DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan"

Transcriptie

1 DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan 1. INLEIDING 1.1 : DEFINITIES In dit reglement worden de volgende termen gebruikt: a. Bank : verwijst naar de Groep Landbouwkrediet als Federatie van kredietinstellingen zoals bepaald in artikel 61bis van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. De bank bestaat uit de volgende vennootschappen naar Belgisch recht met zetel Sylvain Dupuislaan, 251, 1070 Brussel: - NV Crelan, BTW BE RPR Brussel; - SCRL Agricaisse, BTW BE RPR Brussel; - CVBA Lanbokas, BTW BE RPR Brussel. Deze vennootschappen zijn opgenomen in de lijst van de kredietinstellingen met vergunning in België die wordt bijgehouden door de Nationale Bank van België (NBB), Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel (website: die belast is met het prudentieel toezicht. De NV Crelan ontstond door de fusie door opslorping van de NV Centea door de NV Landbouwkrediet op 1 april 2013 en de wijziging van de naam van de NV Landbouwkrediet in NV Crelan, (vroegere coördinaten van Centea: Mechelsesteenweg 180, 2018 Antwerpen, België - BTW BE RPR Antwerpen). De Bank oefent haar activiteiten onder meer uit via een agentschappennet waarvan de gegevens (adressen, telefoonnummers, openingsuren) beschikbaar zijn op de website Voor de Elektronische diensten moet men zich wenden tot het agentschap of rechtstreeks tot de zetel van de Bank via een schrijven gericht aan de dienst PSOP Betaalinstrumenten of via naar b. Kaart : genummerde magnetische debetkaart met elektronische chip en de naam van de Bank. Ze wordt door de Bank aan de Kaarthouder afgeleverd met het oog op het gebruik van de Elektronische diensten. Op de Kaart staan de naam en voornaam van de houder, het nummer van de Verbonden rekening en de vervaldatum van de Kaart. Ook de verschillende logo s die verwijzen naar de terminals en uitrusting die door de Bank erkend zijn om de Elektronische diensten te ondersteunen, komen op de Kaart voor. c. Elektronische dienst : dienst die aan de Bank toebehoort of door haar erkend is(zijn). Ze zijn toegankelijk met de Kaart van de Bank, waarvan de gebruiksvoorwaarden en modaliteiten uitvoerig beschreven worden in dit reglement. De Elektronische diensten geven vanop afstand toegang tot de Verbonden rekeningen om er bankverrichtingen op uit te voeren. De uitrusting of terminals waarmee men van de Elektronische diensten kan gebruikmaken, zijn herkenbaar aan het logo van de betrokken dienst, dat zichtbaar is aangebracht. Het gebruik van de Kaart voor andere doeleinden dan die welke met de Bank zijn overeengekomen, is verboden. De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. d. Verbonden rekening(en) : bij de Bank geopende rekening(en) van de Cliënt waarop de met de Kaart elektronisch uitgevoerde verrichtingen worden verrekend. e. Cliënt(en) : natuurlijke perso(o)n(en) of rechtsperso(o)n(en) die houder is(zijn) van de aan de Kaart Verbonden rekening(en). f. Kaarthouder : persoon die van de Bank de Kaart en de Geheime code ontvangt zodat hij, via de Elektronische diensten, toegang heeft tot de Verbonden rekening(en). De Kaarthouder moet de Cliënt of de gevolmachtigde of de vertegenwoordiger van de Cliënt zijn, in wiens naam en voor wiens rekening hij handelt. De ouders van de minderjarige die aanvaarden dat deze over een Kaart beschikt, zijn zowel aansprakelijk ten aanzien van de Bank als tegenover derden en de minderjarige zelf voor de verrichtingen die hij tijdens zijn minderjarigheid met de Kaart uitvoert. g Plafond(s) van de Verbonden rekening(en): maximumbedrag dat, afhankelijk van de Verbonden rekening en de Kaart, per periode en per type van Elektronische dienst mag worden uitgegeven. De beschikbare Plafonds worden op een duurzame drager meegedeeld. De Cliënt mag uit het aanbod van de Bank het Plafond kiezen dat aan zijn behoeften beantwoordt en het tweemaal per jaar laten wijzigen via zijn agentschap. In bepaalde gevallen mag hij zelf het Plafond van de opvragingen verhogen via de homebankingdienst van de Bank, Crelan-online.be. h. Provisie : bedrag dat op de datum van de verrichting beschikbaar is op de Verbonden rekening. i. M-BANXAFE-SIM-kaart : SIM-kaart van gsm (mobiele telefoon) met een bancaire toepassing waardoor men, tegen bepaalde voorwaarden, met de gsm verrichtingen op de aan de Kaart Verbonden zichtrekening kan uitvoeren. De M- BANXAFE-SIM-kaarten zijn herkenbaar aan hun M- BANXAFE-logo. Ze worden niet door de Bank maar door de distributienetten van SIM-kaarten in België verkocht. j. Geheime code : sleutelcode van de Kaart of van de bancaire M-BANXAFE-toepassing van een SIM-kaart van de gsm. Beveiligt de elektronische toegang tot de Verbonden rekening(en) en maakt het mogelijk om de Kaarthouder te herkennen en de met de Kaart of de M-BANXAFE-SIMkaart van de gsm uitgevoerde verrichtingen authentiek te bevinden. De Geheime code wordt ook password, paswoord of wachtwoord genoemd en, in het geval van de M-BANXAFE-SIM-kaart, M-BANXAFE-pincode. k. Toegangsmiddelen : naargelang het geval, de door de Bank uitgegeven Kaart of de M-BANXAFE-SIM-kaart met hun respectieve Geheime code waarmee de gebruiker van de Elektronische diensten toegang heeft tot de Verbonden rekening(en) en er verrichtingen op kan uitvoeren. Pagina 1 / 8

2 l. CARD STOP : het door Atos Worldline NV (Haachtsesteenweg 1442, te 1130 Brussel-België) beheerde callcenter waar men aangifte kan doen van verlies, diefstal of misbruik van de Kaart of van de toegang tot de Elektronische diensten. CARD STOP is altijd bereikbaar via het nummer 0032(0)70/ m. Consument(en) : natuurlijke perso(o)n(en) die in het kader van de Elektronische diensten optre(e)d(t)en voor andere doeleinden dan die van een beroepsactiviteit. 1.2 : TOEPASSINGSGEBIED Ten aanzien van diegenen die vóór 1 april 2013 cliënt waren bij het Lanbouwkrediet (NV Landbouwkrediet, SCRL Agricaisse, NV Lanbokas) treedt dit Debetkaarten Reglement in werking op 1 april Vanaf die datum vervangt dit Reglement het voorgaande Debetkaarten Reglement van het Landbouwkrediet. Ten aanzien van diegenen die vóór 1 april 2013 cliënt waren bij Centea treedt dit Debetkaarten Reglement in werking vanaf de effectieve overdracht van hun gegevens van Centea NV naar Crelan NV en ten laatste op 10 juni Vanaf die datum vervangt dit Debetkaarten Reglement het voorgaande Centea- Bankkaartreglement. Het Debetkaarten Reglement regelt de relatie tussen de Cliënt, de Kaarthouder en de Bank in het kader van de Elektronische diensten, alsook hun respectieve rechten, plichten en verantwoordelijkheden. Het vult het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan aan. In geval van betwisting hebben de clausules van het Debetkaarten Reglement voorrang. Het Reglement wordt overhandigd op papier of op een duurzame drager bij de aanvraag van een Kaart. Het is altijd mogelijk om hiervan gratis een exemplaar aan te vragen aan de loketten van de Bank. Het Reglement is tevens beschikbaar op de website van de bank (www.crelan.be). De Cliënt en de Kaarthouder stemmen in met het Reglement bij de ondertekening van de aanvraag van een Kaart. Elke invoering van een Kaart die de Elektronische diensten ondersteunt, bevestigt dat men ermee instemt. Het Debetkaarten Reglement van Crelan is niet van toepassing op de kredietkaarten (bijvoorbeeld Visa of Mastercard). 2. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE ELEKTRONISCHE DIENSTEN 2.1: AFLEVERING VAN DE KAART EN VAN DE GEHEIME CODE - GEBRUIK VAN DE KAART Behalve in geval van vervanging van de vervallen Kaart, wordt de Kaart enkel afgeleverd op aanvraag van de Cliënt gericht aan de Bank. De Kaart en de Geheime code worden afzonderlijk aan de Kaarthouder bezorgd. De Bank draagt het risico voor de verzending van de Kaart en de Geheime code naar de Kaarthouder. Ze kan weigeren de Kaart af te leveren zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden. De houder kan een nieuwe Kaart krijgen op voorwaarde dat hij de beschadigde teruggeeft. Tenzij het verzendingsadres specifiek vermeld wordt in de aanvraag, worden de Kaart en de Geheime code naar het laatste aan de Bank meegedeelde hoofdadres gestuurd. Ze kunnen op verzoek in het agentschap worden afgegeven. De houder kan een nieuwe Geheime code aanvragen indien hij ze vergeten is. De Kaart is individueel, strikt persoonlijk en bestemd voor natuurlijke personen, tenzij anders is overeengekomen, met name in het kader van de tankservice (zie verder). Indien de Cliënt een rechtspersoon is, moet hij, met inachtneming van zijn statuten, een of meer van zijn vertegenwoordigers, zijnde natuurlijke personen die persoonlijk houder van een Kaart zijn, toestemming geven om met zijn/hun respectieve Kaart, langs elektronische weg, bankverrichtingen uit te voeren op die rekeningen welke deze rechtspersoon heeft aangegeven. Zodra de houder de Kaart heeft ontvangen, moet hij met kogelpen zijn handtekening in de daartoe bestemde zone plaatsen. Het is eveneens aangewezen de door de Bank afgeleverde Geheime code te wijzigen zodra men de Kaart heeft ontvangen. Men doet dit door de Kaart in een interbancaire terminal of geldautomaat in België in te voeren en de speciaal daartoe op het scherm voorziene procedure te volgen. De door de Bank afgeleverde Kaart moet eerst in een interbancaire terminal of geldautomaat in België worden gebruikt om volledig te worden geactiveerd. Om met de Kaart een gebruik te maken van een Elektronische dienst, moet men ze inbrengen in een terminal die de betrokken Elektronische dienst ondersteunt (zie lager) en het juiste nummer van de Geheime code intoetsen. Daarna kiest men de gewenste optie in het menu dat op het scherm verschijnt en volgt men strikt de interactieve procedure, die stapsgewijze verloopt. Soms moet men de Geheime code van de Kaart opnieuw invoeren om de gecodeerde opdrachten te valideren. Elke verrichting op een Verbonden rekening moet gebeuren binnen de grenzen van de Provisie. De Bank behoudt zich echter het recht voor om de Verbonden rekening te debiteren wanneer het betrokken debet de Provisie van de rekening overschrijdt. 2.2 : DUUR-ONDERBREKING-EINDE Wie een Kaart heeft ontvangen, behoudt het recht om over een Kaart te beschikken zolang ze niet wordt opgezegd en er een aan deze Kaart Verbonden rekening blijft bestaan die bij de Bank werd geopend. De Cliënt kan op elk ogenblik gratis van de Elektronische diensten afzien. In dat geval moet(en) de Kaart(en) aan de Bank worden terugbezorgd na de elektronische portemonnee PROTON te hebben leeggemaakt. De onmiddellijke blokkering van de Kaart kan worden aangevraagd bij de Dienst CARD STOP, die altijd telefonisch bereikbaar is op het nummer 0032(0)70/ (zie verder). In geval van blokkering heeft men met de Kaart geen toegang meer tot de Verbonden rekeningen. De blokkering van de Kaart verbreekt ook elke link tussen de M-BANXAFE-SIM-kaart en de Verbonden rekening. Het is niet mogelijk om de elektronische portemonnee PROTON te blokkeren, omdat ermee mag worden betaald tot het beschikbaar bedrag is opgebruikt. De Bank kan het recht om de Elektronische diensten te gebruiken, stopzetten en afschaffen of de Kaart op gelijk welk ogenblik blokkeren met naleving van een opzeggingstermijn van twee maanden, die - naargelang het geval - schriftelijk aan de Cliënt of de Kaarthouder moet worden meegedeeld. Ze kan de Kaart zonder opzeggingstermijn blokkeren om redenen die betrekking hebben op de veiligheid, de mogelijkheid van een niet-toegestaan of bedrieglijk gebruik van de Elektronische diensten of op uitdrukkelijk bevel van de overheid. Ze stelt de Cliënt en/of de Kaarthouder zo snel mogelijk in kennis van haar motieven tenzij objectieve redenen inzake veiligheid, een gerechtelijk bevel of een wet dit verbieden. De Kaart kan bijvoorbeeld zonder opzeggingstermijn worden geblokkeerd in de volgende gevallen: - anomalieën, technische problemen of tekenen van computerpiraterij of poging tot piraterij waarbij de veiligheid van de Elektronische diensten in het gedrang komt; - mogelijke tekortkomingen in de veiligheidsinstructies; - aanwijzing van misbruik of poging tot misbruik van het vertrouwen van de Bank, de Cliënt of de Kaarthouder. De Bank deblokkeert of vervangt, zo nodig, de Kaart wanneer de redenen die de blokkering rechtvaardigen niet meer bestaan. Indien driemaal na elkaar een onjuiste Geheime code wordt ingevoerd, kan de gebruikte Kaart onbruikbaar worden. Wanneer de Kaart in een geldautomaat wordt vergeten, kan ze na een korte periode worden ingeslikt. In bepaalde gevallen is de Kaart dan verloren en moet er een nieuwe worden besteld. Om technische en veiligheidsredenen staat op de Kaart een vervaldatum. Ze wordt kort vóór deze vervaldatum automatisch Pagina 2 / 8

3 en gratis vernieuwd. Wanneer de houder in het bezit is van zijn nieuwe Kaart, moet hij zijn oude vernietigen na de elektronische portemonnee PROTON te hebben leeggemaakt. De Bank stelt alles in het werk om een regelmatige service te verlenen. De systemen kunnen worden onderbroken wanneer ze moeten worden onderhouden, aangepast of verbeterd. Voor zover dit mogelijk is, wordt de Cliënt hiervan vooraf door de Bank verwittigd. 2.3 : TARIFERING EN KOSTEN Het afleveren en ter beschikking houden van een Kaart en het gebruik van de Elektronische diensten brengen kosten met zich die jaarlijks vooraf op de Verbonden rekening of een andere rekening van de Cliënt worden gedebiteerd. Daarbij baseert men zich op de Tarieflijst van Crelan die altijd gratis beschikbaar is in de agentschappen en op de website van de bank: De Cliënt stemt ermee in bij de opening van de rekening. In geval van opzegging worden de vooraf betaalde jaarlijkse kosten onverwijld terugbetaald in verhouding tot de nog te lopen periode te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van opzegging. 2.4 : WIJZIGING VAN HET CONTRACT OF DE DIENSTEN Onverminderd wat werd overeengekomen inzake rentevoeten en wisselkoersen, heeft de Bank het recht om dit Reglement of de aangerekende kosten, in het kader van de Elektronische diensten, op elk moment te wijzigen mits de Cliënt hiervan, minstens twee maanden vóór de wijziging van kracht wordt, in kennis wordt gesteld. De wijzigingen inzake wisselkoersen of rentevoeten worden onmiddellijk van kracht, voor zover ze gebeuren op basis van de overeengekomen referentiekoers. De diensten evolueren voortdurend. De Bank informeert de gebruikers over deze wijzigingen via de gepaste kanalen. De Cliënt die niet met een wijziging akkoord gaat, moet schriftelijk van de Elektronische diensten afzien binnen twee maanden na de kennisgeving of uiterlijk vóór de datum van inwerkingtreding van de wijziging indien ze meer dan twee maanden na de kennisgeving in werking treedt. In dat geval zijn ook de bepalingen van artikel van het Reglement van de Bankverrichtingen betreffende de gevolgen van de opzegging van de relatie van toepassing. Als de Cliënt, na de termijn van twee maanden, van de dienst gebruik blijft maken, betekent dit dat hij met de nieuwe voorwaarden akkoord gaat. Indien hij van de Elektronische diensten afziet, moet de Kaart aan de Bank worden terugbezorgd nadat de PROTON-portemonnee werd leeggemaakt. 2.5 : AUTHENTIFICATIE EN HERKENNING VAN DE KAART EN DE HOUDER De systemen die de Elektronische diensten ondersteunen, herkennen de Kaarthouder, openen de toegang tot de Verbonden rekening(en) en bestanden van de Bank en voeren de gecodeerde opdrachten uit wanneer de Kaart correct in een speciaal daartoe voorziene terminal werd ingevoerd en de met de Kaart overeenstemmende Geheime code correct werd ingetoetst. Indien een verrichting wordt uitgevoerd via de M-BANXAFEtoepassing van een SIM-kaart waarmee de gsm is uitgerust, moet de Geheime code van de M-BANXAFE-toepassing van de SIMkaart, die M-BANXAFE-pincode wordt genoemd, via het toetsenbord van de gsm worden gecodeerd nadat de M- BANXAFE-optie in het menu werd geselecteerd. De Geheime code vervangt de handgeschreven handtekening, heeft dezelfde bewijskracht als deze laatste en bewijst dat de Kaarthouder met de verrichting instemt. Op basis van de herkenning van de Kaarthouder, worden de tijdens de verbinding gecodeerde verrichtingen authentiek gemaakt en uitgevoerd door het systeem via boeking op de Verbonden rekening en geregistreerd in een elektronisch journaal en in de computerbestanden van de Bank, die ze minstens vijf jaar bewaart. 2.6 : UITVOERINGSTERMIJNEN Voor verrichtingen die worden uitgevoerd via de terminals die onder het toezicht van de Bank staan, wordt de verrichting meestal online en in principe binnen een termijn van 5 dagen opgenomen. Voor verrichtingen die aan andere terminals worden uitgevoerd, vooral in het buitenland, hangt de Bank af van de overdracht van de gegevens door de instanties die toezicht op de terminals uitoefenen. Meestal wordt de verrichting binnen een termijn van dertig dagen opgenomen, maar geen enkele termijn kan worden gewaarborgd. 2.7 : BEWIJS Een elektronisch journaal van de Bank registreert de relevante gegevens van de verrichtingen die door middel van de Kaart of een gsm met M-BANXAFE-SIM-kaart werden uitgevoerd en de Geheime code via de Elektronische diensten. In geval van betwisting kan de Bank de inhoud van de registratie op papier of op gelijk welke andere drager weergeven. Onverminderd het recht van de Cliënt en de Kaarthouder om via alle middelen het tegenbewijs te leveren, wordt overeengekomen dat de correcte registratie van analoge verrichtingen vóór en na de verrichting in kwestie bewijst dat het systeem correct heeft gewerkt en dat de verrichting in kwestie niet door een technische of andere tekortkoming werd beïnvloed. De gegevens die in het elektronisch journaal van de Bank werden geregistreerd, kunnen als bewijs worden aangevoerd tegen de Cliënt die geen Consument is, onverminderd diens recht om het tegendeel te bewijzen. De registratie van een verrichting die werd uitgevoerd door middel van de Kaart of een SIM-kaart met bancaire M- BANXAFE-toepassing en de respectieve Geheime codes doet vermoeden, tot bewijs van het tegendeel, dat de Kaarthouder zelf de verrichting heeft geïnitialiseerd en goedgekeurd (elektronisch ondertekend). Verstuurde of ter beschikking gehouden rekeninguittreksels specificeren, zoals is voorgeschreven in het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen en in de bijzondere overeenkomsten, nauwkeurig de door de Bank aangerekende kosten alsook de verrichtingen die via de Elektronische diensten op de Verbonden rekening werden uitgevoerd. Deze uittreksels vermelden niet de betalingen met de elektronische PROTON-portemonnee die niet door de Bank werden geregistreerd. De CASH & MORE-terminals bieden de mogelijkheid de rekeningen te raadplegen en rekeninguittreksels, die als originele exemplaren gelden, af te drukken, onverminderd het recht van de Bank om een rekeninguittreksel af te drukken en te verzenden wanneer sinds één maand te rekenen vanaf de laatste op de rekening geboekte verrichting geen uittreksel meer werd afgedrukt. Terminals kunnen op verzoek een biljet afleveren waarop de gegevens van de elektronisch uitgevoerde verrichting vermeld staan. Dit document wordt enkel ter informatie afgeleverd en doet geen afbreuk aan de bewijskracht van de registraties van de Bank. 2.8 : RISICO S Elke tekortkoming in de veiligheidsinstructies creëert een aanzienlijk risico op onrechtmatig of bedrieglijk gebruik van de Elektronische diensten ten nadele van de Cliënt, de Kaarthouder of de Bank. De verschillende systemen die de Elektronische diensten ondersteunen, voeren de gecodeerde verrichtingen uit en boeken ze op de Verbonden rekeningen zonder de reële identiteit van de persoon die met de persoonlijke Toegangsmiddelen van de Kaarthouder de verbinding heeft gerealiseerd, na te gaan. Elke eventueel oneerlijke persoon die Pagina 3 / 8

4 over deze Toegangsmiddelen beschikt (heeft) en de Kaart heeft gekopieerd, is in staat om via de Elektronische diensten verrichtingen op de Verbonden rekeningen uit te voeren (raadplegingen, betalingen, elektronische overschrijvingen, geldopvragingen, enz.). Het is dus onontbeerlijk dat de Kaarthouder en de Cliënt nauwgezet de veiligheidsinstructies in acht nemen. 2.9 : INSTRUCTIES I.V.M. DE VEILIGHEID EN DE BLOKKERING VAN DE KAART De Kaarthouder of de houder van een SIM-kaart met bancaire M-BANXAFE-toepassing die met de door de Bank afgeleverde Kaart wordt geactiveerd, moet ze in optimale veiligheidsomstandigheden bewaren en gebruiken onder permanent en exclusief toezicht, zodat niemand anders deze Kaarten of een kopie ervan kan gebruiken om elektronisch toegang tot de Verbonden rekeningen te hebben. De Kaarthouder mag ze niet aan derden toevertrouwen, zelfs niet aan vrienden of familieleden. Hij moet ervoor zorgen de Kaart nooit uit het oog te verliezen tijdens zijn betalingen bij handelaars en bijzonder alert en voorzichtig te blijven in omstandigheden die diefstal in de hand kunnen werken (samenscholingen, verblijf in hotel of ziekenhuis enz.). De Geheime codes (Geheime code van de Kaart/ M-Banxafepincode van de SIM-kaart van de gsm) zijn strikt persoonlijk voor de Kaarthouder. Dit betekent dat hij alleen deze codes mag kennen. Hij moet dus de nodige voorzorgen nemen om ze geheim te houden, ze onmiddellijk uit het hoofd leren, ze nooit opschrijven, elke drager waarop ze vermeld staan onmiddellijk vernietigen, ze nooit aan andere personen kenbaar maken, ook niet aan vrienden, familieleden, de Cliënt of personen die in naam van de Bank beweren te handelen. Hij moet ze beschermen tegen indiscrete blikken wanneer hij ze intoetst aan een terminal die de Elektronische diensten ondersteunt. Telkens wanneer de geheimhouding van een Geheime code bedreigd wordt, moet de Kaarthouder hem onmiddellijk wijzigen. Het is aanbevolen de door de Bank afgeleverde Geheime code onmiddellijk na ontvangst te wijzigen. De houder moet al te evidente cijfercombinaties vermijden (bijvoorbeeld een geboortedatum, 1234, 1111 enz.). In geval van diefstal, verlies, namaak, ongeoorloofd gebruik van de Toegangsmiddelen of elke andere anomalie die misbruik of een gevaar voor misbruik van de elektronische toegang tot de Verbonden rekeningen doet vermoeden, moet de houder onmiddellijk contact opnemen met CARD STOP om de Kaart te laten blokkeren, wat in voorkomend geval ook de blokkering van de bancaire M- BANXAFE-toepassing met zich zal brengen. Deze verplichting geldt ook indien de Kaart door een terminal werd ingeslikt. CARD STOP is via de telefoon dag en nacht bereikbaar op het nummer 0032(0)70/ De Kaart wordt geblokkeerd zodra de identificatiegegevens ervan aan CARD STOP werden meegedeeld. CARD STOP registreert automatisch de telefonische oproepen om betwistingen te voorkomen. De houder en de Cliënt kunnen, na een binnen 18 maanden aan de Bank gericht verzoek, het bewijs van de aanvraag tot blokkering verkrijgen. Indien de Bank erom verzoekt, moet de Kaarthouder haar binnen de drie dagen een schriftelijk relaas van het voorval bezorgen en/of zo snel mogelijk klacht indienen bij de federale politie (in het buitenland bij de bevoegde instanties). Een kopie van de klacht of, indien dit niet mogelijk is, het bewijs van de indiening van de klacht en de refertes ervan, moeten zo snel mogelijk aan de Bank worden toevertrouwd. De Cliënt en de Kaarthouder moeten zo goed mogelijk aan het onderzoek meewerken. Elke tekortkoming in de hierboven vermelde veiligheidsinstructies is een grove nalatigheid. De Kaarthouder en de Cliënt zijn ten aanzien van de Bank hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor elke grove nalatigheid, opzettelijke tekortkoming in de door dit Reglement bepaalde verplichtingen of bedrog : VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR DE BANK Om de veiligheid en de betrouwbaarheid van de Elektronische diensten te vrijwaren, ziet de Bank erop toe dat haar programma s en systemen efficiënt en virusvrij zijn. Ze neemt in haar organisatie en net alle redelijke voorzichtigheidsmaatregelen. Onverminderd de aansprakelijkheid van de houder, zorgt de Bank ervoor dat de Kaart en de Geheime code niet toegankelijk zijn voor andere partijen dan de gebruiker van de Elektronische diensten die het instrument mag gebruiken. Ze levert de Kaart en de Geheime code afzonderlijk af. Ze houdt de dienst CARD STOP ter beschikking van de Kaarthouder om hem in staat te stellen onmiddellijk de elektronische toegang tot de Verbonden rekeningen te blokkeren bij gevaar voor misbruik. Ze behoudt zich het recht voor om uit eigen beweging deze toegang te blokkeren (blokkering van de Kaart en de M-BANXAFE-SIMkaart) wanneer de veiligheid van de betaaldiensten op het spel staat of een ongeoorloofd of bedrieglijk gebruik van de Elektronische diensten mogelijk blijkt. Ze stelt de houder of de Cliënt hiervan zo snel mogelijk in kennis, behalve indien de wet, een gerechtelijk bevel, de overheid of veiligheidsredenen zich hiertegen verzetten. Ze deblokkeert de Kaart en levert zo nodig gratis een nieuwe Kaart af zodra de reden van de blokkering niet meer bestaat : AANPSRAKELIJKHEID NIET TOEGESTANE OF NIET CORRECT E VERRICHTINGEN De Bank is ten aanzien van de betaler aansprakelijk voor de goede uitvoering van de correct geïnitieerde elektronische opdrachten die haar correct bereiken. Er wordt verwezen naar het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen voor alle preciseringen over de bezwaren, verantwoordelijkheden, ongeoorloofde of niet correct uitgevoerde betalingsverrichtingen en het eventueel recht op een schadeloosstelling. Hieronder volgen de specifieke regels voor de elektronisch uitgevoerde verrichtingen op de Verbonden rekening: wanneer de veiligheid van de Toegangsmiddelen tot de Verbonden rekeningen niet werd gevrijwaard (Kaart of M-BANXAFE-SIMkaart verloren of gestolen en verlies van de geheimhouding van de Geheime codes), neemt de Cliënt de verliezen in verband met elke ongeoorloofde betaalverrichting voor zijn rekening tot de Bank hiervan in kennis werd gesteld of de blokkering werd aangevraagd bij CARD STOP. Het risico ten laste van de Cliënt is evenwel beperkt tot een bedrag van 150 EUR, behalve indien de hoedanigheid van Consument ontbreekt of in geval van grove nalatigheid of opzettelijke tekortkoming in een of meer contractuele verplichtingen, vooral wat de veiligheidsinstructies betreft. Bij diefstal, verduistering of verlies van de Kaart of de M- BANXAFE-SIM-kaart, draagt de Bank integraal het verlies dat voortvloeit uit de ongeoorloofde verrichtingen die werden uitgevoerd na de aanvraag tot blokkering van de Kaart bij CARD STOP, behalve in geval van bedrog van de Cliënt, de Kaarthouder of hun gevolmachtigde, die in dat geval geen enkel verhaal hebben tegen de Bank, die hen hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk kan stellen voor de terugvordering van haar eventueel geleden schade. Behoudens bedrog of opzettelijke tekortkoming in de verplichtingen van de betaler of de Kaarthouder krachtens dit Reglement, draagt de Bank het verlies dat voortvloeit uit ongeoorloofde verrichtingen die zonder fysieke aanbieding en zonder elektronische identificatie met de Kaart werden uitgevoerd of door een niet gemachtigde derde werden uitgevoerd hoewel de Kaarthouder in het bezit van de Kaart of, in voorkomend geval, van de SIM-kaart met bancaire Pagina 4 / 8

5 M-BANXAFE-toepassing is gebleven. Telkens wanneer de Bank dit vraagt, moet de Kaarthouder haar binnen de drie dagen een schriftelijk relaas van het voorval bezorgen en/of zo snel mogelijk klacht indienen bij de federale politie (in het buitenland bij de bevoegde instanties). Een kopie van de klacht en, indien dat niet mogelijk is, het bewijs van de indiening van de klacht en de refertes ervan, moeten zo snel mogelijk aan de Bank worden bezorgd. De Cliënt en de houder moeten zo goed mogelijk aan het onderzoek meewerken : TUSSENKOMENDE DERDEN De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onderbrekingen, storingen en functiestoornissen die buiten de Bank hun oorsprong vinden, met name die waarvoor andere operatoren aansprakelijk zijn (de storingen in het telefoon- en elektriciteitsnet bijvoorbeeld) of die te wijten zijn aan materieel dat niet door de Bank is erkend (draagbare telefoon). De Bank staat buiten de door de Cliënt of de Kaarthouder aangegane contracten, vooral de contracten inzake de aankoop van een gsm of een SIM-kaart met bancaire M-BANXAFE-toepassing die worden gebruikt om bankorders uit te voeren alsook de contracten die met andere operatoren werden afgesloten (internet, elektriciteit, telefonie, verkopers van elektronisch betaalde diensten of producten enz.). De Cliënt en de Kaarthouder moeten zich dus op deze operatoren baseren om hun contractuele voorwaarden te kennen, met name inzake aansprakelijkheid en tarief : GEBRUIKS-EN EIGENDOMSRECHT De Bank is eigenaar van de programma s, de toepassingen en de documentatie betreffende de Elektronische diensten of bezit een exploitatievergunning. Het contract met de Cliënt veroorzaakt geen enkele eigendomsoverdracht inzake intellectuele rechten of procedés. De Kaarthouder beschikt slechts over een strikt persoonlijk recht om de Elektronische diensten te gebruiken. Hij mag er anders slechts over beschikken in het kader van het gebruik dat in de overeenkomst is bepaald. Hij mag derden geen toestemming geven om er op welke manier ook over te beschikken. De door de Bank afgeleverde Kaart blijft haar exclusieve eigendom en moet haar worden teruggegeven wanneer aan het gebruik van de Kaart een einde wordt gemaakt : TAAL De relatie tussen de Cliënt en de Bank komt tot stand in de taal van de regio waarin de Cliënt de Kaart aanvraagt en/of elke taal die door de partijen werd overeengekomen : KLACHTEN EN GESCHILLEN Bezwaren kunnen worden ingediend overeenkomstig wat er in het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen werd bepaald. Rechtsvorderingen en geschillen in verband met de Elektronische diensten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en onder het Belgisch recht. 3 BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR ELKE DIENST 3.1 : CASH & MORE CASH & MORE-terminals ondersteunen de selfbankingdienst van de Bank. Ze zijn herkenbaar aan hun CASH & MORE-logo en zijn toegankelijk in de agentschappen van Crelan tijdens de aangeplakte uren. Met de Kaart van een Kaarthouder jonger dan 16 jaar, kunnen geen elektronische overschrijvingsorders, doorlopende opdrachten of domiciliëringen ten gunste van derden worden uitgevoerd. Om de betalingen of elektronische overschrijvingen te kunnen uitvoeren, moet de Verbonden rekening op het ogenblik van de debitering voldoende Provisie vertonen. Via CASH & MORE gegeven overschrijvingsorders worden elektronisch uitgevoerd door boeking op de Verbonden rekening zodra de Bank ze heeft ontvangen, tenzij de opdrachtgever een uitgestelde uitvoering heeft bevolen. Elke wijziging van een order tot uitgestelde overschrijving moet worden beschouwd als een annulering van de voorafgaande order en het creëren van een nieuwe order. Een order zal slechts worden uitgevoerd indien de Verbonden rekening dit soort order toestaat. Verrichtingen die met CASH & MORE kunnen worden uitgevoerd a. Raadplegingen van het saldo van de Verbonden rekeningen, van een historiek van de laatste uitgevoerde verrichtingen, van de lijst van de lopende domiciliëringen en van een beperkt aantal nog doorlopende opdrachten. De gegevens die op het scherm verschijnen, weerspiegelen de toestand van de betrokken rekening op de datum die op het scherm van de CASH & MORE-terminal is weergegeven. b. Opvragingen - in één keer of in meerdere keren - van euro s, binnen de grenzen van het overeengekomen Plafond, in de vorm van biljetten. Deze opvragingen kunnen worden uitgevoerd door het debiteren van een of meer Verbonden rekeningen wanneer ze de opvragingen toestaan. Aan bepaalde CASH & MORE-terminals zijn opvragingen niet toegestaan. c. Pin-changes: de gebruiker kan de Geheime code van de Kaart online wijzigen. d. Elektronische overschrijvingen in euro tussen de verschillende rekeningen die aan dezelfde Kaart verbonden zijn, zonder toepassing van periodieke Plafonds en overschrijvingen door debitering van de aan de Kaart Verbonden zichtrekening naar een rekening van derden, zelfs al is die geopend in een andere bank in de SEPA-zone (Single European Payment Area) met toepassing van de periodieke Plafonds. e. Creëren, annuleren en wijzigen van doorlopende opdrachten in euro: doorlopende overschrijvingsopdrachten kunnen online gebeuren op basis van de volgende periodiciteit: elke maand, om de twee, drie, vier, zes of twaalf maanden. Het bedrag, de mededeling en de einddatum van een doorlopende opdracht kunnen worden gewijzigd. Deze opdrachten kunnen onmiddellijk of op een toekomstige datum worden geannuleerd, onverminderd de betalingen die reeds door het systeem werden uitgevoerd. Een beperkt aantal doorlopende opdrachten die gerangschikt zijn volgens de datum van hun volgende uitvoering kunnen op het scherm worden geraadpleegd, behalve indien het gaat om doorlopende opdrachten naar rekeningen buiten de SEPA-zone (Single Euro Payments Area) of opdrachten tot voorafbetaling van belastingen. f. Opladen van PROTON: het opladen verhoogt, door debitering van een Verbonden rekening, het bedrag van de elektronische PROTON-portemonnee die door de Kaart wordt ondersteund. 3.2 : BANCONTACT/MISTERCASH, MAESTRO BANCONTACT/MISTERCASH-diensten in België en MAESTRO in het buitenland bieden de gebruiker van de Kaart de mogelijkheid om aan de interbancaire terminals of geldautomaten die de logo s van deze diensten dragen verrichtingen uit te voeren op de Verbonden zichtrekening. De in de terminals elektronisch gecodeerde order wordt doorgegeven aan een interbancaire centrale computer en gaat daarna langs elektronische weg naar de systemen van de Bank, die vervolgens de order uitvoert indien de betrokken Verbonden rekening dit type van order toestaat. Pagina 5 / 8

6 Verrichtingen die met BANCONTACT/MISTERCASH, MAESTRO kunnen worden uitgevoerd Binnen de grenzen van de overeengekomen Plafonds en de Provisie kunnen de hieronder opgesomde verrichtingen worden uitgevoerd op de Verbonden zichtrekening: - Terminals of geldautomaten in België en het buitenland: a. Opvraging van contanten: geldsommen in de vorm van lokaal gangbare biljetten kunnen in één keer of in meerdere keren worden opgevraagd door debitering van de Verbonden zichtrekening indien ze deze opvragingen toestaat. De Kaarthouder en de Cliënt verbinden zich ertoe deze opvragingen te beperken tot de Provisie die op de Verbonden rekening voorkomt. De Cliënt geeft de Bank onherroepelijk toestemming om deze rekening met alle opgevraagde sommen te debiteren, zelfs in geval van ontoereikende Provisie. - Terminals of geldautomaten enkel in België: b. Pin-changes: het systeem biedt de mogelijkheid om de Geheime code van de Kaart te wijzigen. c. Opladen PROTON: het beschikbaar bedrag van de elektronische PROTON-portemonnee die door de Kaart wordt ondersteund, kan worden verhoogd door debitering van de Verbonden rekening. De regels betreffende PROTON worden verder besproken. - Betaalterminals in de verkooppunten (winkels ) in en buiten België: d. Elektronische betalingen: het is mogelijk om in de lokale munt elektronische betalingen uit te voeren door debitering van de aan de Kaart Verbonden rekening ten gunste van derden, meestal om aankopen bij handelaars te betalen. De elektronische betalingen zijn slechts mogelijk indien de Provisie op de te debiteren rekening toereikend is. De Cliënt geeft de Bank onherroepelijk toestemming om zijn rekening te debiteren met het bedrag van de uitgevoerde overschrijvingen, zelfs indien er geen Provisie is. De Bank staat buiten het verkoopcontract. Ze stelt zich in geen enkel geval bloot aan de aansprakelijkheid van de verkopers die de betaalterminals exploiteren en staat niet borg voor de aanvaarding van de betaling met de Kaart door alle verkopers. In sommige landen kan de betaalfunctie de ondertekening van een door de terminal afgedrukt ticket vereisen. 3.3 : TANKSERVICE In het kader van de elektronische betaling van aankopen van brandstof voor voertuigen kan de Bank aan de ondernemingen, zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen, een extra service verlenen. Daartoe worden door de Bank, op verzoek van de onderneming, een of meer Kaarten, die exclusief bestemd zijn voor de elektronische betaling van de brandstofaankopen door debitering van de Verbonden rekening van de onderneming, uitgereikt aan een natuurlijk persoon die door de onderneming als Kaart(en)houder wordt aangewezen. De Kaart(en)houder mag ze achteraf op risico van de onderneming bezorgen aan derde personen van zijn keuze, gevolmachtigden of aangestelden van de onderneming (hierna Kaartdragers genoemd) voor de elektronische betaling van brandstof in de verkooppunten. Elk ander gebruik van de Kaart is formeel verboden. Elke verrichting - zelfs al is ze verboden - die door de Kaartdrager wordt uitgevoerd, elke tekortkoming of nalatigheid van een Kaartdrager wordt geacht te wijten te zijn aan de onderneming zelf, die zich persoonlijk ten aanzien van de Bank moet verantwoorden. Er wordt geen Plafond toegepast voor de betalingen met Kaarten die werden uitgereikt in het kader van de tankservice. De onderneming en de Kaart(en)houder moeten, vóór de afgifte van de Kaart aan de drager, zijn betrouwbaarheid nagaan, hem informeren over de beperkingen van het gebruik van de Kaart, de risico s verbonden aan het bezit ervan en de verplichte veiligheidsinstructies. Ze moeten ook alle maatregelen nemen opdat de Kaartdrager nauwgezet deze beperkingen en instructies naleeft. Deze service is ondergeschikt aan de betaling van specifieke jaarlijkse kosten, die berekend worden op basis van het geldende tarief en automatisch van de rekening van de onderneming worden gedebiteerd. Na betaling van extra jaarlijkse kosten kan de Bank de onderneming verschillende documenten bezorgen die dienen als bewijsstukken voor de BTW-administratie (terugvordering van de aftrekbare BTW) in het kader van het brandstofverbruik dat met de Kaart(en) werd betaald. Er zijn drie opties mogelijk: Optie A: de onderneming ontvangt maandelijks de cliëntfacturen, het inkomend factuurboek en de lijst van de verrichtingen per Kaart. Optie B: de onderneming ontvangt maandelijks optie A + verbruikslijst per Kaart. Optie C: de onderneming ontvangt maandelijks optie A + verbruikslijst per voertuig : PROTON PROTON is de oplaadbare elektronische portemonnee die kan worden gebruikt voor de betaling van de aankoop van goederen en diensten ten gunste van derden (meestal handelaars) die met een PROTON-betaalterminal zijn uitgerust. Voor PROTON zijn jaarlijkse kosten, die gespecificeerd zijn in de Tarieflijst van Crelan, verschuldigd aan de Bank, behoudens uitzonderingen die eveneens in de Tarieflijst van Crelan gespecificeerd zijn. Ze worden automatisch van de Verbonden rekening gedebiteerd bij het eerste gebruik dat van de dienst wordt gemaakt. De betalingen via PROTON zijn beperkt tot België en het bedrag van het saldo in de portemonnee, die een maximumcapaciteit van 125 EUR heeft. Het niet gebruikte saldo van de portemonnee kan op aanvraag worden terugbetaald via overschrijving op de Verbonden rekening tegen teruggave van de Kaart. De Kaarthouder en de Cliënt verbinden zich ertoe het opladen te beperken tot de Provisie op de Verbonden rekening. De Cliënt geeft de Bank onherroepelijk toestemming om zijn Verbonden rekening te debiteren met alle sommen die in de PROTON-portemonnee werden geladen, zelfs indien de Provisie ontoereikend is. De Bank is niet in staat om inlichtingen te verstrekken over de betalingen met PROTON. Deze betalingen staan niet op de rekeninguittreksels vermeld. De coupon die door de begunstigde derde wordt afgeleverd om de betaling met PROTON te bevestigen, kan niet tegen de Bank worden ingeroepen. Specifieke risico s en voorzichtigheidsmaatregelen PROTON is niet beveiligd door de Geheime code van de Kaart. De blokkering van de Kaart door CARD STOP of de nietigverklaring van de Kaart resulteert niet in de nietigverklaring van de PROTON-functie. Bij verlies of diefstal van de Kaart is het geld waarmee de elektronische PROTONportemonnee werd opgeladen dus verloren, zonder dat de Bank hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Om dit risico tot een minimum te herleiden, wordt de capaciteit van de portemonnee tot 125 EUR beperkt. De essentiële gegevens van de betalingsopdracht via PROTON worden door de begunstigde van de betaling gecodeerd vooraleer door de betaler te worden gevalideerd. De Kaarthouder moet dus aandachtig het door deze koper gecodeerde bedrag nagaan vooraleer op de bevestigingsknop te drukken om elk misbruik of elke vergissing, waarvoor de Bank in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld, te vermijden. Pagina 6 / 8

7 Praktische modaliteiten a. Het opladen van de PROTON-portemonnee van de Kaart gebeurt door debitering van de Verbonden rekening: de Kaart wordt ingebracht in een terminal/geldautomaat die in België het PROTON-logo draagt en de Geheime code wordt ingetoetst. Het opladen is in België ook mogelijk in bepaalde telefooncellen die het PROTON-logo dragen en door de nv Belgacom worden geëxploiteerd. Door de instructies op het scherm te volgen, kiest de Cliënt het op te laden bedrag rekening houdend met de maximumcapaciteit van de portemonnee (125 EUR) en de beschikbare Provisie op de Verbonden rekening. Het bedrag wordt slechts opgeladen indien de aan de Kaart Verbonden zichtrekening deze order toestaat. Het saldo van de portemonnee kan worden geraadpleegd aan de terminals waar de portemonnee kan worden opgeladen of met PROTON kan worden betaald. b. De betalingen via PROTON gebeuren door debitering van de bedragen die in de elektronische portemonnee zijn ingeschreven na het inbrengen van de Kaart in de PROTON-terminal die speciaal daartoe werd aangebracht bij de derde begunstigde van de betaling. De Kaarthouder moet het door de derde gecodeerde bedrag controleren en, in voorkomend geval, de betaling valideren door de speciaal daartoe voorziene toets in te drukken. Na deze bevestiging voert de terminal elektronisch de gecodeerde betaling uit door debitering van de PROTONportemonnee. c. De PROTON-portemonnee kan ook worden gebruikt als telefoonkaart in de telefooncellen die het PROTON-logo dragen. d. In geval van nietigverklaring van de Kaart blijven de betalingen via PROTON mogelijk tot het in de elektronische portemonnee nog aanwezige bedrag is opgebruikt. 3.5 : M-BANXAFE Deze dienst biedt de mogelijkheid om via gsm (draagbare telefoon) bankverrichtingen op de aan de Kaart Verbonden zichtrekening uit te voeren op voorwaarde dat deze gsm voorzien is van een SIM-kaart met het M-BANXAFE-logo en een bancaire toepassing om te verbinding tot stand te brengen met de zichtrekening die aan de door de Bank afgeleverde Kaart verbonden is. De via gsm gecodeerde order wordt telefonisch naar de systemen van de Bank doorgegeven en uitgevoerd indien de Verbonden rekening dit type van order toestaat. De M- BANXAFE-SIM-kaarten worden verkocht door de distributienetten van SIM-kaarten voor gsm s in België. Aansprakelijkheid De Bank staat buiten de verkoopcontracten van gsm s en M- BANXAFE-SIM-kaarten en buiten het contract inzake het abonnement op mobiele telefonie. Ze staat evenmin borg voor de verplichtingen van deze verkopers of operatoren. Voor alle inlichtingen en klachten aangaande hun producten, diensten of voorwaarden moet men contact met hen opnemen. Voor zover ze de Bank correct bereiken, worden de bankorders die via een gsm met bancaire M-BANXAFE-toepassing op de Verbonden zichtrekening worden uitgevoerd, verwerkt door de systemen die de Elektronische diensten van de Bank ondersteunen, geregistreerd en uitgevoerd binnen de maximumgrenzen en de Provisie van de Verbonden rekening. Deze verrichtingen verbinden de Bank, de Cliënt en de Kaarthouder binnen dezelfde grenzen en op dezelfde manier als de orders die rechtstreeks met een door de Bank afgeleverde Kaart worden uitgevoerd aan een interbancaire betaalterminal (zie hoger). Praktische modaliteiten Vóór elke verrichting die met de gsm op de Verbonden rekening wordt uitgevoerd, moet men de gsm voorzien van een SIM-kaart met het M-BANXAFE-logo en elektronisch een verbinding tot stand brengen tussen deze Kaart en de rekening die met de door de Bank afgeleverde Kaart verbonden is. Daartoe moet men eerst de gsm activeren, in het op het scherm verschijnend menu de bancaire M-BANXAFE-toepassing selecteren en een voor deze toepassing specifieke Geheime code van 4 cijfers kiezen. Het M-BANXAFE-systeem stuurt via sms een M-BANXAFEreferentiecode op het gsm-scherm. Daarna moet men de bancaire M-BANXAFE-toepassing van de SIM-kaart van de gsm activeren en ze verbinden met de rekening die verbonden is met de Kaart die door de Bank werd afgeleverd en reeds verbonden is met de Verbonden rekening en de Geheime code van deze Kaart. De noodzakelijke verrichtingen gebeuren met de Kaart en de M-BANXAFE-referentiecode die via sms ontvangen werd met de hulp van en bij bepaalde verkopers van SIMkaarten met bancaire M-BANXAFE-toepassing. Om evidente veiligheidsredenen is het strikt verboden hen de Geheime code van de bankkaart en de Geheime code die gekozen werd om de bancaire M-BANXAFE-toepassing van de gsm te beveiligen, mee te delen of er hen toegang toe te geven. Specifieke risico s en blokkering van de M-BANXAFE-kaart Elke gebruiker - zelfs al is hij oneerlijk die beschikt over een gsm met M-BANXAFE-SIM-kaart die verbonden werd met de met de Kaart Verbonden rekening en eveneens over de Geheime code (M-BANXAFE-pincode) van de bancaire M-BANXAFEtoepassing beschikt, is in staat om op deze Verbonden rekening verrichtingen uit te voeren (betalingen door opneming van de rekening, raadplegingen). Mutatis mutandis moeten dezelfde veiligheidsinstructies in acht worden genomen, ongeacht of het gaat om de door de Bank afgeleverde Kaart of de Kaart die via de bancaire M-BANXAFE-toepassing met de Verbonden rekening werd verbonden en ongeacht of het gaat om de Geheime code van de door de Bank afgeleverde Kaart of die welke de bancaire M-BANXAFE-toepassing (M-BANXAFEpincode) van de SIM-kaart beveiligt. En dezelfde voorzichtigheidsmaatrelen moeten ook worden toegepast om de twee Kaarten onder de exclusieve en permanente controle van hun houder te houden en ter vrijwaring van de geheimhouding van hun respectieve Geheime code, die in geen geval toegankelijk mag zijn voor een derde (zie punt 2.8 hierboven). Om in geval van risico voor misbruik van de M-BANXAFEdienst de SIM-kaart te blokkeren (diefstal, verlies van de gsm met M-BANXAFE-SIM-kaart), moet men de door de Bank afgeleverde Kaart blokkeren door onmiddellijk naar CARD STOP te bellen op het nummer 0032(0)70/ De essentiële gegevens van de via M-BANXAFE uit te voeren betalingsorder worden door de begunstigde (verkoper) van de betaling gecodeerd vooraleer door de debiteur te worden gevalideerd en vervolgens te worden uitgevoerd door debitering van de rekening die met de door de Bank uitgegeven Kaart is verbonden. Men moet dus aandachtig het bedrag en de overige door de verkoper gecodeerde gegevens nagaan vooraleer de bevestigingstoets in te drukken om elk misbruik of elke vergissing, waarvoor de Bank, in voorkomend geval, niet aansprakelijk kan worden gesteld, te vermijden. Verrichtingen die met M-BANXAFE kunnen worden uitgevoerd Via het menu van de gsm en dat van de M-BANXAFE-optie zijn onderstaande verrichtingen mogelijk na de Geheime code van de M-BANXAFE-toepassing te hebben gecodeerd: a. raadpleging van het saldo van de Verbonden rekening of van de laatste drie betalingen die met de gsm werden uitgevoerd. b. elektronische betaling door debitering van de Verbonden rekening ten gunste van professionele derden die op de "PAY2- ME"-dienst van M-BANXAFE geabonneerd zijn. Om te vermijden dat hij het slachtoffer wordt van misbruik of een vergissing, moet de houder, vooraleer definitief de betalingsorder te valideren door zijn geheime M-BANXAFE-code van vier cijfers in zijn eigen Pagina 7 / 8

8 gsm te coderen, de juistheid van het door de verkoper gecodeerde bedrag nagaan: dit bedrag wordt hem via sms meegedeeld. De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het gecodeerde en gevalideerde bedrag onjuist is. De gevalideerde betalingsorder wordt automatisch telefonisch aan de Bank meegedeeld. In voorkomend geval wordt de betaling door debitering van de Verbonden rekening bevestigd op het gsm-scherm van de derde-schuldeiser en enkele seconden later op dat van de opdrachtgever. c. opladen door debitering van de Verbonden rekening met het belkrediet van een draagbare telefoon (aankoop van extra beleenheden bij gsm-operator). Voor informatie over de voorwaarden tot aankoop van deze beleenheden en het tarief dat door de betrokken gsm-operator wordt toegepast, moet de gebruiker met deze laatste contact opnemen. Voor alle andere praktische informatie over het gebruik van de bancaire toepassing van de met een M-BANXAFE-SIM-kaart uitgeruste gsm, wordt de Cliënt verzocht zich te baseren op de door de gsm-verkoper bezorgde gebruiksaanwijzing en op de uitleg en de praktische gids die door zijn gsm-operator worden verstrekt. Pagina 8 / 8

DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan

DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan 1. INLEIDING 1.1 : DEFINITIES In dit reglement worden de volgende termen gebruikt: a. Bank : verwijst

Nadere informatie

DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN HET LANDBOUWKREDIET Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van het Landbouwkrediet

DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN HET LANDBOUWKREDIET Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van het Landbouwkrediet DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN HET LANDBOUWKREDIET Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van het Landbouwkrediet 1. INLEIDING 1.1 : DEFINITIES In dit reglement worden de volgende termen gebruikt:

Nadere informatie

REGLEMENT DEBETKAARTEN

REGLEMENT DEBETKAARTEN REGLEMENT DEBETKAARTEN 1. INLEIDING 1.1. DEFINITIES In dit Reglement worden de volgende termen gebruikt: a. «Bank» : verwijst naar Crelan als Federatie van kredietinstellingen zoals bepaald in artikel

Nadere informatie

Reglement Crelan Mobile

Reglement Crelan Mobile Reglement Crelan Mobile Definities In dit Reglement worden de volgende termen gebruikt : a. «Bank» : verwijst naar Crelan als Federatie van kredietinstellingen zoals bepaald in artikel 240 van de wet van

Nadere informatie

REGLEMENT CRELAN-ONLINE.BE

REGLEMENT CRELAN-ONLINE.BE REGLEMENT CRELAN-ONLINE.BE Definities In dit reglement worden de volgende termen gebruikt : a. «Bank» : verwijst naar de Groep Landbouwkrediet als Federatie van kredietinstellingen zoals bepaald in artikel

Nadere informatie

KREDIETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan

KREDIETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan KREDIETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan 1. DEFINITIES In dit reglement worden de volgende termen gebruikt: a. Bank : verwijst naar de

Nadere informatie

Reglement Crelan Mobile en Crelan Tablet

Reglement Crelan Mobile en Crelan Tablet Reglement Crelan Mobile en Crelan Tablet Definities In dit Reglement worden de volgende termen gebruikt : a. «Bank» : verwijst naar Crelan als Federatie van kredietinstellingen zoals bepaald in artikel

Nadere informatie

REGLEMENT CRELAN ONLINE

REGLEMENT CRELAN ONLINE REGLEMENT CRELAN ONLINE Definities In dit Reglement worden de volgende termen gebruikt : a. «Bank» : verwijst naar Crelan als Federatie van kredietinstellingen zoals bepaald in artikel 240 van de wet van

Nadere informatie

REGLEMENT CRELAN MOBILE EN CRELAN TABLET

REGLEMENT CRELAN MOBILE EN CRELAN TABLET REGLEMENT CRELAN MOBILE EN CRELAN TABLET Definities In dit Reglement worden de volgende termen gebruikt : a. «Bank» : verwijst naar Crelan als Federatie van kredietinstellingen zoals bepaald in artikel

Nadere informatie

REGLEMENT KREDIETKAARTEN

REGLEMENT KREDIETKAARTEN REGLEMENT KREDIETKAARTEN 1. DEFINITIES In dit Reglement worden de volgende termen gebruikt: a. «Bank»: verwijst naar Crelan als Federatie van kredietinstellingen zoals bepaald in artikel 240 van de wet

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD Artikel 1. ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de AccessCard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in is bepaald, zijn de Algemene

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE Inhoudstafel

TECHNISCHE FICHE Inhoudstafel TECHNISCHE FICHE Inhoudstafel 1 KENMERKEN 1.1 Definitie Voordelen 1.1.1. Definitie 1.1.2. Doel 1.1.. Voordelen voor het OCMW 1.1.. Voordelen voor de begunstigde 1.2 Beschrijving van de prepaid SSB-kaart

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Inleiding Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE ING-BETAALKAART, DE DEPOSITOKAART, DE LIMICARD, DE TIJDELIJKE KAART EN DE MINUTE CARD (Versie 17 januari 2011)

REGLEMENT VAN DE ING-BETAALKAART, DE DEPOSITOKAART, DE LIMICARD, DE TIJDELIJKE KAART EN DE MINUTE CARD (Versie 17 januari 2011) Artikel 1: In dit reglement gebruikte terminologie In onderstaande bepalingen worden de volgende termen gebruikt: "De kaart": verwijst, naargelang het geval, naar de ING- Betaalkaart in alle artikels die

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART Deze bijzondere voorwaarden gelden, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, op het gebruik

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"): - de Sectie 1: Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile is van toepassing op alle klanten

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor uw. BKCP Online Digipass. Gelukkig niet de grootste.

Gebruiksaanwijzing voor uw. BKCP Online Digipass. Gelukkig niet de grootste. Gebruiksaanwijzing voor uw BKCP Online Digipass Gelukkig niet de grootste. Inhoudsopgave 1. Wat is een digipass? 1. Wat is een digipass?...p3 2. Hoe kunt u de digipass activeren?...p4 3. Hoe kunt u de

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"). Lees in ieder geval Sectie 1 Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.doc x v ersion 1.0 Patrick Wynant 30/10/2009 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART Deze bijzondere voorwaarden gelden, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, op het gebruik

Nadere informatie

Diensten verbonden aan de debetkaart Reglement

Diensten verbonden aan de debetkaart Reglement Diensten verbonden aan de debetkaart Reglement Onderhavig reglement werd geregistreerd op 11 september 2015 te Ottignies-Louvain-la-Neuve en vervangt, vanaf 5 oktober 2015, elke eerdere versie van dit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Visa Business FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Visa Business FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Visa Business FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 4595 BusinessCard U hebt net uw Visa Business ontvangen. Proficiat! Wat kunt u doen met uw kaart? Deze gebruiksaanwijzing bevat alle nuttige informatie

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS VAN DE SODEXO CARD

PRAKTISCHE GIDS VAN DE SODEXO CARD PRAKTISCHE GIDS VAN DE SODEXO CARD GEBRUIKSAANWIJZING EN AANBEVELINGEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK 2 PRAKTISCHE GIDS VAN DE SODEXO CARD INHOUD 1. De Sodexo Card in het kort 5 2. Ontvangst van uw Sodexo Card

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Inleiding Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAART Voorafgaande bepalingen Art. 1 Onderhavige voorwaarden regelen de bijzondere

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden van WWF BELGIUM

Algemene verkoopvoorwaarden van WWF BELGIUM Algemene verkoopvoorwaarden van WWF BELGIUM 1. Voorrang en aanvaarding van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden 1.1. Onder WWF wordt in de zin van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden het volgende

Nadere informatie

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Hieronder volgt een overzicht van wat je met KBC-Mobile Banking allemaal kunt doen. Als je KBC-Mobile Banking niet alleen gebruikt voor

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL I. Definities... 2 II. Toekenningsvoorwaarden... 2 III. Sluiten van de Overeenkomst... 2 IV. Kennis en aanvaarding

Nadere informatie

We hebben de vragen ingedeeld als volgt:

We hebben de vragen ingedeeld als volgt: In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

Specifiek reglement DB Visa Card

Specifiek reglement DB Visa Card Deutsche Bank Specifiek reglement DB Visa Card APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

PRIVACY. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt.

PRIVACY. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt. PRIVACY Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: NV FASHION STORE met maatschappelijke zetel te Hulstsestraat 6, 2431 Veerle Laakdal.

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

gebruikershandleiding

gebruikershandleiding gebruikershandleiding 1 Bedankt voor uw aankoop! INHOUD Deze praktische gids vertelt u alles over de wereld van PostMobile, de herlaadbare GSM-kaart van De Post. Een handige oplossing waarmee u zorgeloos

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM TUSSEN :, met maatschappelijke zetel te,, vennootschap ingeschreven in het KBO onder nummer, Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

Reglement van de betaalkaart

Reglement van de betaalkaart Inleiding Dit reglement regelt de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart en de diensten verbonden aan de betaalkaart, uitgegeven door Record Bank nv, impliceert zowel

Nadere informatie

De Sodexo Card in beeld. De Sodexo Card in 2 min 30! www.youtube.com

De Sodexo Card in beeld. De Sodexo Card in 2 min 30! www.youtube.com De Sodexo Card in beeld De Sodexo Card in 2 min 30! www.youtube.com 2 Agenda Wat is de Sodexo Card? De Sodexo Card in de praktijk: Hoe uw Sodexo Card gebruiken? Hoe verloopt een transactie? Hoe uw uitgaven

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Triodos Mobiel Bankieren

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Triodos Mobiel Bankieren Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Triodos Mobiel Bankieren Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11. Artikel

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-BETAALKAART

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-BETAALKAART Artikel 1: In deze Algemene Voorwaarden gebruikte terminologie In onderstaande bepalingen worden de volgende termen gebruikt: De kaart : verwijst, naargelang het geval, naar de ING- Betaalkaart in alle

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 1.Toepassingsbereik en definities 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Internetbankieren zijn van toepassing op alle Internetdiensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Specifiek Reglement DB Titanium Card

Specifiek Reglement DB Titanium Card Deutsche Bank Specifiek Reglement DB Titanium Card APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

Sodexo Card. Praktische gids van de Sodexo Card. Gebruiksaanwijzing en aanbevelingen voor een veilig gebruik

Sodexo Card. Praktische gids van de Sodexo Card. Gebruiksaanwijzing en aanbevelingen voor een veilig gebruik Sodexo Card Praktische gids van de Sodexo Card Gebruiksaanwijzing en aanbevelingen voor een veilig gebruik Inhoud Welkom, De Sodexo Card is gewoon eenvoudig 1. De Sodexo Card in het kort 4 2. Ontvangst

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Overeenkomst verwerker

Nadere informatie

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn.

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn. Inhoudstafel 1. Definitie (1-2)... 1 2. Gebruiksvoorwaarden (3-4-5-19)... 2 3. Overzetting van de spaarpot (6)... 2 4. Kaart vergeten (7)... 2 5. Fidelity-actie (8)... 2 6. Diefstal, verlies of frauduleus

Nadere informatie

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 -

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van VDK Spaarbank nv en regelt de bijzondere rechten, verplichtingen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/10/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/10/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/10/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde

Nadere informatie

Code UNIZO e-commerce label

Code UNIZO e-commerce label Code UNIZO e-commerce label Met deze code wil UNIZO de vertrouwensrelatie tussen consument en handelaar binnen het domein van de e-commerce maximaal bevorderen. Dit systeem van zelfregulering maakt het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE SKY CLUB

ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE SKY CLUB ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE SKY CLUB De algemene voorwaarden Blue Sky Club worden beheerst door de Algemene bankvoorwaarden van Fintro. Artikel 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1 Blue Sky Club Blue Sky Club is

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen Werken met SDD in PC banking Pro Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden DigiD

Gebruiksvoorwaarden DigiD Gebruiksvoorwaarden DigiD 15 mei 2012, versie 6.0 Artikel 1 Begrippen en afkortingen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Gebruiksvoorwaarden de volgende betekenis: 1.1 Afnemer:

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Inleiding Algemene voorwaarden voor

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de dienst MOBILEbanking. Deze Bijzondere

Nadere informatie

PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland

PRIJSVRAAG REGLEMENT Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland ALGEMEEN PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland 1. Deze prijsvraag wordt georganiseerd door: ACCOR HOTELS BELGIË NV / SA Leonardo Da Vincilaan 25 B-1831

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door. Het plaatsen van een bestelling op de website van leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. behoudt zich het

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Cetelem Maestro kaart

Cetelem Maestro kaart Wij staan voor u klaar als u meer informatie nodig heeft. Hoe kunt u ons bereiken? op www.cetelem.be op het nummer 078 15 00 90 per fax op 02 508 48 85 per e-mail aan customer@cetelem.be per post naar

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen

Kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen Kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen 6 maart 2017 Tussen de volgende partijen, zijnde Naam:. Adres:. Tel.nr.:. GSMnr:. E-mail:. BTW-nr (optioneel):. hierna

Nadere informatie

Praktische gids van de Sodexo Card

Praktische gids van de Sodexo Card Praktische gids van de Sodexo Card Gebruiksaanwijzing en aanbevelingen voor een veilig gebruik Praktische gids van de Sodexo Card Praktische gids van de Sodexo Card INHOUD 1. De Sodexo Card in het kort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt. Gebruiksvoorwaarden In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KAART ING MASTERCARD BUSINESS VOOR RECHTSPERSONEN Versie januari 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KAART ING MASTERCARD BUSINESS VOOR RECHTSPERSONEN Versie januari 2012 I. TERMINOLOGIE TOEPASSELIJK JURIDISCH KADER Art. 1 Terminologie Art. 1 In de onderstaande algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt: de kaart = de ING MasterCard Business; de rekening =

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie