BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, het Grondbeleid en de Huisvesting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, het Grondbeleid en de Huisvesting"

Transcriptie

1 0 Bulletin van de interpellaties en mondelinge en dringende vragen Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, het Grondbeleid en de Huisvesting OPENBARE VERGADERING Vrijdag 2 april 1993 INHOUD INTERPELLATIES van de heer de Eobkowicz (overtreding door de diensten van de GOMB van de wetten m.b.t. de openbare aanbestedingen in het raam van het project * SCHEUT» in Anderlecht) tot de heer Picque, minister-voorzitter van de Executieve. (Sprekers: de heren Guillaume, namens de heer de Lobkowicz, en Picque, minister-voorzitter van de Executieve); van Mevr. de Ville de Goyet (ontwerp van stedebouwkundig attest voor het Militair Hospitaal in Elsene) tot de heren Picque, minister-voorzitter van de Executieve, en van Eyil, staatssecretaris toegevoegd aan de minister van huisvesting, leefmilieu, natuurbehoud en waterbeleid. (Sprekers : Mevr. de Ville de Goyet, de heren Adriaens en Picque, minister-voorzitter van de Executieve.) Brusselse Hoofdstedelijke Raad Bulletin van de interpellaties en mondelinge en dringende vragen Gewone zitting '.53

2 360 -; BULLETIN VAN DE INTERPELLATES EN MONDELINGE EN DRINGENDE VRAGEN VOORZITTER : DE HEER DEMANNEZ De vergadering is geopend om u. INTERPELLATIE VAN DE HEER DE LOBKOWICZ TOT DE HEER PICQUE, MINISTER-VOORZITTER VAN DE EXECU- TIEVE, betreffende «de overtreding door de diensten van de GOMB van de wet van 14 juli 1976 en van het koninklijk besluit van 18 juni 1981 m.b.t, de openbare aanbestedingen, in het kader van het project «SCHEUT» in.anderiecht» De Voorzitter. De heer de Lobkowicz is verhindert, de tekst van zijn interpellatie zai dus door de heer Guillaume voorgelezen worden.. De heer Guillaume (namens de heer de Lobkowicz) (in het Frans). De interpellatie die ik vandaag zai houden betreft de GOMB en haar algemeen huisvestingsbeleid. Ik neem deze gelegenheid te baat om het algemeen beleid van de GOMB, dienst stedebouw, toe te lichten. Ik geef ook een bijzonder voorbeeld van dit' beleid. Sinds 1990, heeft de GOMB een twintigtal naamloze vennootschappen opgericht die zij als instrument gebruikt. De GOMB heeft eveneens een driejaarlijks programma voor de bouw van goedkope woningen in verschillende Brusselse wijken. Kan de heer minister onze commissie vooriichten in verband met dit programma? Hoeveel woningen zijn erbij betrokken? Hoe worden de contracten opgesteld met de prive-partner van de GOMB? Onder weike vorm en op weike wettelijke basis? En nu het voorbeeld van de Maatschappij IMMOSOEST of IMMOSOUST, opgericht in 1992, waarin de GOMB zitting heeft samen met de NV COGEPI die Belgische en misschien Luxem-.' burgse investeerders vertegenwoordigt. Het project» SCHEUT» werd aan deze vennootschap toevertrouwd. Na de oprichting van deze vennootschap werd op 8 juli 1992 een overeenkomst gesloten waardoor de firma COGEPI haar voorkeurrecht op de terreinen gelegen in de Van Soeststraat van de GOMB overdraagt. De GOMB verbond er zich toe deze gronden ter beschikking te stellen van IMMOSOEST en te verzaken aan haar recht van natrekking., Gelijktijdig kende de GOMB-IMMOSOEST een bedrag van tweehonderd miljoen toe. De kostprijs van dit project wordt op 547 miljoen geraamd. De bijdrage van de GOMB bedraagt op de kop af 192 miljoen, waarbij nog 19,5 miljoen komen voor de aankoop van het terrein. Het saldo zou moeten gedekt worden door de verwachte opbrengst van de woningen en de parking, ten bedrage van 355 miljoen. Ingaand op het. verzoek om advies van de GOMB waarschuwde advokaat -Plamme op 20 September 1990 de GOMB voor dit soort operaties. De inspectie voor financien vestigde ook de aandacht van de Brusselse Executieve op deze zaak. (Nota ML/GD/IF/103 van 9 november 1992). Ik denk dat dit soort operatie nutteloos en ingewikkeld is en bovendien tegenstrijdig met de wetgeving op de openbare aanbesteding waaraan de GOMB zich moet houden. s Ik moet dus vaststellen dat bij de onderhandse overeenkomsten gesloten tussen de GOMB en IMMOSOEST de wetgeving en de reglementering inzake openbare aanbestedingen niet werden nageleefd. IMMOSOEST is daarenboven samengesteld uit de GOMB en een zeif gekazen partner (COGEPI). Dit dossier stelt meerdere problemen. Het voornaamste probleem is te weten waarom de GOMB voor een vastgoedoperatie zeif haar partner mag kiezen en hem bovendien ruim bezoldigt. Hetzelfde probleem stelt zich voor de keuze van de ondernemer, vermits de GOMB ook de ondernemer vrij mag kiezen via de oprichting van een NV met een prive-partner. Ik stel vast dat deze werkingswijze ruim toegepastwordt voor operaties waar veel geld mee gemoeid is. Bovendien wordt voor deze overeenkomsten alleen voortgegaan op ramingen en wordt er geen bestek opgesteld van de werkzaamheden die moeten uitgevoerd worden. In de dossiers IMMOSOEST en MERCURIA vindt men dezelfde partners terug dan in de twee vennootschappen die opgericht zijn in samenwerking met de GOMB. Ten slotte, verneem ik daf dit dossier aan hetparket is overgemaakt. Beschikt u over informatie in dit verband? Graag vernam ik van de minister-voorzitter van de Executieve wat hij dacht van deze betwistbare praktijken en of hi} er nadere toelichting kan bij geven. Ik herhaal dat ik graag zou weten waarom voor een dergelijke opdracht de keuze op de vennootschap COGEPI is gevallen en op geen andere vennootschap? Weike wettelijke basis heeft de GOMB om een openbare aanbesteding af te sluiten zonder prijsaanvraag? Vindt u het aanvaardbaar dat alle contracten van de GOMB bovendien gesloten worden door een notaris die de echtgenote is van een beheerder van de GOMB? Vindt u het ten slotte normaal dat sommige prive-aandeelhouders waarmee de GOMB hoger vermelde gemengde vennootschappen heeft opgericht, buitenlandse maatschappijen zijn waarvan er een haar hoofdzetel in de Nederiandse Antillen heeft? De heer Picque, minister-voorzitter (in het Frans). In december 1989 heb ik de GOMB verzocht renovatieprojecten te ontwikkeleri samen met de prive-sector. Het was de bedoeling woningen op de markt te brengen voor gezinnen met een gemiddeld inkomen dat niet hoger ligt dan een belastbaar inkomen 'van 1,5 miljoen. De'kopers worden ook verplicht gedurende tien jaar hun wbonplaats te hebben in dit appartement. Tien jaar lang mogen ze het appartement niet verkopen. De' GOMB zegt vandaag dat deze formule veel succes kent. De GOMB is erin geslaagd 10 miljard prive-investeringen te verzamelen voor 3 miljard overheidsinvesteringen. Gelet op dit resultaat is het overdreven te zeggen dat deze operaties nutteloos waren. Ik denk niet dat de gewestelijke begroting 10.miljard bijkomende investeringen had kunnen dragen om de bevolking terug naar Brussel te brengen. Dankzij deze 10 miljard zullen in 1994, 500 middelgrote woningen ter beschikking gesteld worden van de Brusselaars; -in het -jaar 2000" zullen. er, woningen ter beschikking gesteld worden. De GOMB moet inderdaad de wetgeving' dp de openbare aanbestedingen naleven, de gemengde naamloze vennootschap moet dit niet doen. Ik herinner u eraan dat de GOMB een minderheidsaandeel heeft in het kapitaal. Al werden destljds de nodige juridische voorzorgsmaatregelen getroffen, deze materie evolueert voortdurend. Gespecialiseerde advokaten hebben uitgewezen dat de GOMB in deze zaak voldoende 'juridische garanties heeft. In met 1992 keurde de raad van beheer van de GOMB de oprichting van IMMOSOEST goed. De inspecteur van financien, die zitting heeft in deze raad, woonde deze vergadering niet bij. Hij was wel aanwezig op de vergadering van 2 juli en bij de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering maakte hi] geen enkele opmerking. Op dezelfde datum werd het principe van de overeenkomst met IMMOSOEST goedgekeurd, eveneens met de instemming van de inspecteur van financien. Dertien vennootschappen

3 OPENBARE VERGADERING VAN 2 APRIL werden op dezelfde basis opgericht zonder enig verzet vanwege de inspecteur van financien. Deze blijkt trouwens alleen belangstelling te hebben voor twee van deze vennootschappen in verband met projecten die door de Executieve aangevraagd werden. -' ' Op 8 juli 1992 sluit de GOMB' een overeenkomst met IMMOSOEST voor de bouw van twee appartementsgebouwen van m 2, dus meer dan 100 appartementen, tegen een kostprijs van 547 miljoen ofwel frank per gebouwde m'. De GOMB heeft zich ertoe verbonden deze appartementen ten belope van 35 % van de prijs te subsidieren. Dit komt overeen met 192 miljoen gespreid over drie jaren : 40 % bij de ontvangst van de vergunning, 40 % de tweede maand na de aanvang van de werken en 20 % de twaalfde maand na de afbetaling van de tweede sc-feyf; Deze subsidiering'ia conform net SUbsidieringsbesluit van 19 juli 1990 waarin staat dat de subsidie tot 56 % Van oe kosten van het project mag dekkeil maar niet meer mag bedragen dan 30 % voor het geheel van het driejaarlijks plan. Afzien van het recht van natrekking biedt twee voordelen. Zo wordt enerzijds vermeden dat er een dubbele wijziging plaatsheeft waardoor de subsidies zouden stijgen en anderzijds dat de van de grond zou overgedragen worden eens de C^igendom gebouwen opgetrokken zijn. In vergelijking met onze 13 andere projecten is de kost van de grond voor dit project het goedkoopst nl frank, dus 3715 frank per niet-bebouwde m' grond. en 1754 frank per gebouwde m' oppervlakte. Deze voor Brussel uitzonderlijke voorwaarden heeft de GOMB ertoe aangezet dit project te realiseren. Bij de overeenkomst werd een gedetailleerd financieel plan gevoegd : over elk bedrag word onderhandeld en geen enkel bedrag werd overschreden. Indien het bedrag te laag gesehat werd zai hetverschil afgetrokken worden van de winst- en risicomarge van de partner. Integendeel werd de post te hoog gesehat dan zai de winst verdeeld worden tussen de partners naargelang hun aandeel in het kapitaal. Wat de schrijfwijze van het woord IMMOSOUST betreft, heeft de prive-partner in juni 1992 de wens geuit dat IMMOSOEST anders zou geschreven worden.. Het is onbegrijpelijk dat de inspecteur voor.financien een polemiek aangegaan is en volgehouden heeft dat IMMOSOUST niet bestond omdat hij zich op de verkeerde schrijfwijze gebaseerd.had. Hij weigerde zijn vergissing in te zien. De instrumenterende notaris, 'die de akte had opgesteld en de door de wet geeiste stappen binnen de opgelegde termijn had ondernomen, reageerde hevig. Deze polemiek bracht de inspecteur van financien ertoe kritiek uit te oefe'hen over de projecten IMMOSOUST enmercuria.. - ' -. De raad van bestuur van de GOMB heeft trouwens de houding van de inspecteur van financien betreurd en de minister van de begroting van het Gewest en het diensthoofd van de inspecteur van financien ingelicht. Ten slotte werd de vennootschap IMMOSOUST opgericht met de groep COGEPI en de vennootschap MERCURIA met de GOMB en de NV IMMOGIL. Wat de indiening van het dossier bij het Parket betreft, bent u beter op de hoogte dan ik. Ik twijfel er niet aan dat u zo vriendelijk zai zijn mij uw informatie hieromtrent mede te delen. Ik wijs er evenwel op dat dit een burgerrechtelijke materie is en geen strafrechtelijke materie. Indien u over elementen van strafrechtelijke aard beschikt dan zou u die ongetwijfeld ons en het Parket rechtstreeks mededelen. De heer Guillaume (in het Frans). Ik wens terug te komen op het feit dat het dossier toevertrouwd werd aan een notaris die de echtgenote is van een beheerder... Be Voorzitter. Krachtens het reglement kan ik het woord niet meer verlenen aan de mimster-voorzitter opdat hij u zou antwoorden Het incident is gesloten.. ' INTERPELLATIE VAN MEVR. DE VILLE DE GOYET TOT DE HEER PICQUE, JMINISTER-VOORZITTER VAN DE EXECU. TIEVE EN DE HEER VAN EYLL, STAATSSECRETARIS TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER BELAST MET HUIS- VESTING, LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN WATERBE- LEID, betreffende «het ontwerp van stedebouwkundig attest voor het Militair Hospitaal in Elsene» Mevrouw de Ville de Goyet (in het Frans). De verstedelijking van het terrein van het voormalig Militair Hospitaal staat weer in de actualitiet. Twee stedebouwkundige attesten worden momenteel aan een onderzoek onderworpen. Hierin wordt voorgesteld een algemeen bestemmingsplan goed te keuren, door met een aantal radicale aspecten in te stemmen. Men kan zich verheugen over het feit dat er eindelijk schot in dit dossier komt, Si&Sa wat momenteel wordt voorgesteld, schept een reeks problemen op VerschiUenfiS g^?ieden, De opties die naar voren worden geschoven, stemmen hoegenaamd niet ovi5rfi6ft met de bedoeling die de Executieve in 1989 heeft uitgedrukt. De oorsprong van het dossier van de kazernes ligt in Toen sloot het nationaal ministerie van landsverdediging met de NHM een overeenkomst betreffende de terugkoop van alle militaire gebouwen in Brussel, van 1979 tot Het betrof : de kazernes Rblin, Prins Albert, Prins Boudewijn, het Klein Kasteeltje en het Militair Hospitaal. Sommige aankopen gaven snel aanleiding tot problemen. De NHM en het Gewest onderbraken reeds in 1979 de betalingen en het nationaal ministerie van landsverdediging bleef eigenaar van het Militair Hospitaal, het Klein Kasteeltje en van 1/3 van de Prins Boudewijnkazerne. In 1990 besluit het Brussels Gewest het Militair Hospitaal en de rest van de P. Boudewijnkazerne ten voordele van de BGHM te onteigenen. De projecten voor de aankoop van het Klein Kasteeltje worden vergeten. De BGHM verkrijgt het terrein voor de som van 750 miljoen. De GOMB is eigenaar van het terrein, dat sinds de overeenkomst van 1976, voor huisvesting bestemd is.. Op het vlak van de bestemming voorziet een koninklijk besluit van 1984 in de herziening van het Gewestplan. Dit besluit maakt het mogelijk de kazernes voor andere functies dan huisvesting te bestemmen. '.. In 1989 sehaft een besluit van de Executieve dit koninklijk besluit af en worden de oude bepalingen van het Gewestplan opnieuw van kracht.- Op het Gewestplan staat het Militair Hospitaal in een zone met een minimum programma dat bestemd is voor huisvesting in een ppenbare groene ruimte (1 ha) en een sportgebied. Er worden inwoners verwacht in deze zone. Ondanks veelbelovende intentieverklaringen van de Execu-. tieve om ombezet stedelijk gebied te herwaarderen door bepaalde wijken nieuw leven in te blazen «of»er moeten beslissingen genomen worden iy.m. de aanleg van de gebieden in het raam van een algemene visie, is het gevolg dat aan het dossier van de kazernes wordt gegeven, ontgoochelend. Sedert 1974 bestemmingsloos en leegstaand, blijft het Militair Hospitaal een van de belangrijkste getuigenissen van de grote architecturale projecten van de 19de eeuw. De openbare gebouwen van die tijd worden gekenmerkt door hun externe en interne (paviljoen)-structuur. Bovendien heeft het enorme belang dat werd gehecht aan de interne indeling en aan de «passage» geleid tot indrukwekkende indelingen. ' De stiji van deze gebouwen is gebaseerd op de eclectische stiji. Het uitzicht van de gebouwen verwijst evengoed naar het verieden dan naar de moderne tijd. Hierin schuilt de grote originaliteit van deze architectuurstiji die in die tijd in alle Europese hoofdsteden werd toegepast. Dit alles om erop te wijzen hoezeer deze "architectuur in de geschiedenis zijn plaats heeft. Haar structuur en haar esthetisch systeem maakt van Brussel een Haussmann-hoofdstad.

4 362 " BULLETIN VAN DE INTERPELLATIES EN MONDELINGE EN DRINGENDE VRAGEN De eerste projecten m.b.t. de herbestemming van het Militair Hospitaal worden in 1989 ingediend. De gemeente Elserie ontvangt dan drie aanvragen voor stedebouwkundige attesten, die alle drie worden goedgekeurd en voorzien in respectievelijk 96 %, 64 % en 65 % aan huisvesting op het terrein. De overlegcommissie verplicht tot 80 % aan woningen, maximum 16 % aan wegen en maximum 35 % aan bebouwde oppervlakte. Het Gewestplan buiten beschouwing gelaten, bestaat er geen enkel bijzonder bestemmingsplan waarin de bestemming van de zone nader wordt bepaalt. Door een overeenkomst van 1990 tussen het Gewest en de GOME, die betrekking heeft op de aankoop van het terrein, wordt de GOMB belast met een gedelegeerde opdracht voor een door de Executieve bepaald verwezenlijkingsplan. in 1991 lanceert de GOMB, voor rekening van het Gewest, een offerteoproep en schrijft zij een architectuurwedstrijd uit m.b.t. de verbouwing/vernieuwing tot woningen en kantoren van het Militair Hospitaal. De respons van de promotoren wordt als inada. quaat beschouwd. Er wordt echt.er usslefes Crmerhands met een investeerder-ondemsmer te onderhandelen. Er wordt overeengekomen het hoofdgebouw aan de Kroonlaan, de twee hoekgebouwen, diverse interne constructies en de groene ruimten te behouden. De tijd die besteed werd om een goed beheer van de grond te verzekeren, het bestek en de op Europees vlak gehouden oproep tot de kandidaten, de aarzelingen wat de juiste bestemming van de ruimten en wat het al dan niet bewaren van de gebouwen en de groene ruimten betreft, hebben dan ook schadelijke gevolgen gehad voor het goede beheer van het project.. Op financieel vlak voorziet het Gewest bij de tweede aanpassing van de uitgavenbegroting v66r 1991 in respectievelijk 180, 120 en 80 miljoen voor de terugbetaling van de leningsrenten en voor de afbetaling van de lening van 750 miljoen, die de GOMB eind 1990 voor de aankoop van het Militair Hospitaal had' gesloten. Het bedrag van 80 miljoen moet dienen ter dekking van de. leningsrenten, tot eind Men gaat ervan uit dat deze renten in 1992 minder moeten bedragen. Vanaf dan wordt voorzien in 300 miljoen voor de terugbetaling van een deel van de lening, waarb.ij de terugbetaling van de renten ten laste blijft van de toekomstige promoter van het renovatieproject. Er wordt ook gestipuleerd dan een deel van de terugbetaling van de lening, nl. 180 miljoen, een terugvorderbaar voorschot is. Weike bedragen werden uitgegeven nadat de GOMB het goed heeft aangekocht? Zullen de door het Gewest aan de GOMB voorgeschoten 180 miljoen worden terugbetaald? Waarom werd het bestek, waarin werd voorzien dat de promoter de rentelasten voor rekening zou nemen, niet nagekomen? Acht u deze operatie van een redelijke kostprijs voor het Gewest, gelet op de bedragen die in 1991 voor de renten en de gedeeltelijke terugbetaling van de lening werden betaald? Van bij de aanvang heeft het Gewest ervoor gekozen deze gebouwen voor huisvesting te bestemmen. Uit het programma van de door de GOMB georganiseerde architectuurwedstrijd blijkt echter dat het project voorziet in 20 % kantoren tegenover 80 % woningen en in de projecten die momenteel vooriiggen gaat 70 % naar woningen en 30 % naar kantoren. Hoe verklaart u dat de begindoelstellingen vandaag niet meer dezelfde zijn? Acht u 1250 parkeerplaatsen redelijk, gelet op de doelstellingen van het Irisplan? Hoe verzoent u dit project met de intentie om het autoverkeer in Brussel te minderen? Denkt u niet.dat het nuttig zou zijn voor de Kroonlaan en de omiiggende straten een bijzonder bestemmingsplan op te stellen, ten einde de woonfuhctie van de wijk te beschermen? Denkt u dat de afmetangen en de bezettingsdichtheid van de kantoren de bestaande wijkstructuur en een kwaliteitsvol wijkleven niet in het gedrang brengen? Het stedebouwkundig attest werd met vertraging uitgereikt. Denkt u dat de maximumtermijn van acht jaar voor de volledige voltooiing van de werken zai worden nageleefd? Wat het respect voor het gebouwde patrimonium en de huidige groene ruimten betreft. of men het centraal gebouw of de hoekpaviljoenen afbreekt, zijn beide op dit ogenblik voorliggende opiossingen een aanslag op de gehele bescherming van het terrein. De promoter stelt iedereen gerust, maar acht u het gepast hem het Brussels erfgoed te laten beheren en te kiezen voor een partij die de elementaire regels van de bescherming in Brussel niet zo nauw neemt? Zo niet, weike maatregelen zai het Gewest treffen om haar bedoelingen duidelijk kracht bij te zetten? Ik betreur dat de ordonnantie op het erfgoed niet onmiddellijk werd toegepast. Dit zou ons beter hebben gewapend. Bovendien. worden de paviljoenachtige structuur van de binnengebouwen en de kwaliteit van een aantal ervan rechtstreeks bedreigd. In een aantal architecturale ontwe;?g^ mgg. diend naar aanleiding van de don" ^ GOMB organiseerde'architectuurwedst"^ ^grd hiermee rekening gehouden. Er moet niet alleen naar het hoofdgebouw maar ook naar het gehele terrein worden gekeken. Wat denkt u hiervan?, In het project is geen sprake van de maatregelen' betreffende de huidige met bomen beplante ruimten. Heeft u gedacht aan maatregelen ter zake? En ten slotte zou in een van beide projecten het oude trajc van de Kroonlaan worden gewijzigd. Acht u dit verenigbaar mt - het behoud van de vergezichten en het architecturaal geheel? Welk standp.unt neemt u ter zake in? De pers heeft meermaals bericht over het standpunt van de promotoren, die alles in het werk hebben gesteld om te bewijzen dat met dit dossier haast gemoeid is. Indien er nu haast mee gemoeid is, dan moet dit worden toegeschreven aan de talrijke achterstanden die bij het opstellen van de bestekken, het organiseren van de wedstrijden... werd opgelopen. Bovendien kan men zich afvragen waarom men 20- veel tijd heeft gestoken in een zo middelmatig project als hetgeen vandaag voorligt. Een project dat woongelegenheid moest scheppen is geworden tot een vastgoedproject, waarin prioriteit wordt gegeven aan de opbrengst voor de promoter. Dit dossier illustreert de gebruikelijke tegenstrijdigheden tussen de verklaringen en de concrete verwezenlijkingen. Ik hoop dat uw antwoorden ons meer zullen leren over uw beleidsintenties. De heer Adriaens (in het Frans.) Ik sluit mij aan bij de? interpellatie omdat ik me, wat dit dossier betreft, in een bijzoii dere situatie bevind. Ik ben inderdaad een openbaar mandataris op wie de bestemming van dit terrein rechtstreeks invloed heeft. Ik woon immers 150 meter yerderop. Mijn vragen zijn rechtstreeks gebaseerd op de denkoefeningen van de wijkbewoners, die sedert jaren over de toekomst van dit terrein van 6 ha moeten nadenken. Ze worden immers het vijfde stedebouwkundig attest voorgeschoteid. De Executieve heeft dikwijis gezegd dat een van haar prioriteiten erin bestond het terrein van de kazernes voor huisvesting te bestemmen. Zij heeft daar sedert jaren in gei'nvesteerd. De middelmatigheid van het project dat ter overieg wordt voorgelegd, verwondert mij dan ook ten zeerste. Het terrein moest in hoofdzaak voor woongelegenheid worden bestemd. Er wordt echter voorzien in m' voor handel en kantoren, d.w.z. 30 pct^ van het totaal. Dit percentage is totaal in de strijd met het bestek. Ook de dichtheid is enorm : m 1 op 6 ha (P/S : 2). Dit' leidt tot een sterk onevenwicht met de aangrenzende woonwijken. Zou u niet moeten eisen dat dit totale aantal vierkante meters wordt verm.inderd? Bovendien moet er worden op gewezen dat de afmetingen buiten verhouding zijn en dat er ook, op dit vlak, een onevenwicht bestaat met de straten in de buurt

5 OPENBARE VERGADERING VAN 2 APRIL '3 Het natuurpatrimonium bestaat uit enkele honderd jaar oude bomen. Daarin schuilt trouwens de enig huidige waarde van het terrein. Er werd beloofd in het project deze bomen te behouden. In het project wprdt weliswaar voorzien in de aanwezigheid van met bomen beplante zones, maar het zai zeker niet gaan over de bomen die ik net heb vermeld. Men gaat dus nieuwe groene zones creeren en de honderd jaar oude bomen zullen verdwijnen. Het natuurpatrimonium wordt duidelijk niet ontzien. Wat de integratie van het project in de omgeving betreft, moet men^vaststellen dat de openbare ruimten worden ee^^nget.q g^ van"de omiiggende wijken worden ^scneiden door gebouwen die aldus een werkeij^ afsnijding vormen. Dit project werd welhcht tusse:! vier muren uitgewerkt, zonder te gaan kijken riaar de concrete stadsomgeving waarin het moest worden uitgevoerd. Er moet ook worden gewezen op de geringe functiegemengdheid van het project en op het feit dat de functiebestemming duidelijk verschilt van de door de Executieve algemeen verdedigde doelstelling tot functiegemengdheid. Er werd voorzien in nieuwe parkeerplaatsen, ofschoon er inwoners bijkomen, zonder de bezoekers aan de kantoren en de klanten van de handelszaken. Dit cijfer is totaal in strijd met de opties in het gewestslijk vervoerplan. Hoe zai men voor- C omen dat de omiiggende wijken door auto's worden overspoeld? "' Vindt de Executieve ten slotte haar eigen opties in het project terug? Is zij niet van oordeel dat dit project niets te maken heeft met stadsontwikkeling als dusdanig en enkel het verwezenlijken van winst op korte termijn beoogt? Indien de Executieve met de logica achter het project instemt, mag men vrezen dat zo een.megalomaan project de inwoners van de aangrenzende wijken, die nu nog weerstaan aan de, verloedering van de levenskwaliteit in de stad, op de vlucht zullen slaan. ~ ' De heer Picque, minister-voorzitter (in het Frans). Het programma waarvan sprake in de overeenkomst van juli 1992 houdt in : maximum 25 pet. aan kantoren (en niet 30 pet. zoals u beweert); minimum 20 pet. aan woningen met vrije prijs; 31 pet. aan woningen met vastgelegde prijs; 18,5 pet. aan sociale woningen; maximum 5 pet. aan handelszaken. Het programma stemt overeen met het bestek van de offerteoproep, dat in februari 1992 openbaar werd gemaakt en waarin /-- ook de verplichtingen inzake parkeergelegenheid werden vast- 1 gelegd, d.w.z. maximum een plaats per woning en een plaats per 75 m* aan kantoren. Eike v/ijziging zou leiden tot beroepsprocedures vanwege de 'zeifs niet-aanvaarde kandidaat-ondernemers. Kom ik dan nu naar de andere aspecten die u behandelt. Wat de einddata betreft, gaat de Vereniging erin een brief met akkoord de termijnen tijdelijk te bevriezen, waardoor een openbaar debat mogelijk wordt en waardoor tussen de twee ingediende varianten kan worden gekozen; in de overeenkomst wordt in moratoire schadeloosstelling voorzien. Wat degelijktijdige verwezenlijking van woningen en kantoren betreft, verwijs ik naar mijn gedetailleerde antwoord op de schriftelijke vraag nr. 446 van de h. Adriaens. ' - ' Zai er een bijzonder bestemmingsplan worden opgesteld? De gemeente Elsene heeft bekendgemaakt ^ ^ ;y^ het siedebouwkundig attest is ui^:^ voor het terrein een bijzonder best^:7t;7:^p;an wil opstellen. Ik ben van.mening dat het nuttig zou zijn voor de omiiggende huizenblokken een bijzonder bestemmingsplan op te stellen. Het initiatief berust echter bij de gemeente. Wat het budgettaire aspect betreft, breng ik in herinnering dat de GOMB het terrein voor 750 miljoen heeft gekocht. Het Gewest heeft deze aankoop voor 300 miljoen gesubsidieerd. Dit bedrag stemt overeen met de waarde van de grond die openbaar zai blijven. In de overeenkomst wordt bepaald dat de Vereniging voor het terrein dat bestemd is voor prive-gebruik 450 miljoen zai betalen en dat de renten, tot dat de eigendom volledig wordt overgedragen, 9,9 pet. bedragen. In de overeenkomst wordt bepaald tegen weike prijs de openbare produkten zullen worden geleverd, alsmede de over tien jaar gespreide wijze van betaling, verplicht in het kader van een promotieovereenkomst. De prijs die de overheid voor deze dperatie zai betalen, bedraagt miljoen'en blijft beneden het voorlopig bedrag dat we tijdens de voorafgaande studie m.b.t. de financiele haalbaarheid ' (1991) hadden vooropgesteld. Wat het architecturaal aspect en de bescherming van het erfgoed betreft, heeft de vereniging in november een aanvraag voor stedebouwkundig attest ingediend, met twee varianten voor het. gedeelte langs de Kro'onlaan. Deze varianten hebben elk voor- en nadelen. Ik heb de wens geopperd deze beide opiossingen te 'bespreken in een openbaar debat, dat het openbaar onderzoek voorafgaat. Het lijkt me logisch dat de overheid zich hierover uitspreekt, maar niet voor de op 14 april geplande vergadering van de Overlegcommissie. Wat de andere bestaande gebouwen betreft, werd na een nauw.keurig onderzoek dat de opstelling van het bestek voorafging, besloten niet langer tot nun bewaring te blijven verplichten. Dit zou de hoofddoelstelling, nl. in zo de beste omstandigheden woningen bouwen, in het gedrang hebben gebracht. Mevrouw de Ville de Goyet (in het Frans.) De Minister- Voorzitter heeft gesproken over een debat. over beide voorgestelde opiossingen. Ik zie niet in waarover kan worden gedebatteerd, daar het een en hetzelfde project betreft. Ik verwijt de ontwerpers van het project niet te hebben gedacht in termen van bewoonbaarheid. Er wordt immers voorzien in de bouw van m 2 aan kantoren. Ik deel het standpunt van de Minister-Voorzitter niet. Het incident is gesloten. De openbare vergadering wordt gesloten om 15 u. 30 m. Het Beknopt Verslaggeett een samenvatting van de debatten Belsisch Staatsblad, Leuvenseweg 10-42, 1000 Brussel Directeur: A. VAN DAMME

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BIV (1999-2000) Nr. 12 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de huisvesting en stadsvernieuwing VERGADERING VAN DINSDAG 14 DECEMBER 1999 Brusselse

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 136 (1973-1974) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1973-1974 12 DECEMBER 1973 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de begroting van de Culturele Zaken van de Nederlandse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE REGLEMENTERING VAN TATOEAGES EN PIERCINGS

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE REGLEMENTERING VAN TATOEAGES EN PIERCINGS N tatoeages&piercings A 05 Brussel, 18.5.2005 MH/SL/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE REGLEMENTERING VAN TATOEAGES EN PIERCINGS (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 JANUARI 2002

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 JANUARI 2002 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 JANUARI 2002 inzake het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

MIKO NV PROTOCOL TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS

MIKO NV PROTOCOL TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS MIKO NV PROTOCOL TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS De Raad van Bestuur van Miko NV(de Vennootschap ) heeft op haar vergadering van 24 augustus 1998 het hiernavolgend protocol (het Protocol ) goedgekeurd,

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST. 25 FEBRUARI Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1)

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST. 25 FEBRUARI Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1) MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 25 FEBRUARI 1999. - Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1) De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.349 ------------------------------ Zitting van dinsdag 15 mei 2001 Onderwerping aan de sociale zekerheid, van de personen die vervoer van personen verrichten x x

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ; Leefkader / Stadsontwikkeling / Stedenbouwkundige vergunningen : Belastingreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning Wijzigingen en vernieuwing. Anderlecht,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de huisvesting en stadsvernieuwing VERGADERING VAN DINSDAG 20 JUNI 2000 Brusselse Hoofdstedelijke Raad

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018 2 Datum: 9 februari 2012 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het CAK weigert om voor de betaling van een openstaand

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

K het nummer van volgorde aanduidt van een kredietopneming, waarbij 1 < of = m;

K het nummer van volgorde aanduidt van een kredietopneming, waarbij 1 < of = m; 22 MEI 2000. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet.

Nadere informatie

OVEREENKOMST EN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIE DOOR DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIE AAN DE REGERING VAN DE REPUBLIEK INDONESIA

OVEREENKOMST EN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIE DOOR DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIE AAN DE REGERING VAN DE REPUBLIEK INDONESIA II OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN DE REPUBLIEK INDONESIA EN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIE INZAKE DE VERLENING VAN EEN FINANCIELE HULP DOOR DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIE AAN DE REGERING

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Hierbij meld ik u dat ik akkoord ga met de subsidiëring van bovenvermelde opdracht met uitsluiting van:

Hierbij meld ik u dat ik akkoord ga met de subsidiëring van bovenvermelde opdracht met uitsluiting van: Brussel, 7/05/2014 VZW Sint-Ludgardisschool Merksem Du Chastellei 48 2170 MERKSEM Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) V.20380 5 Vragen naar E-mail Telefoonnummer Valerie De Slegte Valerie.DeSlegte@agion.be

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven.

Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven. Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven. COORDINATIE WIJZIGEND BESLUIT 1. M.B. van 14.4.1967 (B.S. van 6.5.1967)

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE KBC GROEP Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0403.227.515 BTW BE 403.227.515 Verslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het

Nadere informatie

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs in Brussel Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs VAN DE INSCHRIJVING TOT DE AANKOOP VAN EEN GOMB-WONING WIE MAG EEN GOMB-WONING KOPEN? WELKE PLICHTEN ZIJN ER VERBONDEN AAN DE AANKOOP VAN EEN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. 6 MEI 2010. Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (1)

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. 6 MEI 2010. Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (1) MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 1598 [C 2010/31260] 6 MEI 2010. Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (1) Artikel 1. Deze ordonnantie regelt

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Aanwijzingen betreffende het opstellen van de dossiers REGLEMENTERING DE

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de huisvesting en stadsvernieuwing VERGADERING VAN DINSDAG 20 MAART 2001 Brusselse Hoofdstedelijke Raad

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BIV (1999-2000) Nr. 5 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de financiën, begroting, openbaar ambt, externe betrekkingen en algemene zaken VERGADERING

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Voornaam :... Naam :... Woonplaats :... of. Benaming :... Juridische vorm :... Maatschappelijke zetel :...

STEMMING PER BRIEF. Voornaam :... Naam :... Woonplaats :... of. Benaming :... Juridische vorm :... Maatschappelijke zetel :... Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com STEMMING PER BRIEF Ondergetekende: Voornaam :... Naam :... Woonplaats :......

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het in de commissie inzake voedselhulp namens de Europese Unie in te

Nadere informatie

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op stuk ingediend op 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005 verzendcode: REK 2 Stuk 37-A (2009) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

KLeIn erfgoed SUBSIDIEAANVRAAG VOOR DE INSTANDHOUDINGSWERKEN AAN HET. Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Directie Monumenten en Landschappen

KLeIn erfgoed SUBSIDIEAANVRAAG VOOR DE INSTANDHOUDINGSWERKEN AAN HET. Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Directie Monumenten en Landschappen BrUsseLs HooFDsteDeLIJK GeWest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Directie Monumenten en Landschappen SUBSIDIEAANVRAAG VOOR DE INSTANDHOUDINGSWERKEN AAN HET KLeIn erfgoed (Besluit van de Brusselse

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Begrotingscommissie MEDEDELING AAN DE LEDEN. Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement 2005

EUROPEES PARLEMENT. Begrotingscommissie MEDEDELING AAN DE LEDEN. Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement 2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Begrotingscommissie 2009 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement 2005 Hierbij gaat voorstel voor kredietoverschrijving

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties.

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. ADVIES Nr 29 / 1997 van 5 november 1997 O. Ref. : 10 / A / 1997 / 014 BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. De Commissie voor

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET Stuk 11 - A (1980-1981) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1980-1981 21 OKTOBER 1980 ONTWERP VAN DECREET waarbij nieuwe voorlopige kredieten worden geopend die in mindering komen van de begroting van de Vlaamse

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE VERWERVINGSPREMIE

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE VERWERVINGSPREMIE STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE Ingediend op : AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE VERWERVINGSPREMIE Belangrijk : GEMEENTERAADSBESLISSING D.D. 13.12.2016 VAN TOEPASSING VANAF 01.01.2017

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR. Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen

AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR. Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 27/06/2011.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 27/06/2011. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN WONING DIE VOORDIEN HET VOORWERP HEEFT UITGEMAAKT VAN EEN PREMIE VOOR DE VERWEZENLIJKING

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. VOLMACHT Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

Verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de aanslagjaren , met ingang van 01/07/2016

Verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de aanslagjaren , met ingang van 01/07/2016 Verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de aanslagjaren 2016-2019, met ingang van 01/07/2016 Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 14/12/2015 van de verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971. de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971. de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Stuk 228 (1983-1984) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1983-1984 6 DECEMBER 1983 ONTWERP VAN DECREET houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2001

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2001 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2001 inzake het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten stuk ingediend op 1529 (2011-2012) Nr. 1 14 maart 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten verzendcode: FIN 2 Stuk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Inspectieraden

Huishoudelijk reglement van de Inspectieraden Schola Europaea Bureau van de secretaris-generaal Afdeling pedagogie Ref. : 2009-D-225-nl-5 Orig. : FR Versie : NL Huishoudelijk reglement van de Inspectieraden Goedgekeurd door de Raad van Bestuur tijdens

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt I. Kredietaanpassingen Artikel 1 De ingeschreven onder Titel I, Lopende Uitgaven en onder Titel II, Kapitaaluitgaven van

Nadere informatie

MILIEUWETGEVING UIT HET BELGISCH STAATSBLAD

MILIEUWETGEVING UIT HET BELGISCH STAATSBLAD MILIEUWETGEVING UIT HET BELGISCH STAATSBLAD van 15 november 1997 MINISTERIE VAN DE WAALSE REGERING 16 OKTOBER 1997. Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de revalidatiecentra

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 8 OKTOBER 1998. - Besluit van de Waalse regering betreffende de vergoeding voor schade die door sommige beschermde diersoorten wordt aangericht De Waalse regering, Gelet

Nadere informatie

Août - Augustus 2008. Phases2-3 Fasen2-3. CONTRAT DE QUARTIER Navez - portaels WIJKCONTRACT navez - portaels

Août - Augustus 2008. Phases2-3 Fasen2-3. CONTRAT DE QUARTIER Navez - portaels WIJKCONTRACT navez - portaels Phases2-3 Fasen2-3 CONTRAT DE QUARTIER Navez - portaels WIJKCONTRACT navez - portaels Demandeur - Opdrachtgever: Région de Bruxelles-Capitale - Brussels Hoofstedelijk Gewest Commune de Schaerbeek - Gemeente

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_85092C.DOC - 2000-01-17 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 2 september 1985

Nadere informatie

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN:

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN: RECHT VAN ERFPACHT BEGRIP Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE RENOVATIEPREMIES VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE RENOVATIEPREMIES VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE RENOVATIEPREMIES VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I GEVELREINIGING Artikel 1 Een gemeentelijke premie kan toegekend worden aan ieder natuurlijk persoon

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de infrastructuur, belast met openbare werken en verkeerswezen VERGADERING VAN WOENSDAG 29 MEI 2002 Brusselse

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing)

0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing) 0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing) A.I. Inbreuken op de wetgeving en reglementering bij de aanvaarding van de opdracht. (art. 64 ter, 1 der gecoördineerde wetten op de

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

De eigen vermogens voor de fusie zullen opgeteld worden in het eigen vermogen na de fusie.

De eigen vermogens voor de fusie zullen opgeteld worden in het eigen vermogen na de fusie. Fusies en absorpties SigmaConso llen White Principieel kan een fusie van twee vennootschappen van dezelfde consolidatiekring geen impact hebben op de geconsolideerde rekeningen. Economisch gezien, wat

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie