Jaarafspraken Gemeente Lelystad Centrada. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarafspraken Gemeente Lelystad Centrada. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken"

Transcriptie

1 Jaarafspraken 2014 Gemeente Lelystad Centrada Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

2 De ondergetekenden, de gemeente Lelystad, gevestigd te Lelystad, kantoorhoudende Stadhuisplein 2 te Lelystad, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester van Lelystad, handelende ter uitvoering van het besluit d.d. 12 november 2013, nummer , van het college van de gemeente Lelystad, hierna te noemen de gemeente. en de stichting: Woonstichting Centrada, gevestigd te Lelystad, kantoorhoudende Wigstraat 18 te Lelystad, handelende onder de naam Centrada, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer E.H. Bronkhorst, directeur-bestuurder, hierna te noemen: Centrada. komen het volgende overeen: Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

3 Inleiding Naar een nieuw Lokaal Akkoord In december 2009 hebben de gemeente Lelystad en Centrada het derde Lokaal Akkoord gesloten. Dit Lokaal Akkoord heeft een looptijd van vier jaar (2010 tot en met 2013) en wordt ieder jaar uitgewerkt in specifieke jaarafspraken. De oorspronkelijke gedachte was om in de loop van 2013 het Lokaal Akkoord te evalueren en een nieuw Lokaal Akkoord op te stellen. Besloten is om het opstellen van het nieuwe Lokaal Akkoord met één jaar op te schuiven en in 2014 (nadat het Lokaal Akkoord is geëvalueerd) een nieuw Lokaal Akkoord overeen te komen. De belangrijkste reden om pas in 2014 een nieuw Lokaal Akkoord op te stellen, is dat hierdoor de te maken prestatieafspraken goed kunnen aansluiten op het nieuwe collegeprogramma, dat halverwege 2014 zal worden opgesteld. Daarnaast wordt er in 2014 ook gewerkt aan een nieuwe Woonvisie, alsmede aan een nieuw programma Wonen-Welzijn-Zorg; beide documenten leveren belangrijke input op voor het Lokaal Akkoord. Ten slotte is er in 2014 ook meer duidelijkheid over de wijzigingen in de Woningwet, waarin de taakafbakening van de corporaties alsmede de verhouding tussen gemeente en corporaties nader wordt omschreven. Voor het tussenliggende jaar 2014 zijn voorliggende jaarafspraken opgesteld. Deze jaarafspraken borduren enerzijds voort op het Lokaal Akkoord en sorteren anderzijds ook reeds voor op het nieuw op te stellen Lokaal Akkoord Jaarafspraken 2014 Deze prestatieafspraken hebben betrekking op het jaar De afspraken gelden vanaf 1 januari 2014 en eindigen op 31 december De jaarafspraken 2014 hebben de volgende doelen: - De inspanningen van partijen om een kwantitatief en kwalitatief voldoende kernvoorraad (sociale sector) voor de doelgroepen van beleid te realiseren, te monitoren en (bij) te sturen. - De inspanningen van partijen om zo transparant en zo rechtvaardig mogelijk woningen te verdelen en de verdeling van woningen aan de doelgroepen te monitoren en (bij) te sturen. - Richting te geven aan de gezamenlijke inspanning om de woon- en leefkwaliteit te waarborgen. Het komende jaar zullen de jaarafspraken, zoals gebruikelijk, tweemaal tussendoor worden geëvalueerd: na het eerste kwartaal en na het tweede kwartaal. Begin 2015 zal een eindevaluatie van de jaarafspraken 2014 worden opgesteld. Ontwikkelingen corporatiesector/ondernemingsplan Centrada De landelijke politiek heeft besloten tot het instellen van een verhuurderheffing: een soort belasting op huurinkomsten voor woningen in de sociale huursector (< 681,02; prijspeil 2013). Daarnaast worden corporaties geconfronteerd met heffingen ten behoeve van de sanering van collega-probleemcorporaties. Voor Centrada betekent dit in 2014 dat een bedrag van ongeveer 5,5 miljoen (10% van de huurinkomsten) moet worden afgedragen als gevolg van beide heffingen. In de jaren na 2014 loopt dit bedrag nog verder op. Centrada en de gemeente spannen zich in een presentatiewijze te ontwikkelen waarbinnen de effecten van maatregelen op bijvoorbeeld de investeringscapaciteit, de bijdragen aan de leefbaarheid, de huurniveaus en de bedrijfslasten van Centrada eenduidig inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Centrada heeft in 2013 intensief overleg gevoerd met verschillende betrokken partijen (huurdersvereniging HVOB, gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen) over de gevolgen hiervan. Met in achtneming van de inbreng van de verschillende stakeholders is gekozen voor een strategie waarbij het accent voor de komende jaren ligt op het behoud van de huidige woningvoorraad, zowel voor wat betreft de omvang als het kwaliteitsniveau. Nieuwbouw vindt plaats op beperkte schaal (afronden van afgesproken projecten); verkoop gebeurt alleen aan zittende huurders. Om voldoende beweging in de woningmarkt te houden zal de doorstroming worden bevorderd. Het voor de huurders betaalbaar houden van de voorraad (uitgaande van de door het rijk bepaalde huurtoeslagnormen) is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Dit effectueert Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

4 Centrada enerzijds via het huurbeleid en anderzijds door te blijven investeren in energiebesparende maatregelen. Daarnaast wordt ingespeeld op de vergrijzing door woningen aan te passen, zodat ouderen en andere zorgbehoevenden langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Door de nadruk te leggen op efficiënt beheer kunnen kosten bespaard worden. Alhoewel de kosten van de bedrijfslasten van Centrada al onder het gemiddelde van zowel de sector als van vergelijkbare corporaties liggen, wil Centrada zich inspannen door efficiënter beheer deze kosten nog verder terug te dringen. Tevens wordt scherp naar de taakopvatting gekeken, waarbij Centrada zich, conform het rijksbeleid, niet meer begeeft op terreinen waar marktpartijen, overheid en/of andere maatschappelijke instellingen actief zijn. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat Centrada haar inzet op het gebied van de leefbaarheid zal beperken tot activiteiten die in het verlengde liggen van haar kerntaak. Voor wat betreft de stedelijke vernieuwing zet Centrada de komende jaren op bescheiden schaal de acupunctuuraanpak voort, waarbij via gefaseerde en gerichte ingrepen gezorgd wordt voor meer differentiatie in de bestaande (monotone) wijken. Op de lange termijn (over jaar), is een grootschalige aanpak van de oudste delen van Lelystad onvermijdelijk. Centrada moet er voor zorgen dat ze hier op tijd voor klaar staat. Daarom wordt de komende jaren flink afgelost op de hoge schuldenlast die Centrada vanuit haar verleden met zich meedraagt. De financiële positie van Centrada moet dusdanig zijn, dat er voldoende investeringskracht is en blijft om de toekomstige opgaven aan te kunnen. De jaarafspraken 2014 zijn in lijn met deze vernieuwde strategie van Centrada, die in samenspraak met de verschillende stakeholders (waaronder gemeente) wordt vastgelegd in het Ondernemingsplan Het Ondernemingsplan van Centrada kijkt 5 jaar vooruit en zal ieder jaar worden geactualiseerd, zodat flexibel kan worden ingespeeld op veranderingen in bijvoorbeeld regelgeving (Herzieningswet) en woningmarkt. Voor Centrada is de in het Ondernemingsplan vastgelegde strategie mede-uitgangspunt voor de in het Lokaal Akkoord vast te leggen afspraken. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

5 Lokaal Akkoord Gemeente Lelystad Centrada Jaarafspraken 2014 Algemeen 1. Het Lokaal Akkoord Gemeente Lelystad - Centrada loopt per 31 december 2013 af. In 2014 wordt een nieuw Lokaal Akkoord voorbereid, voor de periode Dit nieuwe Lokaal Akkoord wordt eind 2014 aan de nieuwe raad ter vaststelling voorgelegd. Startpunt voor het nieuwe Lokaal Akkoord is de evaluatie van het Lokaal Akkoord ; deze evaluatie wordt halverwege 2014 opgesteld. Tegelijk met het opstellen van het Lokaal Akkoord wordt in 2014 een set jaarafspraken voor 2015 gemaakt. Voor het tussenjaar 2014 zijn voorliggende jaarafspraken opgesteld. De evaluatie van de jaarafspraken 2013 vindt begin 2014 plaats en wordt, samen met de rapportage over de woonruimteverdelingsresultaten 2013 ter informatie aan de raad aangeboden. 2. Gemeente stelt in 2014 middels een actualisatie van de publieksnotitie Lelystad een vitale woonstad een nieuwe Woonvisie op. In deze Woonvisie legt de gemeente haar ambities vast voor het wonen in Lelystad op de lange termijn. Centrada wordt inhoudelijk nauw betrokken bij de totstandkoming van het resultaat. 3. Centrada legt haar ambities voor een termijn van vijf jaar vooruit vast in een jaarlijks te actualiseren Ondernemingsplan. Centrada betrekt haar stakeholders, waaronder de huurderbelangenvereniging (HVOB) en de gemeente, nauw bij de strategische keuzen die in dit Ondernemingsplan worden gemaakt. Woningmarkt en woonruimteverdeling 4. Gemeente stelt, in afwijking tot wat in het Lokaal Akkoord staat aangegeven, pas een huisvestingsverordening op, wanneer van rijkswege duidelijkheid is gegeven over de datum waarop de nieuwe huisvestingswet in werking zal treden. Centrada wordt bij de totstandkoming van de huisvestingsverordening betrokken. 5. Ondanks de sinds 2010 opgelopen wachttijden als gevolg van een stagnerende doorstroming naar de vastgelopen koopmarkt, blijven partijen streven naar de in het Lokaal Akkoord voor 2013 afgesproken normen voor de gemiddelde actieve wachttijden, te weten: - jongeren < 23 jaar: 0,9 jaar persoonshuishoudens jaar: 1,4 jaar persoonshuishoudens met kinderen:1,3 jaar persoonshuishoudens jaar: 0,9 jaar - senioren > 70 jaar: 1,0 jaar. Partijen spreken af de ontwikkelingen in 2014 nauwgezet te blijven monitoren. Centrada en gemeente blijven op zoek naar en in overleg over maatregelen die de wachttijden (naar verwachting) positief beïnvloeden en voeren deze waar mogelijk uit. In 2014 zullen, ten behoeve van het Lokaal Akkoord , nieuwe streefwaarden voor de wachttijden per doelgroep worden bepaald, rekening houdend met de dan te verwachten ontwikkelingen op de huur- en koopmarkt. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

6 6. Op basis van het in 2013 uitgevoerde onderzoek onder ruim in eengezinswoningen wonende senioren (65+) voert Centrada in 2014 een experiment uit, gericht op het bevorderen van doorstroming van deze senioren. Doelstelling is om in 2014 senioren huishoudens door te laten stromen naar een gelijkvloerse woning. De gemeente verleent haar medewerking. 7. Centrada en gemeente blijven de gevolgen van de EU-staatssteunregel voor woningzoekenden in Lelystad monitoren waarbij 90% van de vrijkomende woningen moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot (prijspeil 1 januari 2013). In 2012 is afgesproken dat woningzoekenden met inkomen tussen en alleen voor een sociale huurwoning in aanmerking komen wanneer sprake is van een toegekende urgentie. Een deel van deze groep zogenaamde lage midden-inkomens heeft, bijvoorbeeld omdat men geen toegang heeft tot de hypotheekmarkt, echter onvoldoende alternatieven op de woningmarkt in Lelystad. In 2014 wordt daarom maximaal de helft van de 10% ruimte die de EU-staatssteunregel biedt, beschikbaar gesteld voor toewijzingen aan deze groep. Centrada en gemeente bepalen in gezamenlijk overleg de criteria hiervoor. 8. De wachttijd voor woningzoekenden met urgentie bedraagt maximaal drie maanden. 9. Het begin 2012 gestarte experiment op het terrein van loten loopt door in In de eerste helft van 2014 voert Centrada (met medewerking van de gemeente) de eindevaluatie van dit experiment uit. Tevens vindt dan de evaluatie plaats van de per 1 januari 2013 gewijzigde bezettingsnormen voor eengezinswoningen. De conclusies uit deze evaluaties worden meegenomen in een totaalevaluatie van het woonruimteverdeelbeleid, welke in de tweede helft van 2014 plaatsvindt. Conclusies hier uit en afspraken hier over worden vastgelegd in het Lokaal Akkoord dan wel in de eventuele huisvestingsverordening (zie afspraak 4). 10. Eind 2013 voert Centrada de eindevaluatie uit van het experiment kamerverhuur; de gemeente verleent haar medewerking hier aan. Op basis van deze evaluatie besluit het bestuurlijk overleg tussen gemeente Lelystad en Centrada in 2014 of en zo ja op welke wijze een vervolg aan dit experiment wordt gegeven. Afspraken hierover worden vastgelegd in het Lokaal Akkoord Maximaal 6% van de woningen die vrijkomen wordt toegewezen aan personen die met urgentie uitstromen bij maatschappelijke organisaties, waarmee Centrada een convenant heeft afgesloten. Nieuwe aanvragen van maatschappelijke organisaties voor het afsluiten van een convenant worden in de toetsingscommissie van Centrada en gemeente besproken. Gemeente heeft daarin een adviserende rol; Centrada beoordeelt de aanvraag. Maatschappelijke organisaties verwachten dat vanwege de transitie van AWBZ naar WMO de behandeltrajecten korter zullen worden. Daardoor zal naar verwachting de behoefte aan uitstroomwoningen groter worden. Indien deze behoefte zich aandient, kunnen gemeente en Centrada (via afspraken in het Bestuurlijk Overleg) besluiten een groter aandeel woningen hiervoor beschikbaar te stellen dan genoemde 6%. 12. Maximaal 1% van de woningvoorraad van Centrada is beschikbaar ten behoeve van maatschappelijke instellingen en organisaties waarmee Centrada een convenant heeft afgesloten. Indien er nieuwe maatschappelijke instellingen of organisaties (wiens cliënten een beroep doen op WMO-gelden) gebruik willen maken van de 1%-regeling en daartoe een convenant willen sluiten met Centrada, betrekt Centrada de gemeente bij haar besluit al dan niet een convenant te sluiten met deze partij(en). Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

7 13. Centrada en gemeente continueren de werkwijze van huisvesten van ex-gedetineerden. Deze woningen vallen niet onder de 6% regeling omdat er geen sprake is en kan zijn van een omklapconstructie. De werkwijze is als volgt: de GGD wordt door Centrada ingeschakeld (coördinator nazorg ex-gedetineerden) en Centrada en GGD maken samen op casusniveau afspraken over de kandidaten die in aanmerking komen voor huisvesting. In 2014 worden voor deze doelgroep maximaal 4 woningen ter beschikking gesteld. 14 Centrada huisvest 97% van de taakstelling die de gemeente krijgt opgelegd voor de huisvesting van statushouders. De taakstelling die de gemeente voor de eerste helft van 2014 opgelegd krijgt (aantal te huisvesten personen) is 29 personen. Energie, duurzaamheid en woonlasten 15. Gemeente en Centrada bepalen in 2014 beiden de wederzijdse ambities ten aanzien van duurzaamheid en energieverbruik en vertalen dit in een op elkaar afgestemde lange termijn aanpak. Uitgangspunt is het in september 2013 mede door VNG en Aedes ondertekende Energieakkoord voor duurzame groei. Partijen streven hierbij een optimaal gebruik van beschikbare subsidies na. De afspraken die hieruit voortkomen worden vastgelegd in het Lokaal Akkoord De gemeente continueert in 2014 de SVn duurzaamheidlening als financiële stimulans om de doelstelling (jaarlijks 1 % van de particuliere woningvoorraad gebouwd voor 1995 met één labelsprong te verbeteren) te realiseren. 17. Centrada biedt haar huurders de mogelijkheid om goedkoop energie af te nemen via WoonEnergie. Dit betreft een gezamenlijk initiatief van meer dan honderd woningcorporaties, die energie-inkoop gebundeld hebben. WoonEnergie biedt gunstige voorwaarden en garandeert tarieven die tot de drie laagste behoren in de markt. 18. Centrada bekijkt in 2014 samen met de Huurderbelangenverenging HVOB de mogelijkheid om huurders met een energielabel D of slechter financieel te compenseren. 19. Centrada maakt in 2014 in de Zuiderzeewijk een woning energiezuinig, die een jaar lang beschikbaar wordt gesteld als voorlichtingspunt. 20. Gemeente en Centrada onderzoeken samen de mogelijkheid van het instellen van een gezamenlijk fonds, waar vanuit preventieve maatwerkoplossingen geboden kunnen worden voor huurders die (tijdelijk) in de financiële problemen komen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het gemeentelijk armoedebeleid en het beleid ten aanzien van de schuldhulpverlening. Zie bijlage Centrada zet actief in op het voorkomen van huurachterstanden bij haar huurders, middels een streng en rechtvaardig incassobeleid. Huurders worden vanaf het eerste moment van achterstand direct aangesproken op hun betalingsverplichting. Door deze preventieve aanpak wordt voorkomen dat huurachterstanden zodanig oplopen dat deze bij deurwaarders terecht komen en huisuitzetting volgt. Huurders met een oplopende huurachterstand worden na een maand thuis bezocht door een woonconsulent. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

8 Wonen, welzijn, zorg 22. De gemeente brengt in 2014, als onderdeel van de kadernota WMO, in beeld wat de huisvestingsbehoefte is van de bijzondere doelgroepen, waaronder kwetsbare jongeren, ouderen, gehandicapten etc., zowel kwalitatief als kwantitatief. 23. Gemeente en Centrada bekijken per wijk, in overleg met zorgpartijen, de kansen voor clustering van voor bijzondere doelgroepen geschikte woningen. Op basis van deze inventarisatie worden afspraken gemaakt over labelling en woningaanpassingen. De inzichten uit het onderzoek naar de huisvestingsbehoefte van bijzondere doelgroepen (afspraak 22) worden hier bij betrokken. 24. De gemeente en Centrada plegen per woningbouwplan/-project (zowel nieuwbouw als renovatie) overleg over de in de woningen, op basis van WoonKeur, aan te brengen voorzieningen. Centrada en gemeente bepalen per plan in overleg of en welke (extra) voorzieningen noodzakelijk zijn (vooral bij projecten voor 55-plussers en andere specifieke doelgroepen) en maken afspraken over voor wiens rekening deze aanpassingen komen zodat achteraf geen onnodig beroep wordt gedaan op WMO-gelden. Gemeente vraagt aan Centrada om bepaalde voorzieningen als standaardvoorziening toe te passen. Aandachtpunten hierbij zijn: toegankelijkheid en stallingsmogelijkheden voor scootmobiels het uitrustingsniveau van toilet en badkamers het ontsluitingssysteem van woongebouwen 25. De tegemoetkoming voor woningaanpassingen aan personen die op grond van een indicatie voor een woningaanpassing in aanmerking komen, is gemaximeerd tot ,-. Deze woningaanpassingen komen alsnog voor een hogere vergoeding in aanmerking als binnen een jaar geen geschikte woning beschikbaar is; of binnen een half jaar wanneer de ernst van de beperking dusdanig is dat de primaire woonfunctie zoals bezoek aan toilet of badkamer niet meer mogelijk is. Als de geïndiceerde woningaanpassing meer dan ,- kost dan geeft Centrada aan betrokkene een urgentieverklaring; op basis hiervan kan de betrokkene reageren op voor hem/haar geschikte woning. 26. De gemeente onderzoekt (in overleg met Centrada) de mogelijkheid om op WMO-gelden te besparen door een gemeentelijke verhuiskostenvergoeding in te zetten in die gevallen dat de woningaanpassing minder kost dan ,- maar de huurder aangeeft ook wel te willen verhuizen naar een geschikte woning. Voorwaarde hiervoor is dat er een geschikte woning beschikbaar is en dus dat er inzage is in het bestand geschikte/aangepaste woningen. 27. De gemeente informeert Centrada tijdig wanneer er opdracht wordt verstrekt aan derden (aannemer) voor de uitvoering van woningaanpassingen in het kader van de WMO, in woningen van Centrada. Centrada zorgt voor een actuele lijst met specifiek benoemde aangepaste woningen (die uitermate geschikt zijn voor een minder valide doelgroep) en stemt deze lijst jaarlijks af met de gemeente. 28. Gemeente gaat, in samenwerking met Centrada, in 2014 nog eenmaal op zoek naar een voor Skaeve Huse geschikte locatie. Met geschikt wordt bedoeld dat de locatie voldoet aan de richtlijnen/vereisten uit het SEV-advies Skaeve Huse. Mocht er geen geschikte locatie worden gevonden die hieraan voldoet, dan overleggen partijen over de vervolgstappen. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

9 Stedelijke vernieuwing en leefbaarheid: algemeen 29. De gemeente stimuleert de actieve betrokkenheid van de bewoners bij hun directe woonen leefomgeving in de 70-er en 80-er jaren wijken van Lelystad. Hiermee wordt een kwaliteitsimpuls beoogd van de woon- en leefomgeving door een combinatie van fysieke ingrepen in de openbare ruimte en een gedegen aanpak van de sociale problemen. Door de inzet van ISV-middelen wordt het mogelijk de bewoners te betrekken en invulling te laten geven aan hun eigen verantwoordelijkheid voor de realisatie van diverse kleinschalige projectactiviteiten. De gemeente, Centrada, Stichting Welzijn Lelystad, de politie en de bewonersorganisaties spelen hierbij een belangrijke en ondersteunende rol. De looptijd van het project is tot eind De beschikbare middelen van de gemeente bedragen in totaal ,- (ISV-middelen). 30. Centrada maakt werk van leefbaarheid in de wijken waar zij bezit heeft. De activiteiten in 2014 zijn gericht op: bewoners stimuleren/activeren (om zelf hun woonsituatie te verbeteren/te optimaliseren); bewoners betrekken (bij hun woonomgeving en/of het doen en laten van Centrada); bewoners binden (sociaal/cultureel) en beheer (fysieke maatregelen gericht op verhuurbaarheid/uitstraling/dagelijks beheer). In totaal stelt Centrada in 2014 maximaal ,- beschikbaar op deze thema s (directe kosten, exclusief personeellasten). 31. De gemeente, Centrada en Stichting Welzijn Lelystad werken gezamenlijk verder aan het verbeteren van leefbaarheid in de wijken. Centraal in de aanpak staat het versterken van de actieve betrokkenheid van de bewoners. De sociale wijkteams (bestaande uit Stichting Welzijn, MDF, Icare, Kwintes) en de wijkinfopunten zijn belangrijke instrumenten hierbij. In 2014 werken partijen verder aan het concretiseren van de samenwerkingsafspraken met als doel om, ieder vanuit haar eigen rol en verantwoordelijkheid, de veiligheid te vergroten en de verloedering tegen te gaan, daar waar nodig. De betrokkenheid en inzet van Centrada hierbij beperkt zich tot de wijken waar Centrada bezit heeft. Een van de rollen van Centrada is het voorzien van de sociale wijkteams van informatie ten aanzien van overlastgevende panden. Het voorkomen van overlast en het aanpakken van overlastveroorzakend gedrag is voor Centrada een belangrijk speerpunt. Op basis van de woonplannen van Centrada en de uitkomsten van de wijkanalyses van de gemeente en de besprekingen daarover in de brede integrale netwerken in de wijken zullen nadere afspraken (inzet en middelen) gemaakt worden over eventueel gezamenlijk te starten projecten. 32. Gemeente en Centrada organiseren in 2014, in samenwerking met Welzijn Lelystad en de politie, per stadsdeel twee pleingesprekken om in contact te komen met de bewoners. Het doel van deze gesprekken is om op basis van de input van de bewoners plannen te maken om de buurt/wijk te verbeteren. Daarbij ligt de uitwerking en uitvoering (grotendeels) bij de bewoners en zijn de professionele partijen ondersteunend en faciliterend. 33. Centrada en gemeente werken structureel samen om (woon)fraude te voorkomen (preventief) en te bestrijden (repressief). Hiervoor noodzakelijke gegevens worden onderling beschikbaar gesteld, met inachtneming van de wet Bescherming Persoonsgegevens. 34. Gemeente en Centrada evalueren samen met de andere betrokken partijen eind 2013 het Protocol Preventie Huisuitzettingen op basis waarvan in 2014 nieuwe resultaatafspraken voor alle partijen worden gemaakt, waarbij het uitgangspunt is dat elke partner vanuit de eigen verantwoordelijkheid inzet levert. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

10 35. Gemeente en Centrada informeren elkaar vroegtijdig over hun (meerjaren)(groot) onderhoudsprogramma s/plannen en stemmen hun planningen (indien mogelijk) zo op elkaar af dat werkzaamheden in het zelfde gebied elkaar op een logische manier opvolgen zodat de bewoners hier zo weinig mogelijk hinder van ervaren en er wellicht schaalvoordelen te behalen zijn. In dit kader legt Centrada haar plannen voor sloop en renovatieprojecten in een zo vroeg mogelijk stadium aan de gemeente voor. Centrada en gemeente bespreken vervolgens direct de (mogelijke) consequenties voor de openbare ruimte en maken afspraken over ieders verantwoordelijkheden voor wat betreft de werkzaamheden, maar ook financieel. 36. Centrada is bereid om met initiatieven Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) het gesprek aan te gaan over een achtervang-rol door Centrada. De voorwaarden die Centrada stelt voor een dergelijke achtervang-rol zijn onder andere: woningen moeten passen bij de prijs- en kwaliteitseisen van Centrada; de regierol blijft bij de initiatiefnemers en Centrada staat per initiatief garant voor maximaal 10% van de woningen met een minimum van 1. Stedelijke vernieuwing en leefbaarheid in Atolwijk en Zuiderzeewijk 37. In 2014 levert Centrada 24 sociale huurwoningen op, op de plek van het voormalige (te slopen) bedrijfsgebouw Ivoren Klif (zie bijlage 1: realisatie nieuwbouw Centrada). 38. Centrada renoveert in 2013/2014 het complex Rode Klif, waarbij een deel van het complex toegankelijker gemaakt wordt voor 55-plussers en waarbij de woningen geschikt gemaakt worden voor kleine huishoudens tot maximaal 3 personen. De renovatie is in de tweede helft van 2014 afgerond. 39. Gemeente en Centrada continueren de samenwerking bij de Ronde Tafelconferentie Particuliere Woningverbetering Lelystad en vertalen dit naar een aanpak stedelijke vernieuwing op uitnodiging : Daarbij concentreren partijen zich in eerste instantie vooral op Atolwijk en Zuiderzeewijk. - Gemeente (werk en inkomen) en Centrada zijn trekker van de gecombineerde propositie buurtbanen en woningonderhoud (kluswinkel, zie afspraak 40). - Centrada coördineert de propositie terugkoop. Of en hoeveel woningen Centrada op de langere termijn gaat terugkopen hangt af van de mate waarin dit past binnen de overeen te komen gebiedsstrategieën voor de wijken die op termijn een vernieuwingsslag nodig hebben. - Gemeente en Centrada ondersteunen de opzet van de wijkonderneming Zuiderzeewijk en zo mogelijk Atolwijk. 40. Centrada biedt ruimte aan voor een in Zuiderzeewijk/Atolwijk op te zetten kluswinkel (als uitwerking van de propositie buurtbanen), waarin onder verantwoordelijkheid van het Werkbedrijf (gemeente) bewoners via een abonnement of tegen kostprijs worden ondersteund bij klein onderhoud en woningverbetering. 41. Gemeente stimuleert in Atolwijk en Zuiderzeewijk particuliere eigenaren om hun huis en tuin/erfafscheiding op te knappen middels de inzet van de verordening particuliere woningverbetering en de verordening duurzaamheidlening; Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

11 42. De gemeente continueert het project om te komen tot verbeteringen van de leefbaarheid en het aanzien van de Atolwijk en Zuiderzeewijk door verbeteringen aan te brengen op het grensgebied openbaar en privé in de openbare ruimte en door kleine opknap/schoonmaakmaatregelen aan woningen voor eigenaren die geen eigen financiële ruimte hebben. De uitvoering van de maatregelen moet voor eind 2014 afgerond zijn. Voor de uitvoering van het project (Atolwijk en Zuiderzeewijk samen) is ,- van de gemeente (ISV-middelen) beschikbaar gesteld. De gemeente gaat samen met bewoners aan de slag om het Fjordpark met beperkte ingrepen op te knappen. 43. Centrada levert een financiële bijdrage van voor de realisatie van de MFA in de Zuiderzeewijk. De bijdrage wordt in twee delen na facturatie overgemaakt, een bij het gereed komen van de bouw van de eerste fase en een bij het gereed komen van de bouw van de tweede fase (Onderwijs deel en sport- en ontmoetingsdeel). Stedelijke vernieuwing en leefbaarheid in de overige wijken 44. In 2014 levert Centrada 27 sociale huurwoningen op in de wijk Warande, project Wonen in het Parkbos. Op termijn realiseert Centrada 20 sociale huurwoningen bij de MFA Warande; de planning wordt bepaald in overleg (zie bijlage 1: realisatie nieuwbouw Centrada). 45. Centrada levert een financiële bijdrage voor de realisatie van de MFA-light in de Waterwijk van (bijdrage wordt in eerste kwartaal 2014 na ontvangst factuur overgemaakt). 46. Gemeente en Centrada constateren dat de leefbaarheid in delen van de wijk Jol onder druk staat, onder andere vanwege een onevenwichtige samenstelling van de bevolking. Centrada start in 2014 in overleg met de gemeente met een pilot/experiment door het invoeren van een extra criterium bij de woningtoewijzing in een afgebakend gebied volgens een sociaal-maatschappelijke criteria. Dit middel beoogt een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de Jol. 47. De gemeente en Centrada zullen, in samenwerking met onder andere de politie en Welzijn Lelystad, in 2014 samen met bewoners een actieplan opstellen om de leefsituatie en de veiligheid in de Jol te verbeteren. Het doel is om bewoners te motiveren en te activeren om zelf en gezamenlijk met andere bewoners de wijk te verbeteren. De professionele partijen hebben een aanjagende, ondersteunende en faciliterende rol. 48. Gemeente, Centrada en Welzijn Lelystad zijn in 2013 een grootschalig project gestart in de Noordzeestraat, Oostzeestraat en Zeelaan (Waterwijk). Doel daarbij is bewoners te activeren om zelf de woon- en leefomgeving te verbeteren of tot ideeën daartoe te komen. De initiatieven die hieruit voort zijn gekomen blijven ondersteuning nodig hebben van gemeente, Centrada en Welzijn. Het project loopt in 2014 door om tot nog meer initiatieven vanuit bewoners te komen. Ook bij de nieuwe initiatieven zijn de professionele partijen ondersteunend en faciliterend. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

12 Ondertekening Deze prestatieafspraken kunnen worden aangehaald als Jaarafspraken De jaarafspraken 2014 zijn van kracht met ingang van 1 januari 2014 en worden aangegaan voor een periode van een jaar. Aldus overeengekomen te Lelystad op De gemeente Lelystad, Centrada, Drs. Ing. E.H. Bronkhorst, directeur-bestuurder Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

13 Bijlage 1: Nieuwbouw Centrada. Wijk Locatie Aantal sociale huur Aantal (Soc.) Koop/ tussenvormen Totaal Jaar oplevering Zuiderzeewijk Ivoren Klif (MGW) Warande fase 1: Wonen in het parkbos (EGW) Bij MFA Warande fase 2 (MGW)* n.t.b. TOTAAL * Dit betreft een bestaande verplichting Bijlage 2: Contouren preventief woonlastenfonds (afspraak 20) Het idee achter afspraak 20 is, dat wanneer sprake is van plotselinge inkomensterugval (bijvoorbeeld als gevolg van werkloosheid), het gevaar ontstaat dat dit uiteindelijk kan leiden tot het niet kunnen betalen van de huur. Voor Centrada kan hierdoor huurderving ontstaan; de gemeente kan worden geconfronteerd met een extra beroep op uitkeringen en/of schuldhulpverlening. De vraag is of deze kosten voor Centrada en gemeente kunnen worden voorkomen en of er een manier bedacht kan worden om deze kostenbesparingen in te zetten voor een preventieve aanpak, bijvoorbeeld door de huren tijdelijk te verlagen. Om echter na verloop van tijd de huur weer terug te kunnen brengen naar het oude niveau, is toestemming nodig van de rijksoverheid. Aansluiting wordt gezocht met andere gemeenten (waaronder s-hertogenbosch), waar vergelijkbare ideeën leven en samen kan worden opgetrokken voor wat betreft invulling en het vragen van toestemming. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken