Nieuwsbrief van fractie en bestuur van de PvdA Stichtse Vecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief van fractie en bestuur van de PvdA Stichtse Vecht"

Transcriptie

1 Belangrijke data: woensdag 10 april uur vrijdag 19 april 9.30 uur vrijdag 3 mei 9.30 uur zaterdag 25 mei uur zaterdag 8 juni Thema avond Duurzame Energiebronnen Coproductie van de PvdA fracties van Utrecht en Stichtse Vecht Fractievergadering Fractievergadering PvdA-kraam en canvassen Maarssenbroek van uur tot uur met tweede kamerlid PvdA-kraam tijdens verenigingsdag op de Markt in Breukelen Van de vice fractievoorzitter De lokale websites van de PvdA zijn uit de lucht. Ook in onze afdeling maken we gebruik van de landelijke faciliteiten en die functioneren nu al een hele tijd niet meer. Wat een last geeft dat. Hoe moeten we u nu snel en goed informeren over onze activiteiten? We moeten het nu dus echt van deze nieuwsbrief hebben. Allereerst een oproep: 10 april organiseren we samen met de fractie van de Stad Utrecht een thema-avond over duurzame energiebronnen (zie verderop). We hebben weer beslag kunnen leggen op een Tweede Kamerlid (Jan Vos), het wordt zeker een leuke avond met inbreng van sprekers uit Stichtse Vecht. Verder zijn we met de fractie nadrukkelijk aanwezig in de raad en de werksessies en zoveel mogelijk ook daarbuiten. De belangrijkste onderwerpen vindt u in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier Ingrid Groenewegen Thema-avond Duurzame Energiebronnen samen met PvdA Stad Utrecht Waar? Het Vorstelijk Complex, Prinses Christinalaan 1, Utrecht Wanneer? Woensdag 10 april van uur De PvdA Utrecht en de PvdA Stichtse Vecht nodigen u graag uit voor een avond over duurzame energiebronnen in onze regio. Na inleidende woorden van Jan Vos (Tweede Kamerlid PvdA) en Bert van der Roest (Gemeenteraadslid Utrecht) volgt een forum bestaande uit Jan Vos, Bestuurslid Stichting Duurzame Vecht, een afgevaardigde van een Wijkcomité en van de Milieugroep Zuilen. Discussie van ongeveer een half uur en daarna een plenaire discussie met de mogelijkheid tot het stellen van vragen van 75 min. Tijdens de avond is voldoende ruimte om uw zegje te doen. Vragen die behandeld zullen worden tijdens de avond: levert het plaatsen van zonnepanelen voldoende op? is het plaatsen van één biomassacentrale op Lage Weide niet voldoende? is er plaats voor windmolens binnen de gemeentegrenzen? wat is het ons waard om energiekosten stabiel te houden? dient de rijksoverheid zich te bemoeien met duurzaamheid in gemeentes? Kortom van alles en nog wat over energie waar we graag uw mening over willen horen. De avond staat onder leiding van Bert Simhoffer.

2 Koopzondagen in Stichtse Vecht Het begint een beetje op een soap opera te lijken. Keer op keer probeert Frank van Liempdt (DVV) met steun van de PvdA in de werksessies wat meer ruimte te geven aan de ondernemers van Stichtse Vecht in hun concurrentiestrijd met de grote ondernemingen uit Utrecht, die iedere zondag wel hun winkeldeuren mogen openen. In de werksessie heeft Wim Verhage voor de PvdA een dringend beroep gedaan op het liberale gedachtengoed van VVD en D66. Om de zondagsopenstelling vrij te geven moeten zij zich onttrekken aan de conservatieve wurggreep van de coalitiepartners CU/SGP en CDA. De VVD beweert dat ze een betrouwbare coalitiepartner dienen te zijn en laten daarmee hun ondernemers in de kou staan, terwijl het water hen aan de lippen staat. Volgens Ed Kamans in de VAR van vorige week nemen VVD en D66 hiermee op de koop toe, dat ze worden voorbijgestreefd door oppositiepartij PvdA als het gaat om een liberaal en ondernemersvriendelijk imago. Ook in de raad heeft Ingrid nog een keer geprobeerd de coalitiepartijen op andere gedachten te brengen, maar het heeft niet zo mogen zijn. Dit gaat bij onze ondernemers en daarmee de gemeente Stichtse Vecht flink wat werkgelegenheid kosten, vertelde een aangedane ondernemer Kral (Vechtweelde, mede namens Van Ginkel, Praxis Maarssen en Andy s dierensuper). Startersleningen: 3x is scheepsrecht? Twee keer eerder heeft Ingrid voor de PvdA moties ingediend om startersleningen voor onze inwoners te realiseren (in mei 2011 en mei 2012). Maarssen 2000 stemde eerder tegen ons initiatief, maar inzicht komt soms met de jaren. Nu heeft Maarssen 2000 het op de agenda gezet. Natuurlijk gaan we deze motie van harte steunen. Met 25 startersleningen maken we het voor onze jonge inwoners mogelijk om in de gemeente te blijven wonen. Misschien ook, dat we wat doorstroming vanuit sociale huurwoningen kunnen bevorderen op deze manier. Ook dat zou een mooi resultaat zijn, want de wachttijden hiervoor zijn ook nog verschrikkelijk lang, tot 8 jaar. Minister Blok heeft 50 miljoen euro extra gestort als rijksbijdrage aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. De hypotheekrente van een woning met een starterslening blijft tijdens de hele looptijd aftrekbaar van de belastingen (ook als nog niet hoeft te worden afbetaald). De minister ziet in dat de starterslening een belangrijk instrument is, juist nu de woningmarkt op slot zit en de crisis nog niet ten einde is. Nu de gemeente nog. In Stichtse Vecht sneuvelt het ene na het andere project op het vlak van betaalbaar wonen. Hopelijk grijpt de raad deze kans aan. De VVD heeft helaas al weer laten weten niet enthousiast te zijn, maar Ingrid zal ze het vuur stevig aan de schenen blijven leggen. Notitie Provinciale opschaling Rutte II Den Haag ziet graag minder provincies en wil het huidige aantal provincies terugbrengen tot 5 landsdelen. Minister Ronald Plasterk sleurt hard aan dit dossier en wil als eerste landsdeel, de voormalige provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland, in 2015 op de kaart hebben.

3 De motivering voor deze opschaling ligt met name in het gegeven dat wonen en verkeer, economie, natuur en milieu zich niets aantrekken van provinciale grenzen. Vele ontwikkelingen doen zich meer en meer voor op een grotere schaal en daarom zijn, bestuurlijk gezien, grotere regio s nodig. Bovendien is het ook nodig om de huidige complexe besluitvorming met zijn vele bestuurslagen en belanghebbenden terug te dringen. De bestuurlijke besluitvorming zal zo meer transparant worden en winnen aan helderheid en eenduidigheid. In een werksessie is hier onlangs over gesproken en de enige partijen die kansen zagen waren de VVD en de PvdA (Chris Geerse). Wel is nog veel onduidelijk, maar wij zullen met een positieve insteek de ontwikkelingen nauwgezet volgen en waar mogelijk ondersteunen. Locatiekeuze afvalscheidingsstation in Stichtse Vecht Ook dit onderwerp was al eerder aan de orde geweest. Voor de PvdA heeft Wim Verhage zelfs een zaterdag opgeofferd om met een delegatie uit de raad naar een afvalscheidingsstation in Veenendaal te gaan en daar de milieustraat te bekijken. Na de vorige werksessie leken de rijen zich binnen de coalitie weer wat te sluiten en was de VVD het inmiddels met hun wethouder/boekhouder Piet Ploeg eens. Zij kozen nu met hem voor de goedkoopste oplossing voor één station ergens ten zuiden van Breukelen en de sluiting van Maarssen, Breukelen, Loenen en Kockengen en wezen het voorstel van Wim voor decentrale inzameling van goederen als snoeihout, meubels en witgoed af. Er was toch nog wel wat steun in de werksessie voor de suggesties van Wim (zie de vorige nieuwsbrief). De PvdA legde de wethouder het vuur na aan de schenen door hem te vragen om 2 varianten voor te leggen aan de raad als er besluiten genomen moeten gaan worden. Dit was bijzonder slecht voor het humeur van Piet Ploeg, omdat dit breed door de werksessie werd gesteund. Wij zijn erg benieuwd wat hij gaat doen. Nota Burgerparticipatie Ingrid heeft actief meegewerkt aan de realisatie van deze nota vanuit een raadswerkgroep. Wij hadden liever meer ambitie gezien, maar liever-broodjes worden niet gebakken. Het is goed dat de gemeente de intentie heeft om bewoners en bewonersgroepen zoveel mogelijk te horen en te betrekken bij beleid en plannen. In de werksessie en in de raad heeft Ingrid nog gepleit voor een betere positie van onze adviesraden (WMO-raad, sportraad, seniorenraad, dorpsraden en wijkcomités). Dat is gedeeltelijk overgenomen. Ook ons pleidooi om de opleidingsbudgetten ook beschikbaar te stellen voor bewonersgroepen is gedeeltelijk gehonoreerd. Ook is na ons pleidooi toegezegd dat meepraten bereikbaar blijft voor alle inwoners, ook als je minder tijd hebt, niet hooggeschoold bent en de weg in de gemeentelijke organisatie wat minder goed kent. Als alle mooie woorden worden waar gemaakt, gaan we een mooie tijd tegemoet, waarin gemeente en inwoners schouder aan schouder werken aan een prachtige gemeente.

4 Voortgangsrapportage MFA Bisonspoor Zoals u in de vorige Linksom hebt kunnen lezen volgen we de ontwikkelingen rondom MFA Bisonspoor op de voet. Dinsdag 2 april zal in de werksessie de voortgangsrapportage worden besproken. Na kennis te hebben genomen van deze rapportage stelde de PvdA schriftelijke vragen met name om te horen hoe groot de financiële tekorten zijn/worden geraamd en op welke wijze de begroting sluitend wordt gemaakt. Verder is MFA Bisonspoor vorige week in gebruik genomen en eerlijk is eerlijk.. het is een schitterende accommodatie die de naam Safari met trots mag dragen! Samen Sterk in Stichtse Vecht/transities sociale domein Deze maand stond de toegang centraal. In een workshop bijeenkomst hebben we hier met raadsleden en werksessieleden over nagedacht. De vraag hoe mensen met een zorgvraag gevonden en ontvangen worden is een hele belangrijke. Eerder hadden zorginstellingen daar al over gesproken met elkaar. Het gaat over de vraag wie de regie heeft en wie de uitvoering doet. Drie modellen werden gepresenteerd: regie en uitvoering bij de gemeente, bij wijkteams of bij welzijnsorganisaties en zorguitvoerders. Vele voor- en nadelen passeerden de revue. Visie, financiën en vertrouwen in de samenwerkingspartners spelen een belangrijke rol. Zorgaanbieders en raadsleden kwamen in meerderheid tot dezelfde voorlopige conclusie: organiseer de toegang tot de zorg met wijkteams. Dat geeft de beste kansen op samenwerkende organisaties en vroegtijdige signalering. Vertrouwen is een voorwaarde, financiering een onzekere factor. De besluitvorming moet, ook in de PvdA fractie, nog volgen. Voor meer informatie en reacties: Chris, Gerjet en Ingrid Bestemmingsplan De Karavaan De werksessie van 12 maart was een onverwachte afronding van het bestemmingsplan De Karavaan. Na een rondwandeling door de buurt op 6 maart kwam geheel onverwacht de mededeling dat Woningcorporatie Portaal de stekker uit het project had getrokken, waarmee ook dreigt dat de gemeente Stichtse Vecht een provinciale subsidie van misloopt. In de werksessie benadrukte Wim Verhage namens de PvdA de impuls voor de wijk Kamelenspoor in Maarssenbroek met de realisatie van 57 levensloopbestendige sociale huurappartementen en 9 grondgebonden starterswoningen zeer belangrijk te vinden. Hij verzocht wethouder Klaas Wiersema vooral met Portaal in onderhandeling te gaan over de resterende mogelijkheden. In het debat bleek dat Portaal van hogerhand heeft moeten prioriteren in verband met de stagnerende woningmarkt en heeft het project Karavaan in Maarssenbroek on hold gezet. Met de toezegging van de wethouder om binnenkort nadere informatie over de voortgang te verstrekken werd het plan doorgeleid naar de raad om daar in april vastgesteld te worden, tenzij de ontwikkelingen met Portaal aanleiding geven om verder op te schorten. De wethouder zegde eveneens toe om de knelpunten rond de verkeerssituatie in Kamelenspoor na de vaststelling samen met de bewoners in het project in te passen.

5 Samen werkt beter: Kom langs! Fractievergaderingen zijn vrij toegankelijk, starten doorgaans om 9.30 uur en vinden meestal plaats op de vrijdagmorgen voorafgaand aan een werksessie of raadsvergadering in Loenen aan de Vecht. Als je de agenda s van het fractieoverleg wilt ontvangen kun je dat via kenbaar maken. Kom dus gerust langs! Raadsvergaderingen en werksessies zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis in Loenen aan de Vecht. Voor data, tijden agenda en vergaderstukken kijk op de gemeentelijke website onder politiek-bestuur - gemeenteraad en kijk vervolgens bij Raadsvergaderingen of Werksessies. Je kunt de werksessies en raadsvergaderingen ook via internet volgen. Klik op

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 175 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 Nr. 75 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

De Vrije Rotterdammer

De Vrije Rotterdammer De Vrije Rotterdammer Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 32ste jaargang, nr 311, mei 2006 Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsfractie en het bestuur van de afdeling Rotterdam.

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Effect DemocratieLAB 3 Begrotingswijzer 4 Jongerenparticipatie. 4 5 Doe-democratie. 7 Participatiewijzer.nl. 10 Workshops burgerparticipatie

Effect DemocratieLAB 3 Begrotingswijzer 4 Jongerenparticipatie. 4 5 Doe-democratie. 7 Participatiewijzer.nl. 10 Workshops burgerparticipatie Nummer 2 2015 nieuwsbrief ProDemos is het Huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed

Nadere informatie