inhoud prima vista O&O interview parelvisser heilig huisje O&O vrienden Kort 34 Agenda 38

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud prima vista O&O interview parelvisser heilig huisje O&O vrienden Kort 34 Agenda 38"

Transcriptie

1 inhoud FORUM, tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven door het Koninklijk Conservatorium Antwerpen AP-Hogeschool issn Hoofdredactie Lieve Eeckhaut Eindredactie Lieve Eeckhaut Redactie Hans Dowit, Ann Lommelen, Wilma Schneider, Kevin Voets Tekstredactie Roger Quadflieg, Wilma Schneider Werkten mee Kathleen Coessens, Hans Dowit, Jan Dewilde, Fred Schalckens, Nicole Fux, Christoph Grafe, Roger Qaudflieg Redactie-adres Desguinlei 25, 2018 Antwerpen Tel.: Fax: website: Vormgeving Marie Vandevoorde Coverbeeld Fotograaf: Frederik Beyens Forum thuis ontvangen? neem contact via Drukwerk Drukkerij De Bie Overname van artikels en illustraties is slechts toegelaten mits uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. prima vista Koers zetten naar een duurzame samenwerking op kunstcampus desingel 3 O&O CorpØreal, het lichaam van de kunstenaar is aanwezig 8 interview Beroep: Pianist 15 parelvisser Koorzanger in de opera is een hondenstiel 21 heilig huisje Reizen door de Vlaamse tuin 24 O&O Julius J.B. Schrey met Red Star Line op concerttournee 29 vrienden 20 jaar Vrienden van het conservatorium 32 Kort 34 Agenda 38 Tot onze grote spijt is er een foutje geslopen in de titel van een artikel in onze vorige editie. Forum 1 september-oktober: Op pagina 10: O&O Elisabeth & Albert is de juiste titel van dit artikel. Onze welgemeende excuses. De Redactie 1

2 De directie van het conservatorium heeft samen met de Antwerpse economische, politieke, academische en culturele gemeenschap in 1999 de Stichting Conservatorium Antwerpen opgericht. Voorzitter van de Stichting is Gouverneur Cathy Berx. De Stichting stelt zich tot doel, door mecenaat, de uitbouw van het conservatorium te stimuleren en de uitstraling ervan in de Antwerpse regio te versterken. De Stichting stelt de nodige middelen ter beschikking voor masterclasses, studiebeurzen, instrumenten en het jaarlijks uitreiken van de titel maestro honoris causa. Inlichtingen: Ann Lommelen T: 0032 (0) Structurele partners van de Stichting Conservatorium Antwerpen zijn: 10 advertising - Bnp paribas Fortis private Banking - Cegelec - KBC - laboratoria wolfs leasinvest real estate - lions Club antwerpen ter Beke - maintenance partners - piano s maene - sd worx - soudal - Yamaha music europe - Zurich insurance 2

3 prima vista Koers zetten naar een duurzame samenwerking op kunstcampus desingel door Nicole Fux Tijdens het academiejaar onderzocht Nicole Fux, in het kader van een opleiding Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen, de mogelijkheden en uitdagingen rond de samenwerking tussen het conservatorium en desingel. De Kunstcampus werd in detail onder de loep genomen. In de samenwerking tussen het Londense Barbican Centre en de Guildhall School vond ze interessant vergelijkingsmateriaal. Een exploratief onderzoek naar de meerwaarde van een structurele samenwerking tussen desingel en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen In 2008 verscheen in Forum een artikel waarin de vraag werd gesteld wat er zo revolutionair was aan de kunstcampus die toen op komst was en welke nieuwe vormen van artistieke creatie en onderzoeksmethodes verwacht konden worden met de introductie ervan 1. Op dat ogenblik was de nieuwe vleugel nog in aanbouw. Sinds de opening ervan in oktober 2010 introduceerde desingel de nieuwe naam kunstcampus. Dit nieuwe tijdperk werd ingeluid door de collectieve uitvoering van in C van Terry Riley, waarbij de in desingel residerende ensembles en studenten van het conservatorium de handen in elkaar sloegen. Het origineel samenwerkingsproject stond meteen symbool voor wat een kunstcampus kan zijn. Het was een schakelmoment voor zowel desingel als het conservatorium: dankzij de uitbreiding van de infrastructuur kon desingel haar werking uitbreiden tot het productieproces. Het conservatorium bracht haar opleidingen dans en drama naar de campus, waardoor een volwaardige multidisciplinaire opleiding podiumkunsten mogelijk werd. Sindsdien groeiden er spontaan diverse pilootprojecten tussen desingel, het conservatorium en andere artistieke ensembles in huis: het project LAbO met Champ d Action, VENN met Eastman, de Orkestacademie met defilharmonie, de recent 3

4 geopende kunstcampusleeszaal, workshops, lecturerecitals Hiermee zijn lang niet alle mogelijkheden ontgonnen. In december 2012 vond een overlegvergadering plaats tussen desingel en het conservatorium, waarbij werd nagedacht over de verdere concrete invulling van het concept kunstcampus. Kort daarna stelde desingel me voor om in het kader van mijn masteropleiding Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor een structurele samenwerking op de kunstcampus 2. Het werd een boeiend onderzoek, waaraan tal van medewerkers van desingel en het conservatorium meewerkten. Ook ervaringen van enkele buitenlandse kunstcampussen werden onderzocht. In wat volgt geef ik graag enkele highlights weer van dit onderzoek. In een eerste deel van het onderzoek gingen we na wat het concept kunstcampus eigenlijk is. Hoewel de term voorkomt in beleidsplannen en programma s van zowel desingel als het conservatorium was het van bij aanvang allerminst duidelijk wat de term precies inhoudt. Door de verschillende visies bij elkaar te leggen ontstond een omschrijving van de kunstcampus als een optimale plek voor transmissie tussen kunst, onderwijs en onderzoek: de kunstcampus als katalysator voor de interactie tussen student, (pre)professioneel en publiek, een plaats waar een synergie tot stand kan komen tussen de verschillende kunstdisciplines, en waar leren, tonen en maken één zijn. De kunstcampus wordt gekenmerkt door drie gemeenschappelijke doelstellingen: het ontwikkelen van artistiek talent, het ontwikkelen van de artistieke praktijk en het valoriseren van kunst. Op dit ogenblik zijn er vier soorten samenwerkingsprojecten op de kunstcampus: 1. Activiteiten waarin reflectie over kunst centraal staat en die open staan voor een breed publiek. 2. Activiteiten waarbij de artistieke praktijk centraal staat en knowhow wordt overgedragen van de professional naar elke geïnteresseerde luisteraar. 3. Activiteiten waarbij het experiment centraal staat: het is een ruimte waarin een artistieke productie tot stand komt door samenwerking tussen gevestigde kunstenaars en kunstenaars in wording. 4. Permanente ondersteunende diensten die deel uitmaken van de site en openstaan voor alle bezoekers. Enkele medewerkers stelden voor kunsteducatieve activiteiten toe te voegen, gerealiseerd door studenten en gericht naar een brede doelgroep van jongeren. Een samenwerking is een complexe zaak en niet alle samenwerkingen realiseren hun volledig potentieel. Daarom is het belangrijk na te gaan wat de voor- en nadelen zijn en deze tegen elkaar af te wegen. De belangrijkste voordelen van de samenwerking zijn de wederzijdse bundeling van krachten en de daaraan gekoppelde versterking van het gezamenlijk innoverend vermogen. Verder maakt de samenwerking ook een rationele inzet van overheidsmiddelen mogelijk, desingel en het conservatorium hangen immers af van subsidies van de Ministeries van respectievelijk Cultuur en Onderwijs. Een bijkomend voordeel is dat de samenwerking de positie van de beide organisaties in het kunstenveld kan versterken. In een tweede deel van het onderzoek onderzochten we hoe de samenwerking op dit moment verloopt. Er is een enorm potentieel aanwezig door de complementariteit van de organisaties die op de campus huizen. Betrokkenheid en enthousiasme zijn erg groot en ook het unieke gebouw is een enorme troef voor de samenwerking. Anderzijds stelden we vast dat een aantal voorwaarden ontbreken om de samenwerking succesvol verder te ontwikkelen. Het belangrijkste probleem is dat er geen algemeen ge- 4

5 dragen gemeenschappelijke visie is over de samenwerking, wat nochtans een essentiële voorwaarde is om tot een duurzame samenwerking te komen. Een tweede probleem stelt zich door de tegengestelde belangen die er zijn tussen het conservatorium en de- Singel. Zo heeft de term kwaliteit verschillende betekenissen: voor desingel primeert de kwaliteit van het eindproduct, voor het conservatorium de kwaliteit van het leerproces. Er zijn nog meer belangentegenstellingen die moeten uitgeklaard worden om tot een perfecte win-win situatie te kunnen komen: Afbeelding 1: tegengestelde belangen Een derde probleem is dat er momenteel geen management is voor de samenwerking. De projecten ontstaan ad hoc, maar er is geen specifieke organisatiestructuur, noch een gefaseerd plan. Dat is evenwel nodig om de samenwerking succesvol verder te zetten. Hoe pakken andere kunstcampussen dit dan aan? We onderzochten enkele campussen in het buitenland en zagen dat er diverse mogelijkheden zijn voor een samenwerkingsstructuur, gaande van losse ad hoc projecten over kleine samenwerkingscellen, gedeelde administratieve diensten tot zelfs een fusie tot één enkele organisatie. We stelden vast dat overal dezelfde uiteenlopende belangen voorkomen, die worden opgelost door veel vertrouwen en overleg. De campus Barbican Centre - Guildhall school in 5

6 London trok onze aandacht vanwege de vele parallellen met desingel/conservatorium, zowel op het vlak van de infrastructuur, geschiedenis als werking. Het kunstcentrum Barbican profileert zich als multidisciplinair en heeft naast een programma van podiumkunsten ook een filmhuis en tentoonstellingszalen. Guildhall School biedt opleidingen muziek, drama en podiumtechniek. Beide organisaties huizen in een aparte vleugel van eenzelfde gebouwencomplex dat dateert uit de jaren 80. Meer dan 30 jaar waren Barbican en Guildhall naaste buren zonder echt samen te werken. Daar kwam 6 jaar geleden verandering in. De impuls voor deze verandering kwam door een combinatie van twee factoren: een directiewissel in beide organisaties en een veranderend politiek landschap. Er werd ernstig bespaard op onderwijs en cultuur en tegelijkertijd bood de overheid mogelijkheden om extra middelen te verwerven voor kunsteducatie. Barbican, Guildhall en het in Barbican residerende London Symphony Orchestra verenigden hun krachten om subsidies aan te vragen voor een gezamenlijk project. Een troef voor de samenwerking in Barbican was dat er van bij aanvang al een grote overlap was tussen de missies: Barbican had een eigen uitgebreide kunsteducatieve dienst Barbican Creative Learning Division, Guildhall School organiseerde uitstralingsactiviteiten rond cultuurparticipatie onder hun dienst Guildhall Connect. En ook het London Symphony Orchestra had een eigen kunsteducatief programma Discovery. De samenwerking in Barbican is een proces van jaren dat in drie fasen werd uitgevoerd. In een eerste fase werd een gedeeld administratief platform opgericht waarin de financiële diensten en de dienst HRM van Barbican en Guildhall werden samengebracht. Deze gemeenschappelijke structuur bleek een enorme stimulans te geven aan de artistieke samenwerking. In een tweede fase, drie jaar later, werd de gemeenschappelijke divisie Creative Learning opgericht. Dit is het hart van de huidige artistieke samenwerking. Het departement is een versmelting van Guildhall Connect en Barbican Creative Learning Division. De dienst wordt gefinancierd door Barbican en Guildlhall en staat onder leiding van een afzonderlijke directeur. Deze divisie groeit jaar na jaar en bereikt momenteel met haar programma zo n toeschouwers. De derde fase van de samenwerking in Barbican is net van start gegaan met de recente opening van het nieuwe gebouw voor Guildhall School, Milton Court, waarin wordt vanaf dit jaar de opleiding drama is gehuisvest. Het gebouw en de nieuwe concertzaal zullen ook gebruikt worden door Barbican en verhuurd aan externe organisaties. Wat houdt de artistieke samenwerking in Barbican dan juist in? Voor Guildhall School is het doel van de samenwerking vooral de studenten te engageren in een artistieke context en ze in te zetten voor kunsteducatieve projecten in verschillende buurten van London. Barbican wil de relatie met het publiek intensifiëren en het publiek initiëren in de kunsteducatieve programma s. Een ander doel van Creative Learning is om nieuwe kunstvormen te ontwikkelen. Concreet bestaat de werking uit twee polen: Creative and Professional Practice en Participatory Practice. De eerste pool richt zich op artistieke ontwikkeling, de tweede focust op het ontdekken van talent door participatieve projecten te organiseren voor een zo breed mogelijk publiek. Creative Learning organiseert vier programma s, elk voor een welbepaalde doelgroep: 1. Het educatieve programma richt zich op jongeren en op communities in de ruimere zin. 2. Het undergraduate programma richt zich 6

7 tot alle bachelorstudenten van Guildhall. Zo worden studenten aangezet te experimenteren met crossoutkunst. Creative Learning organiseert voor hen ook lessen over cultuurmanagement, netwerking, speeddating, samenwerkingsvaardigheden. 3. Het masterprogramma Leadership wil een vernieuwende kijk geven op multidisciplinaire kunstvormen en participatief werk. Studenten in deze masteropleding krijgen een eigen platform in de offside buurten van London en mogen daar experimenteren. 4. Het vierde programma is permanente vorming voor artiesten in elk stadium van hun loopbaan. Iedereen kan een aanvraag indienen voor dit laboratorium. De geselecteerde projecten krijgen een experimenteerruimte aangeboden in Barbican. Momenteel wordt er ook een plan ontwikkeld voor een nieuwe bacheloropleiding over actuele kunstvormen zoals street art en beebop. De succesfactoren voor de samenwerking in Barbican zijn divers. Uit onderzoek is gebleken dat de gemeenschappelijke structuur alvast de samenwerking 3 ten goede kwam: zowel de gedeelde administratieve diensten als de gemeenschappelijke cel Creative Learning zijn een katalysator voor de artistieke samenwerking. Een andere succesfactor is de gezamenlijke ontwikkeling van een gedeelde visie. Sinds de cel Creatieve Learning over een eigen missie beschikt is de richting van de samenwerking voor iedereen duidelijk en kan deze helder worden gecommuniceerd, zowel intern als extern. Beslissingen worden makkelijker genomen en er is een stevige basis voor een strategisch plan voor de toekomst. Tot slot is het succes ook te danken aan een goede overlegcultuur. Op alle niveaus van de organisaties is er overkoepelend overleg. Het is ingebed in de dagelijkse werking. Elke samenwerking is uniek. Het conservatorium van Antwerpen heeft een dansopleiding, Guildhall heeft dat niet. Daar waar Barbican inzet op kunsteducatie, wil desingel eerder inzetten op productie. De context is anders, ook voor de verwerving van middelen. Zeker is dat kunstcampus desingel een enorm potentieel heeft voor het ontwikkelen van een unieke kunstcampus. Veel medewerkers van de huidige samenwerkingsprojecten zien het als een boeiende uitdaging om hiermee verder te gaan en brachten tal van suggesties aan. Zaak is nu de dialoog te openen, samen te kijken wat de mogelijkheden zijn, en te beslissen welke gemeenschappelijke koers desingel en het conservatorium eventueel willen varen. Er is al een startschot gegeven met een overlegvergadering in december. We kijken met nieuwsgierigheid uit naar de volgende episode van de samenwerking op Kunstcampus desingel. 1. Dowit, H., Voets, K. (2008). De Internationale Kunstcampus. Close Encounters of the Third Kind? Forum , tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven door het Koninklijk Conservatorium Artesis Hogeschool Antwerpen 2. FUX, N. (2013). Koers zetten naar een duurzame samenwerking op kunstcampus desingel. Een exploratief onderzoek naar de meerwaarde van een structurele samenwerking tussen desingel en het conservatorium van Antwerpen. Proefschrift ingediend tot het behalen van de graad van master in Cultuurmanagement. UA, Antwerpen, niet gepubliceerd. 3. Renshaw, P. (2011). Working together. An inquiry into creative collaborative learning across the Barbican-Guildhall Campus. Geraadpleegd via final_version.pdf 7

8 o&o CORPØREAL Het lichaam van de kunstenaar is aanwezig door Kathleen Coessens Voor u deze tekst begint te lezen, nodig ik u uit uw lectuur artistiek in te leiden of te begeleiden met de muziek van Lachenmann s Tema 1 en/of met de foto s van Abramovic performance the artist is present 2, of nog even de monoloog van Agrado in Pedro Almodóvar s film Todo sobre mi madre 3 te bekijken The artist is present Performance is the moment when the performer, with his own idea, steps in his own mental-physical construction in front of the audience in a particular time. Abramovic, interview Wie Marina Abramovic hedendaags perfomer kent, heeft misschien in bovenstaande titel een knipoog gezien naar haar performance the artist is present, een onderdeel van de retrospectieve tentoonstelling van haar werk in het MOMA van 14 maart tot 31 mei Gedurende drie maanden was Abramovic zelf aanwezig in het museum. Zij zat op een stoel gedurende de volledige openingstijd van het museum en mensen konden vrijblijvend tegenover haar gaan zitten, in alle stilte. De artistieke performance bestond uit de lichamelijke aanwezigheid van de artieste en de uitwisseling de performance die plaatsvond tussen de kunstenaar en de genodigde. Een blik, een gewaarwording, een interpretatie, een gevoelen, een (h)erkenning werden mogelijk in die stille dimensie van lichamelijke presentie. Sommige bezoekers bleven slechts enkele minuten zitten, anderen gingen het experiment aan voor uren. In Abramovic stille en kalme, maar zeer intens expressieve lichamelijke aanwezigheid

9 begonnen sommigen stil te huilen, terwijl anderen peinzend staarden of nog rustig glimlachten. De retrospectieve werd getransformeerd tot een levende performance en improvisatie, waarin (het lichaam van) de kunstenaar de zintuiglijkheid en de zelfreflectie van eenieder diep aansprak 5. De beelden van de verschillende deelnemers zijn ontroerend, uitnodigend, intrigerend. Een performance is een mentaal-fysische constructie, gecreëerd door een podiumkunstenaar voor een publiek, met een publiek, zoals Abramovic zegt. Het is die mentaal-fysische constructie die ik hier in het perspectief van onderzoek in de kunsten als thema wil plaatsen. In deze tekst wil ik dan ook een pleidooi houden voor artistiek onderzoek naar de lichamelijkheid van de kunstenaar in de podiumkunst. The body is present We zijn begin 21 ste eeuw, overladen met media en technologie, op zoek naar virtuele connecties en experimentele identiteiten, ge- fotoshopte lichamen en gereconstrueerde organen en vormen. We kunnen verschillende, gelijktijdige dimensies van ruimte en tijd beleven, waarbij we vele levens hebben en alles kunnen overwinnen. We denken als het ware te kunnen ontsnappen aan de materialiteit, aan de enveloppe en aan de kwetsbaarheid van het menselijk lichaam. Maar in dit begin van de 21 ste eeuw worden we echter ook telkens weer geconfronteerd met de fysieke en gevoelsmatige eigenschappen van het menszijn, aangevallen en vernederd, door en door kwetsbaar in ziekte, oorlog of rampen, zonder enige kans pijn en ontreddering, eigen aan de lichamelijkheid en zintuiglijkheid van de mens, te kunnen ontlopen. Vreemd genoeg gebruiken we dan diezelfde virtuele media, gsm, internet, om te communiceren hoe reëel die pijn is. We staan meestal niet stil bij de eigentijdse paradoxen van af- en aanwezigheid, virtualiteit en realiteit van het lichaam. We vergeten de schier eindeloze reeksen van transformaties die technologie en cultuur veroorzaken in de menselijke ervaring en beleving van het lichaam. We beleven en ervaren, zij het reëel, zij het virtueel, maar altijd vanuit onze lichamelijke en kwetsbare gevoelsmatigheid. De ontwikkeling van technologische mogelijkheden en culturele media confronteren ons permanent met de aan- en afwezigheid van het lichaam. In de kunst wordt die paradox als thema of zelfs als methode uitgediept. Roland Barthes toonde in zijn tekst Camera Lucida al aan hoe de foto van zijn overleden moeder, door het medium van de fotografie, plots die gevoelsmatige aanwezigheid en lichamelijkheid naar voren brengt. Meer recent, in de film Todo sobre mi madre van Pedro Almodóvar (1999), speelt het personage Agrado een geïmproviseerde monoloog, waarin zij de authenticiteit van haar door esthetische chirurgie gereconstrueerde droomlichaam uiteenzet. Is dat lichaam nog een echt lichaam? Waar ligt de relatie tussen zintuiglijke indrukken en lichamelijke idealen, tussen culturele invloed en persoonlijke expressie, tussen performance en dagelijks leven? Serge Verstockt s recente opera Hold Your Horses maakt ons attent op hoe amateuristische gsm-filmpjes het lichamelijke (en geestelijke) leed van de ander zoals van de zelfverbranding van monniken die protesteren die we eigenlijk niet kennen, in onze huiskamer brengen. Maar in diezelfde opera wordt deze lichamelijke en toch onwezenlijke realiteit van de ongekende medemens geplaatst naast de aanwezigheid van een virtuele prima donna een knipoog 9

10 naar het Japanse virtuele popidool Hatsune Miku, dat als 3D-zangeres hele zalen tot extase brengt. Hebben we dan geen belichaamde kunstenaars, geen performers meer nodig? De nieuwe technologie en media veroorzaken tal van feedback-loops die lichaam en output verbinden en transformeren. Zij creëren nieuwe mogelijkheden, onverwachte uitkomsten en experimenten over en in lichamelijkheid: over kijken en bekijken, tonen en vertonen, reëel en virtueel, innerlijk en uiterlijk. Maar aan de menselijke fundamentele lichamelijkheid en haar mogelijkheden kunnen zij niet ontsnappen. The body of the artist is present Aldus blijven we podiumkunstenaars opleiden, goed beseffend dat het lichaam van de artiest het medium én het punt van oscillatie is dat kunst mogelijk maakt; goed wetend dat dat specifiek menselijk lichaam dat getraind kan worden als geen ander dier, dat lichaam met zijn eigen fysieke en sensoriële, visuele, haptische en auditieve mogelijkheden, in staat is het esthetische, het schone, het lelijke te ervaren, te transformeren, te creëren. Podiumkunstenaars negotiëren kunst met hun lichaam. Zij zoeken naar een evenwicht tussen de objectieve voorwaarden voor het creëren van kunst en de subjectieve aanwezigheid van het lichaam dat deze voorwaarden moet (h)erkennen, tussen de inherente mogelijkheden van het omringend materiaal en de lichamelijke vertaling van een artistiek idee. Dat evenwicht is kwetsbaar. De objectieve voorwaarden en de inherente mogelijkheden van het omringend materiaal wijzigen, maar de gevoelsmatigheid van het lichaam blijft acuut aanwezig. Het lichaam van de kunstenaar kan die bestaande praktijken en esthetische en sensoriële ervaringen in vraag stellen. Zo zoekt de componist Helmut Lachenmann experimentele mogelijkheden die leiden tot een nieuwe lichamelijke en perceptuele benadering van klank en instrument. Hij leert ons in zijn compositie Tema (van Atem, adem) esthetisch te luisteren naar wat ademen is, als basis voor het leven, voor het beleven. Het muziekwerk esthetiseert de adem in al zijn vormen, in twijfel, in haast, schurend, levendig, pijnlijk, en stelt zo niet enkel een fundamentele lichaamsdaad ademen maar ook de grenzen van de lichamelijkheid van de performer en diens interactie met het traditionele instrument in vraag. Abramovic confronteert ons in haar performancewerk voortdurend met de impact die de lichamelijke aanwezigheid en de performance als performance, als actie, als daad op een publiek heeft. Het lichaam van de podiumkunstenaar roept vragen op. Vragen naar de grenzen tussen alledaagse daad en artistieke performance, tussen discipline en improvisatie, tussen het fysische en het esthetische, tussen impressie en expressie, innerlijk en uiterlijk, tussen culturele discours en spontaneïteit, tussen af- en aanwezigheid. Welke talen uit het lichaam, welke talen aanvaardt het lichaam? Het lichaam van de kunstenaar is complex. Het toont zich meervoudig en terzelfder tijd verstopt het zich achter de kunstuiting. Een eerste vertoningsvorm van het lichaam in een kunstpraktijk is deze van een drager van expertise of de kunde. Het lichaam toont zich als een fysieke structuur die bepaalde discours op kan nemen denk maar aan de klassieke pianist versus de jazzpianist. Door die lichamelijke praktijk of expertise in een bepaald discours is het lichaam van de kunstenaar een fysieke informatiebron en precies instrument. In domeinen van uitvoeringspraktijk kan die expertise zich uiten 10

11 als een levend archief van kunstwerken. Ten tweede, om dat discours te uiten, moet het lichaam performen, handelen, actie ondernemen en de vastgelegde codes van een kunstwerk of de esthetische ideeën van een kunstvorm omzetten in een interpretatie, een uitvoering, een improvisatie. Deze tweede vertoningsvorm is het lichaam als medium, als fysieke en betekenisgevende, dynamische schakel in een actienetwerk. De performer als schakel tussen partituur en instrument, tussen instrument en klank, tussen choreografische score en ruimte, tussen idee en uitdrukking, tussen tekst en actie. Tot slot is het artistieke lichaam ook een sensoriële ontvanger, een receptiekanaal dat betekenis kan geven aan de zintuiglijke informatie en ervaring. Vanuit die waarneming en sensibiliteit kan de kunstenaar weer de twee andere rollen opnemen en kan hij of zij interageren met andere artiesten, musici of dansers. De lichamelijke aanwezigheid van de kunstenaar, de fysieke present-heid in al zijn complexiteit, wordt echter meestal niet bewust ervaren door het publiek, dat zich eerder concentreert op het kunstwerk of de performance als een geheel met een bepaalde esthetische boodschap. De fundamentele rol van het lichaam als medium, als sensoriële drager van het artistieke proces, blijft in de achtergrond van elke voorstelling. De kennis en methodes achter en verweven met deze lichamelijke presentatie blijven dan ook impliciet en verborgen. Deze kennis en methodes worden wel gedragen en doorgegeven in pedagogische opleidingen en binnen artistieke groeperingen of ensembles in de domeinen van de podiumkunsten dans, theater, muziek. Maar het lichaam van de kunstenaar en diens kennis en methodes zijn niet of weinig aanwezig in onderzoek: deze inzichten vallen ofwel buiten onderzoek omdat dat zich eerder concentreert op het kunstwerk als De start van het nieuwe academiejaar betekent ook de aftrap van de AP-Hogeschool, de fusiehogeschool van Artesis en Plantijn. Zij verwelkomt de allereerste AP studenten, waaronder meer dan 2700 nieuwelingen. Ook in ons conservatorium verandert er heel wat. Pascale De Groote neemt afscheid als departementshoofd om Algemeen Directeur van de nieuwe hogeschool te worden. Zij wordt opgevolgd door Freddy Marien, voorheen directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Lier. Wie benieuwd is naar het nieuwe departementshoofd kan een kijkje nemen in Forum 1. In de Artistieke directie Muziek wordt Levente Kende (op pensioen) opgevolgd door cellodocent Justus Grimm. Als coördinator van de toetsinstrumenten wordt hij opgevolgd door Eliane Rodrigues (piano) en Aäron Wajnberg (andere toetsinstrumenten, percussie en begeleiding). Ter vervanging van Raf Smet (ontslagnemend) wordt Liene Geeraerts de nieuwe departementssecretaris. Zij was directeur van het Antwerpse Diamantmuseum. Carmien Michels studeerde in juli af als Master Woordkunst met als masterproef een roman. Wij zijn water verschijnt op 1 oktober bij De Bezige Bij en zal in vele boekhandels te vinden zijn. Mohamed Pablo Boujarra, alumnus van onze dansopleiding, maakte deel uit van een bejubeld experiment met paard en Grindbakken Gent. Bekijk het filmje op: lees meer op p

12 12 opus, of worden bestudeerd als object van studie in andere disciplines. Tot de eerste categorie behoren onderzoek in de musicologie of de kunstwetenschappen over specifieke kunstwerken, kunstenaars en kunststromingen. Tot de tweede categorie behoren onderzoek in fysiologie studies naar het functioneren van het lichaam of in de muziekpsychologie bijvoorbeeld onderzoek naar de creativiteit bij kunstenaars. Ondanks de belangrijke bijdrage van deze domeinen blijven bepaalde inzichten en invalshoeken fundamenteel onbesproken en niet onderzocht. De buitenstaander, musicoloog, kunst- of theaterwetenschapper, muzieksocioloog of -psycholoog, kan immers enkel afgaan op een onderzoekspositie van buiten uit, daar waar een aantal inzichten enkel van in de kunstpraktijk tot uiting kunnen komen. Dit betekent dat de complexiteit van zulke inzichten enkel kan begrepen en verduidelijkt worden vanuit een onderzoek in de ervaringswereld van de performer en door de performer zelf. Zulk onderzoek noodzaakt dan ook een fundamentele artistieke onderzoekshouding: een diepgaande verkenning van binnenin het artistieke proces, ondersteund door bestaande interdisciplinaire inzichten en kennis over lichamelijkheid in kunst. CORPØREAL is present De aandacht voor onderzoek naar lichaamspraktijken in het algemeen, maar ook in de kunst, neemt toe, zowel nationaal als internationaal. Verscheidene disciplines hebben in de loop van de vorige eeuw hun kennisdomein grondig uitgebreid met betrekking tot lichamelijkheid en waarneming: filosofie van het lichaam en van de perceptie, fenomenologie, biologische psychologie, ontwikkelingspsychologie, antropologie en sociologie van het lichaam. Onderzoek is de kunstenaar helemaal niet vreemd, maar bleef meestal beperkt tot het atelier, de repetitieruimte of de pedagogische omgeving. De recente ontwikkeling van artistiek onderzoek, als een interdisciplinair gevoede maar zelfstandige discipline, opent nieuwe mogelijkheden tot het verdiepen en verspreiden van zulke inzichten. Enerzijds is er de nood om in kunsthogescholen in Vlaanderen een diepgaande reflectie en communicatie over de lichamelijke aanwezigheid van de kunstenaar in podiumkunsten te voeren. Anderzijds is een groeiende groep artistieke onderzoekers aan het Conservatorium Antwerpen expliciet rond dit thema aan het werken. De volgende logische stap is dan de creatie van de onderzoeksgroep CORPØREAL, dat staat voor Collaborative Research in Performance Reflective Embodied Art Laboratory (collaboratief onderzoek in podiumkunst een reflectief en artistiek laboratorium over lichamelijkheid). CORPØREAL heeft als doel artistieke kennis te ontwikkelen en te verspreiden met betrekking tot het lichaam van de kunstenaar in podiumkunsten: het onderzoeken van coherente methodes 6 en perspectieven die artistieke ervaring en experiment rond lichamelijkheid aanmoedigen en nieuwe vragen oproepen. CORPØREAL meent dat sensorieel ontwikkelde en ervaringsgerichte kennis slechts moeizaam door één kunstenaar-onderzoeker kan worden weergegeven en gecommuniceerd. Niet alleen de persoonlijke ervaringen en kennis, maar ook de mogelijke expressie van deze ervaringen moeten gedeeld worden in een artistieke onderzoekscontext. CORPØREAL wil dan ook een collaboratieve interdisciplinaire en transartistieke (over verschillende vormen van 6. Laten we niet vergeten dat de ethymologie van methode teruggaat op meta + hodos, het ontwikkelen van een weg.

13 kunst heen) onderzoeksgroep zijn waarbij verschillende onderzoekers in de kunst hun ervaring en kennis zullen delen, bijschaven en communiceren. De aanwezigheid van het lichaam van de artiest zal in dialoog vanuit de verschillende persoonlijke onderzoeksprojecten worden benaderd om zo tot de ontwikkeling van een vocabularium en expressie van de kennis van proces, methode en ervaring van het lichaam in podiumkunsten te komen. CORPØREAL start met een aantal gemotiveerde artistieke onderzoekers (doctoraatsstudent of docent) aan het conservatorium van Antwerpen, die allen hun kunstpraktijk met onderzoek verbinden. Adilia Jip on Ying is marimbaperformer en gefascineerd door de culturele verschillen in lichamelijke en cognitieve benadering van het marimba- en balafonspel. Aline Veiga Loureiro onderzoekt de impliciete kennis van lichamelijke discours in dans, vanuit haar danservaring en haar kennis van performancestudies. Jan Schacher, musicus en multimediaal kunstenaar, onderzoekt de lichamelijke voorwaarden van en lichamelijke impact op performance en klankcreatie. Niko Raes bevindt zich op de grens tussen visuele en performancekunst, waarbij het lichaam het medium is tot het exploreren van een esthetica van de fysieke limieten. Kathleen Coessens, musicus en filosoof, oprichter van de onderzoeksgroep, heeft zich gespecialiseerd in artistiek onderzoek met betrekking tot sensoriële en lichamelijke aspecten van kunst, waarbij dit onderzoek zowel in praktijk beoefend wordt als een instrument is tot reflectie. CORPØREAL wil met co-creatieve en collaboratieve interactie en discussie, presentaties, workshops en publicaties leiden tot hoogwaardig, origineel en gefundeerd artistiek onderzoek en output over lichamelijke en sensoriële interactie en kennis in podiumkunsten. 13

14 Mathias Coppens studeerde vorig jaar af met een diploma piano en compositie en een specifieke lerarenopleiding op zak. Een jaar later maakt hij zijn dromen waar. Zo is er decompagnie, een groep bevriende muzikanten uit verschillende conservatoria, waarmee hij momenteel een nieuw album opneemt met composities uit alle hoeken van Europa, die zowel de Barok, Classicisme, de Romantiek als de 20 ste eeuw beslaan. Coppens schrijft zelf partituren voor de groep. Docent Korneel Bernolet is vanaf dit academiejaar ook docent klavecimbel en basso continuo aan de repetiteur-afdeling van de Operastudio Vlaanderen. Michaël Mannes, masterstudent piano, heeft de derde editie van de VriendenCultuurPrijs gewonnen. De wedstrijd wordt georganiseerd door de Vereniging Vrienden Theaters Tilburg. De vakjury en de publieksjury waren het er unaniem over eens dat Michaël Mannes uitvoering subliem was. De constellatie van deze onderzoeksgroep aan het conservatorium is veelbelovend: alle kunstenaarsonderzoekers hebben een verschillende achtergrond en behoren tot verschillende kunstdomeinen, doch allen richten hun focus op de rol van het lichaam in performance. Vanuit de kruisbestuiving tussen de verschillende individuele projecten wil de onderzoeksgroep de rol en de dynamiek van sensoriële en lichamelijke bewustzijnsinhouden en interpretaties in artistieke praktijken onderzoeken, evenals de impact van het eigen esthetische beeld en van de culturele invloeden op deze processen. De onderzoeksgroep staat open voor geïnteresseerden, studenten, artiesten en onderzoekers, zowel binnen als buiten het conservatorium van antwerpen. CorpØreal hoopt op veel bruggen en verbindingen! een eerste afspraak met CorpØreal is een bijdrage op BoDY WorKS, een publieke artistieke happening rond onderzoek in de kunst georganiseerd door het research Café op , om uur. Alumnus Bram Weijters is bezig met een aantal grote muzikale projecten. Met het nodige enthousiasme wil hij hierover zoveel mogelijk mensen informeren. Voor de hele lijst geplande concerten en info kan je terecht op zijn website: www. bramweijters.com. Stein Verrelst, alumnus klassieke gitaar aan het conservatorium, speelt al enkele jaren met andere oud-studenten in het Four Aces Guitar Quartet. Eind deze maand brengen zij hun tweede cd uit en gaan zij toeren in China en Amerika. lees meer op p. 31

15 interview Beroep: pianist door Fred Schalckens Na (minstens) vijf jaar zwoegen wacht de beoogde bekroning, het masterdiploma piano. Mogelijk wordt dit zelfs vergezeld van een extra bachelor of master. Maar dan rijst de vraag: wat nu? Hoe en in welk domein of domeinen bouw ik een loopbaan uit? En wat zijn de mogelijkheden? Fred Schalkens sprak erover met een man die dagelijks in nauw contact staat met de wereld van de piano en van de pianisten. Als hoofd van één van Europa s meest gerenommeerde pianobedrijven heeft Chris Maene onbetwistbaar een deskundige en realistische kijk op deze vragen. Zijn medewerker, de recent afgestudeerde pianist Wolf Leye, branch manager van de Antwerpse vestiging van Piano s Maene vult aan met zijn persoonlijke ervaringen. Chris Maene, de opleiding piano is ongetwijfeld een van de meest populaire aan de conservatoria maar is er ook een markt voor al deze afgestudeerde pianisten? Laat ik vooreerst duidelijk stellen dat jonge mensen die op academisch niveau pianostudies aanvatten dit in de eerste plaats moeten doen in de vaste overtuiging en de ambitie om ooit op een podium te staan als uitvoerder, als solist. Deze ambitie is immers de essentiële vereiste om de veeleisende studie met kans op succes aan te vatten. Maar het is slechts een beperkt aantal pianisten die deze ambitie kunnen waarmaken. En dan? Het is daarom dat elke student in de loop van zijn studie eerlijk moet blijven tegenover zichzelf en zich systematisch moet blijven afvragen of het oorspronkelijke doel nog realistisch is. En geloof 15

16 Chris maene Werd in het voorjaar 60 en kreeg bij deze gelegenheid van en door zijn medewerkers-pianisten een grandioos pianorecital aangeboden. Het huis Maene bestaat 75 jaar en werd opgericht door de vader van de huidige eigenaar. Als jongste van zes kinderen is Chris Maene van jongsaf geboeid door de piano. Vooral de techniek interesseert hem en hij brengt veel tijd door in het atelier van vader. Op 16-jarige leeftijd bouwt hij zijn eerste instrument. Na het middelbaar onderwijs stapt hij in het bedrijfje van vader dat hij als selfmade man ontwikkelt tot wat het vandaag is. Met zijn twee zonen actief in de zaak is de toekomst veilig gesteld. De passie en liefde voor de piano wordt vooral geïllustreerd in het museum dat Chris Maene in de loop der jaren heeft uitgebouwd. De collectie bevat officieel een 170-tal piano s, maar volgens Maene zijn het er veeleer 225. Alhoewel het museum nog steeds wordt aangevuld, is de prioriteit nu het systematiseren van de collectie en het maken van een catalogus. Vraag je Chris Maene naar zijn hobby s, dan is het antwoord duidelijk: de piano. Hij hoeft enkel zijn piano s te volgen om de hele wereld te zien, terwijl de piano tevens een sleutel betekent voor contacten met zoveel en alle mogelijke mensen. Tot het Hof en de voormalige koningin toe. Als pianist waardeert Chris Maene het meest Alexei Lubimov, voormalig hoofd oude muziek in Moskou, die nu in Parijs woont. Waarom? Lubimov is 100% natuurlijk en polyvalent. En als pianocomponist, kiest hij resoluut voor Bach, waarmee hij veeleer het muziekgenre bedoelt. Dus ook componisten in de trant van, zoals Busoni. me, een pianist ervaart vrij snel, al dan niet geholpen door zijn docenten, dat hij of zij tegen een plafond stoot. Is de conclusie dan dat het podium altijd een droom zal blijven, moet, hoe pijnlijk soms ook, de ambitie worden bijgesteld. Dit gebeurt best door open te staan, alert te blijven voor de kansen die zich sowieso voordoen. Want dat er kansen zullen zijn, is een vaststaand feit. De masteropleiding piano is een bijzonder kwaliteitsvolle algemene vorming. Bovendien wordt tijdens de veeleisende muziekstudie een ijzeren discipline gekweekt, wat een belangrijke eigenschap is die erg gewaardeerd wordt in een professionele omgeving. Hoe moet ik me die kansen voorstellen? Kansen ontdekken betekent in de eerste plaats: geen enkele optie per definitie uitsluiten. een pianist mag niet alleen als uitvoerder denken, maar moet ook openstaan voor technische aspecten. Bovendien is het aan te raden om het ontdekken en onderzoeken van deze kansen niet uit te stellen tot het einde van de studie. Zeker tijdens de laatste studiejaren zou een student best goed rondkijken. Van deze houding is Wolf leye trouwens een mooi voorbeeld. Klopt! Mijn interesse voor alles wat met piano te maken had, maakte dat ik tijdens mijn studie geregeld binnenliep bij de firma Maene. Na een tijdje werd ik af en toe eens gevraagd voor occasionele opdrachten, zoals het rondleiden van bezoekers. Toen mij na mijn studie de kans werd geboden om in het bedrijf te stappen, was de zaak vlug rond. En jij bent ongetwijfeld niet het enige voorbeeld van een master piano in het bedrijf? Wij hebben een vijftigtal medewerkers. Deze hebben zowat allemaal een opleiding piano, zij het op 16

17 verschillende niveaus. Negen van onze collega s hebben een mastergraad piano. Zeven van de negen zijn, zoals Wolf, verkoopsadviseurs en twee zijn stemmers. Die laatste twee zijn vrij recent aangeworven en werden weerhouden uit een totaal van 35 kandidaten. De dames in kwestie waren de twee enigen met een masterdiploma. Zeker wanneer er moet gestemd worden voor een pianist van een hoog niveau, is de conservatoriumachtergrond een meerwaarde. Maar is het beroep van stemmer niet een duffe, dorre en alles behalve spannende bezigheid? Best mogelijk dat dit beroep nog steeds een weinig sexy imago geniet. Maar ik kan je verzekeren dat het een erg gevarieerd en uitermate boeiend beroep is. Ik zou zonder aarzelen masters piano aanraden meer interesse te tonen voor het beroep van stemmer. Tenminste voor zover men, naast de pianistieke kwaliteiten, over de andere nodige eigenschappen en talenten beschikt. Een goed gehoor is een evidentie, maar handigheid en behendigheid zijn even onmisbaar. Met de hand een oog aan een snaar maken of een plectrum steken bij een klavecimbel is niet vanzelfsprekend Technische belangstelling, kennis en vaardigheden zijn een andere vereiste: de machine piano mag met andere woorden voor een stemmer geen geheimen kennen. Ook geduld is onmisbaar, evenals de nodige sociale vaardigheden, zoals o.a. aanpassingsvermogen. Wanneer men te maken krijgt met concertpianisten is stressbestendigheid een must. Live en in een beperkt tijdsbestek moet een pianist zich bewijzen voor een alsmaar kritischer publiek, waardoor de pianist zijn druk of stress overbrengt op de piano en de pianostemmer. Om dit te illustreren, een toegegeven extreme situatie. Wij verzorgen de piano tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd. Enkele jaren terug werd beslist dat gedurende het gehele concours iedere deelnemer op hetzelfde instrument moet spelen, op een instrument dat uiteraard op elk ogenblik perfect in orde is. Het gevolg is dat onze stemmer de gehele wedstrijd aanwezig is, elke deelnemer kent en volgt, en dus kan inspelen op zijn wensen en noden. Tijdens de finaleweek van het concours betekent dit: de ganse dag repeteren en s avonds 2 maal het verplichte werk, 2 solo-uitvoeringen en 2 concerti! En dit alles op één en dezelfde piano, die op elk ogenblik optimaal gestemd is. Het stoffige imago dat het beroep misschien nog heeft, is dus totaal onverdiend. Ik veronderstel dat u niet elke stemmer met om het even welke opdracht kan belasten? Vanzelfsprekend zijn opdrachten zoals de Elisabethwedstrijd voorbehouden voor de ervaren stemmers, de experten. Op de in totaal vijftien stemmers in het bedrijf tellen we grosso modo één derde experten, één derde seniors en een derde juniors. Voor de opleiding zorgen we zelf. In een eerste fase van zes maanden, die voor beide partijen fungeert als een echt ontdekkings- en aanlooptraject, komen de kandidaten elke zaterdag naar het bedrijf voor de cursus. Zij krijgen daarnaast bepaalde opdrachten en oefeningen die ze zelfstandig moeten uitvoeren. Wordt een kandidaat aangeworven, dan volgt voor hem of haar gedurende het volledige eerste jaar een opleidingstraject aan de hand van eenvoudige concrete opdrachten. Daarna is het aan de juniorstemmer om zich verder te ontplooien en te bekwamen. Maar het is hoe dan ook zo dat voor iedereen, wat ook de graad van ervaring en expertise is, opleiding een permanente bekommernis is. En wat met de vraag naar stemmers? Is er een markt voor? 17

18 De behoefte aan stemmers is zonder enige discussie groot, vooral in de categorie van de echte meesters van de techniek, waarmee we de experten bedoelen, de stemmers op concertniveau. Bovendien kampt ons land met een grote achterstand wat betreft het stemmen van piano s. In Nederland wordt een piano gemiddeld driemaal per jaar gestemd, in België niet één keer per jaar. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat het kunnen stemmen een eerste belangrijke en onmisbare etappe is in de opleiding tot instrumentenbouwer. Na het stemmen volgt het intoneren en reguleren, vervolgens de herstellingen, om tenslotte via de stap van de opleiding restauratie te komen tot het eigenlijke bouwen van instrumenten. Waarmee nogmaals wordt aangetoond dat de opleiding tot verschillende beroepsbestemmingen leidt. Fascinerende verhalen. Hopelijk kunnen zij sommige studenten inspireren. Maar u sprak ook van verkoopsadviseurs. Hoe rijmen we het fenomeen van de agressieve verkoper met een conservatoriumopleiding? Als we naar het buitenland kijken, begrijp ik uw bedenkingen en reserves. In de Verenigde Staten en in Nederland bv. weigert men zelfs pianisten voor dergelijke functies, want té soft. Bij ons is de aanpak totaal anders en hebben deze functies in de verste verte niets te maken met het beeld van de agressieve verkoper. Onze medewerkers worden dan ook niet vergoed in functie van hun verkoopresultaten. Bij ons geen commissies, wedstrijden of concurrentie tussen de verkopers. Ons uitgangspunt is in de eerste plaats dat onze adviseurs de koper die op zoek is naar een geschikt instrument deskundig bijstaan. Het is iemand die moet kunnen voordoen, tonen, zien, maar natuurlijk vooral moet laten horen hoe een bepaalde piano klinkt. De geloofwaardigheid van de adviseur, van de verkoper, daar komt het voor ons op aan: het advies van iemand die gedreven wordt door de passie, de interesse, de liefde voor het instrument. We hebben het tot nu toe gehad over kansen voor pianisten in uw bedrijf... Inderdaad. Maar het is evident dat er buiten piano s Maene nog heel wat andere mogelijkheden bestaan voor afgestudeerde pianisten: het onderwijs, musea, culturele huizen, professionele gezelschappen, concertorganisaties, de media en nog veel meer. Dus, ogen open en volgen hoe de markt evolueert. Ik stel vast dat de interesse voor privélessen, die onmiskenbaar sterk verwaterd was, duidelijk opnieuw aangroeit. De redenen? De geïnteresseerde particuliere, liefhebber pianostudent is ten eerste kritischer en kan zich minder vinden in de standaardoplossingen die bv. de muziekscholen bieden. Privélessen zijn bovendien flexibel: er is geen druk, de opleiding is op maat, men kiest zelf de leraar en de uurregeling. Bovendien, niet onbelangrijk, men hoeft zich niet te verplaatsen, met andere woorden: tijdwinst en comfort. Kortom, de mogelijkheden zijn er. Aan de pianist zeg ik: baseer je op je opleiding en op je eigen, specifieke talenten om een loopbaan te kiezen en uit te bouwen. Wolf, ik heb begrepen dat jij met dit alles perfect kan instemmen maar heb je zelf nog een persoonlijke noot toe te voegen? Vanuit mijn, weliswaar beperkte, ervaring wil ik aan jonge pianisten twee bedenkingen meegeven. In de eerste plaats: hoe je loopbaan zich ook ontwikkelt, blijf ten alle tijde piano spelen. En ten tweede, ontwikkel je loopbaan niet op een eenzijdige manier, maar combineer verschillende activiteiten. Ik geef het voorbeeld van een vroegere collega die nu lesgeeft, 18

19 daarnaast actief is in een ensemble voor oude muziek, piano s stemt en die tenslotte eigenaar is van enkele instrumenten die hij verhuurt. Heren, dank voor dit gesprek dat hopelijk een aantal studenten kan inspireren en hen kan voeden met ideeën, maar dat hen vooral moet sterken in de overtuiging om met enthousiasme en inzet hun studies verder te zetten. wolf leye Wolf is 26 jaar en recent afgestudeerd aan het Lemmens-instituut als master piano en bachelor orgel. Hij vervoegde in juli 2010 Piano s Maene als pianoconsultant en werd in augustus 2011 branch manager van de nieuwe vestiging van Maene in de Antwerpse regio. Naast zijn activiteit bij Piano s Maene musiceert Wolf solo als pianist, en met enkele vrienden waagt hij zich regelmatig aan zijn grote liefde, de kamermuziek. Af en toe geeft hij bovendien ook les en hij levert hiermee een duidelijke getuigenis van de door hem aangeraden polyvalentie. 19

20 20

OV E RZICHT VAN DE OPLEIDINGEN P O D I U M K U N STEN IN VLAANDEREN EN BRUSSEL

OV E RZICHT VAN DE OPLEIDINGEN P O D I U M K U N STEN IN VLAANDEREN EN BRUSSEL OV E RZICHT VAN DE OPLEIDINGEN P O D I U M K U N STEN IN VLAANDEREN EN BRUSSEL V L AA M S T H EAT E R I N ST I T U U T S a i n c te l ette s q u a re 19 1000 Brussels Be l g i u m T +32- (0) 2-20 1.0 9.0

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie

Reportage: Een carriere in het circus: De ideale versiertruc. 074 onderwijs, jeugd en cultuur. 076 Onderzoek: Europa en de toegang van jongeren

Reportage: Een carriere in het circus: De ideale versiertruc. 074 onderwijs, jeugd en cultuur. 076 Onderzoek: Europa en de toegang van jongeren pag 2 inhoud inhoud pag 3 inhoud Voorwoord: Er hangt iets in de lucht, 007 Reportage: Een carriere in het circus: 064 er bloeit iets moois... hoe begin je eraan? Inleiding: De Nieuwe Smakers 009 De ideale

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking Het magazine van de vereniging oud studenten economie Universiteit Gent we link economic thinking ------- Maart Juni 2014 ------ N 1 ------------- Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] VOSEKO

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Muzisch-creatief bezig zijn, is Handelingsgericht Werken!

Muzisch-creatief bezig zijn, is Handelingsgericht Werken! MUZISCH-CREATIEF Muzisch-creatief bezig zijn, is Handelingsgericht Werken! Intuïtief was het al duidelijk. Wetenschappelijk bracht de UNESCO de bevestiging: taal, muziek, beweging en beeld zijn heel belangrijk

Nadere informatie

Een samenleving voor alle seizoenen

Een samenleving voor alle seizoenen Een samenleving voor alle seizoenen Relaties tussen generaties : een uitdaging Een samenleving voor alle seizoenen-relaties tussen generaties : een uitdaging Cette publication est également disponible

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 Inhoud 3 Ajit Shetty 6 Heilig-Hart Lier 8 Associatiebibliotheken 10 OSAS 14 Sociale zekerheid 18 Sociale economie 20 Ergotherapie

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

MARCOM Magazine.NL. komt eraan!

MARCOM Magazine.NL. komt eraan! MARCOM Magazine.NL komt eraan! H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S - & M A R K E T I N G P R O F E S S I O N A L S! J U L I 2 0 0 9 4 In gesprek met Judith Koekenbier, Managing Director

Nadere informatie

Uw klant als ambassadeur.

Uw klant als ambassadeur. Uw klant als ambassadeur. 1 Inhoud Waarom dit E-book? 3 Inleiding 4 Wat wij anders doen 6 Het programma 9 Van klant tot ambassadeur 13 Leeswijzer 15 Module 1. De verkenning 17 Over regels en voorschriften

Nadere informatie

Manager D&I Verkoop Opdracht. Markt onderzoeker. manager. ontwikkelaar/ begele der. D rect e. Adv seurs. Onderzoek & Dialoog

Manager D&I Verkoop Opdracht. Markt onderzoeker. manager. ontwikkelaar/ begele der. D rect e. Adv seurs. Onderzoek & Dialoog facetten 36 C I Gebiedsontwikkeling begint bij sociale dynamiek. Economie, plaats en identiteit worden bewust vormgegeven. Een inspirerend locatieverhaal activeert. INTERFACE EUROPE VAN TAAKSTELLING t

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

berichten Interview Prof. Raymond De Bondt P. 4 Herman Van Rompuy Meer dan ooit Europa p. 7

berichten Interview Prof. Raymond De Bondt P. 4 Herman Van Rompuy Meer dan ooit Europa p. 7 EKONOMIKA Magazine van de Ekonomika Alumni Driemaandelijks 66 ste jaargang oktober - november - december 2010 Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 berichten Interview Prof. Raymond De Bondt P. 4 Herman Van Rompuy

Nadere informatie

Jongeren verlekkerd op VRT

Jongeren verlekkerd op VRT 151 driemaandelijks magazine van Var mei juli 2014 afgiftekantoor Gent X Jongeren verlekkerd op VRT IN DIT NUMMER VOORAF Thibaut Renard: Een hitlijst presenteren is een kwestie van seconden STRATEGIE 18

Nadere informatie

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun HOE LEREN WE IN DE 21STE EEUW? Hoe leiden we mensen op die functioneren in een wereld die voortdurend in beweging is en waarin kennis sneller veroudert én overvloediger dan ooit beschikbaar is? En hoe

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN?

JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN? JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN? Ervaringen van het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs KPC Groep Elise Schouten Hanneke te Brakke-Schakenraad INLEIDING 3 1 VERBREDING TECHNIEK BASISONDERWIJS

Nadere informatie