± ha. Datum: Naam: Handtekening:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "± ha. Datum: Naam: Handtekening:"

Transcriptie

1 kadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel stadres Postbus 599, 4000 AN Tiel T (0344) F (0344) E I Bank IBAN NL93 NWAB BIC NWABNL2G INSCHRIJFFORMULIER PACHT Kavel 5 Ammerzoden L 122 ged. ± ha Slijkwellsedijk Wellseind Locatie RWZI Zaltbommel 12 oktober uur (opening inschrijvingen uur)

2 Pagina 2 van 2 Personalia Naam en voorletters Burgerservicenummer Adres en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer adres Bedrijfsgegevens Naam (waaronder bekend bij RVO) Relatienummer bij RVO KvK-nummer Aard van het agrarisch bedrijf Inschrijver schrijft hierbij in voor een geliberaliseerde pachtovereenkomst (model hieronder toegevoegd) voor het perceel kadastraal bekend Ammerzoden L 122 ged. voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 Kavelnummer 5 Oppervlakte Bieding totale pachtprijs per jaar (per kavel NIET PER HECTARE) Ammerzoden L 122 ged. Slijkwellsedijk Wellseind ± ha Ondertekening inschrijver Datum: Naam: Handtekening: Inschrijver verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Het onjuist of onvolledig invullen kan gevolgen hebben voor de toewijzing van de pachtgrond. Bij ondertekening verklaart u kennis te hebben genomen van de voorwaarden en bepalingen Pacht 2018 die behoren bij de uitgifte van percelen door Waterschap Rivierenland en hiermee akkoord te gaan. Indien dit formulier door meerdere personen wordt ingevuld, is elke persoon hoofdelijk aansprakelijk Het inschrijfformulier kan in een gesloten enveloppe o.v.v. Waterschap Rivierenland Inschrijving Pacht KAVEL 5 tussen en uur, worden ingeleverd door overhandiging van de envelop aan de medewerker van het waterschap (Team Grondzaken) die de opening van de enveloppen coördineert.

3 Openbare inschrijving pacht WW012. ( 54 Kavel nummer: Kadastraal perceel: 5 AMZ00 L Code: WW ( m Topografische en Kadastrale Ondergrond Topografische Dienst Kadaster Schaal: 1:2.500 Formaat: A4 Datum: Getekend: lv Bestand: 05_ pdf 24 ± Hoewel bij de samenstelling van deze kaart de grootste zorgvuldigheid is betracht, kan Waterschap Rivierenland niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Waterschap Rivierenland aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie van deze kaart. 123

4 Voorwaarden en bepalingen Uitgifte in pacht bij openbare inschrijving Aan de inschrijving kunnen door de inschrijver GEEN voorwaarden verbonden worden, en ook GEEN voorbehoud gemaakt worden inzake financiering, vergunningen of milieukundige bepalingen e.d. Gegadigden dienen zich hieromtrent te voren te informeren. 2. Alleen van de hoogste inschrijving wordt de naam van de inschrijver en het bedrag per kavel bekend gemaakt. Alle andere bedragen worden bekend gemaakt zonder naam van de inschrijver hierbij te vermelden. 3. Verpachting zal geschieden aan de hoogstbiedende inschrijving/inschrijver voor de gehele kavel. 4 Een bod moet altijd worden uitgedrukt in totale euro s per kavel, dus niet per hectare, in een absoluut getal, bijv ,-- of 1234,--. Biedingen zoals 100,-- boven het hoogste bod zijn NIET geldig. 5. De kosten van de overdracht, waaronder begrepen de kosten van Grondkamer zijn voor rekening van inschrijver. 6. Het Waterschap Rivierenland behoudt zich het recht voor om zich omtrent gunning of nietgunning te beraden gedurende 48 uur na het uur van de opening van de inschrijfformulieren. Verstrijkt die termijn, zonder dat de gunning plaats heeft gevonden, dan zijn de inschrijvers van hun verplichtingen bevrijd. 7. De rechtsgeldigheid van een inschrijfformulier is uitsluitend ter beoordeling van Waterschap Rivierenland. Inschrijfformulieren die niet ondertekend zijn, zijn ongeldig. 8. Inschrijver is verplicht bij het inschrijfformulier een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij te voegen. 9. Een aanbod kan niet eenzijdig door een inschrijver worden ingetrokken en blijft geldig tot Waterschap Rivierenland gunt of vaststaat dat niet aan een van de bieders wordt gegund. 10. Indien meerdere personen gezamenlijk inschrijven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van hun verplichtingen jegens het Waterschap Rivierenland. 11. De kavel(s) is/zijn ter plaatse met borden aangegeven. 12. Aan de tekening kunnen t.a.v. de maatvoering geen rechten worden ontleend. 13. Het inschrijfformulier kan in een gesloten envelop o.v.v. Waterschap Rivierenland Inschrijving Pacht KAVEL (kavelnummer noteren), vanaf u tot uiterlijk uur, worden ingeleverd door overhandiging van de envelop aan de medewerker van het Team Grondzaken van het waterschap die ter plaatse op de rioolwaterzuiveringsinstallatie aanwezig is. Vanaf 14 uur zullen deze in openbaarheid worden geopend. Indien u niet bij de inschrijving aanwezig kunt zijn, kunt u contact opnemen met Team Grondzaken via Inschrijving is alleen voorbehouden aan inwoners binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland.

5 15. Bij gelijke inschrijving zal de gunning via loting plaatsvinden. De inschrijvers waarvoor loting plaats zal vinden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 16. Met het indienen van een inschrijving accepteert de inschrijver de algemene bepalingen en voorwaarden van deze procedure zoals aangegeven in dit document, voor zover in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving, waaronder ook het afzien van het hanteren van eigen algemene voorwaarden. 17. Verpachting geschiedt onder voorwaarden en bepalingen zoals in dit document en in de bijgevoegde modelovereenkomst zijn beschreven. 18. Binnen 1 week na gunning ontvangt pachter een concept pachtovereenkomst aangeboden. Deze dient uiterlijk voor 1 november 2018 getekend retour te zijn ontvangen 19. Waterschap Rivierenland behoudt zich uitdrukkelijk de gunning van de betreffende percelen voor en kan zonder opgaaf van redenen besluiten niet te gunnen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Waterschap Rivierenland Team Grondzaken Contactpersonen: de heer J.V. Steur en/of de heer A. Compagner Tel: (0344) Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mochten er desalniettemin onjuistheden worden geconstateerd, dan kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

6 Algemene bepalingen Uitgifte in pacht bij openbare inschrijving 2018 Procedure De kavels worden vanaf medio augustus 2017 aangeboden via de website De benodigde informatie en inschrijfformulieren zijn hier te downloaden. Voorbehoud verpachting Uit de uitnodiging tot het doen van een inschrijving zoals neergelegd in dit beschrijvend document vloeien voor Waterschap Rivierenland geen verplichtingen voort. Waterschap Rivierenland behoudt zich het recht voor op ieder moment deze procedure geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen of om aan het eind niet tot verpachting over te gaan, zonder nader opgaaf van redenen. Waterschap Rivierenland is ook geen enkele vergoeding schuldig aan inschrijvers voor het doen van een inschrijving. Dit geldt ook indien Waterschap Rivierenland besluit niet tot verpachting over te gaan of als de procedure tussentijds wordt beëindigd. De pacht is pas definitief indien de pachtovereenkomst(en) door beide partijen rechtsgeldig is/zijn ondertekend Voldoen aan vereisten titel 7.5 BW (pacht) Inschrijver toont aan dat hij ten tijde van de uitvoering van de opdracht zal voldoen aan de vereisten van BW titel 7.5 (pacht) door als hoofdberoep agrariër te hebben. Een inschrijver die niet aan deze vereisten voldoet wordt van deelneming aan de procedure uitgesloten. Indien er wordt ingeschreven door meerdere personen of een in geval van combinatie dient ten minste één van de inschrijvers aan bovenstaande eis te voldoen. Verklaring inschrijver Door inschrijving en ondertekening verklaart inschrijver dat: 1. Hij volledig en zonder voorwaarden instemt met alle gestelde voorwaarden. 2. Hij zijn inschrijving integraal en onvoorwaardelijk gestand doet tot uiterlijk 48 uur na de opening van de inschrijving. 3. Hij niet in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, zijn bedrijfsmatige werkzaamheden niet zijn gestaakt, jegens hem geen een surseance van betaling geldt en dat hij niet in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voortkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie; 4. Hij ten tijde van de uitvoering van de opdracht zal voldoen aan de vereisten van BW titel 7.5 (pacht) door als hoofdberoep agrariër te hebben. Er moet sprake zijn van bedrijfsmatige landbouw.

7 OVEREENKOMST PERCELEN Geliberaliseerde pacht 1 jaar o.b.v. artikel 7:397 lid 1 BW Waterschap Rivierenland, gevestigd en kantoorhoudende te 4003 BX Tiel, De Blomboogerd 1, vertegenwoordigd door de heer drs. D.R. Vink, teamleider Grondzaken, te dezen handelend voor en namens het Waterschap Rivierenland, daartoe gemachtigd op grond van de ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2011 van 14 december 2010, hierna te noemen de grondeigenaar/ de verpachter/het Waterschap, en heer/mevrouw.., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door BSN-nummer/KvKnummer of Relatienummer RvO.nl:..*(*verplicht in te vullen), hierna te noemen "de pachter", Verklaren te hebben verpacht en in pacht te hebben uitgegeven, respectievelijk te hebben gepacht en in pacht te hebben aangenomen de navolgende percelen: Code beheervlak gemeente sectie nummer Oppervlakte in m 2 Totale oppervlakte hierna te noemen pachtobject, zoals gearceerd op de bij deze overeenkomst behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening(en) is aangegeven, partijen voldoende bekend, die daarvan geen nadere omschrijving verlangen. Deze pachtovereenkomst is voorts gesloten onder de navolgende condities: Artikel 1 Op de pachtovereenkomst is artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Artikel 2, duur pachtperiode Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2018 en eindigend op 31 december Pagina 1 van 8

8 Artikel 3, pachtprijs en wijze van betaling 1. De jaarlijkse pachtprijs bedraagt ( ha. x per jaar /per hectare). 2. De betaling van de pachtprijs geschiedt op de in de algemene bepalingen aangegeven wijze. Artikel 4, bijzondere bepalingen De grondeigenaar streeft ernaar o.a. de Distel-, Ridderzuring-, Grote Brandnetel- en Reuze Bereklauwpopulaties op graslandpercelen beperkt te houden. Bestrijding van grote haarden wordt door de pachter uitgevoerd middels een vroegtijdige maaibeurt of middels selectieve chemische onkruidbestrijding. Artikel 5, Algemene bepalingen Van deze overeenkomst maken deel uit de Algemene bepalingen geliberaliseerde pacht van Waterschap Rivierenland. Deze algemene bepalingen zijn partijen bekend. De pachter heeft hiervan een exemplaar ontvangen. De algemene bepalingen zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken, of toepassing ervan ten aanzien van de zaak niet mogelijk is. Aldus overeengekomen, in 3-voud opgemaakt en getekend te Tiel, De pachter, De verpachter, heer/mevrouw.., drs. D.R. Vink (teamleider Grondzaken) Pagina 2 van 8

9 Algemene bepalingen geliberaliseerde pacht van Waterschap Rivierenland Algemeen Pachtprijs en betaling Aanvaarding Lasten 1. Deze overeenkomst verplicht zowel verpachter als pachter tot naleving van de bepalingen van de wet voor zover daarvan bij deze overeenkomst niet rechtsgeldig is afgeweken. 2. De pachtprijs zal, zonder enige korting, aftrek of verrekening worden voldaan op de door verpachter aangegeven wijze. Betaling van de pachtprijs geschiedt door middel van de door de verpachter jaarlijks toe te zenden factuur/acceptgiro. Tegen een vordering tot betaling van de pachtprijs is elk beroep op verrekening uitgesloten. 3. Bij niet tijdige betaling van de pachtprijs is pachter in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. De alsdan verschuldigde pachtprijs wordt vermeerderd met 1% rente voor iedere maand of een gedeelte van een maand dat pachter in gebreke is. Pachter verkrijgt daardoor geen recht op uitstel van betaling. 4. De kosten verbonden aan het incasso van de pachtprijs komen voor rekening van pachter. 5. De verpachting geschiedt voetstoots, terwijl partijen verklaren het pachtobject geheel te kennen en daarvan geen nadere omschrijving verlangen. 6. Verschil tussen de werkelijke en opgegeven grootte van het pachtobject zal geen grond opleveren tot wijziging van de pachtprijs of vernietiging van de pachtovereenkomst. 7. De verpachter is niet gehouden de pachter te vrijwaren ter zake van heersende en lijdende erfdienstbaarheden of andere lusten en lasten; hij staat niet in voor gebreken, bekend of onbekend, zichtbaar of verborgen. 8. Pachter doet afstand van het recht op schadevergoeding in het geval pachter het gebruik of de vruchttrekking geheel of gedeeltelijk komt te missen door de uitoefening van een bestaand, bij het aangaan van de overeenkomst aan partijen redelijkerwijs niet bekend recht op het pachtobject door derden. 9. De zakelijke lasten welke bij het aangaan van deze overeenkomst op het pachtobject drukken, zijn voor rekening van verpachter. 10. De gebruikerslasten (o.a. voortvloeiende uit de onroerende zaakbelasting) komen voor rekening van pachter. Pagina 3 van 8

10 Algemene bepalingen geliberaliseerde pacht van Waterschap Rivierenland Oplevering Mededelingen bij overlijden Rechten van derden 11. De pachter levert het pachtobject bij het einde van de pachttijd aan verpachter op in dezelfde staat en met dezelfde bestemming als waarin hij het heeft ontvangen, of waarin het is gebracht met toestemming van verpachter of met machtiging van de Grondkamer of de rechter. 12. De eigendom van gewassen, al dan niet wortelvast, producten, machines, materialen e.d. die na de oplevering nog op of in het pachtobject aanwezig zijn gaat zonder vergoeding over naar de verpachter, tenzij bedoelde eigendom is overgegaan naar de opkomende pachter. 13. De pachter zal bij het verlaten van het pachtobject de landerijen, sloten, greppels en verder alles wat ten dienste van het pachtobject aanwezig is (o.a. dammen, hekken en afrasteringen) en zaken die bestanddeel zijn van het pachtobject in goede staat opleveren, zulks ten genoegen van de verpachter. 14. Pachter mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verpachter gebruik maken van het aan hem toekomende recht tot ontruiming op grond van artikel 7:349 van het Burgerlijk Wetboek. 15. Bij het overlijden van de pachter zijn de erfgenamen gehouden daarvan binnen een maand mededeling aan de verpachter te doen. Voorts zullen zij daarbij mededelen wie de erfgenamen van de pachter zijn en uit welke hoofde. 16. Pachter is verplicht bestaande uit- en/of overwegen over het pachtobject, hetzij ten behoeve van andere eigendommen van verpachter, hetzij dat verpachter deze aan derden heeft verleend, zonder vergoeding te gedogen. 17. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verpachter zal pachter uit- en/of overwegen niet aan derden mogen toestaan of zodanig gebruik van het pachtobject mogen gedogen. 18. Pachter is verplicht voor het bezit en het behoud van de rechten van verpachter op het pachtobject te waken. Voor zover mogelijk zal de pachter in verband daarmede rechten uitoefenen die verjaring voorkomen. Pachter zal van iedere inbreuk op de in de eerste zin van deze bepaling bedoelde rechten onverwijld aan verpachter kennis geven. 19. Pachter is verplicht te zorgen dat ten laste van het pachtobject geen erfdienstbaarheden of andere lasten ontstaan, een en ander op straffe van vergoeding van kosten, schaden en renten. 20. De pachter zal de verpachter onverwijld in kennis stellen van feitelijkheden en handelingen van derden ten gevolge waarvan pachter in het genot van het pachtobject wordt belemmerd. Pagina 4 van 8

11 Algemene bepalingen geliberaliseerde pacht van Waterschap Rivierenland Jacht en visserij 21. Verpachter behoudt zich het recht en het genot van jacht en visserij op het pachtobject voor. 22. De pachter verleent aan verpachter toestemming het genot van de jacht en de visserij op het pachtobject te verhuren. Voorts verleent pachter aan verpachter en door deze aan te wijzen derden toestemming om op de pachtgronden gebruik te maken van de ten behoeve van de uitvoering krachtens de Flora- en Faunawet gegeven vrijstellingen (artikel 65), aanwijzingen (artikel 76) en ontheffingen (artikelen 68 en 75). Pachter is verplicht om die toestemming desgevraagd schriftelijk te bevestigen. 23. De pachter machtigt hierbij de verpachter aan derden, die ten behoeve van de uitoefening van het jachtrecht of de visserij gebruik van of toegang tot het pachtobject behoeven, dat gebruik of die toegang toe te staan. 24. Pachter is verplicht mede toezicht te houden op het voorkomen van stroperij e.d., mededeling te doen aan de verpachter of zijn gemachtigde wanneer door hem stroperij of andere benadeling van de wild- en/of visstand wordt ontdekt en zelf maatregelen te nemen om te voorkomen dat het wild nodeloos wordt verontrust of in gevaar gebracht. Gebruiksbepalingen 25. Pachter zal het pachtobject als een goed pachter gebruiken overeenkomstig de bestemming. Zonder schriftelijke toestemming van de verpachter zal pachter: - het pachtobject niet van bestemming, inrichting of gedaante veranderen ook niet door het aanbrengen van verbeteringen; - het pachtobject noch geheel noch gedeeltelijk aan anderen in pacht of gebruik afstaan; - geen grind, zand of andere bodemspecie verkopen of wegvoeren; - geen zuiveringsslib op het pachtobject aanbrengen; - op het pachtobject geen opstallen, reclameborden (waaronder begrepen reclame-uitingen anderszins) e.d. plaatsen of doen plaatsen; - geen vee van anderen inscharen; - geen gras op stam verkopen. Bij verlening van toestemming geldt dat onderhoud, reparaties en verzekering van het opgerichte en de verhoging van grond- en andere lasten die daarvan het gevolg zijn voor rekening van pachter komen, onverminderd het recht van verpachter om nadere voorwaarden te stellen. 26. Pachter zal het pachtobject niet in waarde mogen doen verminderen. Pagina 5 van 8

12 Algemene bepalingen geliberaliseerde pacht van Waterschap Rivierenland Gronden Toegang Productie- /leveringsrechten Onderhoud algemeen 27. Met schriftelijke toestemming van de verpachter, is het de pachter toegestaan grasland te scheuren, behoudens na verkregen machtiging overeenkomstig artikel 7:348 lid 2, 3 en 4 van het Burgerlijk Wetboek. Indien voor het scheuren van grasland wordt gekozen wordt na afronding van de teelt uiterlijk voor einde teeltjaar het perceel geploegd opgeleverd. 28. Pachter moet het land vrijhouden van schadelijke gewassen en onkruid en hij zal het onderhoud van het pachtobject zodanig moeten verzorgen zoals nodig is en wordt vereist. 29. Pachter dient zaaizaad en pootgoed te gebruiken dat aan de gebruikelijke eisen voldoet. 30. Verpachter behoudt zich het recht voor alle afwaterings- en scheidingssloten in of langs de verpachte percelen gelegen te doen ruimen, weer onder het vereiste profiel te brengen en de daaruit komende grond en ruigten op de aangrenzende percelen te leggen. 31. Verpachter en zijn gemachtigde hebben te allen tijde het recht op vrije toegang tot het pachtobject. 32. Bij voorgenomen vervreemding of opnieuw verpachten zal op de daarvoor door verpachter aan te wijzen tijden het pachtobject door pachter ter bezichtiging moeten worden gesteld en zullen desgevraagd inlichtingen of aanwijzingen door pachter moeten worden gegeven aan belangstellenden. 33. Verpachter behoudt zich het recht voor te allen tijde de nodige werkzaamheden dienende tot onderhoud van het pachtobject te verrichten c.q. te doen verrichten en op het pachtobject bij voorgenomen verkoop of verpachting borden en/of aankondigingen te plaatsen. 34. In geval op het pachtobject als gevolg van publiekrechtelijke voorschriften productie- en/of leveringsrechten of dergelijke rusten of komen te rusten of op andere wijze met het pachtobject verbonden zijn of worden, verplicht pachter zich om deze rechten in stand te houden. 35. Pachter verplicht zich om verpachter alle noodzakelijke informatie te verstrekken verband houdende met voormelde rechten, hun aard en omvang. 36. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verpachter is het pachter niet toegestaan voormelde rechten te vervreemden, deze te doen toe- of afnemen of tijdelijk in gebruik aan derden te geven. 37. Pachter moet op zijn kosten de aanwezige sloten, greppels, drainagesystemen en duikers jaarlijks vóór de schouwdatum Pagina 6 van 8

13 Algemene bepalingen geliberaliseerde pacht van Waterschap Rivierenland schoonmaken. 38. De pachter zal op zijn kosten moeten repareren, onderhouden en eventueel vernieuwen alle omheiningen, hekken, pompen, drinkgelegenheden, waterleidingen, sloten, greppels, duikers, wegen, dammen, bruggen, op- en afritten en drainagesystemen. 39. Boeten en kosten betreffende het pachtobject, welke aan verpachter door publiekrechtelijke lichamen worden opgelegd c.q. in rekening worden gebracht, komen, indien deze het gevolg zijn van nalatigheid van pachter, voor zijn rekening. 40. Pachter is aansprakelijk voor alle reparatiekosten die voortvloeien uit het verzuim van reparaties, onderhoud en het treffen van voorlopige maatregelen waartoe hij verplicht is of die voortvloeien uit beschadiging ten gevolge van onoordeelkundig gebruik. Verzekering Molest Schade 41. Pachter verplicht zich te verzekeren tegen bedrijfsschade, waartegen verzekering redelijkerwijs verwacht kan worden. Nalatigheid wordt aangemerkt als schuld in de zin van artikel 7:330 lid 2 sub b van het Burgerlijk Wetboek. Onder de verzekeringsverplichting wordt allereerst verstaan de verzekering tegen brand-, bliksem- en stormschade en van vee, voorraden, landbouwgereedschappen, werktuigen en alles wat tot de bedrijfsinventaris van pachter behoort. 42. Pachter zal de verzekering sluiten bij een solide brand- en/of schadeverzekeringsmaatschappij. 43. Kwitanties van de laatst betaalde premie dienen op verzoek bij de betaling van de eerste pachttermijn van ieder pachtjaar te worden overlegd. Indien verpachter zulks wenst, moet pachter de polissen van deze verzekering aan verpachter ter inzage geven. 44. Indien ten aanzien van de bescherming tegen gevaren van aanvalsdaden uit de lucht en/of gewelddaden of terreuracties vanaf de grond van welke aard, oorsprong of oorzaak ook, door de overheid wetten worden afgekondigd of maatregelen verplichtend worden voorgeschreven, zal de pachter verplicht zijn die voorschriften of maatregelen voor zover betrekking hebbende op het pachtobject na te komen of te gedogen. Hij zal daarvoor geen vergoeding, compensatie of schadeloosstelling van de verpachter kunnen vorderen. Hetzelfde geldt voor door genoemde daden, acties of tegenmaatregelen direct of indirect gevraagd, of ongevraagd veroorzaakte schade of ongerief aan het pachtobject. 45. Pachter zal verpachter onverwijld kennis geven van schade, door hem of derden aan het pachtobject toegebracht en jegens Pagina 7 van 8

14 Algemene bepalingen geliberaliseerde pacht van Waterschap Rivierenland verpachter aansprakelijk zijn voor alle schaden aan het pachtobject toegebracht, tenzij deze buiten zijn schuld en de schuld van hen die met zijn toestemming op of in het pachtobject verblijven, ontstaan zijn. Onteigening Ingebrekestelling Faillissement Kosten Aanduiding 46. Indien een gedeelte van het pachtobject wordt onteigend, zal de pachtprijs evenredig worden verlaagd onverminderd de wettelijke rechten van pachter tegenover de onteigenaar. 47. Bij onteigening, geheel of gedeeltelijk, is verpachter aan pachter geen enkele schadevergoeding verschuldigd. 48. Ten aanzien van de bij deze overeenkomst aangegane verplichtingen, zullen partijen in verzuim zijn door de enkele daad of nalatigheid of door enkel verloop van een te stellen termijn of door het verstrijken van een gestelde datum, zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is. 49. Bij faillissement van de pachter kan verpachter de pacht opzeggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 39 van de Faillissementwet. Verpachter kan alsdan de volledige pachtprijs over het lopende pachtjaar opeisen. 50. De kosten aan de opstelling en afsluiting van deze overeenkomst verbonden, alsmede de kosten van eventuele aanvullings- en wijzigingsovereenkomsten en de toetsingskosten van de Grondkamer komen voor rekening van pachter. Deze kosten dienen door pachter aan verpachter te worden voldaan binnen 30 dagen nadat verpachter om desbetreffende voldoening heeft verzocht, waarbij punt 3 en 4 van deze algemene bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn. 51. Deze bepalingen kunnen worden aangehaald als de Algemene bepalingen geliberaliseerde pacht van Waterschap Rivierenland. Pagina 8 van 8

Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2019.

Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2019. OVEREENKOMST PERCELEN Geliberaliseerde pacht 1 jaar o.b.v. artikel 7:397 lid 1 BW Waterschap Rivierenland, gevestigd en kantoorhoudende te 4003 BX Tiel, De Blomboogerd 1, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

PACHTOVEREENKOMST Volgens titel 7.5 artikel 395 van het Burgerlijk Wetboek

PACHTOVEREENKOMST Volgens titel 7.5 artikel 395 van het Burgerlijk Wetboek PACHTOVEREENKOMST Volgens titel 7.5 artikel 395 van het Burgerlijk Wetboek Verpachter Pachter Het gemeentebestuur van Midden-Drenthe, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe,

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaarden van de verpachting via inschrijving van een perceel landbouwgrond te Heusden aan de Veldweg / Herptse veld.

Inschrijvingsvoorwaarden van de verpachting via inschrijving van een perceel landbouwgrond te Heusden aan de Veldweg / Herptse veld. Inschrijvingsvoorwaarden van de verpachting via inschrijving van een perceel landbouwgrond te Heusden aan de Veldweg / Herptse veld. Via inschrijving wordt een perceel landbouwgrond verpacht kadastraal

Nadere informatie

Artikel 2. Pachtprijs De pachtprijs voor de pachtperiode bedraagt #. # (zegge: #. euro per jaar), berekend naar #. per ha.

Artikel 2. Pachtprijs De pachtprijs voor de pachtperiode bedraagt #. # (zegge: #. euro per jaar), berekend naar #. per ha. Ref:2016.003553.01 /bs PACHTOVEREENKOMST 1 GELIBERALISEERDE PACHTOVEREENKOMST ex. artikel 7:397 lid 1 BW BS11./16 De ondergetekenden: 1. #, hierna te noemen de pachter, 2. de Provincie Groningen, Martinikerkhof

Nadere informatie

GELIBERALISEERDE PACHTOVEREENKOMST VOOR 6 JAAR OF KORTER. (Volgens artikel 7:397 lid 1 Burgerlijk Wetboek)

GELIBERALISEERDE PACHTOVEREENKOMST VOOR 6 JAAR OF KORTER. (Volgens artikel 7:397 lid 1 Burgerlijk Wetboek) GELIBERALISEERDE PACHTOVEREENKOMST VOOR 6 JAAR OF KORTER (Volgens artikel 7:397 lid 1 Burgerlijk Wetboek) Nr. CONCEPT Bijlage: -1- (tekening) Het hoogheemraadschap van Rijnland, gevestigd aan

Nadere informatie

Concept pachtovereenkomst

Concept pachtovereenkomst De ondergetekende, PACHTOVEREENKOMST NR. B GELIBERALISEERDE PACHT VOOR 6 JAAR OF KORTER (ART. 7:397 LID 1 BW) Voor natuurtechnisch onderhoud van primaire waterkeringen Mevrouw K.P.N. Schippers-van de Velde,

Nadere informatie

Zwolle, 23 februari 2015 PACHTINSCHRIJVING. Perceel akkerbouwgrond gelegen in de Zuidpolder van Dordrecht. Sluiting inschrijving: 16 maart 2015

Zwolle, 23 februari 2015 PACHTINSCHRIJVING. Perceel akkerbouwgrond gelegen in de Zuidpolder van Dordrecht. Sluiting inschrijving: 16 maart 2015 Zwolle, 23 februari 2015 PACHTINSCHRIJVING Perceel akkerbouwgrond gelegen in de Zuidpolder van Dordrecht Sluiting inschrijving: 16 maart 2015 1 Inleiding Saltus Beheer B.V. biedt op verzoek van de eigenaar

Nadere informatie

OVEREENKOMST MAAIEN EN BEWEIDEN Geliberaliseerde pacht voor 6 jaar en korter

OVEREENKOMST MAAIEN EN BEWEIDEN Geliberaliseerde pacht voor 6 jaar en korter OVEREENKOMST MAAIEN EN BEWEIDEN Geliberaliseerde pacht voor 6 jaar en korter Waterschap Rivierenland, gevestigd en kantoorhoudende te 4003 BX Tiel, De Blomboogerd 1, vertegenwoordigd door de heer mr. M.G.A.

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN PACHTOVEREENKOMST model Stichting Het Limburgs Landschap

ALGEMENE BEPALINGEN PACHTOVEREENKOMST model Stichting Het Limburgs Landschap Artikel 1 Los land Ingeval van verpachting van los land zijn de bepalingen die betrekking hebben op de opstallen niet van toepassing, zijnde artikelen 15 en 17. Artikel 2 Aanvaarding 1. De verpachting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden behorende bij pachtovereenkomsten (Versie Februari 2012)

Algemene Voorwaarden behorende bij pachtovereenkomsten (Versie Februari 2012) Algemene Voorwaarden behorende bij pachtovereenkomsten (Versie Februari 2012) Artikel 1 Los land Ingeval van verpachting van los land zijn de bepalingen die betrekking hebben op de opstallen niet van toepassing,

Nadere informatie

Openbare inschrijving pacht 2017

Openbare inschrijving pacht 2017 Zaaknr. : 16.ZK21798 Kenmerk : 16IT045782 Barcode : *16IT045782* Openbare inschrijving pacht 2017 Verpachting kavel los land te Lage Zwaluwe Kadastrale omschrijving: Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie

Nadere informatie

De verpachting geschiedt voorts onder de voorwaarden en bepalingen als omschreven in bijgevoegd voorbeeld contract.

De verpachting geschiedt voorts onder de voorwaarden en bepalingen als omschreven in bijgevoegd voorbeeld contract. Verpachting agrarisch perceel te Teteringen Kadastrale omschrijving: Gemeente Teteringen, sectie C nummer 2458 groot 00.42.60 ha en nummer 2460 groot 01.07.70 ha, gelegen aan de Heistraat, t.o. 2b in Teteringen.

Nadere informatie

BROCHURE INSCHRIJVING KAVELS UTRECHTS LANDSCHAP

BROCHURE INSCHRIJVING KAVELS UTRECHTS LANDSCHAP BROCHURE INSCHRIJVING KAVELS UTRECHTS LANDSCHAP Inleiding Door het Utrechts Landschap wordt in geliberaliseerde pacht (artikel 7:397, lid 1 BW) aangeboden een tweetal percelen (natuur) grasland, met de

Nadere informatie

PACHTOVEREENKOMST. De ondergetekende:

PACHTOVEREENKOMST. De ondergetekende: PACHTOVEREENKOMST De ondergetekende: I. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gevestigd te Houten, Poldermolen 2, postadres: Postbus 550, 3990 GJ Houten, (k.v.k.30276831000) ten deze krachtens van

Nadere informatie

Pachtovereenkomst. voor geliberaliseerde pacht voor los land voor zes jaar of korter zoals bedoeld in artikel 397, eerste lid van Boek 7 van het BW

Pachtovereenkomst. voor geliberaliseerde pacht voor los land voor zes jaar of korter zoals bedoeld in artikel 397, eerste lid van Boek 7 van het BW Pachtovereenkomst voor geliberaliseerde pacht voor los land voor zes jaar of korter zoals bedoeld in artikel 397, eerste lid van Boek 7 van het BW DE ONDERGETEKENDEN: de publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

Geliberaliseerde pachtovereenkomst voor 6 jaar of korter als bedoeld in artikel 397 lid 1 titel 7.5 Burgerlijk Wetboek

Geliberaliseerde pachtovereenkomst voor 6 jaar of korter als bedoeld in artikel 397 lid 1 titel 7.5 Burgerlijk Wetboek Geliberaliseerde pachtovereenkomst voor 6 jaar of korter als bedoeld in artikel 397 lid 1 titel 7.5 Burgerlijk Wetboek De ondergetekenden: Naam : Adres : Woonplaats : Telefoon : Hierna te noemen verpachter

Nadere informatie

PACHTOVEREENKOMST PROVINCIAAL EIGENDOM (GELIBERALISEERDE PACHT) Standaard overeenkomst pacht graslandpercelen

PACHTOVEREENKOMST PROVINCIAAL EIGENDOM (GELIBERALISEERDE PACHT) Standaard overeenkomst pacht graslandpercelen PACHTOVEREENKOMST PROVINCIAAL EIGENDOM (GELIBERALISEERDE PACHT) Standaard overeenkomst pacht graslandpercelen Directie Concernzaken Afdeling Ontwikkeling en Grondzaken Overeenkomstnummer:... Debiteurennummer:...

Nadere informatie

: I lllllllllllllllllliii

: I lllllllllllllllllliii ite rs c h a p Brabantse Delta Zaaknr. : 18.ZK00454 Kenmerk : 18UT000843 Barcode : I lllllllllllllllllliii Verpachting kavel los land te Steenbergen. Kadastrale omschrijving: gemeente Steenbergen, sectie

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Geliberaliseerde pacht (7:397, lid 1 BW) perceel weiland gelegen aan de Wordenweg te Rumpt Veenendaal, maart 2010 KENDES RENTMEESTERS & ADVISEURS BV - WILTONSTRAAT

Nadere informatie

Let op: Op de aangeboden percelen zijn bijzondere voorwaarden voor het gebruik van toepassing.

Let op: Op de aangeboden percelen zijn bijzondere voorwaarden voor het gebruik van toepassing. Verpachting kavel natuurlijk grasland te Rijsbergen Let op: Op de aangeboden percelen zijn bijzondere voorwaarden voor het gebruik van toepassing. Kadastrale omschrijving: gemeente Rijsbergen, sectie K,

Nadere informatie

PACHTOVEREENKOMST kleiner dan 1 hectare (art.7:395 BW) / BHR

PACHTOVEREENKOMST kleiner dan 1 hectare (art.7:395 BW) / BHR PACHTOVEREENKOMST kleiner dan 1 hectare (art.7:395 BW) Z / BHR ONDERGETEKENDEN: De gemeente Buren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30278157, gevestigd en kantoorhoudende te (4021

Nadere informatie

PACHTINSCHRIJVING OBJECT 30

PACHTINSCHRIJVING OBJECT 30 PACHTINSCHRIJVING OBJECT 30 Landbouwgrond gelegen nabij de Koolmansdijk te Lievelde Sluiting inschrijving: 11 januari 2016 in opdracht van: Zwolle, december 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Omschrijving

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVEREENKOMST MAAIEN EN/OF BEWEIDEN

ONDERHOUDSOVEREENKOMST MAAIEN EN/OF BEWEIDEN ONDERHOUDSOVEREENKOMST MAAIEN EN/OF BEWEIDEN, gevestigd en kantoorhoudende te 4003 BX Tiel, De Blomboogerd 1, vertegenwoordigd door de heer mr. M.G.A. Seelen, teamleider Grondzaken, te dezen handelend

Nadere informatie

Inschrijving pacht 2018

Inschrijving pacht 2018 waterschap Hollandse Delta Inschrijving pacht 2018 Kavel Harteldijk Inschrijftermijn van 3 april 2018 tot en met 10 april 2018 uiterlijk 12.00 uur. Inhoudsopgave Inleiding 2 Omschrijving 3-4 Procedure

Nadere informatie

BIDBOOK pachtgrond < 1 ha perceel grasland

BIDBOOK pachtgrond < 1 ha perceel grasland BIDBOOK pachtgrond < 1 ha perceel grasland Gelegen aan de Beemsterboerweg te Waarland Kadastraal bekend gemeente Harenkarspel, sectie H, nummer 3140 ged, groot ca 0.95.00 ha Bidbook Pagina 1 van 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Inschrijving pacht 2017

Inschrijving pacht 2017 Gemeente Laarbeek Inschrijving pacht 2017 Percelen landbouwgrond Inschrijftermijn van 20 februari 2017 tot en met 13 maart 2017 12.00 uur Inhoudsopgave Algemeen Kadastrale gegevens Omschrijving van de

Nadere informatie

Inschrijving pacht 2016

Inschrijving pacht 2016 Gemeente Laarbeek Inschrijving pacht 2016 Percelen landbouwgrond Inschrijftermijn van 25 januari 2016 tot en met 15 februari 2016 16.00 uur. Inhoudsopgave Algemeen Kadastrale gegevens Omschrijving van

Nadere informatie

Pachtgrond bij inschrijving

Pachtgrond bij inschrijving aangeboden Pachtgrond bij inschrijving gelegen aan de Kooiheuvelweg te Velddriel groot ± 0.72.10 ha 1. Algemeen In opdracht van de eigenaar wordt per inschrijving aangeboden het gebruik van een perceel

Nadere informatie

Verpachting kavel los land te Hoeven

Verpachting kavel los land te Hoeven Verpachting kavel los land te Hoeven Kadastrale omschrijving: Gemeente Hoeven, sectie H, nr. 1040, groot 1.50.15 ha Op bijgevoegde tekening is de ligging weergegeven. Verpachting zal geschieden aan de

Nadere informatie

Verkoop bij notariële inschrijving:

Verkoop bij notariële inschrijving: Verkoop bij notariële inschrijving: Diverse percelen bouwland aan de Westelijke Randweg in de gemeente Langedijk *schematisch aangeven In samenwerking met notariskantoor Appel Notarissen te Obdam en namens

Nadere informatie

- 1 - Mobers & Dings notarissen

- 1 - Mobers & Dings notarissen Mobers & Dings notarissen - 1 - J.F. Kennedylaan 6 5981 XC Panningen 077-3071490 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Object: weiland en cultuurgrond aan de Lorbaan en Venweg te Grashoek kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

gevestigd/wonende te, relatienummer (RVO), BSN of KvK-nummer, hierna te noemen:

gevestigd/wonende te, relatienummer (RVO), BSN of KvK-nummer, hierna te noemen: 134-a RO/GZ Geliberaliseerde Pachtovereenkomst BW 7 397 lid 1 OVEREENKOMST VAN GELIBERALISEERDE PACHT VOOR 6 JAREN OF KORTER (conform art. 7:397 lid 1. Burgerlijk Wetboek) Z / BHR De ondergetekenden: De

Nadere informatie

De ondergetekende: Achternaam : Voornamen (voluit) : Geboortedatum : Geboorteplaats : Burgerlijke stand : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon :

De ondergetekende: Achternaam : Voornamen (voluit) : Geboortedatum : Geboorteplaats : Burgerlijke stand : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : INSCHRIJFBILJET Voor een geliberaliseerde verpachting van drie jaar (pachtjaren 2019 tot en met 2021) van diverse percelen landbouwgrond in Buren, Erichem, Lienden, Ommeren, Zoelen en Zoelmond Sluitingsdatum

Nadere informatie

PACHTINSCHRIJVING natuurgronden / dijklichaam (object 757a)

PACHTINSCHRIJVING natuurgronden / dijklichaam (object 757a) PACHTINSCHRIJVING natuurgronden / dijklichaam (object 757a) Park Lingezegen nabij de Park 10 te Elst Sluiting inschrijving: 19 april 2016 in opdracht van: Elst, april 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Pachtgrond bij inschrijving

Pachtgrond bij inschrijving aangeboden Pachtgrond bij inschrijving gelegen aan de Raktstraat/Zoggelsestraat te Heesch totaal groot 5.16.70 ha 1. Algemeen In opdracht van de eigenares worden per inschrijving aangeboden het gebruik

Nadere informatie

Informatie & inschrijvingsvoorwaarden

Informatie & inschrijvingsvoorwaarden Informatie & inschrijvingsvoorwaarden Openbare verpachting van 7 gemeentelijke percelen in de gemeente Geldermalsen. Gemeente Geldermalsen Bezoekadres: Kuipershof 2 4191 KH Geldermalsen Postadres: Postbus

Nadere informatie

Inschrijvingshandboek. Inschrijving Agrarisch perceel grond gelegen aan: Pastoor Rientjesstraat te Hellendoorn

Inschrijvingshandboek. Inschrijving Agrarisch perceel grond gelegen aan: Pastoor Rientjesstraat te Hellendoorn Inschrijvingshandboek Inschrijving Agrarisch perceel grond gelegen aan: Pastoor Rientjesstraat te Hellendoorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Projectinformatie... 3 3.1 Doel...

Nadere informatie

PACHTINSCHRIJVING OBJECT 99

PACHTINSCHRIJVING OBJECT 99 PACHTINSCHRIJVING OBJECT 99 Landbouwgrond gelegen nabij de Ooster Mheenweg en Kleine Mheenweg te Hierden Sluiting inschrijving: 3 februari 2017, om 12:50 uur in opdracht van: Zwolle, januari 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PACHTOVEREENKOMST PROVINCIAAL EIGENDOM (ZELFREALISATIE) GELIBERALISEERDE MEERJARIGE PACHT PERCELEN MET PROVINCIAAL DOEL KRIMPENERWAARD

PACHTOVEREENKOMST PROVINCIAAL EIGENDOM (ZELFREALISATIE) GELIBERALISEERDE MEERJARIGE PACHT PERCELEN MET PROVINCIAAL DOEL KRIMPENERWAARD 29012019AK PACHTOVEREENKOMST PROVINCIAAL EIGENDOM (ZELFREALISATIE) GELIBERALISEERDE MEERJARIGE PACHT PERCELEN MET PROVINCIAAL DOEL KRIMPENERWAARD Afdeling Ontwikkeling en Grondzaken Overeenkomstnummer:

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van:

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: De kavel gemeente Oirschot, sectie H, nummer 710 (Nieuwedijk) 1. Verkoopvoorwaarden 1. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om, indien

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

de gemeente Hof van Twente;

de gemeente Hof van Twente; Gemeente Hof van Twente Algemene huurvoorwaarden genot van de jacht Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder: Gemeente: huurder: huurovereenkomst: voorwaarden: jachtperceel:

Nadere informatie

Te koop aangeboden. Gemeente Westerveld Grondzaken & Vastgoed Raadhuislaan EL DIEVER telefoonnummer:

Te koop aangeboden. Gemeente Westerveld Grondzaken & Vastgoed Raadhuislaan EL DIEVER telefoonnummer: Te koop aangeboden Een perceel grond gelegen aan de verharde weg van Helomaweg te Havelte. Het betreft een gedeelte van het kadastrale perceel met kadastrale aanduiding gemeente Havelte, sectie I, nummer

Nadere informatie

AANGEBODEN Pachtgrond bij inschrijving gelegen aan de Molenweg te Lithoijen groot 3.18.40 ha

AANGEBODEN Pachtgrond bij inschrijving gelegen aan de Molenweg te Lithoijen groot 3.18.40 ha AANGEBODEN Pachtgrond bij inschrijving gelegen aan de Molenweg te Lithoijen groot 3.18.40 ha 1. Algemeen In opdracht van de eigenaar, Rooms Katholieke Parochie van de Heilige Remigius te Lithoijen, wordt

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER. De kavel cultuurgrond gelegen aan de Bergjesweg te Valthe, kadastraal bekend: Odoorn

INSCHRIJFFORMULIER. De kavel cultuurgrond gelegen aan de Bergjesweg te Valthe, kadastraal bekend: Odoorn AgriTeam Zuidlaren B.V. Annerweg 32 9471 KV Zuidlaren Telefoon050-4096190 Fax. 050-4096116 zuidlaren@agriteam.nl INSCHRIJFFORMULIER Voor de verpachting bij inschrijving van diverse kavels grond, voor een

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

PACHTINSCHRIJVING OBJECT 141

PACHTINSCHRIJVING OBJECT 141 PACHTINSCHRIJVING OBJECT 141 Landbouwgrond t.b.v. SKAL-gecertificeerde agrarische ondernemingen, gelegen nabij de Kanaalweg te Epe Sluiting inschrijving: 31 maart 2017, om 10:35 uur in opdracht van: Zwolle,

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS ASBESTSANERING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS ASBESTSANERING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS ASBESTSANERING B.V. Hendriks Asbestsanering B.V., hierna te noemen Hendriks, is een onderneming, die zich bezig houdt met het in opdracht van natuurlijke en rechtspersonen

Nadere informatie

-OVEREENKOMST - INZAKE GELDLENING. 2. De heer., BSN, geboren op. 19, te, wonende. te (.. ) aan de..nader te noemen: Geldnemer.

-OVEREENKOMST - INZAKE GELDLENING. 2. De heer., BSN, geboren op. 19, te, wonende. te (.. ) aan de..nader te noemen: Geldnemer. -OVEREENKOMST - INZAKE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. B.V., statutair gevestigd te., kantoorhoudende aan, te, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND Tel.: +31 (0)883040304 Fax: +31 (0)8830403 05 E-mail: info@metisnotarissen.nl Internet: www.metisnotarissen.nl VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

Nadere informatie

Inschrijfformulier voor inschrijving verkoop voormalige Gymzaal (Chaamseweg 8a Alphen)

Inschrijfformulier voor inschrijving verkoop voormalige Gymzaal (Chaamseweg 8a Alphen) Inschrijfformulier voor inschrijving verkoop voormalige Gymzaal (Chaamseweg 8a Alphen) De ondergetekende: Naam: Voornamen: Adres: Nr Postcode: Woonplaats: Email-adres: Telefoonnummer: Mobiel nummer: (Hoofd)beroep:

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

PACHTINSCHRIJVING OBJECT 221

PACHTINSCHRIJVING OBJECT 221 PACHTINSCHRIJVING OBJECT 221 Landbouwgrond gelegen nabij de Rijnbandijk te Eck en Wiel Sluiting inschrijving: 14 februari 2017, om 10:40 uur in opdracht van: Zwolle, januari 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

OVEREENKOMST inzake consignatie

OVEREENKOMST inzake consignatie OVEREENKOMST inzake consignatie DE ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid., gevestigd aan de. te., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw. in de functie

Nadere informatie

PACHTINSCHRIJVING OBJECT 300

PACHTINSCHRIJVING OBJECT 300 PACHTINSCHRIJVING OBJECT 300 Landbouwgrond gelegen nabij De Park te Elst GLD Sluiting inschrijving: donderdag 3 mei 2018 om 14:00 uur in opdracht van: Zwolle, april 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

PACHTINSCHRIJVING OBJECT 303

PACHTINSCHRIJVING OBJECT 303 PACHTINSCHRIJVING OBJECT 303 Landbouwgrond gelegen nabij de Oud Zevenaarsedijk te Aerdt Sluiting inschrijving: donderdag 15 februari 2018 om 14:00 uur in opdracht van: Zwolle, januari 2018 Inhoudsopgave

Nadere informatie

- OVEREENKOMST - inzake een geldlening eigen woning

- OVEREENKOMST - inzake een geldlening eigen woning - OVEREENKOMST - inzake een geldlening eigen woning DE ONDERGETEKENDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V., statutair gevestigd te en kantoorhoudende aan de, te (.), te dezer zake

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING Bijlage 3 MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING ONDERGETEKENDEN, 1. De Gemeente Oss, hierna te noemen de gemeente, krachtens de Mandaatregeling Dienst Gemeentebedrijven zoals vastgesteld bij besluit van het

Nadere informatie

PER INSCHRIJVING TE KOOP. Percelen grasland Kleiweg te Camperduin

PER INSCHRIJVING TE KOOP. Percelen grasland Kleiweg te Camperduin PER INSCHRIJVING TE KOOP Percelen grasland Kleiweg te Camperduin INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Percelen cultuurgrond Kleiweg te Schoorl, Camperduin 1 De sluitingsdatum van de inschrijving is vrijdag 13 april

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving "Gorsselse Heide"

Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving Gorsselse Heide Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. Postbus 111 6800 AC Arnhem Telefoon : (026) 365 55 58 Fax : (026) 365 55 00 JW - 28002693 Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving "Gorsselse Heide" Beschrijving

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR Ondergetekenden: Naam: Adres: Woonplaats: hierna te noemen verhuurder, en Naam: Huidig adres: Woonplaats: Geboortedatum: Paspoort of identiteitsbewijsnummer: (indien

Nadere informatie

Algemene en Bijzondere Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden Prof. Einthovenstraat 35, 7316 LW Apeldoorn

Algemene en Bijzondere Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden Prof. Einthovenstraat 35, 7316 LW Apeldoorn Algemene en Bijzondere Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden Prof. Einthovenstraat 35, 7316 LW Apeldoorn Wijze van bieden Artikel 1 De biedingen kunnen uitsluitend schriftelijk en in een gesloten enveloppe

Nadere informatie

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding.

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Kwaliteit in WelZijn, Zuiderlaan 23b, 6905 AC te Zevenaar Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: de partij die

Nadere informatie

Voorbeeld overeenkomst van opdracht. Partijen:

Voorbeeld overeenkomst van opdracht. Partijen: Voorbeeld overeenkomst van opdracht Partijen: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (naam) B.V., gevestigd te (adres), rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam), hierna te noemen Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1 De Algemene Voorwaarden van HousingSpots zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities 1. De NFG : De Stichting Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (kort: NFG), gevestigd te Assen, bij de kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 54322553.

Nadere informatie

Nijverdalseweg te Marienheem

Nijverdalseweg te Marienheem Per inschrijving te koop, landbouwgrond Nijverdalseweg te Marienheem WILBRINK Makelaardij o.g. Dorpstraat 47, 7361 AR BEEKBERGEN 055 5061397 Fax 055 5062081 Makelaars / taxateurs : G.H.M. Vergeer R. Wilbrink

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT-

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Ondergetekenden, De Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL

12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL 12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL Ondergetekenden, Coöperatie Zonnepark X, te PLAATS, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door NAAM / NAMEN, hierna te noemen: de Opstalhouder, en

Nadere informatie

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL Blad 1 van 5 CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Leemsteeg ongenummerd te Wilp

Leemsteeg ongenummerd te Wilp Per inschrijving te koop, landbouwgrond Leemsteeg ongenummerd te Wilp WILBRINK Makelaardij o.g. Dorpstraat 47, 7361 AR BEEKBERGEN 055 5061397 Makelaars / taxateurs : G.H.M. Vergeer R. Wilbrink (agrarisch)

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Voornamen Geboortedatum/plaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer (privé) adres

Inschrijfformulier. Voornamen Geboortedatum/plaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer (privé)  adres Inschrijfformulier Gegevens van de bieder: Naam Voornamen Geboortedatum/plaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer (privé) E-mailadres hetzij Naam Handelsregisternummer Statutaire vestigingsplaats

Nadere informatie

Willy's Wereld. Algemene voorwaarden

Willy's Wereld. Algemene voorwaarden Willy's Wereld Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, vervolgopdracht, offerte en overeenkomst, alsmede op elke rechtsbetrekking als

Nadere informatie

INSCHRIJFVOORWAARDEN PO-KAVELS DE HORN HET NIEUWE LINT

INSCHRIJFVOORWAARDEN PO-KAVELS DE HORN HET NIEUWE LINT INSCHRIJFVOORWAARDEN PO-KAVELS DE HORN HET NIEUWE LINT DEFINITIES Artikel 1 In deze inschrijfvoorwaarden PO-Kavels De Horn Fase 1A Het Nieuwe Lint wordt verstaan onder: verkoop bij inschrijving de verkoop

Nadere informatie

Pachtgrond bij inschrijving gelegen te Oirschot en Oost-, West- en Middelbeers totaal groot ha

Pachtgrond bij inschrijving gelegen te Oirschot en Oost-, West- en Middelbeers totaal groot ha In pacht aangeboden 6 2 1 4 5 3 7 Pachtgrond bij inschrijving gelegen te Oirschot en Oost-, West- en Middelbeers totaal groot 11.38.90 ha 1. Algemeen In opdracht van de eigenares wordt per inschrijving

Nadere informatie

1.6 Inschrijvingsformulier: het formulier, bedoeld in artikel 2 en volgende.

1.6 Inschrijvingsformulier: het formulier, bedoeld in artikel 2 en volgende. - 1 - VOORWAARDEN voor de verkoop bij inschrijving van het registergoed: Wijk 2 17-18 te urk Begrippen/Omschrijving 1.1 Het verkochte: de voormalige havenmeesterwoning met ondergrond en verder toebehoren

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

Te koop bij inschrijving

Te koop bij inschrijving Te koop bij inschrijving Percelen landbouwgrond gelegen aan de Veenweg te Varsseveld Perceel 1 Perceel 2 Omschrijving Algemeen Het betreffen twee perceeltjes landbouwgrond, gelegen ten oosten van Varsseveld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen

Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen Algemene Voorwaarden van Dienstverlening SPOOR 3 BV Artikel 1. Definities Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen Opdrachtgever: de

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Ondergetekenden: Volledige naam Gevestigd / wonende aan en, hierna te noemen "verhuurder" Volledige naam Geboren op.. Beroep. Paspoortnummer

Nadere informatie

Kadastrale omschrijving: gemeente Steenbergen, sectie A, nummers 466 gedeeltelijk en 468, tezamen groot circa hectare.

Kadastrale omschrijving: gemeente Steenbergen, sectie A, nummers 466 gedeeltelijk en 468, tezamen groot circa hectare. Waterschap 'Brabants? Belta Zaaknr. Kenmerk Barcode 17UT009684 1111 11 H 1 1 Verpachting kavel los land te Steenbergen Kadastrale omschrijving: gemeente Steenbergen, sectie A, nummers 466 gedeeltelijk

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie