Organisatorische eenheid Stichting Landschap Overijssel en Stichting Het Overijssels Landschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatorische eenheid Stichting Landschap Overijssel en Stichting Het Overijssels Landschap"

Transcriptie

1 Organisatorische eenheid Stichting Landschap Overijssel en Stichting Het Overijssels Landschap Organisatorische eenheid Stichting Landschap Overijssel en Stichting Het Overijssels Landschap Jaarverslag en Jaarrekening 2014

2

3 Organisatorische eenheid Stichting Landschap Overijssel en Stichting Het Overijssels Landschap Jaarverslag 2014

4 Inhoudsopgave Jaarverslag 1.Voorwoord 4 2. Algemene informatie Statutaire gegevens Statutaire doelstelling Verantwoordingsverklaring Samenstelling directie Samenstelling Raad van Toezicht Informatie over de activiteiten Organisatie Organisatiestructuur Verslag van de directie Verslag van de Raad van Toezicht Personeel Ondernemingsraad Informatie over de activiteiten en de financiële positie Doelstelling Bestedingspercentage Beleid met betrekking tot de omvang en functies van reserves en fondsen Beleggingsbeleid Beleid met betrekking tot fondsenwerving Beleid met betrekking tot vrijwilligerswerk Kosten beheer en Administratie Verschillenanalyse begroting Toekomstverwachting Begroting Jaarrekening CBF Keur Vanaf 1 oktober 2005 is Landschap Overijssel gecertificeerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving. Op 8 oktober 2013 heeft de Commissie Keurmerk van het CBF besloten dat Landschap Overijssel voor de periode 1 oktober oktober 2016 opnieuw in aanmerking komt voor erkenning als CBF-keurmerkhouder 3

5 1.Voorwoord Het verslagjaar 2014 stond in het teken van het vinden van een nieuwe focus. Vanwege bezuinigingen bij rijk en provincie heeft Landschap Overijssel aanzienlijk minder inkomsten uit subsidieregelingen verkregen. Hierdoor moest de personeelscapaciteit aanzienlijk worden teruggebracht. De organisatie heeft daardoor per einde 2013 afscheid genomen van vele collega s. Werkzaamheden zijn daarom herverdeeld en nieuwe strategieën zijn opgepakt om andere financiële bronnen aan te kunnen wenden. De medewerkers van Landschap Overijssel hebben een grote spankracht laten zien en hebben met grote inzet het takenpakket opgepakt. De zichtbaarheid van de organisatie is groot geweest. Natuur&landschap hebben de volle aandacht gekregen en de daarbij betrokken samenleving heeft Landschap Overijssel aan haar zijde gevonden. We hebben vele adviezen voor natuur en landschap uitgebracht, volop geparticipeerd in beschermingsprojecten en onze beheertaak hebben we accuraat uitgevoerd. Landschap Overijssel heeft zich een veerkrachtige organisatie getoond. We prepareren ons energiek op onze toekomst in dienst van een gezond landelijk gebied. Daarbij spannen we ons in om de bevolking van Overijssel volop te betrekken bij en te laten genieten van natuur en landschap. Het Akkoord Samen Werkt Beter heeft bijgedragen aan een meer constructieve samenwerking in het landelijk gebied. Samen met partners uit het Akkoord wordt geparticipeerd in het Uitvoeringsprogramma van Samen Werkt Beter. Partners hebben de overtuiging dat het investeren in een goede balans tussen economie en ecologie de juiste koers is om een evenwichtige samenleving in het landelijk gebied te bereiken. Alleen dan is natuur en landschap geborgd en kan een goede staat van instandhouding worden bereikt. Er is nu een prima basis verkregen om te starten met de uitvoering van herstelmaatregelen in de Natura2000 gebieden. Voor Landschap Overijssel is dit van groot belang. Als eigenaar/beheerder zijn wij verantwoordelijk voor acht Natura2000 gebieden. Volgend op de verkenningen kan gestart worden met de gebiedsprocessen en krijgt Overijsselse topnatuur weer een steun in de rug. Een positieve ontwikkeling is ook dat we als organisatie weer diverse grondaankopen hebben kunnen realiseren. Hiermee kan natuur worden ontwikkeld ter ondersteuning van belangrijke natuurterreinen. We zijn enorm blij dat we veel financiële ondersteuning hebben gekregen vanuit onze achterban voor onze fondswerving voor de Regge. Mede hierdoor zijn diverse cruciale aankopen gerealiseerd waardoor de Regge langzaamaan een aaneengesloten natuurlint wordt. Waardevolle riviernatuur begint zich te ontwikkelen. Belangrijk is ook dat de samenleving weer trots begint te worden op hun Regge. Vele initiatieven groeien waarmee ook een economische stimulans ontstaat. De Regge wordt daarmee een ruggengraat voor de lokale samenleving. Voorwaar een succesverhaal dat voortkomt vanuit een intensieve samenwerking tussen waterschap Vechtstromen en Landschap Overijssel en waar overheden en maatschappelijke organisaties bij zijn aangesloten. De afdeling Landelijk Gebied is een belangrijke partner voor landschapsbeheer in Overijssel. Als kennishouder en ondersteuner heeft ze bijgedragen aan de waardeontwikkeling van natuur&landschap in Overijssel. Dat uit zich ondermeer in diverse nieuwe projecten waarmee het Overijsselse landschap op een verrassende wijze wordt gepresenteerd. Of waarmee het landschap als sociaal bindmiddel wordt aangewend en ingezet wordt om werkzoekenden een nieuwe kans op de arbeidsmarkt te geven. Het project Geloof in je Landschap laat de plek en impact zien van religie in onze omgeving. Naast de vele nieuwe initiatieven is financieel/administratieve afronding gerealiseerd van het project Streekeigen Huis en Erf. Terwijl de successen van het provinciale programma Groene en Blauwe Diensten voortgezet konden worden op basis van een interim regeling. 4

6 Deze inzet voor natuur&landschap blijft van groot belang. Landschap Overijssel is dé organisatie in Overijssel die zich sterk maakt voor behoud en ontwikkeling van natuur&landschap als een collectief goed, dat heel belangrijk is onze samenleving. Het is zo vanzelfsprekend dat het om ons is, maar dat het aandacht en zorg vraagt wordt al te gemakkelijk overgeslagen. De bekostiging van natuur&landschap vraagt financiële middelen. Dat wordt in tijden van financiële zorgen vaak als een luxe gezien. Te gemakkelijk wordt daarbij over het hoofd gezien dat natuur&landschap ons juist ook heel veel teruggeeft. Zaken als gezondheid, grondstoffen, decor om in te genieten, allemaal zaken die bijdragen aan welzijn en welvaart. Dingen die onmisbaar zijn. Als organisatie zullen wij natuur&landschap en het belang daarvan voor de samenleving blijven agenderen. Het is dan ook van groot belang om iedereen in de gelegenheid te stellen natuur&landschap te beleven. Alleen wanneer mensen ook ervaren wat het belang is van natuur&landschap, en hoe dat op vele manieren kan bijdragen aan ons welgevoelen, ontstaat er een duurzaam besef dat behoud noodzakelijk is. Onze medewerkers van de afdeling Communicatie&Vrijwilligerswerk hebben daarvoor het afgelopen jaar weer vele activiteiten ontplooid. Zij verzorgden de communicatie voor vele projecten. Daarnaast verzorgden ze veel activiteiten voor natuur&landschapsbeleving, educatie en de begeleiding van vrijwilligerswerk. Groot is onze waardering voor onze vrijwilligers die op diverse wijzen bijdragen aan natuur&landschap. Zij ondersteunen daarmee natuur&landschap, maar ook onze organisatie. Deze wisselwerking geeft weer dat Landschap Overijssel een grote bijdrage levert aan de participatie van de samenleving in en bij natuur&landschap. De financiële steun van de provincie aan Landschap Overijssel ten behoeve van het vrijwilligerswerk zou met ingang van 2014 worden beëindigd. Onze vrijwilligers hebben zich geijverd voor behoud van een provinciale bijdrage voor Landschap Overijssel. Met succes! Door de activiteiten rond Landschap van Vrijwilligers hebben onze vrijwilligers de provinciale politiek weten te overtuigen en is ook voor het afgelopen jaar een belangrijke financiële bijdrage verkregen. Inmiddels is dit door het College van Gedeputeerde Staten, mede door de inzet van de verantwoordelijke portefeuillehouder, omgebogen naar een structurele bijdrage voor de komende bestuursperiode. Landschap Overijssel is hiermee erg blij aangezien de inzet van vrijwilligers van onschatbare betekenis is bij ons werk in het landelijk gebied. Samenwerking in en met onze provincie is van groot belang voor onze taakuitoefening. Belangrijk is ook de zeer effectieve samenwerking met de waterschappen. Eigenlijk zijn we vanzelfsprekende partners aangezien natuurbeheer en waterbeheer veelal uitstekend samen gaan. Gemeenten en Landschap Overijssel weten elkaar ook prima te vinden. Vele projecten vinden ook vaak hun oorsprong in een gezamenlijke verkenning van doelen in de lokale samenleving. Dit heeft ook dit jaar weer bijgedragen aan de uitvoering van vele initiatieven. Iets dat we jaarlijks ook aandacht proberen te geven door de organisatie van de gemeentelijke contactdag. Een moment waar we één van de samenwerkende gemeenten in het zonnetje plaatsen voor hun inspanningen voor natuur&landschap. We kunnen trots zijn op wat we dit jaar hebben bereikt als organisatie. Een moeilijke start vanwege het afscheid van veel oud collega s. We hebben ons herpakt, nieuwe perspectieven gezien en uitdagingen opgepakt. Landschap Overijssel beweegt zich energiek de toekomst in. Dat doen we met een prachtige en deskundige organisatie, samen met onze vrijwilligers en vele samenwerkingspartners. Jacob van Olst Directeur Landschap Overijssel 3 juni

7 2. Algemene informatie 2.1 Statutaire gegevens De organisatie bestaat uit twee stichtingen. De statutaire naam van de werkorganisatie is: Stichting Landschap Overijssel. De stichting is gevestigd in Dalfsen. De statutaire naam van de tweede stichting, waar het bezit van het vastgoed is ondergebracht en die ook in Dalfsen is gevestigd, is: "Het Overijssels Landschap". Op 10 februari 1999 zijn de organisaties van de Stichting Het Overijssels Landschap en de Stichting Landschapsbeheer Overijssel gefuseerd tot de nieuwe stichting Landschap Overijssel. Het Overijssels Landschap bleef bestaan en werd de vastgoed stichting. Eind 2007 is besloten het Bestuur van Het Overijssels Landschap en de Raad van Toezicht van Landschap Overijssel als een personele unie te laten functioneren. Op 4 december 2008 is besloten om het Bestuur van Het Overijssels Landschap om te vormen tot een Raad van Toezicht. De directeur/bestuurder van Landschap Overijssel is tegelijkertijd benoemd tot directeur/bestuurder van Het Overijssels Landschap. De samenwerkingsovereenkomst tussen de beide stichtingen is in 2009 aan de nieuwe situatie aangepast. 2.2 Statutaire doelstelling Het doel van Landschap Overijssel is het beheer van natuur, landschap en cultureel erfgoed in Overijssel te stimuleren, coördineren en initiëren, dan wel zelf activiteiten uit te voeren die leiden tot beheer, zorg, herstel, ontwikkeling en beleving daarvan. Het doel van Het Overijssels Landschap is om natuur- en landschapsschoon en cultureel erfgoed in Overijssel in eigendom en/of zakelijk genotsrecht te hebben, te verwerven en/of in beheer te nemen, alsmede te herstellen en, waar mogelijk, te scheppen, zowel ter wille van de natuur zelf als ten behoeve van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens. Onder natuur, landschap en cultureel erfgoed moet in dit verband worden verstaan alles wat tot de aantrekkelijkheid van het landschap bijdraagt. Daartoe wordt mede gerekend naast het aanwezige natuurschoon de in natuurwetenschappelijk en/of visueel landschappelijk opzicht belangrijke objecten, gebouwen en andere elementen van menselijke werkzaamheden, waarvan het behoud van algemeen belang kan worden geacht. 2.3 Verantwoordingsverklaring De Raad van Toezicht van Landschap Overijssel onderschrijft de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (oftewel de Code Wijffels juni 2005) en handelt overeenkomstig. In deze verantwoordingsverklaring leggen de directie en de Raad van Toezicht verantwoording af over drie algemeen geldende principes: Onderscheid de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van bestedingen Optimaliseer de omgang met belanghebbenden 6

8 Onderscheid toezicht, besturen en uitvoeren Landschap Overijssel is een personele unie en bestaat uit de Stichting Landschap Overijssel en de Stichting Het Overijssels Landschap. Het bestuur van Landschap Overijssel en Het Overijssels Landschap kent één directie. Belangrijke taken van de Raad van Toezicht zijn; het houden van toezicht op het functioneren van de directie/het bestuur van de stichtingen, op de uitvoering van de strategie en het beleid, het beheren van het vermogen van de stichting, het personeelsbeheer en de organisatie. het benoemen, vaststellen van het aantal, het beoordelen en ontslaan van de directeur(en) van de stichting, alsmede het vaststellen van hun arbeidsvoorwaarden. het vaststellen van een (directie) reglement betreffende de delegatie van verdere bevoegdheden. het vaststellen van de strategie, het korte termijn beleid, het meerjarenbeleid en het lange termijn beleid van de stichting. Het vaststellen van de begroting en de jaarrekening van de stichtingen. Het goedkeuren van aankopen van grond en gebouwen. Het aanstellen van een accountant die jaarlijks de jaarrekening van de stichting controleert. Het benoemen van leden voor de Auditcommissie. Het benoemen van een Remuneratiecommissie. Het vaststellen van een Governance code. De Raad van Toezicht oefent het toezicht uit op basis van schriftelijke stukken, die periodiek (circa 5 keer per jaar) in de vergaderingen worden besproken in aanwezigheid van de directie/het bestuur. Het beleid van de stichting is gericht op een zo breed en optimaal mogelijk samengestelde Raad van Toezicht, als afspiegeling van de Overijsselse samenleving. Hiermee worden opvattingen over natuur, landschap, het landelijk gebied en de publieke opinie vertegenwoordigd en wordt voeling gehouden met wat er maatschappelijk leeft. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste 3 leden. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar volgens een opgesteld rooster van aftreden. Na periodiek aftreden is een lid van de Raad van Toezicht eenmaal direct herbenoembaar. In bijzondere omstandigheden kan beargumenteerd en unaniem besloten worden dat een lid herbenoemd kan worden voor nog één extra periode. De Raad van Toezicht benoemt een Remuneratiecommissie. De leden worden benoemd uit de leden van de Raad van Toezicht. Belangrijke taak van de Remuneratiecommissie is het toepassen van de Governance code. De commissie is verantwoordelijk voor de werkzaamheden betreffende het benoemen van leden van de Raad, het benoemen van de directeur/bestuurder, het evalueren van diens functioneren en het voorbereiden van de arbeidsvoorwaarden van de directeur. De Raad van Toezicht benoemt een Financiële Auditcommissie. Deze leden worden benoemd uit of buiten leden van de Raad van Toezicht, met dien verstande dat de meerderheid van de leden van de Auditcommissie ook zitting moet hebben in de Raad van Toezicht. Belangrijke taak van de commissie is het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen. De werkwijze van de commissie is vastgelegd in een reglement, dat is vastgesteld door de Raad van Toezicht. De directie heeft tot taak het besturen van de stichting in de meest ruime zin, dit met inachtneming van de bevoegdheden van de Raad van Toezicht die statutair zijn bepaald. Deze bepalingen waarborgen het onderscheid tussen besturen en het houden van toezicht. 7

9 De directie heeft de eindverantwoordelijkheid voor de strategische ontwikkeling en voor de dagelijkse leiding en voor de uitvoering van programma s en activiteiten. De directie wordt bij de uitoefening van haar werkzaamheden ondersteund door een managementteam, personeelsleden en vrijwilligers. Het functioneren van alle medewerkers wordt jaarlijks geëvalueerd door leidinggevenden conform de gehanteerde beoordelingssystematiek. Het functioneren van de directeur wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Toezicht. Effectiviteit en efficiency van bestedingen Door het vaststellen van het Meerjaren Beleidplan en Meerjarenbegroting en de daaruit voortvloeiende Jaarplannen en Jaarbegroting houdt de Raad van Toezicht het toezicht op de ontwikkeling van de statutair vastgestelde doelstellingen van Landschap Overijssel en Het Overijssels Landschap. In het Meerjaren Beleidplan zijn richtinggevende doelstellingen geformuleerd. In de jaarlijkse werkplannen worden projectdoelstellingen geformuleerd. Deze worden doorgevoerd in het Individuele Activiteiten Plan per medewerker. In de loop van 2012 is een nieuw Meerjaren Beleidplan gemaakt en door de Raad vastgesteld. Dit Beleidsplan met bijbehorende Meerjarenbegroting is geactualiseerd met het oog op de reorganisatie en de daaropvolgende heroriëntatie van Landschap Overijssel op het takenpakket dat opgepakt dient te worden door de organisatie. Gedurende 2015 wordt het Meerjaren Beleidsplan geëvalueerd en zal een nieuw Koersplan voor de organisatie worden opgesteld. Dit nieuwe Koersplan zal een nieuw perspectief schetsen voor het functioneren van Landschap Overijssel. Tevens zal een op het Koersplan geënte Meerjarenbegroting worden opgesteld. Het monitoren en evalueren van de uitvoering van processen en activiteiten vindt plaats door een beoordeling van tussentijdse kwartaalrapportages en het jaarverslag door directie/het bestuur en de Raad van Toezicht. Gedurende het verslagjaar is een start gemaakt met het bespreken van nieuwe formats voor de kwartaalrapportages. In 2015 worden deze verder uitgewerkt. Doelstelling is om te komen tot betere sturingsinformatie die de verschillende managementlagen, de bestuurder en de Raad van Toezicht beter in staat zullen stellen het functioneren van de organisatie te volgen en bij te sturen daar waar nodig. Het managementteam volgt en evalueert de uitvoering van activiteiten en processen met behulp van de beoordelingscyclus en de persoonlijke afsprakengesprekken met de medewerkers en de voortgangsbespreking tijdens frequente werkoverleggen. De financiële interne processen worden door middel van een managementrapportage door de afdelingshoofden volgens een van tevoren opgesteld schema gevolgd. De AO/IC (administratieve organisatie en interne controle) wordt jaarlijks geactualiseerd. Omgang met belanghebbenden De Stichting Landschap Overijssel streeft naar een open dialoog met belanghebbenden, die zijn onder te verdelen in medewerkers en vrijwilligers, donateurs, schenkers, relaties, bedrijven, overheden, particulieren, natuur- en milieuorganisaties en andere betrokkenen. De inhoud en kwaliteit van de verstrekte informatie wordt door de leidinggevenden gewaarborgd. Voor het stroomlijnen en optimaliseren van de externe communicatie zijn de taken op het gebied van communicatie en fondsenwerving ondergebracht bij de afdeling Communicatie&Vrijwilligerswerk. Belangrijke informatiestukken worden in het managementteam besproken en vastgesteld. Het communicatiebeleid van de stichting is vastgelegd in het beleidsplan. Het beleid is erop 8

10 gericht om optimale relaties te hebben met belanghebbenden en hen gericht te informeren, bijvoorbeeld over natuur&landschapsbelangen en cultuurhistorische belangen en de activiteiten van de stichting, de ontwikkelingen in de natuurgebieden en het landschapsbeheer en de besteding van de ontvangen gelden. De informatieverstrekking vindt door de verantwoordelijke afdeling plaats via verschillende uitingen gericht op de relevante doelgroep zoals beleidsnota s, publicaties, overleggen met overheden, deelname aan netwerken en overlegorganen. Om daarnaast goed te kunnen voorzien in de informatiebehoeften van de belanghebbenden, zijn de diverse algemene communicatie-uitingen zoals het kwartaalblad, digitale nieuwsbrieven, folders, informatieavonden en de website ondergebracht bij de afdeling Communicatie&Vrijwilligerswerk. De middelen worden ingezet om elkaar te versterken. Belanghebbenden kunnen op een telefoonnummer en een algemeen adres terecht. Tijdens jaarlijkse bijeenkomsten van donateurs bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Daarnaast wordt voeling gehouden met belanghebbenden door middel van enquêtes en evaluaties. De stichting beschikt over een vastgelegde procedure om eventuele klachten correct af te handelen. 2.4 Samenstelling directie De directie van Landschap Overijssel werd in 2014 gevormd door respectievelijk ir. H. (Henk) Hengeveld en door ing. J. (Jacob) van Olst. Henk Hengeveld is directeur/bestuurder sinds 1 juli Per 4 december 2008 werd hij ook benoemd tot directeur/bestuurder van Het Overijssels Landschap. Overzicht van relevante nevenfuncties van Henk Hengeveld: Lid van de Strategische Adviescommissie voor het Fysieke Domein van de provincie Overijssel (op persoonlijke titel), Voorzitter van het bestuur van de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel Lid van de Raad van Advies van Stichting IJssellandschap. Op 26 september heeft Landschap Overijssel Henk Hengeveld uitgezwaaid, die per dezelfde datum met pensioen is gegaan. De organisatie is Henk Hengeveld veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij Landschap Overijssel door moeilijke perioden heeft geloodst. Op 13 juni 2014 is de Raad van Toezicht een arbeidsrelatie aangegaan met Jacob van Olst. Met ingang van 1 september 2014 is hij benoemd als directeur/bestuurder van Landschap Overijssel en van Het Overijssels Landschap. De taken van Henk Hengeveld zijn in de bijeenkomst van de Raad van Toezicht op 11 september 2014 formeel overgedragen aan Jacob van Olst. Henk Hengeveld blijft voorzitter van het bestuur van de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel. Hiermee is geëffectueerd dat sprake is van functiescheiding tussen de directeur/bestuurder van Landschap Overijssel en het voorzitterschap van de stichting Groene en Blauwe Diensten, een en ander conform voorschriften van het CBF. Overzicht van relevante nevenfuncties van Jacob van Olst: Lid van de Subcommissie Wettelijke Adviestaken Fysieke Domein van de provincie Overijssel Lid van het Comité van Toezicht van het Operationeel Programma Oost EFRO Directeur/bestuurder Stichting Klimaatlandschap Nederland, de vorige functie nu een nevenfunctie die gedurende 2015 verder afgebouwd zal worden. 9

11 2.5 Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Landschap Overijssel en de Raad van Toezicht van Het Overijssels Landschap hebben per de volgende leden: Dhr. M. (Martin) Knol (voorzitter) (Remuneratiecommissie) Mw. A. (Anke) Klein Lebbink (Financiële Auditcommissie) Mw. H.P. (Ellen) Masselink (Financiële Auditcommissie) Mw. W.M.H. (Wilma) Paalman-Vloedgraven (Remuneratiecommissie) Dhr. L.D.M.T. (Lothar) Von Bönninghausen Dhr. R.G. (Rob) Welten (Remuneratiecommissie) Er hebben gedurende 2014 geen mutaties plaatsgehad in de Raad van Toezicht. Relevante functies van de leden van de Raad van Toezicht: M. Knol Functie: Eigenaar Knol Consult Nevenfuncties: Voorzitter Stichting IJsselacademie Bestuurslid Landschapsbeheer Nederland Bestuurslid LandschappenNL Voorzitter Gezondheidscentrum De Fenix A. Klein Lebbink Functie: Melkveehouder/Gemeente ambtenaar Nevenfuncties: Lid regioraad AB Oost Lid bestuur Agrarische Natuurvereniging Salland H.P. Masselink W.M.H. Paalman-Vloedgraven L.D.M.T. Von Bönninghausen Functie: Directeur Nieuwe Allianties bij AM Lid Changeteam in opdracht van de Raad van Bestuur van Koninklijke BAM Groep NV Nevenfuncties: Lid aandeelhoudersvergadering Landgoed Vilsteren Functie: Eigenaar t Overwater Advies Senior-accountmanager Coöperatie Duurzame Energie Hellendoorn U.A. (ReggeStroom) Nevenfuncties: Bestuurslid De12Landschappen Secretaris/penningmeester Stichting Vrienden van Molen de Hoop Secretaris/penningmeester Stichting Kinderboerderij Hellendoorn-Nijverdal Functie: Landgoed beheerder/voorzitter Stichting Instandhouding Havezate Herinckhave 10

12 R.G. Welten Beheerder Burg Hohes Haus, Nienborg, Dld Nevenfuncties: Bestuurslid Hedwig Carolina Stichting Bestuurslid Agrarisch gebiedscollectief NO Twente Functie: Burgemeester gemeente Borne Nevenfuncties: Lid Dagelijks Bestuur Regio Twente Voorzitter EGIO raad Bestuurslid Cultuurfonds Cogas Bestuurslid Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Bestuurslid namens VNG Overijssel, Innovatiefonds Oversticht De verdeling man-vrouw binnen de Raad van Toezicht is 50%-50%. 11

13 3. Informatie over de activiteiten De activiteiten van Landschap Overijssel en het Overijssels Landschap zijn in hoofdlijnen: het beheren van natuurterreinen en het verwerven en inrichten van nieuwe natuurterreinen; het adviseren en begeleiden van particuliere/agrarische grondeigenaren bij aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen en natuurontwikkeling en de uitvoering van projecten die hier annex aan zijn (o.a. cultuurhistorie); het organiseren van activiteiten op het gebied van natuur&landschapsbeleving, mede t.b.v. recreatie en toerisme; communiceren naar het publiek over de organisatie LO en over natuur&landschap en het verzorgen van educatie; het begeleiden van vrijwilligers die werkzaam zijn in natuur&landschap in de brede zin. In het publieksjaarverslag is door middel van infografics een presentatie gegeven van onze activiteiten en van belangrijke kengetallen van ons werk over het verslagjaar Landschap Overijssel heeft een breed scala aan verschillende projecten en activiteiten uitgevoerd. Op onze website is daarvan een goed beeld te verkrijgen. 12

14 4. Organisatie 4.1 Organisatiestructuur Landschap Overijssel staat onder leiding van de directeur/bestuurder. De directie bestaat uit één persoon. De Raad van Toezicht is belast met het houden van integraal toezicht op het beleid. De werkorganisatie bestaat uit vier afdelingen: 1) Natuurterreinen, 2) Landelijk Gebied, 3) Communicatie&Vrijwilligerswerk en 4) het Bedrijfsbureau. De afdelingshoofden zijn mw. drs. J.J.J.C. (Judith) Snepvangers (Landelijk Gebied), mw. J.V. (Jessica) Winter (Communicatie&Vrijwilligerswerk) en dhr. G.W. (Gerrit) Pastink (Natuurterreinen). Het bedrijfsbureau wordt aangestuurd door de directeur. De afdelingshoofden vormen samen met de directeur het managementteam van de organisatie. Organogram Raad van Toezicht Directeur/bestuurder Jacob van Olst Afd. Natuurterreinen Afd. Landelijk Gebied Afd. Communicatie & Bedrijfsbureau Vrijwilligerswerk Afdelingshoofd (en rentmeester) Gerrit Pastink (rentmeester) Afdelingshoofd Judith Snepvangers Afdelingshoofd Jessica Winter Beheer en ontwikkeling van eigen natuurterreinen en andere terreinen Inrichting terreinen Monitoring flora en fauna Ruimtelijke kwaliteit Groene en Blauwe Diensten Cultuurhistorie en streek eigen huis en erf Soortenbescherming en leefgebieden Groenloket Advisering gemeenten natuur- en landschapsbeheer Ruimtelijke kwaliteit Communicatie, magazine, website, bezoekerscentra, excursies Natuur- en landschapsbeleving Vrijwilligers ondersteuning Fondsenwerving Financiële administratie Personeel & Organisatie Office Management Landschap Overijssel participeert in de samenwerkingsverbanden De12Landschappen (de provinciale natuurterreinbeherende organisaties) en Landschapbeheer Nederland (de provinciale landschapsbeheerorganisaties). Deze koepelorganisaties vormen een platform voor samenwerking tussen de provinciale organisaties en voeren activiteiten van algemeen belang uit voor de leden. Sinds afgelopen zomer werken de beide koepels samen onder de naam LandschappenNL 13

15 4.2 Verslag van de directie De directeur is belast met de (dagelijkse) aansturing van Landschap Overijssel. Het managementteam heeft ongeveer tweewekelijks vergaderd. Ook ongeveer tweewekelijks was er bilateraal overleg tussen directeur en afdelingshoofden. Het managementteam heeft leiding gegeven aan de uitvoering van het jaarplan Belangrijke opdracht voor het managementteam vormde het opnieuw richting geven aan de door de reorganisatie afgeslankte organisatie. Voor de periode is een tweejarenplan ontwikkeld voor de door Landschap Overijssel op te pakken activiteiten. Om nieuwe kansen te kunnen creëren is voor deze tijdspanne een tweejarenbegroting opgesteld. In deze begroting is financiële ruimte gecreëerd door de inzet van financiële reserves. Hiermee wordt er tevens naar gestreefd om nieuwe geldbronnen aan te kunnen spreken voor het behoud en de ontwikkeling van natuur&landschap en voor het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners van onze provincie. Betrokkenheid bij natuur&landschap is van groot belang. Door betrokkenheid ontstaat ook een groter draagvlak voor het behoud en de ontwikkeling van ons waardevolle landschap. Communicatie over natuur&landschap speelt daarbij een cruciale rol. Landschap Overijssel heeft veel inzet gepleegd om inwoners van Overijssel te bereiken. Een breed scala aan instrumenten hebben we gebruikt om natuur&landschap onder de aandacht te brengen. Vooral ook met onze digitale uitingen hebben we een groot bereik gehad. Landschap Overijssel weet zich gesteund door een nog steeds groeiend aantal vrijwilligers. Onze organisatie zorgt voor een aansluitende begeleiding van onze vrijwilligers(groepen). Bijna 8000 vrijwilligers (bijna uur inzet) zijn gedurende het verslagjaar actief geweest voor natuur&landschap. Onze afdeling Communicatie&Vrijwilligerswerk vormt een belangrijke pijler voor participatie bij natuur&landschap van de Overijsselse samenleving. Mede door de betrokkenheid van de vrijwilligers heeft de provincie besloten om Landschap Overijssel eenmalig te ondersteunen met een financiële bijdrage voor het vrijwilligerswerk. Gedurende het verslagjaar is intensief overleg gevoerd met de provincie om deze eenmalige bijdrage omgezet te krijgen in een structurele ondersteuning voor de inzet van Landschap Overijssel voor participatie van de samenleving bij het natuur&landschap. Grote projecten betroffen het beheer van de natuurterreinen en de inrichting nieuwe natuur. Er is inzet gepleegd op de organisatie van de interim regeling Groene en Blauwe Diensten voor Daarnaast zijn allerlei projecten in lijn van de doelstelling uitgevoerd. Bijzonder is de start van het project Geloof in je Landschap. Door de eeuwen heen heeft de mens het landschap gevormd. Geloof en bijgeloof hebben daarbij een grote rol gespeeld. Met het nieuwe project proberen we de religieuze elementen en het verhaal er omheen zichtbaar en beleefbaar te maken. De relatie met de Ondernemingsraad is constructief. De reorganisatie speelt op de achtergrond nog een rol, maar de onderwerpen van overleg zijn vooral gericht op een kansrijke toekomst. De directeur heeft deel genomen aan de vergaderingen van het Directeuren&Rentmeesters Overleg van De12Landschappen. Het afdelingshoofd Landelijk Gebied nam deel aan het directeurenoverleg van Landschapsbeheer Nederland. Het afdelingshoofdhoofd Communicatie&Vrijwilligerswerk nam deel aan de communicatie overleggen van de koepels. Het gehele jaar is - via De12Landschappen verder gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe planning- en administratiesysteem natuurbeheer (CMSI). Er zijn goede vorderingen gemaakt en het systeem is bijna functioneel. De verwachting is dat CMSI in 2015 kan en zal worden geïmplementeerd. Natuurmonumenten regio Overijssel en Flevoland, Staatsbosbeheer regio Oost, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel hebben weer de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2014 werd weer de 14

16 Groene Twinkeling uitgereikt, de prijs voor het bedrijf in Overijssel dat het meest concreet bijdraagt aan biodiversiteit. Het MT heeft zich gedurende het verslagjaar geprepareerd op de verkiezingen van Provinciale Staten en van de waterschappen in Er zijn thema s geïdentificeerd die aansluiting mogelijk maken bij alle politieke partijen. Hierdoor zal het mogelijk worden om ons op onderwerpen dichtbij alle partijen te brengen. Doelstelling is dat zoveel mogelijk politieke partijen zich zullen associëren met thema s van Landschap Overijssel. De nieuwe directie heeft in de eerste maanden kennisgemaakt met het uitgebreide netwerk van Landschap Overijssel. Daarbij zijn ook nieuwe mogelijkheden tot samenwerking verkend. De ervaringen die zijn opgehaald geven een extern beeld van Landschap Overijssel als een deskundige en betrouwbare samenwerkingspartner. Voorwaar een gegeven om trots op te zijn. Het jaarverslag 2014 en de jaarrekening 2014 en het jaarplan 2015 en de begroting 2015 zijn opgesteld. Vijf vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn voorbereid. Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen De klachtenregeling kent een klachtencommissie. Naast de klachtencommissie is een vertrouwenscommissie ingesteld en zijn er twee vertrouwenspersonen benoemd. De klachtencommissie ongewenste omgangsvormen heeft in 2014 geen werkzaamheden behoeven te verrichten. Klachtenprocedure De klachtenprocedure heeft een actualisatie ondergaan en is verder aangescherpt. Landschap Overijssel ervaart dat de klachten van mensen veelal voortkomen uit betrokkenheid bij de organisatie. Vaak gaat het ook om opbouwende opmerkingen. Het zijn vaak bezoekers van onze terreinen of soms buren die mee kijken met het oog op het bewaken van de goede kwaliteit van voorzieningen en van natuur&landschap. Er zijn dit jaar 38 klachten/opmerkingen ingediend en opgenomen in het klachtendossier. Alle klachten zijn voor zover mogelijk beantwoord, meestal schriftelijk plus telefonisch en in enkele gevallen ook in een gesprek. In een aantal gevallen was beantwoording niet mogelijk omdat het anonieme klachten betrof. Voor zover mogelijk is ook met die klachten omgegaan. Een groot deel van de klachten betrof uitleg over werkzaamheden die door Landschap Overijssel werden uitgevoerd. Een tweede klachtencategorie betrof informatie over routes, dan wel slechte onderhoudstoestand van die routes. Een aantal van deze klachten hebben tot kleine onderhoudswerkzaamheden geleid. Ook waren er klachten over ongewenst gebruik van wandelroutes door (fiets)crossers. Er is veel gebruik gemaakt van excursies die door Landschap Overijssel zijn georganiseerd. Door deze excursies zijn opmerkingen/vragen ontstaan over beleid van onze organisatie. In een enkel geval was een excursie niet naar tevredenheid of was men ontevreden dat een excursie geen doorgang vond. Betrokken donateurs hebben ons aangesproken op het feit dat ze het in een aantal gevallen niet eens zijn met beleid dat door Landschap Overijssel gevoerd wordt. Een flink aantal klachten had geen betrekking op de taakuitoefening van Landschap Overijssel, maar had betrekking op het beheer dat door buren of collega-organisaties wordt uitgevoerd Deze mensen zijn op het spoor van de juiste beheerders gezet. 4.3 Verslag van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft vijf maal vergaderd gedurende De directeur was tijdens alle vergaderingen aanwezig. Eenmaal is er vergaderd in de Kruidentuin te Mariënheem, waarbij 15

17 aansluitend een bezoek is gebracht aan het beheergebied Boetelerveld. Een Natura2000-gebied dat karakteristiek is vanwege zijn grootschalige heide. De Raad heeft gedurende het verslagjaar vooral ook de financiën als een belangrijk en terugkerend onderwerp behandeld. De effecten van de reorganisatie zijn besproken en de transformatie van de organisatie naar nieuwe activiteiten en meer ondernemerschap zijn regelmatig geagendeerd of kwamen voorbij in de context van andere agendapunten. Voor de Raad blijft het uitgangspunt dat Landschap Overijssel de breedte van de werkzaamheden (natuur en landschap) moet vast houden, voor zover dit financieel mogelijk blijkt. In het licht van de grote veranderingen die de organisatie heeft doorgemaakt, heeft de Raad er grote waarde aan gehecht om regelmatig bijgepraat te worden over de ontwikkelingen binnen de werkorganisatie. Ook is in dat kader door de directie regelmatig gerapporteerd over externe ontwikkelingen en de invloed die daarvan uitgaat op de uitvoering van het meerjarenplan. In de februari vergadering is gesproken over het inzetten van diverse vormen van ondernemerschap met het doel om de openstelling van de bezoekerscentra blijvend mogelijk te maken. Vergaderonderwerpen waren verder standaard: het jaarverslag 2013 en jaarrekening 2013 (in april), het jaarplan 2015 en de begroting 2015 (in december) en de kwartaalrapportages. Uiteraard is de samenwerking in het Landelijk Gebied een belangrijke prioriteit voor de Raad van Toezicht. Daarbij zijn de ontwikkelingen rond de samenwerkingsovereenkomst Samen Werkt Beter van groot belang voor onze taakuitoefening. De realisatie van de EHS en de veiligstelling van de Natura2000 gebieden zijn agendapunten uit deze samenwerking. Onze ervaring is dat er inmiddels zeer constructief wordt gewerkt aan de gezamenlijke ambitie voor het waardevolle Landschap van Overijssel. De Raad van Toezicht heeft veel inzet gepleegd op de procedure voor opvolging van Henk Hengeveld. In de bijeenkomst van de Raad op 13 juni 2014 is de arbeidsovereenkomst getekend met Jacob van Olst die daarmee opvolger is van Henk Hengeveld als directeur/bestuurder van Landschap Overijssel en Stichting Het Overijssels Landschap. 4.4 Personeel Het personeelsbeleid richt zich op een zodanige inzet en ontwikkeling van medewerkers dat de organisatiedoelstelling van Landschap Overijssel kan worden gerealiseerd. Daarvoor is van belang dat de medewerkers deskundig en gemotiveerd zijn. De voortdurende veranderingen in onze omgeving vragen een flexibele organisatie en een voortdurende ontwikkeling van de medewerkers. Landschap Overijssel ondersteunt die ontwikkeling en stuurt daarbij op vakkennis en ervaring en op competenties betreffende gedrag en vaardigheden, die afleidbaar zijn van de organisatiedoelstelling. In het missie/visie document zijn de kernwaarden en kerncompetenties van de organisatie geformuleerd. Functioneringsmanagement Sinds 2008 is er een nieuw systeem van functioneringsmanagement ingevoerd. Dit systeem is in 2009 geëvalueerd en enigszins aangepast. Een nieuwe functiematrix, competentiematrix en functieprofielen zijn in 2011 ingevoerd. Doel was een op loopbaanontwikkeling gericht systeem. Dit alles binnen de randvoorwaarden van de Raam-CAO Bos en Natuur Ondernemingsdeel De Landschappen. 16

18 Het functioneringsmanagement geeft een basis aan de borging van de kwaliteit van het personeel. Op basis van de beoordeling worden ontwikkelingsafspraken met de medewerkers gemaakt en bijbehorende opleidingen, trainingen en coaching afgesproken. Een belangrijk aspect van de kwaliteitsbewaking van het werken van de medewerkers is het reguliere werkoverleg van medewerkers en leidinggevenden, dat minimaal eens per 6 weken plaats vindt. Tijdens de werkoverleggen wordt het functioneren besproken en afspraken gemaakt. De werkzaamheden worden getoetst aan de werkplannen en projectplannen op de aspecten kwaliteit, geld, planning, samenwerking en communicatie. Einde 2014 zijn de functioneringsgesprekken gevoerd. Reorganisatie In 2014 is de in 2013 gestarte reorganisatie verder geëffectueerd. Deze noodzakelijke ingreep in de organisatie was het gevolg van overheidsbezuinigingen, zowel door beëindiging van het Investeringsprogramma Landelijk Gebied als vanwege provinciale bezuinigingen. Basis voor de reorganisatie was een tweejarenplan opgesteld door het managementteam en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Samenstelling personeel Gedurende het boekjaar bedroeg het gemiddeld aantal werknemers 36,8 FTE. Het betreft hier zowel medewerkers in vaste dienst als ook medewerkers met een tijdelijk dienstverband. De medewerkers zijn als volgt verdeeld over de verschillende afdelingen: Management 3,9 Afdeling natuurterreinen 11,2 Afdeling landelijk gebied 11,3 Afdeling communicatie en vrijwilligers 4,9 Afdeling bedrijfsbureau 5,5 Totaal 36,8 De gemiddelde leeftijd van de werknemers op 31 december 2014 is 44,2 jaar ( ,2 jaar). In totaal zijn er in het verslagjaar 4 tijdelijke en vaste medewerkers aangesteld terwijl er 12 medewerkers zijn vertrokken. Via detachering zijn enkele medewerkers ingehuurd. In het verslagjaar is er gebruik gemaakt van de volgende CAO gerelateerde regelingen Zwanger- Seniorenschapverlof regeling Bedrijfsbureau - 1 Natuurterreinen - 1 Landelijk Gebied - 3 Communicatie en Vrijwilligerswerk - - Totaal 0 5 fte 17

19 In onderstaand overzicht is het percentage verzuim over 2014 in vergelijking tot andere jaren weergegeven Ziekteverzuim 3,1 2,7 0,7 2,8 Zwangerschapsverlof 0,9 3,2 5,0 0,0 Totaal 4,0 5,9 5,7 2,8 Scholing en opleiding Landschap Overijssel neemt in de begroting een post groot 1 % van de loonsom op voor opleidingen, in In 2014 is besteed aan opleiding en scholing. Beloningsbeleid Alle medewerkers van Landschap Overijssel, inclusief de leden van het managementteam, worden beloond conform de Raam-CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen. Deze CAO loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december De salarisgroepen zijn vastgesteld via het in de CAO overeengekomen systeem van functiewaardering. Er wordt niet gewerkt met variabele beloning. In de reorganisatie is met de Ondernemingsraad afgesproken dat de eindejaarsuitkering gedurende de jaren 2014 en 2015 niet zal worden uitgekeerd. In 2016 wordt bezien of de uitkering weer kan worden toegekend. Dit is afhankelijk gesteld van de dan heersende financiële situatie van Landschap Overijssel. Landschap Overijssel hanteert een eigen, van de CAO afwijkende, reiskostenvergoeding. De bezoldiging van de heren Hengeveld en Van Olst directeur/bestuurder, bedroeg respectievelijk en conform onderstaande specificatie. De bezoldiging is in overeenstemming met de salarisschalen van de Raam-CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen Hengeveld Hengeveld Van Olst Dienstverband Aard (looptijd) onbepaald onbepaald onbepaald Uren Part time percentage Periode (maanden) Jaarinkomen/bezoldiging ( ) Bruto salaris incl. vakantiegeld Eindejaarsuitkering Premie Sociale verzekeringen Pensioen Onkostenvergoeding Uitbetaalde verlofuren Totale bezoldiging inclusief Genoemde werkgeverslasten De specificatie is conform de door het CBF gehanteerde systematiek. Aan de directeur/bestuurder zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. 18

20 In de vergadering van de Raad van toezicht d.d is het bezoldigingsbeleid voor het laatst geëvalueerd. De heer Hengeveld is per vertrokken als directeur bij Landschap Overijssel. Er is geen vertrekregeling afgesproken. Hij heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De Raad van Toezicht verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) Landschap Overijssel heeft bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) een pensioenverzekering afgesloten voor werknemers van 21 jaar en ouder. WIA-hiaatverzekering Landschap Overijssel heeft ten behoeve van haar werknemers een WIA-hiaatverzekering afgesloten. Hiermee zijn nadelige financiële gevolgen van eventuele arbeidsongeschiktheid op afdoende wijze afgedekt. Medewerkers tevredenheidonderzoek Onderdeel van het functioneringsmanagement is het jaarlijks uit te voeren Medewerkers tevredenheidonderzoek. In de meting worden vijf thema's onderscheiden. Bij het onderzoek over 2014 is de uitkomst vergeleken met die van In 2013 heeft de reorganisatie voor het belangrijkste deel plaatsgevonden en zijn er onvoldoende objectief meetbare gegevens. Eigen werk In 2014 is er een zwaardere druk op het eigen werk ervaren, hetgeen zich laat verklaren door het wegvallen van een deel van de medewerkers ten gevolge van de reorganisatie Omgeving Ten aanzien van de omgevingsfactoren is er een duidelijke toename van de tevredenheid zichtbaar. In de overlegsituaties wordt nog wel aangegeven dat er verbeteringen wenselijk of noodzakelijk zijn. Fysieke situatie Ook op de fysieke situatie is een positieve ontwikkeling zichtbaar met uitzondering van de apparatuur, deze wordt soms als traag, oud en achterhaald ervaren. Werksfeer In de ontwikkelingen in de werksfeer is ook een duidelijke verbetering te constateren. Dit heeft vooral te maken met de situatie na de reorganisatie. Toekomst Na de reorganisatie zien de meeste medewerkers weer perspectief voor zowel zichzelf als voor de organisatie. 4.5 Ondernemingsraad In het voorjaar van 2014 zijn verkiezingen uitgeschreven voor de Ondernemingsraad (OR). Dit heeft er toe geleid dat de OR een nieuwe samenstelling heeft gekregen. De Leden van de OR in 2014 zijn: Dhr. J. van der Weele (voorzitter), Mw. L. van de Wiel (secretaris), en Dhr. R. Pater 19

21 De Ondernemingsraad en de directeur hebben in 2014 slechts éénmaal formeel overleg gevoerd. Daarnaast hebben er diverse bilaterale ontmoetingen plaatsgehad. De aanleiding voor deze beperkte frequentie van overleg is gelegen in het feit dat er een nieuwe OR is aangetreden. De OR heeft zich eerst verdiept in haar functioneren en heeft een cursus gevolgd om zich te ontwikkelen in het werk dat de OR-leden te wachten staat. Naast de nieuwe bezetting van de OR is ook sprake van een nieuwe directeur/bestuurder. Allereerst is sprake geweest van een snelle informele kennismaking. Daaropvolgend heeft het eerste formele OR/directie overleg plaatsgehad. OR en directie hebben uitgesproken elkaar transparant te zullen benaderen. Voor het vervolg is afgesproken om een jaarplanning te maken van overleg momenten. Er is afgesproken dat in het vervolg ook eens in het jaar een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht zal worden uitgenodigd om een OR/directie overleg bij te wonen. De Raad van Toezicht heeft de OR betrokken bij het voorgenomen besluit om Jacob van Olst met ingang van 1 september 2014 te benoemen tot directeur/bestuurder. De OR heeft de Raad positief geadviseerd over de aanstelling. ARBO-jaarverslag 2014 De ARBO commissie van Landschap Overijssel staat actief in haar verantwoordelijkheid. De commissie oordeelt dat het MT van Landschap Overijssel serieus omgaat met de opmerkingen van de commissie en met het oplossen van gesignaleerde ARBO-punten. Bij de bedrijfsvoering van Landschap Overijssel zijn de arbeidsomstandigheden bij voortduring een belangrijk aandachtspunt. In dit verband is het vermeldenswaardig dat de (digitale) ARBO-catalogus is afgerond. In het verslagjaar zijn weer trainingen voor de BHV-ers gegeven, met onderwerpen als noodhulpverlening en de organisatie daarvan en reanimatie. Een ambulancemedewerker heeft vanuit zijn praktijkervaringen kennis uitgewisseld met de BHV-ers. Ook is weer een ontruimingsoefening uitgevoerd op De Horte. Hierbij is in het bijzonder aandacht geweest voor brand in kantoorruimtes en computerkasten. Daarnaast zijn diverse keuringen uitgevoerd. Alle brandblussers hebben hun jaarlijkse controle gehad. De ladders zijn geïnspecteerd en gekeurd. De EHBO-trommels zijn weer aangevuld en op orde gebracht. Uiteraard worden alle gereedschappen regelmatig geïnspecteerd en gecontroleerd op gebreken. Elektrische en motorische apparatuur wordt ter keuring aangeboden aan daartoe erkende bedrijven. Medewerkers en vrijwilligers van onze organisatie kunnen met goedgekeurd materiaal aan het werk in een veilig werkomgeving. In het verslagjaar is sprake geweest van een beperkt aantal ongevallen. We proberen van deze ervaringen te leren en beter te worden. Gelukkig hebben de ongevallen niet tot grote problemen geleid omdat de medewerkers goed zijn voorbereid. Bijzonder was het voorval waarbij een vrijwilliger een hartaanval kreeg tijdens zijn werkzaamheden. Het slachtoffer kreeg direct hulp geboden van een vrijwilliger met reanimatie-ervaring. Gelukkig is de vrijwilliger inmiddels weer gezond aan het werk. 20

22 5. Informatie over de activiteiten en de financiële positie 5.1 Doelstelling Aan de doelstelling is totaal besteed (2013: ). Wij streven er naar efficiënt en effectief te werken en de effectiviteit van uitgaven in alle opzichten scherp in de gaten te houden. De baten uit de eigen fondsenwerving zijn ( ). Aan contributies van donateurs ontving de stichting en van de Vrienden (sponsoren) Bestedingspercentage Het beleid is er op gericht dat het kostenpercentage van de baten uit eigen fondsenwerving beneden de 25 % norm blijft. In 2014 was het percentage 11 % (2013: 17 %). 5.3 Beleid met betrekking tot de omvang en functies van reserves en fondsen In 2009 heeft de Raad van Toezicht beleid vastgesteld ten aanzien van de hoogte van de continuïteitsreserve. De inkomsten van Landschap Overijssel zijn in een aantal categorieën verdeeld. Voor elke categorie is een inschatting gemaakt van het risico dat het bedrag in die categorie lager wordt en de omvang daarvan. De optelsom van de risico's geeft de omvang van de benodigde continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve is door de Raad van Toezicht vastgesteld op Het niveau van de continuïteitsreserve is te naasten bij conform door het door de Raad van Toezicht vastgestelde maximum. Volgens de CBF-norm mag de continuïteitsreserve maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie bedragen. Met de nu vastgestelde reserve is de werkelijke verhouding ca. 0,34 maal de jaarlijkse kosten voor de werkorganisatie. Voor 2014 is de continuïteitsreserve niet opnieuw vastgesteld. In de loop van 2015 zal duidelijk worden op welke wijze de organisatie zal worden doorontwikkeld. Dit zal mede worden gebaseerd op de te verwachten financiële perspectieven. Alsdan zal bepaald worden of dit aanleiding vormt om tot aanpassing te komen van de continuïteitsreserve. Landschap Overijssel zal ook dan behoudend omgaan met de nieuwe inschatting van de continuïteitsreserve, aangezien we zoveel als mogelijk onze financiën in willen zetten ten behoeve van het behalen van onze organisatiedoelen. 5.4 Beleggingsbeleid Binnen het Overijssels Landschap en Landschap Overijssel wordt alleen belegd als gevolg van hoge liquiditeit. Voor beide stichtingen samen is een beleggingsstatuut opgesteld. Het doel van Landschap Overijssel is om uit de opbrengst van haar belegd vermogen projecten te financieren die passen binnen de doelstelling van de stichting. Landschap Overijssel heeft een discretionaire vermogensbeheerovereenkomst gesloten met ABN AMRO Bank. Het risicoprofiel van het mandaat is "matig defensief". Er zijn eisen geformuleerd waarbij bedrijven, waarin kan worden belegd, dienen te voldoen aan strenge milieu- en sociale criteria en goed ondernemingsbestuur. Het betreft een Duurzaam Beleggen Mandaat. Een en ander betekent dat belegd wordt in vastrentende waarden van eerste klas debiteuren voor 75 % en in zakelijke waarden voor 25 % (asset allocatie maximaal 35 % zakelijke waarden). In 2014 is door de ABN ruim 36% belegd in aandelen. Dit is kortgesloten met wederzijds goedkeuren. 21

Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging

Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Vastgesteld door het bestuur op: 30 december 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

3. Dit directiereglement kan - na overleg met de directeur - worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de raad van toezicht.

3. Dit directiereglement kan - na overleg met de directeur - worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de raad van toezicht. Directiereglement Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld door de directeur en vastgesteld door de raad van toezicht ingevolge artikel 19 van de statuten van Stichting Wemos (de

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR STICHTING SYMPANY EN SYMPANY+

REGLEMENT BESTUUR STICHTING SYMPANY EN SYMPANY+ REGLEMENT BESTUUR STICHTING SYMPANY EN SYMPANY+ Artikel 1 Bestuurstaak 1. Het bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. 2. Het bestuur dient primair het belang van de stichting

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. en treedt in de plaats van alle voorgaande reglementen.

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. en treedt in de plaats van alle voorgaande reglementen. Reglement Raad van Bestuur Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. en treedt in de plaats van alle voorgaande

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE - De directie van de stichting: Stichting SOS-Kinderdorpen Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam (hierna: "de stichting");

REGLEMENT DIRECTIE - De directie van de stichting: Stichting SOS-Kinderdorpen Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam (hierna: de stichting); REGLEMENT DIRECTIE - De directie van de stichting: Stichting SOS-Kinderdorpen Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam (hierna: "de stichting"); in aanmerking genomen het volgende: A) de statutaire

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 17 maart 2017, door het College van Bestuur in haar vergadering van 20 maart

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING

DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING Blad 1/8 DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING Artikel 1. Begripsbepaling In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting: Nederlandse, gevestigd te Amersfoort; b. statuten:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Preambule De Gruitpoort werkt volgens de Code Cultural Governance. De Governance Code biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Met

Nadere informatie

Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector

Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector Inleiding De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (hierna aangeduid als: 'WFZ') wordt bestuurd door een eenhoofdige directie (hierna aangeduid als:

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

T O E Z I C H T S K A D E R

T O E Z I C H T S K A D E R T O E Z I C H T S K A D E R Eindversie; vastgesteld door bestuur SWV PO de Meierij d.d. 4 februari 2016 Preambule Het Toezichthoudend bestuur past de Code Goed Onderwijsbestuur toe zoals deze is opgesteld

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT LAVERHOF

VISIE OP TOEZICHT LAVERHOF VISIE OP TOEZICHT LAVERHOF Inleiding De raad van toezicht van Laverhof heeft de wettelijke taak toezicht te houden op de besturing door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Laverhof

Nadere informatie

Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur. Beleggingsbeleid

Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur. Beleggingsbeleid Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur Beleggingsbeleid Het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur (hierna het Genootschap) heeft een deel van haar vermogen ondergebracht

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING Blad 1/5 REGLEMENT VAN DE DIRECTIE VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING Artikel 1. Begripsbepaling In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting: de stichting:, gevestigd te Nieuwegein;

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van IRIS

Reglement voor de Raad van Toezicht van IRIS Reglement voor de Raad van Toezicht van IRIS Begrippen a. In dit reglement wordt onder raad verstaan de Raad van Toezicht. b. In dit reglement wordt onder bestuur verstaan het College van Bestuur. c. In

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

WAARDE(N)VOL TOEZICHT IS MENSENWERK. Toezichtkader Bibliotheek Velsen

WAARDE(N)VOL TOEZICHT IS MENSENWERK. Toezichtkader Bibliotheek Velsen Vastgesteld nov 2017 WAARDE(N)VOL TOEZICHT IS MENSENWERK Toezichtkader Bibliotheek Velsen 2017-2020 AANLEIDING TOEZICHTKADER Niets duurt voort, behalve verandering Heraclitus Voor je ligt het tussentijdse

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

bewegelijke tegenkracht Visie op toezicht Raad van Toezicht WZC Humanitas november 2018

bewegelijke tegenkracht Visie op toezicht Raad van Toezicht WZC Humanitas november 2018 bewegelijke tegenkracht Visie op toezicht Raad van Toezicht WZC Humanitas november 2018 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Visie op toezicht... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Visie op toezichthouden... 3 1.3 Doel

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 1 december 2017a

Normen Erkenningsregeling - versie 1 december 2017a Normen Erkenningsregeling - versie 1 december 2017a Vastgesteld door de Commissie Normstelling Voor nieuwe aanvragers geldig vanaf 1 december 2017a. Voor bestaande Erkenningshouders en aanvragers die in

Nadere informatie

Reglement Raad van toezicht

Reglement Raad van toezicht Reglement Raad van toezicht Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.1 Vastgesteld door de Raad van Toezicht op: 18 december 2017 Preambule Dit Reglement Raad van Toezicht is opgesteld conform de

Nadere informatie

Beloningsbeleid Juli 2019

Beloningsbeleid Juli 2019 Beloningsbeleid Beloningsbeleid Juli 2019 Philips Pensioenfonds (PPF) voert de pensioenregelingen uit die gelden voor huidige en voormalige -werknemers van de twee aangesloten ondernemingen in Nederland,

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Directiestatuut oktober 2008, (versie 20 juni 2013). Stichting Wakker Dier & Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren

Directiestatuut oktober 2008, (versie 20 juni 2013). Stichting Wakker Dier & Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren De statutaire doelstelling van deze stichtingen is het bevorderen van het welzijn en de rechtspositie van landbouwhuisdieren, het bestrijden van de bio-industrie en het stimuleren van een mens- dier- en

Nadere informatie

E. (Edward) Moolenburgh Directeur. VBS, september VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1

E. (Edward) Moolenburgh Directeur. VBS, september VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 E. (Edward) Moolenburgh Directeur VBS, september 2018 VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 INHOUD VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 2 1. Het bevoegd gezag draagt zorg voor een scheiding

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

DIRECTIE- EN MANAGEMENTTEAMREGLEMENT VERENIGING NATUURMONUMENTEN

DIRECTIE- EN MANAGEMENTTEAMREGLEMENT VERENIGING NATUURMONUMENTEN DIRECTIE- EN MANAGEMENTTEAMREGLEMENT VERENIGING NATUURMONUMENTEN Inhoudsopgave 1. Algemeen. 2 2. Begripsbepaling 2 3. Structuur 3 4. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden Directie 4 5. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Willem de Zwijger College

Willem de Zwijger College Functieprofiel Raad van Toezicht 17 september 2018 Willem de Zwijger College 1 Functieprofiel Raad van toezicht Hoofdtaak De raad van toezicht functioneert als eenheid en waakt over het integrale belang

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Reglement raad van bestuur SKVOH

Reglement raad van bestuur SKVOH Reglement raad van bestuur SKVOH Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard Dit Reglement raad van bestuur is opgesteld conform de statuten en maakt deel uit van een samenhangende reeks van

Nadere informatie

Reglement van Toezicht 21 december 2017

Reglement van Toezicht 21 december 2017 Stichting MVO Nederland REGLEMENT VAN TOEZICHT 1. Vaststelling van het Reglement van Toezicht. 1.1. Dit reglement van Toezicht is conform het bepaalde in artikel 11.6 juncto 17.2 van de Statuten van Stichting

Nadere informatie

Binnen deze drie categorieën zijn dit enkele van de belangrijkere risico s met hun beoordeling en beheersmaatregel:

Binnen deze drie categorieën zijn dit enkele van de belangrijkere risico s met hun beoordeling en beheersmaatregel: Directie/bestuur en de Raad van Toezicht onderschrijven een verantwoordingsverklaring. Daarmee onderschrijven zij dat: 1. er een duidelijk onderscheid is tussen de functie toezicht houden en de functies

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Raad van Commissarissen Het bestuur De financiële verslaggeving en de positie van de externe accountant...

Inhoudsopgave: 1. Raad van Commissarissen Het bestuur De financiële verslaggeving en de positie van de externe accountant... GOVERNANCESTRUCTUUR Inhoudsopgave: 1. Raad van Commissarissen... 2 2. Het bestuur... 3 3. De financiële verslaggeving en de positie van de externe accountant... 4 1 Governancestructuur Woningstichting

Nadere informatie

Reglement Remuneratie- en benoemingscommissie AEB Holding NV

Reglement Remuneratie- en benoemingscommissie AEB Holding NV Reglement Remuneratie- en benoemingscommissie AEB Holding NV Artikel 1 Status, inhoud en wijziging Reglement 1. Dit reglement (het Reglement ) heeft betrekking op de Remuneratie- en benoemingscommissie

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Het beheer van het Wandelnetwerk Zeeland. Joan van der Velden Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Het beheer van het Wandelnetwerk Zeeland. Joan van der Velden Stichting Landschapsbeheer Zeeland Het beheer van het Wandelnetwerk Zeeland Joan van der Velden Stichting Landschapsbeheer Zeeland Presentatie WOW, 25 oktober 2017 Opbouw presentatie Kennismaking SLZ Beheer wandelnetwerk Zeeland Samenwerken

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Commissarissen. Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw. Identificatie:

Toezichtkader Raad van Commissarissen. Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw. Identificatie: Toezichtkader Raad van Commissarissen Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw Identificatie: Versie: februari 2019 Vastgesteld in vergadering RvC d.d.: 18 februari 2019 Gecommuniceerd met Bestuur: februari

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK Inclusief bijlage stroomschema besluitvorming

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK Inclusief bijlage stroomschema besluitvorming 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK Inclusief bijlage stroomschema besluitvorming 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) KinderRijk: Stichting KinderRijk gevestigd

Nadere informatie

Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid

Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid Communicatie & participatie Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid 16 14 10 6 4 2 HR OR Directie Leidinggevende 16 14 Communicatie & participatie 10 Communicatie & participatie 6 4 2 0 Eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting

1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting Reglement Raad van Toezicht Stichting GGNet, opgemaakt op grond van artikel 24 van de statuten van GGNet en in onderstaande vorm vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 9 september

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT JUNI 2016

DIRECTIESTATUUT JUNI 2016 DIRECTIESTATUUT JUNI 2016 Stichting voordekunst Voorgesteld door de algemeen directeur op: 22 juni 2016 Vastgesteld door het bestuur op: 22 juni 2016 De doelstellingen van stichting voordekunst zijn het

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT. 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting

PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT. 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting NMG Een mooi en duurzaam Groningen. Dat is waar de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) voor staat. De organisatie

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht NLPO

Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht NLPO Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht NLPO Inhoud Inleidend Artikel: Status en inhoud van de regels Raad van Toezicht NLPO 1. Samenstelling Raad van Toezicht 2. Voorzitter Raad van Toezicht 3. (Her)benoeming,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. LTO Noord Manager Programma s & Ontwikkeling (nieuwe functie) Standplaats: Zwolle. 1. LTO Noord

FUNCTIEPROFIEL. LTO Noord Manager Programma s & Ontwikkeling (nieuwe functie) Standplaats: Zwolle. 1. LTO Noord FUNCTIEPROFIEL LTO Noord Manager Programma s & Ontwikkeling (nieuwe functie) Standplaats: Zwolle 1. LTO Noord LTO Noord is dé belangenbehartiger en partner voor boeren en tuinders in de negen provincies

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

Stichting Vrienden van PARK VOSSENBERG

Stichting Vrienden van PARK VOSSENBERG Beleidsnotitie 2018-2022 Stichting Vrienden van PARK VOSSENBERG Opgesteld door het bestuur van Stichting Vrienden van Park Vossenberg Kaatsheuvel, 29 maart 2018 Inleiding Stichting Maasduinen vervult een

Nadere informatie

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR ROC MONDRIAAN

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR ROC MONDRIAAN REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR ROC MONDRIAAN Inhoudsopgave Preambule 2 0. Definities 3 1. Status en werkingsduur 3 DEEL A 2. Voorzitter College van Bestuur 4 DEEL B 3. Taakverdeling 5 4. Portefeuille 5

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur. 1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement. 2. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Reglement Raad van Bestuur. 1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement. 2. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Bestuur Raad van Bestuur 1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Procuratieregeling externe versie

Procuratieregeling externe versie Procuratieregeling externe versie Definitie procuratie Onder procuratie wordt in het algemeen verstaan de bevoegdheid tot het aangaan van (financiële) verplichtingen. Deze verplichtingen, die in principe

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland

Reglement Raad van Toezicht Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland Reglement Raad van Toezicht Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland Versie 1 Vastgesteld 14 oktober 2016 Reglement raad van toezicht Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland U.A. Vastgesteld door

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie

Reglement Remuneratiecommissie Vaststelling Raad van Toezicht : 24 mei 2018 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities 3 Artikel 2 - Status en inhoud reglement 3 Artikel 3 Samenstelling 3 Artikel 4 - Taken en bevoegdheden 3

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren: Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren: de naam van de instelling het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer het

Nadere informatie

Toetsingskader Raad van Toezicht van de onderwijsstichting Esprit. Onderwijsstichting Esprit

Toetsingskader Raad van Toezicht van de onderwijsstichting Esprit. Onderwijsstichting Esprit Toetsingskader Raad van Toezicht van de onderwijsstichting Esprit Onderwijsstichting Esprit Toetsingskader Raad van Toezicht van de onderwijsstichting Esprit Visie en Toezicht Conform artikel 2 lid 2 van

Nadere informatie