ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN Verzakingsrecht Bij verkoop op afstand is het verzakingsrecht van toepassing: "De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het produkt of op het sluiten van de dienstenovereenkomst." Echter ; in gevolge art. 80 paragraaf 4 van het W.H.P.C. en het KB van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van het toepassingsgebied van het verzakingsrecht. Gezien de aard van de dienstverlening en bij toepassing van de W.H.P.C. en haar uitvoeringsbesluiten, geldt het volgende: De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. ALGEMENE VOORWAARDEN GESCHILLENCOMMISSIE Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 (B.S. van 1 april 1994) tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling (reiscontractenwet). Artikel 2: Promotie en aanbod 1 De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator die de brochure heeft uitgegeven, tenzij : a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. 2 De reisorganisator kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen. 3 Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting. Artikel 3: Informatie vanwege reisorganisator en/of reisbemiddelaar De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht : 1 voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling, aan de reizigers schriftelijk mede te delen:.

2 b) naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator; c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.de in het vorige lid vermelde termijn van zeven kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.. Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger De reiziger moet aan de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.. Artikel 5: Totstandkomen van het contract 1.Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.. Artikel 6: Prijs van de reis 1.De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.. b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.. Artikel 7: Betaling van de reissom Na ontvangst van de faktuur/reserveringsbevestiging dient binnen 10 dagen het voorschot (25% van de totale reissom) onder vermelding van het faktuurnummer voldaan te worden via storting op het bank/ girorekeningnummer t.a.v. FlowTrack / Breakloose: (IBAN: BE , BIC/SWIFT CODE: KREDBEBB )

3 Uiterlijk 6 weken voor vertrek dient het restant van de reissom voldaan te worden. Wanneer u binnen 6 weken voor vertrek boekt, dient u het totale bedrag na ontvangst van de faktuur direct in één keer over te maken. Wanneer u binnen twee weken voor vertrek boekt, dient u na ontvangst faktuur het totale bedrag voor aanvang reis d.m.v. een telefonische betaling of d.m.v. storting op een postkantoor of een financiële instelling over te maken. Indien u gebruikt maakt van een storting op een postkantoor, dan dient u het stortingsbewijs naar FlowTrack te faxen onder vermelding van naam en reserveringsnummer of dit door te mailen naar Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking 1.De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.. Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Zie verder: bijzondere reisvoorwaarden.. Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis 1.Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.. Zie verder: bijzondere reisvoorwaarden.. Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator voor de afreis 1.Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen; b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen..

4 Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis 1.Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.. Artikel 13: Verbreking door de reiziger De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en reisbemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen. Zie verder: bijzondere reisvoorwaarden.. Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator 1.De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.. Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld. Zie verder: bijzondere reisvoorwaarden.. Artikel 16: Klachtenregeling 1.Voor de afreis: klachten voor het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of reisorganisator.. Artikel 17: Verzoeningsprocedure 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.

5 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Artikel 18: Arbitrage of Rechtbank 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. 2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt. Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger. 3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Boekingsvoorwaarden: De overeenkomst tussen FlowTrack en de boeker wordt aangegeven in een ondertekend inschrijfformulier/reiscontract, een boeking via internet en/of een verzonden boeking per e- mail. De plicht tot het uitvoeren van het contract ontstaat op het moment dat de boeker de schriftelijke faktuur/reserveringsbevestiging van de geboekte reis ontvangt en aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Diegene die een reis boekt voor (ook) andere deelnemers, hierna hoofdboeker genoemd, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouder of voogd toestemming heeft verleend. 2e aanbetaling = 2 weken na boekingsdatum, 25% 3e restantbetaling = 8 weken voor aankomstdatum restant 50% Bij boekingen binnen 8 weken voor vertrek: 100% per direct te betalen

6 Prijslijst: In de prijslijst zijn de prijzen per bestemming in tabelvorm opgenomen. Voor de busreizen communiceren wij 2 data, een afreisdatum (dag van vertrek met de bus) en een aankomstdatum (aankomst op de bestemming). Indien door kortingen de prijs voor accommodatie lager is dan de bedopkoopprijs, vervallen de kortingen en is de accommodatie prijs gelijk aan de bedopkoop prijs. Prijs van de reis: De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder herzien worden, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in : a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan FlowTrack heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is. Bijboeking van een optie/arrangementonderdeel door de reiziger: Na het maken van de boeking kan de reiziger tot 10 dagen voor vertrek een optie of arrangementsonderdeel bijboeken, indien deze voorradig is. FlowTrack rekent voor een bijboeking 10 per factuur, vermeerderd met de kosten voor de bijgeboekte optie. De bijboeking wordt per verzonden factuur bevestigd. Opzegging van een optie/arrangementonderdeel door de reiziger: Na het maken van de boeking kan de reiziger tot 28 dagen voor vertrek een optie of arrangementsonderdeel opzeggen. FlowTrack rekent 25 per opgezegd(e) optie/arrangementonderdeel. De opzegging wordt per verzonden factuur bevestigd.

7 Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid en verplichting van de reiziger: De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen ter bevordering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Tevens is de reiziger aansprakelijk voor de schade die FlowTrack, haar personeel of vertegenwoordigers, bus, accommodatie of optie/arrangementsonderdeel door zijn/haar fout oplopen, alsook wanneer de reiziger zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. Schade door de reiziger veroorzaakt, wordt met de borg verrekend. Indien het bedrag van de schade de borg overtreft moet de reiziger ter plaatse het verschuldigde bedrag betalen. Bij onbetamelijk gedrag van de reiziger (openbare dronkenschap, geluidsoverlast na 22 uur, vernielingen etc.) kan FlowTrack het reiscontract onmiddellijk verbreken, zonder dat de hoofdboeker aanspraak kan maken op restitutie van de reissom. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of plaatselijke agent van de reisorganisator FlowTrack te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. Aansprakelijkheid van FlowTrack: FlowTrack is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot de reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator FlowTrack om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. Reisorganisator FlowTrack accepteert geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reiziger een beroep kan doen op een reis- en/of annuleringsverzekering. Reiziger accepteert dat hij boekt onder de voorwaarde dat hij FlowTrack maximaal aansprakelijk stelt voor schade en vergoeding van derving van reisgenot samen beperkt tot maximaal 100 % van de reissom Borg: Voor sommige accommodatie dient bij aankomst borg te worden afgegeven. De borgsom verschilt per accommodatie, de te betalen borg staat beschreven bij de accommodaties. Deze borgsom wordt aan het einde van de vakantie teruggegeven als de accommodatie in orde bevonden is en schoon achtergelaten wordt. De afhandeling van de borg is een zaak tussen uzelf en de accommodatieverschaffer of reisleider. FlowTrack is niet verantwoordelijk indien borg door de agentschappen / reisleiders wordt ingehouden. Per opdracht tot het terugstorten van niet opgehaalde borg wordt door FlowTrack 25 administratiekosten berekend. Klachten m.b.t. ingehouden borg worden niet in behandeling genomen omdat het voor het hoofdkantoor niet mogelijk is om de situatie achteraf te beoordelen.

8 Accommodatie: De beschrijving en de foto's van de accommodatie kunnen in werkelijkheid enigszins afwijken en zijn uitsluitend een voorbeeld. Soms is de accommodatie eigendom van particulieren, die het naar eigen smaak hebben ingericht. De accommodatie kan bij een maximale bezetting niet ideaal en vrij krap zijn. In het algemeen geldt dat de bedden in Frankrijk kleiner zijn, in de badkamers vaak een douchegordijn ontbreekt en dat de douchekop niet altijd kan worden opgehangen. Boekt u meerdere appartementen, kamers van dezelfde soort tegelijkertijd, dan zal FlowTrack proberen deze naast elkaar te reserveren. Dit is ten allen tijden een preferentie, waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Accommodatie-indeling: Een accommodatie is gereserveerd nadat de reisovereenkomst tot stand is gekomen. Mochten de namen van de personen die dezelfde accommodatie willen bezetten (groep) niet gelijktijdig in ontvangst worden genomen dan dient dit uitdrukkelijk onder item "bijzonderheden" van het inschrijfformulier te worden vermeld. U heeft dan 5 dagen de tijd om het inschrijfformulier van de andere accommodatiegenoten onder vermelding van dezelfde groepsnaam in te dienen. Indien na verloop van deze termijn uw accommodatie niet volledig bezet is, zal de prijs van de onbezette bedden automatisch worden doorberekend aan de hoofdboeker. Annulering: FlowTrack accepteert annuleringen via . Als je jouw geboekte reis wenst te annuleren, stuur dan een annuleringsmail naar De datum van het versturen van de annuleringsmail geldt als annuleringsdatum. In alle gevallen bent u Breakloose de premie voor een eventuele annuleringsverzekering, de reserveringskosten en de volgende annuleringskosten verschuldigd: - Bij annulering vanaf 55ste dag tot de 42e dag van vertrek: 25 % van de reissom met een minimum van 120 Euro per persoon. - Bij annulering vanaf 41ste dag tot de 28e dag van vertrek: 50 % van de reissom met een minimum van 120 Euro per persoon. - Bij annulering vanaf 27ste dag tot de 14e dag van vertrek: 75 % van de reissom met een minimum van 120 Euro per persoon. - Bij annulering van 13e dag tot de dag van vertrek of later: 100 % van de reissom.

9 Wijzigingen door FlowTrack vóór de afreis: Indien vóór de aanvang van de reis één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient FlowTrack de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te stellen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij door de reisorganisator voorgestelde wijzigingen aanvaardt. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of de reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. Verbreking door de reisorganisator vóór afreis: Indien de reisorganisator FlowTrack vóór aanvang van de reis het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger 2 werkdagen de keuze tussen: a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen; b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: 1) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht. 2) de annulering het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Betaling: Na ontvangst van de faktuur/reserveringsbevestiging dient binnen 10 dagen het voorschot (25% van de totale reissom) onder vermelding van het faktuurnummer voldaan te worden via storting op het bank/ girorekeningnummer t.a.v. FlowTrack: IBAN: BE BIC SWIFT CODE: KREDBEBB. Uiterlijk 8 weken voor vertrek dient het restant van de reissom voldaan te worden. Wanneer u binnen 8 weken voor vertrek boekt, dient u het totale bedrag na ontvangst van de faktuur direct in één keer over te maken. Wanneer u binnen twee weken voor vertrek boekt, dient u na ontvangst faktuur het totale bedrag voor aanvang reis d.m.v. een telefonische betaling of d.m.v. storting op een postkantoor of een financiële instelling over te maken. Indien u gebruikt maakt van een storting op een postkantoor, dan dient u het stortingsbewijs naar FlowTrack te faxen onder vermelding van naam en reserveringsnummer of dit door te mailen naar

10 Online betalen FlowTrack biedt de mogelijkheid om de totale reissom online te betalen met bancontact/maestro/ideal en/of creditcard via onze betaalportal. Dit is een eenvoudige en slimme manier van betalen! Betaalportal Nadat de boeking is bevestigd door FlowTrack zal de boeker de factuur en de inloggegevens voor de betaalportal per ontvangen. Met deze inloggegevens kan de boeker via secure.flowtrack.be inloggen en het openstaand bedrag van de reissom online betalen. Aanbetaling Aan het einde van een boeking op website van FlowTrack dient de boeker een aanbetaling te doen van 100 euro. Dit kan doormiddel van bancontact/maestro/ideal of creditcard. De boeking is pas bevestigd nadat de aanbetaling is gedaan en je de boekingsbevestiging per van ons hebt ontvangen. De factuur en de inloggegevens voor onze betaalportal zal je per e- mail ontvangen.. Direct betalen via credicard Vul bij betaling via creditcard de volledige naam, creditkaartnummer, cvc code en vervaldatum in. De gegevens worden direct online naar de creditcardmaatschappij gestuurd. Het autorisatieproces neemt zeer weinig tijd in beslag. Het versturen van de gegevens naar de creditcard maatschappij, het autoriseren en de terugmelding van de autorisatie vinden doorgaans plaats binnen 15 seconden.. Direct betalen via Bancontact Je kunt kiezen om je boeking online te betalen met Bancontact. Via Bancpontact betaal je via je eigen vertrouwde internetbankier omgeving.. Wat heb ik nodig om een betaling via het buitenland te doen? Wanneer je vanaf een buitenlandse rekening op een Belgische rekening de betaling over gaat maken, heb je het IBANnummer en BIC Code nodig. IBAN: BE Bic: KREDBEBB Op naam van FLOWTRACK BVBA. Beveiliging Alle betaalgegevens worden verzonden via SSL: het Secure Socket Layer - Protocol. Dit is een protocol dat gebruik maakt van een beveiligde verbinding tussen de browser en een secure internet server. Hierdoor zijn de betaalgegevens voor derden niet zichtbaar.. Betalingsverwerking Het bijwerken van de bedragen op de betaalportal na een betaling kan enkele minuten duren..

11 Betalingsverzuim, rente en incassokosten: Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan de reis door FlowTrack geannuleerd worden en dienen de annuleringskosten te worden voldaan. U zal louter door het verstrijken van de vervaldag in gebreke zijn en zulks zonder dat enige aanmaning vereist is. Fakturen die niet op of voor de vervaldag betaald werden, brengen van rechtswege en zonder verdere aanmaning een intrest op van 1% per verlopen of begonnen maand. Alleen al door het feit van betalingsverzuim op de vervaldag en zonder dat enige aanmaning vereist is, worden fakturen met 15 % of met een minimum van 25 Euro verhoogd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokost. Borg Voor sommige accommodaties (appartementen/chalets) dient bij aankomst borg te worden afgegeven. De borgsom staat vermeld bij de omschrijving van de accommodatie op de gebiedspagina. Deze borgsom wordt aan het einde van de vakantie teruggegeven als de accommodatie in orde bevonden is en schoon achtergelaten De afhandeling van de borg is een zaak tussen uzelf en de accommodatieverschaffer of reisleider. FlowTrack is niet verantwoordelijk indien borg door de agentschappen / reisleiders wordt ingehouden. Per opdracht tot het terugstorten van niet opgehaalde borg wordt door FlowTrack 25 administratiekosten berekend. Klachten m.b.t. ingehouden borg worden niet in behandeling genomen omdat het voor het hoofdkantoor niet mogelijk is om de situatie achteraf te beoordelen. Busvervoer Vertrek / Aankomst De vertrekdag is afhankelijk van de bestemming. Sommige bestemmingen vertrekken op vrijdag, de aankomst ter plaatse is dan op zaterdag. De aankomstdag is meestal tevens de vertrekdag van de groep van de week daarvoor. Over het algemeen dient de accommodatie op de vertrekdag voor 9.00 uur te zijn ontruimd, zodat er wanneer nodig kan worden schoongemaakt. Op de aankomstdag is het meestal mogelijk, vanaf 17 uur, de accommodatie te betrekken. Reisbescheiden Wanneer je aan de betalingsverplichting hebt voldaan, ontvang je ten laatste vier dagen voor vertrek een E-Ticket en FlowTrack reisinformatie. Dit E-Ticket is het enige bewijs om aanspraak te maken op de reisovereenkomst.

12 Uurregelingen en busvertragingen De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel vóór als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden. Vertragingen door verkeersdrukte, stakingen, weersinvloeden maar ook technische mankementen aan de bus zijn voor ons overmachtsituaties. Indien door een technisch mankement een andere bus moet worden ingezet, is het mogelijk dat deze geen Royal Class stoelen heeft. U boekt onder het beding dat u ons nooit voor deze zaken aansprakelijk stelt. Busvervoer & opstapplaats De opgegeven opstapplaats is gegarandeerd, indien deze plaats schriftelijk bevestigd is op uw voucher. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt indien er minder dan 15 klanten ingeschreven zijn voor één opstapplaats op een bepaalde vertrekdatum. Alleen indien u met uw reisgezelschap dezelfde opstapplaats kiest, bent u ervan verzekerd bij elkaar in de bus te zitten. Het busnummer van de terugreis bus kan verschillen van het busnummer van de heenreis bus. Bij afwezigheid op de heenreis wordt automatisch ook de retourreis geannuleerd. Busvervoer & uitstapplaatsen Wij rijden naar een uitstapplaats dicht in de buurt van uw accommodatie. Een groot voordeel hiervan is dat u niet ver hoeft te lopen met uw bagage. Een enkele keer kan het zijn dat de bus naar een centrale plaats rijdt, waarvandaan een transfer naar uw bestemming volgt. De transfer wordt door ons georganiseerd en is bij de prijs inbegrepen. Indien de transfer niet door ons wordt georganiseerd, zal dit in de prijslijst vermeld worden. Extra reisinformatie De beschrijving van de opstapplaatsen en de definitieve vertrektijden ontvangt u met uw reisbescheiden. Geplande aankomsttijd in de gebieden is tussen uur. De bus terug kan een ander busnummer hebben. In gebieden met reisleiding wordt de vertrektijd en het nummer van de bus op de infoborden vermeld. In alle andere gebieden moet u op de vertrekdag tussen uur het noodnummer (wordt vermeld op voucher) hierover bellen. Geplande terugkomsttijd is ook tussen uur. Eigen alcoholische drank mag niet meegenomen worden in de bus. Eigen vervoer Indien u later dan uur verwacht aan te komen op de plaats van bestemming, dient u de reisleiding van uw bestemming hiervan te informeren. FlowTrack kan nooit aansprakelijk worden gesteld wanneer u voor een gesloten deur arriveert na uur. Reisdocumenten Het is verboden om op een verlopen paspoort te reizen. Zorg dus altijd voor een geldig paspoort en stop deze in je handbagage.

13 Bagage Gedurende de busreis en gedurende de opstap- en uitstaplocaties is de klant zelf aansprakelijk voor zijn bagage. Voor verlies of diefstal accepteert FlowTrack geen aansprakelijkheid. Wij raden je aan om een reisverzekering af te sluiten. Via FlowTrack kun je een reisverzekering bij Mondial Assistance afsluiten. Garantie Fonds Reizen FlowTrack is aangesloten bij het Garantie fonds Reizen. Alle in dit programma gepubliceerde reizen vallen onder de garantie het Garantie Fonds. De garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reissom terug te krijgen als de wederpartij door financieel onvermorgen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst het vervoer en de plaats van bestemmings reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Internetsite De op de internetsite afgedrukte foto's zijn ter beschikking gesteld door de accommodatieverschaffers, plaatselijke VVV's, en enkele professionele fotografen. De bij de accommodaties afgedrukte foto's dienen uitsluitend om een idee te geven. Omdat niet ieder appartement, studio of hotelkamer gelijk is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto op de internetsite. Voor kennelijke fouten, druk- en zetfouten kan FlowTrack nooit aansprakelijk worden gesteld. FlowTrack behoudt het recht om zonder toestemming van de klant prijzen en arrangementen te wijzigen.de door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Copyright Niets van de website van FlowTrack mag worden afgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FlowTrack. Klachten Procedure klachten Klachten dienen direct bij een FlowTrack reisleider ter plekke gemeld te worden, aangezien op het moment zelf er vaak wat aan een klacht kan gedaan worden. Achteraf is het moeilijk de problemen op te lossen. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost dan dient de klacht binnen 24 uur gemeld (tussen uur) te worden bij het noodnummer van FlowTrack ((wordt vermeld op de voucher). Mocht de klacht alsnog niet naar welbevinden zijn verholpen dan dient de klacht: 1) middels een door de reisleiding ondertekend klachtenformulier vastgelegd te worden. 2) samen met het klachtenformulier binnen 14 dagen na afloop van een reis schriftelijk per post bij FlowTrack ingediend te worden. Klachten die op de bestemming niet a) schriftelijk d.m.v. een klachtenformulier bij de reisleiding en b) telefonisch binnen 24 uur bij het noodnummer zijn gemeld, worden achteraf niet meer in behandeling genomen.

14 Reisbescheiden E-tickets Wanneer u aan de betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt u 2 weken voor vertrek uw e-tickets en de FlowTrack-reisinformatie per . Deze e-tickets zijn het enige bewijs om aanspraak te maken op de reisovereenkomst. Reisverzekering Topselection: voor 3.50 p.p.p.d. een reis- en annuleringsverzekering Met een Topselection verzekering van Mondial Assistance heb je een veilige reis- én annuleringsverzekering ineen. Een ideale en voordelige combi. Zowel Travelselection als Annuleringsverzekering worden hieronder apart beschreven. Travelselection: voor 3 p.p.p.d. veilig en goed verzekerd. Met deze reis- en bagageverzekering via Mondial Assistance ben je zeker van: Snelle, soepele en correcte afhandeling met één nummer voor alle (medische) assistentie. Met de Mondial Assistance hulplijn heb je reis- en verzekeringsspecialisten die voor je optreden als vertegenwoordiger naar betrokken partijen. Een optimale dekking, zoals bijv: - geneeskundige kosten - kosten repatriëring - personenhulpverlening - bagage - buitengewone kosten - telecommunicatiekosten Niet alleen je verblijf op bestemming, maar ook de heen- en de terugreis naar bestemming wordt door de verzekeringsmaatschappij verzekert, mits deze plaats vinden de dag voor de voorziene aankomst (of later) en de dag na het voorziene vertrek (of eerder). Zo wordt voor een 8-daags verblijf het aantal verzekerde dagen 10. Annuleringsverzekering: 4,8 % van de totale reissom Om je van tevoren in te dekken tegen onvoorziene omstandigheden is het verstandig om een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze verzekering geldt ook voor niet genoten vakantiedagen mocht je onverhoopt de vakantie moeten afbreken door overmacht. De annuleringsverzekering kan je het beste direct bij boeking van de reis afsluiten. Als u daar langer dan 7 dagen mee wacht, zijn de gevolgen van gebeurtenissen die verband houden met bestaande ziekten of aandoeningen van de annuleringsverzekering uitgesloten Neem contact op met ons kantoor om je polisnummer te kennen Verzakingsrecht Bij verkoop op afstand is het verzakingsrecht van toepassing: "De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het produkt of op het sluiten van de dienstenovereenkomst." Echter ; in gevolge art. 80 paragraaf 4

15 van het W.H.P.C. en het KB van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van het toepassingsgebied van het verzakingsrecht. Gezien de aard van de dienstverlening en bij toepassing van de W.H.P.C. en haar uitvoeringsbesluiten, geldt het volgende: De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien Wijzigen Wijziging van busopstapplaats door de reiziger: Na het maken van de boeking kan de reiziger tot 10 dagen voor vertrek de busopstapplaats wijzigen indien deze opstapplaats voorradig is. FlowTrack rekent 10 per persoon per wijziging van busopstapplaats. Wijziging van vertrekdatum of bestemming door de reiziger: Dit is niet mogelijk. Indien de reiziger vertrekdatum of bestemming wenst te wijzigen, gelden de standaard annuleringsvoorwaarden. Andere wijzigingen door de reiziger: Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag FlowTrack alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

COLOFON. anders dan anders is een geregistreerde en beschermde merknaam van de nv Master Tours.

COLOFON. anders dan anders is een geregistreerde en beschermde merknaam van de nv Master Tours. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari

Nadere informatie

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN Sochi All Travel REISVOORWAARDEN INHOUD INLEIDING Artikel 1 Inleidende bepalingen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Informatie van de reisorganisator Artikel 3 Informatie door de reiziger Artikel 4

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je op reis gaat!

Alles wat je moet weten als je op reis gaat! Alles wat je moet weten als je op reis gaat! Prettig en zorgeloos op vakantie met jouw ANVR-geboekte reis www.anvr.nl Je hebt een goede keus gemaakt door te boeken bij een ANVRreisonderneming! Zes zekerheden

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je op reis gaat!

Alles wat je moet weten als je op reis gaat! helpt de reisprofessional verder! Als je op reis gaat, wil je graag dat alles goed geregeld is. In Nederland staan duizenden reisprofessionals voor je klaar. Zij zorgen ervoor dat die reis die voor jou

Nadere informatie

BEDRIJFSINFORMATIE. Je reisorganisator: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich Switzerland

BEDRIJFSINFORMATIE. Je reisorganisator: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich Switzerland Indien je een boeking bij GOGO maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden van GOGO. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens de boeking te maken. GOGO

Nadere informatie

Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie

Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie Aanvullend op de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw krijgt u hierbij enkele belangrijke nota

Nadere informatie

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene voorwaarden Unico Travel Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Unico Travel ; de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Unico Travel

Nadere informatie

BEDRIJFSINFORMATIE. Reisorganisator Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich CH: 020.4.049.544-0 CHE: 178.977.

BEDRIJFSINFORMATIE. Reisorganisator Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich CH: 020.4.049.544-0 CHE: 178.977. Indien je een boeking bij Jiba maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden van Jiba. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens de boeking te maken. Jiba

Nadere informatie

Deze Algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reizen georganiseerd door Kom Travel B.V. / komfly.com.

Deze Algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reizen georganiseerd door Kom Travel B.V. / komfly.com. ALGEMENE REISVOORWAARDEN KOM TRAVEL B.V. / KOMFLY.COM Deze Algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reizen georganiseerd door Kom Travel B.V. / komfly.com. Artikel 1: Algemeen Bij het boeken

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN KRAS.NL

ALGEMENE REISVOORWAARDEN KRAS.NL 1. DEFINITIES In deze Algemene Reisvoorwaarden KRAS hebben de volgende begrippen de daar achter vermelde betekenis: Baby: tenzij anders vermeld, een kind jonger dan twee jaar; Bemiddelde Diensten: Losse

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Begripsbepalingen. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Aanbiedingen en prijzen. Artikel 4: Prijswijzigingen

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Begripsbepalingen. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Aanbiedingen en prijzen. Artikel 4: Prijswijzigingen RollComm Media / Hostmij Dorpsstraat 53-55 7025 AB Halle 0314-820 280 www.rollcomm.nl info@rollcomm.nl KVK nr. 50296574 BTW nr. NL.8226.72.443.B.01 Algemene Voorwaarden RollComm Media / Hostmij.nu Artikel

Nadere informatie

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl I. Algemene Voorwaarden II. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot OneSpace III. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot DaySpace IV. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

Algemene Vervoer- en reisvoorwaarden Altro Via gedeponeerd op 23 december 2014 onder nr. 46/2014 ter griffie van de Rechtbank Overijssel te Zwolle.

Algemene Vervoer- en reisvoorwaarden Altro Via gedeponeerd op 23 december 2014 onder nr. 46/2014 ter griffie van de Rechtbank Overijssel te Zwolle. Algemene Vervoer- en reisvoorwaarden van de ALGEMENE TRENDSETTENDE ONDERNEMERSVERENIGING VIA INTERNET AANMELDING, hierna te noemen: Altro Via, gedeponeerd op 23 december 2014 onder nr. 46/2014 ter griffie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ALGEMENE VOORWAARDEN Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van

Nadere informatie

Algemene Bedrijfs- en Vervoersvoorwaarden (ABVV van Thomas Cook Airlines Belgium)

Algemene Bedrijfs- en Vervoersvoorwaarden (ABVV van Thomas Cook Airlines Belgium) Algemene Bedrijfs- en Vervoersvoorwaarden (ABVV van Thomas Cook Airlines Belgium) Versie van 01 augustus 2015 Algemene Bedrijfs- en Vervoersvoorwaarden (ABVV van Thomas Cook Airlines Belgium) Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 1. GEBRUIKTE BEGRIPPEN: 1.1. Met Accountnet wordt bedoeld Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. of Accountnet Internet Media S.L., beiden vennootschappen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

Artikel 2 Definities

Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Consumenten MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: MijnContainerPartner.nl / (MCP) MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

IBAN NL59 ABNA 0566 2487 35 BIC ABNANL2A

IBAN NL59 ABNA 0566 2487 35 BIC ABNANL2A Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Las Fiestas Del Mundo, gevestigd te Halsteren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20124064. Artikel 1 Definities Onder deze algemene voorwaarden

Nadere informatie