KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code"

Transcriptie

1 KBC-kaartreglement Deze uitgave werd geregistreerd te Brussel op 12/10/2006. Zij telt 11 bladzijden. Inleiding Dit reglement bepaalt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de KBC- Bankkaart, zowel voor de houder van de KBC-Bankkaart en/of de houder van de rekening(en) waaraan die kaart is gekoppeld, als voor KBC Bank, hierna genoemd de bank. Dit reglement vormt een aanvulling van de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank. De ondertekening van het aanvraagdocument of van het ontvangstbewijs van een KBC-Bankkaart geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van dit reglement. Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan onder: - de KBC-Bankkaart: de genummerde magneetstripkaart, al dan niet voorzien van een chip die de houder ervan de mogelijkheid biedt gebruik te maken van de diensten vermeld in dit reglement. Wanneer de KBC-Bankkaart niet is voorzien van een chip kunnen de mogelijkheden van de kaart beperkt worden tot het opvragen van rekeningafschriften bij de KBC-Matic-drukkers en cashstortingen. - het Bancontact/Mister Cash-systeem: het netwerk van bankautomaten en verkooppuntterminals die de naam Bancontact/Mister Cash dragen, evenals, in voorkomend geval, soortgelijke systemen in het binnenland waarvan de kaarthouders met de goedkeuring van Banksys gebruik mogen maken; - het Maestro- en Cirrus-systeem: het netwerk van bankautomaten en verkooppuntterminals die de naam Maestro en/of Cirrus dragen, evenals, in voorkomend geval, soortgelijke systemen in het buitenland waarvan de kaarthouders gebruik mogen maken; - het Proton-systeem: het netwerk van bankautomaten, verkooppuntterminals, automaten en telefoontoestellen die het gebruik (laden en betalen) van Proton mogelijk maken; - middelen van toegang tot het systeem: de KBC- Bankkaart en eventueel het persoonlijke en geheime codenummer evenals de KBC-kaartlezer; - kaartgebonden rekening(en): de rekening(en) waaraan de kaart in het systeem steeds is gekoppeld en waarop desgevallend alle debiteringen en crediteringen betreffende die rekening(en) in het kader van het systeem worden geboekt. Wanneer op het ogenblik van de debitering/creditering deze rekening niet meer bestaat of er om welke reden dan ook geen transacties op kunnen gebeuren, behoudt KBC Bank zich het recht voor om een andere rekening op naam van de rekeninghouder te debiteren/crediteren. - het fonds op de kaartgebonden rekening(en): de op het ogenblik van de verrichting beschikbare tegoeden op de kaartgebonden rekening(en), in voorkomend geval verhoogd met de door KBC Bank in deze rekening(en) toegestane kredieten; - de kaarthouder: de natuurlijke persoon op wiens naam of voor wiens gebruik de bank een kaart heeft uitgereikt en die gebruik kan maken van de functies omschreven in dit reglement; - het bedrijf: de persoon of onderneming op wiens verzoek en risico de KBC-Bankkaart(en) aan door hem of door haar aangewezen personen, lasthebbers of aangestelden, worden bezorgd en die bij KBC Bank houder is van de rekening waaraan de KBC-Bankkaart is gebonden. Tenzij anders vermeld, is het bedrijf gehouden tot dezelfde verplichtingen als iedere andere rekeninghouder; - de rekeninghouder: de persoon, natuurlijke of rechtspersoon op wiens naam bij KBC Bank de bankrekening waaraan de kaart gekoppeld is, werd geopend; - de KBC-kaartlezer: een toestelletje (Unconnected Card Reader) waarin de kaarthouder zijn kaart steekt, en de bij de kaart horende geheime code invoert. De kaartlezer berekent vervolgens een nieuwe code waarmee de kaarthouder zich kan identificeren en opdrachten kan ondertekenen. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code Om veiligheidsredenen moet de kaarthouder, onmiddellijk bij ontvangst, met een balpen zijn handtekening op de kaart plaatsen, indien deze is voorzien van een handtekeningstrook. Zowel bij de aanmaak als bij elk gebruik van de kaart blijft het geheime karakter van het codenummer verzekerd. De kaart is persoonlijk en kan behoudens de hierna vermelde uitzonderingen niet worden overgedragen aan een derde. De kaarthouder kan zijn kaart uitsluitend tijdelijk voor de volgende doeleinden ter beschikking van een derde stellen: - om aangekochte goederen of diensten met de KBC- Bankkaart met Proton-functie te betalen; - om de derde in staat te stellen de hem ter beschikking gestelde KBC-Bankkaart met Proton-functie op te laden: deze oplading zal dan gebeuren doordat de derde aan de hand van een andere KBC-Bankkaart waarvan hij houder is en waaraan een geheime code verbonden is, de aan deze tweede kaart verbonden rekening debiteert om de KBC-Bankkaart met Protonfunctie te kunnen laden. Iedere mededeling van geheime codes blijft hierbij strikt verboden. De bank kan kaarten uitreiken aan de rekeninghouder of aan één of meer volmachthebbers, of aan derde personen die door de rekeninghouder worden aangewezen en die van hem de toestemming krijgen om de kaart te gebruiken voor de functies omschreven in dit reglement. De rekeninghouder verbindt zich ertoe de kaarthouder en de derde aan wie de kaart tijdelijk ter beschikking wordt gesteld om betalingen met Proton te verrichten of om de kaart op te laden, te informeren over de inhoud van dit reglement. Wanneer één of meer kaarten zijn uitgegeven op naam van één of meer volmachthebbers of aan derde personen of wanneer de kaarthouder de kaart tijdelijk heeft overgedragen aan een derde om er betalingen met Proton mee uit te voeren of om de kaart op te laden, is de rekeninghouder volledig aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn ten gevolge van zowel het rechtmatige P.1/11

2 als het onrechtmatige gebruik van de kaart door de kaarthouder(s) of door derden, onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel 8. Artikel 3 - Voorwaarden voor kaartgebruik KBC Bank beslist - na aanvraag van de cliënt - vrij over de gebruiksmogelijkheden van de kaart, onder de volgende voorwaarden: - de aanvrager moet een rekening aanhouden of openen bij KBC Bank, hetzij als rekeninghouder, hetzij als volmachthebber; - de rekeninghouder kan toegang krijgen tot de diensten, gekoppeld aan de bankkaart, ofwel voor zichzelf, ofwel overeenkomstig Art. 2 voor derden. - de rekeninghouder dient voor het gebruik van de aan de bankkaart verbonden diensten jaarlijks een vergoeding te betalen, berekend volgens de ter zake geldende tarieven, vermeld in bijlage 1. De rekeninghouder kan tevens in alle kantoren van KBC Bank kennisnemen van deze tarieven. De vergoeding voor het gebruik van de verbonden diensten wordt (tenzij anders vermeld) jaarlijks aan het begin van het jaar gedebiteerd. De cliënt kan aanspraak maken op een prorataterugstorting van de door hem betaalde vergoedingen die de lopende periode dekken, in geval van een teruggave of inhouding van de kaart die het gevolg is van een eenzijdige beëindiging van de dienst door de bank, en niet het gevolg is van een beëindiging door de bank als gevolg van de kwade trouw, een wanprestatie of inbreuk vanwege de cliënt. In geval van opzegging van de kaart door de cliënt als reactie op een eenzijdige wijziging van de essentiële modaliteiten van de kaart door de bank, kan de cliënt aanspraak maken op een pro-rataterugbetaling van de door hem betaalde vergoeding die de lopende periode dekt. - bij het verlopen van de geldigheidsduur van de kaart zal een nieuwe kaart worden aangemaakt, die kan worden afgehaald in het rekeningvoerende kantoor van KBC Bank (behalve in geval van beëindiging van de overeenkomst, overeenkomstig artikel 13). De kaarthouder krijgt hiertoe een bericht als bijlage bij zijn rekeningafschriften. Artikel 4 Beschrijving en gebruik van de aan de kaart gekoppelde diensten Het gebruik van de KBC-Bankkaart voor andere doeleinden dan de diensten die in dit reglement beschreven zijn, is verboden. Wanneer de KBC-Bankkaart voor andere doeleinden wordt gebruikt, kan de bank niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook die daaruit zou voortvloeien. Mits akkoord van de bank kan de kaarthouder gebruik maken van de hierna vermelde diensten. Onder voorbehoud van Art.9 machtigt de houder van de gebonden rekening(en) KBC Bank onherroepelijk en zonder voorbehoud tot de onmiddellijke debitering ervan voor alle bedragen, opgenomen met de aan deze rekening gebonden kaarten, zelfs indien de transactie plaatshad zonder voldoende fonds op de gebonden rekening(en). KBC Bank behoudt zich het recht voor deze debitering tot zes maanden na de verrichtingsdatum uit te voeren, indien technische omstandigheden dit vereisen. In voorkomend geval heeft de bank het recht om de gebonden rekening te blokkeren ten belope van de bedragen van de uitgevoerde verrichtingen. 4.1 Opneming van baar geld aan KBC/CBC-automaten De kaarthouder kan via de geldautomaten geplaatst aan de binnen- en de buitenkant van de kantoren van KBC Bank en CBC Banque eurobankbiljetten opnemen. De valutadatum is gelijk aan de verrichtingsdatum. De kaarthouder kan informeren naar de stand van de kaartgebonden rekening(en) zoals die op dat ogenblik in het systeem is geregistreerd. De meegedeelde rekeningstanden zijn die zoals ze voorkomen in de boekhouding van KBC Bank op de datum vermeld op het beeldscherm van de bankautomaat. KBC Bank behoudt zich het recht voor bepaalde kaarthouders de mogelijkheid tot opvraging van de rekeningstand geheel of gedeeltelijk te ontzeggen vanwege de discretieplicht. Via een bankautomaat of andere daartoe geschikte apparatuur kan KBC Bank haar cliënten ook andere informatie ter beschikking stellen. De kaarthouder kan het geheime codenummer van de kaart wijzigen. 4.2 Geldopneming van baar geld aan geldautomaten, andere dan KBC/CBC automaten De kaarthouder kan in België via de geldautomaten van andere financiële instellingen dan KBC Bank en CBC Banque eurobankbiljetten opnemen. Hij kan eveneens via in het buitenland opgestelde bankautomaten, die de naam Maestro en/of Cirrus dragen, geld opnemen. De valutadatum is gelijk aan de verrichtingsdatum. 4.3 Betalingen met KBC-Bankkaart De kaarthouder kan met de kaart betalingen uitvoeren. KBC Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld ingeval een verkooppunt de kaart niet aanvaardt. Alle geschillen die ontstaan tussen de kaarthouder en de handelaar moeten uitsluitend tussen deze laatsten worden beslecht, zonder tussenkomst van KBC Bank. In uitzonderlijke gevallen, wanneer er geen onmiddellijke controle van het beschikbare fonds mogelijk is, machtigt de houder van de gebonden rekening, KBC Bank om de debitering tot 1 maand na de effectieve verrichting bij de handelaar uit te voeren. Indien bij afloop van deze periode de rekening niet kan gedebiteerd worden, onder meer wegens onvoldoende fonds op de kaartgebonden rekening, geven de kaarthouder en de rekeninghouder toestemming aan KBC Bank om hun gegevens (naam en adres) mee te delen aan de handelaar bij wie de verrichting werd uitgevoerd, voor de invordering van het bedrag van de nietbetaalde verrichting. De valutadatum is gelijk aan de verrichtingsdatum Betalingen via terminals opgesteld in verkooppunten Via terminals, opgesteld in verkooppunten in België die bij het Bancontact/Mister Cashnetwerk zijn aangesloten, kan de kaarthouder de prijs van de aldaar aangekochte goederen of diensten betalen door gebruik van zijn kaart en geheime code. De kaarthouder kan in het buitenland, via terminals opgesteld in de verkooppunten die bij het Maestro-netwerk P.2/11

3 zijn aangesloten, de prijs van de aangekochte goederen of diensten betalen. Naar gelang van het type terminal moet de kaarthouder hetzij zijn geheime code gebruiken, hetzij een verkoopborderel ondertekenen Betalen op het internet De kaarthouder kan met zijn kaart en de KBC-kaartlezer op een beveiligde manier betalingen uitvoeren van op het internet aangekochte goederen en diensten. De kaarthouder moet zijn kaartlezer op een veilige manier bewaren en gebruiken, in overeenstemming met wat bepaald is in dit reglement, en meer in het bijzonder met de artikelen 8 en 9. De bank kan voor de kaartlezer een prijs aanrekenen, die vermeld zal zijn in de tarievenlijst van de bank GSM-diensten De kaarthouder kan met zijn kaart en zijn geheime code aan de geldautomaten van het Bancontact-Mister Cashnetwerk zijn vooraf betaalbare SIM-kaarten van het Proximus-netwerk (Pay&Go), Mobistar-netwerk (Tempo) en Base-netwerk (Base-prepaid) herladen. De kaarthouder kan door zijn kaart eenmalig te koppelen aan zijn vooraf betaalbare SIM-kaart van het Proximusnetwerk (Pay&Go) en het Mobistar-netwerk (Tempo), deze SIM-kaart daarna herladen via zijn gsm, op voorwaarde dat hij beschikt over een SIM-kaart met m-banxafe-applicatie. Hij moet hiervoor contact opnemen met Proximus respectievelijk Mobistar. 4.4 Protonverrichtingen De kaarthouder kan via de daartoe uitgeruste geldautomaten in België een KBC Bankkaart met Protonfunctie opladen. Deze herlading kan gebeuren door middel van een andere KBC-Bankkaart met Proton-functie en de daaraan verbonden geheime code. Indien de kaart zelf beschikt over een geheime code, kan de herlading eveneens gebeuren rechtstreeks door debitering van de kaartgebonden rekening en gebruik van de geheime code. De Proton-chip zal eveneens met gebruik van de geheime code kunnen worden geladen en herladen met bedragen die aan de clënt verschuldigd zijn door een derde, voor zover deze derde hiervoor een akkoord heeft afgesloten met Banksys. De kaarthouder kan zijn KBC-Bankkaart met Proton-functie op de openbare telefoontoestellen van de NV Belgacom die hiertoe uitgerust zijn (de zgn. payphones) en op de particuliere telefoontoestellen van de NV Belgacom die hiertoe uitgerust zijn (zgn. opladen. Om de chip te (her)laden, dient de kaarthouder de instructies op het scherm uit te voeren. De Protonchip kan door middel van een chipkaartlezer en de bijhorende software worden geladen en herladen op het Internet, mits gebruik van de geheime code. De kaarthouder kan via de daartoe uitgeruste geldautomaten in België de Proton-chip geheel of gedeeltelijk ontladen door overschrijving hetzij naar een andere KBC-kaart met Proton-functie, hetzij naar de kaartgebonden rekening. Via terminals, via verkoopsautomaten en op openbare telefoontoestellen die op het Proton-netwerk zijn aangesloten, kan de kaarthouder met de kaart de aangekochte goederen of diensten betalen. Betalingen zijn mogelijk tot een bedrag dat gelijk is aan het saldo op de chip van de KBC-Bankkaart. Om de verrichtingen uit te voeren dient de kaarthouder de instructies op het begeleidingsscherm van de terminal, de verkoopsautomaat of het openbare telefoontoestel op te volgen. De met de kaart gedane betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet meer worden betwist door de cliënt. De kaarthouder kan kennisnemen van het kaartsaldo aan de daartoe uitgeruste (geld)automaten, evenals aan de terminals opgesteld in de verkooppunten die bij het Protonnetwerk zijn aangesloten. De valutadatum is gelijk aan de dag van de verrichting. 4.5 Toegang tot bankverzekeren op afstand Opvragen van rekeningafschriften Via bepaalde bankautomaten kan de houder van een kaart waaraan deze dienst is verbonden, afschriften verkrijgen van de rekeningen die opgenomen zijn in het systeem. De kaarthouder dient de rekeningafschriften geregeld op te vragen Storting van baar geld en cheques Stortingsautomaten met enveloppen De kaarthouder kan via bepaalde bankautomaten waaraan deze dienst is verbonden, baar geld (alleen eurobiljetten) en cheques storten. Het is niet toegestaan andere waardepapieren of voorwerpen te storten. Indien de kaarthouder toch andere waardepapieren of voorwerpen stort, doet hij dit volledig op eigen risico en kan de bank niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die daaruit zou voortvloeien of voor het eventuele verlies, ook al vindt dit plaats binnen de bank. De kaarthouder moet het baar geld en/of de cheques storten in de speciaal daartoe bestemde, voorgenummerde enveloppen. De kaarthouder is verplicht om bij elke storting het nummer van de envelop te registreren, evenals het bedrag dat werd gestort. De kaarthouder geeft aan KBC Bank opdracht de waarde van het baar geld of de cheques (onder gewoon voorbehoud) bij te schrijven op de gebonden rekening of op de rekening die de kaarthouder tijdens de storting registreert op de bankautomaat. KBC Bank opent de envelop, telt de waarde van het gevonden baar geld of de cheques en zorgt voor de creditering van de verbonden of opgegeven rekening met het bij de validering gevonden bedrag. Indien er een verschil is tussen het door de cliënt opgegeven bedrag en het bij de controle gevonden bedrag, zal het door de bank gevonden bedrag beslissend zijn. Zo'n verschil wordt door KBC Bank onmiddellijk aan de cliënt meegedeeld. Het uitblijven van een protest binnen 3 maanden vanwege de kaarthouder of de begunstigde rekeninghouder tegen het door KBC Bank gevonden bedrag brengt mee dat de kaarthouder en de begunstigde rekeninghouder stilzwijgend instemmen met het door de bank gevonden bedrag en dat zij afstand doen van elk recht op latere betwisting. De valutadatum is de kalenderdag volgend op de boekingsdatum van de verrichting. P.3/11

4 Stortingsautomaten met baar geld De kaarthouder kan via bepaalde bankautomaten waaraan deze dienst is verbonden baar geld (alleen eurobiljetten) storten. De kaarthouder moet het baar geld storten in pakketten van maximaal 200 losse biljetten in 1 keer. De biljetten worden door het toestel geteld en na akkoord van de cliënt onmiddellijk op de gekozen rekening van de cliënt geboekt. De valutadatum is de kalenderdag volgend op de boekingsdatum van de verrichting Overschrijvingsopdrachten De kaarthouder kan opdrachten geven tot overschrijving tussen kaartgebonden rekeningen of naar rekeningen van derden, voor een maximaal bedrag per dag. Een minderjarige cliënt kan via KBC-Matic slechts overschrijven indien er een Bijzondere Volmacht Minderjarige aanwezig is. De kaarthouder kan eveneens overschrijvingen uitvoeren in het kader van pensioensparen bij de bank. Ook kan hij overschrijven naar KBC Verzekeringen in het kader van de afsluiting van een KBC New Life Levensverzekering. Deze verrichtingen zijn slechts mogelijk ten belope van een maximaal bedrag, dat onder meer afhankelijk is van de toepasselijke wettelijke en fiscale bepalingen. Deze limieten zijn opvraagbaar in het kantoor. In geval van overschrijvingen kan een uitgestelde uitvoeringsdatum, memodatum genoemd, meegegeven worden. De overschrijvingen die nog niet zijn uitgevoerd, worden opgenomen in de Betaalagenda. Zolang een overschrijvingsopdracht nog is opgenomen in de Betaalagenda, kan de cliënt deze overschrijvingsopdrachten nog aanpassen. De valutadatum is gelijk aan de boekingsdatum van de verrichting. 4.6 Personaliseren van de kaart De kaarthouder heeft de mogelijkheid om zijn kaart te personaliseren met beeldmateriaal uit de KBC-galerij of eigen beeldmateriaal. Deze personalisering gebeurt via de website Door de personalisering gaat de cliënt akkoord met het Reglement met betrekking tot het personaliseren van de kaart op deze website. Hij moet hierbij rekening houden met de op hoger vermelde website vermelde voorwaarden die hiertoe worden gesteld aan het beeldmateriaal. De bank behoudt zich het recht voor ingediend beeldmateriaal te weigeren. Artikel 5- Limieten en fonds op rekening De kaarthouder moet bij het uitvoeren van de verrichtingen vermeld onder Art. 4 rekening houden met de gebruikslimieten die gelden voor de verschillende functies. Deze gebruikslimieten zijn vermeld in bijlage 1. Voor minderjarige cliënten gelden er afwijkende gebruikslimieten. De kaart of rekeninghouder of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) hebben de mogelijkheid om, in de loop van de overeenkomst, de hierboven vermelde transactielimieten te laten wijzigen, zonder dat de hierboven vermelde maximumlimieten kunnen overschreden worden en binnen de door de bank vastgelegde voorwaarden. Hij kan eveneens de limieten laten aanpassen bij verlies of diefstal van zijn toegangsmiddelen en telkens wanneer hij op zijn rekeningafschriften een boeking vaststelt van een transactie waarvoor hij geen toestemming heeft gegeven. De cliënt die van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet zich wenden tot zijn kantoor. Daarnaast verbindt de kaarthouder zich ertoe om bij elke transactie het op dat ogenblik bestaande fonds op de kaartgebonden rekening niet te overschrijden. De eventueel ontstane onrechtmatige debetstanden op de gebonden rekening(en) kunnen nooit worden beschouwd als een stilzwijgende kredietverlening, en de houder van de kaartgebonden rekening(en) dient ze onmiddellijk aan te zuiveren. Artikel 6 - Het bewijs van elektronische verrichtingen en klachten Van alle verrichtingen met betrekking tot het elektronische geldverkeer worden de relevante gegevens geregistreerd. Voor sommige verrichtingen wordt een document in de vorm van een biljet aan de kaarthouder afgeleverd. Van alle verrichtingen met de bankkaart krijgt de kaarthouder een gedetailleerd overzicht via zijn rekeningafschriften, inclusief de specificatie van de kosten indien van toepassing. Het door de bankautomaat of verkooppuntterminal afgeleverde document (biljet) wordt bij wijze van inlichting of met het oog op controle aan de kaarthouder ter hand gesteld. Elke betwisting over een transactie op een rekeningafschrift die niet juist werd geregistreerd of geboekt, dient schriftelijk te worden gemeld aan het bankkantoor binnen drie maanden na ontvangst ervan, opdat de bank het bewijs kan leveren dat de transactie juist werd geregistreerd en geboekt en niet door een technische storing of een ander gebrek werd beïnvloed. De kaarthouder en/of rekeninghouder (of het bedrijf) en KBC Bank aanvaarden, elk voor wat hen betreft, dat de journaalband of gelijkwaardige gegevensdrager waarop voor iedere bankautomaat of verkooppuntterminal alle gegevens betreffende alle daar gedane verrichtingen worden geregistreerd, evenals de registraties op het microcircuit in de chip, een hem bindend en afdoend schriftelijk bewijsmiddel vormt dat de transactie juist werd geregistreerd en geboekt en niet door een technische storing of ander gebrek werd beïnvloed en voorrang heeft op andere bewijsmiddelen die de kaarthouder zou aanwenden. De registratie van het gebruik van de kaart samen met de correcte code vormt, behoudens tegenbewijs, het bewijs dat de transactie door de kaarthouder zelf werd ingeleid door middel van zijn toegangsmiddelen. De correcte registratie van soortgelijke verrichtingen, voor en na de betwiste verrichting, vormt een weerlegbaar vermoeden dat het systeem foutloos heeft gewerkt. Bij een storting op de daartoe bestemde bankautomaat, wordt het door de bank gevonden bedrag geacht juist te zijn. Bij afwijking tussen het bedrag dat blijkt uit de door de cliënt aangevoerde bewijsmiddelen en het door de bank gevonden bedrag, is dit laatste beslissend. Elke andere fout of onregelmatigheid op de rekeningafschriften, evenals elke boeking op het overzicht van een transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven, moet onmiddellijk worden gemeld aan de bank. P.4/11

5 Voor alle inlichtingen en met alle klachten dient de kaarthouder of de rekeninghouder zich te wenden tot het kantoor van KBC Bank waar de kaartgebonden rekening wordt aangehouden. Artikel 7 - Verplichtingen van de uitgever De uitgever verbindt zich ertoe om: - niet ongevraagd een kaart te bezorgen aan de cliënt, behalve ter vervanging van de bestaande kaart; - gedurende een periode van minstens vijf jaar, te rekenen vanaf de uitvoering van de transacties, een interne registratie bij te houden van de verrichtingen, met uitzondering van de betalingstransacties verricht met de Proton-functie; - de houder de nodige middelen te verschaffen om de kennisgeving voorgeschreven in artikel 8 op elk ogenblik te verrichten en de houder een identificatiemiddel te geven waarmee hij de kennisgeving kan bewijzen; - elk nieuw gebruik van de kaart voor zover technisch mogelijk te beletten zodra de kaarthouder de kennisgeving van verlies/diefstal of misbruik heeft gedaan, met uitzondering van de betalingstransacties verricht met de Proton-functie; - onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 9, in geval van niet-uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde transacties die reeds werden geïnitieerd, transacties uitgevoerd zonder toestemming van de houder, met uitzondering van de betalingstransacties uitgevoerd met de Proton-functie, en transacties ten gevolge van het gebruik van nagemaakte instrumenten, de houder binnen de kortst mogelijke termijn terug te betalen met de juiste valuta; - de kaarthouder periodiek in te lichten over de te nemen voorzorgsmaatregelen om elk onrechtmatig gebruik van zijn kaart te verhinderen. Artikel 8 - Verplichtingen van de kaarthouder en de rekeninghouder (of het bedrijf) Verbintenissen van de kaarthouder Aangezien een veilige werking van de KBC-kaart vereist dat de toegangsmiddelen alleen door een rechtmatige kaarthouder worden gebruikt, verbindt de kaarthouder zich ertoe: - zijn toegangsmiddelen zorgvuldig te bewaren en in het bijzonder het geheime karakter van zijn persoonlijk codenummer te bewaren door het aan niemand (echtgenoot, familieleden en vrienden inbegrepen) mee te delen en door het evenmin op de KBC-Bankkaart zelf of op enig ander document in een herkenbare vorm te noteren; de kaart niet onbeheerd achter te laten (bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel of voertuig - zelfs indien dit afgesloten is - en in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis); - met uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel 2, de kaart nooit eigenmachtig aan derden (inbegrepen echtgenoot, familieleden of vrienden) over te dragen of door hen te laten gebruiken; - bij betaling bij een handelaar, ervoor te zorgen dat de kaart steeds onder zijn toezicht wordt gebruikt; - de kaart slechts te gebruiken in voldoende veilige omstandigheden, waarbij onder meer het geheime karakter van de code wordt gewaarborgd; - de kaart niet te vouwen, niet in de buurt van een magnetisch veld te brengen en niet bloot te stellen aan extreme fysische omstandigheden of op een andere wijze te beschadigen. Kaarten die vernietigd of door beschadiging onbruikbaar zijn geworden, geven alleen recht op terugbetaling van het nog beschikbare Protonsaldo, mits de kaart wordt terugbezorgd aan de bank en na onderzoek van de chip. De bank is echter niet gehouden tot enige terugbetaling ingeval de vernietiging of de beschadiging van de kaart te wijten is aan de fout of de onachtzaamheid van de houder; - onmiddellijk aan CARD STOP de diefstal, het verlies, de vervalsing of elk ander risico van misbruik van zijn toegangsmiddelen, zoals het verloren gaan van het geheime karakter van het persoonlijk codenummer, te melden met mededeling van het betrokken rekeningnummer, zodat de genoemde maatschappij de voorgeschreven maatregelen kan nemen om misbruik en toekomstige opladingen te voorkomen; de kaarthouder kan daartoe iedere dag van de week, het weekend inbegrepen, en zowel 's nachts als overdag, CARD STOP telefonisch bereiken op het nummer Deze telefonische melding moet binnen drie dagen worden bevestigd per aangetekende brief, fax, telex of telegram op het adres van Banksys en van de bank. Deze melding aan CARD STOP dient ook onmiddellijk te gebeuren als de bankkaart van de kaarthouder wordt ingehouden op een terminal. Ook een derde persoon aan wie de kaarthouder zijn kaart overeenkomstig artikel 2 tijdelijk ter beschikking heeft gesteld, dient onmiddellijk het verlies of de diefstal te melden. - De verplichtingen inzake de limieten en het fonds op de kaartgebonden rekeningen te respecteren. De kaarthouder en de rekeninghouder verbinden zich ertoe: - onmiddellijk de geheime code te wijzigen, indien het geheime karakter ervan verloren is gegaan; - onmiddellijk aan KBC Bank de boeking op de kaartgebonden rekening(en) van onrechtmatig uitgevoerde verrichtingen alsook elke fout of onregelmatigheid bij het voeren van die rekening(en) te melden; - onmiddellijk bij de politie een klacht in te dienen omtrent elk effectief vastgesteld misbruik; - de nodige maatregelen te treffen teneinde hun verplichtingen te kunnen nakomen. - de opdracht die met de kaart is gegeven niet te herroepen, behalve indien het bedrag niet bekend is op het ogenblik van het geven van de opdracht; - de bank binnen drie maanden na ontvangst van de uitgavenstaat te informeren van de eventuele betwisting dat een transactie juist werd geregistreerd en geboekt. Artikel 9 - Risicoregeling De bank draagt de risico s voor elke verzending aan de houder van de kaart of van elk middel dat het gebruik ervan mogelijk maakt. P.5/11

6 De rekeninghouder is vanaf de uitreiking van de kaart aansprakelijk voor alle schuldvorderingen die uit het gebruik ervan voortvloeien, onder voorbehoud van de volgende bepalingen. In geval van verlies, diefstal of misbruik van de aan de rekening(en) gebonden toegangsmiddelen, draagt de houder van de kaartgebonden rekening(en) het risico voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik ervan, tot op het ogenblik van de in artikel 8 voorgeschreven melding. Het risico ten laste van de houder van de kaartgebonden rekening(en) is evenwel beperkt tot 150 euro per schadegeval. Als schadegeval wordt alle schade beschouwd die voortvloeit uit het misbruik van dezelfde verloren of gestolen kaart. Voormelde risicobeperking geldt niet in geval van fraude of grove nalatigheid. De rechter oordeelt in laatste instantie over het feit of er, in gegeven omstandigheden, een grove nalatigheid aanwezig is. De kaarthouder moet er zich wel van bewust zijn dat hij zijn kaart op een veilige en voorzichtige wijze moet bewaren en gebruiken, zoals nader verklaard in artikel 8. Bij gebreke daarvan kan de kaart worden misbruikt. De bank waarschuwt de kaarthouder dat onder meer de volgende houdingen kunnen leiden tot schadegevallen waarvoor hij aansprakelijk kan worden gesteld: het niet-naleven door de kaarthouder van zijn verplichtingen of het overtreden van de veiligheidsvoorschriften, zoals het samen bewaren van de kaart en het geheime codenummer in een herkenbare vorm, het meedelen van de code aan derden, waaronder echtgenoot, familieleden en vrienden; het laten gebruiken van de kaart door derden buiten het geval vermeld in artikel 2; het gebruik van de kaart in onveilige omstandigheden, het onbeheerd achterlaten van de kaart (bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel of in een voertuig (zelfs als dit afgesloten is) of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten, zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis), het niet onmiddellijk waarschuwen in geval van verlies of diefstal van de kaart, bij de boeking van elke transactie waarvoor de kaarthouder geen toestemming heeft gegeven of bij de vaststelling van een fout of onregelmatigheid op de rekeningafschriften, het niet onmiddellijk laten blokkeren van de kaart nadat deze werd ingehouden door een geldautomaat of betaalterminal of in de andere gevallen vermeld in artikel 8. De houder van de kaartgebonden rekening(en) draagt geen risico voor de eventuele schade die als gevolg van verlies, diefstal of misbruik van de aan de rekening(en) gebonden toegangsmiddelen is ontstaan na de melding, behalve in geval van fraude. In afwijking van deze regeling en behoudens fraude vanwege de houder, is de houder niet aansprakelijk indien de transactie werd verricht zonder fysieke voorlegging van de kaart en zonder elektronische identificatie. Eveneens in afwijking van deze regeling is de bank in geval van verlies of diefstal van de kaart niet aansprakelijk voor verlies van de waarde opgeslagen op de Proton-chip, zelfs na de kennisgeving voorgeschreven in artikel 8. De kaarthouder en de rekeninghouder blijven volledig aansprakelijk voor elk rechtmatig en onrechtmatig gebruik dat van de kaart wordt gemaakt om bij een handelaar of via het internet de aldaar aangekochte goederen of diensten te betalen met Proton. Elke betaling met Proton is onherroepelijk. Noch de rekeninghouder, noch de kaarthouder kan de terugbetaling vorderen van het bedrag dat nog op de Proton-chip beschikbaar was in geval van verlies, diefstal of misbruik van de kaart. Noch KBC Bank, noch Banksys, noch de instellingen die de buitenlandse systemen beheren, kunnen aansprakelijk worden gesteld indien de terminals en apparaten of bepaalde gebruiksmogelijkheden van de kaart tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerkzaamheden, defecten of overmacht. Met uitzondering van betalingstransacties uitgevoerd met de Proton-functie, is de bank aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de transacties met de kaart, voor zover de transacties reeds werden ingeleid op binnen het KBC-Matic-, Banksys-, Maestro- en Cirrus-netwerk erkende terminals of apparaten, tenzij de cliënt zijn verplichtingen niet heeft nageleefd; De bank is aansprakelijk in geval van namaak van de kaart door een derde, zo onder meer in geval van skimming (kopiëren kaart). De hierboven vermelde bepalingen doen geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van respectievelijk Mobistar, Proximus en Base inzake de gsm-diensten. Artikel 10 - Teruggave van de KBC-Bankkaart KBC Bank blijft steeds eigenares van de door haar uitgereikte kaarten. De rekeninghouder en de kaarthouder verbinden zich ertoe de kaart of kaarten onmiddellijk terug te geven aan KBC Bank: - in geval van blokkering of definitieve afsluiting, om welke reden ook, van de kaartgebonden rekening(en); - telkens wanneer KBC Bank hen om gegronde redenen daarom verzoekt. Bovendien verbindt de rekeninghouder zich ertoe de aan een volmachthebber, derde persoon, of aangestelde uitgereikte kaart terug te geven of te doen teruggeven, wanneer hij diens volmacht of aanstelling beëindigt, wanneer diens volmacht of aanstelling om welke wettelijke reden ook vervalt, of nog wanneer KBC Bank hem om gegronde redenen daarom verzoekt. De rekeninghouder is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van het feit dat de kaarthouder, ondanks de herroeping van zijn volmacht of de beëindiging van zijn aanstelling, zijn kaart(en) niet heeft teruggegeven. Bovendien is de rekeninghouder gehouden tot terugbetaling van alle bedragen met betrekking tot verrichtingen die met een terugbezorgde of teruggegeven kaart uitgevoerd werden vóór de teruggave van de kaart. Om deze risico's te beperken dient de rekeninghouder onmiddellijk KBC Bank en/of CARD STOP in te lichten omtrent de intrekking van de volmacht of de beëindiging van de aanstelling van de kaarthouder, zodat verder gebruik van diens kaart kan worden verhinderd. KBC Bank behoudt zich het recht voor de KBC-Bankkaart te laten blokkeren of door een bankautomaat of verkooppuntterminal te laten inhouden, telkens als dit nuttig wordt geacht voor de veiligheid van de systemen of voor de vrijwaring van haar financiële belangen en die van de rekeninghouder, en onder meer in de volgende gevallen: - wanneer driemaal opeenvolgend een foutief geheim codenummer wordt ingevoerd; P.6/11

7 - wanneer de kaart defect wordt bevonden; - wanneer de kaart in de bankautomaat of verkooppuntterminal wordt achtergelaten; - wanneer de kaart in het systeem met verzet werd aangetekend op verzoek van de kaarthouder of de rekeninghouder of op initiatief van KBC Bank of van Banksys; - wanneer de kaartgebonden rekening(en) vereffend of geblokkeerd is (zijn) of wanneer blijkt dat de rekeninghouder en/of de kaarthouder zich niet storen/stoort aan de verplichting over niet meer dan het fonds op de kaartgebonden rekening(en) te beschikken; - wanneer de overeenkomst door KBC Bank of de rekeninghouder wordt beëindigd. Artikel 11 - Gegevensverwerking De door de kaarthouder en de rekeninghouder verstrekte gegevens betreffende hun persoon en de gegevens betreffende de door hen met de KBC-Bankkaart uitgevoerde verrichtingen worden geregistreerd in een of meer verwerkingen. De houder van het bestand is KBC Bank NV (zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel). De gegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruikt: - voorbereiding en beheer van de relatie tussen de kaarthouder, de rekeninghouder, KBC Bank, Banksys en Bank Card Company; - voorkoming van misbruiken; - voldoen aan wettelijke verplichtingen; - opmaken van statistieken; - controle bij onduidelijkheden of betwistingen in verband met blokkeringen (bij registratie door of in Banksys (CARD STOP) en na mededeling door Banksys (CARD STOP), bij registratie door de bank). Behoudens verzet van de kaarthouder en de rekeninghouder kan KBC Bank zijn persoonsgegevens en de gegevens betreffende de door hen met de KBCbankkaart uitgevoerde verrichtingen verwerken voor werving en voor de promotie voor alle diensten en producten die een financiële instelling mag aanbieden, met inbegrip van verzekeringsproducten en -diensten. De rekeninghouder en de kaarthouder hebben het recht inzage te vragen van de hen betreffende gegevens die in een verwerking werden opgenomen. Zij hebben ook het recht de verbetering of verwijdering van onjuiste, onvolledige of niet (meer) relevante gegevens te vragen. De cliënt die van dit recht gebruik wenst te maken, kan een aanvraagformulier invullen dat verkrijgbaar is in zijn KBCkantoor, of een schriftelijke aanvraag, gedateerd en ondertekend en vergezeld van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) richten aan KBC Bank - PLS (8643), Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven. Bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. De cliënt die aanvullende inlichtingen wenst over de wijze waarop KBC Bank gegevens verwerkt, kan later dit register raadplegen. Artikel 12 - Geldigheidsduur van de kaart De kaart heeft een beperkte geldigheidsduur. De kaarthouder kan in zijn kantoor kennisnemen van de vervaldag van de kaart. De bank behoudt zich het recht voor de geldigheidsduur van de kaart in te korten of te verlengen, mits zij hier om technische redenen toe genoodzaakt wordt. Een dergelijke wijziging wordt hetzij per gewone brief, via (een bijlage bij) een rekeningafschrift of door middel van een duurzame drager en minstens twee maanden vooraf aan de kaarthouder meegedeeld. In geval van inkorting van de geldigheidsduur wordt de reeds betaalde vergoeding overgedragen op de nieuwe kaart, of in mindering gebracht van de voor de hernieuwde kaart aangerekende vergoeding. De kaarthouder die zijn kaart niet wenst te verlengen kan aanspraak maken op een prorataterugbetaling van de door hem voor de kaart betaalde vergoedingen die de lopende periode dekken. Na het verstrijken van de geldigheidsduur kan de kaart nog worden gebruikt om aangekochte goederen of diensten te betalen met Proton gedurende een periode van zes maanden. Na deze periode kan de rekeninghouder of de kaarthouder nog gedurende één maand het nominale bedrag op de chip, zoals dat na onderzoek door de bank blijkt uit het microcircuit op de kaart, terugvorderen van de bank tegen afgifte van de kaart. Behoudens in geval van beëindiging van de overeenkomst, zal bij het verlopen van de geldigheidsduur van de kaart een nieuwe kaart worden aangemaakt, die kan worden afgehaald in het rekeningvoerende kantoor van de bank. Artikel 13 - Beëindiging van de dienstverlening Zowel de rekeninghouder als de kaarthouder kan de dienstverlening door de systemen op ieder ogenblik stopzetten door de overeenkomst zonder enige voorafgaande kennisgeving en zonder enige verantwoording te beëindigen, mits dit schriftelijk aan de bank wordt gemeld. Bij KBC-Bankkaarten met tankservice kunnen de kaarthouders de overeenkomst evenwel niet beëindigen. De rekeninghouder of kaarthouder kan het nominale bedrag op de chip zoals dat na onderzoek van het microcircuit door de bank blijkt, terugvorderen tegen afgifte van de kaart. Deze beëindiging verschaft evenwel geen enkel recht op terugbetaling van de eventueel reeds betaalde prijs voor de kaart, en verplicht tot de onmiddellijke teruggave van de kaart aan KBC Bank. De bank kan op ieder ogenblik de overeenkomst opzeggen mits zij een opzegtermijn van twee maanden in acht neemt. In dat geval zal de kaarthouder aanspraak kunnen maken op een pro-rataterugstorting van de reeds aan de bank betaalde vergoeding. De bank kan evenwel op ieder ogenblik en met onmiddellijke ingang de overeenkomst opzeggen, (1) wanneer het vertrouwen in de cliënt ernstig is geschaad;(2) in geval van ernstige wanprestatie van de cliënt. Deze beëindiging verschaft evenwel geen enkel recht op terugbetaling van de eventueel reeds betaalde prijs voor de kaart, en verplicht tot de onmiddellijke teruggave van de kaart aan KBC Bank. P.7/11

8 Artikel 14 - Wijzigingen in de overeenkomst KBC Bank kan deze overeenkomst te allen tijde aanvullen of wijzigen. Alle wijzigingen zullen minstens 2 maanden vooraf en schriftelijk of op een duurzame drager worden meegedeeld aan de kaarthouder en/of rekeninghouder. Indien de kaarthouder of de rekeninghouder niet akkoord gaat met de wijziging, kan hij de overeenkomst zonder kosten opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden. Gebeurt dit niet, dan wordt hij geacht in te stemmen met de wijziging. Indien de kaarthouder of de rekeninghouder de overeenkomst opzegt, kan hij aanspraak maken op een pro-rataterugstorting van de reeds voor de kaart betaalde vergoeding. P.8/11

9 Bijlage 1 : Tarieven en limieten Limieten KBC-Bankkaart Standaardlimieten -18 jarigen Standaardlimieten +18 jarigen Maximumlimieten Daglimiet geld opnemen (incl. Proton laden) Weeklimiet geld opnemen (incl. Proton laden) 120 euro 500 euro 500 euro 900 euro euro euro Daglimiet betalen niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing Weeklimiet betalen 900 euro euro euro Bovendien zijn de uitgaven per rekening en per periode van zeven dagen beperkt tot euro. Tarieven KBC-Bankkaart KBC-Zichtrekening KBC-Zichtrekening met jongerenvoorwaarden Geldopneming KBC/CBC-automaat gratis gratis Geldopneming niet-kbc/cbcautomaat binnen- en buitenland 10 euro gratis Betalen met KBC-Bankkaart 5 euro gratis Proton 5 euro gratis Toegang tot bankverzekeren op afstand gratis gratis Tankservice 24 euro forfait + 7,50 euro per kaart Foto op een KBC-Bankkaart 9,75 euro 1 9,75 euro 1 Aanrekening kaartvervanging 5 euro 2 5 euro 2 24 euro forfait + 7,50 euro per kaart Transactiekosten KBC-Bankkaart De transactiekosten zijn vermeld in de prijslijst die in elk kantoor ter inzage ligt. 1 Aanrekening bij aanvraag van de KBC-Bankkaart met foto, geen jaarlijks te betalen bijdrage 2 Aanrekening bij aanvraag van de kaartvervanging, geen jaarlijks te betalen bijdrage P.9/11

10 Bijlage 2 Tankservice: 1. Definitie Een bedrijf kan één of meer KBC-Bankkaarten met tankservice vragen. Met tankservice wordt hier bedoeld: één van de drie hieronder beschreven vormen van dienstverlening. Het bedrijf kan vragen dat de kaart(en) in kwestie alleen toegang biedt (bieden) tot de diensten van het Bancontact/Mister Cash-systeem die via de verkooppuntterminals van tankstations worden aangeboden met uitsluiting van alle andere gebruiksmogelijkheden. De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing wanneer de bank aan het bedrijf KBC-Bankkaarten met tankservice heeft toegekend. Wanneer in dat geval de bepalingen van dit artikel in tegenspraak zijn met andere bepalingen uit dit reglement, hebben de bepalingen van dit artikel de voorrang. 2. Voorwaarden voor de verschaffing van KBC- Bankkaarten met tankservice KBC Bank beslist vrij over de verschaffing van KBC- Bankkaarten met tankservice onder de volgende voorwaarden: - het bedrijf moet een rekening aanhouden bij KBC Bank; - de toegangsmiddelen worden aan het bedrijf of aan de aangewezen personen bezorgd; - het bedrijf betaalt jaarlijks voor ieder van de op zijn verzoek uitgereikte KBC-Bankkaarten met tankservice en de eraan verbonden diensten een prijs, berekend volgens de ter zake geldende tarieven, naar gelang van het aantal kaarten en van de gekozen dienstverlening. Het bedrijf kan in alle kantoren van KBC Bank kennisnemen van deze tarieven. Deze prijs is vooraf te betalen door debitering van de rekening en wordt door KBC Bank niet teruggestort in geval van teruggave, inhouding, blokkering of niet-gebruik van de kaart, wat ook de oorzaak daarvan is. 3. Vormen van tankservice Het bedrijf kiest vrij op welke van de drie hieronder beschreven vormen van tankservice het een beroep wenst te doen. Het bedrijf moet zelf aan zijn kaarthouders meedelen welke dienstverlening in aanmerking komt en welke procedure zij bij een tankbeurt dienen te volgen. De kaarthouder dient de instructies die op het scherm van de verkooppuntterminal ter begeleiding verschijnen, stipt op te volgen. Deze diensten worden evenwel alleen geleverd indien de tankbeurt betaald wordt via de terminal buiten bij de pompen en niet indien de betaling binnen wordt uitgevoerd. 3.1 De gewone dienst bestaat erin dat de kaarthouder na invoer van zijn toegangsmiddelen brandstof tankt en de prijs ervan met een elektronische overschrijvingsopdracht namens en voor rekening van het bedrijf betaalt. Als het bedrijf deze dienstverlening kiest, ontvangt het - maandelijks per leverancier een factuur van de geleverde brandstof, die als verantwoordingsstuk voor de eventuele aftrek van de betaalde btw in aanmerking komt; - maandelijks een lijst die per kaart en chronologisch allerlei gegevens betreffende de met de kaart uitgevoerde tankbeurten vermeldt. 3.2 Als het bedrijf dat wenst, kan de kaarthouder naast zijn toegangsmiddelen ook de kilometerstand van zijn voertuig op het ogenblik van de tankbeurt invoeren. In dat geval ontvangt het bedrijf maandelijks, naast de facturen en de lijst zoals vermeld onder 3.1, een lijst die per kaart, benevens bepaalde gegevens met betrekking tot de tankbeurten, ook het gemiddeld verbruik vermeldt. 3.3 Als het bedrijf dat wenst, kan de kaarthouder naast zijn toegangsmiddelen en de kilometerstand ook het referentienummer van het voertuig invoeren. In dat geval ontvangt het bedrijf maandelijks, naast de facturen en de lijst zoals vermeld onder 3.1, een lijst die per referentienummer, benevens bepaalde gegevens met betrekking tot de tankbeurten, ook het gemiddelde verbruik per voertuig vermeldt. Voor de drie hierboven beschreven diensten geldt de volgende, tweevoudige beperking: - de kaarthouder mag op die wijze per periode van zeven dagen betalen voor een bepaald maximaal bedrag. Voor deze betalingen gelden dezelfde maxima als vermeld in bijlage 1. De kaart- of rekeninghouder kan deze periodieke plafonds beperken. Hij dient dit aan te vragen bij het bankkantoor waar hij de aan de kaart gekoppelde bankrekening voert. KBC Bank behoudt zich het recht voor dit periodieke plafond per kaart aan te passen; het bedrijf en/of de rekeninghouder kan in alle kantoren van KBC Bank kennisnemen van deze plafonds; - bovendien verbindt het bedrijf zich ertoe bij elke betaling door de kaarthouder het fonds op de kaartgebonden rekening niet te overschrijden. Noch KBC Bank, noch Banksys, noch de aangesloten tankstations kunnen aansprakelijk worden gesteld indien een of meer toepassingsmogelijkheden van de KBC- Bankkaart tijdelijk niet beschikbaar zijn, behoudens in geval van opzet of grove schuld. Het bedrijf machtigt KBC Bank onherroepelijk en zonder voorbehoud tot de onmiddellijke debitering van de kaartgebonden rekening voor alle bedragen, betaald met de aan deze rekening gebonden kaarten, zelfs al gebeurde de betaling zonder voldoende fonds op de kaartgebonden rekening. KBC Bank behoudt zich het recht voor deze debitering tot 6 maanden na de verrichtingsdatum uit te voeren, indien technische omstandigheden dit vereisen. De eventueel ontstane onrechtmatige debetstanden op de kaartgebonden rekening kunnen nooit worden beschouwd als een stilzwijgende kredietverlening, en het bedrijf, houder van de kaartgebonden rekening, dient ze onmiddellijk aan te zuiveren. In geval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van een verrichting als gevolg van een door KBC Bank gemaakte fout, is de aansprakelijkheid van de bank beperkt tot het bedrag van de verrichting die niet of gebrekkig werd P.10/11

11 uitgevoerd, eventueel vermeerderd met de gederfde creditrente. KBC Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld ingeval een verkooppunt de kaart niet aanvaardt. Alle geschillen die ontstaan tussen het bedrijf en het tankstation moeten uitsluitend tussen hen beide worden beslecht, zonder tussenkomst van KBC Bank. De kosten voor de dienst tankservice worden pro rata aangerekend bij registratie van de dienst. 4. Bijkomende verbintenissen van het bedrijf en van zijn kaarthouders in het kader van de tankservice Het bedrijf en zijn kaarthouders verbinden zich ertoe: - de toegangsmiddelen zorgvuldig te bewaren en door de kaarthouders te doen bewaren en in het bijzonder het geheime karakter van de persoonlijke codenummers te bewaren en door de kaarthouders te doen bewaren: noch het bedrijf, noch de kaarthouders mogen het geheime codenummer aan onbevoegden meedelen en zij mogen het evenmin noteren op de KBC-Bankkaart zelf of op enig ander document dat samen met de tankkaart wordt bewaard; het bedrijf mag de ontvangen toegangsmiddelen alleen aan de bevoegde personen, lasthebbers, aangestelden of cliënten overdragen of door hen laten gebruiken; de kaarthouder mag de hem ter hand gestelde toegangsmiddelen nooit aan derden overdragen of door hen laten gebruiken, behalve in het in artikel 2 bepaalde geval dat de KBC-Bankkaart toegang verschaft tot het Proton-systeem; - onmiddellijk aan CARD STOP de diefstal, het verlies, de vervalsing of elk ander risico van misbruik van de toegangsmiddelen, zoals het teloorgaan van het geheime karakter van het persoonlijk codenummer, te melden met mededeling van het betrokken kaartnummer, of door de kaarthouders te doen melden, zodat de genoemde maatschappij de voorgeschreven maatregelen kan nemen om misbruik en toekomstige opladingen te voorkomen. Het bedrijf verbindt zich er ook toe: - de hand te houden aan de stipte naleving door zijn lasthebbers of aangestelden van hun verplichtingen als kaarthouders. Het bedrijf is ook gebonden door de onder 8 vermelde verbintenissen van de kaarthouder en de rekeninghouder. BTW BE RPR Brussel Bankrekening CBFA P. 11/11

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Dit Deel II. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226.

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226. Reglement KBC-Online Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, hierna respectievelijk

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het gebruik

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Handelsregister: Brussel 623 074 BTW: BE 462 920 226 Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

P.1 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale 2011/08

P.1 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale 2011/08 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale debetschema s Card Not Present (Transacties waarbij de kaart niet gelezen wordt) VersiE 2011/08 Hoofdstuk

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online 1 Aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE 462 920 226, RPR

Nadere informatie

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder.

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder. Reglement Betalen Reglement Zakenrekening Hoofdstuk 1 1 Definities Algemeen In dit Reglement wordt verstaan onder Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Rekening Een in rekening-courant aangehouden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

Reglement Argenta Spaarbank NV

Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Argenta Spaarbank NV - Versie dd. 30062012 Pagina 1 van 15 Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Internetbankieren met digipass...3 1. Definities...3 2. Aanmelden...3 3. Gebruik van Internetbankieren...3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten 1. DEFINITIES 04 2. WERKINGSSFEER 06 3. CLIENTGEGEVENS 06 4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie