Jaarafspraken Gemeente Lelystad Centrada. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarafspraken Gemeente Lelystad Centrada. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken"

Transcriptie

1 Jaarafspraken 2014 Gemeente Lelystad Centrada Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

2 De ondergetekenden, de gemeente Lelystad, gevestigd te Lelystad, kantoorhoudende Stadhuisplein 2 te Lelystad, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester van Lelystad, handelende ter uitvoering van het besluit d.d. 12 november 2013, nummer , van het college van de gemeente Lelystad, hierna te noemen de gemeente. en de stichting: Woonstichting Centrada, gevestigd te Lelystad, kantoorhoudende Wigstraat 18 te Lelystad, handelende onder de naam Centrada, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer E.H. Bronkhorst, directeur-bestuurder, hierna te noemen: Centrada. komen het volgende overeen: Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

3 Inleiding Naar een nieuw Lokaal Akkoord In december 2009 hebben de gemeente Lelystad en Centrada het derde Lokaal Akkoord gesloten. Dit Lokaal Akkoord heeft een looptijd van vier jaar (2010 tot en met 2013) en wordt ieder jaar uitgewerkt in specifieke jaarafspraken. De oorspronkelijke gedachte was om in de loop van 2013 het Lokaal Akkoord te evalueren en een nieuw Lokaal Akkoord op te stellen. Besloten is om het opstellen van het nieuwe Lokaal Akkoord met één jaar op te schuiven en in 2014 (nadat het Lokaal Akkoord is geëvalueerd) een nieuw Lokaal Akkoord overeen te komen. De belangrijkste reden om pas in 2014 een nieuw Lokaal Akkoord op te stellen, is dat hierdoor de te maken prestatieafspraken goed kunnen aansluiten op het nieuwe collegeprogramma, dat halverwege 2014 zal worden opgesteld. Daarnaast wordt er in 2014 ook gewerkt aan een nieuwe Woonvisie, alsmede aan een nieuw programma Wonen-Welzijn-Zorg; beide documenten leveren belangrijke input op voor het Lokaal Akkoord. Ten slotte is er in 2014 ook meer duidelijkheid over de wijzigingen in de Woningwet, waarin de taakafbakening van de corporaties alsmede de verhouding tussen gemeente en corporaties nader wordt omschreven. Voor het tussenliggende jaar 2014 zijn voorliggende jaarafspraken opgesteld. Deze jaarafspraken borduren enerzijds voort op het Lokaal Akkoord en sorteren anderzijds ook reeds voor op het nieuw op te stellen Lokaal Akkoord Jaarafspraken 2014 Deze prestatieafspraken hebben betrekking op het jaar De afspraken gelden vanaf 1 januari 2014 en eindigen op 31 december De jaarafspraken 2014 hebben de volgende doelen: - De inspanningen van partijen om een kwantitatief en kwalitatief voldoende kernvoorraad (sociale sector) voor de doelgroepen van beleid te realiseren, te monitoren en (bij) te sturen. - De inspanningen van partijen om zo transparant en zo rechtvaardig mogelijk woningen te verdelen en de verdeling van woningen aan de doelgroepen te monitoren en (bij) te sturen. - Richting te geven aan de gezamenlijke inspanning om de woon- en leefkwaliteit te waarborgen. Het komende jaar zullen de jaarafspraken, zoals gebruikelijk, tweemaal tussendoor worden geëvalueerd: na het eerste kwartaal en na het tweede kwartaal. Begin 2015 zal een eindevaluatie van de jaarafspraken 2014 worden opgesteld. Ontwikkelingen corporatiesector/ondernemingsplan Centrada De landelijke politiek heeft besloten tot het instellen van een verhuurderheffing: een soort belasting op huurinkomsten voor woningen in de sociale huursector (< 681,02; prijspeil 2013). Daarnaast worden corporaties geconfronteerd met heffingen ten behoeve van de sanering van collega-probleemcorporaties. Voor Centrada betekent dit in 2014 dat een bedrag van ongeveer 5,5 miljoen (10% van de huurinkomsten) moet worden afgedragen als gevolg van beide heffingen. In de jaren na 2014 loopt dit bedrag nog verder op. Centrada en de gemeente spannen zich in een presentatiewijze te ontwikkelen waarbinnen de effecten van maatregelen op bijvoorbeeld de investeringscapaciteit, de bijdragen aan de leefbaarheid, de huurniveaus en de bedrijfslasten van Centrada eenduidig inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Centrada heeft in 2013 intensief overleg gevoerd met verschillende betrokken partijen (huurdersvereniging HVOB, gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen) over de gevolgen hiervan. Met in achtneming van de inbreng van de verschillende stakeholders is gekozen voor een strategie waarbij het accent voor de komende jaren ligt op het behoud van de huidige woningvoorraad, zowel voor wat betreft de omvang als het kwaliteitsniveau. Nieuwbouw vindt plaats op beperkte schaal (afronden van afgesproken projecten); verkoop gebeurt alleen aan zittende huurders. Om voldoende beweging in de woningmarkt te houden zal de doorstroming worden bevorderd. Het voor de huurders betaalbaar houden van de voorraad (uitgaande van de door het rijk bepaalde huurtoeslagnormen) is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Dit effectueert Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

4 Centrada enerzijds via het huurbeleid en anderzijds door te blijven investeren in energiebesparende maatregelen. Daarnaast wordt ingespeeld op de vergrijzing door woningen aan te passen, zodat ouderen en andere zorgbehoevenden langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Door de nadruk te leggen op efficiënt beheer kunnen kosten bespaard worden. Alhoewel de kosten van de bedrijfslasten van Centrada al onder het gemiddelde van zowel de sector als van vergelijkbare corporaties liggen, wil Centrada zich inspannen door efficiënter beheer deze kosten nog verder terug te dringen. Tevens wordt scherp naar de taakopvatting gekeken, waarbij Centrada zich, conform het rijksbeleid, niet meer begeeft op terreinen waar marktpartijen, overheid en/of andere maatschappelijke instellingen actief zijn. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat Centrada haar inzet op het gebied van de leefbaarheid zal beperken tot activiteiten die in het verlengde liggen van haar kerntaak. Voor wat betreft de stedelijke vernieuwing zet Centrada de komende jaren op bescheiden schaal de acupunctuuraanpak voort, waarbij via gefaseerde en gerichte ingrepen gezorgd wordt voor meer differentiatie in de bestaande (monotone) wijken. Op de lange termijn (over jaar), is een grootschalige aanpak van de oudste delen van Lelystad onvermijdelijk. Centrada moet er voor zorgen dat ze hier op tijd voor klaar staat. Daarom wordt de komende jaren flink afgelost op de hoge schuldenlast die Centrada vanuit haar verleden met zich meedraagt. De financiële positie van Centrada moet dusdanig zijn, dat er voldoende investeringskracht is en blijft om de toekomstige opgaven aan te kunnen. De jaarafspraken 2014 zijn in lijn met deze vernieuwde strategie van Centrada, die in samenspraak met de verschillende stakeholders (waaronder gemeente) wordt vastgelegd in het Ondernemingsplan Het Ondernemingsplan van Centrada kijkt 5 jaar vooruit en zal ieder jaar worden geactualiseerd, zodat flexibel kan worden ingespeeld op veranderingen in bijvoorbeeld regelgeving (Herzieningswet) en woningmarkt. Voor Centrada is de in het Ondernemingsplan vastgelegde strategie mede-uitgangspunt voor de in het Lokaal Akkoord vast te leggen afspraken. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

5 Lokaal Akkoord Gemeente Lelystad Centrada Jaarafspraken 2014 Algemeen 1. Het Lokaal Akkoord Gemeente Lelystad - Centrada loopt per 31 december 2013 af. In 2014 wordt een nieuw Lokaal Akkoord voorbereid, voor de periode Dit nieuwe Lokaal Akkoord wordt eind 2014 aan de nieuwe raad ter vaststelling voorgelegd. Startpunt voor het nieuwe Lokaal Akkoord is de evaluatie van het Lokaal Akkoord ; deze evaluatie wordt halverwege 2014 opgesteld. Tegelijk met het opstellen van het Lokaal Akkoord wordt in 2014 een set jaarafspraken voor 2015 gemaakt. Voor het tussenjaar 2014 zijn voorliggende jaarafspraken opgesteld. De evaluatie van de jaarafspraken 2013 vindt begin 2014 plaats en wordt, samen met de rapportage over de woonruimteverdelingsresultaten 2013 ter informatie aan de raad aangeboden. 2. Gemeente stelt in 2014 middels een actualisatie van de publieksnotitie Lelystad een vitale woonstad een nieuwe Woonvisie op. In deze Woonvisie legt de gemeente haar ambities vast voor het wonen in Lelystad op de lange termijn. Centrada wordt inhoudelijk nauw betrokken bij de totstandkoming van het resultaat. 3. Centrada legt haar ambities voor een termijn van vijf jaar vooruit vast in een jaarlijks te actualiseren Ondernemingsplan. Centrada betrekt haar stakeholders, waaronder de huurderbelangenvereniging (HVOB) en de gemeente, nauw bij de strategische keuzen die in dit Ondernemingsplan worden gemaakt. Woningmarkt en woonruimteverdeling 4. Gemeente stelt, in afwijking tot wat in het Lokaal Akkoord staat aangegeven, pas een huisvestingsverordening op, wanneer van rijkswege duidelijkheid is gegeven over de datum waarop de nieuwe huisvestingswet in werking zal treden. Centrada wordt bij de totstandkoming van de huisvestingsverordening betrokken. 5. Ondanks de sinds 2010 opgelopen wachttijden als gevolg van een stagnerende doorstroming naar de vastgelopen koopmarkt, blijven partijen streven naar de in het Lokaal Akkoord voor 2013 afgesproken normen voor de gemiddelde actieve wachttijden, te weten: - jongeren < 23 jaar: 0,9 jaar persoonshuishoudens jaar: 1,4 jaar persoonshuishoudens met kinderen:1,3 jaar persoonshuishoudens jaar: 0,9 jaar - senioren > 70 jaar: 1,0 jaar. Partijen spreken af de ontwikkelingen in 2014 nauwgezet te blijven monitoren. Centrada en gemeente blijven op zoek naar en in overleg over maatregelen die de wachttijden (naar verwachting) positief beïnvloeden en voeren deze waar mogelijk uit. In 2014 zullen, ten behoeve van het Lokaal Akkoord , nieuwe streefwaarden voor de wachttijden per doelgroep worden bepaald, rekening houdend met de dan te verwachten ontwikkelingen op de huur- en koopmarkt. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

6 6. Op basis van het in 2013 uitgevoerde onderzoek onder ruim in eengezinswoningen wonende senioren (65+) voert Centrada in 2014 een experiment uit, gericht op het bevorderen van doorstroming van deze senioren. Doelstelling is om in 2014 senioren huishoudens door te laten stromen naar een gelijkvloerse woning. De gemeente verleent haar medewerking. 7. Centrada en gemeente blijven de gevolgen van de EU-staatssteunregel voor woningzoekenden in Lelystad monitoren waarbij 90% van de vrijkomende woningen moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot (prijspeil 1 januari 2013). In 2012 is afgesproken dat woningzoekenden met inkomen tussen en alleen voor een sociale huurwoning in aanmerking komen wanneer sprake is van een toegekende urgentie. Een deel van deze groep zogenaamde lage midden-inkomens heeft, bijvoorbeeld omdat men geen toegang heeft tot de hypotheekmarkt, echter onvoldoende alternatieven op de woningmarkt in Lelystad. In 2014 wordt daarom maximaal de helft van de 10% ruimte die de EU-staatssteunregel biedt, beschikbaar gesteld voor toewijzingen aan deze groep. Centrada en gemeente bepalen in gezamenlijk overleg de criteria hiervoor. 8. De wachttijd voor woningzoekenden met urgentie bedraagt maximaal drie maanden. 9. Het begin 2012 gestarte experiment op het terrein van loten loopt door in In de eerste helft van 2014 voert Centrada (met medewerking van de gemeente) de eindevaluatie van dit experiment uit. Tevens vindt dan de evaluatie plaats van de per 1 januari 2013 gewijzigde bezettingsnormen voor eengezinswoningen. De conclusies uit deze evaluaties worden meegenomen in een totaalevaluatie van het woonruimteverdeelbeleid, welke in de tweede helft van 2014 plaatsvindt. Conclusies hier uit en afspraken hier over worden vastgelegd in het Lokaal Akkoord dan wel in de eventuele huisvestingsverordening (zie afspraak 4). 10. Eind 2013 voert Centrada de eindevaluatie uit van het experiment kamerverhuur; de gemeente verleent haar medewerking hier aan. Op basis van deze evaluatie besluit het bestuurlijk overleg tussen gemeente Lelystad en Centrada in 2014 of en zo ja op welke wijze een vervolg aan dit experiment wordt gegeven. Afspraken hierover worden vastgelegd in het Lokaal Akkoord Maximaal 6% van de woningen die vrijkomen wordt toegewezen aan personen die met urgentie uitstromen bij maatschappelijke organisaties, waarmee Centrada een convenant heeft afgesloten. Nieuwe aanvragen van maatschappelijke organisaties voor het afsluiten van een convenant worden in de toetsingscommissie van Centrada en gemeente besproken. Gemeente heeft daarin een adviserende rol; Centrada beoordeelt de aanvraag. Maatschappelijke organisaties verwachten dat vanwege de transitie van AWBZ naar WMO de behandeltrajecten korter zullen worden. Daardoor zal naar verwachting de behoefte aan uitstroomwoningen groter worden. Indien deze behoefte zich aandient, kunnen gemeente en Centrada (via afspraken in het Bestuurlijk Overleg) besluiten een groter aandeel woningen hiervoor beschikbaar te stellen dan genoemde 6%. 12. Maximaal 1% van de woningvoorraad van Centrada is beschikbaar ten behoeve van maatschappelijke instellingen en organisaties waarmee Centrada een convenant heeft afgesloten. Indien er nieuwe maatschappelijke instellingen of organisaties (wiens cliënten een beroep doen op WMO-gelden) gebruik willen maken van de 1%-regeling en daartoe een convenant willen sluiten met Centrada, betrekt Centrada de gemeente bij haar besluit al dan niet een convenant te sluiten met deze partij(en). Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

7 13. Centrada en gemeente continueren de werkwijze van huisvesten van ex-gedetineerden. Deze woningen vallen niet onder de 6% regeling omdat er geen sprake is en kan zijn van een omklapconstructie. De werkwijze is als volgt: de GGD wordt door Centrada ingeschakeld (coördinator nazorg ex-gedetineerden) en Centrada en GGD maken samen op casusniveau afspraken over de kandidaten die in aanmerking komen voor huisvesting. In 2014 worden voor deze doelgroep maximaal 4 woningen ter beschikking gesteld. 14 Centrada huisvest 97% van de taakstelling die de gemeente krijgt opgelegd voor de huisvesting van statushouders. De taakstelling die de gemeente voor de eerste helft van 2014 opgelegd krijgt (aantal te huisvesten personen) is 29 personen. Energie, duurzaamheid en woonlasten 15. Gemeente en Centrada bepalen in 2014 beiden de wederzijdse ambities ten aanzien van duurzaamheid en energieverbruik en vertalen dit in een op elkaar afgestemde lange termijn aanpak. Uitgangspunt is het in september 2013 mede door VNG en Aedes ondertekende Energieakkoord voor duurzame groei. Partijen streven hierbij een optimaal gebruik van beschikbare subsidies na. De afspraken die hieruit voortkomen worden vastgelegd in het Lokaal Akkoord De gemeente continueert in 2014 de SVn duurzaamheidlening als financiële stimulans om de doelstelling (jaarlijks 1 % van de particuliere woningvoorraad gebouwd voor 1995 met één labelsprong te verbeteren) te realiseren. 17. Centrada biedt haar huurders de mogelijkheid om goedkoop energie af te nemen via WoonEnergie. Dit betreft een gezamenlijk initiatief van meer dan honderd woningcorporaties, die energie-inkoop gebundeld hebben. WoonEnergie biedt gunstige voorwaarden en garandeert tarieven die tot de drie laagste behoren in de markt. 18. Centrada bekijkt in 2014 samen met de Huurderbelangenverenging HVOB de mogelijkheid om huurders met een energielabel D of slechter financieel te compenseren. 19. Centrada maakt in 2014 in de Zuiderzeewijk een woning energiezuinig, die een jaar lang beschikbaar wordt gesteld als voorlichtingspunt. 20. Gemeente en Centrada onderzoeken samen de mogelijkheid van het instellen van een gezamenlijk fonds, waar vanuit preventieve maatwerkoplossingen geboden kunnen worden voor huurders die (tijdelijk) in de financiële problemen komen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het gemeentelijk armoedebeleid en het beleid ten aanzien van de schuldhulpverlening. Zie bijlage Centrada zet actief in op het voorkomen van huurachterstanden bij haar huurders, middels een streng en rechtvaardig incassobeleid. Huurders worden vanaf het eerste moment van achterstand direct aangesproken op hun betalingsverplichting. Door deze preventieve aanpak wordt voorkomen dat huurachterstanden zodanig oplopen dat deze bij deurwaarders terecht komen en huisuitzetting volgt. Huurders met een oplopende huurachterstand worden na een maand thuis bezocht door een woonconsulent. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

8 Wonen, welzijn, zorg 22. De gemeente brengt in 2014, als onderdeel van de kadernota WMO, in beeld wat de huisvestingsbehoefte is van de bijzondere doelgroepen, waaronder kwetsbare jongeren, ouderen, gehandicapten etc., zowel kwalitatief als kwantitatief. 23. Gemeente en Centrada bekijken per wijk, in overleg met zorgpartijen, de kansen voor clustering van voor bijzondere doelgroepen geschikte woningen. Op basis van deze inventarisatie worden afspraken gemaakt over labelling en woningaanpassingen. De inzichten uit het onderzoek naar de huisvestingsbehoefte van bijzondere doelgroepen (afspraak 22) worden hier bij betrokken. 24. De gemeente en Centrada plegen per woningbouwplan/-project (zowel nieuwbouw als renovatie) overleg over de in de woningen, op basis van WoonKeur, aan te brengen voorzieningen. Centrada en gemeente bepalen per plan in overleg of en welke (extra) voorzieningen noodzakelijk zijn (vooral bij projecten voor 55-plussers en andere specifieke doelgroepen) en maken afspraken over voor wiens rekening deze aanpassingen komen zodat achteraf geen onnodig beroep wordt gedaan op WMO-gelden. Gemeente vraagt aan Centrada om bepaalde voorzieningen als standaardvoorziening toe te passen. Aandachtpunten hierbij zijn: toegankelijkheid en stallingsmogelijkheden voor scootmobiels het uitrustingsniveau van toilet en badkamers het ontsluitingssysteem van woongebouwen 25. De tegemoetkoming voor woningaanpassingen aan personen die op grond van een indicatie voor een woningaanpassing in aanmerking komen, is gemaximeerd tot ,-. Deze woningaanpassingen komen alsnog voor een hogere vergoeding in aanmerking als binnen een jaar geen geschikte woning beschikbaar is; of binnen een half jaar wanneer de ernst van de beperking dusdanig is dat de primaire woonfunctie zoals bezoek aan toilet of badkamer niet meer mogelijk is. Als de geïndiceerde woningaanpassing meer dan ,- kost dan geeft Centrada aan betrokkene een urgentieverklaring; op basis hiervan kan de betrokkene reageren op voor hem/haar geschikte woning. 26. De gemeente onderzoekt (in overleg met Centrada) de mogelijkheid om op WMO-gelden te besparen door een gemeentelijke verhuiskostenvergoeding in te zetten in die gevallen dat de woningaanpassing minder kost dan ,- maar de huurder aangeeft ook wel te willen verhuizen naar een geschikte woning. Voorwaarde hiervoor is dat er een geschikte woning beschikbaar is en dus dat er inzage is in het bestand geschikte/aangepaste woningen. 27. De gemeente informeert Centrada tijdig wanneer er opdracht wordt verstrekt aan derden (aannemer) voor de uitvoering van woningaanpassingen in het kader van de WMO, in woningen van Centrada. Centrada zorgt voor een actuele lijst met specifiek benoemde aangepaste woningen (die uitermate geschikt zijn voor een minder valide doelgroep) en stemt deze lijst jaarlijks af met de gemeente. 28. Gemeente gaat, in samenwerking met Centrada, in 2014 nog eenmaal op zoek naar een voor Skaeve Huse geschikte locatie. Met geschikt wordt bedoeld dat de locatie voldoet aan de richtlijnen/vereisten uit het SEV-advies Skaeve Huse. Mocht er geen geschikte locatie worden gevonden die hieraan voldoet, dan overleggen partijen over de vervolgstappen. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

9 Stedelijke vernieuwing en leefbaarheid: algemeen 29. De gemeente stimuleert de actieve betrokkenheid van de bewoners bij hun directe woonen leefomgeving in de 70-er en 80-er jaren wijken van Lelystad. Hiermee wordt een kwaliteitsimpuls beoogd van de woon- en leefomgeving door een combinatie van fysieke ingrepen in de openbare ruimte en een gedegen aanpak van de sociale problemen. Door de inzet van ISV-middelen wordt het mogelijk de bewoners te betrekken en invulling te laten geven aan hun eigen verantwoordelijkheid voor de realisatie van diverse kleinschalige projectactiviteiten. De gemeente, Centrada, Stichting Welzijn Lelystad, de politie en de bewonersorganisaties spelen hierbij een belangrijke en ondersteunende rol. De looptijd van het project is tot eind De beschikbare middelen van de gemeente bedragen in totaal ,- (ISV-middelen). 30. Centrada maakt werk van leefbaarheid in de wijken waar zij bezit heeft. De activiteiten in 2014 zijn gericht op: bewoners stimuleren/activeren (om zelf hun woonsituatie te verbeteren/te optimaliseren); bewoners betrekken (bij hun woonomgeving en/of het doen en laten van Centrada); bewoners binden (sociaal/cultureel) en beheer (fysieke maatregelen gericht op verhuurbaarheid/uitstraling/dagelijks beheer). In totaal stelt Centrada in 2014 maximaal ,- beschikbaar op deze thema s (directe kosten, exclusief personeellasten). 31. De gemeente, Centrada en Stichting Welzijn Lelystad werken gezamenlijk verder aan het verbeteren van leefbaarheid in de wijken. Centraal in de aanpak staat het versterken van de actieve betrokkenheid van de bewoners. De sociale wijkteams (bestaande uit Stichting Welzijn, MDF, Icare, Kwintes) en de wijkinfopunten zijn belangrijke instrumenten hierbij. In 2014 werken partijen verder aan het concretiseren van de samenwerkingsafspraken met als doel om, ieder vanuit haar eigen rol en verantwoordelijkheid, de veiligheid te vergroten en de verloedering tegen te gaan, daar waar nodig. De betrokkenheid en inzet van Centrada hierbij beperkt zich tot de wijken waar Centrada bezit heeft. Een van de rollen van Centrada is het voorzien van de sociale wijkteams van informatie ten aanzien van overlastgevende panden. Het voorkomen van overlast en het aanpakken van overlastveroorzakend gedrag is voor Centrada een belangrijk speerpunt. Op basis van de woonplannen van Centrada en de uitkomsten van de wijkanalyses van de gemeente en de besprekingen daarover in de brede integrale netwerken in de wijken zullen nadere afspraken (inzet en middelen) gemaakt worden over eventueel gezamenlijk te starten projecten. 32. Gemeente en Centrada organiseren in 2014, in samenwerking met Welzijn Lelystad en de politie, per stadsdeel twee pleingesprekken om in contact te komen met de bewoners. Het doel van deze gesprekken is om op basis van de input van de bewoners plannen te maken om de buurt/wijk te verbeteren. Daarbij ligt de uitwerking en uitvoering (grotendeels) bij de bewoners en zijn de professionele partijen ondersteunend en faciliterend. 33. Centrada en gemeente werken structureel samen om (woon)fraude te voorkomen (preventief) en te bestrijden (repressief). Hiervoor noodzakelijke gegevens worden onderling beschikbaar gesteld, met inachtneming van de wet Bescherming Persoonsgegevens. 34. Gemeente en Centrada evalueren samen met de andere betrokken partijen eind 2013 het Protocol Preventie Huisuitzettingen op basis waarvan in 2014 nieuwe resultaatafspraken voor alle partijen worden gemaakt, waarbij het uitgangspunt is dat elke partner vanuit de eigen verantwoordelijkheid inzet levert. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

10 35. Gemeente en Centrada informeren elkaar vroegtijdig over hun (meerjaren)(groot) onderhoudsprogramma s/plannen en stemmen hun planningen (indien mogelijk) zo op elkaar af dat werkzaamheden in het zelfde gebied elkaar op een logische manier opvolgen zodat de bewoners hier zo weinig mogelijk hinder van ervaren en er wellicht schaalvoordelen te behalen zijn. In dit kader legt Centrada haar plannen voor sloop en renovatieprojecten in een zo vroeg mogelijk stadium aan de gemeente voor. Centrada en gemeente bespreken vervolgens direct de (mogelijke) consequenties voor de openbare ruimte en maken afspraken over ieders verantwoordelijkheden voor wat betreft de werkzaamheden, maar ook financieel. 36. Centrada is bereid om met initiatieven Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) het gesprek aan te gaan over een achtervang-rol door Centrada. De voorwaarden die Centrada stelt voor een dergelijke achtervang-rol zijn onder andere: woningen moeten passen bij de prijs- en kwaliteitseisen van Centrada; de regierol blijft bij de initiatiefnemers en Centrada staat per initiatief garant voor maximaal 10% van de woningen met een minimum van 1. Stedelijke vernieuwing en leefbaarheid in Atolwijk en Zuiderzeewijk 37. In 2014 levert Centrada 24 sociale huurwoningen op, op de plek van het voormalige (te slopen) bedrijfsgebouw Ivoren Klif (zie bijlage 1: realisatie nieuwbouw Centrada). 38. Centrada renoveert in 2013/2014 het complex Rode Klif, waarbij een deel van het complex toegankelijker gemaakt wordt voor 55-plussers en waarbij de woningen geschikt gemaakt worden voor kleine huishoudens tot maximaal 3 personen. De renovatie is in de tweede helft van 2014 afgerond. 39. Gemeente en Centrada continueren de samenwerking bij de Ronde Tafelconferentie Particuliere Woningverbetering Lelystad en vertalen dit naar een aanpak stedelijke vernieuwing op uitnodiging : Daarbij concentreren partijen zich in eerste instantie vooral op Atolwijk en Zuiderzeewijk. - Gemeente (werk en inkomen) en Centrada zijn trekker van de gecombineerde propositie buurtbanen en woningonderhoud (kluswinkel, zie afspraak 40). - Centrada coördineert de propositie terugkoop. Of en hoeveel woningen Centrada op de langere termijn gaat terugkopen hangt af van de mate waarin dit past binnen de overeen te komen gebiedsstrategieën voor de wijken die op termijn een vernieuwingsslag nodig hebben. - Gemeente en Centrada ondersteunen de opzet van de wijkonderneming Zuiderzeewijk en zo mogelijk Atolwijk. 40. Centrada biedt ruimte aan voor een in Zuiderzeewijk/Atolwijk op te zetten kluswinkel (als uitwerking van de propositie buurtbanen), waarin onder verantwoordelijkheid van het Werkbedrijf (gemeente) bewoners via een abonnement of tegen kostprijs worden ondersteund bij klein onderhoud en woningverbetering. 41. Gemeente stimuleert in Atolwijk en Zuiderzeewijk particuliere eigenaren om hun huis en tuin/erfafscheiding op te knappen middels de inzet van de verordening particuliere woningverbetering en de verordening duurzaamheidlening; Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

11 42. De gemeente continueert het project om te komen tot verbeteringen van de leefbaarheid en het aanzien van de Atolwijk en Zuiderzeewijk door verbeteringen aan te brengen op het grensgebied openbaar en privé in de openbare ruimte en door kleine opknap/schoonmaakmaatregelen aan woningen voor eigenaren die geen eigen financiële ruimte hebben. De uitvoering van de maatregelen moet voor eind 2014 afgerond zijn. Voor de uitvoering van het project (Atolwijk en Zuiderzeewijk samen) is ,- van de gemeente (ISV-middelen) beschikbaar gesteld. De gemeente gaat samen met bewoners aan de slag om het Fjordpark met beperkte ingrepen op te knappen. 43. Centrada levert een financiële bijdrage van voor de realisatie van de MFA in de Zuiderzeewijk. De bijdrage wordt in twee delen na facturatie overgemaakt, een bij het gereed komen van de bouw van de eerste fase en een bij het gereed komen van de bouw van de tweede fase (Onderwijs deel en sport- en ontmoetingsdeel). Stedelijke vernieuwing en leefbaarheid in de overige wijken 44. In 2014 levert Centrada 27 sociale huurwoningen op in de wijk Warande, project Wonen in het Parkbos. Op termijn realiseert Centrada 20 sociale huurwoningen bij de MFA Warande; de planning wordt bepaald in overleg (zie bijlage 1: realisatie nieuwbouw Centrada). 45. Centrada levert een financiële bijdrage voor de realisatie van de MFA-light in de Waterwijk van (bijdrage wordt in eerste kwartaal 2014 na ontvangst factuur overgemaakt). 46. Gemeente en Centrada constateren dat de leefbaarheid in delen van de wijk Jol onder druk staat, onder andere vanwege een onevenwichtige samenstelling van de bevolking. Centrada start in 2014 in overleg met de gemeente met een pilot/experiment door het invoeren van een extra criterium bij de woningtoewijzing in een afgebakend gebied volgens een sociaal-maatschappelijke criteria. Dit middel beoogt een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de Jol. 47. De gemeente en Centrada zullen, in samenwerking met onder andere de politie en Welzijn Lelystad, in 2014 samen met bewoners een actieplan opstellen om de leefsituatie en de veiligheid in de Jol te verbeteren. Het doel is om bewoners te motiveren en te activeren om zelf en gezamenlijk met andere bewoners de wijk te verbeteren. De professionele partijen hebben een aanjagende, ondersteunende en faciliterende rol. 48. Gemeente, Centrada en Welzijn Lelystad zijn in 2013 een grootschalig project gestart in de Noordzeestraat, Oostzeestraat en Zeelaan (Waterwijk). Doel daarbij is bewoners te activeren om zelf de woon- en leefomgeving te verbeteren of tot ideeën daartoe te komen. De initiatieven die hieruit voort zijn gekomen blijven ondersteuning nodig hebben van gemeente, Centrada en Welzijn. Het project loopt in 2014 door om tot nog meer initiatieven vanuit bewoners te komen. Ook bij de nieuwe initiatieven zijn de professionele partijen ondersteunend en faciliterend. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

12 Ondertekening Deze prestatieafspraken kunnen worden aangehaald als Jaarafspraken De jaarafspraken 2014 zijn van kracht met ingang van 1 januari 2014 en worden aangegaan voor een periode van een jaar. Aldus overeengekomen te Lelystad op De gemeente Lelystad, Centrada, Drs. Ing. E.H. Bronkhorst, directeur-bestuurder Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

13 Bijlage 1: Nieuwbouw Centrada. Wijk Locatie Aantal sociale huur Aantal (Soc.) Koop/ tussenvormen Totaal Jaar oplevering Zuiderzeewijk Ivoren Klif (MGW) Warande fase 1: Wonen in het parkbos (EGW) Bij MFA Warande fase 2 (MGW)* n.t.b. TOTAAL * Dit betreft een bestaande verplichting Bijlage 2: Contouren preventief woonlastenfonds (afspraak 20) Het idee achter afspraak 20 is, dat wanneer sprake is van plotselinge inkomensterugval (bijvoorbeeld als gevolg van werkloosheid), het gevaar ontstaat dat dit uiteindelijk kan leiden tot het niet kunnen betalen van de huur. Voor Centrada kan hierdoor huurderving ontstaan; de gemeente kan worden geconfronteerd met een extra beroep op uitkeringen en/of schuldhulpverlening. De vraag is of deze kosten voor Centrada en gemeente kunnen worden voorkomen en of er een manier bedacht kan worden om deze kostenbesparingen in te zetten voor een preventieve aanpak, bijvoorbeeld door de huren tijdelijk te verlagen. Om echter na verloop van tijd de huur weer terug te kunnen brengen naar het oude niveau, is toestemming nodig van de rijksoverheid. Aansluiting wordt gezocht met andere gemeenten (waaronder s-hertogenbosch), waar vergelijkbare ideeën leven en samen kan worden opgetrokken voor wat betreft invulling en het vragen van toestemming. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

Jaarafspraken 2015. Gemeente Lelystad Centrada. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken 2015 1

Jaarafspraken 2015. Gemeente Lelystad Centrada. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken 2015 1 Jaarafspraken 2015 Gemeente Lelystad Centrada Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken 2015 1 De ondergetekenden, de gemeente Lelystad, gevestigd te Lelystad, kantoorhoudende Stadhuisplein

Nadere informatie

Lelystad. centrada. Jaarafspraken 2015. Gemeente Lelystad - Centrada 3LD. gemeente. wonen 2 5 FEB 2015. Gemeente Lelystad Ingekomen

Lelystad. centrada. Jaarafspraken 2015. Gemeente Lelystad - Centrada 3LD. gemeente. wonen 2 5 FEB 2015. Gemeente Lelystad Ingekomen centrada 150004533 wonen 3LD gemeente Gemeente Lelystad Ingekomen 2 5 FEB 2015 Kopie aan: Lelystad Jaarafspraken 2015 Gemeente Lelystad - Centrada Lokaal Akkoord gemeente Lelystad - Centrada; jaarafspraken

Nadere informatie

Jaarafspraken Gemeente Lelystad Centrada. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken

Jaarafspraken Gemeente Lelystad Centrada. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken Jaarafspraken 2013 Gemeente Lelystad Centrada Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; jaarafspraken 2013 1 De ondergetekenden, De gemeente Lelystad, gevestigd te Lelystad, kantoorhoudende Stadhuisplein

Nadere informatie

Jaarafspraken Gemeente Lelystad Centrada. Eindevaluatie. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; eindevaluatie jaarafspraken

Jaarafspraken Gemeente Lelystad Centrada. Eindevaluatie. Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; eindevaluatie jaarafspraken Jaarafspraken 2013 Gemeente Lelystad Centrada Eindevaluatie Lokaal Akkoord gemeente Lelystad Centrada; eindevaluatie jaarafspraken 2013 1 Lokaal Akkoord Gemeente Lelystad Centrada Jaarafspraken 2013; eindevaluatie

Nadere informatie

Collegebesluit Collegevergadering: 11 december 2018

Collegebesluit Collegevergadering: 11 december 2018 ONDERWERP Prestatieafspraken 2019 SAMENVATTING Gemeente, de Heemsteedse woningcorporaties Elan Wonen en Pre Wonen en hun huurdersorganisaties Bewonersraad Elan Wonen en Bewonerskern Pre streven een gemeenschappelijk

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN 2013-2016 De gemeente Dinkelland, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder Steggink, daartoe ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet aangewezen

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Prestatieafspraken Bloemendaal 2018

Prestatieafspraken Bloemendaal 2018 Prestatieafspraken Bloemendaal Gemeente Bloemendaal, Brederode Wonen, Pré Wonen, Huurdersvereniging Brederode, Bewonerskern Pré Wonen Samen aan de slag voor meer betaalbare en duurzame woningen en prettig

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Ondernemingsplan

Ondernemingsplan pagina1 1.1 Politiek/economische ontwikkelingen De overheid doet in toenemende mate een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. De crisis is steeds meer voelbaar en leidt tot meer huurders

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Portaal. Actualisatie prestatieafspraken november 2018

Portaal. Actualisatie prestatieafspraken november 2018 Actualisatie prestatieafspraken 2016 2019 november 2018 Inleiding In februari 2016 zijn de prestatieafspraken 2016 2019 afgesloten. Jaarlijks worden deze afspraken geactualiseerd en aangescherpt aan de

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

Startdocument regionale prestatieafspraken Bijlage 9

Startdocument regionale prestatieafspraken Bijlage 9 Startdocument regionale prestatieafspraken 2020-2023 Bijlage 9 Concept 2 april 2019 In dit document worden de bestuurlijke opdrachten geformuleerd voor drie werkgroepen in het traject regionale prestatieafspraken

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017 Prestatieafspraken 2017 t/m 2019 2 maart 2017 Gemeente Hillegom, Woonstichting De Key, Huurdersbelangenvereniging Arcade en Bewonerscommissie Bloemhof 02-03-2017 Inleiding Gemeente Hillegom, woonstichting

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2019

Prestatieafspraken 2019 Prestatieafspraken 2019 De gemeente Oldebroek, vertegenwoordigd door de heer B. Engberts, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 13 november 2018, zaaknummer 1012173,

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Prestatieafspraken Hellevoetsluis Woonstichting De Zes Kernen Gemeente Hellevoetsluis Huurdersvereniging Bernisse

Prestatieafspraken Hellevoetsluis Woonstichting De Zes Kernen Gemeente Hellevoetsluis Huurdersvereniging Bernisse Prestatieafspraken Hellevoetsluis 2019 Woonstichting De Zes Kernen Gemeente Hellevoetsluis Huurdersvereniging Bernisse Inleiding Voor u liggen de prestatieafspraken 2019 van de gemeente Hellevoetsluis,

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

venlo Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR Lokaal woonbeleid 5 H. Brauer

venlo Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR Lokaal woonbeleid 5 H. Brauer venlo Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR onderwerp Rn nummer 2016 Lokaal woonbeleid 5 collegevergadering d.d. 20 september 2016 raadsvergadering d.d. 12 oktober 2016 programma Wonen en Leefomgeving portefeuillehouder

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Onderwerp: Woonvisie Brielle en het onderzoek ontwikkeling woningvoorraad Brielle

Onderwerp: Woonvisie Brielle en het onderzoek ontwikkeling woningvoorraad Brielle Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Grondgebied/RO Wethouder Schoon Ter behandeling in de vergadering van: de commissie grondgebied d.d. 31 oktober 2017 de Raad d.d. 21 november 2017 Onderwerp: Woonvisie

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Utrecht, 23 november 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INVESTERINGSRUIMTE EN FINANCIËLE

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2019

Prestatieafspraken 2019 Prestatieafspraken 2019 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Prestatieafspraken... 2 Beschikbaarheid en betaalbaarheid... 2 Liberalisatie van huurwoningen... 3 Voornemens tot verkoop van sociale huurwoningen...

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice 2017 Prestatieafspraken Assen Woonservice 2017 Colofon Status: definitief 01 12 2016 Prestatieafspraken Assen 1 1 Inleiding Met de invoering van de nieuwe

Nadere informatie

Prestatie afspraken gemeente Mook en Middelaar 2019

Prestatie afspraken gemeente Mook en Middelaar 2019 Prestatie afspraken gemeente Mook en Middelaar 2019 In 2016 heeft de gemeente Mook en Middelaar, woningcorporatie Destion en de huurdersraad van Destion prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2017

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2016 Prestatieafspraken 2016 Aanleiding De prestatieafspraken 2016 zijn een vertaling van het bod, waarin de corporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van het

Nadere informatie

Ondernemingsplan

Ondernemingsplan pagina1 1.1 Politiek/economische ontwikkelingen De overheid gaat er steeds meer van uit dat de burger zijn problemen zelf (met hulp van de omgeving) oplost. Het economisch herstel is voor veel huurders

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN KRIMPENERWAARD

GEZAMENLIJKE PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN KRIMPENERWAARD GEZAMENLIJKE PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN KRIMPENERWAARD 2022 In dit document zijn de gezamenlijke prestatieafspraken vastgelegd die de Huurdersorganisaties, de gemeente en de Federatie van woningcorporaties

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Losser, Woningcorporatie Domijn, Stichting Huurders Belangen Losser

Prestatieafspraken Gemeente Losser, Woningcorporatie Domijn, Stichting Huurders Belangen Losser Prestatieafspraken 2019 Gemeente Losser, Woningcorporatie Domijn, Stichting Huurders Belangen Losser Dhr. A.V.M Veekamp Voorzitter Stichting Huurders Belangen Losser Dhr. J.H.F. Laarhoven Secretaris Stichting

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, Portaal en Huurdersraad Portaal regio Utrecht

Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, Portaal en Huurdersraad Portaal regio Utrecht Prestatieafspraken 2018 2022 Gemeente Utrecht, Portaal en Huurdersraad Portaal regio Utrecht Inhoud: 1. INLEIDING... 3 2. PRESTATIEAFSPRAKEN 2018-2022... 3 3. ONDERTEKENING... 86 4. BIJLAGE 1A VOORRAAD

Nadere informatie

Ondernemingsplan

Ondernemingsplan pagina1 1.1 Politiek/economische ontwikkelingen Door toenemende spanningen in de wereld groeien de stromen asielzoekers en vergunninghouders. De overheid gaat er steeds meer van uit dat de burger zijn

Nadere informatie

Initiatieven in je stad; op je handen zitten of op je handen staan?

Initiatieven in je stad; op je handen zitten of op je handen staan? Stedelijke vernieuwing Lelystad Initiatieven in je stad; PowerPoint Stedelijke vernieuwing presentatie op uitnodiging. Lelystad op je handen zitten of op je handen staan? Jop Fackeldey, 11 februari 2014

Nadere informatie

JAARAFSPRAKEN 2012 2013

JAARAFSPRAKEN 2012 2013 BIJLAGE BIJ SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GEMEENTE DOETINCHEM SITÉ WOONDIENSTEN 2012-2016 JAARAFSPRAKEN 2012 2013 Aanleiding De prestatieafspraken beschreven in het document Samenwerkingsovereenkomst gemeente

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

PRESTATIECONTRACT WONEN

PRESTATIECONTRACT WONEN PRESTATIECONTRACT WONEN 2011-2015 GEMEENTE BORNE WOONBEHEER BORNE EVALUATIE Op 30 september 2011 hebben de gemeente Bome en Woonbeheer Borne het Prestatiecontract Wonen 2011-2015 ondertekend. Dit Prestatiecontract

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Woonagenda Uitvoeringsplan Woonvisie Delft

Woonagenda Uitvoeringsplan Woonvisie Delft Woonagenda 2019-2022 Uitvoeringsplan Woonvisie Delft 2019-2022 Woonagenda Vertaling Woonvisie in concrete Uitvoeringsagenda De Woonagenda biedt een vertaalslag van het WAT naar het HOE Geeft korte termijn

Nadere informatie

Prestatieafspraken Jaarrapportage 2014

Prestatieafspraken Jaarrapportage 2014 Prestatieafspraken 2014 2017 Jaarrapportage 2014 Inleiding In de eerste helft van 2014 zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente en Wonen Limburg vastgesteld. In deze rapportage is de eerste balans

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Activiteitenoverzicht Midden-Groningen 2019

Activiteitenoverzicht Midden-Groningen 2019 ACTIVITEITENOVERZICHT 2019 MIDDEN-GRONINGEN juni 2018 1. INLEIDING Voor u ligt het activiteitenoverzicht 2019 van Actium aan de gemeente Midden-Groningen, met daarin de voorgenomen activiteiten van Actium

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond 1. Aanleiding Per 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. Gemeenten hebben tot 1 juli 2015 de tijd om een nieuwe, op deze wet gebaseerde

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Actieplan Sociale Huur Steller R. Asschert De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 8635 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6884967 Datum Uw brief van Uw kenmerk - Geachte heer,

Nadere informatie

Samenwerken aan prettig wonen Prestatieafspraken Vianen

Samenwerken aan prettig wonen Prestatieafspraken Vianen Samenwerken aan prettig wonen 2 Samenwerken aan prettig wonen Samenwerken aan prettig wonen Wat zijn de belangrijkste ambities en opgaven op het gebied van wonen in Vianen? Om hier concreet invulling aan

Nadere informatie

6 januari 2015 Huisvestingswet

6 januari 2015 Huisvestingswet 6 januari 2015 Huisvestingswet Eerlijke en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte in de sociale huursector Agenda van vanavond Korte toelichting op de wet Mogelijkheden voor lokaal maatwerk Regionaal

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

ONDERWERP Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2017

ONDERWERP Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2017 ONDERWERP Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: 2017 SAMENVATTING De Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: 2015 stelt regels voor rechtvaardige en evenredige verdeling van schaarse

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken

Addendum Prestatieafspraken Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie Mitros en huurdersorganisatie HNM Utrecht, 23 november 2016 Prestatieafspraken 2017-2020 Mitros Pagina 1 van 7 Inhoud INLEIDING... 3 1.

Nadere informatie

Activiteiten Amsterdam

Activiteiten Amsterdam Activiteiten Woningbezit Zelfstandige huurwoningen naar woningtype = 1.570 2.328 15.018 236 19.152 Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ Totaal bovenwoning Bovenstaand woningbezit is exclusief

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

PROJECTOPDRACHT. 1. Inleiding/aanleiding

PROJECTOPDRACHT. 1. Inleiding/aanleiding Domein : Ruimte Programma : Wonen Project + proj.nr. : Datum : 10 december 2014 BOG : Johan van Buuren AOG : Linda den Otter Projectleider : Joost Hoogesteger 1. Inleiding/aanleiding Het opstellen van

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 215-218 3.5 Ruimtelijke ontwikkeling Gouda heeft bijna 71. inwoners en is een stad waar het prettig is om te wonen. Een stad met een mooie historische binnenstad en waar inwoners betrokken

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk, in dezen vertegenwoordigd door de heer J.L. van den Heuvel, wethouder Ruimtelijke Ordening e.a ;

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk, in dezen vertegenwoordigd door de heer J.L. van den Heuvel, wethouder Ruimtelijke Ordening e.a ; Convenant bevordering uitstroom uit instellingen voor maatschappelijke opvang, tijdelijk verblijf en beschermd wonen en voor de huisvesting van ex-gedetineerden gesloten tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk,

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Nr. Reactie Sité Woondiensten Reactie gemeente Doetinchem Wijziging van de woonvisie Algemeen: blij met de woonvisie Doetinchem 2020 De woonvisie stimuleert en steunt

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Gemeente Lelystad HVOB Centrada De ondergetekenden, de gemeente Lelystad, gevestigd te Lelystad, kantoorhoudende Stadhuisplein 2 te Lelystad, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m Reg.nummer: 2013/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m Reg.nummer: 2013/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m 2016 Reg.nummer: 2013/154058 1. Inleiding Op 19 juli 2012 is de Woonvisie Haarlem in de raad vastgesteld (2012/220951). Aan de hand van de hierin opgenomen

Nadere informatie

Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016

Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016 Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016 Met de ondertekening van dit convenant verplichten partijen zich tot een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid met betrekking

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties Gemeente Oegstgeest, de corporaties

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Huisvestingswet en huisvestingsverordening 2019

INFORMATIEBLAD. Huisvestingswet en huisvestingsverordening 2019 INFORMATIEBLAD Huisvestingswet en huisvestingsverordening 2019 Het hoe, wat en waarom van de woonruimteverdeling in 2019 Dit informatieblad is opgesteld als bijlage bij het voorstel over het vaststellen

Nadere informatie

Woningcorporaties: oplosser of veroorzaker van zorg- en veiligheidsproblemen? Sander Koomen (Aedes) Simone van Raak (Zayaz)

Woningcorporaties: oplosser of veroorzaker van zorg- en veiligheidsproblemen? Sander Koomen (Aedes) Simone van Raak (Zayaz) Woningcorporaties: oplosser of veroorzaker van zorg- en veiligheidsproblemen? Sander Koomen (Aedes) Simone van Raak (Zayaz) Agenda De sector Taak en rol corporaties Zorg en veiligheid > actuele vraagstukken

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties

Prestatieafspraken gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties Prestatieafspraken 2019-2021 gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties 06-12-2018 1 Inleiding Deze prestatieafspraken hebben het karakter van een meerjarige raamafspraak. Dit jaar

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Logo GGD HN De ondergetekenden: I. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden, ten

Nadere informatie

Uitvoering Prestatieafspraken Den Helder Jaarschijf 2018

Uitvoering Prestatieafspraken Den Helder Jaarschijf 2018 Uitvoering Prestatieafspraken Den Helder 2016 2021 Jaarschijf 2018 Gemeente Onderdeel Activiteit Wanneer Afd.* Thema Woonvisie 1. Organisatie en samenwerking 1.1. Organiseren voorjaarsoverleg en ambtelijke

Nadere informatie

Startnotitie woonvisie Wassenaar

Startnotitie woonvisie Wassenaar Startnotitie woonvisie 2014-2020 Wassenaar Documentbeheer DATUM AUTEURS VERSIE VERANDERING 18 september 2013 S. Bueving 1.1 24 september 2013 S. Bueving 1.2. Communicatieparagraaf 8 oktober 2013 S. Bueving

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente (NAAM) te dezen krachtens volmacht van de burgemeester (NAAM) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder (PORTEFEUILLE EN NAAM) op grond van het besluit

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, Mitros en Huurdersnetwerk Mitros

Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, Mitros en Huurdersnetwerk Mitros Prestatieafspraken 2018 2022 Gemeente Utrecht, Mitros en Huurdersnetwerk Mitros Inhoud: 1. INLEIDING... 3 2. PRESTATIEAFSPRAKEN 2018-2022... 3 3. ONDERTEKENING... 6 4. BIJLAGE 1A VOORRAAD MITROS... 7 5.

Nadere informatie

gesloten tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas Bodegraven Reeuwljk mgemeente gouda

gesloten tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas Bodegraven Reeuwljk mgemeente gouda Convenant uitstroom opvang en zorg regio Midden-Holland 2019 gesloten tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas Gemeente Bodegraven Reeuwljk mgemeente gouda

Nadere informatie