Tarieflijst. Van kracht vanaf 23/07/2015. Deze versie vervangt alle voorgaande.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarieflijst. Van kracht vanaf 23/07/2015. Deze versie vervangt alle voorgaande."

Transcriptie

1 1 Tarieflijst Aspa NV RPR Antwerpen BTW - BE FSMA Aras NV RPR Antwerpen BTW - BE Adm. code 0858 Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Tel.: Van kracht vanaf 23/07/2015 Deze versie vervangt alle voorgaande. De tarieven zijn uitgedrukt in euro (). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle tarieven BTW (21 %) inclusief. Aan het loket wordt aanvullende of - inzake kredieten - gepersonaliseerde informatie verstrekt. Steeds dient te worden nagegaan of deze tarieven nog actueel zijn. De meest recente en actueel geldende tarieflijst is beschikbaar in uw plaatselijk Argenta-kantoor. Voor meer informatie: Uw kantoorhouder: FSMA-nummer: Wet op de handelspraktijken van 14 juli 1991 ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 1/28

2 2 Inhoudstafel ~ * ~ I. Zichtrekeningen 3 / 28 I.A Giro+ rekening (zichtrekening) 3 / 28 II. Debet- en kredietkaarten en cheques 4 / 28 III. Spaarrekeningen 6 / 28 III.A. e-spaar (vrij van R.V.) 6 / 28 III.B. Groeirekening (vrij van R.V.) 7 / 28 III.C. Maxirekening (vrij van R.V.) 8 / 28 III.D. Plusrekening 9 / 28 III.E. Spaarrekening 10 / 28 IV. Termijnplaatsingen 11 / 28 IV.A. Termijndeposito 11 / 28 IV.B. Termijndeposito - Thematische volkslening 12 / 28 IV.C. Step-up Termijndeposito 13 / 28 V. Argenta-kasbons 14 / 28 VI. Collectieve beleggingsinstellingen 15 / 28 VII. Beursorders 16 / 28 VIII. Obligaties 16 / 28 IX. Transacties op de Brusselse veiling 16 / 28 X. Overige kosten i.v.m. effecten op effectenrekening 17 / 28 XI. Wisselverrichtingen 17 / 28 XII. Internationale overschrijvingen 18 / 28 XIII. Consumentenkrediet 19 / 28 XIV. Kredietopening met hypothecaire waarborg (hypothecaire kredieten) 20 / 28 XV. Safes huur 21 / 28 XVI. Administratieve kosten en taksen 21 / 28 XVII. Verrichtingen op afstand 21 / 28 XVIII. Briefwisseling 21 / 28 XIX. Producten uitgegeven door Argenta Assuranties NV 22 / 28 ~ * ~ ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 2/28

3 3 I. Zichtrekeningen 1. Beheerskosten: I.A. Giro+ rekening (met R.V.) - Openen van de rekening: - Afsluiten van de rekening: - Jaarlijkse bijdrage: 2. Binnenlandse betaalverrichtingen: - Kosten (*): - Debet- en kredietkaarten en cheques: zie II geen (*) basispakket / overschrijdende verrichtingen 3. Creditrentevoet: - Rentevoet: van 0 tot euro 0,00 % - Rentevoet: vanaf euro 0,10 % De uitkering van de rente gebeurt trimestrieel met valuta 01/04, 01/07, 01/10 en 01/01. Indien de verworven intrest van het lopende kalenderjaar tussen 0 en 2,50 bedraagt, gebeurt de rente-uitkering niet voor dit betreffende trimester, maar wordt de rente meegenomen naar het volgende trimester. In het laatste trimester worden alle verworven, nog niet uitbetaalde intresten van het kalenderjaar uitgekeerd met valuta 01/01 (ook indien de verworven intresten tussen 0 en 2,50 bedragen). 4. Belastingen: - Roerende voorheffing: - Recht: 25,00 % 0,15 5. Debetrentevoet: - Rentevoet voor debetstanden (inclusief niet-toegelaten overschrijding): 9,15 % - Geen kasfaciliteit* - Aanrekening rente is driemaandelijks * voor bestaande kasfaciliteiten: inlichtingen te bevragen via kantoor 6. Valutadatum: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): dagvaluta 7. Kaarten: - Jaarlijkse bijdrage debetkaart (Bancontact / Proton/ Maestro): Internationale functie is zonder meerkost inbegrepen - Jaarlijkse bijdrage kredietkaart (MasterCard): - Jaarlijkse bijdrage Golden kredietkaart (Mastercard Gold): 40,00 * detailinformatie debet-en kredietkaarten: zie II 8. Bijkomende verzekeringen: - Niet mogelijk ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 3/28

4 1. Kosten van de kaart: 4 II. Debet- en kredietkaarten en cheques - Jaarlijkse bijdrage debetkaart (Bancontact / Proton / Maestro): - Jaarlijkse bijdrage kredietkaart (MasterCard): - Jaarlijkse bijdrage Golden kredietkaart (Mastercard Gold): 40,00 Definitie debetkaart: de debetkaart is zowel een betaal- als een geldopnamekaart en is te gebruiken in het binnenland. Deze kaart heeft enerzijds een betaalfunctie men kan betalingen verrichten aan een verkooppuntterminal (POS-terminal) anderzijds is geldopname mogelijk via een automatisch bankloket (ATM) of in het bankkantoor waar de rekening beheerd wordt op voorlegging van de kaart. De Maestro-kaart: de Maestro-kaart is zowel een betaal- als geldopnamekaart en is te gebruiken in het buitenland. Deze kaart combineert eveneens de mogelijkheid tot geldopname met een betaalfunctie. De Proton-kaart is een betaalmiddel uitgegeven in de vorm van elektronisch geld in ruil voor ontvangen geld. De MasterCard is een kredietkaart die de krediethouder toelaat krediet of uitstel van betaling te verkrijgen voor de betaling van een aankoop of voor de opgenomen contante middelen. 2. Kosten: In het binnenland: - Debetkaart (Bancontact/Proton/Maestro): ATM geen POS geen - Kredietkaart (MasterCard): ATM 4,00 POS geen In het buitenland: - Debetkaart (Bancontact/Proton/Maestro): ATM geen** POS geen** - Kredietkaart (MasterCard): ATM binnen eurozone (of CASH-ADVANCE in een bank) 4,00 ATM buiten eurozone 4,00 POS binnen eurozone POS buiten eurozone geen 1,50% wisselkoers ** Argenta rekent geen kosten aan. Lokaal aangerekende kosten worden wel doorgerekend aan de cliënt. 3. Gehanteerde wisselkoersen (buiten Muntunie) De wisselkoersen kunnen schommelen en kunnen verschillend zijn op het ogenblik van de transactie en bij de debitering van de rekening van de kaarthouder. De gehanteerde wisselkoersen zijn de koersen die opgenomen zijn op de website van Mastercard. 4. Maximale afname: - debetkaart: - kredietkaart: - Proton: ATM inclusief opladen Proton (per dag) 650,00 (per 7 dagen) 1.250,00 POS (per 7 dagen) 2.500,00 ATM + POS samen (per 7 dagen) 2.500,00 ATM (per 4 dagen) 620,00 POS (per maand) 1.250,00 ATM + POS samen (per maand) 1.250,00 POS 125,00 Maximaal saldo 125,00 - Maestro: ATM (incl. opladen Proton) (per dag) 650,00 (per 7 dagen) 1.250,00 POS (per 7 dagen) 2.500,00 ATM + POS (per 7 dagen) 2.500,00 Deze bedragen gelden zowel in het binnen- als in het buitenland De cliënt heeft de mogelijkheid om een bestedingslimiet te kiezen binnen de grenzen van de door Argenta bepaalde maximumbedragen. De cliënt bezit ook de mogelijkheid om de initieel bepaalde limiet van de debetkaart (Bancontact, Maestro) of kredietkaart (MasterCard) te wijzigen. Dit kan hij 2 maal per jaar door het ondertekenen van een aanvraag op het kantoor. ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 4/28

5 5. Debetrentevoet: II. Debet- en kredietkaarten en cheques (vervolg) 5 Zie Giro+ rekening en Internetrekening en/of Goldenrekening 6. Verlies of diefstal van de kaart: Debetkaart (Bancontact / Proton / Maestro): - melding aan ARGENTA - onmiddellijk melding aan Card Stop op het nummer: binnen 24 u. melding aan lokale politie Kredietkaart (MasterCard): - melding aan ARGENTA - onmiddellijk melding aan Card Stop op het nummer: binnen 24 u. melding aan lokale politie 7. Aansprakelijkheid: Debet- en kredietkaarten: Indien alle bepalingen van het reglement zijn nageleefd is de aansprakelijkheid beperkt tot de franchise Franchise (er is GEEN franchise voor Golden kredietkaart (Mastercard Gold)) 150,00 Indien alle bepalingen van het reglement niet zijn nageleefd, valt de volledige schade ten laste van de cliënt MasterCard / Bancontact, Maestro: Tot aan de kennisgeving is de aansprakelijkheid van de houder beperkt tot 150,00. tenzij wanneer de houder met grove nalatigheid of frauduleus gehandeld heeft. Na de kennisgeving is de houder niet meer aansprakelijk voor de gevolgen verbonden aan het verlies of de diefstal, behalve indien hij frauduleus of met grove nalatigheid heeft gehandeld. Proton: De kennisgeving verhindert niet dat het op de kaart aanwezige saldo door een onbevoegde derde wordt gespendeerd, doch biedt bescherming tegen het opnieuw opladen van het instrument. 8. Overige onregelmatigheden De houder heeft eveneens de verplichting ARGENTA onverwijld in kennis te stellen van de boeking op zijn overzicht of op zijn rekeninguittreksels van elke transactie waarvoor geen toestemming is gegeven en van elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de overzichten of de rekeninguittreksels. 9. Cheques - Aanvraag chequeboekje (levering via aangetekende zending): 10,00 - Incasso binnenlandse cheque: - Incasso buitenlandse cheque in euro (1): - inningskosten cheque: 5,00 - creditering op de rekening van de cliënt: maximaal 8 weken na ontvangst van de cheque op de hoofdzetel - valuta cliënt = de valuta waarmee Argenta het geld van de buitenlandse bank ontvangt - het is onmogelijk om cheques in vreemde munt én traveller-cheques te innen. - Incasso van Argenta-cheques uitgeschreven in het buitenland: afhankelijk van de kosten van de buitenlandse bank. - Onbetaalde buitenlandse cheque in euro (2) variabel (1) (2) De wettelijke of reglementaire bepalingen van sommige landen kennen de betrokkenen en opeenvolgende houders van financiële documenten het recht toe om in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer na betaling blijkt dat een of meer vermeldingen van het document vervalst zijn gedurende verscheidene jaren de terugbetaling te eisen van de door hen gedane betaling. Bijgevolg verbindt de cliënt zich ertoe Argenta Spaarbank nv op haar eerste verzoek de opbrengst terug te bezorgen van de betaling van elk document waarvan, krachtens dergelijke beschikking, van Argenta Spaarbank nv terugbetaling wordt geëist, en dat ongeacht de termijn verstreken sinds de betaling. De cliënt verleent Argenta Spaarbank nv de toestemming om zijn rekening te debiteren voor het terug te bezorgen bedrag. Buitenlandse cheques kunnen om verschillende redenen geweigerd worden: onvoldoende dekking, verzet, betalingstermijn verstreken, fraude, De weigeringstermijn is in elk land verschillend. Voor cheques in euro geldt dat de rekening van de cliënt na de aanvankelijke creditering terug gedebiteerd mag worden als de buitenlandse bank de cheque alsnog weigert. Voor al deze cheques geldt dat in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij fraude of vervalsing van de cheque, het geld onbeperkt in tijd terug van de rekening van de cliënt gehaald kan worden. Kosten: alle kosten die de andere banken aanrekenen, worden doorgerekend. ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 5/28

6 1. Beheerskosten: 6 III. Spaarrekeningen III.A. e-spaar (vrij van R.V.) - Openen van de rekening: - Afsluiten van de rekening: - Jaarlijkse vergoeding: geen 2. Creditrentevoet: - Basisrente: De basisrente wordt berekend op het saldo, rekening houdend met het aantal uitgestane kalenderdagen. Het tarief van de basisrente is niet gegarandeerd, bij wijziging is de nieuwe rentevoet onmiddellijk van toepassing. De uitkering van de rente gebeurt jaarlijks met valuta 01/01. - Getrouwheidspremie: De getrouwheidspremie is een vergoeding die berekend wordt op jaarbasis en wordt toegekend voor de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op dezelfde rekening ingeschreven bleven 0,50 % 0,10 % Het tarief van de getrouwheidspremie is gegarandeerd, dit wil zeggen dat de getrouwheidspremie die op een bepaald ogenblik wordt toegekend, zal worden toegepast voor nieuwe stortingen en voor spaartegoeden waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode begint te lopen. De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode. Afhalingen hebben invloed op de getrouwheidspremie ('LIFO'). Zie ook bij LIFO. De uitkering van de rente gebeurt trimestrieel met valuta 01/01, 01/04, 01/07 en 01/10 - LIFO Afhalingen hebben invloed op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver in de tijd gelopen is (LIFO wat staat voor Last In First Out). 3. Belastingen: Vrijstelling van roerende voorheffing tot een bedrag van aan interesten. 15,00 % 4. Valutadatum: - Basisrente: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): dagvaluta - Getrouwheidspremie: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): zie definitie getrouwheidspremie 5. Bijkomende verzekeringen: - Niet mogelijk ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 6/28

7 1. Beheerskosten: 7 III.B. Groeirekening (vrij van R.V.) - Openen van de rekening: - Afsluiten van de rekening: - Jaarlijkse vergoeding: geen 2. Creditrentevoet: - Basisrente: Inlichtingen te bevragen op uw kantoor De basisrente wordt berekend op het saldo, rekening houdend met het aantal uitgestane kalenderdagen. Het tarief van de basisrente is niet gegarandeerd, bij wijziging is de nieuwe rentevoet onmiddellijk van toepassing. De uitkering van de rente gebeurt jaarlijks met valuta 01/01. - Getrouwheidspremie: Inlichtingen te bevragen op uw kantoor De getrouwheidspremie is een vergoeding die berekend wordt op jaarbasis en wordt toegekend voor de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op dezelfde rekening ingeschreven bleven Het tarief van de getrouwheidspremie is gegarandeerd, dit wil zeggen dat de getrouwheidspremie die op een bepaald ogenblik wordt toegekend, zal worden toegepast voor nieuwe stortingen en voor spaartegoeden waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode begint te lopen. De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode. Afhalingen hebben invloed op de getrouwheidspremie ('LIFO'). Zie ook bij LIFO. De uitkering van de rente gebeurt trimestrieel met valuta 01/01, 01/04, 01/07 en 01/10 - LIFO Afhalingen hebben invloed op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver in de tijd gelopen is (LIFO wat staat voor Last In First Out). 3. Belastingen: Vrijstelling van roerende voorheffing tot een bedrag van aan interesten. 15,00 % 4. Valutadatum: - Basisrente: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): dagvaluta - Getrouwheidspremie: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): zie definitie getrouwheidspremie 5. Bijkomende verzekeringen: - Niet mogelijk ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 7/28

8 1. Beheerskosten: 8 III.C. Maxirekening (vrij van R.V.) - Openen van de rekening: - Afsluiten van de rekening: - Jaarlijkse vergoeding: geen 2. Creditrentevoet: - Basisrente: 0,20 % De basisrente wordt berekend op het saldo, rekening houdend met het aantal uitgestane kalenderdagen. Het tarief van de basisrente is niet gegarandeerd, bij wijziging is de nieuwe rentevoet onmiddellijk van toepassing. De uitkering van de rente gebeurt jaarlijks met valuta 01/01. - Getrouwheidspremie: 0,10 % De getrouwheidspremie is een vergoeding die berekend wordt op jaarbasis en wordt toegekend voor de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op dezelfde rekening ingeschreven bleven Het tarief van de getrouwheidspremie is gegarandeerd, dit wil zeggen dat de getrouwheidspremie die op een bepaald ogenblik wordt toegekend, zal worden toegepast voor nieuwe stortingen en voor spaartegoeden waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode begint te lopen. De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode. Afhalingen hebben invloed op de getrouwheidspremie ('LIFO'). Zie ook bij LIFO. De uitkering van de rente gebeurt trimestrieel met valuta 01/01, 01/04, 01/07 en 01/10 - LIFO Afhalingen hebben invloed op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver in de tijd gelopen is (LIFO wat staat voor Last In First Out). 3. Belastingen: Vrijstelling van roerende voorheffing tot een bedrag van aan interesten. 15,00 % 4. Valutadatum: - Basisrente: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): dagvaluta - Getrouwheidspremie: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): zie definitie getrouwheidspremie 5. Bijkomende verzekeringen: - Niet mogelijk dossier huurwaarborg voor particulieren III.C.bis Dossierkost huurwaarborg Dossier huurwaarborg: Bankwaarborgovereenkomst overeenkomstig de woninghuurwet Artikel 10, 1, laatste lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek - drie maanden huur 250 ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 8/28

9 1. Beheerskosten: 9 III.D. Plusrekening (met R.V.) - Openen van de rekening: - Afsluiten van de rekening: - Jaarlijkse vergoeding: geen 2. Creditrentevoet: - Basisrente: De basisrente wordt berekend op het saldo, rekening houdend met het aantal uitgestane kalenderdagen. Het tarief van de basisrente is niet gegarandeerd, bij wijziging is de nieuwe rentevoet onmiddellijk van toepassing. De uitkering van de rente gebeurt jaarlijks met valuta 01/01. - Getrouwheidspremie: De getrouwheidspremie is een vergoeding die berekend wordt op jaarbasis en wordt toegekend voor de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op dezelfde rekening ingeschreven bleven Het tarief van de getrouwheidspremie is gegarandeerd, dit wil zeggen dat de getrouwheidspremie die op een bepaald ogenblik wordt toegekend, zal worden toegepast voor nieuwe stortingen en voor spaartegoeden waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode begint te lopen. De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode. 0,20 % 0,10 % Afhalingen hebben invloed op de getrouwheidspremie ('LIFO'). Zie ook bij LIFO. De uitkering van de rente gebeurt jaarlijks met valuta 01/01. - LIFO Afhalingen hebben invloed op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver in de tijd gelopen is (LIFO wat staat voor Last In First Out). 3. Belastingen: Roerende voorheffing: 25,00 % 4. Valutadatum: - Basisrente: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): dagvaluta - Getrouwheidspremie: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): zie definitie getrouwheidspremie 5. Bijkomende verzekeringen: - Niet mogelijk ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 9/28

10 1. Beheerskosten: 10 III.E. Spaarrekening (met R.V.) - Openen van de rekening: - Afsluiten van de rekening: - Jaarlijkse vergoeding: geen 2. Creditrentevoet: - Basisrente: Inlichtingen te bevragen op uw kantoor De basisrente wordt berekend op het saldo, rekening houdend met het aantal uitgestane kalenderdagen. Het tarief van de basisrente is niet gegarandeerd, bij wijziging is de nieuwe rentevoet onmiddellijk van toepassing. De uitkering van de rente gebeurt jaarlijks met valuta 01/01. - Getrouwheidspremie: Inlichtingen te bevragen op uw kantoor De getrouwheidspremie is een vergoeding die berekend wordt op jaarbasis en wordt toegekend voor de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op dezelfde rekening ingeschreven bleven Het tarief van de getrouwheidspremie is gegarandeerd, dit wil zeggen dat de getrouwheidspremie die op een bepaald ogenblik wordt toegekend, zal worden toegepast voor nieuwe stortingen en voor spaartegoeden waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode begint te lopen. De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode. Afhalingen hebben invloed op de getrouwheidspremie ('LIFO'). Zie ook bij LIFO. De uitkering van de rente gebeurt jaarlijks met valuta 01/01. - LIFO Afhalingen hebben invloed op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver in de tijd gelopen is (LIFO wat staat voor Last In First Out). 3. Belastingen: Roerende voorheffing: 25,00 % (*) 4. Valutadatum: - Basisrente: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): dagvaluta - Getrouwheidspremie: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): zie definitie getrouwheidspremie 5. Bijkomende verzekeringen: - Niet mogelijk (*) Er wordt roerende voorheffing geheven op de interesten en een eventuele korting op de bijdrage van de Argenta Care hospitalisatieverzekering, die eveneens als interest wordt beschouwd ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 10/28

11 11 IV. Termijnplaatsingen - Plaatsingen mogelijk vanaf 250. IV.A. Termijndeposito (met R.V.) 1. Beheerskosten: - Openen van het termijndeposito: - Afsluiten van het termijndeposito: - Jaarlijkse vergoeding: geen 2. Creditrentevoet: 1 maand 0,05 % 2 maanden 0,05 % 3 maanden 0,05 % 4 maanden 0,05 % 5 maanden 0,05 % 6 maanden 0,10 % 7 maanden 0,10 % 8 maanden 0,10 % 9 maanden 0,10 % 10 maanden 0,10 % 11 maanden 0,10 % 12 maanden 0,20 % 15 maanden 0,20 % 2 jaar 0,30 % 3 jaar 0,50 % 4 jaar 0,60 % 5 jaar 0,90 % 6 jaar 1,00 % 7 jaar 1,10 % 8 jaar 1,20 % 3. Belastingen: - Roerende voorheffing: 25,00 % 4. Valutadatum: - Storting: dag van de storting - Afname: eindvervaldag 5. Bijkomende verzekeringen: - Niet mogelijk 6. Vroegtijdige terugbetaling: - Wederbeleggingsvergoeding 0,60 % - Forfaitaire verwerkingskost 0,70 % Berekeningsmodaliteiten vervroegde terugbetaling termijndeposito: zie het Algemeen Reglement der Verrichtingen. ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 11/28

12 12 IV.B. Termijndeposito - Thematische volkslening - Plaatsingen mogelijk vanaf Beheerskosten: - Openen van het termijndeposito: - Afsluiten van het termijndeposito: - Jaarlijkse vergoeding: geen 2. Creditrentevoet: 7 jaar 1,10 % 3. Belastingen: - Roerende voorheffing: 15,00 % 4. Valutadatum: - Storting: dag van de storting - Afname: eindvervaldag 5. Bijkomende verzekeringen: - Niet mogelijk 6. Vroegtijdige terugbetaling: - Wederbeleggingsvergoeding 0,60 % - Forfaitaire verwerkingskost 0,70 % Berekeningsmodaliteiten vervroegde terugbetaling termijndeposito - thematische volkslening: zie het Algemeen Reglement der Verrichtingen. De termijndeposito's geopend in het kader van de thematische volkslening kunnen niet vervroegd terugbetaald worden tijdens de eerste 5 jaar na intekening (*) Deze termijndeposito's worden geopend met toepassing van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen. Op de termijnrekeningen geopend in het kader van de thematische volksleningen kan bij Argenta enkel worden ingetekend door particuliere beleggers zoals gedefinieerd in art. 2, 4 van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen. ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 12/28

13 - Plaatsingen mogelijk vanaf IV.C. Step-up Termijndeposito 1. Beheerskosten: - Openen van het termijndeposito: - Afsluiten van het termijndeposito: - Jaarlijkse vergoeding: geen 2. Creditrentevoet: 5 jaar jaar 1 0,40 % jaar 2 0,60 % jaar 3 1,00 % jaar 4 1,25 % jaar 5 1,50 % actuarieel 0,94 % 6 jaar jaar 1 0,40 % jaar 2 0,60 % jaar 3 1,00 % jaar 4 1,25 % jaar 5 1,50 % jaar 6 1,75 % actuarieel 1,07 % 8 jaar jaar 1 0,40 % jaar 2 0,60 % jaar 3 1,00 % jaar 4 1,25 % jaar 5 1,50 % jaar 6 1,75 % jaar 7 2,25 % jaar 8 2,75 % actuarieel 1,41 % De interesten worden steeds jaarlijks uitbetaald. Hernieuwing op eindvervaldag is niet mogelijk. 3. Belastingen: - Roerende voorheffing: 25,00 % 4. Valutadatum: - Storting: dag van de storting - Afname: eindvervaldag 5. Bijkomende verzekeringen: - Niet mogelijk 6. Vroegtijdige terugbetaling: - Wederbeleggingsvergoeding 0,60 % - Forfaitaire verwerkingskost 0,70 % Berekeningsmodaliteiten vervroegde terugbetaling zie het Algemeen Reglement der Verrichtingen. ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 13/28

14 14 V. Argenta-kasbons - Argenta Spaarbank biedt momenteel geen nieuwe kasbons aan 1. Beheerskosten: - Openen van de rekening: - Afsluiten van de rekening: - Jaarlijkse vergoeding: geen 2. Creditrentevoet: Geen nieuwe intekeningen mogelijk Creditrentevoet verlengbare Maxibons en Rendementsbons verlengingsperiode 3 jaar verlengingsperiode 5 jaar Inlichtingen te bevragen op uw kantoor Inlichtingen te bevragen op uw kantoor Op het ogenblik van de plaatsing van een rendementsbon op een effectenrekening, moet de houder een keuze maken tussen kapitalisatie van de interesten en jaarlijkse couponbetaling. Deze keuze geldt voor de ganse looptijd en kan nadien niet meer gewijzigd worden. 3. Belastingen: - Roerende voorheffing: 25,00 % 4. Valutadatum: - Storting: de dag van de storting - Afname: de vervaldag van de kasbon 5. Bijkomende verzekeringen: - Geen 6. Open bewaarneming: Kosten geen 7. Vroegtijdige terugbetaling: - Wederbeleggingsvergoeding 0,60 % - Forfaitaire verwerkingskost 0,70 % Berekeningsmodaliteiten vervroegde terugbetaling kasbon: zie het Algemeen Reglement der Verrichtingen. ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 14/28

15 15 VI. Collectieve beleggingsinstellingen (1) Argenta Pensioenspaarfonds (afgekort ARPE) instapkosten uitstapkosten taks op de beursverrichtingen geen kosten geen kosten nihil Argenta Pensioenspaarfonds Defensive (afgekort ARPE Defensive) instapkosten uitstapkosten taks op de beursverrichtingen geen kosten geen kosten nihil Arpe en Arpe Defensive zijn erkend als beleggingsfondsen die het pensioensparen met fiscaal voordeel kunnen organiseren. Er zijn specifieke voorwaarden onder andere wat betreft leeftijd en jaarlijks toegelaten bedrag van stortingen. Voor details wordt verwezen naar het prospectus en de beheersverslagen. Het minimumbedrag per storting bedraagt 50 euro. Enkel voor de laatste storting kan het bedrag lager zijn om het jaarlijkse fiscale maximum te behalen. Collectieve beleggingsinstellingen (2) (4) instapkosten/omzettingskosten Argenta Fund (kap) 2,00% alle compartimenten 2,00% behalve compartiment Overheidsobligaties 1,50% Argenta Fund of Funds (kap) alle compartimenten 2,00% behalve compartiment ARG FoF Zeer Defensief 1,00% Carmignac Patrimoine A (kap) (3) 2,00 % Carmignac Emergents (kap) (3) 2,00 % Carmignac Sécurité (kap) (3) 1,5% (5) Carmignac Investissement A (kap) (3) 2,00 % Carmignac Commodities (kap) 2,00 % Carmignac Emerging Patrimoine (kap) 2,00 % Petercam Balanced Defensive Growth (kap) 2,00 % Petercam Balanced Dynamic Growth (kap) 2,00 % Petercam L Bond Universalis (dis) 1,50 % Petercam L Bond Higher Yield (dis) 1,50 % Petercam Equities Energy & Resources (kap) 2,00 % Petercam Equities Agrivalue (kap) 2,00 % EdR Goldsphere B (kap) (3) 2,00 % EdR Infrasphere A (kap) (3) 2,00 % EdR Synergie A (kap) (3) 2,00 % EdR Latin America C (kap) (3) 2,00 % EdR Fund China A- (kap) 2,00 % EdR Global Convertibles A (kap) (3) 2,00 % EdR Inde A (kap) (3) 2,00 % GS&P Kapitalfonds L.K.Family Business (dis) (6) 2,00 % uitstapkosten geen kosten taks op de beursverrichtingen kapitalisatieaandelen beleggingsvennootschappen instap nihil uitstap 1,32 % (max ) distributieaandelen of -deelbewijzen instap nihil uitstap nihil kapitalisatiedeelbewijzen fondsen instap nihil uitstap nihil (1) alle prijzen gelden per verrichting; Afsluiting van de ontvangstperiode van orders: Argenta Fund/Argenta Fund of Funds wekelijks op dinsdag om 14u00; Carmignac/Petercam/GS&P en EdRAM dagelijks; ARPE dagelijks na sluiting kantoren (2) de aandelen/deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging worden niet verkocht aan Amerikaanse staatsburgers in de mate het prospectus dergelijke verhandeling verbiedt. (3) Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht:de belegger dient jaarlijks de door het fonds ontvangen dividenden en/of interesten aan te geven via zijn belastingaangifte. (4) Het minimum bedrag voor aankooporders van de door Argenta aangeboden producten is (5) Deze kost omvat: 1,00% instapkosten en 0,50% administratiekost (6) Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht:de belegger dient jaarlijks de door het fonds ontvangen dividenden en/of interesten aan te geven via zijn belastingaangifte. ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 15/28

16 16 VII. Beursorders (1) (3) (4) (5) Aan - en verkooporders op Euronext (Parijs - Brussel - Amsterdam - Lissabon), CHI-X en BATS Aan - en verkooporders op andere markten dan Euronext (Parijs - Brussel - Amsterdam - Lissabon), CHI-X en BATS 0,20 % (min. 5,95 ) 0,60 % (min. 20 ) + (eventuele buitenlandse taksen) Taks op de beursverrichtingen (secundaire markt) (2) voor aandelen (en gelijkgestelde effecten) voor uitkeringsaandelen van beursgenoteerde beleggingsinstellingen voor kapitalisatieaandelen van beursgenoteerde beleggingsinstellingen Belgische certificaten van buitenlandse aandelen 0,27 % (max. 800 ) 0,09 % (max. 650 ) 1,32 % (max ) 0,09 % (max. 650 ) (1) alle prijzen gelden per verrichting (2) bij transacties op sommige buitenlandse markten zal een bijkomende buitenlandse belasting/taks aangerekend worden. (3) Indien uitvoering order via verschillende deelorders met spreiding over meerdere dagen: aanrekening van minimum (5,95 ) voor elk deelorder (4) De valutadatum van de meeste effectentransacties is 2 of 3 (werk)dagen na de uitvoeringsdatum. In uitzonderlijke gevallen en afhankelijk van de markt kan deze uitvoeringsdatum echter vroeger of later zijn. Debitering en/of creditering van de cashrekening gebeurt op de (werk)dag na uitvoering van het order. Door het verschil tussen de datum van debitering en/of creditering (indien vervolgens de gecrediteerde bedragen onmiddellijk worden opgenomen door de cliënt) kan tijdelijk een debetstand op de cashrekening ontstaan. Bij een eventuele debetstand op de cashrekening geldt de valutadatum als berekeningsbasis voor de berekening van de eventuele debetintresten (5) Nieuwe tarieven van toepassing voor orders ingebracht vanaf 26/10/2014 VIII. Obligaties (1) Belgische staatsbons Aankoop op primaire markt (2) uitgifteprijs Aankoop op secundaire markt 0,20 % (min. 5,95 ) verkoop voor eindvervaldag 0,20 % (min. 5,95 ) terugbetaling op eindvervaldag geen kosten (3) Bedrijfsobligaties, Eurobonds, Gestructureerde obligaties, Overheidsobligaties Aankoop op primaire markt (2) uitgifteprijs verkoop voor eindvervaldag 0,9% (min. 25 ) terugbetaling op eindvervaldag geen kosten (3) Niet-Argenta kasbons/spaarbons verkoop voor eindvervaldag zie veiling terugbetaling op eindvervaldag geen kosten (3) Taks op de beursverrichtingen secundaire markt 0,09 % (max. 650 ) primaire markt nihil (1) alle prijzen gelden per verrichting (2) Het minimum bedrag voor aankooporders van de door Argenta aangeboden producten is (3) Mits deponering op effectenrekening 60 bankwerkdagen voor vervaldag (waarbij zaterdagen, zondagen en feestdagen niet worden beschouwd als bankwerkdag); indien later gedeponeerd kunnen kosten tegenpartij worden aangerekend. (4) De valutadatum van de meeste effectentransacties is 2 of 3 (werk)dagen na de uitvoeringsdatum. In uitzonderlijke gevallen en afhankelijk van de markt kan deze uitvoeringsdatum echter vroeger of later zijn. Debitering en/of creditering van de cashrekening gebeurt op de (werk)dag na uitvoering van het order. Door het verschil tussen de datum van debitering en/of creditering (indien vervolgens de gecrediteerde bedragen onmiddellijk worden opgenomen door de cliënt) kan tijdelijk een debetstand op de cashrekening ontstaan. Bij een eventuele debetstand op de cashrekening geldt de valutadatum als berekeningsbasis voor de berekening van de eventuele debetintresten IX. Transacties op de Brusselse veiling (1) Verkooporders (+ veilingkosten: 0,8 % (alleen bij verkoop en max ) Taks op de beursverrichtingen (secundaire markt) (2) 0,90 % (min. 25 ) 0,09 % (max. 650 ) (1) alle prijzen gelden per verrichting (2) Indien andere effecten dan kasbons/spaarbons of aanverwante waarden: zie taks op de beursverrichting zoals bepaald onder hoofding "Beursorders". ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 16/28

17 17 X. Overige kosten i.v.m. effecten op effectenrekening Met effecten wordt o.a. bedoeld (niet-limitatieve opsomming): Argenta-kasbons, niet-argenta kasbons/spaarbons, (achtergestelde) certificaten, aandelen, obligaties, deelbewijzen/aandelen van beleggingsinstellingen, OLO's effectenrekening: openen - afsluiten - beheer bewaarlonen geen kosten transfereren van effecten inkomende transfer uitgaande transfer 50 /transfer en per ISIN-code (1) (2) deponeren van fysieke effecten in een effectenrekening (opnemen van fysieke effecten uit een effectenrekening is niet mogelijk;deponeringen/inkomende transfers van certificaten op naam, opties, futures, buitenlandse kasbons en niet genoteerde effecten worden niet aanvaard) uitbetaling van betaalbare mantels (+ aangehechte coupons) van niet-argenta waarden (mits deponering op effectenrekening 60 bankwerkdagen voor vervaldag (waarbij zaterdagen, zondagen en feestdagen niet kunnen worden beschouwd als bankwerkdag); indien later gedeponeerd kunnen kosten tegenpartij en/of incassokosten (+ BTW, indien van toepassing) worden aangerekend). Losse coupons worden niet aanvaard, tenzij individuele en voorafgaande andersluidende beslissing door Argenta Spaarbank NV. omruilingen/openbaar bod/ inschrijvingen op nieuwe rechten corporate actions briefwisseling Opmaak attesten voor deelname algemene vergaderingen 10 per attest (enkel mogelijk voor aandelen genoteerd op Euronext Brussel) per ISIN-code (1) Overzicht van in het verleden gedane verrichtingen 10 per overzicht per ISIN-code per begonnen jaar (1) Tussentijdse waardebepalingen van de uitstaande portefeuille 10 per bepaling per ISIN-code (1) Diverse attesten/kopies (andere dan hierboven vermeld) 10 per attest/ kopie per ISIN-code(1) Aanvraag tot terugvordering van dubbele belasting bij buitenlandse dividenden 75 per aanvraag (enkel mogelijk mits bruto dividend minstens 850 bedraagt) en per ISIN code (1) (1) + 21 % BTW (2) kostprijs niet van toepassing voor transfers tussen Argenta-rekeningen XI. Wisselverrichtingen - Niet mogelijk ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 17/28

18 18 XII. Internationale overschrijvingen Tarieven voor het ontvangen van internationale overschrijvingen: Argenta rekent de cliënt geen kosten aan. Tarieven voor het uitvoeren van internationale overschrijvingen: - Standaard worden de betalingen verwerkt via gedeelde kosten : (1) - via alle kosten voor de begunstigde : - via alle kosten voor de opdrachtgever : het tarief is afhankelijk van het land van bestemming, de munt en het bedrag van de overschrijving. Details: zie onderstaande tabel. Deze kosten worden afzonderlijk van de betrokken betaalrekening gedebiteerd. Wanneer de cliënt kiest voor "alle kosten voor de opdrachtgever", vermeldt hij/zij dit op het overschrijvingsformulier bij de opmerkingen. Tarieven voor het terugsturen van foutieve inkomende niet-sepa betalingen 15,00 (2) (1) Bij gedeelde kosten rekent de opdrachtgevende bank haar kosten door aan de opdrachtgever van de betaling. De eerste tussenbank en de begunstigde bank rekenen hun kosten door aan de begunstigde van de betaling. Argenta rekent geen kosten aan. De kosten van de eerste tussenbank en begunstigde bank zijn variabel en voor Argenta onbekend. (2) Bij betalingsopdrachten in vreemde munten kunnen deze kosten hiervan afwijken door wisselkoersverschillen. Tabel: tarief internationale overschrijving alle kosten voor de opdrachtgever Land van bestemming Munt Kosten afhankelijk van het bedrag Alle landen betaling<= euro 5,00 betaling > euro en<= euro 15,00 betaling > euro 50,00 Land van bestemming Munt USA USD 5,00 Andere landen USD 30,00 UK GBP 15,00 Zwitserland CHF 15,00 Overige kosten - herroeping, wijziging, opzoeking: < 3 maanden 25,00 (2)(3) > 3 maanden en < 1 jaar 50,00 (2)(3) > 1 jaar 150,00 (2)(3) - terugzenden fondsen - wisselkoers: de gebruikte wisselkoers is gebaseerd op de noteringen die gelden op de internationale wisselmarkt op het moment van de uitvoering van de transactie. Indien een behandelingscommissie wordt aangerekend, is die begrepen in de wisselkoers alle kosten eventueel aangerekend door de andere banken worden doorgerekend (1) Valutaregels - debitering: valutadatum = datum waarop het bedrag van de overschrijving van de betaalrekening van de cliënt wordt gedebiteerd - creditering: valutadatum = bankwerkdag waarop het bedrag van de overschrijving op de rekening van de Spaarbank wordt gecrediteerd (1) Bij gedeelde kosten rekent de opdrachtgevende bank haar kosten door aan de opdrachtgever van de betaling. De eerste tussenbank en de begunstigde bank rekenen hun kosten door aan de begunstigde van de betaling. Argenta rekent geen kosten aan. De kosten van de eerste tussenbank en begunstigde bank zijn variabel en voor Argenta onbekend. (2) Behoudens een foutieve uitvoering door Argenta (3) Alle kosten die door de andere banken worden aangerekend worden doorgerekend Voor klachten hierover kunt u zich wenden tot uw kantoor, of indien onvoldoende gevolg tot Argenta Klachtenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen en in laatste instantie tot Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel. ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 18/28

19 1. Lening op afbetaling voor nieuwe voertuigen Jaarlijks kostenpercentage 19 XIII. Consumentenkrediet 3,50 % Kenmerken: Minimum bedrag: 2500,01 Maximumbedrag: 25000,00 Minimum looptijd: 24 maanden Maximum looptijd: 60 maanden vb.: 1) 2500,01 / 24 m. maandlast: 107,95 2) 7440 / 42 m. maandlast: 188,29 3) 9915 / 48 m. maandlast: 221,42 Maximumtermijn in functie van het ontleende bedrag: In 2500, m. Meer dan m. Meer dan m. Meer dan m. Meer dan m. 2. Lening op afbetaling voor tweedehandsvoertuigen Jaarlijks kostenpercentage 5,00 % Minimum bedrag: 2500,01 Maximumbedrag: 25000,00 Minimum looptijd: 24 maanden Maximum looptijd: 60 maanden vb.: 1) 2500,01 / 24 m. maandlast: 109,55 2) 7440 / 42 m. maandlast: 193,09 3) 9915 / 48 m. maandlast: 227,84 Maximumtermijn in functie van het ontleende bedrag: In 2500, m. Meer dan m. Meer dan m. Meer dan m. Meer dan m. ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 19/28

20 20 XIII. Consumentenkrediet: vervolg 3. Lening op afbetaling voor Aankoop bouwgrond - Verbouwingen (eigenaar) Jaarlijks kostenpercentage 3,50 % Kenmerken: Minimumbedrag: 2500,01 Maximumbedrag: 25000,00 Minimumlooptijd: 12 maanden vb.: 1) 2500,01 / 24 m. maandlast: 107,95 2) 7440 / 42 m. maandlast: 188,29 3) 9915 / 48 m. maandlast: 221,42 4. Lening op afbetaling voor Andere doelen - niet eigenaar. Jaarlijks kostenpercentage 6,00 % Kenmerken: Minimumbedrag: 2500,01 Maximumbedrag: 25000,00 Minimumlooptijd: 12 maanden vb.: 1) 2500,01 / 24 m. maandlast: 110,62 2) 7440 / 42 m. maandlast: 196,30 3) 9915 / 48 m. maandlast: 232,13 Maximumtermijn in functie van het ontleende bedrag: In 2500, m. Meer dan m. Meer dan m. Meer dan m. Meer dan m. Meer dan m. Meer dan m. XIV. Kredietopening met hypothecaire waarborg (hypothecaire kredieten) - het prospectus en het tarief zijn beschikbaar in uw kantoor. ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 20/28

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015 Beobank NV/SA Maatschappelijke zetel: Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel Tel. 02/626.51.11 BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel IBAN: BE77 9545 4622 6142 BIC: CTBKBEBX FSMA 19688 A TARIEVEN Geldig vanaf

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) (*5) Ongelimiteerd aantal papieren of

Nadere informatie

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING - 1 - Tarief in voege op 2 januari 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 03-08-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING. - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar)

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING. - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar) - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in EUR:

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) I. ZICHTREKENING In voege op 27/05/2015 opening afsluiting aanrekening ifv de gekozen formule 1 2. Verrichtingen

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse

Nadere informatie

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen Geactualiseerd op 17 augustus 2015 Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht van 23

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 118 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 skosten

Nadere informatie

Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik

Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702,

Nadere informatie

Informatie over kosten en voorwaarden

Informatie over kosten en voorwaarden Informatie over kosten en voorwaarden In deze folder vindt u de tarieven voor de producten en diensten aangeboden door Bank J.Van Breda & C. Transparant. Alle tarieven zijn inclusief BTW. Waar BTW van

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het gebruik

Nadere informatie

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN)

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) Indien van toepassing is in onze tarieven 21% BTW begrepen. Bijkomende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online 1 Aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE 462 920 226, RPR

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van kracht op augustus 5 In deze folder vindt u een overzicht van de tarieven die betrekking hebben tot: Zichtrekening

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Dit Deel II. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie