Meerderheidsakkoord Legislatuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerderheidsakkoord Legislatuur"

Transcriptie

1 Meerderheidsakkrd Legislatuur december

2 Inhudspgave 1. Inleiding 2 2. Onderwijs 5 3. Jnge kind 5 4. Prjecten die het jnge kind en het nderwijs verlappen 7 5. Jeugd 8 6. Slidariteit Seniren Sciale samenhang, gendergelijkheid burgerparticipatie Stadsrenvatie en stedenbuw Huisvesting Openbare ruimte, mbiliteit en penbare netheid Veiligheid en preventie Cultuur, Nederlandstalige aangelegenheden en sprt Ecnmische ntwikkeling, werkgelegenheid en pleiding Duurzame ntwikkeling en gemeentelijke eigendmmen Bestuur en diensten aan de bevlking Human resurces management Dierenwelzijn 38 2

3 1. Algemene inleiding De essentie van dit meerderheidsakkrd zit hem vral in het feit dat de uitdagingen waar we vr staan niet ls van elkaar zullen wrden pgelst, maar wel dr alle gemeentelijke middelen en bevegdheden te bundelen. Een gemeente zals Sint-Gillis wil haar inwners gedurende hun hele leven begeleiden, zdat ze steeds hun plaats kunnen vinden en zich kunnen ntwikkelen, ngeacht hun beginsituatie in het leven. Het beleid en de prjecten van de gemeente hebben des te meer invled p het dagelijks leven van iedereen als ze aan elkaar gekppeld zijn. Onze jngeren pleiden als actren in nze samenleving, kwetsbare mensen helpen, de luchtkwaliteit verbeteren f seniren begeleiden zijn allemaal uitdagingen die niet binnen één enkele bevegdheid passen. Een van de assen die als leidraad diende vr het denkwerk van de meerderheidspartners was het leggen van verbanden en het cördineren van de verschillende gemeentelijke prjecten. Sint-Gillis met streven naar steeds meer slidariteit, met name p vlak van intensieve pvlging van de meest kwetsbaren via de vele slidariteitsmechanismen zals gepersnaliseerde sciale bijstand, steun bij huisvesting, energiebegeleiding, schuldbemiddeling, uderschapsndersteuning... Het is geen teval dat het eerste hfdstuk van het meerderheidsakkrd aan nderwijs is gewijd. De nieuwe meerderheid is immers van mening dat de gemeenteschl het meest geschikte instrument is m de sciale ngelijkheden aan te pakken. De schl is k een prachtige factr van sciale chesie mdat uders en kinderen met sms zeer verschillende achtergrnden elkaar er dagelijks beter leren kennen. Investeren in de schl betekent investeren in de tekmst. In dit meerderheidsakkrd staan dan k maatregelen die de kmende maanden reeds een zeer cncrete impact zullen hebben p leerlingen en hun uders. Z krijgen alle leerlingen die in het gemeentelijke basisnderwijs zijn ingeschreven vanaf begin vlgend schljaar een schlpakket met lesmateriaal. Dit vlstaat uiteraard niet maar deze maatregel is het begin van een prces dat uiteindelijk naar gratis nderwijs met leiden. We meten daar eerlijk in zijn. De gemeente Sint-Gillis zal gratis nderwijs nit p haar eentje kunnen financieren. Het is dan k essentieel dat de verschillende bevegdheidsniveaus een bijdrage leveren, willen we een kwaliteitsvlle ndersteuning en dienstverlening bieden. Dit geldt niet alleen vr het nderwijs en de kinderpvang, maar bijvrbeeld k p vlak van veiligheid en maatschappelijk welzijn. De nieuwe meerderheid wil swies alles in het werk stellen m te vermijden dat gezinnen met lage en middeninkmens meten pdraaien vr het cmpenseren van de nderinvestering van andere verheidsniveaus. Dit meerderheidsakkrd is ambitieus maar zeker niet nrealistisch. Opvallend is k dat verschillende prjecten die de nieuwe meerderheid tijdens deze legislatuur wil realiseren, vral een kwestie zijn van sterke wil en minder van budgettaire beperkingen. Dit is met name het geval als het ver gendergelijkheid, burgerparticipatie en ged bestuur gaat. Uiteraard zullen andere maatregelen een budgettaire impact hebben. Elk jaar bij de pstelling van de begrting zullen de financiële vruitzichten pririteiten en keuzes vereisen. Een andere ambitie van het meerderheidsakkrd is m het levenskader in de wijken te verbeteren, waarbij we de klemtn p milieu en vlksgezndheid leggen. De vlksgezndheid in al haar aspecten met wrden gezien als een factr van gelijkheid. Meer dan it zijn gemeenten actren inzake sciale rechtvaardigheid dr hun 3

4 aanbd van diensten die ngelijkheden en tekrtkmingen van andere bevegdheidsniveaus meten crrigeren. Het is.a. dr vrwaarden vr een gede gezndheid vr iedereen te scheppen dat de ngelijkheden zullen afnemen. Daarm zal de gemeente een deel van de financiering van het ziekenhuis Mlière vr haar rekening blijven nemen. De nieuwe meerderheid heeft zich er k te verbnden synergieën te ntwikkelen met de medische huizen die in de wijken actief zijn. Wat de verbetering van het levenskwaliteit betreft, zet de nieuwe meerderheid zich resluut in vr het prmten van de zachte mbiliteit in nze gemeente. Enkel p die manier zal Sint-Gillis de sfeer van een drp in de stad kunnen blijven ademen, waar het vr haar inwners aangenaam teven is in een rustige leefmgeving met prpere lucht. Deze delstellingen vereisen k dat we ns mbiliteitsgedrag aanpassen, en veel van nze bewners hebben dit intussen k begrepen. Ter illustratie: in de kmende jaren zal de nieuwe meerderheid nieuwe gedeelde znes 20 inrichten en het aantal fietsenstallingen met 4 vermenigvuldigen. De nieuwe meerderheid verbindt zich er k te al het mgelijke te den m het penbaarververs aanbd verder te verbeteren. We zullen k preventiemaatregelen treffen en de nabijheidsplitie versterken, dit is immers een gedragslijn waar Sint-Gillis nit is van afgeweken. Een gulden middenweg tussen sancties en preventie p vlak van penbare veiligheid is een fragiel evenwicht dat het samenleven met bevrderen. Dit zal gebeuren dr efficiënt met de plitiediensten samen te werken. Het meerderheidsakkrd bestaat uit 17 hfdstukken die die telkens rnd een thema zijn pgebuwd. Dit dcument is een echte rutekaart die als leidraad zal dienen vr het beleid dat de nieuwe meerderheid tijdens deze legislatuur zal veren. In dit verband is het belangrijk erp te wijzen dat de nieuwe meerderheid niet vanaf een leeg blad begint. De lpende prjecten waarver een cnsensus bestnd zullen wrden uitgeverd, naast uiteraard nieuwe en talrijke initiatieven die vrtvleien uit de nderhandelingen tussen de meerderheidspartners na de verkiezingen van 14 ktber

5 2. Onderwijs De gemeenteschl is niet alleen een plaats m kennis te verwerven maar k een fundamentele hefbm inzake sciale chesie, persnlijke emancipatie en strijd tegen ngelijkheid. Tal van redenen waarm de nieuwe meerderheid zich erte verbindt aanzienlijke middelen vr het gemeentelijk nderwijs vrij te maken. We mgen niet vergeten dat de laatste jaren de ndige investeringen zijn gedaan m de pvangcapaciteit van de gemeenteschlen uit te breiden en z aan de grte vraag te vlden. De nieuwe meerderheid verbindt er zich te een ambitieus pedaggisch prject te verdedigen, dat rekening hudt met de intellectuele, sciale, emtinele en lichamelijke dimensies van de leerling. Om de leerlingen in staat te stellen de vaardigheden in te zetten die ndig zijn m kennis, "attitudes" en knwhw p te buwen, met de gemeenteschl zin geven aan het leerprces dr te kiezen vr actieve methdes. Pririteiten vr de legislatuur : Geleidelijk evlueren naar gratis tegang tt nderwijs. In verleg met de Federatie Wallnië-Brussel wrdt gestreefd naar een verlaging van het schlgeld, dat mmenteel dr de uders wrdt betaald. Bij het begin van de legislatuur met een inventaris van alle schlksten wrden geactualiseerd en meten pririteiten wrden bepaald, rekening hudend met de wetgeving inzake sciale vrdelen (en de impact ervan p de gemeentefinanciën) en de financiële steun van de Federatie Wallnië- Brussel. Op basis hiervan en afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen zullen in de lp van de legislatuur cncrete maatregelen wrden genmen. Vraf dient ng p het vlgende te wrden gewezen: vanaf het begin van het schljaar 2019 wrdt aan alle leerlingen in het basisnderwijs een gratis schlkit uitgedeeld het dr de Federatie Wallnië-Brussel gefinancierde piltprject, dat sinds september 2018 lpt en waarbij in 2 kleuterschlen gratis warme maaltijden wrden aangebden, wrdt in 2019 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie en met de steun van de Federatie Wallnië-Brussel zuden k in andere schlen (met vrrang vr kleuterschlen) geleidelijk aan gratis warme maaltijden kunnen wrden aangebden. de infrmatie ver de financiële steun van de OCMW's aan uders in sciaalecnmische meilijkheden zal vanaf 2019 wrden verbeterd. De buitenschlse pvang tegen een krtingstarief uitbreiden: aan het begin van de legislatuur zullen een kadaster van het bestaande aanbd en een actieplan wrden pgesteld Het aantal bilgische, lkale en fairtrade prducten uitbreiden, verspilling aanpakken, de heveelheid vlees beperken en in de mate van het mgelijke, dagelijks k een vegetarisch aanbd vrzien, waarbij de maaltijden vr iedereen betaalbaar meten blijven. Daarm kmt er in de lp van 2019 een nieuwe verheidspdracht (m vanaf 2020 een nieuw aanbd te kunnen vrstellen). De kinderen zullen bij het pstellen van de menu s wrden betrkken De mgelijkheid nderzeken m een gemeentelijke keuken p te starten, die maaltijden vr alle schlen in Sint-Gillis met bereiden 5

6 De leermstandigheden van studenten en de arbeidsmstandigheden van het nderwijzend persneel verbeteren dr middel van de vlgende maatregelen (niet-limitatieve lijst): de verdere digitalisering van gemeentelijke schlen (pleiding van nderwijsteams, pedaggie en uitrusting) het aantal leerlingen per klas verder beperkt huden (mmenteel: kleuternderwijs: 20,75 leerlingen per klas; lager nderwijs: 19,09 leerlingen per klas) jnge leerkrachten ng meer mkaderen (tutraat ) als piltprject 15 minuten lezen per dag inveren het nderwijzend persneel pedaggische innvaties aanbieden (zals cgnitieve, affectieve en sciale neurwetenschappen in het kleuternderwijs, bijvrbeeld) verdere integratie van leerlingen uit het type 8 in het gewne nderwijs Kinderen met een handicap de mgelijkheid geven in ptimale mstandigheden schl te kunnen lpen, dr de banden tussen het gespecialiseerd nderwijs type 8 en het gewne nderwijs te versterken De schlbemiddeling verder ntwikkelen Huiswerkschlen ntwikkelen p basis van een evaluatie van de huidige situatie en rekening hudend met de inwerkingtreding van het nieuwe decreet "maatschappelijke chesie". Het gaat er k m de banden tussen huiswerkschlen en gemeentelijk nderwijs te ntwikkelen De taalimmersielessen in de gemeenteschl Les 4 Saisns evalueren en die eventueel uitbreiden naar een andere schl Het principe van de penstelling van schlen verder ntwikkelen, m er echte schlen van te maken waar burgerschap centraal staat, die tegankelijk zijn vr de uders en de buurt, naar het vrbeeld van de "brede schlen" De samenwerking tussen Nederlandstalige en Franstalige schlen in Sint- Gillis aanmedigen De betrkkenheid van de uders stimuleren en daarbij inspiratie halen uit vrbeelden die in een aantal schlen ged werken, en tegelijk k sciaalecnmische kwetsbare uders erbij betrekken (participatieraad, enz.) De renvatie van schlgebuwen vrtzetten, geleidelijk aan ruimtes inrichten m de leer autnmie van de leerlingen te bevrderen en k meer cllectieve ruimtes vr ntmetingen inrichten. Bijzndere aandacht zal uitgaan naar de gebuwen die nderdak bieden aan de twee academies, die aan een grndige renvatie te zijn Inspiratie halen uit de bestaande vrbeelden inzake vergrening (mestuinbakken in de gemeenteschl Les 4 Saisns, minimestuin in J.J. Michel...) m duurzame prjecten te ntwikkelen in alle schlen Vr alle klassen van het 5e en 6de leerjaar het "Fietsbrevet" inveren Vóór en in elke schl vldende fietsstallingen vrzien Op elke speelplaats waterfnteintjes installeren. 3. Jnge kind De eerste stap is de vrtzetting van het prgramma vr de pening van nieuwe 6

7 kinderdagverblijven, met aandacht vr zwel een hmgene spreiding ver het hele grndgebied van de gemeente, als de integratie van alle bevlkingsgrepen, ngeacht hun sciale en prfessinele situatie. We wijzen er graag p dat er de afgelpen jaren z'n 200 extra plaatsen zijn bijgekmen. De nieuwe meerderheid is van plan m de kmende jaren 300 extra plaatsen te creëren. De bedeling is de uders te ndersteunen en hen het dagdagelijkse leven er makkelijker p te maken, vral dan dat van de eenudergezinnen. Pririteiten vr de legislatuur : 300 extra plaatsen creëren m beter tegemet te kmen aan de ng steeds grte vraag De "halte-garderie"-structuren, f crèches vr krte pvang uitbreiden, in samenwerking met Actiris Het aantal bi- en lkale prducten verhgen bij de bereiding van maaltijden. In dit verband kmt er p de Ecam-site een gemeenschappelijke keuken, die in 2021 peratineel met zijn De sectr van de uderndersteuning ntwikkelen: geneeskundige verzrging, gynaeclgie en vredvruwen... De cmmunicatie met de uders verbeteren, met name ver de inschrijvingen en ver het aanbd inzake kinderpvang en uderndersteuning. 4. Prjecten die het jnge kind en het nderwijs verlappen De strijd tegen de kinderarmede pveren De luchtkwaliteit in en rnd kleuterschlen en schlen verbeteren, dr met name vlgende maatregelen te nemen: regelmatige meting van de luchtkwaliteit, veralgemening van schlverversplannen, het principe van de schlstraat uittesten... (zie k het hfdstuk "duurzame ntwikkeling en gemeentelijke eigendmmen") Van jngs af aan de gelijkheid tussen meisjes en jngens bevrderen, met name dr bewustmaking en pleiding van educatieve en tezichthudende teams, het gemengd spelen p speelplaatsen... (zie k hfdstuk "Gelijke kansen") Het aantal speelruimtes en -vrzieningen in de wijken uitbreiden, met bijzndere aandacht vr de allerkleinsten. 7

8 5. Jeugd De bevlking van Sint-Gillis is één van de jngste van het land. Behalve de fundamentele uitdagingen zals kinderpvang en nderwijs is het vr de nieuwe meerderheid essentieel, een vernieuwend jeugdbeleid te veren. Tijdens deze legislatuur zullen verschillende prjecten wrden gecncretiseerd: pening van een nieuwe expressiepl (de CUBE), nieuwe ruimtes vr jngeren p de ECAM-site Meer fundamenteel zal de nieuwe meerderheid er alles aan den m jngeren (kinderen, adlescenten, jngvlwassenen) te erkennen als vlwaardige actren binnen de samenleving, dr hen de kans te geven de uitdagingen te begrijpen, te leren he ze zich meten infrmeren, he ze een kritische ingesteldheid kunnen ntwikkelen en zich ntplien dr vr lcaties te zrgen waar ze zich kunnen uiten. Uiteraard is dit een werk van lange adem, dat binnen een breder kader past ter ndersteuning van de initiatieven van de verschillende verheidsniveaus die bevegd zijn vr jeugdzaken. Pririteiten vr de legislatuur : Een actieplan pmaken vr de Jeugddienst (beheftenkadaster, ndersteuning van de verenigingssectr, generatieverschrijdend); dat aansluit bij het Jngerenhandvest Het Jngerenhandvest (wederzijdse verbintenissen) tepassen en daarbij de nadruk leggen p zaken zals mbiliteit, sprt en sci-prfessinele inschakeling via pleiding, tewerkstelling en ndernemerschap Jngeren een nieuwe lcatie ter beschikking stellen, waar diversiteit centraal staat: de CUBE, een centrum vr expressie met een evenwicht tussen vrije en gerganiseerde activiteiten Tijdens de schlvakanties ng meer gratis activiteiten vr kinderen en jngeren in de penbare ruimte rganiseren Het prject MADO (Maisn de l'adlescent) ntwikkelen, m efficiënter de strijd aan te binden tegen kansarmede en jngeren die zich isleren, dr hun aangepaste ndersteuning aan te bieden Prjecten blijven ntwikkelen m jngeren die dr diensten vr hulpverlening wrden begeleid zelfstandiger te maken Een efficiënte cmmunicatie ntwikkelen ver alle ntspanningsmgelijkheden in de gemeente Meer studentenjbs aanbieden binnen de gemeentediensten (k tijdens het jaar) Studenten in de blkperide studieruimte ter beschikking stellen waar ze hun examens kunnen vrbereiden Starten met prefprjecten waarbij jngeren wrden pgeleid dr leeftijdsgenten (een methde die uitgaat van het idee dat een bdschap die dr een jngere aan een andere jngere wrdt vergebracht vaak gelfwaardiger en efficiënter is dan wanneer die wrdt vergebracht dr persnen die het gezag vertegenwrdigen) Franstalige en Nederlandstalige jeugdbewegingen ndersteunen. Fcus: meer en mdernere speelpleinen Het aantal speelpleinen en speelinfrastructuur uitbreiden en evenwichtig verdelen tussen de wijken De speeltuigen diversifiëren m tegemet te kmen aan eenieders verwachtingen (gezinnen, meisjes, kinderen met een handicap,...) Het srt speelpleinen diversifiëren (acrbatische parcurs, natuur, sprt, thematisch, miniglf, klimmuur,...) 8

9 Bij vrkeur wrdt gekzen vr hut en andere duurzame materialen Tijdens de zmervakantie meer activiteiten in de dichtbevlkte wijken aanbieden (ganzenspelletjes, schaakspelletjes, hinkelen, miniklimwanden...) en in verleg met de bewners, bepaalde straten vr kinderanimaties afsluiten. 9

10 6. Slidariteit Het gemeentelijk niveau is vr veel burgers die het meilijk hebben een bevrrechte gesprekspartner. De vrnaamste taak vr het gemeentebestuur is dan k hen te ndersteunen en te begeleiden. De nieuwe meerderheid wil acties die de ngelijkheden verminderen uitbreiden en een practief verheidsbeleid dat p de meest kwetsbare inwners is gericht verder ntwikkelen. Sint-Gillis met er steeds naar streven een meer sciale, slidaire en gastvrije gemeente te wrden, k met het g p de sciale chesie. Belangrijk is m berep te den p de expertise van de vele actren die nze meest kwetsbare inwners dagelijks ndersteunen, zals het OCMW van Sint-Gillis. Vr elke gebruiker met het OCMW een gepersnaliseerd herinschakelingsprgramma kunnen aanbieden. Pririteiten vr de legislatuur : De meest kwetsbare grepen van heel nabij pvlgen (gepersnaliseerde sciale bijstand, pleiding, werkgelegenheid, huisvesting, energie- en vedingsbegeleiding, uderschap, schuldbemiddeling, enz.) De vedselhulp uitbreiden met de pening van een glednieuw gebuw vr een sciale kruideniers en uitbreiding van het rest du cœur Het werk van de sciale cördinatie vrtzetten. De sciale werkers van het OCMW, het verenigingsleven en de gemeentelijke diensten samenbrengen m de beheftendiagnse van de inwners van Sint-Gillis te verrijken en de acties van elk van hen te cördineren De cmmunicatie verbeteren en, net als andere OCMW's zals dat van Gent bijvrbeeld, een eenvudig en vlledig dcument pstellen, een srt gebruikershandleiding, met daarin een verzicht van alle steunmaatregelen die het OCMW van Sint-Gillis te bieden heeft Het nthaal en de infrmatie vr de gebruikers van het OCMW mderniseren en vereenvudigen (in begrijpelijke taal mzetten): aan het nthaal een e-gvernment-zuil plaatsen het systeem van medische kaart en dringende medische hulp infrmatiseren; een eenvudig en vlledig dcument pstellen, een srt gebruikershandleiding, met daarin een verzicht van alle steunmaatregelen die het OCMW van Sint-Gillis te bieden heeft de website verder ntwikkelen tt een echt interactief instrument vr cmmunicatie met burgers en OCMW-partners Het initiatief rnd de mbiele OCMW-antenne ntwikkelen Prjecten ntwikkelen die burgerinitiatieven en de sectr van de sciale ecnmie aan elkaar kppelen dr een kwetsbaar publiek erbij te betrekken: gedeelde kelkast, gedeelde vestiaire, kringlpwinkel, enz. De ndersteuning van gezinnen vrtzetten en versterken, met bijzndere aandacht vr alleenstaande uders met kinderen. Hen infrmeren en helpen bij het indienen van hun dssier bij DAVO in geval de ex-partner de alimentatievrderingen vr de kinderen niet betaalt Het prject van een burgerplatfrm ntwikkelen, waarmee OCMW-gebruikers mee kunnen nadenken en aanbevelingen frmuleren ver het OCMW-beleid De strijd tegen vermatige schuldenlast vrtzetten Opleidings- en infrmatievrzieningen ntwikkelen ter bestrijding van kansarmede dr aan te leren he men anders kan cnsumeren en dr gebruikers te blijven sensibiliseren rnd ratineel energiegebruik 10

11 Verder werk maken van bemiddeling tussen eigenaars en huurders met het g p de uitvering van werken f aanpassingen m de energiefactuur van de gezinnen te verlagen Dr de gezamenlijke inspanningen van de straathekwerkers en actren uit het verenigingsleven, mbiele hulpteams p pad sturen en daklzen een gepersnaliseerde begeleiding bieden m hen van de straat te helpen Het experiment Husing first verder ntwikkelen (een sciaal prgramma dat daklzen met helpen dr hen bij vrrang stabiele huisvesting te bieden) Een nieuw lkaal pvanginitiatief vr asielzekers penen en het pvangbeleid p lkaal niveau versterken Het burgerplatfrm ndersteunen en een gebuw, in de vrm van een tijdelijke bezetting, ter beschikking stellen vr de pvang van vluchtelingen Blijven investeren in het nthaal en de begeleiding van nieuwkmers m nze ambitie "als gastvrije gemeente" te kunnen waarmaken De medische huizen in de wijken ndersteunen en streven naar synergieën met ns ziekenhuis (ziekenhuis Mlière, waarvan de gemeente een deel van de financiering vr haar rekening neemt) De middelen vr het preventiebeleid (gezndheidsbeleid) uitbreiden en bij de sensibiliseringcampagnes (met name) geznde veding, vaccinatie, bleddnatie, enz. centraal stellen Preventiecampagnes veren tegen hiv/aids, diabetes, enz. Rekening huden met de eigenheden van elk individu en elke vrm van discriminatie p grnd van.a. afkmst, seksuele geaardheid, plitieke f religieuze vertuiging f handicap vermijden; dit geldt vr de dr de gemeente aangebden activiteiten maar k vr de cntacten binnen de rusthuizen. 11

12 7. Seniren De vergrijzing van de bevlking, gekppeld aan de stijging van de levensverwachting, is een uitdaging waarmee de verheden rekening meten huden. De nieuwe meerderheid wil het aanbd van diensten (verver, bijstand en zrgverlening aan persnen...) en activiteiten (sprt, cultuur, enz.) vr seniren uitbreiden, en tegelijkertijd werk maken van een betere leefmgeving (veiligheid, mbiliteit, penbare ruimten). Op die manier meten ze z lang mgelijk hun autnmie behuden en vlp kunnen deelnemen aan het leven in hun gemeente. Pririteiten vr de legislatuur : Ervr zrgen dat seniren z lang mgelijk thuis kunnen blijven wnen, dr initiatieven te ndersteunen zals vrijwilligerswerk vr uderen f bezekjes brengen aan geïsleerde uderen Renvatie van de residentie Les Tilleuls, met de inrichting van nieuwe plaatsen in kamers maar k in flats Het rusthuis aanpassen m het beter af te stemmen p de greiende uitdagingen van een vergrijzende bevlking binnen het rusthuis zelf: prblemen met mbiliteit, met het zicht (LMD), Alzheimer, enz. Initiatieven rnd welzijn en stimulering versterken en aanmedigen zals bijvrbeeld de "snezel"-ruimtes, waarbij uderen in rusthuizen de kans krijgen hun seksualiteit te beleven met respect vr anderen Verdere ntwikkeling van het aanbd van het type serviceresidentie, in samenwerking met het SVK van Sint-Gillis. Dit prject zu k een intergeneratineel luik mvatten met de inrichting van sciale studentenflats De digitale inclusie van seniren bevrderen Iedereen gebruik laten maken van de kennis van de seniren in de gemeente, via de huiswerkklassen bijvrbeeld f via hulp aan verenigingen vr de pvang van vluchtelingen De cördinatie en synergie verbeteren tussen de diensten vr seniren die dr de gemeente wrden gerganiseerd en die die dr het OCMW wrden aangebden; De "Bewnersraad" in Les Tilleuls versterken en stimuleren, en die een actieve en besluitvrmende rl geven Een filsfie van duurzame veding ingang den vinden bij de dienst maaltijden aan huis en de keukens van de rusthuizen (het Gd Fd Kantine-label met 3 vrken nastreven) Op een gecördineerde manier een gids met leuke ideetjes vr 60+ in Sint-Gillis uitbrengen. 12

13 8. Sciale samenhang, gendergelijkheid en burgerparticipatie Vr velen is Sint-Gillis een referentie p vlak van sciale en culturele mixiteit. Meer dan de helft van haar inwners heeft een buitenlandse natinaliteit. Deze rijkdm is een buitengewne pprtuniteit. De nieuwe meerderheid wil ntmetingen tussen inwners aanmedigen, diversiteit in de schijnwerpers plaatsen en uitsluiting en het p zichzelf terugplien bestrijden. De bedeling is m specifieke en innvatieve acties te veren p het gebied van sciale samenhang en gelijke kansen, gericht p alle delgrepen, waarbij uitwisseling wrdt bevrderd. De nieuwe meerderheid wil k meer participatie van de inwners, dr hun prjecten te ndersteunen, dr hen de kans te geven de uitdagingen waar hun gemeente vr staat beter te begrijpen en dr rekening te huden met hun mening bij het uitstippelen van het gemeentelijke beleid. De pririteiten vr de legislatuur inzake sciale samenhang: Samenleven in Sint-Gillis staat vr tal van activiteiten die de banden aanhalen tussen burgers van verschillende generaties, afkmst en geslacht. De nieuwe meerderheid verbindt zich tt het vlgende: Een nieuw en ambitieus gemeentelijk plan vr sciale samenhang pstellen, gericht p acties ter bevrdering van mixiteit: gender, generatie, afkmst, sciaal, rekening hudend met het nieuwe decreet inzake sciale samenhang (perspectief 2021) Initiatieven in en tussen wijken stimuleren die de sciale en culturele diversiteit en ntmetingen tussen inwners bevrderen Het beleid vrtzetten ter ndersteuning van de verenigingssectr (rekening hudend met het tekmstige decreet inzake sciale samenhang) De prichting van een Onthaalbureau vr nieuwkmers in Sint-Gillis f in de buurt van nze gemeente ndersteunen Het prgramma gemeentelijke internatinale samenwerking vrtzetten in samenwerking met Brulcalis en de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) De diversiteit prmten. In dit verband heeft het gemeentebestuur een vrbeeldfunctie p het vlak van prmten van diversiteit en gelijke kansen. Om deze redenen wenst de nieuwe meerderheid: een pleidingsplan te ntwikkelen vr het gemeente- en plitiepersneel rnd thema's zals de bestrijding van racisme en discriminatie, de strijd tegen steretypes, m het respect vr diversiteit te bevrderen: gender, handicap, etnische f sciale afkmst, seksuele geaardheid; en k de interculturele bemiddeling de diversiteit binnen het gemeente- en plitiepersneel ng verder bevrderen de werkgelegenheid vr vruwen in traditineel mannelijke sectren bevrderen en k mgekeerd een actief diversiteitsbeleid ndersteunen dr gelijke kansen p het werk te bevrderen. Pririteiten vr de legislatuur p vlak van gelijke kansen en vruwenrechten: Gelijke kansen is een zeer breed actieterrein dat de nieuwe meerderheid wil gebruiken m 13

14 gelijke rechten vr iedereen (M/V) te waarbrgen en m uitsluiting en alle vrmen van discriminatie te bestrijden. Gendergelijkheid zal bij alle gemeentelijke beleidsinitiatieven transversaal wrden geprmt. Belangrijk is k m de gelijkheid tussen meisjes en jngens van jngs af aan te bevrderen (zie k het hfdstuk ver "nderwijs en jnge kind"). De nieuwe meerderheid verbindt zich er in het bijznder te: Aan het begin van de legislatuur een actieplan te ntwikkelen vr de gelijkheid van vruwen en mannen, inclusief het bepalen van indicatren, die betrekking hebben p alle beleidsdmeinen De begrting vanuit een genderperspectief p te stellen ("gender budgeting"). Deze aanpak met deel uitmaken van het beheersplan , m deze p het einde van deze drie jaar te kunnen tepassen Geleidelijk het beleid ter ndersteuning van verenigingen die gelijke kansen prmten, te versterken Een actief diversiteitsbeleid te ndersteunen dr gelijke kansen p het werk te bevrderen. Fcus: penbare ruimtes vr iedereen (M/V) Vele kleine aanpassingen en de integratie van het "gender"-criterium in het beheer van de penbare ruimtes meten een snel antwrd bieden p het nveiligheidsgevel dat heel wat vruwen in de penbare ruimte hebben. Dit impliceert k dat het aantal speeltuinen vr kinderen, van peuters tt de al wat grtere kinderen, wrdt uitgebreid, dat er meer vrzieningen kmen vr de vrije sprtbeefening en dat gemengde sprten wrden geprmt. De nieuwe meerderheid verbindt zich er k te de penbare ruimte verder aan te passen m die tegankelijker te maken vr persnen met beperkte mbiliteit en vr seniren. Actiepunten zijn dus: Pariteit vruwen-mannen inveren in de jury's vr de aanleg van grene ruimten en in besluitvrmingsinstanties Meer vruwelijke tuiniers, parkwachters, enz. aanwerven Verkenningswandelingen rganiseren vr vruwen, jngeren, seniren, mensen met een handicap, enz. m beter te bepalen welke stedelijke inrichtingen ndig zijn en/f welke plaatsen meten wrden heraangelegd; Samenwerken met wijkverenigingen en mwnenden Zrgen vr een efficiënte straatverlichting in en rnd parken, znes met weinig licht wrden als gevaarlijk beschuwd Het aantal banken, de kwaliteit ervan, de lcaties en riëntaties ervan uitbreiden, picknickplaatsen inrichten,... waardr persnen de ruimte p verschillende manieren kunnen gebruiken Zrgen vr transparantere ruimtes m een betere sciale cntrle p afstand te garanderen Tegankelijke, prpere en gratis penbare tiletten met drinkbaar water en vrzieningen m luiers te verversen en drinkwater te installeren Bewegwijzeringsbrden plaatsen (tiletten, waterfntein, penbaar verver, uitgangen...) Afvalprbleem aanpakken, dat bijdraagt tt een gevel van nveiligheid (zie k het hfdstuk "penbare netheid"). 14

15 De pririteiten vr de legislatuur inzake participatie: De nieuwe meerderheid verbindt zich tt het vlgende: Een nieuw permanent participatie- en verlegplatfrm prichten (naar het vrbeeld van de stad Trnt), bestaande uit willekeurige gekzen bewners die representatief zijn vr de diversiteit van Sint-Gillis: een permanent burgerpanel. De leiding ervan is in handen van de vrzitter van de gemeenteraad De dr de gemeenteraad in het kader van de G1060 geselecteerde prjecten uitveren en de bewners regelmatig de mgelijkheid bieden m prjecten vr te stellen in het kader van experimenten die vergelijkbaar zijn met dat van de G1060, waarbij een specifiek budget, het zgenaamde "participatieve budget" met envelppen per wijk, ter beschikking wrdt gesteld Regelmatig wijkvergaderingen rganiseren met het Cllege van Burgemeester en Schepenen Een Jeugdraad prichten. Die met adviezen en/f vrstellen aan het Cllege frmuleren ver uitdagingen die de jngeren rechtstreeks f nrechtstreeks aanbelangen. 15

16 9. Stadsrenvatie en stedenbuw Als Sint-Gillis er de laatste jaren z sterk p vruit is gegaan, is dat grtendeels te danken aan stadsvernieuwingsprgramma's zals de wijkcntracten, dankzij dewelke ude gebuwen en penbare ruimten knden wrden gerenveerd, sciale wningen wrden ingericht en cllectieve infrastructuur aangelegd. Ngal wat prjecten zullen zichtbaar wrden tijdens de huidige legislatuur, zals de herpwaardering van de Ecam-site bijvrbeeld in de Bethlehemwijk. Ok het stadsvernieuwingscntract 'Kningslaan', p de grens tussen Sint-Gillis en Vrst, zal een aanzienlijke impact hebben in termen van stedelijke herwaardering in de Zuidwijk. Twee prjecten in het kader van dat cntract wrden binnenkrt cncreet: het prject rnd een vedingshal in de Thédre Verhaegenstraat en dat van een kringlpwinkel in de Belgradstraat. De nieuwe meerderheid verbindt er zich uiteraard te deze prjecten tt een ged einde te brengen. Pririteiten vr de legislatuur : In samenwerking met de gemeente Vrst, het gewest en de inwners, het stadsvernieuwingscntract "Kningslaan" realiseren Tijdens de vlgende legislatuur bij het gewest een wijkcntract aanvragen waar huisvesting centraal met staan en dat p innvatieve prjecten is gericht; de kandidatuursdssiers zullen in die zin wrden ingediend, nadat de actieperimeters zijn bepaald. Het Cllege zal met het gewest k de pprtuniteit nderzeken van een nieuw stadsvernieuwingscntract Twee nieuwe stadsparken aanleggen, p de Ecam-site en p het Marie Jansnplein Heraanleg van het Pierre Pauluspark Het erfged en de architecturale elementen, met inbegrip van het zgenaamde "kleine erfged" van nze gemeente verfraaien via investeringen in verheidsgebuwen en steun aan private eigenaars Verdere investeringen ter verbetering van de kwaliteit van gebuwen en penbare ruimtes. Fcus p de wijk rnd het Zuidstatin en de gevangenissite: Het bepalen van een nieuw kader vr de ntwikkeling van de Zuidwijk dr het gewest is een essentiële uitdaging vr nze gemeente in het algemeen en vr de inwners van de wijken die aan het statin grenzen in het bijznder. In het debat ver dit nieuwe kader zal de gemeente dus de belangen van de bewners meten verdedigen. Vr de nieuwe meerderheid gaat het er in de eerste plaats m de relatie tussen het statin en de mwnenden te wijzigen, zdat zij de nabijheid van het statin als een kans zien en niet langer als een verlast ervaren. Daarm meten de bewners beter gebruik kunnen maken van de statinsgerelateerde diensten (penbare diensten, winkels, enz.), meten de verkeersstrmen anders wrden gerganiseerd m het drgaand verkeer te beperken en met de penbare ruimte rndm het statin wrden gerenveerd en nieuw leven ingeblazen, zdat het een leef- en ntmetingsruimte wrdt. Het vastgedpark van de actren uit de sprwegsectr met anders wrden ingevuld, m de architectnische kwaliteit, de energieprestaties en de penheid naar de penbare ruimte (vral dan het pstsrteercentrum) te te verbeteren. Tt slt met de verdichting van het gebied verenigbaar zijn met de kwalitatieve delstelling die we nszelf hebben gesteld, met het ndzakelijk terugdringen van het autverkeer, een betere kwaliteit van de penbare ruimte en een vergrening van het gebied, dat te mineraal is. Van deze verdichting met gebruik wrden gemaakt m vr de bewners financieel tegankelijke 16

17 wningen in te richten, in plaats van nieuwe kantren. De nieuwe meerderheid zal in het bijznder tezien p de buwhgten van de nieuwe gebuwen die er mgelijk kmen, m verlast vr de naburige wnwijken te vermijden en m vanuit de hger gelegen wijken, de kwalitatieve uitzichten naar het westen en p de lager gelegen wijken van de gemeente te behuden. De gemeente zal er bij het gewest p aandringen dat de werkzaamheden vr de herinrichting van de penbare ruimte z snel mgelijk pstarten. Vr tramlijnen zal de gemeente de vrkeur blijven geven aan bvengrndse lijnen. Wat de gevangenissite betreft maakt de federale verheid niet snel geneg werk van het vrijmaken van de site en de verkp van het terrein aan de gewestelijke verheden. Ongeacht het genblik waarp de ntwikkeling van de site mgelijk zal zijn, zal de nieuwe meerderheid pleiten vr de ntwikkeling van betaalbare wningen (sciale huurwningen vr bescheiden inkmens en sciale kpwningen vr bescheiden en gemiddelde inkmens) en penbare vrzieningen vr de bewners. Deze nieuwe ecwijk met een vrbeeldfunctie krijgen p het gebied van milieu en zachte mbiliteit, sciale chesie en sciaalecnmische aspecten. De parkgebieden, speel- en ntmetingsplaatsen krijgen een prminente plaats p de site. Wat de bebuwing betreft met naar een mix van functies wrden gestreefd: huisvesting, cllectieve uitrusting, handel, ambachten en kleine ecnmische activiteiten... De elementen van de huidige site die beschermd zijn, zullen uiteraard wrden bewaard en dr de tekmstige vrzieningen wrden pgewaardeerd. Over deze verschillende elementen zal z snel mgelijk een dialg wrden pgestart met de gemeente Vrst en het gewest. Stedenbuw In welk srt Sint-Gillis willen we in 2030 wnen? Dat is wat we ns altijd meten afvragen als het m stedelijke ntwikkeling gaat. De bevlking in Sint-Gillis greit. Dit betekent dat we meten zrgen vr vldende huisvesting en gemeenschapsinfrastructuur (schlen, kinderdagverblijven, sprthallen, rusthuizen...). Tegelijkertijd meten we erp tezien dat er vldende kwaliteitsvlle grene en penbare ruimtes zijn m de stad aangenaam te huden. De inwners en gebruikers van de gemeente meten zich k kunnen verplaatsen, wat een belangrijke impact heeft p de manier waarp de stad ruimtelijk wrdt ingedeeld. De tekmst vrbereiden betekent k een stad pbuwen die rekening hudt met de klimaatpwarming. Met milieuvriendelijke methden m energie te prduceren. Met geznde lucht vr iedereen. Met z min mgelijk afval. Met de bevrdering van zachte mbiliteit. En met een gerespnsabiliseerde bevlking die zich wil inzetten en gehrd wil wrden. Het gaat dus niet alleen m wat we buwen, maar k m waar en he we dat den, met bijzndere aandacht vr ruimtelijke kwaliteit, architectuur en cllectieve ruimtes. De gemeente heeft een schitterend histrisch erfged, dat we meten kesteren en beschermen, maar dat we k meten verzenen met de nden van een mderne stad. Pririteiten vr de legislatuur : Een grndige analyse uitveren van het huidige vergunningsbeleid van Sint-Gillis, in verleg met alle betrkken administratieve diensten en vergunningsaanvragers (architecten, prjectntwikkelaars, bewners,...) m het vergunningsbeleid van Sint-Gillis z transparant, deltreffend en gebruiksvriendelijk mgelijk te maken. De bedeling is m zveel mgelijk 17

18 dcumenten te digitaliseren, de prcedure z eenvudig en verzichtelijk mgelijk te maken, de vergunningsaanvragers in elke fase z duidelijk mgelijk te infrmeren en de behandelingstermijnen te verkrten Duidelijke en expliciete stedenbuwkundige regels bepalen vr de pdeling van huizen in verschillende eenheden en een pragmatisch en ndersteunend standpunt innemen, als wrdt aangetnd dat de pdeling al zeer ud is Streven naar ptimaal verleg en nauwe samenwerking tussen de gemeente en het gewest p het gebied van stedelijke ntwikkeling, maar k tussen gemeenten nderling, met de gedkeuring van gemeenschappelijke richtlijnen vr penbare ruimtes die langs de gemeentegrenzen liggen De samenwerking met de buwmeester en de Kwaliteitskamer vrtzetten vr penbare en private prjecten van meer dan 2000 m²; In het geval van kleinere - relevante - prjecten zal de initiatiefnemer wrden aangemedigd m de Kwaliteitskamer te raadplegen Duidelijke lijnen bepalen en er een pragmatische en stimulerende aanpak p nahuden m energiebesparingen te bevrderen en die met het behud van het erfged te verzenen (de islatie van de achtergevels van buitenaf en vrgevels van binnenuit vergemakkelijken, installatie van znnepanelen f andere systemen (micr-windmlens), enz.) Practief deelnemen aan de nieuwe versie van de Nva-prgramma's, met inbegrip van de Nva-Burger, die penstaat vr het publiek (vr prjecten die nderwrpen zijn aan een penbaar nderzek ervr zrgen dat de dcumenten in de lp van het nderzek publiek tegankelijk zijn, in vereenstemming met de wettelijke vereisten) Binnen de grenzen van het wettelijke kader van het penbaar nderzek, de mwnenden beter infrmeren, hen de mgelijkheid bieden de plannen nline in te kijken, gemakkelijker te reageren en beter p de hgte te zijn van de uiteindelijke beslissing en de mtivatie van de verlegcmmissie Vanaf de prgrammeringsfase van het prject aanvullende maatregelen nemen m de betrkkenheid en medewerking van de mwnenden in de grte stedenbuwkundige dssiers van de gemeente te vergrten Interactieve en dynamische reclamebrden (schermen) die veel energie verbruiken, te veel aandacht trekken (prblemen met de verkeersveiligheid) en belangrijke vragen pwerpen ver he ze werken in termen van privacy en visuele vervuiling, bannen. 18

19 10. Huisvesting In Sint-Gillis kwaliteitsvl wnen tegen een betaalbare prijs is vr al te veel gezinnen een grt prbleem. Het is nchtans een ndzakelijke vrwaarde m zich in de samenleving te verankeren, een pleiding te vlgen, te werken f werk te zeken, een gezin te stichten f uit te breiden... De nieuwe meerderheid verbindt er zich te een practief huisvestingsbeleid te veren. Dit impliceert uiteraard het cnslideren van de bestaande steunmaatregelen en het uitbreiden van het aantal publieke wningen (inclusief sciale wningen) maar k het pstarten van nieuwe innvatieve huisvestingsprjecten. Daarte zal het gemeentebestuur p middellange termijn beschikken ver een vlwaardige huisvestingsdienst, die verantwrdelijk zal zijn vr de cördinatie van het vlledige huisvestingsbeleid. Pririteiten vr de legislatuur : De buw van sciale wningen vrtzetten (sciaal, vr bescheiden en gemiddelde inkmens) via de Regie vr Grndbeleid, de Zuiderhaard en andere actren die bevegd zijn vr de buw en/f het beheer van sciale wningen (zals de SVK, het Cmmunity Land Trust Brussels...) De stedenbuwkundige lasten uit grte prjecten bij vrrang gebruiken vr de ntwikkeling van tegankelijke wningen (sciale huurwningen vr bescheiden inkmens) Het aantal sciale wningen uitbreiden dr privé-eigenaars die de verhuur van hun wning tevertruwen aan een SVK financieel te ndersteunen Het verwerven van een wning vergemakkelijken dr Sint-Gillenaren die eigenaar willen wrden van een wning, cncrete en betaalbare plssingen aan te bieden. In samenwerking met Citydev heeft de gemeente lcaties geïdentificeerd die bestemd zijn vr de buw van zgenaamde "middelgrte" wningen: Munthfstraat, Jamarlaan, de Mérdestraat en Belgradstraat. Ok een samenwerking verwegen met Cmmunity Land Trust Brussels Aanzienlijke middelen besteden aan de renvatie en de verbetering van de energieprestaties van sciale en gemeentelijke wningen. Er zullen specifieke delstellingen vr de verbetering van de energieprestaties wrden bepaald, met peratinele delstellingen Van de gewestelijke verheden eisen dat bij de herntwikkeling van de wijk rnd het Zuidstatin een grt aantal sciale wningen (sciale huurwningen vr bescheiden inkmens) wrdt vrzien, die betaalbaar zijn vr de inwners van Sint-Gillis. Een samenwerking verwegen met Cmmunity Land Trust Brussels De strijd vrtzetten tegen leegstaande wningen en nwillige eigenaars verplichten m hun wningen te verhuren (via het recht van penbaar beheer...). De samenwerking versterken met de gewestelijke dienst belast met de bestrijding van de leegstand. Een "Observatrium Sint-Gillis Huisvesting" prichten, een platfrm dat zich met die prblematiek bezighudt en hiervr gewestelijke financiering ntvangt Operaties p tuw zetten m huisjesmelkers hard aan te pakken en de strijd vrtzetten tegen ngeznde wningen, in samenwerking met de Directie Huisvesting Initiatieven p vlak van chusing en slidair wnen cncreet ndersteunen via een stadsplanning- en stadsvernieuwingsbeleid; De initiatieven "Husing first" (sciaal prgramma dat daklzen helpt dr hen bij vrrang stabiele huisvesting aan te bieden), ntwikkelen en ndersteunen, met name via het SVK van Sint-Gillis en de Zuiderhaard 19

20 Minstens één generatieverschrijdend huisvestingsprject ntwikkelen, van het type "kangerewning" bijvrbeeld (wningen waar zwel jnge als udere huurders nderdak vinden en elkaar helpen). Ondersteunen van de diensten vr bemiddeling bij huurgeschillen (in verleg met de vrederechter en de dienst die hulp verleent aan de rechtzekenden) en k van de huurders die huurherzieningen prberen te verkrijgen, als p basis van het rster van indicatieve huurprijzen blijkt dat het m wekerhuren gaat. De gemeente zal het rster van gewestelijke huurprijzen, dat de huur aan de kenmerken van de huurwning kppelt, kenbaar maken Het aantal transitwningen vr persnen in ndsituaties uitbreiden Z snel mgelijk prjecten van tijdelijke bezetting (sciale samenhang, artistiek, enz.) ntwikkelen, m de strijd aan te binden tegen leegstaande panden, f in afwachting van een renvatieprject Het reglement inzake tewijzing van gemeentelijke wningen herzien m de innvatieve prjecten te kunnen implementeren, zals slidaire huisvesting, "kangere-" wningen... en de tewijzingscmmissie penstellen vr actren die actief zijn p het gebied van huisvesting Aan het begin van de legislatuur een studie uitveren m een deel van het park van de Regie vr Grndbeleid ver te dragen naar de Zuiderhaard, en ervr zrgen dat z'n verdracht de huurders niet benadeelt Het premiesysteem vr de renvatie van wningen bven winkels uitbreiden en bestendigen In verleg met het gewest tezien p een evenwicht tussen het aanbd van teristische accmmdatie en de behefte aan tegankelijke wningen. Het Cllege zal zich na verleg met alle betrkkenen laten inspireren dr gede vrbeelden van regelgeving in andere steden. De beleidsdelstelling is dubbel: (1) vermijden dat panden die nrmaal wrden verhuurd tt teristische accmmdatie wrden mgevrmd, wat de druk p de wningmarkt en de prijzen det stijgen; het is niet de bedeling dat de wngebieden plts znes wrden vr teristische accmmdatie (2); particulieren steunen die vlgens de regels van de kunst en vereenkmstig de wettelijke vrschriften, teristische accmmdatie in het pand waar ze zelf wnen inrichten (kamers die in hun eigen wning leeg staan, een wning die een paar weken per jaar leeg staat, enz.). 20

21 11. Openbare ruimte, mbiliteit en penbare netheid De aanpassing van de penbare ruimte aan een meer milieu- en gezndheidsvriendelijke mbiliteit zal wrden geïntensiveerd. De bedeling is m tt een efficiënt multimdaal aanbd te kmen, met specifieke maatregelen vr de bewners en alle gebruikers (sciaalecnmische sectr, enz.). De nieuwe meerderheid wil k de initiatieven m de gemeente te vergrenen vrtzetten en de penbare ruimte aanpassen zdat iedereen (ngeacht leeftijd, afkmst, geslacht f seksuele geaardheid) er zijn f haar plaats vindt en zich veilig velt. De inrichting van de penbare ruimte met een instrument zijn ten dienste van de vlksgezndheid en de sciale chesie. Belangrijk is k dat de vlledige bevlking zich de uitdagingen rnd de inrichting van de penbare ruimtes eigen maakt, dat de inwners wrden betrkken en dat ze mee nadenken ver de inrichting van de penbare ruimtes. Naar een ng grenere gemeente De nieuwe meerderheid zal zich verder inzetten vr de vergrening van de gemeente en de bevrdering van de bidiversiteit dr acties te ndernemen in de penbare ruimte en p gemeentelijke gebuwen, maar k dr initiatieven van inwners en de sciaalecnmische actren die in de gemeente actief zijn te ndersteunen. Naast de aanleg van twee nieuwe stadsparken (p de ECAM-site en p het Marie Jansnplein) en de renvatie van het Pierre Pauluspark, wrden k vlgende initiatieven genmen: Een Charter van bmen in Sint-Gillis pstellen m het bmenerfged in stand te huden Onbenutte ppervlakten identificeren en gebruiken (binnenkeren, platte daken, "verlren heken" in de penbare ruimte...) m natuurlijke ruimtes (stedelijke mestuinen, hangtuinen...) aan te leggen vr de bewners De bmen langs de penbare weg beschermen en bmkuilen aanleggen m sluikafval te vrkmen Grenmuren aanleggen p penbare gebuwen De bidiversiteit bevrderen bij het nderhud en de inrichting van grene ruimtes Meer aanplantingen in vlle grnd en p daken, bij vrrang in de dichtstbevlkte gebieden en in de penbare ruimte Waterfnteinen in parken en penbare ruimten installeren Bewners steunen die hun buurt willen verfraaien en vergrenen (klimplanten, bmveten aanleggen, enz.) en een participatief budget ter beschikking stellen vr bewners vr de aanleg van cllectieve tuinen, bmgaarden, mestuinen, hangtuinen, muurplanten aan de gevel, balkns, binnenhuizenblkken... + Steun vr burgerinitiatieven vr grene wijken = prjecten Ec-burgers (DO) en de Cel Stedelijk Gren (Stadsbeleid) Openbare instellingen, bedrijven en winkels aanmedigen m gren aan te brengen in parkings, p muren, p daken, in binnenkeren Een grene wandeling aanleggen (prject in het kader van het wijkcntract Vrplein - Mrichar). Een mbiele gemeente, rustige ruimte Alles in het werk stellen m de penbare ruimte aan te passen aan een meer milieuvriendelijke en gezndheidsvriendelijke mbiliteit. De nieuwe meerderheid verbindt er zich te de verplaatsingen te vet, per fiets f met het penbaar verver te bevrderen. Het del is de inwners en de verschillende gebruikers aan te medigen m te kiezen vr een zachtere mbiliteit dr hen een verbeterd intermdaal aanbd aan te bieden. 21

22 De algemene pririteiten inzake mbiliteit vr de legislatuur zijn: Zrgen vr een evenwichtige verdeling van infrastructuur en diensten ver het hele grndgebied, zdat de inwners alles wat ze ndig hebben vlakbij hun wnst vinden; Nieuwe inwners bij hun inschrijving in de gemeente beter infrmeren ver het gebruik van alternatieve verversmiddelen: penbaar verver, deelaut's, deelfietsen, parkings en fietspremies In verleg met het gewest en met de naburige gemeenten, het sluipverkeer aan banden leggen in het kader van het tekmstige gewestelijke mbiliteitsplan (Gdmve) De verdere uitvering van het dr de gemeente in het kader van de fietsaudit (BYPAD) gedgekeurde fietsactieplan Gedeelde znes 20 inveren (vrrang vr vetgangers) in verleg met de bewners van de betrkken straten (zals in de Lissabnstraat). Net zals p het Vrplein, en in verleg met de mwnenden, het gedeeltelijk f vlledig autvrij maken van het Van Meenenplein bestuderen Verdere ptimalisering van de lijnen van het penbaar verver, via de heraanleg van de Bareel en de as Bréart Mris Drievuldigheidskerk. Het gewest en de MIVB zullen verigens wrden aangesprken ver een heraanleg van de Charlerisesteenweg Het autdeelsysteem verder uitbuwen met extra statins Residentieel parkeren buiten de penbare weg tegen betaalbare tarieven ndersteunen via het ter beschikking stellen van parkeerplaatsen dr de Regie vr Grndbeleid en de Zuiderhaard; Private eigenaars (supermarkten, bedrijven, enz.) aanmedigen m hun parkings 's avnds en in het weekend ter beschikking te stellen van de mwnenden De penbare ruimte verder inrichten m de snelheid van de aut's te beperken, de naleving van de znes 30 af te dwingen en de strijd tegen de verkeerscriminaliteit p te veren (straatraces, verdreven snelheid, parkeren p fietspaden, enz.), met name dr de prichting van een fietsbrigade binnen de plitiezne die vertreders met bebeten Op kruispunten ng meer trttir"-ren" aanleggen, vr veilige vetgangersversteekplaatsen zrgen en de penbare verlichting verbeteren, met bijzndere aandacht vr persnen met beperkte mbiliteit In een eerste fase via een piltprject het systeem van schlstraten uittesten (principe waarbij de schlmgeving aan het begin en einde van de lessen autvrij wrdt gemaakt) en dit na evaluatie eventueel uitbreiden; Het cncept van "super blcks" uittesten (het systeem dat in Barcelna is pgezet m de autdruk drastisch te verminderen en het gevel van een "drpssfeer" terug te brengen) in de Zuidwijk, een initiatief dat is vrgesteld in het kader van de G1060; dit na evaluatie eventueel uitbreiden; In verleg met Brussel Mbiliteit en Infrabel een plssing vinden m het vetgangersen fietsverkeer in de tunnel langs de Veeartsenstraat snel te herstellen, m de veiligheid van alle gebruikers te garanderen. Fietsverplaatsingen aanmedigen De nieuwe meerderheid wil de inspanningen verdubbelen m inwners te ndersteunen en aan te medigen zich vaker met de fiets te verplaatsen. Cncreet gaat het m vlgende initiatieven (zie k "bypad audit en fietsactieplan"): De aankp van elektrische fietsen aanmedigen via de invering van een premie (waarvan de mdaliteiten en vrwaarden aan het begin van de legislatuur wrden bepaald) Gemeentelijke fietsrutes (GFR) aanleggen in verleg met de naburige gemeenten en met het gewest. Op alle gemeentelijke wegen dienen dan k technische 22

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

2. In Wuustwezel wonen, schept een band en geeft kansen tot ontmoeting

2. In Wuustwezel wonen, schept een band en geeft kansen tot ontmoeting 1. Een gezinsvriendelijke gemeente - Gezinsvriendelijk beleid is de rde draad drheen ns prgramma; - Vldende betaalbare en tegankelijke kinderpvang; - Nieuwe kinderpvang vr baby s en peuters te Greind p

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting Prjectprep 2016 Integratie via buitenschlse activiteiten Een initiatief van het Fnds Baillet Latur, beheerd dr de Kning Budewijnstichting Begeleiding en ndersteuning van actren van buitenschlse activiteiten

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Inhuldiging van het Gemeenschapscentrum. de antenne van het Duurzaam Wijkcontract Bloemenhof. Persdossier

Inhuldiging van het Gemeenschapscentrum. de antenne van het Duurzaam Wijkcontract Bloemenhof. Persdossier Inhuldiging van het Gemeenschapscentrum Papenvest van de vzw BRAVVO en de antenne van het Duurzaam Wijkcntract Blemenhf Persdssier BRAVVO, de preventiedienst van de Stad Brussel, en de cel Wijkcntracten

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

OO: het aanbod lokale, seizoen- en bio producten in de distributiesector vergroten

OO: het aanbod lokale, seizoen- en bio producten in de distributiesector vergroten OO: het aanbd lkale, seizen- en bi prducten in de distributiesectr vergrten Onder 'distributiesectr' verstaat men alle handelszaken van het intermediaire aanbd (grthandel) en het eindaanbd (grtdistributie,

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg Dienstverlening in Damprt en Sint-Amandsberg 14 nvember 2013 Activiteit Tijdens een lunchgesprek ging schepen en OCMW-vrzitter Rudy Cddens in gesprek met bewners ver de zrg en dienstverlening in Damprt

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers)

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers) Privacy Statement andere betrkkenen (niet zijnde studenten f medewerkers) Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar bezekers en externe cntacten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met uw persnsgegevens.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Visietekst sociale functie in de kinderopvang in Genk

Visietekst sociale functie in de kinderopvang in Genk Visietekst sciale functie in de kinderpvang in Genk Tt stand gekmen binnen de stedelijke adviesraad kinderpvang Genk Ter inspiratie en ndersteuning vr de pvangrganisatren en partners binnen de sar k Visie

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Samen zorg dragen voor een warme instap in de kleuterklas! Scoren in samenspel op 7 juni 2018

Samen zorg dragen voor een warme instap in de kleuterklas! Scoren in samenspel op 7 juni 2018 Samen zrg dragen vr een warme instap in de kleuterklas! Scren in samenspel p 7 juni 2018 Erfenis van een split system Kernvraag Vrbeeld START prject Film ver de streep Vlaanderen als split system Overgang

Nadere informatie

FACTSHEET SAMENWERKING COA

FACTSHEET SAMENWERKING COA FACTSHEET SAMENWERKING COA LOCATIE EN GEMEENTE VOOR JEUGDHULP AAN ASIELZOEKERSKINDEREN Factsheet samenwerking COA lcatie en gemeente vr jeugdhulp aan asielzekerskinderen INLEIDING ALGEMEEN Met de inwerkingtreding

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde Think ut-f-the-bx Je kind een mi tekmstperspectief bieden. Welke uder drmt daar niet van? Alleen is deze drm iets meilijker te realiseren wanneer je kind een mentale beperking heeft. Gelukkig leven we

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s.

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s. Dit prgramma wrdt gefinancierd dr het Fnds Asiel, Migratie en Integratie HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN IN BELGIË PROGRAMMA 2015 Verklarende nta ver de prcedure vr de hervestiging van vluchtelingen in

Nadere informatie

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa Een cultureel plan vr Brussel, hfdstad en labratrium van Eurpa 1. Visie Brussel is in vele pzichten een bijznder actieterrein p cultureel vlak. Dr de grte diversiteit aan culturen en talen kent deze stad

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Operatie Rozet 2015. Blijf van mijn deur! Persdossier

Operatie Rozet 2015. Blijf van mijn deur! Persdossier Operatie Rzet 2015 Blijf van mijn deur! Persdssier Operatie Rzet 2015: Blijf van mijn deur! BRAVVO brengt de veiligheid van 5.000 Brusselse vrdeuren in kaart Brussel, 13 mei 2015 Is uw vrdeur ged beveiligd?

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

1. Doel van de functie, inbegrepen de instellingsspecifieke doelstellingen

1. Doel van de functie, inbegrepen de instellingsspecifieke doelstellingen FUNCTIEBESCHRIJVING directeur Schl: Instellingsnummer: Schlbestuur: STADSBESTUUR BRUGGE Schlengemeenschap: O2 STEDELIJK BASISONDERWIJS BRUGGE Nummer schlengemeenschap: 120071 Persneelslid: Eerste evaluatr:

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen REGLEMENT Subsidiereglement vr de aankp van uitrustingsgederen vr het TSO-BSO en het Stelsel Leren en Werken en vr het STEM-nderwijs in het KSO-ASO vr het schljaar 2017-2018 Investeren in uitrusting draagt

Nadere informatie

Oprichting van een steunfonds:

Oprichting van een steunfonds: Vzw jeugdverblijf Oud Klster Dikkele Bruwerijstraat 4 9630 Dikkele 0473/68.56.28 www.udklsterdikkele.be inf@jeugdverblijfdikkele.be Oprichting van een steunfnds: iedereen mee p meerdaagse schluitstap 1.

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasnderwijs.nl 2015-2016 INHOUD Inleiding... 3 Algemeen... 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)... 3 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk)

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk) Ruimtelijke tekmstvisie drp (discussiestuk) Waarm dit vrstel De behefte aan een tekmstvisie vr de verdere ruimtelijke ntwikkeling van ns drp is ntstaan naar aanleiding van de bijeenkmsten met bewners ver

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog!

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog! Data m te nthuden December 2015 04-12 Sinterklaas p schl. Grepen 5 t/m 8 een cntinurster tt 14.00 uur. Neem je eigen lunch mee p 4 december! 13-12 Kerstmarkt vanaf 12.00 tt 18.00 uur, kinderen van De Meeander

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat:

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat: Ouderen en cultuur Cnvenant Ministerie van OCW, Ministerie van VW, tichting RCOAK, Fnds luyterman van L, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fnds vr Cultuurparticipatie (FCP),

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

ENQUÊTE LEVEN IN HEILIG LANDSTICHTING

ENQUÊTE LEVEN IN HEILIG LANDSTICHTING ENQUÊTE LEVEN IN HEILIG LANDSTICHTING Beste drpsgent, Vr u ligt een enquête ver de ntwikkeling van ns drp in de kmende jaren. Deze enquête is een initiatief van de Drpsvereniging Heilig Landstichting,

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon datum - SZ/HE Hilde Emery 16-05-2013 telefoonnummer faxnummer e-mail 016 27 26 03 - hilde.emery@leuven.

uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon datum - SZ/HE Hilde Emery 16-05-2013 telefoonnummer faxnummer e-mail 016 27 26 03 - hilde.emery@leuven. Sciale Zaken ONDER VOORBEHOUD VAN GOEDKEURING DOOR DE COMMISSIE SOCIALE ZAKEN, STUDENTENZAKEN, SENIOREN EN OcMW- AANGELEGENHEDEN uw kenmerk ns kenmerk cntactpersn datum - SZ/HE Hilde Emery 16-05-2013 telefnnummer

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

LAC. Inspiratie LAC water. Organiseer je LAC-zitting. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Organiseer je LAC-zitting

LAC. Inspiratie LAC water. Organiseer je LAC-zitting. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Organiseer je LAC-zitting Maak afspraken met de watermaatschappijen Organiseer je LAC-zitting Ken de WATER-rechten en plichten van je klant Vermijd afsluitingen Maak een draaibek vr je interne werking LAC Bied nazrg Betrek je cliënt

Nadere informatie

Kantines tegen voedselverspilling

Kantines tegen voedselverspilling Kantines tegen vedselverspilling Principe: zwel klanten als kantinepersneel aanspren m vedselverspilling te verminderen Kantines van administraties, ng's, schlen f bedrijven zijn plekken waar grte heveelheden

Nadere informatie

Beleid- en werkprogramma

Beleid- en werkprogramma Beleid- en werkprgramma 2017-2020 De basis vr het tt stand kmen van de beleidsuitgangspunten haken aan p het rapprt DE KRACHT VAN COLLECTIEVE MARKETING VOOR WINKELGEBIEDEN uitgebracht dr de Hgeschl van

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg Startntitie Visie Wnen-welzijn-zrg 2016-2020 1 Waarm hebben we het hierver? De wereld van wnen, zrg en welzijn is vlp in beweging. Regelgeving en financieringsstrmen veranderen, maar k maatschappelijk

Nadere informatie

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt De derde betaler en het persnlijke aandeel van de patiënt 14/10/2010 Cntext huidige situatie Het hnrarium betreffende de geneeskundige verstrekkingen, bepaald dr de wet van 14 juli 1994, bestaat uit 2

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen. Advies: Integraal beleidsplan en financieel meerjarenplan BBC. Geachte leden van het schepencollege

Aan het college van burgemeester en schepenen. Advies: Integraal beleidsplan en financieel meerjarenplan BBC. Geachte leden van het schepencollege Aan het cllege van burgemeester en schepenen uw kenmerk ns kenmerk cntactpersn datum Sp/SR/2013-08 Patrick Bsten 24.09.2013 Dienst telefn e-mail sprtraad 050 21 22 32 Pat.bsten@telenet.be Advies: Integraal

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen OO: De sectr van de verwerking van duurzame veding ntwikkelen Uitdagingen Op het vlak van milieu - Verwerkte duurzame vedingswaren aanbieden aan verbruikers: het aanbd vergrten m de milieu-impact van het

Nadere informatie

Informatie voor scholen

Informatie voor scholen Infrmatie vr schlen Niet alleen studenten, maar k schlen kunnen rekenen p een gede samenwerking met Travel2Cnnect als partner. Dr nze jarenlange persnlijke ervaring met stagiaires, vrijwilligers en lkale

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Heusden-Zolder

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Heusden-Zolder Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Heusden-Zlder Situering gemeente Heusden-Zlder De gemeente Heusden-Zlder is gelegen in de prvincie Limburg, ten nrdwesten van Hasselt. Grenzend aan het

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Inhudspgave Visie 1 Missie 1 Uitvering 1 Meer bijen in Nederland 2 Franchisefrmule 2 Educatie 3 Oppervlak drachtplanten vergrten 3 Kansen vr mensen afstand tt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Toezicht op het verloop van gerechtelijke onderzoeken. Lessen uit de zaak ABC in Veurne.

Toezicht op het verloop van gerechtelijke onderzoeken. Lessen uit de zaak ABC in Veurne. Bijznder nderzek Tezicht p het verlp van gerechtelijke nderzeken. Lessen uit de zaak ABC in Veurne. Aanbevelingen gedgekeurd dr de algemene vergadering p 20 februari 2019. Cnseil supérieur de la Justice

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Dhr. T. Kroese. Behandeld door: P. Hania

Portefeuillehouder: Dhr. T. Kroese. Behandeld door: P. Hania JU R ~ E ~ l:'ij~ RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1455111 Datum: 16 ktber 2018 Dmein/ Team: RUID / ONTW Prtefeuillehuder: Dhr. T. Krese Behandeld dr: P. Hania Onderwerp: Aanpassing

Nadere informatie

Communicatieplan Gemeente Overijse Samenvatting

Communicatieplan Gemeente Overijse Samenvatting Cmmunicatieplan Gemeente Overijse Samenvatting 1 Cmmunicatieplan gemeente Overijse Analyse Dit cmmunicatieplan en alle adviezen die er in staan zijn het resultaat van uitverig vrafgaand nderzek. De vlgende

Nadere informatie

REKRUTERINGSPROCEDURE NETWERKCOÖRDINATOR BRU-STARS IN HET KADER VAN HET NIEUWE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

REKRUTERINGSPROCEDURE NETWERKCOÖRDINATOR BRU-STARS IN HET KADER VAN HET NIEUWE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN Rekruteringsdssier REKRUTERINGSPROCEDURE NETWERKCOÖRDINATOR BRU-STARS IN HET KADER VAN HET NIEUWE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN BRU-STARS RESEAU BRUXELLOIS EN SANTE MENTALE POUR

Nadere informatie

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emtinele- en /f gedragsprblemen Schljaar 2009-2010 Welkm jij. Jij, helemaal jezelf. Nieuw vr ns, nbekend, ged zals je bent. Wij

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie