REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE"

Transcriptie

1 I. Tepasselijkheid 1. Het reglement van inwendige rde (hierna het Reglement ) is van tepassing in deze biscp, met name Kineplis Antwerpen, Grenendaallaan 394, 2030 Antwerpen, deel van de biscpgrep Kineplis Grup. Kineplis wrdt in de ruimste zin geïnterpreteerd en mvat het vlledige gebuw f delen ervan met de daarbij hrende infrastructuur (met inbegrip van de parking, indien van tepassing), evenals de rganisatie. 2. Het betreden van Kineplis impliceert dat iedere bezeker, inclusief de bezeker die geen vrstellingen bijwnt, kennis genmen heeft van het Reglement, de bepalingen ervan aanvaardt znder vrbehud en ze k zal naleven. Het Reglement is naleesbaar p de schermen van de autmatische kassa s en p de website II. Tegang 1. Iedere bezeker die zich aanbiedt aan de cntrlepst in Kineplis met in het bezit zijn van een geldig biscpticket f een geldige internetreservatie die recht geeft p één f meerdere biscptickets. Het biscpticket verleent eenmalig tegang tt de desbetreffende filmvrstelling en duidt de gekzen filmvrstelling (filmnaam, datum en uur, zaal-, rij- en zetelnummer) aan. De bezeker mag enkel plaats nemen p de specifieke zetel waarvr zijn ticket geldt. Het is niet tegelaten zich na de vrstelling in de zaal p te huden f zich te begeven naar een andere filmvrstelling. Iedere persn, die zich in Kineplis bevindt, met steeds in het bezit zijn van zijn biscpticket. Ok in de zaal, gedurende het vrprgramma en de filmvertning, dient de bezeker steeds het geldige tegangsticket bij zich te hebben. Kineplis behudt zich het recht vr een frfaitaire kst ten belpe van 25 EUR te verhalen p de bezeker die niet in het bezit is van een geldig tegangsticket minuten na aanvang van de vrstelling wrden er vr deze vrstelling geen biscptickets meer verkcht. 3. Iedere bezeker die geen vrstelling kmt bijwnen en berepsmatig Kineplis betreedt, meldt zich tijdens de peningsuren aan de receptie aan vr een bezekersbadge f kan een afspraak maken met zijn f haar cntactpersn. Deze bezekersbadge verleent eenmalig tegang tt de kantren f andere Kineplisruimtes die de bezeker berepsmatig met betreden. De badge verleent geenszins tegang tt de vrstellingen in de biscpzalen. Bij het verlaten van Kineplis wrdt de badge gereturneerd aan de receptie. 1

2 4. Iedere bezeker dient zich als een gede huisvader te gedragen. Iedere persn die schade tebrengt aan persnen, gederen, gebuwen en/f ander materiaal tebehrend aan Kineplis, zal vlledig aansprakelijk gesteld wrden vr alle schade met inbegrip van gevlgschade. 5. Kineplis behudt zich het recht vr de tegang tt Kineplis te verbieden aan persnen (i) die kennelijk nder invled zijn van alchl, drugs f enig ander pwekkend middel; (ii) die dr manifest gedrag aantnen het inzicht te hebben de penbare rde te verstren f te prvceren dr bijvrbeeld het aanzetten tt slagen, verwndingen, haat, wede, f racistische pmerkingen; (iii) die een tegangsverbd hebben gekregen, pgelegd dr fwel Kineplis zelf fwel de administratieve f gerechtelijke autriteiten ; f (iv) die in het algemeen één f meerdere bepalingen van het Reglement niet naleven. Kineplis behudt zich het recht vr m vr de redenen hierbven pgesmd de betrkken persn uit Kineplis te laten verwijderen. Indien Kineplis m veiligheidsredenen het recht van tegang tt Kineplis weigert f m dezelfde redenen de betrkken persn uit Kineplis laat verwijderen, is Kineplis niet gehuden het tegangsbewijs terug te betalen. 6. Teneinde de risic s vr filmbezekers in een rlstel te beperken in geval van een evacuatie, zijn een aantal maatregelen van tepassing : Indien de zaal tegankelijk is vr rlstelgebruikers, mgen zij plaats nemen p een vaste biscpzetel, die zich bevindt p het uiterste van een rij, dichtbij een drgang en in de nabijheid van een ingangsdeur en dit indien de begeleider ervr zrgt dat de rlstel wrdt geplaatst p een daarvr vrziene plaats f naast de zetel van de rlstelgebruiker (min. 60 cm vrij te huden). De rlstel mag niet kunnen wegrllen f kantelen. Rlstelgebruikers znder begeleider mgen enkel plaats nemen p de daarvr speciaal vrziene plaatsen. 7. Het is verbden de vlgende vrwerpen in Kineplis binnen te brengen f binnen te laten brengen, de psmming is niet limitatief: alchl, flessen, glazen, blikken, drugs en/f pwekkende middelen; prjectielen f explsieven in vaste, vleibare f gasachtige testand; ntvlambare prducten f stffen, spuitbussen; pnamemateriaal (ft, vide en audi); versnaperingen (waarnder drank en kauwgm) en andere vedingswaren die niet in Kineplis zijn aangekcht; (pli)fietsen, rlschaatsen, skatebards,...; elk wapen f gevaarlijk, snijdend f kneuzend vrwerp dat als dusdanig zu kunnen gebruikt wrden; f alle andere vrwerpen die als middel zuden kunnen gebruikt wrden m de rde te verstren, de veiligheid van de bezekers in gevaar te brengen en/f schade te te brengen aan gederen en persnen. 2

3 Kineplis en/f haar aangestelden f derden daarte gelast kunnen m afgifte van dergelijke vrwerpen verzeken. De tegang tt Kineplis wrdt ntzegd aan eenieder die zich tegen deze afgifte verzet. Tijdens het biscpbezek kunnen smmige gebruiksvrwerpen tijdelijk wrden bewaard met het g p teruggave na de vrstelling. De bezeker geeft vrijwillig deze vrwerpen in kstelze bewaring en ntvangt een afgiftebewijs. Na de filmvrstelling wrdt het vrwerp enkel terugbezrgd tegen teruggave van dit afgiftebewijs. Grte bjecten (rugzakken, mtrhelmen,...) meten in de daarte vrziene lckers wrden bewaard en pnieuw wrden meegenmen na de vertning. Kineplis sluit de tepassing van de wettelijke bepalingen rnd bewaargeving expliciet uit. Kineplis zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld wrden vr de aan haar tevertruwde vrwerpen. Behudens testemming van de explitatieverantwrdelijke, wrden dieren niet tegelaten in Kineplis. Hnden met een begeleidende functie zijn echter wel tegelaten. 8. Elke persn die binnenkmt in Kineplis kan wrden gefilmd en de beelden kunnen wrden geregistreerd en pgeslagen. Het registreren en het pslaan van deze beelden gebeurt enkel met het g p de handhaving en naleving van de veiligheid in het Kineplis-gebuw. III. Biscpcmplex 1. In het Kineplis-gebuw is het vr iedere bezeker ten strengste verbden: te rken (vereenkmstig de wet van 22 december 2009); ft-, vide- f audi-pnames te maken; schade te te brengen aan persnen, gederen, gebuwen en/f ander materiaal tebehrend aan Kineplis (met inbegrip van het scherm in de biscpzalen) het scherm in de biscpzalen aan te raken; zich te bevinden in de niet publieke gedeelten van Kineplis, zals nder meer dienstlkalen, VIP-znes, burelen en private zalen; hinder te verrzaken p de tegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen en galerijen, en zich p dergelijke plaatsen langer p te huden dan strikt ndzakelijk is vr het betreden en het verlaten van Kineplis; en de rde te verstren, het cmfrt en/f de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen, dr bijvrbeeld rumerigheid, strend GSM- en andere multimedia apparaten -gebruik tijdens de vrstelling, de veten p de rugleuning te plaatsen, te gien met vedingswaren, enzmeer. 3

4 Kineplis meldt in dit verband dat de uders ten alle tijde verantwrdelijk blijven vr de daden en handelingen van hun minderjarige kinderen. 2. Indien er bij een cntrle vastgesteld wrdt dat er tijdens de vertning ft-, vide- f audi-pnames wrden gemaakt, k met GSM, zal de bezeker het pnametestel nmiddellijk afgeven en de geregistreerde gegevens wissen. Bij het verlaten van Kineplis zal de bezeker terug in het bezit gesteld wrden van het pnametestel. Elke pname vrmt het vrwerp van een aangifte bij de gerechtelijke instanties en het Belgian Anti-Piracy Federatin en zal strafrechtelijk vervlgd wrden. Kineplis sluit in dit verband de tepassing van de wettelijke bepalingen rnd bewaargeving expliciet uit. 3. In het Kineplis-gebuw depneert de bezeker papierresten, bekers, e.a. afval in de daarte bestemde vuilnisbakken ten gunste van de netheid van de biscpzalen en in het kader van de wet mtrent srteren. 4. In het Kineplis-gebuw en de daarbij hrende infrastructuur, zals de parking, is het ten strengste verbden cmmerciële acties van welke aard k te veren, znder de vrafgaande schriftelijke testemming van Kineplis. 5. Kinderen vanaf 12 jaar en uder zijn niet tegelaten p de speelstructuren in Kineplis. 6. De wet van 10 december 2009 bepaalt dat aan jngeren nder de 16 jaar geen alchl mag wrden verkcht. Alchlische dranken p basis van sterke drank mag enkel verkcht wrden aan 18-jarigen f uder. Kineplis heeft het recht m van elke persn die alchl wil kpen, te vragen zijn leeftijd aan te tnen. IV. Parking De bestuurders van een vertuig wrden verzcht hun vertuig p de daarte vrziene parkeerplaatsen te plaatsen. Zij wrden verzcht hun wagen zrgvuldig af te sluiten en erp te te zien geen waardevlle vrwerpen zichtbaar achter te laten. Kineplis is niet verantwrdelijk vr enige vrm van diefstal en/f beschadiging f lichamelijk letsel. Aan de fietsers wrdt er eveneens gevraagd m hun fietsen te plaatsen in de daarvr vrziene fietsenstallingen. 4

5 V. Veiligheid 1. Omwille van veiligheidsredenen en/f andere gelijklpende redenen, behudt Kineplis zich het recht vr m: de filmvrstelling te nderbreken f stp te zetten; Kineplis geheel f gedeeltelijk te ntruimen; en bezekers die zich niet aan de bepalingen van het Reglement huden uit Kineplis te laten verwijderen. 2. Kineplis raadt de bezeker aan m bij het betreden van Kineplis in het algemeen en de zaal in het bijznder zich te vergewissen van de verschillende nduitgangen en de veiligheidsignalisatie (waarnder de brandveiligheidsignalisatie). In geval van evacuatie dient de bezeker de aanwijzingen van Kineplis, haar daarte aangestelden f derden strikt p te vlgen. 3. Kineplis kan in geen geval aansprakelijk gesteld wrden vr schade, verlies, diefstal f gebeurlijke ngevallen. Kineplis kan evenmin aansprakelijk gesteld wrden vr de gevlgen van tekrtkmingen f pzettelijke futen van haar aangestelden f uitveringsagenten. 4. Kineplis behudt zich het recht vr m cnfrm de geldende wetgeving camerabewaking uit te efenen. VI. Sancties De mgelijke sanctie vr diegene die in strijd handelt met het Reglement is de tijdelijke schrsing van het tegangsrecht, desgevallend znder terugbetaling van het biscpticket. Een vrtdurende schending van de bepalingen van het Reglement kan leiden tt de definitieve uitsluiting van de bezeker. Bij inbreuk p het Reglement zal, indien ndig, berep gedaan wrden p plitie, met eventuele pmaak van een prces verbaal. Kineplis behudt zich eveneens het recht vr m de betaling te vrderen van 25 EUR van éénieder die in strijd handelt met de bepalingen van één f meerdere artikelen van het Reglement, znder afbreuk te den aan het recht m het vlledige herstel van de schade te vrderen. 5

6 VII. Tickets / biscpcheques 1. Een biscpticket vr een bepaalde filmvrstelling is niet inruilbaar vr een biscpticket vr een andere filmvrstelling, nch vr geld f een biscpvucher. 2. Een biscpcheque is inruilbaar vr een biscpticket, hetzij vr een vrstelling naar keuze, hetzij vr de vrstelling zals aangeduid p de biscpcheque zelf. Biscpcheques zijn niet geldig vr speciale evenementen. 3. De biscpcheque is enkel geldig tijdens de geldigheidsduur en bij de biscpen, aangegeven p de biscpcheque zelf. Een vervallen biscpcheque wrdt in geen geval ingeruild vr geld f vr een biscpcheque met een latere vervaldatum. Een biscpcheque is niet cumuleerbaar met andere krtingen. 4. De tarieven en krtingen van de biscptickets wrden geafficheerd in Kineplis en gelden aan de kassa s, de autmatische kassa s, via de applicatie en via de website 5. Bij betaling met biscpcheques kunnen supplementen aangerekend wrden zals geafficheerd. (3D, lange film, csy seating, 4DX, IMAX, Laser Ultra, ) 6. Kineplis behudt zich het recht vr m de categrieën van persnen waaraan een krtingstarief wrdt tegestaan te wijzigen. Kineplis zal alles in het werk stellen m de bezeker hierver te infrmeren. 7. Kinderen jnger dan 3 jaar krijgen gratis tegang tt Kineplis enkel en alleen indien een geldig leeftijdsbewijs kan vrgelegd wrden aan de receptie. Zij dienen p de scht te zitten van een betalende vlwassene. Indien men wenst dat het kind een eigen stel heeft dient er wel betaald te wrden. VIII. Films 1. Bezekers jnger dan 16 jaar wrden nder geen enkele vrwaarde tegelaten in KNT-films (Kinderen Niet Tegelaten-films), zelfs niet nder begeleiding van uders f vlwassenen. Vr bepaalde films wrdt de tegang geweigerd vr bezekers jnger dan 12 jaar. 2. Kineplis behudt zich het recht vr m de filmprgrammatie te wijzigen en kan niet aansprakelijk gesteld wrden vr het niet prjecteren van de in de media en/f p de website aangekndigde films, die steeds nder vrbehud gepubliceerd wrden. 6

7 IX. Diversen 1. De bezeker kan terecht bij de receptie vr de afgifte en de phaling van verlren en teruggevnden vrwerpen. 2. De bezeker kan vr vragen terecht p nze FAQ p de website ( f dr een brief te richten aan Kineplis Antwerpen, Ter attentie van de Theater Manager, Grenendaallaan 394, 2030 Antwerpen. 7

8 BIJLAGE 1 waarschuwende cdificatie Kineplis vlgt, zals bij wet pgelegd, de Belgische keuringscdificaties per film zals nderstaand weergegeven: VOOR ALLE LEEFTIJDEN VERBODEN VOOR KINDEREN ONDER 12 JAAR VERBODEN VOOR KINDEREN ONDER 16 JAAR 8

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE I. Tepasselijkheid 1. Het reglement van inwendige rde (hierna het Reglement ) is van tepassing in deze biscp, met name Kineplis Krtrijk, President Kennedylaan 100A, 8500 Krtrijk, deel van de biscpgrep

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE I. Tepasselijkheid 1. Het reglement van inwendige rde (hierna het Reglement ) is van tepassing in deze biscp, met name Kineplis Imagibraine, Bulevard de France, 1420 Braine l Alleud, deel van de biscpgrep

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE I. Tepasselijkheid 1. Het reglement van inwendige rde (hierna het Reglement ) is van tepassing in deze biscp, met name Kineplis Antwerpen, Grenendaallaan 394, 2030 Antwerpen, deel van de biscpgrep Kineplis

Nadere informatie

2. Vanaf het moment dat de voorstelling gestart is (na het voorprogramma) kunnen er geen tickets meer worden gekocht voor deze voorstelling.

2. Vanaf het moment dat de voorstelling gestart is (na het voorprogramma) kunnen er geen tickets meer worden gekocht voor deze voorstelling. I. Tepasselijkheid 1. Deze huisregels zijn van tepassing in deze biscp, nderdeel van de biscpgrep Kineplis Grup. Kineplis wrdt in de ruimste zin geïnterpreteerd en mvat het vlledige gebuw met de daarbij

Nadere informatie

HUISREGELS. I. Toepasselijkheid

HUISREGELS. I. Toepasselijkheid I. Toepasselijkheid 1. Deze huisregels zijn van toepassing in deze bioscoop, onderdeel van de bioscoopgroep Kinepolis Group. Kinepolis wordt in de ruimste zin geïnterpreteerd en omvat het volledige gebouw

Nadere informatie

BEZOEKERSVOORWAARDEN

BEZOEKERSVOORWAARDEN BEZOEKERSVOORWAARDEN Versie: 2 Datum: augustus 2018 Inhudspgave 1 ALGEMEEN... 3 2 BEZOEKERSVOORWAARDEN... 3 3 AANSPRAKELIJKHEID VAN PATHÉ... 4 4 KLACHTEN... 4 5 TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER...

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

REGLEMENT AFDELING TENNIS

REGLEMENT AFDELING TENNIS REGLEMENT AFDELING TENNIS HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE REGELS 1. Zijn aangeslten bij de tennis afdeling, ieder R.L.T.C. lid, die zijn lidgeld betaald heeft vr het beefenen van tennis vr het lpende seizen. 2.

Nadere informatie

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk.

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk. Gebruikersreglement Openbare Biblitheek Genk Artikel 1 Dit reglement is van tepassing in de Openbare Biblitheek Genk. Artikel 2 Iedereen is welkm in de biblitheek en mag gratis alle aanwezige dcumenten

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Muziekcentrum Trix

Huishoudelijk reglement Muziekcentrum Trix Huishudelijk reglement Muziekcentrum Trix Aard van de activiteiten De lkalen van Trix wrden niet ter beschikking gesteld vr de vlgende activiteiten f deleinden: Activiteiten die verlast verrzaken aan de

Nadere informatie

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers)

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers) Privacy Statement andere betrkkenen (niet zijnde studenten f medewerkers) Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar bezekers en externe cntacten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met uw persnsgegevens.

Nadere informatie

1. Structuur JH Tveldeke vzw Bestuur Voorzitter Ondervoorzitter(s) Secretaris Penningmeester

1. Structuur JH Tveldeke vzw Bestuur Voorzitter Ondervoorzitter(s) Secretaris Penningmeester Huishudelijk reglement JH Tveldeke vzw Dit huishudelijk reglement is geldig in het jeugdhuis Tveldeke en alle plaatsen waar Tveldeke vzw een activiteit rganiseert en dient dr elke bezeker nageleefd te

Nadere informatie

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en met name om:

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en met name om: Privacy plicy WTC De Nieuwenhvespurters (hier bekend als "wij" f "De Nieuwenhvespurters") verzamelt vr een ptimale deelname aan en beleving van nze evenementen persnlijke gegevens van u. We lichten hierbij

Nadere informatie

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) 1 Veiligheidsreglement van tepassing vr derden die werken uitveren in de Kninklijke Biblitheek van België (KBR) Dit reglement sluit aan bij de tepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Het SportAG beslist over alle zaken die niet vermeld staan in dit huishoudelijk reglement.

Het SportAG beslist over alle zaken die niet vermeld staan in dit huishoudelijk reglement. Aalst Sprt- SprtAG Autnm Gemeentebedrijf Sprt Crrespndentieadres: Kapellekensbaan 8, 9320 Erembdegem 053 77 93 00 inf@aalstsprt.be www.aalstsprt.be Huishudelijk reglement van het stedelijk zwembad 1. Algemene

Nadere informatie

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Organisatrsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Artikel 1: Infrastructuur Het Autnm Gemeentebedrijf t Bau-huis staat in vr de ter beschikking stelling van de infrastructuur van de beurs- en evenementenhal

Nadere informatie

GOA Publiek. Privacy statement. 1 van 6

GOA Publiek. Privacy statement. 1 van 6 GOA Publiek Privacy statement 1 van 6 Inhudspgave Inleiding... 3 Inhudspgave... 2 1. Persnsgegevens die wij verwerken... 4 2. Bijzndere en/f gevelige persnsgegevens die wij verwerken... 4 3. Met welk del

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING VAN BEAUTYSALON ANKE

PRIVACY VERKLARING VAN BEAUTYSALON ANKE PRIVACY VERKLARING VAN BEAUTYSALON ANKE Eenmanszaak Beautysaln Anke is verantwrdelijk vr de verwerking van persnsgegevens zals weergegeven in deze privacyverklaring. Anke de Vries is de cördinatr gegevensbescherming

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST

VERWERKERSOVEREENKOMST 1. Algemeen In deze verwerkersvereenkmst wrdt verstaan nder: 1.1 Algemene vrwaarden: de Algemene vrwaarden van Verwerker, die nverkrt van tepassing zijn p iedere afspraak tussen Verwerker en Verantwrdelijke

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

Beleid voor Alcoholmatiging

Beleid voor Alcoholmatiging Beleid vr Alchlmatiging Hiernder vindt u verschillende tips & tls die kunnen bijdragen aan een Veilig Sprtklimaat p het gebied van alchlmatiging en alchlbewustzijn binnen sprtverenigingen. Overzicht wettelijk

Nadere informatie

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op:

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op: Privacy Plicy Bijgewerkt p: 3.5.2018 Cmmn Affairs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy Plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan met

Nadere informatie

Privacy Statement Studenten

Privacy Statement Studenten Privacy Statement Studenten Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar studenten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene Verrdening

Nadere informatie

Privacy Statement Medewerkers

Privacy Statement Medewerkers Privacy Statement Medewerkers Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar medewerkers en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein plaatsen van materialen f tijdelijke pstellingen p (f ver) de penbare weg, penbaar dmein f een publiek tegankelijk terrein Altijd een vrije drgang van minimaal 4 m hgte en 4 m breedte vrzien: Opstelling

Nadere informatie

Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen. PRIVACY POLICY BZB-FEDAFIN 1. Algemeen waarvr dient deze privacy plicy? 1.1 BZB-Fedafin is ervan vertuigd dat de bescherming van uw persnlijke gegevens van essentieel belang is. Deze privacy plicy begt

Nadere informatie

Privacy statement GastouderCarola

Privacy statement GastouderCarola Privacy statement GastuderCarla Adres: Clenbranderstraat 79 Pstcde en wnplaats: 6921 NC Duiven Telefnnummer: 0316-847432 Website: www.gastudercarla.nl Facebk: https://www.facebk.cm/carlagastuder Inhud

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERHUUR CAFETARIA/POLYVALENTE RUIMTEN HUIS DRIANE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERHUUR CAFETARIA/POLYVALENTE RUIMTEN HUIS DRIANE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERHUUR CAFETARIA/POLYVALENTE RUIMTEN HUIS DRIANE De beschikbare ruimten zijn gelegen in de grep van assistentiewningen en lkaal dienstencentrum Huis Driane, Mlenstraat 56 2270

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

FlexLife is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

FlexLife is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Privacyverklaring FlexLife is verantwrdelijk vr de verwerking van persnsgegevens zals weergegeven in deze privacyverklaring. Persnsgegevens FlexLife verwerkt uw persnsgegevens drdat u gebruik maakt van

Nadere informatie

Parkreglement Bobbejaanland

Parkreglement Bobbejaanland ARTIKEL 1. Algemene bepalingen Parkreglement Bbbejaanland Het parkreglement is bedeld m alle bezekers een fantastische en zrgelze dag te bezrgen. Elke bezeker wrdt geacht het parkreglement te kennen en

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG Inhudstabel Artikel 1: Delstelling van dit reglement... 2 Artikel 2: Aangewezen verantwrdelijken en veiligheidscnsulent... 2 Artikel 3: Gebruik van patiëntengegevens...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RP WELLNESS

ALGEMENE VOORWAARDEN RP WELLNESS ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN RP WELLNESS Artikel 1 - Definities RP Wellness: Het nderdeel van Rmpt Vakanties dat zich bezig hud met de Wellness en Beauty centra p de Rmpt parken (de Parel

Nadere informatie

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club!

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club! KSK OOSTHOVEN SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS Onze jeugd, de tekmst van nze club! KSK Osthven Sprtief Charter vr Ouders en Spelers Inhudstabel Inleiding... 3 Spelers... 3 Ouders... 4 KSKOsthven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Privacyverklaring Luscii

Privacyverklaring Luscii Privacyverklaring Luscii 1. Luscii Luscii healthtech B.V. is een Nederlands bedrijf. Onze bedrijfsactiviteiten vinden plaats in de Eurpese Ecnmische Ruimte (EER) en tenzij anders aangegeven bewaren wij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

Privacy Statement. Zorgboerderij Gaia

Privacy Statement. Zorgboerderij Gaia Privacy Statement Zrgberderij Gaia De Bterhek Zrgdiensten Gaia Zrgdiensten / Zrgberderij De Bterhek verwerkt persnsgegevens. Wij willen je hierver graag duidelijk en transparant infrmeren. In dit privacy

Nadere informatie

Interne Clubreglement BBC Wytewa vzw

Interne Clubreglement BBC Wytewa vzw Datum 01.04.2015 Interne Clubreglement BBC Wytewa vzw ARTIKEL 1 Dit reglement is van tepassing p alle leden van de Basketbalclub Wytewa vzw en de leden van de VZW. Wie als lid verbnden is, f tetreedt,

Nadere informatie

b) Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen:

b) Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen: Privacy statement De website www.staatsen.nl is eigendm van Staatsen Executive Search. Staatsen Executive Search hudt zich aan de wettelijke vrschriften met betrekking tt de bescherming van persnsgegevens,

Nadere informatie

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten Interne Dienst vr Preventie en Bescherming p het Werk Afdeling Risicbeheer Veiligheidsinstructie vr pslag van gevaarlijke prducten in recipiënten Datum 20 januari 2011 Inleiding Opslag wrdt gedefinieerd

Nadere informatie

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 Pagina 1 van 5 Privacy p schlen van Kiem Dr de tenemende digitalisering wrdt in het nderwijs steeds meer gebruik gemaakt van ICT. En er wrden steeds meer gegevens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Privacy Reglement Vereniging van eigenaars Brahmslaan (even nummers) te Leiden

Privacy Reglement Vereniging van eigenaars Brahmslaan (even nummers) te Leiden Privacy Reglement Vereniging van eigenaars Brahmslaan 22-62 (even nummers) te Leiden Vereniging van eigenaars Brahmslaan 22-62 te Leiden hecht veel waarde aan de bescherming van juw persnsgegevens. In

Nadere informatie

Horse Event Voor ruiters en menners. Algemene voorwaarden organisatie

Horse Event Voor ruiters en menners. Algemene voorwaarden organisatie Bijlage 12 Hrse Event Vr ruiters en menners Algemene vrwaarden rganisatie SGW en SGWM VLIETLAND ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTINGEVENTING ZUID HOLLAND VOOR DE ORGANISATIE VAN EVENTINGWEDSTRIJDEN ARTIKEL

Nadere informatie

AVG-verantwoordelijke Patrick De Vos 0032/ IT-verantwoordelijke Conxion

AVG-verantwoordelijke Patrick De Vos 0032/ IT-verantwoordelijke Conxion Dit is het datalekken beleid van Wrld f Travel bvba. Dit beleid geeft een stappenplan weer dat dient gevlgd te wrden in het geval van een datalek. Een datalek f een inbreuk in verband met persnsgegevens

Nadere informatie

4. Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 23/05/2018. FOODSERVICE ALLIANCE l Kastelein 50 B-2300 Turnhout Belgium T +32(0)

4. Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 23/05/2018. FOODSERVICE ALLIANCE l Kastelein 50 B-2300 Turnhout Belgium T +32(0) P R I V A C Y P O L I C Y 1. Deze privacy plicy ( Privacy Plicy ) regelt de verwerking van juw persnsgegevens als een nderdeel van juw gebruik van nze Website (de Website ) en de diensten die daarmee verband

Nadere informatie

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Bijlage 1 Gedragscde vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Als B.S.V. vinden wij het belangrijk m afspraken te maken ver de manier waarp we met elkaar mgaan. Daarm hebben we een aantal mgangsregels

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen

Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen Privacyreglement Inleiding Bij het adviseren ver en het afsluiten van financiële prducten f diensten vragen wij veel vertruwelijke infrmatie van klanten. Klanten van Drieklank pensienairs meten ervan uit

Nadere informatie

Stichting Bridge to Bridge Arnhem, KvK-nummer , Meander MC Arnhem. 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en met name om:

Stichting Bridge to Bridge Arnhem, KvK-nummer , Meander MC Arnhem. 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en met name om: Stichting Bridge t Bridge Arnhem Pstbus 5085 6802 EB ARNHEM inf@bridgetbridge.nl www.bridgetbridge.nl KvK 41049267 BTW NL IBAN NL36 RABO 0181991098 Privacyverklaring Stichting Bridge t Bridge Arnhem (hier

Nadere informatie

Persoonsgegevens van klanten worden door Apollon Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Persoonsgegevens van klanten worden door Apollon Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): PRIVACY POLICY Aplln Travel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan met persnsgegevens. Wij

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9 Privacy Plicy WO=MEN, Dutch Gender Platfrm (WO=MEN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

Frans Halslaan 4, 1921EP Akersloot

Frans Halslaan 4, 1921EP Akersloot Privacy Verklaring Per 25 mei 2018 gelden er verscherpte regels vr alle rganisaties binnen de EU die persnsgegevens verwerken. Om deze reden is de privacy verklaring aangepast en vragen we u deze dr te

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal Besluit: Artikel 1 Gedkeuring te hechten aan het aangepaste gebruiksreglement van de zmertent 2014 waarbij de rganisatren bijkmend 12 uur krijgen vr de pbuw en 12 uur vr de afbuw van de activiteit. Deze

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Wij bieden onze dienstverlening aan onder de labels Omgaan met Ontslag, Omgaan met Overname en Omgaan met Ontwikkeling.

Wij bieden onze dienstverlening aan onder de labels Omgaan met Ontslag, Omgaan met Overname en Omgaan met Ontwikkeling. Privacy Statement 2 juni 2018 WIE ZIJN WE? Omgaan met Ontslag BV begeleidt werkgevers en werknemers in situaties van rerganisatie en ntslag. Dat den wij dr de dienstverlening p de nderdelen van Arbeidsrecht,

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Verhuurcontract lokalen KSA Droeshout

Verhuurcontract lokalen KSA Droeshout Verhuurcntract lkalen KSA Dreshut Belangrijk: Hiernder vlgen de reglementen en het cntract in verband met de verhuur van nze lkalen. Als u ns terrein wil huren, met u zich huden aan dit huishudelijk regelement.

Nadere informatie

'Handhaving hokken en keten gemeente Eemsmond' Datum vaststelling: 10 maart 2016 Steller: R. Tromp (e.a.), Bestuurszaken

'Handhaving hokken en keten gemeente Eemsmond' Datum vaststelling: 10 maart 2016 Steller: R. Tromp (e.a.), Bestuurszaken 'Handhaving hkken en keten gemeente Eemsmnd' Datum vaststelling: 10 maart 2016 Steller: R. Trmp (e.a.), Bestuurszaken Inleiding Hkken en keten hebben een belangrijke sciale functie p het platteland; als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Administratieve formaliteiten en grenscontrole. Douane verplichtingen TOERISME IN BELGIE. Aankomst in België

Administratieve formaliteiten en grenscontrole. Douane verplichtingen TOERISME IN BELGIE. Aankomst in België TOERISME IN BELGIE Deze brchure bevat infrmatie ver terisme in België. Ze biedt praktische raad en juridische infrmatie. We hebben geprbeerd m alle relevante infrmatie ver reizen naar en verblijven in

Nadere informatie

In bijlage vindt u een inschrijvingsformulier. Mogen wij u verzoeken om dit ons zo snel mogelijk en tegen uiterlijk 29 september terug te bezorgen.

In bijlage vindt u een inschrijvingsformulier. Mogen wij u verzoeken om dit ons zo snel mogelijk en tegen uiterlijk 29 september terug te bezorgen. Gent, juli 2010 Betreft: Uitndiging vr Agriflanders 2011 13, 14, 15 & 16 januari 2011 Gent site Flanders Exp Geachte, Van dnderdag 13 tt en met zndag 16 januari 2011 gaat p de site Flanders Exp de 7 de

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Time-out, schorsing en verwijdering van kinderen

Time-out, schorsing en verwijdering van kinderen Time-ut, schrsing en verwijdering van kinderen Psitief advies GMR d.d. Definitief vastgesteld CvB d.d. 1 Inleiding De kindcentra van CKC Drenthe staan middenin de samenleving. Dat betekent

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

HUISREGELS AKI ArtEZ Academie voor Art & Design Enschede Ingangsdatum: 1 januari 2015

HUISREGELS AKI ArtEZ Academie voor Art & Design Enschede Ingangsdatum: 1 januari 2015 HUISREGELS AKI ArtEZ Academie vr Art & Design Enschede Ingangsdatum: 1 januari 2015 Algemeen Van ieder academielid wrdt verantwrdelijk gedrag verwacht ten pzichte van elkaar en de mgeving. Dit geldt k

Nadere informatie

De Europese Algemene Verordening van 27 april 2016 over gegevensbescherming (AVG of, in het Engels, GDPR) wordt van toepassing op 25 mei 2018.

De Europese Algemene Verordening van 27 april 2016 over gegevensbescherming (AVG of, in het Engels, GDPR) wordt van toepassing op 25 mei 2018. Privacy Ntice Assuralia neemt de bescherming van uw persnlijke gegevens ter harte. Daarm verbindt Assuralia zich erte deze gegevens met bijzndere aandacht te beschermen en te verwerken, in vlledige transparantie

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene Vrwaarden Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de

Nadere informatie

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mbiliteit 1 De mzetting van de nieuwe Eurpese Richtlijn (2006/126/EG) ver het mtrrijbewijs is nu uiteindelijk in de Belgische wetgeving vergenmen en

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 1. Bewust f nbewust deel je persnsgegevens met ns. Alkmaarse Shtkan Karate-d Jhan Bult (hierna: de vereniging ) respecteert juw privacy en vindt het belangrijk m zrgvuldig met de persnsgegevens van haar

Nadere informatie

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR

Nadere informatie

Privacyreglement. Inleiding

Privacyreglement. Inleiding Privacyreglement Inleiding Bij het adviseren ver en het afsluiten van financiële prducten f diensten vraagt Blkweg Financieel Adviseurs B.V. (Blkweg) veel vertruwelijke infrmatie van klanten. Klanten van

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden NV Soma Apotheek Versie juli 2010

Algemene leveringsvoorwaarden NV Soma Apotheek Versie juli 2010 Algemene leveringsvrwaarden NV Sma Aptheek Versie juli 2010 Deze Algemene Vrwaarden zijn van tepassing bij alle bestellingen en aankpen via de website van NV Sma Aptheek. Artikel 1 - Definities In deze

Nadere informatie

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :... /Website :...

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :...  /Website :... Mdellencntract Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf, waarnder steeds begrepen wrdt: amateurftgraaf

Nadere informatie

ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Storende interacties zone 30

ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Storende interacties zone 30 ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Strende interacties zne 30 Preventie Vrrang 3 Actieplan: Vrrang 3 Fietspad Fietsstraat HCP Ken Wuters - HINP Nic Vandenbempt 1. Cntext Algemeen De stad

Nadere informatie