Regiobijeenkomst Overijssel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regiobijeenkomst Overijssel"

Transcriptie

1 Regiobijeenkomst Overijssel 30 november 2015 Enschede

2 Voorwoord De NVTZ wil meer de regio in. Door het verkleinen van de reisafstand wil de NVTZ de drempel verlagen voor toezichthouders om deel te nemen aan collegiale kennisdeling, reflectie en deskundigheidsbevordering. Daarnaast kan op regionaal niveau beter ingespeeld worden op de specifieke thematiek die daar leeft. Op 30 november vond de eerste NVTZ-regiobijeenkomst plaats in Enschede. Samen met 41 andere toezichthouders heeft u hieraan deelgenomen. Dit document geeft u een beknopt verslag van de bijeenkomst. Thema Het thema van de bijeenkomst was Toezicht op de continuïteit van de organisatie en de zorg na de transitie. Na de decentralisatie en dus de overheveling van verantwoordelijkheden voor zorg en welzijn op gemeenten, zitten zorg- en welzijnsinstellingen nu middenin de transformatie. Binnen veel instellingen vinden er of hebben er veranderingen plaats(gevonden) die samenhangen met nieuwe zorgconcepten en nieuwe financieringsstructuren. In deze bijeenkomst werd besproken hoe toezichthouders, bestuurders en wethouders in zorg en welzijn (samen)werken op duurzame wijze vanuit dezelfde visie op de continuïteit van de organisatie en de zorg. Een drietal sprekers gaven hun ervaringen met de transitie. Fokko Witteveen, bestuurder bij Trias Jeugdzorg, schetst dat zorgaanbieders kampen met onder andere liquiditeitsproblemen, vraaguitval en toenemende concurrentie. Gemeenten hebben te maken met grote financiële tekorten in het sociale domein. Beide partijen zijn zoekend naar nieuw beleid en sturing daarop. De heer Witteveen roept op om hier gezamenlijk over te praten en geeft een aantal randvoorwaarden voor het gezamenlijk organiseren van goede zorg met als doel het herstel van het gewone leven van het kind en het gezin. Een aantal van deze randvoorwaarden betreffen cliëntparticipatie, vertrouwen hebben in de professional, de overheid moet uit de controlemodus en de regelreflex komen en men moet inzien dat cijfers niet voor zich spreken en dat meten niet altijd weten is. Eelco Eerenbeek, wethouder in Enschede, gaf de visie van de gemeente op de ondersteuning van bewoners van de gemeente Enschede. Zij tracht de organisatie rondom ondersteuning en zorg een stuk eenvoudiger te maken. Daar zijn nog slagen in te maken. De gemeente heeft integrale zorgverlening en ondersteuning voor ogen waarbij de hulpvraag van de bewoner van de gemeente centraal gesteld wordt. De wethouder roept de aanwezigen op om na te denken over de wijze waarop de zorgorganisaties deze integrale werkwijze toepassen en om te kijken hoe zij kunnen samenwerking in netwerkstructuren met andere organisaties. Hij sloot af met het punt dat pionieren noodzakelijk is. Wellicht in de vorm van proeftuinen. Daarbij stelde hij de vraag of de toezichthouders in een dergelijke setting ook kunnen praten met de gemeente. Zij dienen ten slotte een gezamenlijk belang. 1

3 Fenna Eefting, bestuurder bij Vogellanden te Zwolle en lid van de kopgroep Health Arbeidsmarkt Regio Zwolle, schetste de noodzaak tot samenwerking om continuïteit van zorg en welzijn te borgen. Zij vertelde over een initiatief om een regionale arbeidsmarkt als één geheel in te richting, waar verschillende zorgorganisaties, scholen en de overheid bij aan kunnen sluiten. Dit vraagt om organisatieoverstijgende samenwerking. De toekomst moet uitwijzen hoe omgegaan wordt met situaties waarbij continuïteit van de eigen organisatie en het belang van gezamenlijke initiatieven met elkaar op gespannen voet staan. Fenna Eefting gaf als boodschap mee dat wij ons hier niet door moeten laten weerhouden om samenwerkingen aan te gaan: laat oude kaders los en durf meer intuïtief te werken en om onbevangen te experimenteren. Zij toonde een afbeelding van een brug, waarvan het einde niet zichtbaar was: in het nieuwe tijdperk moeten we bruggen bouwen, terwijl we er tegelijk ook overheen lopen. Uitkomst discussiesessie De deelnemers gingen uiteen in kleinere groepen om de onderwerpen die aan de orde kwamen in de presentaties te bediscussiëren. De hoofdpunten uit de discussiegroepen worden hieronder belicht. Verschillende discussiegroepen merkten op dat het bewandelen van zo n brug, waarvan het andere eind niet zichtbaar is, ook wel ingewikkeld is. Er is nog veel onduidelijk over de uiteindelijke contouren van het zorg- en ondersteuningslandschap en hoe de verschillende spelers zich gaan (moeten) bewegen. Hier is wellicht een adviserende rol weggelegd voor de NVTZ. Daarnaast helpt het om bij elkaar in de keuken te kijken en wellicht zouden hier in de toekomst gezamenlijke initiatieven uit kunnen ontstaan. Het advies hierbij is om de gesprekken te voeren vanuit gezamenlijk gedeelde kernwaarden gebaseerd op het maatschappelijk belang. Bij een andere discussiegroep besprak men dat de visie en de missie van een organisatie gericht moet zijn op de opgave die de zorgorganisatie heeft vanuit de maatschappij. Dit moet leidend zijn voor de organisatie als geheel en voor de Raad van Toezicht specifiek. Ten aanzien van samenwerking met andere (zorg)organisaties ziet men een spanningsveld tussen enerzijds het creëren van toegevoegde waarde door elkaar te versterken en anderzijds de beperkte juridische mogelijkheden hiertoe. Dit zijn aspecten waar de Raad van Toezicht de bestuurder op zou moeten bevragen: in hoeverre de bestuurder visie heeft op samenwerking en in hoeverre hij/zij de juridische grenzen kent. Om deze gesprekken te voeren dient men elkaar te vertrouwen. Verder constateert men dat er een sterke drang is naar innovatie. Deze innovatie betreft niet alleen inhoudelijke zorgaspecten omdat de zorgvraag en de omstandigheden veranderen, maar juist ook innovatie in de manier van organiseren. Het kan betekenen dat diensten worden afgestoten of elders ondergebracht moeten worden. Als je als een kip op z n eieren blijft zitten dan kom je niet ver. Zo is het ook voor zorg- en welzijnsorganisaties. 2

4 Een derde discussiegroep beaamde wat in de andere discussiegroepen reeds werd genoemd: het zal steeds minder gaan om de continuïteit van de organisatie en steeds meer over de continuïteit van de zorg in het belang van de mens voor wie we het doen. De Raad van Toezicht kan hier invulling aan geven door ruimte te geven voor de professional: van de uitvoerder van zorgverlening tot aan de Raad van Bestuur. Een belangrijk aspect daarbij het is leveren van maatwerk, waar de oplossingen leidend moeten zijn en niet de regels. De Raad van Toezicht kan dit doen door ruimte te maken voor innovaties en door feeling te houden met de cultuur in de organisatie en de wensen van cliënten. Dat dan door middel van het houden van brainstormsessies met de OR en met cliënten, werkbezoeken houden, etc. Hierbij is het van belang dat de toezichthouder zijn rol bewaakt. Verder werd opgemerkt dat de maatschappij in de Raad van Toezicht moet worden gehaald door een goede samenstelling van de Raad van Toezicht. Het gaat dan om het aanstellen van personen die de ontwikkelingen in de maatschappij tot uitdrukking brengen in (het werk van) de Raad van Toezicht. Een ander aspect dat sterk naar voren kwam was hoe we met elkaar in een lerende houding kunnen komen. We zouden veel meer de schijnwerpers moeten zetten op daar waar het goed gaat, de good practices, in plaats van daar waar het niet goed gaat. Doen we dit laatste, dan leren we niet hoe het ook zou kunnen. De focus op good practices bevordert de lerende houding. Na afloop van de discussiesessie gaf Marius Buiting, directeur NVTZ, een afsluitende presentatie. Hij wierp het dilemma op dat als er zoveel in het zorglandschap veranderd, waar heeft de toezichthouder dan houvast aan. Het woord toezicht helpt hier al een beetje bij. Het betekent enerzijds vertrouwensvol naar voren kijken en anderzijds analytisch kijken op operationeel niveau naar wat er nou precies gaat gebeuren. Tegelijkertijd wordt de organisatie ook afgerekend op de jaarrekening en allerlei wetten waar de zorgorganisatie aan gehouden wordt. Daarom geeft hij als tip mee om de eerste helft van de vergadering van de Raad van Toezicht te richten op zaken die te maken hebben met naar voren kijken (strategie, cliëntperspectief, etc.) en het tweede deel met dingen die gaan over achteruit kijken (jaarrekening of een calamiteit die achter de rug is). Verder gaf hij de deelnemers mee dat ze niet moeten denken dat we straks klaar zijn met transformeren en veranderen. De veranderingen zullen door blijven gaan. Hij schetst hierbij drie aspecten waar we mee te maken hebben. We verschuiven van een geldeconomie naar een deeleconomie. De zorg zal hierin mee moeten gaan: we moeten met minder geld meer doen. Ten tweede noemt hij dat wij andere professionals nodig hebben. Momenteel heerst er nog erg een domein- en diplomacultuur. Mensen hebben een hele lange leerschool achter de rug en kunnen daarom in een bepaald domein werkzaam zijn. Deze domeinen verschuiven. We hebben daarmee meer mensen met basisvaardigheden nodig die van daaruit snel kunnen leren bij nieuwe ontwikkelingen en zich hierop aan kunnen passen. Dit betekent een andere manier van leren en schakelen. Ten derde gaan we van het creëren van duidelijke domeinen waarin het ik-voor-ik regeert naar het creëren van saamhorigheid. De Raad van Toezicht zou deze samenhorigheid moeten uitstraling. Dit kan onder andere gedaan worden door het volgen van de volgende vier kleine wetten: 3

5 - ga de organisatie in: praat met cliënten en medewerkers; - ga de organisatie uit: praat met adherente omgeving en belanghouders; - gun jezelf experimenteerruimte: nieuwe vormen van toezien; - uiteindelijk draait het niet om producten of diensten verkopen, maar om waarde creëren voor de samenleving. Neem daarom als RvT bij eigen evaluatie de vraag op: Welke waarde hebben wij als Raad van Toezicht gecreëerd voor onze samenleving, voor onze organisatie en voor onze medewerkers in het afgelopen jaar?. 4

6

7 Voortgang NVTZ-regio Overijssel De deelnemers hebben aangegeven dat zij deze intercollegiale kennisdeling en het bespreken van nieuwe ontwikkelingen in de (governance van de) zorg zeer op prijs stellen. Ook werden ideeën als het vormen van communities of practice geopperd, eventueel ook met externe belanghebbenden (zoals gemeenten, inspectie en cliënten). In 2016 zullen opnieuw regiobijeenkomsten georganiseerd worden. We hopen u en uw collega s daar weer te treffen. De opmerkingen en wensen van de deelnemers die het evaluatieformulier hebben ingevuld geven daarvoor een mooie input. Dank daarvoor! Ideeën voor toekomstige regioactiviteiten blijven uiteraard zeer welkom. U kunt deze ideeën per sturen naar Lilian Kraan; Met vriendelijke groet, Lilian Kraan, regioambassadeur 1

Regiobijeenkomst Friesland-Groningen-Drenthe

Regiobijeenkomst Friesland-Groningen-Drenthe Regiobijeenkomst Friesland-Groningen-Drenthe 8 oktober 2015 Paterswolde Voorwoord De NVTZ wil meer de regio in. Door het verkleinen van de reisafstand wil de NVTZ de drempel verlagen voor toezichthouders

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Limburg

Regiobijeenkomst Limburg Regiobijeenkomst Limburg 20 januari 2016 Weert Voorwoord De NVTZ wil meer de regio in. Door het verkleinen van de reisafstand wil de NVTZ de drempel verlagen voor toezichthouders om deel te nemen aan collegiale

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Zeeland - Zuid-Holland

Regiobijeenkomst Zeeland - Zuid-Holland Regiobijeenkomst Zeeland - Zuid-Holland 3 december 2015 Dordrecht Voorwoord De NVTZ wil meer de regio in. Door het verkleinen van de reisafstand wil de NVTZ de drempel verlagen voor toezichthouders om

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Noord-Holland

Regiobijeenkomst Noord-Holland Regiobijeenkomst Noord-Holland 26 januari 2016 Heemstede Voorwoord De NVTZ wil meer de regio in. Door het verkleinen van de (reis)afstand wil de NVTZ de drempel verlagen voor toezichthouders om deel te

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Limburg

Regiobijeenkomst Limburg Regiobijeenkomst Limburg Met wie wil/moet ik als RvT-lid samen werken en op welke wijze? 9 november 2016 Venlo 1 Voorwoord Op 9 november j.l. heeft de 3 e regionale bijeenkomst van de NVTZ plaatsgevonden.

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Limburg

Regiobijeenkomst Limburg Regiobijeenkomst Limburg IK van werkgever en bewaker naar co-creëerder en verbinder?... Nieuw toezichthouden, wat betekent dat voor MIJ? 29 juni 2016 Weert 1 Voorwoord Op 29 juni jl. heeft de tweede regionale

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT LAVERHOF

VISIE OP TOEZICHT LAVERHOF VISIE OP TOEZICHT LAVERHOF Inleiding De raad van toezicht van Laverhof heeft de wettelijke taak toezicht te houden op de besturing door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Laverhof

Nadere informatie

bewegelijke tegenkracht Visie op toezicht Raad van Toezicht WZC Humanitas november 2018

bewegelijke tegenkracht Visie op toezicht Raad van Toezicht WZC Humanitas november 2018 bewegelijke tegenkracht Visie op toezicht Raad van Toezicht WZC Humanitas november 2018 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Visie op toezicht... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Visie op toezichthouden... 3 1.3 Doel

Nadere informatie

Gerechtvaardigd vertrouwen

Gerechtvaardigd vertrouwen Gerechtvaardigd vertrouwen Meerjarenbeleidsplan NVTZ 2015-2018 Inleiding De afgelopen beleidsperiode van de NVTZ stond in het teken van drie speerpunten: de professionalisering van de toezichthouders in

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer gg:hp

Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer gg:hp Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer gg:hp Telefoon 06 2570 8767 Adviesraadsociaaldomein@ zoetermeer.nl Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer Datum Postbus 15 12 december

Nadere informatie

Willem de Zwijger College

Willem de Zwijger College Functieprofiel Raad van Toezicht 17 september 2018 Willem de Zwijger College 1 Functieprofiel Raad van toezicht Hoofdtaak De raad van toezicht functioneert als eenheid en waakt over het integrale belang

Nadere informatie

Welkom. Esther de Vrij. Voorzitter Zorgbelang Nederland Directeur-bestuurder Zorgbelang Fryslân

Welkom. Esther de Vrij. Voorzitter Zorgbelang Nederland Directeur-bestuurder Zorgbelang Fryslân Welkom Esther de Vrij Voorzitter Zorgbelang Nederland Directeur-bestuurder Zorgbelang Fryslân Wat komt u halen en brengen? Wat weet u over Zorgbelang? Deel uw ervaringen De juiste zorg op de juiste plek

Nadere informatie

Kaderbrief 2018: Sterker in dialoog

Kaderbrief 2018: Sterker in dialoog Kaderbrief 2018: Sterker in dialoog Deze kaderbrief geeft richting aan onze (team)plannen voor 2018. Zo zorgen we ervoor dat ontwikkelingen binnen Cello elkaar versterken én dat we invulling blijven geven

Nadere informatie

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 2015 1 januari 28 januari 2015 februari maart 2015 start Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente OZJT/Samen 14 TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP PLEIN14

Nadere informatie

Samen leren en verbeteren met mijnkwaliteitvanleven.nl

Samen leren en verbeteren met mijnkwaliteitvanleven.nl Samen leren en verbeteren met mijnkwaliteitvanleven.nl De vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl maakt kwaliteit van leven bespreekbaar en meetbaar. Het is een praktische werkvorm om op een gestructureerde

Nadere informatie

Bedrijfsvoering in het sociaal domein? Prof. dr. Marcel Boogers

Bedrijfsvoering in het sociaal domein? Prof. dr. Marcel Boogers Bedrijfsvoering in het sociaal domein? Prof. dr. Marcel Boogers 09-06-18 Voettekst: aanpassen via Beeld 2 09-06-18 Voettekst: aanpassen via Beeld 3 6 Thema s 1. Wat is er aan de hand? Welke dynamiek

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht Voorzitter Raad van Toezicht Ervaren toezichthouder op kwaliteit en auditeren vanuit een cliëntperspectief Perspekt Perspekt is een kwaliteitsinstituut met expertise op het gebied van certificeren, auditeren

Nadere informatie

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Communicatie aanpak Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Van visie naar opgave - beleidsdoel Vanuit de visie op 3D Meedoen en meetellen : transitie 3D = transformatie = cultuuromslag De visie Meedoen

Nadere informatie

Sociaal domein. Beeldvormende raad Boxtel - St. Michielsgestel - Haaren. 1 februari Sociaal domein - 1 februari

Sociaal domein. Beeldvormende raad Boxtel - St. Michielsgestel - Haaren. 1 februari Sociaal domein - 1 februari Sociaal domein Beeldvormende raad Boxtel - St. Michielsgestel - Haaren 1 februari 2018 Sociaal domein - 1 februari 2018 1 Sociaal domein - 1 februari 2018 2 Opfrisser: Bij de decentralisatie van de taken

Nadere informatie

Samen sterk voor kwaliteit

Samen sterk voor kwaliteit Samen sterk voor kwaliteit Wat kan de Governancecode Zorg 2017 betekenen? José Laheij KansPlus Drie delen 1. De Zorgbrede Governancecode 2017 1. Belangrijke aandachtspunten voor medezeggenschap en invloed

Nadere informatie

Concept Visie gemeenten Midden- Holland op sociaal domein

Concept Visie gemeenten Midden- Holland op sociaal domein 1 Concept Visie gemeenten Midden- Holland op sociaal domein Inleiding In onderliggend document is de visie omschreven van de Midden-Holland gemeenten 1 ten aanzien van het sociale domein. De directe aanleiding

Nadere informatie

Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013

Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013 Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013 Aletta Winsemius, senior onderzoeker MOVISIE Jan Bouwens programmacoördinator preventie, ZonMw Centrale

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

toonaangevend in toezicht

toonaangevend in toezicht toonaangevend in toezicht Toonaangevend in toezicht De Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn is een onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor een een verantwoordelijk

Nadere informatie

Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO

Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO Op woensdag was er in het gemeentehuis een informatiemiddag van de WMO raad Soest. Het thema was deze keer Omzien naar elkaar. Op de middag

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 3 november 2016 2016/18 S.K. Augustin 023-511 5273 augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

Veranderende rollen in de afstemming van zorg tussen cliënten met NAH, mantelzorgers en zorgprofessionals

Veranderende rollen in de afstemming van zorg tussen cliënten met NAH, mantelzorgers en zorgprofessionals Veranderende rollen in de afstemming van zorg tussen cliënten met NAH, mantelzorgers en zorgprofessionals Karen Schipper, Susan Woelders en Annette Hendrikx Aanleiding Context: veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

Factsheet. Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein. maart 2016

Factsheet. Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein. maart 2016 Factsheet Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein maart 2016 Deze factsheet biedt een korte blik op de samenwerkingen die Nederlandse gemeenten aangaan bij de inkoop van zorg en ondersteuning,

Nadere informatie

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht?

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? NVTZ Lokaliteit en toezicht houden Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? Rian van de Schoot -Vilans Programma Hervorming Langdurende Zorg en de opkomst van wijkteams Wat weten

Nadere informatie

Verslag. Inleiding. Opening door voorzitter Loes van Ruijven

Verslag. Inleiding. Opening door voorzitter Loes van Ruijven Verslag Organisatie : Platform Zelfredzaam Rivierenland Onderwerp : Regionale Inkoop Wmo en Jeugdhulp De weg naar goede en betaalbare zorg Datum : Donderdag 23 november 2017 Locatie : Restaurant De Vergulde

Nadere informatie

BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING

BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING Over BOEI-Limburg BOEI-Limburg is een nieuwe speler in de wereld van de (Geestelijke Gezondheids-) Zorg op het gebied van Kind, Jeugd en Gezin, die werkt

Nadere informatie

DuurzaamInzetbaarheid.nl

DuurzaamInzetbaarheid.nl DuurzaamInzetbaarheid.nl Waarom DI? Ervaring leert dat veel organisaties er beperkt mee bezig zijn. Maar investeren in duurzame inzetbaarheid loont, zowel bij krimp als bij groei! Zijn we er beperkt mee

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Netwerk Dementie Drenthe. Meten is weten, maar wat hebben we er eigenlijk aan? September 2016 Els van der Veen

Netwerk Dementie Drenthe. Meten is weten, maar wat hebben we er eigenlijk aan? September 2016 Els van der Veen Netwerk Dementie Drenthe Meten is weten, maar wat hebben we er eigenlijk aan? September 2016 Els van der Veen Netwerk Dementie Drenthe = geen zorgaanbieder Samenwerkende organisaties: Alzheimer Drenthe

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Inleiding. Toezichtvisie

Inleiding. Toezichtvisie Toezichtvisie Inleiding De raad van toezicht van de Stichting Zorggroep West- en Midden Brabant (hierna: Thebe) ziet de raad van toezicht als een orgaan dat namens de samenleving toezicht uitoefent. Deze

Nadere informatie

Eén. contract. Eén. opdracht. Eén. missie. Meer dan 100 partners Meer dan 1000 professionals

Eén. contract. Eén. opdracht. Eén. missie. Meer dan 100 partners Meer dan 1000 professionals Eén opdracht Eén contract Meer dan 100 partners Meer dan 1000 professionals Eén missie 1 Het gewone leven Vrijwilligers- & Verenigingswerk Ons speelveld Mantelzorg & Welzijn Participatie & Inkomen & Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Vraag 1. Wat is uw reactie ten aanzien van de principes en de uitwerking van deze principes?

Vraag 1. Wat is uw reactie ten aanzien van de principes en de uitwerking van deze principes? BoZ t.a.v. Yvonne C.M.T. van Rooy Utrecht, 24 juni 2016 Betreft: consultatie governance code zorg 2017 Geachte mevrouw van Rooy, Het LSR stelt het zeer op prijs dat u een consultatieronde organiseert aangaande

Nadere informatie

Vrijblijvendheid voorbij Toezien met Hart voor de Zaak

Vrijblijvendheid voorbij Toezien met Hart voor de Zaak Vrijblijvendheid voorbij Toezien met Hart voor de Zaak Alex Brenninkmeijer Bouwstenen voor toespraak 6 november 2014 Inleiding Opdracht: adviseren systeem kwaliteitsborging raden van toezicht. Directe

Nadere informatie

WORKSHOP BETER BENUTTEN VAN SPORT IN HET SOCIAAL DOMEIN

WORKSHOP BETER BENUTTEN VAN SPORT IN HET SOCIAAL DOMEIN WORKSHOP BETER BENUTTEN VAN SPORT IN HET SOCIAAL DOMEIN Paul Duijvestijn Erik Puyt Yorun van Kasteel Programma 1. Aanleiding en achtergrond 2. Introductie van de checklist Sport in het sociaal domein 3.

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

Veranderende rollen van toezichthouders in een netwerkorganisatie

Veranderende rollen van toezichthouders in een netwerkorganisatie Veranderende rollen van toezichthouders in een netwerkorganisatie Wie zijn wij? Caroline Wijntjes: Founder De Erkende Toezichthouder Wij zijn expert op het gebied van de transitie in toezicht Wij hebben

Nadere informatie

Commissie ethiek van de jeugdzorg, 24 januari 2014 Presentatie van Sijta de Vries. Inleiding Situatie tot De nieuwe situatie...

Commissie ethiek van de jeugdzorg, 24 januari 2014 Presentatie van Sijta de Vries. Inleiding Situatie tot De nieuwe situatie... Commissie ethiek van de jeugdzorg, 24 januari 2014 Presentatie van Sijta de Vries Inleiding... 2 Situatie tot 2015+... 2 De nieuwe situatie... 3 Transitie en transformatie (inhoud en vorm)... 4 (Sociaal)

Nadere informatie

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Ontwikkeling van Talent door ontwikkeling van eigen Kracht Hardenberg, 27 januari 2015 1 Inleiding Nadat

Nadere informatie

Toezichtvisie en toezichtkader V3.0 (11 maart 2018)

Toezichtvisie en toezichtkader V3.0 (11 maart 2018) Raad van Toezicht Stichting Meander-Prokino Toezichtvisie en toezichtkader V3.0 (11 maart 2018) INLEIDING In deze Toezichtvisie beschrijven wij het waarom, waartoe en hoe van ons toezicht. De Governancecode

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Toezicht door IGJ. Leergang compliance officer in de zorg

Toezicht door IGJ. Leergang compliance officer in de zorg Toezicht door IGJ Leergang compliance officer in de zorg Rian Vos-Ceelen coördinerend specialistisch inspecteur 12 oktober 2017 Programma Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting -wie zijn we?

Nadere informatie

Werken aan de zorg van morgen

Werken aan de zorg van morgen Werken aan de zorg van morgen Uitkomsten zorgdebat VNG Jaarcongres 2015 E-health, wonen en zorg Whitepaper Ruim baan voor initiatieven om langer gezond thuis te wonen Hoofdstuk 1: Uitdagingen Hoofdstuk

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

WIJ ZIJN ACTIUM EN DIT IS ONZE KOERS STRATEGISCHE KOERS

WIJ ZIJN ACTIUM EN DIT IS ONZE KOERS STRATEGISCHE KOERS WIJ ZIJN ACTIUM EN DIT IS ONZE KOERS STRATEGISCHE KOERS 2018-2021 Dit is onze strategische koers, dé leidraad bij ons denken en ons doen. Het is ons kompas, dat richting geeft aan de keuzes die we maken

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst

Inspiratiebijeenkomst Inspiratiebijeenkomst Regionale inkoop Wmo en Jeugdhulp 23 november 2017 De weg naar goede en betaalbare zorg Inspiratiebijeenkomst Regionale inkoop Wmo en Jeugdhulp De weg naar goede en betaalbare zorg

Nadere informatie

Bijlage 1: Deelname Innovatie-impuls

Bijlage 1: Deelname Innovatie-impuls Bijlage 1: Deelname Innovatie-impuls Achtergrond Volwaardig Leven Op 1 oktober 2018 is het programma Volwaardig Leven gelanceerd. Met dit programma willen we een extra stap zetten richting meer passende

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 Nr. 116 BRIEF

Nadere informatie

Strategienota Ruimte, Relatie & Rekenschap

Strategienota Ruimte, Relatie & Rekenschap Strategienota 2019-2022 Ruimte, Relatie & Rekenschap 2 Strategienota Landstede Groep 2019-2022 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Missie & waarden 6 1.1 Missie 6 1.2 Waarden 6 We willen ontwikkelen

Nadere informatie

TRIADISCHE ZORG: WAT BETEKENT DIT IN DE PRAKTIJK? SUSAN WOELDERS, ANNETTE HENDRIKX AFDELING METAMEDICA, VUMC

TRIADISCHE ZORG: WAT BETEKENT DIT IN DE PRAKTIJK? SUSAN WOELDERS, ANNETTE HENDRIKX AFDELING METAMEDICA, VUMC Morele dilemma s in de afstemming van zorg tussen cliënten met NAH, mantelzorgers en zorgprofessionals TRIADISCHE ZORG: WAT BETEKENT DIT IN DE PRAKTIJK? SUSAN WOELDERS, ANNETTE HENDRIKX AFDELING METAMEDICA,

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Strategische kadernotitie Sociaal Domein September Gemeente Langedijk Eén kader voor Wmo, participatie, jeugd en passend onderwijs

Strategische kadernotitie Sociaal Domein September Gemeente Langedijk Eén kader voor Wmo, participatie, jeugd en passend onderwijs Strategische kadernotitie Sociaal Domein September 2017 Gemeente Langedijk Eén kader voor Wmo, participatie, jeugd en passend onderwijs 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3 2. Visie en kernwaarden...4

Nadere informatie

Toezichtsvisie Woonstichting Land van Altena

Toezichtsvisie Woonstichting Land van Altena Toezichtsvisie Woonstichting Land van Altena Versie 2017.1 Vastgesteld door de RvC op 25 oktober 2017 Algemeen 1. Omgeving 1.1 Woonstichting Land van Altena Woonstichting Land van Altena is een woningcorporatie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Proeftuinen vernieuwing KK GZ. 15 December 2015 Domstad Utrecht

Informatiebijeenkomst Proeftuinen vernieuwing KK GZ. 15 December 2015 Domstad Utrecht Informatiebijeenkomst Proeftuinen vernieuwing KK GZ 15 December 2015 Domstad Utrecht Programma 14:00: Welkom en toelichting programma 14:15: presentatie vernieuwd KK GZ 14:45: presentatie proeftuinen 15:15:

Nadere informatie

Samen bouwen. Joop Blok en Bart Teunissen

Samen bouwen. Joop Blok en Bart Teunissen Samen bouwen Joop Blok en Bart Teunissen Opzet workshop 1. Kennismaking 2. Quiz 3. Presentatie 4. Interactie Ontwikkeling overheid 1920 1970 Traditioneel Publiek Management (overheid produceert diensten

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

vitale buren maken vitale buurten DE STRATEGISCHE KOERS VAN DE VOORZORG

vitale buren maken vitale buurten DE STRATEGISCHE KOERS VAN DE VOORZORG vitale buren maken vitale buurten DE STRATEGISCHE KOERS VAN DE VOORZORG 2018-2028 oktober 2017 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD ONZE VISIE ONZE MISSIE p. 3 p. 5 p. 7 ONZE KERNWAARDEN p. 7 EEN ECHTE HEERLENSE

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht Inleiding De Raad van Toezicht van de Stichting Sherpa, hierna Sherpa, werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Wanneer zich een vacature in de Raad van Toezicht voordoet, stelt

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Diepte sessie Raad van Toezichtmodel Passend onderwijs 3-12-2015 Harry Nijkamp

Diepte sessie Raad van Toezichtmodel Passend onderwijs 3-12-2015 Harry Nijkamp NijkampConsult Diepte sessie Raad van Toezichtmodel Passend onderwijs 3-12-2015 Harry Nijkamp 2 Kennismaking Wat gaan we doen? Inzoomen op RvT-model Wat willen we graag bespreken? Dilemma s bespreken Voor-en

Nadere informatie

Diepte sessie AB/DB model passend onderwijs Harry Nijkamp

Diepte sessie AB/DB model passend onderwijs Harry Nijkamp NijkampConsult Diepte sessie AB/DB model passend onderwijs 26-11-2015 Harry Nijkamp 2 Kennismaking Wat gaan we doen? Inzoomen op DB/AB-model Waar lopen we tegen aan in de praktijk? Dilemma s bespreken

Nadere informatie

TRAJECTZORG OP ZOEK NAAR HET GEWONE LEVEN

TRAJECTZORG OP ZOEK NAAR HET GEWONE LEVEN TRAJECTZORG OP ZOEK NAAR HET GEWONE LEVEN Aanleiding In de regio Utrecht zijn zes zorgorganisaties in 2013 gestart met Trajectzorg. Idee achter deze nieuwe werkwijze is dat de zorg aan jongeren verbeterd

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst jongeren van cliëntenraden en bestuurders over de kwaliteit van jeugdhulp

Verslag bijeenkomst jongeren van cliëntenraden en bestuurders over de kwaliteit van jeugdhulp Verslag bijeenkomst jongeren van cliëntenraden en bestuurders over de kwaliteit van jeugdhulp Woensdag 28 februari Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de jeugdhulp

Nadere informatie

Functieprofiel lid Raad van Toezicht

Functieprofiel lid Raad van Toezicht Functieprofiel lid Raad van Toezicht 1. ORGANISATIE MEE Noord ondersteunt kwetsbare burgers, mensen met beperkingen en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen. MEE Noord zet zich in voor

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Project Speciaal 2017 Om mee te kunnen doen aan Project Speciaal is het invullen van alle velden verplicht.

Aanmeldingsformulier Project Speciaal 2017 Om mee te kunnen doen aan Project Speciaal is het invullen van alle velden verplicht. Aanmeldingsformulier Project Speciaal 2017 Om mee te kunnen doen aan Project Speciaal is het invullen van alle velden verplicht. Voornaam Breda College Achternaam Emailadres Ton Metselaar, directeur ton.metselaar@inos.nl

Nadere informatie

drs. Marcel Reijnen en dr. mr. Steven Jellinghaus OR en strategische vraagstukken

drs. Marcel Reijnen en dr. mr. Steven Jellinghaus OR en strategische vraagstukken drs. Marcel Reijnen en dr. mr. Steven Jellinghaus OR en strategische vraagstukken VAKMEDIANET ALPHEN AAN DEN RIJN 2014 Samenstellers en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar

Nadere informatie

Diepte sessie Bestuur/directiemodel passend onderwijs Harry Nijkamp

Diepte sessie Bestuur/directiemodel passend onderwijs Harry Nijkamp NijkampConsult Diepte sessie Bestuur/directiemodel passend onderwijs 25-11-2015 Harry Nijkamp 2 Kennismaking Wat gaan we doen? Inzoomen op bestuur/directie-model Waar lopen we tegen aan in de praktijk?

Nadere informatie

Bijeenkomst Jeugdzorg 1 juni 2012. Beleidsadviseur Jeugdzorg

Bijeenkomst Jeugdzorg 1 juni 2012. Beleidsadviseur Jeugdzorg Bijeenkomst Jeugdzorg 1 juni 2012 Bennie Kock Beleidsadviseur Jeugdzorg Transitie of Transformatie Kansen voor de toekomst : Ruimte voor interactie tussen professional en zorgvrager (missie/visie, gedeelde

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst RvT- leden op voordracht van de cliëntenraad op 26 maart 2013

Verslag van de bijeenkomst RvT- leden op voordracht van de cliëntenraad op 26 maart 2013 Nederlandse Vereniging van Verslag van de bijeenkomst RvT- leden op voordracht van de cliëntenraad op 26 maart 2013 De bijeenkomst stond speciaal in het teken van NVTZ leden die op voordracht van de cliëntenraad

Nadere informatie

De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015

De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015 De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015 Peter Andriessen & Marieke Horjus Onderzoekers FWG Doelen van de workshop Kennis delen met betrekking tot veranderingen in het zorglandschap

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche UITNODIGING Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche 25 oktober ACHTERGROND De digitale revolutie heeft ook zijn impact in de zorg.

Nadere informatie

Profiel. Frion. Voorzitter Raad van Toezicht

Profiel. Frion. Voorzitter Raad van Toezicht Profiel Frion Frion Frion (FRIs en Ondernemend) levert professionele zorg en ondersteuning aan personen met een verstandelijke beperking. De dienstverlening omvat een breed palet aan zorg, zoals wonen,

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Sociaal makelaar De vraag is leidend Organiserend vermogen. Sociaal Team Klanttevredenheid Omslag in denken en doen Expertise Sport en Bewegen

Sociaal makelaar De vraag is leidend Organiserend vermogen. Sociaal Team Klanttevredenheid Omslag in denken en doen Expertise Sport en Bewegen Jaarverslag 2017 Sociaal makelaar De vraag is leidend Effecten Organiserend vermogen Sociaal Team Klanttevredenheid Omslag in denken en doen Expertise Sport en Bewegen Samenwerking Burgerinitiatief Integratie

Nadere informatie

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni 2014 Programma 19.30 Welkom, opening 19.45 Presentatie over de EHZ samenwerking 20.15 Workshops (2 ronden van elk een half uur) Doel van deze

Nadere informatie

Samenwerking tussen zorgverzekeraars & gemeenten lukt en loont!

Samenwerking tussen zorgverzekeraars & gemeenten lukt en loont! Samenwerking tussen zorgverzekeraars & gemeenten lukt en loont! Vooral als je bouwt aan vertrouwen en de verbinding legt met de lerende uitvoeringspraktijk! Monique Peltenburg, 7 februari 2018 Alles is

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Schakelring. Zorgorganisatie in Midden Brabant. In mei 2015 uitgevoerd CliëntTevredenheid Onderzoek (CTO) gaf de volgende score

Schakelring. Zorgorganisatie in Midden Brabant. In mei 2015 uitgevoerd CliëntTevredenheid Onderzoek (CTO) gaf de volgende score Schakelring Zorgorganisatie in Midden Brabant In mei 2015 uitgevoerd CliëntTevredenheid Onderzoek (CTO) gaf de volgende score NPS 56% Rapportcijfers 8,7 Trots en toch. Reacties bij CTO Sinds januari moeten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2017 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Van mens tot mens met hart en hoofd

Van mens tot mens met hart en hoofd Van mens tot mens met hart en hoofd Strategisch Plan SWZ 2016-2020 Bestemd voor medewerkers en belanghebbenden van SWZ Aan een afgedrukte versie kunnen geen rechten worden ontleend. De enige geldige versie

Nadere informatie

Anders werken met teams. Coby Franken - Trainer Gerrit Taute Org. adviseur

Anders werken met teams. Coby Franken - Trainer Gerrit Taute Org. adviseur Anders werken met teams Coby Franken - Trainer Gerrit Taute Org. adviseur Wanneer je een schip wilt gaan bouwen/breng dan geen mensen bijeen/om timmerhout te sjouwen/of te tekenen /voorkom dat ze taken

Nadere informatie

Toezichthouder Aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid

Toezichthouder Aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid Profiel Toezichthouder Aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid 21 december 2017 Opdrachtgever Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

Visie op toezicht van de Raad van Toezicht van Meander Medisch Centrum Inleiding Missie en Visie Meander Medisch Centrum

Visie op toezicht van de Raad van Toezicht van Meander Medisch Centrum Inleiding Missie en Visie Meander Medisch Centrum Visie op toezicht van de Raad van Toezicht van Meander Medisch Centrum Versie zoals definitief vastgesteld in de RvT vergadering met de Raad van Bestuur d.d. 28 november 2018 Inleiding In de Zorgbrede

Nadere informatie

Samen de toekomst in

Samen de toekomst in Samen de toekomst in Koers houden De hervormingen in de zorg roepen op tot actie. Er wordt veel gevraagd van zorgorganisaties en daarbij kun je al snel het doel uit het oog te verliezen. Lelie zorggroep

Nadere informatie

Wie is OZOverbindzorg Een Stichting zonder winstoogmerk; Gericht op het belang van de cliënt; Vertegenwoordigd door samenwerkingspartners.

Wie is OZOverbindzorg Een Stichting zonder winstoogmerk; Gericht op het belang van de cliënt; Vertegenwoordigd door samenwerkingspartners. Visie en missie De laatste jaren zijn grote beleidsveranderingen in de zorg en begeleiding voor de kwetsbare burgers in onze samenleving aangekondigd en doorgevoerd. De hoofddrijfveer daarbij is Beheersing

Nadere informatie

Inkoopstrategie Jeugd/Wmo. Bijeenkomst aanbieders Jeugd 26 juni 2019

Inkoopstrategie Jeugd/Wmo. Bijeenkomst aanbieders Jeugd 26 juni 2019 Inkoopstrategie Jeugd/Wmo Bijeenkomst aanbieders Jeugd 26 juni 2019 Inhoud Scope inkoopstrategie Inhoudelijke uitgangspunten Onze noties Uitgangspunten inkoop Naar een nieuwe werkwijze Uw reactie Onderscheid

Nadere informatie