REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE"

Transcriptie

1 I. Tepasselijkheid 1. Het reglement van inwendige rde (hierna het Reglement ) is van tepassing in deze biscp, met name Kineplis Antwerpen, Grenendaallaan 394, 2030 Antwerpen, deel van de biscpgrep Kineplis Grup. Kineplis wrdt in de ruimste zin geïnterpreteerd en mvat het vlledige gebuw f delen ervan met de daarbij hrende infrastructuur (met inbegrip van de parking, indien van tepassing), evenals de rganisatie. 2. Het betreden van Kineplis impliceert dat iedere bezeker, inclusief de bezeker die geen vrstellingen bijwnt, kennis genmen heeft van het Reglement, de bepalingen ervan aanvaardt znder vrbehud en ze k zal naleven. Het Reglement is naleesbaar p de schermen van de autmatische kassa s en p de website II. Tegang 1. Iedere bezeker die zich aanbiedt aan de cntrlepst in Kineplis met in het bezit zijn van een geldig biscpticket f een geldige internetreservatie die recht geeft p één f meerdere biscptickets. Het biscpticket verleent eenmalig tegang tt de desbetreffende filmvrstelling en duidt de gekzen filmvrstelling (filmnaam, datum en uur, zaal-, rij- en zetelnummer) aan. De bezeker mag enkel plaats nemen p de specifieke zetel waarvr zijn ticket geldt. Het is niet tegelaten zich na de vrstelling in de zaal p te huden f zich te begeven naar een andere filmvrstelling. Iedere persn, die zich in Kineplis bevindt, met steeds in het bezit zijn van zijn biscpticket. Ok in de zaal, gedurende het vrprgramma en de filmvertning, dient de bezeker steeds het geldige tegangsticket bij zich te hebben. Kineplis behudt zich het recht vr een frfaitaire kst ten belpe van 25 EUR te verhalen p de bezeker die niet in het bezit is van een geldig tegangsticket minuten na aanvang van de vrstelling wrden er vr deze vrstelling geen biscptickets meer verkcht. 3. Iedere bezeker die geen vrstelling kmt bijwnen en berepsmatig Kineplis betreedt, meldt zich tijdens de peningsuren aan de receptie aan vr een bezekersbadge f kan een afspraak maken met zijn f haar cntactpersn. Deze bezekersbadge verleent eenmalig tegang tt de kantren f andere Kineplisruimtes die de bezeker berepsmatig met betreden. De badge verleent geenszins tegang tt de vrstellingen in de biscpzalen. Bij het verlaten van Kineplis wrdt de badge gereturneerd aan de receptie. 1

2 4. Iedere bezeker dient zich als een gede huisvader te gedragen. Iedere persn die schade tebrengt aan persnen, gederen, gebuwen en/f ander materiaal tebehrend aan Kineplis, zal vlledig aansprakelijk gesteld wrden vr alle schade met inbegrip van gevlgschade. 5. Kineplis behudt zich het recht vr de tegang tt Kineplis te verbieden aan persnen (i) die kennelijk nder invled zijn van alchl, drugs f enig ander pwekkend middel; (ii) die dr manifest gedrag aantnen het inzicht te hebben de penbare rde te verstren f te prvceren dr bijvrbeeld het aanzetten tt slagen, verwndingen, haat, wede, f racistische pmerkingen; (iii) die een tegangsverbd hebben gekregen, pgelegd dr fwel Kineplis zelf fwel de administratieve f gerechtelijke autriteiten ; f (iv) die in het algemeen één f meerdere bepalingen van het Reglement niet naleven. Kineplis behudt zich het recht vr m vr de redenen hierbven pgesmd de betrkken persn uit Kineplis te laten verwijderen. Indien Kineplis m veiligheidsredenen het recht van tegang tt Kineplis weigert f m dezelfde redenen de betrkken persn uit Kineplis laat verwijderen, is Kineplis niet gehuden het tegangsbewijs terug te betalen. 6. Teneinde de risic s vr filmbezekers in een rlstel te beperken in geval van een evacuatie, zijn een aantal maatregelen van tepassing : Indien de zaal tegankelijk is vr rlstelgebruikers, mgen zij plaats nemen p een vaste biscpzetel, die zich bevindt p het uiterste van een rij, dichtbij een drgang en in de nabijheid van een ingangsdeur en dit indien de begeleider ervr zrgt dat de rlstel wrdt geplaatst p een daarvr vrziene plaats f naast de zetel van de rlstelgebruiker (min. 60 cm vrij te huden). De rlstel mag niet kunnen wegrllen f kantelen. Rlstelgebruikers znder begeleider mgen enkel plaats nemen p de daarvr speciaal vrziene plaatsen. 7. Het is verbden de vlgende vrwerpen in Kineplis binnen te brengen f binnen te laten brengen, de psmming is niet limitatief: alchl, flessen, glazen, blikken, drugs en/f pwekkende middelen; prjectielen f explsieven in vaste, vleibare f gasachtige testand; ntvlambare prducten f stffen, spuitbussen; pnamemateriaal (ft, vide en audi); versnaperingen (waarnder drank en kauwgm) en andere vedingswaren die niet in Kineplis zijn aangekcht; (pli)fietsen, rlschaatsen, skatebards,...; elk wapen f gevaarlijk, snijdend f kneuzend vrwerp dat als dusdanig zu kunnen gebruikt wrden; f alle andere vrwerpen die als middel zuden kunnen gebruikt wrden m de rde te verstren, de veiligheid van de bezekers in gevaar te brengen en/f schade te te brengen aan gederen en persnen. 2

3 Kineplis en/f haar aangestelden f derden daarte gelast kunnen m afgifte van dergelijke vrwerpen verzeken. De tegang tt Kineplis wrdt ntzegd aan eenieder die zich tegen deze afgifte verzet. Tijdens het biscpbezek kunnen smmige gebruiksvrwerpen tijdelijk wrden bewaard met het g p teruggave na de vrstelling. De bezeker geeft vrijwillig deze vrwerpen in kstelze bewaring en ntvangt een afgiftebewijs. Na de filmvrstelling wrdt het vrwerp enkel terugbezrgd tegen teruggave van dit afgiftebewijs. Grte bjecten (rugzakken, mtrhelmen,...) meten in de daarte vrziene lckers wrden bewaard en pnieuw wrden meegenmen na de vertning. Kineplis sluit de tepassing van de wettelijke bepalingen rnd bewaargeving expliciet uit. Kineplis zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld wrden vr de aan haar tevertruwde vrwerpen. Behudens testemming van de explitatieverantwrdelijke, wrden dieren niet tegelaten in Kineplis. Hnden met een begeleidende functie zijn echter wel tegelaten. 8. Elke persn die binnenkmt in Kineplis kan wrden gefilmd en de beelden kunnen wrden geregistreerd en pgeslagen. Het registreren en het pslaan van deze beelden gebeurt enkel met het g p de handhaving en naleving van de veiligheid in het Kineplis-gebuw. III. Biscpcmplex 1. In het Kineplis-gebuw is het vr iedere bezeker ten strengste verbden: te rken (vereenkmstig de wet van 22 december 2009); ft-, vide- f audi-pnames te maken; schade te te brengen aan persnen, gederen, gebuwen en/f ander materiaal tebehrend aan Kineplis (met inbegrip van het scherm in de biscpzalen) het scherm in de biscpzalen aan te raken; zich te bevinden in de niet publieke gedeelten van Kineplis, zals nder meer dienstlkalen, VIP-znes, burelen en private zalen; hinder te verrzaken p de tegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen en galerijen, en zich p dergelijke plaatsen langer p te huden dan strikt ndzakelijk is vr het betreden en het verlaten van Kineplis; en de rde te verstren, het cmfrt en/f de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen, dr bijvrbeeld rumerigheid, strend GSM- en andere multimedia apparaten -gebruik tijdens de vrstelling, de veten p de rugleuning te plaatsen, te gien met vedingswaren, enzmeer. 3

4 Kineplis meldt in dit verband dat de uders ten alle tijde verantwrdelijk blijven vr de daden en handelingen van hun minderjarige kinderen. 2. Indien er bij een cntrle vastgesteld wrdt dat er tijdens de vertning ft-, vide- f audi-pnames wrden gemaakt, k met GSM, zal de bezeker het pnametestel nmiddellijk afgeven en de geregistreerde gegevens wissen. Bij het verlaten van Kineplis zal de bezeker terug in het bezit gesteld wrden van het pnametestel. Elke pname vrmt het vrwerp van een aangifte bij de gerechtelijke instanties en het Belgian Anti-Piracy Federatin en zal strafrechtelijk vervlgd wrden. Kineplis sluit in dit verband de tepassing van de wettelijke bepalingen rnd bewaargeving expliciet uit. 3. In het Kineplis-gebuw depneert de bezeker papierresten, bekers, e.a. afval in de daarte bestemde vuilnisbakken ten gunste van de netheid van de biscpzalen en in het kader van de wet mtrent srteren. 4. In het Kineplis-gebuw en de daarbij hrende infrastructuur, zals de parking, is het ten strengste verbden cmmerciële acties van welke aard k te veren, znder de vrafgaande schriftelijke testemming van Kineplis. 5. Kinderen vanaf 12 jaar en uder zijn niet tegelaten p de speelstructuren in Kineplis. 6. De wet van 10 december 2009 bepaalt dat aan jngeren nder de 16 jaar geen alchl mag wrden verkcht. Alchlische dranken p basis van sterke drank mag enkel verkcht wrden aan 18-jarigen f uder. Kineplis heeft het recht m van elke persn die alchl wil kpen, te vragen zijn leeftijd aan te tnen. IV. Parking De bestuurders van een vertuig wrden verzcht hun vertuig p de daarte vrziene parkeerplaatsen te plaatsen. Zij wrden verzcht hun wagen zrgvuldig af te sluiten en erp te te zien geen waardevlle vrwerpen zichtbaar achter te laten. Kineplis is niet verantwrdelijk vr enige vrm van diefstal en/f beschadiging f lichamelijk letsel. Aan de fietsers wrdt er eveneens gevraagd m hun fietsen te plaatsen in de daarvr vrziene fietsenstallingen. 4

5 V. Veiligheid 1. Omwille van veiligheidsredenen en/f andere gelijklpende redenen, behudt Kineplis zich het recht vr m: de filmvrstelling te nderbreken f stp te zetten; Kineplis geheel f gedeeltelijk te ntruimen; en bezekers die zich niet aan de bepalingen van het Reglement huden uit Kineplis te laten verwijderen. 2. Kineplis raadt de bezeker aan m bij het betreden van Kineplis in het algemeen en de zaal in het bijznder zich te vergewissen van de verschillende nduitgangen en de veiligheidsignalisatie (waarnder de brandveiligheidsignalisatie). In geval van evacuatie dient de bezeker de aanwijzingen van Kineplis, haar daarte aangestelden f derden strikt p te vlgen. 3. Kineplis kan in geen geval aansprakelijk gesteld wrden vr schade, verlies, diefstal f gebeurlijke ngevallen. Kineplis kan evenmin aansprakelijk gesteld wrden vr de gevlgen van tekrtkmingen f pzettelijke futen van haar aangestelden f uitveringsagenten. 4. Kineplis behudt zich het recht vr m cnfrm de geldende wetgeving camerabewaking uit te efenen. VI. Sancties De mgelijke sanctie vr diegene die in strijd handelt met het Reglement is de tijdelijke schrsing van het tegangsrecht, desgevallend znder terugbetaling van het biscpticket. Een vrtdurende schending van de bepalingen van het Reglement kan leiden tt de definitieve uitsluiting van de bezeker. Bij inbreuk p het Reglement zal, indien ndig, berep gedaan wrden p plitie, met eventuele pmaak van een prces verbaal. Kineplis behudt zich eveneens het recht vr m de betaling te vrderen van 25 EUR van éénieder die in strijd handelt met de bepalingen van één f meerdere artikelen van het Reglement, znder afbreuk te den aan het recht m het vlledige herstel van de schade te vrderen. 5

6 VII. Tickets / biscpcheques 1. Een biscpticket vr een bepaalde filmvrstelling is niet inruilbaar vr een biscpticket vr een andere filmvrstelling, nch vr geld f een biscpvucher. 2. Een biscpcheque is inruilbaar vr een biscpticket, hetzij vr een vrstelling naar keuze, hetzij vr de vrstelling zals aangeduid p de biscpcheque zelf. Biscpcheques zijn niet geldig vr speciale evenementen. 3. De biscpcheque is enkel geldig tijdens de geldigheidsduur en bij de biscpen, aangegeven p de biscpcheque zelf. Een vervallen biscpcheque wrdt in geen geval ingeruild vr geld f vr een biscpcheque met een latere vervaldatum. Een biscpcheque is niet cumuleerbaar met andere krtingen. 4. De tarieven en krtingen van de biscptickets wrden geafficheerd in Kineplis en gelden aan de kassa s, de autmatische kassa s, via de applicatie en via de website 5. Bij betaling met biscpcheques kunnen supplementen aangerekend wrden zals geafficheerd. (3D, lange film, csy seating, 4DX, IMAX, Laser Ultra, ) 6. Kineplis behudt zich het recht vr m de categrieën van persnen waaraan een krtingstarief wrdt tegestaan te wijzigen. Kineplis zal alles in het werk stellen m de bezeker hierver te infrmeren. 7. Kinderen jnger dan 3 jaar krijgen gratis tegang tt Kineplis enkel en alleen indien een geldig leeftijdsbewijs kan vrgelegd wrden aan de receptie. Zij dienen p de scht te zitten van een betalende vlwassene. Indien men wenst dat het kind een eigen stel heeft dient er wel betaald te wrden. VIII. Films 1. Bezekers jnger dan 16 jaar wrden nder geen enkele vrwaarde tegelaten in KNT-films (Kinderen Niet Tegelaten-films), zelfs niet nder begeleiding van uders f vlwassenen. Vr bepaalde films wrdt de tegang geweigerd vr bezekers jnger dan 12 jaar. 2. Kineplis behudt zich het recht vr m de filmprgrammatie te wijzigen en kan niet aansprakelijk gesteld wrden vr het niet prjecteren van de in de media en/f p de website aangekndigde films, die steeds nder vrbehud gepubliceerd wrden. 6

7 IX. Diversen 1. De bezeker kan terecht bij de receptie vr de afgifte en de phaling van verlren en teruggevnden vrwerpen. 2. De bezeker kan vr vragen terecht p nze FAQ p de website ( f dr een brief te richten aan Kineplis Antwerpen, Ter attentie van de Theater Manager, Grenendaallaan 394, 2030 Antwerpen. 7

8 BIJLAGE 1 waarschuwende cdificatie Kineplis vlgt, zals bij wet pgelegd, de Belgische keuringscdificaties per film zals nderstaand weergegeven: VOOR ALLE LEEFTIJDEN VERBODEN VOOR KINDEREN ONDER 12 JAAR VERBODEN VOOR KINDEREN ONDER 16 JAAR 8