tot RitMeter, de RitMeter Website en/of uw Gebruikersaccount te ontzeggen. Simoso biedt een proefperiode van zes (6) weken om de mogelijkheden van de RitMeter rapportage te proberen. 3

4 7. Rapportages De Rapportages worden opgesteld met in achtneming van de eisen die de Nederlandse belastingdienst daaraan stelt. De Rapportages worden slechts eenmaal aan u verstrekt en worden gedurende een periode van een (1) jaar rechtstreeks aan u beschikbaar gesteld op uw Gebruikersaccount. Na deze periode worden de Rapportages op uw verzoek en tegen betaling van kosten door Simoso aan u beschikbaar gesteld. 8. Beëindiging Het Abonnement wordt voor onbepaalde tijd aangegaan tenzij anders vermeld. Bij abonnementen met een onbepaalde tijd kunt u na de eerste vervaldatum uw Abonnement beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand door het sturen van een aan Simoso kan uw Abonnement beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand door het sturen van een aan het door u opgegeven adres, indien Simoso besluit om dit Abonnement respectievelijk de Dienst waarop het Abonnement betrekking heeft, niet langer aan te bieden. 9. Prijs en betaling De prijzen die worden aangegeven op de RitMeter Website zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. De prijzen zijn te allen tijde onder voorbehoud van prijswijzigingen. Uw Abonnement dient betaald te worden via de betalingsdienst zoals die door Simoso beschikbaar wordt gemaakt. Hiervoor dient u de details van de betalingsmethode van uw voorkeur, factuur- en postadres (indien van toepassing) door te geven en/of alle andere details die nodig zijn om uw Abonnement te verwerken. 4

5 Indien om wat voor een reden dan ook betaling via de betalingsdienst niet slaagt, zal Simoso u per of post een factuur sturen voor het verschuldigde bedrag, dat vervolgens binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum betaald dient te zijn. Simoso kan uw Abonnement onmiddellijk en zonder ingebrekestelling beëindigen, indien (i) u niet voldoet aan een van deze gebruiksvoorwaarden of (ii) betaling via de betalingsdienst na twee pogingen daartoe niet slaagt. 10. Intellectuele eigendomsrechten Aan u wordt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht verleend om RitMeter te downloaden en te gebruiken op een vooraf bepaalde mobiele telefoon, die voldoet aan de door Simoso opgegeven kenmerken. Op ieder gewenst moment kan Simoso het aanbieden van de Diensten staken en hiermee eindigt ook uw recht om gebruik te maken van RitMeter, de RitMeter Website en uw Gebruikersaccount. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zult u RitMeter niet meer gebruiken en blijvend van uw mobiele telefoon verwijderen. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Simoso en/of bij degene van wie Simoso een licentie heeft verkregen. Alle informatie en gegevens van uw Gebruikersaccount, die met behulp van RitMeter en/of via de RitMeter Website worden aangeroepen, verwerkt, opgeslagen, openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd en aan u beschikbaar worden gesteld, mag u uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik aanwenden. Animaties, films, afdrukken of applicatieschermen gemaakt met behulp van RitMeter en/of de RitMeter Website mogen alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden aangewend. Het is u niet toegestaan RitMeter op een wijze te gebruiken die de Diensten kunnen beschadigen, beperken, overbelasten of schaden. 5

6 Ook is het u niet toegestaan RitMeter op een wijze te gebruiken die het gebruik van RitMeter door andere partijen kan beperken, beschadigen of schaden. U mag RitMeter niet distribueren en/of beschikbaar stellen op welke wijze dan ook en u mag RitMeter niet aansluiten op een netwerk waardoor andere apparaten dan uw mobiele telefoon van RitMeter gebruik zouden kunnen maken. U mag RitMeter niet verveelvoudigen, aanpassen, herzien of aan derden ter beschikking stellen op welke wijze dan ook. Alle informatie, gegevens, content, softwareprogramma s die op of via de RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten beschikbaar zijn, worden beschermd door auteursrecht. Het is u verbonden om die informatie, gegevens, content, software programma s anders dan voor persoonlijk, nietcommercieel gebruik te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weer te geven, publiceren, verkopen, licenseren of te gebruiken voor het creëren van afgeleide werken. Het is verboden RitMeter en/of de RitMeter Website voor enige andere mobiele applicatie of internetsite te gebruiken. U stemt ermee in RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten uitsluitend voor rechtmatige doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan enige actie te ondernemen die de beveiliging van RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten ondermijnt, de toegang tot RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten verhindert of anderszins daaraan schade toebrengt. Anders dan in verband met het in deze gebruiksvoorwaarden omschreven gebruik van RitMeter, mag u niets aan of van RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de Diensten toevoegen of verwijderen of wijzigen of toegang proberen te krijgen tot Diensten die niet voor u bestemd zijn. U stemt er mee in RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de Diensten niet te gebruiken op een wijze die in strijd is met de rechten van derden. 6

7 11. Privacy De persoonsgegevens die u via RitMeter aan Simoso verstrekt, worden door Simoso verwerkt met in achtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Zonder uw voorafgaande toestemming worden de gegevens van uw Gebruikersaccount (waaronder de geregistreerde kilometers en de daarmee corresponderende ritten en locatie, niet zijnde uw persoonsgegevens) en/of Rapportages niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij op grond van een wettelijk dwingende bepaling. U geeft Simoso hierbij uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens die u via RitMeter aan Simoso verstrekt en/of de gegevens van uw Gebruikersaccount (waaronder de geregistreerde kilometers en de daarmee corresponderende ritten en locaties) te gebruiken ten behoeve van het ontwikkelen van nieuwe Diensten, de eigenschappen, het functioneren en de ondersteuning van RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten beter af te stemmen en u extra informatie en mogelijkheden aan te bieden in verband met of voortvloeiend uit RitMeter. Simoso gebruikt uw persoonsgegevens die u via RitMeter aan Simoso verstrekt en/of de gegevens van uw Gebruikersaccount (waaronder de geregistreerde kilometers en de daarmee corresponderende ritten en locaties) om u per aan het door u opgegeven adres te informeren over nieuwe updates, upgrades, supplementen, onderhoud en beschikbaarheid van RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of overige Diensten. 7

8 12. Geen garanties Hoewel Simoso streeft naar een uptime van 99%, kan Simoso niet garanderen dat RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten foutloos of ononderbroken zal functioneren. Beperkingen in telefonisch verkeer en/of beperkte signalen ten aanzien van internet en/of de GPS van uw mobiele telefoon kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op het functioneren van RitMeter. Simoso wijst elke garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, daaronder mede begrepen garanties met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel of de garantie ten aanzien van het functioneren van RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten, van de hand. Hoewel Simoso zorgvuldigheid betracht, garandeert Simoso niet dat de door of in verband met RitMeter aan u geleverde informatie en gegevens juist, nauwkeurig, volledig en/of bruikbaar zijn. Berekeningsfouten kunnen bijvoorbeeld optreden door lokale omgevingsfactoren en incomplete of incorrecte data. Simoso geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten. U erkent dat informatie in verband met het gebruik van RitMeter kan worden onderschept tijdens de verzending. 13. Uitsluiting van aansprakelijkheid en vrijwaring U maakt op vrijwillige basis gebruik van RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten. Simoso is jegens u of enige derde op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard dan ook (daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - verlies van data of informatie, belastingaanslagen, functioneren of kosten van dataverkeer), die verband houden met of voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten of de onmogelijkheid om daarvan gebruik te maken. Tevens vrijwaart u Simoso voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade en/of kosten 8

9 van welke aard dan ook, die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten. Simoso is jegens u of enige derde op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard dan ook, die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. Simoso is jegens u of enige derde op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of verliezen, van welke aard dan ook, veroorzaakt door het vertrouwen dat u heeft gesteld in de aan u via RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten ter beschikking gestelde informatie en gegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om de nauwkeurigheid, juistheid, volledigheid en/of bruikbaarheid van deze informatie en gegevens te evalueren en iedere onnauwkeurigheid, onjuistheid, onvolledigheid en/of onbruikbaarheid daarvan direct schriftelijk aan Simoso te melden. Simoso is te allen tijde gerechtigd de toegankelijkheid of de inhoud van RitMeter, de RitMeter Website, uw Gebruikersaccount en/of de overige Diensten te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Simoso is jegens u of enige derde op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard dan ook als gevolg van enige van deze maatregelen. 14. Links naar websites van derden De RitMeter Website bevat links naar websites van derden. Simoso kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van websites van derden en ook niet voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Simoso is jegens u of enige derde op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard dan ook, die verband houden of voortvloeien 9

10 uit de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. 15. Cookies De RitMeter Website maakt gebruik van cookies om gegevens over de bezoekers van de RitMeter Website en de gebruikers van de diensten van Simoso te verzamelen en om de RitMeter Website voor de bezoekers aan te passen en persoonlijk te maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de RitMeter webserver op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst en door de RitMeter Website wordt gebruikt om uw computer te identificeren telkens wanneer u de RitMeter Website bezoekt. Simoso gebruikt cookies om uw voorkeuren en andere gerelateerde informatie op te slaan. Simoso gebruikt cookies niet om andere informatie van uw computer te verzamelen. Cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van het hulpbestand van de internetbrowser te volgen. Als u er voor kiest de cookies te deactiveren, is het mogelijk dat bepaalde delen van de Ritmeter Website niet goed functioneren. 16. Wijziging gebruiksvoorwaarden Simoso behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen op de RitMeter Website bekend worden gemaakt. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op de RitMeter Website vermeld zijn. Daarom raadt Simoso u aan om van tijd tot tijd te raadplegen voor de meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden. 17. Toepasselijk recht en geschillen Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze gebruiksvoorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 10

1. Algemeen 1.1 Beelen Internetdiensten, hierna te noemen BI exploiteert diverse websites, waaronder de website Harderwijkse Zaken.

1. Algemeen 1.1 Beelen Internetdiensten, hierna te noemen BI exploiteert diverse websites, waaronder de website Harderwijkse Zaken. 1. Algemeen 1.1 Beelen Internetdiensten, hierna te noemen BI exploiteert diverse websites, waaronder de website Harderwijkse Zaken. Beelen Internetdiensten is geregistreerd bij het Handelsregister onder

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

4.2 De Gebruiker accepteert de Dienst zoals deze beschikbaar wordt gesteld ( as is ).!

4.2 De Gebruiker accepteert de Dienst zoals deze beschikbaar wordt gesteld ( as is ).! Wakoopa Gebruiksvoorwaarden mobile top 100 1. Acceptatie Gebruiksvoorwaarden. 1.1 De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van de Dienst (zoals hieronder nader beschreven) aan

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 1. Definities en Toepassing 1.1. In deze Algemene Voorwaarden Ondernemers wordt verstaan onder: Account: het door Registratie aangemaakte profiel van Ondernemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden levering van diensten door OpJeFoon Vof, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 57699968

Algemene Voorwaarden levering van diensten door OpJeFoon Vof, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 57699968 Algemene Voorwaarden levering van diensten door OpJeFoon Vof, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 57699968 1. Definities 1.1 OpJeFoon Vof: OpJeFoon Vof 1.2 Deze Algemene Verkoop-,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ziggo

Algemene Voorwaarden Ziggo Algemene Voorwaarden Ziggo Per 1 november 2009 Inhoud artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Algemene voorwaarden 5 artikel 03 totstandkoming Abonnement 5 artikel 04 duur en beëindiging 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening Algemene Voorwaarden Definities Job2love.com ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59.74.93.26, gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RGB-3-151-215 / algemene voorwaarden 1 Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE 1 - Inleiding 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Novanet aangeboden Applicatie (zoals hieronder gedefinieerd).

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. EZ Boekhouding: EZ Boekhouding is een Coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61722898 en de leverancier van de Dienst. 2. Klant: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden B.V. Waarneembemiddeling.nl

Algemene voorwaarden B.V. Waarneembemiddeling.nl Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de diensten van de B.V. Waarneembemiddeling.nl door geregistreerde gebruikers. In deze Algemene Voorwaarden worden, onder meer, de volgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie