Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag"

Transcriptie

1 Jaarverslag Dit jaarverslag werd opgemaakt door Michiel Hertegonne

2 Inleiding was een bijzonder jaar voor de N-VA. De verkiezingsoverwinning bracht ons enigszins onverhoopt, in de uitgelezen positie naar het doorvoeren van de gewenste en benodigde hervormingen. De euforie maakte snel plaats voor realisme en besef dat de opdracht om tot een regeerakkoord te komen verre van evident zou zijn gezien de grote verschillen tussen ons programma en dat van de winnaar van de verkiezingen ten zuiden van de taalgrens. Tegelijk vatte het parlementaire jaar opnieuw aan. Eerst en vooral werd ik dankzij de kiezer voorzien van tal van nieuwe en leuke collega-senatoren. Gezien de opstap van mijn vorige medewerker naar de Senaatsfractie betekende dit de opleiding van een nieuwe medewerker. Logischerwijs zette dit een zekere rem op de parlementaire activiteiten. Dit gecombineerd met de onderhandeling zorgde voor een bijzonder intensief maar tegelijk interessant jaar vol nieuwe politieke ervaringen, uitdagingen en realisaties. Beweren dat het parlement tijdens de onderhandelings-impasse stil lag, is de waarheid geweld aandoen. Vandaar dit uitgebreide jaarverslag. Copyright: Guy Goossens

3 Onderhandelingen Op tijd en stond werden we dit jaar opgevorderd om te gaan onderhandelen. De ene samenkomst al concreter dan de andere doch iedere keer nam ik me voor om samen met mijn onderhandelingspartner, sherpa, perfect voorbereid op het appel te verschijnen. Dit hield dus keer op keer een summiere voorbereiding in. Aangezien de methode van onderhandelen verschilde van informateur over verkenners tot formateurs vroeg iedere onderhandelingsronde om zijn specifieke accenten, zijn specifieke nota s, andere invalshoeken en andere geplogenheden. Op dit vlak was dit een bijzonder intensief jaar gezien de geringe bewegingsmogelijkheid die bestond tussen de onderhandelende partijen en de fundamenteel verschillende visies om tot degelijke hervormingen te komen. Tijdens deze onderhandelingsronde merkten we dat het vele parlementaire werk van de voorbije jaren zijn vruchten afwierp. De vele vragen die ik de vorige legislatuur stelde, bezorgden me het nodige cijfermateriaal om besparingen uit te tekenen en te berekenen. Dit cijfermateriaal gecombineerd met contacten in het Vlaamse gezondheidszorgveld zorgden ervoor dat ik degelijk onderbouwde eisen op tafel legde in de hoop een toegespitst gezondheidszorgbeleid te kunnen uitstippelen ten voordele van alle Vlamingen. Met de euforie van de verkiezingsuitslag verdween tijdens het najaar ook geleidelijk de hoopvolle onderhandelingssfeer. Gaandeweg kwamen de ideologische verschillen steeds vaker aan de oppervlakte bij de concrete uitwerking van bepaalde thema s waaronder ook gezondheidszorg. Een eerste concrete poging om tot een duidelijk, en ook voor hen, eerbaar compromis te komen kwam van de hand van Bart De Wever. Op 18/10/2010 stuurde hij zijn nota van de verduidelijker aan de overige partijen. Deze werd na slechts enkele uren afgeschoten door de Franstalige partijen. Het water bleek bijzonder diep. De laatste nota kwam van de hand van Di Rupo was het resultaat van veel oppervlakkige en kortstondige gesprekken. Zo ook voor gezondheidszorg. Na een volledig jaar goede wil en energie te hebben geïnvesteerd om te blijven zoeken naar het zo goed als onverzoenbare, legde Di Rupo een voor Vlaanderen bijzonder karig zelfs negatief werkstuk neer dat geen basis kon zijn voor verdere negociatie. De euforie van het eerste contact had plaatsgemaakt voor het realiteitsgevoel dat de wil tot de broodnodige verandering slechts aan 1 kant van de taalgrens aanwezig bleek te zijn en dan blijkbaar nog niet bij iedereen.

4 Vragen In tegenstelling tot het vorige jaarverslag waar dit onderdeel eigenlijk een evaluatie was van een hele legislatuur beperk ik mij hier tot het jaar Zoals reeds gesteld in de inleiding waren de onderhandelingen, het schrijven en analyseren van nota s, mijn prioriteit gedurende dit jaar. Hierdoor kwam het parlementaire werk op de tweede plaats. Daarenboven groeide mijn vorige medewerker door tot de Senaatsfractie gezien zijn unieke ervaring opgebouwd onder mijn hoede het voorgaande parlementaire jaar. Dit zorgde ervoor dat een nieuwe medewerker ingewerkt moest worden om mijn parlementaire werken te faciliteren. Toch nam ik me voor om ook via deze weg het verschil trachten te maken. Bovenstaande speelt mee dat ik gemiddeld genomen minder vragen stelde als de jaren voorheen. Uiteindelijk eindigde ik dit jaar op 120 vragen. In de Senaat zijn drie soorten vragen mogelijk. Vragen om uitleg die rechtsreeks gesteld worden aan de bevoegde minister in de commissie, schriftelijke vragen die peilen naar een cijfermatige stand van zaken en overzicht van een bepaald beleidsdomein binnen een bepaalde administratie. Tijdens de plenaire zitting bestaat ook de mogelijkheid tot het stellen van mondelinge vragen, deze behandelen meer acute en actuele problemen waarbij dringende behandeling een belangrijke rol speelt. Vragen Vragen om Uitleg Schriftelijke vragen Mondelinge Vragen

5 De Ebbenhouten Spoor Naar jaarlijkse gewoonte reikte ik voor de vierde maal de Ebbenhouten Spoor uit. Dit jaar sleepte Svetlana Bolshakova, derde op het Europees kampioenschap hink-stap-springen, deze prijs in de wacht. Zoals ieder jaar tracht ik via deze prijs een nieuwe Vlaming in de bloemetjes te zetten die in zijn of haar bezigheden uitmuntende prestaties neerzet. Op deze manier willen we positieve voorbeelden van integratie extra in de verf te zetten in de hoop dat deze personen andere nieuwe Vlamingen en Vlamingen inspireren om hetzelfde te bereiken of op zijn minst na te streven. Svetlana past mooi in de rij naast de andere laureaten vanwege haar persoonlijke en professionele capaciteiten. Haar volhardende houding gedurende een carrière gekenmerkt door blessureleed gaf naast andere belangrijke kenmerken de doorslag om haar deze prijs toe te kennen. Vorige winnaars van de Ebbenhouten Spoor waren respectievelijk Gilbert Nyatanyi, Sugar Jackson, Nasser Nadjmi. Svetlana past dan ook perfect in deze lijst. Dossiers Degelijk parlementair werk vraagt tijd om enige kennis van zaken op te bouwen. Het voorbije jaar behandelde ik tal van dossiers. Soms mondde dit uit in een wetsvoorstel en soms in vragen aan de minister met of zonder succes. Hier vindt u een overzicht. Het belangrijkste dossier annex wetsvoorstel dat door zowel Senaat als Kamer goedgekeurd werd, was het wetsvoorstel rond het optrekken van de leeftijd voor bloeddonatie. De vroegere leeftijdsgrens werd wetgevend arbitrair op 65 gelegd. Dit sloot tal van betrouwbare donoren uit. Met de vergrijzing indachtig werd het dan ook dringend tijd deze leeftijdsgrens op te trekken. Dit realiseerde ik via een wetsvoorstel. De nieuwe wetgeving zet de leeftijd op het eind van het 70 ste levensjaar. Dit is mijn eerste gerealiseerde wetsvoorstel.

6 Een tweede belangrijk dossier handelde over het optrekken van het aantal orgaandonoren. In samenwerking met de studiedienst analyseerden we de huidige situatie en wetgeving in België. Het resultaat staat te lezen in het dossier: Strategieën voor meer orgaandonaties. Dit kan u vinden op de N-VA webstek. De bevindingen uit het dossier werden verwerkt tot drie wetsvoorstellen die tot op heden in behandeling zijn in de verenigde commissie Sociale Aangelegenheden en Justitie. Buitenlandse artsen die in België aan zorgverstrekking doen zijn met het openstellen van Europa s grenzen in aantal toegenomen. We kennen een grote instroom aan Roemeense artsen. In mijn ogen is de talenkennis van deze artsen prioritair in het garanderen van goede, kwalitatieve zorgen. Om deze talenkennis in de toekomst te garanderen diende ik met steun van andere partijen een voorstel van resolutie die ondanks de strenge Europese regelgeving in deze toch een taaltest in te stellen wanneer deze artsen zich hier willen vestigen. Het No Fault-fonds werd in april 2010 in het leven geroepen maar tot dusver kampt dit fonds nog steeds met tal van kinderziekten. Zowel op financieel, juridisch als organisatorisch vlak zijn er uitdagingen. Via schriftelijke vragen en vragen om uitleg volgde ik dit dossier nauwgezet op. Enige gelijkenis is te vinden in het op punt staan van het Asbest fonds na tal van vragen om uitleg gesteld gedurende de vorige legislatuur. Net zoals vorige legislatuur bleef ik met argusogen de bloedplaatjes problematiek volgen. De minister ambieerde om tegen begin juli 2010 het toevoegen van het product Intercept verplicht te maken voor alle bloedtransfusiecentra in België. Een vraag om uitleg en het antwoord van de minister hierop maakte reeds duidelijk dat men in het duister tast over de veiligheid van het gebruik van dit product bij bloedtransfusie. Omwille hiervan stelde ze toen de verplichting uit. Dit jaar plande ze alsnog de invoering van de verplichting op het gebruik maar een vraag om uitleg hieromtrent resulteerde in een K.B. dat het verplichte gebruik uitstelt tot Een van de weinige momenten op dezelfde golflengte als minister Onkelinx.

7 Tijdens het begin van het parlementaire jaar bleek er een probleem te bestaan met ingeplante heupprothesen van een bepaalde producent. Via een mondelinge vraag en een vraag om uitleg zette ik druk op de minister om contact op te nemen met de bewuste producent. De mogelijke gevolgen voor de gezondheidszorg en de verantwoordelijkheid van de producent volgde ik verder op en zal ook volgend jaar aandacht krijgen. Een steeds terugkerend dossier is het hadroncentrum. Al ettelijke jaren klaag ik de bouw van dit centrum aan bij de minister. Er zijn genoeg alternatieven voor handen. Daarenboven valt de hoge kostprijs voor de bouw en het onderhoud van een dergelijk centrum niet te rijmen met het geringe medische wetenschappelijke bewijs aangaande het aantal patiënten dat hierdoor geholpen kan worden. De contingentering blijft een bijzonder aandachtspunt Bron: ABC Newsletter voor zowel artsen als kinesisten. Gezien het ontbreken van een toegangsproef in Wallonië schreven er zich dit jaar meer dan 3000 studenten in aan de Franstalige faculteiten geneeskunde. Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voor enerzijds de kwaliteit van de opleiding en anderzijds de betaalbaarheid van de gezondheidszorg op termijn. Volgens bepaalde mensen in de sector van de spoeddiensten zou er een tekort aan spoedartsen zijn. Ik durf dit sterk te betwijfelen. In de eerste plaats is het van belang het oneigenlijk gebruik van spoed tegen te gaan. Dit zou naast de werkdruk een stevige besparing kunnen inhouden voor de gezondheidszorg. Voorts stelde ik geregeld vragen aan de minister in de hoop de BAG-artsen, mits een eventuele herziening van de opleiding, opnieuw in te voeren. Artsen die over een BAG certificaat beschikken, kregen de toelating mee te draaien op spoed. De minister weigert dit alsnog her in te voeren en beperkt daarmee kunstmatig het aantal spoedartsen. Medische huizen zijn huisartspraktijken die op een forfaitaire basis multidisciplinaire gezondheidszorgen verstrekken. Uit een schriftelijke vraag bleek duidelijk dat ook hier weer de taalgrens een zorggrens betekent. In Vlaanderen zijn dergelijk huizen namelijk veel minder in gebruik dan in Wallonië of laat staat Brussel waar hun populariteit ongekende hoogten bereikt. Daarbij komt dat de medische huizen een andere -meer lucratievefinanciering genieten dan de huisartsen die prestatiegebonden werken. Het is van belang hierbij te beseffen dat maar liefst 65% van de huisartsen in Vlaanderen zelfstandig en prestatiegebonden werkt. Hierdoor ontstaat uiteraard een vertekening in de financiering. Diezelfde 65% huisartsen wordt nogmaals gediscrimineerd door de Impulseo- fondsen die de minister vrijmaakt ter ondersteuning van de huisarts. Opnieuw zijn niet alle huisartsen gelijk voor de wet aangezien enkel groepspraktijken in aanmerking komen om van deze voordelen te genieten. Enkel de huisartsen die in een groepspraktijk actief zijn komen in aanmerking voor een toelage uit het Impulseo II fonds. Een vraag om uitleg vorig jaar waarschuwde de minister reeds voor dit discriminerende karakter. Dit draaide uit op een dovemansgesprek. Een advies van de auditeur van de Raad van State en nog een vraag om

8 uitleg dit jaar poogden de minister tot inkeer te doen komen maar wederom zonder succes. De zelfstandige huisartsen blijven in de kou staan zolang de Raad van State het ministrieel besluit niet vernietigt. Wordt uiteraard vervolgd. Palliatieve dagcentra bleven ook in ondergefinancierd. Opnieuw stelde ik dit aan de kaak via een vraag om uitleg. Tegelijk kwam er een vraag naar een euthanasiekliniek. Wij zijn geen voorstander van een centrale euthanisiekliniek maar prefereren een structurele financiering van de palliatieve dagcentra. Los van het federale volg ik ook het Vlaamse Sociaal Beleid op. Naast de Vlaamse Kindpremie houdt dit ook het op poten zetten in van de Vlaamse Hospitalisatieverzekering. Via de Vlaamse Hospitalisatieverzerkering wil ik de opname in het ziekenhuis voor iedere Vlaming betaalbaar houden. Aangezien dit onder de bevoegdheid van de Vlaams minister Jo Vandeurzen valt is het belangrijk dit van nabij op te volgen wil ik hier werkelijk realisaties neerzetten. Copyright: Guy Goossens

9 Factie gezondheidszorg Gezien de versnippering van de beleidsdomeinen die te maken hebben met de gezondheidszorg van de Vlamingen is het niet altijd eenvoudig te zien waar collega s in de andere parlementen mee bezig zijn op vlak van gezondheidszorg. Via het oprichten van de fractie gezondheidszorg trachtte ik alle mandatarissen bezig met dit beleidsdomein bij elkaar te brengen om op een open manier te discussiëren over hangende of nieuwe initiatieven van onze of andere partijen. Een wekelijkse vergadering bracht interessante invalshoeken met zich mee. Orgaandonatie was een eerste dossier dat tot stand kwam in samenwerking met de studiedienst. Dit dossier vond uiteindelijk zijn weg naar het parlement in drie concrete wetsvoorstellen. Een tweede en derde dossier volop in ontwikkeling is Anoniem Bevallen en Draagmoederschap van de hand van senator en gynaecologe Elke Sleurs. Op tijd en stond wordt een update gegeven via de fractie gezondheidszorg aan de andere parlementairen. Nieuwe invalshoeken en ideeën worden gegeven. Dit dossier belooft een bijzonder rijke inhoud te krijgen en passeerde reeds het partijbestuur. Na het omzetten in wetteksten wordt dit een van de prioriteiten voor het volgende parlementaire jaar. Ook de thuisverplegingssector kreeg aandacht via een dossier opgesteld door Manu Beuselinck en diens medewerker. Voornamelijk de zelfstandige thuisverpleging moet gelijke rechten bekomen inzake accreditatie, opleiding enz. Reinilde Van Moer bestudeerde het dossier van de Interculturele Bemiddelaars. Voor dit dossier bleek het parlementsoverschrijdende karakter van de fractie zijn nut te bewijzen aangezien deze problematiek het federale niveau overstijgt en ook ingrepen vereist in het Vlaamse domein.

10 Lokaal 2012 wordt een belangrijk jaar voor N-VA. Gemeentepolitiek is een vak apart en vergt bijzonder veel inspanningen. Voor mij als nieuwe Zwalmenaar betekent dit het opbouwen van een compleet nieuwe afdeling. Tot voor kort vertoefde N-VA Zwalm onder de Zuid-Oost-Vlaamse koepel. Geleidelijk kwam dit op snelheid. Deze inspanningen leidden tot: 2 huis-aan-huis-bladen: Deze werden bedeeld over de 3600 brievenbussen in Zwalm en werden gevuld met interessante artikels met een weerslag op de lokale politiek alsook verslagen en aankondigingen van activiteiten. 2 aperitiefgesprekken: Met deze zondagse bijeenkomsten trachten we een interessante spreker naar t Casino in Dikkele te lokken. In een gezellig en intiem decor krijgt de spreker een vrije tribune om zijn kennis van zaken uit de doeken te doen. Achteraf is er uiteraard plaats voor vragen allerhande. De eerste spreker was Ben Weyts (foto), N-VA ondervoorzitter en kenner van de problematiek in de rand rond Brussel. Als onderhandelaar wist deze het publiek te boeien met een toenmalige stand van zaken. Een tweede aperitiefgesprek vond plaats met Phillippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van het Rode Kruis Vlaanderen. Interessante inzichten werden verstrekt over de werking van het Rode Kruis als organisatie en over het communautaire kantje dat ook in deze organisatie aanwezig is. Tweede Maria-Lichtmiswandeling: Deze activiteit wordt een echte traditie. Net als vorig jaar bereidden we een prachtige wandeling doorheen het landelijke Zwalmse landschap voor. Begin en eindpunt waren net als vorig jaar t Casino in Dikkele. Onderweg werd de innerlijke mens versterkt met een drankje.

11 Het Eetfestijn: Samen met N-VA Zottegem organiseerden we een barbecue ter ere van 11 juli. We mochten maar liefst 450 sympathisanten ontvangen voor een bijzonder lekker maaltijd. Naar goede gewoonte nam Matthias Diependaele de tombola voor zijn rekening. Ik deed mijn ding aan de afwas. Een bijzonder geslaagde activiteit. Enkel hopen op meer zon volgend jaar. Dank aan alle medewerkers.

12 Webstek Sinds vorig jaar staat de webstek volledig op punt. Op dit moment tracht dit een mooi overzicht te geven van al mijn bezigheden. Men vindt er artikels, dossiers, het integrale eerste boek, foto s van de verschillende activiteiten, gestelde vragen, voordrachten, toespraken, wetenschappelijk werk. De webstek telt gemiddeld genomen 150 unieke bezoekers per week. Tevens wil de webstek ook dienst doen als een open forum voor belangrijke spelers in de gezondheidszorg. Zij krijgen vrij spel om hun visie op gezondheidszorg via een column uit de doeken te doen. Tot dusver kwamen volgende klinkende namen aan bod: Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet Vlaanderen Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van het Rode Kruis Vlaanderen Hendrik Verbrugge, oud-cd&v burgemeester Alken en nefroloog in het Sint-Trudo Ziekenhuis Frank Robben, administrateur-generaal bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Geert Verrijken, hoofdredacteur de Specialisten De webstek wordt ook dagelijks geupdate dus zeker de moeite waard een kijkje te nemen als u zich wil verdiepen in het gezondheidszorgbeleid.

13 Wetsvoorstellen Ik diende volgende resoluties en wetsvoorstellen in: Voorstel van resolutie betreffende de exclusieve verkoop van zuigelingenvoeding in de apotheek Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie 8/12/2010 Voorstel van resolutie betreffende een eenvormig medisch attest om het medisch beroepsgeheim te waarborgen en zowel patiënt als de politiediensten correcte en duidelijke informatie te verschaffen inzake de noodzakelijkheid van het gebruik van medicatie en of middelen en hun invloed op het rijgedrag Voorstel van resolutie inzake de administratiekosten van de gezondheidszorg, van administratitis Voorstel van resolutie ter bevordering van een grotere onafhandelijkheid voor de adviserend geneesheer Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 122 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 Wetsvoorstel tot het gebruik van het ehealth-platform voor het registreren van orgaandonatie Wetsvoorstel tot het strafbaar stellen van commerciële orgaanhandel en orgaantoerisme Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat het vrijwilligerswerk van personen met een arbeidsongeschiktheid betreft Voorstel van resolutie over de integratie van de Evaluatiecommissie zwangerschapfsafbreking in het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de leeftijdsgrens voor bloeddonatie Voorstel van resolutie ter bevordering van een multidisciplinair samenwerkingsverband voor patiënten met medisch onverklaarde symptomen (MUS) en functioneel somatische aandoeningen zoals het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie (FM) Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen Voorstel van resolutie tot de erkenning van Zuid-Soedan door België

14 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten Pers Sinds de verkiezingen van 13 juni 2010 werd meer dan 300 keer de pers gehaald. Er werd een onderscheid gemaakt tussen geschreven pers en audiovisuele pers. Geschreven pers In de wetenschap dat Artsenkrant en de Huisarts geen dagbladen zijn maar respectievelijk 2 en 1 maal per week verschijnen is de verschijningsratio in deze vakpers bijzonder hoog. De informatie die ik vergaarde via mijn politieke bezigheden gaven aanleiding tot een bijna wekelijkse publicatie. Deze vakbladen hebben enkel de artsen als doelgroep waardoor dit voor mijn politiek doelpubliek een bijzonder interessant medium is. Bovenstaande cijfers beslaan enkel de publicaties in de papieren versie van deze dagbladen. Gezien de vluchtigheid van het Internet is het bijzonder moeilijk de frequentie van verschijnen op websites in kaart te brengen. Voor de populaire pers zijn de cijfers van het voorbije jaar bemoedigend. Toch dient gezegd dat gezondheidzorg niet het meest mediagenieke onderwerp is waardoor de aandacht soms minimaal is ondanks het belang van het onderwerp. Twee maal werd de voorpagina gehaald. De instroom van Roemeense artsen en de taalproblematiek hieromtrent was goed voor voorpaginanieuws van resp. De Standaard en De Morgen.

15 Audio Visuele Pers Ook in de audiovisuele pers is dezelfde trend terug te vinden als bij de geschreven pers. De vakpers vertoont de meeste interesse in mijn politieke werk. Het gebeurt evenwel vaak dat de pers wordt gehaald via beeldmateriaal of via initiatieven waar naamsvermelding over het hoofd werd gezien.

16 Diversen Zoals u in het persoverzicht kan zien verscheen ik eenmaal in Blokken. Niet als kandidaat maar als antwoord, weliswaar het foutieve antwoord wat leidde tot een grappige situatie. De kandidaat zocht naar Louis Talpe maar eindigde in zijn onderbewustzijn bij Louis Ide. Of dit tot eer en glorie strekt laat ik in het midden maar het is bijzonder aangenaam vast te stellen dat ik rondwaar in het onderbewustzijn van de mensen. Foto VRT Als senator kreeg ik de unieke kans om Vaclav Klaus te ontmoeten. Deze man maakte deel uit van de beleidsmakers die Tsjechië en Slowakije op een fluwelen wijze wisten te scheiden en het juk van het communisme succesvol konden afwerpen. Een kans die ik niet aan mij voorbij kon laten gaan. Copyright: Guy Goossens Het essay: Trouw als eeuwige houvast voor de mens viel in de prijzen in Oostende. Bij een wedstrijd uitgeschreven door het Willemsfonds kwam dit essay als een van de genomineerden uit de bus. Het essay staat integraal te lezen op Als IPU-voorzitter Afrika ontving ik een Burundese delegatie in het parlement. Mede door mijn verleden bij artsen zonder grenzen was het me een bijzonder groot genoegen de delegatie en de specifieke kenmerken van het land en haar beleid nog beter te leren kennen. Copyright: Guy Goossens

17 Naast mijn werk als parlementair en als klinisch bioloog gaf ik over heel Vlaanderen tientallen voordrachten. Deze handelden hoofdzakelijk over de Vlaamse Gezondheidszorg en welke weg we hiermee opgaan en op zouden moeten gaan. Daarnaast waren deze voordrachten ook een uitgelezen kans de onderhandeling extra te duiden. Aan de universiteit Gent mocht ik dan weer een gastcollege geven. Voor een groep psychiaters en gerechtsartsen kreeg ik de mogelijkheid om de interneringsproblematiek te duiden. De inhoud van de lezingen komt hoofdzakelijk uit mijn uitgebreide parlementaire werk maar af en toe gaan deze ook over mijn andere professionele bezigheid namelijk de klinische microbiologie. Wetenschappelijke publicatie: Think Mycology! Naast politicus blijf ik actief klinisch bioloog. Dit om mijn wetenschappelijke kennis up to date te houden en contact te blijven houden met de gezondheidszorgsector. Enkel door erin te staan blijf je beter op de hoogte. Het bewuste artikel werd gepubliceerd in de Clinical Microbiology Newsletter wat me toch bijzonder veel plezier doet. Geboorte Augustine. Naast senator en klinisch bioloog ben ik ook een echtgenoot en vader van drie dochters. Dit jaar mochten we een geweldige dochter verwelkomen die tijdens vele slapeloze nachten de relativiteit van de politieke impasse deed inzien.

Hierboven ziet u de levenslijn van het bestuur in België. Niets werkt nog. Alle vitale organen

Hierboven ziet u de levenslijn van het bestuur in België. Niets werkt nog. Alle vitale organen Geachte collega, Hierboven ziet u de levenslijn van het bestuur in België. Niets werkt nog. Alle vitale organen liggen stil. Ze worden geblokkeerd door een koppig non. De gevolgen voor artsen zijn duidelijk.

Nadere informatie

Louis Ide: 10 jaar politicus, 5 jaar senator

Louis Ide: 10 jaar politicus, 5 jaar senator Louis Ide: 10 jaar politicus, 5 jaar senator Opgemaakt door Kelly Dermul Hier vindt u een overzicht van het politieke en parlementaire werk van Louis Ide gedurende afgelopen jaren. L o u i s I d e H u

Nadere informatie

LOUIS IDE JAARVERSLAG Afgesloten op 10 mei 2010

LOUIS IDE JAARVERSLAG Afgesloten op 10 mei 2010 LOUIS IDE JAARVERSLAG 2009-2010 Afgesloten op 10 mei 2010 1. Vragen Door de val van de regering werden niet alleen de vragen van het jaar 2009-2010 opgenomen in dit werk. Dit onderdeel van het jaarverslag

Nadere informatie

Kinesitherapie Louis Ide

Kinesitherapie Louis Ide Uitgaven kinesitherapie De rode draad in de uitgaven voor kinesitherapie in België is dat er, als men de vergelijking maakt met het aandeel in de bevolking, er meer uitgaven voor kinesitherapie zijn in

Nadere informatie

Netwerken en ziekenhuisbeheerders en artsen

Netwerken en ziekenhuisbeheerders en artsen Netwerken en ziekenhuisbeheerders en artsen Anesthesiaandtheworksof Maggie 19 januari 2019 Dr. Marc Geboers Directeur Algemene Ziekenhuizen Zorgnet-Icuro Agenda 1. Stand van zaken van de klinische ziekenhuisnetwerken

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 57.437/3 van 13 mei 2015 over een voorontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag nr. 187 inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Een geïntegreerd zorgmodel voor abnormale moeheid: Oost-en West Vlaanderen

Een geïntegreerd zorgmodel voor abnormale moeheid: Oost-en West Vlaanderen Een geïntegreerd zorgmodel voor abnormale moeheid: Oost-en West Vlaanderen Rol van de kinesitherapeut D Hooghe Simon Axxon, Physical Therapy in Belgium CVS: Voorstel van proefproject Inleiding: 2009: KCE

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Voorstel voor een reglementering maximale geluidsniveaus muziek Dames en heren, Het is mij een

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED, DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING EN DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN,

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 mei 2014

Nieuwsbrief 9 mei 2014 Katrien Schryvers Aan de bel voor Zorg, Wonen en Kinderen Nieuwsbrief 9 mei 2014 Beste lezer, Mijn nieuwsbrief kreeg een nieuw kleedje, om te onderstrepen dat ik aan de bel trek voor u! Voor wonen, zorg

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 25 juni 2014 Geactualiseerde versie

Nadere informatie

De ontvangst en de voorstelling van de sprekers werd verzorgd door de Voorzitter Geert Meersdom.

De ontvangst en de voorstelling van de sprekers werd verzorgd door de Voorzitter Geert Meersdom. Zaterdag, 25 juni 2016. Ietwat onder de indruk van het statige gebouw komen een vijftigtal mensen het Hof van Liere binnen. Ooit een seminarie is het nu de stadscampus van de universiteit van Antwerpen.

Nadere informatie

VR DOC.0082/1BIS

VR DOC.0082/1BIS VR 2018 0202 DOC.0082/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels tot bepaling van de bedragen

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc 18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

Klinische netwerken: uitdagingen, verantwoordelijkheden en middelen van een ziekenhuismutatie

Klinische netwerken: uitdagingen, verantwoordelijkheden en middelen van een ziekenhuismutatie Klinische netwerken: uitdagingen, verantwoordelijkheden en middelen van een ziekenhuismutatie Jean-Noël Godin, deskundige adviseur voor volksgezondheid VBS-GBS Symposium Het gewijzigde ziekenhuislandschap

Nadere informatie

VR DOC.0432/1

VR DOC.0432/1 VR 2018 0405 DOC.0432/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Definitieve goedkeuring

Nadere informatie

Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de planning van het medisch aanbod

Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de planning van het medisch aanbod Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de planning van het medisch aanbod DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 5,

Nadere informatie

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen.

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Vrijdag 6 juni 2003. Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Sire, Ondergetekenden, burgemeesters uit het arrondissement Halle-Vilvoorde, en de voorzitter en een gedeputeerde van de provincie

Nadere informatie

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 26 mei 2014 Inleiding en belangrijkste

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU BRUSSEL, 09/04/2009

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU BRUSSEL, 09/04/2009 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU BRUSSEL, 09/04/2009 Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen --- NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN- HUISVOORZIENINGEN. ---

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/032 ADVIES NR. 08/03 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GEAGGREGEERDE ANONIEME GEGEVENS

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007 OXO ONDERSTEUNENDE VORMING VOOR OUDERS

JAARVERSLAG 2007 OXO ONDERSTEUNENDE VORMING VOOR OUDERS JAARVERSLAG 7 OXO ONDERSTEUNENDE VORMING VOOR OUDERS Inleiding: Na de oprichting van OXO in 6 is het jaar 7 het eerste volkomen jaar van onze organisatie. We zijn bovenal heel dankbaar dat ook bij het

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 3B (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 2 JULI 2015 REGLEMENT VAN ORDE Voorstel tot wijziging van art. 13, 27, 42, 51, 56, 59, 60, 61 en 62 van het Reglement van

Nadere informatie

betreffende het stemrecht van Vlamingen in het buitenland

betreffende het stemrecht van Vlamingen in het buitenland ingediend op 489 (2015-2016) Nr. 1 30 september 2015 (2015-2016) Voorstel van resolutie van Rik Daems, Marc Hendrickx, Ward Kennes, Güler Turan en Wouter Vanbesien betreffende het stemrecht van Vlamingen

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten stuk ingediend op 2262 (2013-2014) Nr. 1 30 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren

Nadere informatie

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem Vlaams Artsensyndikaat Afd. Oost- en West-Vlaanderen V.Z.W. Burg. Nolfstraat 7-8500 Kortrijk Tel. 056 21 05 08 - Fax. 056 21 52 19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2580 2031 193

Nadere informatie

Inleiding. A. analyse per programma

Inleiding. A. analyse per programma Inleiding De Vlaams-fractie in het Vlaams Parlement heeft een analyse gemaakt van de voornaamste VRT-programma s waarin politici worden uitgenodigd. Tijdens de periode 1-11- 2006 t.e.m. 29-04-2007 werden

Nadere informatie

Louis Ide: jaarverslag

Louis Ide: jaarverslag Louis Ide: jaarverslag 2012-2013 Opgemaakt door Kelly Dermul Hier vindt u een overzicht van het politieke en parlementaire werk van Louis Ide gedurende het afgelopen jaar. L o u i s I d e H u i s d e r

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële goedkeuring van het voorontwerp

Nadere informatie

Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees dus zo concreet mogelijk. DRAFT

Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees dus zo concreet mogelijk. DRAFT Overkop - Huizen voor jongeren in het kader van het Rode Neuzen Fonds Enkele vragen over uw initiatief Geef een titel aan uw initiatief. * Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website,

Nadere informatie

VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN

VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN net ILGEMEEN E3EHEERSCOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30december1992 Brussel, 26 juli 2018 Verslag nr. 2018103 Verslag aan de regering Uitgebracht op eigen initiatief

Nadere informatie

VR DOC.1166/3

VR DOC.1166/3 VR 2012 2311 DOC.1166/3 Van belang is hier het tweede lid van het nieuwe artikel 164. De raden kunnen zelf het bedrag van de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer bepalen tussen 0,15

Nadere informatie

Klinische proeven in buitenland. Tussenkomst ziekteverzekering

Klinische proeven in buitenland. Tussenkomst ziekteverzekering Klinische proeven in buitenland Tussenkomst ziekteverzekering Melanoompunt 15-12-2018 1 Wettelijk kader zorg in België o Verzekeringspakket o Klinische proeven Wettelijk kader zorg in buitenland Melanoompunt

Nadere informatie

PUBLIC. Brusel,7december1999(11.01) (OR.f) RAADVAN DEEUROPESEUNIE 12985/99 LIMITE PV/CONS68 SAN180

PUBLIC. Brusel,7december1999(11.01) (OR.f) RAADVAN DEEUROPESEUNIE 12985/99 LIMITE PV/CONS68 SAN180 ConseilUE RAADVAN DEEUROPESEUNIE Brusel,7december1999(11.01) (OR.f) 12985/99 LIMITE PUBLIC PV/CONS68 SAN180 ONTWERP-NOTULEN Betreft: 2219ezitingvandeRaad(Volksgezondheid),gehoudenteBruselop 18november1999

Nadere informatie

Ga de dialoog aan, Distelmans!

Ga de dialoog aan, Distelmans! Ga de dialoog aan, Distelmans! Dr. An Haekens is hoofdarts Alexianen Zorggroep Tienen. 14 december 2015 1 shares Wim Distelmans Eric de Mildt 1 De voorbije week is er heel wat inkt gevloeid over euthanasie

Nadere informatie

Initiatieven Overheid ten gunste van orgaandonatie

Initiatieven Overheid ten gunste van orgaandonatie Initiatieven Overheid ten gunste van orgaandonatie 9de avondsymposium: orgaandonatie Transplantatiecentrum UZ-Gent 14 november2017 Colenbie Luc FOD Volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.323/3 van 24 november 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het bedrag ter financiering van de creatie van bijkomende

Nadere informatie

Dossier erkenning NGO

Dossier erkenning NGO Dossier erkenning NGO A)Voorstelling van de organisatie : - Naam, afkorting, juridisch statuut, ondernemingsnr., adres van maatschappelijke zetel en indien verschillend van de administratieve diensten

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten stuk ingediend op 2074 (2012-2013) Nr. 1 22 mei 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten, Irina De Knop en Fientje Moerman en de heer Sas van Rouveroij betreffende

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister en sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid

Sectoraal comité van het Rijksregister en sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid Ziekenhuis....... Sectoraal comité van het Rijksregister en sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 BRUSSEL Ref.nr. : Dossier behandeld door :. Tel.:.

Nadere informatie

LOUIS IDE JAARVERSLAG

LOUIS IDE JAARVERSLAG LOUIS IDE JAARVERSLAG 2007-2008 1. Vragen In de Senaat zijn schriftelijke vragen, mondelinge vragen en vragen om uitleg mogelijk. Dit jaar heb ik me vooral bezig gehouden met schriftelijke vragen, zoals

Nadere informatie

Dames en Heren hoogwaardigheidsbekleders, Waarde Collega s, Beste studenten,

Dames en Heren hoogwaardigheidsbekleders, Waarde Collega s, Beste studenten, Dames en Heren hoogwaardigheidsbekleders, Waarde Collega s, Beste studenten, Enige tijd geleden stelde de Vlaamse Regering haar actieplan voor de toekomst voor, VIA genaamd, onder het moto De Vlaming van

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële goedkeuring van het voorontwerp

Nadere informatie

Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004

Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004 Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004 Jo Noppe Afdeling Politologie K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politologie/ Op basis van de verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Belgian Ergonomics Society

Belgian Ergonomics Society Belgian Ergonomics Society Verslag overleg inrichters specialisatie-opleiding ergonomie Datum: 22 mei 2013, 13u30-15u30 Plaats: Brussel, Erasmusgebouw HUB Verslag: Roeland Motmans X Heleen Vandromme KUL

Nadere informatie

Chartervoorstelling van de Vlaamse geneeskundestudenten

Chartervoorstelling van de Vlaamse geneeskundestudenten Chartervoorstelling van de Vlaamse geneeskundestudenten Matthias Claeys (Voorzitter) Joke Kuijk (Vice- Voorzitter) Jonas Brouwers (Secretaris) Miet Vandemaele (Beheer) Brussel 18/11/2015 Inhoud 1. Wie/Wat

Nadere informatie

Hartelijk dank aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voor dit advies over de relatie tussen decentrale overheden en Europa.

Hartelijk dank aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voor dit advies over de relatie tussen decentrale overheden en Europa. Het gesproken woord geldt Speech VNG-voorzitter Jorritsma Rob, 25 november 2013 Hartelijk dank aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voor dit advies over de relatie tussen decentrale overheden en Europa.

Nadere informatie

Advies over betaalde boodschappen van politieke (kandidaat-) mandatarissen

Advies over betaalde boodschappen van politieke (kandidaat-) mandatarissen Advies Sectorraad Media 22 maart 2018 Advies over betaalde boodschappen van politieke (kandidaat-) mandatarissen Inleiding Naar aanleiding van de provinciale en gemeentelijke verkiezingen in oktober 2018

Nadere informatie

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen FOD VOLKSGEZONDHEID, 15 12 2011 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT Advies betreffende

Nadere informatie

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak Werkgroep: Walter Michielsen MOBILITEIT Binnenlands Europese Unie Buiten Europa ELEMENTEN

Nadere informatie

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand vergadering C99 zittingsjaar 2016-2017 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 18 januari 2017 2 Commissievergadering nr. C99 (2016-2017) 18 januari 2017 INHOUD

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN Werk, Economie, Innovatie en Sport NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot het economisch-, wetenschaps-

Nadere informatie

Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales

Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales Het gemeentebestuur van Zaventem heeft een transparant en democratisch systeem dat enerzijds afgevaardigden in intercommunales aanstelt en anderzijds

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

1. Hoeveel zaken zijn op dit moment hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

1. Hoeveel zaken zijn op dit moment hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 206 van RENAAT LANDUYT datum: 3 maart 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Raad voor

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van het Wijzigingsprotocol tot modernisering van het Verdrag

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN C208 IBH7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 29 april 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN Vraag om uitleg van mevrouw Ann De

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 7 maart 2008 inzake

Nadere informatie

Cookie Compliance U PDATE O K TO BER 2014

Cookie Compliance U PDATE O K TO BER 2014 Cookie Compliance UPDATE OKTOBER 2014 Inhoud Hoofdstuk Pagina 1 Inleiding 3 2 Cookies 4 3 Data verzameld met cookies 6 4 Tot slot 7 5 Bijlage: Checklist 8 Cookie Compliance - Update oktober 2014 2 1. Inleiding

Nadere informatie

VR DOC.0161/1

VR DOC.0161/1 VR 2019 0802 DOC.0161/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Kruispuntbank voertuigen A04 Brussel, 29 september 2010 MH/MG/AS ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over HET WETSONTWERP HOUDENDE DE OPRICHTING VAN DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

nr. 218 van WARD KENNES datum: 29 januari 2015 aan HILDE CREVITS Samenwerking Vlaanderen-Nederland - Onderwijs

nr. 218 van WARD KENNES datum: 29 januari 2015 aan HILDE CREVITS Samenwerking Vlaanderen-Nederland - Onderwijs SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 218 van WARD KENNES datum: 29 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Samenwerking Vlaanderen-Nederland - Onderwijs

Nadere informatie

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening.

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. 5 JULI 1994. - Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. BS : 16-09-1994 in voege 16/09/1994 (art. 11) Gewijzigd door: KB BS in voege blz 04/07/2004

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN HET KONINKLIJK VERBOND VAN VREDE- EN POLITIERECHTERS

PERSMEDEDELING VAN HET KONINKLIJK VERBOND VAN VREDE- EN POLITIERECHTERS PERSMEDEDELING VAN HET KONINKLIJK VERBOND VAN VREDE- EN POLITIERECHTERS Aansluitend op zijn persmededeling dd. 24 november 2017, neemt de raad van bestuur van het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters

Nadere informatie

Aanvraag revalidatie buitenland (in te vullen door de verwijzende arts-specialist)

Aanvraag revalidatie buitenland (in te vullen door de verwijzende arts-specialist) Te richten aan de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling van de rechthebbende. 1. Gegevens patiënt Naam en voornaam: INSZ: Postcode en gemeente: 2. Gegevens verwijzende arts 1 Naam + RIZIV-nummer:

Nadere informatie

Infobundel studenten verpleegkunde PAAZ (A-dienst)

Infobundel studenten verpleegkunde PAAZ (A-dienst) Infobundel studenten verpleegkunde PAAZ (A-dienst) 1 1. Inleiding De hoofdverpleegkundige en zijn team heten u van harte welkom op de PAAZ-dienst van het Sint- Andriesziekenhuis Tielt. PAAZ staat voor

Nadere informatie

KLINISCHE STUDIES. in AZ Sint-Lucas

KLINISCHE STUDIES. in AZ Sint-Lucas KLINISCHE STUDIES in AZ Sint-Lucas KLINISCHE STUDIES in AZ Sint-Lucas Overweegt u om, al dan niet op verzoek van uw arts, deel te nemen aan een klinische studie? Het is belangrijk dat u vooraf goed geïnformeerd

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 65.675/3 van 21 maart 2019 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen Krien Hansen dienst beleid Verenigingsraad Natuurpunt Oost Brabant 27 oktober 2017

Gemeenteraadsverkiezingen Krien Hansen dienst beleid Verenigingsraad Natuurpunt Oost Brabant 27 oktober 2017 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Krien Hansen dienst beleid Verenigingsraad Natuurpunt Oost Brabant 27 oktober 2017 Wanneer? Basismemorandum Natuurpunt Biedt inspiratie / kader - voor afdelingen/werkgroepen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Definitieve goedkeuring van het ontwerp

Nadere informatie

Commissie voor de Sociale Aangelegenheden. Handelingen DINSDAG 15 FEBRUARI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING. (Vervolg)

Commissie voor de Sociale Aangelegenheden. Handelingen DINSDAG 15 FEBRUARI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING. (Vervolg) Commissie voor de Sociale Aangelegenheden Handelingen DINSDAG 15 FEBRUARI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING (Vervolg) Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN OONROEREND ERFGOED DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS DE VICEMINISTER-PRESIDENT

Nadere informatie

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Pharma Codex Deel I vol. 2 vii Voor de bijlagen bij de omzendbrieven en de nota s, raadpleeg de website van het

Nadere informatie

zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid

zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid vergadering C169 WEL13 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van 13 maart 2012 2 Commissievergadering nr. C169 WEL13 (2011-2012)

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Impact van de EU op human resources planning in healthcare

Impact van de EU op human resources planning in healthcare Impact van de EU op human resources planning in healthcare Brussel, 10 maart 2007 Rita Baeten Observatoire social européen v.z.w. bevoegdheden EU versus lidstaten Lidstaten Opleiding en onderwijs organisatie

Nadere informatie

VR DOC.0099/1

VR DOC.0099/1 VR 2019 0102 DOC.0099/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Definitieve goedkeuring van het ontwerp van decreet houdende instemming met

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. Federale wetgeving over hemovigilantie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. Federale wetgeving over hemovigilantie 1 Federale wetgeving over hemovigilantie 2 Wettelijk kader Achtereenvolgens komen aan bod : a) - de Europese wetgeving; b) - het onderscheid ziekenhuisbloedbank - bloedinstelling; c) - de Belgische wetgeving.

Nadere informatie

Minimale Psychiatrische Gegevens (M.P.G.) Annulatie

Minimale Psychiatrische Gegevens (M.P.G.) Annulatie Minimale Psychiatrische Gegevens (M.P.G.) - Annulatie door de Raad van State Doc: a091006 Tijdschrift: 91 p. 10 Datum: 21/10/2000 Origine: NR Thema's: Beroepsgeheim Minimale Psychiatrische Gegevens (M.P.G.)

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid

Advies. Voorontwerp van decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid Brussel, 9 november 2005 091105_ Advies Voorontwerp van decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Advies...

Nadere informatie

Het Brussels model van Goed Bestuur

Het Brussels model van Goed Bestuur Het Brussels model van Goed Bestuur Regeling van de bezoldigingen, systeem van transparantie en deontologische regels 28 november 2017 Het Brussels model van het Bestuur Inleiding Nieuwe sterke maatregelen

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

Huisartsen aan het woord

Huisartsen aan het woord Huisartsen aan het woord Xavier Brenez Directeur-generaal Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Bedankt! Mutualités Libres Onafhankelijke Ziekenfondsen Huisartsen aan het woord Xavier Brenez Directeur-generaal

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst OMBUDSDIENST. Ombudspersoon Kim Moors

Huishoudelijk reglement ombudsdienst OMBUDSDIENST. Ombudspersoon Kim Moors Ombudspersoon Kim Moors Dit huishoudelijk reglement is ter inzage beschikbaar aan de onthaalbalie van het ziekenhuis voor de patiënten, de medewerkers van de instelling en iedere belangstellende. Wettelijke

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december.

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december. JAARVERSLAG 2014 1. Plenaire vergaderingen In 2014 kwam de Psychologencommissie vier maal bijeen in een plenaire zitting, met respect voor de per KB bepaalde vereisten in termen van taalgroep- en sectorvertegenwoordiging

Nadere informatie

Uw patiëntendossier en privacy

Uw patiëntendossier en privacy Uw patiëntendossier en privacy UZ Leuven werkt met één centraal dossier per patiënt, over alle specialisaties heen. Dit dossier is volledig elektronisch en bevat gegevens van artsen, verpleegkundigen en

Nadere informatie

Voorstel van resolutie tot verbetering van de situatie Van de chronische zieken. (ingediend door Maggie De Block) TOELICHTING

Voorstel van resolutie tot verbetering van de situatie Van de chronische zieken. (ingediend door Maggie De Block) TOELICHTING Voorstel van resolutie tot verbetering van de situatie Van de chronische zieken (ingediend door Maggie De Block) TOELICHTING Het regeerakkoord wijdt een paragraaf aan de noodzakelijke maatregelen voor

Nadere informatie