Energievoorziening De Blaricummermeent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energievoorziening De Blaricummermeent"

Transcriptie

1 Energievoorziening De Blaricummermeent Deze documenten-set omvat alle voorwaarden en documenten welke van toepassing zijn op de levering van bronenergie aan consumenten woonachtig in De Blaricummermeent Achtereenvolgens zijn opgenomen: Algemene leveringsvoorwaarden Eteck B.V. 2012; Addendum bij ALV Eteck 2012; Begrippenlijst Eteck B.V. 2011; Aansluitvoorwaarden Eteck B.V (bronenergie en warmtepomp); Huurvoorwaarden Eteck B.V. 2011(huur warmtepomp); Onderhoud- en servicevoorwaarden Eteck B.V (huur warmtepomp); Serviceniveau, kwaliteitscriteria en klachtenprotocol rendement warmtepomp

2 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ETECK B.V 2012 CONSUMENTEN & KLEIN ZAKELIJK, VOOR BRONENERGIE, WARMTE, WARM TAPWATER EN KOUDE Deze algemene leveringsvoorwaarden Eteck B.V. 2012, voor bronenergie, warmte, warm tapwater en koude zijn te vinden op de internetsite van Leverancier (zie en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij Leverancier. Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden Artikel 3 Overeenkomst Artikel 4 Aanvraag voor het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een aansluiting Artikel 5 Onderhouden, controleren, vervangen, verplaatsen, uitbreiden, wijzigen en wegnemen van een aansluiting Artikel 6 Rechten met betrekking tot het perceel Artikel 7 De Binneninstallatie Artikel 8 Aard van levering Artikel 9 Beperking of onderbreking van de levering in bijzondere omstandigheden en bij uitvoering van werkzaamheden Artikel 10 Verplichtingen contractant Artikel 11 Gevolgen van niet-nakoming door de contractant Artikel 12 Tarieven Artikel 13 Betaling Artikel 14 Zekerheidstelling Artikel 15 Verbodsbepalingen Artikel 16 Overmacht Artikel 17 Aansprakelijkheid Artikel 18 Vragen, klachten en geschillen Artikel 19 Wijziging van de voorwaarden, tarievenregelingen en tarieven Artikel 20 Bepaling van de omvang van de levering Artikel 21 De meetinrichting Artikel 22 Onderzoek van de meetinrichting Artikel 23 Gevolgen van onjuiste meting Artikel 24 Slotbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluiting: de leiding van de Leverancier die de Binneninstallatie met de Collectieve installatie verbindt met inbegrip van de Meetinrichting en alle andere door of vanwege de Leverancier in of aan die leiding aangebrachte apparatuur zoals het overdrachtstation, aansluitkasten, beveiligingsinrichtingen, warmtewisselaars en hoofdkranen; Aansluitvoorwaarden Eteck B.V. 2011: de bij de algemene leveringsvoorwaarden Eteck B.V. 2012, voor bronenergie, warmte, warm tapwater en koude behorende besluiten van de Leverancier waarin de technische aansluitvoorwaarden van de Leverancier voor bronenergie, warmte, warm tapwater en koude zijn geregeld; Binneninstallatie: de in het Perceel aanwezige binnenleiding en de daarmee verbonden toestellen en in geval van bronenergie tot aan de warmtepompen, bestemd voor het betrekken van bronenergie of warmte, warm tapwater en koude, met inbegrip van de regelinstrumenten en andere voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de goede werking, te rekenen vanaf de Aansluitingen aan de contractantzijde van de warmtewisselaar(s), dan wel de in het Perceel door of vanwege de Leverancier geplaatste afsluiters, dan wel vanaf een andere nader overeen te komen plaats. Leidingkokers en leidingschachten met hun toegang worden eveneens tot de Binneninstallatie gerekend; Contractant: degene die bronenergie of warmte, warm tapwater en koude van de Leverancier betrekt en/of de beschikking heeft over een Aansluiting en/of degene die een aanvraag voor de totstandbrenging, uitbreiding of wijziging van een Aansluiting bij de Leverancier heeft ingediend; Collectieve installatie: de duurzame energie opwekkings installatie van de Leverancier voor opwekking van bronenergie of warmte, warm tapwater en koude en waarop Aansluitingen tot stand kunnen worden gebracht; Leverancier: Eteck B.V. statutair gevestigd te Rotterdam, dan wel een aan haar gelieerde onderneming, die deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaart of heeft verklaard; Levering: de levering respectievelijk de terbeschikkingstelling van Leverancier aan Contractant van bronenergie of warmte, warm tapwater en koude. Het is niet mogelijk voor de Contractant om de geleverde producten separaat af te nemen; Meetinrichting: de apparatuur van de Leverancier bestemd voor het vaststellen van de omvang van de Levering van bronenergie, warmte en / of warm tapwater van de voor de afrekening nodig geachte gegevens en voor de controle van het verbruik; Overeenkomst: de afspraken tussen de Leverancier en de Contractant betreffende de Levering van bronenergie of betreffende de Levering van warmte, warm tapwater en koude; Perceel: iedere roerende of onroerende zaak, gedeelte of samenstel daarvan ten behoeve waarvan een Aansluiting tot stand is gekomen of zal komen, dan wel Levering van bronenergie of warmte, warm tapwater en koude geschiedt of zal geschieden, een en ander ter beoordeling van de Leverancier; Tarievenregeling: de bij de algemene leveringsvoorwaarden Eteck B.V. 2012, voor bronenergie, warmte, warm tapwater en koude behorende besluiten waarin vastgestelde tarieven voor levering van bronenergie of warmte, warm tapwater en koude en overige in rekening te brengen bedragen of kosten zijn opgenomen; Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanvragen en aanbiedingen daartoe. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de internetsite van de Leverancier. Uiterlijk bij het vastleggen van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 3, lid 1 zal een exemplaar van deze algemene voorwaarden worden verstrekt. 2. Op de Overeenkomst zijn mede de Aansluitvoorwaarden Eteck B.V van toepassing, waarin de technische aansluitvoorwaarden van de Leverancier voor bronenergie of warmte, warm tapwater en koude zijn gesteld. Deze aansluitvoorwaarden zijn te vinden op de internetsite van de Leverancier. Uiterlijk bij het vastleggen van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 3, lid 1 zal een exemplaar van deze aansluitvoorwaarden worden verstrekt. 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uit deze algemene voorwaarden blijkt dat afwijkingen zijn toegestaan en deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4. In de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zal de Leverancier een regeling treffen naar redelijkheid. 5. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede elektronisch verstaan indien elektronische communicatie is overeengekomen. Artikel 3 Overeenkomst 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Leverancier van de aanvraag van de Contractant respectievelijk door aanvaarding door de Contractant van de aanbieding van de Leverancier. Iedere Overeenkomst wordt door de Leverancier schriftelijk vastgelegd. 2. De Overeenkomst gaat in op de overeengekomen datum dan wel indien die datum niet uitdrukkelijk is afgesproken op de datum waarop voor het eerst Levering plaatsvindt en/of de Contractant voor het eerst beschikking heeft over een Aansluiting. In het laatstbedoelde geval stelt de Leverancier de Contractant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na de eerste Levering op de hoogte van de ingangsdatum. De Leverancier kan weigeren een Overeenkomst tot Levering aan te gaan op dezelfde gronden als aangegeven in artikel 9 ten aanzien van de onderbreking van de Levering. 3. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel behoudt de Leverancier zich het recht voor om vóór of bij aanvaarding van de aanvraag van de Contractant, dan wel na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Levering aanvangt, het betalingsgedrag van de Contractant te toetsen en zekerheden als bedoeld in artikel 14 te vragen. 4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan de Leverancier het aangaan van de Overeenkomst weigeren dan wel de Overeenkomst vóór aanvang van de Levering ontbinden indien: a) de Contractant zich niet op een door de Leverancier aan te geven wijze identificeert en/of andere voor de beoordeling van de aanvraag door de Leverancier benodigde gegevens niet verstrekt; b) de Contractant in verzuim is een vordering ter zake van Levering van bronenergie of warmte, warm tapwater en koude dan wel een andere opeisbare vordering die de Leverancier op hem heeft, te voldoen, met inbegrip van die ter zake van Levering ten behoeve van een ander respectievelijk vorig Perceel, mits voldoende samenhang bestaat tussen de vordering en de aanvraag om de weigering te rechtvaardigen; c) door de Leverancier aan de Contractant gestelde eisen, daaronder begrepen gevraagde zekerheden, niet worden aanvaard of nagekomen; d) aannemelijk is dat een of meer bepalingen of voorschriften uit de Overeenkomst of wet of regelgeving niet zijn of worden nagekomen en de uitoefening van die bevoegdheid op die gronden door de Leverancier gerechtvaardigd is; e) De Leverancier kan weigeren een Overeenkomst aan te gaan op dezelfde gronden als aangegeven in artikel 9 ten aanzien van de onderbreking van de Levering. Weigering en ontbinding als bedoeld in dit artikel dient zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te geschieden. 5. Indien de Overeenkomst met twee of meer personen wordt aangegaan, kan de Leverancier hoofdelijke verbondenheid voor nakoming verlangen. 6. De verplichting tot Levering ingevolge de Overeenkomst eindigt ingeval een aan de Leverancier verleende concessie, vergunning of leveringsvergunning wordt ingetrokken, waardoor Leverancier niet meer in staat is zijn verplichting tot Levering na te komen. 7. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 8. De Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. 9. De Contractant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. 10. Ingeval de Leverancier zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdraagt aan een derde, doet de Leverancier hiervan tijdig mededeling aan de Contractant. De Contractant verleent bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht indien de Leverancier jegens de Contractant aansprakelijk is voor de nakoming door de derde óf de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming van de Leverancier. 11. Indien de Contractant de Overeenkomst niet binnen de in lid 13 bedoelde opzegtermijn heeft opgezegd, alsmede indien de Leverancier niet binnen de opzegtermijn in de gelegenheid is gesteld de voor de beëindiging van de Overeenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten, blijft de Contractant gebonden aan hetgeen in of krachtens deze algemene voorwaarden is bepaald, totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. 12. Bij beperking of onderbreking van de Levering of een verbod als bedoeld in de artikelen 8 en 9 van deze algemene voorwaarden blijft de Overeenkomst tot Levering onverminderd van kracht. 13. Zowel de Leverancier en de Contractant kunnen deze Overeenkomst slechts in bijzondere gevallen opzeggen. Opzegging door de Contractant dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal zeven werkdagen tenzij de Leverancier een andere wijze en/of een andere termijn van opzegging aanvaardt. Opzegging door de Contractant is in feite uitsluitend mogelijk bij verkoop of opzegging van de huur van het Perceel waarop de levering van toepassing is. In alle andere gevallen zal namelijk het vastrecht voor de Collectieve installatie doorbetaald moeten worden. Ongeacht de daadwerkelijke Levering. Opzegging door de Leverancier dient schriftelijk gemotiveerd te zijn en is slechts mogelijk, indien er sprake is van zwaarwegende belangen en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal zestig dagen. 14. Indien Contractant de Leverancier niet in staat heeft gesteld binnen de opzegtermijn de handelingen welke nodig zijn voor beëindiging van het contract te verrichten of hij respecteert niet de verplichting van lid 4 van dit artikel, dan blijft de Contractant gebonden aan hetgeen in of krachtens deze algemene voorwaarden is bepaald, totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. 15. De Contractant zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst geen bronenergie of warmte, warm tapwater en koude van andere leveranciers betrekken dan van de Leverancier. Contractant heeft voorts de verplichting om de benodigde bronenergie of warmte, warm tapwater en koude aangaande niet op andere wijze dan door de Levering te verkrijgen. Artikel 4 Aanvraag voor het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een Aansluiting 1. Een aanvraag voor het tot stand brengen van een Aansluiting of tot uitbreiden of wijzigen van een bestaande Aansluiting geschiedt door het indienen van een daartoe door de Leverancier verstrekt formulier, dan wel op een andere door de Leverancier toegestane wijze. Indien een Aansluiting door twee of meer Contractanten wordt verzocht, kan de Leverancier hoofdelijke verbondenheid verlangen. Desgevraagd is de Contractant verplicht zich te legitimeren. 2. Een Aansluiting dan wel een uitbreiding of een wijziging van een bestaande Aansluiting wordt uitsluitend door of vanwege de Leverancier tot stand gebracht. De wijze van uitvoering en de plaats van de Aansluiting, alsmede het aantal Aansluitingen worden door de Leverancier, zoveel mogelijk in overleg met de Contractant, vastgesteld. In beginsel wordt slechts één Aansluiting per Perceel toegestaan. 3. De Leverancier is bevoegd niet over te gaan tot het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een Aansluiting, dan wel hiervoor bijzondere voorwaarden te stellen, om aldus te voorkomen dat de belangen van de Leverancier of die van één of meerdere Contractanten worden geschaad. Een dergelijk geval kan zich onder andere voordoen indien: a) de leveringscapaciteit van de Leverancier ter plaatse onvoldoende is; b) de Binneninstallatie naar het oordeel van de Leverancier te ver van de dichtstbijzijnde Collectieve installatie is verwijderd; c) de voor het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van de Aansluiting benodigde vergunningen en toestemmingen niet of alleen op voor de Leverancier bezwaarlijke voorwaarden kunnen worden verkregen; d) de Aansluiting en/of de Levering slechts als reserve dient of een tijdelijk karakter draagt; e) van het gebruik van de Aansluiting hinder valt te verwachten in de Collectieve installatie van de Leverancier; f) de Contractant in verzuim is een vordering ter zake van Aansluiting of Levering dan wel van een andere opeisbare vordering die de Leverancier op hem heeft, te voldoen, met inbegrip van die ter zake van Aansluiting of Levering ten behoeve van een ander respectievelijk vorig Perceel, mits voldoende samenhang bestaat tussen de vordering en de aanvraag om het niet Aansluiten dan wel het stellen van bijzondere voorwaarden te rechtvaardigen. Dit geldt mede met betrekking tot vorderingen van de Leverancier ter zake van Aansluiting of Levering van een ander product en/of ten behoeve van de uitoefening van een beroep of een bedrijf; g) het Perceel van de Contractant is gelegen in het gebied waar geen Levering plaatsvindt en waar Leverancier niet voornemens is in de nabije toekomst Levering te laten plaatsvinden. 4. Voorts is de leverancier bevoegd een Aansluiting niet tot stand te brengen, uit te breiden, te wijzigen of te activeren dan wel geheel of gedeeltelijk weg te nemen of te deactiveren, indien één of meer van

3 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ETECK B.V 2012 CONSUMENTEN & KLEIN ZAKELIJK, VOOR BRONENERGIE, WARMTE, WARM TAPWATER EN KOUDE de in of krachtens deze algemene voorwaarden gestelde bepalingen of voorschriften niet zijn of worden nagekomen en de uitoefening van die bevoegdheid door de Leverancier gerechtvaardigd is. 5. Leverancier behoudt zich het recht voor een Binneninstallatie slechts aan te sluiten en bij de wijziging of vernieuwing van een bestaande Binneninstallatie de Levering slechts dan te handhaven indien de aanleg, wijziging of vernieuwing tot stand is gebracht door een Installateur. Artikel 5 Onderhouden, controleren, vervangen, verplaatsen, uitbreiden, wijzigen en wegnemen van een Aansluiting 1. Een Aansluiting wordt uitsluitend door of vanwege de Leverancier onderhouden, gecontroleerd, vervangen, verplaatst, uitgebreid, gewijzigd en weggenomen, één en ander zoveel mogelijk na voorafgaande mededeling aan en zoveel mogelijk in overleg met de Contractant. 2. Het onderhoud en de controle van de Aansluiting zijn voor rekening van de Leverancier. 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 23 lid 1 van deze algemene voorwaarden zijn het vervangen, verplaatsen, uitbreiden, wijzigen en wegnemen voor rekening van de Contractant indien: a) dit geschiedt op zijn verzoek; b) dit het gevolg is van zijn handelen of nalaten ten gevolge van omstandigheden die hem redelijkerwijs zijn toe te rekenen. c) dit het gevolg is van het handelen of nalaten van de Contractant voorzover dit de Contractant redelijkerwijs is toe te rekenen. Artikel 6 Rechten met betrekking tot het Perceel 1. De Contractant zal zowel voor zichzelf als ten behoeve van derden in, aan, op, onder of boven het Perceel gelegde leidingen, tot stand gebrachte Aansluitingen, gemaakte aftakkingen op reeds bestaande Aansluitingen en geplaatste Meetinrichtingen blijvend gedogen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, lid 1 toestaan dat deze leidingen, Aansluitingen, aftakkingen en Meetinrichtingen worden in stand gehouden, uitgebreid, gewijzigd, vervangen, verplaatst of weggenomen. De ten gevolge van deze werkzaamheden door of vanwege de Leverancier aan het Perceel toegebrachte schade zal door of vanwege de Leverancier worden hersteld dan wel, indien herstel niet mogelijk is, worden vergoed. 2. De Contractant draagt er zorg voor dat de Aansluiting en de Meetinrichting goed bereikbaar blijven. Indien een Aansluiting of een gedeelte daarvan, dan wel de Meetinrichting niet goed bereikbaar is geworden door een handelen of nalaten van de Contractant, maant de Leverancier de Contractant aan om binnen een redelijke door de Leverancier te stellen termijn de bereikbaarheid te herstellen. Indien dat niet gebeurt, heeft de Leverancier het recht: a) de belemmeringen weg te nemen; b) wijzigingen in het tracé van de Aansluiting aan te brengen; c) een geheel nieuwe Aansluiting tot stand te brengen en/of; d) de Meetinrichting te laten verplaatsen én de redelijke kosten daarvan bij de Contractant in rekening te brengen. 3. In het geval van spoedeisende gevallen, zulks ter uitsluitende beoordeling van de Leverancier, is Leverancier gerechtigd op kosten van Contractant en zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele veroorzaakte schade van welke aard dan ook de belemmering direct weg te nemen. Artikel 7 De Binneninstallatie 1. De Binneninstallatie moet voldoen aan het bepaalde in de Aansluitvoorwaarden Eteck B.V Technische werkzaamheden aan de Binneninstallatie dienen te worden uitgevoerd door daartoe bevoegde personen die over de nodige vakbekwaamheid en outillage beschikken, één en ander met inachtneming van de Aansluitvoorwaarden Eteck B.V Wijzigingen, uitbreidingen en overige geplande of noodzakelijke werkzaamheden aan de Binneninstallatie mogen door of op verzoek van Contractant, voor zover van invloed op de levering en de overeengekomen omvang van de levering alsmede op de algemene voorwaarden en aansluitvoorwaarden, alleen verricht worden na schriftelijke kennisgeving aan Leverancier en een schriftelijk akkoord door de Leverancier. 4. De Contractant draagt er zorg voor dat de Binneninstallatie goed wordt onderhouden. Op een daartoe strekkend verzoek van de Leverancier is de Contractant verplicht alle verlangde gegevens betreffende de Binneninstallatie aan de Leverancier te verstrekken. 5. Leverancier is bevoegd bij gerede aanleiding een Binneninstallatie te onderzoeken. Indien een Binneninstallatie naar het oordeel van De Leverancier niet of niet meer voldoet aan het bepaalde in of krachtens de algemene voorwaarden of aansluitvoorwaarden van Leverancier, is de Contractant verplicht gebreken voor zijn rekening - en zo nodig onmiddellijk - te laten herstellen en daarbij eventuele aanwijzingen van Leverancier op te volgen. De Leverancier heeft echter geen verplichting na te gaan of aan het bepaalde in of krachtens de algemene Voorwaarden of aansluitvoorwaarden van Leverancier is voldaan. 6. Indien uit het onderzoek, zoals genoemd in het voorgaande lid, blijkt dat de Binneninstallatie naar het oordeel van Leverancier niet of niet meer voldoet aan het bepaalde in of krachtens de algemene voorwaarden of aansluitvoorwaarden van Leverancier als gevolg van aanwijsbaar handelen door Contractant, namens of in wetenschap van de Contractant, komen de onderzoekskosten, genoemd in artikel 22 lid 4, tevens voor rekening Contractant. 7. Indien de Contractant lekkage in, dan wel andere gebreken aan de Binneninstallatie constateert, zal hij de Leverancier daarvan onverwijld in kennis stellen en is hij verplicht bedoelde lekkage en gebreken onmiddellijk te (laten) herstellen en daarbij eventuele aanwijzingen van de Leverancier op te volgen. Artikel 8 Aard van Levering 1. Door de Leverancier wordt bronenergie, warmte, warm tapwater en koude geleverd overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de Aansluitvoorwaarden Eteck B.V is bepaald. 2. In principe vindt Levering continu plaats. De Leverancier staat echter niet in voor de continuïteit van de Levering. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor de Levering (gedeeltelijk) wordt of moet worden onderbroken zal de Leverancier het redelijkerwijs mogelijke doen om op de kortst mogelijke termijn de Levering te hervatten. 3. De levering van koude vindt in een beperkte periode binnen een kalenderjaar plaats, tenzij anders overeengekomen. Lid 2 van dit artikel is gedurende deze periode van overeenkomstige toepassing. Artikel 9 Beperking of onderbreking van de Levering in bijzondere omstandigheden en bij uitvoering van werkzaamheden 1. De Leverancier is bevoegd om de Levering te beperken, te onderbreken, het verbruik voor bepaalde doeleinden te verbieden dan wel aan de Levering bijzondere voorwaarden te verbinden. 2. Tevens kan de Leverancier, indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk of gewenst is, in verband met de uitvoering van werkzaamheden, in het belang van de veiligheid of in geval van redelijkerwijs te duchten gevaar voor schade, de Levering gedurende een zo kort mogelijke tijd - indien mogelijk na voorafgaande waarschuwing beperken of onderbreken. 3. Indien een Contractant daarom verzoekt kan de Leverancier de Levering onderbreken op nader overeen te komen voorwaarden. stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de goede uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn, waaronder: a) door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in het in het Perceel aanwezige gedeelte van de Aansluiting, inclusief de eventuele Meetinrichting, verbreking van de verzegeling daaronder begrepen; b) adres- c.q. naamswijzigingen, voor zover van toepassing adreswijzigingen daaronder begrepen; c) wijzigingen van banknummer en rekeningadres. d) Het is de Contractant niet toegestaan handelingen te verrichten of te doen verrichten, waardoor de omvang van de Levering niet of niet juist kan worden vastgesteld. 2. De Contractant dient aan personen, die van een door de Leverancier uitgegeven legitimatiebewijs of machtiging zijn voorzien, toegang te verlenen tot het Perceel mede ten behoeve van de uitvoering van een van overheidswege op de Leverancier rustende verplichting - van tot uur, behoudens op zon- en feestdagen, alsmede in geval van een dringende reden ook op andere dagen en buiten deze uren. 3. De Contractant is verplicht het redelijkerwijs mogelijke te doen om schade aan het in het Perceel aanwezige gedeelte van de Aansluiting te voorkomen. 4. Indien de Contractant geen eigenaar is van het Perceel, staat hij er voor in, dat de eigenaar akkoord gaat met het verrichten van alle handelingen die door de Leverancier voor het tot stand brengen, vervangen, verplaatsen, uitbreiden, wijzigen of wegnemen van een Aansluiting of voor de Levering noodzakelijk worden geacht, zowel ten behoeve van hemzelf als, ingevolge artikel 6 lid 1 van deze algemene voorwaarden, ten behoeve van derden. De Leverancier kan verlangen dat de Contractant een schriftelijke verklaring van de eigenaar overlegt. 5. Indien de Contractant toerekenbaar in strijd heeft gehandeld met een in dit artikel bedoelde verplichting, kan de Leverancier hem indien er (mede) sprake is van niet door de Meetinrichting geregistreerde bronenergie, warmte, warm tapwater en koude een boete opleggen ten hoogte van de kosten van feitelijke Levering vermeerderd met administratiekosten. In plaats van een boete kan de Leverancier betaling van feitelijke Levering in rekening brengen en/of schadevergoeding verlangen. Het voorgaande laat het recht van de Leverancier op het geheel of gedeeltelijk wegnemen van de Aansluiting en/of het deactiveren van de Aansluiting onverlet. 6. Bij de nakoming van zijn verplichtingen en de uitoefening van zijn rechten, mag de Leverancier zich laten vertegenwoordigen door derden. De in deze algemene voorwaarden opgenomen bedingen inzake de rechten van de Leverancier zijn derdebedingen als bedoeld in artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek en kunnen door de Contractant niet worden herroepen. Artikel 11 Gevolgen van niet-nakoming door de Contractant 1. De Leverancier is bevoegd na voorafgaande, zo mogelijk schriftelijke, waarschuwing, tenzij dat om redenen van veiligheid niet van de Leverancier verlangd kan worden, de Levering te onderbreken, indien en zolang de Contractant een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden of de op grond van deze voorwaarden van toepassing zijnde voorschriften niet nakomt. Een dergelijk geval kan zich onder andere voordoen indien: a) de Binneninstallatie niet voldoet aan het bepaalde in of krachtens de Aansluitvoorwaarden Eteck B.V. 2011; b) één of meer van de in artikel 15 van deze algemene voorwaarden genoemde verbodsbepalingen zijn overtreden; c) de Contractant overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van deze algemene voorwaarden in verzuim is een vordering ter zake van Aansluiting of Levering, dan wel een andere opeisbare vordering die de Leverancier op hem heeft, te voldoen, met inbegrip van die ter zake van Aansluiting of Levering ten behoeve van een ander, respectievelijk vorig Perceel, mits er voldoende samenhang bestaat tussen de vordering en de verbintenis van de Leverancier om de onderbreking te rechtvaardigen. Dit geldt mede met betrekking tot vorderingen van de Leverancier ter zake van Aansluiting of Levering van een ander product en/of ten behoeve van de uitoefening van een beroep of een bedrijf; d) de Contractant een geldende betalingsregeling niet nakomt. De Leverancier zal overigens slechts gebruikmaken van zijn bevoegdheid tot onderbreking, indien en voor zover de niet nakoming van zijn verplichtingen door de Contractant dat rechtvaardigt. 2. Van de bevoegdheid van de Leverancier om te onderbreken op grond van het bepaalde in het vorige lid zal de Leverancier geen gebruikmaken als de Contractant binnen tien kalenderdagen na de afwijzing zich in verband met deze afwijzing heeft gewend tot de Geschillencommissie als bedoeld in artikel 18 overeenkomstig de daarvoor geldende regeling in het reglement van deze commissie. 3. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde onderbreking wordt pas ongedaan gemaakt nadat de reden daarvoor is weggenomen en de kosten van onderbreking en hervatting van de Levering van de Aansluiting, alsmede van eventueel door de Leverancier in verband hiermee geleden schade, geheel zijn voldaan. Aan de hervatting van de Levering kan de Leverancier nadere voorwaarden verbinden. 4. De Contractant is aansprakelijk voor alle schade aan enige door de Leverancier ten behoeve van de Aansluiting en/of de Levering in, aan, op, onder of boven het Perceel aangebrachte voorziening, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de Contractant niet kan worden toegerekend. Indien de Contractant schade moet vergoeden, is deze beperkt tot een bedrag van ten hoogste 1.130,- (elfhonderddertig euro) per Contractant en per gebeurtenis. 5. Het gebruik door de Leverancier van zijn bevoegdheden als bedoeld in dit artikel en het vorige artikel kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de Leverancier voor eventueel daaruit ontstane schade. Artikel 12 Tarieven 1. De Contractant is de Leverancier de door de Leverancier overeenkomstig de tarieven- en vergoedingsregelingen en/of overhandigde tariefbladen bepaalde bedragen verschuldigd, behoudens indien en voor zover schriftelijk wat anders is overeengekomen. De Leverancier zal de toepasselijke tarieven uiterlijk bij het vastleggen van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 3, lid 1 verstrekken. 2. De bedragen als bedoeld in lid 1 zullen respectievelijk kunnen worden verhoogd met de belastingen en heffingen die de Leverancier krachtens een besluit van of Overeenkomst met de overheid verplicht respectievelijk bevoegd is in rekening te brengen. 3. Wijzigingen van de leveringstarieven worden doorberekend conform de overeengekomen prijssystematiek en staan vermeld op de eerstvolgende factuur. De Leverancier is gerechtigd de prijssystematiek tussentijds aan te passen, bijvoorbeeld als gevolg van wet- en regelgeving. Wijzigingen van de prijssystematiek treden in werking 30 dagen na schriftelijke kennisgeving aan de klant. 4. Indien zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst de situatie zich voordoet dat door een overheidsbesluit, een richtlijn van de overheid of door de overheid gestelde additionele voorwaarden, waaronder een wijziging in de huidige wet- en regelgeving, een ongewijzigde voortzetting van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de Leverancier mag worden verwacht, is de Leverancier gerechtigd onder opgave van redenen de Overeenkomst en/of de vastgelegde tarieven aan de hernieuwde situatie aan te passen. 5. De door Leverancier verstrekte tarieven zijn inclusief een korting voor de betaling middels automatische incasso wegens vermeden administratiekosten. De hoogte van deze korting bedraagt anno ,90 per maand en kan door Leverancier worden aangepast. Artikel 10 Verplichtingen Contractant Artikel 13 Betaling 1. De Contractant is gehouden, voor zover zulks redelijkerwijs nodig is, zijn medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Hij is onder andere verplicht aan de Leverancier de noodzakelijke gegevens te verstrekken en de Leverancier zo spoedig mogelijk op de hoogte te 1. Alle bedragen die de Contractant ingevolge de Overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, verschuldigd is, brengt de Leverancier hem door middel van een digitale nota in rekening, welke per aan Contractant wordt verzonden, tenzij anders wordt overeengekomen.

4 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ETECK B.V 2012 CONSUMENTEN & KLEIN ZAKELIJK, VOOR BRONENERGIE, WARMTE, WARM TAPWATER EN KOUDE 2. Bij verhuizing, bij beëindiging van de Overeenkomst en voor het overige tenminste éénmaal per jaar brengt de Leverancier de verschuldigde bedragen door middel van een gespecificeerde nota aan de Contractant in rekening. 3. Betalingen door Contractant van de krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen zullen geschieden door automatische incasso waartoe Contractant de Leverancier zal machtigen door middel van een daartoe strekkende machtiging, waarvan intrekking niet eerder zal geschieden dan aan het einde van de Overeenkomst. Contractant zal al datgene doen c.q. nalaten om de Leverancier in staat te stellen effectief van de machtigingen gebruik te kunnen maken. 4. Indien Contractant de Leverancier niet machtigt middels automatische incasso betalingen uit te voeren biedt de Leverancier andere betalingswijzen. De korting zoals bedoeld in artikel 12 lid 5 zal in dit geval niet van toepassing zijn. 5. De betaling dient te geschieden op een door de Leverancier aangegeven bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum. 6. Indien de Leverancier dit verlangt, is de Contractant voorschotten verschuldigd op hetgeen hij wegens Levering over het lopende tijdvak van afrekening zal moeten betalen. De Leverancier bepaalt in redelijkheid de grootte van de voorschotten, de periode waarop zij betrekking hebben en de tijdstippen waarop zij in rekening worden gebracht en moeten zijn betaald. De Contractant kan de Leverancier gemotiveerd verzoeken om de grootte van de voorschotten aan te passen. Op een dergelijk verzoek beslist de Leverancier in redelijkheid. Bij de gespecificeerde digitale nota, die ten minste éénmaal per jaar plaatsvindt, worden ten minste de reeds in rekening gebrachte en/of betaalde voorschotten verrekend. De Leverancier is bevoegd een terug te betalen bedrag (gedeeltelijk) te verrekenen met de eerst volgende voorschotnota. 7. De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort door het indienen van bezwaren tegen de nota tenzij de Contractant binnen de in lid 5 van dit artikel bedoelde betalingstermijn bij de Leverancier een bezwaarschrift indient, waarbij hij zijn bezwaren tegen de nota met redenen omkleed. In dat geval wordt de betalingsverplichting opgeschort totdat de Leverancier op het bezwaarschrift heeft beslist.. 8. Indien de Contractant niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, deelt de Leverancier hem dit schriftelijk mee en stelt daarbij een nieuwe termijn van betaling vast, met dien verstande dat indien de Contractant de Leverancier heeft gemachtigd tot automatische incasso de Leverancier gerechtigd is eerst een tweede poging te doen het verschuldigde te incasseren. 9. De Contractant is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien ook binnen de in het vorige lid bedoelde nieuwe termijn niet is betaald. 10. Ingeval de Contractant in verzuim is, is hij een vergoeding voor de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd alsmede de wettelijke rente voor iedere kalenderdag dat betaling te laat wordt verricht, onverminderd het bepaalde in artikel 11. Artikel 14 Zekerheidsstelling 1. De Leverancier kan van de Contractant zekerheden verlangen in verband met de bedragen die de Contractant op grond van deze algemene voorwaarden verschuldigd is, zoals een bankgarantie of waarborgsom, tenzij de Leverancier toepassing geeft aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel. 2. De Leverancier is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van de op grond van de Overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, verschuldigde bedragen. 3. De in lid 1 bedoelde zekerheid zal als regel niet hoger zijn dan het bedrag dat de Contractant naar het oordeel van de Leverancier vermoedelijk gemiddeld voor Levering over een periode van zes maanden zal moeten betalen. Een waarborgsom wordt terugbetaald zo spoedig mogelijk nadat de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is en in ieder geval uiterlijk zes weken na de eindfactuur bij beëindiging van de Overeenkomst, onder aftrek van het bedrag dat eventueel nog betaald moet worden. 4. Over de waarborgsom wordt vanaf de datum van ontvangst door de Leverancier rente vergoed, waarvan het percentage gelijk is aan dat van de wettelijke rente verminderd met 3 procentpunten. Uitbetaling van de rente geschiedt uiterlijk bij de terugbetaling van de waarborgsom. Artikel 15 Verbodsbepalingen 1. Het is de Contractant verboden: a) door middel van de Binneninstallatie via het net van de Leverancier hinder of schade te veroorzaken voor de Leverancier of derden met wie de Leverancier contracteert; b) door of vanwege de Leverancier aangebrachte verzegelingen te verbreken of te doen verbreken; c) de Aansluiting van de Leverancier te gebruiken voor aarding van elektrische installaties, toestellen, bliksemafleiders en dergelijke; d) water aan de circulatie in het systeem (= Collectieve installatie + net + Binneninstallatie) te onttrekken zonder voorafgaande toestemming van de Leverancier. 2. Het is de Contractant verboden zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier de geleverde bronenergie, warmte, warm tapwater en koude anders dan ten behoeve van het eigen Perceel te gebruiken. De Leverancier kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden. 3. Indien wordt vastgesteld dat circulatiewater uit het systeem verloren is gegaan, zal, behoudens in geval van overmacht, de verloren gegane hoeveelheid water, evenals de daarin aanwezige warmte en koude aan de Contractant in rekening worden gebracht. Alle schade die de Leverancier daarnaast mocht lijden zal door de Contractant aan de Leverancier worden vergoed, waarbij artikel 11 lid 4 van overeenkomstige toepassing is. Artikel 16 Overmacht 1. De Leverancier is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. 2. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de controle van de Leverancier die zij in redelijkheid niet kan voorkomen, zoals, maar niet beperkt tot: natuurgeweld, mobilisatie, oorlog, inundatie, vijandelijkheden, opstand, rellen, calamiteiten, overheidsmaatregelen, maatregelen van energie- en netwerkbedrijven en/of toezichthouders. Artikel 17 Aansprakelijkheid 1. De Contractant is aansprakelijk voor alle schade aan enige door het bedrijf ten behoeve van de levering in, aan, op, onder of boven het perceel aangebrachte voorziening, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de Contractant niet kan worden toegerekend. De Leverancier is aansprakelijk voor door Contractant geleden schade voor zover die een rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde. 2. Schade van Contractant tot een drempelbedrag van Euro 65,- komt niet voor vergoeding in aanmerking. Voor zover schade het in de vorige volzin genoemde drempelbedrag overschrijdt en deze voor vergoeding in aanmerking komt, wordt dat drempelbedrag mede vergoed. Voor personenschade als gevolg van lichamelijk letsel of overlijden geldt geen drempelbedrag. 3. De Leverancier is, met inachtneming van het bepaalde in de overige leden van dit artikel, voorts aansprakelijk voor schade aan personen of zaken ten gevolge van een gebrekkige Aansluiting of Levering, dan wel van een onjuist handelen of nalaten in verband met een Aansluiting of een Levering niet zijnde een onderbreking van de levering doch niet, indien de schade het gevolg is van een tekortkoming die de Leverancier niet kan worden toegerekend. 4. Van vergoeding zijn in alle gevallen uitgesloten schade aan zaken die door de Contractant worden gebruikt voor de uitoefening van een bedrijf of een beroep, evenals schade als gevolg van bedrijfsstilstand, winstderving en/of het niet kunnen uitoefenen van een beroep. 5. Indien en voor zover de Leverancier jegens de Contractant in het kader van deze Algemene Voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is, komt schade aan personen en/of zaken slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste het bedrag waarvoor de Leverancier krachtens de voor haar geldende AVB polis is verzekerd en tot welk bedrag verzekeraar uitkering doet, met dien verstande dat de vergoeding van schade aan zaken, ongeacht de omvang van het totaal der schade, is beperkt tot ten hoogste Euro 1.250,- per Contractant. Indien het totaal der schaden aan personen en/of zaken meer bedraagt dan het bedrag waarvoor de Leverancier krachtens de voor haar geldende AVB polis is verzekerd en tot welk bedrag verzekeraar uitkering doet, is de Leverancier niet gehouden meer schadevergoeding te betalen dan dit bedrag, waarbij met inachtneming van het eerder in dit lid genoemde maximum voor schade aan zaken van Euro 1.250,- de aanspraken van de Contractanten naar evenredigheid zullen worden voldaan. 6. Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan aan de Leverancier te zijn gemeld, tenzij d de Contractant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. 7. Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van gebreken in de Binneninstallatie van de Contractant of als gevolg van enige handeling van de Contractant. Artikel 18 Vragen, klachten en geschillen 1. Indien de Contractant een vraag of klacht heeft over de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst (daaronder niet begrepen de afwijzing van een voorgestelde betalingsregeling), dient hij deze eerst aan de Leverancier voor te leggen. 2. Er is sprake van een geschil als Contractant een klacht eerst aan de Leverancier heeft voorgelegd binnen een redelijke termijn nadat hij het feit waarop de klacht is gebaseerd heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken en deze klacht vervolgens niet naar tevredenheid is opgelost. 3. Leverancier en Contractant zullen zich inspannen alle geschillen betreffende of in verband met de uitleg van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of naar aanleiding van de overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, in eerste instantie in der minne te beslechten. 4. Indien Leverancier en Contractant er niet in mochten slagen bedoelde geschillen in der minne te beslechten, zullen deze door de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam worden beslecht. Artikel 19 Wijziging van de voorwaarden, tarievenregelingen en tarieven 1. Deze Algemene Voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door het bedrijf worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in werking dertig dagen na de dag waarop zij aan de Contractant zijn meegedeeld, tenzij in de bekendmaking een andere datum van inwerkingtreden is vermeld. Wijzigingen in het Tarievenblad echter treden in werking tien dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreden is vermeld. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 3. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aangetast. Partijen zullen alsdan in gezamenlijk overleg en in de geest van deze Algemene Voorwaarden een oplossing trachten te bereiken met betrekking tot de bepaling(en) die ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn. Artikel 20 Bepaling van de omvang van de levering (indien van toepassing) 1. De Leverancier bepaalt op welke wijze de omvang van de Levering wordt vastgesteld. Geschiedt deze vaststelling door meting met behulp van een Meetinrichting, dan zijn de daardoor verkregen gegevens bindend, onverminderd het bepaalde in de artikelen 22 en 23 van deze algemene voorwaarden. 2. De Leverancier kan van de Contractant verlangen dat hij zelf de stand opneemt en deze stand op een door de Leverancier te bepalen wijze en binnen een door de Leverancier aangegeven termijn ter kennis van de Leverancier brengt. 3. Indien de Leverancier redelijkerwijs niet in staat is de stand van de Meetinrichting op te nemen of indien de Contractant niet heeft voldaan aan het verlangen van de Leverancier als bedoeld in lid 2 van dit artikel, of indien bij het opnemen van de meter een fout is gemaakt, mag de Leverancier de omvang van de Levering bepalen in overeenstemming met het gestelde in artikel 22 lid 2 van deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van de Leverancier om het werkelijk geleverde alsnog vast te stellen aan de hand van de stand van de Meetinrichting en dat in rekening te brengen. 4. Indien de Leverancier dan wel de Contractant bij het opnemen van de meter dan wel bij het administratief verwerken van de meterstand een fout heeft gemaakt, wordt zo nodig en mogelijk eerst een nieuwe stand opgenomen alvorens het bepaalde in artikel 22 lid 2 van overeenkomstige toepassing zal zijn. 5. Door of vanwege de Leverancier kunnen voorzieningen worden getroffen om aflezing van de Meetinrichting op afstand mogelijk te maken. Indien de Leverancier voor de meting op afstand de Meetinrichting gekoppeld aan een overdrachtstation inzet, kan Leverancier continu op afstand controle en beheer uitvoeren op de Levering en het functioneren van en omgang van Contractant met de Binneninstallatie. De Contractant aanvaardt op basis van deze Algemene Voorwaarden deze genoemde vorm van beheer/controle op afstand van Leverancier en zal zich derhalve nimmer kunnen beroepen op inbreuk van de privacy en/of op andere wijze bezwaar hiertegen maken. Artikel 21 De Meetinrichting (indien van toepassing) 1. De Leverancier bepaalt de plaats van de Meetinrichting. De Meetinrichting wordt door of vanwege de Leverancier en op zijn kosten geplaatst en onderhouden met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de tarievenregeling is vermeld. Vervanging, al dan niet als gevolg van uitbreiding of wijziging van de Binneninstallatie, verplaatsing of wegneming mag alleen door of vanwege de Leverancier geschieden. De daaraan verbonden kosten komen eveneens voor rekening van de Leverancier. Vervanging of verplaatsing en de waarmee verband houdende kosten zijn echter voor rekening van de Contractant, indien de vervanging of verplaatsing geschiedt op zijn verzoek of het gevolg is van zijn handelen of nalaten, behalve in het geval waarin dit handelen of nalaten het gevolg is van omstandigheden die hem redelijkerwijs niet zijn toe te rekenen. In het geval van onderzoek van de Meetinrichting is het bepaalde in artikel 21 lid 4 van toepassing. De Leverancier deelt de Contractant zoveel mogelijk vooraf mee wanneer de Meetinrichting wordt vervangen of verplaatst. 2. De Contractant draagt er zorg voor dat de Meetinrichting steeds goed bereikbaar is en goed kan worden afgelezen. Voorts dient hij de Meetinrichting te beschermen tegen beschadigingen, waaronder vorstschade, en tegen verbreking van de verzegeling. 3. De voor de Meetinrichting benodigde elektrische energie is voor rekening van de Contractant. 4. Indien de Meetinrichting niet uitsluitend betrekking heeft op Leveringen ten behoeve van het Perceel, maar tevens op Leveringen aan percelen van derden, zal de afname door de Contractant worden bepaald door middel van toerekening van de gemeten afname naar rato van het vloeroppervlak van de betreffende percelen. Artikel 22 Onderzoek van de Meetinrichting (indien van toepassing) 1. Bij twijfel over de juistheid van de meting kunnen zowel de Contractant als de Leverancier verlangen dat de Meetinrichting wordt onderzocht. De Leverancier deelt de Contractant zoveel mogelijk vooraf mede wanneer dit onderzoek zal plaatsvinden en/of wanneer de Meetinrichting voor onderzoek zal worden weggenomen. De Leverancier stelt de Contractant op de hoogte van de onderzoeksmogelijkheden en de kosten van het onderzoek. 2. Het onderzoek wordt door of vanwege de Leverancier verricht, tenzij de Contractant een onderzoek door een andere daartoe bevoegde instantie verlangt. Het onderzoek zal altijd uitgevoerd dienen te worden door partijen bevoegd en/of gecertificeerd voor de betreffende werkzaamheden.

5 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ETECK B.V 2012 CONSUMENTEN & KLEIN ZAKELIJK, VOOR BRONENERGIE, WARMTE, WARM TAPWATER EN KOUDE 3. Een meting wordt geacht juist te zijn indien bij controle blijkt dat een eventuele afwijking valt binnen de norm, behorende bij de door de Leverancier toegepaste warmtemeter klasse 3 volgens EN 1434 en warm tapwater meter volgens klasse A. 4. De kosten van het onderzoek en de vervanging van de Meetinrichting zijn voor rekening van degene op wiens verzoek het onderzoek wordt verricht. Indien volgens het onderzoek de afwijking groter is dan is toegestaan, komen de kosten ten laste van de Leverancier. 5. Zolang de mogelijkheid bestaat dat nader onderzoek van de Meetinrichting wordt verlangd of de herberekening als bedoeld in artikel 22 niet is afgewikkeld, houdt de Leverancier de Meetinrichting beschikbaar voor nader onderzoek tot zes weken na verzending van het resultaat van het onderzoek als bedoeld in lid 2. Ingeval een geschil aanhangig wordt gemaakt, dient de Leverancier de desbetreffende Meetinrichting te bewaren respectievelijk bij eventuele herplaatsing te kunnen traceren tot er een uitspraak is over het geschil of het geschil is beëindigd. 6. Indien de Meetinrichting wegens de herijk of om andere redenen tijdelijk buiten bedrijf is, wordt de afname over het tijdvak waarover niet is gemeten, door de Leverancier na overleg met de Contractant overeenkomstig het gestelde in artikel 23 lid 2 geschat. Artikel 23 Gevolgen van onjuiste meting (indien van toepassing) 1. Indien uit onderzoek blijkt dat de afwijking groter is dan is toegestaan overeenkomstig de norm van EN 1434, stelt de Leverancier de omvang van de Levering vast aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat de meters onjuist hebben gefunctioneerd, doch ten hoogste over een tijdvak van 24 maanden wanneer de Leverancier teveel heeft berekend en een tijdvak van 18 maanden wanneer het bedrijf te weinig berekend heeft, teruggerekend vanaf het moment van eerste verwijdering van de meters in relatie tot het onderzoek. In geval van fraude door de Contractant zal echter herberekening over de volledige periode plaatsvinden. 2. Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de omvang van de Levering, is de Leverancier bevoegd de omvang van de Levering in het desbetreffende tijdvak te schatten naar de beste ter beschikking van de Leverancier staande gegevens hieromtrent, waarbij als maatstaf kan dienen: a) de omvang van de Levering in het overeenkomstige tijdvak van het voorafgaande jaar; b) de gemiddelde omvang van de Levering in een eraan voorafgaand en een erop volgend tijdvak; c) een andere na overleg met de Contractant te bepalen billijke maatstaf. Artikel 24 Slotbepalingen 1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 mei Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: algemene leveringsvoorwaarden Eteck B.V. 2012, voor bronenergie, warmte, warm tapwater en koude. 3. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van de Leverancier, kunnen afwijkingen van de algemene voorwaarden worden toegestaan. Deze afwijkingen zullen schriftelijk worden vastgelegd. 4. Deze algemene leveringsvoorwaarden Eteck B.V. 2012, voor bronenergie, warmte, warm tapwater en koude zijn te vinden op de internetsite van de Leverancier (www.eteck.nl) en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de Leverancier.

6 Aanvulling / Toelichting op / bij Algemene leveringsvoorwaarden Eteck B.V artikel Aanvulling Afspraak 3 lid 8 De leveringsovereenkomst wordt aangegaan tot maximaal 1 mei (of te wel tot 30 jaar na oplevering 1 e woning d.d. 1 mei 2011) De maximale einddatum zal met de Contractant worden overeengekomen. 13 lid 1 Indien niet nadrukkelijk anders tussen Leverancier en Contractant overeengekomen, ontvangt Contractant een papieren nota. Het verzenden van papieren nota s is overeengekomen. Met instemming van Contractant kunnen digitale nota s verzonden worden. 17 lid 5 De verzekerde bedragen krachtens de van toepassing zijnde AVB polis bedragen minimaal ,= 18 lid 4 In tegenstelling tot hetgeen in dit artikel is bepaald, zal Eteck geschillen via een procedure bij de geschillencommissie Energie en Water behandelen. Eteck is aangesloten bij de geschillencommissie Energie en Water en zal hierover melding maken in de bewonerbrief. Met vriendelijke groet, 1/1

7 BEGRIPPENLIJST ETECK B.V 2011 CONSUMENTEN VOOR COLLECTIEVE LEVERING BRONENERGGIE EN HUUR WARMTEPOMP BEGRIPPENLIJST BIJ: AANSLUITVOORWAARDEN ETECK B.V HUURVOORWAARDEN ETECK B.V HUUR WARMTEPOMP ONDERHOUD EN SERVICE VOORWAARDEN ETECK B.V HUUR WARMTEPOMP Aansluit- en plaatsingvoorwaarden: de bij de Leveringsovereenkomst duurzame collectieve energievoorziening behorende bijlage waarin de technische aansluitvoorwaarden Bronenergie en plaatsingsvoorwaarden van het Bedrijf voor huur warmtepompen zijn verwoord; Aansluiting Warmtepomp: de verbinding tussen de Afleverset Bronenergie en de individuele Warmtepomp of huur Warmtepomp; Aansluitwaarde: het overeengekomen maximaal te leveren Bronenergie debiet in m 3 /uur of l/sec. Afgiftesysteem: de in de Woning aanwezige klimaatinstallatie met verwarming- en koellichamen, vloerverwarming, appendages, groepenverdelers, de meet- en naregelinstallatie en andere voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de goede werking; Afkoopregeling: regeling van het Bedrijf waarin de voorwaarden zijn vastgelegd t.b.v. de afkoop van een huur Warmtepomp van het Bedrijf. Afleverset Bronenergie: een toestel van het Bedrijf gelegen op het leveringspunt van een Woningaansluiting waarmee het benodigde Bronenergie debiet ten behoeve van de Warmtepomp of huur Warmtepomp wordt ingesteld; Bedrijf: de besloten vennootschap Eteck B.V. statutair gevestigd te Rotterdam, dan wel een aan haar gelieerde onderneming; Binneninstallatie: de installatie van de Contractant vanaf de Leveringsgrens, onder meer bestaande uit de Aansluiting Warmtepomp en Warmtepomp (tenzij deze wordt gehuurd van Het Bedrijf), het Afgiftesysteem, de Warm tapwater installatie, incl. appendages, groepenverdelers en aansluitleidingen tot en met de aansluiting op de Warmtepomp of huur Warmtepomp; Systeemconcept: De werking tussen het Energiesysteem, de Warmtepomp of huur Warmtepomp en de installatie in de Woning die zorgt voor afgifte van Verwarming, Koeling en bereiding van Warm tapwater; Tarievenregeling: de bij de Leveringsovereenkomst Bronenergie en Huurvoorwaarden Eteck voor huur Warmtepomp behorende bijlage, waarin onder andere de tarieven voor de levering van Bronenergie, service, onderhoud, vastrecht, huur van een Warmtepomp en overige in rekening te brengen bedragen zijn opgenomen; Verwarming: ruimteverwarming in de Woning; Warm tapwater installatie: de in het perceel aanwezige binnenleidingen en appendages vanaf de Warmtepomp of huur Warmtepomp tot en met de tappunten; Warm tapwater: verwarmd drinkwater voor huishoudelijk gebruik in de Woning; Warmtepomp: elektrische combiwarmtepomp ten behoeve van levering van warmte voor ruimteverwarming, ruimtekoeling en warm tapwater, inclusief voorraadvat en elektrische spiraal ten behoeve van bijverwarming. Woning: door Contractant in eigendom zijnde of gehuurde Woning. Woningaansluiting: aansluitleidingen tussen het Distributienet en de Woning tot en met de invoer in de Woning, eindigend met het Afleverset Bronenergie. Bronnensysteem: het systeem waarmee grondwater aan de bodem wordt onttrokken, waar energie aan wordt onttrokken of aan wordt toegevoerd en waarna het grondwater weer wordt teruggebracht in de bodem; Bronenergie: (grond)water van een lage temperatuur geschikt om met behulp van een Warmtepomp of huur Warmtepomp warmte te leveren voor ruimteverwarming en warm tapwater. Bronenergie kan in de zomer koude leveren voor ruimtekoeling; Centrale technische ruimte: kelder met voorzieningen waaronder centrale warmtewisselaars met bijbehorende leidingwerk, appendages, elektrotechnische voorzieningen en regeltechnische voorzieningen; Contractant: degene die Bronenergie van het Bedrijf betrekt via het Distributienet en de Woningaansluiting en/of de beschikking heeft over een Woningaansluiting op het Distributienet, of degene die Bronenergie van het Bedrijf betrekt via het Distributienet en de Woningaansluiting en een Warmtepomp huurt bij het Bedrijf; Contractperiode: duur van de Leveringsovereenkomst als bepaald in artikel 5.1 van de Leveringsovereenkomst duurzame collectieve energievoorziening; Distributienet: het leidingwerk dat de centrale warmtewisselaar verbindt met de Woningaansluiting; Energievoorziening: instandhouding en onderhoud van het Energiesysteem door het Bedrijf; Energiesysteem: voorziening waarmee Bronenergie uit de bodem wordt onttrokken of aan de bodem wordt afgevoerd, via een Centrale technische ruimte wordt overgedragen aan een Distributienet en middels de Woningaansluiting bij de Warmtepomp of huur Warmtepomp wordt afgeleverd; Exploitatieperiode: periode van 30 jaar vanaf het moment dat het Energiesysteem voor het eerst door de eerste Gebruiker benut wordt; Huurvoorwaarden: Huurvoorwaarden Eteck voor huur Warmtepomp; Installateur: degene die ingevolge wettelijke bepalingen, met inbegrip van nog in te voeren wijzigingen, bevoegd is tot het uitvoeren van werkzaamheden aan de Binneninstallatie. Koeling: ruimtekoeling in de Woning; Levering: de levering van Bronenergie door middel van de Woningaansluiting; Leveringsovereenkomst: De Levereringsovereenkomst duurzame collectieve energievoorziening die de afspraken bevat tussen het Bedrijf en de Contractant ondermeer betreffende de Levering van Bronenergie en de eventuele huur van een Warmtepomp; Meetinrichting: de apparatuur van het Bedrijf bestemd voor het vaststellen van de omvang van de Levering Onderhoud- en servicevoorwaarden: de bij de Huurvoorwaarden Eteck voor huur Warmtepomp behorende bijlage, waarin de voorwaarden van het Bedrijf voor onderhoud van en service aan de huur Warmtepomp zijn verwoord; Opstellingsruimte: ruimte in de Woning ten behoeve van de plaatsing van de Warmtepomp of huur Warmtepomp; Perceel: iedere roerende of onroerende zaak, gedeelte of samenstel daarvan ten behoeve waarvan een Woningaansluiting tot stand is gekomen of zal komen, dan wel Levering van Bronenergie geschiedt of zal geschieden; Plaatsingsruimte Afleverset: ruimte in de Woning ten behoeve van montage van het Afleverset Bronenergie Regeneratiesysteem: voorziening waarmee de balans tussen het onttrekken van warmte uit het grondwater en het inbrengen van warmte in het grondwater wordt gecorrigeerd; Storing: Onderbreking van Levering van Bronenergie anders dan tijdens geplande halfjaarlijkse onderhoud werkzaamheden en/of problemen in de Warmtepomp; BLRMMT

8 AANSLUITVOORWAARDEN ETECK B.V 2011 CONSUMENTEN VOOR COLLECTIEVE LEVERING BRONENERGGIE EN HUUR WARMTEPOMP DEEL 1: ALGEMEEN Artikel 1-1: Begripsomschrijvingen 1. Bij deze Aansluitvoorwaarden Eteck B.V tbv collectieve Levering Bronenergie en huur Warmtepomp behoort de begrippenlijst Eteck B.V Artikel 1-2: Toepasselijkheid van deze Aansluit- en Plaatsingvoorwaarden 1. Deze Aansluit- en Plaatsingvoorwaarden zijn van toepassing op leveringsovereenkomsten voor levering van Bronenergie en waarbij eventueel een Warmtepomp wordt verhuurd alsmede op aanbiedingen daartoe. 2. Afwijkingen van de ten deze toepasselijke voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt mede elektronisch verstaan. 3. Het Bedrijf is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten plaatsvinden. 4. Ingeval Het Bedrijf zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdraagt aan een derde, doet Het Bedrijf hiervan tijdig mededeling aan de Contractant. De Contractant verleent bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht. 5. Waar gesproken wordt over, ISSO richtlijnen, NEN-normen en dergelijke wordt gedoeld op de versie van deze, richtlijnen en normen zoals luidend op het tijdstip dat ligt drie maanden voor de datum van de aanvraag van de verkregen bouwvergunning. 6. Waar gesproken wordt over GIW en Woningborg eisen en dergelijke wordt gedoeld op de versie van deze eisen en richtlijnen zoals luidend op het tijdstip dat ligt drie maanden voor de datum van de aanvraag van de verkregen bouwvergunning. 7. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over Contractant, dient in de situatie van een nieuwbouwwoning gelezen te worden: Contractant of diens aannemer en/of de projectontwikkelaar tot en met de oplevering. Artikel 1-3: Voorschriften 1. De Binneninstallatie en het Afgiftesysteem van de Contractant, alsmede de uitbreidingen en wijzigingen van de Binneninstallatie dienen te voldoen en te blijven voldoen aan de voorschriften, zoals deze uiterlijk drie (3) maanden voor de oplevering van de woning van toepassing waren. Wijzigingen dienen te voldoen en te blijven voldoen aan de geldende voorschriften zoals deze drie (3) maanden voor de in werking treding van een wijziging van toepassing waren. DEEL 2: WONINGAANSLUITING EN LEVERING BRONENERGIE Artikel 2-1: Woningaansluiting 1. De Woningaansluiting wordt door Het Bedrijf gerealiseerd. Het voor het tot stand brengen van de Woningaansluiting op het Distributienet vereiste hak -, breek -, metsel -, timmer -, schilder - en ander bijkomstig werk moet door of vanwege de Contractant en voor zijn rekening worden verricht,. Na het aanbrengen van de (aansluit)leidingen door Het Bedrijf dient de Contractant de sparingen af te dichten c.q. aan te storten. De Contractant dient te zorgen voor een brandwerende afdichting van de sparingen indien dit ten behoeve van brandcompartimentering wordt geëist. 2. Het Bedrijf zal voor een nieuwe installatie en bij uitbreiding, wijziging of vernieuwing van een bestaande installatie de levering slechts aanvangen of handhaven, indien de aanleg, uitbreiding, wijziging of vernieuwing tot stand is gebracht door een installateur en op vakkundige wijze is geschied en op aanwijzing van Het Bedrijf. 3. Het Bedrijf kan het aansluiten of heraansluiten van een installatie weigeren of de aansluiting van een installatie verbreken, indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in of krachtens deze voorwaarden. 4. Werkzaamheden aan de Woningaansluiting vinden alleen plaats door of vanwege Het Bedrijf. 5. Contractant draagt er zorg voor dat het tracé van de woningaansluiting perceel tijdig vrij is. Er mag alleen wegnemende bestrating op de leidingen geplaatst worden. 6. Op of direct naast het tracé van de aansluiting perceel mogen geen bouwwerken, bomen, kabels, leidingen en/of gesloten wegdek worden aangebracht, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van Het Bedrijf is verkregen. 7. Indien de aansluiting ingevolge het bepaalde onder wordt onderbroken, behoudt Het Bedrijf zich het recht voor niet eerder tot heraansluiting over te gaan dan nadat is gebleken, dat aan het bepaalde in of krachtens deze voorwaarden is voldaan. 8. Verzegelingen die door of vanwege het Bedrijf zijn aangebracht op de Meetinrichting en op de andere toestellen die deel uitmaken van de Woningaansluiting en/of de Aansluiting Warmtepomp, mogen niet zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf worden geschonden of verbroken. Artikel 2-2: Plaatsing Afleverset Bronenergie 1. De Afleverset Bronenergie wordt door Het Bedrijf geplaatst op de begane grond, direct na binnenkomst van de Woningaansluiting. Voor een tekening van de Afleverset Bronenergie zie bijlage 1.(onderdeel: levering Bronenergie) 2. De Contractant draagt er zorg voor dat de Plaatsingsruimte Afleverset Bronenergie goed en blijvend bereikbaar is ten behoeve van plaatsing, vervanging en ten behoeve van eventueel service, onderhoud en metingen aan de Afleverset Bronenergie. Indien de Afleverset Bronenergie niet goed bereikbaar is, zal Het Bedrijf de belemmering wegnemen op kosten van de Contractant. Artikel 2-3: Leveringscondities Bronenergie 1. De Aansluitwaarde wordt door Het Bedrijf vastgesteld aan de hand van de specificaties van de opgestelde Warmtepomp of huur Warmtepomp en transmissieberekening van de woning. 2. De aanvoertemperatuur van de Bronenergie (het water in het Distributienet) heeft een waarde tussen de 9 C en 18 C e.e.a. afhankelijk van het seizoen. 3. De druk en/of statische druk van de Bronenergie bedraagt maximaal 6 bar. De Binneninstallatie van de Contractant vanaf de Afleverset Bronenergie van Het Bedrijf dient te zijn uitgevoerd in drukklasse PN6 of hoger. 4. Door Het Bedrijf wordt de overeengekomen Aansluitwaarde ten behoeve van de Warmtepomp of huur Warmtepomp ingesteld met behulp van een doorstroom begrenzer (onderdeel van het Aansluitset Bronenergie) met een tolerantie volgens fabrieksopgave Warmtepomp leverancier. 5. Het Distributienet wordt door of namens Het Bedrijf gevuld met leidingwater. Er vindt eventueel een aanvullende waterbehandeling plaats op het water in het Distributienet. 6. De eventuele waterbehandeling omvat onderstaande punten: a. Suppletie van water. b. Continue ontgassing. c. Handhaving van ph rond 9,3. d. Doseren van remmende bacterie activiteit. e. Doseren van corrosiebescherming 7. Contractant dient er rekening mee te houden dat het water in het Distributienet zwevende stoffen of delen kan bevatten. Derhalve plaatst Het Bedrijf een in-lijn filterconstructie, als onderdeel van het Aansluitset Bronenergie. Het in-lijn filterelement heeft een maaswijdte van 500 micron [µ]. 8. Alle onderdelen en componenten behorende tot het Energiesysteem, de Aansluiting Warmtepomp, alsmede behorende tot de Warmtepomp of de huur Warmtepomp zelf dienen zonder storing te werken, bij aanwezigheid van zwevende delen in het distributiewater, kleiner dan de aangegeven minimale maaswijdte van het in-lijn filterelement volgens Artikel 2-4: Gebruik Bronenergie door de Warmtepomp of huur Warmtepomp 1. De Warmtepomp of huur Warmtepomp dient voorzien te zijn van een (elektromagnetische) afsluiter die de flow in de Aansluiting Warmtepomp onderbreekt indien de Warmtepomp of huur Warmtepomp niet in bedrijf is. De aansturing van deze afsluiter dient te geschieden vanuit de Warmtepomp of huur Warmtepomp. 2. In de Aansluiting Warmtepomp mogen geen kortsluitleidingen worden geplaatst tussen de aanvoer- en de retourleiding. Het leidingwerk met koppelingen, appendages, enz. vanaf de Afleverset Bronenergie tot aan de Warmtepomp of huur Warmtepomp dienen dampdicht geïsoleerd te worden. Het materiaal dient geschikt te zijn voor de toepassing van dampdichte isolatie, onder meer ter voorkoming van spanningscorrosie. 3. De Aansluiting Warmtepomp dient op het laagste punt voorzien te zijn van een eigen aftap. De Aansluiting Warmtepomp dient boven het hoogste punt van een handmatige ontluchting te zijn voorzien opdat de hele Aansluiting Warmtepomp goed afgetapt dan wel ontlucht kan worden. 4. De toegepaste materialen en componenten in de Aansluiting Warmtepomp, de Warmtepomp of de huur Warmtepomp dienen afgestemd te zijn op de waterkwaliteit zoals omschreven in artikel 2-3 (specifiek 2-3.6). Alle materialen en componenten dienen een ongestoorde werking te waarborgen. 5. Het leidingwerk van de Aansluiting Warmtepomp dient deugdelijk en zelfstandig gebeugeld te zijn en niet af te steunen en spanningsvrij gemonteerd op de afleverset. De gehele Aansluiting Warmtepomp dient te zijn uitgevoerd in drukklasse PN 6 of hoger. 6. Het maximale drukverlies over de verdamper en/of de koelunit van de Warmtepomp of huur Warmtepomp, inclusief het drukverlies over de aanvoer en retourleiding, koppelingen, appendages, enz. en de geopende (elektromagnetische) afsluiter mag, gemeten op de demarcatiegrens van de Afleverset Bronenergie, niet meer bedragen dan 35 kpa. Indien Contractant een Warmtepomp selecteert waardoor het bedoelde drukverlies meer dan 35 kpa bedraagt, dan treedt Contractant hierover vooraf in overleg met het Bedrijf. 7. Indien het maximale drukverlies zoals in artikel beschreven, overschreden wordt, dan is het Contractant niet toegestaan een extra boosterpomp o.i.d. op te nemen in de Aansluiting Warmtepomp. In voorkomende gevallen treedt Contractant in overleg met Het Bedrijf teneinde een passende oplossing voor een hydraulisch neutrale Aansluiting Warmtepomp te bewerkstellen 8. Voorafgaand aan het in bedrijf stellen van de Afleverset Bronenergie en het inregelen volgens artikel van het Aansluitwaarde, zal Het Bedrijf de Aansluiting Warmtepomp controleren op de in voorgaande artikelen genoemde voorwaarden en bepalingen. 9. Indien tijdens de hierboven omschreven controle blijkt dat e.e.a. niet of niet juist uitgevoerd is, dan zal Het Bedrijf de Afleverset Bronenergie niet in bedrijf stellen. DEEL 3: WARMTEPOMP OF HUUR WARMTEPOMP Artikel 3-1: Plaatsing en verwijdering Warmtepomp of huur Warmtepomp 1. Situatie: Warmtepomp behoort tot de nieuwbouw woning. Plaatsing of verwijdering van (delen van) de Warmtepomp in de Opstellingsruimte vindt plaats door of vanwege de Contractant. 2. Situatie: Warmtepomp behoort niet tot de nieuwbouw woning. Plaatsing of verwijdering van (delen van) de huur Warmtepomp in de Opstellingsruimte vindt plaats door of vanwege het Bedrijf. De Warmtepomp wordt in geval van een grondgebonden Woning op begane grondniveau geplaatst. In geval van gestapelde bouw wordt de Warmtepomp in overeenstemming met in de Opstelruimte geplaatst. 3. De door het Bedrijf uit te voeren horizontale en/of verticale verplaatsingen van de huur Warmtepomp, tijdens het plaatsen, vervangen of verwijderen, zijn voor rekening van het Bedrijf. Voor verticale verplaatsingen dient het bedrijf gebruik te kunnen maken van aanwezige liftinstallaties. 4. Het voor het plaatsen en installeren van de Warmtepomp of huur Warmtepomp eventueel vereiste hak -, breek -, metsel -, timmer -, schilder - en ander bijkomstig werk moet door of vanwege de Contractant en voor zijn rekening worden verricht. 5. Het Bedrijf kan de plaatsing en installatie van een huur Warmtepomp weigeren indien de binneninstallatie en/of afgiftesysteem en/of Opstellingsruimte van Contractant niet voldoet aan het bepaalde in deze voorwaarden. 6. Indien een controle op de punten als hiervoor genoemd niet of onvoldoende kan worden uitgevoerd, heeft Het Bedrijf het recht de plaatsing te weigeren of te beëindigen. 7. Werkzaamheden aan de door het Bedrijf geplaatste huur Warmtepomp en/of door het Bedrijf aangebrachte Aansluiting Warmtepomp vinden alleen plaats door of vanwege het Bedrijf. Artikel 3-2: Aansluiting en regeling Warmtepomp of huur Warmtepomp 1.a Situatie: Warmtepomp behoort tot de nieuwbouw woning. De Warmtepomp wordt geleverd en geplaatst door de aannemer en/of de installateur binneninstallatie. BLRMMT

9 AANSLUITVOORWAARDEN ETECK B.V 2011 CONSUMENTEN VOOR COLLECTIEVE LEVERING BRONENERGGIE EN HUUR WARMTEPOMP De Aansluiting Warmtepomp, te rekenen vanaf de Afleverset Bronenergie geschiedt door de Contractant of dienst installateur. De Contractant of diens installateur, draagt er tevens zorg voor dat de Binneninstallatie waaronder het Afgiftesysteem en de Warm tapwater installatie aangesloten wordt op de warmtepomp. Het Bedrijf monteert dus in de woning alleen een Afleverset Bronenergie zoals aangegeven in bijlage 1 (onderdeel: levering bronenergie). 1.b Situatie: Warmtepomp behoort niet tot de nieuwbouw woning. De huur Warmtepomp wordt geleverd en geplaatst door het Bedrijf. De Aansluiting Warmtepomp, te rekenen vanaf de Afleverset Bronenergie geschiedt door het Bedrijf. De Contractant of diens installateur, draagt er zorg voor dat de Binneninstallatie waaronder het Afgiftesysteem en de Warm tapwater installatie aangesloten wordt op de huur Warmtepomp. De koud water aansluiting dient te zijn uitgevoerd met een inlaatcombinatie. In bijlage 1 (onderdeel: levering bronenergie en onderdeel: huur Warmtepomp) staat welke componenten tot de installatie van het Bedrijf worden gerekend. In bijlage 1 (onderdeel: binneninstallatie) staat welke componenten tot de installatie van de Contractant worden gerekend. Indien de Warmtepomp van het Bedrijf wordt gehuurd, dan draagt het Bedrijf tijdens latere vervanging van (onderdelen) van de gehuurde Warmtepomp zorg voor de her-aansluiting van (onderdelen van) de Binneninstallatie op de huur Warmtepomp. 2. Het Bedrijf installeert, op de noord/westgevel van de woning, een buitentemperatuurvoeler en in het woonvertrek een kamersensor en maakt daarbij gebruik van de door of vanwege de Contractant aangebrachte zwakstroombekabeling aangebracht in leidingen. Tevens dient door of vanwege de Contractant zorg gedragen te worden voor een zwakstroombekabeling in leidingen tussen de Opstelruimte en de verdeler vloerverwarming voor het dicht kunnen sturen van de badkamer verwarmingsgroep tijdens koel bedrijf. 3. Capaciteit van de huur Warmtepomp: Het Bedrijf bepaalt het fabricaat, het type en het vermogen van de huur Warmtepomp volgens ISSO-71 publicatie. De Contractant of diens adviseur of diens installateur dient uiterlijk 6 maanden voor oplevering van de woning een warmteverliesberekening volgens ISSO-51 bij het Bedrijf in te dienen. Bij het bepalen van het vermogen van de huur Warmtepomp wordt door het Bedrijf uitgegaan van een transmissieberekening zonder opwarmtoeslag. Het Bedrijf overlegt met de Contractant of diens adviseur of diens installateur over de definitief geselecteerde huur Warmtepomp. Indien het gaat om vervanging van de gehele huur Warmtepomp door het Bedrijf bepaalt het Bedrijf het merk en type van de huur Warmtepomp. Dit merk en type is afgestemd op de te vervangen huur Warmtepomp zodat specificaties gelijkwaardig blijven. 4. Regeling: De regeling van de huur Warmtepomp geschiedt op basis van een ingestelde stooklijn, de buitentemperatuur en de retourtemperatuur vanuit de woning. Het Bedrijf en de Contractant of diens adviseur of diens installateur controleren de juiste instellingen. Nachtverlaging wordt niet aanbevolen bij vloerverwarming systemen. 5. Koelen: De huur Warmtepomp in koelbedrijf levert een aanvoerwatertemperatuur van 18 o C of hoger. Deze instelling is gekozen ter voorkoming van condensvorming op de vloer. Op (koel)leidingen die niet in vloeren of wanden zijn weggewerkt kan condens ontstaan. Bij het ontwerp en de aanleg van de installatie dient daarmee rekening gehouden te worden. Dergelijke leidingen dienen dampdicht geïsoleerd te worden. DEEL 4: EISEN EN VOORWAARDEN BINNENINSTALLATIE EN OPSTELLINGSRUIMTE Artikel 4-1: Eisen en voorwaarden aan Afgiftesysteem 1. De Contractant is verantwoordelijk voor de goede werking van het afgiftesysteem voor zowel verwarmen als koelen. Het afgiftesysteem dient zodanig te zijn ontworpen en ingeregeld dat de vereiste binnentemperaturen gerealiseerd kunnen worden en een goede en gelijkmatige temperatuurverdeling in de vertrekken wordt verkregen. 2. Het dimensioneren van de vloer- en/of wandverwarming dient gebaseerd te zijn op een aanvoertemperatuur van maximaal 35 o C en een retourtemperatuur van 28 o C. Om voldoende koelcapaciteit te kunnen realiseren wordt geadviseerd de lengte van een groep van de vloerverwarming te beperken tot maximaal 100 meter. De installatie dient uitgevoerd te worden als een tweepijps distributiesysteem. Kortsluitleidingen, open verdelers etc. zijn niet toegestaan. Het drukverschil tussen aanvoer- en retourleiding van de Binneninstallatie, ter plaatse van de warmtepomp gemeten, mag niet meer dan 35 kpa bedragen. Alle verwarmingsgroepen moeten zijn voorzien van instelbare ventielen ten behoeve van het inregelen van het afgiftesysteem. 3. Naregeling per vertrek: De huur Warmtepomp, wordt standaard weersafhankelijk voorgeregeld op basis van de buitentemperatuur en een instelbare stooklijn. Ruimtecompensatie op basis van het hoofdvertrek is mogelijk met de kamerthermostaat of kamersensor van de warmtepomp (ruimtetemperatuur compensatie door verstelling van de stooklijn). Geadviseerd wordt om bij vloerverwarming in ieder vertrek een individuele naregeling toe te passen. De individuele naregeling is de verantwoordelijkheid van de Contractant. Indien individuele naregeling wordt toegepast dient in de woning een groep van voldoende waterinhoud open te blijven waarmee een minimaal debiet over de condensorzijde van de huur Warmtepomp kan worden gegarandeerd. 4. Ontluchten: Het Afgiftesysteem dient op het laagste punt voorzien te zijn van een eigen aftap. Het Afgiftesysteem dient op iedere verdiepingsvloer op het hoogste punt van een handmatige ontluchting te zijn voorzien opdat de hele installatie goed ontlucht kan worden. Het toepassen van een automatische ontluchter is niet toegestaan. 5. Materialen: Vloerverwarmingleidingen dienen zuurstofdiffusie dicht te zijn conform DIN De leidingen dienen gekeurd te zijn door een bevoegd keuringsinstituut en voorzien te zijn van een opdruk waaruit dit blijkt. 6. Beproeving en spoelen: Voor de ingebruikname van het afgiftesysteem dient deze hydraulisch te zijn beproefd op 2 maal de werkdruk en te zijn gespoeld met drinkwater met minimaal twee maal de inhoud van de installaties e.e.a conform. DIN EN 1264 deel 4. Vloerslangen circuit dient afzonderlijk per eindgroep te worden gevuld, gespoeld en ontlucht om lucht in het systeem te voorkomen. 7. Inbedrijfname en inregelen: Na spoelen, beproeven en testen van de huur Warmtepomp wordt deze in overleg met de aannemer / installateur in bedrijf gesteld. De Contractant draagt er zorg voor dat het Afgiftesysteem wordt gevuld, ontlucht en hydraulisch wordt ingeregeld conform de uitgangspunten van het installatieontwerp. De Contractant dient aan te tonen dat de hydraulische inregeling goed is uitgevoerd. Artikel 4-2: Eisen en voorwaarden Warm tapwater installatie 1. Leveringscondities warm tapwater voorziening; Periodiek wordt de waterinhoud automatisch en kortstondig verwarmd tot > 60 o C door het ingebouwde elektrische bijstook element. 2. Ten tijde van de aanleg van de Warm tapwater installatie dient tenminste te voldoen aan de geldende VEWIN-werkbladen. 3. Aansluiting op binneninstallatie: De contractant draagt er zorg voor dat warm en koud water aangesloten wordt op de huur Warmtepomp en levert en plaatst een inlaatcombinatie en bijbehorende lekwatervoorziening. De Warm tapwater installatie dient te worden voorzien van een kogelkraan. 4. Beproeving en ingebruikname: Voor de ingebruikname van de Warm tapwater installatie dient deze hydraulisch te zijn beproefd op 1,5 maal de werkdruk behorende bij de druktrap van de installatie en te zijn gespoeld met drinkwater. Artikel 4-3: Eisen en voorwaarden Opstellingsruimte 1. Plaats: De Contractant dient een Opstellingsruimte voor de huur Warmtepomp beschikbaar te stellen. Bij grondgebonden woningen dient de Opstellingsruimte zich op de begane grond te bevinden. Bij niet grondgebonden woningen en overige gebouwen wordt in overleg met Het Bedrijf de plaats van de Opstellingsruimte bepaald. 2. Afmetingen: De benodigde afmeting van de Opstellingsruimte is afhankelijk van het type huur Warmtepomp. Per project zal door Het Bedrijf worden aangegeven welke minimale afmetingen vereist zijn. Doorgaans is een opstellingsruimte met een breedte van 130 cm, een diepte van 100 cm en een hoogte van 250 cm voldoende. In deze opstellingsruimte wordt tevens door Het Bedrijf de Afleverset Bronenergie geplaatst. Aan de voorzijde van de huur Warmtepomp moet voldoende en blijvend ruimte aanwezig zijn ten behoeve van het in bedrijf stellen en servicewerkzaamheden aan de huur Warmtepomp. De toegang naar en transport van de huur Warmtepomp moet blijvend gewaarborgd zijn. Bijlage 2 is een overzicht tekening met maatvoering van de in deze voorwaarden genoemde eisen. 3. Oplevering: De opstellingruimte dient door de contractant schoon opgeleverd te worden. 4. Vloerbelasting: De vloerbelasting van de huur Warmtepomp bedraagt 14 kn/m2. 5. Wandbelasting. De wandbelasting, ingeval van een hangende huur Warmtepomp, bedraagt aan de ophangzijde van de warmtepomp minimaal 200 kg/m2. 6. Voorzieningen: De Contractant draagt er zorg voor dat de opstellingsruimte wordt voorzien van c.q. de Contractant dient te zorgen voor (zie bijlage 1, onderdeel binneninstallatie): a. een aansluiting van het Afgiftesysteem op de huur Warmtepomp door middel van flexibels met tevens afsluiters in aanvoer en retour en een filter in de retourleiding; b. de benodigde vul- en aftapvoorzieningen en ontluchtingen in het afgiftesysteem; c. een koud water aansluiting op de huur Warmtepomp met inlaatcombinatie; d. rioolafvoer met stankafsluiter; e. een bekabelde PVC leiding 16 mm met zwakstroomkabel 2x0,8mm 2 naar de plaats van de kamerthermostaat in het hoofdvertrek en een bekabelde PVC leiding 16 mm met zwakstroomkabel 2x0,8mm 2 naar de aangegeven plaats van de buitenvoeler en een bekabelde PVC leiding 16 mm met zwakstroomkabel 2x0,8mm 2 naar de aangegeven plaats van de vloerverwarming verdeler; f. een elektrische drie fase aansluiting, conform NEN-1010, door middel van een inbouw perilex contactdoos WCD 400V-3LNPE, (16A of25a traag, projectafhankelijk). Het Bedrijf geeft de juiste afzekerwaarde op. g. Expansievat met voldoende inhoud, vul- en aftapinrichtingen en overstortbeveiliging, ontluchting en manometer moeten op een goed bereikbare plaats aanwezig zijn. 7. Geluid: Het geluidvermogen van warmtepompen verschilt per type Warmtepomp en bedraagt maximaal 50 db(a) conform ISO Het Bedrijf geeft per project aan wat het geluidsvermogen van de warmtepomp is. In verband met de geluidsproductie dienen deuren, wanden en kieren naar de naastgelegen leefruimten voldoende te zijn afgewerkt zodat ten aanzien van de installaties in de woning wordt voldaan aan NEN 1070, klasse 3. Geadviseerd wordt voor de bevestiging van de leidingen in de opstelruimte beugels met rubberinlages toe te passen om contactgeluid te voorkomen. Artikel 4-4: Installatie eisen algemeen 1. Installaties moeten onverminderd het bepaalde in of krachtens deze aansluitvoorwaarden voldoen aan de daarvoor vastgestelde of vast te stellen en op het moment van aanvraag meest recente wettelijke voorschriften, alsmede aan in normbladen vastgelegde veiligheidsvoorschriften of veiligheidseisen 2. In verband met de kwaliteit van het distributiewater is toepassing van de volgende materialen, indien die in aanraking kunnen komen met het Distributienet en/of de Woningaansluiting en/of de Aansluiting Warmtepomp niet toegestaan: fiber, aluminium en aluminium legeringen, staal 3. Het gebruik van knelfittingen in de leiding delen die in aanraking kunnen komen met het Distributienet en/of de Woningaansluiting en/of de Aansluiting Warmtepomp, is niet toegestaan. DEEL 5: INFORMATIE OVERDRACHT Artikel 5-1: Benodigde informatie 1. Bij een nieuwbouwwoning en tevens eerste plaatsing van de huur Warmtepomp dient de Contractant er zorg voor te dragen (veelal via projectontwikkelaar of installateur) dat de onderstaande gegevens per woningtype volledig en tijdig aan Het Bedrijf worden toegezonden, ten einde voorbereidingen op het plaatsen van een Afleverset Bronenergie of het plaatsen van een Afleverset Bronenergie en de door Contractant te huren Warmtepomp te kunnen afstemmen. a. warmteverliesberekening volgens ISSO 51 waarin minimaal gespecificeerd het transmissieverlies, het ventilatie/infiltratieverlies en de opwarmtoeslag. b. projectietekening met leidingverloop vloerverwarmings-leidingen (het legplan) met opgave van de inhoud van het afgiftesysteem, drukverliesberekening, toegepaste naregeling, waterzijdig principeschema en het toegepast fabricaat, c. situatietekening van het project (bij voorkeur 1:500). De uitgifte grens, te leggen kabels en leidingen, eventuele bestrating en voorziene groenvoorziening zijn met name van belang; d. platte grond van begane grond niveau en een tekening van de opstellingsruimte met afmetingen, inclusief een doorsnede tekening. e. gegevens contactpersoon m.b.t. berekeningen, legplan en coördinatie op de bouwplaats (naam, bedrijfsnaam, adres, , telefoonnummer). BLRMMT

10 AANSLUITVOORWAARDEN ETECK B.V 2011 CONSUMENTEN VOOR COLLECTIEVE LEVERING BRONENERGGIE EN HUUR WARMTEPOMP Artikel 5-2: Aanvullende voorzieningen bij grondgebonden geschakelde eengezinswoningen voorzien van kruipruimte 1. Indien Bronenergie Distributienet leidingen of leidingen van de Woningaansluiting in de kruipruimte liggen, dient de kruipruimte circa 600 mm hoog te zijn, waarbij elke beuk bereikbaar moet zijn door middel van een kruipluik van minimaal 800 x 600 mm. Het kruipluik moet blijvend beschikbaar blijven. Alle genoemde leidingen worden in principe onder de funderingsbalken gelegd. De plaats van de vloer sparingen, afmetingen en onderlinge afstand van de sparingen wordt bepaald door Het Bedrijf na overleg met de bouwaannemer/constructeur. De vloer sparingen worden aangebracht en afgedicht overeenkomstig het bepaalde in artikel In het bouwproces dient de aanleg van het Bronenergie Distributienet en de Woningaansluiting in de planning te worden opgenomen. De aanleg van leidingen in de kruipruimte kan de bouwplanning beïnvloeden. Artikel 5-3: Aanvullende voorzieningen bij gestapelde bouw 1. De Contractant draagt er zorg voor dat de Bronenergie Distributienet leidingen op het begane grondniveau en in loodrecht boven elkaar aangebrachte leidingschachten door Het Bedrijf kunnen worden aangelegd. De afmetingen van de balk- of wandsparingen worden door Het Bedrijf na overleg met de bouwaannemer / constructeur bepaald. De sparingen worden aangebracht en afgedicht overeenkomstig het bepaalde in artikel Bijzondere aandacht is noodzakelijk voor het geluid, water en brandwerend afdichten van sparingen. 2. De Contractant draagt er zorg voor dat de plaatsingsruimte Afleverset Bronenergie in gestapelde bouw door Het Bedrijf loodrecht boven elkaar en direct naast de Opstellingsruimte gesitueerd kunnen worden. Direct naast (of in) de Opstellingsruimte moet derhalve een stijgschacht van voldoende ruimte, dit in overleg met Het Bedrijf, te zijn opgenomen. 3. De leidingen die door stijgschachten komen te lopen zulle ten all tijden bereikbaar dienen te blijven voor onderhoud en inspecties. Bij stijgkokers die dicht gemaakt worden zulle inspectieluiken aangebracht moeten worden Artikel 5-4: Aanvullende voorzieningen bij woningen zonder kruipruimte. 1. Woningen zonder kruipruimte worden individueel aangesloten vanuit de openbare weg. 2. De Contractant dient zorg te dragen voor het aanbrengen van de benodigde mantelbuizen tweemaal Ø 110 x 3,2 mm met een buigstraal van r =750 mm ter beschikking, 0,50 meter van de voorgevel van de woning tot in de Plaatsingsruimte Afleverset Bronenergie t.b.v. de Woningaansluiting. De plaatsingsruimte Afleverset Bronenergie dient zich bij aansluiting via mantelbuizen binnen 5 meter van de voorgevel te bevinden. Mantelbuizen h.o.h. afstand 150mm van elkaar aangebracht en afstand van de bouwmuur bedraagt 120mm. (e.e.a. conform bijlage 2) 3. Mantelbuizen en invoer voorzieningen t.b.v. woonblokken worden door Het Bedrijf na overleg met de bouwaannemer / constructeur bepaald. De Contractant dient zorg te dragen voor het aanbrengen van de overeengekomen mantelbuizen. 4. Voor de lengte van de Woningaansluiting gaat Het Bedrijf uit van maximaal 10 m, gerekend vanaf de perceelsgrens van de Contractant tot aan de Plaatsingsruimte Afleverset Bronenergie. Voor lengten meer dan 10 meter worden door Het Bedrijf meerkosten in rekening gebracht bij de Contractant. DEEL 6: SLOTBEPALINGEN Artikel 6-1: Slotbepalingen 1. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Aansluit- en plaatsingvoorwaarden Eteck t.b.v. collectieve Levering Bronenergie en huur Warmtepomp. 2. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig zijn c.q. worden vernietigd, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht en zullen de eerstbedoelde bepalingen door Het Bedrijf worden vervangen door nieuwe, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepalingen. 3. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. BIJLAGE 1: Schematische weergave: Afleverset Bronenergie, aansluiting huur Warmtepomp en aansluiting Binneninstallatie. Onderdeel Bronenergie; het Bedrijf levert: (Installatie door het Bedrijf) 1. Afsluiters 2. Filter 3. Hoeveelheidregelaar 5. Handontluchter Onderdeel huur Warmtepomp; tot de levering van de huur Warmtepomp behoort: 4. Flexibele aansluit leidingen 6. Buitenvoeler / temperatuuropnemer 7. Kamerthermostaat Onderdeel Binneninstallatie; tot de Binnen installatie behoort: (Levering en Installatie door derden) a. Aansluiting op het afgiftesysteem met twee afsluiters en 1 filter b. Expansievat met toebehoren c. Vul-, aftap en ontluchtingen d. Warm- en koud water aansluitingen met inlaatcombinatie en afsluiters e. Rioolafvoer met stankafsluiter f. zwakstroomleidingen met 2x0,8mm2 t.b.v. buitenvoeler, kamerthermostaat en badkamergroep g. Perilex WCD 400V-3PNE 16A/25A (traag) h. Flexibele aansluit leidingen BLRMMT

11

12 HUURVOORWAARDEN ETECK B.V 2011 CONSUMENTEN VOOR HUUR WARMTEPOMP Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Bij deze Huurvoorwaarden Eteck voor huur Warmtepomp behoort de begrippenlijst Eteck B.V 2011 Artikel 2 Toepasselijkheid van de Huurvoorwaarden 1. Deze Huurvoorwaarden zijn van toepassing op een Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, alsmede op de aanvragen en aanbiedingen daartoe. 2. Op de Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, zijn mede van toepassing: a. de Plaatsingsvoorwaarden en aansluitvoorwaarden; b. Onderhouds- en servicevoorwaarden. 3. Afwijkingen van de ten deze toepasselijke voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in deze Huurvoorwaarden mede elektronisch verstaan. 4. Het Bedrijf is gerechtigd de uitvoering van de Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, geheel of gedeeltelijk door derden te laten plaatsvinden. 5. Ingeval het Bedrijf zijn rechten en verplichtingen uit de Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, overdraagt aan een derde, doet het Bedrijf hiervan tijdig mededeling aan de Contractant. De Contractant verleent bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht. Artikel 3 Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd. 1. De Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, komt tot stand door aanvaarding door het Bedrijf van de aanvraag van de Contractant respectievelijk door aanvaarding door de Contractant van de aanbieding van het Bedrijf. Iedere Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, wordt door het Bedrijf schriftelijk vastgelegd. 2. De Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, gaat in op de overeengekomen datum dan wel indien die datum niet uitdrukkelijk is afgesproken, op de datum waarop de ingebruikname van de warmtepompinstallatie plaatsvindt. In het laatstbedoelde geval stelt het Bedrijf de Contractant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na de in bedrijfstelling van de huur Warmtepomp op de hoogte van de ingangsdatum. 3. De Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, wordt aangegaan voor een periode van 30 jaar. 4. De Contractant kan de Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand tegen het einde van een kalendermaand tussentijds door opzegging beëindigen ingeval van verhuizing of overlijden van de Contractant. Met een nieuwe contractant zal alsdan een Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, worden gesloten voor het op dat moment resterende gedeelte van de looptijd van de Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, van 30 jaar. 5. Contractant is verplicht het Bedrijf vroegtijdig in kennis te stellen van een voorgenomen verhuizing. Indien vroegtijdige kennisgeving van voorgenomen beëindiging niet mogelijk is, is Contractant of een namens Contractant handelend persoon verplicht het Bedrijf ten spoedigste te informeren Artikel 4 Plaatsing en verwijdering 1. Aanleg c.q. plaatsing van (delen van) de huur Warmtepomp vindt plaats door het Bedrijf, waarbij de wijze van uitvoering door het Bedrijf wordt bepaald. 2. Ingeval van het einde van de Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, zal de Contractant de huur Warmtepomp in goede staat ter beschikking van het Bedrijf stellen en het Bedrijf toegang tot de huur Warmtepomp verlenen. Verwijdering geschiedt door het Bedrijf op kosten van het Bedrijf. Het Bedrijf is niet gehouden om muren, plafonds, leidingen en dergelijke in de oorspronkelijke staat te brengen en/of te herstellen. 3. Indien het Bedrijf door aan de Contractant toerekenbare oorzaken niet tot verwijdering kan overgaan, blijven de verplichtingen van de Contractant uit de Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, doorlopen totdat verwijdering plaats heeft gevonden. 4. Ingeval van plaatsing in en verwijdering uit een Perceel, waarvan de Contractant geen eigenaar is, zal de Contractant voor eventueel benodigde toestemming van de eigenaar zorg dragen. De Contractant vrijwaart het Bedrijf voor alle aanspraken van de eigenaar in verband met de plaatsing of verwijdering. Artikel 5 Huurprijs 1. De huurprijs en andere verschuldigde vergoedingen worden door het Bedrijf vastgesteld volgens de Tarievenregeling. Artikel 6 Betaling, voorschotten en afrekening 1. Alle bedragen die de Contractant ingevolge de Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, verschuldigd is of wordt, brengt het Bedrijf hem door middel van een nota in rekening. De betaling van de nota dient te geschieden op een door het Bedrijf in de Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, aan te geven bankrekening en binnen de door het Bedrijf aan te geven betalingstermijn. 2. Bij verhuizing en voor het overige ten minste één maal per jaar brengt het Bedrijf de verschuldigde bedragen door middel van een gespecificeerde nota aan de Contractant in rekening. 3. Indien het Bedrijf dit verlangt, is de Contractant voorschotten verschuldigd die hij over het lopende tijdvak van afrekening zal moeten betalen. Het Bedrijf bepaalt in redelijkheid de grootte van de voorschotten, de periode waarop zij betrekking hebben en de tijdstippen waarop zij in rekening worden gebracht en moeten zijn betaald. De Contractant kan het Bedrijf gemotiveerd verzoeken om de grootte van de voorschotten ter zake aan te passen. Op een dergelijk verzoek beslist het Bedrijf in redelijkheid. Bij de gespecificeerde nota, die ten minste éénmaal per jaar wordt uitgereikt, worden de reeds in rekening gebrachte en/of betaalde voorschotten verrekend. 4. De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort door het indienen van bezwaren tegen enige nota, tenzij een Contractant binnen de betalingstermijn bij het Bedrijf een bezwaarschrift indient, waarbij de Contractant zijn bezwaren tegen de betreffende nota met redenen omkleedt. In dat geval wordt de betalingsverplichting terzake de betreffende nota opgeschort totdat het Bedrijf op het bezwaarschrift heeft beslist. 5. Verrekening met voorschotten als bedoeld in lid 3 is niet toegestaan. 6. Indien de Contractant niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, stuurt het Bedrijf de Contractant een betalingsherinnering. De Contractant is het Bedrijf de in de Tarievenregeling aangegeven kosten verschuldigd voor de schriftelijke herinnering als bedoeld in dit lid. Artikel 7 Zekerheidsstelling 1. Het Bedrijf kan van de Contractant zekerheden verlangen in verband met de bedragen die de Contractant op grond van deze Huurvoorwaarden verschuldigd is, zoals een bankgarantie of waarborgsom, tenzij het Bedrijf toepassing geeft aan het bepaalde in lid Het Bedrijf is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van de op grond van de Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, met bijbehorende voorwaarden verschuldigde bedragen. 3. De in lid 1 bedoelde zekerheid zal als regel niet hoger zijn dan het bedrag dat de Contractant naar het oordeel van het Bedrijf vermoedelijk gemiddeld krachtens de Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, over een periode van zes (6) maanden zal moeten betalen. Een waarborgsom wordt terugbetaald zo spoedig mogelijk nadat de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is en in ieder geval uiterlijk zes weken na uitreiking van de eindfactuur bij beëindiging van de Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, onder aftrek van het bedrag dat eventueel nog betaald moet worden. Artikel 8 Verplichtingen van het Bedrijf 1. Onderhoud aan de huur Warmtepomp en zo nodig vervanging (van delen) daarvan, alsmede het verhelpen van storingen geschieden door en op kosten van het Bedrijf, met inachtneming van het overeengekomen serviceniveau, overeenkomstig Onderhouds- en Servicevoorwaarden Eteck huur Warmtepomp. 2. De kosten van onderhoud en storingen, alsmede schade aan de huur Warmtepomp, komen voor rekening van de Contractant in geval: a. de Contractant heeft gehandeld in strijd met artikel 8 lid 1; b. de Contractant niet alle maatregelen heeft genomen om onderhoud en/of het opheffen van storingen mogelijk te maken; c. de aan de huur Warmtepomp door het Bedrijf aangebrachte verzegelingen zijn verbroken; d. een storing of gebrek het gevolg is van: storing in de toevoer van elektriciteit; aan de Contractant toerekenbare schade aan de huur Warmtepomp; het (niet) ontluchten van de binneninstallatie; het (niet) bijvullen van de waterinhoud van de binneninstallatie; onvoldoende waterdruk in het warmte afgiftesysteem; niet gegronde klachten; e. storingen ontstaan nadat door anderen dan het Bedrijf aan de huur Warmtepomp wijzigingen, uitbreidingen of reparaties zijn uitgevoerd of storingen zijn verholpen. Artikel 9 Verplichtingen van de Contractant 1. De Contractant verplicht aan het Bedrijf de noodzakelijke gegevens te verstrekken en het Bedrijf zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de goede uitvoering van de Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, van belang zijn, waaronder: a. door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in het in het Perceel aanwezige gedeelte van de Aansluiting Warmtepomp, inclusief de eventuele Meetinrichting, verbreking van de verzegeling daaronder begrepen; b. adres- c.q. naamswijzigingen, voor zover van toepassing adreswijzigingen daaronder begrepen; c. wijzigingen van banknummer en rekeningadres. 2. De Contractant dient aan personen, die van een door het Bedrijf uitgegeven legitimatiebewijs of machtiging zijn voorzien, toegang te verlenen tot het Perceel mede ten behoeve van de uitvoering van een van overheidswege op het Bedrijf rustende verplichting - van tot uur, behoudens op zon- en feestdagen, alsmede in geval van een dringende reden ook op andere dagen en buiten deze uren. Bovendien dient de Contractant de huur Warmtepomp bereikbaar te houden. 3. De Contractant is verplicht de huur Warmtepomp overeenkomstig de bestemming te gebruiken en voor bevriezing te behoeden en dient tevens zorg te dragen voor het bijvullen van de waterinhoud en het ontluchten van de verwarmingsinstallatie. 4. De Contractant mag de huur Warmtepomp niet verplaatsen, herstellen, wijzigen of uitbreiden en dient aanwijzingen van het Bedrijf omtrent de bediening op te volgen. 5. De Contractant mag de huur Warmtepomp niet vervreemden of bezwaren en dient ingeval van verhuizing, faillissement, beslaglegging e.d. het eigendomsrecht van het Bedrijf aan betrokken derden mee te delen. Artikel10 Overmacht 1. Als overmacht van het Bedrijf worden beschouwd alle omstandigheden, die een normale uitvoering van de Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in iedere vorm, stakingen, overheidsmaatregelen, transportbelemmeringen, het door derden van wie het Bedrijf voor de uitvoering van de Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, afhankelijk is, niet (tijdig) nakomen van hun verplichtingen jegens het Bedrijf, e.d. 2. De Contractant is ingeval van overmacht van het Bedrijf niet gerechtigd tot ontbinding van de Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, tenzij de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd. 3. Indien het Bedrijf bij het intreden van haar overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds gepresteerde c.q. te presteren gedeelte in rekening te brengen. BLRMMT

13 HUURVOORWAARDEN ETECK B.V 2011 CONSUMENTEN VOOR HUUR WARMTEPOMP Artikel 11 Aansprakelijkheid 1. Gevallen van schade aan de huur Warmtepomp die niet binnen 14 dagen nadat de schade is ontstaan bij het Bedrijf zijn gemeld, behoeven door het Bedrijf niet in behandeling te worden genomen. Wanneer de schade na voorgenoemde termijn wordt gemeld en het Bedrijf de schade in behandeling neemt, is Contractant verplicht de kosten hiervan te betalen. 2. Het Bedrijf is aansprakelijk voor door de Contractant geleden schade voor zover die een rechtstreeks gevolg is van een het Bedrijf toerekenbare tekortkoming. Evenwel is het Bedrijf nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en (andere) indirecte of gevolg schade. 3. Voor alle schade geldt een drempelbedrag van Euro 100,- (honderd euro) voor de Contractant, met dien verstande dat bij overschrijding het drempelbedrag mede wordt vergoed. Voor personenschade als gevolg van lichamelijk letsel of overlijden geldt geen drempelbedrag. 4. Eventuele aansprakelijkheid van het Bedrijf is beperkt tot het drievoud van de jaarlijks verschuldigde vergoeding met een maximum van Euro 3.000,- (drieduizend euro). 5. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid gelden eveneens ten aanzien van personeel van het Bedrijf en (personeel van) terzake van de werkzaamheden ingeschakelde derden en gelden niet ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van personeel van het Bedrijf of personeel van ingeschakelde derden. 6. De Contractant is aansprakelijk voor alle schade, met inbegrip van brandschade, aan de huur Warmtepomp, daaronder begrepen geheel of gedeeltelijk tenietgaan daarvan. Artikel 12 Slotbepalingen 1. Deze Huurvoorwaarden kunnen worden aangehaald als: Huurvoorwaarden Eteck 2011 huur Warmtepomp. 2. Indien een of meer bepalingen van deze Huurvoorwaarden en/of de Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, nietig zijn c.q. worden vernietigd, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht en zullen de eerstbedoelde bepalingen door het Bedrijf worden vervangen door nieuwe, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepalingen. 3. Op deze Huurvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. BLRMMT

14 ONDERHOUD EN SERVICEVOORWAARDEN ETECK B.V 2011 CONSUMENTEN VOOR HUUR WARMTEPOMP Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Bij deze Onderhoud en service voorwaarden Eteck B.V tbv huur Warmtepomp behoort de begrippenlijst Eteck B.V de Contractant werkzaamheden worden uitgevoerd die niet onder deze voorwaarden vallen dan zullen de kosten hiervan (onnodig voorrijden, uur- en materiaalkosten) in rekening worden gebracht bij de Contractant. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze Onderhouds- en service voorwaarden 1. Deze Onderhouds- en service voorwaarden zijn van toepassing wanneer een Warmtepomp van het Bedrijf wordt gehuurd. 2. Onderhoud aan de huur Warmtepomp en het verhelpen van storingen geschiedt door en op kosten van het Bedrijf met inachtneming van het overeengekomen serviceniveau en in overeenstemming met deze voorwaarden. 3. Indien de Contractant niet aan zijn (financiële) verplichtingen heeft voldaan, is het Bedrijf niet gehouden onderhoud te plegen en/of storingen op te heffen, totdat de Contractant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 4. De kosten van onderhoud en storingen, alsmede schade aan de huur Warmtepomp, komen voor rekening van de Contractant, telkens wanneer: a. de Contractant heeft gehandeld in strijd met artikel 2 lid 3; b. de Contractant niet alle maatregelen heeft genomen om onderhoud en/of het opheffen van storingen mogelijk te maken; c. de aan de Warmtepomp door het Bedrijf aangebrachte verzegelingen zijn verbroken; d. een storing of gebrek het gevolg is van: 1. storing in de toevoer van elektriciteit; 2. aan de Contractant toerekenbare schade aan de Warmtepomp; 3. het (niet) ontluchten van de Binneninstallatie; 4. onvoldoende waterdruk in het Afgiftesysteem; e. storingen ontstaan nadat door anderen - dan daartoe bevoegde medewerkers van het Bedrijf of derden in opdracht van het Bedrijf- aan de huur Warmtepomp wijzigingen, uitbreidingen of reparaties zijn uitgevoerd of storingen zijn verholpen. Artikel 5 Betalingen 1. Alle bedragen die de contractant ingevolge deze voorwaarden verschuldigd is, brengt het Bedrijf hem door middel van een nota in rekening. Contractant dient nota s binnen 30 dagen te betalen. Artikel 6 Slotbepalingen 1. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Onderhouds- en service voorwaarden Eteck b.v huur Warmtepomp. 2. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig zijn c.q. worden vernietigd, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht en zullen de eerstbedoelde bepalingen door het Bedrijf worden vervangen door nieuwe, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepalingen. 3. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Artikel 3 Onderhoud en storingen 1. Het Bedrijf draagt in het kader van deze voorwaarden zorg voor het naar behoren functioneren van de huur Warmtepomp door het uitvoeren van periodiek onderhoud en het verhelpen van storingen. 2. Het verhelpen van storingen i.c. het vervangen van onderdelen zal plaats vinden wanneer reparatie van het onderdeel een onnodige lange onderbreking (langer dan 8 uur na het ter plaatse komen na de melding) van de functionele werking van de huur Warmtepomp veroorzaakt. Tevens zullen onderdelen preventief vervangen worden wanneer deze volgens NEN 2767 het gemiddeld conditieniveau van 4 bereikt hebben (te beoordelen per onderdeel / component). 3. De Contractant moet zorg dragen voor een goede bereikbaarheid van de huur Warmtepomp en het Afleverset Bronenergie. 4. De contractant dient aan personen, die van een door het Bedrijf uitgegeven legitimatiebewijs of machtiging zijn voorzien, toegang te verlenen tot het perceel - mede ten behoeve van de uitvoering van een van overheidswege op het Bedrijf rustende verplichting - van uur tot uur, behoudens op zon- en feestdagen, alsmede in geval van een dringende reden ook op andere dagen en buiten deze uren. 5. Het periodiek onderhoud van de huur Warmtepomp geschiedt door of vanwege en voor rekening van het Bedrijf op werkdagen tussen uur en uur. 6. Voor periodiek (regulier) onderhoud en voor reparatiewerkzaamheden aan de huur Warmtepomp dat op verzoek van de Contractant buiten normale werkuren plaatsvindt, kunnen de door het bedrijf extra gemaakte kosten bij Contractant in rekening worden gebracht. 7. Storingen moeten telefonisch gemeld worden op het storingsnummer ( ). De storingsdienst is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. 8. Het Bedrijf verhelpt storingen op werkdagen, in het weekend en op feestdagen. Bij een (niet acute) storingsmelding voor uur wordt diezelfde dag de storing onderzocht en zo mogelijk verholpen. Bij een (niet acute) storingsmelding na uur wordt de storing uiterlijk de volgende dag onderzocht en zo mogelijk verholpen. 9. In geval van acute storingen, zoals lekkage en bevriezingsgevaar en zoals verder omschreven in de Leveringsovereenkomst zal het Bedrijf binnen 4 uur aanvangen met het verhelpen van de storing. 10. Indien het Bedrijf niet handelt, volgens artikel 3 lid 8 (bij niet acute storingen), of volgens artikel 3 lid 9 (bij acute storingen), dan zal het Bedrijf bij de eerstvolgende jaarafrekening een compensatievergoeding ter hoogte van het 14,50 (inclusief BTW) per kalenderdag betalen voor de tijd dat het Bedrijf in gebreke was volgens de betreffende artikelen. (prijspeil / jaarlijks te indexeren overeenkomstig CPI alle bestedingen-) 11. In geval van overmacht kan het Bedrijf, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk de uitvoering van de Leveringsovereenkomst, waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, opschorten. Als overmacht worden beschouwd alle omstandigheden, die een normale uitvoering van de Leveringsovereenkomst waarbij tevens een Warmtepomp wordt gehuurd, verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, stakingen, overheidsmaatregelen, transportbelemmeringen. Artikel 4 Tarieven 1. In geval van onnodig voorrijden, zoals opgesomd in artikel 2 lid 4, worden naast de kosten van onderhoud en storingen de kosten voor de voorrijkosten aan de Contractant in rekening gebracht. De voorrijkosten (inclusief BTW) bedragen (prijspeil / jaarlijks te indexeren): Op werkdagen van uur tot uur 77,35; In de avond van uur tot uur 107,10; in de nacht van uur tot uur, in het weekend en tijdens feestdagen 166, Het tarief voor onnodig voorrijden wordt vastgesteld op basis van het tijdstip van melding van de storing door de Contractant. 3. Het bedrijf zal de tarieven voor voorrijkosten jaarlijks aanpassen op basis van het verloop van het prijsindexcijfer van de consumenten prijs index en de loonkosten index, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij de melding van de storing op het storingsnummer zal de medewerker van het Bedrijf de geldende tarieven voor onnodig voorrijden vermelden. Indien in opdracht van BLRMMT

15 Concessieovereenkomst Energievoorziening De Blaricummernmeent Bijlage 8 Serviceniveau, kwaliteitscriteria en klachtenprotocol warmtepomp rendement Paraaf Gemeente Paraaf Eteck

16 Concessieovereenkomst energievoorziening Blaricummermeent Bijlage: 8 Serviceniveau, kwaliteitscriteria en Klachtenprotocol rendement Warmtepomp Begrippen: Storing Onderbreking van levering van bronenergie en/of functionele werking van de warmtepomp anders dan tijdens geplande onderhoud werkzaamheden; Endogene Storing Storing waarvan de oorzaak van binnenuit het energiesysteem en/of huurwarmtepomp komt. Exogene Storing Storing waarvan de oorzaak van buitenaf het energiesysteem en/of huur warmtepomp komt. Storingprocedure: Storingen kunnen op twee manieren bij Eteck binnenkomen: Via telefonische melding van gebruiker of derden; Via de telemetrie van de systeembewaking; Binnengekomen meldingen kunnen worden onderverdeeld in twee statussen: Acute Storing; Bedrijfsstatus melding; Onder acute Storing wordt verstaan: Storingen welke direct gevaar opleveren voor aanzienlijke schade en/of aanzienlijke gevolgschade aan het energiesysteem of eigendommen van derden; Storingen welke tot onveilige situaties kunnen leiden; Storingen aan het energiesysteem welke binnen een termijn van 24 uur zonder ingrijpen, zullen leiden tot een ernstige verstoring van het klimaatcomfort; Onder bedrijfsstatus melding wordt verstaan: Een status melding welke nog geen onderbreking van de Levering tot gevolg heeft, maar waarvan de oorzaak op termijn aanleiding kan geven tot het onderbreken van de Levering. Paraaf Gemeente Paraaf Eteck 1/8

17 Concessieovereenkomst energievoorziening Blaricummermeent Bijlage: 8 Prestatiegarantie: a) Eteck beschikt over een 24 uurs Storingssignalering middels een Callcenter en een bijbehorende Storingsopvolging dienst. b) De onderzoek- en herstelwerkzaamheden van een Storing vangt direct aan na het ontstaan / ontvangen van de eerste melding. c) Eteck zal zo snel als mogelijk maatregelen treffen, waardoor een Storing de status van Bedrijfsstatus melding zal krijgen. d) Bedrijfsstatus meldingen zal Eteck zo mogelijk tijdens normale werktijden en/of tijdens normale onderhoud werkzaamheden verhelpen. e) Wanneer een Storing na het ontstaan / ontvangen van de eerste melding niet kan overgaan in de status Bedrijfsstatus melding dan zal Eteck binnen 4 uur ter plaatse zijn teneinde de Storing af te handelen. f) Als de Storing ontvangen / gemeld is bij Eteck en de oorzaak blijkt te liggen binnen het energiesysteem (Endogene Storing), zal Eteck aansluitend aan het onderzoek aanvangen met de 1 e lijns storingafhandeling. g) Als de Storing ontvangen / gemeld is bij Eteck en de oorzaak blijkt te liggen buiten het energiesysteem (Exogene Storing), zal Eteck al hetgeen binnen zijn vermogen ligt in het werk stellen om de Storing te bekorten c.q. te verhelpen. h) Als de Storing ontvangen / gemeld is bij Eteck en de oorzaak blijkt te liggen in de Transportdienst van de regionale elektriciteitsnetbeheerder, zal Eteck hierover de regionale elektriciteitsnetbeheerder informeren. Eteck zal indien mogelijk en gewenst, tevens Gebruiker(s) informeren over de verwachte oplossing en of herstelwerkzaamheden. i) Als de Storing ontvangen / gemeld is bij Eteck en de oorzaak blijkt te liggen in de binneninstallatie van de gebruiker, zal Eteck hierover de onderhoudsfirma (indien bekend) van de gebruiker informeren. De onnodig gemaakte kosten voor storingopvolging en afhandeling worden aan de gebruiker in rekening gebracht. Paraaf Gemeente Paraaf Eteck 2/8

18 Concessieovereenkomst energievoorziening Blaricummermeent Bijlage: 8 Compensatieregeling Endogene Storing Energiesysteem (Prestatie garantie punt f) a) Bij een onderbreking van de levering van bronenergie, als gevolg van een Endogene Storing, komt gebruiker bij een onderbreking korter dan vier (4) uur niet in aanmerking voor een vergoeding. b) Bij een onderbreking van de levering van bronenergie, als gevolg van een Endogene Storing langer dan vier (4) uur komt gebruiker in aanmerking voor een vergoeding van 6,16 per dag. (prijspeil 2012 / jaarlijks te indexeren) Deze vergoeding is bedoeld ter compensatie van extra stroomverbruik door de warmtepomp. c) De genoemde termijn van vier (4) uur vangt voor alle door de leveringsonderbreking getroffen gebruikers aan op het moment dat de eerste melding van die onderbreking ontvangen is door Eteck. d) Er wordt geen compensatievergoeding uitgekeerd wanneer een onderbreking van de levering van bronenergie is gepland en aangekondigd. Exogene Storing Energiesysteem (Prestatie garantie punt g) a) De vergoedingen als gevolg van Exogene Storing op het energiesysteem of de functionele werking van de warmtepomp zijn in beginsel gelijk aan de vergoedingen als gevolg van Endogene Storing van het energiesysteem. b) Eteck zal zich zoveel als mogelijk inspannen om de werkelijke kosten van de onderbreking op de veroorzaker van de storing te verhalen. c) Eteck zal ontvangen vergoedingen, onder aftrek van administratieve kosten, naar rato uitbetalen aan de gebruikers echter alleen wanneer de geclaimde vergoedingen daadwerkelijk ontvangen zijn. Paraaf Gemeente Paraaf Eteck 3/8

19 Concessieovereenkomst energievoorziening Blaricummermeent Bijlage: 8 Storingen transportdienst regionale elektriciteitsnetbeheerder (Prestatie garantie punt h) a) Als de oorzaak van de onderbreking van levering van bronenergie of de functionele werking van de warmtepomp blijkt te liggen bij de transportdienst van de regionale elektriciteitsnetbeheerder, dan zal Eteck zich zoveel als mogelijk inspannen om de werkelijke kosten van de onderbreking op de regionale elektriciteitsnetbeheerder te verhalen. b) Eteck zal ontvangen vergoedingen via de regionale elektriciteitsnetbeheerder, onder aftrek van administratieve kosten, naar rato uitbetalen echter alleen wanneer de geclaimde vergoedingen daadwerkelijk ontvangen zijn. Kwaliteitcriteria, Procedures, Klachten e.d. a) De in de compensatieregeling genoemde termijnen vangen aan op het moment dat Eteck de eerste melding van die onderbreking van gebruiker ontvangt of, indien dat eerder is, op het moment van vaststelling van de onderbreking door Eteck. b) Eteck handelt correspondentie inzake Storingen, klachten e.d. van gebruiker binnen 10 werkdagen af. Indien een oplossing in deze periode niet mogelijk is, ontvangt de gebruiker binnen 5 werkdagen bericht binnen welke termijn een adequate reactie kan worden verwacht. c) Eteck hanteert een klachtenprocedure. Gebruiker kan klachten e.d. melden via de site van Eteck of schriftelijk per post. Alleen schriftelijke klachten worden via de klachtenprocedure afgehandeld. Klachten kunnen informatief telefonisch gemeld worden, maar worden dan niet via de klachtenprocedure afgehandeld. d) Voor het uitvoeren van inpandige werkzaamheden op verzoek van Eteck, maakt Eteck tenminste vijf werkdagen van tevoren schriftelijk of telefonisch een afspraak met de gebruiker. e) Eteck zal de gebruiker zo spoedig mogelijk informeren wanneer onderbreking van levering van bronenergie bij de gebruiker plaats (vindt) zal vinden als gevolg van externe factoren of aangekondigde handelingen van derden (bijv. regionale elektriciteitsnetbeheerder). f) Indien er zich situaties voordoen die niet zijn voorzien in de bepalingen van dit servicedocument, bepaalt Eteck welke maatregelen nodig zijn, rekening houdend Paraaf Gemeente Paraaf Eteck 4/8

20 Concessieovereenkomst energievoorziening Blaricummermeent Bijlage: 8 met de technische hoedanigheden van het energiesysteem en de belangen van de gebruiker. Verrekening van compensatievergoeding a) Gebruiker toekomende vergoedingen volgens de compensatieregeling worden bij de eerstvolgende jaarafrekening betaald. Uitsluitingen van de compensatieregeling De compensatieregeling is in het navolgende geval niet van toepassing: a) wanneer Eteck kan aantonen dat Eteck als gevolg van een extreme situatie niet binnen de hersteltijden, zoals bedoeld in de compensatieregeling, een onderbreking kan herstellen. Met een extreme situatie wordt bedoeld een incident dat zo weinig voorkomt dat het oneconomisch zou zijn om daarmee rekening te houden in de reguleringssystematiek en dat bovendien niet beïnvloed kan worden door Eteck. Een incident is een niet te voorziene gebeurtenis of situatie die redelijkerwijs buiten de controle van Eteck ligt en niet te wijten is aan een fout van Eteck. Hierbij kan gedacht worden aan aardbevingen, overstromingen, uitzonderlijke weersomstandigheden, terroristische aanslagen en oorlog. Klachtenprotocol rendement Warmtepomp Eteck garandeert gedurende de looptijd van de huurovereenkomst van de warmtepomp, dat de Coëfficiënt Of Performance (COP) conform NEN-EN bij testconditie W10/W35 ten minste aan onderstaande waarde zal voldoen. Minimale COP garantie voor ruimteverwarming: 500% (COP 5) Minimale COP garantie voor tapwaterbereiding: 180% (COP 1,8) Indien een gebruiker de indruk heeft dat de huur warmtepomp in haar woning meer elektriciteit gebruikt dan op grond van het gegarandeerde rendement verwacht mag worden, dan neemt zij contact op met Eteck. Eteck zal de volgende stappen ondernemen: 1. Onderzoek: Eteck zal de separate elektriciteitsmeter bij de warmtepomp aflezen. Eteck zal de draaiuren van de compressor en het bijstookelement van de warmtepomp uitlezen. Eteck zal de meterstanden vergelijken met eerdere meteropname dan wel met de gegevens van het inbedrijfstelprotocol. Uit het vergelijk van de Paraaf Gemeente Paraaf Eteck 5/8

Algemene voorwaarden Eneco 2011

Algemene voorwaarden Eneco 2011 Algemene voorwaarden Eneco 2011 voor warmte Deze Algemene Voorwaarden Eneco 2011 voor warmte zijn te vinden op de internetsite van het bedrijf (zie www.eneco.nl) en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT Artikel 1: BEGRIPSBEPALINGEN 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: Levering: Verbruiker: Perceel: Meetinrichting: Elektrische

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN consumenten < 100 kw Eteck 2016

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN consumenten < 100 kw Eteck 2016 consumenten < 100 kw Eteck Algemene leveringsvoorwaarden Eteck, consumenten & zakelijk voor Warmte en/of warmte voor tapwater met een aansluitvermogen van < 100 kw en/of Koude en/of Bronenergie en/of Huur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012

Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012 Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012 Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier Afnemer Meetinrichting WP-Installatie Energie Toe- en afvoerleiding(en)

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden. Amstelhof Energie BV voor de levering van warmte aan kleinverbruikers (<100 kw)

Algemene Leveringsvoorwaarden. Amstelhof Energie BV voor de levering van warmte aan kleinverbruikers (<100 kw) Algemene Leveringsvoorwaarden Amstelhof Energie BV voor de levering van warmte aan kleinverbruikers (

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een natuurlijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Artikel 1: Begripsbepalingen 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: Leverancier: Woningstichting De Woonplaats, gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden warmte, koude en warm tapwater consument & kleinzakelijk Deze Algemene Voorwaarden komen overeen met de model Algemene Voorwaarden Warmte (2014) die tot stand zijn gekomen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een aansluiting 3 Artikel 3 Onderhouden,

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT

AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT blad 1 van 4 Begripsomschrijvingen Artikel 1 1.1 in deze Voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluiting: de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evides Waterbedrijf

Algemene Voorwaarden Evides Waterbedrijf Algemene Voorwaarden Evides Waterbedrijf 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 - Begripsomschrijving en toepasselijkheid 5 Artikel 2 - Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een Aansluiting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater

Algemene voorwaarden drinkwater Algemene voorwaarden drinkwater Waterleidingmaatschappij Drenthe Algemene voorwaarden drinkwater WMD 2012 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drinkwater. Per 01-08-2012

Algemene Voorwaarden Drinkwater. Per 01-08-2012 Algemene Voorwaarden Drinkwater Per 01-08-2012 Algemene voorwaarden drinkwater Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: bedrijf: Brabant Water

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Warmte ( )

Algemene Voorwaarden Warmte ( ) Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een aansluiting Artikel 3 Onderhouden, controleren, vervangen,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden warmte, koude en warm tapwater consument & zakelijk (aansluitingen tot maximaal 100 kw) Deze Algemene Voorwaarden komen overeen met de model

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van warmte aan verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kw (versie 1 januari 2014)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van warmte aan verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kw (versie 1 januari 2014) voor de levering van warmte aan verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kw (versie 1 januari 2014) voor de levering van Warmte aan verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kw (versie 1 januari

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater 2012

Algemene voorwaarden drinkwater 2012 Algemene voorwaarden drinkwater 2012 Model Algemene voorwaarden drinkwater 2012 Deze model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 van Vewin zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Warmtelevering d.m.v. gemeenschappelijke ketelhuizen en warm tapwater (voor woningen met verdeelmeters) Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden zakelijk

Algemene Leveringsvoorwaarden zakelijk Algemene Leveringsvoorwaarden zakelijk warmte, koude, warm tapwater Ennatuurlijk B.V. 2014-03-V1 Inhoudsopgave Artikel 1 Aard van de Leveringsvoorwaarden en begripsomschrijvingen Pag. 1 Artikel 2 Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN PARTICULIEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN PARTICULIEREN ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2 - OVEREENKOMST TOT LEVERING ARTIKEL 3 - DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE ARTIKEL 4 - CONTINUÏTEIT VAN DE LEVERING ARTIKEL 5 - BEPERKING OF ONDERBREKING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit 2005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit 2005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom stem kies voor winduniestroom www.windunie.nl Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit 005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom Inhoudsopgave: Artikel pag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIKER

ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIKER ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIKER WARMTEBEDRIJF EDE B.V. Maart 2016 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor de levering van Koude, Warmte en Warm tapwater Minervum 7181 Postbus 3238 4800 DE Breda T +31 (0)76 572 77 30 E info@hydreco.nl I www.hydreco.nl Voorwoord Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WARMTEWET WOONGOED MIDDELBURG 2014. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WARMTEWET WOONGOED MIDDELBURG 2014. Artikel 1. Begripsomschrijvingen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WARMTEWET WOONGOED MIDDELBURG 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van warmte tussen Woongoed Middelburg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater

Algemene voorwaarden drinkwater Algemene voorwaarden drinkwater WMD Drinkwater BV Inhoud Algemene voorwaarden drinkwater WMD 2012 Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013.

Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013. Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013. - OM TE BEWAREN - Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluit- en transportovereenkomst:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER MET INGANG VAN 1 JANUARI 2013 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVING EN TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2 - AANVRAAG VOOR EN HET TOT STAND BRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN

Nadere informatie

Stadsverwarming Purmerend B.V. Purmerend B.V. Stadsverwarming. Algemene Voorwaarden Kleinverbruikers

Stadsverwarming Purmerend B.V. Purmerend B.V. Stadsverwarming. Algemene Voorwaarden Kleinverbruikers Stadsverwarming Purmerend B.V. Stadsverwarming Purmerend B.V. Algemene Voorwaarden Kleinverbruikers AVK 042006 042006 AVK 1 januari 2006 Gemeente Purmerend Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor kleinverbruikers Algemene Voorwaarden voor kleinverbruikers Voorwaarden voor warmtelevering aan verbruikers met aansluitingen van maximaal 100 kw Algemene Voorwaarden voor kleinverbruikers Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

de omvang van de Levering de voor de afrekening door de Leverancier en de controle van het verbruik nodig geachte gegevens;

de omvang van de Levering de voor de afrekening door de Leverancier en de controle van het verbruik nodig geachte gegevens; Algemene Voorwaarden Warmtelevering Deze Algemene Voorwaarden Warmtelevering zijn tot stand gekomen in overleg tussen Aedes en de Consumentenbond en de Woonbond in het kader van de SER Coördinatiegroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluit- en transportovereenkomst: De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drinkwater. Schiphol Nederland B.V. M.0193/08

Algemene Voorwaarden Drinkwater. Schiphol Nederland B.V. M.0193/08 M.0193/08 Inhoudsopgave Artikel 1 - Begripsomschrijving en toepasselijkheid Artikel 2 - Aanvraag voor een aansluiting en het tot stand brengen of wijzigen van een aansluiting Artikel 3 - Onderhouden, controleren,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WONINGSTICHTING BRUMMEN 2014

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WONINGSTICHTING BRUMMEN 2014 Bijlage I ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WONINGSTICHTING BRUMMEN 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden. warmte, koude en warm tapwater Consument & kleinzakelijk V1 pagina 1/16

Algemene Leveringsvoorwaarden. warmte, koude en warm tapwater Consument & kleinzakelijk V1 pagina 1/16 Algemene Leveringsvoorwaarden warmte, koude en warm tapwater Consument & kleinzakelijk 2014-03-V1 pagina 1/16 Deze Algemene Voorwaarden komen overeen met de model Algemene Voorwaarden Warmte (2014) die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT 2000 RENDO NETBEHEER VOOR HUISHOUDELIJKE AFNEMERS

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT 2000 RENDO NETBEHEER VOOR HUISHOUDELIJKE AFNEMERS ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT 2000 RENDO NETBEHEER VOOR HUISHOUDELIJKE AFNEMERS 1 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL

Nadere informatie

Model Algemene Voorwaarden Warmte

Model Algemene Voorwaarden Warmte Vereniging Energie-Nederland Model Algemene Voorwaarden Warmte (versie 2014) Deze model Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Energie-Nederland en de Consumentenbond in het kader

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Warmte (versie 2014)

Algemene Voorwaarden Warmte (versie 2014) Algemene Voorwaarden Warmte (versie 2014) INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Warmte en Koude. voor verbruikers met een aansluiting van maximaal 100 kw

Algemene Voorwaarden Levering Warmte en Koude. voor verbruikers met een aansluiting van maximaal 100 kw Algemene Voorwaarden Levering Warmte en Koude voor verbruikers met een aansluiting van maximaal 100 kw Meppel, 18 september 2014 Algemene Voorwaarden Levering Warmte en Koude voor verbruikers met een aansluiting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levering drinkwater

Algemene voorwaarden levering drinkwater Algemene voorwaarden levering drinkwater www.pwn.nl Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater van kracht met ingang van 1 januari 2017 Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater PWN zijn in lijn met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater

Algemene voorwaarden drinkwater Algemene voorwaarden drinkwater Voorzieningsgebied Dunea Dunea levert drinkwater aan : Den Haag (exclusief wijk Wateringse Veld), Hillegom, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lisse,

Nadere informatie

2.2 Alle overeenkomsten waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

2.2 Alle overeenkomsten waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands recht. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WONINGSTICHTING RESSORT WONEN 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Warmtelevering Stichting GroenWest 2014

Algemene Leveringsvoorwaarden Warmtelevering Stichting GroenWest 2014 Algemene Leveringsvoorwaarden Warmtelevering Stichting GroenWest 2014 GroenWest Oslolaan 2, Woerden Postbus 2171, 3440 DD Woerden Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOT LEVERING VAN WARMTE, WARMTAPWATER EN KOUDE 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN TOT LEVERING VAN WARMTE, WARMTAPWATER EN KOUDE 2014 Inhoudsopgave. Begripsomschrijving en toepasselijkheid artikel 1 Aanvraag, uitbereiding of wijziging artikel 2 Controle en onderhoud artikel 3 Rechten mbt het perceel artikel 4 De installatie artikel 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Warmte Eneco 2014

Algemene Voorwaarden Warmte Eneco 2014 Algemene Voorwaarden Warmte Eneco 2014 voor verbruikers met een aansluiting van maximaal 100 kw Deze Algemene Voorwaarden zijn gebaseerd op de model Algemene Voorwaarden Warmte (2014) die zijn tot stand

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN POORT6

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN POORT6 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN POORT6 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of warmwater tussen Poort6

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN KLEINVERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN KLEINVERBRUIKERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN KLEINVERBRUIKERS Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of koude tussen het Bedrijf en de Aanvrager en/of Verbruiker. 1.2 In

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden zakelijk. warmte, koude, warm tapwater. Het Groene Net B.V V1. Het Groene Net B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden zakelijk. warmte, koude, warm tapwater. Het Groene Net B.V V1. Het Groene Net B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden zakelijk warmte, koude, warm tapwater Het Groene Net B.V. 2014-03-V1 Het Groene Net B.V. Inhoudsopgave Artikel 1 Aard van de Leveringsvoorwaarden en begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KLEINVERBRUIKERS Duurzame Energie Molenweer B.V. d.d. 1 februari 2015 (bijlage 1)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KLEINVERBRUIKERS Duurzame Energie Molenweer B.V. d.d. 1 februari 2015 (bijlage 1) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KLEINVERBRUIKERS Duurzame Energie Molenweer B.V. d.d. 1 februari 2015 (bijlage 1) Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Waterweg Wonen

ALGEMENE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Waterweg Wonen ALGEMENE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Waterweg Wonen Artikel 1. 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Warmtelevering zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of warm tapwater tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHOREND BIJ DE WARMTELEVERINGSOVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHOREND BIJ DE WARMTELEVERINGSOVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN BEHOREND BIJ DE WARMTELEVERINGSOVEREENKOMST Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden behorend bij de warmteleveringsovereenkomst, verder te noemen Algemene Voorwaarden,

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van Warmte of Warmte en Warm tapwater aan zakelijke verbruikers. 1 januari 2002

Algemene voorwaarden. voor de levering van Warmte of Warmte en Warm tapwater aan zakelijke verbruikers. 1 januari 2002 Algemene voorwaarden voor de levering van Warmte of Warmte en Warm tapwater aan zakelijke verbruikers 1 januari 2002 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Nuon-bedrijven

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n v o o r d e l e v e r i n g v a n w a r m t e e n / o f k o u d e a a n z a k e l i j k e v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n v o o r d e l e v e r i n g v a n w a r m t e e n / o f k o u d e a a n z a k e l i j k e v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n v o o r d e l e v e r i n g v a n w a r m t e e n / o f k o u d e a a n z a k e l i j k e v e r b r u i k e r s Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS Greenchoice Groene stroom èn groen gas voordeliger dan gewone energie ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS Deze algemene en byzondere leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Warmtelevering 2016 Ons Huis

Algemene Voorwaarden Warmtelevering 2016 Ons Huis Algemene Voorwaarden Warmtelevering 2016 Ons Huis Versie : 02 datum : 8 februari 2016 Deze Algemene Voorwaarden Warmtelevering zijn tot stand gekomen in overleg tussen Aedes en de Consumentenbond en de

Nadere informatie

2.2 Alle overeenkomsten waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zijn gebaseerd op het Nederlands recht.

2.2 Alle overeenkomsten waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zijn gebaseerd op het Nederlands recht. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WARMTE TIWOS 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden Warmte Tiwos 2014 zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Begripsomschrijving en toepasselijkheid - Aanvraag voor en het

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WARMTELEVERING VOLKSHUISVESTING ARNHEM (Geldt alleen voor huurders van eenheden met collectieve verwarming/warm water!

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WARMTELEVERING VOLKSHUISVESTING ARNHEM (Geldt alleen voor huurders van eenheden met collectieve verwarming/warm water! ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WARMTELEVERING VOLKSHUISVESTING ARNHEM (Geldt alleen voor huurders van eenheden met collectieve verwarming/warm water!) Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluit- en transportovereenkomst: De

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN OFW VASTGOED BEHEER VOOR DE LEVERING VAN WATER EN ENERGIE 2014 WKO DE WIEKSLAG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN OFW VASTGOED BEHEER VOOR DE LEVERING VAN WATER EN ENERGIE 2014 WKO DE WIEKSLAG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN OFW VASTGOED BEHEER VOOR DE LEVERING VAN WATER EN ENERGIE 2014 WKO DE WIEKSLAG Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Versie 2015.1 Algemene leveringsvoorwaarden ZON Energie. Algemene leveringsvoorwaarden ZON Energie voor levering warmte, koude en warm tapwater 2015

Versie 2015.1 Algemene leveringsvoorwaarden ZON Energie. Algemene leveringsvoorwaarden ZON Energie voor levering warmte, koude en warm tapwater 2015 Algemene leveringsvoorwaarden ZON Energie voor levering warmte, koude en warm tapwater 2015 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wijkverwarming

Algemene voorwaarden Wijkverwarming Algemene voorwaarden Wijkverwarming Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene bepalingen Pag. 3 Artikel 2 Toepasselijkheid Pag. 4 Artikel 3 Overeenkomst tot Aansluiting en Levering Pag. 4 Artikel 4 Aard van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene Voorwaarden BudgetEnergie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DUURZAME ENERGIE EXPLOITATIE TBV WONEN B.V.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DUURZAME ENERGIE EXPLOITATIE TBV WONEN B.V. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DUURZAME ENERGIE EXPLOITATIE TBV WONEN B.V. Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WARMTE EN/OF WARM TAPWATER d.d. 1 januari 2015

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WARMTE EN/OF WARM TAPWATER d.d. 1 januari 2015 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WARMTE EN/OF WARM TAPWATER d.d. 1 januari 2015 Begripsomschrijvingen Artikel 1 1.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WARMTE MOOILAND 2015 /v2. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WARMTE MOOILAND 2015 /v2. Artikel 1. Begripsomschrijvingen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WARMTE MOOILAND 2015 /v2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden Warmte Mooiland 2014 /v1 zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Warmte

Algemene Voorwaarden Warmte Algemene Voorwaarden Warmte Voor verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kw 1 januari 2014 Deze Algemene Voorwaarden komen overeen met de model Algemene Voorwaarden Warmte (2014) die zijn tot stand

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIK 2007 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN WINDUNIE-KLANTEN DOOR VERGUNNINGHOUDER GREENCHOICE

ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIK 2007 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN WINDUNIE-KLANTEN DOOR VERGUNNINGHOUDER GREENCHOICE ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIK 2007 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN WINDUNIE-KLANTEN DOOR VERGUNNINGHOUDER GREENCHOICE Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor klanten

Nadere informatie

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1 OKTOBER 2008 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 Tenzij uit deze algemene leveringsvoorwaarden duidelijk anders blijkt hebben de volgende woorden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden de internetsite van

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Warmte en/of Warm Water WonenBreburg. 1 januari 2015

Algemene Leveringsvoorwaarden Warmte en/of Warm Water WonenBreburg. 1 januari 2015 Algemene Leveringsvoorwaarden Warmte en/of Warm Water WonenBreburg 1 januari 2015 Inhoudsopgave artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid... 3 artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand brengen,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WARMTE WOONBEDRIJF 2014. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WARMTE WOONBEDRIJF 2014. Artikel 1. Begripsomschrijvingen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WARMTE WOONBEDRIJF 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden Warmte Woonbedrijf zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Stichting WSG Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Algemene leveringsvoorwaarden Stichting WSG Artikel 1. Begripsomschrijvingen Algemene leveringsvoorwaarden Stichting WSG 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of warm tapwater

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN COLLECTIEVE VERWARMING NOORDWIJKSE WONINGSTICHTING (VERSIE 2014)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN COLLECTIEVE VERWARMING NOORDWIJKSE WONINGSTICHTING (VERSIE 2014) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN COLLECTIEVE VERWARMING NOORDWIJKSE WONINGSTICHTING (VERSIE 2014) Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2008 voor de levering van gas aan consumenten

Algemene Voorwaarden 2008 voor de levering van gas aan consumenten Algemene Voorwaarden 2008 voor de levering van gas aan consumenten Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.elektran.nl)

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta. ELEKTRICITEIT Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van UnitedConsumers Energie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van UnitedConsumers Energie Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van UnitedConsumers Energie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten 2012 Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Warmtelevering 2015

Algemene Voorwaarden Warmtelevering 2015 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Voorwaarden Warmtelevering 2015 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene Voorwaarden Warmtelevering Deze Algemene Voorwaarden Warmtelevering zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WONINGSTICHTING NIJESTEE 2014

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WONINGSTICHTING NIJESTEE 2014 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WONINGSTICHTING NIJESTEE 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

JZ 00-518 FvdL/MAT (29 juni 2001) MODEL ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2000 VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS

JZ 00-518 FvdL/MAT (29 juni 2001) MODEL ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2000 VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS JZ 00-518 FvdL/MAT (29 juni 2001) MODEL ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2000 VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS 1 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2 - OVEREENKOMST

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Warmte. Casade. oktober 2014

Algemene Voorwaarden Warmte. Casade. oktober 2014 Algemene Voorwaarden Warmte Casade oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoud artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid... 3 artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden warmte

Algemene Leveringsvoorwaarden warmte Algemene Leveringsvoorwaarden warmte Stichting deltawonen Zwolle Versie 2.0 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WARMTE VAN STICHTING DELTAWONEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte tussen Rhiant en de Verbruiker.

1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte tussen Rhiant en de Verbruiker. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR WARMTE RHIANT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte tussen Rhiant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden levering kleinverbruikers 2006

Algemene Voorwaarden levering kleinverbruikers 2006 Algemene Voorwaarden levering kleinverbruikers 2006 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nlenergie.nl) en is

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN ENERGIE DATA MAATSCHAPPIJ 2011. Algemene voorwaarden geldend vanaf 2011 voor de levering van energie aan eindverbruikers

ALGEMENEVOORWAARDEN ENERGIE DATA MAATSCHAPPIJ 2011. Algemene voorwaarden geldend vanaf 2011 voor de levering van energie aan eindverbruikers ALGEMENEVOORWAARDEN ENERGIE DATA MAATSCHAPPIJ 2011 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2011 voor de levering van energie aan eindverbruikers Algemene Voorwaarden 2011 Voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta. ELEKTRICITEIT Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bijlage B1 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

Woningstichting Eigen Haard, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Arlandaweg 88, ten deze rechtsgeldig, hierna te noemen Leverancier ;

Woningstichting Eigen Haard, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Arlandaweg 88, ten deze rechtsgeldig, hierna te noemen Leverancier ; Individuele overeenkomst tot levering van warmte Woningstichting Eigen Haard, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Arlandaweg 88, ten deze rechtsgeldig, hierna te noemen Leverancier ; en De

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater

Algemene voorwaarden drinkwater Algemene voorwaarden drinkwater Voorzieningsgebied Dunea Dunea levert drinkwater aan: Den Haag (exclusief wijk Wateringse Veld), Hillegom, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lisse,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KleurrijkWonen 2015 voor de Levering van Warmte < 100 KW Pagina 1/12

Algemene Voorwaarden KleurrijkWonen 2015 voor de Levering van Warmte < 100 KW Pagina 1/12 ALGEMENE VOORWAARDEN KLEURRIJKWONEN 2015 VOOR DE LEVERING VAN WARMTE < 100 KW INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVING EN TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2 - AANVRAAG VOOR EN HET TOT STAND BRENGEN, UITBREIDEN

Nadere informatie

Robin Energie Algemene voorwaarden 2015

Robin Energie Algemene voorwaarden 2015 Robin Energie Algemene voorwaarden geldend vanaf 2015 voor de levering van energie aan kleinverbruikers. Onduidelijk Postadres Postbus 116 3900 AC Veenendaal Bezoekadres Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van warmte en/of warm water (2014)

Algemene voorwaarden voor de levering van warmte en/of warm water (2014) Algemene voorwaarden voor de levering van warmte en/of warm water (2014) Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering

Nadere informatie