Prijsverschillen tussen de Belgische en Nederlandse vastgoedmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prijsverschillen tussen de Belgische en Nederlandse vastgoedmarkt"

Transcriptie

1

2 Prijsverschillen tussen de Belgische en Nederlandse vastgoedmarkt Samenvatting 1. Probleemstelling en onderzoeksvraag Deze studie wil de verschillen in koopwoningprijzen tussen België en Nederland verklaren. De centrale onderzoeksvraag van deze studie is de volgende: Welke determinanten verklaren het verschil tussen de gemiddelde prijs van een gemiddelde woning in België en Nederland? Verder kan de studie opgedeeld worden in vier grote subvragen. Ten eerste wordt er nagegaan hoe de woningprijzen de afgelopen jaren geëvolueerd zijn in België en Nederland. Ten tweede wordt bekeken hoe de verschillen tussen de woningprijzen in beide landen geëvolueerd zijn. Ten derde wordt er een model opgesteld van de determinanten die de prijsvorming van woningen bepaalt. Ten vierde ga ik na in hoeverre deze determinanten het verschil kunnen verklaren voor de woningprijzen tussen België en Nederland. Omdat beide buurlanden goed vergelijkbaar zijn, is het interessant een inzicht te verwerven in de determinanten die zorgen voor de verschillen in woningprijzen. Wonen is een grote bekommernis van de Belgische en Nederlandse overheden. Dit onderzoek draagt bij aan de informatie die nodig is om goede beleidsbeslissingen te kunnen nemen over een thema met een grote maatschappelijke relevantie. 2. Onderzoeksmethode De evolutie van de woningprijzen wordt beschreven op basis van overheidsstatistieken. Voor België wordt er beroep gedaan op gegevens die de grootste statistische Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie) ter beschikking stelt. Het Nederlandse equivalent daarvan is het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) hebben een dataset die veel verder teruggaat in de tijd ( ) dan de dataset die CBS aanbiedt. Daarom worden de data van beide Nederlandse instellingen gebruikt. De verzamelde gegevens worden per land afzonderlijk gebundeld en beschreven. Elk woningtype wordt apart besproken en er wordt ingezoomd van nationaal naar regionaal niveau. Deze gegevens worden samengevat in een lijngrafiek. Vervolgens worden de nominale woningprijzen van beide landen grafisch met elkaar vergeleken. Verder wordt op basis van een uitgebreide literatuurstudie een eigen model ontwikkeld voor de prijsvorming van een woning. Dit model dient als leidraad voor de verdere studie waarin de macrodeterminanten uit het model worden getoetst aan de realiteit van woningprijzen in België en Nederland. Ik raadpleeg zowel primaire als secundaire bronnen, zoals wetenschappelijke literatuur, persoonlijke interviews, publicaties van de overheid en van financiële instellingen.

3 a. Verantwoording onderzoeksmethode Om een betrouwbaar econometrisch model op te stellen is het noodzakelijk te beschikken over voldoende gegevens. Het Kadaster in Nederland publiceert woningprijzen voor de periode van 1995 tot Dit betekent dat er onvoldoende gegevens zijn om een betrouwbaar econometrisch model op te stellen. Daarom heb ik gekozen om op basis van een literatuurstudie een model op te bouwen voor de prijsvorming van een woning. b. Verzameling en verwerking van de gegevens Op basis van gepubliceerde statistieken heb ik de evolutie van de woningprijzen in België en Nederland besproken. Voor België heb ik een beroep gedaan op de statistieken van de Federale Overheidsdienst Economie Algemene Di rectie Statistiek en Economische Informatie. Voor Nederland heb ik het Centraal Bureau voor Statistiek geraadpleegd. De Belgische en Nederlandse indeling naar woningtype was niet gelijk. Daarom heb ik alle woningen ingedeeld in drie grote woningtypes, namelijk de woonhuizen, de appartementen en de villa s. Omdat de dataset van de Nederlandse Vereniging van Makelaars verder teruggaat in tijd, heb ik deze gegevens ook geïntegreerd in dit onderzoek. Deze vereniging maakt echter geen onderscheid naar woningtypes. De gegevens heb ik verwerkt door alle evoluties per woningtype en per land, gewest, provincie, arrondissement en gemeente grafisch weer te geven. Op basis daarvan heb ik een gedetailleerd inzicht gekregen in de evolutie van woningprijzen. In de tekst zijn de voornaamste grafieken opgenomen. De rest van dit onderzoek is gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie. Op basis daarvan heb ik een eigen model ontwikkeld voor de prijsvorming van een woning. Dit model diende als leidraad om verdere specifieke informatie te verzamelen voor beide landen. Voor elke determinant in het model heb ik de nodige expertise gezocht waar mogelijk. Voor het fiscale aspect heb ik beroep gedaan op een fiscaal deskundige van de Federale overheidsdienst. Om de hypotheekvoorwaarden te doorgronden heb ik beroep gedaan op een productbeheerder kredieten van de KBC. 3. Bevindingen en besluiten Uit deze studie bleek dat de woningmarkt een markt is met zeer specifieke kenmerken. Zo is zij een voorraadmarkt; het aanbod volgt de vraag niet. Ook is er in deze markt geen sprake van perfecte mededinging. Deze markt wordt namelijk gekenmerkt door heterogeniteit, grondgebondenheid en lokaliteit. Woningen hebben ook een dubbel karakter. Enerzijds worden ze gebruikt als consumptiegoed, anderzijds worden ze aangekocht als investeringsgoed. Daarnaast is de woningmarkt een sterk gereguleerde markt. Overheden steunen eigenwoningbezit via het fiscale regime, subsidies en wet- en regelgeving. Verder bleek dat de prijsvorming van een woning wordt beïnvloed door vier overkoepelende determinanten: hedonische variabelen, de verwachte prijsevolutie, de kapitaalmarkt en het marktmechanisme van vraag en aanbod. Wat België en Nederland betreft bleek dat de prijzen van particuliere koopwoningen in Nederland opvallend hoger zijn dan in België. Dit verschil kan verklaard worden door een samenspel van de verschillende determinanten. Stijgende inkomens tussen 1995 en 2007 en historisch lage rente hebben de vraag naar koopwoningen enorm doen toenemen. In Nederland zijn de inkomens echter meer gestegen dan in België. De rentevoeten daarentegen waren in Nederland lager dan in België. Omdat de rentevoeten lager zijn in Nederland dan in België, is de vraag in Nederland hoger, waardoor ook de

4 woningprijzen hoger zijn. Hogere inkomens en lagere rentevoeten doen de woningprijzen dus sterker stijgen in Nederland dan in België. Ook zijn de hypotheekmarkten sinds de liberalisering van de financiële markten veel uitgebreider in Nederland dan in België. Dit betekent dat de hypotheekvoorwaarden de Nederlandse huishoudens in staat stellen om veel meer te lenen dan de Belgische huishoudens. Dit heeft zijn weerslag gehad op de woningmarkt, waar de prijzen sterk gestegen zijn. Het verregaande fiscaal regime voor eigenwoningbezit in Nederland heeft ervoor gezorgd dat daar exotische hypotheekvormen op de markt zijn gekomen. In België zijn de hypotheeklasten geplafonneerd aftrekbaar. Nederland is het enige land in Europa dat volledig hypotheekrenteaftrek toestaat aan marginaal tarief. Het fiscaal effect in Nederland is daardoor ruim drie keer zo groot als in België. Dit betekent dat de woningprijzen in Nederland ongeveer 20 procent duurder mogen zijn dan de woningprijzen in België om tot dezelfde netto woonuitgave te komen. Daarnaast is de invloed van de overheid via subsidie sterk bepalend voor de prijzen van koopwoningen. België is het land met de kleinste sociale huursector in Noordwest-Europa, Nederland het land met de grootste sociale huursector. De Nederlandse overheid heeft lange tijd de huurprijzen kunstmatig laag gehouden via subsidies aan de woningcorporaties. Het gevolg hiervan zijn kunstmatig hoge koopwoningprijzen en een chronisch tekort aan koopwoningen. Overheden kunnen uit dit onderzoek concluderen dat fiscale steun voor de aankoop van een woning en huursubsidies beperkt moet blijven. Zo worden de prijzen van de koopwoningen niet de hoogte ingejaagd.

5 Voorwoord In de eerste plaats zou ik mijn promotor, doctor Karolien De Bruyne, willen bedanken voor de begeleiding. Verder wens ik Gunther Hanssens en Elke Beten te bedanken voor de interviews die ik mocht afnemen en die tot nieuwe inzichten leidden. Daarnaast bedank ik mijn klasgenoten voor de vriendschap en de steun. Ook mijn familie, vrienden en kennissen wil ik bedanken voor hun steun en begrip. Tot slot bedank ik mijn partner voor het eindeloos geduld, de onvoorwaardelijke steun en de talloze aanmoedigingen.

6 Overzicht figuren Figuur 1: Evolutie van de gemiddelde prijs van alle woningtypes samen Figuur 2: Evolutie van de gemiddelde prijzen van woningen in België Figuur 3: Evolutie van de gemiddelde prijzen van woonhuizen per gewest in België Figuur 4: Evolutie van de gemiddelde prijzen van villa s per gewest in België Figuur 5: Evolutie van de gemiddelde prijzen van appartement per gewest in België Figuur 6: Evolutie van de gemiddelde prijzen van woonhuizen in België Figuur 7: Evolutie van de gemiddelde prijzen van appartementen in België per provincie Figuur 8: Evolutie van de gemiddelde prijs van villa's per provincie in België Figuur 9: De goedkoopste en duurste regio's van Nederland in de periode Figuur 10: Gemiddelde prijs van alle woningtypes in Nederland...16 Figuur 11: Evolutie van de gemiddelde prijzen van alle woningtypes in Nederland Figuur 12: Evolutie van de gemiddelde prijzen van tussenwoningen in Nederland Figuur 13: Evolutie van gemiddelde prijzen van hoekwoningen...19 Figuur 14: Evolutie van de gemiddelde prijzen van 2/1 kapwoningen in Nederland Figuur 15: Evolutie van de gemiddelde prijzen van vrijstaande woningen in Nederland Figuur 16: Evolutie van de gemiddelde prijzen van appartementen in Nederland Figuur 17: Evolutie van de gemiddelde prijzen van tussenwoningen in Nederland op provincieniveau Figuur 18: Evolutie van de gemiddelde prijzen van hoekwoningen in Nederland op provincieniveau Figuur 19: Evolutie van de gemiddelde prijzen van 2/1 kapwoningen in Nederland op provincieniveau Figuur 20: Evolutie van de gemiddelde prijzen van vrijstaande woningen in Nederland op provincieniveau Figuur 21: Evolutie van de gemiddelde prijzen van vrijstaande appartementen in Nederland op provincieniveau Figuur 22: Evolutie van de gemiddelde woningprijzen in België en Nederland Figuur 23: Evolutie van de gemiddelde prijzen per woningtype in België en Nederland Figuur 24: Werking van vraag en aanbod...32 Figuur 25: Prijsvorming van een woning...44 Figuur 26: Effect van een schok op een stabiele woningmarkt...58 Figuur 27: De evolutie van de relatieve verandering van het BBP per capita, de gemiddelde woningprijzen en de inflatie in België Figuur 28: De evolutie van de relatieve verandering van het BBP per capita, de gemiddelde woningprijzen en de inflatie in Nederland Figuur 29: De evolutie van de relatieve groei van het BBP per capita in België en Nederland Figuur 30: De evolutie van de vaste en variabele hypothecaire rentevoeten van de KBC Figuur 31: Historische evolutie van de hypothecaire rentevoeten in Nederland Figuur 32: De evolutie van de gemiddelde hypothecaire rentevoet in België en Nederland

7 Overzicht tabellen Tabel 1: Investeringen vastgoed...1 Tabel 2: Overzicht determinanten...46 Overzicht bijlagen Bijlage 1: Algemene beschouwing van de evoluties van de gemiddelde prijs per woningtype in België : ratio villa/woningtype Bijlage 2: Evolutie van de prijs voor Belgische woonhuizen : goedkoopste en duurste gemeenten Bijlage 3: Evolutie van de prijs voor Belgische appartementen : goedkoopste en duurste gemeenten Bijlage 4: Evolutie van de prijs voor Belgische villa s : goedkoopste en duurste gemeenten Bijlage 5: Overzicht indeling Nederland door NVM in 76 regio s...104

8 Lijst van afkortingen CBS: CPB: DNB: ECB: EMF: FOD: NBHP: NVM: OECD: VINEX: VROM: WOZ: Centraal Bureau voor Statistiek Centraal Plan Bureau De Nederlandsche Bank European Central Bank European Mortgage Federation Federale Overheidsdienst National Board of Housing and Planning Nederlandse Vereniging van Makelaars Organisation for Economic Cooperation and Development Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Waarde van de onroerende zaak

9 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding De vastgoedmarkt gekaderd in een bredere context Waarom een vergelijking tussen België en Nederland? Algemene onderzoeksvraag en onderzoeksdoelstelling Methodologie Definiëring en afbakening... 3 Hoofdstuk 2: Woningprijzen Inleiding België Algemene beschouwing van de evolutie van de gemiddelde prijs per woningtype Detailbeschouwing van de evolutie van de gemiddelde prijs per woningtype Overzicht prijzen anno Samenvatting Nederland Algemene beschouwing van de evolutie van de gemiddelde prijs per woningtype Detailbeschouwing van de evolutie van de gemiddelde prijs per woningtype Overzicht prijzen anno Samenvatting Vergelijking van de algemene tendens van woningprijzen in België en Nederland...26 Hoofdstuk 3: Prijsvorming van woningen Inleiding De marktwerking van de woningmarkt Karakteristieken van de woningmarkt Heterogeniteit Voorraadmarkt Asymmetrisch aanpassingsproces Grondgebondenheid Dé woningmarkt bestaat niet Gereguleerde markt Speculatieve markt Karakteristieken van de woning als product Het dubbele karakter van een woning Ingrijpende transactie Hoge transactiekosten Eigenwoningbezit Conclusie karakteristieken van de woningmarkt en de woning als product Prijsvorming van woningen...41

10 3.6.1 Inleiding Elementen die de woningprijs beïnvloeden Hedonische variabelen Prijsverwachting Kapitaalmarkt Vraag en aanbod...49 Hoofdstuk 4: Vergelijking op basis van de determinanten Inleiding Het beschikbaar huishoudinkomen België Nederland Vergelijking België en Nederland De rente België Nederland Vergelijking België en Nederland Hypotheekvoorwaarden België Nederland Vergelijking België en Nederland Het fiscaal regime België Nederland Vergelijking België en Nederland Conclusie Subsidie België Nederland Vergelijking België en Nederland Overheidsregulering België Nederland Vergelijking België en Nederland Conclusie...88 Hoofdstuk 5: Algemeen besluit...90 Literatuurlijst...94 Bijlage...99

11 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 De vastgoedmarkt gekaderd in een bredere context De vastgoedmarkt is een belangrijk onderdeel van de economie, zowel op micro- als op macro-economisch niveau. Op micro-economisch niveau zien we dat de meeste huishoudens geconfronteerd worden met de vastgoedmarkt. Alle huishoudens besteden een bepaald percentage van hun inkomen aan huisvesting 1. Volgens de Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie, 2008) spendeerden Belgische gezinnen in 2006 gemiddeld 19 procent van hun totale consumptiebestedingen aan huisvesting. Bij Nederlandse gezinnen ging in ,5 procent van de consumptieve bestedingen naar huisvesting (Centraal Bureau voor de Statistiek). Een belangrijk deel van de rijkdom van huishoudens wordt dan ook bepaald door de woning. Vele huishoudens beslissen tot de aankoop van een woning. In België zijn 78 procent van de huishoudens eigenaar, in Nederland is dat 57 procent (ERA, 2008, p.11&67). De aankoop van een woning is vaak de grootste privéinvestering in het leven. Op macro-economisch niveau speelt de vastgoedmarkt ook een centrale rol. Tabel 1 maakt duidelijk dat de totale investeringen in vastgoed in België goed zijn voor 10,16 procent van het bruto binnenlands product, waarvan de residentiële vastgoedmarkt 5,93 procent voor zijn rekening neemt en de niet-residentiële vastgoedmarkt de overige 4,23 procent. In Nederland bepalen de totale investeringen in vastgoed 9,43 procent van het bruto binnenlands product, waarvan 6,4 procent toe te schrijven is aan de residentiële vastgoedmarkt en 3,03 procent aan de niet residentiële vastgoedmarkt. In beide landen zijn investeringen in residentieel vastgoed belangrijker dan investeringen in niet-residentieel vastgoed. Tabel 1 Investeringen vastgoed 2007 België Nederland Investeringen bouwkundige in mlj % totale in mlj % totale werken EURO investeringen % BBP EURO investeringen % BBP Residentieel ,39% 5,93% ,89% 6,40% Niet residentieel ,61% 4,23% ,11% 3,03% Totale investeringen vastgoed ,00% 10,16% ,00% 9,43% Bron: NBB (België), CBS (Nederland), Eigen bewerking (cursief) Daarnaast interageert de vastgoedmarkt met de financiële markt. De aankoop van een woning door huishoudens gebeurt vaak niet volledig met eigen geld, maar door tussenkomst van de financiële markt. De prijs van de vastgoedmarkt wordt daardoor mede bepaald door de rente op hypothecaire leningen. Als de rente daalt, dan worden investeringen aangemoedigd. Dit heeft als gevolg dat er meer geleend wordt en de geleende bedragen groter worden. Ook innovatie op de hypotheekmarkten zorgen ervoor dat meer mensen toegang krijgen tot hypothecaire leningen. Als de rente daalt en meer innovatieve producten op de markt 1 In deze context verwijzen de kosten van huisvesting naar kosten die betaald worden voor het vastgoed. Voor huurders is dat de werkelijke woninghuur en voor eigenaars de toegerekende woninghuur. 1

12 komen, stijgt de vraag doordat er meer en grotere leningen aangegaan worden, waardoor de woningprijzen de hoogte ingejaagd worden. Uit het bovenstaande kan afgeleid worden dat de vastgoedmarkt niet weg te denken is uit onze economie. Bovendien is de vastgoedmarkt een brandend actueel thema. De afgelopen jaren worden gekenmerkt door historisch lage rentes, een grote vraag naar woningen en een sterk geloof in stijgende woningprijzen. Dit alles heeft gezorgd voor een enorme prijsstijging van residentieel vastgoed. Maar de toekomst van de woningprijzen is onzeker. Ten gevolge van de kredietcrisis kan niemand voorspellen hoe de woningprijzen er in de -nabije- toekomst zullen uitzien. 1.2 Waarom een vergelijking tussen België en Nederland? De buurlanden België en Nederland lijken in vele opzichten op elkaar. Zowel het klimaat, de welvaart als de demografische factoren zijn in beide landen vergelijkbaar. Als meer in detail gekeken wordt naar de gezinsbestedingen aan huisvesting in België en Nederland, valt het op dat deze nagenoeg ook gelijkaardig zijn: de gezinsbestedingen aan huisvesting in 2007 zijn goed voor 7,9 procent van het bruto binnenlands product in België. In Nederland is dat 7,8 procent van het bruto binnenlands product. Zoals al aangehaald, zijn ook de aandelen van de totale consumptiebestedingen aan huisvesting goed vergelijkbaar (voor België 19 procent, voor Nederland 18,5 procent). Maar als de prijzen van koopwoningen onder de loep genomen, valt op dat er grote verschillen zijn tussen België en Nederland. In België stellen de FOD Economie data ter beschikking, in Nederland publiceert het Kadaster gegevens over de vastgoedprijzen. In beide landen kunnen drie verschillende woningtypen onderscheiden worden: het gewone woonhuis, het appartement en de villa. De gemiddelde verkoopprijs van een gewoon woonhuis in België in 2006 bedroeg terwijl dat in dezelfde periode in Nederland was. Voor een appartement werd in België in 2006 gemiddeld neergeteld, terwijl bij onze noorderburen betaald werd. Verder was er ruim verschil in 2006 tussen de prijs voor een villa in België en Nederland, meer bepaald in België en in Nederland. Voor alle woningtypes zijn er dus significante verschillen waar te nemen tussen de gemiddelde prijzen voor koopwoningen in beide landen. Het is merkwaardig dat de koopwoningprijzen significant hoger liggen in Nederland terwijl er ongeveer evenveel gespendeerd wordt aan huisvesting in beide landen. 1.3 Algemene onderzoeksvraag en onderzoeksdoelstelling Deze studie wil de verschillen in koopwoningprijzen tussen beide landen verklaren. De centrale onderzoeksvraag van deze studie is de volgende: Welke determinanten verklaren het verschil tussen de gemiddelde prijs van een gemiddelde woning in België en Nederland? Verder kan de studie opgedeeld worden in vier grote subvragen. Ten eerste wordt er nagegaan hoe de woningprijzen de afgelopen jaren geëvolueerd zijn in België en Nederland. Ten tweede wordt bekeken hoe de verschillen tussen de woningprijzen in beide landen geëvolueerd zijn. Ten derde wordt een model opgesteld 2

13 van de determinanten die de prijsvorming van woningen bepaalt. Ten vierde ga ik na in hoeverre deze determinanten het verschil kunnen verklaren voor de woningprijzen tussen België en Nederland. Bij mijn weten is er nog geen cross-country studie uitgevoerd tussen beide landen die de verschillen van de gemiddelde woningprijzen op een statische manier verklaart. Omdat beide buurlanden goed vergelijkbaar zijn, is het interessant een inzicht te verwerven in de determinanten die zorgen voor de verschillen in woningprijzen. Wonen is een grote bekommernis van de Belgische en Nederlandse overheden. Daarom spelen de overheden een grote rol in de huisvesting. Om goede beleidsbeslissingen te kunnen nemen is het noodzakelijk de gevolgen van beslissingen te kunnen voorspellen. Dit kan wanneer de gevolgen van genomen beslissingen geanalyseerd worden. Door de resultaten van goed vergelijkbare landen te analyseren, krijgen de overheden scherp inzicht in de mogelijke beleidsbeslissingen en gevolgen. Dit onderzoek draagt bij aan de informatie die nodig is om goede beleidsbeslissingen te kunnen nemen over een thema met een grote maatschappelijke relevantie. Deze studie kan ook als basis dienen voor verder gedetailleerd onderzoek naar de verschillende determinanten. 1.4 Methodologie In het tweede hoofdstuk wordt de evolutie van de woningprijzen beschreven op basis van overheidsstatistieken. Voor België wordt beroep gedaan op gegevens die de grootste statistische Federale Overheidsorganisatie Economie (FOD Economie) ter beschikking stelt. Het Nederlandse equivalent daarvan is het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De Nederlandse Nationale Vereniging voor Makelaars (NVM) hebben een dataset die veel verder teruggaat in de tijd ( ) dan de dataset die CBS aanbiedt. Daarom worden de data van beide Nederlandse instellingen gebruikt. De verzamelde gegevens worden per land afzonderlijk gebundeld en beschreven. Elk woningtype wordt apart besproken en er wordt ingezoomd van nationaal naar regionaal niveau. Deze gegevens worden samengevat in een lijngrafiek. Vervolgens worden de nominale woningprijzen van beide landen grafisch met elkaar vergeleken. In hoofdstuk drie wordt op basis van een uitgebreide literatuurstudie een eigen model ontwikkeld voor de prijsvorming van een woning. Dit model dient als leidraad voor hoofdstuk vier. In hoofdstuk vier worden de macro determinanten zoals vastgesteld in het model getoetst aan de realiteit van woningprijzen in België en Nederland. Zowel primaire als secundaire bronnen worden geraadpleegd, zoals wetenschappelijke literatuur, persoonlijke interviews, publicaties van de overheid en financiële instellingen (Saunders, 2004, pp ). 1.5 Definiëring en afbakening Vastgoed, ofwel onroerend goed, is een ruim begrip. Het omvat zowel de residentiële als niet-residentiële gebouwen. Dit onderzoek beperkt zich tot een bespreking van de residentiële vastgoedmarkt. 3

14 In België worden er drie types woningen onderscheiden, namelijk woonhuizen, appartementen en villa s. Alle gewone woonhuizen worden gegroepeerd onder het type woonhuis. Het woningtype appartement is de som van appartementen, flats en studio s. Villa s, bungalows en landhuizen worden samengebracht onder de noemer villa. In Nederland wordt door de NVM een opsplitsing gemaakt in vijf woningtypes: appartement, 2/1 kapwoning, hoekwoning, tussenwoning en vrijstaande woning. 2/1 kapwoning staat voor een gebouw dat opgesplitst is in twee identieke woonplaatsen die vaak elkaars spiegelbeeld zijn met een doorlopend dak over de twee woonplaatsen. Een hoekwoning is een woning op het einde van een rij tussenwoningen. Een tussenwoning is een rijhuis tussen twee andere huizen. Een vrijstaande woning is het equivalent van een villa. Om een vergelijking te kunnen maken deel ik de huizen in beide landen in in drie woningtypes. Onder het eerste type woonhuis vallen de Belgische woonhuizen en de Nederlandse 2/1 kapwoning, hoekwoning en tussenwoning. Het tweede woontype zijn de appartementen. Het derde woontype villa omvat het Belgisch woontype villa en het Nederlandse vrijstaande woningen. Tot slot richt dit onderzoek zich op de prijsontwikkeling van koopwoningen in België en Nederland. Huurwoningen worden buiten beschouwing gelaten. 4

15 Hoofdstuk 2: Woningprijzen 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk behandelt de prijsevoluties van residentieel vastgoed in België en Nederland. In de volgende sectie worden de evoluties van de gemiddelde prijzen van residentieel vastgoed in België besproken voor de periode van 1973 tot Daarna worden de evoluties van woningprijzen in Nederland behandeld. De opbouw van de sectie over België verloopt van algemeen naar specifiek. De algemene beschouwing begint met een presentatie van de evolutie van de gemiddelde woningprijzen van alle woningtypes samen. In België onderscheiden we drie woningtypes, namelijk woonhuizen, appartementen en villa's. Na de algemene beschouwing wordt dieper ingegaan op algemene tendensen van de gemiddelde prijzen per woningtype. Deze detailbeschouwing per woningtype begint op gewestelijk niveau en wordt verder uitgediept op provincie niveau. Een samenvatting sluit de sectie België af. De sectie Nederland behandelt de evoluties van woningprijzen in Nederland. Twee instellingen stellen data ter beschikking, namelijk de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en het Kadaster. Deze twee bronnen worden achtereenvolgens besproken. De NVM heeft Nederland ingedeeld in 76 regio's 2, die niet altijd gelijk lopen met de administratieve regio's. De woningprijzen die de NVM publiceert kennen geen onderscheid per woningtype. De woningprijzen zijn de gemiddelde prijzen van alle woningtypes samen. Toch wordt de dataset van de NVM opgenomen in deze studie omdat ze een overzicht biedt van de gemiddelde woningprijzen voor de periode Vervolgens wordt de dataset van het Kadaster besproken. Het Kadaster maakt een onderscheid tussen vijf woningtypes, namelijk het appartement, de 2/1 kapwoning, de hoekwoning, de tussenwoning en de vrijstaande woning. Ook hier verloopt de opbouw van algemeen naar specifiek. De bespreking begint op nationaal niveau met de algemene evolutie van de woningprijzen van alle woningtypes samen. Vervolgens wordt dit verder uitgediept per woningtype. Daarna worden de evoluties verder uitgesplitst tot op provincieniveau. De laatste sectie van dit hoofdstuk is een vergelijking van de algemene tendens van woningprijzen in België en Nederland. Een eerste grafiek geeft een beeld van de nationale gemiddelde prijzen van beide landen. Een tweede grafiek brengt de prijzen van nationale prijzen van de verschillende woningtypes in beeld. Om praktische redenen worden woningen ingedeeld in drie woningtypes, namelijk woonhuizen, appartementen en villa's. 2.2 België In dit deel volgt een overzicht van de nominale prijsevoluties in België van woonhuizen, appartementen en villa s voor de periode van 1973 tot Deze gegevens zijn de geregistreerde verkoopprijzen in euro ter beschikking gesteld door de Federale Overheidsdienst Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (FOD, 2008). 2 Tegenwoordig onderscheidt de NVM 80 regio s 5

16 2.2.1 Algemene beschouwing van de evolutie van de gemiddelde prijs per woningtype De gemiddelde prijzen van alle woningtypes kennen een stijgende trend tijdens de periode Dit wordt geïllustreerd in figuur 1. Over 34 jaar zijn de prijzen gemiddeld ruim 10 keer duurder geworden. Tussen 1999 en 2007 zijn de gemiddelde prijzen verdubbeld. Figuur 1. Evolutie van de gemiddelde prijs van alle woningtypes samen Gemiddelde woningprijs alle types Bron: FOD Economie; eigen bewerking Figuur twee maakt een opsplitsing tussen de verschillende woningtypes. In België zijn er drie woningtypes, namelijk woonhuizen, appartementen en villa s. Gedurende de volledig beschouwde periode bekleden de gewone woonhuizen de post van minst dure woningtype, op de voet gevolgd door de appartementen. De gemiddelde prijzen van villa s verloopt iets anders. Villa s zijn met voorsprong het duurste woningtype. Figuur 2. Evolutie van de gemiddelde prijzen van woningen in België Woonhuizen Appartementen Villa's Bron: FOD Economie; eigen bewerking 6

17 Figuur twee toont dat de sterkste toename in prijs voor rekening van de woonhuizen is. De gemiddelde prijzen liggen anno 2007 ruim elf keer hoger dan in 1973, namelijk in 2007 ten opzichte van in Appartementen zijn over 34 jaar 7,5 keer duurder geworden. In 2007 werd er gemiddeld neergeteld voor een appartement in België en in Villa s zijn het minst gestegen in waarde. De prijzen voor villa s liggen gemiddelde 5,5 keer hoger dan in Gemiddeld kostte een villa in 1973, vorig jaar betaalde men voor een villa een gemiddelde prijs van In 2007 is het groeiritme voor ieder woningtype lager dan in Toch zijn de prijzen van alle koopwoningen de laatste jaren fors gestegen. De prijzenevoluties voor woonhuizen en appartementen zijn vergelijkbaar en beide kunnen ze in verschillende etappes ingedeeld worden. De eerste etappe begint in 1973 tot Gedurende deze periode verdubbelen de prijzen. De prijzen van woonhuizen evolueren van in 1973 tot in Voor appartementen start de evolutie bij in 1973 en gaat tot in Daarna volgt een periode van rust. De prijzen neigen lichtjes naar een neerwaartse trend. Deze trend is van korte duur en vanaf 1986 zitten de prijzen weer in de lift. In 1989 wordt een eerste hoogtepunt bereikt met een groei ten opzichte van 1988 van 11 procent voor woonhuizen en van 18 procent voor appartementen. In de jaren 90 stijgen de groeipercentages iets minder snel, maar nog steeds positief. De appartementen groeiden opnieuw sterk in 2004 met een groei van bijna 15 procent. Het jaar erop zijn de woonhuizen aan de beurt met een stijging van bijna 30 procent. Dit maakt duidelijk dat de prijzen voor woonhuizen en appartementen de afgelopen drie jaar onderhevig waren aan zeer sterke stijgingen. De gemiddelde prijzen van villa s liggen over de hele periode beduidend hoger dan de prijzen van de twee andere woningtypes. Deze categorie woningen is het meest onderhevig aan schommelingen, terwijl de andere twee categorieën relatief gestaag klimmen over de jaren heen. Opvallend is dat de waarde van villa s ten opzichte van de andere woningtypes afneemt in de beschouwde periode. In 1973 is de gemiddelde prijs van villa s bijna 2,5 keer duurder dan de gemiddelde prijs van appartementen. In 2007 is dat vermindert met ¼ tot een prijs die 1,84 keer hoger ligt dan de prijs van appartementen. Ten opzichte van woonhuizen zien we nog een sterker verschil. In 1973 telde men gemiddeld genomen 3,76 keer meer geld neer voor een villa dan voor een woonhuis. Dit verschil halveert in 2007, waar men bereid was 1,88 keer meer te betalen voor een villa dan voor een woonhuis (detail bijlage 1) Detailbeschouwing van de evolutie van de gemiddelde prijs per woningtype In deze sectie wordt er een gedetailleerder beeld gegeven van de prijsevolutie van de verschillende woningtypes in België. Eerst worden de evoluties per gewest bekeken, vervolgens per provincie en daarna op arrondissementniveau. 7

18 Prijzenevoluties per gewest België bestaat uit drie gewesten, namelijk het Brussels hoofdstedelijk gewest, het Vlaams gewest en het Waals gewest. Het Brussels hoofdstedelijk gewest kent ieder jaar van de beschouwde periode de hoogste prijzen voor elk woningtype. Wallonië kent de meest bescheiden prijzen per woningtype. Vlaanderen bevindt zich tussen beiden. Deze algemene beschouwing gaat op voor de types woonhuis en villa. Voor appartementen zijn de prijzen niet altijd het hoogst in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Hieronder worden de verschillende types woningen besproken. De verschillende etappes (zie sectie 1.3.1) zijn duidelijk terug te vinden bij de prijzenevolutie van woonhuizen per gewest. Tussen 1973 en 1980 verdubbelen de woningprijzen. Tussen 1981 en 1985 is er een pauze. Vanaf 1986 stijgen de prijzen weer, met een eerste piek in 1989 en een tweede hoogtepunt in Dit hoogtepunt is in het Brussels hoofdstedelijk gewest extreem, met een groei van 66 procent. In de andere gewesten is dit hoogtepunt minder uitgesproken. Dit wordt grafisch voorgesteld in figuur drie. Figuur 3. Evolutie van de gemiddelde prijzen van woonhuizen per gewest in België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Bron: FOD Economie; eigen bewerking Ook voor de villaprijzen kunnen de verschillende etappes duidelijk onderscheiden worden. Opvallend is dat het Brussels hoofdstedelijk gewest verschilt van de andere gewesten. Vooral vanaf 1996 beginnen de prijzen in dit gewest opvallend sneller te stijgen dan in de andere gewesten. In 2005 gaan de prijzen nog steiler omhoog in het Brussels hoofdstedelijk gewest waardoor een grote kloof ontstaat in villaprijzen met de andere twee gewesten. Dit wordt grafisch voorgesteld in figuur vier. 8

19 Figuur 4. Evolutie van de gemiddelde prijzen van villa s per gewest in België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Bron: FOD Economie; eigen bewerking De prijzenevoluties van de appartementen zien er anders uit. De verschillende fases, zoals bij de woonhuizen en de villa s, zijn duidelijk te onderscheiden, maar er is een verandering in de hiërarchie van duurste gewest. Vlaanderen werkt zich immers op van goedkoopste gewest in 1973 tot duurste gewest in de periode Sindsdien voert zij een nek-aan-nekrace met het Brussels hoofdstedelijk gewest. Tijdens was Vlaanderen opnieuw het duurste gewest. Vanaf 2003 bekleedt Vlaanderen de tweede plaats ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Figuur vijf illustreert dit duidelijk. Figuur 5. Evolutie van de gemiddelde prijzen van appartement per gewest in België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Bron: FOD Economie; eigen bewerking 9

20 Prijzenevoluties per provincie De onderliggende verdeling tussen gewesten wordt weerspiegeld in de prijzenevolutie per provincie. Voor alle woningtypes valt het op dat de prijzen in de Vlaamse provincies hoger liggen dan in de Waalse provincies. Daarnaast zijn de prijsstijgingen intenser in de Vlaamse provincies voor alle woningtypes. De enige uitzondering is de provincie Waals-Brabant. De prijzen voor alle woningtypes in de provincies Vlaams- en Waals-Brabant volgen dezelfde trend en vormen de duurste regio s in België. Dit heeft te maken met de strategische ligging ten opzichte van Brussel, die een grote invloed uitoefent op de vastgoedprijzen. Brussel is niet enkel de hoofdstad van België, maar wordt ook beschouwd als administratieve hoofdstad van de Europese Unie. Vele instellingen zijn gehuisvest in de stad. Het internationale karakter zorgt rechtstreeks en onrechtstreeks voor veel werkgelegenheid. Ook hier is duidelijk dat de woonhuizen het meest in prijs toegenomen zijn en de villa s het minst. Net zoals op nationaal niveau zijn de verschillende etappes voor de prijzenevoluties van de woonhuizen in de verschillende provincies duidelijk te onderscheiden. Tussen 1973 en 1980 stijgen de prijzen in alle provincies. Vanaf 1981 tot 1985 is er sprake van een stagnatie met een licht neerwaartse neiging. De prijzen stijgen weer vanaf In 2005 ondergaan de woonhuisprijzen een extra stijging. Opvallend is dat iedere provincie gesynchroniseerd deze trend ondergaat, waardoor er geen uitschieters zijn. De provincie Henegouwen was de goedkoopste provincie in 1973 en is dat nog steeds het geval in Deze provincie heeft ook de minste stijging gekend over de volledige periode. In 1973 werden woonhuizen gemiddeld verkocht voor In 2007 is men bereid ongeveer negen keer meer te betalen voor hetzelfde woonhuis, namelijk De provincie Waals-Brabant was de duurste provincie in 1973 en is dat nog steeds in De prijzen zijn geëvolueerd van in 1973 tot in De provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen bekleden respectievelijk de tweede en de derde plaats als duurste provincie voor woonhuizen. Figuur zes geeft een grafische voorstelling hiervan. Figuur 6. Evolutie van de gemiddelde prijzen van woonhuizen in België Provincie Antwerpen Provincie Henegouwen Provincie Waals- Brabant Provincie West- Vlaanderen Provincie Oost- Vlaanderen Provincie Limburg Provincie Luxemburg Provincie Namen Provincie Vlaams- Brabant Provincie Luik Bron: FOD Economie; eigen bewerking 10

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer VASTGOED www.notaris.be 2016 Barometer 31 VASTGOEDACTIVITEIT IN 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0 105,3 104,7 115,4 112,1 111,8 118,0 116,1 127,0 124,7 127,9 115,8

Nadere informatie

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken.

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken. NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T1 2017 Barometer 32 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1 ste trimester van 2017 naar een nieuw record: 128,36 punten.

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december n 27 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Notarisbarometer 29 n Vastgoed April - juni 2016 T/2 2DE TRIMESTER 2016 www.notaris.be

Nadere informatie

notarisbarometer 101,6 99, ,2 99,8 94,1 Belgisch vastgoed zet de economische crisis een hak

notarisbarometer 101,6 99, ,2 99,8 94,1 Belgisch vastgoed zet de economische crisis een hak notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 11 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal)

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal) Persbericht In de bijlagen is een uitsplitsing per woningtype opgenomen! Datum Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in (daling in het 4 e kwartaal) De gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen is in

Nadere informatie

Woningprijzen in Vlaanderen. Paul de Vries OTB TU Delft (NL) Sien Winters HIVA K.U.Leuven

Woningprijzen in Vlaanderen. Paul de Vries OTB TU Delft (NL) Sien Winters HIVA K.U.Leuven Woningprijzen in Vlaanderen Paul de Vries OTB TU Delft (NL) Sien Winters HIVA K.U.Leuven De ontwikkeling van de woningprijs Een indruk van de achterliggende factoren Paul de Vries Voorstellen Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

notarisbarometer Belgisch vastgoed blijft betrouwbaar Vastgoedactiviteit in België 106,4 106,8 102,8 102,6 94,9

notarisbarometer Belgisch vastgoed blijft betrouwbaar Vastgoedactiviteit in België  106,4 106,8 102,8 102,6 94,9 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 13 April - juni Trimester 2 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie A Vastgoedactiviteit

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 n 19 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8

Nadere informatie

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 14 Juli - september Trimester 3 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Vastgoedprijzen blijven stijgen

Vastgoedprijzen blijven stijgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 25 augustus 28 Vastgoedprijzen blijven stijgen - voorlopige cijfers 28 - De prijzen van woningen zijn tijdens de eerste helft van 28 iets

Nadere informatie

DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING

DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent www.cibweb.be DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING De benchmark voor de evolutie

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19%

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19% 24 tember 20 Gemiddelde koopsom ustus stijgt met 3,19% Woningwaarde-index Kadaster ustus stijgt naar 298.8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand ustus 298,8 tegeer 295,6 in i 20. Een stijging

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014 PERSBERICHT Brussel, 19 augustus Huizenprijs stagneert, appartementen blijven stijgen In werd de huizenmarkt gekenmerkt door een lichte stijging van de. In het eerste semester van is hier geen sprake meer

Nadere informatie

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart I. Vastgoedactiviteit in België Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart In het 2de trimester van 2013 waren er in ons

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 augustus 2013

PERSBERICHT Brussel, 22 augustus 2013 PERSBERICHT Brussel, 22 augustus Vastgoedprijzen stijgen nog licht Tijdens het eerste semester van zijn de gemiddelde prijzen van woningen en bouwgronden opnieuw gestegen. De prijstoename blijft beperkt

Nadere informatie

30 3 DE TRIMESTER 2016

30 3 DE TRIMESTER 2016 Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Notarisbarometer Vastgoed VASTGOEDACTIVITEIT IN T/3 Juli - september 2016 n 30 3

Nadere informatie

86,3 87,7 +1,66% -8,62%

86,3 87,7 +1,66% -8,62% Vastgoed, familie, vennootschappen januari maart Trimester 1-21 www.notaris.be 1. Index van de vastgoedactiviteit in België n 4 12 12 11 18,2 11 1 94,3 11,1 11,6 94,4 99,2 1, 99,7 1 86,3 9 87,7 9 8 27

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

BETAALBAARHEID WONEN

BETAALBAARHEID WONEN BETAALBAARHEID WONEN 113 Deel I. Socio-economische gegevens Haaltert Haaltert gemiddeld inkomen per inwoner gemiddelde verkoopprijs woonhuizen 27.300 22.300 17.300 12.300 7.300 192.000 172.000 152.000

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 23 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,7 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9 101,4

Nadere informatie

De vastgoedactiviteit volgt de evolutie van het aantal vastgoed-gerelateerde dossiers op die maandelijks binnekomen in de notariskantoren.

De vastgoedactiviteit volgt de evolutie van het aantal vastgoed-gerelateerde dossiers op die maandelijks binnekomen in de notariskantoren. NOTARISBAROMETER VASTGOED AAN DE KUST WWW.NOTARIS.BE S1 2017 VASTGOEDACTIVITEIT AAN DE KUST De vastgoedactiviteit volgt de evolutie van het aantal vastgoed-gerelateerde dossiers op die maandelijks binnekomen

Nadere informatie

Prijzen houden stand, maar de activiteit daalt. derde trimester met 5,1% naar beneden ten opzichte van de derde trimester van 2009.

Prijzen houden stand, maar de activiteit daalt. derde trimester met 5,1% naar beneden ten opzichte van de derde trimester van 2009. Vastgoed, familie, vennootschappen juli - september Trimester 3-21 www.notaris.be 1. Index van de vastgoed-activiteit in België n 6 12 12 11 18,2 11 1 11,1 11,6 1 99,2 1 99,7 99,8 94,3 94,4 94,1 1 9 86,3

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 18 april 2014

PERSBERICHT Brussel, 18 april 2014 PERSBERICHT Brussel, 18 april 2014 Stijgende vastgoedprijzen in 2013 De vastgoedcijfers voor het volledige jaar 2013 zijn bekend. Daaruit blijkt dat de prijzen van gewone woonhuizen en appartementen dezelfde

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2016

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2016 PERSBERICHT Brussel, 26 september 2016 Vastgoedprijsindex 2de kwartaal 2016 o Volgens voorlopige cijfers bedraagt de geschatte jaarlijkse inflatie van de vastgoedprijzen 2,4% in het tweede kwartaal 2016

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 n 21 T/2 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9 101,4

Nadere informatie

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100)

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100) Persbericht Datum 14 20 augustus februari 2007 20 Gemiddelde koopsom januari stijgt met 2,21% Woningwaarde-index Kadaster januari stijgt tot 290,8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2017

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2017 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2017 Vastgoedprijsindex 1ste kwartaal 2017 Volgens voorlopige cijfers bedroeg het jaarlijkse inflatiecijfer voor de vastgoedprijzen 5,4% in het eerste kwartaal van 2017 tegenover

Nadere informatie

Geluidshinder nadelig voor de verkoopprijs van woningen

Geluidshinder nadelig voor de verkoopprijs van woningen pagina 1 van 5 Intro Minder woningen verkocht Prijsontwikkeling ERA-KU Leuven Vastgoedindex geeft inzicht in de werkelijke prijsontwikkeling De negatieve invloed van lawaai op de prijs van een woning Reistijden

Nadere informatie

Vastgoedprijzen blijven licht stijgen

Vastgoedprijzen blijven licht stijgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECON ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT Vastgoedprijzen blijven licht stijgen De Belgische vastgoedprijzen stegen licht in vergelijking met

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Meest interessante vastgoedprijzen in Zuid-West-Vlaanderen

Meest interessante vastgoedprijzen in Zuid-West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 4, 2006 Regioscan Meest interessante vastgoedprijzen in Zuid-West-Vlaanderen Lieselot Denorme sociaaleconomisch beleid, WES Is vastgoed in West-Vlaanderen nog betaalbaar? Dit hangt

Nadere informatie

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 Halfjaarbericht Woningmarktcijfers.nl,

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Lorette Rousseau, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Vastgoedbericht oktober 2008

Vastgoedbericht oktober 2008 21 november 20 Vastgoedbericht oktober 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015

PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015 PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015 Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2013 17.019 euro Het netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg in 2013 gemiddeld 17.019 euro; Vlaanderen blijft de regio

Nadere informatie

BETAALBAARHEID WONEN

BETAALBAARHEID WONEN BETAALBAARHEID WONEN 112 Deel I. Socio-economische gegevens gemiddeld inkomen per inwoner gemiddelde verkoopprijs woonhuizen 28.100 23.100 18.100 13.100 8.100 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Nadere informatie

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Een korte duiding bij het boek. Sien Winters

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Een korte duiding bij het boek. Sien Winters Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Een korte duiding bij het boek Sien Winters Inhoud 1. De achtergrond 2. Het boek 3. Het beleid I. DE ACHTERGROND Woningprijzen Nominale prijzen van gewone woonhuizen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 september 2017

PERSBERICHT Brussel, 28 september 2017 PERSBERICHT Brussel, 28 september 2017 Woonhuizen 6,3 % duurder tijdens eerste semester 2017 Elsene duurste gemeente van België, Quaregnon de goedkoopste De Algemene Directie Statistiek publiceert de voorlopige

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Januari - Maart 2013 n 16 T/1 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8 94,1

Nadere informatie

De vastgoedactiviteit stabiliseert zich na de forse stijging van eind 2011

De vastgoedactiviteit stabiliseert zich na de forse stijging van eind 2011 Notarisbarometer 1ste trimester 212 I. Vastgoedactiviteit in België 12 11 1 9 8 87,7 11,6 1, 99,2 99,7 99,8 94,1 11, 99,2 12,6 94,9 16,4 16,8 7 6 29-Trim 1 29-Trim 2 29-Trim 3 29-Trim 4 21-Trim1 21-Trim2

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2008

Vastgoedbericht november 2008 22 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Vastgoedprijzen stijgen opnieuw

Vastgoedprijzen stijgen opnieuw ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECON ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT - 2 augustus 21 Vastgoedprijzen stijgen opnieuw Het jaar 29 werd gekenmerkt door dalende vastgoedprijzen,

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2015

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2015 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2015 Residentiële vastgoedprijsindex 4e kwartaal 2014 o De Belgische residentiële vastgoedprijsindex steeg in het vierde kwartaal van 2014 met 1,0% ten opzichte van het vorige

Nadere informatie

Trends op de Vlaamse woningmarkt

Trends op de Vlaamse woningmarkt Trends op de Vlaamse woningmarkt Sien Winters KU Leuven - HIVA Studiedag Wonen in Vlaanderen anno 2013. Wat leert ons het Grote Woononderzoek 2013 Brussel, Vlaams Parlement, De Schelp 3 maart 2015 www.steunpuntwonen.be

Nadere informatie

Vastgoedprijzen stijgen opnieuw in 2010

Vastgoedprijzen stijgen opnieuw in 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT Vastgoedprijzen stijgen opnieuw in Het jaar werd gekenmerkt door dalende vastgoedprijzen, vooral voor de duurdere villa's. Deze evolutie

Nadere informatie

T NOTARISBAROMETER VASTGOED. Barometer 33

T NOTARISBAROMETER VASTGOED. Barometer 33 NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T2 2017 Barometer 33 INHOUD: In het kort... 2 Vastgoedactiviteit in België... 2 Prijsevolutie van het residentieel vastgoed in België... 2 Op macro economisch niveau...

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 april 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 april 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 april 2015 Vastgoedprijzen blijven licht stijgen in 2014 Een huis in Henegouwen kost gemiddeld de helft van een in Vlaams- of Waals-Brabant De vastgoedcijfers voor het volledige

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Januari 2013 Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Analyse uitgevoerd voor het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Amsterdam oktober Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Hypothecair krediet: duurzame groei

Hypothecair krediet: duurzame groei Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet: duurzame groei Brussel, 6 mei 2011 In het eerste trimester van 2011 werden 24% meer hypothecaire kredieten verstrekt dan in het eerste

Nadere informatie

Vastgoedprijzen zijn gedaald tijdens eerste semester 2009

Vastgoedprijzen zijn gedaald tijdens eerste semester 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECON ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 25 augustus 2009 Vastgoedprijzen zijn gedaald tijdens eerste semester 2009 Voor het eerst sinds jaren

Nadere informatie

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis Starters op de koopwoningmarkt na de Samenvatting Tijdens de deed het Kadaster onderzoek naar starters op de koopwoningmarkt. Nu de koopwoningmarkt aantrekt en de prijzen stijgen, is de vraag hoe koopstarters

Nadere informatie

Woningmarkt trekt licht aan in tweede kwartaal

Woningmarkt trekt licht aan in tweede kwartaal Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers tweede kwartaal 2009 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland Uitstekend 2016 voor de Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een uitstekend jaar achter de rug. De gemiddelde koopsom is uitgekomen op 243.837, een stijging van 5,9% in vergelijking

Nadere informatie

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Woningmarkt Nederland Analyse 2013 1 e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Fors minder woningtransacties De woningmarkt laat in de eerste zes maanden van 2013 nog geen teken van herstel zien. In deze periode

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Gemiddelde prijzen van huizen gedaald in 2009

Gemiddelde prijzen van huizen gedaald in 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECON ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 23 april 21 Gemiddelde prijzen van huizen gedaald in 29 Voor het eerst sinds jaren wordt op jaarbasis

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Noord-Holland januari 2015 Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008 1998-2 1998-4 1999-2 1999-4 2000-2 2000-4 2001-2 2001-4 2002-2 2002-4 2003-2 2003-4 2004-2 2004-4 2005-2 2005-4 2006-2 2006-4 2007-2 2007-4 2008-2 2008-4 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Nadere informatie

DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2014 : DATA FOD ECONOMIE 1 INLEIDING

DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2014 : DATA FOD ECONOMIE 1 INLEIDING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent www.cibweb.be DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2014 : DATA FOD ECONOMIE 1 INLEIDING De benchmark voor de

Nadere informatie

ARTIKELEN FORS MEER VERHUUR DAN VERKOOP

ARTIKELEN FORS MEER VERHUUR DAN VERKOOP ARTIKELEN FORS MEER VERHUUR DAN VERKOOP ARTIKEL 1 Een op vijf woningverkopers wil huren Een op de vijf Nederlanders die hun huis te koop hebben staan, wil na de verkoop een huurwoning betrekken. Bron:

Nadere informatie

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012 Oktober 2012 Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012 Analyse uitgevoerd door het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt

Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt 6 4 2 0 1995-2 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-4 -6 Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt OTB-cursus :De Markt van Koopwoningen Paul de Vries /TUDelft 6 4 2 0

Nadere informatie

Renovatiekredieten populairder dan ooit

Renovatiekredieten populairder dan ooit Persbericht Beroepsvereniging van het Krediet Renovatiekredieten populairder dan ooit Brussel, 10/9/2009 De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, heeft haar statistieken inzake hypothecair

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016 Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2014 17.684 euro Fiscale statistiek van de inkomens op basis van het aanslagjaar 2015 Het netto belastbare inkomen van de Belg

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 0,0 0,2 0, 0, 0,10 0,0 0,00 9 Woningen worden weer verkocht als (te) warme broodjes De verkoopquote is sinds het vierde kwartaal van 1 gestegen van % naar 2%, een stijging van procentpunten. De verkoopquote

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Mei 212 Jan van Nispen Inleiding De start van de financiële crisis ligt nu al enkele jaren achter ons, maar in 211 voelden we nog steeds de

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de stadsdelen

Ontwikkelingen in de stadsdelen 21 14 In de eerste drie kwartalen van 14 is het totaal aantal transacties met een stijging van 4% sterk toegenomen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 1. De markt lijkt bezig met een sterke opleving.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 De regionale inkomensverschillen onder de loep Hoe verhoudt de inkomensevolutie zich ten opzichte van de inflatie? In welke regio liggen de gemiddelde inkomens het

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 19 april 2013

PERSBERICHT Brussel, 19 april 2013 PERSBERICHT Brussel, 19 april 2013 Villa s niet duurder in De vastgoedcijfers voor het volledige jaar zijn bekend. Daaruit blijkt dat gewone woonhuizen en appartementen in lichte mate duurder zijn geworden

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND - 2006 WONINGMARKTCIJFERS.NL ONDERDEEL VAN WOONPLEIN LIMBURG BV Postbus 2555 6401 DB Heerlen Telefoon: (045) 40 40 250 Fax: (045) 40 40 252 Website: www.woningmarktcijfers.nl

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

Marktevoluties België: nieuwbouw - bestaande woningen Toenemend belang betaalbaarheid

Marktevoluties België: nieuwbouw - bestaande woningen Toenemend belang betaalbaarheid Marktevoluties België: nieuwbouw - bestaande woningen Toenemend belang betaalbaarheid Roel Helgers Centrum voor Economische Studiën KU Leuven 15 e isolatiedag 18 september 2014 Antwerpen R. Helgers (CES,

Nadere informatie

Hypothecair krediet : het recordjaar 2010

Hypothecair krediet : het recordjaar 2010 Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet : het recordjaar 2010 Brussel, 9 februari 2011 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, de Belgische federatie van

Nadere informatie

Huizenmarkt stagneert door tekort aan betaalbare woningen

Huizenmarkt stagneert door tekort aan betaalbare woningen Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers vierde kwartaal 2007 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte

Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte Persbericht Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte Brussel, 7 februari 2012 De belangrijkste vaststellingen voor het volledige jaar 2011: De hypothecaire kredietverlening

Nadere informatie

MARKTANALYSE: BELGIË

MARKTANALYSE: BELGIË 2016 MARKTANALYSE: BELGIË I. KANTOORMARKT IN BELGIË A. BRUSSEL Met de sterkste vraag in 4 jaar tijd bleek 2016 een voortreffelijk jaar voor de Brusselse kantoormarkt. Daarbij waren er twee verhalen die

Nadere informatie

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017 ... Graydon studie Faillissementen November 2017 1 december 2017 [Typ hier] [Typ hier] [Typ hier] Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure

Nadere informatie

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Brussel, 9 september 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin,

Nadere informatie