JAARVERSLAG 2011/12 (statutaire rekeningen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2011/12 (statutaire rekeningen)"

Transcriptie

1 Tiense Suikerraffinaderij NV JAARVERSLAG 2011/12 (statutaire rekeningen)

2 TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ NV Verslagen betreffende het boekjaar 2011/12, voorgelegd aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 25 juni Maatschappelijke zetel : Tervurenlaan BRUSSEL Administratieve zetel : Aandorenstraat TIENEN BTW : BE Ondernemingsnummer : BE HR Brussel

3 INHOUD Sectie Jaarverslag van de Raad van Bestuur I Niet-geconsolideerde jaarrekening II Verslag van de commissaris (niet-geconsolideerde rekeningen) III

4 Sectie I : JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Sectie II : NIET GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

14 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... Tiense Suikerraffinaderij... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Tervurenlaan Bus:... Postnummer: Gemeente:... Sint-Pieters-Woluwe Land:... België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van... Brussel Internetadres * :... Ondernemingsnummer BE DATUM 14 / 03 / 2008 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 25 / 06 / 2012 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01 / 03 / 2011 tot 29 / 02 / 2012 Vorig boekjaar van 01 / 03 / 2010 tot 28 / 02 / 2011 De bedragen van het vorige boekjaar zijn / XXXXXX zijn niet ** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN Bietenplantersvennootschap voor TS-participatie Nr.: BE Vertegenwoordigd door: Philippe BEDORET Markwart Prof. Dr. KUNZ Anspachlaan 111, 1000 Brussel, België Viscourt (Cle) 1, 5650 Walcourt, België Maximilianstrasse 10, D Mannheim, Duitsland Bestuurder 25/02/ /06/2013 Voorzitter van de Raad van Bestuur 24/10/ /06/2016 Thomas HUBBUCH Marie-Josélaan 140, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België Gedelegeerd bestuurder 28/11/ /06/2015 Thomas KOLBL Speyerstrasse 119, D Mannheim, Duitsland Bestuurder 28/06/ /06/2014 Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: Totaal aantal neergelegde bladen: Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: , 5.2.4, 5.3.4, 5.4.2, 5.5.2, 5.16, 8, 9 Handtekening (naam en hoedanigheid) Handtekening (naam en hoedanigheid) * Facultatieve vermelding. ** Schrappen wat niet van toepassing is. OCR9002

15 VOL 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) Léon SUE Molenstraat 3, 3320 Meldert (Bt.), België Bestuurder 26/06/ /06/2016 Johan MARIHART Hans-Jorg Dr. GEBHARD Thomas Dr. KIRCHBERG Wolfgang Dr. HEER PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba Nr.: BE Lidmaatschapsnr.: B00009 Vertegenwoordigd door: Ann Smolders (Bedrijfsrevisor) Lidmaatschapsnr.: N01881 Strainingerstrasse 16, A-3271 Limberg, Oostenrijk Adelshoferstrasse 17, D Eppingen, Duitsland Coutancer Strasse 9, D Ochsenfurt, Duitsland Hilgundstrasse 37, D Ludwigshafen am Rhein, Duitsland Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, België Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, België Bestuurder 30/06/ /06/2016 Bestuurder 30/06/ /06/2013 Bestuurder 25/02/ /06/2013 Bestuurder 25/02/ /06/2013 Commissaris 27/06/ /06/2014 First - VOL / 42

16 VOL 1.2 VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De jaarrekening werd XXX / werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is. In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming **, B. Het opstellen van de jaarrekening**, C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of D. Het corrigeren van de jaarrekening. Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschapsnummer Aard van de opdracht (A, B, C en/of D) * Schrappen wat niet van toepassing is. ** Facultatieve vermelding. First - VOL / 42

17 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA... 20/ , ,10 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa , ,08 Materiële vaste activa / , ,86 Terreinen en gebouwen , ,92 Installaties, machines en uitrusting , ,63 Meubilair en rollend materieel , ,46 Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa , ,87 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen , ,98 Financiële vaste activa / , ,16 Verbonden ondernemingen / , ,90 Deelnemingen , ,10 Vorderingen ,80 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat / Deelnemingen Vorderingen Andere financiële vaste activa / , ,26 Aandelen , ,02 Vorderingen en borgtochten in contanten / , ,24 VLOTTENDE ACTIVA... 29/ , ,74 Vorderingen op meer dan één jaar , ,43 Handelsvorderingen Overige vorderingen , ,43 Voorraden en bestellingen in uitvoering , ,55 Voorraden... 30/ , ,55 Grond- en hulpstoffen... 30/ , ,85 Goederen in bewerking , ,28 Gereed product , ,42 Handelsgoederen , ,00 Onroerende goederen bestemd voor verkoop Vooruitbetalingen Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar... 40/ , ,67 Handelsvorderingen , ,11 Overige vorderingen , ,56 Geldbeleggingen / / , ,50 Eigen aandelen Overige beleggingen... 51/ , ,50 Liquide middelen... 54/ , ,17 Overlopende rekeningen / , ,42 TOTAAL VAN DE ACTIVA... 20/ , ,84 First - VOL / 42

18 VOL 2.2 PASSIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar EIGEN VERMOGEN...(+)/(-) 10/ , ,36 Kapitaal , ,00 Geplaatst kapitaal , ,00 Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies , ,67 Herwaarderingsmeerwaarden Reserves , ,69 Wettelijke reserve , ,00 Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves , ,64 Beschikbare reserves , ,05 Overgedragen winst (verlies)...(+)/(-) , ,00 Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN , ,21 Voorzieningen voor risico's en kosten / , ,13 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen , ,54 Belastingen Grote herstellings- en onderhoudswerken , ,43 Overige risico's en kosten / , ,16 Uitgestelde belastingen , ,08 SCHULDEN... 17/ , ,27 Schulden op meer dan één jaar , ,00 Financiële schulden / , ,00 Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen , ,00 Overige leningen , ,00 Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden / Schulden op ten hoogste één jaar... 42/ , ,09 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen , ,75 Financiële schulden , ,23 Kredietinstellingen / , ,58 Overige leningen , ,65 Handelsschulden , ,18 Leveranciers / , ,18 Te betalen wissels ,97... Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen , ,36 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten , ,08 Belastingen / , ,42 Bezoldigingen en sociale lasten / , ,66 Overige schulden... 47/ , ,49 Overlopende rekeningen / , ,18 TOTAAL VAN DE PASSIVA... 10/ , ,84 First - VOL / 42

19 VOL 3 RESULTATENREKENING Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Bedrijfsopbrengsten... 70/ , ,35 Omzet , ,62 Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)...(+)/(-) , ,68 Geproduceerde vaste activa , ,35 Andere bedrijfsopbrengsten , ,06 Bedrijfskosten...(+)/(-) 60/ , ,47 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen , ,07 Aankopen / , ,56 Voorraad: afname (toename)...(+)/(-) , ,51 Diensten en diverse goederen , ,65 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen...(+)/(-) , ,26 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa , ,12 Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/(-) 631/ , ,19 Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)...(+)/(-) / , ,72 Andere bedrijfskosten / , ,90 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten..(-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)...(+)/(-) , ,88 Financiële opbrengsten , ,02 Opbrengsten uit financiële vaste activa , ,73 Opbrengsten uit vlottende activa , ,63 Andere financiële opbrengsten / , ,66 Financiële kosten...(+)/(-) , ,56 Kosten van schulden , ,10 Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/(-) Andere financiële kosten...(+)/(-) 652/ , ,46 Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting...(+)/(-) , ,34 First - VOL / 42

20 VOL 3 Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Uitzonderlijke opbrengsten , ,00 Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa , ,67 Andere uitzonderlijke opbrengsten / ,33 Uitzonderlijke kosten...(+)/(-) , ,78 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op financiële vaste activa ,00 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen)...(+)/(-) ,42 Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa , ,55 Andere uitzonderlijke kosten / ,81 Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten...(-) Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting...(+)/(-) , ,56 Onttrekking aan de uitgestelde belastingen , ,02 Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat...(+)/(-) / , ,16 Belastingen / , ,19 Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen ,35 Winst (Verlies) van het boekjaar...(+)/(-) , ,74 Onttrekking aan de belastingvrije reserves , ,82 Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar...(+)/(-) , ,56 First - VOL / 42

21 VOL 4 RESULTAATVERWERKING Codes Boekjaar Vorig boekjaar Te bestemmen winst (verlies)...(+)/(-) , ,90 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar...(+)/(-) (9905) , ,56 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar...(+)/(-) 14P , ,34 Onttrekking aan het eigen vermogen / ,60... aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de reserves ,60... Toevoeging aan het eigen vermogen / , ,90 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de wettelijke reserve aan de overige reserves , ,90 Over te dragen winst (verlies)...(+)/(-) (14) , ,00 Tussenkomst van de vennoten in het verlies Uit te keren winst / , ,00 Vergoeding van het kapitaal , ,00 Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden First - VOL / 42

22 VOL STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,03 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere...(+)/(-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,03 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,03 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,03 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR First - VOL / 42

23 VOL Codes Boekjaar Vorig boekjaar CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,37 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ,28 Overdrachten en buitengebruikstellingen ,17 Overboekingen van een post naar een andere...(+)/(-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,48 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,29 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt ,73 Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ,17 Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,85 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ,63 First - VOL / 42

24 VOL Codes Boekjaar Vorig boekjaar GOODWILL Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,81 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ,65 Overboekingen van een post naar een andere...(+)/(-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,16 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,81 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ,65 Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,16 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR First - VOL / 42

25 VOL STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar TERREINEN EN GEBOUWEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,50 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ,97 Overdrachten en buitengebruikstellingen ,80 Overboekingen van een post naar een andere...(+)/(-) ,45 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,12 Meerwaarden per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,71 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Meerwaarden per einde van het boekjaar ,71 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,29 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt ,88 Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ,73 Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,44 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (22) ,39 First - VOL / 42

26 VOL Codes Boekjaar Vorig boekjaar INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,95 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ,43 Overdrachten en buitengebruikstellingen ,23 Overboekingen van een post naar een andere...(+)/(-) ,53 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,68 Meerwaarden per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Meerwaarden per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,32 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt ,65 Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ,79 Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,18 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (23) ,50 First - VOL / 42

27 VOL Codes Boekjaar Vorig boekjaar MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,30 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ,74 Overdrachten en buitengebruikstellingen ,72 Overboekingen van een post naar een andere...(+)/(-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,32 Meerwaarden per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Meerwaarden per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,84 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt ,63 Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ,72 Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,75 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (24) ,57 First - VOL / 42

28 VOL Codes Boekjaar Vorig boekjaar OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,85 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ,04 Overdrachten en buitengebruikstellingen ,84 Overboekingen van een post naar een andere...(+)/(-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,05 Meerwaarden per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,36 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Meerwaarden per einde van het boekjaar ,36 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,34 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt ,66 Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,00 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (26) ,41 First - VOL / 42

29 VOL Codes Boekjaar Vorig boekjaar ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,98 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ,02 Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere...(+)/(-) ,98 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,02 Meerwaarden per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Meerwaarden per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (27) ,02 First - VOL / 42

30 VOL STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,15 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen ,00 Overboekingen van een post naar een andere...(+)/(-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,15 Meerwaarden per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,32 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Meerwaarden per einde van het boekjaar ,32 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,37 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,37 Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar...(+)/(-) Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (280) ,10 VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR P xxxxxxxxxxxxxxx ,80 Mutaties tijdens het boekjaar Toevoegingen Terugbetalingen Geboekte waardeverminderingen Teruggenomen waardeverminderingen Wisselkoersverschillen...(+)/(-) Overige mutaties...(+)/(-) ,80 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (281)... GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR First - VOL / 42

31 VOL Codes Boekjaar Vorig boekjaar ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,66 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen ,00 Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere...(+)/(-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,66 Meerwaarden per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Meerwaarden per einde van het boekjaar Waardeverminderingen per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,23 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,23 Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx 1.363,41 Mutaties tijdens het boekjaar...(+)/(-) Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ,41 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (284) ,02 ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR /8P xxxxxxxxxxxxxxx ,24 Mutaties tijdens het boekjaar Toevoegingen Terugbetalingen ,84 Geboekte waardeverminderingen Teruggenomen waardeverminderingen Wisselkoersverschillen...(+)/(-) Overige mutaties...(+)/(-) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (285/8) ,40 GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR First - VOL / 42

32 VOL INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal. NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER Aangehouden Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening maatschappelijke rechten rechtstreeks dochters Eigen vermogen Nettoresultaat Jaarrekening Muntcode Aantal % % per (+) of (-) (in eenheden) G.C.V. Tiense Suikerraffinaderij Services BE Gewone commanditaire vennootschap Tervurenlaan 182, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, België 28/02/2011 EUR , , ,99 0,0 Tiense Suikerraffinaderij Nederland Holding BV Buitenlandse onderneming Nieuweweg 245, NL6603 BM Wijchen, Nederland 28/02/2011 EUR , , ,0 0,0 James Fleming & C Ltd GB Buitenlandse onderneming Newbridge Industrial Estate, EH282PA Newbridge Midlothian, Verenigd Koninkrijk 28/02/2011 GBP , , ,0 0,0 Sogelaf S.A.R.L. Buitenlandse onderneming Rue Favart 1, Parijs, Frankrijk 28/02/2011 EUR , , ,0 0,0 Raftir Nederland Beheer BV NL B Buitenlandse onderneming Nieuweweg 245, 6603 BM Wijchen, Nederland 28/02/2011 EUR , , ,0 0,0 Saint Louis Sucre S.A. Buitenlandse onderneming Rue de la Gare 35, Parijs, Frankrijk 28/02/2011 EUR , , ,75 0,25 Bio-Generator Regio Leuven-Tienen-Port NV BE Naamloze vennootschap Aandorenstraat 1, 3300 Tienen, België 31/12/2010 EUR , , ,71 0,0 First - VOL / 42

33 VOL 5.6 GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) Codes Boekjaar Vorig boekjaar OVERIGE GELDBELEGGINGEN Aandelen Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag Niet-opgevraagd bedrag Vastrentende effecten , ,50 Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen Termijnrekeningen bij kredietinstellingen Met een resterende looptijd of opzegtermijn van hoogstens één maand meer dan één maand en hoogstens één jaar meer dan één jaar Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen ,00 Boekjaar OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Prorata verlopen niet vervallen intresten ,71 Hybrid bond, prorata verlopen intresten ,00 Over te dragen kosten ,64 CO2 Emission rights ,00 Termijnposities goederen ,00 Divers ,67 First - VOL / 42

34 VOL 5.7 STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Codes Boekjaar Vorig boekjaar STAAT VAN HET KAPITAAL Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,00 Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar... (100) ,00 Codes Bedragen Aantal aandelen Wijzigingen tijdens het boekjaar Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen aandelen met privileges , aandelen zonder privileges-gewone aandelen , Aandelen op naam xxxxxxxxxxxxxx Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen xxxxxxxxxxxxxx... Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-gestort bedrag Niet-gestort kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal... (101)... xxxxxxxxxxxxxx Opgevraagd, niet-gestort kapitaal xxxxxxxxxxxxxx... Aandeelhouders die nog moeten volstorten Codes Boekjaar Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag Aantal aandelen Gehouden door haar dochters Kapitaalbedrag Aantal aandelen Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van conversierechten Bedrag van de lopende converteerbare leningen Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten Aantal inschrijvingsrechten in omloop Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal First - VOL / 42

35 VOL 5.7 Codes Boekjaar Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing volgens de aandeelhouders Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf Aantal aandelen gehouden door haar dochters AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN Aantal aandelen Südzucker Holding GMBH : ,41% Maximilianstrasse Mannheim Duitsland Bietenplantersvennootschap : ,59% voor TS-participatie CVBA Anspachlaan Brussel België Totaal : % First - VOL / 42

36 VOL 5.8 VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN Boekjaar UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG VOORKOMT Voorziening voor normaal onderhoud ,00 Voorziening voor afvloeiingsplannen ,82 Claim Agmin ,90 Voorziening Bodemsanering Candico ,00 First - VOL / 42

37 VOL 5.9 STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) Codes Boekjaar UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden ,00 Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen ,00 Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen... (42) ,00 Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Financiële schulden ,00 Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen ,00 Overige leningen ,00 Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar ,00 Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar Financiële schulden ,99 Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen ,99 Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ,99 First - VOL / 42

38 VOL 5.9 Codes Boekjaar GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva) Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Codes Boekjaar SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN Belastingen (post 450/3 van de passiva) Vervallen belastingschulden Niet-vervallen belastingschulden ,81 Geraamde belastingschulden Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva) Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ,78 First - VOL / 42

39 VOL 5.9 Boekjaar OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Prorata verlopen niet vervallen intresten ,56 Over te dragen opbrengsten ,50 Toe te rekenen kosten , First - VOL / 42

40 VOL 5.10 BEDRIJFSRESULTATEN BEDRIJFSOPBRENGSTEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar Netto-omzet Uitsplitsing per bedrijfscategorie Suiker , , Uitsplitsing per geografische markt Omzet binnenland , ,50 Omzet buitenland - EU landen , ,91 Omzet buitenland - niet EU landen , , Andere bedrijfsopbrengsten Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen ,14 BEDRIJFSKOSTEN Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ,9 569,8 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen , ,43 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen , ,42 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen , ,69 Andere personeelskosten...(+)/(-) , ,92 Ouderdoms- en overlevingspensioenen , ,80 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)...(+)/(-) , ,88 Waardeverminderingen Op voorraden en bestellingen in uitvoering Geboekt , ,57 Teruggenomen , ,37 Op handelsvorderingen Geboekt , ,99 Teruggenomen ,11... Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoegingen , ,50 Bestedingen en terugnemingen , ,22 Andere bedrijfskosten Bedrijfsbelastingen en -taksen , ,78 Andere / , ,12 Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten ,7 50,2 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Kosten voor de onderneming , ,63 First - VOL / 42

41 VOL 5.11 FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar FINANCIËLE RESULTATEN Andere financiële opbrengsten Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening Kapitaalsubsidies Interestsubsidies Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten wisselopbrengsten , ,65 diverse financiële opbrengsten , ,01 gerealiseerde meerwaarden op obligatieleningen ,25 0,00 Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio Geactiveerde intercalaire interesten Waardeverminderingen op vlottende activa Geboekt Teruggenomen Andere financiële kosten Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen Voorzieningen met financieel karakter Toevoegingen Bestedingen en terugnemingen Uitsplitsing van de overige financiële kosten Wisselverschillen...(+)/(-) , ,71 Diverse bankkosten...(+)/(-) , ,65 Commissies op bankgarantie...(+)/(-) , ,23 Andere financiële kosten...(+)/(-) , ,87 Betalingskortingen klanten...(+)/(-) ,56 0,00 Achterstallige rente leveranciers...(+)/(-) ,57 0,00 Boekjaar UITZONDERLIJKE RESULTATEN Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten First - VOL / 42

42 VOL 5.12 BELASTINGEN EN TAKSEN Codes Boekjaar BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Belastingen op het resultaat van het boekjaar Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen Geraamde belastingsupplementen Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren ,36 Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ,36 Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst Overgedragen fiscale verliezen...(+)/(-) ,06 Verworpen uitgaven...(+)/(-) ,97 Definitief belaste inkomsten...(+)/(-) , Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar Codes Boekjaar Bronnen van belastinglatenties Actieve latenties ,30 Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ,30 Andere actieve latenties Passieve latenties Uitsplitsing van de passieve latenties BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde Aan de onderneming (aftrekbaar) , ,89 Door de onderneming , ,28 Ingehouden bedragen ten laste van derden als Bedrijfsvoorheffing , ,63 Roerende voorheffing , ,00 First - VOL / 42

43 VOL 5.13 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Codes Boekjaar DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN ,00 Waarvan Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten ,00 Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd ZAKELIJKE ZEKERHEDEN Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA TERMIJNVERRICHTINGEN Gekochte (te ontvangen) goederen ,33 Verkochte (te leveren) goederen ,68 Gekochte (te ontvangen) deviezen ,40 Verkochte (te leveren) deviezen ,18 First - VOL / 42

44 VOL 5.13 VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN - Bankwaarborgen gesteld voor rekening van de onderneming, o.a. ten voordeel van de BIRB (herstructureringsgarantie, te ontvangen restituties en adjudicaties) en ten voordele van officiële instellingen in België (zoals de sluiting Fonds voor Ondernemingen, het Waalse Gewest) : ,44 Euro. - Persoonlijke zekerheden gesteld door derden : ,41 Euro - Door derden gestelde zekerheden voor rekening van de onderneming : bij diverse bankinstellingen : - Abelim : 5.833,25 Euro - CCBU ($ ) : ,13 Euro IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN a) Arbeiders De onderneming verleent aan de arbeiders een aanvullend rust- en overlevingspensioen dat gebonden is aan het uurloon. Deze verbintenis is verzekerd door de onderschrijving van een groepsverzekering. De bijdragen worden gedragen door de onderneming. b) Bedienden De onderneming verleent aan de bedienden een aanvullend rust- en overlevingspensioen. Deze verbintenis is verzekerd door de onderschrijving van een groepsverzekering. De bijdragen voor de groepsverzekering worden gedeeltelijk gedragen door het personeel en gedeeltelijk door de onderneming Codes Boekjaar PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regeling voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden vermeld: First - VOL / 42

45 VOL 5.14 BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT VERBONDEN ONDERNEMINGEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar Financiële vaste activa... (280/1) , ,90 Deelnemingen... (280) , ,10 Achtergestelde vorderingen Andere vorderingen ,80 Vorderingen op verbonden ondernemingen , ,28 Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar , ,28 Geldbeleggingen Aandelen Vorderingen Schulden , ,39 Op meer dan één jaar , ,00 Op hoogstens één jaar , ,39 Persoonlijke en zakelijke zekerheden Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming Andere betekenisvolle financiële verplichtingen Financiële resultaten Opbrengsten uit financiële vaste activa , ,73 Opbrengsten uit vlottende activa , ,55 Andere financiële opbrengsten , ,00 Kosten van schulden , ,33 Andere financiële kosten Realisatie van vaste activa Verwezenlijkte meerwaarden Verwezenlijkte minderwaarden ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT Financiële vaste activa... (282/3) Deelnemingen... (282) Achtergestelde vorderingen Andere vorderingen Vorderingen Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar Schulden Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar First - VOL / 42

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.901.750 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIBER Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 13/08/2015 BE 0860.484.327 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15421.00531 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: HEYDEVELD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.891.852 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: G-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Belgian Homeless Cup... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk Adres:... Houba de Strooperlaan Nr.:... 145

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0886.689.767 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: VREG Rechtsvorm: PIR Adres: Koning Albert II-laan Nr.: 20 Bus 19 Postnummer: 1000 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.893.832 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: H-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.895.119 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIGENT Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0837.201.357 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: BC RETAIL Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 20/07/2016 BE 0891.741.388 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16339.00381 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: BURO GINKGO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO Niet indienen bij de NBB op papier/via pdf: afdruk in eurocent! 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1-1 JAARREKENING IN EURO NAAM: Fokus op Emancipatie vzw Rechtsvorm: Activiteit

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/07/2016 BE 0866.063.807 15 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16372.00595 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FG Porsche Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 09/09/2011 BE 0478.049.157 32 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 11542.00493 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ecodis (in vereffening) Naamloze vennootschap Adres: Brechtsebaan Nr:

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/01/2015 BE 0899.571.961 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15007.00226 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: MC REAL ESTATE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/04/2015 BE 0830.424.423 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15098.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: MIPA-SOLAR Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.089.588 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: GULDEN ARENT Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010/11 (statutaire rekeningen)

JAARVERSLAG 2010/11 (statutaire rekeningen) Tiense Suikerraffinaderij NV JAARVERSLAG 2010/11 (statutaire rekeningen) TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ NV Verslagen betreffende het boekjaar 2010/11, voorgelegd aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/08/2016 BE 0848.812.455 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16422.00380 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ALTIMO INTERNATIONAL Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 31/12/2015 BE 0464.859.137 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15711.00528 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: INTERAKT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: VOSSESTAART

Nadere informatie

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) VOL 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren SC sfd CVBA 0446.334.711 De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België Functie :

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/01/2015 BE 0478.819.219 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15012.00239 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Salon Concepts - Gent-Noord Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Verkort model voor kleine ondernemingen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Verkort model voor kleine ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Verkort model voor kleine ondernemingen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 14/01/2015 BE 0446.578.496 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15013.00581 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Lounge Concept Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21042016 BE 0881.511.749 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16105.00206 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ello Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Bautersemstraat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0464.965.639 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: KBC Ancora Rechtsvorm: Comm. VA Adres: Philipssite Nr.: 5 Bus 10 Postnummer: 3001 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0894.370.880 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15009.00110 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CEBO & A Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: LINDEKENSSTRAAT

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/02/2015 BE 0865.731.730 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15044.00532 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIGNE CDR Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 26/02/2015 BE 0879.254.025 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15049.00198 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Bellitor Gewone commanditaire vennootschap Adres: Miksebaan Nr: 23 Bus:

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... Tata Steel Belgium Packaging Steels... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Walemstraat...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) VOL 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) SOMA NV 0444.541.102 Lange Nieuwstraat 21-23, bus 8, 2000 Antwerpen, België Functie : Zaakvoerder Mandaat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 29/08/2012 BE 0464.863.590 27 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12504.00412 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: GIKS Mode Gewone commanditaire vennootschap Adres: Spoorweglaan Nr: 21

Nadere informatie

40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... CONNECT GROUP... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Industriestraat... 4 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2017 BE 0830.753.629 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17025.00303 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SECONDO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kretenveldweg

Nadere informatie

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) VOL 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) EB MANAGEMENT BVBA 0479.516.233 Huiskens 11, 2370 Arendonk, België Functie : Zaakvoerder Mandaat : 26/05/2011-29/08/2014

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/07/2009 BE 0866.161.203 18 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 09365.00392 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SLAGERIJ KIMPEN Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 09/10/2015 BE 0475.044.533 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15645.00476 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PAMI INVEST Commanditaire vennootschap op aandelen Adres: BRUSSELSESTEENWEG

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0427.005.975 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Charles V Property Rechtsvorm: NV Adres: Blakebergen Nr.: 15 Postnummer: 1861 Gemeente: Wolvertem

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM:... Campine... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Nijverheidsstraat... 2 Bus:... Postnummer:... 2340 Gemeente:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/12/2015 BE 0880.365.367 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15707.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIBERO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Aalterveld

Nadere informatie

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) VOL 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren SC sfd CVBA 0446.334.711 De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België Functie :

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Chaîne de l'espoir - Belgique... Rechtsvorm:... Internationale vereniging zonder winstoogmerk Adres:...Nr.: "Espace

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/05/2013 BE 0427.441.386 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13140.00576 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 23/12/2015 BE 0876.479.429 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15701.00378 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ART & DESIGN STUDIO LUK VAN DER HALLEN Besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0471.927.368 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRANSEUROPEAN LEUVEN Rechtsvorm: NV Adres: Blakebergen Nr.: 15 Postnummer: 1861 Gemeente: Wolvertem

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Toelichting 3. TOELICHTING

Toelichting 3. TOELICHTING 70 3. TOELICHTING III. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (post 22 tot 27 van de activa) codes terreinen installaties, meubilair leasing en overige activa in aanen gebouwen machines en en rollend soortgelijke

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie