FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN AANZET TOT DRAAIBOEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN AANZET TOT DRAAIBOEK"

Transcriptie

1 FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN AANZET TOT DRAAIBOEK Opdrachtgever: Departement LNE Datum:

2

3 Titel Opdrachtgever Contactpersoon opdrachtgever Indiener Contactpersoon indiener Financiering lokale klimaatplannen - aanzet draaiboek Departement LNE Arne Daneels Technum (Tractebel Engineering n.v.) Coveliersstraat Antwerpen T Annick Gommers Datum 09/09/2014 Versienummer 1 Offertenummer Q KWALITEIT DOCUMENTGESCHIEDENIS Versie Datum Opmerkingen DOCUMENTVERANTWOORDELIJKHEID Datum Auteur(s) Annick Gommers, Luc Wittebolle Datum Documentscreener(s) Pascale Tricot BESTANDSINFORMATIE Bestandsnaam P Aanzet draaiboek Financiering lokale klimaatplannen_v Laatst opgeslagen 18/09/2014

4

5 INHOUD 1. Inleiding Financiering lokale klimaatplannen: een complexe materie Finaliteit financieringsluik Twee essentiële uitdagingen 5 2. Overzicht Proces: mijlpalen en praktijken Mijlpaal 1: De doelstelling, randvoorwaarden en de strategische uitgangspunten werden vastgesteld Mijlpaal 2: De kernset prioritaire maatregelenclusters werd vastgesteld Mijlpaal 3: De financieringsbehoeften werden scherp gesteld Mijlpaal 4: Ontwikkeling optimaal financieringsstrategie/model Mijlpaal 5: Het Financieringsluik lokaal klimaatplan werd goedgekeurd Bijlagen capita selecta Koolstofwaardecreatie en captatie Governance lokaal klimaatplan 27 Technum Inhoud i

6

7 VOORWOORD In opdracht van de steden Gent en Antwerpen, werkte Technum / SuMa Consulting het financieel luik bij hun lokale klimaatplannen uit. De afdeling beleidsvoorbereiding en evaluatie (team milieu-economie) van het departement LNE wil de ervaringen die zijn opgedaan in deze afzonderlijke opdrachten kunnen verspreiden naar meerdere steden en gemeenten en heeft daarom aan Technum / SuMa consulting gevraagd de ervaringen neer te schrijven in een aanzet tot draaiboek. Voorliggend document is daar het resultaat van. Het is een draaiboek omdat er praktische tips in staan om als lokale overheid te starten met het uitwerken van het financieringsprobleem wanneer men de acties en maatregelen uit de lokale klimaatplannen wil gaan implementeren. Het is echter nog slechts een aanzet omdat het nog niet volledig is of kan zijn. Al doende leert men. En de ervaring van 2 steden is nog niet voldoende om een algemene handleiding / wegwijzer te verzorgen die voor alle types lokale overheden voldoende is om zelf aan de slag te gaan. Het is de bedoeling om via het lerend netwerk Financiering Lokale Klimaatplannen dat door LNE wordt opgestart (startevent op 23 oktober 2014) deze aanzet tot draaiboek verder uit te werken, verfijningen of nuanceringen aan te brengen, kennishiaten in te vullen, enzovoort. Door dit te doen in het kader van een lerend netwerk, en door er veel partijen bij te betrekken zal ervoor gezorgd worden dat zoveel mogelijk de aanwezige kennis binnen de verschillende actoren die bezig zijn met (de implementatie van acties uit) de lokale klimaatplannen geëxpliciteerd en bijeengebracht wordt. Een digitaal forum voor het lerend netwerk is opgericht. Meer informatie is daar te vinden: https://www.linkedin.com/groups?home=&gid= &goback=&trk=grp-name. We willen de steden Gent en Antwerpen hartelijk danken voor de boeiende discussies die we gevoerd hebben tijdens de opdrachten die we voor hen hebben uitgevoerd. Ook andere partijen die we gesproken hebben (oa. intercommunales, banken, provincies, ), hebben mee input gegeven voor het voorliggende resultaat. Maar het is dus niet af. Doorheen dit lerend netwerk zal het draaiboek stilaan verder vorm krijgen. In een eerste stap sturen we dit document door naar een aantal sleutelpersonen aan wie we willen vragen bij het lezen van dit document te noteren welke vragen er nog rijzen, welke onduidelijkheden er nog zijn en welke zaken nog bijkomend opgenomen moeten worden in dit draaiboek. Op die manier ontstaan de werkvragen voor het lerend netwerk. OPMERKING: Dit document betreft een ontwerpversie van het draaiboek financiering lokale klimaatplannen en zal naar aanleiding van de werkzaamheden van het Lerend Netwerk ongetwijfeld nog heel wat wijzigingen, verduidelijkingen en aanvullingen kennen. Het document wordt u daarom ook uitsluitend voor discussiedoeleinden meegedeeld. Gelieve het nog niet buiten de eigen organisatie te verspreiden. Veel leesgenot, Het projectteam Technum / SuMa Consulting Technum Inleiding 1

8 1. INLEIDING Alvorens een overzicht te geven van de processtappen die genomen moeten worden bij het opstellen van een financieel luik bij de lokale klimaatplannen, geven we in deze inleiding mee waarom financiering van lokale klimaatplannen zulke complexe materie is en wat de finaliteit is van het financieringsluik. 1.1 Financiering lokale klimaatplannen: een complexe materie Een klimaatplan zonder aangepaste financiering zal nooit veel meer dan een plan zijn. Om de concrete uitvoering te bewerkstelligen is het nodig het plan te laten vergezellen van een financieringsluik. Het ontwikkelen van een optimale financiering voor de lokale klimaatplannen is evenwel niet eenvoudig gezien de veelheid aan factoren die meespelen, waaronder: Multi-level: voor bepaalde acties of investeringen is het lokale niveau suboptimaal en kan een bundeling op een hoger niveau (bijvb. een groep van gemeenten, de provincie, het Vlaamse gewest of België) tot een aanzienlijke efficiëntietoename leiden. Denk, bijvoorbeeld, aan infrastructuurwerken waarvan het rendement een samenwerking van verschillende overheidsniveaus vergt (e.g. groen gas of laadinfrastructuur elektrische voertuigen) en als door een clustering het rendement stijgt, stijgt ook de terugbetalingscapaciteit van de ontlener. Hierdoor zal rebus sic stantibus het project gemakkelijker gefinancierd geraken. Multi-actor: om ambitieuze emissiereducties tot stand te brengen volstaat het niet dat het lokale klimaatplan zich enkel op de emissies van de gemeentelijke overheid zelf concentreert. Zelfs indien de gemeentelijke overheid erin slaagt haar eigen handelen klimaatneutraal te maken dan nog schuilt de toegevoegde waarde hiervan vaak eerder in de voorbeeldfunctie, dan in de impact op de totale uitstoot van broeikasgassen in de betreffende gemeente. De plannen voorzien bijgevolg ook acties/maatregelen die door private (burgers / bedrijven) actoren zullen moeten worden genomen. Het is echter budgettair niet mogelijk en vanuit efficiëntieoogpunt ook niet wenselijk dat de overheid alle acties / investeringen die volgens het klimaatplan tot de private sector behoren zou financieren. Voor het private sector luik van het klimaatplan zal naar maatregelen / instrumenten moeten worden gezocht die ervoor zorgen dat de private sector de volgens het plan benodigde investeringen daadwerkelijk uitvoert. Multi-periode: Het tijdstip waarop de acties / investeringen worden uitgevoerd, deze beginnen te renderen, alsook de periode waarop een opbrengst mag verwacht worden bepalen de cashflow (in en out) en hebben daarom een belangrijke impact op de financiële planning. De financiële planning in de tijd kan gezien de grote verscheidenheid van vaak erg verschillende projecten een hele uitdaging zijn. Een goede planning van deze projecten kan de nood aan (nieuwe) financiering beperken, door de middelen en/of opbrengsten van het ene project te herinvesteren in een ander project. De planningshorizon van het plan loopt niet noodzakelijk gelijk met de financieringshorizon. Zo kunnen bepaalde activiteiten/investeringen al volledig operationeel zijn, terwijl de financiering ervan nog ettelijke jaren kan blijven doorlopen. Heterogeniteit van acties / investeringen: een klimaatplan omvat acties / maatregelen die heel verschillend van aard kunnen zijn. Ook vanuit financieringsoogpunt kunnen deze sterk verschillen: sommige acties genereren een (economisch) rendement bij de investeerder of bij een derde die in staat is om de 2 P Financiering lokale klimaatplannen - aanzet draaiboek

9 financieringskost te dragen; andere acties laten dit niet toe. In het eerste geval kan men denken aan een systeem van prefinanciering terwijl in het tweede geval in eerste instantie dient gekeken te worden of er een rendement kan gegeneerd worden (e.g. door bundeling; opschaling, reglementair kader, etc ), dan wel op welke wijze de betreffende (verlieslatende) activiteit alsnog kan gefinancierd worden (bijvb. door koppeling aan een andere winstgevende activiteit). Milieu/energie als directe opbrengst: In tegenstelling tot heel wat (milieu)investeringen waarvan de baten van de vermeden emissie / milieuschade niet automatisch toekomen aan diegene die de maatregel neemt (positieve externaliteit), heeft de investeerder doorgaans een rechtstreekse economische baat bij de reductie van broeikasgasemissies (uitz. procesemissies). Immers, broeikasgassen komen grotendeels voort uit de verbranding van fossiele brandstoffen om in ons energieverbruik te voorzien. Emissiereductieprojecten zijn dan ook vaak energie-efficiëntieprojecten zodat een investeerder doorgaans een economische baat geniet in de vorm van een vermindering van zijn energiefactuur. Daarnaast heeft elke vermeden ton broeikasgasemissies een economische waarde (de koolstofwaarde ). Deze komt echter niet noodzakelijk rechtstreeks toe aan de investeerder. Er bestaan evenwel een aantal strategieën om de koolstofwaarde (gedeeltelijk) naar de investeerder te laten terugvloeien. Deze moeten beter benut kunnen worden. Project-, programma- en transitiefinanciering: de financiering van lokale klimaatplannen nodigt uit om van de klassieke (unidimensionele) projectbenadering door te groeien naar een meer programmatorische aanpak, waarbij de financiering van acties en investeringsprojecten van verschillende aard die (thematisch, technisch of organisatorisch) met elkaar verbonden zijn, ook vanuit financieringsoogpunt samen te bekijken. Een verdere stap kan er in bestaan op verschillende programma s die met een zelfde transitie verband houden ook vanuit financieringsoogpunt aan elkaar te koppelen zodat het ene programma ook vanuit financieringsoogpunt op het andere verder kan bouwen. Een belangrijke uitdaging bij de financiering van de (lokale) klimaatplannen bestaat erin om geleidelijk aan los te komen van een project-per-project aanpak, en via een programmatorische aanpak uiteindelijke naar een echte transitiefinanciering te evolueren. Van cherry picking naar piggybacking Vandaag vinden doorgaans enkel de projecten met het hoogst risicogecorrigeerd rendement de benodigde financiering (cherry picking). Op deze manier blijven op termijn enkel nog de minst rendabele c.q. onrendabele projecten over. Door projecten met een hoog rendement te koppelen aan projecten met een laag/negatief rendement kan een aanvaardbaar rendement op het niveau van de projectportefeuille worden geboden. De sterke projecten dragen de zwakkere projecten (piggybacking). Er bestaan heel wat verschillende manieren om deze koppeling tot stand te brengen (project, - organisatorische koppeling, commerciële koppeling, financiële koppeling of een combinatie van deze methoden). 1.2 Finaliteit financieringsluik De start van de zoektocht naar een optimaal financieringsluik bij een lokaal klimaatplan begint bij het scherpstellen van de finaliteit van dat financieringsluik. Een financieringsluik dient in essentie een antwoord te bieden op volgende vragen: Technum Inleiding 3

10 Hoeveel middelen dienen we te voorzien? Een deel van de voor het klimaatplan benodigde investeringen zal spontaan gerealiseerd worden, i.e. zonder bijkomende externe financiële ondersteuning of aanmoediging. In het kader van de financiering van lokale klimaatplannen dienen we voor dit deel van de investeringen dan ook geen financieringsoplossing te voorzien. Het overige deel, dat niet spontaan gerealiseerd wordt, heeft wel nood aan een financieringsoplossing. De financiële middelen die nodig zijn om de investeringen die niet spontaan uitgevoerd worden vormen de financieringsbehoefte. Waar gaan we die middelen (blijven) halen? Bij het uitwerken van het financiële luik wordt de vraag gesteld waar we de financieringsmiddelen zullen halen om de financieringsbehoefte te lenigen, en of we een financieringsdynamiek op gang kunnen brengen die zich op termijn zelf kan bedruipen. Hoe zorgen we ervoor dat de beschikbare middelen ook effectief gebruikt worden? Het is niet omdat er middelen beschikbaar zijn dat deze ook effcetief gebruikt worden. Naast de financieringscomponent die voor een ondersteuning op het vlak van de financiering zorgt, is het van belang om na te gaan welke flankerende maatregelen een gunstig kader kunnen tot stand brengen waarin de beschikbare middelen effectief gebruikt worden. Deze drie vragen kunnen vertaald worden naar de drie essentiële bouwstenen voor een financieringsmodel (zie Figuur 1 hieronder): een concrete financieringsbehoefte (vraag) gekoppeld (matching) aan de beschikbare financieringsmiddelen (aanbod). 4 P Financiering lokale klimaatplannen - aanzet draaiboek

11 Welke financieringsmiddelen? AANBOD aan financieringsmiddelen Financieringsmodel Hoe vraag en aanbod op elkaar afstemmen? MATCHING van vraag en aanbod Welke financieringsbehoe en? VRAAG naar financieringsmiddelen Welke bronnen worden aangesproken? Hoe worden deze aangesproken Welke essen ële kenmerken van aanbodzijde sturing Welke financieringsinstrumenten? Welke rollen & verantwoordelijkheden? Welke projecten/ maatregelen? Welke kosten/baten? Welke essen ële kenmerken van vraagzijde? sturing Figuur 1- Bouwstenen financieringsmodel 1.3 Twee essentiële uitdagingen Voor de realisatie van ambitieuze klimaatdoelstellingen (bijvb. 80 à 90% emssiereductie c.q. klimaatneutraliteit) zullen we het financieringsluik moeten ontwikkelen rekening houdend met volgende uitdagingen, die zich als kritieke succesfactoren van het lokale klimaatplan aandienen: 1 - Hoe ervoor zorgen dat rendable maatregelen worden uitgevoerd? Het is niet omdat projecten rendabel zijn dat ze ook uitgevoerd worden. Los van het investeringsproject zijn er een aantal financiële (o.a. cashflow-, krediet- en opportuniteitskostprobleem) en niet-financiële persoonsgebonden problemen (informatie- & kenniskloof, tijdsgebrek, enzovoort) die investeringen in rendabele projecten in de weg staan. Een effectieve financieringsstrategie zorgt er voor dat de persoonsgebonden financiële en niet-financiële problemen worden aangepakt. 2 - Hoe ervoor zorgen dat de niet rendabele, maar voor de realisatie van de doelstelling essentiële, maatregelen ook worden uitgevoerd? Technum Inleiding 5

12 Rekening houdend met de stijgende marginale reductiekosten lijkt het aannemelijk dat een deel van de projecten die dienen uitgevoerd te worden om ambitieuze doelstellingen (e.g. klimaat-neutraliteit of emissiereductie van 80%) te bereiken, niet-rendabele projecten betreft. Bij gebrek aan een aangepaste financieringsoplossing kunnen deze essentiële projecten niet worden uitgevoerd en kan de emissiereductiedoelstelling niet gerealiseerd worden. Tot op heden wordt voor (al dan) niet rendabele projecten veelal verwacht dat de overheid met subsidies over de brug komt. Voor een beperkt aantal projecten of voor een beperkte tijd (in een startfase) kan dit een relevante optie zijn. Echter, gezien de omvang van de middelen die benodigd zijn om de transitie naar een koolstofarme wereld te bewerkstelligen, is het praktisch ondenkbaar dat een groot deel van de benodigde financiële middelen al dan niet in de vorm van subsidies door overheden zou worden aangeleverd. In de context van de ontwikkeling van een financieringsstrategie vertaalt deze vaststelling zich in volgende strikte voorwaarden: 1. De middelen voor de financiering van lokale klimaatplannen dient in hoofdzaak vanuit de private sector te worden aangeleverd; 2. Voor (het merendeel) van de niet-rendabele maatregelen zal een oplossing moeten gevonden worden buiten de subsidies ten laste van de overheidsbegroting (begrotingsneutrale oplossing). Een financieringsstrategie en -plan is optimaal in de mate waarin het (1) de financiële middelen weet te verschaffen om de vooropgestelde emissiereductiedoelstellingen te realiseren (effectiviteitscriterium), (2) dit aan de la(a)g(st)e kost kan realiseren (efficiëntiecriterium), en (3) rekening houdend met de weerhouden essentiële randvoorwaarden en uitgangspunten. 6 P Financiering lokale klimaatplannen - aanzet draaiboek

13 2. OVERZICHT PROCES: MIJLPALEN EN PRAKTIJKEN In dit hoofdstuk bespreken we de verschillende mijlpalen op de weg naar de ontwikkeling van een optimaal financieringsluik voor het lokale klimaatplan en een aantal mogelijke activiteiten om die mijlpalen te bereiken. Voor elke mijlpaal geven we: Toelichting mijlpaal: een korte toelichting waarbinnen we de mijlpaal situeren en nader beschrijven. Mijlpalen betreffen tussentijdse resultaten die we moeten realiseren om tot de uiteindelijke doelstelling (te weten, een optimaal financieringsluik) te kunnen komen. Goede mijlpalen worden resultaatgericht (wat moeten we bereiken?) en oplossingsneutraal (zonder op te dringen hoe we dit moeten bereiken) gedefinieerd. Goede praktijken: om een mijlpaal te bereiken dienen concrete acties te worden ondernomen. In tegenstelling tot de mijlpalen zijn de acties die we moeten ondernemen om tot de mijlpaal te geraken, vaak contextgevoelig (tijd - ruimte - organisatie). Een zelfde mijlpaal zal op een bepaald moment en voor een bepaalde gemeente via acties x, y en z kunnen gerealiseerd worden, terwijl de realisatie van dezelfde mijlpaal op een ander moment of in een andere gemeente geheel verschillende acties zal vergen. Dit belet niet dat we een aantal goede praktijken kunnen definiëren. Het betreft hier voorbeelden van activiteiten die in vele gevallen helpen om de betreffende mijlpalen te bereiken. Deze praktijken sluiten niet uit dat andere praktijken in een bepaalde context op meer effectieve/efficiënte wijze de vooropgestelde mijlpaal en/of einddoelstelling kunnen realiseren. De goede praktijken gelden derhalve als voorbeeld of inspiratiebron, maar kunnen vervangen worden door andere meer aangepaste paktijken. Tips en aandachtspunten: In dit onderdeel geven we lezer een aantal aanknopingspunten mee voor de implementatie van de praktijken. Opmerking: Wanneer beschouwen we een mijlpaal als bereikt? De mijlpalen hieronder dienen waar nodig verder geconcretiseerd te worden, zodat we op voorhand duidelijk vaststellen wanneer we de mijlpaal als bereikt zullen beschouwen. Zo bijvoorbeeld: indien we het bereiken van de mijlpaal afhankelijk maken van een goedkeuring dan moeten we aanduiden wie de goedkeuring moet geven (e.g. het College van Burgemeester en Schepenen of de raad van bestuur van de organisatie die als planeigenaar optreedt, of. ) 2.1 Mijlpaal 1: De doelstelling, randvoorwaarden en de strategische uitgangspunten werden vastgesteld Toelichting mijlpaal In de definitie van een optimaal financieringsluik wordt verwezen naar het rekening houden met de essentiële randvoorwaarden en uitgangspunten. Inderdaad, voor de opmaak van de Technum Overzicht Proces: mijlpalen en praktijken 7

14 financiering van lokale klimaatplannen vertrekken we vanuit een aantal fundamentele keuzes (uitgangspunten). Deze bepalen in grote mate de richting waarin we oplossingen gaan zoeken, en de vrijheidsgraden die we ons bij de ontwikkeling van het financieel luik van het klimaatplan kunnen veroorloven. De uitgangspunten kunnen de effectiviteit en efficiëntie van de financieringsoplossing in belangrijke mate beïnvloeden. Zo bijvoorbeeld, vinden we vandaag in bepaalde klimaatplannen nogal sterk een scheiding tussen financiering van private en publieke acties en maatregelen, terwijl het in beginsel best mogelijk is om kosten te besparen of de financiering te vergemakkelijken door bepaalde investeringen van de publieke en van private sector gezamenlijk te financieren (bundeling). We beschouwen deze mijlpaal als bereikt als (1) de doelstellingen, randvoorwaarden en strategische uitgangspunten werden geëxpliciteerd en hun rationale gedocumenteerd, en (2) alle voor de uitvoering van het plan essentiële partijen (of hun vertegenwoordigers) hiermee akkoord gaan Goed praktijken M1P1 - Expliciteer de belangrijkste keuzes en hun implicaties Het is van belang om een aantal keuzes of uitgangspunten te expliciteren en na te gaan of er in het klimaatplan impliciete keuzes werden gemaakt die van belang zijn vanuit financieringsoogpunt. Voor elk van die expliciete of impliciete keuzes is het van belang om de implicaties vanuit financieringsoogpunt in kaart te brengen. In voorkomend geval kunnen op basis van deze implicaties de uitgangspunten / keuzes bijgestuurd worden. Zo bijvoorbeeld kan de governance structuur rond het klimaatplan (o.a. beslissingsprocessen) in bepaalde gevallen een rem betekenen op de financiële participatie van derden. Wie bijvoorbeeld financiële middelen verschaft wil doorgaans ook de besteding van die middelen kunnen (bij)sturen. Als we middelen van derden willen betrekken dan dienen we mogelijks de bestaande governance structuur aan te passen. De uitgangspunten (of assumpties) kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op: De rol die de lokale overheid zich toemeet in het kader van de financiering van de klimaatplannen; De wijze waarop de overheid zich de medewerking van private sector actoren wil verzekeren; De visie over de samenwerking en optimalisatiemogelijkheden met anderen (bekijken we project per project of kunnen we een ruimere blik hanteren en een programmatorische aanpak opzetten?); De wisselwerking met andere doelstellingen (e.g. positieve impact op armoedebestrijding); De vraag of er beroep kan gedaan worden op compensatiemechanismen. M1P2 - Selecteer en documenteer doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten Gezien het belang van de doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten voor financiering, wordt de motivatie (of ruimer de beleidstheorie ) voor ieder uitgangspunt bondig gedocumenteerd. Zo onthouden we de redenen die onze keuzes schragen en kunnen we indien die redenen na verloop van tijd verdwijnen met kennis van zaken onze keuzes herzien. 8 P Financiering lokale klimaatplannen - aanzet draaiboek

15 2.1.3 Tips en aandachtspunten Hier onder geven een aantal aanknopingspunten voor het definiëren van doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangpunten: Financiering in functie van doelstellingen, niet omgekeerd Het financieringsvraagstuk is geen doorslaggevend element - en mag dit ook niet zijn - voor het definiëren van de emissiereductiedoelstelling (evt. wel voor het inzetten van instrumenten). Immers, heel wat investeringen in emissiereducties vertonen een positieve kosten/baten verhouding en zijn rendabel, vaak reeds vanuit louter economisch oogpunt en - a fortiori - indien we het maatschappelijk oogpunt hierbij in rekening nemen (positieve externaliteiten). Om de negatieve impact van de klimaatverandering te beperken zullen we een klimaatneutrale c.q. koolstofarme maatschappij dienen te bewerkstelligen, zodat het bijgevolg niet logisch is de financiering te voorzien los van de emissiereductiedoelstellingen. Ambitie inzake reductiedoelstelling en reductiepad als hefboom voor de financiering Aangezien, enerzijds, een groot aantal ondernemingen 1 en de Vlaamse overheid een aanzienlijk economisch/budgettair belang hebben bij een versnelde realisatie van ambitieuze klimaatplannen en, anderzijds er geen versnelde uitvoering van ambitieuze klimaatplannen mogelijk is zonder adequate financiering, zijn alle partijen gebaat bij het vinden van een financieringsoplossing. Voor de lokale klimaatplanbeheerders vormt de omvang van de reductie en de snelheid waarmee deze bereikt zal worden één van de hefbomen bij de onderhandeling van een deelname aan de financiering van de (Vlaamse) overheid en betrokken sectoren. De financieringsstrategie moet dit oneigenlijke kip-en-ei - probleem doorbreken (geen ambitieuze doelstellingen / ambitieus reductiepad zonder middelen, en geen middelen zonder ambitieuze doelstellingen / ambitieus reductiepad), en een win-win-win situatie creëren: voor de maatschappij, voor de betrokken bedrijfssectoren en voor de individuele investeerders. Emissiereductiedoelstelling met aandacht voor secundaire doelstellingen Bij de financiering moet er niet enkel ingezet worden op maatregelen die de grootste en snelste bijdrage tot de broeikasgasemissiereductie realiseren, maar moet er ook oog zijn voor secundaire doelstellingen zoals bijvb. de sociale dimensie (implicaties) van de maatregelen. Dit impliceert dat het financieringsmodel bij voorkeur een oplossing aanreikt voor de financiering van emissiereductieprojecten 100% Broeikasgasemissies t.o.v. referen ejaar 0% Versnelde reduc e (hoge ambi e) Geplande reduc e (medium ambi e) Geplande reduc e (hoge ambi e) Vandaag 2050 Tijd 1 Zo bijvoorbeeld zal een doelstelling om het tempo van de huidige energierenovatie voor een bepaalde gemeente of regio van naar wooneenheden per jaar te brengen, de woningrenovatiemarkt aanzienlijk doen uitbreiden. Bedrijfssectoren die diensten en producten aanleveren die verband houden met de woningrenovatie zullen dan ook een omzetstijging kennen. Technum Overzicht Proces: mijlpalen en praktijken 9

16 die een lage(re) rendabiliteit vertonen of kortweg onrendabel zijn, maar die wel in belangrijke mate bijdragen tot andere maatschappelijk relevante (bijvb. sociale) doelstellingen. Zo bijvoorbeeld, betekent de lage(re) of zelfs negatieve rendabiliteit van energierenovaties van kleinere woningen, die vaak door sociaal zwakkeren worden bewoond, niet dat we deze groep automatisch van de financiering voor de woningrenovatie uitsluiten. Subsidiariteit van overheidsmiddelen Overheidsmiddelen worden in beginsel uitsluitend ingezet voor het vergroenen van het eigen patrimonium, en kunnen slechts ten subsidiaire titel worden aangesproken voor de financiering van emissiereducties in de private sector, i.e. indien de private sector niet bij machte is om zich spontaan te organiseren. Dit uitgangspunt impliceert dat we voor de financieringsstrategie in eerste instantie bouwen rond private middelen en het aandeel van de overheidsmiddelen in het totale financieringsvolume beperkt wordt gehouden. Overheidsmiddelen worden ingezet om andere middelen aan te trekken (hefboom). Nood aan financiële ontzorging: van CAPEX naar OPEX 2 Heel wat emissiereductie-investeringen betaling zich terug. Zij genereren voldoende inkomsten om het kapitaal en de kost van dit kapitaal te vergoeden, soms zelfs in een (zeer) korte tijd. Toch worden niet alle rendabele investeringen uitgevoerd. Tal van persoonsgebonden financiële redenen kunnen een investering in de weg staan: problemen van ontleningscapaciteit (kan geen bijkomende lening krijgen), van opportuniteitskost (alternatieve investeringen met een hoger rendement), van cashflows (maandelijkse terugbetalingen hoger dan uitgespaarde kosten) of van risicoperceptie (rendementsrisico wordt als te groot beschouwd). Voor al deze drempels kan een financiële ontzorging soelaas bieden, in voorkomend geval aangevuld met een administratieve/operationele ontzorging (e.g. voor de aanvraag van vergunningen & subsidies, de opvolging van de werken, etc.). Uit wat voorafgaat lijkt het zinvol om ook voor rendabele investeringen in een systeem van PRE-financiering te voorzien, waarbij instrumenten die een derde partij financiering mogelijk maken, worden ingezet. Effectiviteit van de financiering: additionaliteitsvereiste Vanuit effectiviteitsoogpunt dienen subsidies, en meer algemeen economisch waardeerbare voordelen die definitief door de begunstigde verworven worden, aan de additionaliteitsvereiste te voldoen. Een ondersteuning zal enkel effectief zijn indien bovenop de investeringen die ook zonder de ondersteuning zouden plaatsvinden, er bijkomende (= additionele) investeringen werden gerealiseerd. Voor de financieringsstrategie betekent dit dat bij voorkeur enkel subsidiëring wordt voorzien voor investeringen die economisch niet-rendabel zijn (en enkel ter hoogte van de onrendabele top) en dus niet voor economisch rendabele projecten of de uitvoering van wettelijke verplichtingen. Indien er voor de rendabele investeringen financiële drempels bestaan om tot investering over te gaan, kan evenwel in een prefinanciering voorzien worden. 2 CAPEX staat voor capital exependitures en betreft de eenmalige investeringskosten; OPEX staat voor operating exependitures en betreft terugkerende operationele kosten (e.g. verbruik, onderhoud, etc.). 10 P Financiering lokale klimaatplannen - aanzet draaiboek

17 Van projectfinanciering naar planfinanciering: loskoppeling ophaling van besteding financiering Vandaag gebeurt de financiering van investeringen vaak op projectniveau waarbij voor een bepaalde (groep van) investeringen financiering wordt gezocht. Financiering moet evenwel niet noodzakelijk maatregel- of projectgebonden zijn. Het is mogelijk om de ophaling van de middelen voor financiering los te koppelen van de aanwending van de middelen voor concrete investeringsprojecten en maatregelen. Een meer globale financiering (op programma- / clusterniveau) kan effectiever en efficiënter zijn dan indien de financiering op projectniveau georganiseerd wordt (voordelen op vlak van zekerheid, transactiekosten). Dit laat tevens toe om bepaalde projecten die individueel niet of aan minder interessante voorwaarden gefinancierd kunnen worden, wel of goedkoper te financieren. Dit impliceert ondermeer dat we werken met een financieringsvehikel dat, enerzijds, middelen gaat ophalen voor de financiering van de lokale klimaatplanen en, anderzijds, deze middelen volgens een vooraf bepaalde investeringsstrategie (waarbij minstens voldoende rendement wordt gegenereerd om het kapitaal te vergoeden) voor de financiering van maatregelen uit het klimaatplan (of andere maatregelen met hetzelfde doel) kunnen worden aangewend. 2.2 Mijlpaal 2: De kernset prioritaire maatregelenclusters werd vastgesteld Toelichting mijlpaal Een klimaatplan omvat een groot aantal maatregelen. Deze dragen in verschillende mate bij tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen en hebben ook andere implicaties op het vlak van hun implementatie (kosten, draagvlak, etc.). Een effectieve en efficiënte financiering veronderstelt dan ook dat in eerste instantie de maatregelen en acties die de ruggengraat van het lokale klimaatplan vormen, worden afgedekt. Daarom is het zinvol om zich in eerste instantie toe te spitsen op de +/- 10 belangrijkste maatregelen (clusters). Met deze mijlpaal willen we de 10 belangrijkste maatregelen(clusters) in kaart brengen en voor deze maatregelen(clusters) de vanuit financieringsoogpunt relevante gegevens verzamelen Goede praktijken M2P1 Selectie prioritaire maatregelenclusters Maatregelen kunnen als prioritair worden aangeduid omwille van verschillende redenen (bijdrage tot emissiereductie, maar ook omwille van draagvlak, zichtbaarheid, etc.). Maatregelenclusters kunnen we op verschillende wijzen definiëren. Een zinvolle manier is het clusteren op basis van doelgroep en/of (emissiereductie)sector, bijvoorbeeld Energieefficiëntie bij KMO s, vergroening openbaar vervoer of energierenovatie sociale woningen. Op deze manier kunnen we de clusters oplossingsneutraal definiëren, i.e. los van een bepaalde specifieke technologie of unieke maatregel. Of een woning nu klimaatneutraal wordt door de buitenschil aan te pakken of op een andere manier is dan niet van belang voor de clusterdefinitie. Technum Overzicht Proces: mijlpalen en praktijken 11

18 De concrete technologische of andere oplossingen om de emissiereductie binnen een bepaald doelgroep te bereiken zijn evenwel van belang als referentiepunt voor het bepalen van investeringsbehoeften, en hiervan afgeleid de financieringsbehoefte (zie verder). Zij helpen om de referentie-investeringsbehoefte per eenheid te bepalen voor de betreffende cluster. Dit betekent daarom nog niet dat de betreffende referentietechnologie ook daadwerkelijk zal geïmplementeerd worden. Indien na verloop van tijd er een alternatieve meer performante oplossing goedkoper emissiereducties kan realiseren dan de referentietechnologie, dan kan uiteraard die alternatieve oplossing worden toegepast. Bij wijze van voorbeeld geven we hieronder de 10 maatregelenclusters weer die bij het uitwerken van het financieel luik van het lokaal klimaatplan van de stad Gent werden gehanteerd: M1 Renovatie woningen voor huishouden in de hogere inkomensklasse; M2 Renovatie van woningen voor huishouden in de lagere inkomensklasse; M3 Renovatie van huurwoningen; M4 Renovatie van sociale woningen; M5 Renovatie van scholen; M6 Productie van hernieuwbare energie; M7 Investeringen in energie-efficiëntiemaatregelen door KMO s; M8 - Investeringen in energie-efficiëntiemaatregelen door kleine zelfstandigen; M9 - Sneller en meer openbaar vervoer (vertramming); M10 - Vergroenen van het wagenpark. M2P2 Opmaak fiches per maatregelencluster Voor deze kernset van prioritaire maatregelenclusters willen we een inzicht verwerven in de voor de financiering essentiële kenmerken: Wat houdt de maatregel in? Tot wie richt de maatregel zich? Welke emissiereductie verwacht men (additionaliteit van de maatregel)? Over welke periode? etc. (specifiek lokale) beperkingen, risico s en risicobeheersmaatregelen, afhankelijkheden. Inschatting van de kostprijs (incl. cost drivers, terugverdientijden, etc.). Evt. eerste ideeën rond financiering (had men bij aanvang van het project ideeën om de betreffende maatregel te financieren en zo ja hoe dan?). Neveneffecten van de maatregel op sociaal, milieu, economisch of ander vlak. Etc. In de praktijk kan dit de de opmaak van fiche per maatregel of cluster van maatregelen (Maatregelen/Clusterfiches, M/CF) Tips & aandachtspunten Generieke versus specifieke informatie: standaardisatie opportuniteit 12 P Financiering lokale klimaatplannen - aanzet draaiboek

19 Een deel van de benodigde gegevens is vrij generiek van aard, en kan dus door alle gemeenten gebruikt worden. Zo bijvoorbeeld heeft de locatie van de woning waar een energierenovatie wordt uitgevoerd een verwaarloosbare invloed op de kostprijs. De E- peildoelstelling, de aard (appartement/woonhuis) en het bouwjaar van de woning zijn van groter belang. Andere gegevens uit de M/CF zijn dan weer gemeentespecifiek. Zo bijvoorbeeld, het aantal woningen (verder gesegmenteerd naar bouwjaar, aard, etc.) dat men in totaal (of per jaar) wil renoveren en het E-peil dat de gemeente hierbij ambieert, de economische draagkracht van de inwoners, etc. Deze gegevens zullen steeds (grotendeels) door de gemeenten moeten worden aangeleverd. TIP: Organiseer samenwerking met andere gemeenten bij voorkeur op Vlaams niveau om een aantal financieringsaspecten met betrekking tot de lokale klimaatplannen te standaardiseren. Zo bijvoorbeeld: Een typologie/nomenclatuur van Maatregelen en/of Maatregelencluster: dit betekent o.a. dat zelfde typologie, eenheden, gebruikt worden. Dit heeft het voordeel van de eenduidigheid en laat ook toe om het leerproces te vereenvoudigen (benchmark). Verzamelen van generieke informatie m.b.t. maatregelen: o.a. kostprijs informatie, levensduur informatie, rendabiliteitsinformatie, etc. Het standaardiseren (en structureren) van bepaalde gegevens laat toe om: Tijd en middelen te besparen bij de opmaak en het beheer van financieringsluik van lokale klimaatplannen; de individuele gemeenten dienen het wiel niet keer op keer uit te vinden, en er kunnen gemeenschappelijk formats worden opgemaakt, data kunnen samen wordt ge-update, etc. Toegenomen leereffect: gemeenten kunnen gemakkelijker van elkaar leren doordat eenzelfde terminologie wordt gehanteerd (benchmarkingopportuniteit). Coherentie in tijd en ruimte: door binnen een gestandaardiseerd kader te werken voor de lokale overheden, intercommunales / samenwerkingsverbanden en de Vlaamse overheid kunnen zinvolle tijdsreeksen of aggregaties op bovengemeentelijk niveau opgemaakt worden ter ondersteuning van het (bovengemeentelijke) beleid. Katalysator samenwerkring: een gestandaardiseerde aanpak laat toe om het financieringsluik en/of de flankerende maatregelen op elkaar af te stemmen of zelfs gezamenlijk aan te pakken. Ook naar derden toe (e.g. potentiele investeerders/financiers) kan het aanreiken van een eenduidig coherent kader het begrip van de financieringsbehoeften verbeteren en een samenwerking vereenvoudigen. Etc. OPMERKING: Dergelijke standaardisering zou voor het lerend netwerk een potentieel thema kunnen zijn. TIP: Protocol m.b.t. datakwaliteit Om de kwaliteit (coherentie/vergelijkbaarheid/volledigheid) van de gebruikte gegevens te verzekeren, is het zowel voor de generieke als voor de specifieke gegevens aangewezen om de gebruikte bronnen, berekeningen en assumpties te documenteren, zodat deze cijfers periodiek kunnen ge-update worden. Ter ondersteuning van een kwaliteitsvolle gegevensvergaring, - documentatie en periodieke evaluatie/actualisering wordt bij voorkeur Technum Overzicht Proces: mijlpalen en praktijken 13

20 een protocol (procedure) opgesteld en aan de gemeenten ter beschikking gesteld. In dit protocol wordt dan aangegeven hoe de gegevens kunnen worden verzameld en/of aan welke minimale criteria de gegevens dienen te beantwoorden. 2.3 Mijlpaal 3: De financieringsbehoeften werden scherp gesteld Toelichting mijlpaal In het kader van de financiering van lokale klimaatplannen kunnen we de financieringsbehoefte omschrijven als een deelverzameling van de investeringsbehoefte, waarbij de investeringsbehoefte verwijst naar het totaal aan financiële middelen die voor de realisatie van het klimaatplan moet geïnvesteerd worden. Een deel van de benodigde investeringen zal spontaan gerealiseerd worden, i.e. zonder bijkomende externe (financiële) ondersteuning. In het kader van de financiering van lokale klimaatplannen dienen we voor de investeringen die spontaan gerealiseerd worden, geen financieringsoplossing te voorzien. Het overige deel - het deel dat niet spontaan gerealiseerd wordt - heeft wel nood aan een financieringsoplossing. Met de term financieringsbehoefte verwijzen we dus naar de financiële middelen die nodig zijn om de investeringen die niet spontaan uitgevoerd worden, te realiseren. De omvang van de financieringsbehoefte is afhankelijk van de gekozen ondersteuningsstrategie waarin we de aard en de omvang van de ondersteuning bepalen. De ondersteuningsstrategie geeft aan op welke wijze we de investeringen die zich niet spontaan realiseren, willen ondersteunen: een subsidie, een lening/prefinanciering, een waarborg, administratieve of technische ondersteuning, etc. Investeringsbehoefte vs. financieringsbehoefte: toelichting a.d.h.v. een voorbeeld Gesteld dat we woonhuizen per jaar willen renoveren tot 70kWh/m2 en we hiervoor EUR per renovatie nodig hebben, dan bedraagt de jaarlijkse investeringsbehoefte EUR. Indien het normaal renovatieritme woonhuizen per jaar bedraagt (i.e. renovaties die zonder bijkomende ondersteuning gerealiseerd worden) dan dienen we vanuit het klimaatplan slechts middelen te voorzien ter ondersteuning van woonhuizen. Gesteld dat we voor elk van die woonhuizen (optie 1) een subsidie van EUR nodig achten om de kandidaat investeerder tot de benodigde investering over te halen of (optie 2) de prefinanciering van het volledige bedrag van de energierenovatie, dan komen we tot twee verschillende financieringsbehoeften. In de eerste optie EUR per jaar en in de tweede optie EUR per jaar maar in de eerste optie zijn middelen definitief verworven door de begunstigde terwijl in de tweede optie de middelen terugvloeien (en dus hergebruikt kunnen worden) Goede praktijken M3P1 - Algemeen overzicht aanpak definitie financieringsbehoefte Het stappenplan hieronder kan gevolgd worden om de financieringsbehoefte te begroten. Stap 1 - Voor het bepalen van de financieringsbehoefte voor een bepaalde maatregel of cluster van maatregelen vertrekken we van vanuit de investeringsbehoefte, te weten de financiële middelen die voor de betreffende maatregelencluster dienen geïnvesteerd te worden. We bekomen de investeringsbehoefte door de referentie investeringskost per eenheid te vermenigvuldigen met het aantal eenheden. 14 P Financiering lokale klimaatplannen - aanzet draaiboek

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening

SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening ! SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening! ! SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening - eindrapport - Dr.

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

DE HYBRIDE WONINGMARKT

DE HYBRIDE WONINGMARKT DE HYBRIDE WONINGMARKT Betaalbaar en duurzaam wonen: de scheiding tussen huur en eigendom weggehaald BLAUWDRUK 1.1 Versie 28 februari 2014 ESF: Oproep 258 Project 4141 2 Inhoud VOORAF... 5 SAMENVATTING...

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling

Nederlandse Investeringsinstelling Nederlandse Investeringsinstelling Adviesnotitie kwartiermaker Dit is een uitgave van Kernteam Kwartiermaker NII Foto voorpagina: taxbrackets.org Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Het investeringsplan. Vragen en antwoorden

Het investeringsplan. Vragen en antwoorden Het investeringsplan Vragen en antwoorden Inhoud 1. In welke zin is deze investeringsbenadering nieuw en anders?... 2 2. Waarom een nieuw Europees fonds voor strategische investeringen (EFSI)?... 2 3.

Nadere informatie

Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004

Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004 Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten > Rapport 2009/10106/004 > Matthys Jeroen, Rommel Jan & Verhoest Koen ii Inhoudstafel

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Handreiking Evaluatieonderzoek ex post

Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Een praktisch handvat voor de opzet en uitvoering van evaluatieonderzoek ex post If you don t know how things went, how will

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Handleiding over coöperaties. 14/02/2014 (V6.2) NettoWatt. Permalink: http://www.restor- hydro.eu/documents/2012/09/coopguidelines.

Handleiding over coöperaties. 14/02/2014 (V6.2) NettoWatt. Permalink: http://www.restor- hydro.eu/documents/2012/09/coopguidelines. Handleiding over coöperaties Permalink: http:///documents/2012/09/coopguidelines.pdf 14/02/2014 (V6.2) NettoWatt De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze publicatie ligt volledig bij de auteurs.

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie