Uitdagingen voor wonen en werken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitdagingen voor wonen en werken"

Transcriptie

1 Stedenband Utrecht-León Uitdagingen voor wonen en werken

2 Inleiding Tien jaar terug had León een groot tekort aan betaalbare woningen. De bevolking groeide hard, de economie stagneerde en woningbouw kwam niet van de grond. Arme inwoners kraakten stukken land, waarop zij provisorisch huizen bouwden. Slechts incidenteel zette de gemeente kleinschalige woningbouwprojecten op. Er was behoefte aan een structurele oplossing. Dat werd de wijk León Zuidoost. Voorwoord De stadsuitbreiding León Zuidoost is voor mij een goed voorbeeld van concrete internationale samenwerking. De Utrechtse ambtenaren die adviseren zijn zeer betrokken bij de resultaten van het project. Zij krijgen de kans een kijkje in de keuken te nemen van de gemeente León en daar leert onze organisatie ook van. Natuurlijk staat het belang van wonen en werken voor de bewoners van León Zuidoost voorop. Daarom ben ik trots op de resultaten van dit project en gaan we werk maken van de uitdagingen die er nog liggen. Robert Giesberts Wethouder Internationale Zaken Utrecht heeft sinds 1983 een stedenband met León in Nicaragua. Sinds begin jaren 90 werken Utrecht en León samen aan de stedelijke ontwikkeling van León. Utrecht zet daarbij de kennis en ervaring in die is opgedaan met het eigen grootschalig stadsuitbreidingproject Leidsche Rijn. León stelde samen met Utrecht een plan op voor het project Stadsuitbreiding León Zuidoost: een gebied van 800 hectare, dat zo groot is als een vijfde van het huidig stedelijk gebied in León. Het programma wordt uitgevoerd met financiële en technische ondersteuning van gemeente Utrecht en de Vereniging der Nederlandse Gemeenten (VNG). Doel was om in tien jaar kavels op te leveren en de randvoorwaarden te scheppen om jaarlijks zo n 500 huizen te bouwen. Het project is na tien jaar nog in volle gang. Vele plannen zijn aangepast, tegenslagen overwonnen en nieuwe ideeën uitgewerkt. Het project werpt zijn vruchten duidelijk af: sinds de start is geen land meer illegaal bezet. Maar er is ook nog veel te doen

3 De grond Doel van het project was: de grondmarkt in León openstellen voor families met een lager inkomen en hen de mogelijkheid bieden op een eigen kavel een degelijk huis te (laten) bouwen in een gebied met voldoende basisvoorzieningen. Dit alles gefinancierd met een sluitend financieel systeem. Ligging León Zuidoost Gemeente León kocht in de eerste jaren grote stukken grond aan tegen een lage prijs. Na enige tijd begonnen grondeigenaren hogere prijzen te vragen of weigerden ze te verkopen. De gemeente moest stukken grond buiten het uitbreidingsgebied kopen om de kavelproductie op gang te houden en de prijs van de kavels te drukken. Zodra een stuk grond is aangekocht, wordt het opgedeeld in kavels. Als deze kavels bouwrijp zijn, kunnen kopers zich inschrijven. Voorwaarde is dat zij regelmatige inkomsten hebben. De mensen met de laagste inkomens kunnen een afbetalingsregeling treffen, nadat zij 10% van het totaalbedrag hebben betaald. Gedurende maximaal drie jaar betalen zij in maandelijkse termijnen hun schuld af. Zij maken daarvoor gebruik van een gunstige afbetalingsregeling. Die werkt goed: 99% van de kopers betaalt op tijd af. Van de opbrengst van de kavelverkoop wordt nieuwe grond aangekocht en bouwrijp gemaakt. Zodra de kopers de lening hebben afbetaald, krijgen zij de eigendomspapieren en zijn zij rechtmatig eigenaar van hun grond.

4 Duurzaam ontwerp Het projectteam in León let tijdens het ontwerpproces op alle aspecten voor duurzaamheid. Beheer van regenwater en respect voor groene elementen is belangrijk. Na aankoop van de grond maken de ontwerpers eerst een stratenplan, met verharde en onverharde wegen en stoepen. Ook wordt ruimte gecreëerd voor gemeenschappelijke voorzieningen als een wijkcentrum, scholen, parkjes en medische posten. De wijk is goed bereikbaar via een verharde toegangsweg vanuit het stadscentrum. Speciale aandacht is er voor (her)gebruik van regenwater. Dit wordt in León doorgaans zo snel mogelijk afgevoerd, waarbij het water vuil en zand met zich meevoert. Het gevolg: erosie en een verlaagd peil van het grondwater. Utrechtse ingenieurs adviseerden de aanleg van infiltratiezones, waarin het regenwater werd opgevangen en kon infiltreren in de grond. Dit stuitte op problemen. De zones werden niet schoongehouden en het vuil belemmerde de infiltratie. De bewoners klaagden over muggen en andere insecten. Een gecombineerd model van infiltratie en geleiding van het regenwater werkt inmiddels wel goed. Bomen Bomen zijn aangeplant in parkjes en langs de straten. Ze houden stof tegen, geven schaduw en infiltreren het regenwater. De eerst aangeplante bomen waren binnen korte tijd verdord door onvoldoende water en gebrek aan bescherming. Het bleek niet te werken om volgens een groenplan de bomen te laten overleven. Bewoners zorgen nu zelf voor de aanplant en het onderhoud van het groen in de wijk.

5 Infrastructuur en voorzieningen De eigen aansluiting op water en elektra heeft de kavels duurder gemaakt. Kostte de goedkoopste eerst US$ 300, nu betaalt een koper minimaal US$ 920. De kavels hebben een eigen aansluiting op de algemene drinkwatervoorziening en het elektriciteitsnetwerk. Het kostte veel moeite om dit te realiseren. Het waterleidingbedrijf (in handen van de nationale overheid) had geen eigen middelen en was alleen bereid watertappunten op enkele centrale plekken te installeren. Met subsidie van de Europese Unie kwam toch geld beschikbaar voor een waterleidingnet. Ook het (private) energiebedrijf wilde eerst niet investeren in León Zuidoost omdat zij het ondernemersrisico te groot vond. Gemeente León trok het bedrijf over de streep door de aanleg van het elektriciteitsnetwerk voor te financieren, met de afspraak dat het bedrijf deze investering na twee jaar zal terugbetalen. Gemeente León spant zich in om gemeenschappelijke voorzieningen aan te leggen in de wijk. Met internationale financiering zijn een medisch wijkcentrum, een kleuterschool, parkjes, een speeltuin en sportvelden gerealiseerd. Het onderhoud van de buitenvoorzieningen laat hier en daar te wensen over. In de toekomst gaan bewoners hiervoor de verantwoordelijkheid nemen. Het onderhoud van de wegen en de infiltratiezones vergt echter een plan van gemeente León.

6 De woningen Er zijn in León Zuidoost kavels opgeleverd voor lage- en middeninkomens. Ze verschillen qua grootte, ligging en voorzieningen. Maar liefst 80 procent is verkocht aan mensen uit de laagste inkomensgroep. Uitgangspunt van het project was dat met de productie van kavels de woningbouw vanzelf op gang zou komen. Woningcijfers in León Zuidoost (eind 2007) kavels woningen inwoners Families in Latijns-Amerika bouwen hun woning vaak zelf. Dat is goedkoper en men kan de bouw spreiden over meerdere jaren. Uit onderzoek bleek dat veel kopers van een kavel de bouw uitstellen omdat ze de materialen niet kunnen betalen. Hiervoor moet een gezin minstens US$ 100 per maand verdienen. Daarom richtte de gemeente met steun van Utrecht een bouwmaterialenbank op. Daar kunnen bewoners een lening voor de aankoop van de materialen en technische ondersteuning krijgen tijdens de bouw. Veel woningen zijn in projectverband gebouwd door lokale en internationale organisaties voor volkshuisvesting. Deze organisaties selecteerden in samenwerking met gemeente León bewoners die al een kavel hadden of kochten blokken kavels op om in projectverband woningen te bouwen. Dit bouwen vond meestal in groepsverband plaats middels zelfbouw. De woningen werden gedoneerd of op krediet aangeboden.

7 De bewoners In León Zuidoost wonen momenteel bijna mensen. Ruim de helft van de bewoners is jong, gaat naar school of volgt een opleiding. Faniz Jirón Valenzuela (36 jaar) Voorzitster van coöperatie Juntando Manos Voor het eerst heb ik een eigen huis. Hiervoor huurde ik altijd, maar dan weet je nooit zeker hoe lang je in dat huis mag blijven. Samen werken als collectief, als coöperatie, aan het ontwerpen en bouwen van de woningen is een geweldige ervaring. Ik werk graag met mensen samen, alleen als we ons organiseren lukt het om vooruit te komen. De volgende stap die we willen zetten is financiering zoeken voor een crèche, want veel van de coöperatieleden zijn alleenstaand moeder. Ook willen we kleine werkplaatsen opzetten, een naaiatelier of een bakkerij, om zo werkgelegenheid te creëren. Veel bewoners zijn actief betrokken bij het wel en wee van de wijk. Zij organiseren zich in wijkcomité s en bewonersorganisaties. Daarin zetten bewoners zich in voor openbare voorzieningen voor gezondheid, onderwijs, jeugd en infrastructuur. Een goed voorbeeld van zo n organisatie is ACOPOE. Dit overkoepelend orgaan van zes bewonersorganisaties is onafhankelijk en zonder politieke kleur of specifieke geloofsovertuiging. ACOPOE heeft sinds 2002 een eigen buurthuis, dankzij een donatie van de Utrechtse vereniging Kiwanis. Hier worden culturele, sportieve en sociale activiteiten georganiseerd. Bewoners kunnen cursussen volgen, zoals computer- en naailes. Ook beheert ACOPOE het kleuterschooltje El Pulgarcito. Dit wordt dagelijks bezocht door zo n 150 leerlingen.

8 Economische activiteiten De economische ontwikkeling in Nicaragua komt maar niet op gang. Cijfers laten een werkloosheidspercentage van rond de 50% zien. Ruim een derde van de bewoners leeft onder de armoedegrens en moet rondkomen van minder dan één euro per dag. Ook in León Zuidoost zijn nauwelijks mensen werkzaam in de formele sector. De meeste mensen werken in de informele sector, als ambulant verkoper of dagloner. Veel bewoners hebben een winkeltje aan huis, waar ze producten als brood, groente en fruit, snoep en frisdrank verkopen. Anderen verlenen diensten vanuit hun werkplaats of wassen en strijken thuis voor derden. Diverse organisaties bieden microkredieten aan kleine ondernemers. Deze initiatieven stellen wijkbewoners in staat een bedrijfje op te zetten. Het is geen structurele oplossing. Veel mensen zijn nog altijd werkloos. Een aantal wijkbewoners heeft werk in een Mexicaanse fabriek in elektronische onderdelen, die enkele jaren terug werd geopend in de nabije vrijhandelszone. Ook werken wat mensen op het platteland in de omgeving. Gemeente León heeft een stedelijk economisch ontwikkelingsplan gemaakt met twee strategische projecten. Doel is de bedrijvigheid in de wijk te vergroten door de bouw van een lokale beurs en een busstation. Ondernemers hebben een organisatie opgericht die samen met de gemeente werkt aan de opzet van een beursaccommodatie. Jaarbeurs Utrecht is bereid gevonden deze ondernemers te adviseren. Het plan is evenementen te organiseren voor de promotie van lokale producten en kennis. Deze initiatieven leveren hopelijk ook werkgelegenheid in de wijk op. De komende jaren gaan we daarmee aan de slag.

9 Samenwerking Utrecht - León Gemeente León is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van project León Zuidoost. Gemeente Utrecht en de VNG dragen bij met kennis en geld. Ambtenaren uit beide steden werken intensief samen om de stadsuitbreiding te realiseren. In projectteams in León en Utrecht zitten ambtenaren met deskundigheid op het gebied van: projectmanagement en organisatieontwikkeling stedelijke planning watermanagement en milieu grondmanagement (exploitatie, aankoop, verkaveling en verkoop) planning van openbare voorzieningen en infrastructuur. Via cursussen en professionele uitwisselingen (in Nicaragua en Nederland) zijn de projectteamleden goed toegerust op hun taken. Tussen 1998 en 2008 investeerden de drie partijen jaarlijks in het project voor: gemeente Utrecht: VNG: León: Doordat de partijen streven naar financiële duurzaamheid, worden deze investeringen weer terugverdiend met de verkoop van kavels. Daarom rouleert op dit moment meer dan US$ 1 miljoen, waarmee investeringen worden gedaan. De bewoners van de wijk zijn in het project dus een vierde, grote partner. Daarnaast betaalden gemeente Utrecht en de VNG jaarlijks respectievelijk en aan technische ondersteuning.

10 Conclusies Hoewel de wijk León Zuidoost na tien jaar nog niet klaar is, heeft het project veel goeds opgeleverd: het Leonese systeem voor integrale stedelijke planning is uniek in Midden- Amerika en kan als voorbeeld dienen voor projecten elders. Nergens is men eerder uitgegaan van de productie van kavels als stimulans voor woningbouw het financieel systeem voor aan- en verkopen van grond in León is duurzaam. De jaarlijkse investering van uit Utrecht is verveelvoudigd. Na oplevering van de kavels is geld over om verder te gaan met nieuwe stadsuitbreidingen. De investering in verkaveling heeft een veelvoud van investeringen in woningbouw, infrastructuur en voorzieningen door vele organisaties opgeleverd de bewoners zijn eigenaar van de grond. 80% van de kavels is in handen van de laagste inkomens León heeft de beschikking over een ecologisch duurzaam systeem van infiltratie en afvloeiing van regenwater León heeft nieuwe vormen gevonden voor publiekprivate samenwerking. Een groot aantal externe partijen is betrokken bij de wijk het ambtelijk apparaat is deskundiger geworden en kan dit gebruiken voor toekomstige projecten.

11 Uitdagingen Er zijn na 10 jaar ook nog vele uitdagingen: de woningbouw loopt achter bij de kavelproductie en moet goed op gang komen er moet werkgelegenheid gecreëerd worden door de vestiging van bedrijven nutsbedrijven moeten hun investeringen in infrastructuur laten aansluiten bij de kavelproductie gemeente León moet een onderhoudsplan maken en uitvoeren het gebied moet ontsloten worden door de aanleg van hoofdwegen de kennis moet verankerd worden in de hele gemeentelijke organisatie de nationale overheid moet zorg gaan dragen voor de voorzieningen in aansluiting bij de groei van het aantal bewoners in het gebied de bewoners moeten samen met de gemeente en de politie gaan werken aan een veilige en prettige leefomgeving. León, Utrecht en de VNG blijven de stadsuitbreiding ondersteunen. Projecten voor wonen en werken zijn hierbij prioriteit. Het blijft een uitdaging om León Zuidoost te laten uitgroeien tot een wijk waar mensen zich veilig voelen, met kansen op ontwikkeling.

12 Meer informatie over León Zuid Oost is verkrijgbaar bij: Gemeente Utrecht Desirée van de Ven Afdeling bestuurlijke, internationale en subsidiezaken web: Telefoon Postbus CE Utrecht Colofon Uitgave maart 2008 Gemeente Utrecht en Gemeente León Tekst Tineke Zwijgers (met dank aan Patricia Ardiles) Fotografie & coördinatie Dorien Koppenberg Vormgeving Pakweg, Hedie von Bannisseht Met dank aan: Enrique López, projectleider León Zuidoost, Nicaragua Edith Kroese, projectleider León Zuidoost, Nederland

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter Jaarverslag 2010-2011 Bestuur SupportPunt Eindhoven v.l.n.r. Henk van Beurden, Wil van de Molengraft, Peter van Weert (voorzitter), Theo Rens, Arjen Buit (directeur) In 2010 en 2011 heeft SupportPunt

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

stichting Juntos Contigo.

stichting Juntos Contigo. Stichting Juntos Contigo Organisatie: stichting Juntos Contigo. Adres: Nicaragua, Managua Bº. Hugo Chavez, Empresas Kativo 24 andenes al norte 85 varas al oeste. Casa Nº G 116 Telefoon: +505 22338549 /

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

www.werkenaanlimburg.nl

www.werkenaanlimburg.nl www.werkenaanlimburg.nl Hallo, ik ben Eric Geurts Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Limburg bij de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

De pareltjes van een jaar blok voor blok. Grootschalige energiebesparing in de bestaande woningbouw

De pareltjes van een jaar blok voor blok. Grootschalige energiebesparing in de bestaande woningbouw De pareltjes van een jaar blok voor blok Grootschalige energiebesparing in de bestaande woningbouw De pareltjes van een jaar blok voor blok Grootschalige energiebesparing in de bestaande woningbouw 2 Voorwoord

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Colofon Programmacommissie GR2014: Paul Tang (voorzitter),

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie