Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht"

Transcriptie

1 Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht De bestuurder van Stichting Spelenderwijs Utrecht Waarom dit reglement noodzakelijk is Het doel van Spelenderwijs Utrecht is, blijkens zijn statuten, om het welzijn en het toekomstperspectief van kinderen en hun ouders te bevorderen, het risico op taal en ontwikkelingsachterstand te voorkomen en hun zelfredzaamheid te vergroten; Spelenderwijs Utrecht tracht dit doel, blijkens zijn statuten, te bereiken door: a. het bieden van voorschoolse educatie aan kinderen tot vier jaar, zodat zij een betere startpositie verwerven en zij zonder (of met een beperkte) achterstand in de (taal)ontwikkeling kunnen starten op de basisschool; b. het realiseren van een ononderbroken ontwikkeling van kinderen in de leeftijd tot zes jaar door de voorschoolse educatie in goede afstemming met het onderwijs en de kinderopvang te verzorgen en overleg te voeren over de warme overdracht naar het onderwijs; c. partnerschap met ouders aan te gaan omdat het werken met kinderen niet kan zonder betrokkenheid van ouders en/of opvoeders; d. het bieden van zorg aan kinderen en hun gezinnen zo licht mogelijk en zo dicht mogelijk bij de gezinnen zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen; e. het bieden van ondersteuning aan professionals en vrijwilligers; f. het leggen en onderhouden van contacten met instellingen en/of organisaties met soortgelijk of aanverwant doel op wijk en stedelijk niveau, opdat diensten aan de gebruikers aan kwaliteit winnen; g. gezamenlijk een infrastructuur van speel en leercentra bouwen; h. alle andere wettelijke middelen die tot het doel bevorderlijk kunnen zijn. Om het doel van Spelenderwijs Utrecht te realiseren is het noodzakelijk om persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens, te verwerken. Omdat Spelenderwijs Utrecht rechtmatig en zorgvuldig om wil gaan met persoonsgegevens van kinderen en hun ouders, is het noodzakelijk om een privacyreglement vast te stellen. Dit reglement is eveneens noodzakelijk om beroepskrachten van Spelenderwijs Utrecht en ouders duidelijkheid te bieden over de manier waarop Spelenderwijs Utrecht omgaat met deze persoonsgegevens. 1

2 De wetten en regelingen waarop dit privacyreglement is gebaseerd Artikel 8 EVRM en artikel 10 Grondwet; Wet bescherming persoonsgegevens; Wet maatschappelijke ondersteuning; Wet op de jeugdzorg alsmede de komende Jeugdwet; Convenant Verwijsindex At Risk waarbij Spelenderwijs Utrecht zich heeft aangesloten. Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Spelenderwijs Utrecht. Besluit het volgende reglement vast te stellen Artikel 1 Begripsbepalingen beroepskracht beheerder bestand bijzondere persoonsgegevens groepsdossier huiselijk geweld kind kindermishandeling de persoon die werkzaam is voor Spelenderwijs Utrecht; de functionaris van Spelenderwijs Utrecht die op aanwijzing van de verantwoordelijke de zorg heeft voor het beheer van de gegevens die in het bestand zijn opgenomen, zijnde de beleidsmedewerker kwaliteit; de verzameling persoonsgegevens van kinderen en hun ouders vastgelegd door Spelenderwijs in verband met het doel zoals omschreven in artikel 2 bestaande uit de volgend eeenheden: het bestand, het groepsdossier, het Ris en de gegevens die Spelenderwijs vastlegt in verband met de financiële administratie: persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of over het lidmaatschap van een vakvereniging, alsmede strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over hinderlijk of onrechtmatig gedrag in verband met een opgelegd verbod; onderdeel van het bestand waarin de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van het individuele kind vastlegt voor zover van belang voor de overdracht; Dit dossier wordt bewaard op de groep lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring; jeugdige die is ingeschreven op een peuterspeelzaal, een voorschool of een gemengde groep, of die anderszins deelneemt aan een aanbod van Spelenderwijs Utrecht; elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die 2

3 kindvolgsysteem ouder pedagogisch medewerker persoonsgegeven RIS stagiaire verantwoordelijke verwerken van persoonsgegevens vrijwilliger wettelijk de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel; onderdeel van het bestand waarin de pedagogisch medewerker de persoonsgegevens vastlegt die noodzakelijk zijn voor het volgen van de ontwikkeling van een individueel kind; de ouder die een overeenkomst heeft gesloten met Spelenderwijs Utrecht over de plaatsing van een of meer kinderen op een peuterspeelzaal, een voorschool of een gemengde groep, of over deelname aan een ander aanbod van Spelenderwijs Utrecht, daaronder ook begrepen een verzorger die een dergelijke overeenkomst met Spelenderwijs Utrecht heeft gesloten; beroepskracht van Spelenderwijs Utrecht die een groep kinderen in een peuterspeelzaal, een voorschool of een gemengde groep begeleidt; elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; kinddossier waarin de zorgconsulent de gespreksverslagen, observaties e.d. vastlegt; de persoon die onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht in het kader van een opleiding tijdelijk werkzaam is bij Spelenderwijs Utrecht; verantwoordelijke in de zin van Wet bescherming persoonsgegevens, zijnde de bestuurder van Spelenderwijs Utrecht; iedere handeling, of ieder geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens; de persoon die anders dan als beroepskracht of als stagiaire op aanwijzing van en onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht werkzaam is voor Spelenderwijs Utrecht; 3

4 vertegenwoordiger zorgconsulent de ouder van het kind die het gezag over hem uitoefent of indien er geen ouder is die het gezag uitoefent, de voogd van het kind; de beroepskracht van Spelenderwijs Utrecht met wie andere beroepskrachten o.a. signalen en zorgen over kinderen en hun thuissituatie bespreken met het doel de andere beroepskrachten te ondersteunen in hun eigen handelen én om vast te stellen of, en zo ja welke extra interventies noodzakelijk zijn. Artikel 2 Doel van de gegevensverwerking Doel van de verwerking van persoonsgegevens is door Spelenderwijs Utrecht is om het welzijn en het toekomstperspectief van kinderen en hun ouders te bevorderen, het risico op taal en ontwikkelingsachterstand te voorkomen en hun zelfredzaamheid te vergroten; Artikel 3 Toepassingsgebied 1.Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van kinderen en ouders door Spelenderwijs Utrecht in verband met het doel zoals omschreven in artikel Dit reglement betreft iedere vorm van verwerking van de in lid 1 genoemde persoonsgegevens, ongeacht of deze gegevens op papier, digitaal of door middel van foto, video of audio worden verwerkt. Artikel 4 Verplichtingen verantwoordelijke De bestuurder in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens: - treft voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens die worden verwerkt; - ziet er op toe dat er afdoende maatregelen worden genomen voor de beveiliging tegen verlies en tegen onrechtmatige toegang van de persoonsgegevens die in het bestand zijn opgenomen; - ziet er op toe dat uitsluitend de voor het doel zoals omschreven in artikel 2 noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en dat zij niet langer worden bewaard dan voor dit doel noodzakelijk is. - draagt er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens op grond van dit reglement wordt aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 4

5 Artikel 5 Informatie aan de ouder Bij het sluiten van de plaatsingsovereenkomst met de ouders informeert Spelenderwijs Utrecht de ouder (ook) over de verwerking van persoonsgegevens door Spelenderwijs Utrecht. Spelenderwijs Utrecht legt uit welke gegevens worden vastgelegd, met welk doel dit gebeurt en welke rechten de wet en dit reglement de ouder bieden met betrekking tot de verwerking van zijn gegevens. Artikel 6 De gegevens die opgenomen worden in het bestand en de bewaartermijn van deze gegevens 1.Spelenderwijs Utrecht legt in het bestand de persoonsgegevens van een kind en zijn ouders vast die noodzakelijk zijn voor het doel zoals omschreven in artikel 2. 2.In het bestand worden in ieder geval opgenomen: - naam, adres en woonplaats van het kind en zijn ouders, geboortedatum van het kind, alsmede gegevens over de gezinssamenstelling; - de plaatsingsovereenkomst; - gegevens over het kind en zijn ouders die van belang zijn voor de plaatsing van het kind en voor een mogelijke subsidie voor deze plaatsing; - indicaties en/of andere besluiten van overheidsorganen waarin wordt vastgesteld dat het kind is aangewezen op een aanbod van Spelenderwijs Utrecht alsmede gegevens over de mogelijke vergoeding die Spelenderwijs Utrecht in verband hiermee van een overheidsorgaan ontvangt; - gegevens over (mogelijke bedreigingen in) de ontwikkeling of de gezondheid van het kind voor zover noodzakelijk voor het doel zoals omschreven in artikel 2; - een aantekening van Spelenderwijs Utrecht indien er gegevens van een kind en/of zijn ouders aan anderen van buiten Spelenderwijs Utrecht zijn verstrekt, alsmede de toestemming van de ouders die daarvoor al dan niet is gegeven; - een omschrijving van de gegevens die Spelenderwijs Utrecht aan de basisschool van het kind verstrekt, alsmede, indien van toepassing, de eigen verklaring die de ouder aan deze gegevens heeft toegevoegd; - gegevens in verband met het voldoen aan wettelijke eisen of aan voorwaarden in verband met het verstrekken van subsidie aan Spelenderwijs Utrecht. 3. Voor de persoonsgegevens die zijn opgenomen in het bestand gelden de volgende bewaartermijnen, te rekenen vanaf het jaar waarin het kind Spelenderwijs Utrecht verlaat: 5

6 - een jaar voor de persoonsgegevens die zijn opgenomen in het kindvolgsysteem; - vijf jaar voor de persoonsgegevens die zijn opgenomen in het RIS; - een jaar voor de persoonsgegevens die zijn opgenomen in het groepsdossier; - tien jaar voor de persoonsgegevens die zijn vastgelegd met het oog op de financiële administratie. 4.In verband met beleidsvorming en beleidsevaluatie, het afleggen van verantwoording aan de subsidieverstrekker en het doen van onderzoek kunnen de gegevens in het bestand ook na de bewaartermijn zoals omschreven in lid 3 worden bewaard, onder de voorwaarde dat zij zo worden bewerkt dat zij niet langer in verband kunnen worden gebracht met een individuele ouder en/of zijn kind. Artikel 7 Toegang tot de persoonsgegevens die zijn opgenomen in het bestand 1. Toegang tot het bestand hebben: - beroepskrachten en stagiaires, voor zover het gegevens betreft over een kind en zijn ouders bij wie zij in verband met hun taken rechtstreeks zijn betrokken; - zorgconsulenten en leidinggevenden voor zover noodzakelijk voor hun taakuitoefening; - medewerkers van Spelenderwijs Utrecht met administratieve en ondersteunende taken, voor zover noodzakelijk voor hun taakuitoefening; - de verantwoordelijke, voor zover noodzakelijk voor zijn taakuitoefening. 2. De personen die op grond van lid 1 toegang hebben tot gegevens in het bestand, kunnen ook gegevens in het bestand vastleggen en aanvullen, voor zover dit noodzakelijk is voor het doel zoals omschreven in artikel Uit het bestand kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan: - vrijwilligers, voor zover noodzakelijk voor het verrichten van hun taken; - functionarissen die belast zijn met het afhandelen van klachten over gedragingen van (beroepskrachten, stagiaires en vrijwilligers van) Spelenderwijs Utrecht; - functionarissen die op grond van de wet zijn belast met het toezicht op de kwaliteit van de peuterspeelzalen, de voorscholen, de gemengde groepen of een ander aanbod van Spelenderwijs Utrecht. Artikel 8 Overleg met de zorgconsulent in verband met de signaleringsfunctie en het opnemen van een kind in de verwijsindex 1.Beroepskrachten die mogelijke zorgelijke situaties van kinderen en/of hun ouders signaleren, wenden zich met deze signalen tot de zorgconsulent. Het overleg met de zorgconsulent heeft tot doel: 6

7 - beoordelen van de signalen om op basis daarvan te bezien of en zo ja welke interventies noodzakelijk zijn, en - beoordelen op welke wijze en door wie de signalen kunnen worden besproken met de ouders. 2. Spelenderwijs Utrecht verstrekt naar aanleiding van de signalen zoals omschreven in lid 1 aan anderen van buiten Spelenderwijs Utrecht geen gegevens voordat Spelenderwijs Utrecht de signalen met de wettelijk vertegenwoordigers heeft besproken. Alleen in die gevallen waarin er concrete aanwijzingen zijn dat een gesprek over de risico s een mogelijke bedreiging kan zijn van de veiligheid van het kind, van gezinsleden van het kind of die van beroepskrachten van Spelenderwijs Utrecht, kan de zorgconsulent besluiten om een kind zonder voorafgaand overleg met de wettelijk vertegenwoordigers in de verwijsindex op te nemen. In dit geval worden de wettelijk vertegenwoordigers alsnog geïnformeerd zo gauw de veiligheid van alle betrokkenen dit toe laat. 3. Stagiaires en vrijwilligers wenden zich met mogelijke signalen van zorgelijke situaties van kinderen en hun ouders tot de beroepskracht die verantwoordelijk is voor hun taakuitoefening. Deze beroepskracht voert zo nodig het overleg met de zorgconsulent zoals beschreven in lid Meent de zorgconsulent, ook na het gesprek met de wettelijk vertegenwoordigers dat door de beroepskracht en of de zorgconsulent over de signalen is gevoerd, dat de signalen wijzen op een mogelijk risico op een bedreiging van de veilige en gezonde ontwikkeling van het kind, dan kan de zorgconsulent, op basis van zijn wettelijk meldrecht voor de verwijsindex, besluiten om het kind op te nemen in de verwijsindex risicojongeren. Indien deze melding in het gesprek met de wettelijk vertegenwoordigers nog niet aan de orde is geweest, informeert de zorgconsulent hen zo spoedig mogelijk over het opnemen van het kind in de verwijsindex. Artikel 9 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden buiten de Spelenderwijs Utrecht 1.Spelenderiwjs vraagt vooraf toestemming aan de wettelijk vertegenwoordigers van het kind voor het verstrekken van persoonsgegevens aan personen of instellingen van buiten Spelenderwijs Utrecht. Deze toestemming wordt gevraagd nadat Spelenderwijs Utrecht de wettelijk vertegenwoordigers heeft geïnformeerd over: - het doel van de verstrekking, - de persoon of instelling aan wie de gegevens worden verstrekt en - de aard en de inhoud van de gegevens die zullen worden verstrekt. 2. Op het verstrekken van persoonsgegevens door Spelenderwijs Utrecht in verband met een onderzoek naar de schoolloopbaan van een kind, of voor een ander onderzoek dat alleen kan 7

8 worden uitgevoerd op basis van persoonsgegevens van kinderen en hun ouders, is lid 1 van toepassing. 3. Wil Spelenderwijs Utrecht het kind en zijn ouders in een (wijk)overleg of een ander extern overleg bespreken, dan vraagt Spelenderwijs Utrecht eveneens toestemming voor de bespreking conform lid 1 van dit artikel, of draagt Spelenderwijs Utrecht er zorg voor dat door de coördinator of de voorzitter van het extern (wijk)overleg mede namens Spelenderwijs Utrecht, toestemming conform lid 1 van dit artikel voor de bespreking wordt gevraagd. 4. Geven de wettelijk vertegenwoordigers geen toestemming voor het verstrekken van gegevens, of is het niet mogelijk om deze toestemming te vragen en meent de beroepskracht die de toestemming heeft gevraagd dat: - het kind en/of zijn ouders in een ernstige situatie verkeren; - het verstrekken van gegevens aan een ander voor Spelenderwijs Utrecht de enige manier is om de situatie van het kind of zijn ouders te verbeteren, én - is het echt niet mogelijk om toestemming te krijgen of te vragen, Dan kan een beroepskracht, in nauw overleg met de zorgconsulent, besluiten om, ondanks het ontbreken van toestemming toch die gegevens over het kind en zijn ouders te verstrekken aan een of meer anderen die nodig zijn om de ernstige situatie van het kind en/of zijn ouders te verbeteren. 5. Van de gegeven of geweigerde toestemming zoals bedoeld in dit artikel, maakt de beroepskracht een aantekening in het bestand. Indien gegevens zijn verstrekt op grond van lid 3, wordt ook in het bestand vastgelegd waarom deze gegevensverstrekking naar het oordeel van de beroepskracht en de zorgconsulent plaats moest vinden. 6.. De beroepskracht draagt er zorg voor dat de gegevens die hij verstrekt niet bij meer personen terecht komen dan noodzakelijk is voor het doel van de verstrekking. De gegevens kunnen mondeling, schriftelijk of digitaal worden verstrekt. Digitale verstrekking vindt uitsluitend plaats vanuit en naar een beveiligde digitale omgeving. 7. Stagiaires en vrijwilligers verstrekken geen gegevens van kinderen en hun ouders aan personen of instellingen van buiten Spelenderwijs Utrecht. Indien zij menen dat dit noodzakelijk is, wenden zij zich tot de beroepskracht die verantwoordelijk is voor hun taakuitoefening. Deze zet zo nodig de stappen zoals beschreven in dit artikel. Artikel 10 Meldrecht en meldcode bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld 1.Een beroepskracht van Spelenderwijs Utrecht die vermoedt dat er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld in het gezin van het kind en zijn ouders, kan dit vermoeden, zo nodig zonder toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers, melden bij 8

9 het Advies en Meldpunt Kindermishandeling of bij het Steunpunt Huiselijk Geweld 1. De beroepskracht en de zorgconsulent volgen daarbij de stappen van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van Spelenderwijs Utrecht en zij dragen er zorg voor dat alle stappen en de besluiten die op basis van deze stappen worden genomen worden vastgelegd in het bestand. 2. Indien het AMK of het SHG een beroepskracht benadert in verband met een onderzoek naar een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld, kan de beroepskracht, zo nodig zonder toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers, de voor het onderzoek noodzakelijke persoonsgegevens verstrekken. 3. Stagiaires en vrijwilligers wenden zich met mogelijke signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld tot de beroepskracht die verantwoordelijk is voor hun taakuitoefening. Deze zet zo nodig de stappen zoals omschreven in lid 1. Stagiaires en vrijwilligers verstrekken geen gegevens aan het AMK of het SHG zoals bedoeld in lid 2. Artikel 11 Gegevensverstrekking door Spelenderwijs Utrecht aan de basisschool 1. Spelenderwijs Utrecht verstrekt, voor zover zij daarover beschikt, aan de basisschool waarvoor het kind is aangemeld de gegevens over het kind en de ouders die Spelenderwijs Utrecht noodzakelijk acht voor de basisschool om het kind goed onderwijs te geven en het tijdens de schoolperiode goed te begeleiden. 2. Voordat Spelenderwijs Utrecht de gegevens zoals bedoeld in lid 1 aan de basisschool verstrekt, nodigt Spelenderwijs Utrecht de wettelijk vertegenwoordigers uit om de gegevens die Spelenderwijs Utrecht aan de basisschool zal verstrekken met hen te bespreken. Indien de wettelijk vertegenwoordigers dit wensen, kunnen zij een eigen verklaring aan deze gegevens toevoegen waarin zij aanvullende informatie verstrekken of waarin zij aangeven waarom zij het met bepaalde gegevens die worden verstrekt niet (geheel) eens zijn. In dit laatste geval organiseert Spelenderwijs Utrecht zo mogelijk een gesprek met de wettelijk vertegenwoordigers en de basisschool waarin de gegevensoverdracht plaats vindt. Artikel 12 Aangifte bij de politie 1.Indien een ouder een strafbaar feit pleegt tegen goederen of medewerkers van Spelenderwijs Utrecht, doet Spelenderwijs Utrecht daarvan aangifte bij de politie. Spelenderwijs Utrecht doet eveneens aangifte van een strafbaar feit dat door een ouder op een locatie van Spelenderwijs Utrecht tegen een kind of een andere ouder wordt gepleegd.. 1 AMK en SHG vormen naar verwachting op 1 januari 2015 het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) 9

10 2. Van de aangifte bij de politie wordt een aantekening gemaakt in het bestand. Artikel 13 Inzage en afschrift 1.De wettelijk vertegenwoordigers van een kind hebben recht op inzage en afschrift van de gegevens die over hen zelf en het kind in het bestand zin opgenomen. 2. Een verzoek om inzage wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij het secretariaat van Spelenderwijs Utrecht. 3. Spelenderwijs Utrecht kan Inzage en afschrift weigeren indien en voor zover: a. zwaarwegende privacybelangen van een derde door de inzage kunnen worden geschaad, b. er concrete aanwijzingen zijn dat inzage of afschrift de veiligheid van het kind zouden kunnen bedreigen. 4.De verantwoordelijke reageert zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken op het verzoek om inzage en afschrift. In geval van een (gedeeltelijke) afwijzing stelt de verantwoordelijke zijn reactie op schrift en bevat deze reactie de redenen van de afwijzing. 5. Voor het verstrekken van een afschrift kan de verantwoordelijke een redelijke vergoeding vragen. Artikel 14 Correctierecht 1.Nadat een wettelijk vertegenwoordiger op grond van artikel 14 inzage in of afschrift van het dossier heeft gehad, kan hij de verantwoordelijke verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen voor zover deze gegevens onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel van de verwerking. 2. Is een wettelijk vertegenwoordiger het niet eens met een oordeel over hem dat is vastgelegd in het bestand, kan hij de verantwoordelijke verzoeken zijn eigen verklaring over dit oordeel aan zijn gegevens toe te voegen. 3. De verantwoordelijke reageert uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk en gemotiveerd op verzoeken zoals bedoeld in lid 1 en lid 2. Artikel 15 Mandaat van de verantwoordelijke aan de bestuurder De verantwoordelijke kan zijn taken en bevoegdheden zoals omschreven in de artikelen 13 en 14 schriftelijk mandateren aan de bestuurder van Spelenderwijs Utrecht. 10

11 Artikel 16 Geheimhouding Ieder die kennisneemt van persoonsgegevens die op grond van dit reglement worden verwerkt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij uit de Wet bescherming persoonsgegevens, uit dit reglement of uit de taakuitoefening verstrekking van persoonsgegevens voortvloeit. Artikel 17 Slotbepalingen 1. Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht. 2. Dit reglement kan worden ingetrokken of gewijzigd door de Raad van Toezicht van de Stichting Spelenderwijs Utrecht. 3. Dit reglement treedt in werking 1 Utrecht, 11

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012)

Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012) Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012) Het bestuur van de Vereniging Humanitas gevestigd te Amsterdam, Overwegende Dat het doel van Humanitas is om diensten van mens-tot-mens te bieden op de terreinen

Nadere informatie

De organisatie wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast.

De organisatie wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast. 4.9 Privacyregeling U Centraal De organisatie heeft tot doel het versterken van zelfredzaamheid en eigen kracht van cliënten zodat zij voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen en kunnen meedoen in de samenleving.

Nadere informatie

Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven

Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven Privacyreglement Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO

PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam in de organisatie. Welzijn

Nadere informatie

Privacyregeling JoU. JoU wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast.

Privacyregeling JoU. JoU wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast. Privacyregeling JoU JoU heeft tot doel kwetsbare jongeren te steunen door ze te stimuleren om hun talenten te ontwikkelen, zelfredzaam te worden en hun maatschappelijke participatie te bevorderen. Daarnaast

Nadere informatie

Larikslaan 2 3833 AM Leusden T (033) 303 44 44 I www.larikslaan2.nl. Privacy regeling Larikslaan2 Leusden

Larikslaan 2 3833 AM Leusden T (033) 303 44 44 I www.larikslaan2.nl. Privacy regeling Larikslaan2 Leusden Larikslaan 2 3833 AM Leusden T (033) 303 44 44 I www.larikslaan2.nl Privacy regeling Larikslaan2 Leusden Stichting Larikslaan2 en het bevoegd gezag van de deelnemende partners vertegenwoordigd in de teams

Nadere informatie

Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht

Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht Besloten 16 december 2008 Herzien januari 2015 Privacyreglement Persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Utrecht 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN

PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam in de organisatie. Versa

Nadere informatie

Privacyprotocol Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland Augustus 2015

Privacyprotocol Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland Augustus 2015 Privacyprotocol Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland Augustus 2015 1 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Definities a. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting JGZ Zuid-Holland West

Privacyreglement Stichting JGZ Zuid-Holland West Privacyreglement Stichting JGZ Zuid-Holland West Versie: definitief, april 2012 Status: Goedgekeurd MT 24 april 2012, Zoetermeer Opsteller: Penvoerder: mr. Lydia Janssen i.s.m. Monique van der Veen, arts

Nadere informatie

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Inleiding De gemeente Landsmeer werkt met een aantal publieke en private organisaties samen om aan de inwoners van de gemeente integrale en effectieve

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

Privacyreglement Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist

Privacyreglement Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist Privacyreglement Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist Bureau Jeugdzorg Utrecht; Gemeente Zeist; GGD Midden - Nederland; MEE Utrecht, Gooi & Vecht; Stichting MeanderOmnium; Stichting Vitras/CMD, Overwegende

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Privacyreglement Sociaal team Zuidplas

Privacyreglement Sociaal team Zuidplas Privacyreglement Sociaal team Zuidplas Corsanummer: A14.003145 Overwegende dat: 1. Het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden geeft op de terreinen: a. jeugdzorg; b. werk, participatie

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

HANDLEIDING PRIVACYREGLEMENT SOVEE

HANDLEIDING PRIVACYREGLEMENT SOVEE HANDLEIDING PRIVACYREGLEMENT SOVEE Inleiding In dit privacyreglement worden regels gegeven voor een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van cliënten van SOVEE. In het reglement wordt geregeld:

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Privacyreglement Jeugdteam Montfoort - De Thuisbasis Sociaal Werk B.V.

Privacyreglement Jeugdteam Montfoort - De Thuisbasis Sociaal Werk B.V. Privacyreglement Jeugdteam Montfoort - De Thuisbasis Sociaal Werk B.V. Aanleiding en doel van dit reglement De gemeente Montfoort is één van de gemeenten die niet heeft gekozen voor een algemeen sociaal

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Uw privacy bij de gemeente Woerden

Uw privacy bij de gemeente Woerden Uw privacy bij de gemeente Woerden Om onze taken als gemeente uit te kunnen voeren, moeten wij persoonsgegevens verwerken. We doen bij de gemeente Woerden ons uiterste best om zorgvuldig om te gaan met

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

Privacy reglement / Geheimhouding

Privacy reglement / Geheimhouding Privacy reglement / Geheimhouding Frans Hoevenaars / Thea van Zevenbergen Dit document is het privacy reglement van Anchore 2 B.V. Het is een onderdeel van het kwaliteitshandboek.. Anchore 2, Kijk vooruit

Nadere informatie

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Aanleiding voor dit protocol De gemeente werkt met andere publieke en private organisaties (hierna aan te duiden met: partner) samen om aan inwoners

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Toelichting Privacyreglement. Toelichting Privacyreglement Stichting Rzijn. Inleiding

Toelichting Privacyreglement. Toelichting Privacyreglement Stichting Rzijn. Inleiding Toelichting Privacyreglement Stichting Rzijn Inleiding Deze toelichting op het privacyreglement van Rzijn beschrijft hoe de beroepskrachten Van Stichting Rzijn om dienen te gaan met persoonsgegevens van

Nadere informatie

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 geeft het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden op het terrein van de Jeugdzorg,

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Partijen: A. De politie, het district., hierna te noemen "politie"; B..., hierna te noemen

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Cursist: persoon die een opleiding volgt op een onder het bevoegd

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Het College van Bestuur van het Atlas College Overwegende - dat het Atlas College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens te Huizen Erkend gastouderbureau Houder: dhr. A. Jongsma Laatst gewijzigd op: 10 mei 2009. Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Inhoudsopgaaf:

Nadere informatie

Persoonsgegevens Recht op privacy Verantwoordelijkheid en zorg

Persoonsgegevens Recht op privacy Verantwoordelijkheid en zorg SEZO.Privacyreglement Persoonsgegevens Recht op privacy Verantwoordelijkheid en zorg Privacyreglement Ten behoeve van een goede en correcte dienstverlening van SEZO zijn persoonsgegevens noodzakelijk.

Nadere informatie

Privacy-regeling Taskforce Thuiszitters Rotterdam

Privacy-regeling Taskforce Thuiszitters Rotterdam 1 Privacy-regeling Taskforce Thuiszitters Rotterdam Het gemeentebestuur van Rotterdam en het bevoegd gezag van: Koers VO, Samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam; PPO, Passend

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt; Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kindermishandeling aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. De directie van de Pionier Locatie: OBS de Duinroos Floraronde 293, te Velserbroek + OBS

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers (Peelregio)

Gedragscode medewerkers (Peelregio) Gedragscode medewerkers (Peelregio) Gedragscode privacy medewerkers sociaal domein Inleiding Peel 6.1. wil integrale en effectieve ondersteuning bieden aan de inwoners van de zes Peelgemeenten bij vragen

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans... 3 2. Begripsbepaling... 3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Aanhef Dit reglement is voor Stichting ROC West Brabant 1. Daar waar in dit reglement wordt gesproken over deelnemers worden ook leerlingen in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) bedoeld.

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Privacyreglement Trevianum Scholengroep

Privacyreglement Trevianum Scholengroep 1. Aanhef Dit reglement is voor Trevianum scholengroep, gevestigd te Sittard. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder persoonsgegeven Betrokkene Wettelijk vertegenwoordiger

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio

Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio Privacy protocol Privacy protocol behorende bij nader in te vullen (bijvoorbeeld: de basisovereenkomst Sociaal Domein/Wmo) De ondergetekenden van de basisovereenkomst,

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PIT kinderopvang & onderwijs en de daaronder vallende kindcentra, of een

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het betreft hier

Nadere informatie

Privacyreglement. CoMensha

Privacyreglement. CoMensha Privacyreglement CoMensha 2 Inhoud Privacyreglement CoMensha... 4 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1 begripsbepalingen... 5 Artikel 2 Doel... 5 Artikel 3 Reikwijdte... 5 Rechtmatige verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

Privacyreglement Edese Schoolvereniging

Privacyreglement Edese Schoolvereniging Privacyreglement Edese Schoolvereniging 1. Aanhef Dit reglement is voor de Edese Schoolvereniging, gevestigd te Ede Zuidelijke Spoorstraat 8 6711 NN Ede 0318-615959 www.edeseschoolvereniging.nl info@esvede.nl

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V.

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. Inhoudsopgave IN Zorg en Advies B.V. en uw privacy 3 Artikel 1: Begripsomschrijving 4 Artikel 2: Reikwijdte 4 Artikel 3: Doel 4 Artikel 4: Te verzamelen gegevens

Nadere informatie

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg treft hierbij conform artikel 13, eerste lid, en artikel 52 van de Wet op de jeugdzorg een schriftelijke regeling voor de verwerking van cliëntgegevens.

Nadere informatie

Algemeen privacyreglement Stichting Lareb

Algemeen privacyreglement Stichting Lareb Algemeen privacyreglement Stichting Lareb Versie datum 2-12-2016 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Bereik... 3 3 Doel... 4 4 Veranwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid... 4 5 Rechtmatige

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevoegd gezag van Van Vooren Coaching & Training Overwegende

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; CVD REGLEMENT VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 2017 (gebaseerd op MO model privacyreglement) 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven:

Nadere informatie

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Privacy regelement KBS De Plataan 1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder

Nadere informatie

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Privacyreglement Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid en de volgende partijen: - de colleges van

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de Wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); Privacyreglement - De Groep #Zorgdichtbij 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de Groep: Een groep van aan elkaar gelieerde ondernemingen dat onder toepassing van de bepalingen van

Nadere informatie

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker Privacyreglement Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de beteke nis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina)

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement ZonnaCare De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met (het verwerken van) privacygevoelige

Nadere informatie