Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht"

Transcriptie

1 Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht De bestuurder van Stichting Spelenderwijs Utrecht Waarom dit reglement noodzakelijk is Het doel van Spelenderwijs Utrecht is, blijkens zijn statuten, om het welzijn en het toekomstperspectief van kinderen en hun ouders te bevorderen, het risico op taal en ontwikkelingsachterstand te voorkomen en hun zelfredzaamheid te vergroten; Spelenderwijs Utrecht tracht dit doel, blijkens zijn statuten, te bereiken door: a. het bieden van voorschoolse educatie aan kinderen tot vier jaar, zodat zij een betere startpositie verwerven en zij zonder (of met een beperkte) achterstand in de (taal)ontwikkeling kunnen starten op de basisschool; b. het realiseren van een ononderbroken ontwikkeling van kinderen in de leeftijd tot zes jaar door de voorschoolse educatie in goede afstemming met het onderwijs en de kinderopvang te verzorgen en overleg te voeren over de warme overdracht naar het onderwijs; c. partnerschap met ouders aan te gaan omdat het werken met kinderen niet kan zonder betrokkenheid van ouders en/of opvoeders; d. het bieden van zorg aan kinderen en hun gezinnen zo licht mogelijk en zo dicht mogelijk bij de gezinnen zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen; e. het bieden van ondersteuning aan professionals en vrijwilligers; f. het leggen en onderhouden van contacten met instellingen en/of organisaties met soortgelijk of aanverwant doel op wijk en stedelijk niveau, opdat diensten aan de gebruikers aan kwaliteit winnen; g. gezamenlijk een infrastructuur van speel en leercentra bouwen; h. alle andere wettelijke middelen die tot het doel bevorderlijk kunnen zijn. Om het doel van Spelenderwijs Utrecht te realiseren is het noodzakelijk om persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens, te verwerken. Omdat Spelenderwijs Utrecht rechtmatig en zorgvuldig om wil gaan met persoonsgegevens van kinderen en hun ouders, is het noodzakelijk om een privacyreglement vast te stellen. Dit reglement is eveneens noodzakelijk om beroepskrachten van Spelenderwijs Utrecht en ouders duidelijkheid te bieden over de manier waarop Spelenderwijs Utrecht omgaat met deze persoonsgegevens. 1

2 De wetten en regelingen waarop dit privacyreglement is gebaseerd Artikel 8 EVRM en artikel 10 Grondwet; Wet bescherming persoonsgegevens; Wet maatschappelijke ondersteuning; Wet op de jeugdzorg alsmede de komende Jeugdwet; Convenant Verwijsindex At Risk waarbij Spelenderwijs Utrecht zich heeft aangesloten. Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Spelenderwijs Utrecht. Besluit het volgende reglement vast te stellen Artikel 1 Begripsbepalingen beroepskracht beheerder bestand bijzondere persoonsgegevens groepsdossier huiselijk geweld kind kindermishandeling de persoon die werkzaam is voor Spelenderwijs Utrecht; de functionaris van Spelenderwijs Utrecht die op aanwijzing van de verantwoordelijke de zorg heeft voor het beheer van de gegevens die in het bestand zijn opgenomen, zijnde de beleidsmedewerker kwaliteit; de verzameling persoonsgegevens van kinderen en hun ouders vastgelegd door Spelenderwijs in verband met het doel zoals omschreven in artikel 2 bestaande uit de volgend eeenheden: het bestand, het groepsdossier, het Ris en de gegevens die Spelenderwijs vastlegt in verband met de financiële administratie: persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of over het lidmaatschap van een vakvereniging, alsmede strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over hinderlijk of onrechtmatig gedrag in verband met een opgelegd verbod; onderdeel van het bestand waarin de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van het individuele kind vastlegt voor zover van belang voor de overdracht; Dit dossier wordt bewaard op de groep lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring; jeugdige die is ingeschreven op een peuterspeelzaal, een voorschool of een gemengde groep, of die anderszins deelneemt aan een aanbod van Spelenderwijs Utrecht; elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die 2

3 kindvolgsysteem ouder pedagogisch medewerker persoonsgegeven RIS stagiaire verantwoordelijke verwerken van persoonsgegevens vrijwilliger wettelijk de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel; onderdeel van het bestand waarin de pedagogisch medewerker de persoonsgegevens vastlegt die noodzakelijk zijn voor het volgen van de ontwikkeling van een individueel kind; de ouder die een overeenkomst heeft gesloten met Spelenderwijs Utrecht over de plaatsing van een of meer kinderen op een peuterspeelzaal, een voorschool of een gemengde groep, of over deelname aan een ander aanbod van Spelenderwijs Utrecht, daaronder ook begrepen een verzorger die een dergelijke overeenkomst met Spelenderwijs Utrecht heeft gesloten; beroepskracht van Spelenderwijs Utrecht die een groep kinderen in een peuterspeelzaal, een voorschool of een gemengde groep begeleidt; elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; kinddossier waarin de zorgconsulent de gespreksverslagen, observaties e.d. vastlegt; de persoon die onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht in het kader van een opleiding tijdelijk werkzaam is bij Spelenderwijs Utrecht; verantwoordelijke in de zin van Wet bescherming persoonsgegevens, zijnde de bestuurder van Spelenderwijs Utrecht; iedere handeling, of ieder geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens; de persoon die anders dan als beroepskracht of als stagiaire op aanwijzing van en onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht werkzaam is voor Spelenderwijs Utrecht; 3

4 vertegenwoordiger zorgconsulent de ouder van het kind die het gezag over hem uitoefent of indien er geen ouder is die het gezag uitoefent, de voogd van het kind; de beroepskracht van Spelenderwijs Utrecht met wie andere beroepskrachten o.a. signalen en zorgen over kinderen en hun thuissituatie bespreken met het doel de andere beroepskrachten te ondersteunen in hun eigen handelen én om vast te stellen of, en zo ja welke extra interventies noodzakelijk zijn. Artikel 2 Doel van de gegevensverwerking Doel van de verwerking van persoonsgegevens is door Spelenderwijs Utrecht is om het welzijn en het toekomstperspectief van kinderen en hun ouders te bevorderen, het risico op taal en ontwikkelingsachterstand te voorkomen en hun zelfredzaamheid te vergroten; Artikel 3 Toepassingsgebied 1.Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van kinderen en ouders door Spelenderwijs Utrecht in verband met het doel zoals omschreven in artikel Dit reglement betreft iedere vorm van verwerking van de in lid 1 genoemde persoonsgegevens, ongeacht of deze gegevens op papier, digitaal of door middel van foto, video of audio worden verwerkt. Artikel 4 Verplichtingen verantwoordelijke De bestuurder in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens: - treft voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens die worden verwerkt; - ziet er op toe dat er afdoende maatregelen worden genomen voor de beveiliging tegen verlies en tegen onrechtmatige toegang van de persoonsgegevens die in het bestand zijn opgenomen; - ziet er op toe dat uitsluitend de voor het doel zoals omschreven in artikel 2 noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en dat zij niet langer worden bewaard dan voor dit doel noodzakelijk is. - draagt er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens op grond van dit reglement wordt aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 4

5 Artikel 5 Informatie aan de ouder Bij het sluiten van de plaatsingsovereenkomst met de ouders informeert Spelenderwijs Utrecht de ouder (ook) over de verwerking van persoonsgegevens door Spelenderwijs Utrecht. Spelenderwijs Utrecht legt uit welke gegevens worden vastgelegd, met welk doel dit gebeurt en welke rechten de wet en dit reglement de ouder bieden met betrekking tot de verwerking van zijn gegevens. Artikel 6 De gegevens die opgenomen worden in het bestand en de bewaartermijn van deze gegevens 1.Spelenderwijs Utrecht legt in het bestand de persoonsgegevens van een kind en zijn ouders vast die noodzakelijk zijn voor het doel zoals omschreven in artikel 2. 2.In het bestand worden in ieder geval opgenomen: - naam, adres en woonplaats van het kind en zijn ouders, geboortedatum van het kind, alsmede gegevens over de gezinssamenstelling; - de plaatsingsovereenkomst; - gegevens over het kind en zijn ouders die van belang zijn voor de plaatsing van het kind en voor een mogelijke subsidie voor deze plaatsing; - indicaties en/of andere besluiten van overheidsorganen waarin wordt vastgesteld dat het kind is aangewezen op een aanbod van Spelenderwijs Utrecht alsmede gegevens over de mogelijke vergoeding die Spelenderwijs Utrecht in verband hiermee van een overheidsorgaan ontvangt; - gegevens over (mogelijke bedreigingen in) de ontwikkeling of de gezondheid van het kind voor zover noodzakelijk voor het doel zoals omschreven in artikel 2; - een aantekening van Spelenderwijs Utrecht indien er gegevens van een kind en/of zijn ouders aan anderen van buiten Spelenderwijs Utrecht zijn verstrekt, alsmede de toestemming van de ouders die daarvoor al dan niet is gegeven; - een omschrijving van de gegevens die Spelenderwijs Utrecht aan de basisschool van het kind verstrekt, alsmede, indien van toepassing, de eigen verklaring die de ouder aan deze gegevens heeft toegevoegd; - gegevens in verband met het voldoen aan wettelijke eisen of aan voorwaarden in verband met het verstrekken van subsidie aan Spelenderwijs Utrecht. 3. Voor de persoonsgegevens die zijn opgenomen in het bestand gelden de volgende bewaartermijnen, te rekenen vanaf het jaar waarin het kind Spelenderwijs Utrecht verlaat: 5

6 - een jaar voor de persoonsgegevens die zijn opgenomen in het kindvolgsysteem; - vijf jaar voor de persoonsgegevens die zijn opgenomen in het RIS; - een jaar voor de persoonsgegevens die zijn opgenomen in het groepsdossier; - tien jaar voor de persoonsgegevens die zijn vastgelegd met het oog op de financiële administratie. 4.In verband met beleidsvorming en beleidsevaluatie, het afleggen van verantwoording aan de subsidieverstrekker en het doen van onderzoek kunnen de gegevens in het bestand ook na de bewaartermijn zoals omschreven in lid 3 worden bewaard, onder de voorwaarde dat zij zo worden bewerkt dat zij niet langer in verband kunnen worden gebracht met een individuele ouder en/of zijn kind. Artikel 7 Toegang tot de persoonsgegevens die zijn opgenomen in het bestand 1. Toegang tot het bestand hebben: - beroepskrachten en stagiaires, voor zover het gegevens betreft over een kind en zijn ouders bij wie zij in verband met hun taken rechtstreeks zijn betrokken; - zorgconsulenten en leidinggevenden voor zover noodzakelijk voor hun taakuitoefening; - medewerkers van Spelenderwijs Utrecht met administratieve en ondersteunende taken, voor zover noodzakelijk voor hun taakuitoefening; - de verantwoordelijke, voor zover noodzakelijk voor zijn taakuitoefening. 2. De personen die op grond van lid 1 toegang hebben tot gegevens in het bestand, kunnen ook gegevens in het bestand vastleggen en aanvullen, voor zover dit noodzakelijk is voor het doel zoals omschreven in artikel Uit het bestand kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan: - vrijwilligers, voor zover noodzakelijk voor het verrichten van hun taken; - functionarissen die belast zijn met het afhandelen van klachten over gedragingen van (beroepskrachten, stagiaires en vrijwilligers van) Spelenderwijs Utrecht; - functionarissen die op grond van de wet zijn belast met het toezicht op de kwaliteit van de peuterspeelzalen, de voorscholen, de gemengde groepen of een ander aanbod van Spelenderwijs Utrecht. Artikel 8 Overleg met de zorgconsulent in verband met de signaleringsfunctie en het opnemen van een kind in de verwijsindex 1.Beroepskrachten die mogelijke zorgelijke situaties van kinderen en/of hun ouders signaleren, wenden zich met deze signalen tot de zorgconsulent. Het overleg met de zorgconsulent heeft tot doel: 6

7 - beoordelen van de signalen om op basis daarvan te bezien of en zo ja welke interventies noodzakelijk zijn, en - beoordelen op welke wijze en door wie de signalen kunnen worden besproken met de ouders. 2. Spelenderwijs Utrecht verstrekt naar aanleiding van de signalen zoals omschreven in lid 1 aan anderen van buiten Spelenderwijs Utrecht geen gegevens voordat Spelenderwijs Utrecht de signalen met de wettelijk vertegenwoordigers heeft besproken. Alleen in die gevallen waarin er concrete aanwijzingen zijn dat een gesprek over de risico s een mogelijke bedreiging kan zijn van de veiligheid van het kind, van gezinsleden van het kind of die van beroepskrachten van Spelenderwijs Utrecht, kan de zorgconsulent besluiten om een kind zonder voorafgaand overleg met de wettelijk vertegenwoordigers in de verwijsindex op te nemen. In dit geval worden de wettelijk vertegenwoordigers alsnog geïnformeerd zo gauw de veiligheid van alle betrokkenen dit toe laat. 3. Stagiaires en vrijwilligers wenden zich met mogelijke signalen van zorgelijke situaties van kinderen en hun ouders tot de beroepskracht die verantwoordelijk is voor hun taakuitoefening. Deze beroepskracht voert zo nodig het overleg met de zorgconsulent zoals beschreven in lid Meent de zorgconsulent, ook na het gesprek met de wettelijk vertegenwoordigers dat door de beroepskracht en of de zorgconsulent over de signalen is gevoerd, dat de signalen wijzen op een mogelijk risico op een bedreiging van de veilige en gezonde ontwikkeling van het kind, dan kan de zorgconsulent, op basis van zijn wettelijk meldrecht voor de verwijsindex, besluiten om het kind op te nemen in de verwijsindex risicojongeren. Indien deze melding in het gesprek met de wettelijk vertegenwoordigers nog niet aan de orde is geweest, informeert de zorgconsulent hen zo spoedig mogelijk over het opnemen van het kind in de verwijsindex. Artikel 9 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden buiten de Spelenderwijs Utrecht 1.Spelenderiwjs vraagt vooraf toestemming aan de wettelijk vertegenwoordigers van het kind voor het verstrekken van persoonsgegevens aan personen of instellingen van buiten Spelenderwijs Utrecht. Deze toestemming wordt gevraagd nadat Spelenderwijs Utrecht de wettelijk vertegenwoordigers heeft geïnformeerd over: - het doel van de verstrekking, - de persoon of instelling aan wie de gegevens worden verstrekt en - de aard en de inhoud van de gegevens die zullen worden verstrekt. 2. Op het verstrekken van persoonsgegevens door Spelenderwijs Utrecht in verband met een onderzoek naar de schoolloopbaan van een kind, of voor een ander onderzoek dat alleen kan 7

8 worden uitgevoerd op basis van persoonsgegevens van kinderen en hun ouders, is lid 1 van toepassing. 3. Wil Spelenderwijs Utrecht het kind en zijn ouders in een (wijk)overleg of een ander extern overleg bespreken, dan vraagt Spelenderwijs Utrecht eveneens toestemming voor de bespreking conform lid 1 van dit artikel, of draagt Spelenderwijs Utrecht er zorg voor dat door de coördinator of de voorzitter van het extern (wijk)overleg mede namens Spelenderwijs Utrecht, toestemming conform lid 1 van dit artikel voor de bespreking wordt gevraagd. 4. Geven de wettelijk vertegenwoordigers geen toestemming voor het verstrekken van gegevens, of is het niet mogelijk om deze toestemming te vragen en meent de beroepskracht die de toestemming heeft gevraagd dat: - het kind en/of zijn ouders in een ernstige situatie verkeren; - het verstrekken van gegevens aan een ander voor Spelenderwijs Utrecht de enige manier is om de situatie van het kind of zijn ouders te verbeteren, én - is het echt niet mogelijk om toestemming te krijgen of te vragen, Dan kan een beroepskracht, in nauw overleg met de zorgconsulent, besluiten om, ondanks het ontbreken van toestemming toch die gegevens over het kind en zijn ouders te verstrekken aan een of meer anderen die nodig zijn om de ernstige situatie van het kind en/of zijn ouders te verbeteren. 5. Van de gegeven of geweigerde toestemming zoals bedoeld in dit artikel, maakt de beroepskracht een aantekening in het bestand. Indien gegevens zijn verstrekt op grond van lid 3, wordt ook in het bestand vastgelegd waarom deze gegevensverstrekking naar het oordeel van de beroepskracht en de zorgconsulent plaats moest vinden. 6.. De beroepskracht draagt er zorg voor dat de gegevens die hij verstrekt niet bij meer personen terecht komen dan noodzakelijk is voor het doel van de verstrekking. De gegevens kunnen mondeling, schriftelijk of digitaal worden verstrekt. Digitale verstrekking vindt uitsluitend plaats vanuit en naar een beveiligde digitale omgeving. 7. Stagiaires en vrijwilligers verstrekken geen gegevens van kinderen en hun ouders aan personen of instellingen van buiten Spelenderwijs Utrecht. Indien zij menen dat dit noodzakelijk is, wenden zij zich tot de beroepskracht die verantwoordelijk is voor hun taakuitoefening. Deze zet zo nodig de stappen zoals beschreven in dit artikel. Artikel 10 Meldrecht en meldcode bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld 1.Een beroepskracht van Spelenderwijs Utrecht die vermoedt dat er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld in het gezin van het kind en zijn ouders, kan dit vermoeden, zo nodig zonder toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers, melden bij 8

9 het Advies en Meldpunt Kindermishandeling of bij het Steunpunt Huiselijk Geweld 1. De beroepskracht en de zorgconsulent volgen daarbij de stappen van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van Spelenderwijs Utrecht en zij dragen er zorg voor dat alle stappen en de besluiten die op basis van deze stappen worden genomen worden vastgelegd in het bestand. 2. Indien het AMK of het SHG een beroepskracht benadert in verband met een onderzoek naar een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld, kan de beroepskracht, zo nodig zonder toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers, de voor het onderzoek noodzakelijke persoonsgegevens verstrekken. 3. Stagiaires en vrijwilligers wenden zich met mogelijke signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld tot de beroepskracht die verantwoordelijk is voor hun taakuitoefening. Deze zet zo nodig de stappen zoals omschreven in lid 1. Stagiaires en vrijwilligers verstrekken geen gegevens aan het AMK of het SHG zoals bedoeld in lid 2. Artikel 11 Gegevensverstrekking door Spelenderwijs Utrecht aan de basisschool 1. Spelenderwijs Utrecht verstrekt, voor zover zij daarover beschikt, aan de basisschool waarvoor het kind is aangemeld de gegevens over het kind en de ouders die Spelenderwijs Utrecht noodzakelijk acht voor de basisschool om het kind goed onderwijs te geven en het tijdens de schoolperiode goed te begeleiden. 2. Voordat Spelenderwijs Utrecht de gegevens zoals bedoeld in lid 1 aan de basisschool verstrekt, nodigt Spelenderwijs Utrecht de wettelijk vertegenwoordigers uit om de gegevens die Spelenderwijs Utrecht aan de basisschool zal verstrekken met hen te bespreken. Indien de wettelijk vertegenwoordigers dit wensen, kunnen zij een eigen verklaring aan deze gegevens toevoegen waarin zij aanvullende informatie verstrekken of waarin zij aangeven waarom zij het met bepaalde gegevens die worden verstrekt niet (geheel) eens zijn. In dit laatste geval organiseert Spelenderwijs Utrecht zo mogelijk een gesprek met de wettelijk vertegenwoordigers en de basisschool waarin de gegevensoverdracht plaats vindt. Artikel 12 Aangifte bij de politie 1.Indien een ouder een strafbaar feit pleegt tegen goederen of medewerkers van Spelenderwijs Utrecht, doet Spelenderwijs Utrecht daarvan aangifte bij de politie. Spelenderwijs Utrecht doet eveneens aangifte van een strafbaar feit dat door een ouder op een locatie van Spelenderwijs Utrecht tegen een kind of een andere ouder wordt gepleegd.. 1 AMK en SHG vormen naar verwachting op 1 januari 2015 het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) 9

10 2. Van de aangifte bij de politie wordt een aantekening gemaakt in het bestand. Artikel 13 Inzage en afschrift 1.De wettelijk vertegenwoordigers van een kind hebben recht op inzage en afschrift van de gegevens die over hen zelf en het kind in het bestand zin opgenomen. 2. Een verzoek om inzage wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij het secretariaat van Spelenderwijs Utrecht. 3. Spelenderwijs Utrecht kan Inzage en afschrift weigeren indien en voor zover: a. zwaarwegende privacybelangen van een derde door de inzage kunnen worden geschaad, b. er concrete aanwijzingen zijn dat inzage of afschrift de veiligheid van het kind zouden kunnen bedreigen. 4.De verantwoordelijke reageert zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken op het verzoek om inzage en afschrift. In geval van een (gedeeltelijke) afwijzing stelt de verantwoordelijke zijn reactie op schrift en bevat deze reactie de redenen van de afwijzing. 5. Voor het verstrekken van een afschrift kan de verantwoordelijke een redelijke vergoeding vragen. Artikel 14 Correctierecht 1.Nadat een wettelijk vertegenwoordiger op grond van artikel 14 inzage in of afschrift van het dossier heeft gehad, kan hij de verantwoordelijke verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen voor zover deze gegevens onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel van de verwerking. 2. Is een wettelijk vertegenwoordiger het niet eens met een oordeel over hem dat is vastgelegd in het bestand, kan hij de verantwoordelijke verzoeken zijn eigen verklaring over dit oordeel aan zijn gegevens toe te voegen. 3. De verantwoordelijke reageert uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk en gemotiveerd op verzoeken zoals bedoeld in lid 1 en lid 2. Artikel 15 Mandaat van de verantwoordelijke aan de bestuurder De verantwoordelijke kan zijn taken en bevoegdheden zoals omschreven in de artikelen 13 en 14 schriftelijk mandateren aan de bestuurder van Spelenderwijs Utrecht. 10

11 Artikel 16 Geheimhouding Ieder die kennisneemt van persoonsgegevens die op grond van dit reglement worden verwerkt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij uit de Wet bescherming persoonsgegevens, uit dit reglement of uit de taakuitoefening verstrekking van persoonsgegevens voortvloeit. Artikel 17 Slotbepalingen 1. Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht. 2. Dit reglement kan worden ingetrokken of gewijzigd door de Raad van Toezicht van de Stichting Spelenderwijs Utrecht. 3. Dit reglement treedt in werking 1 Utrecht, 11

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012)

Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012) Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012) Het bestuur van de Vereniging Humanitas gevestigd te Amsterdam, Overwegende Dat het doel van Humanitas is om diensten van mens-tot-mens te bieden op de terreinen

Nadere informatie

De organisatie wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast.

De organisatie wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast. 4.9 Privacyregeling U Centraal De organisatie heeft tot doel het versterken van zelfredzaamheid en eigen kracht van cliënten zodat zij voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen en kunnen meedoen in de samenleving.

Nadere informatie

Larikslaan 2 3833 AM Leusden T (033) 303 44 44 I www.larikslaan2.nl. Privacy regeling Larikslaan2 Leusden

Larikslaan 2 3833 AM Leusden T (033) 303 44 44 I www.larikslaan2.nl. Privacy regeling Larikslaan2 Leusden Larikslaan 2 3833 AM Leusden T (033) 303 44 44 I www.larikslaan2.nl Privacy regeling Larikslaan2 Leusden Stichting Larikslaan2 en het bevoegd gezag van de deelnemende partners vertegenwoordigd in de teams

Nadere informatie

Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht

Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht Besloten 16 december 2008 Herzien januari 2015 Privacyreglement Persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Utrecht 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Privacyprotocol Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland Augustus 2015

Privacyprotocol Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland Augustus 2015 Privacyprotocol Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland Augustus 2015 1 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Definities a. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Toelichting Privacyreglement. Toelichting Privacyreglement Stichting Rzijn. Inleiding

Toelichting Privacyreglement. Toelichting Privacyreglement Stichting Rzijn. Inleiding Toelichting Privacyreglement Stichting Rzijn Inleiding Deze toelichting op het privacyreglement van Rzijn beschrijft hoe de beroepskrachten Van Stichting Rzijn om dienen te gaan met persoonsgegevens van

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt; Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kindermishandeling aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. De directie van de Pionier Locatie: OBS de Duinroos Floraronde 293, te Velserbroek + OBS

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Het College van Bestuur van het Atlas College Overwegende - dat het Atlas College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Cursist: persoon die een opleiding volgt op een onder het bevoegd

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het betreft hier

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Privacyreglement. CoMensha

Privacyreglement. CoMensha Privacyreglement CoMensha 2 Inhoud Privacyreglement CoMensha... 4 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1 begripsbepalingen... 5 Artikel 2 Doel... 5 Artikel 3 Reikwijdte... 5 Rechtmatige verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Virenze 1 Overwegende dat de Virenze verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn

Nadere informatie

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad 1. Inleiding Dit reglement geeft regels voor de omgang met persoonlijke gegevens van cliënten van Kwadraad. Het reglement bestaat uit

Nadere informatie

Privacyreglement Zorgzuster

Privacyreglement Zorgzuster Privacyreglement Zorgzuster Versie 3-2015 Inleiding Zorgzuster heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen een privacyreglement opgesteld houdende de regels voor de registratie

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Medische Missers werkt met vrijwilligers en betaalde krachten.

Stichting Werkgroep Medische Missers werkt met vrijwilligers en betaalde krachten. Privacy reglement Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens door, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. biedt integrale ondersteuning/ begeleiding en advies door casemanagers

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011

Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011 TITEL: PenO privacyreglement Divers Auteur Versie 1.2 Documenteigenaar PenO Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 Barend Nieuwendijk 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt.

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt. Privacyreglement 1. Inleiding Ten behoeve van haar hulpverleningsactiviteiten registreert Community Support gegevens van haar klanten. Het doel van dit privacyreglement is de klanten op de hoogte te stellen

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement Divers

Privacyreglement Divers TITEL: PenO privacyreglement Divers Documenteigenaar Hoofd P&O Versie 3.0 Wijziging Historie Versie Opgesteld/gecontroleerd of gewijzigd door: 1.0 Sjannie van Hoorn 1.1 Barend Nieuwendijk 2.0 Sjannie van

Nadere informatie

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg treft hierbij conform artikel 13, eerste lid, en artikel 52 van de Wet op de jeugdzorg een schriftelijke regeling voor de verwerking van cliëntgegevens.

Nadere informatie

Privacyreglement GGD Twente 2014

Privacyreglement GGD Twente 2014 Titel: Privacyreglement GGD Twente 2014 Privacyreglement GGD Twente 2014 Opgesteld door: Mr. Lydia Janssen 15 december 2011 Geactualiseerd door: Mr. Paulien Boerkamp 28 mei 2014 Ingangsdatum : 1 Juli 2014

Nadere informatie

KNKV reglement persoonsregistratie via het KISS Gebaseerd op het modelreglement van NOC*NSF

KNKV reglement persoonsregistratie via het KISS Gebaseerd op het modelreglement van NOC*NSF KNKV reglement persoonsregistratie via het KISS Gebaseerd op het modelreglement van NOC*NSF Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10.

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Privacy-reglement Zorgzaam

Privacy-reglement Zorgzaam Privacy-reglement Zorgzaam Bijlage 3 bij het PvE Zorgzaam Zoals vastgesteld door het bestuur Zorgzaam d.d. Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Doel en rechtmatige grondslag van de verwerking

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy Protocol Sociaal Domein 2015

Privacy Protocol Sociaal Domein 2015 Privacy Protocol Sociaal Domein 2015 Privacy Protocol Sociaal Domein NMB mei 2015 1 Inleiding Privacy Protocol Sociaal Domein De gemeenten Naarden, Muiden en Bussum willen integrale en effectieve ondersteuning

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Stichting sociale teams Borger-Odoorn Overwegende dat Stichting sociale teams Borger-Odoorn verantwoordelijk is

Nadere informatie

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling Doelstelling Privacyreglement Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP. Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

Privacyreglement Tekst en Toelichting 2014

Privacyreglement Tekst en Toelichting 2014 Privacyreglement Tekst en Toelichting 2014 Voorwoord Yvoor legt, in het kader van de hulpverlening, diverse gegevens van zijn klanten vast, die afkomstig zijn van de burger zelf maar ook van anderen, zoals

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Kindertherapeuticum

Privacyreglement Kindertherapeuticum 1. Begripsbepalingen Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. In onderstaande lijst staat een uitleg van de begrippen. 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Privacyreglement Adviespunt Zorgbelang

Privacyreglement Adviespunt Zorgbelang Privacyreglement Adviespunt Zorgbelang Document/proceseigenaar: Huib Hoogendijk, Paula Woudsma Versienummer: 1.0 (definitief) Vastgesteld door: directeurenoverleg Datum vaststelling: 24 september 2015

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom 1 Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet PersoonsRegistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de

Nadere informatie

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo,

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Gelet op het bepaalde in art. 1.21 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Privacyreglement. gericht op (potentiële)medewerkers en trajectdeelnemers van Stichting Wijkwerk

Privacyreglement. gericht op (potentiële)medewerkers en trajectdeelnemers van Stichting Wijkwerk Privacyreglement gericht op (potentiële)medewerkers en trajectdeelnemers van Stichting Wijkwerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 2 mei 2014 en vervangt de voorgaande privacyreglementen. Dit privacyreglement

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 2014000336 Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het College van Bestuur van Saxion Hogeschool Overwegende: dat het College van Bestuur verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Tangent Overwegende dat Stichting Tangent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Addendum Privacy 2015. Bij de Samenwerkingsovereenkomst Jeugdteams Den Haag. Bevat: Privacyreglement Jeugdteams Den Haag

Addendum Privacy 2015. Bij de Samenwerkingsovereenkomst Jeugdteams Den Haag. Bevat: Privacyreglement Jeugdteams Den Haag Addendum Privacy 2015 Bij de Samenwerkingsovereenkomst Jeugdteams Den Haag. Bevat: Privacyreglement Jeugdteams Den Haag 1 Privacyreglement behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst Jeugdteams Den Haag

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Pro-8 en SKOB overwegende: dat Pro-8/SKOB verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1 Privacyreglement Artikel 1 Definities In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet bescherming Persoonsgegevens. 2.

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

Privacyreglement Cliëntgegevens TRIAS JEUGDHULP

Privacyreglement Cliëntgegevens TRIAS JEUGDHULP Privacyreglement Cliëntgegevens TRIAS JEUGDHULP Privacyreglement Cliëntgegevens Trias Jeugdhulp Artikel 1 Cliënt Cliëntsysteem Cliëntgegevens Crisisopvang Dossier Geregistreerde Hulpverlener Jeugdige Jeugdzorg

Nadere informatie

[Privacyregeling sociale teams 2015.def] F004 ICT

[Privacyregeling sociale teams 2015.def] F004 ICT [Privacyregeling sociale teams 2015.def] F004 ICT Inhoud 1 Aanleiding... 2 2 De Partners... 3 3 Artikelen... 5 1 Begripsbepalingen... 5 2 Doel van de gegevensverwerking... 9 3 Toepassingsgebied... 9 4

Nadere informatie

Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV

Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV Artikel 1. Definities. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet

Nadere informatie

Privacy Cookies. Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen

Privacy Cookies. Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen Privacy Cookies Om de dienstverlening te optimaliseren worden via de Website in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Dit zijn kleine informatiebestandjes die opgeslagen worden op

Nadere informatie

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD vastgesteld in vergadering CvB PCOU/Willibrord: 28-01-2013 In het najaar van 2008 kondigden de toenmalige staatsecretaris van VWS en de ministers van Justitie en Jeugd en Gezin een wetsvoorstel aan dat

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Kraambureau Tilly Middendorp Vooraf De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplicht de instelling niet meer tot het maken van een privacyreglement. Dat betekent niet, dat het niet

Nadere informatie

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster Privacyreglement Thuiszorg De Zorgster Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te

Nadere informatie

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Onderstaand protocol is opgesteld in verband met de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die met ingang van 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Nadere informatie

Toelichting bij het Algemeen privacyreglement Veiligheidshuis s-hertogenbosch e.o.

Toelichting bij het Algemeen privacyreglement Veiligheidshuis s-hertogenbosch e.o. Toelichting bij het Algemeen privacyreglement Veiligheidshuis s-hertogenbosch e.o. 1. Inleiding Het Privacyreglement Veiligheidshuis s-hertogenbosch e.o. geeft regels voor de verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht PRIVACYREGLEMENT Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING september 2013 Meldcode uit het Friese Basismodel Uitvoering: Alie Hooijer, Coördinerend IB er Vastgesteld met instemming van de GMR op 14 november 2013

Nadere informatie

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement 1 Algemeen 1.1 Artikel 1: begripsbepalingen 1.2 Artikel 2: toepassingsgebied 1.3 Artikel 3: doel van de gegevensverwerking

Privacyreglement 1 Algemeen 1.1 Artikel 1: begripsbepalingen 1.2 Artikel 2: toepassingsgebied 1.3 Artikel 3: doel van de gegevensverwerking Privacyreglement 1 Algemeen 1.1 Artikel 1: begripsbepalingen Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement BON-holding BV. Zuidbroek, 10 oktober 2013 Auteur: P. Bouman

Privacyreglement BON-holding BV. Zuidbroek, 10 oktober 2013 Auteur: P. Bouman Privacyreglement BON-holding BV Zuidbroek, 10 oktober 2013 Auteur: P. Bouman I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In deze gedragscode wordt in aansluiting en aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen, Overwegende dat het wenselijk is een regeling vast te stellen

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 24-2-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit Privacyreglement Combiwel versie 3.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

Privacyreglement. Auteur Martin Romijn. Datum 17 mei 2011. Versie SBV/2009-226/03. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011

Privacyreglement. Auteur Martin Romijn. Datum 17 mei 2011. Versie SBV/2009-226/03. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011 Auteur Martin Romijn Datum 17 mei 2011 Versie SBV/2009-226/03 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011 Privacyreglement persoonsgegevens patiënten HU Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS PRIVACY REGLEMENT PERCURIS Inleiding. Van alle personen die door Percuris, of namens Percuris optredende derden, worden begeleid -dat wil zeggen geïntervenieerd, getest, gere-integreerd, geadviseerd en

Nadere informatie

Privacyreglement cliënten SIG

Privacyreglement cliënten SIG Privacyreglement cliënten SIG Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens Art 4. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

Nadere informatie

openbare Cees Wilkeshuisschool

openbare Cees Wilkeshuisschool openbare Cees Wilkeshuisschool Deventer 2013 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat gebruikt kan worden als er vermoedens

Nadere informatie

Privacy reglement. Concreet PD

Privacy reglement. Concreet PD Privacy reglement Concreet PD Augustus 2010 1. Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2 Persoonsregistratie Elke handeling of elk

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie