Inspectierapport Sterretje (KDV) Ockenburg TG DORDRECHT Registratienummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectierapport Sterretje (KDV) Ockenburg TG DORDRECHT Registratienummer"

Transcriptie

1 Inspectierapport Sterretje (KDV) Ockenburg TG DORDRECHT Registratienummer Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status: Definitief

2 Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en bevindingen... 4 Pedagogisch klimaat... 4 Personeel en groepen... 6 Inspectie-items... 7 Gegevens voorziening... 9 Gegevens toezicht... 9 Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum van 10

3 Het onderzoek Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. Beschouwing Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. Beschouwing Algemeen Kinderdagverblijf Sterretje is onderdeel van Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht. Sinds 2013 biedt Sterretje peuteropvang aan volgens de Wet Kinderopvang. Kinderdagverblijf Sterretje is gehuisvest in basisschool de Keerkring. Het kinderdagverblijf bestaat uit 2 peutergroepen. Gedurende de week maken de groepen afzonderlijk van elkaar gebruik van dezelfde groepsruimte. De groepen bestaan uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Op de groep wordt gewerkt met de VVE-methode Piramide. Inspectiehistorie September 2014; inspectie voor registratie in verband met de verhuizing, geen overtredingen geconstateerd. December 2014; jaarlijks onderzoek op alle voorwaarden uit de Wet Kinderopvang; geen oudercommissie ingesteld. Houder heeft wel inspanningen verricht waardoor het advies "niet handhaven" is. In oktober 2015 heeft de jaarlijkse inspectie plaats gevonden. Deze inspectie betrof een onaangekondigd bezoek op locatie. Er is een overtreding geconstateerd met betrekking tot het het instellen van een oudercommissie. Huidige inspectie In november 2016 heeft er een jaarlijkse inspectie plaats gevonden. Tijdens deze inspectie zijn enkel de kernzaken uit de Wet Kinderopvang getoetst. Op de groep hing een prettige sfeer. De beroepskrachten waren actief met de kinderen aan het spelen en betrokken op de kinderen. De beroepskrachten laten zien oog te hebben voor de ontwikkeling van het individuele kind en passen hun handelen hierop aan. Er zijn geen overtredingen geconstateerd. Advies aan College van B&W Geen handhaving. 3 van 10

4 Observaties en bevindingen Pedagogisch klimaat Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van de vier basiscompetenties uit de Wet Kinderopvang waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen: namelijk emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht van normen en waarden. Ter illustratie van de bevindingen worden deze competenties hieronder toegelicht met een voorbeeld. Het beeld over het pedagogisch klimaat is tot stand gekomen door waarnemingen tijdens de observatie op de groep. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de beroepskrachten. De ontwikkeling van (zorg)kinderen worden besproken met de kwaliteitsmedewerker en eventueel met Careyn. Er is hierbij onder andere aandacht voor het pedagogisch handelen. Daarnaast is er een maandelijks teamoverleg waarbij het pedagogisch beleid aan bod komt. De observatie heeft plaatsgevonden op groep 3 tijdens het fruit eten, vrij spelen, gymmen, de kring en de afsluiting van de dag. Pedagogische praktijk Emotionele veiligheid Kinderen worden gezien en gehoord door de beroepskrachten en ondersteunen het kind waar nodig. Tijdens een pietenspel zegt een kind ik ben moe. Ben je er moe van! Kom doe ik de voeten en doe jij de armen zegt de beroepskracht. Wanneer het kind is gelukt de piet te maken geeft de beroepskracht het kind een compliment. Wanneer de beroepskracht een kind ziet drentelen vraagt ze aan het kind moet je misschien plassen?. Wanneer een kindje de pietenmuts half voor haar ogen heeft zitten vraagt de beroepskracht aan het kind of ze nu nog wel iets kan zien en helpt haar vervolgens met de muts. De beroepskrachten benaderen de kinderen op een positieve wijze en sluiten op een passende wijze aan op de behoefte en interesse van het kind. Wanneer een kind tijdens het fruit eten zegt dat hij niet van kaki(fruitsoort) houdt zegt de beroepskracht nee hou je niet van kaki?. Het kind zegt wel van banaan te houden. Nou kom maar hier! zegt de beroepskracht en het kind mag vervolgens een stukje banaan komen pakken. Een kind komt de klompen die ze gevonden heeft laten zien aan de beroepskracht. Wat zijn dat? vraagt het kind. Klompjes beantwoordt de beroepskracht. Het kind vindt de klompjes interessant. Wil je de klompjes aan? vraagt de beroepskracht. De beroepskracht helpt vervolgens met de klompjes. Ga maar lopen, dan maak je muziek zegt de beroepskracht. Beroepskrachten hebben aandacht voor kinderen. Kinderen vertellen uit zichzelf verhalen aan de beroepskrachten en gaan hier op in. Kind zegt tijdens de kring ik heb pijn en laat het zien. Wat heb je gedaan? vraagt de beroepskracht. vallen zegt het kind. Waarop beroepskracht meelevend zegt oh nee, gevallen!. De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met voor de kinderen bekende onderdelen en vertrouwde rituelen. Voorbeelden zijn; tijdens het opruimen wordt er het bekende opruimlied afgespeeld, voor het fruit eten gaan de kinderen handen wassen en zingen de kinderen het fruitliedje. Aan het eind van de speelochtend bij het haalmoment hebben de beroepskrachten aandacht voor de ouders/verzorger. Geven eventueel een korte overdracht en een beroepskracht informeert bij een ouder naar de thuissituatie. Hieruit blijkt dat beroepskrachten betrokken zijn. Persoonlijke competentie Beroepskrachten bieden gedurende de dag diverse bij de leeftijd passende, uitdagende en voor de kinderen aantrekkelijke activiteiten aan waar kinderen zelf uit mogen kiezen. Zo is er omdat het sinterklaas is, van een kamertje een sinterklaashuis gemaakt met onder andere; een open haard, bed, tafel, stoelen, servies en sinterklaas- en pietenverkleedkleren. Een aantal kinderen gaan met een beroepskracht sinterklaasjes plakken waarbij beroep gedaan wordt op het creatieve vermogen en de motorische ontwikkeling van het kind. Een andere beroepskracht is met een kind het pietenspel aan het doen waarbij de cognitieve ontwikkeling wordt gestimuleerd. De beroepskrachten proberen de kinderen eerst zelf na te laten denken door 4 van 10

5 vragen te stellen aan het kind en prikkelende opmerkingen te maken. Oh nee! De piet heeft nog geen voeten zegt de beroepskracht. Wanneer het kind iets niet kan vinden zegt de beroepskracht Oh oh, hoe kan dat nou!? en moedigt het kind aan Goed zoeken!. De beroepskrachten hebben zicht op de ontwikkeling van de kinderen. Een beroepskracht geeft aan dat sommige kinderen extra gestimuleerd moeten worden, omdat ze anders zelf niet tot spel komen. De beroepskracht stimuleert een plakactiviteit bij een kind. De beroepskrachten stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen door ze zelf de dingen te laten proberen. Zoals hun handen wassen, schoenen uit doen en spelmaterialen opruimen nadat ze ermee gespeeld hebben. Wanneer het kind iets niet lukt geeft de beroepskracht heldere instructies om het kind te ondersteunen. Beroepskracht; Eerst lijm erop en dan je blaadje plakken. Wanneer het kind iets lukt geeft de beroepskracht een compliment. Er is gedurende de dag veel aandacht voor de taalontwikkeling. De beroepskrachten verwoorden veel, zingen themagerichte liedjes met de kinderen en lezen een themagericht boek voor. Tijdens het verhaal betrekt de beroepskracht de kinderen bij het verhaal middels vragen over het verhaal. De betrokkenheid van de kinderen tijdens het verhaal is hoog. Sociale competentie Kinderen worden gestimuleerd samen te spelen. Tijdens het kiesmoment laat de beroepskracht een kind een ander kind kiezen die met haar mee mag spelen in het sinterklaashuis. Gedurende de kringmomenten is er ruimte voor interactie tussen en met de kinderen. Kinderen leren naar elkaar luisteren en op elkaar reageren. Kinderen spelen gedurende de dag veelal naast en/of met elkaar. Overdracht van normen en waarden De beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente wijze. Kinderen worden onder andere gestimuleerd met een hand voor hun mond te hoesten, handen te wassen voor het eten en de spullen op te ruimen waar ze mee gespeeld hebben. De beroepskrachten geven zelf het goede voorbeeld. Zeggen alsjeblieft en dankjewel tegen de kinderen. Wanneer een kind een boer laat zeggen de beroepskrachten oh en het kind zegt pardon!. De beroepskracht geeft het kind een compliment voor het pardon zeggen. Uit deze observatie blijkt dat de houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden betreffende het pedagogisch klimaat. Op het kinderdagverblijf is aandacht voor het bieden van emotionele veiligheid, stimulans van de persoonlijke en sociale vaardigheden en overdracht van waarden en normen. Voorschoolse educatie Op de kinderdagverblijf Sterretje wordt door de gemeente gesubsidieerde voorschoolse educatie aangeboden. Kinderdagverblijf Sterretje is vier ochtenden geopend. Daarmee biedt het voldoende uren voor voorschoolse educatie. Op de groep wordt gewerkt met de VVE-methode Piramide. Het huidige thema is: "Sinterklaas". Op het kinderdagverblijf worden gekwalificeerde en gecertificeerde beroepskrachten ingezet. De aanwezige beroepskrachten zijn in het bezit van certificaten gericht op het aanbieden van vooren vroegschoolse educatie. Deze certificaten zijn tijdens het inspectiebezoek ingezien. De houder heeft een opleidingsplan vastgesteld. De houder heeft voor 2016 een opleidingsplan vastgesteld. Gebruikte bronnen: Interview anderen (Beroepskrachten) Observaties VVE-certificaten Opleidingsplan voorschoolse educatie 5 van 10

6 Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag De verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten en de vrijwilligster zijn ingezien op de locatie. Deze verklaringen zijn niet ouder dan twee jaar. Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan de betreffende voorwaarde uit de Wet kinderopvang. Passende beroepskwalificatie Beroepskwalificaties van de beroepskrachten zijn ingezien op de locatie. Hieruit blijkt dat aan de kwalificatie-eis conform CAO Kinderopvang is voldaan. Opvang in groepen Kinderdagverblijf Sterretje bestaat uit 2 groepen. Iedere peutergroep heeft twee vaste beroepskrachten en een vrijwilligster. Gedurende de week maken de groepen afzonderlijk van elkaar gebruik van dezelfde groepsruimte. Hieruit blijkt dat omvang en de samenstelling van de stamgroepen voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Naam Groep Dagdelen Leeftijd Maximaal aantal kinderen Groep 1 maandagochtend donderdagochtend 2-4 jaar 16 Groep 3 dinsdagochtend vrijdagochtend 2-4 jaar 16 Beroepskracht-kindratio Ten tijde van de inspectie zijn er 5 kinderen met twee beroepskrachten en een vrijwilligster aanwezig en dit voldoet. Aangezien er ten alle tijden 2 beroepskrachten op de groep aanwezig zijn, is een achterwachtregeling niet van toepassing. Gebruikte bronnen: Observaties Verklaringen omtrent het gedrag Diploma's beroepskrachten Presentielijsten 6 van 10

7 Inspectie-items Pedagogisch klimaat Pedagogische praktijk De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Voorschoolse educatie De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma s. OF Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. OF De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma s. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 7 van 10

8 De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart (art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. (art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan twee jaar. (art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) Passende beroepskwalificatie Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Opvang in groepen De opvang vindt plaats in stamgroepen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) OF De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Beroepskracht-kindratio De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: - 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; - 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; - 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; - 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de rekentool op (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 8 van 10

9 Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening : Sterretje Website : Aantal kindplaatsen : 16 Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja Gegevens houder Naam houder : Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht Adres houder : Korte Parallelweg 197 Postcode en plaats : 3311JN DORDRECHT Website : KvK nummer : Aansluiting geschillencommissie : Ja Gegevens toezicht Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd Adres : Postbus 166 Postcode en plaats : 3300AD DORDRECHT Telefoonnummer : Onderzoek uitgevoerd door : A.J.T. van den Berg Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam gemeente : Dordrecht Adres : Postbus 8 Postcode en plaats : 3300AA DORDRECHT Planning Datum inspectie : Opstellen concept inspectierapport : Vaststelling inspectierapport : Verzenden inspectierapport naar houder : Verzenden inspectierapport naar : gemeente Openbaar maken inspectierapport : van 10

10 Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 10 van 10

Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel, locatie Ienemini (KDV) Eikenlaan EW GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel, locatie Ienemini (KDV) Eikenlaan EW GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel, locatie Ienemini (KDV) Eikenlaan 288 5 9741EW GRONINGEN Registratienummer 160633229 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kladderkatjes (KDV) Eikenlaan SC DORDRECHT Registratienummer

Inspectierapport Kladderkatjes (KDV) Eikenlaan SC DORDRECHT Registratienummer Inspectierapport Kladderkatjes (KDV) Eikenlaan 25 3319SC DORDRECHT Registratienummer 695254625 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 11-02-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Belle Fleur (KDV) Vijverstraat AT PRINSENBEEK Registratienummer

Inspectierapport Belle Fleur (KDV) Vijverstraat AT PRINSENBEEK Registratienummer Inspectierapport Belle Fleur (KDV) Vijverstraat 1 4841AT PRINSENBEEK Registratienummer 198913734 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum inspectie: 06-10-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Toverfluit (PSZ) Griseldalaan JA NIEUW-VENNEP

Inspectierapport De Toverfluit (PSZ) Griseldalaan JA NIEUW-VENNEP Inspectierapport De Toverfluit (PSZ) Griseldalaan 4 2152JA NIEUW-VENNEP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 24-02-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Yes! Kinderopvang Beethovenlaan (KDV) Beethovenlaan BE ZWIJNDRECHT Registratienummer

Inspectierapport Yes! Kinderopvang Beethovenlaan (KDV) Beethovenlaan BE ZWIJNDRECHT Registratienummer Inspectierapport Yes! Kinderopvang Beethovenlaan (KDV) Beethovenlaan 97 3335BE ZWIJNDRECHT Registratienummer 230304795 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: ZWIJNDRECHT Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel - locatie Klein Duimpje (KDV) Prunusstraat LE GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel - locatie Klein Duimpje (KDV) Prunusstraat LE GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel - locatie Klein Duimpje (KDV) Prunusstraat 76 9741LE GRONINGEN Registratienummer 885331679 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang De Kleine Markies (KDV) Zuiderdreef AJ Bergen op Zoom Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang De Kleine Markies (KDV) Zuiderdreef AJ Bergen op Zoom Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang De Kleine Markies (KDV) Zuiderdreef 314 4616AJ Bergen op Zoom Registratienummer 136679110 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Bergen op Zoom Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Beukenstraat 1 (KDV) Beukenstraat XA Zwolle Registratienummer

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Beukenstraat 1 (KDV) Beukenstraat XA Zwolle Registratienummer Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Beukenstraat 1 (KDV) Beukenstraat 83 8021XA Zwolle Registratienummer 105477576 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Zandloper (PSZ) Zandbos DD HOOFDDORP

Inspectierapport De Zandloper (PSZ) Zandbos DD HOOFDDORP Inspectierapport De Zandloper (PSZ) Zandbos 161 2134DD HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 11-07-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Heksenketel (PSZ) Kalslagerring TA NIEUW-VENNEP

Inspectierapport De Heksenketel (PSZ) Kalslagerring TA NIEUW-VENNEP Inspectierapport De Heksenketel (PSZ) Kalslagerring 13 2151TA NIEUW-VENNEP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 18-01-2016 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport De Wingerd (KDV) Kersenberg KC ROOSENDAAL Registratienummer

Inspectierapport De Wingerd (KDV) Kersenberg KC ROOSENDAAL Registratienummer Inspectierapport De Wingerd (KDV) Kersenberg 52 4708KC ROOSENDAAL Registratienummer 165898239 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Roosendaal Datum inspectie: 04-07-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Peuter Academie (KDV) Smirnoffstraat NZ Sassenheim Registratienummer

Inspectierapport Peuter Academie (KDV) Smirnoffstraat NZ Sassenheim Registratienummer Inspectierapport Peuter Academie (KDV) Smirnoffstraat 15 2171NZ Sassenheim Registratienummer 307222603 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Teylingen Datum inspectie: 23-02-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Hummelhonk, locatie De Bukehof (KDV) Olmenstraat BC Oudenbosch Registratienummer

Inspectierapport Hummelhonk, locatie De Bukehof (KDV) Olmenstraat BC Oudenbosch Registratienummer Inspectierapport Hummelhonk, locatie De Bukehof (KDV) Olmenstraat 1 4731BC Oudenbosch Registratienummer 166342889 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Halderberge Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 06-07-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Kiekeboe (KDV) Nederveen Cappelstraat KN TER APEL Registratienummer

Inspectierapport Kiekeboe (KDV) Nederveen Cappelstraat KN TER APEL Registratienummer Inspectierapport Kiekeboe (KDV) Nederveen Cappelstraat 4 9561KN TER APEL Registratienummer 617878390 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Vlagtwedde Datum inspectie: 20-04-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Ranonkel (KDV) Zuiderweg AP Groningen Registratienummer

Inspectierapport KDV Ranonkel (KDV) Zuiderweg AP Groningen Registratienummer Inspectierapport KDV Ranonkel (KDV) Zuiderweg 70 8 9744AP Groningen Registratienummer 197214368 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 20-11-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Mariaschool (KDV) Doelstraat XD DORDRECHT Registratienummer

Inspectierapport Mariaschool (KDV) Doelstraat XD DORDRECHT Registratienummer Inspectierapport Mariaschool (KDV) Doelstraat 13 3311XD DORDRECHT Registratienummer 172893860 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 27-01-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Wereldwijs (PSZ) Graan voor Visch VH HOOFDDORP

Inspectierapport Wereldwijs (PSZ) Graan voor Visch VH HOOFDDORP Inspectierapport Wereldwijs (PSZ) Graan voor Visch 14402 2132VH HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 19-04-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport De kleine wereld (KDV) Jan van Brabantweg HC Sassenheim Registratienummer

Inspectierapport De kleine wereld (KDV) Jan van Brabantweg HC Sassenheim Registratienummer Inspectierapport De kleine wereld (KDV) Jan van Brabantweg 45 2171HC Sassenheim Registratienummer 200859304 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Teylingen Datum inspectie: 16-02-2017

Nadere informatie

Inspectierapport De Peuterpub (PSZ) Leeghwaterstraat SR HOOFDDORP

Inspectierapport De Peuterpub (PSZ) Leeghwaterstraat SR HOOFDDORP Inspectierapport De Peuterpub (PSZ) Leeghwaterstraat 99 2132SR HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 15-02-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe-Locatie Brede School Rode Schouw (KDV) Rode Schouw VE Halsteren Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe-Locatie Brede School Rode Schouw (KDV) Rode Schouw VE Halsteren Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe-Locatie Brede School Rode Schouw (KDV) Rode Schouw 87 4661VE Halsteren Registratienummer 103582162 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Bergen

Nadere informatie

Inspectierapport Het Bastion (KDV) Middelvaart WS WOUDRICHEM Registratienummer

Inspectierapport Het Bastion (KDV) Middelvaart WS WOUDRICHEM Registratienummer Inspectierapport Het Bastion (KDV) Middelvaart 1 4285WS WOUDRICHEM Registratienummer 222824141 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Woudrichem Datum inspectie: 27-05-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Duimelotje (KDV) Hogebergdreef 55b 4645EV PUTTE Registratienummer

Inspectierapport Duimelotje (KDV) Hogebergdreef 55b 4645EV PUTTE Registratienummer Inspectierapport Duimelotje (KDV) Hogebergdreef 55b 4645EV PUTTE Registratienummer 190856695 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Woensdrecht Datum inspectie: 01-02-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Bornholm (PSZ) Skagerrak DX HOOFDDORP

Inspectierapport Peuterspeelzaal Bornholm (PSZ) Skagerrak DX HOOFDDORP Inspectierapport Peuterspeelzaal Bornholm (PSZ) Skagerrak 324 2133DX HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 23-03-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport De Kleiduifjes (PSZ) Lutulistraat TG HOOFDDORP

Inspectierapport De Kleiduifjes (PSZ) Lutulistraat TG HOOFDDORP Inspectierapport De Kleiduifjes (PSZ) Lutulistraat 139 2131TG HOOFDDORP \ Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 11-05-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum "De Speeldoos" (KDV) Zwingel SK HARDENBERG Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum De Speeldoos (KDV) Zwingel SK HARDENBERG Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum "De Speeldoos" (KDV) Zwingel 9 7772SK HARDENBERG Registratienummer 856584654 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Hardenberg Datum inspectie: 20-06-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - Locatie Dorpsstraat 53 (KDV) Dorpsstraat HM Halsteren Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - Locatie Dorpsstraat 53 (KDV) Dorpsstraat HM Halsteren Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - Locatie Dorpsstraat 53 (KDV) Dorpsstraat 53 4661HM Halsteren Registratienummer 116452651 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Bergen op Zoom

Nadere informatie

Inspectierapport Woelwater (PSZ) d'yserinckweg 24a 2141AB VIJFHUIZEN

Inspectierapport Woelwater (PSZ) d'yserinckweg 24a 2141AB VIJFHUIZEN Inspectierapport Woelwater (PSZ) d'yserinckweg 24a 2141AB VIJFHUIZEN Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 27-09-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport 't Roefje (PSZ) Schouwstraat KL RIJSENHOUT

Inspectierapport 't Roefje (PSZ) Schouwstraat KL RIJSENHOUT Inspectierapport 't Roefje (PSZ) Schouwstraat 17 1435KL RIJSENHOUT Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 19-05-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Broekjes (PSZ) Krabbescheerstraat XG LISSERBROEK

Inspectierapport De Broekjes (PSZ) Krabbescheerstraat XG LISSERBROEK Inspectierapport De Broekjes (PSZ) Krabbescheerstraat 1 2165XG LISSERBROEK Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 02-02-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Datum inspectie: Datum vaststelling inspectierapport: AN ID

Datum inspectie: Datum vaststelling inspectierapport: AN ID Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - locatie Montessorischool Bergen op Zoom (KDV) Thomas de Rouckstraat 2 4611EC Bergen op Zoom Registratienummer 159235844 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht

Nadere informatie

Inspectierapport 't Klaverviertje (PSZ) Akkerwinde TR 'S-GRAVENDEEL

Inspectierapport 't Klaverviertje (PSZ) Akkerwinde TR 'S-GRAVENDEEL Inspectierapport 't Klaverviertje (PSZ) Akkerwinde 11 3295TR 'S-GRAVENDEEL Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Binnenmaas Datum inspectie: 26-01-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport kinderdagverblijf tijd voor kinderen (KDV) Bremstraat 102A 4711CJ ST. WILLEBRORD Registratienummer

Inspectierapport kinderdagverblijf tijd voor kinderen (KDV) Bremstraat 102A 4711CJ ST. WILLEBRORD Registratienummer Inspectierapport kinderdagverblijf tijd voor kinderen (KDV) Bremstraat 102A 4711CJ ST. WILLEBRORD Registratienummer 129558680 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: RUCPHEN Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Bubbel (KDV) Spant EA TOLBERT Registratienummer

Inspectierapport Bubbel (KDV) Spant EA TOLBERT Registratienummer Inspectierapport Bubbel (KDV) Spant 1 9356EA TOLBERT Registratienummer 421970820 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Leek Datum inspectie: 16-06-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Regenboog (PSZ) Zandbergstraat 1P 8271VG IJSSELMUIDEN

Inspectierapport De Regenboog (PSZ) Zandbergstraat 1P 8271VG IJSSELMUIDEN Inspectierapport De Regenboog (PSZ) Zandbergstraat 1P 8271VG IJSSELMUIDEN Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Kampen Datum inspectie: 15-09-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Yes! Kinderopvang Karnebeekpad (KDV) Van Karnebeekpad CS ZWIJNDRECHT Registratienummer

Inspectierapport Yes! Kinderopvang Karnebeekpad (KDV) Van Karnebeekpad CS ZWIJNDRECHT Registratienummer Inspectierapport Yes! Kinderopvang Karnebeekpad (KDV) Van Karnebeekpad 6 3332CS ZWIJNDRECHT Registratienummer 438880882 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: ZWIJNDRECHT

Nadere informatie

Inspectierapport De Peut (KDV) Singel 28 3311SJ DORDRECHT Registratienummer 209616040

Inspectierapport De Peut (KDV) Singel 28 3311SJ DORDRECHT Registratienummer 209616040 Inspectierapport De Peut (KDV) Singel 28 3311SJ DORDRECHT Registratienummer 209616040 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 22-01-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG Symfonie (KDV) Helper Brink ER Groningen Registratienummer

Inspectierapport SKSG Symfonie (KDV) Helper Brink ER Groningen Registratienummer Inspectierapport SKSG Symfonie (KDV) Helper Brink 50 9722ER Groningen Registratienummer 526747481 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 28-06-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Belle Fleur (KDV) Haagweg 466 4813XG BREDA Registratienummer 215921707

Inspectierapport Belle Fleur (KDV) Haagweg 466 4813XG BREDA Registratienummer 215921707 Inspectierapport Belle Fleur (KDV) Haagweg 466 4813XG BREDA Registratienummer 215921707 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum inspectie: 04-04-2016 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport De Maatjes Kinderopvang obs De Kreek (KDV) Hinkelenoord NC Bergen op Zoom Registratienummer

Inspectierapport De Maatjes Kinderopvang obs De Kreek (KDV) Hinkelenoord NC Bergen op Zoom Registratienummer Inspectierapport De Maatjes Kinderopvang obs De Kreek (KDV) Hinkelenoord 14 4617NC Bergen op Zoom Registratienummer 203618488 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Bergen op Zoom Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - Locatie Burgemeester Blomlaan (KDV) Burgemeester Blomlaan GA BERGEN OP ZOOM Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - Locatie Burgemeester Blomlaan (KDV) Burgemeester Blomlaan GA BERGEN OP ZOOM Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - Locatie Burgemeester Blomlaan (KDV) Burgemeester Blomlaan 2 4624GA BERGEN OP ZOOM Registratienummer 224205444 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 20-05-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Peutercentrum Heiderakkertjes 2 (KDV) Dorpsstraat 49a 4634TN WOENSDRECHT Registratienummer 119386410

Inspectierapport Peutercentrum Heiderakkertjes 2 (KDV) Dorpsstraat 49a 4634TN WOENSDRECHT Registratienummer 119386410 Inspectierapport Peutercentrum Heiderakkertjes 2 (KDV) Dorpsstraat 49a 4634TN WOENSDRECHT Registratienummer 119386410 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Woensdrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport K.D.V. Pinokkio Pr. Irenestraat 7 (KDV) Prinses Irenestraat HH ASSEN Registratienummer

Inspectierapport K.D.V. Pinokkio Pr. Irenestraat 7 (KDV) Prinses Irenestraat HH ASSEN Registratienummer Inspectierapport K.D.V. Pinokkio Pr. Irenestraat 7 (KDV) Prinses Irenestraat 7 9401HH ASSEN Registratienummer 294115286 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 12-05-2015

Nadere informatie

Inspectierapport KDV De Harlekijn (KDV) Hoflaan 39 3956ED LEERSUM Registratienummer 829968040

Inspectierapport KDV De Harlekijn (KDV) Hoflaan 39 3956ED LEERSUM Registratienummer 829968040 Inspectierapport KDV De Harlekijn (KDV) Hoflaan 39 3956ED LEERSUM Registratienummer 829968040 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum inspectie: 16-03-2015

Nadere informatie

Inspectierapport La Luna (KDV) Nieuwstraat GE DELDEN Registratienummer

Inspectierapport La Luna (KDV) Nieuwstraat GE DELDEN Registratienummer Inspectierapport La Luna (KDV) Nieuwstraat 6 7491GE DELDEN Registratienummer 149568721 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hof van Twente Datum inspectie: 20-01-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport MKC Mozaïek (KDV) Nassauweg 94 3314JR DORDRECHT Registratienummer 210173701

Inspectierapport MKC Mozaïek (KDV) Nassauweg 94 3314JR DORDRECHT Registratienummer 210173701 Inspectierapport MKC Mozaïek (KDV) Nassauweg 94 3314JR DORDRECHT Registratienummer 210173701 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 14-04-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek KG DORDRECHT Registratienummer

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek KG DORDRECHT Registratienummer Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Registratienummer 136659330 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 21-11-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Belle Fleur (KDV) Markt CG ETTEN-LEUR Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum Belle Fleur (KDV) Markt CG ETTEN-LEUR Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum Belle Fleur (KDV) Markt 98 4875CG ETTEN-LEUR Registratienummer 202210157 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Etten-Leur Datum inspectie: 06-09-2016

Nadere informatie

Inspectierapport SKOL Speelschool de Bronckhorst (KDV) Bronckhorststraat KW NOORDWIJK ZH Registratienummer

Inspectierapport SKOL Speelschool de Bronckhorst (KDV) Bronckhorststraat KW NOORDWIJK ZH Registratienummer Inspectierapport SKOL Speelschool de Bronckhorst (KDV) Bronckhorststraat 30 2201KW NOORDWIJK ZH Registratienummer 297270874 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Noordwijk Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Muurmeesterstraat (KDV) Muurmeesterstraat EA Zwolle Registratienummer

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Muurmeesterstraat (KDV) Muurmeesterstraat EA Zwolle Registratienummer Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Muurmeesterstraat (KDV) Muurmeesterstraat 27 8043EA Zwolle Registratienummer 153449901 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Speelleergroep Sinne Pieter Feddesstraat (KDV) Pieter Feddesstraat BR LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Speelleergroep Sinne Pieter Feddesstraat (KDV) Pieter Feddesstraat BR LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Speelleergroep Sinne Pieter Feddesstraat (KDV) Pieter Feddesstraat 2 8921 BR LEEUWARDEN Registratienummer 532524652 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport De Hasselbraam (KDV) 't Witzand 4 9463PA EEXT Registratienummer 109683985

Inspectierapport De Hasselbraam (KDV) 't Witzand 4 9463PA EEXT Registratienummer 109683985 Inspectierapport De Hasselbraam (KDV) 't Witzand 4 9463PA EEXT Registratienummer 109683985 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: AA EN HUNZE Datum inspectie: 11-07-2014 Type onderzoek :

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Dubbeldam (KDV) Eikenlaan SC DORDRECHT Registratienummer

Inspectierapport SDK Dubbeldam (KDV) Eikenlaan SC DORDRECHT Registratienummer Inspectierapport SDK Dubbeldam (KDV) Eikenlaan 25 3319SC DORDRECHT Registratienummer 685015634 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 14-04-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Pippeloentje (KDV) Hortensialaan 8D 7101 XA Winterswijk Registratienummer

Inspectierapport Pippeloentje (KDV) Hortensialaan 8D 7101 XA Winterswijk Registratienummer Inspectierapport Pippeloentje (KDV) Hortensialaan 8D 7101 XA Winterswijk Registratienummer 389030594 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Winterswijk Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Het Baken (KDV) J v Oldenbarneveltstr BB Harlingen Registratienummer

Inspectierapport Het Baken (KDV) J v Oldenbarneveltstr BB Harlingen Registratienummer Inspectierapport Het Baken (KDV) J v Oldenbarneveltstr 4 8862 BB Harlingen Registratienummer 203193258 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Harlingen Datum inspectie: 22-03-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - Locatie Burgemeester Blomlaan (KDV) Burgemeester Blomlaan GA Bergen op Zoom Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - Locatie Burgemeester Blomlaan (KDV) Burgemeester Blomlaan GA Bergen op Zoom Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - Locatie Burgemeester Blomlaan (KDV) Burgemeester Blomlaan 2 4624GA Bergen op Zoom Registratienummer 224205444 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Dikkertje Dap (KDV) Veerkensweg CS Oud Gastel Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Dikkertje Dap (KDV) Veerkensweg CS Oud Gastel Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Dikkertje Dap (KDV) Veerkensweg 24 4751CS Oud Gastel Registratienummer 220265173 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Halderberge Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Mirakels (PSZ) Dussenstraat DL Hoofddorp

Inspectierapport Mirakels (PSZ) Dussenstraat DL Hoofddorp Inspectierapport Mirakels (PSZ) Dussenstraat 40 2134DL Hoofddorp Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 29-09-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Het Ganzennest (KDV) Modem MA COEVORDEN Registratienummer

Inspectierapport Het Ganzennest (KDV) Modem MA COEVORDEN Registratienummer Inspectierapport Het Ganzennest (KDV) Modem 23 7741MA COEVORDEN Registratienummer 189529398 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Coevorden Datum inspectie: 16-12-2015 Type onderzoek :

Nadere informatie

Inspectierapport De Heezehummels (PSZ) Chroomweg DD APELDOORN

Inspectierapport De Heezehummels (PSZ) Chroomweg DD APELDOORN Inspectierapport De Heezehummels (PSZ) Chroomweg 4 7335 DD APELDOORN Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum inspectie: 10-11-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport K.D.V. Pinokkio De buitenborg (KDV) Dusselheugte GN Assen Registratienummer

Inspectierapport K.D.V. Pinokkio De buitenborg (KDV) Dusselheugte GN Assen Registratienummer Inspectierapport K.D.V. Pinokkio De buitenborg (KDV) Dusselheugte 18 9403GN Assen Registratienummer 117319703 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 17-10-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Spelevaren (KDV) Rijnweide 16 2235EV VALKENBURG ZH Registratienummer 161914883

Inspectierapport Kindercentrum Spelevaren (KDV) Rijnweide 16 2235EV VALKENBURG ZH Registratienummer 161914883 Inspectierapport Kindercentrum Spelevaren (KDV) Rijnweide 16 2235EV VALKENBURG ZH Registratienummer 161914883 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: KATWIJK Datum inspectie: 13-02-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kajuit (KDV) Havenstraat BE STAMPERSGAT Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kajuit (KDV) Havenstraat BE STAMPERSGAT Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kajuit (KDV) Havenstraat 2 4754BE STAMPERSGAT Registratienummer 612483733 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Halderberge Datum inspectie: 21-06-2016

Nadere informatie

Inspectierapport o.b.s. De Piramide - psz Mini Piramide (PSZ) Duitslandlaan BC Haarlem

Inspectierapport o.b.s. De Piramide - psz Mini Piramide (PSZ) Duitslandlaan BC Haarlem Inspectierapport o.b.s. De Piramide - psz Mini Piramide (PSZ) Duitslandlaan 9 2034BC Haarlem Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlem Datum inspectie: 20-09-2017 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Wandelbos (PSZ) Auteurslaan MA TILBURG

Inspectierapport PSZ Wandelbos (PSZ) Auteurslaan MA TILBURG Inspectierapport PSZ Wandelbos (PSZ) Auteurslaan 9 5044MA TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 31-10-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport K'Nijntje (PSZ) Breemarsweg KA HENGELO OV

Inspectierapport K'Nijntje (PSZ) Breemarsweg KA HENGELO OV Inspectierapport K'Nijntje (PSZ) Breemarsweg 483 7555KA HENGELO OV Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hengelo (O) Datum inspectie: 01-12-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Bachlaan 158 (KDV) Bachlaan HL ZWOLLE Registratienummer

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Bachlaan 158 (KDV) Bachlaan HL ZWOLLE Registratienummer Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Bachlaan 158 (KDV) Bachlaan 158 8031HL ZWOLLE Registratienummer 831721741 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 05-07-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Ikraatje (KDV) Spirea JP DORDRECHT Registratienummer

Inspectierapport Ikraatje (KDV) Spirea JP DORDRECHT Registratienummer Inspectierapport Ikraatje (KDV) Spirea 3 3317JP DORDRECHT Registratienummer 137753391 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 19-01-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530 Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 19-06-2015

Nadere informatie

Inspectierapport 't Vogelnest (PSZ) Henk Lensenlaan ER VOGELENZANG

Inspectierapport 't Vogelnest (PSZ) Henk Lensenlaan ER VOGELENZANG Inspectierapport 't Vogelnest (PSZ) Henk Lensenlaan 1 2114ER VOGELENZANG Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Bloemendaal Datum inspectie: 25-05-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Krullevaar (PSZ) Kinkelenburglaan TL Tiel

Inspectierapport Peuterspeelzaal Krullevaar (PSZ) Kinkelenburglaan TL Tiel Inspectierapport Peuterspeelzaal Krullevaar (PSZ) Kinkelenburglaan 4 4003TL Tiel Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Tiel Datum inspectie: 24-01-2017 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport KOV Hebbes (KDV) Haaksbergerstraat EC Enschede Registratienummer

Inspectierapport KOV Hebbes (KDV) Haaksbergerstraat EC Enschede Registratienummer Inspectierapport KOV Hebbes (KDV) Haaksbergerstraat 236 7513EC Enschede Registratienummer 212849359 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Enschede Datum inspectie: 23-02-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport SKIK Kinderopvang locatie Geesteren (KDV) Kampboerlaan 6 7678VV GEESTEREN OV Registratienummer 158744846

Inspectierapport SKIK Kinderopvang locatie Geesteren (KDV) Kampboerlaan 6 7678VV GEESTEREN OV Registratienummer 158744846 Inspectierapport SKIK Kinderopvang locatie Geesteren (KDV) Kampboerlaan 6 7678VV GEESTEREN OV Registratienummer 158744846 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Tubbergen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf "De Kikkerpoel" (KDV) Walboersweg 7 7615NL HARBRINKHOEK Registratienummer 959638696

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kikkerpoel (KDV) Walboersweg 7 7615NL HARBRINKHOEK Registratienummer 959638696 Inspectierapport Kinderdagverblijf "De Kikkerpoel" (KDV) Walboersweg 7 7615NL HARBRINKHOEK Registratienummer 959638696 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Tubbergen Datum inspectie: 09-06-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Pinkeltje (KDV) Schoolstraat RM Molenschot Registratienummer

Inspectierapport Pinkeltje (KDV) Schoolstraat RM Molenschot Registratienummer Inspectierapport Pinkeltje (KDV) Schoolstraat 5 5124RM Molenschot Registratienummer 223535308 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Gilze en Rijen Datum inspectie: 23-11-2016

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Poortdijk (VVE) (PSZ) Poortdijk BN IJSSELSTEIN UT

Inspectierapport PSZ Poortdijk (VVE) (PSZ) Poortdijk BN IJSSELSTEIN UT Inspectierapport PSZ Poortdijk (VVE) (PSZ) Poortdijk 101 3402BN IJSSELSTEIN UT Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: IJsselstein Datum inspectie: 21-05-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport De Speeldoos (KDV) Voorninklaan AW Winterswijk Registratienummer

Inspectierapport De Speeldoos (KDV) Voorninklaan AW Winterswijk Registratienummer Inspectierapport De Speeldoos (KDV) Voorninklaan 1 7103 AW Winterswijk Registratienummer 305660263 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Winterswijk Datum inspectie: 29-08-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Hasselbraam (PSZ) Waddenweg XL HOOFDDORP

Inspectierapport Hasselbraam (PSZ) Waddenweg XL HOOFDDORP Inspectierapport Hasselbraam (PSZ) Waddenweg 81 2134XL HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 21-01-2016 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Kinderdagverblijf Sapperdeflap (KDV) Hoofdstraat AA UITHUIZERMEEDEN Registratienummer

Inspectierapport Stichting Kinderdagverblijf Sapperdeflap (KDV) Hoofdstraat AA UITHUIZERMEEDEN Registratienummer Inspectierapport Stichting Kinderdagverblijf Sapperdeflap (KDV) Hoofdstraat 1 9982AA UITHUIZERMEEDEN Registratienummer 595180498 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Eemsmond Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Vrijbuiters (PSZ) Vrijburglaan LB OVERVEEN

Inspectierapport De Vrijbuiters (PSZ) Vrijburglaan LB OVERVEEN Inspectierapport De Vrijbuiters (PSZ) Vrijburglaan 27 2051LB OVERVEEN Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Bloemendaal Datum inspectie: 03-11-2017 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Pukkie (KDV) Diepstraat AT ECHT Registratienummer

Inspectierapport KDV Pukkie (KDV) Diepstraat AT ECHT Registratienummer Inspectierapport KDV Pukkie (KDV) Diepstraat 4 6101AT ECHT Registratienummer 214223413 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: ECHT-SUSTEREN Datum inspectie: 26-08-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Dreumesland (KDV) Bosstraat KM DORDRECHT Registratienummer

Inspectierapport Dreumesland (KDV) Bosstraat KM DORDRECHT Registratienummer Inspectierapport Dreumesland (KDV) Bosstraat 1 3317KM DORDRECHT Registratienummer 223529138 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 08-11-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Peutercentrum De Kanjers (KDV) Achterdijkshoorn MK DEN HOORN ZH Registratienummer

Inspectierapport Peutercentrum De Kanjers (KDV) Achterdijkshoorn MK DEN HOORN ZH Registratienummer Inspectierapport Peutercentrum De Kanjers (KDV) Achterdijkshoorn 10 2635MK DEN HOORN ZH Registratienummer 152065246 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Midden-Delfland Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Kleine Wei (KDV) Koningin Wilhelminalaan AA Hardinxveld-Giessendam Registratienummer

Inspectierapport De Kleine Wei (KDV) Koningin Wilhelminalaan AA Hardinxveld-Giessendam Registratienummer Inspectierapport De Kleine Wei (KDV) Koningin Wilhelminalaan 29 3372AA Hardinxveld-Giessendam Registratienummer 230608620 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Hardinxveld-Giessendam

Nadere informatie

Inspectierapport ASKA kc de Roos (KDV) Mr. P.J. Troelstralaan 1A 9402BA Assen Registratienummer

Inspectierapport ASKA kc de Roos (KDV) Mr. P.J. Troelstralaan 1A 9402BA Assen Registratienummer Inspectierapport ASKA kc de Roos (KDV) Mr. P.J. Troelstralaan 1A 9402BA Assen Registratienummer 332609509 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 23-05-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Flinterke (PSZ) Zetveld LM DRACHTEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Flinterke (PSZ) Zetveld LM DRACHTEN Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Flinterke (PSZ) Zetveld 38 9202 LM DRACHTEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 04-03-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport de Speeldoos (PSZ) Nederveen Cappelstraat KN TER APEL

Inspectierapport de Speeldoos (PSZ) Nederveen Cappelstraat KN TER APEL Inspectierapport de Speeldoos (PSZ) Nederveen Cappelstraat 4 9561KN TER APEL Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Vlagtwedde Datum inspectie: 20-04-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport H3O Peuteropvang De Horizon (KDV) Singel HH DORDRECHT Registratienummer

Inspectierapport H3O Peuteropvang De Horizon (KDV) Singel HH DORDRECHT Registratienummer Inspectierapport H3O Peuteropvang De Horizon (KDV) Singel 441 3311HH DORDRECHT Registratienummer 199968226 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Het Esje (KDV) Uitslagsweg LN Hengelo Registratienummer

Inspectierapport Het Esje (KDV) Uitslagsweg LN Hengelo Registratienummer Inspectierapport Het Esje (KDV) Uitslagsweg 47 7556LN Hengelo Registratienummer 288656878 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hengelo (O) Datum inspectie: 12-04-2017 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport BijdeHandjes (PSZ) Rehobothstraat CE KOOTWIJKERBROEK

Inspectierapport BijdeHandjes (PSZ) Rehobothstraat CE KOOTWIJKERBROEK Inspectierapport BijdeHandjes (PSZ) Rehobothstraat 15 3774CE KOOTWIJKERBROEK Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Barneveld Datum inspectie: 31-05-2016

Nadere informatie

Inspectierapport De Hooiberg (PSZ) Aletta Jacobsplantsoen RP VOORSCHOTEN

Inspectierapport De Hooiberg (PSZ) Aletta Jacobsplantsoen RP VOORSCHOTEN Inspectierapport De Hooiberg (PSZ) Aletta Jacobsplantsoen 99 2253RP VOORSCHOTEN Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Voorschoten Datum inspectie: 22-09-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport K.D.V. Pinokkio Pr. Irenestraat 7 (KDV) Prinses Irenestraat HH ASSEN Registratienummer

Inspectierapport K.D.V. Pinokkio Pr. Irenestraat 7 (KDV) Prinses Irenestraat HH ASSEN Registratienummer Inspectierapport K.D.V. Pinokkio Pr. Irenestraat 7 (KDV) Prinses Irenestraat 7 9401HH ASSEN Registratienummer 294115286 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 22-02-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Peuterspeelzaal Bambini (PSZ) IJsseldijk-Noord BN Ouderkerk aan den IJssel

Inspectierapport Stichting Peuterspeelzaal Bambini (PSZ) IJsseldijk-Noord BN Ouderkerk aan den IJssel Inspectierapport Stichting Peuterspeelzaal Bambini (PSZ) IJsseldijk-Noord 209 2935BN Ouderkerk aan den IJssel Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Krimpenerwaard Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Ambacht, Dagopvang Druivengaarde 1 en 3 (KDV) Druivengaarde PK HENDRIK-IDO-AMBACHT Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Ambacht, Dagopvang Druivengaarde 1 en 3 (KDV) Druivengaarde PK HENDRIK-IDO-AMBACHT Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Ambacht, Dagopvang Druivengaarde 1 en 3 (KDV) Druivengaarde 3 3344PK HENDRIK-IDO-AMBACHT Registratienummer 155997075 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Gouwe (KDV) Gouwe CA Zwolle Registratienummer

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Gouwe (KDV) Gouwe CA Zwolle Registratienummer Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Gouwe (KDV) Gouwe 14 8032CA Zwolle Registratienummer 168296548 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 06-12-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Prinsenark (KDV) Prins Hendrikstraat AM ALPHEN AAN DEN RIJN Registratienummer

Inspectierapport Prinsenark (KDV) Prins Hendrikstraat AM ALPHEN AAN DEN RIJN Registratienummer Inspectierapport Prinsenark (KDV) Prins Hendrikstraat 132 2405AM ALPHEN AAN DEN RIJN Registratienummer 191486322 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Alphen aan den Rijn Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Vosje (KDV) Linschotenstraat VD Haarlem Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Vosje (KDV) Linschotenstraat VD Haarlem Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Vosje (KDV) Linschotenstraat 21 2012VD Haarlem Registratienummer 221386294 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlem Datum inspectie: 15-09-2017

Nadere informatie

Inspectierapport 't Akkertje (PSZ) Jan Prinsstraat HL HENGELO OV

Inspectierapport 't Akkertje (PSZ) Jan Prinsstraat HL HENGELO OV Inspectierapport 't Akkertje (PSZ) Jan Prinsstraat 5 7552HL HENGELO OV Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hengelo (O) Datum inspectie: 27-08-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Belle Fleur Teteringen (KDV) Arnold Janssenlaan DK Teteringen Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Belle Fleur Teteringen (KDV) Arnold Janssenlaan DK Teteringen Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Belle Fleur Teteringen (KDV) Arnold Janssenlaan 150 4847DK Teteringen Registratienummer 183148861 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum

Nadere informatie