RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT. in WAAS EN DENDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT. in WAAS EN DENDER"

Transcriptie

1 RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT in WAAS EN DENDER 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Methodologie Literatuurstudie Bevraging van woon-, welzijns- en beleidsactoren Bevraging van de doelgroep Rapportage en vervolgtraject Conclusie Literatuurstudie Wonen in Vlaanderen: situatie, trends en beleid Demografische factoren Socio-economische factoren Woonmarkt Juridisch kader Vlaamse Wooncode Decreet grond-en pandenbeleid Het Kaderbesluit Sociale Huur Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams armoede- en woonbeleid Beleidsaanbevelingen Wonen in Waas en Dender: situatie, trends en beleid Woonaanbod Kwantitatief Bodemgebruik Woningvoorraad Sociaal patrimonium Kwalitatief Uitwendige kwaliteit Comfort Betaalbaarheid Vraagbepalende factoren Demografische factoren Socio-economische factoren Doelgroepgebonden factoren Woningbehoefte Kwantitatief Kwalitatief (Boven)lokaal woonbeleid Het lokaal woonoverleg Het lokaal woonplan De lokale toewijzingsreglementen Het lokaal sociaal beleid Het intergemeentelijk woonbeleid Interlokale verenigingen lokaal woonbeleid Intergemeentelijke sociale verhuurkantoren Woonactoren Vlaamse actoren Provinciale en regionale actoren

3 Lokale actoren Publieke actoren a) Gemeente b) OCMW Private actoren a) Sociale woonorganisaties Lokale beleidsinstrumenten Besluit literatuurstudie Het recht op wonen in Waas en Dender ontleed Betaalbaarheid Woonkwaliteit Woonzekerheid en toegankelijkheid Toegankelijkheid en woonzekerheid op de private woonmarkt Toegankelijkheid en woonzekerheid op de sociale woonmarkt Toegankelijkheid van de maatschappelijke dienstverlening Gemeentediensten OCMW Huurdersbonden Sociale verhuurkantoren Sociale huisvestingsmaatschappijen Immokantoren Woonomgeving en samenleven Woonproblemen van specifieke doelgroepen Dak- en thuislozen Allochtonen Algemeen Roma Mensen zonder wettig verblijfsstatuut (Ex-)gedetineerden (Ex-)psychiatrische patiënten Personen met een handicap Jongeren Ouderen Grote gezinnen Woonwagenbewoners Campingbewoners Multi-problem gezinnen Alleenstaanden

4 1 Inleiding In onderzocht Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw binnen het project Grondrechtenboom de toegankelijkheid van grondrechten voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Daarin gaven die mensen zelf te kennen dat de woonproblematiek voor hen een cruciaal aandachtsveld is. Voor ons de aanleiding om dit in samenspraak met hen verder uit te spitten in een regio die op de woningmarkt heel wat kwetsbare bewoners heeft. Met het project Wonen aan de Onderkant in Waas en Dender wil Samenlevingsopbouw Oost- Vlaanderen relevante woon- en welzijnsactoren samen zetten met lokale besturen om op die manier tot constructieve en in het beleid verankerde oplossingen te komen. Ook willen we de meest kwetsbare doelgroepen laten participeren aan het beleid en aan de uitvoering van concrete beleidsmaatregelen ter verbetering van hun woonsituatie. Aan de hand van informatie uit gesprekken met diensten, organisaties en lokale besturen, en bovenal uit gesprekken met de doelgroep zelf, wilden we in een eerste fase - te weten komen welke uitsluitingmechanismen er op vlak van wonen bestaan voor de meeste kwetsbare groepen en deze ook aanpakken. De resultaten van die bevragingen en de toetsing aan literatuur resulteerden in het rapport Wonen aan de onderkant in Waas en Dender. In het eerste hoofdstuk wordt de methodologie die voor dit rapport werd gebruikt, uit de doeken gedaan. Vervolgens wordt er op basis van een literatuurstudie stilgestaan bij de huidige situatie, de trends en het beleid omtrent wonen in Vlaanderen en in de regio Waas en Dender. De volgende hoofdstukken zijn de neerslag van de bevraging van de professionele actoren en de doelgroep. Eerst gaan we dieper in op aspecten van betaalbaarheid, woonkwaliteit, toegankelijkheid & woonzekerheid en woonomgeving. Daarna bespreken we de meest prangende woonproblemen voor een aantal specifieke doelgroepen. In elk hoofdstuk geven we bij wijze van conclusie ook enkele aanzetten voor concrete oplossingssporen. De belangrijkste bevindingen uit het rapport werden ook uitgeschreven in een brochure die op 3 februari 2011 werd voorgesteld aan en besproken met de belangrijkste actoren uit de regio. De verwachting is dat we in de komende jaren in een partnerschap met RESOC Waas en Dender, de talrijke beleids-, woon- en welzijnsactoren uit de regio en de doelgroep zelf een gedragen woonbeleidsvisie en concrete maatregelen kunnen uitwerken om zo ook voor de meest kwetsbaren het grond recht wonen een stuk dichter bij te brengen. 4

5 2 Methodologie In dit hoofdstuk wordt de methodologie die voor dit rapport werd gebruikt, beknopt weergegeven. Deze bestaat uit een literatuurstudie en een bevraging van professionele actoren en van de verschillende doelgroepen, zoals aangegeven in de doelgroepenmatrix. 2.1 Literatuurstudie Tijdens deze fase verzamelden we objectieve gegevens waarmee we een duidelijk beeld willen schetsen van de woonsituatie en de verschillende trends die een weerslag kunnen hebben op de woonsituatie in Vlaanderen en in de regio Waas en Dender. Er wordt in dit hoofdstuk stilgestaan bij objectieve factoren zoals demografische en sociaaleconomische factoren, maar ook bij de woonmarkt, het woonbeleid en de regelgeving op Vlaams en lokaal niveau. Om dit te staven, wordt er veelvuldig gebruikt gemaakt van tabellen. Als deze in de tekst aangehaald worden, verwijst dit naar de tabellen in de bijlage. 2.2 Bevraging van woon-, welzijns- en beleidsactoren In de periode van februari tot oktober 2008 werden een vijftigtal organisaties, diensten en lokale besturen bevraagd. Er werd bij hen gepeild naar wat zij ervoeren als de voornaamste problemen rond wonen aan de onderkant in Waas en Dender. We vroegen wie volgens hen de meest kwetsbare doelgroepen zijn en hoe men aan oplossingen zou kunnen werken. Na deze bevraging werden de antwoorden gebundeld in enkele prioritaire thema s. Deze thema s vormden de rode draad in de bevragingen van de doelgroepen: de beschikbaarheid van (sociale) woningen, de betaalbaarheid van wonen, de kwaliteit van woningen, de relatie huurder verhuurder en de relatie van de doelgroepen met diensten. Deze vormden de basis voor dit rapport. In de gesprekken met diensten, organisaties en lokale besturen werd gepeild naar eventuele engagementen. Op basis van deze engagementen werd een stuurgroep samengesteld zodat derde actoren en beleidsactoren betrokken werden bij de projectvoorbereiding. Het project werd en wordt nog steeds opgevolgd en ondersteund vanuit deze regionale stuurgroep. Met hen definieerden we onder andere de problematiek en stelden we een doelgroepenmatrix op. 5

6 Doelgroep Algemeen Gemeentediensten en OCMW s Woondiensten, bewonersgroepen, armen Kansengroepen tewerkstelling Asielzoekers, mensen zonder wettig verblijfsstatuut Woonwagenbewoners, campingbewoners en weekendverblijvers (Ex-)psychiatrische patiënten (Ex-)gedetineerden (Ex-)thuislozen Kwetsbare jongeren Actoren bevraagd ABVV/Linx+ Magda De Meyer Provincie Oost-Vlaanderen Dienst Welzijn en Gezondheid - Wonen RWO Dendermonde RWO Waasland VVSG CAW regio Dendermonde OCMW Dendermonde OCMW Stekene Dienst Woonbemiddeling Permanent Welzijnsoverleg Wetteren Zeels informatie en Adviescentrum Dienst Huisvesting Sint-Niklaas Dorpshuizen Kruibeke en Rupelmonde Huurdersbond Sociale Huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn Sociaal Verhuurkantoor Laarne Wetteren Wichelen Woonaksent Woonwinkel Laarne Woonwinkel Sint-Niklaas Groep Intro Inburgering Oost-Vlaanderen afdeling Waas en Schelde Leerpunt ODiCe Schelde en Dender ODiCe Waas ONOV ODiCe APZ Sint-Lucia Querido PZT De Monding Pro Mente Overleg Justitieel Welzijnswerk CAW regio Dendermonde Overleg Justitieel Welzijnswerk Thuislozenwerking Waas en Dender Preventieteam Bijzondere Jeugdzorg project Woonzinnig Al Paso 6

7 Personen met een handicap Kwetsbare ouderen, allochtonen, alleenstaanden en zieken Kinderhuis Jeugdhuis T-Klub Lokeren Habbekrats Hamme Wetteren Habitar HINT t Klepelken Het Bint Zie vorige rubrieken 2.3 Bevraging van de doelgroep Op basis van deze doelgroepenmatrix spraken we diensten en organisaties aan met de vraag of via hen een doelgroepenbevraging kon plaatsvinden. Daarbij was het de bedoeling dat de betrokken organisaties de deelnemers samenbrachten, waarna het gesprek geleid werd door opbouwwerkers van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw. Hoewel het voor sommige organisaties om verscheidene redenen (tijdsgebrek, net een gelijkaardig onderzoek achter de rug, geen geïnteresseerden gevonden, etc.) niet mogelijk was een gesprek te regelen, vonden we toch twintig organisaties bereid om mee te werken. Deze gesprekken vonden plaats in de periode van juli 2009 tot oktober 2009 en we bereikten in totaal 165 deelnemers: ongeveer evenveel mannen als vrouwen. De grootte van de groep per bevraging verschilde nogal wat, maar gemiddeld werden acht personen bereikt. Om deze gesprekken zo laagdrempelig en anoniem mogelijk te houden, werd ervoor gekozen om onder de vorm van Open Space groepsgesprekken te laten plaatsvinden. Open Space is een methodiek die deelnemers stimuleert tot optimale deelname, betrokkenheid en creativiteit. Op een Open Space bijeenkomst gaan groepen belangstellenden een dag(deel) met elkaar aan de slag over een van te voren vastgesteld thema. Er is geen agenda en geen speciaal genodigde sprekers. De deelnemers zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren op basis van hun eigen betrokkenheid bij het thema en de behoefte er iets voor of aan te doen. De enige regel die cruciaal is in Open Space: de Wet van de Twee Voeten. Deze wet zegt dat als je ergens bent waar je niets kan leren en/of bijdragen dat je je voeten moet gebruiken en ergens anders naar toegaat: naar een plaats waar je wel een bijdrage kan leveren of iets kan leren. Voor buitenstaanders ziet een Open Space bijeenkomst er uit als een ongeregeld zooitje; voor de deelnemers zelf voelt het als één langgerekte koffiepauze waarin ontzettend hard en gestructureerd wordt gewerkt. 7

8 Om de doelgroepenbevraging zo anoniem mogelijk te houden, werden geen gegevens van de deelnemers gevraagd. Toch is het mogelijk een ruwe schatting te maken van de vertegenwoordiging op de gesprekken. Zo weten we het grootste deel van de deelnemers hun woning huren. Slechts een kleine minderheid van de deelnemers was eigenaar van de woning. Verder kunnen we afgaan op de verdeling in de doelgroepenmatrix om te kijken naar de vertegenwoordiging van de doelgroepen. Doelgroep Organisatie Aantal Woondiensten, bewonersgroepen, armen Werkgroep Wonen Sint-Niklaas 10 Dorpshuis Kruibeke, dorpshuis 7 Rupelmonde, welzijnschakels, Permanent Welzijnsoverleg Wetteren 14 Woonwinkel Laarne 2 OCMW Stekene dienst 4 woonbemiddeling Kansengroepen tewerkstelling Groep Intro 6 Asielzoekers, mensen zonder wettig verblijfsstatuut Leerpunt Waas en Dender 8 VLOS 14 Romawerking Temse 7 Woonwagenbewoners 0 Campingbewoners en weekendverblijvers 0 (Ex-)psychiatrische patiënten APZ Sint-Lucia 6 ZigZag 7 De Loft 9 (Ex-)gedetineerden CAW t Dak justitieel welzijnswerk Gevangenis Dendermonde 5 (Ex-)thuislozen t Klepelken 2 CAW Waas Doorgangshuis 10 8

9 Kwetsbare jongeren Kinderhuis Dageraad 10 T-Klub Lokeren 17 Habbekrats Hamme 2 Kwetsbare ouderen, allochtonen, zieken, alleenstaanden en personen met een handicap Blijdorp Habitar 8 Het Bint 17 TOTAAL 20 ORGANISATIES 165 Hierbij valt onmiddellijk op dat we geen woonwagenbewoners hebben kunnen bereiken. Hun bevindingen zijn opgenomen uit een ondervanging van HIVA en Odice. De bruikbare elementen betreffende wonen zijn verder in het rapport opgenomen. Het onderzoeksrapport heeft niet in alle aspecten het gewenste resultaat opgeleverd, vooral door vertraging en te weinig representatieve antwoorden. Daarom moet er voorzichtig omgesprongen worden met conclusies rond woonwagenbewoners. Ook slaagden we er niet in campingbewoners en weekendverblijvers naar hun bevindingen te bevragen. Recent werd getracht hen samen te brengen rond het thema wonen. Daarop kwam echter weinig reactie. De betrokken organisaties zagen het dan ook niet zitten om opnieuw aan een gelijkaardig initiatief mee te werken. In de stuurgroep van 30 september 2009 werd beslist om kwetsbare ouderen als aparte categorie op te nemen. Het bleek echter moeilijk hen te mobiliseren om naar een doelgroepenbevraging te komen. We probeerden dan via het Zeels Informatie en Advies Centrum (ZIAC) enkele ouderen te bevragen tijdens huisbezoeken, maar dit kon wegens te grote drukte binnen het ZIAC niet doorgaan. We bevroegen dus enkel de ouderen die aansloten bij één van bovenstaande doelgroepen. 2.4 Rapportage en vervolgtraject In de volgende fase, die liep van oktober 2009 tot november 2010 (met een onderbreking van januari tot april 2010 en van juli tot september 2010 wegens personeelswissel), werden alle resultaten van de actoren- en doelgroepenbevragingen gekoppeld aan objectieve gegevens uit de literatuurstudie en verwerkt in dit eindrapport. De belangrijkste resultaten uit dit rapport werden vervolgens neegeschreven in een brochure die op 3 februari 2011 in het KaHo Sint-Lieven in Sint-Nilaas op een Trefdag werd voorgesteld aan een breed forum van mensen uit de doelgroep 9

10 en beleids-, woon- en welzijnsactoren die in 5 workshops werden uitgenodigd om mee na te denken over mogelijke beleidsmaatregelen en -aanbevelingen. Er werd hen ook gevraagd om het engagement op zich te nemen om in dialoog te gaan met maatschappelijke kwetsbare groepen aan de onderkant van de woonmarkt. Op basis van de engagementen die op deze overlegdag door de actoren worden genomen, gaat het project Wonen aan de onderkant Waas & Dender van start. In het vervolgtraject zal dus verder worden gewerkt op basis van de resultaten van de dialoog tussen doelgroepen en beleids-, woon- en welzijnsactoren. In deze fase, die loopt tot eind 2012, willen we de beleidsaanbevelingen en concrete acties die doelgroepen en actoren prioritair achten, samen verder uitwerken. Dit moet leiden tot daadwerkelijke verbeteracties in de woonsituatie van de meest kwetsbaren en in beleidscorrecties op lokaal en bovenlokaal niveau. 2.5 Conclusie Dat er heel veel organisaties zijn die hebben meegewerkt aan dit onderzoek wijst erop dat er een grote erkenning van de problematiek aanwezig is. 20 van de 50 bevraagde organisaties hebben meegewerkt aan het bevragen van de doelgroep en dit duidt op een groot draagvlak en veranderwens bij de betrokken actoren. Hier ligt meteen de basis voor de uitvoering van het project. De bevraging van de doelgroep lokte veel reacties uit, wat er ook op wijst dat de thematiek leeft bij heel veel mensen. Het is van essentieel belang om aan de slag te gaan met de informatie die de doelgroep zelf aanreikt. Op de Trefdag van 3 februari 2011 telden we bijna 100 deelnemers uit alle geledingen van de regio. Ze gaven het engagement te kennen om in de komende jaren samen en in overleg met elkaar te willen werken aan visieontwikkeling en concrete maatregelen om de woonsituatie van de meest kwetsbaren in de regio te verbeteren en het grondrecht wonen een stuk dichter bij te brengen. 10

11 3 Literatuurstudie Op basis van literatuuronderzoek wordt in dit hoofdstuk getracht om een duidelijk beeld te schetsen van de huidige situatie, de trends en het beleid m.b.t. wonen in Vlaanderen en in de regio Waas en Dender. In eerste instantie maken we een analyse van de ruimere samenlevingscontext. Er wordt stilgestaan bij objectieve factoren zoals demografische en sociaal-economische gegevens, maar ook bij de woonmarkt, het woonbeleid en de regelgeving op Vlaams niveau. Daarna volgt een analyse van de Waas- en Denderstreek. Bij dit alles gaan we ook na welke plaats de doelgroep van het project inneemt. 3.1 Wonen in Vlaanderen: situatie, trends en beleid Demografische factoren Demografische veranderingen hebben een grote invloed op de woonbehoeftes en -wensen van de bevolking. Volgens de laatste gegevens bedroeg het aantal inwoners in Vlaanderen in (Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2009c). De bevolkingsprojecties van het NIS (Nationaal Instituut voor de Statistiek) voorspellen dat de bevolking in Vlaanderen zal aangroeien met ongeveer 2,3% en toenemen met inwoners in de periode (Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend, 2009a). De bevolking in Vlaanderen blijft toenemen tot in 2015 en zal daarna afnemen. In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt daarentegen verwacht dat de bevolking blijft stijgen tot in Er wordt vooral een toename van het aantal ouderen verwacht. De tendensen van vergrijzing en ontgroening zullen het scherpst zichtbaar zijn in Vlaanderen (Pelfrene, 2005). Deze tendensen leiden volgens het VRIND-rapport van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2009a) tot een verdere spanning, maar ook een ontspanning van de woningmarkt. Enerzijds draagt de groei van de totale bevolking (in het bijzonder de bevolking tussen 20 en 40 jaar) bij tot een groeiende vraag naar woningen en dus tot een opwaartse druk op de prijzen van woningen, appartementen en bouwgronden. De groei van de bevolking van 80 jaar en ouder draagt anderzijds bij tot het potentieel vrijkomen van private woningen op de woonmarkt. Het wordt een grote uitdaging om tegemoet te komen aan de woonwensen en behoeftes van de nieuwe generatie ouderen (wens om zelfstandig en onafhankelijk te blijven wonen, grote diversiteit aan gewenste woonoplossingen etc.) (Myncke en Vandekerckhove, 2007). Hun toekomstige ruimtebehoefte wordt sterk bepaald door zowel de vraag naar (zorg)voorzieningen 11

12 (gerelateerd aan het aantal ouderen) als de vraag naar aangepaste woonvoorzieningen (afhankelijk van het aantal huishoudens). Een andere verwachte tendens is de verdere gezinsverdunning (daalt verder van 2,62 in 1991 naar 2,23 in 2022) (Administratie Planning en Statistiek, 2004; Pelfrene, 2005). Hierdoor neemt het aantal gezinnen sterk toe. Er wordt in de periode een aangroei verwacht van à gezinnen in Vlaanderen (DRWO, 2009a). Het aandeel van alleenstaanden zal zeer sterk toenemen. Tegen 2050 zou er dan ook rekening moeten worden gehouden met een grote nood aan extra woningen voor alleenstaanden. Kortom, verschillende demografische veranderingen vragen aanpassingen in het woningbestand en de woonomgeving. De toename van bepaalde doelgroepen (o.a. ouderen en alleenstaanden) vraagt expliciete (beleids)aandacht voor hun woonsituatie Socio-economische factoren Het woonbeleid in België is al ruim een eeuw gericht op eigendomsverwerving en nieuwbouw. Na de Tweede Wereldoorlog zorgde de groeiende welvaart voor een stijging van de werkzekerheid en het inkomenspeil, wat zorgde voor een voorspelbaarheid van de inkomens en de mogelijkheid om op lange termijn leningen aan te gaan om dit te investeren in een eigen woning (Vanneste, Thomas en Goossens, 2007). Momenteel heerst er een totaal ander beeld: de (perceptie van) economische onzekerheid in het algemeen en op het vlak van tewerkstelling en inkomen in het bijzonder, laat zijn sporen na in een wooncultuur waar woningbezit centraal staat (Vanneste e.a., 2007). Nog steeds zijn bijna alle maatregelen vanuit de overheid erop gericht het verwerven van een eigendom te stimuleren en wordt er relatief weinig geïnvesteerd in huren. Mensen die de stap naar eigendomsverwerving niet of ternauwernood kunnen zetten, zijn daar het slachtoffer van. Vooral alleenstaanden, eenoudergezinnen (vooral alleenstaande moeders), laaggeschoolden en allochtonen hebben de mogelijkheid niet om een huis te kopen (Vlaamse Overheid, 2009a). Volgens de vzw Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB, 2009) leidt de geringe beleidsaandacht voor de huurmarkt tot verschraling en inkrimping van het aanbod. Deze inkrimping en verschraling leiden op hun beurt tot toenemende prijsdruk, toenemende selectieen uitsluitingsmechanismen en tenslotte tot het in de markt blijven van slechte woningen omdat er een vraaggarantie is voor het te beperkte aanbod. Volgens het VOB versterkt de eenzijdige aandacht voor eigendomsverwerving eveneens het Matteüs-effect 1 inzake overheidstegemoetkomingen en herverdeling. Lang niet iedereen is in staat om een woning te kopen, maar overheidsgelden blijven voornamelijk naar de eigendomssector gaan. Personen met 1 In de samenleving zijn bepaalde mechanismen werkzaam die maken dat de voordelen van het sociaal beleid, verhoudingsgewijze en tendentieel meer toevloeien naar de hogere sociale groepen dan naar de lagere (Deleeck, 1983). 12

13 geringe financiële draagkracht moeten terugvallen op de goedkopere, bijna per definitie, minder goede segmenten van de woningmarkt. Volgens de Vlaamse Woonraad (2009) fungeert de private huurmarkt meer en meer als restmarkt waar vooral inkomenszwakke doelgroepen noodgedwongen beroep op doen waardoor de gemiddelde private huurder gekenmerkt wordt door een zwakker sociaal economisch profiel. Eigenaars en huurders verschillen steeds meer van elkaar, er is duidelijk sprake van een dualisering. Er loopt op het vlak van wonen eveneens een breuklijn tussen gezinnen met tweeverdieners en gezinnen waar slechts één inkomen beschikbaar is, waarbij er bij de laatste groep veel vaker sprake is van woonarmoede (slechte, dure en onzekere wooncondities) (Casier, 2009). Het is duidelijk geworden dat bepaalde doelgroepen die het moeilijk hebben op de woonmarkt, ook te maken krijgen met specifieke welzijnsproblemen. Deze doelgroepen bevinden zich op het raakvlak tussen de beleidsdomeinen wonen en welzijn en worden door beide begeleid. Voor verschillende groepen (bijvoorbeeld thuislozen, personen met een handicap, psychiatrische patiënten, bejaarden, ) biedt de samenwerking tussen de huisvestingssector en de welzijnssector de mogelijkheid om te leven als iedereen, maar wel met de nodige ondersteuning en begeleiding (Winters, 2004) Woonmarkt Volgens ramingen op basis van de Woonsurvey 2005 telde Vlaanderen in woningen, wat een stijging betekent van 13,5 % ten aanzien van 1991 (Heylen, Le Roy, Vanden Broucke en Winters, 2007). Meer dan 74% van de Vlaamse huishoudens is eigenaar van een woning (ten aanzien van 68,8% in 1991); 24,10% huurt zijn woonst (29,5% in 1991, 40% in begin jaren 70) (Van den Bossche, 2009; Joos, 2008). De huurmarkt is steeds verder aan het inkrimpen. Veel Belgen hebben de droom van een eigen woning waargemaakt met stijgende huurprijzen tot gevolg. Op de huurmarkt is 72% in handen van particuliere verhuurders; 19% betreft sociale woningen; 5% behoort toe aan andere openbare instellingen en 4% aan privévennootschappen (DRWO, 2007). De sociale huurmarkt groeit, maar kan de groeiende vraag (steeds meer mensen komen in aanmerking voor een sociale woning) en de inkrimping van de private huurmarkt niet volgen. Het aantal sociale woningen steeg van eenheden (2002) naar eenheden (2007) (SVR, 2009b), maar het aantal sociale woningen in België blijft klein in vergelijking met andere Europese landen. Bovendien blijven de wachtlijsten voor sociale woningen aangroeien. Het totaal aantal wachtende bedraagt 61000, dit is een aanzienbare stijging als je weet dat het aantal in bedroeg. Vlaams minister van wonen Van Den Bossche wil daarom tegen nieuwe sociale woningen realiseren. In de vorige legislatuur bouwde men gemiddeld een 1500-tal sociale woningen per jaar bij. Van Den, Bossche wil dit optrekken naar 2000 woningen voor 2010 en 2011, en naar 2500 woningen 13

14 voor Van Den Bossche streeft ernaar 3500 woningen per jaar bij t bouwen na de aanbouw van deze woningen wordt gerealiseerd via het grond en pandendecreet. Dit decreet stelt voor iedere gemeente een sociaal objectief van 9% sociale woningen op het totale woningbestand, het vergemakkelijkt tevens de aanbouw van sociale woningen. Dit is meer dan welkom om de wachtlijsten en de wachttijd een beetje terug te dringen. De gemiddelde wachttijd voor een sociale woning bedraagt volgens de meest recente cijfers immers 970 dagen, in 2003 bedroeg die nog 744 dagen (statistisch bulletin kandidaat huurders, editie 2009). Belangrijk is te melden dat het grootse deel van de wachtende alleenstaande betreft. 45% van de personen op de wachtlijst is alleenstaand. Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), dat ervan uitgaat dat elk bijkomend gezin recht heeft op een bijkomende woongelegenheid, wordt de demografische woonbehoefte geraamd op à woongelegenheden voor de periode en à op korte termijn ( ) (DRWO, 2009a). Het bestaande aanbod voor wonen bestaat uit het geheel van beschikbare onbebouwde percelen, niet vervallen verkavelingen én alle mogelijkheden voor hergebruik, verdichting of herschikking van het bestaande woningpatrimonium en wordt geschat op à bouwmogelijkheden tot Hieruit wordt in het RSV geconcludeerd dat het bestaande aanbod in de woongebieden ruimschoots zal volstaan om de behoefte op korte termijn (2012) op te vangen. De studiedienst van de Vlaamse Regering van haar kant stelt in De sociale staat van Vlaanderen Dat er signalen zijn van een krapte op de woningmarkt tengevolge van de historische beleidsopties m.b.t. wonen (stimuleren van eigen woningbezit, niet interveniëren in de private verhuring en het beperken van de sociale woningbouw). Omdat er in België geen woonregister bestaat en er geen juist zicht is op bestemmingswijzigingen die gebouwen doormaken, kunnen er enkel via een omweg uitspraken worden gedaan over de woningvoorraad en de krapte op de woningmarkt. Één van die signalen is de steile klim die de prijzen van woningen de laatste 20 jaar hebben gekend. Vanuit economisch oogpunt geeft een situatie van stijgende reële prijzen namelijk aan dat er een vraagoverschot bestaat. Een andere frequent gebruikte indicator is het aantal woningen per 1000 inwoners. De Vlaamse Confederatie Bouw kwam in 2008 uit op 425 woningen per 1000 inwoners, wat binnen een Europese context erg laag is (Vanderleyden e.a., 2009) Volgens de Woningschouwing 2005 (Heylen e.a., 2007) bedroeg het aantal woningen van slechte uitwendige kwaliteit woningen (1,0%). Wanneer naar het persoonlijk oordeel van de inspecteurs werd gevraagd, kwam men tot een raming van woningen (1,4%). In vergelijking met het aantal van (11,8 %) uit 1995 is dit een opmerkelijke daling. Een bevraging bij bewoners (subjectieve beoordeling) naar de fysische staat van de woning toont aan dat 9,2% van de woningen beoordeeld worden als slecht of zeer slecht, wat opnieuw duidt op 14

15 een verbetering van de woonkwaliteit in de afgelopen jaren (13,3% in 2001). Toch gaat het dus nog steeds om woningen die als onvoldoende worden aanzien door de bewoners. De grote verschillen tussen de subjectieve beoordeling van de bewoners en de beoordeling van de inspecteurs is te verklaren door de gehanteerde criteria. De inspecteurs oordelen op basis van de uitwendig zichtbare gebreken terwijl de bewoners zelf ook andere problemen in rekening brengen. Ook de visie van wat precies een groot gebrek is verschilt, een bewoner is rapper geneigd iets als een groot gebrek te aanzien. (woonsurvey 2005.) Uit de Woonsurvey bleek het comfort (gemeten aan de hand van comfortkenmerken zoals sanitair, centrale verwarming, aantal vertrekken, grootte, dubbele beglazing en de noodzaak aan herstellingen) in 2,7% van de Vlaamse woningen ontoereikend. Net zoals bij de vorige resultaten is ook hier een sterke evolutie ten opzichte van 2001 (een daling van 7,6%). Een drietal verklarende factoren kunnen worden gegeven voor deze kwaliteitsverbetering. Wat de bestaande woningvoorraad betreft, gaat een kwaliteitsverbetering in hoofdzaak samen met de wijziging van de eigenaar van de woning. De tweede verklarende factor is de nieuwbouw, waarvan 13,4% vervangingsbouw betreft. De inhaaloperatie van de renovatie in de sector van de sociale huisvesting vormt de laatste verklaring (Vanderleyden e.a., 2009). Ondanks deze positieve evolutie is dus nog 2,7% van de Vlaamse woningen van onvoldoende comfort en dit betekent dat er in Vlaanderen naar schatting nog in woningen geen toilet of badkamer met bad en/of stortbad aanwezig is en er minstens vier grote herstellingen nodig zijn! Hoewel het dus onmiskenbaar is dat de woningkwaliteit er op is vooruit gegaan, blijft er een harde kern van slechte woningen in gebruik. Ook hiervoor zijn verschillende redenen. In de eerste plaats heeft Vlaanderen een relatief oude woningvoorraad. Ten tweede heeft de overheid in antwoord op de problematiek van slechte woningen ook nooit een structureel beleid van woningvernieuwing opgezet (Vanderleyden e.a., 2009). De verschillen tussen eigenaars en huurders wat betreft het comfort van de woning zijn behoorlijk uitgesproken, meer nog dan voor de uitwendige kwaliteit (tabel 21). Dit wijst er volgens het onderzoek van het Steunpunt Ruimte en Wonen (2007) op dat verschillen tussen beide groepen zich meer situeren aan de binnenkant dan aan de buitenkant van de woningen. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat huurders kritischer zijn over de woning, terwijl eigenaars gebreken aan de woning eerder minimaliseren. (Heylen e.a., 2007). De belangrijkste verklaring is echter dat investeren in nieuwbouw of renovatie voor verhuring in de goedkope marktsegmenten niet aantrekkelijk is omdat er slechts een beperkt rendement is (Vanderleyden e.a., 2009). Hoewel bovenstaande cijfers aantonen dat er een duidelijke verbetering is van de kwaliteit en het comfort van de Vlaamse woningen, blijven er grote verschillen bestaan. Volgens Heylen e.a. (2007) is er sprake van een concentratie van kwaliteitsproblemen. Zo bijvoorbeeld tonen de kwaliteits- en comfortindicatoren aan dat de situatie in de huursector het minst gunstig is. Wanneer in de huursector onderscheid gemaakt wordt tussen de kwaliteit bij private en sociale 15

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

De woningmarkt in Vlaanderen

De woningmarkt in Vlaanderen De woningmarkt in Vlaanderen Een blik op de betaalbaarheid, woningkwaliteit en subsidies Kristof Heylen HIVA - KU Leuven www.steunpuntwonen.be Woonsituatie: evolutie 1976-2005 Aandeel huurders van 33%

Nadere informatie

MENSWAARDIG WONEN AAN DE ONDERKANT Pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid

MENSWAARDIG WONEN AAN DE ONDERKANT Pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid MENSWAARDIG WONEN AAN DE ONDERKANT Pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid David Van Vooren Beleidsmedewerker Vlaamse Woonraad Studienamiddag Woonnood in Vlaanderen Brussel, 8 september 2015 2 Recht

Nadere informatie

De private huurmarkt in Vlaanderen Probleemschets en verkenning van de mogelijkheden voor een huursubsidie

De private huurmarkt in Vlaanderen Probleemschets en verkenning van de mogelijkheden voor een huursubsidie Kenniscentrum Vlaamse Steden Workshop private huur 23 maart 2009 De private huurmarkt in Vlaanderen Probleemschets en verkenning van de mogelijkheden voor een huursubsidie Sien Winters HIVA KULeuven Steunpunt

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek?

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Sien Winters KU Leuven - HIVA Studiedag Wonen in Vlaanderen anno 2013. Wat leert ons het Grote Woononderzoek 2013 Brussel, Vlaams Parlement,

Nadere informatie

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop:

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop: Dames en heren Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Wie enkel naar de prijzen van woningen en gronden, zal geneigd zijn om neen te antwoorden. Maar de betaalbaarheid van wonen is niet enkel een kwestie van

Nadere informatie

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

Wonen en woonbeleid in Vlaanderen Hoe de woonmarkt organiseren om aan de sociale en eigentijdse woonnoden te voldoen?

Wonen en woonbeleid in Vlaanderen Hoe de woonmarkt organiseren om aan de sociale en eigentijdse woonnoden te voldoen? Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Wonen en woonbeleid in Vlaanderen Hoe de woonmarkt organiseren om aan de sociale en eigentijdse woonnoden te voldoen? Sien Winters Onderzoeksleider HIVA Coördinator

Nadere informatie

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar?

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Boek uitgegeven bij Garant Redactie: Sien Winters Auteurs: Sien Winters, Kristof Heylen, Marietta Haffner, Pascal De Decker, Frank Vastmans, Erik Buyst Boekvoorstelling

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

HET GROTE WOONONDERZOEK 2013. Katrien Partyka Vlaams volksvertegenwoordiger CD&V

HET GROTE WOONONDERZOEK 2013. Katrien Partyka Vlaams volksvertegenwoordiger CD&V HET GROTE WOONONDERZOEK 2013 1 Katrien Partyka Vlaams volksvertegenwoordiger CD&V INHOUD 1. Het Grote Woononderzoek 2013 2. Trends in eigendomsverwerving 3. Profiel van de deelmarkten 4. Betaalbaarheid

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact

Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact Sien Winters Coördinator Steunpunt Wonen www.steunpuntwonen.be Inhoud Van onderzoeksvragen behandelde thema s resultaten

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn 2011 03 30 Raakvlakken sociaal huurbeleid en welzijn - Marjan Cochez 24/03/2011 Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn Marjan Cochez Dep RWO, afdeling Woonbeleid Regelgeving 1. Kaderbesluit

Nadere informatie

Betaalbaar wonen Voorstellen voor mogelijke acties Eerste honderd dagen februari - maart 2007 Lut Verbeeck, stafmedewerker sociale huisvesting Xavier Buijs, stafmedewerker ruimtelijke ordening en huisvesting

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Arrondissement GENT Tel. : 09/ 345.01.35 TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SITUERING Wettelijk kader Artikel 4

Nadere informatie

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek?

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? INHOUD ALGEMEEN 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? 2. Relevante wetten en decreten 2.1 De Belgische Grondwet

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

Wonen in multifunctionele woonkernen

Wonen in multifunctionele woonkernen Herziening RSL2 Ontwerp 7 maart 2017 Wonen in multifunctionele woonkernen Inleiding Kernnota Thema s Stadsdelen & Deelruimten Prioritaire Projecten 99 Wonen in multifunctionele woonkernen B. Bestaande

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Omzendbrief RWO/WO/2014/03

Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief vrijwillige toepassing KSH Aan: lokale besturen die hun huurpatrimonium onder het sociaal huurstelsel willen brengen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en

Nadere informatie

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Kristof Heylen, HIVA, KULeuven Steunpunt Ruimte en Wonen

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Kristof Heylen, HIVA, KULeuven Steunpunt Ruimte en Wonen Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Methodologie, vaststellingen, t evoluties Boekvoorstelling 21 december 2010 Kristof Heylen, HIVA, KULeuven Steunpunt Ruimte en Wonen Inhoud Definitie Methodologie Woonquote

Nadere informatie

Het renovatiepact en Woningkwaliteit. minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen

Het renovatiepact en Woningkwaliteit. minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen Het renovatiepact en Woningkwaliteit minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen Waarom Vlaamse veiligheids en kwaliteitsvereisten voor woningen? Art. 23 Grondwet: recht op behoorlijke

Nadere informatie

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente MEULEBEKE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Inleiding en situering Arrest nr. 145/2013 van het Grondwettelijk

Nadere informatie

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Wonen in Vlaanderen Editie Ardooie Hooglede Ingelmunster Izegem Ledegem Lichtervelde Meulebeke Moorslede Oostrozebeke Pittem Roeselare Staden Tielt Wingene Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Inhoud

Nadere informatie

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 Beweging.net - 25 april 2015 Schepen van wonen (Meise) Sonja BECQ LOKALE UITDAGINGEN UITDAGINGEN MIDDELEN 2 UITDAGINGEN UITDAGINGEN Vergrijzing van de bevolking: 4 UITDAGINGEN

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

betreffende het ontwikkelen en stimuleren van proefhuren om de huurmarkt te ondersteunen

betreffende het ontwikkelen en stimuleren van proefhuren om de huurmarkt te ondersteunen ingediend op 677 (2015-2016) Nr. 1 2 maart 2016 (2015-2016) Voorstel van resolutie van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, An Christiaens en Björn Anseeuw betreffende het

Nadere informatie

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente.

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente. Sociale huur in kleine kernen Westhoek 10 aanbevelingen ifv inplanting en concept sociale huur Leader Westhoek - 18/11/2013 I. Aanbevelingen voor het lokaal woonbeleid a) Bewust kiezen voor een onderbouwde

Nadere informatie

Eindverslag enquête. 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie

Eindverslag enquête. 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie Eindverslag enquête 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie Stelling 1. Betaalbare woningen Met de huidige geplande sociale woonprojecten

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

Inleiding tot het debat

Inleiding tot het debat Inleiding tot het debat Publieksmoment Woonbeleidsplan Vlaanderen 29 november 2011 Naar een Woonbeleidsplan Vlaanderen Startfase (2011) Toekomstverkenning Steunpunt Ruimte en Wonen Advies Vlaamse Woonraad

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

De Vlaamse woonmarkt in Europees perspectief

De Vlaamse woonmarkt in Europees perspectief De Vlaamse woonmarkt in Europees perspectief Sien Winters Coördinator Steunpunt Wonen Onderzoeksleider HIVA KU Leuven www.steunpuntwonen.be Inhoud 1. Erg verschillende woningmarkten 2. Woningkwaliteit

Nadere informatie

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman 29.07.2015 WONEN IN HET MEETJESLAND: DE CIJFERS Voor steeds meer gezinnen is het een moeilijke klus om een geschikte, degelijke

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Vlaamse Woonraad Werkprogramma VLAAMSE WOONRAAD. Vlaanderen is wonen

Vlaamse Woonraad Werkprogramma VLAAMSE WOONRAAD. Vlaanderen is wonen Vlaamse Woonraad 2017 Werkprogramma VLAAMSE WOONRAAD Vlaanderen is wonen Colofon Vlaamse Woonraad De Vlaamse Woonraad is de strategische adviesraad voor het beleidsveld wonen. Adres: Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Persconferentie Welkom door Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Werkprogramma 2016 Goedgekeurd door de Vlaamse Woonraad op 17/12/2015

Werkprogramma 2016 Goedgekeurd door de Vlaamse Woonraad op 17/12/2015 Werkprogramma 2016 Goedgekeurd door de Vlaamse Woonraad op 17/12/2015 2 Inhoudsopgave 1. Situering... 4 2. Adviezen op eigen initiatief... 4 2.1. Dak- en thuisloosheid... 4 2.2. Onderzoeksproject towards

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09.

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09. < ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN Advies 2016-11 / 6.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte

Nadere informatie

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Een ander woonbeleid Waarom? Overheid moet tussenkomen waar de noden het grootst

Nadere informatie

Trends op de Vlaamse woningmarkt

Trends op de Vlaamse woningmarkt Trends op de Vlaamse woningmarkt Sien Winters KU Leuven - HIVA Studiedag Wonen in Vlaanderen anno 2013. Wat leert ons het Grote Woononderzoek 2013 Brussel, Vlaams Parlement, De Schelp 3 maart 2015 www.steunpuntwonen.be

Nadere informatie

Woningkwaliteit en woontevredenheid: resultaten van de bevraging bij bewoners

Woningkwaliteit en woontevredenheid: resultaten van de bevraging bij bewoners Woningkwaliteit en woontevredenheid: resultaten van de bevraging bij bewoners Katleen Van den Broeck* & Isabelle Pannecoucke** *HIVA KU Leuven **KU Leuven campus Sint-Lucas Studiedag Wonen in Vlaanderen

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Een korte duiding bij het boek. Sien Winters

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Een korte duiding bij het boek. Sien Winters Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Een korte duiding bij het boek Sien Winters Inhoud 1. De achtergrond 2. Het boek 3. Het beleid I. DE ACHTERGROND Woningprijzen Nominale prijzen van gewone woonhuizen

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

89 WONEN EN HUISVESTING

89 WONEN EN HUISVESTING WONEN ENHUISVESTING 89 90 Wonen en huisvesting De Vlaamse Wooncode kent het recht op menswaardig wonen een centrale plaats toe: Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Tom Dehaene en de dames Cathy Berx, Veerle Heeren, Dominique Guns, Else De Wachter en Michèle Hostekint

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Tom Dehaene en de dames Cathy Berx, Veerle Heeren, Dominique Guns, Else De Wachter en Michèle Hostekint Zitting 2006-2007 27 juni 2007 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Tom Dehaene en de dames Cathy Berx, Veerle Heeren, Dominique Guns, Else De Wachter en Michèle Hostekint houdende wijziging van artikel 85

Nadere informatie

BETAALBAARHEID WONEN

BETAALBAARHEID WONEN BETAALBAARHEID WONEN 113 Deel I. Socio-economische gegevens Haaltert Haaltert gemiddeld inkomen per inwoner gemiddelde verkoopprijs woonhuizen 27.300 22.300 17.300 12.300 7.300 192.000 172.000 152.000

Nadere informatie

Woonbeleid Vlaams-Brabant

Woonbeleid Vlaams-Brabant Woonbeleid Vlaams-Brabant Inhoud 1. Twee uitdagingen 2. Ondersteuning particulieren 3. Ondersteuning huisvestingsinitiatieven 4. Ondersteuning lokaal woonbeleid 1. Twee uitdagingen Betaalbaarheid Duurzaam

Nadere informatie

Verbist: Wonen in Vlaanderen

Verbist: Wonen in Vlaanderen Wonen in Vlaanderen Gerlinde Verbist Slotconferentie FLEMOSI IWT-project (SBO-project 90044) 16 september 2013 wordt gefinancierd door Inhoud 1. Woonbeleid in Vlaanderen 2. Data en model 3. Voordeel van

Nadere informatie

1. Situering. 2. Opzet van het ontwerpbesluit

1. Situering. 2. Opzet van het ontwerpbesluit Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2014/06 bestemmeling datum 13 oktober 2014 Mevrouw Liesbeth Homans, Viceminister-president

Nadere informatie

Totale oppervlakte De Panne Arrondissement West-Vlaanderen ,9 275,2 3144,3. Index Index

Totale oppervlakte De Panne Arrondissement West-Vlaanderen ,9 275,2 3144,3. Index Index Woonfiche DE PANNE Veurne B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B

Nadere informatie

Totale oppervlakte Nieuwpoort Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index

Totale oppervlakte Nieuwpoort Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index Woonfiche NIEUWPOORT Veurne B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p. p.5 p.6

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Totale oppervlakte Koksijde Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index

Totale oppervlakte Koksijde Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index Woonfiche KOKSIJDE Veurne B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p. p.5 p.6 B

Nadere informatie

Grote Woononderzoek Deelmarkten, woonkosten en betaalbaarheid

Grote Woononderzoek Deelmarkten, woonkosten en betaalbaarheid Grote Woononderzoek 2013 Deelmarkten, woonkosten en betaalbaarheid Kristof Heylen HIVA - KU Leuven Studiedag Wonen in Vlaanderen anno 2013. De resultaten van het grote woononderzoek 2013 Brussel, Vlaams

Nadere informatie

Woonfiche KNOKKE-HEIST

Woonfiche KNOKKE-HEIST Woonfiche KNOKKE-HEIST B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O

Nadere informatie

Bredene ,1 291,6 3144,3. Bredene. Totaal Totaal Totaal. Index Bredene

Bredene ,1 291,6 3144,3. Bredene. Totaal Totaal Totaal. Index Bredene Woonfiche BREDENE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Arrondissement Wevelgem. Kortrijk ,8 402,9 3144,3. Wevelgem. Index Wevelgem. Index

Arrondissement Wevelgem. Kortrijk ,8 402,9 3144,3. Wevelgem. Index Wevelgem. Index Woonfiche WEVELGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren.

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren. Actieplan - > 2013 Woonbeleidskader 2013-2019 Het gemeentebestuur van Wingene wenst zich de komende jaren verder inzetten om hun regisseursrol inzake lokaal woonbeleid met voldoende slagkracht in te vullen.

Nadere informatie

Brugge ,4 661,3 3144,3. Brugge. Index Brugge. Index Arrondissement Brugge

Brugge ,4 661,3 3144,3. Brugge. Index Brugge. Index Arrondissement Brugge Woonfiche BRUGGE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

De Haan ,2 291,6 3144,3. De Haan. Totaal Totaal Totaal. Index De Haan

De Haan ,2 291,6 3144,3. De Haan. Totaal Totaal Totaal. Index De Haan Woonfiche DE HAAN B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Arrondissement Waregem. Kortrijk ,3 402,9 3144,3. Waregem. Index Waregem. Index

Arrondissement Waregem. Kortrijk ,3 402,9 3144,3. Waregem. Index Waregem. Index Woonfiche WAREGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

2. Welke huisvestingsmaatschappijen hebben het grootste aandeel oudere huurders?

2. Welke huisvestingsmaatschappijen hebben het grootste aandeel oudere huurders? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 61 van GWENNY DE VROE datum: 10 oktober 2014 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk. Kortrijk ,0 402,9 3144,3. Kortrijk. Index Kortrijk. Index

Arrondissement Kortrijk. Kortrijk ,0 402,9 3144,3. Kortrijk. Index Kortrijk. Index Woonfiche KORTRIJK B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Oostende. Oostende ,7 291,6 3144,3. Arrondissement Oostende. Oostende

Arrondissement Oostende. Oostende ,7 291,6 3144,3. Arrondissement Oostende. Oostende Woonfiche OOSTENDE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Izegem. Roeselare ,5 271,5 3144,3. Izegem. Totaal Totaal Totaal 12,5 49% 75,6 28% 657,9 21% 12,9 51% 78,4 29% 679,3 22%

Arrondissement Izegem. Roeselare ,5 271,5 3144,3. Izegem. Totaal Totaal Totaal 12,5 49% 75,6 28% 657,9 21% 12,9 51% 78,4 29% 679,3 22% Woonfiche IZEGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Ieper ,6 549,6 3144,3. Ieper. Index Ieper. Index Arrondissement Ieper

Ieper ,6 549,6 3144,3. Ieper. Index Ieper. Index Arrondissement Ieper Woonfiche IEPER B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M G

Nadere informatie

Arrondissement Diksmuide. Diksmuide ,4 362,4 3144,3. Arrondissement Diksmuide. Diksmuide. Totaal Totaal Totaal

Arrondissement Diksmuide. Diksmuide ,4 362,4 3144,3. Arrondissement Diksmuide. Diksmuide. Totaal Totaal Totaal Woonfiche DIKSMUIDE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Ledegem. Roeselare ,8 271,5 3144,3. Ledegem. Index Ledegem

Arrondissement Ledegem. Roeselare ,8 271,5 3144,3. Ledegem. Index Ledegem Woonfiche LEDEGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Monitoring van het sociaal woonaanbod. De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau

Monitoring van het sociaal woonaanbod. De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau Monitoring van het sociaal woonaanbod De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau Structuur toelichting 1. Definitie sociaal woonaanbod 2. Monitoring van het sociaal woonaanbod 3. Toename

Nadere informatie

Houthulst ,9 362,4 3144,3. Houthulst. Totaal Totaal Totaal. Index Houthulst

Houthulst ,9 362,4 3144,3. Houthulst. Totaal Totaal Totaal. Index Houthulst Woonfiche HOUTHULST B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010 Stedelijk huurkantoor Gent 28 september 2010 1. Gentse context AANBOD - 44% huurders (bron, SEE 2001) - Aantal huurwoningen neemt gestaag af - Aantal huurwoningen wordt geraamd op 44.000 (cijfers 2001)

Nadere informatie

Koortsachtig en creatief op zoek naar een woonst

Koortsachtig en creatief op zoek naar een woonst Koortsachtig en creatief op zoek naar een woonst Trefdag Hoe thuisloosheid van jongvolwassenen opvangen en voorkomen? 2 juni 2017 Joy Verstichele, Vlaams Huurdersplatform Inhoudstabel 1. Situering Vlaams

Nadere informatie

Arrondissement Deerlijk. Kortrijk ,8 402,9 3144,3. Deerlijk. Index Deerlijk. Index

Arrondissement Deerlijk. Kortrijk ,8 402,9 3144,3. Deerlijk. Index Deerlijk. Index Woonfiche DEERLIJK B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Zwevegem. Kortrijk ,2 402,9 3144,3. Zwevegem. Index Zwevegem. Index

Arrondissement Zwevegem. Kortrijk ,2 402,9 3144,3. Zwevegem. Index Zwevegem. Index Woonfiche ZWEVEGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Dentergem. Tielt ,9 329,8 3144,3. Dentergem. Index Dentergem. Index

Arrondissement Dentergem. Tielt ,9 329,8 3144,3. Dentergem. Index Dentergem. Index Woonfiche DENTERGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Oostkamp ,6 661,3 3144,3. Oostkamp. Totaal Totaal Totaal 16,6 21% 164,8 25% 657,9 21% 17,2 22% 169,3 26% 679,3 22% Index

Oostkamp ,6 661,3 3144,3. Oostkamp. Totaal Totaal Totaal 16,6 21% 164,8 25% 657,9 21% 17,2 22% 169,3 26% 679,3 22% Index Woonfiche OOSTKAMP B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Woonfiche MIDDELKERKE

Woonfiche MIDDELKERKE Woonfiche MIDDELKERKE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D

Nadere informatie

INHOUD. Bindend sociaal objectief: Profielanalyse 2014: Hoeveel woningen? Welke woningen?

INHOUD. Bindend sociaal objectief: Profielanalyse 2014: Hoeveel woningen? Welke woningen? INHOUD Bindend sociaal objectief: Hoeveel woningen? Profielanalyse 2014: Welke woningen? BINDEND SOCIAAL OBJECTIEF Hoeveel woningen? Wat hebben we nog voor de boeg? BINDEND SOCIAAL OBJECTIEF Wat? Gemeentelijke

Nadere informatie

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt?

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt? Waarom geen woningen bouwen zoals Ecopower stroom verkoopt? Betaalbaar en duurzaam wonen Peter Van Cleemput Teammanager Lokaal Woonbeleid IGEMO Intergemeentelijk project Wonen langs Dijle en Nete Aanleiding

Nadere informatie

Woonfiche HEUVELLAND. Arrondissement Ieper. Woonfiche Heuvelland p.1 p.2 p.3 p.4 p.5

Woonfiche HEUVELLAND. Arrondissement Ieper. Woonfiche Heuvelland p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Woonfiche HEUVELLAND B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 1 Woonfiche

Nadere informatie