NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni Nummer: 14A.00504

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt R. Smits, F. vd Berg. C. Potuijt, C. Verhoeff Onderwerp: Het uitvoeringsbesluit treasury gemeente Woerden Nummer: 14A Advies: 1. Het uitvoeringsbesluit treasury gemeente Woerden 2014 vast te stellen en het uitvoeringsbesluit treasury gemeente Woerden 2010 in te trekken. Begrotingsconsequenties NEE B. en W. d.d.: Portefeuillehouder: wethouder Duindam

2 Inleiding: In 2013 is de organisatie van de gemeente Woerden gewijzigd. In het uitvoeringsbesluit treasury 2010 gemeente Woerden waarin geregeld is hoe de gemeente omgaat met zijn financiële geldstromen staan nog de oude functiebenamingen. Bevoegdheid: De bevoegdheid om aanpassingen te doen in het uitvoeringsbesluit treasury ligt bij het college. Beoogd effect: Aanpassing van het uitvoeringsbesluit treasury naar de nieuwe organisatie gemeente Woerden. Door dit besluit vast te stellen zijn de mandateringen weer correct. De treasurybevoegdheden die vielen onder het afdelingshoofd Ondersteuning zijn nu ondergebracht bij de teammanager Financiën, zie artikel 4 van het uitvoeringsbesluit. Dit zijn: Afsluiten van instrumenten om risico s te beperken; Aantrekken leningen tot een bedrag van 15 miljoen euro; Vervroegd aflossen van leningen; Bankrekening open, sluiten en wijzigen; Bankcondities en tarieven afspreken. Tevens is in dit besluit opgenomen de mogelijkheid om geld te lenen van mede overheden (gemeenten, provincies, waterschappen). Argumenten: Door de wijziging van de organisatie (in 2013) in Woerden moeten de functiebenamingen in het uitvoeringsbesluit treasury gemeente Woerden aangepast worden. Kanttekening: nvt Financiën: nvt Uitvoering: Aanpassingen verwerken en alle betrokken partijen (m.n. Bank Nederlandse Gemeenten) in kennis stellen van het uitvoeringsbesluit treasury gemeente Woerden Het uitvoeringsbesluit op te nemen in het in het regelingenbestand van de gemeente Woerden en te publiceren o.g.v. de Algemene wet bestuursrecht (art 3:42 lid 2). Communicatie / Website: nvt Ondernemingsraad: nvt

3 Samenhang met eerdere besluitvorming: Uitvoeringsbesluit treasury 2010, 10i02921 oktober Bijlagen: Uitvoeringsbesluit treasury van de gemeente Woerden Treasurystatuut Woerden 2010.

4 Uitvoeringsbesluit Treasury 2014 Gemeente Woerden Woerden Juni 2014

5 Blz. Inhoudsopgave INLEIDING... 3 UITVOERINGSBESLUIT TREASURY VAN DE GEMEENTE WOERDEN ARTIKEL 1 BEGRIPPENKADER... 4 ARTIKEL 2 KADERS TREASURYBELEID... 4 ARTIKEL 3 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE... 4 ARTIKEL 4 TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN... 5 ARTIKEL 5 VASTLEGGEN WERKZAAMHEDEN... 6 ARTIKEL 6 INFORMATIE VOOR STURING COLLEGE... 7 ARTIKEL 7 LIQUIDITEITENPLANNING... 7 ARTIKEL 8 INWERKINGTREDING... 7 ARTIKEL 9 CITEERTITEL

6 Inleiding De raad van de gemeente Woerden heeft grip op de treasuryfunctie door middel van de financiële beheersverordening o.b.v. artikel 212 gemeentewet en het treasurystatuut. Het gaat dan om de hoofdlijnen van het beleid en algemene uitgangspunten voor de inrichting van de organisatie. Conform de Gemeentewet en de Wet financiën decentrale overheden en bijbehorende regelingen. Het is vervolgens aan het college om deze algemene kaders om te zetten in concretere regels over de uitvoering. Deze regels staan in dit Uitvoeringsbesluit treasury Woerden. Hiermee wordt aan de gemeente Woerden richtlijnen meegegeven voor de uitvoering van de treasuryfunctie en voldoet Woerden aan de wettelijke voorschriften. 3

7 UITVOERINGSBESLUIT TREASURY VAN DE GEMEENTE WOERDEN 2014 Artikel 1 Begrippenkader In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder: belegging financiering kasbeheer treasuryfunctie uitzettingen het uitzetten van eigen vermogen en andere financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. het aantrekken van vreemd vermogen voor een periode van minimaal één jaar. het beheren van geldstromen en daaruit voortvloeiende saldi en liquiditeitsposities tot een periode van één jaar. de uitvoering van alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen en bewaken van financiële posities, financiële stromen en de hieraan verbonden risico s. het beleggen van middelen, anders dan het aanhouden van saldi in rekening-courant, voor een periode van korter dan één jaar. Artikel 2 Kaders treasurybeleid Voor de gemeente Woerden geldt als uitgangspunt voor het treasurybeleid het geldende treasurystatuut van de gemeente Woerden. Artikel 3 algemene uitgangspunten administratieve organisatie a. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasuryactiviteiten zijn op eenduidige wijze schriftelijk vastgelegd. b. Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste uitgangspunten: iedere transactie wordt door minimaal twee functionarissen getekend; de uitvoering en controle geschiedt door afzonderlijke functionarissen; de uitvoering en registratie in de financiële administratie geschiedt door afzonderlijke functionarissen. c. De administratieve organisatie en interne controle waarborgen dat: de uitvoering rechtmatig en doelmatig is; de treasury-activiteiten adequaat kunnen worden uitgevoerd en bijgestuurd; de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie verzekerd zijn. 4

8 Artikel 4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden a. De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Orgaan Verantwoordelijkheden De Gemeenteraad: Het vaststellen van het treasurybeleid middels het statuut; Het houden van toezicht op de treasuryfunctie (d.m.v. de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening). Het college van B&W: Zorgdragen voor het opstellen van het treasurybeleid. Zorgdragen voor de uitvoering van het treasurybeleid d.m.v. uitvoeringsbesluit treasury. Het informeren van de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid (d.m.v. de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening). Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties (bij een looptijd > 1 jaar) Portefeuillehouder Is vanuit het college de eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van de treasury. Teammanager Financiën Adviseert het college bij zijn sturende functie op gebied van treasury. Is verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering en inrichting van het treasuryfunctie; Op basis van mandaat ondertekenen van financiële contracten voortvloeiend uit de treasuryfuncties; Formeel eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatievoorziening over treasury in de Planning en Control instrumenten. Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen. Verantwoordelijk voor juiste registratie in financiële administratie van financiële transacties. Treasurer Uitvoering geven aan de treasurytaken. Stelt het treasurystatuut en de financieringsparagraaf op; Het verwerken van informatie in een liquiditeitenplanning; Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen. Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer. Het schriftelijk vastleggen van treasury transacties en het doorgeven hiervan aan de administratief medewerker. Gevraagd en ongevraagd adviseren management. Financieel consulent Het adviseren van de afdelingen over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten. Budgethouders Het zorg dragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de Treasurer, met het oog op de liquiditeiten planning. Het fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste c.q. ten gunste van de budgetten van de budgethouders. Controller Verantwoordelijk voor de inrichting van de administratieve organisatie. Verantwoordelijk voor de interne controle op treasurytaken. Externe accountant In het kader van zijn reguliere taak controleren van het uitgevoerde treasurybeheer en waar nodig adviseren. b. De taken en bevoegdheden tussen het college van de en de ambtelijke organisatie zijn als volgt verdeeld: 5

9 Taak Algemeen Vaststellen financiële paragraaf begroting Vaststellen treasury verantwoording in jaarrekening Renterisicobeheer Afsluiten van instrumenten om risico s te beperken. Financiering Aantrekken leningen tot een bedrag van 15 miljoen euro Vervroegd aflossen van leningen Vaststellen van renteherzieningen. Het beleggen van gelden. Het verstrekken van geldleningen en garanties in het kader van de publieke taak tot een bedrag van 15 miljoen Kasbeheer Bankrekeningen openen, sluiten en wijzigen. Bankcondities en tarieven afspreken Het afsluiten van leningen < 1 jaar. Autorisatie College van B&W College van B&W Teammanager Financiën Teammanager Financiën Teammanager Financiën College B&W College B&W College B&W Teammanager Financiën Teammanager Financiën Treasurer Bij vaststelling van het treasurystatuut door de raad, en het uitvoeringsbesluit van het college wordt een machtiging aan het college afgegeven. Deze machtiging wordt op basis van het mandaatregister door gemandateerd aan de teammanager Financiën. Artikel 5 vastleggen werkzaamheden Bij het aangaan van geldleningen moeten minimaal twee offertes worden gevraagd waarbij naast banken, ook offertes opgevraagd worden bij gemeenten, provincies en waterschappen met liquiditeitsoverschotten. Bij bedragen boven de ,- zal eerst de raad in staat gesteld worden haar wensen en bedenkingen ter kennis aan het college te brengen. Het afsluiten van lening- en garantieovereenkomsten zijn privaatrechtelijke rechtshandelingen. Sinds de invoering van de dualisering is op grond van artikel 160 (lid 1 sub e) Gemeentewet het College bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente. Een kanttekening hierbij is dat de raad wensen en/of bedenkingen kan aangeven ten aanzien van deze handelingen indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente (artikel 169, lid 4 Gemeentewet). In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Het verstrekken van geldleningen en garanties is een bevoegdheid van het college, maar mag uitsluitend plaatsvinden in het kader van de publieke taak (wet Fido). 6

10 Artikel 6 Informatie voor sturing college Informatie Frequentie opsteller Ontvanger Financiële paragraaf begroting Jaarlijks voor begin van het jaar Team Financiën College Financiële paragraaf verantwoording Verantwoording gevoerd beleid Jaarlijks bij behandeling jaarrekening Twee keer per jaar middels bestuursrapportages Team Financiën Team Financiën College Portefeuillehouder Artikel 7 Liquiditeitenplanning Ten behoeve van de onderbouwing van treasury activiteiten en eventuele collegevoorstellen wordt de treasurer opgedragen een adequate liquiditeitenplanning te hanteren. Deze planning wordt minimaal twee keer per jaar geactualiseerd en vastgesteld door het College. Artikel 8 inwerkingtreding Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking per Artikel 9 citeertitel Dit besluit kan worden aangehaald als Uitvoeringsbesluit Treasury Woerden

11 Treasurystatimt Woerden 2010 Gemeente Woerden Gemeente Woerden Woerden Oktober 2010

12 Inhoudsopgave Inleiding 3 Begrippenkader 4 Artikel 1 Begrippenkader 4 Algemene doelstellingen 5 Artikel 2 algemene doelstellingen 5 Risicobeheer 5 Artikel 3 algemeen 5 Artikel 4 renterisico 5 Artikel 5 kredietrisico 5 Artikel 6 koersrisico's 5 Artikel 7 liquiditeitsrisico 6 Artikel 8 valutarisico 6 Financiering 6 Artikel 9 langlopende Leningen 6 Artikel 10 beleggingen/ langlopende uitzettingen 6 Kasbeheer 7 Artikel 11 geldstromenbeheer 7 Artikel 12 saldobeheer 7 Artikel 13 liquiditeitenbeheer 7 Artikel 14 Uitvoering 7 Artikel 15 citeertitel 7 Toelichting 8 Bijlage 1 WetFido 9 Bijlage 2 Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden 14 Bijlage 3 Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden 17 Bijlage 4 Toelichting ratings 21

13 Inleiding Met dit treasurystatuut geeft de raad aan het college beleidskaders mee voor het uitoefenen van de treasurytaken. Voor het opstellen van een nieuw treasurystatuut is uitgegaan van de gangbare indeling naar de drie verschillende deelfuncties binnen de treasury n.l: Risicobeheer; het beperken van risico's zoals o.a. renterisico, kredietrisico's, koersrisico, valuta en liquiditeitsrisico. Kasbeheer; dit omvat het betalingsverkeer en het beheer van de geldstromen op korte termijn. Financiering; dit omvat het beheer van de gelden op lange termijn middels uitzettingen cq. leningen. Hierbij conformeren we ons aan het wettelijk kader; de wet Fido en bijbehorende uitvoeringsregels. Het belangrijkste uitgangspunt van de wet Fido is het beheersen van risico's. Dat uit zich in een tweetal kwalitatieve randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van leningen evenals het verlenen van garanties alleen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen en derivaten een prudent karakter moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatige risico's. Uit deze beide randvoorwaarden komt naar voren dat bankieren - zoals het bewust aantrekken van gelden om deze uit te lenen met als doel het genereren van inkomen - verboden is. Ook is het innemen van open posities met derivaten niet toegestaan. Kortom de treasury van decentrale overheden is een servicecentre en geen profitcentre. In de uitvoeringsregeling financiën decentrale overheden (ufdo) wordt concreet handen en voeten gegeven aan het beheersen van de risico's doordat gemeenten moeten voldoen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Beide beogen de renterisico's te begrenzen die verbonden zijn aan financiering door middel van korte schuld en lange schuld. In de regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (rudo) worden nadere voorwaarden verstrekt met betrekking tot het uitzetten van gelden. Hierbij worden onder andere eisen gesteld aan de kredietwaardigheid van de tegenpartijen en wordt aangegeven waarin wel en niet mag worden belegd. De belangrijkste eis daarbij is dat voor uitzettingen altijd de hoofdsom gegarandeerd moet worden aan het einde van de looptijd en dat alleen in vastrentende waarden mag worden belegd. In dit treasurystatuut worden de belangrijkste wettelijke bepalingen opnieuw aangehaald zodat het treasurystatuut zelfstandig kan worden gelezen. Daarnaast treft u aanvullende beleidsmatige kaders die de Raad aan het College meegeeft. De uitwerking van dit kader in het financiële beheer en de financiële organisatie van de treasury, heeft het college verwoord in het 'uitvoeringsbesluit treasury'.

14 TREASURYSTATUUT VAN DE GEMEENTE WOERDEN 2010 Begrippenkader Artikel 1 Begrippenkader In dit statuut wordt verstaan onder: belegging financiering financiële derivaten geldstromenbeheer intern liquiditeitsrisicobeheer kasgeldlimiet liquiditeitenbeheer liquiditeitspositie koersrisicobeheer kredietrisicobeheer relatiebeheer renterisicobeheer renterisiconorm saldobeheer treasuryfunctie treasuryfunctionaris uitzettingen vastrentende waarden wet Fido Derivaten het uitzetten van eigen vermogen en andere financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. het aantrekken van vreemd vermogen voor een periode van minimaal één jaar. financiële instrumenten waarmee een transactie kan plaatsvinden waarvan de waarde gerelateerd is aan onderliggende activa, referentieprijzen of indices, omvat al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren, zowel binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en derden (betalingsverkeer). het beheersen van risico's als gevolg van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjareninvesteringsplanning. Het wettelijk maximumbedrag waarvoor gemiddeld per kwartaal de liquiditeitspositie negatief mag zijn. omvat het beheer van liquiditeiten tot één jaar. omvat het totaal van de rekeningcourantsaldi, kasgeld- en daggeldleningen og/ug. het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid op een waardedaling ten gevolge van het niet na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit, omvat het onderhouden van relaties met partijen die actief zijn op financiële markten, waaronder banken en geldmakelaars. het beheersen van risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de toekomst de rentelasten van het vreemd vermogen hoger respectievelijk dat de renteopbrengsten van activa lager zullen zijn dan een bepaald wenselijk geacht niveau. De norm waarmee de vaste schuld - verminderd met verstrekte leningen - jaarlijks maximaal een renteherziening mag ondergaan. Bedoeling hiervan is het vermijden van renteschokken. Gemeenten die - per saldo - een schuld lager dan 2,5 min hebben, zijn vrijgesteld van deze verplichting. Het wettelijk percentage voor de norm ligt nu op 20% van het saldo, omvat het beheren van de dagelijkse banksaldi. de uitvoering van alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen en bewaken van financiële posities, financiële stromen en de hieraan verbonden risico's. de treasurer of de plaatsvervangend treasurer. het beleggen van middelen, anders dan het aanhouden van saldi in rekeningcourant, voor een periode van korter dan één jaar. openbare of onderhandse leningen (openbaar is voor iedereen toegankelijk, onderhands is een overeenkomst tussen twee partijen), de Wet financiering decentrale overheden. Belegingsinstrument die hun waarde ontlenen aan de waarde van een onderliggende waarde, zoals aandelen bv. Belangrijkste derivaten zijn; opties, futures en swaps.

15 Algemene doelstellingen Artikel 2 algemene doelstellingen a. de treasuryfunctie streeft naar beheersing van renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's en interne liquiditeitsrisico's; b. binnen de kaders van de wet Fido, aanvullende regelgeving en de voorschriften die in dit statuut zijn opgenomen wordt gestreefd naar een optimaal renteresultaat; c. interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheer van geldstromen en financiële posities worden geminimaliseerd. d. Het zorgdragen voor een tijdige beschikbaarheid van middelen door het verkrijgen en handhaven van toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities. Risicobeheer Artikel 3 algemeen a. Het gebruik van financiële derivaten is uitsluitend toegestaan om financiële risico's te vermijden, als het een prudent karakter heeft en niet zijn gericht op het genereren van inkomen. Artikel 4 renterisico a. Om het renterisico op de lange schuld te beperken mag de renterisiconorm, zoals genoemd in de wet fido, niet worden overschreden. b. Om het renterisico op de korte schuld te beperken mogen de uitstaande korte schulden de kasgeldlimiet, zoals genoemd in de wet fido, niet overschrijden. c. Nieuwe leningen en uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning. d. De rentevisie van de gemeente wordt verwoord in de bestuursrapportages; e. Binnen de kaders streeft de gemeente naar spreiding in de rentetypische looptijden van leningen en uitzettingen. Artikel 5 kredietrisico a. De financiële instelling waar gelden uitgezet worden of andere verbintenissen mee aangegaan worden dienen gevestigd te zijn in een lidstaat die ten minste beschikt over een AA-rating afgegeven door ten minste twee ratingbureaus. b. Uitzettingen korter dan drie maanden vinden uitsluitend plaats bij: financiële instellingen met ten minste een A-rating of een vergelijkbare rating afgegeven door ten minste twee internationaal gerenommeerde rating agency, of bij instellingen voor wiens waardepapier een solvabiliteitsratio van 0% geldt. c. Uitzettingen langer dan drie maanden vinden uitsluitend plaats bij financiële instellingen met een AA-rating, toegekend door ten minste twee ratingbureau's. d. Voor beleggingen (langer dan 1 jaar) worden tenminste 2 prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen opgevraagd en vastgelegd; Artikel 6 koersrisico's a. Uitzettingen en beleggingen mogen alleen plaatsvinden in producten waarvan de hoofdsom aan het eind van de looptijd gegarandeerd is. b. Beleggingen mogen alleen plaatsvinden in vastrentende waarden. c. Een uitzondering op bovenstaande bepalingen is de deelname in het kapitaal van een rechtspersoon vanuit de publieke taak. Een belegging in aandelen is dan toegestaan.

16 d. Tevens beperkt de gemeente de koersrisico's door conform artikel 7 de looptijd van de uitzettingen af te stemmen op de liquiditeiten planning. e. De gemeente beperkt de koersrisico's op uitzettingen uit hoofde van treasury door daarbij uitsluitend de volgende producten te hanteren: rekening courant, daggeld, deposito's, obligaties, medium term notes, kasgeldleningen, staatsobligaties, onderhandse leningen, commercial papers en garantieproducten; f. Bij aankoop van obligaties, onderhandse leningen en MTN's dient spreiding plaats te vinden bij de aflossingsdatat van de aangehouden waarden teneinde het risico van grote schommelingen in het rendement te beperken. g. Daarnaast dient de looptijd gedurende welke de waarde wordt aangehouden zoveel mogelijk afgestemd te worden op de resterende looptijd van de waarde. Artikel 7 liquiditeitsrisico a. Het liquiditeitsrisico wordt beperkt door gebruik van een liquiditeitenplanning waardoor geanticipeerd kan worden op eventuele tekorten. Deze liquiditeitenplanning geeft een beeld van de korte termijn. Artikel 8 valutarisico a. Valutarisico's worden uitgesloten door uitsluitend in euro's te handelen. Financiering Artikel 9 langlopende Leningen a. Leningen met een looptijd vanaf een jaar worden uitsluitend aangetrokken ten behoeve van de publieke taak. b. Leningen met een looptijd vanaf een jaar worden niet aangetrokken met het doel deze tegen een hoger rendement uit te zetten. c. Bij het aantrekken van gelden voor een periode vanaf één jaar worden minimaal twee partijen benaderd voor een offerte. d. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn onderhandse leningen, medium term notes (MTN) en roll-over leningen; Artikel 10 beleggingen/ langlopende uitzettingen a. Voor de beleggingen moet in ieder geval worden voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 4, 5 en 6 en 8. b. Voor elke belegging worden minimaal twee offertes opgevraagd bij verschillende instellingen, alvorens een belegging wordt gedaan. c. De beleggingen mogen minimaal betrekking hebben op een looptijd van 5 jaar alsmede een minimaal gegarandeerd rendement ter hoogt van het op dat moment geldende inflatiepercentage. Relatiebeheer Artikel 11. De gemeente beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: i) Bankrelaties en hun bancaire condities worden tenminste ééns in de 5 jaar beoordeeld; ii) Bankrelaties dienen, wat betreft hun kredietwaardigheid, minimaal te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in artikel 5;

17 Kasbeheer Artikel 11 geldstromenbeheer a. Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk ondergebracht bij één bankier. b. Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd. c. Het liquiditeitsgebruik wordt beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau, in relatie tot de liquiditeitsplanning op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om een tijdige nakoming van verplichtingen te kunnen garanderen; Artikel 12 saldobeheer a. Bankrekeningen worden op een dusdanige manier gesaldeerd dat de rentekosten zo laag mogelijk blijven. Artikel 13 liquiditeitenbeheer a. Er wordt te allen tijde voor gezorgd dat er voldoende liquiditeit aanwezig is om aan de verplichtingen op korte termijn te voldoen. b. Bij het extern uitzetten van gelden, korter dan een jaar, zijn slechts de in artikel 5 genoemde partijen toegestaan. c. Voor tijdelijke liquiditeitsoverschotten wordt een optimaal renteresultaat nagestreefd tegen aanvaardbare risico's. d. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeldleningen, kasgeldleningen en krediet in rekening courant; e. Toegestane instrumenten bij het extern uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn daggeldleningen aan derden, deposito's, spaarrekeningen en rekening-courant rekeningen; f. Ook mogen onderhandse leningen, garantieproducten en commercial papers gebruikt worden. Deze laatste mogen alleen gebruikt worden als het rendement hoger is dan bij deposito's dan wel een lager tarief dan bij kasgeldleningen. Daarnaast mag hierbij geen verkoop voor het einde van de looptijd zijn. g. Daarnaast mogen de volgende instrumenten alleen gebruikt worden voor tussentijdse uitzettingen: medium term notes, staatsobligaties, obligaties, roll-over leningen, en alleen voor defensief gebruik: rentetermijncontracten, interest rate swaps, opties, rente-opties. Bij gebruik van deze producten dient de raad om toestemming gevraagd te worden. In het advies zal onder meer opgenomen dienen te worden: reden transactie, partij, looptijd, risico's en plaats in het treasurybeleid; h. De gemeente vraagt bij minimaal 2 instellingen offertes op alvorens middelen worden aangetrokken of uitgezet met een looptijd korter dan één jaar. Deze offertes worden door de gemeente schriftelijk vastgelegd. Artikel 14 Uitvoering Het college regelt de organisatie van de treasuryfunctie in een afzonderlijk uitvoeringsbesluit. Artikel 15 citeertitel Dit statuut kan worden aangehaald als 'Treasurystatuut Woerden 2010'. Artikel 16 Inwerking treden Het treasurystatuut Woerden 2010 treedt in werking met ingang van 1 mei 2010 en vervangt het statuut Woerden 2004.

18 Toelichting Algemeen Het Treasurystatuut van de gemeente heeft tot doel om met het college afspraken te maken over de voorwaarden waaraan het aantrekken en uitzetten van geld moet voldoen. Artikelgewijs Artikel 5 kredietrisico De Wet Fido biedt ruimte om, naast de instellingen met een solvabiliteitsratio van 0%, financiële instellingen die geen officiële rating hebben geldleningen te verstrekken (regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden, artikel 2c). Er is bewust gekozen om hiervan geen gebruik te maken, omdat de gemeente een terughoudend treasurybeheer voorstaat en niet de deskundigheid in huis heeft om de kredietwaardigheid te beoordelen van grote financiële instellingen. Artikel 6 koersrisico Het koersrisico wordt beperkt doordat garantie van de hoofdsom een vereiste is bij uitzettingen. Dit betekent dat alleen mag worden belegd in vaste waarden van zeer kredietwaardige tegenpartijen. Aandelen zijn dan ook niet toegestaan. Uitzondering kan een belegging in aandelen in het kader van de publieke taak zijn. Artikel 7 liquiditeitsrisico's Om voldoende grip te hebben op de liquiditeit wordt een liquiditeitenplanning opgesteld aan de hand waarvan beoordeeld wordt of geld kan worden weggezet of moet worden geleend.

19 Bijlage 1 Wet Fido en regeling Rudo en Ufdo Wet financiering decentrale overheden Geldend op Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op grond van veranderde omstandigheden en nieuwe inzichten ten aanzien van het financieringsbeleid van openbare lichamen wenselijk is nieuwe regels vast te stellen ter herziening van de Wet financiering lagere overheid; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. openbare lichamen: o 1. provincies; o 2. gemeenten; o 3. waterschappen; o 4. lichamen, ingesteld met toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen, die bevoegd zijn tot het aangaan, garanderen en verstrekken van geldleningen; o 5. door Onze Ministers aan te wijzen andere bij wet ingestelde lichamen en organen; b. rentetypische looptijd: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding; c. financiële derivaten: financiële instrumenten belichaamd in contracten waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waartegen een transactie op een bepaald moment zal of kan plaatsvinden en waarvan de waarde afhankelijk is van één of meer onderliggende activa, referentieprijzen of indices; d. netto-vlottende schuld: het gezamenlijk bedrag van: o 1. de opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van korter dan één jaar; o 2. de schuld in rekening-courant; o 3. de voor een termijn van korter dan één jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden, en o 4. overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld; verminderd met het gezamenlijk bedrag van: o 5. de contante gelden in kas; o 6. de tegoeden in rekening-courant, en o 7. de overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar; e. gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal: het gemiddelde van de netto-vlottende schuld op de eerste dag van iedere maand in het desbetreffende kwartaal;

20 f. kasgeldlimiet: een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar; g. renterisico op de vaste schuld: mate waarin het saldo van rentelasten en rentebaten van een openbaar lichaam verandert door wijzigingen in het rentepercentage op leningen en uitzettingen met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van één jaar of langer; h. de renterisiconorm: een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van het begrotingstotaal van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar; i. 3%-norm voor het EMU-saldo van de overheid: de referentiewaarde voor het vorderingensaldo van de overheid zoals vastgelegd in artikel 104C en Protocol nr. 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie; j. toezichthouder: het bestuursorgaan dat op grond van enige wettelijke bepaling is belast met het toezicht op de begroting van een openbaar lichaam; k. Onze Ministers: o 1. Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties indien het de in onderdeel a, onder 1, 2 en 5 bedoelde lichamen en organen betreft; o 2. Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Verkeer en Waterstaat indien het de in onderdeel a, onder 3, bedoelde lichamen betreft; o 3. Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties indien het de in onderdeel a, onder 4, bedoelde lichamen en organen betreft alsmede Onze Minister van Verkeer en Waterstaat voor zover aan de in onderdeel a, onder 4, bedoelde lichamen en organen waterschappen deelnemen; 1. begrotingstotaal: de totale lasten op de begroting. Artikel 2 1.Openbare lichamen gaan leningen aan, zetten middelen uit of verlenen garanties uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. 2.0penbare lichamen kunnen derivaten hanteren of, in afwijking van het eerste lid, middelen uitzetten anders dan ten behoeve van de publieke taak, indien deze uitzettingen of derivaten een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Terzake van de uitvoering van dit lid worden bij ministeriële regeling nadere regels gesteld. 3.Openbare lichamen kunnen geldleningen slechts aangaan en verstrekken, dan wel de nakoming van uit geldleningen voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van de betaling van rente en aflossing slechts garanderen, indien de geldleningen voldoen aan de daarvoor bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels. 4.0penbare lichamen sluiten ten gunste van personeel of politieke ambtsdragers van openbare lichamen geen contracten met betrekking tot hypothecaire leningen of garanties op de verstrekking van hypothecaire leningen door andere financiële instellingen. Artikel 3 1.Onze Ministers stellen bij ministeriële regeling een percentage voor de berekening van de kasgeldlimiet vast. Onze Ministers zenden eens per driejaar aan de Staten-Generaal een verslag houdende overwegingen met betrekking tot de hoogte van het percentage, bedoeld in de eerste volzin. 2.Voor de kasgeldlimiet geldt een minimumbedrag van Onze Ministers kunnen bij ministeriële regeling een hoger minimumbedrag vaststellen dan het in het tweede lid genoemde bedrag.

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 1 2 Pagina Inleiding 5 TREASURYSTATUUT Wettelijk kader 6 Treasuryfunctie 8 Kasbeheer 9 Geldstromen Saldo- en liquiditeitenbeheer Beleggen en Financieren 10

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2011/0337411

Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Uitvoeringsregeling Treasury besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 6 september 2011 kenmerk: 2011/0157929 gepubliceerd op: 23 december 2011 inwerkingtreding op: 24 december

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept)

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015 Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen. Doelgroep

Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen. Doelgroep Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen Doelgroep Het ministerie van OCW (als wetgever) en de Onderwijsinspectie (als toezichthouder) rekenen het tot hun taak om verbetering van de informatie uitwisseling

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut Treasurystatuut RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Goes, november 2013 Vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld

Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Algemene uitgangspunten en randvoorwaarden 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Algemene uitgangspunten 4 3. Cashmanagement

Nadere informatie

Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting

Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d. 2 december 2009 Treasurystatuut pagina 1 van 25 Inhoud Inleiding 3 1. Algemeen 5 2. Treasuryorganisatie & -besluitvorming

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7 TREASURY STATUUT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Treasury Beleid 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Goedkeuring en wijziging 4 2.3 Financieringsbeleid 5 2.4 Aanwenden van (tijdelijk) overtollige middelen

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No.

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No. Gemeente Noordoostpolder Nota geldleningen en garantstellingen Emmeloord, 1 juli 2014 No. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Huidige situatie... 3 1.3 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN

BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN MINISTERIE VAN FINANCIËN Agentschap van de Generale Thesaurie DEN HAAG, november 2009 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 6 2 SCHATKISTBANKIEREN: HISTORIE

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe PROVINCIAAL BLAD Nr. 2211 19 september Officiële uitgave van provincie Drenthe. 2014 Vaststelling Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013 Regeling schatkistbankieren decentrale overheden De minister van Financiën; handelende in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN Besluit college d.d.: 01-06-2007 Raadsmededeling d.d. 08-06-2007 Presidium d.d: 15-08-2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en bevoegdheden

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING MOBILITEITSFONDS HAAGLANDEN

BEHEERSVERORDENING MOBILITEITSFONDS HAAGLANDEN BEHEERSVERORDENING MOBILITEITSFONDS HAAGLANDEN Begripsbepalingen Artikel 1 Van de in deze verordening gehanteerde begrippen zijn de volgende omschrijvingen te geven: Algemeen bestuur Beleggen Contractrente/rendement

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo Overzicht 17-6-2015 9:59:01 Er zijn verschillen tussen documenten. Nieuw document: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 144 pagina's (1.18 MB) 17-6-2015 9:57:32 Gebruikt voor de weergave van

Nadere informatie