Voorwoord. april 2017, nummer 148. Beste lezer,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. april 2017, nummer 148. Beste lezer,"

Transcriptie

1

2

3 april 2017, nummer 148 Voorwoord Beste lezer, Als u dit leest hebben we het Paasfeest gevierd. Een nieuwe tijd is aangebroken was het laatste thema van het paasproject van de Kindernevendienst. In deze nieuwe tijd, deze nieuwe realiteit leven wij. De macht van het kwaad is gebroken. Wat er gebeurt in Syrië, de honger in Afrika, onrecht, dichtbij diep verdriet en moeite laten zien dat het kwaad nog niet weg is. Het laatste stukje in deze Rondom de Kerk maakt het kwaad bijna voelbaar, het gaat over de genocide in Rwanda. We bidden voor elkaar dat we, ondanks dat alles, verder kunnen kijken en kunnen leven vanuit de overwinning van onze Heer. Sjaak schrijft in dit nummer er meer over. Laten we ook om Gods genezende kracht vragen voor de bevolking in Rwanda. In dit nummer vindt u de gebruikelijke rubrieken, zoals het Interview. Compliment aan Anneke en Jaap, het is altijd weer boeiend om te lezen! In het vorige nummer hadden we aangegeven dat we in dit nummer Jan van Bemmel zouden gedenken, nog niet wetend dat we ook Henk Immerzeel gedenken in dit nummer. Binnenkort komt er ook een nieuwsbrief van Rik en Caroline Mager, helaas te laat om in dit nummer mee te nemen. De Redactie van Rondom de Kerk, John en Joke van Oudenallen Mirjam van der Knaap Leni de Jong PS De volgende redactievergadering is gepland op 19 juni

4 Vanuit de kerkenraadskamer De kern van Pasen Wanneer ik in de Bijbel lees, verwonder ik me iedere keer over de rijkdom van dit boek. Hoe vaak en hoe aandachtig ik de voor mij bekende teksten ook lees, altijd weer komen er nieuwe inzichten of word ik sterk bij bepaalde zaken bepaald. Op het moment dat ik dit stukje schrijf, hebben we in de morgendienst het verhaal van Zacheüs gelezen uit Johannes 19 vers 1 tot 10. Op weg naar Jeruzalem, vlak voor het Paasfeest, komt Jezus in Jericho. Daar treft hij Zacheüs de hoofdtollenaar aan, op de uitkijk in een boom. Hij zegt tegen hem: Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Jezus stelt hier geen vraag maar gebruikt het woord moet. Waarschijnlijk weet u wel wat dit met Zacheüs doet, lees het anders zelf nog even na. Voor mij opvallend is, dat Jezus dit doet terwijl hij onderweg is naar Jeruzalem, waar hij veroordeeld en terechtgesteld zal worden. Iets wat zo ingrijpend is zou voor mij het zicht op andere zaken wegnemen. Voor Jezus geldt dit niet. Even hiervoor heeft hij nog een blinde man genezen en nu ziet hij vol ontferming Zacheüs aan, roept hem bij zijn naam en neemt tijd voor hem. Wanneer Jezus even later hoort dat de mensen morrend tegen elkaar zeggen dat Jezus het huis van een zondig mens is binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht, vat hij zijn hele leven op aarde samen in de uitspraak: De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Mag Jezus ook uw huis binnengaan om er onderdak te krijgen? Als u zo gelukkig bent dat Hij al in u mag wonen, kijkt u dan ook met zijn ogen naar de wereld om u heen, om dit geweldige nieuws van redding en verlossing aan iedereen die u bereiken kunt bekend te maken? Laten we zo met elkaar Pasen vieren. Sjaak Okker. 5 En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zeide tot hem: Zacheüs, kom vlug naar beneden, want heden moet Ik in uw huis vertoeven. 6 En hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met blijdschap.

5 In memoriam Henk Immerzeel In de gemeente hebben we Hendrik Immerzeel herdacht. Tot op hoge leeftijd was hij nog heel vitaal, betrokken bij zijn gezin en actief in zijn tuin. Maar na een periode van afnemende gezondheid is hij op zondag 12 februari overleden, enkele dagen voor zijn 92ste verjaardag. Br. Immerzeel was al geruime tijd geen kerkganger meer. Er was iets gebeurd, waar hij niet overheen kon komen. Dat maakte een gesprek over het geloof vaak moeilijk. Maar hij ontmoette zijn Schepper nog wel in de natuur bijvoorbeeld in zijn tuin, die hij met zorg onderhield en die soms voorrang kreeg boven het andere werk dat gedaan moest worden. In de dienst, voorafgaande aan de begrafenis, lazen we Psalm 23, die gaat over Gods zorg voor Zijn schaapjes. We dachten aan donkere dalen die br. Immerzeel in zijn leven door moest: traumatiserende ervaringen van jongemannen die naar Indonesië werden gestuurd, het verlies van zijn moeder terwijl hij onderweg was naar Indonesië, zorgen in het gezin die je niet met een schop en een hark in de hand kunt wegwerken, de beperkingen die het ouder worden met zich meebrachten; maar de psalm eindigt met het thuiskomen bij God, waar je als gelovige rust mag vinden. We bidden dat dat tot troost mag zijn voor zr. Immerzeel, de kinderen en kleinkinderen; en in het bijzonder ook voor zijn zus. U mag zich ook in deze tijd laten leiden door de Herder! De zon schijnt altijd de verblindende schijn van het aardse genot weeft een donker gordijn om het wezen van God want ook al is Hij de bron van het eeuwige licht zoals een wolk voor de zon bedekt waanzin ons zicht wie de lust kan bedwingen en de hebzucht kan temmen zal Zijn glorie bezingen in ontelbaar veel stemmen

6 Kort verslag KERKENRAAD 16 januari 2017 Bezinning en gebed: Sjaak gaat voor in gebed en aansluitend lezen we uit de Bijbel Efeze 3: Hierin mogen we leren dat door de Heilige Geest ons geloof verdiept: breder, langer, dieper en hoger. Door Gods volkomenheid mogen we volstromen met geloof. Vanuit het Gzb-boekje behandelen we hoofdstuk 4. Ook door met elkaar te praten over het geloof (bijv. na de dienst) verdiept ons geloof. Mirjam vd Knaap en Patrick Domburg schuiven aan namens de beroepingscommissie en met elkaar zingen we OTH 357. Hierna behandelen we gedeeltelijk agendapunt 6.1. Beroepingscie: voorstel beroepen dhr. Van Dijk. De beroepingscommissie heeft een schriftelijke overdracht opgesteld over de gevolgde procedure en zij draagt unaniem de heer Van Dijk aan en stelt voor hem te beroepen als predikant voor de gemeentes ZH en WV. Beroepingscommissie: voorstel beroepen dhr. Van Dijk De KR besluit verder te gaan met de voorgestelde kandidaatstelling.dit houdt in dat er een zondag wordt vrijgemaakt om de heer Van Dijk te laten voorgaan. Voor de volgende KR-vergadering wordt dhr. Van Dijk uitgenodigd. Uitzenddienst De uitnodigingen zijn de deur uit (200 st.) Er zullen 2 collectes gehouden worden. De organisatie is in handen van de thuisfrontcommissie. Censura Morum ivm HA : Er zijn geen bezwaren om met elkaar Heilig Avondmaal te vieren. Functiebeschrijving BMW Aanpassing van de tekst. De kerkenraad: (a) kan per wijk bezoekmedewerkers benoemen die de wijkouderlingen bijstaan in zijn/haar bezoekwerk. (d) organiseert minimaal eenmaal etc. De bezoekmedewerker: (d)overlegt regelmatig met de wijkouderlingen over de werkzaamheden. Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 16 januari Ingekomen post Penningmeester: registratie verbintenissen. Het systeem registreert huwelijken etc. Dit is info voor de wijkouderling. Een mail over een interview met Ds. De Reuver. Hierin laat hij zich uit over de Koran en de 10 geboden. Wordt meegenomen naar volgende KR-vergadering Ingekomen brief: Hierin wordt de bezorgdheid uitgesproken betreffende de hoeveelheid collectes voor GZB/uitzending Rik en Caroline. Door te collecteren voor de uitzending dienen wij twee doelen, te weten evangelisatie (Rik als toeruster) en diaconaat (voedselproject waar Caroline zich voor in zet). Er zijn daarom drie collectes diaconie en drie collectes Z&E geoormerkt voor dit doel. Jeugdwerk: Voor de club zoekt men een vrijwilliger/medewerker om de kinderen (groep 4-8) een half uur op te vangen. Z&E commissie: De Sleutelbloem is bezocht. Rondvraag De penningmeester heeft gevraagd de voor hem bestemde post in of bij de kluis te leggen. De datum van RdK wordt vervroegd van 20 naar 13 februari i.v.m. de gemeenteavond. Sluiting: we sluiten de vergadering met gebed.

7 Kort verslag KERKENRAAD: 13 februari 2017 Bezinning en gebed: Sjaak gaat voor in gebed en aansluitend behandelen we hoofdstuk 5 uit Breder, langer, hoger, dieper, naar aanleiding van Jesaja 32. Hierin wordt een rechtvaardige samenleving beschreven. Wij benoemen dat armoede en eenzaamheid niet in onze samenleving thuishoren. Vervolgens overdenken wij wat wij kunnen betekenen voor de mensen om ons heen. Het huiskamerproject en de Dorcas-actie zijn goede initiatieven. We concluderen dat als je in dienst van Jezus wilt staan, je ruimte moet maken in de agenda voor de mensen om je heen. Jan Hoogendoorn, de penningmeester is aangeschoven en we behandelen het agendapunt financiën Kerk. Financiën kerk: Jan geeft een toelichting op balans + exploitatierekening 2016 en begroting 2017 van de kerk. Dotatie jeugdwerk: Jan neemt contact op met de jeugdraad over de storting. De korting kleine gemeente loopt af in In 2018 moeten we meer betalen. Het is belangrijk de gemeente hier op voor te bereiden. Het College van kerkrentmeesters probeert nog via een bezwaar bij Beleidscommissie predikantstraktementen, uitstel te krijgen van invoering van de regeling. Sjaak bedankt Jan voor zijn inzet en de hoeveelheid werk. Beroepingscommissie: Zondag 19 februari gaat Jan-Willem van Dijk voor in ZH. Er gaat een afvaardiging van onze gemeente heen. Zondag 26 februari is hij voorganger in WV. Daarna is er koffiedrinken. Jan-Willem is uitgenodigd voor de KR op maandag 13 maart. Jaarvergadering 8 maart 2017: Agenda: Bevat geen actiepunten omdat vragen voor de rondvraag niet meer schriftelijk vooraf worden ingediend. Thema bij punt 8: verslag van de beroepingscommissie. Evaluatie schoolzondag 5 februari Noorden Mooie dienst met redelijke belangstelling. Ook een aantal buitenkerkelijken. Evaluatie afscheidsdienst. Fantastische dienst. De essentie van de preek met betrekking tot de uitzending lag niet voor de hand. Alles was goed geregeld. Pluim voor alle mensen die geholpen hebben. Er waren wel erg veel banken gereserveerd voor genodigden. Aandachtspunten bij grote activiteit: Parkeren (regelen ook op parkeerterrein Oudenallen en schoolplein); Microfoon kerk is in de Schutse goed te verstaan en die van de band niet. Evaluatie pastoraal overleg 18 januari: Het is goed te weten wat de contactdames doen. Er zijn leerzame tips uitgewisseld. Verslag van de GLS: Het waren interessante dagen. Leiding geven is mensen brengen van A naar B en veel meer dan op de schapen passen. Inwerking nieuwe ambtsdragers: Naar aanleiding van de recente Heilig Avondmaalsviering wordt stilgestaan bij het inwerken van nieuwe ambtsdragers. Er is een draaiboek en er wordt meegelopen met een ervaren diaken. We constateren dat het hier een ongelukkige samenloop van omstandigheden is geweest. Ingekomen/verzonden post Ingekomen van Gem. Noorden: dhr. C.A. van Vliet en mw. H.J. Stalman Korte Meentweg 14. Steunpunt PKN Heerjansdam: Er zijn geen gemeenteadviseurs meer. Bij vragen kan je terecht bij Team ondersteuning gemeente in Utrecht. Bij beleidsvragen kan contact worden opgenomen met het kerkadviesteam; Jeugdwerk: De collecte van de jeugddienst van 10 september wordt voor De Hoop. Het is een wisseling met een collecte op 19 maart. Z&E commissie Anco de Heer is in Z&E commissie gekomen Sluiting: We sluiten de vergadering af met gebed.

8 Jaarverslag 2016 Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat 2016 is het jaar waarin we afscheid hebben genomen van ds. Rik Mager, nadat hij zeven jaar onze voorganger is geweest. Op 4 september is de afscheidsdienst. Een echt afscheid wordt het niet, omdat wij samen met PG Zevenhoven de uitzendende gemeente zijn naar Rwanda voor Rik en Caroline. Het is het jaar van (opnieuw) visie krijgen voor zending; beseffen dat God een wereldwijde kerk heeft en van nieuwe begrippen zoals thuisfrontcommissie. Door het vertrek van ds. Rik is het ook het jaar geworden van nadenken over een nieuwe voorganger, profielschets, beroepingscommissie, consulentschap, solvabiliteitsverklaring enz. Wij blijven samenwerken met de Prot. Gemeente Zevenhoven en willen weer gezamenlijk een nieuwe voorganger beroepen. De verdeling predikantsplaats blijft ZH/WV 60/40 en de preekbeurten 50/50, vanwege de verdeling pastoraat. Elke zondag is er de Eredienst, naast de lofzang die toegezonden wordt aan onze hemelse Vader is er de verkondiging. We worden wekelijks toegerust te groeien in geloof en levenshouding om een discipel van Jezus te zijn. Wij willen een gastvrije gemeente zijn met oog voor de mensen om ons heen, denk aan het Huiskamerproject, Hart voor ons dorp en de wekelijkse bloemengroet. Er zijn diverse bijzondere diensten geweest o.a.: Oecumenische dienst met de RK-Noorden tijdens de week van Gebed 21 januari; Schoolkerkdienst 7 februari; Openluchtdienst 2 e Pinksterdag; Belijdenisdienst van Annelies Okker 10 juli; gezamenlijke dienst in de Herv. Kerk te Noorden tijdens de vredesweek 21 september. Er zijn diensten geweest voor speciale doelgroepen zoals jeugd- en gezinsdiensten en zangdiensten. Het Heilig Avondmaal is vijf keer gevierd. Naast de vorming tijdens de eredienst is er ook aandacht voor groei in de gemeente gedurende de week. Elke Kerkenraad begint met bezinning. Wij kennen de GemeenteGroeiGroep, catechese, Alpha Youth en het jeugdwerk. De jeugdclubs voor kinderen in de leeftijd van de basisschool loopt goed. Er komen ook een aantal buitenkerkelijke kinderen. De belangstelling voor de 16-/16+ club is minimaal en vanuit onze gemeente zelfs geen. Dit heeft de jeugdraad voorgelegd aan de beide KR. In de gezamenlijke vergadering in mei is besloten voor een jaar te stoppen met deze club. De Herv. Gemeente zoekt een andere invulling. Op de 5 e vrijdag van de maand is er een activiteit in combinatie met Crosspoint, JV Zevenhoven en de Herv. Gemeente. De jeugd van onze gemeente wordt dan ook uitgenodigd. Het ontmoeten, wat een belangrijk onderdeel is van jeugdclub, doen de jongeren bij eredienst en catechisatie. Zoals gezegd is er jaarlijks een overleg met de Herv. Gemeente Noorden. Aan de orde komen dan, naast kennismaking en opening de gezamenlijke activiteiten zoals Rock 4 Kids, schooldienst, Ouderencontactmiddag, gezamenlijke dienst tijdens de vredesweek etc. Voor het draaiende houden van de kerk zijn heel veel vrijwilligers actief, zoals oppas, leiding kindernevendienst, koffieschenken, verjaardagsfonds, penningmeester, college kerkrentmeesters, redactie Rondom de Kerk, organisatie Paasontbijt, startzondag, verjaardagsbusje, zangdienstcie, contactmedewerkers. Kortom teveel om op te noemen. En er zijn dit jaar nog werkzaamheden bijgekomen. Na vijftien jaar heeft Leon Alblas het hoofd-kosterschap neergelegd. Er wordt nu gewerkt met vier vrijwilligers voor de kosterdiensten en een team van vrijwilligers voor schoonmaak van kerk en Schutse. Arry Karsemeijer is vaste notulist van de KR geworden. Met het vertrek van ds. Mager constateert de kerkenraad dat het pastoraat minder aandacht zal krijgen. Besloten wordt om naast Gert Groenewoud, die nog tot medio 2017 BMW is,

9 weer twee extra BMW in te zetten en Annie van der Sar en Els Okker worden hiervoor gevraagd. Op 31 december 2016 bedraagt het aantal leden 179, waarvan 97 belijdend, 66 dooplid en 16 via register bijzonder betrokken. Tijdens de ALV van maart 2016 blijkt de jaarrekening 2015 positief af te sluiten met een klein saldo en er is een sluitende begroting voor Dit jaarverslag eindigt met weergave van de wens van ds. Rik Mager voor de gemeente van WV en beschreven in de Rondom de Kerk van juli Mijn wens voor WV is dat men meer gaat leven vanuit de schatten die de Bijbel ons aanreikt. Dat men meer gaat leven uit de kracht van de Heilige Geest WV is een fijne gemeente, maar men doet zichzelf soms te kort. Je bent vaak geneigd te zien wat niet goed gaat, maar in feite zijn wij de koning te rijk. Februari 2017, Aagje de Vink-Noordegraaf In Memoriam Jan van Bemmel Zaterdag 25 februari is Jan van Bemmel begraven. Nadat hij die zondagavond nog de kerkdienst bezocht had, werd hij maandagochtend in zijn stoel gevonden. Hij is onverwacht als gevolg van een hartfalen overleden. Hij is 70 jaar geworden. Jan van Bemmel werd op 14 mei 1946 geboren op de boerderij in De Meije. De gebeurtenis die zijn leven zou bepalen was een ontsteking aan zijn heup. Als jongen van een jaar of tien lag hij een half jaar lang in het ziekenhuis in Gouda. Na dat halve jaar besloot de arts zijn heup vast te zetten met een ijzeren pin. Als gevolg daarvan heeft hij de rest van zijn leven mank gelopen. Altijd is hij zich de vraag blijven stellen of dat de juiste beslissing was en waarom juist hem dat was overkomen. Nadat hij de landbouwschool had gedaan bleef hij in het ouderlijk huis wonen om het familiebedrijf te runnen. Toen vader overleed, was hij de steun en toeverlaat van zijn moeder, die hij tot het laatst verzorgde. Het voortzetten van het familiebedrijf ging niet zonder problemen. Jan koos zijn eigen weg en ging naar Canada. Twaalf jaar lang werkte hij daar op zijn eigen bedrijf. Het kan haast niet anders dan dat hij daar de pijn verbeten heeft, met zijn heup die steeds slechter werd. Na twaalf jaar keerde hij terug naar Nederland. Hij heeft nog geprobeerd het bedrijf voort te zetten, maar eigenlijk ging het niet meer. Broeder van Bemmel was niet iemand die gemakkelijk over zijn geloof sprak. Wat mij opviel was dat hij uit Canada ook een orgel mee terug nam. Het orgel spelen en zingen was voor hem een manier om zijn geloof te beleven. Ongetwijfeld heeft hij ook vaak het vers uit psalm 25 gezongen dat op de rouwkaart stond afgedrukt: 'Here, maak mij uwe wegen, door uw Woord en Geest bekend.' Zo mogen wij hem herinneren, als een mens die door de tegenslag en moeiten van het leven heen, bleef zoeken naar de weg van God in zijn leven.

10 Overzicht kerkdiensten 23 april uur Kand. S.C. Honing, Bodegraven uur Mevr. S. Voskuil-Dijkshoorn, Berkel en Rodenrijs 1. Kerk / 2. Zending (Rik&Caroline) Jeugdcollectant: Marco v. Leeuwen Ouderling van dienst: Sjaak Okker A. Stolk / K. Bruggeman Kerkauto: C. Boer ( ) 30 april uur: Ds. M. van Dam, Baarn uur Dhr. J.P. Karstens, Leiden 1. Kerk / 2. Onderhoud Jeugdcollectant: Lennard v.d. Wind Ouderling van dienst: Krijn Takke D. v. Zoelen / K. Bruggeman Kerkauto: A. v.d. Bosch ( ) 7 mei uur: Ds. W.H.B. ten Voorde, Almere uur Ds. P.J. v.d. Ende, Rijnsburg 1. Kerk / 2. uitzending GZB Jeugdcollectant: Elise Boer Ouderling van dienst: Reinald Kwakernaak H. Oskam / A. Grootendorst Kerkauto: G. Groenewoud ( ) 14 mei uur: Ds. J.A. Berkheij, Woerden uur Ds. A.P. Berensen, Nieuw Vennep (zangdienst) 1. Kerk / 2. Ouderenwerk Jeugdcollectant: Mark Boer Ouderling van dienst: jaap Immerzeel K. Bruggeman / A. Stolk Kerkauto: K. Takke ( )

11 21 mei uur: Ds. P.J. Bakker, Den Haag uur Ds. B. Brunt, Alphen a/d Rijn 1. Kerk / 2. Zending (OM) Jeugdcollectant: Leonie v.d. Wind Ouderling van dienst: Piet Smit H. Oskam / A. Grootendorst Kerkauto: H.G. Niesing ( ) donderdag 25 mei 2017, Hemelvaartsdag uur: Dhr. G. de Haan, Harderwijk 1. Kerk / 2. Onderhoud Jeugdcollectant: Rick v.d. Knaap Ouderling van dienst: Sjaak Okker H. Oskam Kerkauto: S. Okker ( ) 28 mei uur: Dhr. E.J. Bergman, Katwijk uur Dhr. M. v.d. Linden, Katwijk 1. Kerk / 2. Diaconie (Compassion) Jeugdcollectant: Yvonne Boer Ouderling van dienst: Krijn Takke D. v. Zoelen / K. Bruggeman Kerkauto: D. Brak ( ) 4 juni 2017, eerste Pinksterdag uur: Kand. P. de Koning, Heteren uur Ds. F. Bos, Waddinxveen 1. Kerk / 2. Zending (Evangelische Hogeschool) Jeugdcollectant: Kiona de Heer Ouderling van dienst: Reinald Kwakernaak A. Stolk / M. Spits Kerkauto: J. de Vink ( ) 5 juni 2017, Openluchtdienst uur: Dhr. G. de Haan, Harderwijk met medewerking van de band Relion collecte: jaarproject Z&E, Rik&Caroline

12 11 juni 2017, Voorbereiding Heilig Avondmaal uur: Ds. T.L.J. Bos, Waddinxveen uur Dhr. G. Mollema, Veenendaal (jeugddienst) 1. Kerk / 2. Jeugdwerk Jeugdcollectant: Thijs v.d. Knaap Ouderling van dienst: Jaap Immerzeel A. Grootendorst Kerkauto: J.H. Verburg ( ) 18 juni 2017, Heilig Avondmaal uur: Ds. A.C. v. Alphen-Keijzer, Haastrecht uur Ds. J.B. Mulder, Hilversum 1. Kerk / 2. Diaconie (SDOK) / 3. tafelcollecte Jeugdcollectant: Maico de Heer Ouderling van dienst: Piet Smit A. Grootendorst / K. Bruggeman Kerkauto: J. Alblas ( ) 25 juni uur: Dhr. B. van Laar, Nieuw Vennep (gezinsdienst, afscheid KND) uur Ds. P.H. Zaadstra, Kockengen 1. Kerk / 2. Jeugdwerk Jeugdcollectant: Laurens v.d. Wind Ouderling van dienst: Sjaak Okker D. v. Zoelen / K. Bruggeman Kerkauto: C. Boer ( ) 2 juli uur: Ds. D.M. van der Wel, Langbroek uur Ds. A.P. Davelaar, Rotterdam 1. Kerk / 2. Onderhoud Ouderling van dienst: Krijn Takke A. Stolk / A. Grootendorst Kerkauto: A. v.d. Bosch ( ) verjaardagen 65+ Mevr. A. v. Oudenallen-Rodenburg, Breeveld 18, 3445 BB Woerden 26 mei Mevr. N. Immerzeel-v. Oudenallen, Voorweg 48A, 2431 AR Noorden 29 mei Mevr. R.M.J. v.d. Knaap-Groenendaal, Julianalaan 29, 3474 JN Zegveld 15 juni Mevr. M. Niesing-de Jong, Woerdense Verlaat 5, 3652 LC Woerdense Verlaat 28 juni

13 Oppasdienst De laatste tijd blijkt er geen behoefte meer aan de oppasdienst. Na overleg wordt het systeem hiervoor veranderd, maar er blijft wel mogelijkheid voor oppas. Er wordt een rooster in de hal en Schutse gehangen van degene die beschikbaar is voor de oppasdienst. Als er gasten arriveren met een kind(deren) voor de oppas, kan degene die de weekbrief uitdeelt, heel makkelijk de juiste persoon benaderen. Z&E commissie Sinds kort heeft de Zendings- en Evangelisatie commissie een andere samenstelling. Onlangs is er afscheid genomen van Arry Karsemeijer en Cora Verburg. Zij zijn vervangen door Anco de Heer en Jolanda Takke. Samen met Barbara Fontijn (voorzitster), Trudy Smit (secretaresse) en Floor v.d. Wind (vanuit de kerkenraad) vormen zij Z&E. Gezinsdienst 25 juni Op 25 juni is een gezinsdienst met het thema de muziek van God. Voorganger is de heer B. van Laar en de Ontmoetingsband zal spelen. Edwin Takke speelt in deze band. In deze dienst nemen we ook afscheid van kinderen van de Kindernevendienst die na de zomer naar de middelbare school gaan. Wij houden van Oranje Wij houden van oranje, wij houden Holland hoog: de zon, de zee, de stranden, de wind, de regenboog. Waar blank en bruin mag wonen, waar wappert rood, wit, blauw, laat daar rivieren stromen van liefde, recht en trouw. Wij houden van oranje, van vorst en van vorstin, hoera voor onze koning, hoera: de koningin! Houd hoop, geloof en liefde nog hoger dan de vlag het allerhoogst de liefde, vandaag en elke dag! (tekst; André F. Troost)

14 Openluchtdienst 2 e Pinksterdag Op 2 e Pinksterdag, 5 juni, is de Openluchtdienst op het plein voor de kerk. De aanvang is om 10.00u. De dienst wordt geleid door de heer G. de Haan en de band Relion verzorgt de muziek. Het thema is: de Heilige Geest, zweverig? Bloemen uit de Kerk de heer Arie Hoogendoorn de heer D. Kemp mevr. S. Slingerland mevr. B. Boer-Liebeton Mattheüs & Jolijn Riezebosch Tamara van Oudenallen en Friso de Jong de heer T. Fontijn mevr. Marjon Querreveld

15 Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar maart t/m mei 2017 Zo 7 mei Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk Kerkstraat 45 Zo 14 mei 9.30 Dienst met koor Nieuwkoop Hervormde kerk Reghthuysplein Zo 14 mei Taizé-viering Nieuwkoop Gereformeerde kerk Achterweg Zo 14 mei Zangavond Zwammerdam Dorpskerk Kerkplein 5 Zo 28 mei Sing- in dienst Woubrugge Dorpskerk Comriekade Toelichting: 7 mei Sing-in Nieuwveen: een uurtje zingen met elkaar naast een korte Bijbellezing, meditatie en gebed. Aanwezigen krijgen ook de gelegenheid om zelf liederen te kiezen uit het Nieuwe Liedboek en de Eigen Bundel van de Ontmoetingskerk. minste zitplaatsen. Kaarten verkrijgbaar bij de Gemakswinkel te Leimuiden. 14 mei Dienst met koor Nieuwkoop: ds. E. van Rooijen, Bleiswijk. M.m.v. Zanggroep 'Spirit'. 28 mei Sing -in dienst Woubrugge: Zangdienst o.l.v. Gretha Bregman Hoving. Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar maart t/m mei datum tijd dienst of activiteit plaats kerk of gebouw en adres Zo 7 mei Jeugddienst Ter Aar Hervormde Kerk Aardamseweg 3 Toelichting: 7 mei Jeugddienst Ter Aar: voorganger: ds. W.H. v. Boeijen. Muzikale begeleiding van een zangband.

16 Kwibuka door Rik en Caroline Mager Voor je deze blog leest, wil ik je eerst waarschuwen: dit verhaal kan schokkend zijn. En toch wil ik het delen, omdat het nog steeds realiteit is voor de mensen hier. Maar voel je vrij om dit stuk over te slaan. Vandaag is het 23 jaar geleden dat de genocide in Rwanda begon. Een tijd met traumatische gevolgen, tot op de dag van vandaag. Je merkt het overal om je heen. De sfeer is anders. De normaal zo gulle lach wordt nu een holle lach, om de pijn te verdrukken. Mensen proberen te vechten tegen hun tranen, maar het lukt nauwelijks. De genocide is nog niet voorbij. Niet in de herinnering van mensen. We hebben vandaag Ntarama bezocht, een dorpje op zo n 16 kilometer ten oosten van Kigali. Hier is de genocide al begonnen voor De Tutsi werden door de Hutu-regering in de jaren 60 naar dit gebied overgeplaatst. Er waren geen bomen, geen schaduw. Alleen een moeras met malariamuggen en de tseetseevlieg. Duizenden mensen lieten door deze dodelijke insecten het leven. Vanaf 1991 werden in dit gebied al regelmatig Tutsi massaal vermoord. Sommigen vluchtten in kerken, daar waren ze veilig. Anderen verstopten zich in het moeras. Op een gegeven moment werd ze verteld dat de rebellen weg waren en dat ze uit het moeras konden komen. Maar zodra ze de rand bereikten, werden ze genadeloos afgeslacht. Hun lichamen werden in de rivier gegooid en door krokodillen opgegeten. Maar het waren er zoveel, dat de krokodillen verzadigd waren en de lichamen tot aan het Victoriameer afdreven, zo n 400 kilometer verderop. Een Italiaanse vrijwilliger, Antonia Locatelli, probeerde destijds de wereld te laten weten wat er gebeurde. Een dag later werd ze doodgeschoten. Toen de genocide op 7 april 1994 begon, vluchtten vele Tutsi opnieuw naar de kerken, waaronder de kerk van Ntarama. Hier waren ze immers eerder veilig. Maar dit keer kwamen de rebellen de kerken binnen. Ze doodden iedereen die ze tegenkwamen met machetes. Baby s werden met hun hoofd tegen de muur geslagen. Een grote bloedvlek is een stille getuige. Ruim 5000 mensen kwamen om. Van zo n 260 mensen is een naam bekend. De anderen zijn gestorven in anonimiteit. Slechts een paar mensen wisten te overleven. Een van hen is Janvier, een jongen van destijds 14 jaar:

17 De rebellen zaten verspreid in de bosjes rond de kerk, voor de duur van 3-4 dagen. Op een morgen kwamen ze allemaal samen, achter soldaten en lokale politiemensen. Ze renden op ons af en begonnen op mensen in te hakken, zowel in de kerk als buiten. Mensen stierven zonder een woord te zeggen. Alles wat te horen was, was de commotie van de aanval. We waren als verlamd tussen de machetes en de kreten van de aanvallers. We waren bijna dood voor de fatale aanval begon. Mijn zus vroeg een Hutu de gunst om haar te doden zonder lijden. Hij antwoordde ja en trok haar aan haar arm naar buiten over het gras, waar hij haar met een steek doodde. Maar een buurvrouw riep dat ze zwanger was. En de man sneed haar buik open met een beweging van zijn mes. Dat is wat mijn ogen zagen. Ik kroop tussen de lichamen vandaan. Een jongen slaagde erin me met zijn metalen staaf te duwen en ik viel terug op de dode lichamen. Ik bewoog niet meer en deed alsof ik dood was. Op een gegeven moment voelde ik dat ik werd opgetild en ergens neergegooid. Andere mensen vielen bovenop me. Toen ik hoorde dat de rebellenleiders het teken gaven om terug te trekken, was ik compleet bedolven onder dode mensen. 1 En dan. Daar sta je, met je luxe westerse achtergrond. Een veilige kindertijd en adolescentie. Geen dreiging van oorlog. Altijd voldoende te eten. Altijd voldoende kleding in een prima kwaliteit. De kleding die in Nederland vaal was, lijkt hier gloednieuw. Wat kan ik doen? Ik sla een arm om de mensen heen. Ik geef ze een knuffel, met tranen in mijn ogen en een bloedend hart. Ik sta met lege handen, alleen het gebed van Franciscus van Assisi op mijn lippen: Heer, maak mij een instrument van Uw vrede, Laat mij liefde brengen waar haat heerst, Laat mij vergeven wie mij beledigde, Laat mij verzoenen wie in onmin leven, Laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, Laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, Laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, Laat mij licht brengen aan wie in duisternis is, Laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten, Niet begrepen te worden, maar te begrijpen, Niet bemind te worden, maar te beminnen. Want het is toch door te geven, dat men ontvangt Door te verliezen, dat men vindt Door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart Door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.