NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni Nummer: 14A.00504

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt R. Smits, F. vd Berg. C. Potuijt, C. Verhoeff Onderwerp: Het uitvoeringsbesluit treasury gemeente Woerden Nummer: 14A Advies: 1. Het uitvoeringsbesluit treasury gemeente Woerden 2014 vast te stellen en het uitvoeringsbesluit treasury gemeente Woerden 2010 in te trekken. Begrotingsconsequenties NEE B. en W. d.d.: Portefeuillehouder: wethouder Duindam

2 Inleiding: In 2013 is de organisatie van de gemeente Woerden gewijzigd. In het uitvoeringsbesluit treasury 2010 gemeente Woerden waarin geregeld is hoe de gemeente omgaat met zijn financiële geldstromen staan nog de oude functiebenamingen. Bevoegdheid: De bevoegdheid om aanpassingen te doen in het uitvoeringsbesluit treasury ligt bij het college. Beoogd effect: Aanpassing van het uitvoeringsbesluit treasury naar de nieuwe organisatie gemeente Woerden. Door dit besluit vast te stellen zijn de mandateringen weer correct. De treasurybevoegdheden die vielen onder het afdelingshoofd Ondersteuning zijn nu ondergebracht bij de teammanager Financiën, zie artikel 4 van het uitvoeringsbesluit. Dit zijn: Afsluiten van instrumenten om risico s te beperken; Aantrekken leningen tot een bedrag van 15 miljoen euro; Vervroegd aflossen van leningen; Bankrekening open, sluiten en wijzigen; Bankcondities en tarieven afspreken. Tevens is in dit besluit opgenomen de mogelijkheid om geld te lenen van mede overheden (gemeenten, provincies, waterschappen). Argumenten: Door de wijziging van de organisatie (in 2013) in Woerden moeten de functiebenamingen in het uitvoeringsbesluit treasury gemeente Woerden aangepast worden. Kanttekening: nvt Financiën: nvt Uitvoering: Aanpassingen verwerken en alle betrokken partijen (m.n. Bank Nederlandse Gemeenten) in kennis stellen van het uitvoeringsbesluit treasury gemeente Woerden Het uitvoeringsbesluit op te nemen in het in het regelingenbestand van de gemeente Woerden en te publiceren o.g.v. de Algemene wet bestuursrecht (art 3:42 lid 2). Communicatie / Website: nvt Ondernemingsraad: nvt

3 Samenhang met eerdere besluitvorming: Uitvoeringsbesluit treasury 2010, 10i02921 oktober Bijlagen: Uitvoeringsbesluit treasury van de gemeente Woerden Treasurystatuut Woerden 2010.

4 Uitvoeringsbesluit Treasury 2014 Gemeente Woerden Woerden Juni 2014

5 Blz. Inhoudsopgave INLEIDING... 3 UITVOERINGSBESLUIT TREASURY VAN DE GEMEENTE WOERDEN ARTIKEL 1 BEGRIPPENKADER... 4 ARTIKEL 2 KADERS TREASURYBELEID... 4 ARTIKEL 3 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE... 4 ARTIKEL 4 TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN... 5 ARTIKEL 5 VASTLEGGEN WERKZAAMHEDEN... 6 ARTIKEL 6 INFORMATIE VOOR STURING COLLEGE... 7 ARTIKEL 7 LIQUIDITEITENPLANNING... 7 ARTIKEL 8 INWERKINGTREDING... 7 ARTIKEL 9 CITEERTITEL

6 Inleiding De raad van de gemeente Woerden heeft grip op de treasuryfunctie door middel van de financiële beheersverordening o.b.v. artikel 212 gemeentewet en het treasurystatuut. Het gaat dan om de hoofdlijnen van het beleid en algemene uitgangspunten voor de inrichting van de organisatie. Conform de Gemeentewet en de Wet financiën decentrale overheden en bijbehorende regelingen. Het is vervolgens aan het college om deze algemene kaders om te zetten in concretere regels over de uitvoering. Deze regels staan in dit Uitvoeringsbesluit treasury Woerden. Hiermee wordt aan de gemeente Woerden richtlijnen meegegeven voor de uitvoering van de treasuryfunctie en voldoet Woerden aan de wettelijke voorschriften. 3

7 UITVOERINGSBESLUIT TREASURY VAN DE GEMEENTE WOERDEN 2014 Artikel 1 Begrippenkader In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder: belegging financiering kasbeheer treasuryfunctie uitzettingen het uitzetten van eigen vermogen en andere financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. het aantrekken van vreemd vermogen voor een periode van minimaal één jaar. het beheren van geldstromen en daaruit voortvloeiende saldi en liquiditeitsposities tot een periode van één jaar. de uitvoering van alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen en bewaken van financiële posities, financiële stromen en de hieraan verbonden risico s. het beleggen van middelen, anders dan het aanhouden van saldi in rekening-courant, voor een periode van korter dan één jaar. Artikel 2 Kaders treasurybeleid Voor de gemeente Woerden geldt als uitgangspunt voor het treasurybeleid het geldende treasurystatuut van de gemeente Woerden. Artikel 3 algemene uitgangspunten administratieve organisatie a. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasuryactiviteiten zijn op eenduidige wijze schriftelijk vastgelegd. b. Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste uitgangspunten: iedere transactie wordt door minimaal twee functionarissen getekend; de uitvoering en controle geschiedt door afzonderlijke functionarissen; de uitvoering en registratie in de financiële administratie geschiedt door afzonderlijke functionarissen. c. De administratieve organisatie en interne controle waarborgen dat: de uitvoering rechtmatig en doelmatig is; de treasury-activiteiten adequaat kunnen worden uitgevoerd en bijgestuurd; de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie verzekerd zijn. 4

8 Artikel 4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden a. De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Orgaan Verantwoordelijkheden De Gemeenteraad: Het vaststellen van het treasurybeleid middels het statuut; Het houden van toezicht op de treasuryfunctie (d.m.v. de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening). Het college van B&W: Zorgdragen voor het opstellen van het treasurybeleid. Zorgdragen voor de uitvoering van het treasurybeleid d.m.v. uitvoeringsbesluit treasury. Het informeren van de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid (d.m.v. de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening). Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties (bij een looptijd > 1 jaar) Portefeuillehouder Is vanuit het college de eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van de treasury. Teammanager Financiën Adviseert het college bij zijn sturende functie op gebied van treasury. Is verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering en inrichting van het treasuryfunctie; Op basis van mandaat ondertekenen van financiële contracten voortvloeiend uit de treasuryfuncties; Formeel eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatievoorziening over treasury in de Planning en Control instrumenten. Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen. Verantwoordelijk voor juiste registratie in financiële administratie van financiële transacties. Treasurer Uitvoering geven aan de treasurytaken. Stelt het treasurystatuut en de financieringsparagraaf op; Het verwerken van informatie in een liquiditeitenplanning; Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen. Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer. Het schriftelijk vastleggen van treasury transacties en het doorgeven hiervan aan de administratief medewerker. Gevraagd en ongevraagd adviseren management. Financieel consulent Het adviseren van de afdelingen over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten. Budgethouders Het zorg dragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de Treasurer, met het oog op de liquiditeiten planning. Het fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste c.q. ten gunste van de budgetten van de budgethouders. Controller Verantwoordelijk voor de inrichting van de administratieve organisatie. Verantwoordelijk voor de interne controle op treasurytaken. Externe accountant In het kader van zijn reguliere taak controleren van het uitgevoerde treasurybeheer en waar nodig adviseren. b. De taken en bevoegdheden tussen het college van de en de ambtelijke organisatie zijn als volgt verdeeld: 5

9 Taak Algemeen Vaststellen financiële paragraaf begroting Vaststellen treasury verantwoording in jaarrekening Renterisicobeheer Afsluiten van instrumenten om risico s te beperken. Financiering Aantrekken leningen tot een bedrag van 15 miljoen euro Vervroegd aflossen van leningen Vaststellen van renteherzieningen. Het beleggen van gelden. Het verstrekken van geldleningen en garanties in het kader van de publieke taak tot een bedrag van 15 miljoen Kasbeheer Bankrekeningen openen, sluiten en wijzigen. Bankcondities en tarieven afspreken Het afsluiten van leningen < 1 jaar. Autorisatie College van B&W College van B&W Teammanager Financiën Teammanager Financiën Teammanager Financiën College B&W College B&W College B&W Teammanager Financiën Teammanager Financiën Treasurer Bij vaststelling van het treasurystatuut door de raad, en het uitvoeringsbesluit van het college wordt een machtiging aan het college afgegeven. Deze machtiging wordt op basis van het mandaatregister door gemandateerd aan de teammanager Financiën. Artikel 5 vastleggen werkzaamheden Bij het aangaan van geldleningen moeten minimaal twee offertes worden gevraagd waarbij naast banken, ook offertes opgevraagd worden bij gemeenten, provincies en waterschappen met liquiditeitsoverschotten. Bij bedragen boven de ,- zal eerst de raad in staat gesteld worden haar wensen en bedenkingen ter kennis aan het college te brengen. Het afsluiten van lening- en garantieovereenkomsten zijn privaatrechtelijke rechtshandelingen. Sinds de invoering van de dualisering is op grond van artikel 160 (lid 1 sub e) Gemeentewet het College bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente. Een kanttekening hierbij is dat de raad wensen en/of bedenkingen kan aangeven ten aanzien van deze handelingen indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente (artikel 169, lid 4 Gemeentewet). In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Het verstrekken van geldleningen en garanties is een bevoegdheid van het college, maar mag uitsluitend plaatsvinden in het kader van de publieke taak (wet Fido). 6

10 Artikel 6 Informatie voor sturing college Informatie Frequentie opsteller Ontvanger Financiële paragraaf begroting Jaarlijks voor begin van het jaar Team Financiën College Financiële paragraaf verantwoording Verantwoording gevoerd beleid Jaarlijks bij behandeling jaarrekening Twee keer per jaar middels bestuursrapportages Team Financiën Team Financiën College Portefeuillehouder Artikel 7 Liquiditeitenplanning Ten behoeve van de onderbouwing van treasury activiteiten en eventuele collegevoorstellen wordt de treasurer opgedragen een adequate liquiditeitenplanning te hanteren. Deze planning wordt minimaal twee keer per jaar geactualiseerd en vastgesteld door het College. Artikel 8 inwerkingtreding Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking per Artikel 9 citeertitel Dit besluit kan worden aangehaald als Uitvoeringsbesluit Treasury Woerden

11 Treasurystatimt Woerden 2010 Gemeente Woerden Gemeente Woerden Woerden Oktober 2010

12 Inhoudsopgave Inleiding 3 Begrippenkader 4 Artikel 1 Begrippenkader 4 Algemene doelstellingen 5 Artikel 2 algemene doelstellingen 5 Risicobeheer 5 Artikel 3 algemeen 5 Artikel 4 renterisico 5 Artikel 5 kredietrisico 5 Artikel 6 koersrisico's 5 Artikel 7 liquiditeitsrisico 6 Artikel 8 valutarisico 6 Financiering 6 Artikel 9 langlopende Leningen 6 Artikel 10 beleggingen/ langlopende uitzettingen 6 Kasbeheer 7 Artikel 11 geldstromenbeheer 7 Artikel 12 saldobeheer 7 Artikel 13 liquiditeitenbeheer 7 Artikel 14 Uitvoering 7 Artikel 15 citeertitel 7 Toelichting 8 Bijlage 1 WetFido 9 Bijlage 2 Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden 14 Bijlage 3 Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden 17 Bijlage 4 Toelichting ratings 21

13 Inleiding Met dit treasurystatuut geeft de raad aan het college beleidskaders mee voor het uitoefenen van de treasurytaken. Voor het opstellen van een nieuw treasurystatuut is uitgegaan van de gangbare indeling naar de drie verschillende deelfuncties binnen de treasury n.l: Risicobeheer; het beperken van risico's zoals o.a. renterisico, kredietrisico's, koersrisico, valuta en liquiditeitsrisico. Kasbeheer; dit omvat het betalingsverkeer en het beheer van de geldstromen op korte termijn. Financiering; dit omvat het beheer van de gelden op lange termijn middels uitzettingen cq. leningen. Hierbij conformeren we ons aan het wettelijk kader; de wet Fido en bijbehorende uitvoeringsregels. Het belangrijkste uitgangspunt van de wet Fido is het beheersen van risico's. Dat uit zich in een tweetal kwalitatieve randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van leningen evenals het verlenen van garanties alleen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen en derivaten een prudent karakter moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatige risico's. Uit deze beide randvoorwaarden komt naar voren dat bankieren - zoals het bewust aantrekken van gelden om deze uit te lenen met als doel het genereren van inkomen - verboden is. Ook is het innemen van open posities met derivaten niet toegestaan. Kortom de treasury van decentrale overheden is een servicecentre en geen profitcentre. In de uitvoeringsregeling financiën decentrale overheden (ufdo) wordt concreet handen en voeten gegeven aan het beheersen van de risico's doordat gemeenten moeten voldoen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Beide beogen de renterisico's te begrenzen die verbonden zijn aan financiering door middel van korte schuld en lange schuld. In de regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (rudo) worden nadere voorwaarden verstrekt met betrekking tot het uitzetten van gelden. Hierbij worden onder andere eisen gesteld aan de kredietwaardigheid van de tegenpartijen en wordt aangegeven waarin wel en niet mag worden belegd. De belangrijkste eis daarbij is dat voor uitzettingen altijd de hoofdsom gegarandeerd moet worden aan het einde van de looptijd en dat alleen in vastrentende waarden mag worden belegd. In dit treasurystatuut worden de belangrijkste wettelijke bepalingen opnieuw aangehaald zodat het treasurystatuut zelfstandig kan worden gelezen. Daarnaast treft u aanvullende beleidsmatige kaders die de Raad aan het College meegeeft. De uitwerking van dit kader in het financiële beheer en de financiële organisatie van de treasury, heeft het college verwoord in het 'uitvoeringsbesluit treasury'.

14 TREASURYSTATUUT VAN DE GEMEENTE WOERDEN 2010 Begrippenkader Artikel 1 Begrippenkader In dit statuut wordt verstaan onder: belegging financiering financiële derivaten geldstromenbeheer intern liquiditeitsrisicobeheer kasgeldlimiet liquiditeitenbeheer liquiditeitspositie koersrisicobeheer kredietrisicobeheer relatiebeheer renterisicobeheer renterisiconorm saldobeheer treasuryfunctie treasuryfunctionaris uitzettingen vastrentende waarden wet Fido Derivaten het uitzetten van eigen vermogen en andere financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. het aantrekken van vreemd vermogen voor een periode van minimaal één jaar. financiële instrumenten waarmee een transactie kan plaatsvinden waarvan de waarde gerelateerd is aan onderliggende activa, referentieprijzen of indices, omvat al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren, zowel binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en derden (betalingsverkeer). het beheersen van risico's als gevolg van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjareninvesteringsplanning. Het wettelijk maximumbedrag waarvoor gemiddeld per kwartaal de liquiditeitspositie negatief mag zijn. omvat het beheer van liquiditeiten tot één jaar. omvat het totaal van de rekeningcourantsaldi, kasgeld- en daggeldleningen og/ug. het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid op een waardedaling ten gevolge van het niet na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit, omvat het onderhouden van relaties met partijen die actief zijn op financiële markten, waaronder banken en geldmakelaars. het beheersen van risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de toekomst de rentelasten van het vreemd vermogen hoger respectievelijk dat de renteopbrengsten van activa lager zullen zijn dan een bepaald wenselijk geacht niveau. De norm waarmee de vaste schuld - verminderd met verstrekte leningen - jaarlijks maximaal een renteherziening mag ondergaan. Bedoeling hiervan is het vermijden van renteschokken. Gemeenten die - per saldo - een schuld lager dan 2,5 min hebben, zijn vrijgesteld van deze verplichting. Het wettelijk percentage voor de norm ligt nu op 20% van het saldo, omvat het beheren van de dagelijkse banksaldi. de uitvoering van alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen en bewaken van financiële posities, financiële stromen en de hieraan verbonden risico's. de treasurer of de plaatsvervangend treasurer. het beleggen van middelen, anders dan het aanhouden van saldi in rekeningcourant, voor een periode van korter dan één jaar. openbare of onderhandse leningen (openbaar is voor iedereen toegankelijk, onderhands is een overeenkomst tussen twee partijen), de Wet financiering decentrale overheden. Belegingsinstrument die hun waarde ontlenen aan de waarde van een onderliggende waarde, zoals aandelen bv. Belangrijkste derivaten zijn; opties, futures en swaps.

15 Algemene doelstellingen Artikel 2 algemene doelstellingen a. de treasuryfunctie streeft naar beheersing van renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's en interne liquiditeitsrisico's; b. binnen de kaders van de wet Fido, aanvullende regelgeving en de voorschriften die in dit statuut zijn opgenomen wordt gestreefd naar een optimaal renteresultaat; c. interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheer van geldstromen en financiële posities worden geminimaliseerd. d. Het zorgdragen voor een tijdige beschikbaarheid van middelen door het verkrijgen en handhaven van toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities. Risicobeheer Artikel 3 algemeen a. Het gebruik van financiële derivaten is uitsluitend toegestaan om financiële risico's te vermijden, als het een prudent karakter heeft en niet zijn gericht op het genereren van inkomen. Artikel 4 renterisico a. Om het renterisico op de lange schuld te beperken mag de renterisiconorm, zoals genoemd in de wet fido, niet worden overschreden. b. Om het renterisico op de korte schuld te beperken mogen de uitstaande korte schulden de kasgeldlimiet, zoals genoemd in de wet fido, niet overschrijden. c. Nieuwe leningen en uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning. d. De rentevisie van de gemeente wordt verwoord in de bestuursrapportages; e. Binnen de kaders streeft de gemeente naar spreiding in de rentetypische looptijden van leningen en uitzettingen. Artikel 5 kredietrisico a. De financiële instelling waar gelden uitgezet worden of andere verbintenissen mee aangegaan worden dienen gevestigd te zijn in een lidstaat die ten minste beschikt over een AA-rating afgegeven door ten minste twee ratingbureaus. b. Uitzettingen korter dan drie maanden vinden uitsluitend plaats bij: financiële instellingen met ten minste een A-rating of een vergelijkbare rating afgegeven door ten minste twee internationaal gerenommeerde rating agency, of bij instellingen voor wiens waardepapier een solvabiliteitsratio van 0% geldt. c. Uitzettingen langer dan drie maanden vinden uitsluitend plaats bij financiële instellingen met een AA-rating, toegekend door ten minste twee ratingbureau's. d. Voor beleggingen (langer dan 1 jaar) worden tenminste 2 prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen opgevraagd en vastgelegd; Artikel 6 koersrisico's a. Uitzettingen en beleggingen mogen alleen plaatsvinden in producten waarvan de hoofdsom aan het eind van de looptijd gegarandeerd is. b. Beleggingen mogen alleen plaatsvinden in vastrentende waarden. c. Een uitzondering op bovenstaande bepalingen is de deelname in het kapitaal van een rechtspersoon vanuit de publieke taak. Een belegging in aandelen is dan toegestaan.

16 d. Tevens beperkt de gemeente de koersrisico's door conform artikel 7 de looptijd van de uitzettingen af te stemmen op de liquiditeiten planning. e. De gemeente beperkt de koersrisico's op uitzettingen uit hoofde van treasury door daarbij uitsluitend de volgende producten te hanteren: rekening courant, daggeld, deposito's, obligaties, medium term notes, kasgeldleningen, staatsobligaties, onderhandse leningen, commercial papers en garantieproducten; f. Bij aankoop van obligaties, onderhandse leningen en MTN's dient spreiding plaats te vinden bij de aflossingsdatat van de aangehouden waarden teneinde het risico van grote schommelingen in het rendement te beperken. g. Daarnaast dient de looptijd gedurende welke de waarde wordt aangehouden zoveel mogelijk afgestemd te worden op de resterende looptijd van de waarde. Artikel 7 liquiditeitsrisico a. Het liquiditeitsrisico wordt beperkt door gebruik van een liquiditeitenplanning waardoor geanticipeerd kan worden op eventuele tekorten. Deze liquiditeitenplanning geeft een beeld van de korte termijn. Artikel 8 valutarisico a. Valutarisico's worden uitgesloten door uitsluitend in euro's te handelen. Financiering Artikel 9 langlopende Leningen a. Leningen met een looptijd vanaf een jaar worden uitsluitend aangetrokken ten behoeve van de publieke taak. b. Leningen met een looptijd vanaf een jaar worden niet aangetrokken met het doel deze tegen een hoger rendement uit te zetten. c. Bij het aantrekken van gelden voor een periode vanaf één jaar worden minimaal twee partijen benaderd voor een offerte. d. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn onderhandse leningen, medium term notes (MTN) en roll-over leningen; Artikel 10 beleggingen/ langlopende uitzettingen a. Voor de beleggingen moet in ieder geval worden voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 4, 5 en 6 en 8. b. Voor elke belegging worden minimaal twee offertes opgevraagd bij verschillende instellingen, alvorens een belegging wordt gedaan. c. De beleggingen mogen minimaal betrekking hebben op een looptijd van 5 jaar alsmede een minimaal gegarandeerd rendement ter hoogt van het op dat moment geldende inflatiepercentage. Relatiebeheer Artikel 11. De gemeente beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: i) Bankrelaties en hun bancaire condities worden tenminste ééns in de 5 jaar beoordeeld; ii) Bankrelaties dienen, wat betreft hun kredietwaardigheid, minimaal te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in artikel 5;

17 Kasbeheer Artikel 11 geldstromenbeheer a. Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk ondergebracht bij één bankier. b. Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd. c. Het liquiditeitsgebruik wordt beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau, in relatie tot de liquiditeitsplanning op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om een tijdige nakoming van verplichtingen te kunnen garanderen; Artikel 12 saldobeheer a. Bankrekeningen worden op een dusdanige manier gesaldeerd dat de rentekosten zo laag mogelijk blijven. Artikel 13 liquiditeitenbeheer a. Er wordt te allen tijde voor gezorgd dat er voldoende liquiditeit aanwezig is om aan de verplichtingen op korte termijn te voldoen. b. Bij het extern uitzetten van gelden, korter dan een jaar, zijn slechts de in artikel 5 genoemde partijen toegestaan. c. Voor tijdelijke liquiditeitsoverschotten wordt een optimaal renteresultaat nagestreefd tegen aanvaardbare risico's. d. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeldleningen, kasgeldleningen en krediet in rekening courant; e. Toegestane instrumenten bij het extern uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn daggeldleningen aan derden, deposito's, spaarrekeningen en rekening-courant rekeningen; f. Ook mogen onderhandse leningen, garantieproducten en commercial papers gebruikt worden. Deze laatste mogen alleen gebruikt worden als het rendement hoger is dan bij deposito's dan wel een lager tarief dan bij kasgeldleningen. Daarnaast mag hierbij geen verkoop voor het einde van de looptijd zijn. g. Daarnaast mogen de volgende instrumenten alleen gebruikt worden voor tussentijdse uitzettingen: medium term notes, staatsobligaties, obligaties, roll-over leningen, en alleen voor defensief gebruik: rentetermijncontracten, interest rate swaps, opties, rente-opties. Bij gebruik van deze producten dient de raad om toestemming gevraagd te worden. In het advies zal onder meer opgenomen dienen te worden: reden transactie, partij, looptijd, risico's en plaats in het treasurybeleid; h. De gemeente vraagt bij minimaal 2 instellingen offertes op alvorens middelen worden aangetrokken of uitgezet met een looptijd korter dan één jaar. Deze offertes worden door de gemeente schriftelijk vastgelegd. Artikel 14 Uitvoering Het college regelt de organisatie van de treasuryfunctie in een afzonderlijk uitvoeringsbesluit. Artikel 15 citeertitel Dit statuut kan worden aangehaald als 'Treasurystatuut Woerden 2010'. Artikel 16 Inwerking treden Het treasurystatuut Woerden 2010 treedt in werking met ingang van 1 mei 2010 en vervangt het statuut Woerden 2004.

18 Toelichting Algemeen Het Treasurystatuut van de gemeente heeft tot doel om met het college afspraken te maken over de voorwaarden waaraan het aantrekken en uitzetten van geld moet voldoen. Artikelgewijs Artikel 5 kredietrisico De Wet Fido biedt ruimte om, naast de instellingen met een solvabiliteitsratio van 0%, financiële instellingen die geen officiële rating hebben geldleningen te verstrekken (regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden, artikel 2c). Er is bewust gekozen om hiervan geen gebruik te maken, omdat de gemeente een terughoudend treasurybeheer voorstaat en niet de deskundigheid in huis heeft om de kredietwaardigheid te beoordelen van grote financiële instellingen. Artikel 6 koersrisico Het koersrisico wordt beperkt doordat garantie van de hoofdsom een vereiste is bij uitzettingen. Dit betekent dat alleen mag worden belegd in vaste waarden van zeer kredietwaardige tegenpartijen. Aandelen zijn dan ook niet toegestaan. Uitzondering kan een belegging in aandelen in het kader van de publieke taak zijn. Artikel 7 liquiditeitsrisico's Om voldoende grip te hebben op de liquiditeit wordt een liquiditeitenplanning opgesteld aan de hand waarvan beoordeeld wordt of geld kan worden weggezet of moet worden geleend.

19 Bijlage 1 Wet Fido en regeling Rudo en Ufdo Wet financiering decentrale overheden Geldend op Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op grond van veranderde omstandigheden en nieuwe inzichten ten aanzien van het financieringsbeleid van openbare lichamen wenselijk is nieuwe regels vast te stellen ter herziening van de Wet financiering lagere overheid; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. openbare lichamen: o 1. provincies; o 2. gemeenten; o 3. waterschappen; o 4. lichamen, ingesteld met toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen, die bevoegd zijn tot het aangaan, garanderen en verstrekken van geldleningen; o 5. door Onze Ministers aan te wijzen andere bij wet ingestelde lichamen en organen; b. rentetypische looptijd: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding; c. financiële derivaten: financiële instrumenten belichaamd in contracten waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waartegen een transactie op een bepaald moment zal of kan plaatsvinden en waarvan de waarde afhankelijk is van één of meer onderliggende activa, referentieprijzen of indices; d. netto-vlottende schuld: het gezamenlijk bedrag van: o 1. de opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van korter dan één jaar; o 2. de schuld in rekening-courant; o 3. de voor een termijn van korter dan één jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden, en o 4. overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld; verminderd met het gezamenlijk bedrag van: o 5. de contante gelden in kas; o 6. de tegoeden in rekening-courant, en o 7. de overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar; e. gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal: het gemiddelde van de netto-vlottende schuld op de eerste dag van iedere maand in het desbetreffende kwartaal;

20 f. kasgeldlimiet: een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar; g. renterisico op de vaste schuld: mate waarin het saldo van rentelasten en rentebaten van een openbaar lichaam verandert door wijzigingen in het rentepercentage op leningen en uitzettingen met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van één jaar of langer; h. de renterisiconorm: een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van het begrotingstotaal van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar; i. 3%-norm voor het EMU-saldo van de overheid: de referentiewaarde voor het vorderingensaldo van de overheid zoals vastgelegd in artikel 104C en Protocol nr. 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie; j. toezichthouder: het bestuursorgaan dat op grond van enige wettelijke bepaling is belast met het toezicht op de begroting van een openbaar lichaam; k. Onze Ministers: o 1. Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties indien het de in onderdeel a, onder 1, 2 en 5 bedoelde lichamen en organen betreft; o 2. Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Verkeer en Waterstaat indien het de in onderdeel a, onder 3, bedoelde lichamen betreft; o 3. Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties indien het de in onderdeel a, onder 4, bedoelde lichamen en organen betreft alsmede Onze Minister van Verkeer en Waterstaat voor zover aan de in onderdeel a, onder 4, bedoelde lichamen en organen waterschappen deelnemen; 1. begrotingstotaal: de totale lasten op de begroting. Artikel 2 1.Openbare lichamen gaan leningen aan, zetten middelen uit of verlenen garanties uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. 2.0penbare lichamen kunnen derivaten hanteren of, in afwijking van het eerste lid, middelen uitzetten anders dan ten behoeve van de publieke taak, indien deze uitzettingen of derivaten een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Terzake van de uitvoering van dit lid worden bij ministeriële regeling nadere regels gesteld. 3.Openbare lichamen kunnen geldleningen slechts aangaan en verstrekken, dan wel de nakoming van uit geldleningen voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van de betaling van rente en aflossing slechts garanderen, indien de geldleningen voldoen aan de daarvoor bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels. 4.0penbare lichamen sluiten ten gunste van personeel of politieke ambtsdragers van openbare lichamen geen contracten met betrekking tot hypothecaire leningen of garanties op de verstrekking van hypothecaire leningen door andere financiële instellingen. Artikel 3 1.Onze Ministers stellen bij ministeriële regeling een percentage voor de berekening van de kasgeldlimiet vast. Onze Ministers zenden eens per driejaar aan de Staten-Generaal een verslag houdende overwegingen met betrekking tot de hoogte van het percentage, bedoeld in de eerste volzin. 2.Voor de kasgeldlimiet geldt een minimumbedrag van Onze Ministers kunnen bij ministeriële regeling een hoger minimumbedrag vaststellen dan het in het tweede lid genoemde bedrag.

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden)

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde.

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - De RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, waarbij een openbaar lichaam is ingesteld - Dat voor genoemd openbaar lichaam regels

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne Treasurystatuut Gemeente Westvoorne Begrippenkader en doelstellingen treasurystatuut...3 Onder de Europese Economische Ruimte (EER) vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook Noorwegen, IJsland

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 14 van de financiële verordening 2015 en de Wet financiering decentrale overheden; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 62513 10 juli 2015 Treasurystatuut MGR Rijk van Nijmegen 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Nadere informatie

Gemeente Woerden Woerden Oktober Treasurystatuut Woerden 2010

Gemeente Woerden Woerden Oktober Treasurystatuut Woerden 2010 Gemeente Woerden Woerden Oktober 2010 Treasurystatuut Woerden 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Begrippenkader... 5 Artikel 1 Begrippenkader... 5 Algemene doelstellingen... 6 Artikel 2 algemene doelstellingen...

Nadere informatie

Treasurystatuut 2010

Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 gemeente Dalfsen 2 INHOUDSOPGAVE 1 Treasurystatuut...5 2 Doelstellingen treasuryfunctie...5 3 Uitzettingen en garanties...5 3.1 Uitzettingen en garanties uit hoofde

Nadere informatie

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 TREASURYSTATUUT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI Het algemeen bestuur van Avri; gelet op de Financiële

Nadere informatie

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1).

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1). Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 031 Naam Besluit Financieringsstatuut gemeente Nijmegen Publicatiedatum 2 maart 2011 Opmerkingen - Besluit van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) De raad van de gemeente Almere, Gelet op artikel 212, tweede lid, aanhef en onder c van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen het navolgende treasurystatuut welk statuut in nauwe samenhang met de Wet

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Treasurystatuut Regio Twente 2016

Treasurystatuut Regio Twente 2016 Treasurystatuut Regio Twente 2016 Autorisatie OPSTELLERS: Jan Olthof FUNCTIONARIS Beleidsadviseur Bedrijfsvoering Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.1 2 september Concept Definitief concept

Nadere informatie

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014 Treasurystatuut Conceptversie 1.6, december 2014 Autorisatie OPSTELLERS: Martin de Jong FUNCTIONARIS Specialist financiën Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.5 11 november Concept 1.6 11 december

Nadere informatie

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09 Publicatieblad Elektronisch uitgegeven Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 6 Uitgifte: 17 januari 2013 Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. 5 gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS. Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en de

Nadere informatie

Treasurystatuut 2018

Treasurystatuut 2018 Treasurystatuut 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstelling en richtlijnen 3 2.1 Doelstelling 3 2.2 Richtlijnen algemeen 3 2.3 Richtlijnen voor het aantrekken van langlopende financiering 4 2.4 Richtlijnen

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432 Treasurystatuut Gemeente Nuth 2009 Vastgesteld door de raad van de gemeente Nuth op 14 juli 2009 Inwerkingtreding 15 juli 2009 Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 FIN/2009/9432

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Bijlage D. Treasurystatuut De raad der gemeente Weert; Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Treasurystatuut gemeente Eersel Inhoud Inleiding... 2 Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Risicobeheer... 3 Algemeen Renterisicobeheer Koersrisicobeheer Kredietrisicobeheer

Nadere informatie

het College van burgemeester en wethouders der gemeente Menaldumadeel;

het College van burgemeester en wethouders der gemeente Menaldumadeel; Treasurystatuut het College van burgemeester en wethouders der gemeente Menaldumadeel; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden en de financiële verordening; Vast

Nadere informatie

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Besluit: Vaststellen Treasurystatuut 2015 Intrekken van het Treasurystatuut 2010 Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling

Nadere informatie

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE 1. Inleiding Dit treasurystatuut geeft de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie. Het gaat om de beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten,

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en de Wet financiering decentrale overheden en de wet gemeenschappelijke regelingen; Besluit: Vast te stellen

Nadere informatie

Treasurystatuut. Treasurystatuut

Treasurystatuut. Treasurystatuut Treasurystatuut Treasurystatuut 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 2 3. Uitzettingen en garanties 3 3.a. Uitzettingen en garanties uit hoofde van de publieke taak 4 3.b. Uitzettingen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Wet financiering decentrale overheden (Wet FiDO) en de Financiële verordening Veiligheidsregio

Nadere informatie

Bijlage 1 Berekeningsboxen kwantitatieve normen Wet fido

Bijlage 1 Berekeningsboxen kwantitatieve normen Wet fido Bijlage 1 Berekeningsboxen kwantitatieve normen Wet fido Kasgeldlimiet (korte financiering; zie ook bijlage 4) Berekening kasgeldlimiet (1) Begrotingstotaal aan lasten (2) Percentage regeling (*) 8,5%

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Treasurystatuut TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Burgemeester en wethouders van Helmond, Gelet op artikel 212 Gemeentewet en artikel 14, vierde lid, van de Verordening op de uitgangspunten voor het

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; b e s l u i t : vast te stellen het Treasurystatuut gemeente Haren 2014 Artikel 1 Begrippenkader In

Nadere informatie

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen ADVIESNOTA AAN DE GEMEENTERAAD Voorstel 20 april 2010 Agendanummer : 7 B. Karman Datum Financiën raadsvergadering : 3 juni 2010 Registratienummer : 2010004720 Onderwerp: Treasurystatuut 2010 Gevraagde

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee - Beleidsregel treasury (treasurystatuut)

Goeree-Overflakkee - Beleidsregel treasury (treasurystatuut) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goeree-Overflakkee. Nr. 42461 29 juli 2014 Goeree-Overflakkee - Beleidsregel treasu (treasustatuut) en wethouders van Goeree-Overflakkee; Overwegende dat: ingevolge

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Jonieta de Hoop, Corry Verhoef, George Breedveld, Joel van der Dool

Jonieta de Hoop, Corry Verhoef, George Breedveld, Joel van der Dool VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. van Kuilenburg Tel nr: 8401 Nummer: 14A.00873 Datum: 12 november 2014 Team: Financien Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (statuut ingevolge artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet financiering decentrale overheden over de kaders voor

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

2010 BESLUITEN Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 19-01-2010

2010 BESLUITEN Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 19-01-2010 Pagina 1 van 9 Versie 1 Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 19-01-2010 Onderwerp: Treasurystatuut 2010 De raad der gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van, nr. xx d.d. 19 januari 2010; gezien het

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2012 Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Gelet op de Wet financiering decentrale overheden; Gelet op de

Nadere informatie

Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014

Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014 Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel besluit met de vaststelling van het Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014 nadere regels met betrekking

Nadere informatie

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering Paragraaf Financiering De Financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de wet Fido, per 1 januari 2001 verplicht gesteld. Het doel is om de raad op deze wijze beter te informeren

Nadere informatie

Sector : II. besluit: vast te stellen het navolgende TREASURYSTATUUT VAN DE GEMEENTE FERWERDERADIEL HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Sector : II. besluit: vast te stellen het navolgende TREASURYSTATUUT VAN DE GEMEENTE FERWERDERADIEL HOOFDSTUK I ALGEMEEN Sector : II Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel; gelet op het bepaalde in de Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Reimerswaal

Treasurystatuut Gemeente Reimerswaal Treasurystatuut De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 oktober 2014 2014, nummer 14.020096; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en de Wet

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2014d. 18 februari 2014 Treasurystatuut gemeente Korendijk 2015 Inhoudsopgave Inleiding. Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2. Risicobeheer (doelstellingen, richtlijnen en limieten) 2 2.1.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. gelet op hoofdstuk 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander en artikel 12 van de Financiële Reglement Prolander;

PROVINCIAAL BLAD. gelet op hoofdstuk 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander en artikel 12 van de Financiële Reglement Prolander; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1251 3 maart 2016 Financieringsstatuut Prolander Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen Maken bekend dat het bestuur van Prolander

Nadere informatie

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 9 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 23017 20 maart 2015 Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd 1 Inhoudsopgave 2 Uitgangspunten en doelstellingen Uitgangspunten Het treasurybeleid maakt

Nadere informatie

1 Inleiding... 1. 3 Memorie van toelichting... 11

1 Inleiding... 1. 3 Memorie van toelichting... 11 TREASURYSTATUUT Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Treasurystatuut...2 I Begrippenkader...2 II Reikwijdte treasurystatuur...3 III Doelstellingen van de treasuryfunctie... 4 IV Uitgangspunten risicobeheer... 4 V

Nadere informatie

Aan de Raad. De bovengenoemde keuze betekent dat artikel 9 lid 3 als volgt aangepast moet worden:

Aan de Raad. De bovengenoemde keuze betekent dat artikel 9 lid 3 als volgt aangepast moet worden: Aan de Raad Agendapunt: 7 Onderwerp: Herziening Treasurystatuut Kenmerk: Status: FZBS - Financiën / JS Besluitvormend Kollum, 2 december 2014 Samenvatting Na de periodieke screening op de actualiteit van

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Treasurystatuut Aqualysis 2014

Treasurystatuut Aqualysis 2014 Treasurystatuut Aqualysis 2014 Het algemeen bestuur van Aqualysis, gezien het voorstel van @@ d.d. @@; gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur; artikel 50 e van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

Treasurystatuut 2014 d.d. 18 februari 2014

Treasurystatuut 2014 d.d. 18 februari 2014 0 Treasurystatuut 2014 d.d. 18 februari 2014 Inhoudsopgave Inleiding. 2 Beleidsregels 2 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2. Risicobeheer (doelstellingen, richtlijnen en limieten). 2 2.1. Renterisicobeheer.

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX

Treasurystatuut. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Treasurystatuut Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX TREASURYSTATUUT AVALEX Inhoudsopgave Inleiding...3 I Begrippenkader...4 II Doelstellingen van de treasuryfunctie...5 III Uitgangspunten

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippenkader

Artikel 1 Begrippenkader Artikel 1 Begrippenkader In dit artikel worden de belangrijkste begrippen gedefinieerd die met betrekking tot relevant zijn. 1. Algemene begrippen functie: a. De functie omvat alle activiteiten die zich

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 035 Wijziging van de Comptabiliteitswet houdende bepalingen inzake het beheer van liquide middelen van rechtspersonen die collectieve middelen

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING TREASURYSTATUUT 2015

GEMEENTE TERSCHELLING TREASURYSTATUUT 2015 GEMEENTE TERSCHELLING TREASURYSTATUUT 2015 De Raad van de gemeente Terschelling, Gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders, gelet op artikel 15 van de Financiële verordening gemeente

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015. versie 1.0

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015. versie 1.0 TREASURYSTATUUT Colofon auteur(s) Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015 afdeling versie 1.0 status concept v1 locatie bestand L:\VRGZ\6_Bedrijfsvoering\2_Financien\20_F_advies\Informatiebibliotheek\04

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Asten

Treasurystatuut Gemeente Asten Treasurystatuut 2014 Gemeente Asten Artikel 1: Doelstellingen van de treasuryfunctie De treasuryfunctie van de gemeente dient tot: 1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014 tot vaststelling van het Treasurystatuut.

Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014 tot vaststelling van het Treasurystatuut. Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 73 Uitgifte: 31 oktober 2014 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014 tot vaststelling

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Koggenland van 11 februari 2014;

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Koggenland van 11 februari 2014; RAADSBESLUIT X Koggenland D14.001676 De raad van de gemeente Koggenland; gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Koggenland van 11 februari 2014; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET TREASURYBELEID... 3 2.1. Beleids- en verantwoordingscyclus...3

Nadere informatie

TREASURY STATUUT. Begrippenkader. Artikel 1. Definities In dit statuut wordt verstaan onder:

TREASURY STATUUT. Begrippenkader. Artikel 1. Definities In dit statuut wordt verstaan onder: TREASURY STATUUT Begrippenkader Artikel 1. Definities In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Duurzaam karakter Financiering Geldstromenbeheer Intern liquiditeitsrisico Kasgeldlimiet Koersrisico

Nadere informatie

Treasurystatuut 2015

Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut 2015 Inleiding... 4 Treasurystatuut... 6 Begrippenkader... 6 Doelstellingen van de financieringsfunctie... 7 Risicobeheer... 7 Uitgangspunten risicobeheer... 7 Renterisicobeheer... 7 Kredietrisicobeheer...

Nadere informatie

Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg

Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud 0 Inleiding... 3 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begrippenkader... 4 Artikel 2 Doelstellingenvan de Treasuryfunctie... 5 2. Risicobeheer... 5 Artikel 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden. Nr. 57 23 januari 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 95 Wet van 9 februari 2006, houdende regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van

Nadere informatie

Treasurystatuut Nordwin College

Treasurystatuut Nordwin College Treasurystatuut Nordwin College Vastgesteld bij RvT-besluit 24 november 2016 Treasurystatuut van Nordwin College gevestigd te Leeuwarden Het treasurystatuut kent de volgende opbouw: 1. inleiding 2. uitgangspunten,

Nadere informatie

Te besluiten om: 1. Treasurystatuut 2016 vast te stellen 2. Treasurystatuut 2010 in te trekken

Te besluiten om: 1. Treasurystatuut 2016 vast te stellen 2. Treasurystatuut 2010 in te trekken Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Treasurystatuut 2016 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Treasurystatuut 2016 vast te stellen 2. Treasurystatuut 2010 in te trekken

Nadere informatie

Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, besluit gelet op: artikel 212 van de Gemeentewet, het

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT Begrippenkader

TREASURYSTATUUT Begrippenkader TREASURYSTATUUT 2007 Verordening vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 januari 2007, nummer 07/05, in werking getreden met ingang van 1 januari 2007. Per die datum is het Treasurystatuut, vastgesteld bij

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020 November 2014 Inleiding... 3 Begrippenkader

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

TREASURYSTATUUT STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN TREASURYSTATUUT STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN 1 Inleiding...1 2 Treasurystatuut...1 I Begrippenkader...1 II Doelstellingen van de treasuryfunctie...3 Risicobeheer III Uitgangspunten risicobeheer...3 IV Renterisicobeheer...3

Nadere informatie

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting.

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting. Treasury Statuut Inleiding Algemeen Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities

Nadere informatie

Versie Wijzigingen Status

Versie Wijzigingen Status Treasury Statuut Versie Wijzigingen Status versie 2.0 Goedgekeurd RvT 9 oktober 2015 Vastgesteld RvB 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLINGEN EN KADERS TREASURY 3 3. TREASURY OPBOUW

Nadere informatie

BIJLAGE TREASURYSTATUUT. Waterschap Rijn en IJssel Doetinchem

BIJLAGE TREASURYSTATUUT. Waterschap Rijn en IJssel Doetinchem BIJLAGE TREASURYSTATUUT Waterschap Rijn en IJssel Doetinchem Doetinchem, 6 mei 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEGRIPPENKADER 4 2.1 Algemene begrippen 4 2.2 Belangrijke bepalingen uit de Wet fido

Nadere informatie

Treasurystatuut Stadsgewest Haaglanden

Treasurystatuut Stadsgewest Haaglanden Treasurystatuut Stadsgewest Haaglanden Versie: 09-02-2006 Administratieve organisatie/treasurystatuut 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Algemene doelstellingen 5 3. Begrippenkader 6 3.1 Algemene begrippen 3.2

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

Overwegende, dat het gewenst is het treasurystatuut op onderdelen aan te passen

Overwegende, dat het gewenst is het treasurystatuut op onderdelen aan te passen *ZD9741D93CC* Raadsbesluit 2015-62 Zaaknummer : 15-17937 - 283 De raad van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het raadsvoorstel van 8 september 2015, Overwegende, dat het gewenst is het treasurystatuut

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Kollumerland c.a.

Treasurystatuut Gemeente Kollumerland c.a. Treasurystatuut 2012 Gemeente Kollumerland c.a. De Raad van de gemeente Kollumerland c.a.; Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders, d.d..; Gelet op de artikelen 147 en 212 van

Nadere informatie

Treasurystatuut 2014. voor. Waterschap Brabantse Delta

Treasurystatuut 2014. voor. Waterschap Brabantse Delta Treasurystatuut 2014 voor Waterschap Brabantse Delta Corsa Zaaknr: 13.ZK06602 13IT030589 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippenkader 2 2.1 Algemene begrippen 2 3. Doel van het treasurystatuut 3 3.1

Nadere informatie

Bijlage 1. Treasurystatuut. Gemeente Ridderkerk. januari 2014

Bijlage 1. Treasurystatuut. Gemeente Ridderkerk. januari 2014 Bijlage 1 Treasurystatuut Gemeente Ridderkerk januari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Doelstelling... 2 Risicobeheer... 3 1. Uitgangspunten risicobeheer... 3 2. Renterisicobeheer... 3

Nadere informatie

Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010

Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger

Nadere informatie

Collegevoorstel. Advies Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Aanpassing treasurystatuut

Collegevoorstel. Advies Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Aanpassing treasurystatuut College V20100071 Onderwerp: Aanpassing treasurystatuut Collegevoorstel Het treasurystatuut van de gemeente Heusden is aangepast. Dit heeft te maken met gewijzigde wetgeving met betrekking tot de treasuryfunctie.

Nadere informatie

Besluit financieringsstatuut gemeente Stadskanaal

Besluit financieringsstatuut gemeente Stadskanaal Besluit financieringsstatuut gemeente Stadskanaal 2006 Versie geldig vanaf 10-10-2006 tot 08-05-2008. Een nieuwe versie van deze regeling is in werking getreden op 08-05-2008. Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Treasurystatuut 2011 Raad 30 juni 2011

Treasurystatuut 2011 Raad 30 juni 2011 Treasurystatuut 2011 Raad 30 juni 2011 Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Begrippenkader...2 2.1 Begrippenkader...2 3. Doelstelling...3

Nadere informatie

Dienst / Sector: FBV Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 130430 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006

Dienst / Sector: FBV Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 130430 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006 Dienst / Sector: FBV Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 130430 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006 Onderwerp: wijziging div. verordeningen agv Nota Treasury Islands Agendanummer: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Wettechnische informatie. Gegevens van de regeling. Rijnland 2014. Citeertitel Treasurystatuut Holland Rijnland 2014.

Wettechnische informatie. Gegevens van de regeling. Rijnland 2014. Citeertitel Treasurystatuut Holland Rijnland 2014. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Treasurystatuut Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 Citeertitel

Nadere informatie

INHOUD Begrippenkader en doelstellingen Treasurystatuut I Begrippenkader...3 II Doelstellingen van de treasuryfunctie...4

INHOUD Begrippenkader en doelstellingen Treasurystatuut I Begrippenkader...3 II Doelstellingen van de treasuryfunctie...4 Treasurystatuut gemeente Simpelveld 2013 1 INHOUD Begrippenkader en doelstellingen Treasurystatuut I Begrippenkader...3 II Doelstellingen van de treasuryfunctie...4 Risicobeheer III Uitgangspunten risicobeheer...4

Nadere informatie

In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente weergegeven, hieronder worden deze afzonderlijk toegelicht.

In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente weergegeven, hieronder worden deze afzonderlijk toegelicht. Memorie van toelichting In dit treasurystatuut is het treasurybeleid van de gemeente op hoofdlijnen vastgelegd. Dat gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse 4.4 Financiering 4.4.1 Inleiding De kaders voor het beleid van de gemeente Spijkenisse ten aanzien van de treasuryfunctie liggen wettelijk vast in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Deze

Nadere informatie

16 september 2014 Treasurystatuut gemeente Albrandswaard per 1-1-2014 Rob van der Stoel

16 september 2014 Treasurystatuut gemeente Albrandswaard per 1-1-2014 Rob van der Stoel Raadsinformatiebrief Aan De gemeenteraad van Albrandswaard. Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons konmark 16 september 2014 Treasurystatuut gemeente Albrandswaard per 1-1-2014

Nadere informatie

Besluit. Behandelschema Treasurystatuut 2015. Doelenboom. De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

Besluit. Behandelschema Treasurystatuut 2015. Doelenboom. De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; 1Raadsbesluit Nummer 029 Behandelschema Treasurystatuut 2015 B&W 17-02-2015 Raadscommissie 31-03-2015 Gemeenteraad 15-04-2015 Naar aanleiding van o.a. verplicht Schatkistbankieren is het treasurystatuut

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2016, registratienummer ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2016, registratienummer ; CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR394546_1 1 juni 2016 Treasurystatuut gemeente Leek 2015 De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2016, registratienummer

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR14355_1. Treasurystatuut 2001( art. 212 Gemeentewet)

CVDR. Nr. CVDR14355_1. Treasurystatuut 2001( art. 212 Gemeentewet) CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR14355_1 15 maart 2016 Treasurystatuut 2001( art. 212 Gemeentewet) Treasurystatuut in pdf, inclusief tabellen I Begrippenkader Artikel 1. In dit statuut wordt

Nadere informatie