ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN Verzakingsrecht Bij verkoop op afstand is het verzakingsrecht van toepassing: "De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het produkt of op het sluiten van de dienstenovereenkomst." Echter ; in gevolge art. 80 paragraaf 4 van het W.H.P.C. en het KB van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van het toepassingsgebied van het verzakingsrecht. Gezien de aard van de dienstverlening en bij toepassing van de W.H.P.C. en haar uitvoeringsbesluiten, geldt het volgende: De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. ALGEMENE VOORWAARDEN GESCHILLENCOMMISSIE Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 (B.S. van 1 april 1994) tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling (reiscontractenwet). Artikel 2: Promotie en aanbod 1 De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator die de brochure heeft uitgegeven, tenzij : a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. 2 De reisorganisator kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen. 3 Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting. Artikel 3: Informatie vanwege reisorganisator en/of reisbemiddelaar De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht : 1 voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling, aan de reizigers schriftelijk mede te delen:.

2 b) naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator; c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.de in het vorige lid vermelde termijn van zeven kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.. Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger De reiziger moet aan de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.. Artikel 5: Totstandkomen van het contract 1.Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.. Artikel 6: Prijs van de reis 1.De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.. b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.. Artikel 7: Betaling van de reissom Na ontvangst van de faktuur/reserveringsbevestiging dient binnen 10 dagen het voorschot (25% van de totale reissom) onder vermelding van het faktuurnummer voldaan te worden via storting op het bank/ girorekeningnummer t.a.v. FlowTrack / Breakloose: (IBAN: BE , BIC/SWIFT CODE: KREDBEBB )

3 Uiterlijk 6 weken voor vertrek dient het restant van de reissom voldaan te worden. Wanneer u binnen 6 weken voor vertrek boekt, dient u het totale bedrag na ontvangst van de faktuur direct in één keer over te maken. Wanneer u binnen twee weken voor vertrek boekt, dient u na ontvangst faktuur het totale bedrag voor aanvang reis d.m.v. een telefonische betaling of d.m.v. storting op een postkantoor of een financiële instelling over te maken. Indien u gebruikt maakt van een storting op een postkantoor, dan dient u het stortingsbewijs naar FlowTrack te faxen onder vermelding van naam en reserveringsnummer of dit door te mailen naar Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking 1.De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.. Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Zie verder: bijzondere reisvoorwaarden.. Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis 1.Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.. Zie verder: bijzondere reisvoorwaarden.. Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator voor de afreis 1.Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen; b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen..

4 Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis 1.Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.. Artikel 13: Verbreking door de reiziger De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en reisbemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen. Zie verder: bijzondere reisvoorwaarden.. Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator 1.De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.. Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld. Zie verder: bijzondere reisvoorwaarden.. Artikel 16: Klachtenregeling 1.Voor de afreis: klachten voor het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of reisorganisator.. Artikel 17: Verzoeningsprocedure 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.

5 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Artikel 18: Arbitrage of Rechtbank 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. 2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt. Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger. 3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Boekingsvoorwaarden: De overeenkomst tussen FlowTrack en de boeker wordt aangegeven in een ondertekend inschrijfformulier/reiscontract, een boeking via internet en/of een verzonden boeking per e- mail. De plicht tot het uitvoeren van het contract ontstaat op het moment dat de boeker de schriftelijke faktuur/reserveringsbevestiging van de geboekte reis ontvangt en aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Diegene die een reis boekt voor (ook) andere deelnemers, hierna hoofdboeker genoemd, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouder of voogd toestemming heeft verleend. 2e aanbetaling = 2 weken na boekingsdatum, 25% 3e restantbetaling = 8 weken voor aankomstdatum restant 50% Bij boekingen binnen 8 weken voor vertrek: 100% per direct te betalen

6 Prijslijst: In de prijslijst zijn de prijzen per bestemming in tabelvorm opgenomen. Voor de busreizen communiceren wij 2 data, een afreisdatum (dag van vertrek met de bus) en een aankomstdatum (aankomst op de bestemming). Indien door kortingen de prijs voor accommodatie lager is dan de bedopkoopprijs, vervallen de kortingen en is de accommodatie prijs gelijk aan de bedopkoop prijs. Prijs van de reis: De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder herzien worden, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in : a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan FlowTrack heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is. Bijboeking van een optie/arrangementonderdeel door de reiziger: Na het maken van de boeking kan de reiziger tot 10 dagen voor vertrek een optie of arrangementsonderdeel bijboeken, indien deze voorradig is. FlowTrack rekent voor een bijboeking 10 per factuur, vermeerderd met de kosten voor de bijgeboekte optie. De bijboeking wordt per verzonden factuur bevestigd. Opzegging van een optie/arrangementonderdeel door de reiziger: Na het maken van de boeking kan de reiziger tot 28 dagen voor vertrek een optie of arrangementsonderdeel opzeggen. FlowTrack rekent 25 per opgezegd(e) optie/arrangementonderdeel. De opzegging wordt per verzonden factuur bevestigd.

7 Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid en verplichting van de reiziger: De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen ter bevordering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Tevens is de reiziger aansprakelijk voor de schade die FlowTrack, haar personeel of vertegenwoordigers, bus, accommodatie of optie/arrangementsonderdeel door zijn/haar fout oplopen, alsook wanneer de reiziger zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. Schade door de reiziger veroorzaakt, wordt met de borg verrekend. Indien het bedrag van de schade de borg overtreft moet de reiziger ter plaatse het verschuldigde bedrag betalen. Bij onbetamelijk gedrag van de reiziger (openbare dronkenschap, geluidsoverlast na 22 uur, vernielingen etc.) kan FlowTrack het reiscontract onmiddellijk verbreken, zonder dat de hoofdboeker aanspraak kan maken op restitutie van de reissom. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of plaatselijke agent van de reisorganisator FlowTrack te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. Aansprakelijkheid van FlowTrack: FlowTrack is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot de reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator FlowTrack om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. Reisorganisator FlowTrack accepteert geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reiziger een beroep kan doen op een reis- en/of annuleringsverzekering. Reiziger accepteert dat hij boekt onder de voorwaarde dat hij FlowTrack maximaal aansprakelijk stelt voor schade en vergoeding van derving van reisgenot samen beperkt tot maximaal 100 % van de reissom Borg: Voor sommige accommodatie dient bij aankomst borg te worden afgegeven. De borgsom verschilt per accommodatie, de te betalen borg staat beschreven bij de accommodaties. Deze borgsom wordt aan het einde van de vakantie teruggegeven als de accommodatie in orde bevonden is en schoon achtergelaten wordt. De afhandeling van de borg is een zaak tussen uzelf en de accommodatieverschaffer of reisleider. FlowTrack is niet verantwoordelijk indien borg door de agentschappen / reisleiders wordt ingehouden. Per opdracht tot het terugstorten van niet opgehaalde borg wordt door FlowTrack 25 administratiekosten berekend. Klachten m.b.t. ingehouden borg worden niet in behandeling genomen omdat het voor het hoofdkantoor niet mogelijk is om de situatie achteraf te beoordelen.

8 Accommodatie: De beschrijving en de foto's van de accommodatie kunnen in werkelijkheid enigszins afwijken en zijn uitsluitend een voorbeeld. Soms is de accommodatie eigendom van particulieren, die het naar eigen smaak hebben ingericht. De accommodatie kan bij een maximale bezetting niet ideaal en vrij krap zijn. In het algemeen geldt dat de bedden in Frankrijk kleiner zijn, in de badkamers vaak een douchegordijn ontbreekt en dat de douchekop niet altijd kan worden opgehangen. Boekt u meerdere appartementen, kamers van dezelfde soort tegelijkertijd, dan zal FlowTrack proberen deze naast elkaar te reserveren. Dit is ten allen tijden een preferentie, waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Accommodatie-indeling: Een accommodatie is gereserveerd nadat de reisovereenkomst tot stand is gekomen. Mochten de namen van de personen die dezelfde accommodatie willen bezetten (groep) niet gelijktijdig in ontvangst worden genomen dan dient dit uitdrukkelijk onder item "bijzonderheden" van het inschrijfformulier te worden vermeld. U heeft dan 5 dagen de tijd om het inschrijfformulier van de andere accommodatiegenoten onder vermelding van dezelfde groepsnaam in te dienen. Indien na verloop van deze termijn uw accommodatie niet volledig bezet is, zal de prijs van de onbezette bedden automatisch worden doorberekend aan de hoofdboeker. Annulering: FlowTrack accepteert annuleringen via . Als je jouw geboekte reis wenst te annuleren, stuur dan een annuleringsmail naar De datum van het versturen van de annuleringsmail geldt als annuleringsdatum. In alle gevallen bent u Breakloose de premie voor een eventuele annuleringsverzekering, de reserveringskosten en de volgende annuleringskosten verschuldigd: - Bij annulering vanaf 55ste dag tot de 42e dag van vertrek: 25 % van de reissom met een minimum van 120 Euro per persoon. - Bij annulering vanaf 41ste dag tot de 28e dag van vertrek: 50 % van de reissom met een minimum van 120 Euro per persoon. - Bij annulering vanaf 27ste dag tot de 14e dag van vertrek: 75 % van de reissom met een minimum van 120 Euro per persoon. - Bij annulering van 13e dag tot de dag van vertrek of later: 100 % van de reissom.

9 Wijzigingen door FlowTrack vóór de afreis: Indien vóór de aanvang van de reis één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient FlowTrack de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te stellen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij door de reisorganisator voorgestelde wijzigingen aanvaardt. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of de reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. Verbreking door de reisorganisator vóór afreis: Indien de reisorganisator FlowTrack vóór aanvang van de reis het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger 2 werkdagen de keuze tussen: a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen; b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: 1) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht. 2) de annulering het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Betaling: Na ontvangst van de faktuur/reserveringsbevestiging dient binnen 10 dagen het voorschot (25% van de totale reissom) onder vermelding van het faktuurnummer voldaan te worden via storting op het bank/ girorekeningnummer t.a.v. FlowTrack: IBAN: BE BIC SWIFT CODE: KREDBEBB. Uiterlijk 8 weken voor vertrek dient het restant van de reissom voldaan te worden. Wanneer u binnen 8 weken voor vertrek boekt, dient u het totale bedrag na ontvangst van de faktuur direct in één keer over te maken. Wanneer u binnen twee weken voor vertrek boekt, dient u na ontvangst faktuur het totale bedrag voor aanvang reis d.m.v. een telefonische betaling of d.m.v. storting op een postkantoor of een financiële instelling over te maken. Indien u gebruikt maakt van een storting op een postkantoor, dan dient u het stortingsbewijs naar FlowTrack te faxen onder vermelding van naam en reserveringsnummer of dit door te mailen naar

10 Online betalen FlowTrack biedt de mogelijkheid om de totale reissom online te betalen met bancontact/maestro/ideal en/of creditcard via onze betaalportal. Dit is een eenvoudige en slimme manier van betalen! Betaalportal Nadat de boeking is bevestigd door FlowTrack zal de boeker de factuur en de inloggegevens voor de betaalportal per ontvangen. Met deze inloggegevens kan de boeker via secure.flowtrack.be inloggen en het openstaand bedrag van de reissom online betalen. Aanbetaling Aan het einde van een boeking op website van FlowTrack dient de boeker een aanbetaling te doen van 100 euro. Dit kan doormiddel van bancontact/maestro/ideal of creditcard. De boeking is pas bevestigd nadat de aanbetaling is gedaan en je de boekingsbevestiging per van ons hebt ontvangen. De factuur en de inloggegevens voor onze betaalportal zal je per e- mail ontvangen.. Direct betalen via credicard Vul bij betaling via creditcard de volledige naam, creditkaartnummer, cvc code en vervaldatum in. De gegevens worden direct online naar de creditcardmaatschappij gestuurd. Het autorisatieproces neemt zeer weinig tijd in beslag. Het versturen van de gegevens naar de creditcard maatschappij, het autoriseren en de terugmelding van de autorisatie vinden doorgaans plaats binnen 15 seconden.. Direct betalen via Bancontact Je kunt kiezen om je boeking online te betalen met Bancontact. Via Bancpontact betaal je via je eigen vertrouwde internetbankier omgeving.. Wat heb ik nodig om een betaling via het buitenland te doen? Wanneer je vanaf een buitenlandse rekening op een Belgische rekening de betaling over gaat maken, heb je het IBANnummer en BIC Code nodig. IBAN: BE Bic: KREDBEBB Op naam van FLOWTRACK BVBA. Beveiliging Alle betaalgegevens worden verzonden via SSL: het Secure Socket Layer - Protocol. Dit is een protocol dat gebruik maakt van een beveiligde verbinding tussen de browser en een secure internet server. Hierdoor zijn de betaalgegevens voor derden niet zichtbaar.. Betalingsverwerking Het bijwerken van de bedragen op de betaalportal na een betaling kan enkele minuten duren..

11 Betalingsverzuim, rente en incassokosten: Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan de reis door FlowTrack geannuleerd worden en dienen de annuleringskosten te worden voldaan. U zal louter door het verstrijken van de vervaldag in gebreke zijn en zulks zonder dat enige aanmaning vereist is. Fakturen die niet op of voor de vervaldag betaald werden, brengen van rechtswege en zonder verdere aanmaning een intrest op van 1% per verlopen of begonnen maand. Alleen al door het feit van betalingsverzuim op de vervaldag en zonder dat enige aanmaning vereist is, worden fakturen met 15 % of met een minimum van 25 Euro verhoogd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokost. Borg Voor sommige accommodaties (appartementen/chalets) dient bij aankomst borg te worden afgegeven. De borgsom staat vermeld bij de omschrijving van de accommodatie op de gebiedspagina. Deze borgsom wordt aan het einde van de vakantie teruggegeven als de accommodatie in orde bevonden is en schoon achtergelaten De afhandeling van de borg is een zaak tussen uzelf en de accommodatieverschaffer of reisleider. FlowTrack is niet verantwoordelijk indien borg door de agentschappen / reisleiders wordt ingehouden. Per opdracht tot het terugstorten van niet opgehaalde borg wordt door FlowTrack 25 administratiekosten berekend. Klachten m.b.t. ingehouden borg worden niet in behandeling genomen omdat het voor het hoofdkantoor niet mogelijk is om de situatie achteraf te beoordelen. Busvervoer Vertrek / Aankomst De vertrekdag is afhankelijk van de bestemming. Sommige bestemmingen vertrekken op vrijdag, de aankomst ter plaatse is dan op zaterdag. De aankomstdag is meestal tevens de vertrekdag van de groep van de week daarvoor. Over het algemeen dient de accommodatie op de vertrekdag voor 9.00 uur te zijn ontruimd, zodat er wanneer nodig kan worden schoongemaakt. Op de aankomstdag is het meestal mogelijk, vanaf 17 uur, de accommodatie te betrekken. Reisbescheiden Wanneer je aan de betalingsverplichting hebt voldaan, ontvang je ten laatste vier dagen voor vertrek een E-Ticket en FlowTrack reisinformatie. Dit E-Ticket is het enige bewijs om aanspraak te maken op de reisovereenkomst.

12 Uurregelingen en busvertragingen De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel vóór als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden. Vertragingen door verkeersdrukte, stakingen, weersinvloeden maar ook technische mankementen aan de bus zijn voor ons overmachtsituaties. Indien door een technisch mankement een andere bus moet worden ingezet, is het mogelijk dat deze geen Royal Class stoelen heeft. U boekt onder het beding dat u ons nooit voor deze zaken aansprakelijk stelt. Busvervoer & opstapplaats De opgegeven opstapplaats is gegarandeerd, indien deze plaats schriftelijk bevestigd is op uw voucher. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt indien er minder dan 15 klanten ingeschreven zijn voor één opstapplaats op een bepaalde vertrekdatum. Alleen indien u met uw reisgezelschap dezelfde opstapplaats kiest, bent u ervan verzekerd bij elkaar in de bus te zitten. Het busnummer van de terugreis bus kan verschillen van het busnummer van de heenreis bus. Bij afwezigheid op de heenreis wordt automatisch ook de retourreis geannuleerd. Busvervoer & uitstapplaatsen Wij rijden naar een uitstapplaats dicht in de buurt van uw accommodatie. Een groot voordeel hiervan is dat u niet ver hoeft te lopen met uw bagage. Een enkele keer kan het zijn dat de bus naar een centrale plaats rijdt, waarvandaan een transfer naar uw bestemming volgt. De transfer wordt door ons georganiseerd en is bij de prijs inbegrepen. Indien de transfer niet door ons wordt georganiseerd, zal dit in de prijslijst vermeld worden. Extra reisinformatie De beschrijving van de opstapplaatsen en de definitieve vertrektijden ontvangt u met uw reisbescheiden. Geplande aankomsttijd in de gebieden is tussen uur. De bus terug kan een ander busnummer hebben. In gebieden met reisleiding wordt de vertrektijd en het nummer van de bus op de infoborden vermeld. In alle andere gebieden moet u op de vertrekdag tussen uur het noodnummer (wordt vermeld op voucher) hierover bellen. Geplande terugkomsttijd is ook tussen uur. Eigen alcoholische drank mag niet meegenomen worden in de bus. Eigen vervoer Indien u later dan uur verwacht aan te komen op de plaats van bestemming, dient u de reisleiding van uw bestemming hiervan te informeren. FlowTrack kan nooit aansprakelijk worden gesteld wanneer u voor een gesloten deur arriveert na uur. Reisdocumenten Het is verboden om op een verlopen paspoort te reizen. Zorg dus altijd voor een geldig paspoort en stop deze in je handbagage.

13 Bagage Gedurende de busreis en gedurende de opstap- en uitstaplocaties is de klant zelf aansprakelijk voor zijn bagage. Voor verlies of diefstal accepteert FlowTrack geen aansprakelijkheid. Wij raden je aan om een reisverzekering af te sluiten. Via FlowTrack kun je een reisverzekering bij Mondial Assistance afsluiten. Garantie Fonds Reizen FlowTrack is aangesloten bij het Garantie fonds Reizen. Alle in dit programma gepubliceerde reizen vallen onder de garantie het Garantie Fonds. De garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reissom terug te krijgen als de wederpartij door financieel onvermorgen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst het vervoer en de plaats van bestemmings reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Internetsite De op de internetsite afgedrukte foto's zijn ter beschikking gesteld door de accommodatieverschaffers, plaatselijke VVV's, en enkele professionele fotografen. De bij de accommodaties afgedrukte foto's dienen uitsluitend om een idee te geven. Omdat niet ieder appartement, studio of hotelkamer gelijk is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto op de internetsite. Voor kennelijke fouten, druk- en zetfouten kan FlowTrack nooit aansprakelijk worden gesteld. FlowTrack behoudt het recht om zonder toestemming van de klant prijzen en arrangementen te wijzigen.de door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Copyright Niets van de website van FlowTrack mag worden afgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FlowTrack. Klachten Procedure klachten Klachten dienen direct bij een FlowTrack reisleider ter plekke gemeld te worden, aangezien op het moment zelf er vaak wat aan een klacht kan gedaan worden. Achteraf is het moeilijk de problemen op te lossen. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost dan dient de klacht binnen 24 uur gemeld (tussen uur) te worden bij het noodnummer van FlowTrack ((wordt vermeld op de voucher). Mocht de klacht alsnog niet naar welbevinden zijn verholpen dan dient de klacht: 1) middels een door de reisleiding ondertekend klachtenformulier vastgelegd te worden. 2) samen met het klachtenformulier binnen 14 dagen na afloop van een reis schriftelijk per post bij FlowTrack ingediend te worden. Klachten die op de bestemming niet a) schriftelijk d.m.v. een klachtenformulier bij de reisleiding en b) telefonisch binnen 24 uur bij het noodnummer zijn gemeld, worden achteraf niet meer in behandeling genomen.

14 Reisbescheiden E-tickets Wanneer u aan de betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt u 2 weken voor vertrek uw e-tickets en de FlowTrack-reisinformatie per . Deze e-tickets zijn het enige bewijs om aanspraak te maken op de reisovereenkomst. Reisverzekering Topselection: voor 3.50 p.p.p.d. een reis- en annuleringsverzekering Met een Topselection verzekering van Mondial Assistance heb je een veilige reis- én annuleringsverzekering ineen. Een ideale en voordelige combi. Zowel Travelselection als Annuleringsverzekering worden hieronder apart beschreven. Travelselection: voor 3 p.p.p.d. veilig en goed verzekerd. Met deze reis- en bagageverzekering via Mondial Assistance ben je zeker van: Snelle, soepele en correcte afhandeling met één nummer voor alle (medische) assistentie. Met de Mondial Assistance hulplijn heb je reis- en verzekeringsspecialisten die voor je optreden als vertegenwoordiger naar betrokken partijen. Een optimale dekking, zoals bijv: - geneeskundige kosten - kosten repatriëring - personenhulpverlening - bagage - buitengewone kosten - telecommunicatiekosten Niet alleen je verblijf op bestemming, maar ook de heen- en de terugreis naar bestemming wordt door de verzekeringsmaatschappij verzekert, mits deze plaats vinden de dag voor de voorziene aankomst (of later) en de dag na het voorziene vertrek (of eerder). Zo wordt voor een 8-daags verblijf het aantal verzekerde dagen 10. Annuleringsverzekering: 4,8 % van de totale reissom Om je van tevoren in te dekken tegen onvoorziene omstandigheden is het verstandig om een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze verzekering geldt ook voor niet genoten vakantiedagen mocht je onverhoopt de vakantie moeten afbreken door overmacht. De annuleringsverzekering kan je het beste direct bij boeking van de reis afsluiten. Als u daar langer dan 7 dagen mee wacht, zijn de gevolgen van gebeurtenissen die verband houden met bestaande ziekten of aandoeningen van de annuleringsverzekering uitgesloten Neem contact op met ons kantoor om je polisnummer te kennen Verzakingsrecht Bij verkoop op afstand is het verzakingsrecht van toepassing: "De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het produkt of op het sluiten van de dienstenovereenkomst." Echter ; in gevolge art. 80 paragraaf 4

15 van het W.H.P.C. en het KB van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van het toepassingsgebied van het verzakingsrecht. Gezien de aard van de dienstverlening en bij toepassing van de W.H.P.C. en haar uitvoeringsbesluiten, geldt het volgende: De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien Wijzigen Wijziging van busopstapplaats door de reiziger: Na het maken van de boeking kan de reiziger tot 10 dagen voor vertrek de busopstapplaats wijzigen indien deze opstapplaats voorradig is. FlowTrack rekent 10 per persoon per wijziging van busopstapplaats. Wijziging van vertrekdatum of bestemming door de reiziger: Dit is niet mogelijk. Indien de reiziger vertrekdatum of bestemming wenst te wijzigen, gelden de standaard annuleringsvoorwaarden. Andere wijzigingen door de reiziger: Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag FlowTrack alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

1 De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator die de brochure heeft uitgegeven, tenzij:

1 De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator die de brochure heeft uitgegeven, tenzij: Algemene voorwaarden Geschillencommissie Reizen art. 1 TOEPASSINGSGEBIED Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet

Nadere informatie

1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisatorof de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:

1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisatorof de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN Artikel 1 : Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract tot reisorganisatie zoals verstaan onder de wet van

Nadere informatie

DE A L G EME N E R E IS VOORWA A RD E N V AN DE

DE A L G EME N E R E IS VOORWA A RD E N V AN DE DE A L G EME N E R E IS VOORWA A RD E N V AN DE G E S CH ILLE N CO M M I S S I E R EI Z E N A r t i k e l 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie

Nadere informatie

2. De reisorganisator kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

2. De reisorganisator kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen. ALGEMENE VOORWAARDEN Vooraf Definities Reisorganisator: Liesbeth Van den Steen, wonende te Plot 57, Mengo District, UGANDA, handel voerend onder de benaming WANYAMAPORI Reiziger: de partij die bij de reisorganisator

Nadere informatie

1. De gegevens in de reisbrochure binden Patsy Travel die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:

1. De gegevens in de reisbrochure binden Patsy Travel die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: ARTIKEL 1 TOEPASSINGSGEBIED Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN Artikel 1 - Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MYSTICAL MOROCCO. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden moet worden verstaan onder :

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MYSTICAL MOROCCO. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden moet worden verstaan onder : ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MYSTICAL MOROCCO Artikel 1: Definities Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden moet worden verstaan onder : - Algemene Voorwaarden : de onderhavige algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Vervoer Vervoer is niet inbegrepen in de prijs, maar kan wel door ons verzorgd worden op aanvraag.

Vervoer Vervoer is niet inbegrepen in de prijs, maar kan wel door ons verzorgd worden op aanvraag. Algemene voorwaarden Maison Sportive 'Maison Sportive' is een product van: Volante bvba, Streeklaan 5, 3060 Bertem, BTW BE 0822.765.876. PRAKTISCHE BEPALINGEN Reservatie Een reservatie gebeurt bij voorkeur

Nadere informatie

Daar waar in deze algemene reisvoorwaarden de reiziger als "hem, zijn of hij" wordt genoemd, wordt eveneens "haar of zij" bedoeld.

Daar waar in deze algemene reisvoorwaarden de reiziger als hem, zijn of hij wordt genoemd, wordt eveneens haar of zij bedoeld. Algemene reisvoorwaarden Reisbureau Maroc Travel B.V. Avontuurlijk karakter De reizen van Maroc Travel hebben een zogenaamd avontuurlijk karakter en daarmee ook een zeker risico. Door lokale (weers)omstandigheden

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VZW

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VZW ALGEMENE VOOWAARDEN VAN DE REISORGANISATOR Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 02.1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25.04.1994

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

ALGEMENE REISVOORWAARDEN ALGEMENE REISVOORWAARDEN Art.1 : Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari

Nadere informatie

DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan

Nadere informatie

DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Orion Reizen

Reisvoorwaarden Orion Reizen Reisvoorwaarden Orion Reizen Hieronder vindt u de reisvoorwaarden van Orion Reizen. Deze reisvoorwaarden zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. De voorwaarden gelden voor alle reizen geboekt bij Orion

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Natuurlijkbulgarije.nl en alle overeenkomsten tussen natuurlijkbulgarije.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op reizen en/of reisarrangementen

Nadere informatie

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten.

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten. Voorwaarden Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 1, lid 1 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Reisorganisator; Snowjoy BV, vertegenwoordigd door R. van Velthoven en C. Paijmans. 2. Reisovereenkomst;

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN van de vzw Geschillen-Commissie Reizen

ALGEMENE REISVOORWAARDEN van de vzw Geschillen-Commissie Reizen ALGEMENE REISVOORWAARDEN van de vzw Geschillen-Commissie Reizen Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals

Nadere informatie

Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen

Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan

Nadere informatie

tico reis consult haarlemmer houttuinen 305 1013 gm amsterdam t 020 788 77 77 f 020 788 77 78 e info@tico.nl www.tico.nl bank 46.54.71.

tico reis consult haarlemmer houttuinen 305 1013 gm amsterdam t 020 788 77 77 f 020 788 77 78 e info@tico.nl www.tico.nl bank 46.54.71. Algemene voorwaarden Tico Reis Consult Artikel 1. Inleidende bepalingen In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Tico Reis Consult: de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf

Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf Deze voorwaarden zijn van toepassing op de reizen die door de NSkiV worden uitgevoerd. Voordat de overeenkomst

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst.

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Reisvoorwaarden Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Artikel 3. Kennelijke fouten. Artikel 4. Herroeping aanbod. Artikel 5. Informatieplicht reiziger.

Nadere informatie

HAPY PEOPLE SPECIAL PLACES. Reisvoorwaarden. Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst

HAPY PEOPLE SPECIAL PLACES. Reisvoorwaarden. Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst Reisvoorwaarden Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Artikel 3. Kennelijke fouten. Artikel 4. Herroeping aanbod. Artikel 5. Informatieplicht reiziger.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Hieronder staan de Algemene Voorwaarden weergegeven die van toepassing zijn op alle offertes, reizen en producten van Pure Latin America. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen

Nadere informatie

Reis en boekingsvoorwaarden

Reis en boekingsvoorwaarden Reis en boekingsvoorwaarden Artikel 1 INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1-Verhuurbedrijf Texelvakanties, treedt bij elke dienstverlening nooit in eigen

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN. VAN HENK VAN DAM STUDIEREIZEN Gevestigd te Espelerpad 3, 8311 PR Espel

REISVOORWAARDEN. VAN HENK VAN DAM STUDIEREIZEN Gevestigd te Espelerpad 3, 8311 PR Espel REISVOORWAARDEN VAN HENK VAN DAM STUDIEREIZEN Gevestigd te Espelerpad 3, 8311 PR Espel Artikel 1: Totstandkoming reisovereenkomst 1.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod

Nadere informatie

1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:

1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari

Nadere informatie

Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen

Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden werkweken en schoolreizen

Algemene reisvoorwaarden werkweken en schoolreizen Algemene reisvoorwaarden werkweken en schoolreizen Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Touroperators: HolidayLaunch werkt samen met verschillende touroperators uit Duitsland. Touroperators zijn bedrijven, die voor losse

Nadere informatie

MET MEDEWERKING VAN ALBRECHT & CO

MET MEDEWERKING VAN ALBRECHT & CO Katrijns Reisboetiek Heldenlaan 37, 3583 Paal - 011 272611 - LIC. 7121 MET MEDEWERKING VAN ALBRECHT & CO INSCHRIJFFORMULIER Reis 1 Reis 2 Reis 3 Reis 4 Naam Voornaam Adres Geboortedatum T el Gsm Email

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included

Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included ARTIKEL 1 DEFINITIES ARTIKEL 2 GEORGANISEERDE GROEPSREIZEN ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Accommodatieverschaffer: de organisatie

Nadere informatie

INFORMATIE. Inclusief/exclusief Wij geven, voordat u definitief boekt, duidelijk aan wat wel en wat niet is inbegrepen.

INFORMATIE. Inclusief/exclusief Wij geven, voordat u definitief boekt, duidelijk aan wat wel en wat niet is inbegrepen. INFORMATIE Vliegtickets worden door Majestueus Marokko niet verkocht. Voor reizen op maat dienen de tickets zelf geboekt en betaald te worden. IndienMajestueus Marokko bemiddelt in de aankoop van tickets

Nadere informatie

Artikel 1: Toepassingsgebied Artikel 2: Promotie en aanbod Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of bemiddelaar

Artikel 1: Toepassingsgebied Artikel 2: Promotie en aanbod Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of bemiddelaar Reisvoorwaarden Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de kontrakten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 (B.S.

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN SkieninAmerika

REISVOORWAARDEN SkieninAmerika REISVOORWAARDEN SkieninAmerika ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a. SkieninAmerika: SkieninAmerika is een handelsnaam van reisorganisatie Time Out Tours BV.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Puur Azië

Algemene voorwaarden Puur Azië Algemene voorwaarden Puur Azië Artikel 1. Inleidende bepalingen In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Puur Azië: de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Puur Azië zich

Nadere informatie

3-Reissom; De gepubliceerde reissom geldt per vakantieobject per week, tenzij anders aangegeven.

3-Reissom; De gepubliceerde reissom geldt per vakantieobject per week, tenzij anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1: INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1-Villa Verhuur Texel, treedt bij elke dienstverlening nooit in eigen naam op, doch steeds

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing AlgemeneVoorwaarden Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Janne Travel en alle (reis)diensten en (reis)overeenkomsten verleend of gesloten door Janne Travel. Met Reiziger

Nadere informatie

De bedragen in deze voorwaarden vermeld alsmede de tarieven, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

De bedragen in deze voorwaarden vermeld alsmede de tarieven, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW. Algemene reisvoorwaarden Vitalisé Portugal Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 1, lid 1 a. Vitalisé Portugal; de onderneming die op eigen naam aan het publiek Vila Mimosa aanbiedt voor een te volgen kuurvakantie;

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden Lale Health Tours

Algemene reisvoorwaarden Lale Health Tours Algemene reisvoorwaarden Lale Health Tours Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 1, lid 1 A1. Lale Health Tours; de onderneming die op eigen naam aan het publiek sapkuur reizen aanbied te Çeşme, Turkije;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst 1.1 De aanmelding voor een reis geschiedt met de ontvangst door 2WA van een compleet ingevuld inschrijfformulier via de website van 2WA. 1.2 Na ontvangst van het inschrijfformulier

Nadere informatie

NEXT Motorreizen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 56253885

NEXT Motorreizen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 56253885 Algemene Voorwaarden Datum opmaak: Oktober 2012 Laatste wijziging: Juli 2013, toevoeging STO-reisgarantie Maart 2015 Intellectueel eigendom digitale motorroute. Augustus 2015 Wijziging STO naar GGTO reisgarantie,

Nadere informatie

Hier volgen enkele situaties die zich zouden kunnen voordoen.

Hier volgen enkele situaties die zich zouden kunnen voordoen. De reiziger heeft rechten en plichten. De nationale wetgever en de Europese wetgever hebben bepalingen ter bescherming van de consument ingesteld, of u nu een beroep heeft gedaan op de diensten van een

Nadere informatie

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen. INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 - Documenten ARTIKEL 7

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BEDAWI Reg. Nr. 170472 Egypte

Algemene Voorwaarden van BEDAWI Reg. Nr. 170472 Egypte Algemene Voorwaarden van BEDAWI Reg. Nr. 170472 Egypte Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die zijn afgesloten met BEDAWI en op de website www.bedawi.com. Artikel 1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Hoe inschrijven? Een inschrijving gebeurt liefst online.

Algemene voorwaarden. Hoe inschrijven? Een inschrijving gebeurt liefst online. Hoe inschrijven? Een inschrijving gebeurt liefst online. Kort na ontvangst van het inschrijvingsformulier (uiterlijk binnen de 3 dagen) ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving (via mail) met de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Yaxa Reizen

Algemene voorwaarden Yaxa Reizen Artikel 1. Inleidende bepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Yaxa Reizen; de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Yaxa Reizen zich jegens zijn wederpartij verbindt

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Matoke Tours 2014/2015

Reisvoorwaarden Matoke Tours 2014/2015 Reisvoorwaarden Matoke Tours 2014/2015 Deze reisvoorwaarden zijn opgesteld door reisorganisatie Matoke Tours en geldend voor alle boekingen bij Matoke Tours BV (Oeganda/Rwanda/Madagascar) of Matoke Tours

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Artikel 1, lid 1 Deze voorwaarden gelden voor alle buitenlandse en meerdaagse binnenlandse vakantiereizen van Central Events zoals gepubliceerd op de

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN. WintersportCanadaAmerika.nl

REISVOORWAARDEN. WintersportCanadaAmerika.nl info@ ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING REISVOORWAARDEN In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a Handelsnamen: SkieninCanada, SkieninAmerika en WintersportCanadaAmerika zijn handelsnamen van reisorganisatie

Nadere informatie

Algemene reis-en boekingsvoorwaarden Tour de Vacance

Algemene reis-en boekingsvoorwaarden Tour de Vacance Algemene reis-en boekingsvoorwaarden Tour de Vacance Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van en met Tour de Vacance. Gewijzigde voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. In deze voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. In deze voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN K-JAK INLEIDING Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. In deze voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder: K-jak: K-jak, een reisorganisator die, in de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE Reserveren U kunt schriftelijk, telefonisch of per e-mail reserveren. Als u een accommodatie wilt huren, nemen wij eerst contact op met de eigenaar om na te gaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OP DE VERHUUR VAN ACCOMMODATIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OP DE VERHUUR VAN ACCOMMODATIES ALGEMENE VOORWAARDEN OP DE VERHUUR VAN ACCOMMODATIES ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING. Artikel 1, lid 1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. LPB; LPB Vakantiehuizen BV (handelend onder de

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden Wander Travel B.V.

Algemene reisvoorwaarden Wander Travel B.V. Algemene reisvoorwaarden Wander Travel B.V. Inleiding De algemene reisvoorwaarden van Wander Travel B.V. reisorganisator zijn zo veel mogelijk in lijn met de ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden, die in overleg

Nadere informatie

KATRIJNS REISBOETIEK. Heldenlaan 37, 3583 Paal LIC MET MEDEWERKING VAN ALBRECHT & CO

KATRIJNS REISBOETIEK. Heldenlaan 37, 3583 Paal LIC MET MEDEWERKING VAN ALBRECHT & CO KATRIJNS REISBOETIEK Heldenlaan 37, 3583 Paal - 011 272611 - LIC. 7121 MET MEDEWERKING VAN ALBRECHT & CO INSCHRIJFFORMULIER Reis 1 Reis 2 Reis 3 Reis 4 Reis 5 Reis 6 Reis 7 Naam Voornaam Adres Geboortedatum

Nadere informatie

AFRIKA-SAFARIS.NL. Exclusieve safari's naar de mooiste natuur in Afrika. Reisvoorwaarden Tusk Force

AFRIKA-SAFARIS.NL. Exclusieve safari's naar de mooiste natuur in Afrika. Reisvoorwaarden Tusk Force Exclusieve safari's naar de mooiste natuur in Afrika Reisvoorwaarden Tusk Force REISVOORWAARDEN ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle (samengestelde) reizen welke

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 2014-2015. Inleidende bepaling:

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 2014-2015. Inleidende bepaling: A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 2014-2015 Inleidende bepaling: In deze reisvoorwaarden wordt onder reiziger verstaan: de wederpartij van reisorganisator Ihlosi Travel; diegene te wiens behoeve de

Nadere informatie

Do 15 & Za 17 maart De grootste ICT-beurs ter wereld. 60 / persoon

Do 15 & Za 17 maart De grootste ICT-beurs ter wereld. 60 / persoon www.cebitbushannover.com De grootste ICT-beurs ter wereld Do 15 & Za 17 maart 2007 Antwerpen > Turnhout > Eindhoven > Venlo > Hannover & retour Schiphol > Amersfoort > Hengelo > Osnabrück > Hannover &

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN BEMIDDELINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Villagrande: het boekingskantoor dat bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst tot huur tussen de huurder en de accommodatieverschaffer;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included

Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included ARTIKEL 1 DEFINITIES ARTIKEL 2 VOORWAARDEN LIJNDIENSTEN ARTIKEL 3 AANVULLENDE VOORWAARDEN VAKANTIEVEILINGEN ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

Reis- en Boekingsvoorwaarden

Reis- en Boekingsvoorwaarden Reis- en Boekingsvoorwaarden Sea More Travel vindt het belangrijk dat je tevreden bent over jouw reis. Wij zijn van mening dat duidelijke en overzichtelijke reis- en boekingsvoorwaarden hier aan kunnen

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN VVV AMELAND

REISVOORWAARDEN VVV AMELAND Artikel 1: INLEIDENDE BEPALING REISVOORWAARDEN VVV AMELAND Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: A. Accommodatieverstrekker; de eigenaar of beheerder van een vakantieverblijf die,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MoorMotor Oktober 2014

Algemene voorwaarden MoorMotor Oktober 2014 Algemene voorwaarden MoorMotor Oktober 2014 Artikel 1 Algemeen 1.1. MoorMotor organiseert motorreizen op basis van eigen vervoer. MoorMotor bemiddelt bij het selecteren en reserveren van accommodatie ten

Nadere informatie

KATRIJNS REISBOETIEK. Heldenlaan 37, 3583 Paal LIC MET MEDEWERKING VAN ALBRECHT & CO

KATRIJNS REISBOETIEK. Heldenlaan 37, 3583 Paal LIC MET MEDEWERKING VAN ALBRECHT & CO KATRIJNS REISBOETIEK Heldenlaan 37, 3583 Paal - 011 272611 - LIC. 7121 MET MEDEWERKING VAN ALBRECHT & CO INSCHRIJFFORMULIER Reis 1 Reis 2 Reis 3 Reis 4 Naam Voornaam Adres Geboortedatum T el Gsm Email

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dynamic Holland (SingleSun, SingleSnow, SnowMania)

Algemene Voorwaarden Dynamic Holland (SingleSun, SingleSnow, SnowMania) Algemene Voorwaarden Dynamic Holland (SingleSun, SingleSnow, SnowMania) 1. Algemeen Het volgende klinkt allemaal wat zwaar, maar is noodzakelijk door de huidige wetgevingen. Wanneer je op vakantie gaat

Nadere informatie

Reis- en annuleringsvoorwaarden van Rood Reizen

Reis- en annuleringsvoorwaarden van Rood Reizen Reis- en annuleringsvoorwaarden van Rood Reizen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34337648 Voor alle reizen die door onze organisatie worden uitgevoerd zijn onderstaande reisvoorwaarden

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN HISTORIZON REIZEN

REISVOORWAARDEN HISTORIZON REIZEN REISVOORWAARDEN HISTORIZON REIZEN ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING. Artikel 1, lid 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten aangeboden door Historizon vof. De voorwaarden

Nadere informatie

Reisvoorwaarden AIE C O N C E P T

Reisvoorwaarden AIE C O N C E P T Reisvoorwaarden AIE Op de reizen van de Asociación Iberoamericana (in het vervolg kortweg AIE genoemd) zijn onderstaande boekings- en reisvoorwaarden van toepassing. Deze hebben betrekking op het boekingsproces,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Etnia Maya

Algemene Voorwaarden Etnia Maya Algemene Voorwaarden Etnia Maya Nadat een deelnemer zich heeft aangemeld bij Etnia Maya is er sprake van een overeenkomst tussen twee partijen, namelijk Etnia Maya en de deelnemer en gelden vanaf dat moment

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015

BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015 BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015 INHOUD Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 De opdracht in het algemeen Artikel 3 De reserveringsopdracht Artikel 4 Betalingen Artikel 5 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Reisvoorwaarden. Reisvoorwaarden ArizonaPlus

Reisvoorwaarden. Reisvoorwaarden ArizonaPlus Reisvoorwaarden Reisvoorwaarden ArizonaPlus Artikel 1: Inleidende bepaling: In deze reisvoorwaarden gelden de volgende begrippen: a. Reisorganisator: ArizonaPlus b. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REIZEN GEBOEKT VANAF 1 APRIL 2017.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REIZEN GEBOEKT VANAF 1 APRIL 2017. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REIZEN GEBOEKT VANAF 1 APRIL 2017. Artikel 1. Reserveren Alle reissommen zijn per persoon. Elke (hoofd)deelnemer - de organisator van de reservering - ontvangt van ons een reisbevestiging

Nadere informatie

Relactive Reizen KvK: 57360138

Relactive Reizen KvK: 57360138 Algemene reisvoorwaarden Deze algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op offertes, reizen en producten van Relactive Reizen. Artikel 1 Definities In deze algemene reisvoorwaarden hebben onderstaande

Nadere informatie

Algemene Reis en Boekingsvoorwaarden Footprint Travel

Algemene Reis en Boekingsvoorwaarden Footprint Travel Algemene Reis en Boekingsvoorwaarden Footprint Travel De Algemene Reis en Boekingsvoorwaarden van Footprint Travel zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer: 50214942 Artikel

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ZITTING VAN 15 SEPTEMBER 2011 Inzake RB, met maatschappelijke zetel te xxx, xxx, licentie xxx - Ondernemingsnr xxx; Eiseres, Ter zitting

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippen 1. In onderstaande algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Artikel 1 Begrippen 1. In onderstaande algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOREIZEN NIEUW ZEELAND INHOUD: INLEIDING Artikel 1 Begrippen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Informatie van de reisorganisator Artikel 3 Informatie door de reiziger HET BOEKEN

Nadere informatie

1. Chalet Beyond Chalet Beyond, gevestigd te (3817 BA) Amersfoort aan de Stadsring 181, is een eenmanszaak.

1. Chalet Beyond Chalet Beyond, gevestigd te (3817 BA) Amersfoort aan de Stadsring 181, is een eenmanszaak. Reis - en Reserveringsvoorwaarden Chalet Beyond 1. Chalet Beyond Chalet Beyond, gevestigd te (3817 BA) Amersfoort aan de Stadsring 181, is een eenmanszaak. 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Droomreis Tanzania

Reisvoorwaarden Droomreis Tanzania Reisvoorwaarden Droomreis Tanzania INHOUD INLEIDING Artikel 1 Inleidende bepalingen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Artikel 3 Informatie van de reisorganisator Informatie door de reiziger HET BOEKEN

Nadere informatie

Stedentrip: Porto & Lissabon 14-20 april 2015

Stedentrip: Porto & Lissabon 14-20 april 2015 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen SV Anatolia enerzijds en haar aangemelde leden voor de reis naar Porto en Lissabon alsmede

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Profihair en de klant, tenzij daarvan nadrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Simi Reizen BV

Reisvoorwaarden Simi Reizen BV ARTIKEL 2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst ARTIKEL Reisvoorwaarden Simi Reizen BV Inleidende bepalingen In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisorganisator: degene die, in de uitoefening

Nadere informatie

1.1 Elke offerte gemaakt door Barça voetbalreizen is geheel vrijblijvend en geldig tot 48 uur na verzending.

1.1 Elke offerte gemaakt door Barça voetbalreizen is geheel vrijblijvend en geldig tot 48 uur na verzending. Algemeen: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met Barça voetbalreizen. De gegevens van Barça voetbalreizen zijn: Barça voetbalreizen Julianastraat

Nadere informatie

Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen.

Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen. Huurvoorwaarden Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen. 1. Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen

Nadere informatie

ALGEMENE BOARD ACADEMY REISVOORWAARDEN

ALGEMENE BOARD ACADEMY REISVOORWAARDEN ALGEMENE BOARD ACADEMY REISVOORWAARDEN Bedrijfsinformatie Jobe Summercamps is een onderdeel van Board Academy VOF gevestigd te Dordrecht. www.board-academy.nl www.jobesummercamps.nl Locatie: Rijksstraatweg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Camping La Nozillière

Algemene voorwaarden Camping La Nozillière Algemene voorwaarden Camping La Nozillière 1. Boekingen Camping La Nozillière neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Camping La Nozillière behoudt zich het recht voor om te allen

Nadere informatie

Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen

Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen Algemeen Omdat iedereen zijn eigen vakantiewensen heeft, bieden we bij PuurGrieks reizen alleen losse modules aan, die je naar eigen inzicht kunt

Nadere informatie

1.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Motorvakantiemarokko de bevestiging verstuurt.

1.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Motorvakantiemarokko de bevestiging verstuurt. Motorvakantiemarokko Algemene Voorwaarden Datum opmaak: juni 2017 Artikel 1: Totstandkoming overeenkomst 1.1 De aanmelding voor een reis geschiedt met de ontvangst door Motorvakantiemarokko van een compleet

Nadere informatie

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle bij De Fietstoerist geboekte reizen.

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle bij De Fietstoerist geboekte reizen. De Fietstoerist REISVOORWAARDEN Artikel 1 Inleidende Bepaling. Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens

Nadere informatie

VNB reis-en boekingsvoorwaarden. Reisorganisator: Stichting VNB, hierna te noemen als Reisorganisator

VNB reis-en boekingsvoorwaarden. Reisorganisator: Stichting VNB, hierna te noemen als Reisorganisator Artikel 1 Inleidende bepalingen 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisorganisator: Stichting VNB, hierna te noemen als Reisorganisator Reiziger: a. de wederpartij van de reisorganisator,

Nadere informatie

1: Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.

1: Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Huurvoorwaarden Artikel 1: Algemene huurvoorwaarden Vakantiewoningen in Curacao De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder van het aanbod van Vakantiewoningen in Curacao. Na totstandkoming

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN NAAR LONDON.NL Versie 1 augustus 2017

REISVOORWAARDEN NAAR LONDON.NL Versie 1 augustus 2017 REISVOORWAARDEN NAAR LONDON.NL Versie 1 augustus 2017 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reizen die Naar London (hierna: de Reisorganisatie) sluit met één of meerdere Reiziger(s) en/of één

Nadere informatie

Algemene Reisvoorwaarden van de VZW Geschillencommissie Reizen

Algemene Reisvoorwaarden van de VZW Geschillencommissie Reizen Algemene Reisvoorwaarden van de VZW Geschillencommissie Reizen Art.1: Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance

AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Wijziging in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSREIZEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSREIZEN ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSREIZEN Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot groepsreizen tussen Great Visits to Britain, hierna: GVtB, en de opdrachtgever,

Nadere informatie

B. IDENTIFICATIE MEDEREIZIGERS

B. IDENTIFICATIE MEDEREIZIGERS VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VZW (= GR) DOSSIERNUMMER: A A. IDENTIFICATIE (in te vullen op naam van de persoon die de reis heeft geboekt en bijgevolg de bestelbon ondertekende of, bij telefonische

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur

ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, boekingen en overeenkomsten met betrekkingen tot alle accommodaties

Nadere informatie

De Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen

De Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen De Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen VVR cruisewinkel.be is verzekerd tegen financieel onvermogen via de groepspolis VVR/ Europese - Vlaamse Solidariteit Reisgelden. Vergunnig

Nadere informatie