BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, het Grondbeleid en de Huisvesting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, het Grondbeleid en de Huisvesting"

Transcriptie

1 0 Bulletin van de interpellaties en mondelinge en dringende vragen Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, het Grondbeleid en de Huisvesting OPENBARE VERGADERING Vrijdag 2 april 1993 INHOUD INTERPELLATIES van de heer de Eobkowicz (overtreding door de diensten van de GOMB van de wetten m.b.t. de openbare aanbestedingen in het raam van het project * SCHEUT» in Anderlecht) tot de heer Picque, minister-voorzitter van de Executieve. (Sprekers: de heren Guillaume, namens de heer de Lobkowicz, en Picque, minister-voorzitter van de Executieve); van Mevr. de Ville de Goyet (ontwerp van stedebouwkundig attest voor het Militair Hospitaal in Elsene) tot de heren Picque, minister-voorzitter van de Executieve, en van Eyil, staatssecretaris toegevoegd aan de minister van huisvesting, leefmilieu, natuurbehoud en waterbeleid. (Sprekers : Mevr. de Ville de Goyet, de heren Adriaens en Picque, minister-voorzitter van de Executieve.) Brusselse Hoofdstedelijke Raad Bulletin van de interpellaties en mondelinge en dringende vragen Gewone zitting '.53

2 360 -; BULLETIN VAN DE INTERPELLATES EN MONDELINGE EN DRINGENDE VRAGEN VOORZITTER : DE HEER DEMANNEZ De vergadering is geopend om u. INTERPELLATIE VAN DE HEER DE LOBKOWICZ TOT DE HEER PICQUE, MINISTER-VOORZITTER VAN DE EXECU- TIEVE, betreffende «de overtreding door de diensten van de GOMB van de wet van 14 juli 1976 en van het koninklijk besluit van 18 juni 1981 m.b.t, de openbare aanbestedingen, in het kader van het project «SCHEUT» in.anderiecht» De Voorzitter. De heer de Lobkowicz is verhindert, de tekst van zijn interpellatie zai dus door de heer Guillaume voorgelezen worden.. De heer Guillaume (namens de heer de Lobkowicz) (in het Frans). De interpellatie die ik vandaag zai houden betreft de GOMB en haar algemeen huisvestingsbeleid. Ik neem deze gelegenheid te baat om het algemeen beleid van de GOMB, dienst stedebouw, toe te lichten. Ik geef ook een bijzonder voorbeeld van dit' beleid. Sinds 1990, heeft de GOMB een twintigtal naamloze vennootschappen opgericht die zij als instrument gebruikt. De GOMB heeft eveneens een driejaarlijks programma voor de bouw van goedkope woningen in verschillende Brusselse wijken. Kan de heer minister onze commissie vooriichten in verband met dit programma? Hoeveel woningen zijn erbij betrokken? Hoe worden de contracten opgesteld met de prive-partner van de GOMB? Onder weike vorm en op weike wettelijke basis? En nu het voorbeeld van de Maatschappij IMMOSOEST of IMMOSOUST, opgericht in 1992, waarin de GOMB zitting heeft samen met de NV COGEPI die Belgische en misschien Luxem-.' burgse investeerders vertegenwoordigt. Het project» SCHEUT» werd aan deze vennootschap toevertrouwd. Na de oprichting van deze vennootschap werd op 8 juli 1992 een overeenkomst gesloten waardoor de firma COGEPI haar voorkeurrecht op de terreinen gelegen in de Van Soeststraat van de GOMB overdraagt. De GOMB verbond er zich toe deze gronden ter beschikking te stellen van IMMOSOEST en te verzaken aan haar recht van natrekking., Gelijktijdig kende de GOMB-IMMOSOEST een bedrag van tweehonderd miljoen toe. De kostprijs van dit project wordt op 547 miljoen geraamd. De bijdrage van de GOMB bedraagt op de kop af 192 miljoen, waarbij nog 19,5 miljoen komen voor de aankoop van het terrein. Het saldo zou moeten gedekt worden door de verwachte opbrengst van de woningen en de parking, ten bedrage van 355 miljoen. Ingaand op het. verzoek om advies van de GOMB waarschuwde advokaat -Plamme op 20 September 1990 de GOMB voor dit soort operaties. De inspectie voor financien vestigde ook de aandacht van de Brusselse Executieve op deze zaak. (Nota ML/GD/IF/103 van 9 november 1992). Ik denk dat dit soort operatie nutteloos en ingewikkeld is en bovendien tegenstrijdig met de wetgeving op de openbare aanbesteding waaraan de GOMB zich moet houden. s Ik moet dus vaststellen dat bij de onderhandse overeenkomsten gesloten tussen de GOMB en IMMOSOEST de wetgeving en de reglementering inzake openbare aanbestedingen niet werden nageleefd. IMMOSOEST is daarenboven samengesteld uit de GOMB en een zeif gekazen partner (COGEPI). Dit dossier stelt meerdere problemen. Het voornaamste probleem is te weten waarom de GOMB voor een vastgoedoperatie zeif haar partner mag kiezen en hem bovendien ruim bezoldigt. Hetzelfde probleem stelt zich voor de keuze van de ondernemer, vermits de GOMB ook de ondernemer vrij mag kiezen via de oprichting van een NV met een prive-partner. Ik stel vast dat deze werkingswijze ruim toegepastwordt voor operaties waar veel geld mee gemoeid is. Bovendien wordt voor deze overeenkomsten alleen voortgegaan op ramingen en wordt er geen bestek opgesteld van de werkzaamheden die moeten uitgevoerd worden. In de dossiers IMMOSOEST en MERCURIA vindt men dezelfde partners terug dan in de twee vennootschappen die opgericht zijn in samenwerking met de GOMB. Ten slotte, verneem ik daf dit dossier aan hetparket is overgemaakt. Beschikt u over informatie in dit verband? Graag vernam ik van de minister-voorzitter van de Executieve wat hij dacht van deze betwistbare praktijken en of hi} er nadere toelichting kan bij geven. Ik herhaal dat ik graag zou weten waarom voor een dergelijke opdracht de keuze op de vennootschap COGEPI is gevallen en op geen andere vennootschap? Weike wettelijke basis heeft de GOMB om een openbare aanbesteding af te sluiten zonder prijsaanvraag? Vindt u het aanvaardbaar dat alle contracten van de GOMB bovendien gesloten worden door een notaris die de echtgenote is van een beheerder van de GOMB? Vindt u het ten slotte normaal dat sommige prive-aandeelhouders waarmee de GOMB hoger vermelde gemengde vennootschappen heeft opgericht, buitenlandse maatschappijen zijn waarvan er een haar hoofdzetel in de Nederiandse Antillen heeft? De heer Picque, minister-voorzitter (in het Frans). In december 1989 heb ik de GOMB verzocht renovatieprojecten te ontwikkeleri samen met de prive-sector. Het was de bedoeling woningen op de markt te brengen voor gezinnen met een gemiddeld inkomen dat niet hoger ligt dan een belastbaar inkomen 'van 1,5 miljoen. De'kopers worden ook verplicht gedurende tien jaar hun wbonplaats te hebben in dit appartement. Tien jaar lang mogen ze het appartement niet verkopen. De' GOMB zegt vandaag dat deze formule veel succes kent. De GOMB is erin geslaagd 10 miljard prive-investeringen te verzamelen voor 3 miljard overheidsinvesteringen. Gelet op dit resultaat is het overdreven te zeggen dat deze operaties nutteloos waren. Ik denk niet dat de gewestelijke begroting 10.miljard bijkomende investeringen had kunnen dragen om de bevolking terug naar Brussel te brengen. Dankzij deze 10 miljard zullen in 1994, 500 middelgrote woningen ter beschikking gesteld worden van de Brusselaars; -in het -jaar 2000" zullen. er, woningen ter beschikking gesteld worden. De GOMB moet inderdaad de wetgeving' dp de openbare aanbestedingen naleven, de gemengde naamloze vennootschap moet dit niet doen. Ik herinner u eraan dat de GOMB een minderheidsaandeel heeft in het kapitaal. Al werden destljds de nodige juridische voorzorgsmaatregelen getroffen, deze materie evolueert voortdurend. Gespecialiseerde advokaten hebben uitgewezen dat de GOMB in deze zaak voldoende 'juridische garanties heeft. In met 1992 keurde de raad van beheer van de GOMB de oprichting van IMMOSOEST goed. De inspecteur van financien, die zitting heeft in deze raad, woonde deze vergadering niet bij. Hij was wel aanwezig op de vergadering van 2 juli en bij de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering maakte hi] geen enkele opmerking. Op dezelfde datum werd het principe van de overeenkomst met IMMOSOEST goedgekeurd, eveneens met de instemming van de inspecteur van financien. Dertien vennootschappen

3 OPENBARE VERGADERING VAN 2 APRIL werden op dezelfde basis opgericht zonder enig verzet vanwege de inspecteur van financien. Deze blijkt trouwens alleen belangstelling te hebben voor twee van deze vennootschappen in verband met projecten die door de Executieve aangevraagd werden. -' ' Op 8 juli 1992 sluit de GOMB' een overeenkomst met IMMOSOEST voor de bouw van twee appartementsgebouwen van m 2, dus meer dan 100 appartementen, tegen een kostprijs van 547 miljoen ofwel frank per gebouwde m'. De GOMB heeft zich ertoe verbonden deze appartementen ten belope van 35 % van de prijs te subsidieren. Dit komt overeen met 192 miljoen gespreid over drie jaren : 40 % bij de ontvangst van de vergunning, 40 % de tweede maand na de aanvang van de werken en 20 % de twaalfde maand na de afbetaling van de tweede sc-feyf; Deze subsidiering'ia conform net SUbsidieringsbesluit van 19 juli 1990 waarin staat dat de subsidie tot 56 % Van oe kosten van het project mag dekkeil maar niet meer mag bedragen dan 30 % voor het geheel van het driejaarlijks plan. Afzien van het recht van natrekking biedt twee voordelen. Zo wordt enerzijds vermeden dat er een dubbele wijziging plaatsheeft waardoor de subsidies zouden stijgen en anderzijds dat de van de grond zou overgedragen worden eens de C^igendom gebouwen opgetrokken zijn. In vergelijking met onze 13 andere projecten is de kost van de grond voor dit project het goedkoopst nl frank, dus 3715 frank per niet-bebouwde m' grond. en 1754 frank per gebouwde m' oppervlakte. Deze voor Brussel uitzonderlijke voorwaarden heeft de GOMB ertoe aangezet dit project te realiseren. Bij de overeenkomst werd een gedetailleerd financieel plan gevoegd : over elk bedrag word onderhandeld en geen enkel bedrag werd overschreden. Indien het bedrag te laag gesehat werd zai hetverschil afgetrokken worden van de winst- en risicomarge van de partner. Integendeel werd de post te hoog gesehat dan zai de winst verdeeld worden tussen de partners naargelang hun aandeel in het kapitaal. Wat de schrijfwijze van het woord IMMOSOUST betreft, heeft de prive-partner in juni 1992 de wens geuit dat IMMOSOEST anders zou geschreven worden.. Het is onbegrijpelijk dat de inspecteur voor.financien een polemiek aangegaan is en volgehouden heeft dat IMMOSOUST niet bestond omdat hij zich op de verkeerde schrijfwijze gebaseerd.had. Hij weigerde zijn vergissing in te zien. De instrumenterende notaris, 'die de akte had opgesteld en de door de wet geeiste stappen binnen de opgelegde termijn had ondernomen, reageerde hevig. Deze polemiek bracht de inspecteur van financien ertoe kritiek uit te oefe'hen over de projecten IMMOSOUST enmercuria.. - ' -. De raad van bestuur van de GOMB heeft trouwens de houding van de inspecteur van financien betreurd en de minister van de begroting van het Gewest en het diensthoofd van de inspecteur van financien ingelicht. Ten slotte werd de vennootschap IMMOSOUST opgericht met de groep COGEPI en de vennootschap MERCURIA met de GOMB en de NV IMMOGIL. Wat de indiening van het dossier bij het Parket betreft, bent u beter op de hoogte dan ik. Ik twijfel er niet aan dat u zo vriendelijk zai zijn mij uw informatie hieromtrent mede te delen. Ik wijs er evenwel op dat dit een burgerrechtelijke materie is en geen strafrechtelijke materie. Indien u over elementen van strafrechtelijke aard beschikt dan zou u die ongetwijfeld ons en het Parket rechtstreeks mededelen. De heer Guillaume (in het Frans). Ik wens terug te komen op het feit dat het dossier toevertrouwd werd aan een notaris die de echtgenote is van een beheerder... Be Voorzitter. Krachtens het reglement kan ik het woord niet meer verlenen aan de mimster-voorzitter opdat hij u zou antwoorden Het incident is gesloten.. ' INTERPELLATIE VAN MEVR. DE VILLE DE GOYET TOT DE HEER PICQUE, JMINISTER-VOORZITTER VAN DE EXECU. TIEVE EN DE HEER VAN EYLL, STAATSSECRETARIS TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER BELAST MET HUIS- VESTING, LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN WATERBE- LEID, betreffende «het ontwerp van stedebouwkundig attest voor het Militair Hospitaal in Elsene» Mevrouw de Ville de Goyet (in het Frans). De verstedelijking van het terrein van het voormalig Militair Hospitaal staat weer in de actualitiet. Twee stedebouwkundige attesten worden momenteel aan een onderzoek onderworpen. Hierin wordt voorgesteld een algemeen bestemmingsplan goed te keuren, door met een aantal radicale aspecten in te stemmen. Men kan zich verheugen over het feit dat er eindelijk schot in dit dossier komt, Si&Sa wat momenteel wordt voorgesteld, schept een reeks problemen op VerschiUenfiS g^?ieden, De opties die naar voren worden geschoven, stemmen hoegenaamd niet ovi5rfi6ft met de bedoeling die de Executieve in 1989 heeft uitgedrukt. De oorsprong van het dossier van de kazernes ligt in Toen sloot het nationaal ministerie van landsverdediging met de NHM een overeenkomst betreffende de terugkoop van alle militaire gebouwen in Brussel, van 1979 tot Het betrof : de kazernes Rblin, Prins Albert, Prins Boudewijn, het Klein Kasteeltje en het Militair Hospitaal. Sommige aankopen gaven snel aanleiding tot problemen. De NHM en het Gewest onderbraken reeds in 1979 de betalingen en het nationaal ministerie van landsverdediging bleef eigenaar van het Militair Hospitaal, het Klein Kasteeltje en van 1/3 van de Prins Boudewijnkazerne. In 1990 besluit het Brussels Gewest het Militair Hospitaal en de rest van de P. Boudewijnkazerne ten voordele van de BGHM te onteigenen. De projecten voor de aankoop van het Klein Kasteeltje worden vergeten. De BGHM verkrijgt het terrein voor de som van 750 miljoen. De GOMB is eigenaar van het terrein, dat sinds de overeenkomst van 1976, voor huisvesting bestemd is.. Op het vlak van de bestemming voorziet een koninklijk besluit van 1984 in de herziening van het Gewestplan. Dit besluit maakt het mogelijk de kazernes voor andere functies dan huisvesting te bestemmen. '.. In 1989 sehaft een besluit van de Executieve dit koninklijk besluit af en worden de oude bepalingen van het Gewestplan opnieuw van kracht.- Op het Gewestplan staat het Militair Hospitaal in een zone met een minimum programma dat bestemd is voor huisvesting in een ppenbare groene ruimte (1 ha) en een sportgebied. Er worden inwoners verwacht in deze zone. Ondanks veelbelovende intentieverklaringen van de Execu-. tieve om ombezet stedelijk gebied te herwaarderen door bepaalde wijken nieuw leven in te blazen «of»er moeten beslissingen genomen worden iy.m. de aanleg van de gebieden in het raam van een algemene visie, is het gevolg dat aan het dossier van de kazernes wordt gegeven, ontgoochelend. Sedert 1974 bestemmingsloos en leegstaand, blijft het Militair Hospitaal een van de belangrijkste getuigenissen van de grote architecturale projecten van de 19de eeuw. De openbare gebouwen van die tijd worden gekenmerkt door hun externe en interne (paviljoen)-structuur. Bovendien heeft het enorme belang dat werd gehecht aan de interne indeling en aan de «passage» geleid tot indrukwekkende indelingen. ' De stiji van deze gebouwen is gebaseerd op de eclectische stiji. Het uitzicht van de gebouwen verwijst evengoed naar het verieden dan naar de moderne tijd. Hierin schuilt de grote originaliteit van deze architectuurstiji die in die tijd in alle Europese hoofdsteden werd toegepast. Dit alles om erop te wijzen hoezeer deze "architectuur in de geschiedenis zijn plaats heeft. Haar structuur en haar esthetisch systeem maakt van Brussel een Haussmann-hoofdstad.

4 362 " BULLETIN VAN DE INTERPELLATIES EN MONDELINGE EN DRINGENDE VRAGEN De eerste projecten m.b.t. de herbestemming van het Militair Hospitaal worden in 1989 ingediend. De gemeente Elserie ontvangt dan drie aanvragen voor stedebouwkundige attesten, die alle drie worden goedgekeurd en voorzien in respectievelijk 96 %, 64 % en 65 % aan huisvesting op het terrein. De overlegcommissie verplicht tot 80 % aan woningen, maximum 16 % aan wegen en maximum 35 % aan bebouwde oppervlakte. Het Gewestplan buiten beschouwing gelaten, bestaat er geen enkel bijzonder bestemmingsplan waarin de bestemming van de zone nader wordt bepaalt. Door een overeenkomst van 1990 tussen het Gewest en de GOME, die betrekking heeft op de aankoop van het terrein, wordt de GOMB belast met een gedelegeerde opdracht voor een door de Executieve bepaald verwezenlijkingsplan. in 1991 lanceert de GOMB, voor rekening van het Gewest, een offerteoproep en schrijft zij een architectuurwedstrijd uit m.b.t. de verbouwing/vernieuwing tot woningen en kantoren van het Militair Hospitaal. De respons van de promotoren wordt als inada. quaat beschouwd. Er wordt echt.er usslefes Crmerhands met een investeerder-ondemsmer te onderhandelen. Er wordt overeengekomen het hoofdgebouw aan de Kroonlaan, de twee hoekgebouwen, diverse interne constructies en de groene ruimten te behouden. De tijd die besteed werd om een goed beheer van de grond te verzekeren, het bestek en de op Europees vlak gehouden oproep tot de kandidaten, de aarzelingen wat de juiste bestemming van de ruimten en wat het al dan niet bewaren van de gebouwen en de groene ruimten betreft, hebben dan ook schadelijke gevolgen gehad voor het goede beheer van het project.. Op financieel vlak voorziet het Gewest bij de tweede aanpassing van de uitgavenbegroting v66r 1991 in respectievelijk 180, 120 en 80 miljoen voor de terugbetaling van de leningsrenten en voor de afbetaling van de lening van 750 miljoen, die de GOMB eind 1990 voor de aankoop van het Militair Hospitaal had' gesloten. Het bedrag van 80 miljoen moet dienen ter dekking van de. leningsrenten, tot eind Men gaat ervan uit dat deze renten in 1992 minder moeten bedragen. Vanaf dan wordt voorzien in 300 miljoen voor de terugbetaling van een deel van de lening, waarb.ij de terugbetaling van de renten ten laste blijft van de toekomstige promoter van het renovatieproject. Er wordt ook gestipuleerd dan een deel van de terugbetaling van de lening, nl. 180 miljoen, een terugvorderbaar voorschot is. Weike bedragen werden uitgegeven nadat de GOMB het goed heeft aangekocht? Zullen de door het Gewest aan de GOMB voorgeschoten 180 miljoen worden terugbetaald? Waarom werd het bestek, waarin werd voorzien dat de promoter de rentelasten voor rekening zou nemen, niet nagekomen? Acht u deze operatie van een redelijke kostprijs voor het Gewest, gelet op de bedragen die in 1991 voor de renten en de gedeeltelijke terugbetaling van de lening werden betaald? Van bij de aanvang heeft het Gewest ervoor gekozen deze gebouwen voor huisvesting te bestemmen. Uit het programma van de door de GOMB georganiseerde architectuurwedstrijd blijkt echter dat het project voorziet in 20 % kantoren tegenover 80 % woningen en in de projecten die momenteel vooriiggen gaat 70 % naar woningen en 30 % naar kantoren. Hoe verklaart u dat de begindoelstellingen vandaag niet meer dezelfde zijn? Acht u 1250 parkeerplaatsen redelijk, gelet op de doelstellingen van het Irisplan? Hoe verzoent u dit project met de intentie om het autoverkeer in Brussel te minderen? Denkt u niet.dat het nuttig zou zijn voor de Kroonlaan en de omiiggende straten een bijzonder bestemmingsplan op te stellen, ten einde de woonfuhctie van de wijk te beschermen? Denkt u dat de afmetangen en de bezettingsdichtheid van de kantoren de bestaande wijkstructuur en een kwaliteitsvol wijkleven niet in het gedrang brengen? Het stedebouwkundig attest werd met vertraging uitgereikt. Denkt u dat de maximumtermijn van acht jaar voor de volledige voltooiing van de werken zai worden nageleefd? Wat het respect voor het gebouwde patrimonium en de huidige groene ruimten betreft. of men het centraal gebouw of de hoekpaviljoenen afbreekt, zijn beide op dit ogenblik voorliggende opiossingen een aanslag op de gehele bescherming van het terrein. De promoter stelt iedereen gerust, maar acht u het gepast hem het Brussels erfgoed te laten beheren en te kiezen voor een partij die de elementaire regels van de bescherming in Brussel niet zo nauw neemt? Zo niet, weike maatregelen zai het Gewest treffen om haar bedoelingen duidelijk kracht bij te zetten? Ik betreur dat de ordonnantie op het erfgoed niet onmiddellijk werd toegepast. Dit zou ons beter hebben gewapend. Bovendien. worden de paviljoenachtige structuur van de binnengebouwen en de kwaliteit van een aantal ervan rechtstreeks bedreigd. In een aantal architecturale ontwe;?g^ mgg. diend naar aanleiding van de don" ^ GOMB organiseerde'architectuurwedst"^ ^grd hiermee rekening gehouden. Er moet niet alleen naar het hoofdgebouw maar ook naar het gehele terrein worden gekeken. Wat denkt u hiervan?, In het project is geen sprake van de maatregelen' betreffende de huidige met bomen beplante ruimten. Heeft u gedacht aan maatregelen ter zake? En ten slotte zou in een van beide projecten het oude trajc van de Kroonlaan worden gewijzigd. Acht u dit verenigbaar mt - het behoud van de vergezichten en het architecturaal geheel? Welk standp.unt neemt u ter zake in? De pers heeft meermaals bericht over het standpunt van de promotoren, die alles in het werk hebben gesteld om te bewijzen dat met dit dossier haast gemoeid is. Indien er nu haast mee gemoeid is, dan moet dit worden toegeschreven aan de talrijke achterstanden die bij het opstellen van de bestekken, het organiseren van de wedstrijden... werd opgelopen. Bovendien kan men zich afvragen waarom men 20- veel tijd heeft gestoken in een zo middelmatig project als hetgeen vandaag voorligt. Een project dat woongelegenheid moest scheppen is geworden tot een vastgoedproject, waarin prioriteit wordt gegeven aan de opbrengst voor de promoter. Dit dossier illustreert de gebruikelijke tegenstrijdigheden tussen de verklaringen en de concrete verwezenlijkingen. Ik hoop dat uw antwoorden ons meer zullen leren over uw beleidsintenties. De heer Adriaens (in het Frans.) Ik sluit mij aan bij de? interpellatie omdat ik me, wat dit dossier betreft, in een bijzoii dere situatie bevind. Ik ben inderdaad een openbaar mandataris op wie de bestemming van dit terrein rechtstreeks invloed heeft. Ik woon immers 150 meter yerderop. Mijn vragen zijn rechtstreeks gebaseerd op de denkoefeningen van de wijkbewoners, die sedert jaren over de toekomst van dit terrein van 6 ha moeten nadenken. Ze worden immers het vijfde stedebouwkundig attest voorgeschoteid. De Executieve heeft dikwijis gezegd dat een van haar prioriteiten erin bestond het terrein van de kazernes voor huisvesting te bestemmen. Zij heeft daar sedert jaren in gei'nvesteerd. De middelmatigheid van het project dat ter overieg wordt voorgelegd, verwondert mij dan ook ten zeerste. Het terrein moest in hoofdzaak voor woongelegenheid worden bestemd. Er wordt echter voorzien in m' voor handel en kantoren, d.w.z. 30 pct^ van het totaal. Dit percentage is totaal in de strijd met het bestek. Ook de dichtheid is enorm : m 1 op 6 ha (P/S : 2). Dit' leidt tot een sterk onevenwicht met de aangrenzende woonwijken. Zou u niet moeten eisen dat dit totale aantal vierkante meters wordt verm.inderd? Bovendien moet er worden op gewezen dat de afmetingen buiten verhouding zijn en dat er ook, op dit vlak, een onevenwicht bestaat met de straten in de buurt

5 OPENBARE VERGADERING VAN 2 APRIL '3 Het natuurpatrimonium bestaat uit enkele honderd jaar oude bomen. Daarin schuilt trouwens de enig huidige waarde van het terrein. Er werd beloofd in het project deze bomen te behouden. In het project wprdt weliswaar voorzien in de aanwezigheid van met bomen beplante zones, maar het zai zeker niet gaan over de bomen die ik net heb vermeld. Men gaat dus nieuwe groene zones creeren en de honderd jaar oude bomen zullen verdwijnen. Het natuurpatrimonium wordt duidelijk niet ontzien. Wat de integratie van het project in de omgeving betreft, moet men^vaststellen dat de openbare ruimten worden ee^^nget.q g^ van"de omiiggende wijken worden ^scneiden door gebouwen die aldus een werkeij^ afsnijding vormen. Dit project werd welhcht tusse:! vier muren uitgewerkt, zonder te gaan kijken riaar de concrete stadsomgeving waarin het moest worden uitgevoerd. Er moet ook worden gewezen op de geringe functiegemengdheid van het project en op het feit dat de functiebestemming duidelijk verschilt van de door de Executieve algemeen verdedigde doelstelling tot functiegemengdheid. Er werd voorzien in nieuwe parkeerplaatsen, ofschoon er inwoners bijkomen, zonder de bezoekers aan de kantoren en de klanten van de handelszaken. Dit cijfer is totaal in strijd met de opties in het gewestslijk vervoerplan. Hoe zai men voor- C omen dat de omiiggende wijken door auto's worden overspoeld? "' Vindt de Executieve ten slotte haar eigen opties in het project terug? Is zij niet van oordeel dat dit project niets te maken heeft met stadsontwikkeling als dusdanig en enkel het verwezenlijken van winst op korte termijn beoogt? Indien de Executieve met de logica achter het project instemt, mag men vrezen dat zo een.megalomaan project de inwoners van de aangrenzende wijken, die nu nog weerstaan aan de, verloedering van de levenskwaliteit in de stad, op de vlucht zullen slaan. ~ ' De heer Picque, minister-voorzitter (in het Frans). Het programma waarvan sprake in de overeenkomst van juli 1992 houdt in : maximum 25 pet. aan kantoren (en niet 30 pet. zoals u beweert); minimum 20 pet. aan woningen met vrije prijs; 31 pet. aan woningen met vastgelegde prijs; 18,5 pet. aan sociale woningen; maximum 5 pet. aan handelszaken. Het programma stemt overeen met het bestek van de offerteoproep, dat in februari 1992 openbaar werd gemaakt en waarin /-- ook de verplichtingen inzake parkeergelegenheid werden vast- 1 gelegd, d.w.z. maximum een plaats per woning en een plaats per 75 m* aan kantoren. Eike v/ijziging zou leiden tot beroepsprocedures vanwege de 'zeifs niet-aanvaarde kandidaat-ondernemers. Kom ik dan nu naar de andere aspecten die u behandelt. Wat de einddata betreft, gaat de Vereniging erin een brief met akkoord de termijnen tijdelijk te bevriezen, waardoor een openbaar debat mogelijk wordt en waardoor tussen de twee ingediende varianten kan worden gekozen; in de overeenkomst wordt in moratoire schadeloosstelling voorzien. Wat degelijktijdige verwezenlijking van woningen en kantoren betreft, verwijs ik naar mijn gedetailleerde antwoord op de schriftelijke vraag nr. 446 van de h. Adriaens. ' - ' Zai er een bijzonder bestemmingsplan worden opgesteld? De gemeente Elsene heeft bekendgemaakt ^ ^ ;y^ het siedebouwkundig attest is ui^:^ voor het terrein een bijzonder best^:7t;7:^p;an wil opstellen. Ik ben van.mening dat het nuttig zou zijn voor de omiiggende huizenblokken een bijzonder bestemmingsplan op te stellen. Het initiatief berust echter bij de gemeente. Wat het budgettaire aspect betreft, breng ik in herinnering dat de GOMB het terrein voor 750 miljoen heeft gekocht. Het Gewest heeft deze aankoop voor 300 miljoen gesubsidieerd. Dit bedrag stemt overeen met de waarde van de grond die openbaar zai blijven. In de overeenkomst wordt bepaald dat de Vereniging voor het terrein dat bestemd is voor prive-gebruik 450 miljoen zai betalen en dat de renten, tot dat de eigendom volledig wordt overgedragen, 9,9 pet. bedragen. In de overeenkomst wordt bepaald tegen weike prijs de openbare produkten zullen worden geleverd, alsmede de over tien jaar gespreide wijze van betaling, verplicht in het kader van een promotieovereenkomst. De prijs die de overheid voor deze dperatie zai betalen, bedraagt miljoen'en blijft beneden het voorlopig bedrag dat we tijdens de voorafgaande studie m.b.t. de financiele haalbaarheid ' (1991) hadden vooropgesteld. Wat het architecturaal aspect en de bescherming van het erfgoed betreft, heeft de vereniging in november een aanvraag voor stedebouwkundig attest ingediend, met twee varianten voor het. gedeelte langs de Kro'onlaan. Deze varianten hebben elk voor- en nadelen. Ik heb de wens geopperd deze beide opiossingen te 'bespreken in een openbaar debat, dat het openbaar onderzoek voorafgaat. Het lijkt me logisch dat de overheid zich hierover uitspreekt, maar niet voor de op 14 april geplande vergadering van de Overlegcommissie. Wat de andere bestaande gebouwen betreft, werd na een nauw.keurig onderzoek dat de opstelling van het bestek voorafging, besloten niet langer tot nun bewaring te blijven verplichten. Dit zou de hoofddoelstelling, nl. in zo de beste omstandigheden woningen bouwen, in het gedrang hebben gebracht. Mevrouw de Ville de Goyet (in het Frans.) De Minister- Voorzitter heeft gesproken over een debat. over beide voorgestelde opiossingen. Ik zie niet in waarover kan worden gedebatteerd, daar het een en hetzelfde project betreft. Ik verwijt de ontwerpers van het project niet te hebben gedacht in termen van bewoonbaarheid. Er wordt immers voorzien in de bouw van m 2 aan kantoren. Ik deel het standpunt van de Minister-Voorzitter niet. Het incident is gesloten. De openbare vergadering wordt gesloten om 15 u. 30 m. Het Beknopt Verslaggeett een samenvatting van de debatten Belsisch Staatsblad, Leuvenseweg 10-42, 1000 Brussel Directeur: A. VAN DAMME

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten.

Nadere informatie

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T Rolnummers 5811 en 5819 Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING. van. Voormiddag. Matin

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING. van. Voormiddag. Matin COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 17 JANVIER 2007 Matin COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 17 JANUARI 2007 Voormiddag La séance est ouverte à 10.12 heures et présidée

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2013) 87 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. BESLUIT VAN DE COMMISSIE van betreffende steunmaatregel

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba Activiteitenverslag 2010 2 Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba Activiteitenverslag 2010 Voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 18 mei 2011 3 Leden raad van bestuur / Voorzitter de

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE. Voorlopige niet gecorrigeerde versie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE. Voorlopige niet gecorrigeerde versie C133 - OPE12 Zitting 2005-2006 7 februari 2006 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE Voorlopige niet gecorrigeerde versie Niet citeren zonder de bron te

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten.

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten. Kok elementen: elektronische handel, luchtruim, het MBO en de concurrentiekrachtraad. Ik heb daarvan aangegeven hoe de komende tijd de verwachtingen zijn. Het zijn stuk voor stuk elementen die onzerzijds

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Bruneel Dieter (studentennr.:

Nadere informatie

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. DRIEMAANDELIJKS DOSSIER VAN DE BBROW AFZENDER: BBROW, HENEGOUWENKAAI 29, 1080 BRUSSEL

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de financiën, begroting, openbaar ambt, externe betrekkingen en algemene zaken VERGADERING VAN DONDERDAG

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

De mede-eigendom en u

De mede-eigendom en u De mede-eigendom en u Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 30 september 2010 TREVI G R O U P édito Le Soir. Ismael Moumin. (St ) Enkele honderdduizenden Belgen mogen zich mede-eigenaar noemen. Een naam,

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen?

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen? 2011 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Gedaan met de verschillen tussen arbeiders en bedienden vanaf ten laatste 8 juli 2013? PAGINA 3 FAQ: Wat zijn de boekhoudkundige en fiscale gevolgen VAN de

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie