Prijsverschillen tussen de Belgische en Nederlandse vastgoedmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prijsverschillen tussen de Belgische en Nederlandse vastgoedmarkt"

Transcriptie

1

2 Prijsverschillen tussen de Belgische en Nederlandse vastgoedmarkt Samenvatting 1. Probleemstelling en onderzoeksvraag Deze studie wil de verschillen in koopwoningprijzen tussen België en Nederland verklaren. De centrale onderzoeksvraag van deze studie is de volgende: Welke determinanten verklaren het verschil tussen de gemiddelde prijs van een gemiddelde woning in België en Nederland? Verder kan de studie opgedeeld worden in vier grote subvragen. Ten eerste wordt er nagegaan hoe de woningprijzen de afgelopen jaren geëvolueerd zijn in België en Nederland. Ten tweede wordt bekeken hoe de verschillen tussen de woningprijzen in beide landen geëvolueerd zijn. Ten derde wordt er een model opgesteld van de determinanten die de prijsvorming van woningen bepaalt. Ten vierde ga ik na in hoeverre deze determinanten het verschil kunnen verklaren voor de woningprijzen tussen België en Nederland. Omdat beide buurlanden goed vergelijkbaar zijn, is het interessant een inzicht te verwerven in de determinanten die zorgen voor de verschillen in woningprijzen. Wonen is een grote bekommernis van de Belgische en Nederlandse overheden. Dit onderzoek draagt bij aan de informatie die nodig is om goede beleidsbeslissingen te kunnen nemen over een thema met een grote maatschappelijke relevantie. 2. Onderzoeksmethode De evolutie van de woningprijzen wordt beschreven op basis van overheidsstatistieken. Voor België wordt er beroep gedaan op gegevens die de grootste statistische Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie) ter beschikking stelt. Het Nederlandse equivalent daarvan is het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) hebben een dataset die veel verder teruggaat in de tijd ( ) dan de dataset die CBS aanbiedt. Daarom worden de data van beide Nederlandse instellingen gebruikt. De verzamelde gegevens worden per land afzonderlijk gebundeld en beschreven. Elk woningtype wordt apart besproken en er wordt ingezoomd van nationaal naar regionaal niveau. Deze gegevens worden samengevat in een lijngrafiek. Vervolgens worden de nominale woningprijzen van beide landen grafisch met elkaar vergeleken. Verder wordt op basis van een uitgebreide literatuurstudie een eigen model ontwikkeld voor de prijsvorming van een woning. Dit model dient als leidraad voor de verdere studie waarin de macrodeterminanten uit het model worden getoetst aan de realiteit van woningprijzen in België en Nederland. Ik raadpleeg zowel primaire als secundaire bronnen, zoals wetenschappelijke literatuur, persoonlijke interviews, publicaties van de overheid en van financiële instellingen.

3 a. Verantwoording onderzoeksmethode Om een betrouwbaar econometrisch model op te stellen is het noodzakelijk te beschikken over voldoende gegevens. Het Kadaster in Nederland publiceert woningprijzen voor de periode van 1995 tot Dit betekent dat er onvoldoende gegevens zijn om een betrouwbaar econometrisch model op te stellen. Daarom heb ik gekozen om op basis van een literatuurstudie een model op te bouwen voor de prijsvorming van een woning. b. Verzameling en verwerking van de gegevens Op basis van gepubliceerde statistieken heb ik de evolutie van de woningprijzen in België en Nederland besproken. Voor België heb ik een beroep gedaan op de statistieken van de Federale Overheidsdienst Economie Algemene Di rectie Statistiek en Economische Informatie. Voor Nederland heb ik het Centraal Bureau voor Statistiek geraadpleegd. De Belgische en Nederlandse indeling naar woningtype was niet gelijk. Daarom heb ik alle woningen ingedeeld in drie grote woningtypes, namelijk de woonhuizen, de appartementen en de villa s. Omdat de dataset van de Nederlandse Vereniging van Makelaars verder teruggaat in tijd, heb ik deze gegevens ook geïntegreerd in dit onderzoek. Deze vereniging maakt echter geen onderscheid naar woningtypes. De gegevens heb ik verwerkt door alle evoluties per woningtype en per land, gewest, provincie, arrondissement en gemeente grafisch weer te geven. Op basis daarvan heb ik een gedetailleerd inzicht gekregen in de evolutie van woningprijzen. In de tekst zijn de voornaamste grafieken opgenomen. De rest van dit onderzoek is gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie. Op basis daarvan heb ik een eigen model ontwikkeld voor de prijsvorming van een woning. Dit model diende als leidraad om verdere specifieke informatie te verzamelen voor beide landen. Voor elke determinant in het model heb ik de nodige expertise gezocht waar mogelijk. Voor het fiscale aspect heb ik beroep gedaan op een fiscaal deskundige van de Federale overheidsdienst. Om de hypotheekvoorwaarden te doorgronden heb ik beroep gedaan op een productbeheerder kredieten van de KBC. 3. Bevindingen en besluiten Uit deze studie bleek dat de woningmarkt een markt is met zeer specifieke kenmerken. Zo is zij een voorraadmarkt; het aanbod volgt de vraag niet. Ook is er in deze markt geen sprake van perfecte mededinging. Deze markt wordt namelijk gekenmerkt door heterogeniteit, grondgebondenheid en lokaliteit. Woningen hebben ook een dubbel karakter. Enerzijds worden ze gebruikt als consumptiegoed, anderzijds worden ze aangekocht als investeringsgoed. Daarnaast is de woningmarkt een sterk gereguleerde markt. Overheden steunen eigenwoningbezit via het fiscale regime, subsidies en wet- en regelgeving. Verder bleek dat de prijsvorming van een woning wordt beïnvloed door vier overkoepelende determinanten: hedonische variabelen, de verwachte prijsevolutie, de kapitaalmarkt en het marktmechanisme van vraag en aanbod. Wat België en Nederland betreft bleek dat de prijzen van particuliere koopwoningen in Nederland opvallend hoger zijn dan in België. Dit verschil kan verklaard worden door een samenspel van de verschillende determinanten. Stijgende inkomens tussen 1995 en 2007 en historisch lage rente hebben de vraag naar koopwoningen enorm doen toenemen. In Nederland zijn de inkomens echter meer gestegen dan in België. De rentevoeten daarentegen waren in Nederland lager dan in België. Omdat de rentevoeten lager zijn in Nederland dan in België, is de vraag in Nederland hoger, waardoor ook de

4 woningprijzen hoger zijn. Hogere inkomens en lagere rentevoeten doen de woningprijzen dus sterker stijgen in Nederland dan in België. Ook zijn de hypotheekmarkten sinds de liberalisering van de financiële markten veel uitgebreider in Nederland dan in België. Dit betekent dat de hypotheekvoorwaarden de Nederlandse huishoudens in staat stellen om veel meer te lenen dan de Belgische huishoudens. Dit heeft zijn weerslag gehad op de woningmarkt, waar de prijzen sterk gestegen zijn. Het verregaande fiscaal regime voor eigenwoningbezit in Nederland heeft ervoor gezorgd dat daar exotische hypotheekvormen op de markt zijn gekomen. In België zijn de hypotheeklasten geplafonneerd aftrekbaar. Nederland is het enige land in Europa dat volledig hypotheekrenteaftrek toestaat aan marginaal tarief. Het fiscaal effect in Nederland is daardoor ruim drie keer zo groot als in België. Dit betekent dat de woningprijzen in Nederland ongeveer 20 procent duurder mogen zijn dan de woningprijzen in België om tot dezelfde netto woonuitgave te komen. Daarnaast is de invloed van de overheid via subsidie sterk bepalend voor de prijzen van koopwoningen. België is het land met de kleinste sociale huursector in Noordwest-Europa, Nederland het land met de grootste sociale huursector. De Nederlandse overheid heeft lange tijd de huurprijzen kunstmatig laag gehouden via subsidies aan de woningcorporaties. Het gevolg hiervan zijn kunstmatig hoge koopwoningprijzen en een chronisch tekort aan koopwoningen. Overheden kunnen uit dit onderzoek concluderen dat fiscale steun voor de aankoop van een woning en huursubsidies beperkt moet blijven. Zo worden de prijzen van de koopwoningen niet de hoogte ingejaagd.

5 Voorwoord In de eerste plaats zou ik mijn promotor, doctor Karolien De Bruyne, willen bedanken voor de begeleiding. Verder wens ik Gunther Hanssens en Elke Beten te bedanken voor de interviews die ik mocht afnemen en die tot nieuwe inzichten leidden. Daarnaast bedank ik mijn klasgenoten voor de vriendschap en de steun. Ook mijn familie, vrienden en kennissen wil ik bedanken voor hun steun en begrip. Tot slot bedank ik mijn partner voor het eindeloos geduld, de onvoorwaardelijke steun en de talloze aanmoedigingen.

6 Overzicht figuren Figuur 1: Evolutie van de gemiddelde prijs van alle woningtypes samen Figuur 2: Evolutie van de gemiddelde prijzen van woningen in België Figuur 3: Evolutie van de gemiddelde prijzen van woonhuizen per gewest in België Figuur 4: Evolutie van de gemiddelde prijzen van villa s per gewest in België Figuur 5: Evolutie van de gemiddelde prijzen van appartement per gewest in België Figuur 6: Evolutie van de gemiddelde prijzen van woonhuizen in België Figuur 7: Evolutie van de gemiddelde prijzen van appartementen in België per provincie Figuur 8: Evolutie van de gemiddelde prijs van villa's per provincie in België Figuur 9: De goedkoopste en duurste regio's van Nederland in de periode Figuur 10: Gemiddelde prijs van alle woningtypes in Nederland...16 Figuur 11: Evolutie van de gemiddelde prijzen van alle woningtypes in Nederland Figuur 12: Evolutie van de gemiddelde prijzen van tussenwoningen in Nederland Figuur 13: Evolutie van gemiddelde prijzen van hoekwoningen...19 Figuur 14: Evolutie van de gemiddelde prijzen van 2/1 kapwoningen in Nederland Figuur 15: Evolutie van de gemiddelde prijzen van vrijstaande woningen in Nederland Figuur 16: Evolutie van de gemiddelde prijzen van appartementen in Nederland Figuur 17: Evolutie van de gemiddelde prijzen van tussenwoningen in Nederland op provincieniveau Figuur 18: Evolutie van de gemiddelde prijzen van hoekwoningen in Nederland op provincieniveau Figuur 19: Evolutie van de gemiddelde prijzen van 2/1 kapwoningen in Nederland op provincieniveau Figuur 20: Evolutie van de gemiddelde prijzen van vrijstaande woningen in Nederland op provincieniveau Figuur 21: Evolutie van de gemiddelde prijzen van vrijstaande appartementen in Nederland op provincieniveau Figuur 22: Evolutie van de gemiddelde woningprijzen in België en Nederland Figuur 23: Evolutie van de gemiddelde prijzen per woningtype in België en Nederland Figuur 24: Werking van vraag en aanbod...32 Figuur 25: Prijsvorming van een woning...44 Figuur 26: Effect van een schok op een stabiele woningmarkt...58 Figuur 27: De evolutie van de relatieve verandering van het BBP per capita, de gemiddelde woningprijzen en de inflatie in België Figuur 28: De evolutie van de relatieve verandering van het BBP per capita, de gemiddelde woningprijzen en de inflatie in Nederland Figuur 29: De evolutie van de relatieve groei van het BBP per capita in België en Nederland Figuur 30: De evolutie van de vaste en variabele hypothecaire rentevoeten van de KBC Figuur 31: Historische evolutie van de hypothecaire rentevoeten in Nederland Figuur 32: De evolutie van de gemiddelde hypothecaire rentevoet in België en Nederland

7 Overzicht tabellen Tabel 1: Investeringen vastgoed...1 Tabel 2: Overzicht determinanten...46 Overzicht bijlagen Bijlage 1: Algemene beschouwing van de evoluties van de gemiddelde prijs per woningtype in België : ratio villa/woningtype Bijlage 2: Evolutie van de prijs voor Belgische woonhuizen : goedkoopste en duurste gemeenten Bijlage 3: Evolutie van de prijs voor Belgische appartementen : goedkoopste en duurste gemeenten Bijlage 4: Evolutie van de prijs voor Belgische villa s : goedkoopste en duurste gemeenten Bijlage 5: Overzicht indeling Nederland door NVM in 76 regio s...104

8 Lijst van afkortingen CBS: CPB: DNB: ECB: EMF: FOD: NBHP: NVM: OECD: VINEX: VROM: WOZ: Centraal Bureau voor Statistiek Centraal Plan Bureau De Nederlandsche Bank European Central Bank European Mortgage Federation Federale Overheidsdienst National Board of Housing and Planning Nederlandse Vereniging van Makelaars Organisation for Economic Cooperation and Development Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Waarde van de onroerende zaak

9 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding De vastgoedmarkt gekaderd in een bredere context Waarom een vergelijking tussen België en Nederland? Algemene onderzoeksvraag en onderzoeksdoelstelling Methodologie Definiëring en afbakening... 3 Hoofdstuk 2: Woningprijzen Inleiding België Algemene beschouwing van de evolutie van de gemiddelde prijs per woningtype Detailbeschouwing van de evolutie van de gemiddelde prijs per woningtype Overzicht prijzen anno Samenvatting Nederland Algemene beschouwing van de evolutie van de gemiddelde prijs per woningtype Detailbeschouwing van de evolutie van de gemiddelde prijs per woningtype Overzicht prijzen anno Samenvatting Vergelijking van de algemene tendens van woningprijzen in België en Nederland...26 Hoofdstuk 3: Prijsvorming van woningen Inleiding De marktwerking van de woningmarkt Karakteristieken van de woningmarkt Heterogeniteit Voorraadmarkt Asymmetrisch aanpassingsproces Grondgebondenheid Dé woningmarkt bestaat niet Gereguleerde markt Speculatieve markt Karakteristieken van de woning als product Het dubbele karakter van een woning Ingrijpende transactie Hoge transactiekosten Eigenwoningbezit Conclusie karakteristieken van de woningmarkt en de woning als product Prijsvorming van woningen...41

10 3.6.1 Inleiding Elementen die de woningprijs beïnvloeden Hedonische variabelen Prijsverwachting Kapitaalmarkt Vraag en aanbod...49 Hoofdstuk 4: Vergelijking op basis van de determinanten Inleiding Het beschikbaar huishoudinkomen België Nederland Vergelijking België en Nederland De rente België Nederland Vergelijking België en Nederland Hypotheekvoorwaarden België Nederland Vergelijking België en Nederland Het fiscaal regime België Nederland Vergelijking België en Nederland Conclusie Subsidie België Nederland Vergelijking België en Nederland Overheidsregulering België Nederland Vergelijking België en Nederland Conclusie...88 Hoofdstuk 5: Algemeen besluit...90 Literatuurlijst...94 Bijlage...99

11 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 De vastgoedmarkt gekaderd in een bredere context De vastgoedmarkt is een belangrijk onderdeel van de economie, zowel op micro- als op macro-economisch niveau. Op micro-economisch niveau zien we dat de meeste huishoudens geconfronteerd worden met de vastgoedmarkt. Alle huishoudens besteden een bepaald percentage van hun inkomen aan huisvesting 1. Volgens de Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie, 2008) spendeerden Belgische gezinnen in 2006 gemiddeld 19 procent van hun totale consumptiebestedingen aan huisvesting. Bij Nederlandse gezinnen ging in ,5 procent van de consumptieve bestedingen naar huisvesting (Centraal Bureau voor de Statistiek). Een belangrijk deel van de rijkdom van huishoudens wordt dan ook bepaald door de woning. Vele huishoudens beslissen tot de aankoop van een woning. In België zijn 78 procent van de huishoudens eigenaar, in Nederland is dat 57 procent (ERA, 2008, p.11&67). De aankoop van een woning is vaak de grootste privéinvestering in het leven. Op macro-economisch niveau speelt de vastgoedmarkt ook een centrale rol. Tabel 1 maakt duidelijk dat de totale investeringen in vastgoed in België goed zijn voor 10,16 procent van het bruto binnenlands product, waarvan de residentiële vastgoedmarkt 5,93 procent voor zijn rekening neemt en de niet-residentiële vastgoedmarkt de overige 4,23 procent. In Nederland bepalen de totale investeringen in vastgoed 9,43 procent van het bruto binnenlands product, waarvan 6,4 procent toe te schrijven is aan de residentiële vastgoedmarkt en 3,03 procent aan de niet residentiële vastgoedmarkt. In beide landen zijn investeringen in residentieel vastgoed belangrijker dan investeringen in niet-residentieel vastgoed. Tabel 1 Investeringen vastgoed 2007 België Nederland Investeringen bouwkundige in mlj % totale in mlj % totale werken EURO investeringen % BBP EURO investeringen % BBP Residentieel ,39% 5,93% ,89% 6,40% Niet residentieel ,61% 4,23% ,11% 3,03% Totale investeringen vastgoed ,00% 10,16% ,00% 9,43% Bron: NBB (België), CBS (Nederland), Eigen bewerking (cursief) Daarnaast interageert de vastgoedmarkt met de financiële markt. De aankoop van een woning door huishoudens gebeurt vaak niet volledig met eigen geld, maar door tussenkomst van de financiële markt. De prijs van de vastgoedmarkt wordt daardoor mede bepaald door de rente op hypothecaire leningen. Als de rente daalt, dan worden investeringen aangemoedigd. Dit heeft als gevolg dat er meer geleend wordt en de geleende bedragen groter worden. Ook innovatie op de hypotheekmarkten zorgen ervoor dat meer mensen toegang krijgen tot hypothecaire leningen. Als de rente daalt en meer innovatieve producten op de markt 1 In deze context verwijzen de kosten van huisvesting naar kosten die betaald worden voor het vastgoed. Voor huurders is dat de werkelijke woninghuur en voor eigenaars de toegerekende woninghuur. 1

12 komen, stijgt de vraag doordat er meer en grotere leningen aangegaan worden, waardoor de woningprijzen de hoogte ingejaagd worden. Uit het bovenstaande kan afgeleid worden dat de vastgoedmarkt niet weg te denken is uit onze economie. Bovendien is de vastgoedmarkt een brandend actueel thema. De afgelopen jaren worden gekenmerkt door historisch lage rentes, een grote vraag naar woningen en een sterk geloof in stijgende woningprijzen. Dit alles heeft gezorgd voor een enorme prijsstijging van residentieel vastgoed. Maar de toekomst van de woningprijzen is onzeker. Ten gevolge van de kredietcrisis kan niemand voorspellen hoe de woningprijzen er in de -nabije- toekomst zullen uitzien. 1.2 Waarom een vergelijking tussen België en Nederland? De buurlanden België en Nederland lijken in vele opzichten op elkaar. Zowel het klimaat, de welvaart als de demografische factoren zijn in beide landen vergelijkbaar. Als meer in detail gekeken wordt naar de gezinsbestedingen aan huisvesting in België en Nederland, valt het op dat deze nagenoeg ook gelijkaardig zijn: de gezinsbestedingen aan huisvesting in 2007 zijn goed voor 7,9 procent van het bruto binnenlands product in België. In Nederland is dat 7,8 procent van het bruto binnenlands product. Zoals al aangehaald, zijn ook de aandelen van de totale consumptiebestedingen aan huisvesting goed vergelijkbaar (voor België 19 procent, voor Nederland 18,5 procent). Maar als de prijzen van koopwoningen onder de loep genomen, valt op dat er grote verschillen zijn tussen België en Nederland. In België stellen de FOD Economie data ter beschikking, in Nederland publiceert het Kadaster gegevens over de vastgoedprijzen. In beide landen kunnen drie verschillende woningtypen onderscheiden worden: het gewone woonhuis, het appartement en de villa. De gemiddelde verkoopprijs van een gewoon woonhuis in België in 2006 bedroeg terwijl dat in dezelfde periode in Nederland was. Voor een appartement werd in België in 2006 gemiddeld neergeteld, terwijl bij onze noorderburen betaald werd. Verder was er ruim verschil in 2006 tussen de prijs voor een villa in België en Nederland, meer bepaald in België en in Nederland. Voor alle woningtypes zijn er dus significante verschillen waar te nemen tussen de gemiddelde prijzen voor koopwoningen in beide landen. Het is merkwaardig dat de koopwoningprijzen significant hoger liggen in Nederland terwijl er ongeveer evenveel gespendeerd wordt aan huisvesting in beide landen. 1.3 Algemene onderzoeksvraag en onderzoeksdoelstelling Deze studie wil de verschillen in koopwoningprijzen tussen beide landen verklaren. De centrale onderzoeksvraag van deze studie is de volgende: Welke determinanten verklaren het verschil tussen de gemiddelde prijs van een gemiddelde woning in België en Nederland? Verder kan de studie opgedeeld worden in vier grote subvragen. Ten eerste wordt er nagegaan hoe de woningprijzen de afgelopen jaren geëvolueerd zijn in België en Nederland. Ten tweede wordt bekeken hoe de verschillen tussen de woningprijzen in beide landen geëvolueerd zijn. Ten derde wordt een model opgesteld 2

13 van de determinanten die de prijsvorming van woningen bepaalt. Ten vierde ga ik na in hoeverre deze determinanten het verschil kunnen verklaren voor de woningprijzen tussen België en Nederland. Bij mijn weten is er nog geen cross-country studie uitgevoerd tussen beide landen die de verschillen van de gemiddelde woningprijzen op een statische manier verklaart. Omdat beide buurlanden goed vergelijkbaar zijn, is het interessant een inzicht te verwerven in de determinanten die zorgen voor de verschillen in woningprijzen. Wonen is een grote bekommernis van de Belgische en Nederlandse overheden. Daarom spelen de overheden een grote rol in de huisvesting. Om goede beleidsbeslissingen te kunnen nemen is het noodzakelijk de gevolgen van beslissingen te kunnen voorspellen. Dit kan wanneer de gevolgen van genomen beslissingen geanalyseerd worden. Door de resultaten van goed vergelijkbare landen te analyseren, krijgen de overheden scherp inzicht in de mogelijke beleidsbeslissingen en gevolgen. Dit onderzoek draagt bij aan de informatie die nodig is om goede beleidsbeslissingen te kunnen nemen over een thema met een grote maatschappelijke relevantie. Deze studie kan ook als basis dienen voor verder gedetailleerd onderzoek naar de verschillende determinanten. 1.4 Methodologie In het tweede hoofdstuk wordt de evolutie van de woningprijzen beschreven op basis van overheidsstatistieken. Voor België wordt beroep gedaan op gegevens die de grootste statistische Federale Overheidsorganisatie Economie (FOD Economie) ter beschikking stelt. Het Nederlandse equivalent daarvan is het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De Nederlandse Nationale Vereniging voor Makelaars (NVM) hebben een dataset die veel verder teruggaat in de tijd ( ) dan de dataset die CBS aanbiedt. Daarom worden de data van beide Nederlandse instellingen gebruikt. De verzamelde gegevens worden per land afzonderlijk gebundeld en beschreven. Elk woningtype wordt apart besproken en er wordt ingezoomd van nationaal naar regionaal niveau. Deze gegevens worden samengevat in een lijngrafiek. Vervolgens worden de nominale woningprijzen van beide landen grafisch met elkaar vergeleken. In hoofdstuk drie wordt op basis van een uitgebreide literatuurstudie een eigen model ontwikkeld voor de prijsvorming van een woning. Dit model dient als leidraad voor hoofdstuk vier. In hoofdstuk vier worden de macro determinanten zoals vastgesteld in het model getoetst aan de realiteit van woningprijzen in België en Nederland. Zowel primaire als secundaire bronnen worden geraadpleegd, zoals wetenschappelijke literatuur, persoonlijke interviews, publicaties van de overheid en financiële instellingen (Saunders, 2004, pp ). 1.5 Definiëring en afbakening Vastgoed, ofwel onroerend goed, is een ruim begrip. Het omvat zowel de residentiële als niet-residentiële gebouwen. Dit onderzoek beperkt zich tot een bespreking van de residentiële vastgoedmarkt. 3

14 In België worden er drie types woningen onderscheiden, namelijk woonhuizen, appartementen en villa s. Alle gewone woonhuizen worden gegroepeerd onder het type woonhuis. Het woningtype appartement is de som van appartementen, flats en studio s. Villa s, bungalows en landhuizen worden samengebracht onder de noemer villa. In Nederland wordt door de NVM een opsplitsing gemaakt in vijf woningtypes: appartement, 2/1 kapwoning, hoekwoning, tussenwoning en vrijstaande woning. 2/1 kapwoning staat voor een gebouw dat opgesplitst is in twee identieke woonplaatsen die vaak elkaars spiegelbeeld zijn met een doorlopend dak over de twee woonplaatsen. Een hoekwoning is een woning op het einde van een rij tussenwoningen. Een tussenwoning is een rijhuis tussen twee andere huizen. Een vrijstaande woning is het equivalent van een villa. Om een vergelijking te kunnen maken deel ik de huizen in beide landen in in drie woningtypes. Onder het eerste type woonhuis vallen de Belgische woonhuizen en de Nederlandse 2/1 kapwoning, hoekwoning en tussenwoning. Het tweede woontype zijn de appartementen. Het derde woontype villa omvat het Belgisch woontype villa en het Nederlandse vrijstaande woningen. Tot slot richt dit onderzoek zich op de prijsontwikkeling van koopwoningen in België en Nederland. Huurwoningen worden buiten beschouwing gelaten. 4

15 Hoofdstuk 2: Woningprijzen 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk behandelt de prijsevoluties van residentieel vastgoed in België en Nederland. In de volgende sectie worden de evoluties van de gemiddelde prijzen van residentieel vastgoed in België besproken voor de periode van 1973 tot Daarna worden de evoluties van woningprijzen in Nederland behandeld. De opbouw van de sectie over België verloopt van algemeen naar specifiek. De algemene beschouwing begint met een presentatie van de evolutie van de gemiddelde woningprijzen van alle woningtypes samen. In België onderscheiden we drie woningtypes, namelijk woonhuizen, appartementen en villa's. Na de algemene beschouwing wordt dieper ingegaan op algemene tendensen van de gemiddelde prijzen per woningtype. Deze detailbeschouwing per woningtype begint op gewestelijk niveau en wordt verder uitgediept op provincie niveau. Een samenvatting sluit de sectie België af. De sectie Nederland behandelt de evoluties van woningprijzen in Nederland. Twee instellingen stellen data ter beschikking, namelijk de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en het Kadaster. Deze twee bronnen worden achtereenvolgens besproken. De NVM heeft Nederland ingedeeld in 76 regio's 2, die niet altijd gelijk lopen met de administratieve regio's. De woningprijzen die de NVM publiceert kennen geen onderscheid per woningtype. De woningprijzen zijn de gemiddelde prijzen van alle woningtypes samen. Toch wordt de dataset van de NVM opgenomen in deze studie omdat ze een overzicht biedt van de gemiddelde woningprijzen voor de periode Vervolgens wordt de dataset van het Kadaster besproken. Het Kadaster maakt een onderscheid tussen vijf woningtypes, namelijk het appartement, de 2/1 kapwoning, de hoekwoning, de tussenwoning en de vrijstaande woning. Ook hier verloopt de opbouw van algemeen naar specifiek. De bespreking begint op nationaal niveau met de algemene evolutie van de woningprijzen van alle woningtypes samen. Vervolgens wordt dit verder uitgediept per woningtype. Daarna worden de evoluties verder uitgesplitst tot op provincieniveau. De laatste sectie van dit hoofdstuk is een vergelijking van de algemene tendens van woningprijzen in België en Nederland. Een eerste grafiek geeft een beeld van de nationale gemiddelde prijzen van beide landen. Een tweede grafiek brengt de prijzen van nationale prijzen van de verschillende woningtypes in beeld. Om praktische redenen worden woningen ingedeeld in drie woningtypes, namelijk woonhuizen, appartementen en villa's. 2.2 België In dit deel volgt een overzicht van de nominale prijsevoluties in België van woonhuizen, appartementen en villa s voor de periode van 1973 tot Deze gegevens zijn de geregistreerde verkoopprijzen in euro ter beschikking gesteld door de Federale Overheidsdienst Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (FOD, 2008). 2 Tegenwoordig onderscheidt de NVM 80 regio s 5

16 2.2.1 Algemene beschouwing van de evolutie van de gemiddelde prijs per woningtype De gemiddelde prijzen van alle woningtypes kennen een stijgende trend tijdens de periode Dit wordt geïllustreerd in figuur 1. Over 34 jaar zijn de prijzen gemiddeld ruim 10 keer duurder geworden. Tussen 1999 en 2007 zijn de gemiddelde prijzen verdubbeld. Figuur 1. Evolutie van de gemiddelde prijs van alle woningtypes samen Gemiddelde woningprijs alle types Bron: FOD Economie; eigen bewerking Figuur twee maakt een opsplitsing tussen de verschillende woningtypes. In België zijn er drie woningtypes, namelijk woonhuizen, appartementen en villa s. Gedurende de volledig beschouwde periode bekleden de gewone woonhuizen de post van minst dure woningtype, op de voet gevolgd door de appartementen. De gemiddelde prijzen van villa s verloopt iets anders. Villa s zijn met voorsprong het duurste woningtype. Figuur 2. Evolutie van de gemiddelde prijzen van woningen in België Woonhuizen Appartementen Villa's Bron: FOD Economie; eigen bewerking 6

17 Figuur twee toont dat de sterkste toename in prijs voor rekening van de woonhuizen is. De gemiddelde prijzen liggen anno 2007 ruim elf keer hoger dan in 1973, namelijk in 2007 ten opzichte van in Appartementen zijn over 34 jaar 7,5 keer duurder geworden. In 2007 werd er gemiddeld neergeteld voor een appartement in België en in Villa s zijn het minst gestegen in waarde. De prijzen voor villa s liggen gemiddelde 5,5 keer hoger dan in Gemiddeld kostte een villa in 1973, vorig jaar betaalde men voor een villa een gemiddelde prijs van In 2007 is het groeiritme voor ieder woningtype lager dan in Toch zijn de prijzen van alle koopwoningen de laatste jaren fors gestegen. De prijzenevoluties voor woonhuizen en appartementen zijn vergelijkbaar en beide kunnen ze in verschillende etappes ingedeeld worden. De eerste etappe begint in 1973 tot Gedurende deze periode verdubbelen de prijzen. De prijzen van woonhuizen evolueren van in 1973 tot in Voor appartementen start de evolutie bij in 1973 en gaat tot in Daarna volgt een periode van rust. De prijzen neigen lichtjes naar een neerwaartse trend. Deze trend is van korte duur en vanaf 1986 zitten de prijzen weer in de lift. In 1989 wordt een eerste hoogtepunt bereikt met een groei ten opzichte van 1988 van 11 procent voor woonhuizen en van 18 procent voor appartementen. In de jaren 90 stijgen de groeipercentages iets minder snel, maar nog steeds positief. De appartementen groeiden opnieuw sterk in 2004 met een groei van bijna 15 procent. Het jaar erop zijn de woonhuizen aan de beurt met een stijging van bijna 30 procent. Dit maakt duidelijk dat de prijzen voor woonhuizen en appartementen de afgelopen drie jaar onderhevig waren aan zeer sterke stijgingen. De gemiddelde prijzen van villa s liggen over de hele periode beduidend hoger dan de prijzen van de twee andere woningtypes. Deze categorie woningen is het meest onderhevig aan schommelingen, terwijl de andere twee categorieën relatief gestaag klimmen over de jaren heen. Opvallend is dat de waarde van villa s ten opzichte van de andere woningtypes afneemt in de beschouwde periode. In 1973 is de gemiddelde prijs van villa s bijna 2,5 keer duurder dan de gemiddelde prijs van appartementen. In 2007 is dat vermindert met ¼ tot een prijs die 1,84 keer hoger ligt dan de prijs van appartementen. Ten opzichte van woonhuizen zien we nog een sterker verschil. In 1973 telde men gemiddeld genomen 3,76 keer meer geld neer voor een villa dan voor een woonhuis. Dit verschil halveert in 2007, waar men bereid was 1,88 keer meer te betalen voor een villa dan voor een woonhuis (detail bijlage 1) Detailbeschouwing van de evolutie van de gemiddelde prijs per woningtype In deze sectie wordt er een gedetailleerder beeld gegeven van de prijsevolutie van de verschillende woningtypes in België. Eerst worden de evoluties per gewest bekeken, vervolgens per provincie en daarna op arrondissementniveau. 7

18 Prijzenevoluties per gewest België bestaat uit drie gewesten, namelijk het Brussels hoofdstedelijk gewest, het Vlaams gewest en het Waals gewest. Het Brussels hoofdstedelijk gewest kent ieder jaar van de beschouwde periode de hoogste prijzen voor elk woningtype. Wallonië kent de meest bescheiden prijzen per woningtype. Vlaanderen bevindt zich tussen beiden. Deze algemene beschouwing gaat op voor de types woonhuis en villa. Voor appartementen zijn de prijzen niet altijd het hoogst in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Hieronder worden de verschillende types woningen besproken. De verschillende etappes (zie sectie 1.3.1) zijn duidelijk terug te vinden bij de prijzenevolutie van woonhuizen per gewest. Tussen 1973 en 1980 verdubbelen de woningprijzen. Tussen 1981 en 1985 is er een pauze. Vanaf 1986 stijgen de prijzen weer, met een eerste piek in 1989 en een tweede hoogtepunt in Dit hoogtepunt is in het Brussels hoofdstedelijk gewest extreem, met een groei van 66 procent. In de andere gewesten is dit hoogtepunt minder uitgesproken. Dit wordt grafisch voorgesteld in figuur drie. Figuur 3. Evolutie van de gemiddelde prijzen van woonhuizen per gewest in België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Bron: FOD Economie; eigen bewerking Ook voor de villaprijzen kunnen de verschillende etappes duidelijk onderscheiden worden. Opvallend is dat het Brussels hoofdstedelijk gewest verschilt van de andere gewesten. Vooral vanaf 1996 beginnen de prijzen in dit gewest opvallend sneller te stijgen dan in de andere gewesten. In 2005 gaan de prijzen nog steiler omhoog in het Brussels hoofdstedelijk gewest waardoor een grote kloof ontstaat in villaprijzen met de andere twee gewesten. Dit wordt grafisch voorgesteld in figuur vier. 8

19 Figuur 4. Evolutie van de gemiddelde prijzen van villa s per gewest in België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Bron: FOD Economie; eigen bewerking De prijzenevoluties van de appartementen zien er anders uit. De verschillende fases, zoals bij de woonhuizen en de villa s, zijn duidelijk te onderscheiden, maar er is een verandering in de hiërarchie van duurste gewest. Vlaanderen werkt zich immers op van goedkoopste gewest in 1973 tot duurste gewest in de periode Sindsdien voert zij een nek-aan-nekrace met het Brussels hoofdstedelijk gewest. Tijdens was Vlaanderen opnieuw het duurste gewest. Vanaf 2003 bekleedt Vlaanderen de tweede plaats ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Figuur vijf illustreert dit duidelijk. Figuur 5. Evolutie van de gemiddelde prijzen van appartement per gewest in België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Bron: FOD Economie; eigen bewerking 9

20 Prijzenevoluties per provincie De onderliggende verdeling tussen gewesten wordt weerspiegeld in de prijzenevolutie per provincie. Voor alle woningtypes valt het op dat de prijzen in de Vlaamse provincies hoger liggen dan in de Waalse provincies. Daarnaast zijn de prijsstijgingen intenser in de Vlaamse provincies voor alle woningtypes. De enige uitzondering is de provincie Waals-Brabant. De prijzen voor alle woningtypes in de provincies Vlaams- en Waals-Brabant volgen dezelfde trend en vormen de duurste regio s in België. Dit heeft te maken met de strategische ligging ten opzichte van Brussel, die een grote invloed uitoefent op de vastgoedprijzen. Brussel is niet enkel de hoofdstad van België, maar wordt ook beschouwd als administratieve hoofdstad van de Europese Unie. Vele instellingen zijn gehuisvest in de stad. Het internationale karakter zorgt rechtstreeks en onrechtstreeks voor veel werkgelegenheid. Ook hier is duidelijk dat de woonhuizen het meest in prijs toegenomen zijn en de villa s het minst. Net zoals op nationaal niveau zijn de verschillende etappes voor de prijzenevoluties van de woonhuizen in de verschillende provincies duidelijk te onderscheiden. Tussen 1973 en 1980 stijgen de prijzen in alle provincies. Vanaf 1981 tot 1985 is er sprake van een stagnatie met een licht neerwaartse neiging. De prijzen stijgen weer vanaf In 2005 ondergaan de woonhuisprijzen een extra stijging. Opvallend is dat iedere provincie gesynchroniseerd deze trend ondergaat, waardoor er geen uitschieters zijn. De provincie Henegouwen was de goedkoopste provincie in 1973 en is dat nog steeds het geval in Deze provincie heeft ook de minste stijging gekend over de volledige periode. In 1973 werden woonhuizen gemiddeld verkocht voor In 2007 is men bereid ongeveer negen keer meer te betalen voor hetzelfde woonhuis, namelijk De provincie Waals-Brabant was de duurste provincie in 1973 en is dat nog steeds in De prijzen zijn geëvolueerd van in 1973 tot in De provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen bekleden respectievelijk de tweede en de derde plaats als duurste provincie voor woonhuizen. Figuur zes geeft een grafische voorstelling hiervan. Figuur 6. Evolutie van de gemiddelde prijzen van woonhuizen in België Provincie Antwerpen Provincie Henegouwen Provincie Waals- Brabant Provincie West- Vlaanderen Provincie Oost- Vlaanderen Provincie Limburg Provincie Luxemburg Provincie Namen Provincie Vlaams- Brabant Provincie Luik Bron: FOD Economie; eigen bewerking 10

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december n 27 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 14 Juli - september Trimester 3 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Woningprijzen in Vlaanderen. Paul de Vries OTB TU Delft (NL) Sien Winters HIVA K.U.Leuven

Woningprijzen in Vlaanderen. Paul de Vries OTB TU Delft (NL) Sien Winters HIVA K.U.Leuven Woningprijzen in Vlaanderen Paul de Vries OTB TU Delft (NL) Sien Winters HIVA K.U.Leuven De ontwikkeling van de woningprijs Een indruk van de achterliggende factoren Paul de Vries Voorstellen Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014 PERSBERICHT Brussel, 19 augustus Huizenprijs stagneert, appartementen blijven stijgen In werd de huizenmarkt gekenmerkt door een lichte stijging van de. In het eerste semester van is hier geen sprake meer

Nadere informatie

Vastgoedprijzen blijven stijgen

Vastgoedprijzen blijven stijgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 25 augustus 28 Vastgoedprijzen blijven stijgen - voorlopige cijfers 28 - De prijzen van woningen zijn tijdens de eerste helft van 28 iets

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

BETAALBAARHEID WONEN

BETAALBAARHEID WONEN BETAALBAARHEID WONEN 113 Deel I. Socio-economische gegevens Haaltert Haaltert gemiddeld inkomen per inwoner gemiddelde verkoopprijs woonhuizen 27.300 22.300 17.300 12.300 7.300 192.000 172.000 152.000

Nadere informatie

Meest interessante vastgoedprijzen in Zuid-West-Vlaanderen

Meest interessante vastgoedprijzen in Zuid-West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 4, 2006 Regioscan Meest interessante vastgoedprijzen in Zuid-West-Vlaanderen Lieselot Denorme sociaaleconomisch beleid, WES Is vastgoed in West-Vlaanderen nog betaalbaar? Dit hangt

Nadere informatie

De vastgoedactiviteit stabiliseert zich na de forse stijging van eind 2011

De vastgoedactiviteit stabiliseert zich na de forse stijging van eind 2011 Notarisbarometer 1ste trimester 212 I. Vastgoedactiviteit in België 12 11 1 9 8 87,7 11,6 1, 99,2 99,7 99,8 94,1 11, 99,2 12,6 94,9 16,4 16,8 7 6 29-Trim 1 29-Trim 2 29-Trim 3 29-Trim 4 21-Trim1 21-Trim2

Nadere informatie

Geluidshinder nadelig voor de verkoopprijs van woningen

Geluidshinder nadelig voor de verkoopprijs van woningen pagina 1 van 5 Intro Minder woningen verkocht Prijsontwikkeling ERA-KU Leuven Vastgoedindex geeft inzicht in de werkelijke prijsontwikkeling De negatieve invloed van lawaai op de prijs van een woning Reistijden

Nadere informatie

BETAALBAARHEID WONEN

BETAALBAARHEID WONEN BETAALBAARHEID WONEN 112 Deel I. Socio-economische gegevens gemiddeld inkomen per inwoner gemiddelde verkoopprijs woonhuizen 28.100 23.100 18.100 13.100 8.100 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Nadere informatie

Trends op de Vlaamse woningmarkt

Trends op de Vlaamse woningmarkt Trends op de Vlaamse woningmarkt Sien Winters KU Leuven - HIVA Studiedag Wonen in Vlaanderen anno 2013. Wat leert ons het Grote Woononderzoek 2013 Brussel, Vlaams Parlement, De Schelp 3 maart 2015 www.steunpuntwonen.be

Nadere informatie

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Januari 2013 Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Analyse uitgevoerd voor het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 april 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 april 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 april 2015 Vastgoedprijzen blijven licht stijgen in 2014 Een huis in Henegouwen kost gemiddeld de helft van een in Vlaams- of Waals-Brabant De vastgoedcijfers voor het volledige

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis Starters op de koopwoningmarkt na de Samenvatting Tijdens de deed het Kadaster onderzoek naar starters op de koopwoningmarkt. Nu de koopwoningmarkt aantrekt en de prijzen stijgen, is de vraag hoe koopstarters

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Amsterdam oktober Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Hypothecair krediet: duurzame groei

Hypothecair krediet: duurzame groei Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet: duurzame groei Brussel, 6 mei 2011 In het eerste trimester van 2011 werden 24% meer hypothecaire kredieten verstrekt dan in het eerste

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Noord-Holland januari 2015 Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt

Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt 6 4 2 0 1995-2 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-4 -6 Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt OTB-cursus :De Markt van Koopwoningen Paul de Vries /TUDelft 6 4 2 0

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND - 2006 WONINGMARKTCIJFERS.NL ONDERDEEL VAN WOONPLEIN LIMBURG BV Postbus 2555 6401 DB Heerlen Telefoon: (045) 40 40 250 Fax: (045) 40 40 252 Website: www.woningmarktcijfers.nl

Nadere informatie

Renovatiekredieten populairder dan ooit

Renovatiekredieten populairder dan ooit Persbericht Beroepsvereniging van het Krediet Renovatiekredieten populairder dan ooit Brussel, 10/9/2009 De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, heeft haar statistieken inzake hypothecair

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

Huizenmarkt stagneert door tekort aan betaalbare woningen

Huizenmarkt stagneert door tekort aan betaalbare woningen Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers vierde kwartaal 2007 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Hypothecair krediet : het recordjaar 2010

Hypothecair krediet : het recordjaar 2010 Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet : het recordjaar 2010 Brussel, 9 februari 2011 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, de Belgische federatie van

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Mei 212 Jan van Nispen Inleiding De start van de financiële crisis ligt nu al enkele jaren achter ons, maar in 211 voelden we nog steeds de

Nadere informatie

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor bedrijven vaak de grootste financiële investering ooit

Nadere informatie

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Brussel, 9 september 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin,

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 oktober 2014

PERSBERICHT Brussel, 22 oktober 2014 PERSBERICHT Brussel, 22 oktober 2014 Census 2011, een volkstelling voor de eenentwintigste eeuw Een schat aan gegevens over leven, werk en wonen in België 11.000.638 inwoners, gemiddeld 40,8 jaar oud en

Nadere informatie

Marktevoluties België: nieuwbouw - bestaande woningen Toenemend belang betaalbaarheid

Marktevoluties België: nieuwbouw - bestaande woningen Toenemend belang betaalbaarheid Marktevoluties België: nieuwbouw - bestaande woningen Toenemend belang betaalbaarheid Roel Helgers Centrum voor Economische Studiën KU Leuven 15 e isolatiedag 18 september 2014 Antwerpen R. Helgers (CES,

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

Woningmarkt bloeit langzaam op

Woningmarkt bloeit langzaam op Webartikel Woningmarkt bloeit langzaam op Toelichting op de cijfers Bijlage bij het artikel Woningmarkt bloeit langzaam op Oktober 2015 CBS Webartikel, oktober 2015 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Prijsindex

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Prijsontwikkeling koopwoningen

Prijsontwikkeling koopwoningen Prijsontwikkeling koopwoningen 1. Doelen De doelen van deze les zijn: Leerlingen leren het belang van definities en hoe verschillende definities kunnen leiden tot verschillende uitkomsten en conclusies;

Nadere informatie

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage Aan Memo Behandeld door MVGM Vastgoedtaxaties / +31(0)33 464 02 97 E-mail jm.van.geet@mvgm.nl Datum Kwartaal 3 van 2011 Stationsplein 121 Postbus 442 3800 AK Amersfoort T +31(0)33 464 02 97 F +31(0)33

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 2e kwartaal 2010 NVM Data & Research 8-7-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

En de prijzen zullen ze verder stijgen?

En de prijzen zullen ze verder stijgen? En de prijzen zullen ze verder stijgen? Paul de Vries, /TUDelft, Nederland Publieksmoment Woonbeleidsplan Vlaanderen, Brussel, 29 november 2011 Delft University of Technology Challenge the future De prijzen

Nadere informatie

Kentering op de Europese woningmarkten

Kentering op de Europese woningmarkten Na een hausse die twaalf jaar duurde, is nu in de meeste Europese landen waaronder Nederland een afvlakking van de huizenprijsstijging te zien. In enkele landen dalen de prijzen zelfs. Een belangrijke

Nadere informatie

Nederlanders tevreden met hun woning

Nederlanders tevreden met hun woning Nederlanders tevreden met hun woning 05 Minder verhuizingen door ingezakte woningmarkt Aantal verhuisde personen zo n 7,5 procent lager in 2009 dan in 2008 Vooral gezinnen van middelbare leeftijd maakten

Nadere informatie

Wat moeten we met de hypotheekrente-aftrek? Miljoenennota 2013

Wat moeten we met de hypotheekrente-aftrek? Miljoenennota 2013 Wat moeten we met de hypotheekrente-aftrek? - Een economisch perspectief - Miljoenennota 213 Scheveningen, 2 oktober 212 Prof. dr. Barbara Baarsma Vanaf 213: voor nieuwe hypotheken alleen recht op renteaftrek

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 8 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Januari 2011 Inleiding Beste lezer, Voor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap 1 Rekenen met procenten, basispunten en procentpunten... 1 2 Werken met indexcijfers... 3 3 Grafieken maken en lezen... 5 4a Tweedegraads functie: de parabool...

Nadere informatie

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Aantal woningverkopen bijna 5 procent hoger Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Voor 2010 prognose: geen prijsstijging Dure segment blijft moeizaam Nieuwegein, 14 januari In het vierde

Nadere informatie

igg bouweconomie marktanalyse

igg bouweconomie marktanalyse igg bouweconomie marktanalyse indices en prognoses kwartaalbericht, - Het herstel van de bouwmarkt krijgt steeds duidelijker vormen. Na een periode van circa zeven jaar waarin de prijzen eigenlijk continu

Nadere informatie

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

Wat brengt 2010? Goede reclame. Vince 24-04-2010 Pag. 4

Wat brengt 2010? Goede reclame. Vince 24-04-2010 Pag. 4 Vince 24-04-2010 Pag. 4 Wat brengt 2010? Het stond in de sterren geschreven dat 2009 geen hoogvlieger zou zijn voor de Belgische vastgoedmarkt. In de jaren tussen 2003 en 2005 werden nog jaarlijkse groeicijfers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

PBK bericht 2 e kwartaal 2016

PBK bericht 2 e kwartaal 2016 Webartikel PBK bericht 2 e kwartaal 2016 Toelichting op de cijfers Bijlage bij het artikel PBK bericht 2 e kwartaal 2016 Juli 2016 CBS Webartikel, juli 2016 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Prijsindex Bestaande

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2010

Vastgoedbericht juni 2010 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

3. Kenmerken van personenwagens

3. Kenmerken van personenwagens 3. Kenmerken van personenwagens Tabel 29: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie Bouwjaar categorie bjcat 1990 en eerder 403.46 3.89 403.46 3.89 1991 tot 1995 997.17 9.62 1400.63 13.52

Nadere informatie

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles PERSBERICHT 25 januari 2012 Definitieve resultaten eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Observatorium voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de eindbalans

Nadere informatie

Deel 1 werking van de woningmarkt. Studiedag Woonfiscaliteit 24 juni 2014 / Campus Sint Lucas Brussel

Deel 1 werking van de woningmarkt. Studiedag Woonfiscaliteit 24 juni 2014 / Campus Sint Lucas Brussel Deel 1 werking van de woningmarkt Frank vastmans CES Studiedag Woonfiscaliteit 24 juni 2014 / Campus Sint Lucas Brussel overzicht een goed begrip van de woningmarkt helpt om ideeën rond het hervormen van

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20102 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt pagina 1 van 7 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Juli 2010 Inleiding U leest thans alweer de

Nadere informatie

TREVI-VASTGOEDINDEX OP 30/06/2014: 108,70. Correctie of daling van de prijzen, tijd om te kopen!

TREVI-VASTGOEDINDEX OP 30/06/2014: 108,70. Correctie of daling van de prijzen, tijd om te kopen! PERSBERICHT 01 juli 2014 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI-VASTGOEDINDEX OP 30/06/2014: 108,70 Correctie of daling van de prijzen, tijd om te

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

DE RESIDENTIELE VASTGOEDMARKT IN BELGIE. Turnhout Donderdag, 12 Juni 2014

DE RESIDENTIELE VASTGOEDMARKT IN BELGIE. Turnhout Donderdag, 12 Juni 2014 DE RESIDENTIELE VASTGOEDMARKT IN BELGIE Turnhout Donderdag, 12 Juni 214 2 Dé vastgoedmarkt bestaat niet 3-15 -1-5 5 1 15 Arendonk Baarle-Hertog Balen Beerse Dessel Geel Grobbendonk Herentals Herenthout

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010

Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010 Meer woningzoekenden durven te profiteren van ruime keuze en goede betaalbaarheid Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010 Rutte-effect voelbaar in cijfers Grote zorgen over financierbaarheid in

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record

Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record Persbericht Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record Brussel, 26 juli 2011 De omloop van kredieten aan ondernemingen bereikte eind maart 2011 een absoluut record. In het eerste trimester van

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie