Voorwoord. april 2017, nummer 148. Beste lezer,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. april 2017, nummer 148. Beste lezer,"

Transcriptie

1

2

3 april 2017, nummer 148 Voorwoord Beste lezer, Als u dit leest hebben we het Paasfeest gevierd. Een nieuwe tijd is aangebroken was het laatste thema van het paasproject van de Kindernevendienst. In deze nieuwe tijd, deze nieuwe realiteit leven wij. De macht van het kwaad is gebroken. Wat er gebeurt in Syrië, de honger in Afrika, onrecht, dichtbij diep verdriet en moeite laten zien dat het kwaad nog niet weg is. Het laatste stukje in deze Rondom de Kerk maakt het kwaad bijna voelbaar, het gaat over de genocide in Rwanda. We bidden voor elkaar dat we, ondanks dat alles, verder kunnen kijken en kunnen leven vanuit de overwinning van onze Heer. Sjaak schrijft in dit nummer er meer over. Laten we ook om Gods genezende kracht vragen voor de bevolking in Rwanda. In dit nummer vindt u de gebruikelijke rubrieken, zoals het Interview. Compliment aan Anneke en Jaap, het is altijd weer boeiend om te lezen! In het vorige nummer hadden we aangegeven dat we in dit nummer Jan van Bemmel zouden gedenken, nog niet wetend dat we ook Henk Immerzeel gedenken in dit nummer. Binnenkort komt er ook een nieuwsbrief van Rik en Caroline Mager, helaas te laat om in dit nummer mee te nemen. De Redactie van Rondom de Kerk, John en Joke van Oudenallen Mirjam van der Knaap Leni de Jong PS De volgende redactievergadering is gepland op 19 juni

4 Vanuit de kerkenraadskamer De kern van Pasen Wanneer ik in de Bijbel lees, verwonder ik me iedere keer over de rijkdom van dit boek. Hoe vaak en hoe aandachtig ik de voor mij bekende teksten ook lees, altijd weer komen er nieuwe inzichten of word ik sterk bij bepaalde zaken bepaald. Op het moment dat ik dit stukje schrijf, hebben we in de morgendienst het verhaal van Zacheüs gelezen uit Johannes 19 vers 1 tot 10. Op weg naar Jeruzalem, vlak voor het Paasfeest, komt Jezus in Jericho. Daar treft hij Zacheüs de hoofdtollenaar aan, op de uitkijk in een boom. Hij zegt tegen hem: Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Jezus stelt hier geen vraag maar gebruikt het woord moet. Waarschijnlijk weet u wel wat dit met Zacheüs doet, lees het anders zelf nog even na. Voor mij opvallend is, dat Jezus dit doet terwijl hij onderweg is naar Jeruzalem, waar hij veroordeeld en terechtgesteld zal worden. Iets wat zo ingrijpend is zou voor mij het zicht op andere zaken wegnemen. Voor Jezus geldt dit niet. Even hiervoor heeft hij nog een blinde man genezen en nu ziet hij vol ontferming Zacheüs aan, roept hem bij zijn naam en neemt tijd voor hem. Wanneer Jezus even later hoort dat de mensen morrend tegen elkaar zeggen dat Jezus het huis van een zondig mens is binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht, vat hij zijn hele leven op aarde samen in de uitspraak: De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Mag Jezus ook uw huis binnengaan om er onderdak te krijgen? Als u zo gelukkig bent dat Hij al in u mag wonen, kijkt u dan ook met zijn ogen naar de wereld om u heen, om dit geweldige nieuws van redding en verlossing aan iedereen die u bereiken kunt bekend te maken? Laten we zo met elkaar Pasen vieren. Sjaak Okker. 5 En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zeide tot hem: Zacheüs, kom vlug naar beneden, want heden moet Ik in uw huis vertoeven. 6 En hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met blijdschap.

5 In memoriam Henk Immerzeel In de gemeente hebben we Hendrik Immerzeel herdacht. Tot op hoge leeftijd was hij nog heel vitaal, betrokken bij zijn gezin en actief in zijn tuin. Maar na een periode van afnemende gezondheid is hij op zondag 12 februari overleden, enkele dagen voor zijn 92ste verjaardag. Br. Immerzeel was al geruime tijd geen kerkganger meer. Er was iets gebeurd, waar hij niet overheen kon komen. Dat maakte een gesprek over het geloof vaak moeilijk. Maar hij ontmoette zijn Schepper nog wel in de natuur bijvoorbeeld in zijn tuin, die hij met zorg onderhield en die soms voorrang kreeg boven het andere werk dat gedaan moest worden. In de dienst, voorafgaande aan de begrafenis, lazen we Psalm 23, die gaat over Gods zorg voor Zijn schaapjes. We dachten aan donkere dalen die br. Immerzeel in zijn leven door moest: traumatiserende ervaringen van jongemannen die naar Indonesië werden gestuurd, het verlies van zijn moeder terwijl hij onderweg was naar Indonesië, zorgen in het gezin die je niet met een schop en een hark in de hand kunt wegwerken, de beperkingen die het ouder worden met zich meebrachten; maar de psalm eindigt met het thuiskomen bij God, waar je als gelovige rust mag vinden. We bidden dat dat tot troost mag zijn voor zr. Immerzeel, de kinderen en kleinkinderen; en in het bijzonder ook voor zijn zus. U mag zich ook in deze tijd laten leiden door de Herder! De zon schijnt altijd de verblindende schijn van het aardse genot weeft een donker gordijn om het wezen van God want ook al is Hij de bron van het eeuwige licht zoals een wolk voor de zon bedekt waanzin ons zicht wie de lust kan bedwingen en de hebzucht kan temmen zal Zijn glorie bezingen in ontelbaar veel stemmen

6 Kort verslag KERKENRAAD 16 januari 2017 Bezinning en gebed: Sjaak gaat voor in gebed en aansluitend lezen we uit de Bijbel Efeze 3: Hierin mogen we leren dat door de Heilige Geest ons geloof verdiept: breder, langer, dieper en hoger. Door Gods volkomenheid mogen we volstromen met geloof. Vanuit het Gzb-boekje behandelen we hoofdstuk 4. Ook door met elkaar te praten over het geloof (bijv. na de dienst) verdiept ons geloof. Mirjam vd Knaap en Patrick Domburg schuiven aan namens de beroepingscommissie en met elkaar zingen we OTH 357. Hierna behandelen we gedeeltelijk agendapunt 6.1. Beroepingscie: voorstel beroepen dhr. Van Dijk. De beroepingscommissie heeft een schriftelijke overdracht opgesteld over de gevolgde procedure en zij draagt unaniem de heer Van Dijk aan en stelt voor hem te beroepen als predikant voor de gemeentes ZH en WV. Beroepingscommissie: voorstel beroepen dhr. Van Dijk De KR besluit verder te gaan met de voorgestelde kandidaatstelling.dit houdt in dat er een zondag wordt vrijgemaakt om de heer Van Dijk te laten voorgaan. Voor de volgende KR-vergadering wordt dhr. Van Dijk uitgenodigd. Uitzenddienst De uitnodigingen zijn de deur uit (200 st.) Er zullen 2 collectes gehouden worden. De organisatie is in handen van de thuisfrontcommissie. Censura Morum ivm HA : Er zijn geen bezwaren om met elkaar Heilig Avondmaal te vieren. Functiebeschrijving BMW Aanpassing van de tekst. De kerkenraad: (a) kan per wijk bezoekmedewerkers benoemen die de wijkouderlingen bijstaan in zijn/haar bezoekwerk. (d) organiseert minimaal eenmaal etc. De bezoekmedewerker: (d)overlegt regelmatig met de wijkouderlingen over de werkzaamheden. Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 16 januari Ingekomen post Penningmeester: registratie verbintenissen. Het systeem registreert huwelijken etc. Dit is info voor de wijkouderling. Een mail over een interview met Ds. De Reuver. Hierin laat hij zich uit over de Koran en de 10 geboden. Wordt meegenomen naar volgende KR-vergadering Ingekomen brief: Hierin wordt de bezorgdheid uitgesproken betreffende de hoeveelheid collectes voor GZB/uitzending Rik en Caroline. Door te collecteren voor de uitzending dienen wij twee doelen, te weten evangelisatie (Rik als toeruster) en diaconaat (voedselproject waar Caroline zich voor in zet). Er zijn daarom drie collectes diaconie en drie collectes Z&E geoormerkt voor dit doel. Jeugdwerk: Voor de club zoekt men een vrijwilliger/medewerker om de kinderen (groep 4-8) een half uur op te vangen. Z&E commissie: De Sleutelbloem is bezocht. Rondvraag De penningmeester heeft gevraagd de voor hem bestemde post in of bij de kluis te leggen. De datum van RdK wordt vervroegd van 20 naar 13 februari i.v.m. de gemeenteavond. Sluiting: we sluiten de vergadering met gebed.

7 Kort verslag KERKENRAAD: 13 februari 2017 Bezinning en gebed: Sjaak gaat voor in gebed en aansluitend behandelen we hoofdstuk 5 uit Breder, langer, hoger, dieper, naar aanleiding van Jesaja 32. Hierin wordt een rechtvaardige samenleving beschreven. Wij benoemen dat armoede en eenzaamheid niet in onze samenleving thuishoren. Vervolgens overdenken wij wat wij kunnen betekenen voor de mensen om ons heen. Het huiskamerproject en de Dorcas-actie zijn goede initiatieven. We concluderen dat als je in dienst van Jezus wilt staan, je ruimte moet maken in de agenda voor de mensen om je heen. Jan Hoogendoorn, de penningmeester is aangeschoven en we behandelen het agendapunt financiën Kerk. Financiën kerk: Jan geeft een toelichting op balans + exploitatierekening 2016 en begroting 2017 van de kerk. Dotatie jeugdwerk: Jan neemt contact op met de jeugdraad over de storting. De korting kleine gemeente loopt af in In 2018 moeten we meer betalen. Het is belangrijk de gemeente hier op voor te bereiden. Het College van kerkrentmeesters probeert nog via een bezwaar bij Beleidscommissie predikantstraktementen, uitstel te krijgen van invoering van de regeling. Sjaak bedankt Jan voor zijn inzet en de hoeveelheid werk. Beroepingscommissie: Zondag 19 februari gaat Jan-Willem van Dijk voor in ZH. Er gaat een afvaardiging van onze gemeente heen. Zondag 26 februari is hij voorganger in WV. Daarna is er koffiedrinken. Jan-Willem is uitgenodigd voor de KR op maandag 13 maart. Jaarvergadering 8 maart 2017: Agenda: Bevat geen actiepunten omdat vragen voor de rondvraag niet meer schriftelijk vooraf worden ingediend. Thema bij punt 8: verslag van de beroepingscommissie. Evaluatie schoolzondag 5 februari Noorden Mooie dienst met redelijke belangstelling. Ook een aantal buitenkerkelijken. Evaluatie afscheidsdienst. Fantastische dienst. De essentie van de preek met betrekking tot de uitzending lag niet voor de hand. Alles was goed geregeld. Pluim voor alle mensen die geholpen hebben. Er waren wel erg veel banken gereserveerd voor genodigden. Aandachtspunten bij grote activiteit: Parkeren (regelen ook op parkeerterrein Oudenallen en schoolplein); Microfoon kerk is in de Schutse goed te verstaan en die van de band niet. Evaluatie pastoraal overleg 18 januari: Het is goed te weten wat de contactdames doen. Er zijn leerzame tips uitgewisseld. Verslag van de GLS: Het waren interessante dagen. Leiding geven is mensen brengen van A naar B en veel meer dan op de schapen passen. Inwerking nieuwe ambtsdragers: Naar aanleiding van de recente Heilig Avondmaalsviering wordt stilgestaan bij het inwerken van nieuwe ambtsdragers. Er is een draaiboek en er wordt meegelopen met een ervaren diaken. We constateren dat het hier een ongelukkige samenloop van omstandigheden is geweest. Ingekomen/verzonden post Ingekomen van Gem. Noorden: dhr. C.A. van Vliet en mw. H.J. Stalman Korte Meentweg 14. Steunpunt PKN Heerjansdam: Er zijn geen gemeenteadviseurs meer. Bij vragen kan je terecht bij Team ondersteuning gemeente in Utrecht. Bij beleidsvragen kan contact worden opgenomen met het kerkadviesteam; Jeugdwerk: De collecte van de jeugddienst van 10 september wordt voor De Hoop. Het is een wisseling met een collecte op 19 maart. Z&E commissie Anco de Heer is in Z&E commissie gekomen Sluiting: We sluiten de vergadering af met gebed.

8 Jaarverslag 2016 Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat 2016 is het jaar waarin we afscheid hebben genomen van ds. Rik Mager, nadat hij zeven jaar onze voorganger is geweest. Op 4 september is de afscheidsdienst. Een echt afscheid wordt het niet, omdat wij samen met PG Zevenhoven de uitzendende gemeente zijn naar Rwanda voor Rik en Caroline. Het is het jaar van (opnieuw) visie krijgen voor zending; beseffen dat God een wereldwijde kerk heeft en van nieuwe begrippen zoals thuisfrontcommissie. Door het vertrek van ds. Rik is het ook het jaar geworden van nadenken over een nieuwe voorganger, profielschets, beroepingscommissie, consulentschap, solvabiliteitsverklaring enz. Wij blijven samenwerken met de Prot. Gemeente Zevenhoven en willen weer gezamenlijk een nieuwe voorganger beroepen. De verdeling predikantsplaats blijft ZH/WV 60/40 en de preekbeurten 50/50, vanwege de verdeling pastoraat. Elke zondag is er de Eredienst, naast de lofzang die toegezonden wordt aan onze hemelse Vader is er de verkondiging. We worden wekelijks toegerust te groeien in geloof en levenshouding om een discipel van Jezus te zijn. Wij willen een gastvrije gemeente zijn met oog voor de mensen om ons heen, denk aan het Huiskamerproject, Hart voor ons dorp en de wekelijkse bloemengroet. Er zijn diverse bijzondere diensten geweest o.a.: Oecumenische dienst met de RK-Noorden tijdens de week van Gebed 21 januari; Schoolkerkdienst 7 februari; Openluchtdienst 2 e Pinksterdag; Belijdenisdienst van Annelies Okker 10 juli; gezamenlijke dienst in de Herv. Kerk te Noorden tijdens de vredesweek 21 september. Er zijn diensten geweest voor speciale doelgroepen zoals jeugd- en gezinsdiensten en zangdiensten. Het Heilig Avondmaal is vijf keer gevierd. Naast de vorming tijdens de eredienst is er ook aandacht voor groei in de gemeente gedurende de week. Elke Kerkenraad begint met bezinning. Wij kennen de GemeenteGroeiGroep, catechese, Alpha Youth en het jeugdwerk. De jeugdclubs voor kinderen in de leeftijd van de basisschool loopt goed. Er komen ook een aantal buitenkerkelijke kinderen. De belangstelling voor de 16-/16+ club is minimaal en vanuit onze gemeente zelfs geen. Dit heeft de jeugdraad voorgelegd aan de beide KR. In de gezamenlijke vergadering in mei is besloten voor een jaar te stoppen met deze club. De Herv. Gemeente zoekt een andere invulling. Op de 5 e vrijdag van de maand is er een activiteit in combinatie met Crosspoint, JV Zevenhoven en de Herv. Gemeente. De jeugd van onze gemeente wordt dan ook uitgenodigd. Het ontmoeten, wat een belangrijk onderdeel is van jeugdclub, doen de jongeren bij eredienst en catechisatie. Zoals gezegd is er jaarlijks een overleg met de Herv. Gemeente Noorden. Aan de orde komen dan, naast kennismaking en opening de gezamenlijke activiteiten zoals Rock 4 Kids, schooldienst, Ouderencontactmiddag, gezamenlijke dienst tijdens de vredesweek etc. Voor het draaiende houden van de kerk zijn heel veel vrijwilligers actief, zoals oppas, leiding kindernevendienst, koffieschenken, verjaardagsfonds, penningmeester, college kerkrentmeesters, redactie Rondom de Kerk, organisatie Paasontbijt, startzondag, verjaardagsbusje, zangdienstcie, contactmedewerkers. Kortom teveel om op te noemen. En er zijn dit jaar nog werkzaamheden bijgekomen. Na vijftien jaar heeft Leon Alblas het hoofd-kosterschap neergelegd. Er wordt nu gewerkt met vier vrijwilligers voor de kosterdiensten en een team van vrijwilligers voor schoonmaak van kerk en Schutse. Arry Karsemeijer is vaste notulist van de KR geworden. Met het vertrek van ds. Mager constateert de kerkenraad dat het pastoraat minder aandacht zal krijgen. Besloten wordt om naast Gert Groenewoud, die nog tot medio 2017 BMW is,

9 weer twee extra BMW in te zetten en Annie van der Sar en Els Okker worden hiervoor gevraagd. Op 31 december 2016 bedraagt het aantal leden 179, waarvan 97 belijdend, 66 dooplid en 16 via register bijzonder betrokken. Tijdens de ALV van maart 2016 blijkt de jaarrekening 2015 positief af te sluiten met een klein saldo en er is een sluitende begroting voor Dit jaarverslag eindigt met weergave van de wens van ds. Rik Mager voor de gemeente van WV en beschreven in de Rondom de Kerk van juli Mijn wens voor WV is dat men meer gaat leven vanuit de schatten die de Bijbel ons aanreikt. Dat men meer gaat leven uit de kracht van de Heilige Geest WV is een fijne gemeente, maar men doet zichzelf soms te kort. Je bent vaak geneigd te zien wat niet goed gaat, maar in feite zijn wij de koning te rijk. Februari 2017, Aagje de Vink-Noordegraaf In Memoriam Jan van Bemmel Zaterdag 25 februari is Jan van Bemmel begraven. Nadat hij die zondagavond nog de kerkdienst bezocht had, werd hij maandagochtend in zijn stoel gevonden. Hij is onverwacht als gevolg van een hartfalen overleden. Hij is 70 jaar geworden. Jan van Bemmel werd op 14 mei 1946 geboren op de boerderij in De Meije. De gebeurtenis die zijn leven zou bepalen was een ontsteking aan zijn heup. Als jongen van een jaar of tien lag hij een half jaar lang in het ziekenhuis in Gouda. Na dat halve jaar besloot de arts zijn heup vast te zetten met een ijzeren pin. Als gevolg daarvan heeft hij de rest van zijn leven mank gelopen. Altijd is hij zich de vraag blijven stellen of dat de juiste beslissing was en waarom juist hem dat was overkomen. Nadat hij de landbouwschool had gedaan bleef hij in het ouderlijk huis wonen om het familiebedrijf te runnen. Toen vader overleed, was hij de steun en toeverlaat van zijn moeder, die hij tot het laatst verzorgde. Het voortzetten van het familiebedrijf ging niet zonder problemen. Jan koos zijn eigen weg en ging naar Canada. Twaalf jaar lang werkte hij daar op zijn eigen bedrijf. Het kan haast niet anders dan dat hij daar de pijn verbeten heeft, met zijn heup die steeds slechter werd. Na twaalf jaar keerde hij terug naar Nederland. Hij heeft nog geprobeerd het bedrijf voort te zetten, maar eigenlijk ging het niet meer. Broeder van Bemmel was niet iemand die gemakkelijk over zijn geloof sprak. Wat mij opviel was dat hij uit Canada ook een orgel mee terug nam. Het orgel spelen en zingen was voor hem een manier om zijn geloof te beleven. Ongetwijfeld heeft hij ook vaak het vers uit psalm 25 gezongen dat op de rouwkaart stond afgedrukt: 'Here, maak mij uwe wegen, door uw Woord en Geest bekend.' Zo mogen wij hem herinneren, als een mens die door de tegenslag en moeiten van het leven heen, bleef zoeken naar de weg van God in zijn leven.

10 Overzicht kerkdiensten 23 april uur Kand. S.C. Honing, Bodegraven uur Mevr. S. Voskuil-Dijkshoorn, Berkel en Rodenrijs 1. Kerk / 2. Zending (Rik&Caroline) Jeugdcollectant: Marco v. Leeuwen Ouderling van dienst: Sjaak Okker A. Stolk / K. Bruggeman Kerkauto: C. Boer ( ) 30 april uur: Ds. M. van Dam, Baarn uur Dhr. J.P. Karstens, Leiden 1. Kerk / 2. Onderhoud Jeugdcollectant: Lennard v.d. Wind Ouderling van dienst: Krijn Takke D. v. Zoelen / K. Bruggeman Kerkauto: A. v.d. Bosch ( ) 7 mei uur: Ds. W.H.B. ten Voorde, Almere uur Ds. P.J. v.d. Ende, Rijnsburg 1. Kerk / 2. uitzending GZB Jeugdcollectant: Elise Boer Ouderling van dienst: Reinald Kwakernaak H. Oskam / A. Grootendorst Kerkauto: G. Groenewoud ( ) 14 mei uur: Ds. J.A. Berkheij, Woerden uur Ds. A.P. Berensen, Nieuw Vennep (zangdienst) 1. Kerk / 2. Ouderenwerk Jeugdcollectant: Mark Boer Ouderling van dienst: jaap Immerzeel K. Bruggeman / A. Stolk Kerkauto: K. Takke ( )

11 21 mei uur: Ds. P.J. Bakker, Den Haag uur Ds. B. Brunt, Alphen a/d Rijn 1. Kerk / 2. Zending (OM) Jeugdcollectant: Leonie v.d. Wind Ouderling van dienst: Piet Smit H. Oskam / A. Grootendorst Kerkauto: H.G. Niesing ( ) donderdag 25 mei 2017, Hemelvaartsdag uur: Dhr. G. de Haan, Harderwijk 1. Kerk / 2. Onderhoud Jeugdcollectant: Rick v.d. Knaap Ouderling van dienst: Sjaak Okker H. Oskam Kerkauto: S. Okker ( ) 28 mei uur: Dhr. E.J. Bergman, Katwijk uur Dhr. M. v.d. Linden, Katwijk 1. Kerk / 2. Diaconie (Compassion) Jeugdcollectant: Yvonne Boer Ouderling van dienst: Krijn Takke D. v. Zoelen / K. Bruggeman Kerkauto: D. Brak ( ) 4 juni 2017, eerste Pinksterdag uur: Kand. P. de Koning, Heteren uur Ds. F. Bos, Waddinxveen 1. Kerk / 2. Zending (Evangelische Hogeschool) Jeugdcollectant: Kiona de Heer Ouderling van dienst: Reinald Kwakernaak A. Stolk / M. Spits Kerkauto: J. de Vink ( ) 5 juni 2017, Openluchtdienst uur: Dhr. G. de Haan, Harderwijk met medewerking van de band Relion collecte: jaarproject Z&E, Rik&Caroline

12 11 juni 2017, Voorbereiding Heilig Avondmaal uur: Ds. T.L.J. Bos, Waddinxveen uur Dhr. G. Mollema, Veenendaal (jeugddienst) 1. Kerk / 2. Jeugdwerk Jeugdcollectant: Thijs v.d. Knaap Ouderling van dienst: Jaap Immerzeel A. Grootendorst Kerkauto: J.H. Verburg ( ) 18 juni 2017, Heilig Avondmaal uur: Ds. A.C. v. Alphen-Keijzer, Haastrecht uur Ds. J.B. Mulder, Hilversum 1. Kerk / 2. Diaconie (SDOK) / 3. tafelcollecte Jeugdcollectant: Maico de Heer Ouderling van dienst: Piet Smit A. Grootendorst / K. Bruggeman Kerkauto: J. Alblas ( ) 25 juni uur: Dhr. B. van Laar, Nieuw Vennep (gezinsdienst, afscheid KND) uur Ds. P.H. Zaadstra, Kockengen 1. Kerk / 2. Jeugdwerk Jeugdcollectant: Laurens v.d. Wind Ouderling van dienst: Sjaak Okker D. v. Zoelen / K. Bruggeman Kerkauto: C. Boer ( ) 2 juli uur: Ds. D.M. van der Wel, Langbroek uur Ds. A.P. Davelaar, Rotterdam 1. Kerk / 2. Onderhoud Ouderling van dienst: Krijn Takke A. Stolk / A. Grootendorst Kerkauto: A. v.d. Bosch ( ) verjaardagen 65+ Mevr. A. v. Oudenallen-Rodenburg, Breeveld 18, 3445 BB Woerden 26 mei Mevr. N. Immerzeel-v. Oudenallen, Voorweg 48A, 2431 AR Noorden 29 mei Mevr. R.M.J. v.d. Knaap-Groenendaal, Julianalaan 29, 3474 JN Zegveld 15 juni Mevr. M. Niesing-de Jong, Woerdense Verlaat 5, 3652 LC Woerdense Verlaat 28 juni

13 Oppasdienst De laatste tijd blijkt er geen behoefte meer aan de oppasdienst. Na overleg wordt het systeem hiervoor veranderd, maar er blijft wel mogelijkheid voor oppas. Er wordt een rooster in de hal en Schutse gehangen van degene die beschikbaar is voor de oppasdienst. Als er gasten arriveren met een kind(deren) voor de oppas, kan degene die de weekbrief uitdeelt, heel makkelijk de juiste persoon benaderen. Z&E commissie Sinds kort heeft de Zendings- en Evangelisatie commissie een andere samenstelling. Onlangs is er afscheid genomen van Arry Karsemeijer en Cora Verburg. Zij zijn vervangen door Anco de Heer en Jolanda Takke. Samen met Barbara Fontijn (voorzitster), Trudy Smit (secretaresse) en Floor v.d. Wind (vanuit de kerkenraad) vormen zij Z&E. Gezinsdienst 25 juni Op 25 juni is een gezinsdienst met het thema de muziek van God. Voorganger is de heer B. van Laar en de Ontmoetingsband zal spelen. Edwin Takke speelt in deze band. In deze dienst nemen we ook afscheid van kinderen van de Kindernevendienst die na de zomer naar de middelbare school gaan. Wij houden van Oranje Wij houden van oranje, wij houden Holland hoog: de zon, de zee, de stranden, de wind, de regenboog. Waar blank en bruin mag wonen, waar wappert rood, wit, blauw, laat daar rivieren stromen van liefde, recht en trouw. Wij houden van oranje, van vorst en van vorstin, hoera voor onze koning, hoera: de koningin! Houd hoop, geloof en liefde nog hoger dan de vlag het allerhoogst de liefde, vandaag en elke dag! (tekst; André F. Troost)

14 Openluchtdienst 2 e Pinksterdag Op 2 e Pinksterdag, 5 juni, is de Openluchtdienst op het plein voor de kerk. De aanvang is om 10.00u. De dienst wordt geleid door de heer G. de Haan en de band Relion verzorgt de muziek. Het thema is: de Heilige Geest, zweverig? Bloemen uit de Kerk de heer Arie Hoogendoorn de heer D. Kemp mevr. S. Slingerland mevr. B. Boer-Liebeton Mattheüs & Jolijn Riezebosch Tamara van Oudenallen en Friso de Jong de heer T. Fontijn mevr. Marjon Querreveld

15 Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar maart t/m mei 2017 Zo 7 mei Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk Kerkstraat 45 Zo 14 mei 9.30 Dienst met koor Nieuwkoop Hervormde kerk Reghthuysplein Zo 14 mei Taizé-viering Nieuwkoop Gereformeerde kerk Achterweg Zo 14 mei Zangavond Zwammerdam Dorpskerk Kerkplein 5 Zo 28 mei Sing- in dienst Woubrugge Dorpskerk Comriekade Toelichting: 7 mei Sing-in Nieuwveen: een uurtje zingen met elkaar naast een korte Bijbellezing, meditatie en gebed. Aanwezigen krijgen ook de gelegenheid om zelf liederen te kiezen uit het Nieuwe Liedboek en de Eigen Bundel van de Ontmoetingskerk. minste zitplaatsen. Kaarten verkrijgbaar bij de Gemakswinkel te Leimuiden. 14 mei Dienst met koor Nieuwkoop: ds. E. van Rooijen, Bleiswijk. M.m.v. Zanggroep 'Spirit'. 28 mei Sing -in dienst Woubrugge: Zangdienst o.l.v. Gretha Bregman Hoving. Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar maart t/m mei datum tijd dienst of activiteit plaats kerk of gebouw en adres Zo 7 mei Jeugddienst Ter Aar Hervormde Kerk Aardamseweg 3 Toelichting: 7 mei Jeugddienst Ter Aar: voorganger: ds. W.H. v. Boeijen. Muzikale begeleiding van een zangband.

16 Kwibuka door Rik en Caroline Mager Voor je deze blog leest, wil ik je eerst waarschuwen: dit verhaal kan schokkend zijn. En toch wil ik het delen, omdat het nog steeds realiteit is voor de mensen hier. Maar voel je vrij om dit stuk over te slaan. Vandaag is het 23 jaar geleden dat de genocide in Rwanda begon. Een tijd met traumatische gevolgen, tot op de dag van vandaag. Je merkt het overal om je heen. De sfeer is anders. De normaal zo gulle lach wordt nu een holle lach, om de pijn te verdrukken. Mensen proberen te vechten tegen hun tranen, maar het lukt nauwelijks. De genocide is nog niet voorbij. Niet in de herinnering van mensen. We hebben vandaag Ntarama bezocht, een dorpje op zo n 16 kilometer ten oosten van Kigali. Hier is de genocide al begonnen voor De Tutsi werden door de Hutu-regering in de jaren 60 naar dit gebied overgeplaatst. Er waren geen bomen, geen schaduw. Alleen een moeras met malariamuggen en de tseetseevlieg. Duizenden mensen lieten door deze dodelijke insecten het leven. Vanaf 1991 werden in dit gebied al regelmatig Tutsi massaal vermoord. Sommigen vluchtten in kerken, daar waren ze veilig. Anderen verstopten zich in het moeras. Op een gegeven moment werd ze verteld dat de rebellen weg waren en dat ze uit het moeras konden komen. Maar zodra ze de rand bereikten, werden ze genadeloos afgeslacht. Hun lichamen werden in de rivier gegooid en door krokodillen opgegeten. Maar het waren er zoveel, dat de krokodillen verzadigd waren en de lichamen tot aan het Victoriameer afdreven, zo n 400 kilometer verderop. Een Italiaanse vrijwilliger, Antonia Locatelli, probeerde destijds de wereld te laten weten wat er gebeurde. Een dag later werd ze doodgeschoten. Toen de genocide op 7 april 1994 begon, vluchtten vele Tutsi opnieuw naar de kerken, waaronder de kerk van Ntarama. Hier waren ze immers eerder veilig. Maar dit keer kwamen de rebellen de kerken binnen. Ze doodden iedereen die ze tegenkwamen met machetes. Baby s werden met hun hoofd tegen de muur geslagen. Een grote bloedvlek is een stille getuige. Ruim 5000 mensen kwamen om. Van zo n 260 mensen is een naam bekend. De anderen zijn gestorven in anonimiteit. Slechts een paar mensen wisten te overleven. Een van hen is Janvier, een jongen van destijds 14 jaar:

17 De rebellen zaten verspreid in de bosjes rond de kerk, voor de duur van 3-4 dagen. Op een morgen kwamen ze allemaal samen, achter soldaten en lokale politiemensen. Ze renden op ons af en begonnen op mensen in te hakken, zowel in de kerk als buiten. Mensen stierven zonder een woord te zeggen. Alles wat te horen was, was de commotie van de aanval. We waren als verlamd tussen de machetes en de kreten van de aanvallers. We waren bijna dood voor de fatale aanval begon. Mijn zus vroeg een Hutu de gunst om haar te doden zonder lijden. Hij antwoordde ja en trok haar aan haar arm naar buiten over het gras, waar hij haar met een steek doodde. Maar een buurvrouw riep dat ze zwanger was. En de man sneed haar buik open met een beweging van zijn mes. Dat is wat mijn ogen zagen. Ik kroop tussen de lichamen vandaan. Een jongen slaagde erin me met zijn metalen staaf te duwen en ik viel terug op de dode lichamen. Ik bewoog niet meer en deed alsof ik dood was. Op een gegeven moment voelde ik dat ik werd opgetild en ergens neergegooid. Andere mensen vielen bovenop me. Toen ik hoorde dat de rebellenleiders het teken gaven om terug te trekken, was ik compleet bedolven onder dode mensen. 1 En dan. Daar sta je, met je luxe westerse achtergrond. Een veilige kindertijd en adolescentie. Geen dreiging van oorlog. Altijd voldoende te eten. Altijd voldoende kleding in een prima kwaliteit. De kleding die in Nederland vaal was, lijkt hier gloednieuw. Wat kan ik doen? Ik sla een arm om de mensen heen. Ik geef ze een knuffel, met tranen in mijn ogen en een bloedend hart. Ik sta met lege handen, alleen het gebed van Franciscus van Assisi op mijn lippen: Heer, maak mij een instrument van Uw vrede, Laat mij liefde brengen waar haat heerst, Laat mij vergeven wie mij beledigde, Laat mij verzoenen wie in onmin leven, Laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, Laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, Laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, Laat mij licht brengen aan wie in duisternis is, Laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten, Niet begrepen te worden, maar te begrijpen, Niet bemind te worden, maar te beminnen. Want het is toch door te geven, dat men ontvangt Door te verliezen, dat men vindt Door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart Door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Voorwoord. September 2016, nummer 144

Voorwoord. September 2016, nummer 144 September 2016, nummer 144 Voorwoord In de vorige Rondom de Kerk stond het vermeld: de volgende redactievergadering is gepland op 15 augustus en dat voelde nog als midden in de vakantie. Maar velen waren

Nadere informatie

Waarom een Zondagboek?

Waarom een Zondagboek? Waarom een Zondagboek? Voor jou Op zondag ga je naar de kerk. Misschien vind je dat wel heel gewoon. Dat doen we toch altijd? Maar eigenlijk is het heel bijzonder. Want in de kerk luisteren we naar de

Nadere informatie

Voorwoord. december 2016, nummer 146

Voorwoord. december 2016, nummer 146 december 2016, nummer 146 Voorwoord Wellicht nog bekend de oude woorden: uren, dagen, jaren vliegen als een schaduw heen. Dat gevoel bekruipt me even nu ik dit voorwoord schrijf. Alsof ik de e-mail aan

Nadere informatie

Liturgie voor de gezinsdienst zondag 5 februari 2017 Aanvang: uur. Thema: Voetsporen. dienst 5 : uur. ds. Hans van Ark.

Liturgie voor de gezinsdienst zondag 5 februari 2017 Aanvang: uur. Thema: Voetsporen. dienst 5 : uur. ds. Hans van Ark. Liturgie voor de gezinsdienst zondag 5 februari 2017 Aanvang: 10.00 uur Thema: Voetsporen gezins februari 10;00 Hervormde Den Ham uur dienst thema 5 : kerk & Gospel popkoor SING! uit Daarle voet sporen

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer. Jeugddienst. 5 juni 2016 AAN DE JEUGDDIENST WERKEN MEE:

Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer. Jeugddienst. 5 juni 2016 AAN DE JEUGDDIENST WERKEN MEE: Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer Jeugddienst 5 juni 2016 AAN DE JEUGDDIENST WERKEN MEE: Voorganger: Ds. F. den Oudsten uit Bruinisse Zang en begeleiding samenzang door de band bestaande

Nadere informatie

Voorbereiding: L14206

Voorbereiding: L14206 1 Voorbereiding: V : Onze hulp is in de naam van de Heer G : die hemel en aarde gemaakt V : God, kom tot ons G : en doe ons weer leven met hart en ziel. V : Laat ons in Christus uw liefde zien G : dat

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

17 september 2017 Aanvang: 18.30uur

17 september 2017 Aanvang: 18.30uur Familiedienst Thema: Kom uit de boom 17 september 2017 Aanvang: 18.30uur Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Oud-Vossemeer Met medewerking van: Voorganger: Erik Tramper Organist: Maarten van der Kooij

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

orde van de dienst op de eerste zondag van het kerstfeest 27 december 2009 in de kerk te Nieuw Beerta

orde van de dienst op de eerste zondag van het kerstfeest 27 december 2009 in de kerk te Nieuw Beerta orde van de dienst op de eerste zondag van het kerstfeest 27 december 2009 in de kerk te Nieuw Beerta in deze dienst gedenken wij de 100 ste geboortedag van ds. B. J. Ader op 30 december 1909 organist:

Nadere informatie

Voor de eredienst op Zondag 1 juli 2018 om uur in de PKN kerk aan de Mente te Schoonebeek

Voor de eredienst op Zondag 1 juli 2018 om uur in de PKN kerk aan de Mente te Schoonebeek Voor de eredienst op Zondag 1 juli 2018 om 10.00 uur in de PKN kerk aan de Mente te Schoonebeek Voorganger : ds. Chienus Schokker Ouderling van dienst: mevrouw Miny Elzing-Ellen Diaken van dienst : mevrouw

Nadere informatie

Kinderdienst 12 februari 2017

Kinderdienst 12 februari 2017 Kinderdienst 12 februari 2017 Zacheüs: vriend of vijand? Voorganger Organist Koor : Ds. C.D. van Alphen : Danny Spaans : K@njerkidZ! o.l.v. Erik Olislagers & Elly Korbijn Welkom Mededelingen door ouderling

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Ruimteviering. Zondag 23 september uur Gudulakerk Lochem

Ruimteviering. Zondag 23 september uur Gudulakerk Lochem Ruimteviering Zondag 23 september 2018 10.00 uur Gudulakerk Lochem Deze dienst is voorbereid door Arjan Klein Hazebroek, Henk Smit en Jacqueline van Dop. M.m.v. Pieter Dronkers namens PAX Piano en orgel:

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

Binnenkomst in stilte in de donkere kerk. We zingen:

Binnenkomst in stilte in de donkere kerk. We zingen: Jaargang 8, nummer 19 Voorganger: ds. Piet Jan Rebel Koor o.l.v. Tanja van Dijk Piano: Myrre van Dijk, David van Dijk Zaterdag 20 april 2019 Paaswake Een nacht vol hoop Binnenkomst in stilte in de donkere

Nadere informatie

Liturgie van zondag 24 februari in de Hervormde Dorpskerk. Aanvang uur

Liturgie van zondag 24 februari in de Hervormde Dorpskerk. Aanvang uur Liturgie van zondag 24 februari 2019 in de Hervormde Dorpskerk Aanvang 14.30 uur Zing allemaal en maak muziek! De dienst wordt geleid door dominee David ten Voorde. Muzikale medewerking wordt verleend

Nadere informatie

Thema: Een goed gesprek

Thema: Een goed gesprek Liturgie voor de ochtenddienst op 1 e adventzondag, zondag 3 december 2017, in de Hervormde gemeente te Den Ham. Aanvang: 10.00 uur. Thema: Een goed gesprek Voorganger: Ds. H.M. Klaassen Ouderling van

Nadere informatie

13 september uur Jannes M - preek van R Vreugdenhil

13 september uur Jannes M - preek van R Vreugdenhil 13 september 2015 10.00 uur Jannes M - preek van R Vreugdenhil belijdenis van afhankelijkheid zegengroet zingen GK psalm 84:1,2 zingen LvdK 328:1 / LB 314:1 schuldbelijdenis zingen Lvdk 328:2 / LB 314:2

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN Voorganger : Ds. Matthijs Glastra Welkom Zingen: Lied 634 - we gaan staan 1.U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer! Alle mens'lijk

Nadere informatie

Voorwoord. Januari 2017, nummer 147. Beste lezer,

Voorwoord. Januari 2017, nummer 147. Beste lezer, Januari 2017, nummer 147 Voorwoord Beste lezer, Hiermee ontvangt u nummer 147 van Rondom de Kerk. Terugrekenend zou dat betekenen dat Rondom de Kerk zo n 24 jaar al verschijnt. Heeft iemand nog het eerste

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 3 juni 2018 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel Organist:

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

De Leidraad. Kerstnachtdienst 24 december 2017

De Leidraad. Kerstnachtdienst 24 december 2017 Orde van dienst De Leidraad ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Kerstnachtdienst 24 december 2017 Voorganger: Ds. Nel van Dorp Organist: Patrick Hopper M.m.v. De Zanggroep olv Vigilia

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Zondag 18 November 2018 Viering heilig Avondmaal/lopend

Zondag 18 November 2018 Viering heilig Avondmaal/lopend Protestantse Gemeente te Rijssen Open Hof Zondag 18 November 2018 Viering heilig Avondmaal/lopend Voorganger: Ds. J. Ek Ouderling van Dienst: Mevr. H. Nijhuis Organist: Dhr. P. van Blanken Na de dienst

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur.

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur. Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: 10.00 uur. Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Pianist: Muzikale medewerking: Koster: Ds. G. de Goeijen Willem

Nadere informatie

Ontmoetingskerk zondag 10 februari Doopdienst

Ontmoetingskerk zondag 10 februari Doopdienst Ontmoetingskerk zondag 0 februari 09 - Doopdienst In deze dienst wordt Yara Jonas gedoopt Ik ben erbij voorganger: ds. Hans van Walsum lector: Teuni de Kok organist: Sjaak Kreeft m.m.v. de muziekgroep

Nadere informatie

LIEFDE IS DE BRON. Zangdienst 24 november 2013 Tiende van de Herfst

LIEFDE IS DE BRON. Zangdienst 24 november 2013 Tiende van de Herfst GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN LIEFDE IS DE BRON Zangdienst 24 november 2013 Tiende van de Herfst Ds. Ad van Noord, voorganger Marcel Blekkenhorst, organist Gospelkoor Living Water

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Pier Poortinga

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Pier Poortinga Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Pier Poortinga Lezen : Psalm 27 :1, 4-5 1 Johannes 1 : 1-10 Tekst : 1 Johannes 1 : 7 Psalm 27 : 2 Gezang 156 Opwekking 595 Opwekking 797 Psalm 23c : 1, 2 en 5 In

Nadere informatie

ORDE. voor afscheidsdienst van. Theo Cornelis Heus. Theo. Maranathakerk, Lunteren 30 november 2017

ORDE. voor afscheidsdienst van. Theo Cornelis Heus. Theo. Maranathakerk, Lunteren 30 november 2017 ORDE voor afscheidsdienst van Theo Cornelis Heus Theo Maranathakerk, Lunteren 30 november 2017 Voorganger: ds. Jaap Hansum Orgel: mw. Margret Spelt Intochtsmuziek: George Samphire - The Lonely Shepherd

Nadere informatie

Thema: De wereld in! Zondag 1 juli Overstapdienst in de Ontmoetingskerk. Orgel: Peter Veen Piano en gitaar: Dick en Antoinette van der Garde

Thema: De wereld in! Zondag 1 juli Overstapdienst in de Ontmoetingskerk. Orgel: Peter Veen Piano en gitaar: Dick en Antoinette van der Garde Zondag 1 juli 2018 Overstapdienst in de Ontmoetingskerk Thema: De wereld in! Orgel: Peter Veen Piano en gitaar: Dick en Antoinette van der Garde Met medewerking van: Jaco, Janco, Rick, Roosmarijn, Sanne,

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

KERKBLAD HERVORMD DOORNSPIJK Zondag 1 juli 2018

KERKBLAD HERVORMD DOORNSPIJK Zondag 1 juli 2018 KERKBLAD HERVORMD DOORNSPIJK Zondag 1 juli 2018 09.00 uur: dr. C.A. van der Sluijs 13.15 uur: ds. G.H. Molenaar Ps. 146: 1 (voorzang) Ps. 121: 4 (voorzang) Ps. 36: 2 en 3 Ps. 119: 53 Ps. 87: 1 Ps. 95:

Nadere informatie

zaterdag 31 december 2016 OUDEJAARSDAG MIDDAGGEBED uur Gezongen wordt uit het Liedboek 2013 (Zingen en bidden in huis en kerk)

zaterdag 31 december 2016 OUDEJAARSDAG MIDDAGGEBED uur Gezongen wordt uit het Liedboek 2013 (Zingen en bidden in huis en kerk) ORDE VAN DIENST voor de viering van zaterdag 31 december 2016 OUDEJAARSDAG MIDDAGGEBED 17.00 uur Kleur: wit Voorganger : ds. Erwin de Fouw Organist : Piet George Klootwijk De collectes zijn vandaag bestemd

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Gezang 172 : 1 en 2 NLB 538

Wij zingen voor de dienst: Gezang 172 : 1 en 2 NLB 538 Wij zingen voor de dienst: Gezang 172 : 1 en 2 NLB 538 NLB 538 / Gezang 172 : 1a b 2a b NLB 538 / Gezang 172 : 1a b 2a b NLB 538 / Gezang 172 : 1a b 2a b NLB 538 / Gezang 172 : 1a b 2a b Binnenkomst kerkenraad

Nadere informatie

Welkom bij de Kinder-Dankdagdienst. Alles geef ik U!

Welkom bij de Kinder-Dankdagdienst. Alles geef ik U! Welkom bij de Kinder-Dankdagdienst woensdagmiddag 7 november 2018 met als thema Alles geef ik U! Markus 12: 41-44 Voorganger: Ds. Ria Scheltens-Ritzema Pianist: Sipke de Boer Welkom d.m.v. filmpje, we

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 11 november 2018 kleur: groen Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel

Nadere informatie

Maatwerk in de kerk. Renatakerk Christelijke Gereformeerde Kerk Enschede Oost

Maatwerk in de kerk. Renatakerk Christelijke Gereformeerde Kerk Enschede Oost Renatakerk Christelijke Gereformeerde Kerk Enschede Oost Datum: 2 december 2018 Dienst: Middagdienst Voorganger: ds. De Jong uit Doetinchem Welkom en mededelingen Maatwerk in de kerk Zingen: Liedboek Gezang

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING

OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING HET BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING 2017-2021 Beleidsplan 2017 2021 van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk Zuidwending. Wat voor gemeente zijn wij De Hervormde Gemeente Ommelanderwijk

Nadere informatie

Eucharistieviering van 10 maart 2013 Vierde zondag van de veertigdagentijd

Eucharistieviering van 10 maart 2013 Vierde zondag van de veertigdagentijd Eucharistieviering van 10 maart 2013 Vierde zondag van de veertigdagentijd Beloftevol land! Tijdens het openingslied en de intredeprocessie draagt de lector een hak mee en plaatst deze voor de lezenaar.

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Orde van dienst voor zaterdag 20 april

Orde van dienst voor zaterdag 20 april Orde van dienst voor zaterdag 20 april Stille Zaterdag // De Paaswake Voorganger: Ouderling: Organist: ds. John Boogaard Peter van Krugten Erik Westerhout Denkt u bij de uitgang aan de Zendingsbus? De

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Gedoopt worden Fenna van Keulen en Damayanthi, Gadisha en Nilanthi Kampinga

Gedoopt worden Fenna van Keulen en Damayanthi, Gadisha en Nilanthi Kampinga 0 Welkom in het Open Hof Orde voor de viering op zondag 2 juni 2019 om 9.30 uur in Open Hof Gedoopt worden Fenna van Keulen en Damayanthi, Gadisha en Nilanthi Kampinga Protestantse Wijkgemeente Open Hof

Nadere informatie

Uitleg van het thema. De Bijbel wereldwijd

Uitleg van het thema. De Bijbel wereldwijd Uitleg van het thema De Bijbel wereldwijd Gedicht: Een Boek De buurvrouw heeft een mooi boek met allemaal mooie verhalen Ik wil ook graag zo één mama, ik zal het zelf betalen Verhalen over lang geleden,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Rijssen Open Hof. Zondag 29 Juli 2018

Protestantse Gemeente te Rijssen Open Hof. Zondag 29 Juli 2018 Protestantse Gemeente te Rijssen Open Hof Zondag 29 Juli 2018 Voorganger: Ds. H. Nekeman, Olst Ouderling van Dienst: Mevr. Marjon Smelt Organist: Dhr. Piet van Blanken Na de dienst is er gelegenheid om

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om 10.00 uur 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg voorganger: ds. Harry Gijsen organist: Peter de Rijke Orgelspel voor de

Nadere informatie

Dienst te Buurse op de tweede zondag van de advent. 7 december doopdienst

Dienst te Buurse op de tweede zondag van de advent. 7 december doopdienst Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Dienst te Buurse op de tweede zondag van de advent 7 december 2014 doopdienst voorganger: ds. N.J. Pronk organist: René van Dijken ouderling: mevr. J. de Greef

Nadere informatie

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen.

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen. NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.24 13-06-2014 Zondag 15 juni 2014 10.00 uur Ds. T. Boer uit Brakel 18.00 uur Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht Ouderling van dienst v.m.

Nadere informatie

Dienst met de catechesegroep gehandicapten Thema: Eten met Jezus

Dienst met de catechesegroep gehandicapten Thema: Eten met Jezus 29 april 2018 Dienst met de catechesegroep gehandicapten Thema: Eten met Jezus 9.30 uur Voorganger: ds Adri van der Wal Met medewerking van de 4U-band o.l.v. André Kastelein 1 Intocht De kerkenraad komt

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Liturgie voor de morgendienst op zondag 10 december 2017 tweede advent PG Schagen

Liturgie voor de morgendienst op zondag 10 december 2017 tweede advent PG Schagen Liturgie voor de morgendienst op zondag 10 december 2017 tweede advent PG Schagen Voorganger: Organist : Lector: Ontvangst pastor L. Kooiman Jan Zwart Jan Bruin Henk van Zanten Orgelspel Advent en aansteken

Nadere informatie

Voor onze gasten Mededelingen

Voor onze gasten Mededelingen Voor onze gasten Mededelingen Fijn dat u als gast bij ons in de dienst aanwezig wilt zijn. De liederen voor de samenzang komen uit het Psalmboek, zowel de oude (OB) als de nieuwe berijming (NB) en het

Nadere informatie

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING Orde voor de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar Ontmoetingskerk Noordeloos 20 november 2016 Thema: Wees ons nabij Voorgangers: drs. Lizanne Bak en ds. Annette Driebergen Organist: Pim

Nadere informatie

Een weggegooide steen

Een weggegooide steen Een weggegooide steen Zondag Judica (verschaf mij recht), met de medewerking van de Oosterkerkcantorij Zondag 17 maart 2013 Oosterkerk, Zwolle Voorbereiding - Orgelspel: Partita O Gott, du frommer Gott,

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 10 september 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Sytske Koopmans Diaken: Jan Menno

Nadere informatie

Voorwoord. december 2018, nummer 158

Voorwoord. december 2018, nummer 158 december 2018, nummer 158 Voorwoord Alweer het laatste nummer van 2018, Uren, dagen, maanden vliegen als een schaduw heen. Voor de ouderen onder ons bekende tekst, maar voor ons allen even waar. Het vervolg

Nadere informatie

WEZENZONDAG EN MOEDERDAG

WEZENZONDAG EN MOEDERDAG ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 13 MEI 2018 IN DE MENTEKERK TE SCHOONEBEEK WEZENZONDAG EN MOEDERDAG VOORGANGER: DS. JAN HERMES OUDERLING: LEO PEKELSMA DIAKEN: PIET ALFRING ORGANIST: DINY WESSELINK-SCHOEMAKERS

Nadere informatie

Morgendienst zondag 12 juni 2016, Gereformeerde Kerk, Wierden, Aanvang: 9.30 uur. voorganger: ds. Gerhard ter Maat, Aalten organist:

Morgendienst zondag 12 juni 2016, Gereformeerde Kerk, Wierden, Aanvang: 9.30 uur. voorganger: ds. Gerhard ter Maat, Aalten organist: Morgendienst zondag 12 juni 2016, Gereformeerde Kerk, Wierden, Aanvang: 9.30 uur. voorganger: ds. Gerhard ter Maat, Aalten organist: DIENST VAN DE VOORBEREIDING welkom en mededelingen ps. 72:1,4 1. Geef,

Nadere informatie

LITURGIE VOOR DE AANGEPASTE KERKDIENST OP ZONDAG 19 MEI 2019

LITURGIE VOOR DE AANGEPASTE KERKDIENST OP ZONDAG 19 MEI 2019 LITURGIE VOOR DE AANGEPASTE KERKDIENST OP ZONDAG 19 MEI 2019 Thema: Wie heeft dat gemaakt? Voorganger : Ds. Fokko Kuipers Muzikale medewerking wordt verleend door: Muzikale groep uit Vierhouten Beamer

Nadere informatie

Kinderdienst: Je kan de boom in.

Kinderdienst: Je kan de boom in. Kinderdienst: Je kan de boom in. Zondag 16 februari 9:30 hebben we een kinderdienst, door en voor de kinderen van de kindernevendienst (maar natuurlijk ook voor grote mensen!). Deze ochtend vertellen we

Nadere informatie

SCHADUW OVER HET EVANGELIE. 26 juni :30 10:30

SCHADUW OVER HET EVANGELIE. 26 juni :30 10:30 SCHADUW OVER HET EVANGELIE 26 juni 2016 8:30 10:30 ds. W. Gugler VOORGANGER ds. W. Gugler Jan Pauw OUDERLING Gea van Maanen Lydia van den Broek ORGANIST Jan W. van den Brink Thea Bos LECTOR Desiree van

Nadere informatie

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Voorganger: Leonard van Wijk Orgel: Els Dijkerman Ouderling: Pieter Bas ter Maat Lector:

Nadere informatie

De redding van Zacheüs Meditatie ds. Gerard Rinsma zondag 30 oktober e zondag na Trinitatis

De redding van Zacheüs Meditatie ds. Gerard Rinsma zondag 30 oktober e zondag na Trinitatis De redding van Zacheüs Meditatie ds. Gerard Rinsma zondag 30 oktober 2016 22e zondag na Trinitatis Toralezing: Genesis 12:1-8 Evangelielezing: Lucas 19:1-10 OVERWEGING Als je terug komt in het dorp waar

Nadere informatie

Bescherm ons tegen het kwaad in de wereld

Bescherm ons tegen het kwaad in de wereld Kinder Woord Dienst van Oase Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Bescherm ons tegen het kwaad in de wereld Zaterdag 12 mei 2018 Nu Hemelvaartsdag

Nadere informatie

Audry Antuma. Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Audry Antuma. Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 14 januari 2018 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Groot Nieuws meditatie zondag 23 april, verzorgd door Ds. Folkert de Jong van de Gereformeerde Kerk in Andel.

Groot Nieuws meditatie zondag 23 april, verzorgd door Ds. Folkert de Jong van de Gereformeerde Kerk in Andel. Groot Nieuws meditatie zondag 23 april, verzorgd door Ds. Folkert de Jong van de Gereformeerde Kerk in Andel. 36 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. Hij

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen voorganger : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten orgel : Kees van den Berg 2 De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Baalderdienst Zondag 10 juni 2018

Baalderdienst Zondag 10 juni 2018 Baalderdienst Zondag 10 juni 2018 AVG: Wet op Privacy In deze dienst zullen foto s worden gemaakt, die op de facebookpagina en website van onze gemeente worden geplaatst. Als u niet herkenbaar in beeld

Nadere informatie

Thema: Een goed gesprek

Thema: Een goed gesprek Liturgie voor de ochtenddienst op 1 e adventzondag, zondag 3 december 2017, in de Hervormde gemeente te Den Ham. Aanvang: 10.00 uur. Thema: Een goed gesprek Voorganger: Ds. H.M. Klaassen Ouderling van

Nadere informatie

Eredienst 31 december uur Voorganger: ds H. van den Berg

Eredienst 31 december uur Voorganger: ds H. van den Berg Eredienst 31 december 19.30 uur Voorganger: ds H. van den Berg Thema: Weet u hoe groot God is? Votum / zegengroet Psalm 90: 1 en 3 Gebed Jesaja 40: 12-31 Liedboek 460: 1, 4 en 5 Jesaja 40: 28 Verkondiging

Nadere informatie

Kerstdienst 25 december 2018

Kerstdienst 25 december 2018 Kerstdienst 25 december 2018 Voorganger: Ds. Bart Breunesse Organist: Irma Zuur Voor de dienst zingt Marturia: - I heard the bells on Christmas day - Come on down I heard the bells on Christmas day Op

Nadere informatie

De draden blijven... We blijven verbonden met elkaar

De draden blijven... We blijven verbonden met elkaar 7e zondag van de herfst, in het licht van Allerheiligen Protestantse wijkgemeente De Drieklank, locatie De Ontmoeting Kloosterveen 4 november 2018, 10.00 uur kleur: wit De draden blijven... In deze dienst

Nadere informatie

Zondag 29 Oktober Zondag. Voorganger : ds. Johan Meijer Organist : Theo van de wal Koster : Berthold Koops. Lectoren : Sarah Koops : Silke Wijnstok

Zondag 29 Oktober Zondag. Voorganger : ds. Johan Meijer Organist : Theo van de wal Koster : Berthold Koops. Lectoren : Sarah Koops : Silke Wijnstok Zondag 29 Oktober Zondag Voorganger : ds. Johan Meijer Organist : Theo van de wal Koster : Berthold Koops. Lectoren : Sarah Koops : Silke Wijnstok OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: Samen in de

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Zondag 15 mei 2015 Belijdenisdienst 1 e pinksterdag

Zondag 15 mei 2015 Belijdenisdienst 1 e pinksterdag Zondag 15 mei 2015 Belijdenisdienst 1 e pinksterdag Voorganger: Ds. H Stolk Muzikale medewerking True Colors Welkom door de ouderling van dienst Tekst Val Een pad langs afgronden, zal ik het redden? Van

Nadere informatie

30 oktober 2016 Vijfde zondag van de missiemaand 31 e zondag doorheen het jaar C. Liturgische suggesties

30 oktober 2016 Vijfde zondag van de missiemaand 31 e zondag doorheen het jaar C. Liturgische suggesties 30 oktober 2016 31 e zondag doorheen het jaar C Intredelied ZJ 540 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig Verwelkoming en kruisteken L. Wij staan hier als leerlingen van Jezus. Ook op deze laatste zondag

Nadere informatie

VERBONDEN MET GOD. Brugdienst Andreaskerk - 7 juli uur

VERBONDEN MET GOD. Brugdienst Andreaskerk - 7 juli uur VERBONDEN MET GOD - Brugdienst Andreaskerk - 7 juli 2019 10.30 uur Opwekking 797 U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar. Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig, veelstemmig

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Tonny Nap Lezen : Galaten 5 Tekst : Galaten 5 : 1 en 13 Psalm 72 : 1, 4 en 7 Psalm 1 : 1 Lied 473 : 1, 2, 3, 4 en 5 Gezang 179a : 1 Lied 435 : 4 en 5 Votum en groet

Nadere informatie

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar september oktober november 2016

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar september oktober november 2016 Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar september oktober november 2016 Zo 4 sept 9.30 Dienst met predikant uit Indonesië Nieuwkoop Hervormde kerk Zo 4 sept 9.30 Afscheidsdienst ds. Rik Mager

Nadere informatie

Een heel bijzonder huis

Een heel bijzonder huis Een heel bijzonder huis Kerk van de Gereformeerde Gemeenten in Aagtekerke Wil je eens kijken in een heel bijzonder huis? Vooral op zondag komen er veel mensen in. Weet je al welk huis het is? Een kerk!

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag 9-10-2016 Voorganger: Organist: m.m.v. Locatie: Afscheid van: Bevestiging van: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Sander vd Houten

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

L Voor aanvang van de dienst : Keruchma zingt voor ons: Heer, U bent

L Voor aanvang van de dienst : Keruchma zingt voor ons: Heer, U bent 1 Voor aanvang van de dienst : Keruchma zingt voor ons: Heer, U bent 2 3 4 5 6 Keruchma zingt voor ons: Aan uw voeten Heer Welzalig de man 7 8 Bijbellezing: Lucas 2 : 40 50 De 12-jarige Jezus in de tempel

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector/Lectrice Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: 546 vers 1, 2, 3, 4 en 5.

Nadere informatie

GEZINSDIENST zondag 10 juni 2018, uur WEES EEN ZEGEN

GEZINSDIENST zondag 10 juni 2018, uur WEES EEN ZEGEN GEZINSDIENST zondag 10 juni 2018, 10.00 uur WEES EEN ZEGEN Voorganger : Organist: Lezer: Lezingen : Collecten: Beeldscherm: ds. J.M. Weststrate Joop Bosch Nienke Scheinhardt Jozua 2 (BGT) gemeente + onderhoud

Nadere informatie

refrein - Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. Samen, één door de Geest; verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

refrein - Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. Samen, één door de Geest; verbonden in liefde, die U aan ons geeft. Liturgie Gospeldienst Zondag 19 februari 2017 om 19:00 uur Voorganger: ds. Reinoud Koning Muziek & begeleiding: Gospelkoor Spring o.l.v. Remco Hakkert Lector: Fennie van den Broek Koster: Dimri Bruggeman

Nadere informatie