TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING d.d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING d.d"

Transcriptie

1 dienst Boekhouding TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING d.d Goedgekeurd in zitting van heden Gent, Namens de deputatie de provinciegriffier de bevoegde gedeputeerde

2 INHOUD Hoofdstuk 1: waarderingsregels 3 Hoofdstuk 2: toelichting van de diverse rubrieken van de balans 5 Inleiding Deel 1: Activa 5 Vaste activa 5 I. Oprichtingskosten 7 II. Immateriële vaste activa 7 III. Materiële vaste activa 7 A. Onroerend patrimonium: terreinen, gebouwen en bossen 7 B. Roerend patrimonium 10 C. Vaste activa in leasing en soortgelijke rechten 12 D. Overige materiële vaste activa 12 E. Niet-bedrijfsmatige vaste activa 12 F. Materiële vaste activa in aanbouw 14 IV. Financiële vaste activa 15 V. Vorderingen op meer dan één jaar 17 Vlottende activa 19 VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 19 VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 20 A. Vorderingen voor belastingen en exploitatie 20 B. Overige vorderingen 21 VIII. Geldbeleggingen 22 IX. Liquide middelen 22 X. Overlopende rekeningen van het actief 24 Deel 2: Passiva 25 Eigen vermogen 25 I. Kapitaal 25 III. Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa 25 IV. Reservefondsen 25 V. Overgedragen resultaten 25 VI. Investeringssubsidies 26 Voorzieningen 28 VII. Voorzieningen voor risico's en kosten 28 A. Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 28 1

3 Schulden 31 VIII. Schulden op meer dan één jaar 31 A. Leningen en schulden ten laste van de provincie 31 B. Overige schulden 32 IX. Schulden op ten hoogste één jaar 32 A. Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen 32 B. Financiële schulden 33 C. Werkingsschulden 33 D. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 34 E. Schulden in verband met beheer van derdengelden 34 F. Diverse schulden 35 X. Overlopende rekeningen van het passief 36 Hoofdstuk 3: niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 38 Hoofdstuk 4: toelichting bij de resultatenrekening 39 Hoofdstuk 5: financiële analyse 46 2

4 Hoofdstuk 1: waarderingsregels De afschrijvings- en waarderingsregels, zoals goedgekeurd door de provincieraad in zitting van 14 november 2001 zijn in principe ongewijzigd en blijven onverkort gelden. Gebeurlijke afwijkingen en/of aanvullingen (bvb. versnelde afschrijvingen, verkorte afschrijvingstermijn) worden hierna opgesomd en steeds gemotiveerd in de tekst bij de desbetreffende algemene rekening. Waardering voorzieningen voor risico's en kosten (hangende geschillen) Een voorziening voor risico's en kosten wordt geboekt in volgende gevallen: bij niet-fiscale geschillen zal tot de boeking van een voorziening worden overgegaan wanneer voldaan wordt aan de volgende voorwaarden - de provincie is verweerder - de vordering lastens de provincie betreft een beduidende som - er bestaat een grote waarschijnlijkheid dat de provincie in het ongelijk gaat gesteld worden of - de provincie is reeds in eerste aanleg in het ongelijk gesteld en er is een beroepsprocedure hangende, waarbij de kans op verlies zeer waarschijnlijk is. Het hoegrootheid van de te boeken voorziening zal door de bevoegde dienst worden bepaald. bij fiscale geschillen zal tot de boeking van een voorziening worden overgegaan, op basis van empirisch onderzoek en op basis van de ervaring uit het verleden: Vb. voor 2010 zijn de gerechtelijke fiscale geschillendossiers hangende voor Rechtbanken en Hoven doorgenomen. Indien alle vorderingen van de belastingplichtigen ontvankelijk en gegrond worden verklaard, bedraagt het bedrag dat maximaal terugbetaald moet worden, 1 miljard euro. Rekening houdend met ervaringen uit het verleden, dat slechts 20% van de beroepen wordt ingewilligd, wordt een terugbetalingsrisico van 20% als realistisch ervaren. Waardering waardevermindering fiscale vorderingen Daar er op balansdatum onzekerheid bestaat over de inning van een aantal fiscale vorderingen, wordt een fractie van de openstaande vorderingen uit de algemene provinciebelastingen overgeboekt naar de algemene rekening dubieuze debiteuren uit APB. Ook hier is de hoegrootheid van de waardevermindering gebaseerd op empirisch onderzoek. Op basis van analyse van de gegevens van de dienst belastingen uit voorgaande jaren (analyses uitgevoerd op de kohieren ontstaan in 1999 en 2000) wordt 20% van de op balansdatum nog openstaande vorderingen mbt in het boekjaar uitvoerbaar verklaarde kohieren overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Versnelde afschrijvingen Per boekhoudkundige aard is een afschrijvingstermijn goedgekeurd door de provincieraad in zitting van 14 november In een aantal gevallen wordt bij het afsluiten van het boekjaar vastgesteld dat de voorziene levensduur/afschrijvingstermijn niet in verhouding staat tot de werkelijke levensduur of tot de waarde van het patrimoniumbestanddeel. In dergelijke gevallen wordt van de voorziene afschrijvingsduur afgeweken door de betrokken patrimoniumgoederen versneld, ineens, af te 3

5 schrijven. Op die manier verdwijnen ze uit het patrimonium en worden ze als kost geboekt in het boekjaar waarin ze werden aangeschaft. Daarnaast worden bepaalde patrimoniumbestanddelen versneld afgeschreven wegens bvb. diefstal, slopen, In 2011 vond net als in 2010 een grondige controle van de inventaris plaats, met als resultaat heel wat buitengebruikstellingen, die opgenomen zijn in een aparte lijst welke aan de provincieraad wordt voorgelegd. Waardering van de voorraden De voorraden van de dienst Aankoop, Transport en Verzending en van de golfshop worden gewaardeerd volgens de FIFO-methode (first in first out). De andere voorraad van de provincie wordt het principe van renewal accounting of ijzeren voorraad toegepast. Goedgekeurd in zitting van heden, DE WAARDERINGSREGELS Gent, Namens de deputatie de provinciegriffier de bevoegde gedeputeerde 4

6 Hoofdstuk 2: toelichting van de diverse rubrieken van de balans Inleiding In deze tekst wordt uitleg gegeven bij de wijzigingen van de diverse rubrieken van de balans dd 31 december Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de balans dd 31 december 2010 worden verklaard. DEEL 1: ACTIVA Vaste activa 5

7 aard omschrijving Beginw aarde Aanschaf Verkopen Overboekingen Eindejaarverr Salderingen Correcties Totaal 100 Plannen en studies, aanschaffingsw aarde , ,67 0,00 0, ,73 0,00 0, , Concessies, octrooien, licenties, softw are, know -how , , ,44 0, ,62 0,00 0, , Landbouw gronden - aanschaf ,33 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0, , Niet bebouw de bouw gronden - aanschaf ,27 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0, , Bebouw de bouw gronden - aanschaf , , ,96 0, ,18 0,00 0, , Industrieterreinen - aanschaf ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Parken, tuinen, sportterrein en natuurgebieden - aanschaf , ,86 0,00 0, ,91 0,00 0, , Gronden voor aanleg w egen en w aterlopen , , ,00 0, ,00 0,00 0, , Administratieve gebouw en - aanschaffingsw aarde , , , , ,99 0,00 0, , Schoolgebouw en - aanschaf , , , , ,74 0,00 0, , Industriële gebouw en - aanschaf ,53 0,00 0, , ,53 0,00 0, , Culturele en sportgebouw en - aanschaf , ,58 0, , ,55 0,00 0, , Hist. Gebouw en en monumenten - aanschaf ,68 0,00 0, , ,48 0,00 0, , Andere gebouw en - aanschaf , , , , ,74 0,00 0, , Gebouw en in erfpacht gegeven ,25 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0, , Wegen - aanschaffingsw aarde ,56 0,00 0, , ,23 0,00 0, , Aanplantingen - aanschaf , ,75 0,00 0, ,04 0,00 0, , Kunstbouw w erken - aanschaffingsw aarde ,73 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0, , Waterlopen en w aterbekkens - aanschaffingsw aarde , ,26 0,00 0, ,11 0,00 0, , Bossen - aanschaffingsw aarde ,26 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0, , Installaties, machines en uitrusting - aanschaf , , , , ,20 0,00 0, , Machines - aanschaffingsw aarde ,54 0,00 0,00 0, ,53 0,00 0, , Uitrusting - aanschaffingsw aarde ,07 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0, , Veestapel - aanschaffingsw aarde 4 400,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Verkeerssignalisatie - aanschaffingsw aarde 9 344,24 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0, , Informaticahardw are - aanschaffingsw aarde , ,99 0,00 0, ,50 0,00 0, , Kantoormeubilair - aanschaffingsw aarde , ,37 0,00 0, ,31 0,00 0, , Kantooruitrusting - aanschaffingsw aarde , ,39 0,00 0, ,99 0,00 0, , Ander meubilair - aanschaffingsw aarde , ,26-145, , ,35 0,00 0, , Fietsen en motorfietsen - aanschaffingsw aarde , ,80 0,00 0, ,25 0,00 0, , Auto's en bestelw agens - aanschaffingsw aarde , , ,75 0, ,25 0,00 0, , Andere voertuigen - aanschaffingsw aarde , ,33 0,00 0, ,94 0,00 0, , Roerend kunstpatrimonium - aanschaffingsw aarde , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Andere roerende activa - aanschaffingsw aarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Terreinen in leasing of soorgelijke rechten ,43 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0, , Gebouw en in leasing - aanschaffingsw aarde ,23 0,00 0, , ,48 0,00 0, , Installaties, machines en uitrusting in leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Heritage onroerend - aanschaffingsw aarde ,53 0,00 0, , ,12 0,00 0, , In bew aring w egens legaat - verw erving 6 197,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Overige niet bedrijfsmatige materiële vaste activa , , ,99 0, ,04 0,00 0, , Patrimoniumgoederen ten voordele van de gemeenten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Terreinen in aanbouw - aanschaffingsw aarde , ,55 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0, Constructies en gebouw en in aanbouw - aanschaffingsw aarde , ,86 0, , ,69 0,00 0, , Wegen in aanbouw - aanschaffingsw aarde , ,60 0, , ,26 0,00 0, , Patrimoniumgoederen in aanbouw ten voordele van de gemeenten , ,09 0, ,23 0,00 0,00 0, , Deelnemingen en aandelen - onderschreven kapitaal , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Deelnemingen in overheidsondernemingen , ,30 0,00 0, ,56 0,00 1, , Borgtochten betaald in contanten ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 Eindtotaal , , ,74 0, ,71 0,00 1, ,20 6

8 I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa 100 PLANNEN EN STUDIES 110 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, SOFTWARE, KNOW-HOW III. Materiële vaste activa (A.R. 22/27) A. ONROEREND PATRIMONIUM: TERREINEN, GEBOUWEN EN BOSSEN (A.R. 22) De gronden of terreinen worden afzonderlijk (gescheiden van de gebouwen, bossen en dergelijke erop) opgenomen in de balans, overeenkomstig artikel 19 van het KB van De terreinen worden niet afgeschreven, de gebouwen erop opgetrokken doorgaans wel, vandaar deze opsplitsing. Op de schattingswaarde en aanschaffingswaarde van terreinen worden geen afschrijvingen geboekt, gelet op de onbeperkte levensduur van deze activa. Waardeverminderingen op gronden zijn wel mogelijk. Buitengewone onderhoudswerken aan terreinen worden afgeschreven op 10 jaar. 201 LANDBOUWGRONDEN (A.R. 2201) 202 NIET-BEBOUWDE BOUWGRONDEN (A.R. 2202) Verkoop van grond aan de heer Eddy Henneuse, voor een bedrag van 332 EUR van het perceel nr. 2D652P met patrimonium nr /148 verkoopprijs 2 131,88, minderwaarde van 1 799,88 geboekt op A.R Verkoop van grond aan de heer Eddy Henneuse, voor een bedrag van 658,13 EUR van het perceel nr. 2D652M deel met patrimonium nr /147 verkoopprijs 4 226,89, minderwaarde van 3 568,76 geboekt op A.R Verkoop van grond aan de heer en mevrouw Vanderhaegen Jean Van Der Moeren Elisabeth, voor een bedrag van 1 308,40 EUR van het perceel nr. 2D652M deel met patrimonium nr /147 verkoopprijs 8 403,29, minderwaarde van 7 094,89 geboekt op A.R BEBOUWDE BOUWGRONDEN (A.R. 2203) Aankoop Kapiteinstraat 53 (grond + pand zie A.R Andere gebouwen) ,00 Verkoop Volderstraat 1, Bank van de Arbeid aan het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf ,63 EUR (meerwaarde geboekt bij verkoop administratief gebouw) Verkoop grond (+huis, zie A.R andere gebouwen) Hilarestraat 250 te Lokeren 7

9 204 INDUSTRIETERREINEN (A.R. 2204) 205 PARKEN, TUINEN, SPORTTERREINEN EN NATUURGEBIEDEN (A.R. 2205) In deze rubriek zitten ook de gronden van de bossen (zowel de opbrengst- als de niet-opbrengstbossen) vervat. De bomen van de opbrengstbossen worden geboekt op algemene rekening 227 (zie verder). 206 GRONDEN VOOR AANLEG VAN WEGEN EN WATERLOPEN (A.R. 2206) Ruiling bedding waterloop met de Gemeente Sint-Gillis-Waas verkoop verlaten bedding aan de gemeente, aankoop nieuwe bedding van de gemeente, opleg door de gemeente van EUR- beslissing Provincieraad vordering geboekt op A.R : EUR; aankoop geboekt op A.R : EUR. 210 ADMINISTRATIEVE GEBOUWEN (A.R. 2210) Verkoop van gebouw Bank van de Arbeid, Volderstraat 1 te Gent, aan het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf ,37 Verkoopprijs grond + gebouw = boekwaarde+meerwaarde = EUR Meerwaarde geboekt op A.R , SCHOOLGEBOUWEN (A.R. 2212) Er werden diverse onderhoudswerken op diverse locaties na voltooiing overgeboekt naar de definitieve aard 'schoolgebouwen groot onderhoud' ,58 Het betreft o.m. de renovatie van de refter in PTI Eeklo ( Eur), het containerpark van het PTI Ninove (52 921,95), zonnepanelen in PTI Zottegem ( Eur), zonnepanelen PCVO Lokeren (37 038,20), zonnepanelen in PTI Eeklo ( Eur), 213 INDUSTRIËLE GEBOUWEN (A.R. 2213) Onder deze rubriek zijn alle gebouwen opgenomen die in verband staan met een industriële of commerciële activiteit, zoals het gebouw waar het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek gevestigd is. Op deze rekening werden bij de opmaak van de beginbalans eveneens de gebouwen geboekt die eigendom zijn van de Provincie en waar een restaurant of cafetaria is gevestigd waarvan de uitbating in concessie is gegeven aan uitbatingsfirma's. Deze opbrengsten uit de diverse concessie worden geboekt op de algemene rekening opbrengsten uit concessie. 214 CULTURELE EN SPORTGEBOUWEN (A.R. 2214) Overboeking van de MVA in aanbouw naar de definitieve aard na oplevering: - erfgoedcentrum Ename ,37 - bijenhal Huysmanshoeve , HISTORISCHE GEBOUWEN EN MONUMENTEN (A.R. 2215) 8

10 De gebouwen die in deze rubriek werden opgenomen, onderscheiden zich van de andere gebouwen van de Provincie door het feit dat ze opgenomen zijn in de lijst van beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen in Oost-Vlaanderen. Het Bisschoppelijk Paleis is eveneens een beschermd monument, doch werd opgenomen onder de niet-bedrijfsmatige vaste activa, daar onze gebruiksrechten beperkt zijn. Een ander beschermd monument, het Huis van de Arbeid, werd opgenomen onder de administratieve gebouwen, omdat de administratieve functie primeert. Scheepswerf Baasrode: een woning is gesloopt, saldering ,63 De restauratie van de Zwalmmolen is overgeboekt naar de definitieve aard: ,30 De restauratie van het dak van het Caermersklooster is eveneens overgeboekt naar de definitieve aard , ANDERE GEBOUWEN (A.R. 2216) Verkoop huis (+ grond, zie A.R bebouwde bouwgronden) Hilarestraat 250 te Lokeren minderwaarde geboekt op AR 66010: ,29 EUR Aankoop huis Kapiteinstraat 53 te Gent: EUR (grond zie A.R ) 217 GEBOUWEN IN ERFPACHT GEGEVEN (A.R. 2217) Bij een erfpachtovereenkomst staat de Provincie Oost-Vlaanderen het genot van de gebouwen voor zeer lange termijn (minimum 27 jaar, maximum 99 jaar) af aan de erfpachtnemer. Deze betaalt daarvoor jaarlijks een vergoeding (of canon) aan de Provincie. De Provincie behoudt gedurende de duur van de erfpachtovereenkomst enkel de naakte eigendom van de gebouwen. Daaruit zou men kunnen besluiten deze gebouwen onder te brengen bij de niet-bedrijfsmatige vaste activa, die gekenmerkt worden door een onvolledigheid aan economische rechten. Bij de Provincie Oost-Vlaanderen wordt ervoor geopteerd de in erfpacht gegeven gebouwen onder de rubriek gebouwen onder te brengen vanwege de afschrijvingsduur die nauwer aansluit bij de realiteit. De in erfpacht gegeven gebouwen zijn: - het gebouw van het Provinciaal Centrum voor de Sierteelt te Destelbergen (aan 3 vzw's, met name Proeftuin voor Bloemisterij, Proeftuin voor Boomkwekerijen en Proeftuin voor Snijbloementeelt), - de Sparrenhove te Nazareth (aan vzw Pedagogisch Centrum Wagenschot), - het Bisschoppelijk Seminarie te Gent (aan Vlerick Leuven Gent Management School) en - de gebouwen Mercator Hogeschool (aan Hogeschool Gent) Gebouwen in erfpacht gegeven, worden ter informatie ook opgenomen in klasse WEGEN De provinciewegen die nog eigendom van de provincie zijn, worden ingedeeld bij de gewestwegen. Het betreft: - N 499 in Maldegem, op grondgebied ex-adegem volledig (± 3,5 km) 9

11 - N 494 in Kruishoutem vanaf de Markt tot grens met Deinze (± 5,15 km) Deze wegen waren bijgevolg op balansdatum nog provinciale eigendom. 244 AANPLANTINGEN (A.R. 2244) 250 KUNSTBOUWWERKEN (A.R. 225) Het is nuttig er nog even aan te herinneren dat deze rubriek geen kunstwerken bevat. Kunnen wel onder deze rubriek worden opgenomen: tunnels, bruggen, andere bouwwerken. 260 WATERLOPEN EN WATERBEKKENS (A.R. 226) 270 BOSSEN (A.R. 227) Aankopen van bossen worden, wat de bomen betreft, op deze algemene rekening geboekt. De gronden waarop de bossen zijn ingeplant, werden opgenomen onder de rubriek parken, tuinen, sportterreinen en begraafplaatsen. B. ROEREND PATRIMONIUM (A.R. 23 EN 24) 302 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 303 MACHINES 304 UITRUSTING Bij de opmaak van de begininventaris werd ervoor geopteerd, in uitbreiding van de wettelijke bepalingen, de installaties, machines en uitrusting in drie aparte rekeningen onder te brengen. De afschrijvingsduur bedraagt 10 jaar voor elke groep. Uit pragmatische overwegingen wordt vanaf 2003 deze onderverdeling niet meer gemaakt. Wie het grootboek of de proef- en saldibalans nakijkt, zal vaststellen dat er op de rekeningen machines en uitrusting toch nog geboekt wordt; het betreft salderingen, afschrijvingen en overboekingen. Eind 2011 werden, net als eind 2010, bij een grondige controle van de boekhoudkundige inventaris een groot aantal roerende goederen gesaldeerd omdat ze niet meer in gebruik waren of niet meer op de dienst aanwezig waren. (zie ook aparte lijst van buitengebruikstellingen) Omruil ASE /2321 (machine PCM), meerwaarde gerealiseerd ,58 EUR (zie 76010); boekwaarde bedroeg 9 982,50 EUR, vordering op Dionex Benelux bedroeg EUR. Ruil machines voor freesmachine (PTI Zottegem) /2573 en 05/302/ (machine, meerwaarde gerealiseerd van 7739,10; vordering op Deta Group van 7 739,10 EUR. Terugname ID-100 Auto Diluter / (machine PCM), meerwaarde gerealiseerd van 2 168,17, vordering op Thermo Fisher Scientific van 8 672,67 EUR. Er werden een aantal oude goederen verkocht: - grote kast 05302/ , meerwaarde + vordering van 257 EUR geboekt op V. Naessens - kleine kast 05302/ , meerwaarde + vordering van 160 EUR geboekt op 10

12 S. Segaert - oude machines 05302/diverse (PTI Eeklo), meerwaarde + vordering van 1 291,20 EUR geboekt op Van Den Heuvel Oude Metalen. 305 VEESTAPEL (A.R. 2305) 308 VERKEERSSIGNALISATIE (A.R. 2308) Eind 2011 werden bij een grondige controle van de boekhoudkundige inventaris een groot aantal roerende goederen gesaldeerd omdat ze niet meer in gebruik waren of niet meer op de dienst aanwezig waren. (zie ook aparte lijst van buitengebruikstellingen) 310 INFORMATICAHARDWARE (A.R. 2310) Wat de afschrijvingsduur van informaticahardware betreft, werd beslist af te wijken van de in bijlage 1 bij het Ministerieel Besluit van bepaalde afschrijvingsduur van 10 jaar. Gezien de beperkte levensduur van informaticahardware en naar analogie met de afschrijvingsduur van informaticasoftware, die 3 jaar bedraagt, werd de afschrijvingsduur op 3 jaar gebracht (cfr. Provincieraadsbesluit van ). Het bedrag van de jaarlijkse afschrijvingen is dus aanzienlijk. Ook op deze algemene rekening werden heel wat salderingen geboekt, nav de controle van de boekhoudkundige inventaris. 400 KANTOORMEUBILAIR (A.R. 2400) Salderingen, zie hoger 402 KANTOORUITRUSTING (A.R. 2402) Salderingen, zie hoger 403 ANDER MEUBILAIR (A.R ) Salderingen, zie hoger 410 FIETSEN EN MOTORFIETSEN (A.R. 2410) 412 AUTO'S EN BESTELWAGENS (A.R. 4121) Overname Volvo S80 (05412/ ): boekwaarde 2 752,75, meerwaarde op 76010: 1 747,25, vordering van geboekt op Automobiel center Gent. Overname Hyunda Tucson (05412/ ): boekwaarde 0, meerwaarde op 76010: 3 500, vordering van geboekt CIAC Toyota. Overname Peugeot Sketch (05412/8-1): boekwaarde 0, meerwaarde 900 op 76010: vordering van 900 geboekt op Autobedrijf De Keukeleire. Overname Renault Kangoo (05412/43-1): boekwaarde 0, meerwaarde op 76010: 1 200, vordering van geboekt op Autobedrijf De Keukeleire. 414 ANDERE VOERTUIGEN (A.R. 2414) Overname Peugeot Boxer (05414/16-1): boekwaarde 0, meerwaarde op 76010: 1 750, vordering geboekt op Steenbeke Garage. 11

13 Verkoop pontonboot ( ): boekwaarde 0, meerwaarde op 76010, vordering geboekt op Aqua Power. 420 ROEREND KUNSTPATRIMONIUM (A.R. 242) Roerend kunstpatrimonium wordt vanzelfsprekend niet afgeschreven. C. VASTE ACTIVA IN LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN In deze rubriek wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende algemene rekeningen: 500 TERREINEN IN LEASING (OF SOORTGELIJKE RECHTEN VAN BEPERKTE DUUR) (A.R. 2500) Het bedrag waarvoor het terrein initieel werd opgenomen in de balans, wordt jaarlijks door het boeken van een afschrijving verminderd a rato van de duur van de looptijd van overeenkomst. Dit bedrag, geïndexeerd dan wel, wordt als erfpacht- of opstalvergoeding betaald aan de eigenaar van het terrein. De Provincie heeft één terrein in erfpacht, nl. een terrein van de Boerekreek te Sint- Laureins met een boekwaarde van EUR. Het terrein is eigendom van de Generale Vrije Polders. Een erfpachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een onroerend goed het gebruik ervan voor een zeer lange termijn (in dit geval 65 jaar) afstaat aan een exploitant (in dit geval de Provincie). Jaarlijks betaalt de Provincie aan de eigenaar een erfpachtvergoeding. Daarnaast heeft de Provincie een recht van opstal op het terrein van het Huis van de Sport te Gent - Zuiderlaan ter waarde van EUR. Het terrein is eigendom van de stad Gent. Een recht van opstal betekent dat de eigenaar van een onroerend goed aan een exploitant, zijnde de Provincie, het recht verleent om op zijn goed gebouwen, werken of aanplantingen aan te brengen. Jaarlijks wordt een opstalvergoeding betaald. De provincie heeft een recht van opstal op een terrein van de Stad Gent, gelegen Bijlokekaai 7B, kadastraal bekend onder Gent 6 afdeling, sectie F, deel van perceel nr. 651 M met een oppervlakte van 760,61 m2 voor een periode van 35 jaar. De akte werd verleden op (beslissing provincieraad ), waarde is nul euro. Dit opstalrecht kadert in het project van het STAM. 501 TERREINEN IN LEASING OF SOORTGELIJKE RECHTEN VAN ONBEPERKTE DUUR (A.R. 2501) 510 GEBOUWEN IN LEASING (A.R. 2510) 520 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING IN LEASING (A.R. 2520) D. OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA (A.R. 261) E. NIET-BEDRIJFSMATIGE VASTE ACTIVA (A.R. 262) 12

14 Onder deze rubriek worden activa opgenomen die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze niet in relatie staan met een bepaalde dienstverlening van de Provincie en dat ze gekenmerkt zijn door een onvolledigheid aan economische rechten. Volheid aan economische rechten betekent dat de Provincie beschikt over het recht op bewaking, onderhoud, gebruik, vervreemding en vernietiging. Van activa die in deze rubriek worden opgenomen is de Provincie wel juridisch de eigenaar, net zoals van de andere actiefbestanddelen opgenomen op de balans. De niet-bedrijfsmatige vaste activa worden onderverdeeld in: 622 HERITAGE ONROEREND (A.R. 2622) Onder deze algemene rekening worden de activa geboekt die onbeperkt bewaard worden wegens culturele, historische en sociale redenen. Deze worden niet gewaardeerd in de beginbalans. Buitengewone onderhoudswerken na datum beginbalans worden gewaardeerd en afgeschreven op 10 jaar. In deze rubriek werd het Bisschoppelijk Paleis opgenomen. Het Bisschoppelijk Paleis werd, in tegenstelling tot de waarderingsregels voor heritage onroerend, wel gewaardeerd. Er is geen impact op de toekomstige resultatenrekeningen aangezien de subrubriek Heritage Onroerend door de blijvende waarde van dergelijke activa niet wordt afgeschreven. Ook de Vlaamse Staak te Lebbeke (oude Oostenrijkse grenspaal in arduin) is in deze rubriek opgenomen. De archeologische site in Ename werd eveneens in deze rubriek ondergebracht, doch is niet gewaardeerd in de beginbalans. De grond van de site is eigendom van dhr. De Boever Louis, die deze grond aan de provincie verkocht op lijfrente. De waarde van de grond werd berekend op basis van de leeftijd van de eigenaar ( 1926). Aangezien de levensverwachting van de eigenaar jaarlijks daalt, wordt de voorziening aangelegd op A.R jaarlijks teruggenomen en wordt de rekening voorzieningen voor ander risico's, besteding en terugneming, gecrediteerd. 624 IN BEWARING WEGENS LEGAAT (A.R. 2624) Onder deze rubriek worden activa geboekt, die in opdracht van een andere eigenaar worden bewaard. Deze activa worden niet afgeschreven. Onder deze rubriek werd de ornithologische collectie Camerman ondergebracht. Het betreft een collectie opgezette vogels, in 1978 geschonken aan Puyenbroeck en sedert 1998 door de Provincie, wegens plaatsgebrek, in permanente bruikleen gegeven aan De Wereld Van Kina (natuurmuseum voor kinderen en jongeren in Gent) (inheemse vogels) en het museum voor Midden-Afrika in Tervuren (exotische vogels). Het is juridisch mogelijk dat de collectie in de toekomst naar het provinciaal domein terugkeert. 625 OVERIGE (A.R. 2625) Onder deze rubriek worden de toegestane investeringssubsidies geboekt indien er geleend wordt voor deze subsidies of indien de ermee gefinancierde investering in de toekomst zou kunnen terechtkomen in het provinciaal patrimonium (wat het geval zou kunnen zijn voor paraprovinciale VZW's). Het saldo van de rekening dd is als volgt samengesteld: 13

15 Boekwaarde op patrimoniumfiche Betoelaagde derde Jaar toekenning - toegekend bedrag Proefcentrum voor de sierteelt 2005: , : , : , : , : , : , : , : , : ,00 Proefcentrum voor de groenteteelt 2008: , : , : , , , , , , , , , , , , ,55 Toerisme Oost-Vlaanderen 2002: , ,00 Vzw Wagenschot 2004: , ,30 Investeringstoelage APB De Gavers 2005: , : , : , : , : , , , , , ,00 Toelage restauratie Sint-Baafskathedraal 2011: ,04 0,00 (afgeschreven) Toelage Waalse Krook 2011: ,00 0,00 (afgeschreven) Deze toelagen, behalve de toelage aan de Sint-Baafskathedraal, worden over 10 jaar afgeschreven. De toelage voor de restauratie van de Sint-Baafskathedraal wordt op één jaar afgeschreven, net als de toelage voor de Waalse Krook (zie A.R uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa). F. MATERIËLE VASTE ACTIVA IN AANBOUW (A.R. 27) Zolang de materiële vaste activa niet bedrijfsklaar zijn, worden ze geactiveerd onder deze rubriek, ongeacht hun aard. Wanneer de activa volledig afgewerkt zijn, en wanneer de dienst boekhouding daarvan wordt op de hoogte gebracht, volgt de overboeking naar de definitieve aard. Het betreft in beginsel projecten waarvan de uitvoeringstermijn één dienstjaar overschrijdt of die op verscheidene rubrieken van de vaste activa betrekking hebben. De materiële vaste activa worden niet afgeschreven zolang ze onder deze rubriek geboekt staan. Volgende rubrieken worden onderscheiden: 700 TERREINEN IN AANBOUW (A.R. 2700) 701 CONSTRUCTIES EN GEBOUWEN IN AANBOUW (A.R. 2701) Zijn o.m. nog in aanbouw op balansdatum (nog niet overgeboekt naar definitieve aard omdat ze nog niet definitief zijn opgeleverd of omdat de dienst boekhouding nog niet op de hoogte is gebracht door de bevoegde dienst): PCVO Wetteren: nieuwbouw ,20 14

16 BUSO Buggenhout: nieuwbouw ,98 Passiefhuis Puyenbroeck ,18 Zijn o.m. overgeboekt naar de definitieve aard Erfgoedcentrum Ename (naar culturele en sportgebouwen) ,37 Restauratie Zwalmmolen (naar historische gebouwen en monumenten) ,30 Restauratie dak Caermersklooster (naar historische gebouwen en monumenten) ,20 PDP campingsanitair , WEGEN IN AANBOUW (A.R. 2702) Er zijn geen provinciewegen meer in aanbouw, gelet op de overdracht van deze materie aan de Vlaamse en lokale overheden. Op deze rekening zijn nog enkele niet opgeleverde wegeniswerken in provinciale domeinen en instellingen geboekt. 704 PATRIMONIUMGOEDEREN IN AANBOUW TEN VOORDELE VAN DE GEMEENTEN (A.R. 2704) Patrimoniumgoederen (bvb. fietspaden) die na oplevering zullen worden overgedragen aan gemeenten, worden op deze algemene rekening geboekt. Na volledige afwerking worden ze overgeboekt naar de algemene rekening patrimoniumgoederen ten voordele van gemeenten (2626) en worden ze op één jaar afgeschreven. Zijn o.m. nog in aanbouw op balansdatum: fietspad lange afstand Melle-Zottegem ,67 fietspad lange afstand Oudenaarde Lotharingenbrug ,89 IV. Financiële vaste activa De financiële vaste activa omvatten de participaties van het provinciebestuur, alsook vorderingen en borgtochten. De waarderingswijze is afhankelijk van de rubriek. Financiële vaste activa behoren tot de monetaire activa en worden niet afgeschreven. 801 DEELNEMINGEN EN AANDELEN (A.R. 2801) Aard van de deelneming of het aandelenpakket Waarde Waarde Nationale Bevrijdingslening 1945, 4% 495,79 495,79 (staatsfonds) Belgische Renten 1 e reeks, 2,5% 1 038, ,67 (staatsfonds) Netwerk Rentevrij cvba , ,00 Waalse Krook cvba , , ,00 0 Totaal deelnemingen , ,46 15

17 Voor wat betreft de Waalse Krook werd in 2010 een bedrag vastgelegd van EUR, ter volstorting van de inbreng van de provincie in de Waalse Krook (dit bedrag is op betaald). 802 DEELNEMINGEN IN OVERHEIDSONDERNEMINGEN (A.R. 2802) Aard van de deelneming of het Waarde Waarde Mutatie aandelenpakket Gemeentelijke Holding , ,56 Sociale Huisvestingsmaatschappijen , , ,11 Kredietmaatschappijen , ,87 Vlaamse Maatschappij voor , ,89 watervoorziening Intercommunale Lemberge , ,00 Intercommunale Blijdorp III , ,00 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij , ,37 Oost-Vlaanderen (POM) S.V. Veneco Gent-Eeklo , ,00 S.V. Land van Aalst (SOLVA) , ,09 S.V. Dender, Durme, Schelde , ,29 S.V. Land van Waas , ,00 De Lijn , , ,19 Intercommunale Vereniging voor , ,83-0,02 Crematoriumbeheer Intercommunale maatschappij , ,88 GASELWEST Intercommunale maatschappij IMEWO , ,74 Intercommunale vereniging INTERGEM , ,90 Verko , ,00 IlvA , ,00 APB De Gavers , ,45 FINGEM 781,19 781,19 Cevi vzw , ,72 totaal , ,20 De kredietmaatschappij cvba Wonen Zelzate incorporeerde het dividend 2010 in het kapitaal, waardoor de participatie van de provincie met 135,11 EUR toeneemt. Verder werd ook ,19 EUR aan kapitaal volstort ter delging van de jaarlijkse annuïteit van De Lijn. De participatie in de IV voor Crematoriumbeheer werd een afrondingsverschil, ontstaan bij de omzetting naar Euro geboekt: -02,02 (A.R werd gedebiteerd). Bij aanvang van het boekjaar 2011 bedroeg de waarde van de participatie van de provincie in de gemeentelijke holding ,56 EUR. Op besliste de raad van bestuur van de GH om tot een geleidelijke vereffening over te gaan. Op heeft de buitengewone algemene vergadering beslist tot de vrijwillige ontbinding van de holding. Er werd tijdens die A.V. tevens een vereffenaar aangesteld. 16

18 De GH heeft meer dan aandelen van Dexia. Het Dexia debacle zadelde de GH op met een zwaar verlies waardoor het eigen vermogen negatief werd. Gemeenten en provincies, waaronder ook de provincie Oost-Vlaanderen, zijn de grootste aandeelhouders van de GH. De verwerking van de vereffening is overeenkomstig de omzendbrief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur dd in de algemene boekhouding 2011 geboekt. Er is voor het volledige bedrag van de participatie, zijnde ,56 EUR een niet gerealiseerde waardevermindering geboekt. De AR werd gedebiteerd, de AR is gecrediteerd. Tevens is een vroeger geboekte meerwaarde teruggenomen : de rekening 'herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa' is gedebiteerd en de rekening 'afschrijvingen en waardeverminderingen op financiële vaste activa' is gecrediteerd voor ,80 EUR. De gerealiseerde minderwaarde op de participatie zal slechts geboekt worden bij de definitieve sluiting van de vereffening, in 2012 of nog later wellicht. 880 BORGTOCHTEN BETAALD IN CONTANTEN (A.R. 2880) Mutatie , , ,77 Er werd een waarborg (kantonnement) gesteld bij deurwaarder De Keyzer nav een vonnis van de Arbeidsrechtbank (ex-personeelslid van de Boerekreek tegen de provincie). De provincie werd in eerste aanleg veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding en ging in beroep tegen deze uitspraak. Er werd in 2010 een voorziening aangelegd ten bedrage van EUR - zie A.R Deze voorziening is in de loop van 2011 aangewend omdat de achterstallige bezoldiging aangerekend is in Het arbeidshof deed op 14 november 2011 immers een definitieve uitspraak in het voordeel van het ex-personeelslid. De financiële afhandeling is nog niet gebeurd, vandaar dat ook de waarborg nog in de boekhouding is opgenomen. V. Vorderingen op meer dan één jaar Alle vorderingen op meer dan één jaar worden tegen nominale waarde opgenomen in de beginbalans. 920 OVERIGE VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR (BV. DOORGEEFBEDRAGEN)(A.R ) , , ,78 Onder deze algemene rekening zijn opgenomen de openstaande vorderingen met betrekking tot de huisvestingsleningen toegestaan aan gezinnen, stand op : ,20 EUR. De gegevens zijn geboekt in Portunus op basis van de informatie ons verstrekt door dienst Welzijn. De huisvestingsleningen worden bijgehouden in een apart softwarepakket. Verder zijn op deze algemene rekening opgenomen: - Achtergestelde lening Blijdorp III: 17

19 Op werd door de provincieraad beslist om aan de dienstverlenende vereniging Blijdorp III een achtergestelde lening toe te staan van EUR. Deze werd toegestaan voor de termijn die overeenkomt met de bestaansduur van de vereniging, eventueel verlengbaar door de Provincieraad. Op de lening is geen intrest verschuldigd. - Overbruggingskrediet aan de Provinciale Brandweerschool: Dit krediet loopt tot de Provinciale Brandweerschool premies krijgt voor haar nieuwbouw van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De beslissing omtrent dit overbruggingskrediet werd genomen in de provincieraadszitting van 15 december Een deel van het krediet, EUR, werd overgeboekt naar een vordering op korte termijn (zie A.R ), zodat de lange termijn vordering momenteel EUR bedraagt. - Cofinancieringsproject Gentse Kanaalzone: In zitting van 19 april 2006 verleende de provincieraad zijn goedkeuring aan het leveren van een bijdrage, als prefinanciering, voor een bedrag van EUR, aan het PROVAG-Project Langerbruggestraat (PROVAG = Projectvereniging voor aanvullend grondbeleid). Het bedrag werd in 2007 uitbetaald. 921 OVERIGE VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR - OFP PENSIOENFONDS (A.R ) , , ,31 "Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen" is opgericht om haar medewerking te verlenen aan alle reglementaire voorzieningen van de bij het pensioenstelsel aangesloten personeelsleden van de Provincie. Het bedrag van de reserves gevormd door het Pensioenfonds, wordt opgenomen als vordering op meer dan een jaar vermits deze reserves integraal bestemd zijn voor de uitbetaling van de pensioenen van het provinciepersoneel. Artikel 9 van de beheersovereenkomst tussen het Pensioenfonds en de Provincie stelt: "De door de Provincie aan het pensioenfonds betaalde bijdragen zijn onherroepelijk bestemd voor de verzekering van het ter beschikking stellen van gelden voor de uitbetaling van de statutaire rustpensioenen." De waarde van deze vordering is ook terug te vinden bij de voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke rechten (A.R ). Initieel is het pensioenfonds opgericht onder de vorm van een vzw. Deze vzw is op 23 december 2008 omgevormd tot een OFP (organisme voor de financiering van pensioenen). Deze algemene rekening werd gecrediteerd teneinde de afgenomen boekwaarde van de portefeuille aan te passen aan de werkelijke waarde (minderwaarde van 2,4 mln.). De algemene rekening werd voor hetzelfde bedrag gecrediteerd. De minderwaarde is te wijten aan gedaalde beurskoersen. 922 OVERIGE VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR - WAARBORGFONDS ETHIAS IMV HUISVESTINGSLENINGEN (A.R ) , ,74-855,55 18

20 Sedert 21 september 1984 is de provincie aangesloten bij het door Ethias opgerichte Waarborgfonds om de leningen te dekken die zij krachtens het provinciaal reglement van 11 oktober 1983 toekent voor het kopen, oprichten of saneren van woningen door particulieren. Ingevolge deze overeenkomst wordt bij elke uitbetaling van een nieuwe lening een fractie van het bedrag rechtstreeks aan Ethias betaald en ondergebracht in een zogenaamd Waarborgfonds. In geval de leningnemer in gebreke blijft met zijn aflossingen, betaalt het Waarborgfonds het niet afgeloste deel van de lening terug aan de provincie. In de overeenkomst met het Waarborgfonds staat bovendien dat, in geval van opzegging door de provincie of in geval van stopzetting van deze leningen nadat het kapitaal en de intresten zijn terugbetaald, het resterend saldo aan de provincie zal uitbetaald worden. Het bedrag van het provinciaal aandeel wordt in principe jaarlijks geactualiseerd. Er werd een minderwaarde geboekt op het Waarborgfonds Huisvestingsleningen, ,93 EUR - zie A.R Reden: het Waarborgfonds wordt verminderd met het bedrag van niet-afbetaalde leningen, waarvoor het Waarborgfonds tussenkomt. A.R is gedebiteerd. (Mocht er van dat bedrag toch nog een deel kunnen gerecupereerd worden, dan wordt de rekening gecrediteerd en de rekening gedebiteerd.) Er werd een meerwaarde geboekt op het Waarborgfonds Huisvestingsleningen, ,90 EUR - zie A.R Reden: in de loop van het jaar wordt er aan het Waarborgfonds betaald, ten gevolge van het afsluiten van nieuwe leningen. Voor elke toegestane lening betaalt de provincie immers een deel rechtstreeks aan Ethias. A.R is gecrediteerd. Daarnaast wordt de algemene rekening gedebiteerd ten belope van de intresten op het waarborgfonds: 3 893,48 EUR, de rekening wordt gecrediteerd. Vlottende activa VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering (A.R. 3) Voor de voorraad van de provinciale administratie wordt het principe van een "ijzeren voorraad" of "renewal accounting" gehanteerd. Dit impliceert dat deze activa als een vaste waarde op de balans worden geplaatst. In plaats van de activa telkens te doen stijgen of dalen door het boeken van voorraadwijzigingen, worden ze voor een vast bedrag geactiveerd, zonder correcties ten tijde van de eindejaarsverrichtingen. Deze mogelijkheid is voor de Provincies voorzien ingevolge art. 22 MB in uitvoering van art. 18 & 21 1 van het KB omdat de Provincie over heel wat goederen beschikt, die op een constante wijze een bepaalde ondersteuning bieden. Vanaf 2007 is er binnen de provincie een centrale aankoopdienst opgericht, die ook een eigen voorraad kantoorbenodigdheden, klein kantoormateriaal, onderhoudsproducten, heeft. Deze voorraad wordt bijgehouden in het softwarepakket IANUS van Cipal. De voorraad wordt gewaardeerd volgens de FIFO-methode. Jaarlijks wordt de voorraad geteld en worden de passende voorraadwijzigingen geboekt. 19

21 Voorraden grondstoffen (A.R ) , ,95 0,00 Het betreft hoofdzakelijk voorraden aan voedingswaren, dranken en kantoormateriaal bij de diensten. Voorraden DATV (A.R ) , , ,33 De voorraad van de dienst Aankoop Transport en Verzending bedraagt volgens de gegevens uit IANUS, ,32 EUR op Dit blijkt uit de voorraadlijst afgeleverd door het diensthoofd van de DATV. De rekening voorraadwijziging handelsgoederen - werd gecrediteerd voor 5 204,33 EUR, zijnde het bedrag van de voorraadtoename. Voorraden Golf Puyenbroeck (A.R ) 5 467, , ,54 De voorraad van Golf Puyenbroeck bedraagt volgens de stocklijst door het diensthoofd van de dienst, 5 467,69 EUR op afgeleverd. De rekening voorraadwijziging handelsgoederen - werd gedebiteerd voor 4 429,54 EUR, zijnde het bedrag van de voorraaddaling. VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar (A.R. 40/41) A. VORDERINGEN VOOR BELASTINGEN EN EXPLOITATIE VORDERINGEN BETREFFENDE FACTUREN (A.R ) , , ,78 Het betreft op nog openstaande facturen aan klanten, provinciale scholen, eigen diensten en provinciebedrijven i.v.m. verhuur van het auditorium, drukwerk, levering van maaltijden, kantoorbenodigdheden e.d. ALGEMENE PROVINCIEBELASTING (A.R ) , , ,19 Daar er op balansdatum onzekerheid bestaat over de inning van een aantal vorderingen, wordt een fractie van de openstaande vorderingen uit de algemene provinciebelastingen overgeboekt naar de algemene rekening dubieuze debiteuren uit APB. Op basis van analyse van de gegevens van de dienst belastingen uit voorgaande jaren (analyses uitgevoerd op de kohieren ontstaan in 1999 en 2000) werd 20% van de op nog openstaande vorderingen ( ,70 EUR) m.b.t. in 2011 uitvoerbaar verklaarde kohieren overgeboekt naar dubieuze debiteuren. De volgende boeking werd uitgevoerd: Dubieuze debiteuren - voorziening ,70 EUR 20

22 @ Debiteuren APB (-) ,70 EUR Waardeverminderingen op vorderingen APB , Geboekte waardeverminderingen APB ,70 EUR Bij het begin van het boekjaar 2012 worden net de omgekeerde boekingen verricht. ONROERENDE VOORHEFFING (A.R ) , , ,23 Het betreft hoofdzakelijk openstaande vorderingen op de Vlaamse Belastingdienst i.v.m. opcentiemen op de onroerende voorheffing. VORDERINGEN BETREFFENDE DE WERKING (A.R ) , , ,16 Het betreft diverse openstaande vorderingen. De daling is te wijten aan het feit dat op een aantal aanzienlijke vorderingen openstonden, nav de verkoop van een aantal onroerende goederen. Deze vorderingen zijn in de loop van 2011 geïnd. B. OVERIGE VORDERINGEN VORDERINGEN OP DIVERSE INSTELLINGEN (A.R ) 5 088, , ,26 Het betreft vorderingen ingevolge rentesubsidies op het nationaal waarborgfonds voor schoolgebouwen. VORDERINGEN BETREFFENDE INVESTERINGSSUBSIDIES (A.R ) , , ,11 Dit zijn openstaande vorderingen betreffende in 2011 en voorgaande jaren toegekende investeringssubsidies. Redenen daling: een aantal oude openstaande investeringssubsidies zijn in 2011 oninbaar verklaard: in totaal voor EUR. Een aantal in voorgaande jaren geboekte investeringssubsidies is geïnd in 2011: EUR. OVERIGE VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR (A.R ) , ,00 0,00 Het betreft de terugvordering van de Provinciale Brandweerschool van de aflossing van het kapitaal van de door de provincie aangegane lening. (zie ook A.R ) TE ONTVANGEN WERKINGSSUBSIDIES (A.R ) , , ,43 21

23 Voor detailinformatie wordt verwezen naar de lijst openstaande vorderingen als bijlage bij de jaarrekening. TE INNEN OPBRENGSTEN BIJZONDER ONTVANGERS (A.R ) 4 935, ,54-399,81 Op deze rekening worden een aantal openstaande vorderingen overgenomen uit de boekhouding van de bijzonder ontvangers. DIVERSE OVERIGE VORDERINGEN (A.R ) , , ,75 De sterke daling is grotendeels te verklaren doordat er in 2011 geen leningen gegund zijn (zie ook A.R leningen en schulden ten laste van de provincie). In het verleden werden de nieuwe leningen vaak aan het einde van het boekjaar gegund, en werd er op dat moment een vordering op de financiële instelling geboekt, die op balansdatum nog openstond. TERUGBETALINGEN LENINGEN PARTICULIEREN (A.R ) , , ,83 Op deze algemene rekening worden de openstaande vorderingen i.v.m. de sociale huisvestingsleningen, die op korte termijn vervallen, geboekt. VOORUITBETAALDE WEDDEN DECEMBER-JANUARI (A.R ) , , ,16 De wedden van de statutaire personeelsleden voor januari 2012 werden reeds uitbetaald aan het einde van de maand december 2011.Deze uitgave kan budgettair pas in 2012 worden vastgelegd en aangerekend. Daarom wordt in de algemene boekhouding de algemene rekening (vooruitbetaalde wedden december-januari) gedebiteerd en de financiële rekening gecrediteerd. Bij begin van het volgend boekjaar wordt de rekening dan gecrediteerd en wordt de kostenrekening gedebiteerd (parallel met de aanrekening in de budgettaire boekhouding). VIII. Geldbeleggingen (A.R. 511 & 513) Art. 31 van het KB van 2 juni 1999 stelt dat de beschikbare provinciegelden slechts bij financiële instellingen erkend door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen belegd mogen worden via plaatsingen waarbij minstens het kapitaal gewaarborgd is. Schatkistcertificaten en thesauriebewijzen overheden Collectieve beleggingsrekening Triodos Spaarrekening rekening rekening Classic Fortis spaarrekening Belfius Treasury+ Special Van Landschot Effectenrekening VDK comfortrekening TOTAAL IX. Liquide middelen (A.R. 54/58) ,00 EUR ,00 EUR ,59 EUR ,00 EUR 715,22 EUR 0,00 EUR ,02 EUR ,25 EUR ,00 EUR ,08 EUR 22

24 FINANCIËLE REKENINGEN (A.R. 55) Opgenomen zijn de saldi op 31 december 2011 van volgende rekeningen: 1. Zicht- en spaarrekeningen Belfius R/C De Post R/C BNP Paribas Fortis R/C VDK girorekening APB R/C Uitleendienst R/C Golf Puyenbroeck R/C Aanvullende provinciale leningen R/C Coupons (obligatielening 1936) BNP Paribas - spaarrekening De Post - spaarrekening TOTAAL ,33 EUR 6 404,45 EUR 1 370,21 EUR 100,00 EUR ,13 EUR ,74 EUR ,00 EUR 202,83 EUR 1 286,76 EUR ,00 EUR ,84 EUR ,29 EUR 2. Provisiehouders (in kas en op rekening provisiehouder) PV directie Economie, Landbouw en Platteland, Europese en Internationale Samenwerking: De Pauw Hedwig PV directie Economie, Landbouw en Platteland, Europese en Internationale Samenwerking: De Steur Peter PV directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking: Blondeel William PV departement Logistiek: Secelle Martine PV domein Puyenbroeck: Willems Dirk PV IVA egov: Deckers Jan PV dienst ICT: Fostier Paul PV Griffie: Haegens Martine PV directie Leefmilieu: De Wannemacker Günther TOTAAL 128,31 EUR 1 495,20 EUR 1 435,83 EUR 640,00 EUR 1 157,48 EUR 0,00 EUR 506,67 EUR 0,00 EUR 143,12 EUR 5 506,61 EUR KAS (A.R. 57) Kassen: Kasrekenplichtigen, aangesteld in uitvoering van art 159 PD Sportcentrum Puyenbroeck - Van Cauwenberghe 8 594,10 EUR Anneke Het Leen - Dirk Haek 51,50 EUR Dienst Communicatie - Verhoene Isabellle 105,95 EUR Domein Puyenbroeck - Galle Sofie 2 095,75 EUR Kas tekort (diefstal) 1 100,00 EUR Directie Leefmilieu excl. PNEC - Vandenbroecke Ann 11,67 EUR Molenmuseum - Van Den Branden Walter 81,44 EUR Uitleendienst Gent - Vanmaele Frederic ,59 EUR Uitleendienst Geraardsbergen - Vanmaele Frederic 2 979,26 EUR Uitleendienst Sint-Niklaas - Vanmaele Frederic 4 740,97 EUR Golf Puyenbroeck - De Sterck Stephan 3 137,50 EUR Sportcentrum Boerekreek - Van de Velde Philippe 1 184,75 EUR TOTAAL ,48 EUR 1 Tussen 21 en 24 juli 2009 werd in Puyenbroeck een som van 100 EUR ontvreemd. De deputatie heeft het tekort vastgesteld. In afwachting van de afhandeling van de tekortenprocedure door het Rekenhof, wordt die som op een aparte rekening geboekt. 23