Raadsvoorstel. datum vergadering agendapunt volgnummer. De Vitale Revolutie Dauwendaele Plan van aanpak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel. datum vergadering agendapunt volgnummer. De Vitale Revolutie Dauwendaele Plan van aanpak"

Transcriptie

1 Raadsvoorstel datum vergadering agendapunt volgnummer onderwerp De Vitale Revolutie Dauwendaele Plan van aanpak behandelen in raadscommissie Algemeen Bestuur portefeuillehouder Wethouder S. Szarafinski programma Bestuur en ondersteuning behandeld door Gerard van der Wal (tel )/Annet Hannewijk (tel ) conceptbesluit De raad besluit om 1. In te stemmen met het plan van aanpak De Vitale Revolutie Dauwendaele 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een eenmalige werkbudget van en het dekkingsvoorstel, voor de duur van drie jaar. relatie met eerdere besluitvorming In de gemeenteraadsvergadering van 20 maart jl. is besloten het raadsvoorstel De Vitale Revolutie aan te houden en deze aangepast te laten terugkomen. voorstel aangekondigd via termijnkalender Nee wat is de aanleiding en het bestaand beleid? relatie met de programmabegroting? De gemeente Middelburg wil het voortouw nemen om op een samenhangende manier en met een sterk programmatische aanpak een vitalere omgeving realiseren met en voor Zeeland. Het doel is daarom ook om de opgedane kennis en de best practices te delen in Zeeland en zelfs in heel Nederland. Zeeland als living lab! Vandaar de interesse van VWS en OCW en andere organisaties in dit project. Zo hebben de visie en de ambities van de gemeente Middelburg (middels een interview met wethouder Szarafinski) op dit vlak een mooie plaats gekregen in het boek dat in opdracht van Minister Schippers onlangs gepubliceerd is over effectieve en inspiratievolle initiatieven rondom preventie, gezondheid en zorgkosten. Om dit project vorm te geven sluiten we aan bij de beweging De Vitale Revolutie (DVR) die door de GGD is geïnitieerd en na de kwartiermakers fase als brede Zeeuwse stichting opereert waarin zorginstellingen, onderwijsinstellingen, ondernemers en overheid samenwerken om de gezamenlijke ambitie waar te maken. Dat heeft geleid dat er op 27 mei een schriftelijke overeenkomst is gesloten tussen de Provincie Zeeland, College Zorg en Welzijn Zeeland, Ministerie van VWS alles is gezondheid GGD,HZ, Zorgsaam en ZLM, Stichting De Vitale Revoluties Zeeland) om dit mogelijk te maken. In het kader van de ambitie die is verwoord in dit projectplan willen we een aantal projecten en initiatieven bundelen onder de vlag van DVR. Het gaat dan om projecten en initiatieven die werken aan een vitalere omgeving voor onze inwoners, bezoekers, ondernemers en instellingen. Om de Zeeuwse burgers en in het bijzonder onze eigen Middelburgse bewoners te helpen bij het maken van gezondere keuzes met als resultaat dat ze langer en gezonder leven en een leven lang meedoen.

2 Dit document biedt de grondslag voor het uitvoeren van projecten onder de noemer van De Vitale Revolutie (DVR). De Middelburgse projecten van DVR maken onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma van de welzijnsnota die begin 2017 aan de gemeenteraad ter goedkeuring is voorgelegd. Dit projectplan beschrijft de resultaten, de wijze waarop en in samenwerking met welke partijen die tot stand komen en de wijze waarop de uitvoering van het project wordt beheerst. Na ondertekening is dit het contract waarop partijen elkaar kunnen aanspreken. Het waarom van de beweging De Vitale Revolutie Er gebeurt al veel in de regio in verschillende samenstellingen met diverse partijen. Initiatieven zijn echter versnipperd, richten zich nog teveel op specifieke doelgroepen, zijn nog teveel gericht op ziekte en herstel en kennen geen of een beperkte aansluiting met andere aangrenzend sociaal-maatschappelijke velden (onderwijs, jeugdzorg, sport en recreatie, de lokale middenstand, natuur, milieu, ruimtelijke ordening, etc.). Dit terwijl er een stevige en urgente uitdaging ligt in de Zeeuwse regio om de vergrijzing, de daaraan gekoppelde sterk stijgende ziektekosten en de leefbaarheid en gezondheid (beleving) van jongeren en ouderen integraal aan te pakken. Zeeland regionaal maar zeker ook landelijk te profileren als hotspot voor onder meer zorg- en kusttoerisme, Zeeland als aantrekkelijke vestigingsplaats voor zowel mensen als bedrijven. De ambitie is om samen met andere partijen Zeeland (en daarmee Middelburg) de gezondste provincie van Nederland te maken. DVR wordt door de Commissie Balkenende genoemd als een goed initiatief die aan impact zou kunnen winnen wanneer zij in samenhang wordt gebracht met andere initiatieven en onderdeel wordt van een door onderwijsinstellingen, de toeristische en medische sector en de overheid gedragen toekomstbeeld. Daarmee kan DVR op advies van de Commissie een partij zijn om de verbindende schakel te vormen op de strategische agenda van partijen. Wanneer er nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan, kan dat soms knelpunten opleveren met bestaande regelgeving of financieringsmethodieken. Het vraagt commitment en creativiteit van alle betrokken partijen om hiervoor passende oplossingen te vinden. DVR kan en wil deze verbindende schakel zijn. De Vitale Revolutie zet in op een stevige maar noodzakelijke ambitie om de Zeeuwse burgers en hiermee de gehele provincie vitaler te maken. Omdat het moet en omdat het kan. Dit vraagt echter wel van alle partijen een bijzonder commitment. Het vraagt inzet op persoonlijk vlak als mens, op professioneel vlak als medewerker, collega, baas, wetgever, buurtbewoner en als familielid. Het vraagt inzet voor een doel dat op veel vlakken groter is dan het individu zelf. De Vitale Revolutie zet een professionele beweging in om tot wasdom te komen, om resultaten te behalen die duurzaam zijn, een beweging die zichtbare resultaten oplevert, mensen stimuleert en motiveert om de vitale keuze te (leren) maken. En dat gaat niet vanzelf! We zullen dit samen moeten doen door elkaars kracht hierbij te gebruiken. Plaats en inbedding van De Vitale revolutie De belangen van de spelers op het veld zijn in de kern gelijk: het zoeken van samenwerking en verbinding op het creëren van een omgeving waar verantwoordelijkheden genomen kunnen en mogen worden om lokaal dat te doen wat direct en duurzaam bijdraagt aan de ontwikkeling van de stad en regio, wat bijdraagt aan de zelfstandige opstelling van burgers. Waar durf, innovatie en realisatiekracht kenmerken zijn. Op provinciaal niveau wordt er een versterkend orgaan opgezet waarin ook de ambitie wordt uitgesproken om van Zeeland een gezonde, vitale regio te maken. Het Zeeuwse landschap wordt dan als volgt ingedeeld. Door gebruik te maken van alle inzichten, hulpmiddelen en methoden die elders al tot resultaat hebben geleid (Blue Zones Communities, Healthy Aging Netwerk Noord Nederland etc.), willen we ervoor zorgen dat de gezonde keuze, de gemakkelijke keuze gaat worden. Inspiratie en wetenschappelijke basis De bij De Vitale revolutie aangesloten partners hebben een gezamenlijke ambitie verwoord om van Zeeland een vitalere plaats te maken om te wonen, werken, leren en recreëren. DVR is geïnspireerd door het Blue Zones onderzoek van wetenschapper Dan Buettner. Blue Zones zijn plaatsen in de wereld waar de mensen vitaal oud worden; gebieden waar mensen heel vitaal oud worden en leven in een omgeving die daar positief aan bijdraagt. Wat is hun geheim? De leefwijzen van de bewoners van deze verschillende gebieden hebben een aantal kenmerken met elkaar gemeen. Zo zijn ze onder meer door de dag heen lichamelijke actief, eten matig en gevarieerd, zetten hun familie en vrienden op de eerste plaats en hebben een duidelijk doel in hun leven. Ook hebben ze hun omgeving zo ingericht dat het makkelijker is om vitale en gezonde keuzes te maken. Wetenschappelijke basis vinden we in de theorie van de well being 5, die aangeeft dat als mensen in balans zijn op de 5 levensdomeinen fysiek, mentaal emotioneel, sociaal, financieel, doel/zingeving ze een hoger welzijn ervaren. Onderzoek van Gallup-Healthways, toont aan dat stijging en meer balans op de

3 levensdomeinen leidt tot stijging van de productiviteit, inzetbaarheid, sociale verbondenheid en participatie van inwoners en werknemers. Preventie: een duidelijke return on investment Het project DVR maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma van de Welzijnsnota. Wetenschappelijk onderzoek 1 wijst uit dat groter welzijn betekent: gezondere bevolkingen, productievere en winstgevendere bedrijven en economisch levendigere samenlevingen. Ongezond gedrag (en de nadelige effecten ervan) heeft niet alleen gevolgen voor de mensen zelf maar ook voor de werkgever en de samenleving. Het leidt tot meer ziekteverzuim, stijgende zorgkosten en extra belasting van het zorgaanbod. Een gezondere leefstijl kan deze toename in ziektelast voorkomen. Preventie van ongezond gedrag is dus voor iedereen van groot belang, en zeker ook voor de gemeente. Er zijn diverse studies gedaan die aantonen dat investeren in preventie zich dubbel en dwars terug verdient. Onder andere een onderzoek van de MO groep die leert dat een samenwerking tussen zorg en welzijn een besparing oplevert in de zorgkosten. Iedere geïnvesteerde euro levert minimaal 1,64 euro op en bij het meest gunstige arrangement levert elke geïnvesteerde euro 2,97 euro op 2. Binnen dit project willen we onderzoeken hoe onze interventies van invloed zijn op de afname en het gebruik van WMO producten en andere zorgproducten. Maatschappelijke kernopgaven uit de visie Middelburg over 10 jaar Middelburg is een gastvrije stad. Middelburg is een inclusieve samenleving: iedereen doet mee. Middelburg heeft vitale wijken en buurten: sprankelend en leefbaar. In Middelburg is sprake van ontmoeting en ruimte voor creativiteit. Doelen uit de Programmabegroting 2017 Investeren in de sociale en fysieke infrastructuur van de wijk Dauwendaele; De Middelburgse inwoners en samenleving aanspreken op de gewenste balans tussen de individuele verantwoordelijkheid, de informele kracht in de samenleving en de formele ondersteuning en de mogelijkheden vergroten om op eigen kracht en naar vermogen zelf producten en diensten in te kopen die hen ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen; Stimuleren dat kinderen gezond en weerbaar zijn en blijven; Het verhogen van het aandeel fietsverkeer in het totale verkeer; Door middel van een voorwaardenscheppend, stimulerend en ondersteunend beleid willen we zowel de deelname aan als de kwaliteit van het sport- en cultuuraanbod bevorderen, waardoor de maatschappelijke functies van sport en cultuur optimaal kunnen worden benut; De gemeente Middelburg behoudt/versterkt haar positie van aantrekkelijke woon-, werk-, en verblijfsgemeente; Ruimte geven aan initiatieven in de samenleving. De gemeente faciliteert. Waarom Dauwendaele Binnen het project De Vitale Revolutie starten we met een pilotproject in de wijk Dauwendaele: Vitaal Dauwendaele. Uit de wijkvisie Dauwendaele blijkt dat mensen zich in Dauwendaele minder gezond voelen dan in de rest van Middelburg. Op basis van onderstaande gegevens en de reeds in gang gezette activiteiten in Dauwendaele (aanpak Wijkvisie en nieuw winkelcentrum) is Dauwendaele uitgekozen voor het uitvoeren van een pilot in het kader van De Vitale Revolutie. Er zijn relatief veel huurwoningen: 64% van de woningen zijn huurwoningen; 36% zijn koopwoningen (waarvan 80% in bezit is van corporaties). Een relatief groot aandeel van de woningen zijn zorg- en bejaarden woningen. In de wijk vormt 41% van de huishoudens een eenpersoonshuishouden, terwijl in de gemeente dit percentage op 38,2% ligt. Bijna de helft van deze mensen is tussen de 30 en 65 jaar. 7% van de bewoners ontvangt mantelzorg, 20% geeft mantelzorg. 15% van de inwoners in Dauwendaele ervaart de gezondheid als slecht of zeer slecht. 53% van de inwoners heeft een laag inkomen. 65% van de inwoners is tevreden met de wijk (dit is laagste score van Middelburg). In vergelijking met geheel Middelburg blijkt dat: - veel 15-jarigen uit deze wijken niet of weinig sporten op school of bij een sportvereniging; - veel jongeren in deze groep veel televisie kijken, meer dan 6-10 uren per week; veel jongeren in deze groep de beweegnorm niet halen. 1 Gallup Healthways, State of American Well-Being MO Groep, 2013

4 Wijkvisie Dauwendaele Dauwendaele heeft de eigenschappen en kansen om tot een gewilde wijk voor jong en oud uit te groeien. De ligging is buitengewoon aantrekkelijk: dichtbij de A58, grenzend aan de nieuwe woonwijk Mortiere en stadspark Meiveld, het stads- centrum op loopafstand en met de bereikbaarheid en ruimte van de typische zeventigerjarenwijk. Tegelijkertijd maken andere kenmerken, zoals de eenzijdigheid in het woningbestand in sommige buurten en het sociaal economische profiel van de bevolking het tot een kwetsbare wijk. De wijk heeft echter veerkracht en potentie en dat spreken de mensen die wonen en werken in de wijk ook uit. De gemeente, de ondernemers en de organisaties in de wijk willen samen met de bewoners deze kansen benutten zodat de wijk ook in de toekomst een fijne wijk is om te wonen en (samen) te leven Recente ontwikkelingen in Stromenwijk en de Magistraatwijk laten zien dat de effecten van fysieke en sociale investeringen groot kunnen zijn voor de leefbaarheid in de wijk. Duidelijk werd dat er de afgelopen jaren al veel gebeurd is in Dauwendaele en dat de bewoners blij zijn met de ontwikkelingen en dat zij vertrouwen hebben in de toekomst. Maar ook dat er nog voldoende zaken zijn die aandacht vragen Punten waarop de wijk volgens de bewoners en de instanties, maar ook volgens de statistieken, duidelijk lager scoort dan de andere wijken in Middelburg. De ambitie is om te werken aan een complete wijk voor de bewoners Een wijk om te wonen, waar werk is, waar je boodschappen kunt doen, waar genoeg te doen is om je vrije tijd door te brengen en waar je de buren kent. Een prettige complete wijk is niet alleen van belang voor de bewoners van Dauwendaele zelf, maar ook voor de bewoners in Mortiere die zelf geen wijkvoorzieningen hebben. De wijkvisie is gemaakt in een intensieve samenspraak met bewoners in de wijk. Het is belangrijk dat bewoners van de wijk zich thuis voelen, dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor de wijk en dat zij actief meedoen in de gemeenschap. Op verschillende manieren zijn de mensen in de wijk betrokken. Allereerst via een breed groepsgesprek waarvoor mensen die wonen in Dauwendaele en Mortiere waren uitgenodigd. Tijdens twee groepsgesprekken stonden twee vragen centraal: Wat gebeurt er met de wijk als we deze de komende tien jaar geen extra aandacht geven en geen investeringen plegen en wat heeft de wijk de komende tien jaar nodig om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor huidige en toekomstige inwoners, bezoekers en ondernemers? In maart 2013 is de concept wijkvisie gepresenteerd in de wijk voor de bewoners van Dauwendaele en Mortiere. Zij kregen nogmaals de mogelijkheid hun belangrijkste aandachtpunten voor het voetlicht te brengen. De uitkomsten van deze gesprekken zijn naast de data over de wijk verwerkt in de analyse van de wijk. Op basis van de analyse van de wijk en van bijeenkomsten van drie werkgroepen zijn de opgaven voor de toekomst geformuleerd en in volgorde van belangrijkheid gezet. Het aanpakken van deze opgaven leidt tot de gewenste verbetering van het woon- en leefklimaat van de wijk en zal de aantrekkings- kracht van Dauwendaele voor nieuwe bewoners vergroten. Met elkaar hebben de partijen op een rij gezet wat er allemaal al is in Dauwendaele en wat de wensen zijn. Er zijn drie thema s vastgesteld die de rode draad vormen in deze toekomstvisie en bij de uitvoering ervan: een wijk met goede voorzieningen, een sociale wijk en een wijk met goede woningen in een mooie omgeving. Concreter geformuleerd: Meer aandacht voor elkaar, de saamhorigheid vergroten; Meer aandacht voor sociale minima/kwetsbare groep; Meer aandacht voor de gezondheid van bewoners; Jongerenoverlast voorkomen; Imago van de wijk verbeteren: De positie van Dauwendaele als aantrekkelijke woon-, werk- en verblijfsgebied versterken; Het verbeteren van de leefbaarheid in Dauwendaele; Voorzieningen in de wijk behouden/verbeteren (sport, spelen, medisch, winkels).

5 Civil society: uitgangspunten voor de gemeente Middelburg De omslag die nu gemaakt wordt van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving zal dit voor een deel moeten opvangen. De burger krijgt meer verantwoordelijkheid en regie voor zijn gezondheid, leefstijl en het organiseren van de benodigde zorg. Mensen zullen vaker een beroep moeten doen op hun sociale netwerk voor zorg en ondersteuning. De participatiesamenleving vraagt dus van een steeds kleiner wordende groep een steeds grotere inspanning. Welke rol heeft de gemeente in het stimuleren van de civil society in de eigen stad, wijken en buurten? Is deze initiërend, actief stimulerend, faciliterend? In het voorstel van december 2013 is zijn de volgende uitgangspunten door de raad vastgesteld: De gemeente krijgt een andere rol in de lokale samenleving. Daarbij gaat het om vergroten van zeggenschap van burgers; De kanteling in de relatie burger overheid; de norm is dat de burgers zich in eerste instantie tot de medemens richten en pas daarna tot de overheid; De gemeente kiest voor/ geeft uitvoering aan het subsidiariteitsbeginsel. Dat wil zeggen dat de gemeente slechts initiatieven neemt waar individuen en private organisaties niet in staat blijken problemen zelfstandig op te lossen; Daar waar nodig kan de gemeente initiatieven stimuleren of zelfs faciliteren. Dat hangt af van het vermogen, de kracht van de burgers om daar zelf invulling aan te geven. Dat de sociale samenhang per wijk varieert is een gegeven. De gemeente levert maatwerk, maar neemt niet over; De reikwijdte beperkt zich niet tot het sociale domein. Rol van de gemeente Middelburg Bij een nieuwe manier van samenwerken waarbij verantwoordelijkheden worden overgenomen, zal de gemeente meer onderdeel uitmaken van een netwerk in plaats van de autoriteit zijn die de samenleving van bovenaf bestuurt. De gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie moeten dan meer loslaten. Meer invloed en verantwoordelijkheid voor inwoners betekent dat er vertrouwen moet zijn in het oordeel van inwoners. Het gaat tenslotte over hun eigen omgeving. Er moet dan worden geaccepteerd dat er wellicht andere uitkomsten zijn dan bij een geheel gemeentelijke procedure. Tegelijkertijd moet worden onderkend dat ook in de nieuwe rol de gemeente verantwoordelijk blijft voor het veiligstellen van het algemeen belang van de gemeente en het beschermen van kwetsbare groepen. Er bestaan grenzen aan de mate waarin invloed kan worden gegeven aan bewoners. Deze grenzen moeten nader worden onderzocht en er moeten afspraken worden gemaakt over de taakverdeling en verantwoordelijkheden van de raad, het college en de inwoners. Dit geldt zeker wanneer er gemeentelijk budgetten mee gemoeid zijn. Relatie met de wijkvisie en burgerparticipatie In de gemeente Middelburg zijn elf wijken, met ieder een eigen identiteit. Al deze wijken hebben een eigen wijkteam, dorpsvereniging of bewonersvereniging. Voor het gemak noemen we deze organen hier wijkteams. Binnen het project Actualisatie wijkgericht werken, bewonersparticipatie en overheidsparticipatie zijn deelprojecten benoemd om vorm en inhoud te geven aan de veranderende relatie tussen de gemeente, de wijkteams en burgerparticipatie. Wijkteamleden hebben de vraag naar voren gebracht wat de rol van de wijkteams precies is. De visie op de rol van de wijkteams is een gezamenlijke visie van de wijkteams en de gemeente. De inhoud is tot stand gekomen op basis van de uitkomsten van twee bijeenkomsten van de wijkteams waar de vraag over de rol van de wijkteams centraal stond. Daarnaast is er gekeken naar diverse aanverwante ontwikkelingen die van invloed zijn op de relatie tussen overheid en inwoners zoals onder meer benoemd in Hoofdstuk 4 van het projectplan. Participatie in de praktijk Het idee van de participatiesamenleving dat in de troonrede van 2013 is geïntroduceerd, wordt mede door bewonersinitiatieven inhoud gegeven. Of een wijkteam deze taken oppakt is aan henzelf. In dit geval is het Wijkteam Dauwendaele van mening dat dit Project DVR erg belangrijk is voor hun wijk en het als een kans en uitdaging zien (mail voorzitter Rob Bastiaanse zie bijlage). Ook op pagina 14 van het plan van aanpak. Daar waar de burgers meer regie en verantwoordelijkheid moeten, kunnen en mogen nemen over de zaken die voor hun welzijn en vitaliteit van belang zijn, zal er een klimaat gerealiseerd moeten worden waarin de burger dit ook doet. Een klimaat waarin de burger zich uitgenodigd voelt, gestimuleerd wordt om zijn eigen potentieel te ontwikkelen, merkbaar en zichtbaar in praktijk te brengen. De gemeente Middelburg en al de partijen die in contact staan met de burger zullen nieuwsgierig moeten zijn naar de stem van de burger, naar de stem die niet gehoord wordt, naar de initiatieven die op straat en wijkniveau genomen worden,

6 beschikbaar moeten zijn als facilitator, als vraagbaak. Alles met doel om het mogelijk te maken zonder het over te nemen. De gemeente Middelburg heeft met haar wijkvisie een stevige basis gelegd om aan bovenstaande vorm te geven. Er zijn inmiddels mooie voorbeelden waarin de burger actief participeert in beleidsvorming, inspiratieen uitvoeringsprogramma s. Zo is er bijvoorbeeld een productief samenwerkingscontact met de sociale adviesraad van de gemeente, zijn er dialoogtafels georganiseerd in de wijk Dauwendaele waarin input is opgehaald over de wijze waarop de 5 levensdomeinen en de omgevingsgerichte aanpak handen en voeten zou kunnen krijgen. Met dit projectplan zullen projecten in uitvoering worden genomen waarbij op een actieve manier het bottum up proces ingezet zal worden om hiermee niet alleen het draagvlak van burgers te veerkrijgen en te borgen; het bottum up proces is er in sterke mate ook op gericht om kennis en ervaring te ontsluiten en hiermee de burger te sterker in zijn positie. wat willen we bereiken? Actief sturen op preventie op basis van concrete cijfers van Dauwendaele Concrete doelen op basis van resultaten Zeelandscan De Vitale Revolutie heeft in het kader van de resultaatsturing van het programma ervoor gekozen om onder meer een aantal outcome criteria te benoemen op basis van de gegevens van de Zeelandscan. Deze scan geeft op een systematische manier periodiek een overzicht van een aantal generieke thema s met betrekking tot de ervaren gezondheid van de Zeeuwse burger. De specifieke resultaten van de gemeente Middelburg zijn: (percentages op basis van afronding) 20 % van de volwassen voelt zich psychisch niet gezond (14 % ervaart veel werkstress); 50 % van de 65+ ers ervaart matige tot en met zeer ernstige eenzaamheid; 45 % ernstig overgewicht (16-64 jaar); 50% beweegt onvoldoende; 25 % binge drinken. Concrete doelen op basis van ervaringscijfers Blue Zones projecten Op basis van onderzoeksresultaten uit de Blue Zones projecten zijn er ervaringscijfers beschikbaar die we vanuit het project Middelburg als richtinggevend hanteren. Gesteld moet zijn dat dergelijke resultaten allen in het verschiet liggen als er ook inderdaad op een integrale en consistente wijze projecten worden opgezet en uitgevoerd in de lijn van het gedachtengoed van De Vitale Revolutie: 30% minder rokers; 15% minder overgewicht; Mensen bewegen 25 % meer; 25% meer mensen die minimaal 4 dagen per week gezond voedsel eten. Concrete doelen op basis van het projectplan Resultaten worden gerealiseerd op uitgevoerde projecten in samenwerking met DVR waar de DVR nul- en eindmeting is uitgevoerd. Per project stellen we het reële percentage / verwachte resultaat in samenspraak vast. Naast het concreet sturen op de verbetering van de in paragraaf 5.1.=2 en genoemde thema s zullen onder het programma projecten worden uitgevoerd (zie bijgevoegd projectplan) die sturen op onderstaande thema s (waarvoor nader te bepalen prestatie indicatoren worden vastgesteld). Verlagen van de kosten voor gezondheidszorg; Verbeteren van de levensverwachting; Verbeteren van het (ervaren) welzijn van inwoners; Verhogen van de maatschappelijke betrokkenheid, sociale cohesie, minder eenzaamheid; Verhogen van de productiviteit van de beroepsbevolking (kosten terugbrengen, productiviteit verhogen, verzuim reduceren, etc.) Zingeving, meer mensen geven aan een doel in hun leven te hebben.

7 Verminderd beroep op WMO producten De eerder beschreven balans op de levensdomeinen van burgers en de initiatieven die ingrijpen op de leefomgeving van het individu, de samenwerking met partijen uit het zorgveld, onderwijsveld, ondernemers en overheid en de bottum up benadering om initiatieven vanuit de burger ruimte te geven, moeten in ieder geval leiden tot een situatie waarin er een verminderd beroep wordt gedaan op de WMO zorgproducten. Dit zou een merkbare indicator moeten zijn van de toegenomen vitaliteit van de burgers. In het kader van de beschreven monitoring en evaluatie activiteit (hoofdstuk 6) zal op dit onderwerp een aanvullend meetinstrument ontwikkeld worden. Argumenten Blue zones als inspiratiebron Om dit project vorm te geven sluiten we aan bij de beweging De Vitale Revolutie die door GGD Zeeland is geïnitieerd en nu als zelfstandig onderdeel verder gaat. Elders in de wereld zijn de Blue Zones al met succes gekopieerd. Zeeland lijkt op veel punten al op een Blue Zone. Als het elders kan, dan kan het hier ook! (Deel)projecten worden op een voor de gemeente geheel nieuwe manier uitgevoerd, namelijk met de 5 levensdomeinen uit DVR als leidraad. Living lab: Zeeland de gezondste provincie van Nederland Wij zijn één van de eerste gemeenten die samen met Provincie Zeeland en diverse andere partijen een Blue Zone / De Vitale Revolutie willen realiseren. Het doel is daarom ook om de opgedane kennis en the best practices te delen in Zeeland en zelfs heel Nederland. Zeeland als living lab! Vandaar de interesse van het ministerie van VWS en OCW en andere organisaties in dit project. Omdat Middelburg als eerste en als leidende gemeente op dit initiatief ingaat en nu andere gemeenten hierbij aansluiten, zullen er meer middelen bijkomen. Ook kunnen we nu meeprofiteren van middelen vanuit Europa, ministeries, gemeenten etc. Commissie Balkenende De Vitale Revolutie wordt door de Commissie Balkenende genoemd als een goed initiatief die aan impact zou kunnen winnen wanneer zij in samenhang wordt gebracht met andere initiatieven en onderdeel zijn van een door onderwijsinstellingen, de toeristische en medische sector en de overheid gedragen toekomstbeeld. Wanneer er nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan, kan dat soms knelpunten opleveren met bestaande regelgeving of financieringsmethodieken. Het vraagt commitment en creativiteit van alle betrokken partijen om hiervoor passende oplossingen te vinden. De Vitale Revolutie kan en wil deze verbindende schakel zijn. Ontwikkelingen bundelen zodat ze elkaar kunnen versterken Verschillende ontwikkelingen doen zich voor, waarvan de verwachting is dat wanneer ze samengebracht worden, elkaar op een hoger niveau kunnen brengen. De ontwikkelingen zijn o.a.: ontwikkelingen binnen het onderwijs (o.a. UCR en HZ) en studentenhuisvesting, innovatie in de zorg, nieuwe inzichten m.b.t. gezondheid/vitaliteit, de vitale revolutie voor Dauwendaele, uitvoeringsplan Dauwendaele met o.a. een nieuw winkelcentrum, transitie sportcomplex Kruitmolen naar het Zeeuws Vitality Center Dauwendaele, vraag naar innovatieve woonconcepten, inclusieve samenleving en participatie. Door ontwikkelingen samen te brengen kan een kwaliteitsimpuls ontstaan voor de omgeving, inwoners, organisaties en ondernemers van Middelburg in het algemeen en Dauwendaele in het bijzonder. De deelprojecten staan beschreven in bijgevoegd projectplan, dus worden hier niet verder toegelicht. wat gaan we ervoor doen? Zie plan van aanpak wat mag het kosten?

8 Instellen werkbudget Voorstel is om een werkbudget van te vormen waaruit de projecten betaald worden. Het moet een dynamisch budget zijn waarbij verschuivingen mogelijk zijn en de op te starten deelprojecten betaald kunnen worden. Subsidies Naast het budget van hopen we daarboven op nog aan subsidies te ontvangen. Uitgaven Projecten en activiteiten (Zie plan van aanpak). Overzicht uitgaven per domein 1. Omgevingsgericht aanpak - A Deelname aan DVR Zeeland B geen - C DVR Wonen D Natuur Totaal uitgaven budget Omgevingsgerichte aanpak Domein uitgaven Levensdomein Fysiek - E Vitaal en bewegen F Transitie Zeeuwse Vitality Center Kruitmolen G Gezonde Voeding Totaal uitgaven Levensdomein Fysiek Aanvraag subsidie, nog niet bekend. 3. Levensdomein Sociaal - H Arduin geen - I Inclusie J DVR Festival Totaal uitgaven budget Levensdomein Sociaal Subsidie, geen. 4. Levensdomein Zingeving - K Het geschatte budget Levensdomein Financiën/Inkomen - L Budget Levensdomein Mentaal - M pilot Werknemers/Werkgevers N Vitale gemeentelijke organisatie O AC Ouderen Werkplaats P Investeren in gezinnen Totaal uitgaven budget Levensdomein Mentaal Evaluatie en monitoring Benodigd is (wordt gedekt uit subsidie) 8. Inhuur externe deskundigheid Externe inhuur Budget Totaal uitgaven Subsidies Er lopen subsidieverzoeken zoals Campus Zeeland, , waarvan is toegezegd. Tevens verzoeken die gericht worden aan departementen en EU. De projectuitgaven zijn dus gebaseerd op Zie voor de uitwerking en toelichting het bijgevoegde projectplan. Hoe gaan we dat financieren? Dekkingsvoorstel In de programmabegroting 2017 wordt de uitvoering van de wijkvisie met een aantal deelprojecten ter hand genomen, waarin

9 voornamelijk de sociale infrastructuur, waaronder het concept van de Vitale Revolutie, een plek krijgt. De voorgestelde dekking van is samengesteld uit en van het zorgvernieuwingsbudget 2016 (reeds overgeheveld met de 2 e Bestuur rapportage 2016 naar 2017), en van de eindafrekening 2015 van het Inkoopbureau Jeugd. Deze afrekening bedraagt ca voordelig en wordt verwerkt in de jaarrekening zijn er significante gevolgen voor het weerstandsvermogen? n.v.t. hoe draagt dit voorstel bij aan een duurzaam energieneutraal Middelburg? wat communiceren we? Inleiding Communicatie De gemeente Middelburg heeft het voornemen geuit om een project te starten om Middelburg een meer vitale gemeente te maken. Deze ambitie is geïnspireerd door het Blue Zones gedachtengoed, de ervaringen die zijn opgedaan in de diverse projecten die wereldwijd maar ook in eigen land inmiddels zijn opgedaan. Deze ambitie is er onder meer op gericht om een omgeving te creëren waar het vitaler is om te wonen, werken, leren en recreëren. De Gemeente Middelburg heeft zich aangesloten bij De Vitale Revolutie waarmee er een integrale aanpak is gekozen op basis van de 5 levensdomeinen en de omgevingsgerichte aanpak; de pijlers waarop De Vitale Revolutie projecten inricht en stuurt. De Gemeente Middelburg heeft een projectplan opgesteld waar een keur aan projecten en initiatieven zijn samengebracht waarbij de pijlers van De Vitale Revolutie richtinggevend zijn. Deel van het projectplan omschrijft de samenwerking met de gemeente Noord Beveland waarin de twee gemeenten een verdeling maken van onderwerpen als stedelijke en landelijke gemeenten. Een van de doelstellingen is om een kennistraject te starten waarbij kennis en ervaring wordt gedeeld, gemeten en gemonitord wordt om lering te trekken uit de effectiviteit van interventies en programma s; onderling de twee gemeenten maar ook Zeeland en verder. Deze paragraaf geeft op hoofdlijnen invulling aan de communicatie die als functie zal worden ingericht en uitgevoerd om de samenhang, coördinatie, kennisdeling- en overdracht, informatievoorziening aan betrokken partijen en burgers te stoomlijnen. Communicatie opzet De uitgangspunten voor de communicatie zijn: Een doelgroep specifieke aanpak. Dit houdt in afhankelijk van de doelgroep passende communicatiemiddelen, gepaste toon, taal en frequentie zal worden bepaald. Te denken valt aan burgers en Communities daarbinnen, werkgevers, instellingen, lokale overheden, pers, landelijke initiatieven waar aansluiting meed wordt gevonden (zoals Alles is Gezondheid); Een opzet die naast doelgroepen ook stakeholders en geografische gebieden apart benadert. Dauwendaele als wijk, Middelburg als gemeente, het partnership met Noord Beveland op onderdelen van het programma, Zeeland als provincie en breder; Een strategie die ruimte geeft aan onderscheid maar ook bepaalt waar communicatie samenkomt en onderling versterkt; Een strategie die gedurende het proces voortgang, behaalde resultaten, inzichten, leermomenten en eindresultaten communiceert aan de diverse stakeholders en er aan bijdraagt dat de resultaten breed verspreid worden en zo worden gebracht dat er een brede acceptatie en implementatie het gevolg ervan is. Om de ambitie en het beoogde resultaat van het integrale project maximaal te ondersteunen en te helpen realiseren is een doordachte strategie en een structurele aandacht voor de communicatiefunctie van groot belang. Om deze structurele aandacht te borgen is het raadzaam om de communicatiefunctie te zekeren in de stuurgroep en het de projectgroep van het project. Eerste vervolgstappen communicatiefunctie kenbaar maken aan stuurgroep en projectgroep; persmoment kiezen na formeel akkoord op het integrale projectplan; stakeholders in de eerste fase informeren en betrekken (zoals de werkgevers op de bedrijfsterreinen Mortiere en Arnestein, en de burgers uit de betrokken wijk Dauwendaele etc.); kennis- en onderzoekspartijen betrekken bij de initiële monitoringfase; advies ingewonnen bij adviesorgaan?

10 Adviesraad Sociaal Domein bijlagen openbaar geheim 1. De Vitale Revolutie Dauwendaele Plan van aanpak X 2. Brochure GGD Zeeland de gezondste provincie van Nederland X 3. Mail wijkraad de vitale Revolutie d.d X Middelburg, 25 september 2017 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris, mr. A. van den Brink de burgemeester, mr. H.M. Bergmann

De Vitale Revolutie Dauwendaele Plan van aanpak

De Vitale Revolutie Dauwendaele Plan van aanpak De Vitale Revolutie Dauwendaele Plan van aanpak De Vitale Revolutie Dauwendaele Plan van aanpak Titel De Vitale Revolutie Dauwendaele Plan van aanpak Auteur Annet Hannewijk / Gerard van der Wal Datum 31

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Samenwerken aan welzijn

Samenwerken aan welzijn Samenwerken aan welzijn Richting en houvast 17 november 2017 Het organiseren van welzijn Het afgelopen jaar hebben we met veel inwoners en maatschappelijke partners gesproken. Hiermee hebben we informatie

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Gezondheidsachterstanden. Gelijke kansen voor iedereen

Gezondheidsachterstanden. Gelijke kansen voor iedereen Gezondheidsachterstanden Gelijke kansen voor iedereen Goede gezondheid: niet voor iedereen Een goede gezondheid is een groot goed, voor de individuele burger én voor de samenleving als geheel. We worden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Samen op weg naar een gezonder zorglandschap Een unieke mix in Bergen en Afferden

Samen op weg naar een gezonder zorglandschap Een unieke mix in Bergen en Afferden Samen op weg naar een gezonder zorglandschap Een unieke mix in Bergen en Afferden Dr. Hans Peter Jung, huisarts Afferden (L) Dr. Miranda Laurant, lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening, Hogeschool

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 16 januari 2018 R02S003/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 16 januari 2018 R02S003/z Datum Agendapunt Documentnummer 16 januari 2018 R02S003/z170060771 Onderwerp Lokaal Gezondheidsbeleid 2018-2021 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Beoogd effect is een gezonde bevolking van Zeewolde

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding

Raadsvoorstel. Inleiding Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 20 maart 2019 Portefeuillehouder Carla Kreuk- Wildeman Begrotingsprogramma Sociaal Domein (programma 2) Onderwerp Lokale gezondheidsagenda Tiel 2019-2022 Besluit

Nadere informatie

Raadsvergadering. Basis van de besluitvorming Collegeagenda Binden en Bewegen. Visie Sociaal Domein en de Beleidsagenda Sociaal Domein

Raadsvergadering. Basis van de besluitvorming Collegeagenda Binden en Bewegen. Visie Sociaal Domein en de Beleidsagenda Sociaal Domein RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 22 juni 2017 17-049 Onderwerp Transformatieplan Sociaal Domein 2017-2018 Aan de raad, Onderwerp Transformatieplan Sociaal Domein 2017-2018 Voorstel 1. Het Transformatieplan

Nadere informatie

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4.

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID 2018-2021 BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. BORGING 1. POSITIEVE GEZONDHEID Positieve gezondheid is je eigen

Nadere informatie

J.A.E. Landwehr 27 september 2018

J.A.E. Landwehr 27 september 2018 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering J.A.E. Landwehr 27 september 2018 Datum voorstel 29 mei 2018 Agendapunt Onderwerp Toekomstperspectief Noorderpark-Ruigenhoek De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT

VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT Sport Impact Bond SPORT IMPACT BONDS VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT KENNISDAG SPORT & BEWEGEN 14 DECEMBER 2017 Society Impact www.societyimpact.nl 3 CONTEXT VERZORGINGSSTAAT PARTICIPATIE- SAMENLEVING DECENTRALISATIE

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

* * ADVIESNOTA AAN B&W. Postregistratienummer. Onderwerp en inhoud. Maatschappelijke opgaven Pact van West Friesland 19.

* * ADVIESNOTA AAN B&W. Postregistratienummer. Onderwerp en inhoud. Maatschappelijke opgaven Pact van West Friesland 19. ADVIESNOTA AAN B&W Onderwerp en inhoud Maatschappelijke opgaven Pact van West Friesland Postregistratienummer *19.0003788* 19.0003788 Vertrouwelijk Sector Afdeling Medewerk(st)er Grondgebiedzaken RO M.

Nadere informatie

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 Wat is de Monitor Sociale Kracht? Brede burgerpeiling over o.a. sociaal domein, leefbaarheid, veiligheid Belevingsonderzoek, naast cijferbronnen Gericht op: benutten wat er al

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorloper. Startnotitie Duurzaam Druten. Datum collegebesluit 9 januari 2018 Datum presidium 8 januari 2018

Raadsvoorstel. Voorloper. Startnotitie Duurzaam Druten. Datum collegebesluit 9 januari 2018 Datum presidium 8 januari 2018 Voorloper Onderwerp Startnotitie Duurzaam Druten Datum collegebesluit 9 januari 2018 Datum presidium 8 januari 2018 Portefeuillehouder A. Springveld Behandelend team Team strategie en beleid Behandelend

Nadere informatie

Houtskoolschets Asten april 2017

Houtskoolschets Asten april 2017 Houtskoolschets Asten2030 14 april 2017 Opzet Asten2030 Start A Verkenning B Verbreding C 3 Verankering Dag van de Toekomst Besluit vorming 1. Werk Conferentie intern 2. Werk Conferentie intern Internet

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Manifest van de Friese Vitaliteitsalliantie

Manifest van de Friese Vitaliteitsalliantie WIJ GAAN ERVOOR! Manifest van de Friese Vitaliteitsalliantie Samen maken we van de gezonde keuze, de makkelijke keuze! September 2016 Waarom? Wij mogen nu vaker even naar buiten om te rennen en we eten

Nadere informatie

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. en

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. en raadsvoorstel datum vergadering 16 april 2018 agendapunt 10 volgnummer 18-63 onderwerp Bestemmingsplan "Mortiere, herziening Paukenweg 3" behandelen in raadscommissie Ruimte portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Voorstel van de Rekenkamer

Voorstel van de Rekenkamer Voorstel van de Rekenkamer Opgesteld door Rekenkamer Vergadering Commissie Mens en Samenleving en Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 14 december 2017 of 25 januari 2018 Jaargang en nummer 2017, nr.

Nadere informatie

Verbinden gezondheid & ruimte

Verbinden gezondheid & ruimte Verbinden gezondheid & ruimte Annette Duivenvoorden Projectleider Platform31 Opbouw - Stellingen - Thema gezondheid & ruimte - Inventaris- en boodschappenlijst - Drie strategieën: gezondheid een plek in

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Samen Gezond in Deventer 1- Notagegevens Notanummer 2018-000752 Datum 13-04-2018 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team DEV-BLD 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Edith van Dijk 3427

Edith van Dijk 3427 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Edith van Dijk 3427 edith.van.dijk@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk 29-5-2019 987621/1006276 portefeuillehouder Wethouder Kees Marchal onderwerp Startnotitie

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Investeren in gelijke gezondheidskansen: winst voor meerdere beleidsdomeinen

Investeren in gelijke gezondheidskansen: winst voor meerdere beleidsdomeinen Datum: 19 april 2018 Betreft: informatie voor gemeenteraadsleden Investeren in gelijke gezondheidskansen: winst voor meerdere beleidsdomeinen Beste raadsgriffier, Is uw nieuwe raad bekend met de sociaal

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein gemeente Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein gemeente Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein gemeente Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare

Nadere informatie

Raadsvergadering. Grondslag Samenwerkingsverband U10; strategische agenda (Stepping Stones) en jaarlijks werkplan uit te voeren door EBU

Raadsvergadering. Grondslag Samenwerkingsverband U10; strategische agenda (Stepping Stones) en jaarlijks werkplan uit te voeren door EBU RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 12-05-2016 16-023 Onderwerp Afsluiten convenant tussen EBU en U10 regio Aan de raad, Onderwerp Afsluiten convenant tussen EBU en U10 regio Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

WELZIJN ZONDER ZORGEN. Ons Doel Leiden Leiden Noord Fysiek & Sociaal Maatschappelijke Alliantie Pilotproject Provincie Zuid-Holland

WELZIJN ZONDER ZORGEN. Ons Doel Leiden Leiden Noord Fysiek & Sociaal Maatschappelijke Alliantie Pilotproject Provincie Zuid-Holland 1. AANLEIDINGEN WELZIJN ZONDER ZORGEN Ons Doel Leiden Leiden Noord Fysiek & Sociaal Maatschappelijke Alliantie Pilotproject Provincie Zuid-Holland AANLEIDING: Wijkontwikkelingsplan Leiden Zuidwest: Project

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang B&W.nr. 11.0700, d.d. 28-6-2011 BBnr. 11.039 Onderwerp Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van

Nadere informatie

Scholder an Scholder Verenigen voor de toekomst Werken met de methodiek scholder an scholder 2.0

Scholder an Scholder Verenigen voor de toekomst Werken met de methodiek scholder an scholder 2.0 Scholder an Scholder 2.0 - Verenigen voor de toekomst Werken met de methodiek scholder an scholder 2.0 Opdracht Bestuurlijk Overleg Sport; 7 december 2016 Evaluatie van scholder an scholder (1.0) leert

Nadere informatie

Team Breda Breda brengt het samen 2

Team Breda Breda brengt het samen 2 Breda 2 Team Breda Onder deze titel is op 6 april 2017 de nieuwe sportbeleidsvisie en het uitvoeringsplan van de gemeente Breda unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente Breda voert al jaren

Nadere informatie

Samen maken we Zeeland vitaal!

Samen maken we Zeeland vitaal! Samen maken we Zeeland vitaal! 1 Samen maken we Zeeland Vitaal Speerpunten voor een vitale coalitie en een vitaal akkoord Een Vitaal Zeeland is de ambitie: een plek waar de Zeeuwen vitaal kunnen opgroeien

Nadere informatie

Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid

Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid Denkt u mee??? Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid Wat is er allemaal gebeurd? Uitdaging en thema s Wat is er gebeurd na 14 april? Weet u het nog? Die grote bijeenkomst op 14 april 2010 in Heinkenszand?

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Team MOM. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. gfedc gem.secr.

Team MOM. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. gfedc gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team MOM Projectplan Eigen Kracht 1- Notagegevens Notanummer 713271 Datum 14-5-2012 Programma: 08. Meedoen Portefeuillehouder Weth. De Jager 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Advies LEA-Werkgroep - Combinatiefunctionarissen - Hoornaar, 23 mei 2016

Advies LEA-Werkgroep - Combinatiefunctionarissen - Hoornaar, 23 mei 2016 Advies LEA-Werkgroep - Combinatiefunctionarissen - Hoornaar, 23 mei 2016 Agenda Sport en Bewegen in de Buurt Werkgroep en Proces Advies: We zien de noodzaak en benutten de kansen Onze visie Onze programma

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

1. Argumenten De Kadernota 2018 formuleert, naast de financiële en bedrijfsvoering uitgangspunten, ook een meerjarige toekomstvisie.

1. Argumenten De Kadernota 2018 formuleert, naast de financiële en bedrijfsvoering uitgangspunten, ook een meerjarige toekomstvisie. Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 405982 Programma : Inkomen, jeugd en wmo Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2018: Thema - Positieve Gezondheid

Flexibele subsidies 2018: Thema - Positieve Gezondheid Flexibele subsidies 2018: Thema - Positieve Gezondheid Aanvraagperiode 22 maart tot en met 6 mei 2018 Flexibele subsidies 2018 Net als in voorgaande jaren kunnen vrijwilligersorganisaties ook in 2018 subsidie

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/41

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/41 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12-5-2015 Nummer voorstel: 2015/41 Voor raadsvergadering d.d.: 23-06-2015 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.032.999 Coördinerend Portefeuillehouder Zaaknummer 2016-06-00868 Anja Haga Cluster BR Vertrouwelijk Nee Ambtenaar Cees Vermeulen Datum in college 28-06-2016

Nadere informatie

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Voorwoord Versie: 27 januari 2017 In De kracht van Coevorden hebben we beschreven wat onze visie is op het Sociaal Domein en hoe het sociaal domein in

Nadere informatie

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop B&W voorstel Zaaknummer Onderwerp 153447 ToekomstAgenda Informele Zorg voor Veenendaal Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer P.G.M. Martens Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538391 Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6. Doetinchem, 20 september 2018 ALDUS VASTGESTELD 27 SEPTEMBER Regionale visie op inkoop Sociaal Domein vanaf 2021

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6. Doetinchem, 20 september 2018 ALDUS VASTGESTELD 27 SEPTEMBER Regionale visie op inkoop Sociaal Domein vanaf 2021 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6 ALDUS VASTGESTELD 27 SEPTEMBER 2018 Regionale visie op inkoop Sociaal Domein vanaf 2021 Te besluiten om: In te stemmen met de regionale visie op inkoop voor het Sociaal Domein

Nadere informatie

venlo Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR Lokaal woonbeleid 5 H. Brauer

venlo Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR Lokaal woonbeleid 5 H. Brauer venlo Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR onderwerp Rn nummer 2016 Lokaal woonbeleid 5 collegevergadering d.d. 20 september 2016 raadsvergadering d.d. 12 oktober 2016 programma Wonen en Leefomgeving portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies Raadsvergadering d.d. 29 augustus 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 14. Wissenkerke, 11 juli 2013 Onderwerp: Notitie Uitgangspunten

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 Nr. 116 BRIEF

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Voor de buurt met de buurt

Voor de buurt met de buurt Voor de buurt met de buurt Wij willen een samenleving die ruimte en kansen biedt aan iedereen. Van jong tot oud, van gezond tot ziek, van onafhankelijk tot hulpbehoevend en van werkend tot niet-werkend.

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0000424* 16.0000424 Raadsvergadering: 7 juli 2016 Voorstel: 5.40 Agendapunt: 7 Onderwerp nota Sociaal Domein 2016-2020 Datum 28 juni 2016 Beslispunten

Nadere informatie

Doetinchem, 28 juni 2017

Doetinchem, 28 juni 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.3 ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 Regionale beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de nota Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Regiogemeenten

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo Vergadering d.d. Agendapunt: 10 juli 2018 Zaaknummer: 434769 Portefeuillehouder : J. Gopal Openbaar Besloten Team : Team Mens en Maatschappij Adviseur

Nadere informatie

GRIFFIE POLITIEKE TERMIJN AGENDA

GRIFFIE POLITIEKE TERMIJN AGENDA GRIFFIE POLITIEKE TERMIJN AGENDA 2014-2018 Intentie Met dit document willen de fracties van de gemeenteraad van De Wolden de intentie uitspreken om, evenals in de voorgaande periodes, een Politieke Termijn

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot het instemmen met de evaluatie nota Plan van aanpak transformatie jeugdhulp

Onderwerp Voorstel tot het instemmen met de evaluatie nota Plan van aanpak transformatie jeugdhulp Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 november 2018 9 n.v.t. wethouder M. Blind Zaaknummer 9820-2018 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0006110* 16.0006110 Raadsvergadering: 7-7-2016 Voorstel: 5.41 Agendapunt: 8 Onderwerp Vaststelling Beleidskader 'Wijksteunpunten en dorpshuizen. Een

Nadere informatie

S. Nieuwenburg 3580

S. Nieuwenburg 3580 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 5.1 S. Nieuwenburg 3580 Stefan.Nieuwenburg@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 250782/250832 portefeuillehouder H. Tindemans Van

Nadere informatie

Raadsvergadering. 17 mei

Raadsvergadering. 17 mei RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 mei 2018 18-038 Onderwerp Versterking integratie nieuwe inwoners Aan de raad, Onderwerp Versterking integratie nieuwe inwoners Gevraagde beslissing 1. In te stemmen

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Folder Stimuleringssubsidie

Folder Stimuleringssubsidie Folder Stimuleringssubsidie In deze folder leest u meer over de stimuleringssubsidie van de gemeente Delft. De volgende vier vragen worden beantwoord: 1. Wat is een stimuleringssubsidie? 2. Waarvoor kan

Nadere informatie

Conferentie Aanpak armoede en schulden in Leiden Relatie met gezondheid: wat staat ons te doen? Irene Lottman GGD HM, 18 september 2018

Conferentie Aanpak armoede en schulden in Leiden Relatie met gezondheid: wat staat ons te doen? Irene Lottman GGD HM, 18 september 2018 Conferentie Aanpak armoede en schulden in Leiden Relatie met gezondheid: wat staat ons te doen? Irene Lottman GGD HM, 18 september 2018 Opzet Introductie GGD Hollands Midden Relatie tussen armoede, schulden

Nadere informatie

*Z0300EA3652* Beslispunten Uw raad wordt geadviseerd de beleidsnotitie sport de gezonde beweging vast te stellen.

*Z0300EA3652* Beslispunten Uw raad wordt geadviseerd de beleidsnotitie sport de gezonde beweging vast te stellen. Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z0300EA3652* Registratienummer : Z -14-27201 / 2896 Agendanummer : 10 Portefeuillehouder : Wethouder De Jong Raadsvergadering : 5 juni

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Betreft: Adviesaanvraag Strategische visie Sociaal Domein Meierijstad

Betreft: Adviesaanvraag Strategische visie Sociaal Domein Meierijstad 1 Meierijstad, 2 augustus 2018 Geachte college, Betreft: Adviesaanvraag Strategische visie Sociaal Domein Meierijstad 2018-2022 Inleiding: In de vergadering van 27 juni 2018 heeft de ASD Meierijstad kennisgenomen

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

WORKSHOP BETER BENUTTEN VAN SPORT IN HET SOCIAAL DOMEIN

WORKSHOP BETER BENUTTEN VAN SPORT IN HET SOCIAAL DOMEIN WORKSHOP BETER BENUTTEN VAN SPORT IN HET SOCIAAL DOMEIN Paul Duijvestijn Erik Puyt Yorun van Kasteel Programma 1. Aanleiding en achtergrond 2. Introductie van de checklist Sport in het sociaal domein 3.

Nadere informatie

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad 5 juli 2018 Raadswerkgroep Burgerparticipatie In november 2017 heeft een aantal raadsleden zich opgegeven om de Raadswerkgroep Burgerparticipatie te vormen

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Eerst even: de bedoeling Transformatie-opgave:

Eerst even: de bedoeling Transformatie-opgave: 8 november 2017 Lectoraat Welzijn Nieuwe Stijl Eerst even: de bedoeling Transformatie-opgave: verbinding met inwoners en met hun sociale netwerken; integrale benadering van inwoners met hun vraag; ontwikkeling

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

Regionale koers beschermd wonen en maatschappelijke opvang U16 gemeenten

Regionale koers beschermd wonen en maatschappelijke opvang U16 gemeenten Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2017-084 Houten, 28 november 2017 Onderwerp: Regionale koers beschermd wonen en maatschappelijke opvang U16 gemeenten Beslispunten: 1. De regionale koers maatschappelijke

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Visie ouderenzorg Ameland aan. Wij stellen u voor: de visie ouderenzorg Ameland vast te stellen.

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Visie ouderenzorg Ameland aan. Wij stellen u voor: de visie ouderenzorg Ameland vast te stellen. Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Linda van der Deen samenleving 8 27 januari 2015 Visie ouderenzorg Ameland Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel

Nadere informatie

Breda s Toetsingskader

Breda s Toetsingskader Breda s Toetsingskader Inleiding De organisaties die samenwerken in Zorg voor elkaar Breda delen het uitgangspunt dat welzijn en zorg in de eerste plaats van mensen zelf zijn. Zij hebben als doel dat kwetsbare

Nadere informatie