Jaargong 75 - juln zie verder pagina 9. Ji. f.. het. allemaal een sleutel hebben van de voonaadka-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargong 75 - juln zie verder pagina 9. Ji. f.. het. allemaal een sleutel hebben van de voonaadka-"

Transcriptie

1 Jrgong 75 - juln 7999 VO Met de nieuwe Postli, gt rond. HRR en, over de prijs om de tenslolte tot lhoewel de ten worden. Dt moet liteit zijn. HRR koopt vn deel met bijgebouwen. De HRR in bruikleen (grtis) vn de Gemeente Den Hg.Wijondernemen nog pogingen om deze ook in eigendom te verkrijgen. Er zl op korte termijn een buitengewone lgemene ledenvergdering uitgeschreven moeten worden om toestemming voor de nkoop vn de leden te vrgen en te krijgen. Alsdn zl het volledige openheid vn zken geven en de plnnen presenteren. Hgue Royl Ten is (weer) een groot geweest. Hels ws ik zelf (weer) in buitenlnd. De orgnistie hd op een forse groei vn het deelnemerstl gehoopt. Dt is er ditjr niet uitgekomen. Wrschijnlijk door het extreem mooie weer de dgen ervoor wren de plnnen voor de zondg, de wedstrijddg, door de fiuezigen l gemkt en dt ws kennelijk niet hrdlopen. Jmmer, wnt het evenement verdient een forse groei. Orgnistorisch ws het een topjr. Een geoliede mchine zonder hpering. Onze eigen Hgse Cournt ws m.i. bevngen door de niet nwezige hitte, wnt de verslggeving ws dun zonder enige foto. Dt moet toch nders kunnen en m.i. ook moetenl Al met l, zo heb ik mij uitgebreid lten voorlichten, een goed evenement wr iedereen zeer tevreden over ws. De zeer omvngrijke (in ntl)jubileumcommissie is hrd n het werk. Het progrm is ntrekkelijk. 15 jr HRR zl op 25 september.s. de revue psseren. De komende tijd komt er meer informtie nr buiten. Vn mijn knt lvst een oproep: lt onsjubileum een knller zijn. Wij stn bekend om onze swingende feesten. Dt kn lleen ls iedereen komt. s 15 jr HRR niet een perfecte reden? Ton Vermolen, voonitter &wkiïleunn' HO,f ROAD NFO ln deze Hot Rod lnfo rubriek wil het Het bestuur zl een cdeubon overhndigen bestuur jullie grg op de hoogte gn voor nschf mteril. houden vn besluiten die genomen zijn in 4 Angezien het onduidelijk is welke mensen de fgelopen bestuursvergderingen. Tenminste, eenml per mnd komt het mer, wordt besloten dt Jelle het slot zl ver- lleml een sleutel hebben vn de voondk- bestuur bijeen. Echter niet ltijd vinden vngen en de sleutel n de brcommissie overhndigt. hesluiten plts,'soíns wordt op een onderwerp wt lnger gebroed. Het kn dus 5 Op bsis vn de begroting vn de jubileumcommissie voor het lustrumfeest gt we weinig te melden hebhen. het de fgelopen 2 vergderingen: 1 Gijs Kievith is vnwege medische redenen gestopt met mssge. Het bestuur wil hem hrtelijk bednken en een cdeu overhndigen. 2 Voor de ccommodtiecommissie zullen diverse mensen gevrgd gn worden. Ton zl met deskundigen om tfel gn zitten om de concept overeenkomst met de gemeente grondig door te nemen. 3 Conditio heeft hr eerste lustrum op pril. Perfect geregeld! Met FreshVision is het drgen vn contctlenzen perfect geregeld. Voor een vst bedrg krijg je elk jr, elke mnd of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een compleet vloeistoffenpkket, zodt je nooit meer zonder zit. Bovendien zijn lle controles inbegrepen. Zo blijven je ogen (en je lenzen!) in topconditie. ez ö '.t it.'r,t i;'r/ JU'/JJé Wil je meer weten? FngSU We nemen grg de tijd MStOtrt voor je. contactlenslan EEN FRSSE KJK OP CONTACTLENZEN f.. Ji. 4.o bestuur kkoord met een bijdrge vn / 2.500,= plus kosten genodigden en verzendkosten miling. zie verder pgin 9 11 mei1999 Het bestuur gt in principe kkoord met de orgnistie Terry Fox. Meer info volgt. 2 Voor de brcommissie zl een mcropsje geregeld worden. Ee rctuolge n de hestu u rcverg deri n gen : 23 juni, 6 juli (beleidspln voor de vereniging + TC-pln) en 27 juli. THOMSONLAAN H2 DEN HAAG TEL.: Finnciering vn het nieuwe clubhuis Het nieuwe clubhuis kn voor een groot deel uit eigen middelen gefinncierd worden en er zl met een schuin oog nr de Club vn 100 worden. verstrekt Golf Duineen lening met een lge Er blijft echter een gt en extern ingevu ld moeten wor- dt den d.m.v. een hypotheek of iets dergelijks. Om dit bedrg zo lg mogelijk te houden is het pln prticipties uit te geven voor f 500,- en / 1000,-, gegrndeerd terug te betlen n 10 jren met een ntrekkelijke rente op een pr prticipties. Ton Toet en Mrcel den Dulk hdden liquide middelen en hebben een groot clubhrt en stelde onmiddellijk een bedrg vn / 500,- ter beschikking voor prticiptie nr. 1. lnmiddels zijn er meer dn 10 toezeggingen voor / 500,- of / 1000,- binnen. Ton Vermolen Voorzitter 15 JARG JUBLEUM HRR getrcht een bijdrge te storten op de giro- of bnkrekening vn de vereniging. Velen vn u hebben bericht ontvngen dt het geld niet kon worden gestrl. Dit bliikt hels geen fout onzerzijds te zijn, met de bnken. fues vn de penningmeester is in verbnd met de vn het penningmeesterin het Bestuur. Ed Biersteker is schp gestopt en Frnk Soonieus is nu de nieuwe penningmeester. Vndr dt het dres vn de penningmeester ook is vernderd. Voor de dres vn cdeu VSB Frnk Soonieus Ln vn Eik en Duinen GT DEN HAAG Wrj zijn uiterrd reuze blij met uw bijdrge. Alvst hrtelijk dnk. lvrnens de j u bi leu mcom m iss ie WW-N -$'

2 W PAGNA 2 Zorg en Zekerheid circuit Hor Rolo Rrvrsru DE LOPERSKNE Vn eind september 1998Um eind pril1999 hebben *n groot ntlrodrunnen mxgedn methet4e Zorg en Zekerheid circuit Dit circuit bestt uit een zeventl wedstrijden in Leiden en omgeving. le kunt kiezen voor de korte (5 km), midden (10 km) of lnge ktnd (15, 20 of 21,1 kn). lndien ie miniml 4 vn de 7 wedstrijden heht gelopen, clssificeer ie je voor het eindklssement. le krijgt evenvxl punten per wedstrtjd ls je klssering en vn de 4 wedstrijden metde hoogste notertng wordthet gemiddelde bepld en op bsis vn dt gemiddelde wordt het eindklssement opgemkt. Dit kecr ws er gecn prt KMAU-klssement op de lnge ktnd, mr is er wel een indeling gemktvoor deveternen per 5 jr voor de lnge fstnd. De volgende wedstrijden mken deel uit vn het circuit:. 3 Oktober Stndsbnk cross - een cross dwrs door de historische binnenstd vn kiden, over de trppen vn het stdhuis en over de Burcht.. Ter Specke loop - een snel prcows lngs bos en (kle) bollenvelden in Lisse. Oliebollenloop - een bochtig prcours door het leidse Hout. SpoÍeon Oostdmloop - de zwrste loop vn het circuit door de duinen bij Knuijk. Voonchotenloop - snel prcours, mede doordt de fstnd iets te kort ws op de 5 en 10 km. Brssemloop - frie loop lngs de Brssem. Omloop vn Noordwijkerhout - snel prcours, mr hels voor de 5 en 10 geen ronde mr een keerpunt. deze lopen niet loewel in de nste omgeving vn F Den Hg wren. wren The Hgue Rodrunners rowet kwliutief ls kwnfitief goed vertegenwffigd. Met nme de groep vn Ed Zijl en de wedstrijdgroep wren trouwe deelnemers. Opvllend is dt de me$te Rodrunners kozen voor de koíe fstnd en dt er bijn geen meedeed met de lnge fstnd. Mogelijk ws het prijzengeld een motivtie, wnt v00r de winnrs lg per wedstnjd een bedrg vn 50 tot 150 gulden te wchten vn het Dit dient n de finish. Menig Rodrunner heeft zijn inschrijfgeld ruimschoots terugverdiend. Hoewel ik dr hels niet bij hoorde, heb ik toch bijn lle wedstrijden meegedn om zo hoog mogelijk in het circuit te eindigen. Alle lopen wren goed georgniseerd en verkeersvrij (bij twee wedstrijden op een enkele uto n). Wr ik het meeste over te spreken ben is de uitslgverwerking; 's morgens gelopen en 's middgs stn de uitslgen en tussenstnden l op internet. Het is jmmer dt het presttieklssement vn The Hgue Rodrunners niet zo ntrekkelijk is ls het 7.org en Zekerheid circuit (de geldprijzen buiten beschouwing gelten), omdt je dn gemotiveerd wordt om met zijn llen nr beplde wedsrijden te gn. Hels knje niet kiezen voor een fstnd en zijn de korte fstnden beperkt tot de time-trils. 7n kil een triner, die gecht wordt te helpen bij de time-nils en lleen korte wedstnjden wil lopen nooit hoog eindigen in het presttieklssement. Verder ontbreeh epn ctuele tussenstnd. De 5e sdrtie vn het Zorg en Zekerheid circuit begint 26 september 1999 met de Sdsbnkcross door lriden. k hoop dt dn nog meer Rodrunners met het circuit zullen meedoen. Guus Zijdenbos De resultten vn de Rodrunners vn de 4e editie zdn: Plts Nm Theo Timmermns FAZijl Avrm den Heyer Hns Eikenr PeterFlemming Jose Willemse Mrgriet Hoekstr Bem Krns Sylvi Kuiper Joke Zrjdenbos Mrijke Schtteleijn Conie Toet neke Gillet Hellen den Dulk, Herenstrt 45, 2681 BD Afstnd Genid N 51, , A.75 redctionele íukken komen Het "twerdre" kniegewddtt is het gewricht vn de kniuchijf tu opzichte vn hetknkben n devoorzijde vn het bovenbeen. Dit gevricht wordt belrt bij stek-buigbeweingen en bezorgt de hrdloper reelntig blusuru door het strekken vn de knie tijdens de het en door de gcleekeffi dool*rfuweing tiidens de lnding. De bovenbeenspiercn n de voozijde vn het been kunnen de knie strekken doordfde strekpees n het scheenbeen vsthecht. Door de grote trekspnning vn deze pees en het feit dt de pees ovu het kniegewichtloopt, buchernd hetlichm zich door niddel vn en grootsesnben: de kniesóiif. Fliihet sreklen vn de hxe gludt het krkbeen n de ch l{,lr1* vn de knieschiji over het krkbeen vn her thvenbern. De knieschijf herft een zekere hefboomwerking, wrdoor het heffen vn de knie wordt vereenvoudigd. De hlsting vn de gewrichtsvlkken kn groot zijn. Voorl br1 hurkzit en een hoog lichmsgewicht kn de krkbeenbelsting oplopen tot drieml het lichmsgewicht. Het is dn ook met verwonderlijk dt knkbeenbeschdi$ngen, stldfrrijkingen en functievernderingen vn de knieschijf tot chronische klch ten kunnen lijden. De kichten bestn uit prln bij het buigen en strekken vn de knie, gelocliseerd rond en onder de knieschijf. De knie zwelt niet en is niet instbiel. Voorl trplopen, hurkzrt, 28 Judy Zhndvliet Mnie Kn-Broere 4 Jn Groot 19 Ed Bienteker 2l Guus Zijdenbos 3l Peter Groen 95 Jos de Grf 103 RodiDruif 104 Piet Zndvliet 26 RonnekeBorsboom 32 Mq vn Westervoort 35 AnoukBkker Mid&n fietsen en utonjden is prlnlijk. De knieschijf krkt fon bij kweging, mr dit komt ook regelmtig voor bij mensen zonder klchten. Grote, dynmische belsting vn de knieschijf door hrdlopen, met grote pssen op een hrde ondergrond met gerin ge schokdemping in de loopschoen ofhrdlopen in heuvelchtig gebied, kunnen de klchten verergeren. De p1n neemt toe tijdens inspnning en blijft vk lnge tijd n het sprten nwezig. Voorl trplopen en lngdurig met gebogen knieën zitten is initnt, evenls fretsen met een gr00t verzet. De pijn is meestl diffi:us rond de kmeschrjf-rnd voelbr. De pijnklchten wisselen sterk en soms heeft men weken geen lst. Er zijn veel fcto ren in en rond het kniegewricht die tot dezc klchten kunnen leiden. Nst em vl op de knie kn em fuijkende bouw vn de kruesclujf of een hoge gekntelde stnd vn de knieschijf debet n drt prólem zijn. Rond de knieschijf hvindt zich een netwerk vn kpsels en bnden die br1 bui$ng het stuk bot met krkbeen op h plek houdt. Soms is de oozk vn de klchten het stug en strk zijn vn het nenrerk n de buitenzijde vn de knieschijf, wrdoor brj buiging de knieschijf nr buiten wordt getrokken en drdoor niet meer soepl in het normle gewdchtvlk loopt. De bovenbeenspieren spelen een belngrijke rol bij het goed functioneren vn knie en knieschijf. Vermindering vn de krcht vn deze spieren hihvloeden de blns in de krie. Voorl de spier n de binnen-voozijde vn het bovenbeen is hier gevoelg voor. Zwkte vn deze spier leidt bij kniebuigen tot een verpltsing vn de knieschijf nr buiten. Bij veel soorten gewdchtsletsel is er zwkte vn deze spier, die de eindsfekking vn de knie vezorgd, nwezig. h komen knieschijíklchten veelvuldig voor n e n kpsel-, bnd- of meniscusletsel met restverschijnselen, zols zwelling of mstbi. liteit. Overprontie vn de voet leidt ook tot deze klchten. Het veroozh het nr binnen drien vn het scheenbeen, zodt de kniepersnherhting en drdoor ook het kmeschrjfgewricht verdrid wordt ten opzichte vn het minder meedriende bovenbeen. De lmieschijfklchten wisselen pr penoon qu klchten vk n ienlrjk. Soms vermindert de pijn zdnig dt de sprter weer lngere tijd zonder pijn kn [inen. Triningsnpssingen zols minder intensief lopn, met een kleinere ps op een nietheuvelchtige, zchte ondergrond, zijn mkkelijk toepsbr. Dt geldt ook voor schoenconecties, eventueel met spoísteunzc len, en voor leefirgels. Drmee bdoel ik mtregelen die in het dgelijke leven toepsbr jn en een goede en goedkop oplossing betekenen ter ontlsting vn het krkbeen vn de knieschijf. Denk hieór1 n:. het vermijden vn het zitten met gebogen knie, onder ndere door het nr chteren pltsen vn de utostoel;. bij fietsen het verhogen vn de zdelstnd, een lichter vezet en het vermijden vn kou rond de knie bij koele wrnderige omstndigheden; Bij een vezwkking vn de spierfrmctie vn de bovenbeenspieren is intensieve tnining vn deze spier, voorl vn de binnenste kop, vn groot belng. Het heffen vn het been net gestrekte knie, het nspnnen vn de knieschrjf en het oefenen vn de eindsnekking (met een kussentje onder de knie) zijn goede methoden. Deze rining dient, bmnen de initiegíens, progres sief (met toenemend gewicht) te worden uitgevoerd. Tpe wordt met wisselend succes toegepst. Hielbij kunnen verschillende tpe{echnieken uitgevoerd worden om de kruesc}ujfdruk te verminderen. Het nleggen vn een tpe*íookje net ondu de knieschrjf kn het hwegen vn de knieschijf vernde ren. De McConnell tpe techniek z0rg sínen met sperifieke sprukrchtoefonrngen ervoor dt de lmieschijf blijvend nr bin nenhweeg. Ook specifieke mobilistieterlmieken door een fsiothuput kunnen de hieschijf nr binnen bewegen, mr ltrjd in conr bintie met pe en spierkrchtoefeningen. Alleen brj zetr emstige klchten, wrbrj spoítbeoefening meestl reeds jren niet meer mogelijk is, kn een oprtieve ingeep helpen. Men trcht dn stndflryijkingen vn de knie schijf te conigeren of het hkbeen te herstellen vi het brlsch ven vn het krkbeen of het opboren vn het botweefsel onder het krkbeen. Meestl komt het gelukkrg niet zo ver en blijft de sprter steken in de beginfse vn wisselend optredende pr.yn klchten. Dnnisvn den Berg FysiothuputHRR Boekbinderij Hudéjo/Vn der Nt B.V. Anmeten en OD,bouwen vn o',. Anmeten en vn Krel Roosstrt BH Den Hg Telefoon: Telefx: [o of Shimno fir Vn Herwerden AG. telefoon.: of

3 llor Ronn Rrvutu PAGNA 3 Jn Ruigrok, triner bii Conditio 1 Op een dinsdgmorgen n de trining vertelt ln het een en nder over zijn chtergrond ls tleet en triner. Conditio ws n het vertrek vn Hrm Hendriks op zoek nr een nieuwe triner. Jn vn der Roest wist dt de tletiekvereniging Te Werue opgehouden ws te bestn. De trimfdeling vn deze vereniging werd geleid door Jn Ruigrok. Hijwerd benderd en n een eerste kennismking is tn Ruigrok sinds 1 februri jl. triner bij Conditio. bestond het sporten uitsluitend uit voetbl- en. Mr n een ntl blessures kwm hij er bij toevl chter dt hrdlopen een goed ltemtief ws en erg leuk om te doen. Dit begin ws in Jn werd lid bij VenLTC (tegenwoordig Hg Atletiek ). N een ntl jren trining krijgen, vond Jn het tijd worden om trining te geven. Er werden vele cursussen gevolgd. Uiteindelijk bleef Jn twlf jr bij Hg Atletiek en is nu lweer vier jr bij Leiden Atletiek. Op de vrg wt Jn belngrijk vindt in een trining ntwoordt hij:'loopscholing'. Zeker voor 'ouderen' (de mensen vn Conditio zijn wel jong, mr niet piep) is het belngrijk om een goede looptechniek te trinen om blessures zoveel mogelijk te voorkomen. En spelenderwijs wordt je er ook sneller vn. Elke trining wordt vn tevoren terdege voorbereid en is dn ook zeer fwisselend. Zelf trunt Jn elke dg volgens een vst en fwisselend schem. Een pr vn zijn nsprekende prestties zijn o.. dt hij vijf ml de Hrlemmermeerronde heeft gelopen (61 km, snelste tijd ws 4u.33). De hlve mrthon vn Etten-Leur liep hij drie keer, wrvn hij één keer eerste werd in de veternen klsse. n 1998 werd hij Nederlnds kmpioen op de 15 km en dit jr 3e (in 1u.08). Jn's fvoriete fstnd is de mrthon. Tot nu toe heeft hij er ongeveer honderd gelopen! Zijn snelste liep hij in de Vy'estlnd mrthon in 2u.50. o Augustus 2 Time Tril: Oktober?? HRR: ALV nir Gerrd Buytelr Nel de Konink Pulien Rijke Trix Leemns N ielr\r\re Summer Bech leclen Jcqueline Elders Mx vn Herpen Joop Vissers Mx Nierstrsz o,lll is hrdlopen. Behlve bij trint hij drie ml per week een presttiegerichte tleten bij Leiden en één ml per week een groep huisvrouwen. Deze verscheidenheid vn groepen te trinen, vindt Jn heel boeiend. De tleten uit Leiden worden 'streng' ngepkt, er moet tenslotte gepresteerd worden. Dr zijn leuke trucjes voor te verzinnen. De huisvrouwen die Jn sinds een tijdje trint, konden nog geen honderd meter hrdlopen. Nu lopen zij l een Coopertest! En bij Conditio? Dr is het gewoon erg gezellig. (Nog) geen schem's, mr er zijn fntieke lopers bij. Er is een ntl dt l kn zeggen dt ze een mrthon gelopen hebben! Vorig jr vierde Jn zijn 65e verjrdg. Met een smoes werd hij nr Leiden getrnsporteerd wr hem een grote verrssing wchtte. Zijn schoonzoon hd een 'Jn RuigrokJoop' (10 km) georgniseerd. Hn Kulker loste het strtschot en met zijn vijf kleinkinderen liep Jn eerst een ereronde op de tletiekbn. Er wren totl 123 tleten die de l0 km uitliepen. Toch heeft Jn nog tijd voor ndere hobby's. Zo blljrt hij nog drie keer in de week en leest hij heel grg. Zljn grote uitdging voor het jr 2000 is Nederlnds kmpioen worden op de mrthon die in Etten-Leur zl worden gehouden. Nel vn Ameide-vn Frncesco Pisni Edwin C/ssens lngeborg Krukkert Dolly Meijnster Hns de Niet Frns Erwich H.AGU{,,]..,,'..,, t$#.r,rd Bl Zijn fntisme in het hrdlopen is eigenlijk ps op ltere leeftijd gekomen. Anvnkelijk Renée vn der Roest o Wilt u q) o kerd n rl eerl t, nish? de KOK Assurntiën kn u vn dienst zijn op het gebied vn: 7 Hypotheken; Z Pensioenen (individueel of collectief); Z Finncil Plnning; F Employee en personl benefits; F Bedrijfssprregelingen; F Verzekeringen vn onroerend goed. nlichtingen: John Agterof KOK AssuRANTrËN Het fundnnent c)n uw zekerheid! KOK Assurntiën B.V. Westblk 196 Postbus 4ro 3ooo AK Rotterdm Tet. (oro) 4ol Fx (oro) E-mil: lnternet: nv 1O O1 o o o oo tid

4 ffi PAGNA 4 N HRR quète is onder de leden een gehouden om de belngstelling te peilen voor triningstedtnische zken en voor specifieke ctiviteiten ls thembijeenkomsten. De enquéte werd uitgedeeld op de triningsvonden. Verheugend is het grote ntl mensen (118) dt de moeite heeft genomen om de enquëte in te leveren. Hels ws echter ieb meer dn de helft vn de formulieren heleml ingevuld. Toch levert de enquëte een scht n informtie op die ik jullie niet wil onthouden. Hoe wrheidsgetrouw de enquète is ingevuld blijk uit het ntwoord op de vrg nr de plb in de loopgroep. Zo loopt de helft vn de leden in het midden, een l«wrt looptvoorn en een kwrt loopt chtern. Kn niet beter of nders zou ik zeggen. Nog een frppnt detil is dt iemnd ngeeft 40 wedstrijden dn weltrimlopen in 1997 te hebben gelopen. Het is niette geloven mr dit betekent bijn elke wer.,k een wedstrijd voor deze fntieke tleet. Of zou elke trining een wedstrijd zijn? De enquëte is noniem dus het hoe en wrom is niette chterhlen. Een zeer belngrijk gegeven uit de enquëte is dt hoe mobiel loperc ook zijn, de mobiliteit tussen loopgroepen zeer gering is. Rond de 85% wil niet doorctromen nr een ndere loopgroep. Men heeft het dus klrbliikelijk zeer nr de zin in de loopgroep, hetgeen een goed teken is voor de triner die tenslotte de triningen geeft en de sfeer in de loopgroep. De negtieve knt hierun is dt lopers in de'eigen" loopgroep blijven meelopen, terwijl ze eigenlijk in een hogere of een lgere groep zouden moeten gn lopen. Het lopen in een te lge loopgroep leidttot chterblijvende prestties bij de mogelijkheden, het lopen in te hoge loopgroep kn leiden tot blessures. Voor specifieke ctiviteiten ls een fmiliedg met kinderen blijkt weinig belngstelling, voor feestvonden drentegen wel. ln tegenstelling tot de fmiliedg is de belngstelling voor feestvonden een bevestiging vn de feiten. Voor them bijeenkomsten over bijv. sport en voeding, sportkleding en triningsspecten is de interesse zeer groot. Afhnkelijk vn het them heeft 70 tot 80% rnteresse. Nog overweldigender is de interesse om zich te begeven onder de snelle mnnen en vrouwen vi sportcli nics met befmde tleten. SLOOPHAMERS TRT LBLOKKEil AS BESTr/ERWJDERilGSPR Hor Ronu Rrvrrw 1v d 4 seiz.oerr '99/'oO ln het vorige clubbld hehben jullie iets kunnen lezen over het fgelopen 1 v d 4 seizoen en omdt er toch nogl wt leden zijn die niet op de hoogte zijn vn de "splregels" vn het circuit, leg ik die grg nog een keer uit. v d 4 circuit bestt uit een serie stt. Er wordt gestreden in verschillende keer een l0 km. wedstrijd die ctegorieën nl: mnnen senioren/ vetergeorgniseerd wordt door nenl/ veternen 2 en veternen 3 en bij de tletiekverenigingen uit de dmes in dmes senioren /dmes veternen. regio, dit zijn AV 40 en de Koplopers uit Delft, Sprt, Hg Atletiek, Duizigt Runners en The Hgue Rod Runners uit Den Hg. Het zijn ltijd goed bezochte wedstrijden over exct l0 km met een goed prcours. Door miniml n drie vn deze wedstrijden deel te nemen doe je mee in het individuele eindklssement. Doe je lle vier de wedstrijden mee, dt wordt je slechtste resultt geschrpt. De punten die je met elke loop kunt verdienen zijn pltsingspunten, dus ls je l4e wordt, krijg je 14 punten. Degenen met de minste punten is dus winnr. N elke wedstrijd proberen we zo snel mogelijk de uitslgenlijst en de tussenstnd in orde te mken en op het prikbord te hngen zodt je precies kn zien hoe je ervoor Je geboortejr is beslissend voor de ctegorie wrin je meedoet, mr je kn gedurende het circuit niet meer vn ctegorie wisselen. Dus l je in december vetern wordt, doe je vnf de eerste wedstrijd l mee ls vetern. Wordt je in jnuri 40 en heb je l een wedstrijd meegedn ls senior, blijf je de rest vn het seizoen meedoen ls senior. Nog even voor lle duidelijkheid, dmes worden vetern op hun 35e, heren op hun 40e vet.l, bij 50jr vet.2, en bij 60jr vet. 3. Dn is er ntuurlijk nog het clubklssement, wr lle vier de lopen voor meetellen. De pltsingspunten vn een ntl lopers per ctegorie (dit is ftrnkelijk vn het ntl deelnemers) worden drvoor bij elkr opgeteld en is de vereniging met de minste punten dus de winnr Voor het komende seizoen is er een sponsor gevonden die per wedstrijd wt nturprijzen beschikbr stelt, die verloot worden onder de deelnemers. Als tegenpresttie verbinden we de komende 2 jr zijn nm n het circuit, zodt het nu dus heet: RUN2DAYlVD4CRCUT Dtum wedstrijden 12 september 1999 Koplopers in Delft 24 oktober 1999 Hgtletiek 12 december 1999 Hgue Rod Runners 8 mrt 2000 Sprt Ntuurlijk is er ook nog het Hgse Crosscircuit, wr Peter vn Leeuwen in het volgende Clubbld wt over zl veíellen. k kn wel lvst melden dt de eerste wedstrijd drvn weer de Clingendelcross is die gehouden wordt op zondg 7 november Hermn vn der Stijl TERRY FO)( RUN 0URNÉE TERRY FO)( zondg, 12 september 1999 Terry Fox, student en groot sportliefhebber uit Brits-Columbi, werd op 1 8-jrige leeftijd geconfronteerd met botknker. Zijn rechterbeen moest boven zijn knie worden fgezet en hij kreeg een kunstbeen. Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis werd Terry diep gerkt door het leed vn ndere jeugdige knkerptiënten. Hij besloot $ 1 miljoen te weruen voor knkeronderzoek met een sponsorloop vn oost nr west Cnd. nsieve revlidtie begon op 12 pril 1980 zijn thon of Hope' in Newd. Elke dg strtte hij om hlf vijf en liep gemiddeld 42 kilometer. N 5373 kilometer te hebben fgelegd in 143 dgen, werd hij echter gedwongen om in Thunder By, Ontrio, te stoppen vnwege uitziing vn de ziekte. Toen hij vlk voor zijn 23e verjrdg in juni '198'l overleed, hd hij meer dn 22 miljoen dollr opgehld. ln nvolging vn Terry's inititief, wordt er jrlijks op meer dn 5000 locties wereldwijd een loop georgniseerd ten bte vn knkeronderzoek. ln 1998 vond de Terry Fox Run plts in 59 lnden. Tot nu toe heeft de Terry Fox Run wereldwijd meer dn $2ZO miljoen opgebrcht. n.oro De'Terry Fox Run'wordt in Nederlnd dit jr op zondg 12 september gehouden in het Sportprk Ln vn Poot Hg Atletiek, Ln vn Poot 353, Den Hg. De opbrengst vn deze loop komt geheel ten goede n het knkeronderzoek en,wordt geschonken n de Nederlndse Knkerbestrijding/Koningin Wilhelmin Fonds. De Terry Fox Run is een fmilieloop wr iedereen n mee kn doen. Er is geen wedstrijdelement, ieder kn zijn eigen tempo (lopen of hrdlopen) en fstnd beplen (10 km., 5 km. of 1 km.) beplen. Het prcours strt vnf het sportveld en gt grotendeels door de duinen. Nst de minimle bijdrge vn tien gulden per deelnemer, is een grotere dontie t,t ï welkom. Meedoen is echter het belngrijkste. Deelnemers kunnen zich op de dg zelf nmelden bij de registrtieblie op het terrein. Elke deelnemer ontvngt n floop een certifict en kn (kosteloos) deelnemen n de nevenctiviteiten. De Terry Fox Run wordt dit jr voor het eerst georgniseerd in Den Hg door de Cndese Ambssde in smenwerking met The Hgue Rod Runners, Hg Atletiek, de Koninklijke Nederlndse Atletiek Unie, Stichting Promotie Den Hg, de Cndin Tourism Commission en de Cndin Women's Club of the Netherlnds. Contdpercoon bij The Hgue Rod Runners: télé Groot tel: , em i : li ne. nl l{., RS Oplossingen op mt, nuwkeurig toegesneden op uw specifieke situtie. Wt gebeurt er nu met de resultten vn deze enquëte? Met de looptechnische specten zl de Technische Commissie rekening houden met zijn beleidspln. Hiern wordt de ltste hnd gelegd, wrn vervolgens fstemming plbvindt met het bestuur. De interesse voor de thembijeenkomsten is voor de Technische Commissie nleiding om op zoek te gn nr geschikte kndidten. Zodr hierover merlr bekend is, zldit worden gemeld. Peter Kempkes (technische commissie) vrgen zich over de komen tot de uit lle (het wren er nog geen keuze Het bestuur tefi nd o T«óÈ / -oíg DÉHACo^ n Met eigen sen/ieeyëg nsl reprtiefc iliteiten. 'n verhuurfdeling en een ::::::::::: uitgebreid àgzlln voor...::: :.: levering à l minute. Slopen, trillen, vergruizen en sbesilerwjjderen met Peh(o in uw chterfioofd: zorgeíozer kunt u de klus niet kíren! Dehco 8.V., Kruisbk 25, 21ó5 AJ Lisserbroek. Telefoon

5 É Hor Rolo Rrvrrw PAG}A 5 Algemene Ledenvergdering tlub rrn 100 d,d,l6pril 1999 n! Elders in dit bld treft u een bijdrge n vn Sndr vn den Berg over de Algemene Ledenvergdering vn de Club vn 100 vn 16 pril jl. De sfeer, muziek en het uitstekende buffet verzorgd door Gilly en Brigitte, h ieri n d u idel ij k besch reven. op zo'n vond, fgezien het rekening en verntwoording sel...met zoveel chrme? 4. Jn vn Elswijk. Jn heeft de merlieden in dienst. 5. Duo Optiek (Rob lles wt een in lle prijzen mogelijkl door het bestuur over het 6. M.C.Rotteveel beleid, is een heel belngrijke fc- kdoors bij tor. Hiermee wil het bestuur uiting geven n hr dnkbrheid dt velen reeds jren 7. Shield de Club vn 100 steunen. eder jr zijn wij erin geslgd sponsors te vinden, die deze vond zigen) mogelijk trum gevierd levende muziek gemkt is door 1. Dehco (Ad verwijdert het 2. C.Bongertz B.V zorgt voor het soonlijke 3. Zier Running (Zier kundig voorzien ten meldt u 8. Kok biedt f. (100ste lid) De stu- Vermolen) f$$l e vn merken, modellen, en uteursrechten (tlen- n) Rod Rob heeft te hebben Pingelen is voor een 180 leden (ervn '99 betl0 A 100, Het vn met de.:: BV (John $$e.oj fundment vn zekervn verzekerin- pril bii bijte de voor en zei dt zijn bestuur mkt, heeft gt mken, er S hl- 100 de ndt hij de jr ws. moest bleek dt het twee tegenkndidten Ben zenuwchtig te Agterof hd. veríeldfur smenwerking met Ben stemde niemnd tegen de herbe- Het bestuur heeft een tweede PR ngetrokken in de persoon Prlevliet. Enthousiq$, rmette hr plnnen uiteen: "iedereen 100,- per mnd betlen"ll! De hdloop-specilzk Ln vn Meerdervoort 630 r 2564AK Den Hg Telefoon r TeleÍx Lndeliik erk nd instllteur M) W,m,. n#prfu'"w,"ffi,""n op dt reeds gedurende het derde vn HRR, dt gevierd wordt op 25 ber.s., onze yoorzitter Ben nkondigen dt deze mijlpl steunt ons toch? Met vriendelijke groet, Het Bestuur vn de 100 lohn Agterof, L O O D G E T E R N S TA L LAT E U R vn Loostrt A2 XH Den [eg telefoon / GAS EN WATER NSTALLATES SANTARE NSTALLATES LOOD EN ZNK WERK DAKWERK C,V, NSTALLATES kn is. U de ksin de zl de jrrevn de nwezlgen de! Dir tot geleden lid werd hebben zullen hij niet wist dt Ben hij vijf nooit Louise kort over de lren geleden dcht ik dt'hrd'lopen een individuele ngelegenheid is die nodig is om wt beweging te verkrijgen of om de hond wt sneller uit te ik in contct kwm met nd die zijn sporen heeft end bij de HRR. Die een e loper ws en is, wre het niet dt, evenls in het 'gewone' leven, blessureleed niet lleen is voorbehouden n de minder bedeelde. Ook merkte ik dt er meer ws tussen hemel en rde dn sflt, beton, klinkers, hrde en onverhrde pden. Plotseling wren er bliepjes, piepjes, tijden en nmoedigingen. Niet lleen mijn mentor, mr zelfs ik begon het ingekomen stukken. Dn ws er in de zl broken door een ct vn Georgette. een zekere Heer Overdevest, vder vn Ad, ondernemer, Gemeenterdslid vn k heb mij door het bestuur lten vertellen Wssenr en voorzitter vn een voetbl- dt de entourge vn de vergdering reeds 6 clqq. Alhoewel de voq*pfnee f{ W,w4p. nieuwe leden heeft opgeleverd. Als je nog n'gedrorigen hd geèn liffige frgen'te geen lid bent, word lid vn de Club vn 100. stellen, brk dit heerschp telkens op een Wnt ook in het volgende millennium humoristische wijze in op zijn betoog. Zo (nieuw clubhuis), kn de HRR een finnciële kwmen wij te weten dt Ben Hermns lle injectie gebruiken. 200, bij de heer Overdevest ngeschfte bloembollen persoonlijk op kleur hd gecon- Sndr vn den Berg troleerd! Gelukkig kwm dit verhl ps LidvndeClubvnl00 Lopen individulistisch, hoezo? vn de vergdering met een dnkwoord vn Ton Vermolen en de voorzitter schoof ieder n voor een lekker buffet. Dit buffet ws voortreffelijk verzorgd door colleg's vn Justitie en gesponsord door een ntl bedrijven. Er speelde dit keer op voorstel vn het senioren gedeelte vn het bestuur geen discobnd, mr de rustige en niet minder sfeervolle bnd Mister Music. Tot in de kleine uurtjes prtte ieder, niet gestoord door decibellen, slechts onderleuk te vinden. Toen ik zo'n nderhlf jr geleden de PR cmpgne ls over de CPC + The Royl Ten, de strndloop niet te vergeten, stelde mijn lichtlopend voorbeeld de vrg: 'wrom g je niet nr de Buurtweg?' En zo is 't gekomen. lk merkte dt je met rdige en kundige triners meer uit jezelf kunt hlen dn je voor mogelijk hd gehouden en dt wedstrijden en triningen ltijd op een socile en gezellige wijze geëvlueerd worden. Uit ervring kn ik nu iedereen nrden bij de HRR te komen. Lopen individulist Peter Flemming m'n zo

6 ffi PAGNA ó Hor Roln Rnvrxw erbelsting vn de peesplt onder de voet voorkomende klcht bij een stijve en pijnlijke plek onder de hiel. Dit is de plts wr de peesplt, de fsci plntris, onder de voet nhecht. Als deze nhechting geïrriteerd en ontstoken rkt, wordt de blessure 'fscii'tis plntris' genoemd. Als deze ontsteking lng bestt, kn er klk neersln in de pees. Dit is op de röntgenfoto zichtbr ls een 'hielspoor'. Bij lopen treedt deze fscii'tis vrijwel nooit plotseling op, mr nemen de klchten geleidelijk n toe. Het is dn ook een typisch voorbeeld vn een overbelstingsblessure. ln het beginstdium vn deze blessure is er slechts sprke vn een stijf en/of zeurend pijngevoel (de ochtend) n een zwre inspnning of ls er met blote voeten op een hrde ondergrond wordt gelopen. De nhechting is voorl pijnlijk ls erop gedrukt wordt (zie tekening). Als er geen tegenmtregelen worden genomen, zullen ook pijnklchten optreden bij het begin vn de inspnning. Deze klchten zullen in het begin nog tijdens de wrming-up verdwijnen, mr terugkeren n floop vn de sportbeoefening. Als er toch door gesport wordt, zullen de pijnklchten niet meer verdwijnen n de wrming-up en uiteindelijk dusdnig toenemen, dt lopen niet meer mogelijk is. Genezing vn de blessure zl dn in het lgemeen mnden gn duren. Oorzken vn deze blessure Meestl is een smenspel vn fctoren verntwoordelijk voor het ontstn vn een overbelstingsblessure, wt een fsciitis plntris is. De peesplt wordt mr mtig doorbloed, wrdoor het herstel vn kleine beschdigingen lngzm gt. Deze beschdigingen ontstn door overbelsting, wt voorl in de hnd wordt gewerkt door: o niet (of onvoldoende) uitvoeren vn een wrming-up; o verkorte of stijve spieren. Dit treedt eerder op ls de rekkingsoefeningen niet (of niet goed) uitgevoerd worden. Bij het voorkomen vn deze blessure zijn met nme de rekkingsoefeningen voor de (diepe) kuitspieren vn belng; o in een korte tijd te veel, te vk en te snel lopen. Met nme heuveltrining is berucht;. lopen op een hrde ondergrond, zols sflt en beton;. drgen vn schoenen die onvoldoende de schokken vn de lnding bsorberen of qu ondersteuning niet n de voetvorm zijn ngepst; inge) stndfwijkingen vn de (bijvoorbeeld holvoeten of ju ist kn ik-pltvoeten);. een beenlengteverschil;. overgewicht; 'te zwr zijn';. niet of onvoldoende uitvoeren vn een cooling-down. Hoe voorkom je deze blessure? Om deze blessure te voorkomen, is het rdzm om onderstnde preventietips n te leven bij het sporten.. Wrming-up Begin ltijd met een goede wrming-up. Loop vijf à tien minuten rustig in en voer dn in ieder gevl de ngegeven rekkingsoefening. uit. Let goed op de ngegeven uitgngshouding. Je kunt de rekkingsoefening specifieker mken voor de peesplt onder de voet door de grote teen gelijktijdig op een verhoging te pltsen. Voer de rekkingsoefening gedurende zo'n tien seconden uit en herhl iedere oefening twee tot drie ml per voet. Goede triningsopbouw Zorg voor een goede triningsopbouw. Voer de intensiteit en de omvng vn de triningen geleidelijk op. Bij verndering vn triningsbelsting pst de belstbrheid vn de pees zich slechts lngzm n. Ook n een blessure- of ziekteperiode moet de trining weer (zeer) geleidelijk tot het oude niveu worden opgevoerd. S p ie ruersterken de oefen i ngen Besteed in de trining ndcht n spierversterkende oefeningen voor de voet- en diepe kuitspieren. Hiernst stt een voorbeeld getekend vn de voetspierversterkende oefening. Met de hiern beschreven oefening kun je je diepe kuitspieren versterken. G op één been stn, wrbij je de knie gebogen hebt (en houdt). Kom nu lngzm omhoog tot op de bl vn je voorvoet. Zk weer gecontroleerd terug met je hk op de grond en herhl de oefening (ook voor het ndere been). Ondergrond Trin zoveel mogelijk op zchte ondergrond (bos, grs). Sportschoenen Drg goed pssende sportschoenen met een schokdempende zool, een stevige hielsteun en een hoge soepele hielrnd. Reliseer je dt de meeste spikes geen enkele schokdemping of ondersteuning geven. Trin dus zoveel mogelijk op je gewone loopschoenen. Als je (geringe) voetfwijkingen hebt (bijvoorbeeld knik-pltvoeten), is het rdzm dr rekening mee te houden bij de nschf vn nieuwe sportschoenen. Zo zijn schoenen met een nti-prontie-wig n te bevelen ls de voeten bij de fwikkeling te veel nr binnen wegzkken. Een goede sportspecilzk kn je over de nschf vn de juiste sportschoenen dviseren. Soms is het noodzkelijk om bij voetfwijkingen of een beenlengteverschil specile npssingen in of onder de sportschoen te lten mken. Dit moet dn wel door een orthopedisch schoenmker op mt worden gemkt. Cooling-down Beëindig de trining ltijd met een cooling-down. Deze bestt uit enkele minuten rustig uitlopen en in ieder gevl uit het uitvoeren vn de boven beschreven rekkingsoefening. Lichmsgewicht Zorg voor een juist lichmsgewicht. Als er sprke is vn een (te) hoog lichmsvetpercentge, helpt 'fvllen' zeker mee om overbelsting te voorkomen. bovenstnde preventietips uit.. Ps de trining n Vk kn het tijdig npssen of verminderen vn belstende triningsvormen l voldoende zijn om een beginnende peesblessure te lten genezen. De conditie kn op peil gehouden worden met ndere bewegingsvormen, wrbij de pees niet te zwr belst wordt. Denk hierbij n fietsen, qujoggen of steppen (met pltte voet). o Koelen Als de blessure in een beginstdium verkeert, koel de pijnlijke plek dn n de trining zo'n vijftien minuten met ijs. Doe dit door de hk op een coldpck of een plstic zkje met kpotgeslgen ijsklontjes te pltsen. Leg bijvoorbeeld een theedoek tussen de hk en de ijszk ter voorkoming vn huidbeschdiging door bevriezing. Als dit koelen een goed effect heeft op de pijnklchten, herhl dn dit koelen zo'n drie tot vijf keer per dg. Soms vlt het resultt vn dit koelen nmelijk tegen, doordt de blessure 'te diep' ligt. Ook ls de blessure l lnger bestt, kn het zinvol zijn om de pijnlijke plek meerdere keren op een dg te koelen.. Mssge Als de kuit- en voetspieren stijf zijn, lt dn deze spieren msseren. Je kunt de voetspieren ook zelf msseren, bijvoorbeeld door met de voet over een fles heen te rollen of over een specil 'rollerbnkje', dt je in verschillende winkels kunt kopen.. Vrg sportmedisch dvies Als bovenstnde mtregelen niet binnen twee tot vier weken leiden tot een duidelijke vermindering vn de klchten, g dn nr je huisrts of nr een (geregistreerd) sportrts. Deze (sport)rts kn beoordelen of fysiotherpeutische behndeling voor jouw blessure zinvol is. Wt kun je doen ls deze peesblessure (toch) is ontstn? Wees lert op het begin vn deze blessure. Een zeurende pijn tijdens of (de ochtend n) de sportbeoefening is niet norml! o Voer bovenstnde preventietips uit Voer, voor zover mogelijk, (lsnog) Hs stotk, bondsrts KNAJ W intertrek Írngementen,.99, tit AVONTUURTJKE VOEÏÏOCHTEN Ook in 1999 kunt u weer kiezen uit diverse korte reizen tot ro dgen. Vriiwel het gehele ir door kunt u kie. zen uit rurm 20 verschillende bestemmingen. Enkele vn de korte rrngementen ziin groepsreizen, het wordt u ngeboden ls individuele reis. Eifel, Sini, L Plm, en Apenn[jnen. 0nze biizondere Binnen het diverse #s HE u nr zowel in Europ ls ver drbuiten. ruim 35 heeft u en lndi / Bel voor onze reisgids G oí bezoek lntertrek D Coststrt 39,25'13 RN Den Hg dà ffi &

7 Hor Rorn Rrvrrw PAGNA 7 Wrom mijn vrouw niks rrn lopers begr[pten ikdrwd begrip voor heb! re knt vn het bos moeten de lopn zich bijn door een dolle menigte uitbundige toeschouwen heendringen. Applus, nmoedigrngen, klppn op de schou- f richting Coolsingel. En word opgenomen in de mss die me ls een verloren zoon ontvngt en mij nr de finish schreeuwt. Krcl blijh zo'n vijf minu- Dtzietu gim uit, nq *nklein stukkie, le hft het mkkelilk,.,,,., Het publi* is niet in br1 de wming-up elke vrjf minuten flink moet futeíen. Dt vermindert gelukkig tijdens het hlf uur wel gek. H4 iets nieuws, kmpl Die houd ik onder contole met stevig wndelen en heelrustig dribhlen. den en honderden stukjes sinsppel zijn ons deel. Fntstisch mr jmmer dt rt hrer een sinspplpit ten voor mij te zijn gefinished. Die is nog hhoorlijk stuk gegn. Mr we het hebhn gehld. 4h 52' is zijn er;nte lwgu$e g*tiklze doen hijn m*r moeite dn ihelf np over & frnish E helpn. Het wordt sterdis drukku, ilen dik mdligu ze n op de Coolsingel. Nq fin wchten in het strtvk. kn pr minuten over twlf psseren we de stí en zetten we ons geliefde temp vn 6 minuut per kilometer in. Hier lopn ze elkr onderurt, dr djdt em hetsertje n lopr ondente- Jos, Mrin, Henk en Theo lngs de knt zie ik de hoop l opgeven ls ze me toe roepen vol h houden en in hwegrng te blijven. Goede tip. Voor de foto Ef bij zo'n 30 km zet ik nog even een ontspnnen in mijn schoen hijg. Msboulevr( is die echt m lng, wt is die Willemsbrug ver weg, zie ik Tropicn l? Het publiek wordt tlrijker en blijft mr enttrousist. Jos meldt dt Petu l lngs is gekomen, een vmr veóetering vtbr, mr een kniesoor die dr op let. k ben nuruner 7180 en lt toch nog 155 delnemen chter me. ïhuis doe ik mijn schoenen uil twep zwíbluwe teenngels en en blr ter meter, 5A0, de krmpscheuten wudt sterdis ugu, tuh nog en dibfultie, 1U), 5A, fi boven, je mg blij zijn de eente kilometen onge schonden door te komen. N 5 kilometer voel ik dt loopp in. En gelijk wecr hmp. D klingse Bos is inderdd hhoorlijk strl hrer. Slechts een enkele tweede Kmiell k loop even op met iemnd die l twee keer ondenreg m de bus is gestpt en, omdt het grootte vn en tien gulden munt kkker gelopn, scht? J grng wd. meter en ook de Mnthon kn vn mijn líjst- dit geen dg met een stenege wordt. k heb het heeq goedwillende toeschouwer met bnn of ther. Het is zo lng duurde voor ze wegreden, beide keren wecr ie f. rujn voeten doen zeer en wt is het nog ver. k zeg ongelooflij[ ls ik wndel, hl ik nog heel wt jog- doorgegn is. Over doozetten gesproken. k g bijn AndlléWmbrhuk nils, misschien gt het over. Wim gt wt rustiger gen in. Henk Mollem klepprt voorbrl. An de nde- dood mr dri eent nog even vn de Msboulevrd loqgrq Peter Bnrd.i, Wq#r*ffirfftrr,;li Pet*r Bmrd om op jos zijn srtbewijs (pols gebro ken of zoiets) 25 km te lopn ls voorbereiding op lopn en stpt uiteindelijk hlfveg uit. N een plspuze br1 l0 kilometer verdwijnt Peter voor ons uit het zicht. Vijftien kilometer dt wordt niks. De Ersmusbrug weer op n 22 km en het lmpje h$nt te doven. k zit stuk en zeg Krel door te lopn, wt Rotterdn m. leder ziin eigen verhl New York. En Krel zijn zoon voor de ctering. De hij ps n flink ndringen doet Hij l wel blij zijn Tccn k stiif vnde íress, wrm lie voor de uiteindelijk in Ruim en hlf uur lnger dn Henk Brcugom heeft tijdens zijn 9e mrthon voor- niningen vn 25 en 30 kn hepn we in hondenweer en uitgerekend schijnt de mn. Dt rs me bij een eer- met zo'n loopmt n 3 mnden smen trinen. k sluit n br1 een groepje vn de SP dre het poliuek Rolterdn Mnthon ler'lk het of et nuweliik nde Rwd Runnen meededen. Sl«ht ztln hste tijd. Dt vieldus een beetje tegen. Volgens Andre heeft dt gelegen n zijn te korte voorberei- l veel leuke herinneringen n de vele clubleden die hem tot n de firush ondersteunden. Zo fietste dere pgrng mk opgebroken en het zit gelijk dn ook direct vukeerd tussen de oortjes. De goede voolte beter doet dn hier. Q de Mshulevrd stt Krel zijn zoon met drnk, bnnen en mijn windjc(e dt spondisd kwm ik mensen inhetzo knkteristieke bordeux rode dubtenue tegu. ding. "61 Weken is te koít 0m optiml n de strt te verschijnen." zijn zoon Ronld prktisch de hele route mes.de opmerkingen vlk voor de eindsfieep wren ook reiding met verl drinken zorgt dt ik l in de uein en ik lvöt mr meeneem. Nog 18 kilometer, ik lijk Toch, toen de einduiblg op intemet heel hmoedrgend: "Hé HenÏ, je hoeft lleen nog yencheen en ik het computerprognmm liet MichelTuit liep in R.dm zijn lft mrthon. Mr mrje ogen dicht te doen, dn benje Kssie Wrllen sel«teren op "Íhe Hgue Rmd Runnets", door een reis nr Zurd-Aftrk hd ook hij een te!l Kn ik dn je Ziertje kijgen???" Dt doet je blerik dt nq20 cluhgenoten de eindíreep korte voorhreidingstijd. 0mdt er drcm geen dnk goe.d, dn is een eindtijd vn 3 u 43 (20 minuten hdden gehld. ws vn het heken vn em p.r.( ) heeft hij boven zijn p.r.) vn ondergeschih belng.,... herrlijk relxed en vlk kunnen lopen en ws hij best heb je weinig gelegenheid om nr de tevrden met zijn eindtijd vn En dn ikzelf. Q zo'n dg moet lles kloppen: De vn nderen te luisteren. k ws voolbereiding. Het weer, je drmen, de strt, de kpot, hd het koud en wilde zo snel mogelijk ïheo Hmnderkmp liep smen met Jques vorm vfl de dg, noem mr op. k hd zo'n dg. nl een wrme douche en em lekker bieíje, Overguw, Frits lvitrner en Mrco Bonboom zijn le Dn is het lopn vn de mrthon ook niet zwr.( Wchten en zoeken nr "de nderen" is er dn ruet Mrthon. Het duurde lng voor zij uit de hindulijke tot n de 35 km.) n tegenstelling tot de nderen, br1. k ws toen lleen nog met mezelf bezig. Mr drukte vn de strt wren. Jcques en Frits moesten hd rk geen gedrng bij de strt. 0p voonprk vn een tijdp lter ws ik lsnog hnieuwd nr hun rond het 15 kn punt fhken. Smen met Mrco mijn riner Roché mocht ik in het strtvk vn de ervringen. Heb dus de telefoon genomen en ze eens grng ïheo door, mr bij het 35kn punt $ond de snellere lopn stíen, zodt lk tot 0p het ltste opgebeld Hier is wt ik vn een ntl vn hen te mn met de hmer op hem te wchten, Krmp zorg- moment wrm kon lopen en br1 de srt gehlk mijn horen kreeg. de ervoor dt hij de ltste 7 km nog 6 minuten op eigen temp kon gn. Roché fietste smen met Mrco verloor. Theo stt niet te fpplen om nog Hns Bongen en Piene vn reuwen het hele pr- Annie vn Heiningen heeft hr 4 mrthons n hr kinderen opgedrgen. En dit j zou ze voor hu dochter 0lg een p.r. in l-eiden gn lopn. kn tijd onder de 3 u moest hlbr zijn. Mr toen bleek dt Gnit vn der Veer met een gmpje ging trinen voor R.dm besloot ze deze mrtlnn te gn doen. De vorige mrthons hd ze lles lleen gedn en nu kon ze eindel4k die lnge riningen met nderen smen doen. De voortereiding smen met Peter Remmenwl, Simon Hck, Rene Hsnoot en Frits Jcobse ws dn ook prim. Dr mu het niet n ïggen. Toch gng niet lles vn een leien dkje. Dmr het drinken vn te koud wter vlk voor de stí moe$ ondenveg een ntl mlen een snitire een mrthon te gn doen:" Dn moet ik wel mes coun mee en voorzg me wr ik mr wilde vn stop mken en dt is voor lrouwen veel lstiger en en hter kunnen trinen. kn tijd vn 3u 20 moet drinken, n totl zo'n 1,2 liter. Dt heeft me enorm dus tijdrovender dn mnnen. 0ndnks de steun vn hlbr zijn. k heb ook geen zin om heleml uit- gesteund en me door de ltste zwre hlometen vn fllt u ook ZWAARAANW veel clubleden onderueg luhe het drom niet om een offrciele trjd vn onder de 4 uur te lopn. Blen, wnt nu komt ze niet in de rlglijst vn de beste wouwen in Runnenworld. Toch (en dt is het ndeel vn zo'n mssle wedstijd) hd ze verl tijd verlorcn bij de srl zodt hr netto, door de chip gerc$s reerde, tijd uitkwm op 3 u 58min. en 23 sec. kn gewoond en kotsend over de finish te komen." Bs Mullekes is h$ tevreden met zijn netto tijd vn 3u.48 min. Hij blde llem vn de mss lopn in het hgin wrdoor hij veel tijd verloor. Toen hij em benle uit de drukte ws, ging hij em tijdje te hrd (5 min pr km.) Dt kwm voommelijk door de de Msboulevrd geholpen wr rk toch nog hhoorlijk wt tijd verloor. Ondnl.s dt ws ik onwijs blij met m'n eindíjd vn Enn p.r.vertetering vn 5 min. En dt op m'n "ouwe dg'. Er zijn een ntl dingen die opvllen ls je met l p.r. dus!! Hels komt dre niet in de knt, terwijl dt enlhousiste nmoedigingen vn clubleden die hem deze mensen prt. Allen hdden moeite met het toch eigenlijk hr echte tijd is. elke keu werr opzweqten. Henk Hoogeveen hlde weer. Tot op het ltste moment ws niet duidelijk hlsbrekende toeren uit om hem overl op de fiets te hoe het weer zou worden. Je wist dus niet wt je Andn Ppily liep voor de derde keer R.dm. En volgen. Hij liep smen met Frns Mden dre niet in moe$ n[ekken. De een liep in korte broek en dit ws zijn slechtste (of zijn minst goede?). Het 1e de clubuitslg voorkomt, mr toch luushte rn een singlet, terwijl ik in mijn korte tight en thermoshirt deel tot n de brug $ng het pnm met een gemddel- tijd vn 3 u 52. Zij wren elkr door de drukte l n met lnge mouwen liep. Ton Heerkens hed n.b. de vn l0 km p/u. Mu n 35 km ws de pijp leeg. 5/6 km kwijt. Bs heeft de smk te pkken wnt vlk voor de surt mijn benen nog met vet inge- Knmp in de benen en verl tijd verloren. Hij fmishte nusschien loopt hij vn het njr wel Etten Leur. smeerd omdt ik bng ws om het koud te kijgen. ) Wt ook opviel ws dt iederecn de steun vn veel clubleden ls zeer positief heeft ervren. Overl (en voorl vlkbij Mero ingngen) $onden grote groepen clubleden je luidruchtig n te moedigen. Dt geeftje een kick en dn vergeetje even de pijn. Dn veer je even wt rerht 0p en zet er extr de ps in (om even lter weer ls een plumpudding door te sjokken). Ofje nu 2.40 loopt of 4 en em hlf uur: we hebben AA E KEUREN DOOR NEOMED! er lleml een hoop energie in ge$oken. Dt mh de presttie voor iedereen even gmot. Zonder de $eun vn fmilie, wienden en trinen hdden we het niet gered. Dt mh de ADVES o (H0l.tNG o ÍlltDl ffe GURHGEi{ Bodhuisweg 84,2587 CL Den Hoog l. Als de pijn weg Petervn leeuwen, ', je weer. Toch... g

8 PAGilA 8 Hieronder volgt het 2e deel vn de ervring vn Sue Grinsted over hr Rotterdm Mrthon. The Rotterdm Mrthon DD the Rotterdm Mrthon!!!! lt ws terrific event, fst nd flt, just s it is billed. This ws serious running. All the runners seemed to be there to do good time, while hving fun time. ln the crush of the strt felt very smll, in crowd of very tll runners, ll tlking over my hed, of their trining nd gols. At lest, tht is wht imgined they were tlking bout. Links!! fieten!!! the limit of my Nederlnds,( despite the efforts of my loopgroep) didn't to enter into the chtter. not being ble to ulge in my usul nervous tter, it ws impressive to route líned with very enthusistic supporters, nd being ble to join in. Once gin running proved to be the universl lnguge. My own personl supporters, Robert Bonte Dutch, Don King - English, the Krmers - Cndins, my non running friend Dine, my husbnd Bob nd dog Euro ffiffi111; ;$$=iibh, ' Srge, ws delighted to see t the finish line. Beer, being their universl lnguge!!! One of the highlights for me on the route, ws to ctully witness the wi ning of the mrthon s cme off the Ersmus bridge nd the winn ws turning the corner for the home stretch. let the energy of the moment crry me long nd tried not to think of the km left. ws to double his time!! During my trining enjoyed the support of Frns Perdijk's loopgroep. ws very sorry when Ann vn Eeuwijk hd pull out of the progrm due to illness nd thnkful when Robert nd Ard continued with the long runs. lt proved to be n Europen running experience, with trining runs in Germny, over the CPC weekend, Spin nd lrelnd s tourist nd the Pris Mrthon. Ofthopedische en ue Grinsted, Runner/Tourist of The Hque Rod Runners Semi-orthopedische schoenen r Voetonderzoek en npssing vn lle sponschoenen o Steunzolen en sportinlys o Revlidtieschoenen Hor Ron Rrvruw Herstel is onmisbr (deel 1) Bijn vnzelfsprekend gn lopers ervn uit dt presttieverbeteri ng lleen een gevolg is vn trining. Deze gedchte berust zonder twijfel op slechtst de helft vn de wrheid. Wie presttieverbeteri ng leen door trining wil bereiken komt vk bedrogen uit. onmisbre ndere helft vn wrheid chter presttiering is herstel en rust. everbetering is het gevolg vn een juiste fwisseling tussen inspnning en herstel. Wnneer we trinen, rken we vermoeid. Het gevolg vn deze vermoeidheid is dt het presttievermogen dlt. We zullen dit verschijnsel lleml kunnen herkennen. Tijdens triningen en wedstrijden voelen we ons n het begin beter in stt om het tempo n te houden dn n het eind. Om het presttieniveu weer op peil te brengen, heeft het lichm hersteltijd nodig. Gedurende deze herstelperiode pst het lichm zich n om eventuele volgende vermoeienissen beter n te kunnen. Als we voldoende tijd nemen voor herstel, komen we door de npssingen in ons lichm tijdelijk op een hoger presttieniveu. Dit verschijnsel vn tijdelijk toegenomen presttievermogen n herstel vn eerdere inspnningen noemt men supercompenstie. Een pssende nhout,t keukëil Het principe om inspnning en ontspnning met elkr f te wisselen kn op diverse mnieren in een triningsprogrmm worden toegepst:. fwisseling vn trining en rust. fwisseling vn zwre en lichte triningen. vritie in de triningen. periodiseren in de triningsopbouw. opstellen vn een jrpln Het vkmnschp vn een triner vlt of stt met de wijze wrop dit smenspel vn inspnning en ontspnning in het triningsprogrmm is opgenomen. Een triner dient in goede smensprk met tleten toe te werken nr een voorf beplde topvorm. Ntuurlijk kunnen er tl vn fctoren zijn die de presttie die uiteindelijk geleverd wordt beïnvloeden. Goede of slechte prestties mogen echter niet verklrd worden met het hebben vn een goede of slechte dg. Afwisseling vn trining en rust. Triningen hebben lleen effect wnneer er een periode vn voldoende herstel op volgt. Te veel hersteltijd tussen twee triningen heeft echter tot gevolg dt de stijging vn het presttieniveu weer wegvloeit. Ook kunnen de triningen te snel chter elkr geplnd stn. Het effect drvn is dt het presttieniveu een neerwrtse lijn toont. Presttieverbetering hngt dus f vn een juiste timing in het steeds wederkerend proces vn inspnning, vermoeidheid, herstel en supercompenstie. Hoeveel herstel er nu precies nodig is hngt f vn de triningsvorm en n ntl ndere fctoren. Dit wordt in het volgende clubbld duidelijk gemkt in deel 2 vn "herstel is onmisbr" Roche Silvius kn geen confectie ijn N# o Voetprothesen en binnenschoenen.éj ffi*.fuf "rml Dsffröm vitdr in *ue J00 m, dt de kc*ircn perlt*t wr:rdt g*:i*. shrwrnom ruim 15 opsrcllingen *rllecrd. Àl rsior ír0 i{ftr riifr Br} vun hrkende srerken keukens, htief in keuke»s, voot u ds Slrr*rörruo drskrrndig+ +$vlseurs gcvcn u rie dr her resuhrt scerstr irrg grg lle tnitrmétir rqdi uw *or<l+n, Éer droom yon e*r keskeure wordt vurgr;rm*kkrriiikt, Nn*r kt* r.rrin u nour hrtclust kurt wcns mker wii *en ofirrrr tn cet k+kkerellsn, En vo+r rlkr vr$ ontwcrp zcdt u voort wc*t w*r!letth{[ wii {rfi ts *tndc oplrrssing. u vogr hirst. M:r wii ducn mter, Geen conlcfiu: m*tr nl{nt}í'eík dir $n?t iëstllrtcu{s rorgen erssor tril u p*st, Beekln 223,2562 AG Den Hg Tel HRR clubleden specile korting. t)e E'lloitË!{

9 Hor Ronn Rrvlrw PAGNA 9 JubileutTtfeest rrrrr vgrder niguws rfl 944 in het vorige clubbld is gemeld den bij Hellen Huser er een uniek T-shirt gemkt, dt is voor f 22,50. Dit T-shirt zl ntl weken voor het jubileumfeest worden ngeboden. Er zl in het clubhuis een inschrijflijst worden opgehngen. Leden die buiten de regio wonen en niet in de gelegenheid zijn om zich in te schrijven voor het T-shirt, kunnen zich telefonisch nmel- op Verder zl er voorfgnd n het feest een heerlijk feestml worden geserveerd voor de prijs vn ongeveer f 20,00. Krten voor deze mltijd kunnen n de br worden besteld. Ndere detils volgen nog. Ook is l bekend welke de bnd 's vonds een deel vn de muziek zl verzorgen. Het zijn de Sonny's inc.. De bnd is een 7 mns formtie. Deze met conservtorium geschoolde heren zijn in stt het te spelen repertoire in een eigen jsje te steken. Vier jr geleden hebben een CD uitgebrcht met de titel "Celebrte life". Het vertolkt nme het enthousisme vn de bndleden, wt sinds die tijd, smen met het repertoire, lleen nog mr gegroeid is. Hierdoor wordt elk optreden een feest! An ieder feest geeft zij een swingende invulling. Een greep uit het repertoire: All Jreu, Lionel Ritchie, Erth Wind & Fire, Jmes Brown, Stevie Wonder, lncognito, The Commodores en ntuurlijk de welbekende dnce clssics in een geheel eigentijds jsje. Bovendien beschikt de bnd over een ntl eigen geschreven nummers vriërend vn gevoelige bllds tot eindeloze Swingmuziek wrvn een ieder uit zijn dk gt!! 'Een hoge dosís vffomine C zqgt voor een sne//er herste/ bi/ b/esures" voedingssupplementen vitmine c l ooo mg. 35o stuks F1.87.5o Pletterijstrt 31 Den Hg O7O GOLDEN TENLOOP DELFT 1999 de dtum vn de Golden Deze stond op het schem, met bijn de gehele groep nr Het weer zou op voorhnd niet in het voordeel zijn vn de lopers, mr wt bleek op de dg zelf ws het heerlijk loopweer met veel bewolking en f en toe een zonnetje. Zelf ws ik l vroeg nwezig, omdt ik de 5 kilometer wilde lopen, die strt ws nmelijk om 1 uur. Er ws nog een Rod Runner om uur nwezig Peter Groen die wilde niet nog een uur wchten op de strt vn de wedstrijd en liep dus de l0 kilometer met de presttieloop mee. Het strtschot werd gegeven door Mrnix ten enr, jwel de schtser in Oostenrijkse dienst. N het strtschot stoof ik het centrum vn Delft uit chter de motorgent en de tijdwgen n. k hoefde tenslotte mr 5 kilometer dus kon ik hrd vn strt gn. Mijn concurrenten, llen vn de koplopers, hd ik l fgeschud in de eerste kilometer. Dit ws wel prettig mr vn een wedstrijd is dn geen sprke meer. Op weg nr de finish hlde ik een pr keer bijn de motorrijder in. k kon zowt chterop springen, een loper is gewoon wt sneller in een scherpe bocht. De Íinish nderde en met veel enthousisme werd ik binnen geprt door Peter Hllensleben, wt een speker. De wedstrijd over l0 kilometer stond om 2 uur geplnd, zelf moest ik nog uitlopen en dt gebeurde gelijk met het inlopen vn de rest vn de wedstrijdgroep. Even bijprten over hoe het gegn ws en hun moed inprten en vertellen hoe het prkoers loopt. De strt werd wederom verricht door Mrnix en weg wren ze de gignten. Het zou een snelle loop worden. Er viel nmelijk een prkoersrecord, gelopen door Aziz Bougr. Dit ws dezelfde loper die vorig jr mr net Remon voorbleef bij de Royl Ten. Persoonlijke records werden er ook gelopen door een ntl vn de wedstrijdgroep, nmelijk door Remon, Willem, Hns, Mrcel en Peter vn Poelgeest. Peter vn Leeuwen deed het iets rustiger n n zijn geweldige mrthon. Al met l een geslgde dg voor de rod runners. Theo Timmermns ZEVENHEUVELENLOOP Woensdg 9 juni...de'dedline-dg' voor het inleveren vn copy voor het clubkrntje. lk str nr buiten en zit heftig te peinzen wt ik nu eens over een gebeuren vn ruim twee weken geleden op ppier moet zetten. Wt is er in die tussentijd niet lleml gebeurd?? ijke duizenden bommen op en Servië, dioxine-kippen elgië, Pntni met bijzonder k bloed, een Keninse winnr in de Royl Ten, een 'bijn-kbinetscrisis', een eerste dg op het strnd, tlloze wolkbreuken met hgel en onweer (mrt roert zijn strt, mr juni...???) en lst but not lest een hele zwre eerste bntrining! Mr j, ik kon ntuurlijk weer geen nee zeggen toen Hellen mij poesvriendelijk vroeg om een stukje over het Rijk vn Nijmegen te schrijven. "Tuurlijk, Hellen, dt doe ik even. Dt is zo gepiept." En hier zit ik dn met m'n grote mond... lk kn het ntuurlijk over de schitterend mooie omgeving hebben of een indruk geven vn de sfeer in het strufinish gebied of over de prestties vn de lopers uit mijn groep (Silvius). Of vn lles wt...zegt U het mr. Bij nkomst in Nijmegen vnuit Berg en Dl wr ik overncht hd kwm ik l meteen de mnnen vn mijn groep tegen die gingen inlopen. Ntuurlijk sloot ik mij meteen bij hen n en werden de strten rond de strt doorkruist. Een ltijd weer erg gezellige bezigheid wrbij onderwijl de overl gepltste mobiele snitire voorzieningen herhldelijk bezocht werden. Coch Roché bleef in de buurt om zodoende op het ltste moment T-shirts, jcks en ndere eventueel overbodige ttributen n te pkken. Wr vind je nog zo'n triner! En dn de route, vn Nijmegen zuidelijk richting Groesbeek, fsln richting Berg en Dl (de nm zegt genoeg) en vndr terug nr Nijmegen. En wrempel, er zitten echt een pr rdige heuvels in. Of het er echt zeven wren weet ik niet mr ik ging ontegenzeggelijk een ntl keren omhoog en omlg. Gelukkig zt dt omlg voorl in de ltste 4 kilometer zodt dt stuk nog een beetje relxed door te komen ws. Al met l een heelmooi prcours. De eerste 5 kilometers gingen in een continue stijgende lijn Nijmegen uit en dit gedeelte liep ik smen met Peter vn Poelgeest. De rest vn de groep ws toen l uit beeld verdwenen. Het tweede stuk vn 5 km. ging grotendeels op en neer over de lom bekende Zevenheuvelenweg richting Berg en Dl en hier werd l snel duidelijk dt velen toch wel wt te snel wren vertrokken. N in Berg en Dl de ingng vn de cmping wr ik dt weekend 'crepeerde'te zijn gepsseerd (erg verleidelijk om mr meteen te stoppen) ging het terug richting Nijmegen en finish. Verbzingwekkend ws het dt ik in dit stuk omlg ps bij ongeveer 12 km. een Jochie' inhlde vn 3 turven hoog (ik scht hem op zo'n 12 oí 13 jr). Eerst dcht ik nog dt hij een stukje met z'n vder mee rende mr lter bleek dt hij door nderen l eerder ingehld ws en dus wel degelijk het hele stuk liep. Ongelooflijk!!! En ook (nr mijn mening mr wie ben ik...) onverntwoord..!! Mr drover zullen de meningen wel ltijd verdeeld blijven. Hrd ging hij in ieder gevl wel. Bij de finish ngekomen bleek het een klein uurtje lter te zijn geworden sinds het vertrek (55 min. om precies te zijn) en kon voldn het triningspk weer ngetrokken worden. Om het geheel mr te completeren zl ik ook mr meteen de tijden vn ndere Silvius-discipelen geven in volgorde vn nkomst: Willem 49 min., Remon 50 min., Jn (NS) 52 min., Brt 52 min., Theo (1e lnger) 53 min., Hns 54 min., Peter 57 min. Een goede generle voor de Royl Ten zl ik mr zeggen. Al met l een leuke loop met redelijk wt publiek (ltijd leuk) lleen nogl mssl (voorl bij de strt) wt een echt goede presttie tegenwerkt. Met sportieve g Mrcel Mientjes

10 PAGNA () zot Hor Ronu Rrvrrw ROYAL TEN Royl Ten houdt het niet droog Net uitgerust vn de CPC, zten ze er weer... onze trouwe zterdglopers. Het ws zterdgochtend 4 pril, wrop een hndjevol zich weer inschreef voor de volgende ronde: op nr de Royl Ten en Leiden. CPC-lopers hken f, omdt zomersport gn doen week lter schreven nog ntl in, wruit bleek dt ze bewust een zterdg hdden overgeslgen n de CPC. Met de triners Boy, Hn, Hermn, Joop, Pieter, Rodi, Fred, Theo en n de zijlijn de bijzondere ZOT-triner Henk H. werden zo'n vijftig lopers voorbereid voor onze eigen koninklijke loop. Hermn vn der Stijl hd de schem's voor zowel de 5k, 10k ls 2'lk gemkt (dnk!) en het Royl Ten bestuur leverde goed verzorgde boekjes. De shirts, voorzien vn vele royl lions vonden gretig ftrek bij de deelnemers en werden gedrgen bij de wedstrijd. We kunnen terugkijken op een zeer geslgde periode. Vele zterdglopers zijn lid geworden en nu (in juni) horen we dt er velen grg doorgn, mr dn ls lid! Het ZOT-comitee (Noor, Sylvi, Boy en ondergetekende) gt met reces. léjé Groot Leiden 3 m Mrthon Zondg 13luni, eindelijk ws het dn zover, de Leiden 3M mrthon (10km). Weken en weken nr toe getrind om op die bewuste dg met mijn eigen 10 kilometer-groep eens een tijd neer te zetten. l0:30 uur verzmelen in de om dr in de rij te sluiten voor de inschnjving wel opviel bij de inschrijving ws dt het lleml zo snel ging. Drn nog even op pettenjcht, leuke witte petjes vn H & M en nog effe een bkkie doen en wt rusteloos heen en weer lopen (he Jeroen). Zo'n dne kwrtier vn te voren gingen we inlopen, tezmen met onze gstloopster vn het TRTEAM Wssenr, Henny de Kievit. Drn over de prkeerplts teruglopen nr de hl, ldus dt dcht de schrijver vn dit stukje dn, wnt wt gebeurde er. Terwijl wij rustig liepen en bbbelden hoorde ik een gil chter me vn Georgette (nog bednkt), en voor dt ik om kon kijken wt er n de hnd ws, belndde er een slgboom op mijn hoofd. Volgens de prkeerwchter moest de lnformtie over dvertentietrieven verkrijgbr bij: Hellen den Dulk, Herenstrt45, 2681 BD MONSTER tel , E-mil: Uiterste inleverdtum copy en dvertenties: 20 ugustusl 999 lnleveren bij Hellen de Dulk, zie dres hierboven slgboom nr beneden wnt er kwm een uto n, en tenslotte ws de prkeerplts vol. Wt ik toen lleml gezegd heb zl ik mr niet herhlen, een ding weet ik zeker, hij ws in ieder gevl een cellige eikel. Mr goed, terug nr de wedstrijd. 25 min. voor de strt nr de vkken, dit duurde weliswr heel lng om bij deze stívkken te komen. Het is nu l de zoveelste keer dt deze loop wordt georgniseerd, en het is ieder jr weer hetzelfde liedje. Je stt gewoon min met een pr honderd mn voor een poort te wchten en druppelsgewijs mg je er door. Lten we hopen dt dit volgend jr beter is. Eindelijk dn de strt, lles komt lngzm mr zeker in beweging, tot ongeveer n 2 3 kilometer. Dn gebeurt er weer iets, een wegversmlling of zo. Zit je lekker in je tempo gebeurt dit weer. Het prcours is dit jr vernderd mr wordt er volgens mij lleen mr slechter vn, lhoewel het prcours op zich wel veel leuker ws. Zou men dr volgens jr niet iets beters op kunnen verzinnen? Eugène v.d Berg Begon het op 30 mei met een strlend zonnetje en ngenme temperturen, het eindigde rnet een hoosbui vn hier tot het Mlieveld. Gelukkig begon die bui ps toen de íneeste vrijwilligers l weer droog thuis wren, echter niet de powerboys vn Rob K, Mrcel den D. en Lex C. Ze moesten nog de hekken op het Mlieveld terugzetten en Berry K. helpen met zijn ctering op te ruimen en de krmen f breken. Tot slot ntuurlijk ook nog de jongens vn de NATRES. Ook zij stonden in de z...regen te A!!!! iiil niet eerder zo goed fgezet en bemnd met zoveel enthousiste prcoursmedewerkers. k heb vn een groot ntl recrenten en business-runners het compliment te horen gekregen, dt ze zo leuk wren ngemoedigd door de prcoursmedewerkers. Voor hen een steun om de vijf en tien kilometer fluitend te volbrengen. Ditjr hebben we veel plezier gehd vn de jongens vn de motorclub Zoetermeer, wr Henk vn L. ook lid is. ndere hun best gedn. prcours tijdens deze 3e editie Sinds een tiidje loop ik mee in deze groep met los ls triner. Hij heeft een triningsprogrmm dt er niet om liegt. We trinen ínet een tmelijk grote groep ( 10/14 mensen gemiddeld).ondnks de pittige trining is het is een gezellige groep. ledereen heeft ndcht voor elkrs blije - mr ook nre gebeurtenissen. mvisite geweest bij Mirnd Scheveningen. Nr wedstrijden gn we ltijd gezmenlijk. We spreken met elkr f op het sttion of, ls we met de uto gn, op een gezmenlijk ontmoetingspunt. Regelmtig prten en drinken we woensdgsvonds nog wt, n het trinen. De groep gt met regelmt smen uit eten. ln pril nr Flmingo's Prdise en in juni nr De Chinese Muur bij Drievliet. lk hoop nog lnge tijd bij Jos in de groep Je kon zien dt ze erving hdden met het begeleiden vn wieler-, Skte-, en hrdloopwedstrijden. Ook jullie bednkt. Uiterrd dient er ook nog een bednkje te gn nr onze sponsors, zonder hun bijdrge in geld of in ntur hd deze editie niet gehouden kunnen worden. Tot slot nog enige feiten vn de derde editie vn The Hgue Royl Ten :. ntl meer dn 1500 (vorig r 1. wlnnr Mitei derhlve te worden, tot grote Delt Lloyd. liep de kidsrun vn jr Kmp groel ln loop nr 87 dit het met de fgelopen'editie''en"'wil"tedereen die dr n -bjjjë$"ï$ri-ïieëft' nogmls hrtelijk bednken. de vierde editie wordt gehouden op 4 juni 2000 Ronld Boekkmp zijn een ntl leden vn de tneke Giilet enige weken geleden op Voorzitter The Hgue Royl Ten De loopgroep vn Jos de Grf te kunnen blijven meedoen. Alhoewel ik vn mening ben dt, in welke groep je ook loopt, iedereen een gezmenlijk doel heeft en dt is het lopen met de HRR, lk vind dt iedereen gelijk is bij de club. Het doet er niet toe of je snel bent of minder snel ls je mr ndcht hebt voor elkr. De hdloop-specilzk Ln vn Meerdervoort 630 t 2564 AK Den Hg Telefoon r TeleÍx SPO RTKEUR/VGE/V ASSURANTEN PENSOENEN HYPOTHEKEN FNANCERNGEN TAAG CG Leidschendm Don vn Ruiten Tel.: (070) Fx: (070) 320 6í 00 * Blessure preventie en behondeling * E.C.G. beoordeling ' Bloeddrukmeïing 'Vo2 mox bepoling * Vefpercentoge meting ' Mobiliteitsondezoek * Viïole co citeit * *gïro ng Soestdryksekode ó EA Den Hoog odviezen 070 r

11 Hor Rolu Rrwrw PAGNA UTSLAGEN Aslr/rrrrde, Apldoom, 27,5 km op f PlMfi Ct, Tijd Nnn 558 M45 2:07',22 LexCbrd 692 M40 2:08:58 HenkMullekes 136 M40 2:09:45 FritsWrfiner 924 M50 2:15:27 BsMullekes 1005 M50 2:16:04 RenéHsnoot lllt M45 2:19:21 JoopdenOuden Phli Cl, 1 MSE 53 BR 56 M40 65 VSE MSE l:26:14 RonldSchut(Huizen) Mnthon Sàoort, Sdul, 21,1 km op 2l l02n Plo6 A W Ntn 22 MSE l:14:2ó JnGroot 23 MSE l:14:30 Brtcolijn MSE l:04:ló PetervnderVelden(DES) CK (definifref), Den Hg,21,l kn op 27/ MSE O5 MSE 12 M50 ll9 M MSE 142 MSE 140 v35 4 BR 117 MSE M MSE l9r M BR 233 M MSE 342 BR MSE 4y M40 45 V M M BR 558 M M M V40 U9 MSE 66 BR 751 M45 ]ffi M MSE 844 RC 873 M MSE 913 M M M M40 ll33 M40 ll52 v M55 ll91 M55 zm BR U 3M 1r5 V MSE BA BR 1387 M M50 4Z BR 1484 MSE 4fl 1622 BR BR 1668 V35 169l v TW l:01:ffi l:09:02 1:0:20 1:10:02 l:10:51 1:14:18 1:15:06 1:15:23 l:16.24 l:16:29 l:16',32 l:16:34 l:18:4ó l:19:25 1,,19'29 l:19:45 1,.21:t7 l:23:06 1:25:42 l:25'.44 t26:a l:27:35 l:28:ffi l:28:31 l:29.44 l:29:59 l:30:ffi l:30:20 l:30:41 l:31:21 1,,32:02 1,,32:19 l:32:42 1J356 l:34:08 135:05 l:35:15 l:35:18 l:3552 l:3554 l:36.42 l:31'.29 1:37:35 1:38:00 1:38:15 l:38:21 138:53 l:39:05 139:13 l:40:17 l:40:28 l:40:28 l:40:35 l:41:03 l:41:07 1,,4t:32 l:41:41 l:41:43 l:43:00 l:43:m l:43: 14 l:43:18 l:43:24 1:43:38 l:4412 l:44:35 Nun sc Chemoh (Keni) AlhÍBe khxzen P. Cousrn ChristinPomcu Eoememe) WillemdeGrf Jn Groot Frerk Pliester(VetNd) Peler vn Leeuwen Rémon vn Lunzen BÍColijn CrlBeunker» (Ned) Piene vn Leeuwen tr{rulmientles Hs Blokku Hermn vn der Stijl Steven Post Joop Veiloeven Erik vn Bergen DerkJn Smid Frns Mrtens MrceldenDulk HenkMullekes N vn Kempn furdenatl) MrcoBorsboom Crerd Pul Hg Theo Hoendukmp Nico Dropprt John vn der Knft Joop Seiuinger kxcbml JoséMllemse FritsKolff Cees Rip MrtenVeport PeterGoen Petei Kempkes AndrcBlok FritslYinnu Jn de N1s JquesBeljon Henk Breugom PeterHoek PietBoonm Simon Sroo Conie v Egmond ftritem) Nol 0vervhet Dick vn Es CorZwÍ MishFitié zk Luterln MrgietHoeksnu John vn derwele neke Schnitzlu Stefn Pltteu PietudeGrf lvítchiel Turt DdusBr$ Willem vn Prooijen Frnkïhuijs RobWlteftos Krel Stolk Hellen Huser Sophre vn Geenhuizen RohÍBontr Noo(eAlhrts Ronld Kloots 1833 V BR l9l8 BR 1957 M BR W M5O 2055 M M45 zt0, M N{ M VSE 2315 zffi M BR 2487 BR fl 2708 N M45 M9 BR 3O8 3n9 M45 M2 3O4 RTC BR t M45 M5 T M V MSE 35í, M & V V W Vs5 3% M50 4O M55 4ï l:44:48 l:45:05 l:45:05 l:45:06 l:45:0 l:45:34 l',45.44 l:45:55 l:4ó:03 1,,46:20 l:46:38 l',46í2. l:46:42 l:41:11 l:47:58 1:48:05 l:48:32 l:48:36 l:49:m. 1: :49:32 1:49:43 l:50:16 l:50:40 151:12 l:51:25 1,,5}32 l:53:20 l:í:30 l:54:53 l:55:43 l:55:43 156:19 l:56:48 l:57:06 1"57: l:58:ffi l:58:16 l:59:ffi l:59:21 1:59:25 2:ffi:48 2:01:13 2:01:33 2:01:51 2:02:05 2:02:10 2:A:40 2:03:22 2:03:24 2:03:51 2:M:13 2':M:15 2:M:22 2:M:36 2:M:51 2:05;05 2:08:14 2:0838 2:08:4ó 2: :10:4ll 2:ll:02 Z:ll.UZ 2: l:38 2:14:20 2:15:01 2:15:28 2,.?5,,14 Annie vn Heiningen FrnsMc rn ïheo Srrjen Hns Bongers Frd Hoogwoud Hnshrurnond Pul vn Dunné Mrten Dukzwgu Rymond Sprjkennn Sunon Hck Berry Krmu Jos dewrdt Kesínp ReinPijpn BsMullekes PeterRemmenwl PletMeiode Pim Rer.lntles René Hsnoot PulDngemn Frnk Soomeus Job Bk Bert Donnn FrnsPudijk Brm vn Westbroek Fnts Jcobs Julio Lsien RoelGort Hns vn Toor Louise vn Delft HenkKoker Ton Toet Guus Vogelpoel Rob Scholtes SylviKuipr EdRemrcke Cees Crielrd HnsEikenr NthlieVuhg AlbertRomni EdithMuldu Frnkfte Ben vn Kn PeterlVisse Ri vn de Berg Ronneke Bonhoom Pret Zndvliet RobetBen Tordon Bet de Jong LieshthlVerls Bert vn Viegen RobVremwr.f Kosl Antoniou Andre Ppilj NellieVerpoort Sybrnd Adem Mrj vn Westervmt TerryRoel Jne Hmst Ruudvn Djk Anneke vn Kmten PrHenkes Helen vn du Poel Jolnd Spres Resie Kuppns Andre \Yestertuis Joop de Gier Titus Verhgen Hnneke Dreves Jn vn der Linden Pr*loop, Sdroonhoven, 5 kn op 03MW Pk$ Ct, Tiid Nun VSE 0:17:34 Momquedecoede(Fll) 6 V35 034:02 HeidivnZjl 0ude Muloc4., Brendrxht, 21,1 km op 05M99 PM Cd" TW Nm MSE l:0557 JosephSiteiuie(Keni) 16 MSE l:13:35 JnGoot Wqtlnd hlve nn$on, Nr,ldiljk, 5 km op luww Plo6 Cd" W Nn 38 0:22:58 BetdeJong Wesilnd hlve nnnhon, NnlMjk 10 kn op 1UWg PM U, fiid Nm 13 0:36:20 PetervnPoelgeest 3l RC 038:16 MrceldenDulk Wesdnd hlve nn$on, llldvrik, op 10M99 Pbtb Cil MSE 5 M MSE 175 M40 l8l M45 Tiid l:0ó:53 l:l l:18 1"27.29 l:29: l5 137:01 ï:37,25 Nnn Jckmn0mweriflilburg) Rut Zoufinn (Olympus 70) HenkMullekes PehrKempkes Pul vn den Berg rxcbml NK Weg Vetmren, Edn, 1 5 kn op 1 1 M99 Plodn Cd" W Nun 20 M45 0:55:48 HermnvnduStijl M40 0:50:18 Hnsvn\Yegen(trithlon) Brsnlwp, RdoÍrcndsvee 5 km op 11My9 Pltil$ CtÍ Tiid Nnn 3 0:17:30 llmtimmermns 5 0:18:26 MrctlMientjes :40 EddyZrjl 17 0:2152 FrnkSoonieus 3 0:23:05 MrgretHoehr 7 0:24:53 BemKrns l8 0:29:56 NthlieBiemns 20 RC 0:31:12 MijkeSchtteleijn 28 0:33:29 JudyZndvliet 6 033:29 PelerBmrd 30 0:34:13 nekegillet Snsemloop, Roeloftsilsven, 10 km q 11M99 Pk fl TN 0:33:07 0:38:16 0:39:20 0:41):52 0:47'.49 0:51:43 0:53:46 0:Í:41 0:57:M Ntn Jnftoot EdBienteku Guus Zjdenbos PetuGroen Anouk Bkku Piu Zndvliet Jos de Grf M{ vn }Yestervoort RdiDruif Brsemloop Roelo hrerdsv m, 20 km op flw Plos Coí nid Num MSE l:0152 RmsesBekkink(l,erden Arl) 12 MSE l:ll:0ó RonldBreugom 19 M50 l:14:06 MrtienHoogenboom 0:15:44 0:15:50 0:1656 0:17:57 0:18:00 0:18:26 0:18:26 0:18:44 0:18:46 0:1853 0:18:55 0:18:57 0: l9:3ó 0:19:45 0:19:51 0:20:03 0:20:05 0:20:17 (lridenatl) 96 M55 133:51 HenkBrcugom l3l M50 l:43:21 JéjéGroot HRR TimeÏil, Íingendel, 5 kn op 121W99 Phds U Tiid Nwn MSE 2 MSE 3 M40 4 MSE 5 MSE 6 M40 7 MSE 8 MSE 9 MSE O MSE MSE t2 M45 13 M45 t4 M50 15 M45 16 MSE 11 MSE 18 MSE Rémon vn Lunzen WillemdeOrf Peter vn Leeuwen Rl vn den Erlnde Frns MÍens Steven Post Hns Blokker Jn Stok MrcelMientles Peteivn Poelget$ Guus Zjdenbos Hermn vn der Strjl Mnen Verpoort EddyZ'll Ton Toet Krel Stolk MistFitié Jemen Korving l9 M45 20 M40 2t [ MSE 23 MSE 24 M50 25 V35 26 M50 21 MSE 28 M40 29 M50 30 M50 3 MSE 32 M50 33 MSE Y MSE 35 NÍ50 36 M45 37 V35 38!ÍSE 39 M50 40 MSE 4 MSE A NÍSE 43 MSE M M4O 45 M40 46 M45 47 M40 48 M45 49 M45 50 Mfl 5l 52 M40 53 M50 Y MSE 55 M50 56 M40 57V 58M 59 NSE fl M55 61 M40 62 V40 63 M55 & M50 65 V40 ffi M40 61 V40 68 M50 69V 70 M50 7t N{55 12 V40 73 VSE 75 M50 74V 76 M45 77 V50 78 M45 79 V35 80M 8l v 82 V35 83 V 84 M45 85!Í55 8ó V35 87 VSE 88 V45 90 M55 89 V55 9 MSE 92V 93M 94 M55 % v35 95 V45 NV 98V w M55 rm v55 l0l v50 t02 v50 lm v45 0:20:24 0:2030 0:20:45 0:20:57 0:21:04 0:21',12 0:21:24 0:21'.39 0:21:44 0:21:51 0:2154 0:21:56 0:22:01 0:22:M 0:22:05 0:22:05 0:22:13 0:22:11 0"22:24 0,.22:21 0:22:29 0:22:40 0:22:41 0"22.4t 0,,D:42 0:l):46 0:22:52 0:D:53 0:2):55 0:23:U) 0:23:03 0:23:ffi 0:23:0 0:,23:12 0:23: :22 0"8:fi 0',23:28 0:23:36 0: :?3:46 0:24:06 0:24:12 0:24:17 0:24',19 0: :24:23 0:2430 0:24:43 0:,24:49 0:25:M 0:25:09 0;25:11 0',25:14 0:25:20 0,,25,23 0:25:23 0:25',25 0:25:51 0"?5"52 0:25:Í 0,,26:02 0:26:07 0:26:13 0:26:18 0:26',31 0:26:33 0:26:41 0:26: :27:01 0:27:01 0:27:14 0:27:18 0" :27:36 0:27:50 0:27:51 0:27:58 0:28:21 0:28',22 0:2835 0:2836 0:2855 0:?9:23 Jp vn Drlk HelZrr.lvnl ïheo Hoendertmp MichelBoon MrcelBelt Nicovn Wijk MgruHoeksn Ton Heeftens Rob Scholtes Guus Vogelpoel PimReijntjes Jo Knoester RohrtBonte BerryKrmu C,errd lyessel MÍen Schmo RrnusWrlm Kees Knp Hellen Huser Alex vn Bellen Julio Lsien Eugene vn de Bug HesselDmpr AdOverdevut BoyGiljrd BlReinicke Srmon Hck Job Bk Rlf yn Pesen FritsMtmu HnsvnTmr PretMeinden Brt vn Hoek BeÍ Donnn Fred Hoogwoud PeterWisse René Hsnoot Rob Vreeswijk Sue Gmnsted Edwin Clssens Rymond Sprlkernn CorWienm John vn Asten EdithMuldu BertFitié Cers Cdelrd Mgo vn der Ln BertvnAllu Nellie Verpoort KdjndeGrf ngeborg Krukkert PetnLmgstr Ton Vemolen Momque vn Meenvijk Yvonne Smit Frdnk Ofie ngnd Vee*,mp PietZndvliet Lucie Hoenderkrnp Ad vn Srlen Mgchelien Hol Frns Envrch JmquelineElden Lydi vn Meeteren Ronneke Bonboom VictorAgred John de Gier Mnon vn Gnethurn Pnici Pech M{ vn }Vestervoort Thm vn Veen Sonj vn,k Henk Kokee SndrMnink Enc Quk Anton Dvids Annet Mnders Hnneke Dreves Cthenne Johnson NelvnAmerlde PeterFlemmrng Mdjke Schttelerjn MthlYillemsen Trudy de Lnge MrgElkertnut t05 M 104 M v40 t07 v 108 v v0 110 v40 lll v fi2v ll3 v V M V V 1i8 V Phtfi Cd. Tiid Nwn MSE 2:ll:0 VSE 2:22:50 M40 2:29:25 V35 2:35.?9 M50 2:38: M40 2:40:52 i620 MSE 3:21:15 1m5 M40 3: M55 3: M50 3:37: M55 3: M45 3:41:08 358i {55 3:45: M40 3:48: M50 3:52',19 4,41 MSE 3:53:13 M46 M55 3:55: M45 3:57:08 60ffi M50 4:18:29 6l6l M40 4'.21: MSE 4:37:49 7r80 M50 4:55:25 0nbq vn 10 km op 25M99 Plofi Ct Tiid Nwn Í 37 5l 59 n :29:30 0:2930 0,,29'52 0:30:12 0:30:31 0:31:13 0:31:40 0:32:06 0:32:31 0:33:06 0:33:25 0:34:43 0:3632 0:37:40 0:38:03 0:32.M 033:56 0:34:31 0:35:20 0:35',ï) 0:40:06 0:41:32 0:43:09 0"43:42 0:47:46 Joop Vismn \VimC,ottlieb Judy Zndvliu Kelly Koopmn LiWlnven Truus Klisvrt Anit vn du Stijl Susn Honigvoort BfiievnLitlr Jonni Bosmns Anne Veth RdiDmif Yvonne Bl LorfunMnttpn,ql8M99 DollyMepster KtjWillems Plofi U W Nsm MSE 2:07:57 AMelklerl'0uziz (Mrokko) 1 VSE 2:23:22 loyceclnphumb(keni) 0 MSE 3:17:55 AndreBlok RrfJrrdnllntt,rin,oplSlMW JphetKosgei (Keni) TeglLoroup (Keni) A Vssiliev (Ruslnd) A Rodriguez (Spnje) Freek Pliester (Vet Ned) Petervn Leeuwen ftik vn Bergen Mlco Borsb,oom ïheo Hoendukmp Jques Overguw Peter Hoek FritsWitner HenkBreugom MichielTuit Bs Mullekes Grrd Pulllg Dck vn Es PetuRemmenwl René Hsnoot Simon Hck AndrcPprll AndreWesterhuis Lievnrt Comp (1), Nlldvttik s0fflln op l2lmw PM U W Nrum MSE 15:03/ osephsitienei(keni) 26 MSE 17:52:5 PetervnPoelgeut 0mlup llnrfuijkuhout, 5 km op 25t0A199 Plus CL TW Nun 2 0:16:48 ïhmtnmemns :11 EddyZjl 0:20:16 JoselVillemse 2 0:2133 MrgretHoekf 6 0:23:08 Bemkn 14 0:25:10 SylviKuipr 18 0:26:02 JokeZjdenbos 24 0:27:41 NthheBiemns 25 RC 0:28:05 nekejons 26 0:28:13 MrijkeSchteleijn 53 RC 029:10 PeterFlemmrng 28 0:29:27 JudyZndvliet 30 RC 0:2950 nekegillet 3l 0:29:53 ComeToet :03 Mnie Kn 4l 0:32:50 JonniBosmns :56 PeterBmrd Rémon vn lnzen Jn Gmot WillemdeOrf MrcelMientjes Humn vn der Stijl Guus Zjdenbos Ed Biemteku PeterGroen -$- :

12 PAG{A 2 Hor Rolu Ruwnw 145 r :51:08 PietZndvliet 0:51:41 HnsEikenr 0:55:14 MqvnlYesterïoort 0:57:13 RdiDruif 0nlwp vn llurctwijkuhout 21,1 kn op 2510frW PhtA CoL TW Non 1 MSE l:ll:44 HuubPrgt(tridenAtl) m MSE l:36j8 FrisKolff Lenteloop, Ppendrxhí 1 5 km op 08fr509 Phil$ U. Tiid Nutn 1 MSE 0:45:05 JolmKiphumb(Keni) 9 M40 0:49:26 JohnvdWnsem(LADB) 378 M45 l:21:53 AlhrtRomni Golden Tenloop, Mlíl 10 kn op É Pht^ Cd" TN Nm MSE 0:29:43 Aiz Boug (Frnhijk) 9 MSE 0:31:16 Rémonvnlunzrn 13 M40 0:31:59 ChrlesTimmermns(Prthenon) 14 MSE 0J2:0ó WillemdeGrf 26 MSE 0:33:37 HnsBlokker 36 MSE 0:34:08 MrulMienqes 55 M50 0:35:12 KoosMulden(R'dmAtl) A MSE 035:32 PetervnPoelgeest U M40 0:35:36 Petervnleeuwen 87 MSE 0:36:24 DrkJnSmid 145 MSE 0:39:02 MBienteker 161 MSE 0:3956 MrceldenDulk 180 M50 0:40',24 FÀdyZ.rjl 215 M50 0:41:41) JquesBeljon 252 M55 0:43:07 PeterHoek 291 M55 0:44:25 HenkBrcugom 292 M45 0:4433 BertdeJong 3m M40 0:48:46 Rlf vnpeeren ttn$on Regtsburg (Dld), op l6l05t9é Htds A Tiid Nnn 3 M65 3:46:11 ArthurToomer 20 MSE 2 BR 24 MSE 25 VSE 35 MSE 36 MSE 43 M50 49 M40 16 M40 82 M45 MMfl 1m M45 r0l M M55 11ó V M45 ll9 M40 t20 M V35 0:34:56 0:34:59 0:35:25 0:35:26 0:36:37 0:36:48 0:3755 0:38:36 0:40:51 0:41;16 0:41,21 0,,42,,33 0:42:39 0:42:58 0:43:27 0:43:28 0:43:33 0: :4352 MrclMientju Pierre vn Leeuwen Hns Blokker BbrKmp(PAC) Peter vn Poelgemt Jn Stok ï'bh KÍottje (4V40) WillemZondemm John vn der Kroft Cees Rip HnvdKoorj(HgAtl) Fnts lvitrnu Peter Hoek Thm Hoende*mp S Dingemns (tlg Atl) Bert de Jong Peter Grcen kl.uteijn Esthu tlrmn (Hg Atl) 126 M V BR 113 BR 176 BR 88 BR 189 VSE r9r M M45 2M M5O 2W \450 2ll \ BR 222 BR N6 MSE 242 BR 271 BR 299 BR 3M BR 0' :45:51 0:46:09 0:4ó:10 0:46:14 0:47:01 0:47:03 0:47:0ó 0:48:01 0:48:09 0:48:20 0:48:23 0:48'.29 0:49:ffi 0:49:45 0:51:2ó 0:54:34 l:05:26 1:05:27 Frns Mcltn Mrinne Koopmn Frnk Thurjs Pul vn Dunné Eugène vn de Bug neke Schmtzlu Sonj vn Velden Hns vn Toor Kees Knp Jéjé Groot Jos de }Yrdt Dick vn Es Julio Lsien Rlfvn Peercn Sybrnd Adem AlhrtRomni Amhrvn Driel Georgere Prlevliet neke Gillet Dt ndere merkenbureu. STTELD MRx rra'iltrs Mrcel den Dulk Yillem HoogsÍrl Brn vn Kn Mrinne Koopmn Joop den Ouden Jcques Overguw rns Perdijk Roche Silvius, Heidi vn-der Veer Genit vn.der Veer Edzijl - D r rba'ífr5 CONDTO Es v.d. Schoot Jrn tuigrok r ONDËRHOUDSCOMMSSE MuctldenDulk Ton Vermolen Hellen Huser (secretris) Ptrijsln 2566 XL Den 2264D\t 0?0-3ó t l ? W2 Memedeloop, Slredrech 1 0 kn op Pbos Cd" TN Nm MSE 0:29:10 JohnKiphumb(Keni) 5 M4l) 030:51 PvelKlimes(Tqechie) 35 M40 0:35:14 PetervnLetuwen The HEn Royl Tu, Mn Hng, 10 kn op Pk$ Cor Tiid Nnn 6 MSE 0:3231 lvillemdegrf 7 MSE 0:32:48 Rémonvnl.unzen 10 MSE 0:3351 JnGroot 13 M40 0:34:08 JJohnson(rithlon) 15 MSE 0:34:27 BÍColijn 16 M40 0:34:3ó Petervnleeuwen MSE 0:29:29 MiteiKiphumb(Keni) Voor dvies over de bescherming vn merken, modellen, hndelsnmen en uteursrechten. SHELD ilark B.V. THE LARMAG BULDNG OVERSCHESTRAAT 6 POSTBUS 756A3 OTOARAMSTERDAM TELEFOONTO2O-5lt íaaa FAXTO2O-5ll lsoo Frnk Soonieus (lepenningmeester) 2564GT giro SY Leiden t79 BOUW. EN AANNE''NGSBEDRJF C.BONGAERTZ B.V. (penningmeester) Rob l hmer # n ieuwbouw # renovtie # verbouw # snitire instllties # gevelreiniging # timmerfbriek Lid n.v.o.b. Theo Tp Zwolsestrt 427 Gevers Deynoorreg 4390 telefooni O7O Wlsdorperln 22c Wssenr fx: ( post: 2244 BN Wssenr ) Ed zijr REDACTE Herenstrt 45 Renée vn der Roest 2743 CW Wddinxveen

Hoe plan je een grote taak?

Hoe plan je een grote taak? 3 PLANNEN Hoe pln je een grote tk? Wt heb je n deze les? In deze les leer je hoe je grote tken in stukken opdeelt en over meerdere dgen inplnt. Hndig ls je bijvoorbeeld voor een toets moet leren, wnt zo

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Houding- en bewegingsadvies cervicale laminectomie

Houding- en bewegingsadvies cervicale laminectomie Fysiotherpie Houding- en bewegingsdvies cervicle lminectomie Door middel vn deze informtiefolder wil de unit Fysiotherpie vn het Ersmus MC u uitleg geven over het herstelproces n een cervicle lminectomie

Nadere informatie

Algemeen. Restweefsel voor medischwetenschappelijk onderzoek

Algemeen. Restweefsel voor medischwetenschappelijk onderzoek Algemeen Restweefsel voor medischwetenschppelijk onderzoek U bent in het Ersmus MC voor onderzoek en/of behndeling. Soms is het nodig bloed of lichmsweefsel/-vloeistof bij u f te nemen. N fronding vn dit

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 bcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 Algemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Urologie. Blaasaugmentatie

Urologie. Blaasaugmentatie Urologie Blsugmenttie U krijgt een opertie n de bls. Bij een blsugmenttie wordt de bls groter gemkt met behulp vn een stukje drm. U vindt hier meer informtie. Voorbereiding Drmen spoelen Als u uw drmen

Nadere informatie

1 De watersnoodramp van 1953

1 De watersnoodramp van 1953 1 De wtersnoodrmp vn 1953 In de ncht vn 31 jnuri nr 1 februri 1953 ws het springvloed. Dn stt het wter in de zee extr hoog. Bovendien ws er een zwre noordwesterstorm (orkn, windkrcht 12). Het wter in de

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

Staaroperatie (dagbehandeling)

Staaroperatie (dagbehandeling) Oogheelkunde Stropertie (dgbehndeling) Met uw behndelend oogrts heeft u fgesproken dt u een str opertie krijgt (ctrct). Wij leggen u grg uit wt u kunt verwchten, zodt u zich hierop kunt voorbereiden. Voorbereiding

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen b o r p! f G t i F s i t r G t l p r u e l k r ee INLEIDING Structuur, inzicht en plezier bij gezond leven Dr geloven wij in bij FitGf! Drom hebben we een klender met stickers ontworpen! Voor kinderen,

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Minicursus Rust creëren

Minicursus Rust creëren Minicursus Rust creëren Bednkt voor je inschrijving! Met deze minicursus geef ik je een inkijkje in mijn werkwijze en leer ik je een ntl stppen om rust te creëren. Door in mijn privéleven bewuste keuzes

Nadere informatie

RAND Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid? uitstekend zeer goed goed matig slecht

RAND Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid? uitstekend zeer goed goed matig slecht RAND-36 1 In deze vrgenlijst wordt nr uw gezondheid gevrgd. Wilt u elke vrg bentwoorden door het juiste hokje n te kruisen. Wnneer u twijfelt over het ntwoord op een vrg, probeer dn het ntwoord te geven

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Kennismaken. Wie zitten er bij jou in de klas? 4. Welke afspraken maak jij met je klas? 8

Kennismaken. Wie zitten er bij jou in de klas? 4. Welke afspraken maak jij met je klas? 8 Kennismken 1 2 + + Wie zitten er bij jou in de kls? 4 Welke fsprken mk jij met je kls? 8 Plusopdrcht 11 Thuisopdrcht 12 Meesterproef bij dit hoofdstuk 74 Help je klsgenoot met kennismken! Een nieuw schooljr,

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong Wt lter ik wil() Foto: Jef Corneillie (89) wil grg bibliothecris worn. LESBRIEF Contct tussen oud en jong worn Deze lesbrief is gemkt door stichting GetOud in smenwerking met Openbre Bibliotheek. DIGITALE

Nadere informatie

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen Tips voor optiml profijt vn uw multifocle brillenglzen Gefeliciteerd met uw nieuwe multifocle brillenglzen! U hebt een hoogwrdig product ngeschft dt het resultt is vn uitgebreid onderzoek nr optimle correctietechnieken

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Hoe maak je een huiswerkplanning?

Hoe maak je een huiswerkplanning? PLANNEN HOE MAAK JE EEN HUISWERKPLANNING? Hoe mk je een huiswerkplnning? Wt he je ern? In deze les leer je hoe je een huiswerkplnning mkt. Dt is hndig, wnt zo g je goed voorereid n de slg en kun je sneller

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Mobilisatie en ademhalingsoefeningen (postoperatief)

Mobilisatie en ademhalingsoefeningen (postoperatief) Crdiothorcle chirurgie Mobilistie en demhlingsoefeningen (postopertief) Binnenkort ondergt u een opertie n hrt of longen. In nloop nr uw opertie is het belngrijk uw lichm in een zo goed mogelijke conditie

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 4 6 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 4 6 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 4 6 november 2012 lgemeen nieuws Een leuk boek voor Los De boekenctie voor Los ws een groot succes! Niet lleen omdt er zoveel blije mensen met een stpel boeken onder hun rm nr huis konden

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Rekenregels van machten

Rekenregels van machten 4 Rekenregels vn mchten Dit kun je l 1 mchten met een ntuurlijke exponent berekenen mchten met een gehele exponent berekenen 3 terminologie in verbnd met de mchtsverheffing correct gebruiken Test jezelf

Nadere informatie

Staaroperatie (klinisch)

Staaroperatie (klinisch) Oogheelkunde Stropertie (klinisch) Met uw behndelend oogrts heeft u fgesproken dt u binnenkort wordt opgenomen voor een opertie n str (ctrct). In deze folder vindt u de informtie die u zl helpen bij de

Nadere informatie

Voorwoord. Moesten er nog vragen zijn, de leiding staat altijd klaar om u te helpen. Onze contactgegevens vinden jullie achteraan deze maandschors.

Voorwoord. Moesten er nog vragen zijn, de leiding staat altijd klaar om u te helpen. Onze contactgegevens vinden jullie achteraan deze maandschors. Voorwoord Beste ouders, leden en sympthisnten Dit is jmmer genoeg lweer de ltste mndschors vn het jr. Moest het je beter doen voelen, we hebben er wel drie mnden in gepropt in de plts vn twee. Wnneer de

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

Bij wie hoor ik? Wijs op de picto van de familie. Laat je kind de familieleden aanwijzen.

Bij wie hoor ik? Wijs op de picto van de familie. Laat je kind de familieleden aanwijzen. e m t W e r l i g e mw o n d j o k jk k nd g k e t e g e W nd em o rlij m t Wo erl k nd k g k e i e j n t r k kt der ge Wo lijk m W l n m i on jk g der ge kwonderlijk g e t Wd e r l e m k t Wl i j mgemkt

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Privacyverklaring Koops Makelaardij

Privacyverklaring Koops Makelaardij Privcyverklring Koops Mkelrdij In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring KM stt, wordt Koops Mkelrdij B.V. bedoeld. Vn welke diensten vn KM

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

Bespreking Examen Analyse 1 (Juni 2007)

Bespreking Examen Analyse 1 (Juni 2007) Bespreking Exmen Anlyse 1 (Juni 2007) Voorf: Zols ik ook vorig jr in juni en in september gedn heb, geef ik hier bedenkingen bij het exmen vn deze junizittijd. Ik zorg ervoor dt deze tekst op toledo komt,

Nadere informatie

N"ì LINKS GROEN. t6.ç. MNíTNdNFA/ o Formula One Management Limited, eigenaar van de Formule 1, het circuit van Zandvoort een

Nì LINKS GROEN. t6.ç. MNíTNdNFA/ o Formula One Management Limited, eigenaar van de Formule 1, het circuit van Zandvoort een N"ì t$sc v MNíTNdNFA/ t6.ç s] GROEN LINKS HEEMSTEDE MOTIE Formule 1, wr gt dt heen? Versie 2 De rd vn de gemeente Heemstede in vergdering bijeen op 8 november 2018, o Formul One Mngement Limited, eigenr

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk

Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk BIJLAGEN De ondersteuning vn Wmo-nvrgers Een onderzoek onder nvrgers en hun mntelzorgers Mirjm de Klerk Ann Mri Mrngos Mrth Dijkgrf Alice de Boer Bijlge bij hoofdstuk 2... 3 Bijlge bij hoofdstuk 3... 7

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

U heeft een vraag gesteld over de cliënttevredenheidsonderzoeken Wmo en Jeugd. Via deze memo wil ik u hierover informeren.

U heeft een vraag gesteld over de cliënttevredenheidsonderzoeken Wmo en Jeugd. Via deze memo wil ik u hierover informeren. GERLANTJ Rdsinformtiememo Dtum Ons kenmerk An Kopie n Vn Onderwerp donderdg 16 juni 2016 16.059567 De Gemeenterd en de Commissie Smenleving College vn urgemeester en wethouders Cliëntervringsonderzoek

Nadere informatie

Privacyverklaring Nieuwbouw (huur of koop)

Privacyverklaring Nieuwbouw (huur of koop) Privcyverklring Nieuwbouw (huur of koop) 2552018.1 Privcyverklring NOUWEN Mkelrdij o.g.b.v. U heeft te mken met NOUWEN Mkelrdij o.g.b.v. NOUWEN Mkelrdij o.g.b.v. is een NVM-mkelr. In deze privcyverklring

Nadere informatie

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten DE HUID 1 Bouw en functie O: 12/1 Wt is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede ntwoorden n. weinig slp uitenlucht goede voeding ontspnning veel fruit eten innen zitten ptt met myonise eten in

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Nieuwbouw Erasmus MC

Nieuwbouw Erasmus MC T Blik vooruit Tijdlijn Toren [T] In de zomer vn 2011 wordt het hoogste punt V (120 meter) vn de toren bereikt (pnnenbier). December 2009 trt bouw Verbinding [V] Brug 8 etge wordt begin 2011 gepltst. Jn.

Nadere informatie

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen Verhuisgids met hndige tips wij leveren grtis bel ons en bestel Jij verhuist mkkelijk en snel met stpelbre dozen Wij pikken op wnneer je dt wil Inhoudstfel 4 6 10 Checklist 2 3 3 Oude Huis Nieuwe Huis

Nadere informatie

Privacyverklaring gwoon Makelaars

Privacyverklaring gwoon Makelaars Privcyverklring gwoon Mkelrs U heeft te mken met mkelrdij gwoon Mkelrs. gwoon Mkelrs is een NVM-mkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

AFLEIDING. Apparatuur tijdens het rijden

AFLEIDING. Apparatuur tijdens het rijden Apprtuur tijdens het rijden Er zijn ieder jr tientllen verkeersongevllen doordt de estuurder even fgeleid ws door tijdens het rijden ijvooreeld te ellen of de oordomputer in te stellen. Bij het rijden

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1:

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: 1.0 Voorkennis Voorbeeld 1: 4 2 4 2 8 5 3 5 3 15 Als je twee breuken met elkr vermenigvuldigd moet je de tellers en de noemers vn beide breuken met elkr vermenigvuldigen. Voorbeeld 2: 3 3 1 5 4 8 3 5 4

Nadere informatie

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33 l p 111W II ll I type open bebouwing bestemmng eengezinswoning postnummer 1790 gemeente Affligem nummer 43 bus Dit certiflct is geldig tot en met 1 november 2021 dtum: 01-11-2011 hndtekening: 0 50 100

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

Zondag 24 december 2017

Zondag 24 december 2017 Zondg 24 december 2017 Prediking: Ds. John Selier. John zl zondg spreken, en de woordverkondiging zl gn over de enorme hemelse ctiviteit rondom de geboorte vn de Here Jezus. Veell het werk vn engelen mr

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde. 1 Vlmse Wiskunde Olymide 1985-1986: Tweede Ronde De tweede ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen Het quoteringssysteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 unten Per goed ntwoord krijgt hij of zij 4

Nadere informatie

DE KNIEARTROSE INJECTIE STUDIE. Onderzoek naar de behandeling van knieartrose met corticosteroïden injectie in de huisartsenpraktijk

DE KNIEARTROSE INJECTIE STUDIE. Onderzoek naar de behandeling van knieartrose met corticosteroïden injectie in de huisartsenpraktijk DE KNIEARTROSE INJECTIE STUDIE Onderzoek nr de behndeling vn kniertrose met corticosteroïden injectie in de huisrtsenprktijk DE KNIEARTROSE INJECTIE STUDIE: WAAROM? Ondnks de jrenlnge ervring met intr-rticulir

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4 *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND dtum indiening: 26 jnuri 2016 fdeling Welzijn dtum/gendpunt B&Wvergderi n g 02021 61 30 1 = Onderwerp: Wmo klnttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Colofon Iepen en iepziekte Uitgve Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Hg Vormgeving Teres Jonkmn (BNO) Druk Fcilitire dienst - Multimedi Deze brochure

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers?

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers? Route A 1 Bosrendieren en korstmossen Rendieren zijn de enige herten wrvn zowel mnnetjes ls vrouwtjes een gewei drgen. Vroeger dcht men dt het gewei geruikt werd om sneeuw weg te schuiven zodt ze ij het

Nadere informatie

BIJLAGEN. Inhoud. Bijlage Hoofdstuk Bijlage Hoofdstuk Bijlage Hoofdstuk Bijlage Hoofdstuk Chinese Nederlanders

BIJLAGEN. Inhoud. Bijlage Hoofdstuk Bijlage Hoofdstuk Bijlage Hoofdstuk Bijlage Hoofdstuk Chinese Nederlanders BIJLAGEN Chinese Nederlnders Vn horec nr hogeschool Mérove Gijsberts Willem Huijnk Ri Vogels Inhoud Bijlge Hoofdstuk 7... 2 Bijlge Hoofdstuk 8... 3 Bijlge Hoofdstuk 9... 6 Bijlge Hoofdstuk 10... 9 Socil

Nadere informatie

Begripsvragen: Beweging

Begripsvragen: Beweging Hndboek ntuurkundedidctiek Hoofdstuk 4: Leerstofdomeinen 4.2 Domeinspecifieke leerstofopbouw 4.2.1 Mechnic Begripsrgen: Beweging 1 Meerkeuzergen O Q R P 1 [H/V] Iemnd stt op de in figuur 1 ngegeen plts

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan w o l l e Y r i F r e p p y D n n B 2,34 Euro. Zoveel denkt de Belg te moeten betlen voor 1 kilogrm bnnen in de supermrkt 1. De reliteit toont echter iets nders. Je hoeft niet veel moeite te doen om bnnen

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Orthopedie. Knieprothese totaal

Orthopedie. Knieprothese totaal Orthopedie Knieprothese totl In deze folder geven wij u informtie over een knieprothese. De knie De knie is een schrniergewricht dt bestt uit twee botdelen: het scheenbeen en het dijbeen. De uiteinden

Nadere informatie

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen.

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen. 9 Luht in je longen Hoe komt luht in je longen? = longen = middenrif Kleur op de tekening de volgende onderdelen: Streep de foute woorden door. Ons lihm heeft zuurstof / kooldioxide nodig. Bij het indemen

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 1 september 2015

abcdefg Nieuwsbrief 1 1 september 2015 bcdefg Nieuwsbrief 1 1 september 2015 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie