Watervoorzieningen voor Zuid-India

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Watervoorzieningen voor Zuid-India"

Transcriptie

1 Watervoorzieningen voor Zuid-India Base of the Pyramid marktverkenning 25 november 2010

2 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Base of the Pyramid 1.2 Duurzame innovaties 1.3 Utrechtse bedrijven als testcase 1.4 Marktinventarisatie: water, communicatie en financiën 2. Water in het Ramanathapuram district 2.1 Watertekort 2.2 Drinkwater 2.3 Sanitatie 2.4 Irrigatie 3. Kansen en uitdagingen 3.1 Unique selling points 3.2 Gunstige omstandigheden 3.3 Mogelijke obstakels 4. Mogelijke BoP producten en diensten 4.1 Waterpurificatie technieken 4.2 Waterconserveringstechnieken 4.3 Baggertechnieken 5. Logistiek 5.1 Transport 5.2 Distributie 5.3 Verkoop 6. Mogelijke partners 6.1 Overheidsorganisaties 6.2 Bedrijven 6.3 Consultants 6.4 Non-gouvernementele organisaties 6.5 Universiteiten/kennisinstituten 7. Financiering 7.1 Subsidies 7.2 Investeringsmaatschappijen 2

3 1. Inleiding India is een interessante nieuwe afzetmarkt voor veel Westerse bedrijven. Het land is een groeimarkt met een enorm potentieel aan nieuwe klanten. Maar India is ook een land waar grote delen van de bevolking in armoede leven. Zijn er mogelijkheden voor het westerse bedrijfsleven om winstgevend zaken te doen met India en tegelijkertijd positief bij te dragen aan welvaartstoename van de armste inwoners? Hoe kan je als ondernemer deze twee doelstellingen met elkaar combineren? Het Base of the Pyramid (BoP) principe gaat in op deze vraag. 1.1 Base of the Pyramid Het BoP principe gaat er van uit dat de allerarmsten een belangrijke afzetmarkt zouden kunnen vormen voor bedrijven, maar dat de huidige producten nog onvoldoende op hun behoeften en mogelijkheden zijn aangepast. Producten die wel zijn aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van deze doelgroep worden BoP producten genoemd. Een voorbeeld van een BoP product is een bril die aan te passen is op iedere gewenste sterkte, verkocht voor 1,- in ontwikkelingslanden (ontwikkeld door het AMC en Philips). Een dergelijk product heeft een enorm welvaartsverhogend potentieel voor de afnemers en is tegelijkertijd winstgevend voor het bedrijf dat ze produceert. 1.2 Duurzame innovaties Zaken doen met de vier miljard armste mensen op de wereld vraagt om een radicaal andere aanpak als het gaat om innovaties en business modellen. Het vereist het herzien van prijs/ kwaliteitsverhoudingen en een nieuwe manier van meten van (financieel) succes. Het bedienen van consumenten aan de onderkant van de piramide vereist bovendien dat bedrijven met maatschappelijke organisaties en lokale overheden samenwerken om de behoeften en mogelijkheden van deze groep consumenten te leren kennen. Het BoP principe is op deze manier een stimulans voor duurzame innovaties. 1.3 Utrechtse bedrijven als testcase Een samenwerking van Habitat for Humanity, MVO Nederland, COS Utrecht en adviesbureau CREM heeft deze BoP methodiek in opdracht van de Provincie Utrecht geïntroduceerd bij Utrechtse bedrijven. Dit project liep van april 2009 t/m november Het doel van het project was om met de Utrechtse bedrijven te onderzoeken of het mogelijk is om innovatieve businessmodellen te ontwikkelen ten behoeve van het opbouwen van duurzame, gezonde en economisch gezonde lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Deze businessmodellen (of concepten) moeten vanuit commercieel oogpunt interessant zijn voor de betrokken bedrijven. 1.4 Marktinventarisatie: water, communicatie en financiën De basis van het project vormde een onderzoek naar de behoeften en wensen van bewoners van een lokale gemeenschap in Zuid-India. Het lokale kantoor van Habitat for Humanity in India inventariseerde welke welvaartsverhogende producten bewoners van die leefgemeenschap momenteel missen en aan welke eisen die producten zouden moeten voldoen om verkocht te kunnen worden in deze gebieden. Dit heeft geleid tot een vertaling naar een potentiële afzetmarkt voor Nederlandse bedrijven in de sectoren water, communicatie(technologie) en financiën. Met bedrijven en experts uit deze sectoren is in een workshop verkend welke product- of dienstinnovaties ontwikkeld kunnen worden om in de behoeften van de lokale bevolking te voorzien. Het resultaat van het gehele project is verwerkt in drie marktverkenningen, waarvan dit document de sector water betreft. 3

4 2. Water in het Ramanathapuram district 2.1 Watertekort Het district Ramanathapuram is een van de droogste en armste in Tamil Nadu. De bevolking moet kilometers lopen naar een pomp of is aangewezen op duur flessenwater. In het droge seizoen migreert een groot deel van de bevolking daarom om seizoensarbeid te verrichten in andere districten. De inwoners die achterblijven leven veelal van leningen die hen de droge tijd door moeten helpen. Vooral in het droge seizoen, maar eigenlijk gedurende het hele jaar, is water een probleem. Weinig regenval is niet direct de oorzaak voor het tekort aan drinkwater. Weliswaar valt er gemiddeld minder regen in Tamil Nadu (namelijk 827 mm) dan in andere delen van India (925 mm), in vergelijking met echt droge gebieden is dit relatief veel. Ter vergelijking: het gemiddelde in Nederland is 790 mm. De hoofdoorzaken voor het tekort aan water in het district zijn: Verzilting Verzilting is het proces waarbij zout zich concentreert in de bovenste laag van de bodem. Veelal ontstaat verzilting doordat bij de toevoer van water in een warm gebied het water verdampt, waarbij de in het water opgeloste stoffen achterblijven. Brak water Brak water is een mengsel van zout en zoet water. Dit is dus water met een ander zoutgehalte dan zoet of zeewater en is niet drinkbaar. Brakwater komt voor in kustgebieden, bij de overgang van zoetwater naar zeewater. Tekort aan natuurlijke bronnen In de regio Ramanathapuram zijn weinig natuurlijke zoet waterbronnen aanwezig. Veel zoet waterbronnen zijn bovendien uitgeput. Overbevolking In de periode bedroeg de bevolkingsgroei in India gemiddeld 1,95 procent per jaar, en dat percentage is naar schatting de afgelopen jaren nog toegenomen. Met een dichtheid van 324 inwoners per km2 (2001) is India een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Het in de hand houden van de bevolkingsomvang is voor de Indiase overheid dan ook een nijpend vraagstuk. Veel waterbronnen raken uitgeput door overconsumptie als gevolg van overbevolking. Ontbossing Ontbossing zorgt ook voor verlaagde waterstanden. Ontbossing heeft een rechtstreekse invloed op de ecosystemen en daardoor dus ook op de watervoorraden. 2.2 Drinkwater De behoefte aan veilig drinkwater wordt beschouwd als een prioriteit door zowel het onderzoeksteam als de gemeenschap zelf, omdat het drinken van niet schoon drinkwater veel gezondheidsproblemen voortbrengt en omdat het bemachtigen van schoon drinkwater bijzonder tijdrovend is. 4

5 Kraan- en pompwater Kraan- of pompwater is in Ramanathapuram een relatieve zeldzaamheid: geschat wordt dat ongeveer 75% van de rurale bevolking geen kraan- of pompwater in de nabijheid tot de beschikking heeft. Van oudsher werd regenwater in het district opgevangen in zogenaamde oorani s (een soort gemeenschappelijke vijvers/ wateropslag gebieden). In grote delen van Tamil Nadu zijn deze oorani s echter drooggevallen door ontbossing in de koloniale periode. De vraag naar water in het district is groot, maar mensen gaan er ook zuinig mee om; ze zijn gewend aan de waterschaarste. Drooggevallen oorani in Ramnnad Flessenwater De rurale gebieden zijn geheel afhankelijk van duur flessenwater of ze zijn als ze geen water uit flessen kunnen betalen aangewezen op ongezuiverd water. Een gezin uit de armste inkomensklasse gebruikt circa 15 tot 20 liter water per dag als drinkwater en om mee te koken. Ter vergelijking: in Nederland gebruikt één persoon 128 liter water per dag. De laatste jaren is er een toename in de marktvraag naar flessenwater waar te nemen. Die toename is vooral te zien bij middeninkomens. De goedkoopste fles water kost ongeveer 10 à 12 Rupee, ongeveer 0,20 voor 1 liter water. Dit is in veel gevallen te duur voor de armste inkomensklassen. Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board In Tamil Nadu is sinds 1971 Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board (TWAD) dat als autonoom staatsorgaan tracht meer schoon drinkwater voor de bevolking te genereren. TWAD wordt financieel gesteund door de Wereldbank, UNICEF en andere donoren. TWAD staat open voor samenwerking met andere partijen, zoals Westerse bedrijven. Buiten TWAD zijn er geen andere partijen in het district die actief zijn op het gebied van drinkwater. TWAD heeft een aantal projecten opgezet om schoondrinkwater te realiseren, onder andere door het creëren van een waterzuiveringsinstallatie in Ramanathapuram. Deze installatie is in 2009 in gebruik genomen en voorziet in de stedelijke gebieden in het district in schoon drinkwater. Open water en putten De meeste dorpen in het district zijn kustdorpjes met weinig infrastructurele voorzieningen. Het grootste deel van het dorp is daarom voor de dagelijkse consumptie afhankelijk van open water of putten. Vanwege de nabijheid van de zee is het water in deze putten vaak te zilt om te drinken. 2.3 Sanitatie Het huidige gebrek aan sanitaire voorzieningen in Ramanathapuram zorgt voor een verhoogd risico op de uitbraak van ziektes. Vrouwen, kinderen en (andere) kwetsbare groepen hebben het zwaarst te lijden onder de gevolgen hiervan. In het district leeft 75% van de bevolking in huizen zonder sanitaire voorzieningen. In Ramanathapuram zijn geen lokale organisaties actief op het gebied van sanitatie. 2.4 Irrigatie Het ernstige tekort aan irrigatiewater is één van de belangrijkste oorzaken van de achterstand in economische ontwikkeling van Ramanathapuram. 95% Van de landbouwgrond in het Ramanathapuram district is niet aangesloten op een irrigatiesysteem. Voor irrigatie zijn landbouwers daarom aangewezen op regen, wateropslag in tanks of oorani s en op natuurlijke bronnen. De droge seizoenen maken landbouw in het district relatief moeilijk. Dit staat economische groei van de agrarische sector in de weg. 5

6 3. Kansen en uitdagingen Voor de Nederlandse watersector zou Ramanathapuram een interessante nieuwe afzetmarkt kunnen zijn. De Nederlandse watersector heeft een aantal unieke zaken te bieden heeft voor de huidige watervoorziening in dit gebied. 3.1 Unique selling points Onderstaand de Unique Selling Points (USPs) van Nederlandse ondernemers en daarmee kansen voor BoP producten vanuit Nederland. Watergerelateerde expertise van Nederlandse bedrijfsleven Nederland heeft van oudsher een reputatie en traditie op het gebied van water. Er is een sterke watersector, veel kennis en expertise. Nederland heeft de ambitie om een wereldleider op het gebied van water te zijn en te blijven. Binnen en buiten Nederland wordt de watersector gepromoot door Netherlands Water Parthership (NWP), onder andere via waterexpertise centra en het organiseren van waterprojecten in ontwikkelingslanden. Ervaring met ontwikkelingslanden De watersector heeft van oudsher veel projecten uitgevoerd over de eigen landgrenzen heen. Daarbij is relevante ervaring opgedaan met het werken in ontwikkelingslanden. Zo is binnen het NWP de afdeling Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH) actief in de uitvoering van het zogeheten WASH Akkoord. In het WASH Akkoord verplichten de partijen zich tot intensieve samenwerking, afstemming, coördinatie en informatieontsluiting met als gezamenlijk doel een extra bijdrage tot aan het behalen van de millennium ontwikkelingsdoelstelling voor water, sanitatie en hygiëne. De in dit programma opgedane ervaringen zijn nuttig voor bedrijven die zich in India willen bezighouden met water, sanitatie en hygiëne. WASH Akkoord Het WASH Akkoord is 30 juni 2007 ondertekend door een aantal departementen en door alle geledingen van de watersector (banken, kennisinstellingen, bedrijfsleven, NGO s, drinkwaterbedrijven en waterschappen, adviesbureaus, leveranciers/aannemers en installateurs). Naast WASH heeft ook de organisatie Aqua for All relevante expertise in huis over watergerelateerd zakendoen in India. Aqua for All koppelt expertise van de Nederlandse watersector aan water- en sanitatieprojecten in ontwikkelingslanden. 3.2 Gunstige omstandigheden Naast de USP s van de Nederlandse watersector zijn er ook gunstige omstandigheden in Ramanathapuram die marktintroductie van BoP producten verder kunnen vereenvoudigen: Een groot deel van de bevolking is gewend te betalen voor schoon drinkwater. Drinkwater in flessen is relatief duur en een goedkoper alternatief is al snel een gat in de markt. Hoewel Ramanathapuram één van de armste districten van Tamil Nadu is, is er toch sprake van een groeiende middenklasse. Omdat bewoners van kustgebieden weten dat je brak of verzilt water beter niet kan drinken, zal de verkoop van schoon drinkwater makkelijker zijn dan in gebieden waar er sprake is van biologisch verontreinigd water (die verontreiniging is immers in tegenstelling to zilt water niet te proeven). 6

7 3.3 Mogelijke obstakels Uiteraard zijn er ook obstakels te benoemen waarmee de Nederlandse watersector rekening zou moeten houden, wanneer zij besluiten producten op de markt in Ramanathapuram te introduceren, zoals: Een groot deel van de bevolking is gewend te betalen voor water, maar dit geldt niet voor de allerarmsten. Het extreem lage inkomen van de bevolking leidt ertoe dat producenten tegen zo laag mogelijke kosten moeten produceren. Dit innovatieproces kan veel tijd vergen, en een heel andere en nieuwe manier van materiaalgebruik vragen. De doelgroep zal dan ook veelal de groep net boven de allerarmsten zijn. Relatief lange terugverdientijd; projecten worden pas na enkele jaren rendabel vanwege hoge investeringskosten voor (o.a.) innovatie en distributie. De winstmarges zijn bovendien lager dan in gewend bent in de Westerse markt. Samenwerking met de lokale en regionale overheden (ten aanzien van bijvoorbeeld vergunningverlening of intensieve samenwerking bij grotere interventies zoals water voor landbouwirrigatie) gaat vaak langzaam. Lokale overheden in India staan bekend om hun bureaucratie, al lijkt dit de afgelopen jaren verbeterd te zijn. Hou in ieder geval rekening met een veel lager tempo dan waaraan we in Nederland gewend zijn. Corruptie: om overheidsbeslissingen te versnellen wordt vaak onder tafel geld gevraagd. In het kader van verantwoord ondernemen is dat natuurlijk niet de juiste weg. Uit ervaring blijkt dat ondernemers in een glijdende schaal steeds verder het corruptiemoeras worden ingetrokken. Enthousiasme creëren voor het product wil helpen; een lange adem loont uiteindelijk. Kijk voor meer informatie over corruptie het dossier op de website van MVO Nederland. 4. Mogelijke BoP producten en diensten Welke BoP producten zijn mogelijk geschikt voor het Ramanathapuram district? Rekeninghoudend met de omstandigheden in het gebied en de USP s van de Nederlandse watersector. In de watersector zijn twee typen potentiële BoP producten te onderscheiden: Producten per huishouden In dit geval is de individuele consument (vaak een gezin) eigenaar van het product. Om aantrekkelijk te zijn voor de BoP markt, moeten deze producten voldoen aan een aantal randvoorwaarden: Eenvoudig en veilig in gebruik. De BoP consument is over het algemeen ongeschoold en niet getraind in het omgaan met technisch gecompliceerde apparaten. Losse elementen dienen bij slijtage lokaal vervangbaar zijn om de onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden. De vervangingstermijn moet relatief lang zijn; het product moet dus lang mee kunnen. Onderdelen veroorzaken geen of minimaal afval en zijn bij voorkeur recyclebaar of afbreekbaar. De aanschafkosten moeten extreem laag zijn, of er moet een mogelijkheid zijn om het product in termijnen te betalen. Daarnaast moeten de kosten voor het gebruik, onderhoud en afschrijving ook laag zijn (Total Costs of Ownership). 7

8 Gemeenschappelijke producten In dit geval is een lokale ondernemer eigenaar van het product (of is in dienst van het moederbedrijf dat de producten elders produceert). Individuele consumenten betalen om van de voorziening gebruik te kunnen maken. Deze producten moeten voldoen aan een aantal additionele randvoorwaarden om succesvol de BoP markt te kunnen betreden: Bij levering een technische training in onderhoud en gebruik voor de lokale ondernemer die het product zal exploiteren. Lage investeringskosten voor de lokale eigenaar, of de mogelijkheid zijn om het product in termijnen te betalen. Veel aandacht voor de kwaliteit van productmaterialen, het product zal zeer intensief gebruikt worden (meerdere huishoudens zullen er gebruik van maken). Gezien de problematiek zoals hierboven beschreven spitsen de kansen voor producten en diensten in de watersector zich toe op waterzuiveringtechnieken. Technieken die zorgen voor bijvoorbeeld voldoende schoon drinkwater, water om te koken en water voor irrigatie van landbouwgrond en bomenplantages, kunnen de leefomstandigheden aanzienlijk verbeteren. Water voor irrigatie kan bovendien een grote bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in het gebied waar nu veel arbeiders in het droge seizoen wegtrekken om in andere districten geld te verdienen. Mogelijke BoP producten voor de markt in Ramanathapuram zijn: a) Waterpurificatie technieken b) Waterconserveringstechnieken c) Baggertechnieken 4.1 Waterpurificatie technieken Filteren of chemisch behandelen Het kan hier zowel gaan als filtering (waarmee vuil en bezinksels uit het water worden gefilterd) als chemische behandeling (met bijvoorbeeld chloor en jodium). Om water op een volledig betrouwbare manier te zuiveren is één methode van zuiveren meestal niet afdoende. De verschillende waterfilters die verkrijgbaar zijn combineren meestal verschillende desinfecteermethoden. Ontziltingstechnieken Ontzilten van zeewater wordt beschouwd als een uiterst veelbelovende technologie om tegen redelijke kosten bewoners van waterschaarse gebieden van water te voorzien. Bekende technieken zijn: Membraandestillatie (bijvoorbeeld door middel van zonne-energie) Elektrodialyse Destillatie (bijvoorbeeld door middel van zonne-energie) Omgekeerde osmose Kooktechnieken De eenvoudigste manier van waterzuivering is het aan de kook brengen. Het koken van water is een goede en betrouwbare manier om water te desinfecteren. Met het koken worden bacteriën en virussen gedood. Een makkelijke, maar niet altijd even praktische methode. Troebeling, smaak, reuk, en geurstoffen worden door het koken niet verwijderd. Anaërobe waterzuivering Water kan ook met behulp van anaërobe bacteriën gezuiverd worden. Anaërobe overdracht wordt toegepast met behulp van bacteriën die niet van zuurstof afhankelijk zijn om verontreinigingen in het water om te 8

9 zetten. De zuivering levert bovendien biogas dat vervolgens via een gasmotor omgezet kan worden in warmte en elektrische energie. 4.2 Waterconserveringstechnieken Waterconservering Conservering is een manier om water in de bodem zo lang mogelijk vast te houden ter bestijding van verdroging en het voorkomen van droogteschade. In het regenseizoen valt relatief veel water in Ramanathapuram en in het droge seizoen heel weinig. Een product om water te conserveren kan dit probleem oplossen. Voorbeelden van dergelijke producten zijn diverse soorten opslagtanks en het creëren van natuurlijke wateropslagplaatsen (vijvers). Regenwateropvang Hierbij gaat het om een product dat regenwater kan opvangen en vasthouden als watervoorziening of om grondwateropslag aan te vullen (met daaraan gekoppelde waterwinning). Regenopvangsystemen zijn eenvoudig te construeren van goedkoop lokaal materiaal. Vanaf 200mm regenval per jaar is deze techniek toepasbaar en rendabel in Ramanathapuram valt gemiddeld vier keer zoveel. Het water kan vanaf de grond of vanaf daken opgevangen worden. Wanneer het vanaf daken opgevangen wordt, is de kwaliteit het beste. 4.3 Baggertechnieken Baggertechniek kan (gecombineerd met ontziltingtechniek) gebruikt worden om oorani s weer bruikbaar te maken. Samenwerking hierin is mogelijk met de IIT Madras Alumni Association (IITMAA) die in 2006 twee projecten heeft uitgevoerd om de oorani s weer in ere te herstellen. 5. Logistiek Door het productieproces zoveel mogelijk in de regio te laten plaatsvinden, kunnen kosten bespaard worden. Bovendien creëert dit werkgelegenheid in de regio, wat bijdraagt aan armoedebestrijding. Toch zal er altijd een deeltransport nodig blijven. Distributie en verkoop van waterproducten kan lastig zijn in een afgelegen regio als Ramanathapuram. 5.1 Transport Wanneer bepaalde materialen echt alleen in Nederland geproduceerd kunnen worden of wanneer de knowhow alleen in Nederland geleverd kan worden, wordt er vaak gekozen om het productieproces toch in Nederland te laten plaatsvinden. Dan nog is het economisch het meest rendabel om halffabricaten naar India te verschepen in plaats van eindproducten. De invoerrechten van halffabricaten zijn een stuk lager dan die voor eindproducten. 5.2 Distributie Distributie van BoP producten is lastig door het grotendeel ontbreken van bestaande distributienetwerken. Een manier om dat te ondervangen is het aangaan van samenwerkingsverbanden met nongouvernementele organisaties (NGO s) of organisaties van bewoners, zoals Self Help Groups (SHG s). Inspirerend is de manier waarop Unilever in India een eigen distributienetwerk heeft opgezet door middel van het Shakti-project. Hindustan Lever Limited (HLL) is een Indiase dochteronderneming van Unilever. Arme 9

10 Indiase vrouwen worden door HLL gevraagd Shakti-ondernemers te worden. Ze verkopen HLL producten zoals zeep en wasmiddel in kleine plattelandsdorpen. Volgens HLL zal de economische en sociale status van de vrouwen door dit project duidelijk verbeteren. Ook de door Dutch Water Limited (DWL) ontwikkelde strolleys zijn een succesvol voorbeeld van een eigen invulling van distributie: als een soort melkboer rijden de strolleys door de straten om bij klanten de jerrycans af te leveren. Door deze hoge zichtbaarheid en lage drempel neemt de verkoop aan nieuwe klanten toe. Aanvoer van jerrycans van de fabriek naar de strolleys door auto s voorkomt dat de strolley steeds helemaal naar de fabriek terug moet en zorgt dus voor een efficiënte logistiek. 5.3 Verkoop Verkoop kan lastig zijn omdat de allerarmsten een heel laag besteedbaar inkomen hebben en niet allemaal gewend zijn om te betalen voor schoon water. Een koppeling met lokale microfinanciering instellingen (MFI s) kan dit verhelpen. Hiermee wordt het voor arme bewoners mogelijk om het product te kopen op basis van afbetaling. De MFI sector in India is goed ontwikkeld. Meer informatie hierover is te vinden in de business case voor de financiële sector. Eenvoud in techniek en bijvoorbeeld repliceerbaarheid van het concept helpt om dit makkelijk elders te kopiëren. 6. Mogelijke partners Succesvolle marktintroductie van BoP producten kan een stuk eenvoudiger worden door het partnerschappen aan te gaan met lokale bedrijven of organisaties. Lokale partners hebben een lokaal netwerk, kennen de cultuur en de context en weten bovendien de weg te vinden bij overheden. Dat laatste is bijzonder nuttig voor bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen. Daarnaast kunnen ervaren samenwerkingspartners processen als distributie flink vereenvoudigen ten opzichte van de situatie om zelf te gaan distribueren. Partners kunnen ook NGO s zijn die een doelstellingen hebben die bij het betreffende BoP product past. In Ramanathapuram zijn de volgende organisaties en bedrijven in de watersector actief: 6.1 Overheidsorganisaties Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board (TWAD) 31, Kamaraj Salai, Chepauk, Chennai 5 India Phone No : of website: Government of Tamil Nadu Fort St. George, Chennai India Tel: Website: 10

11 6.2 Bedrijven Onderstaande bedrijven zijn slechts een selectie van Indiase bedrijven actief in de watersector: Albatross Fine Chem Limited (gespecialiseerd in chemische waterbehandeling) 40, D L F Industrial Area, Kirti Nagar Delhi, India Website: Aqua Clear Pvt. Ltd (gespecialiseerd in waterfilters) "Shreejal", 3rd Floor 52/A Punit Nagar Nr. Kalupur Co-op. Bank Old Padra Road Baroda , India Tel: Website: EverythingAboutWater (gespecialiseerd in marketing van waterproducten) Tel: /500 Website: Ion Exchange (gespecialiseerd in diverse soorten waterbehandeling) Ion House, Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi, Mumbai , India Tel : / of Website: Shivsu Canadian Clear (gespecialiseerd in diverse soorten waterbehandeling) Tel: Website: 6.3 Consultants Access Livelihood Consulting India Ltd. H. No /4/1, Vijayapuri Colony, VJR Street Tarnaka, Secunderabad , A.P, INDIA Telephone:

12 6.4 Non-gouvernementele organisaties Habitat for Humanity India National Office & Mumbai Resource Centre Habitat for Humanity India 303, Dhanthak Plaza, Makwana Road, Marol, Andheri (E), Mumbai -59 Tel: /52 Website: PAD People Action for Development 9th Floor New Administrative Building Opp Mantralaya Mumbai Maharashtra, India Tel: Website: Gulf of Mannar Biosphere Reserve Trust (GOMBRT) 366, Vandikara Street Solaikili Towers Ramanathapuram Tamil Nadu, India Tel: DHAN Foundation 18, Pillaiyar Koil Street S.S.Colony Madurai Tel: / Fax: Website: Landelijke India Werkgroep Mariaplaats 4e 3511 LH Utrecht Nederland Tel.: +31 (0) Website WASH (afdeling van NWP) Postbus EH Den Haag Tel: Website: 12

13 6.5 Universiteiten/kennisinstituten TU Delft (levert stagiaires voor afstudeeropdrachten) Faculteit Industrieel Ontwerpen Landbergstraat CE Delft telefoon: fax: mail: Website: Indian Institute of Technology Madras I.I.T. Post Office Chennai India Tel: +91 (44) Website: Indian Institute of Technology Madras Alumni Association (ITTMAA) Room #.109, Office of Hostel Management Hostel Zone, [Opp: Godavari Hostel] IIT Madras, Chennai Tel: Anna University of Technology Tiruchirappalli Fathima Centre 53/25, Madurai Road Ramanathapuram Tel: Website: 7. Financiering Als ondernemer kunt u externe financieringsbronnen aanboren voor het ontwikkelen en op de markt brengen van BoP producten: 7.1 Subsidies Er zijn verschillende subsidies voor ondernemers die zich richten op zakendoen in ontwikkelingslanden: Partners voor water NL EVD Internationaal (divisie van het Agentschap NL) en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren het Partners voor water programma gezamenlijk uit in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voormalig Verkeer en Waterstaat). Het programma richt zich op het bundelen van krachten om de internationale positie van de Nederlandse watersector (overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten en NGO s) te verbeteren, en zo een bijdrage te leveren aan oplossingen voor de wereldwaterproblematiek. 13

14 is een subsidie voor ondernemers die samen internationaal zaken willen doen. De regeling staat open voor projecten in alle landen en alle sectoren waar Nederlandse ondernemers internationaal onderscheidend kunnen zijn. wordt in opdracht van EZ uitgevoerd door NL EVD Internationaal. Prepare2start Prepare2start heeft tot doel MKB bedrijven met weinig exportervaring te ondersteunen bij het betreden van een nieuwe buitenlandse markt. De regeling financiert oriëntatie op de mogelijkheden van inkoop, productie, samenwerking en verkoop op buitenlandse markten. Package for growth Package4Growth richt zich op bedrijven die geïnteresseerd zijn in het investeren in en exporteren naar China en India. De regeling beoogt het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren om zich met onderscheidende kennis, producten en diensten op de snelgroeiende, zeer competitieve markten van China en India te kunnen positioneren. 2xplore Nederlandse bedrijven kunnen 2xplore subsidie krijgen voor de uitvoering van studies naar de haalbaarheid van een project in een opkomende markt. Bedrijven moeten deze subsidie in een consortium aanvragen. IFC International Finance Corporation (IFC) is een onderdeel van de Wereldbank Groep en heeft tot doel de ontwikkeling van de private sector in ontwikkelingslanden en landen in transitie te stimuleren. De IFC verstrekt leningen aan lokale banken en incidenteel rechtstreeks aan bedrijven voor grote projecten. Ook biedt de IFC garanties via partnerbanken, waardoor goederenleveranciers meer betalingszekerheid hebben. MIGA Investeringsgaranties via Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). MIGA is een onderdeel van de Wereldbank Groep en heeft als missie het promoten van buitenlandse investeringen in ontwikkelingslanden en landen in transitie. MIGA verleent slechts niet-commerciële garanties voor politieke risico s waarmee investeringen gepaard kunnen gaan. 7.2 Investeringsmaatschappijen Investeringsmaatschappijen investeren in veelbelovende (jonge) bedrijven met de hoop dat deze sterk zullen groeien, en daardoor een grotere marktwaarde zullen krijgen. Voorbeelden van investeringsfondsen die vaak in bedrijven op de Indiase markt investeren: VenturEast NEA-Indo US Ventures Sociale investeringsmaatschappijen (Sociale Venture Capitalists) zijn waarschijnlijk eerder bereid om te investeren in bedrijven die zich richten op de BoP dan traditionele investeringsmaatschappijen. Sociale Venture Capitalists hebben namelijk de expliciete doelstelling om bedrijven te financieren die meer dan alleen winst voortbrengen, maar ook iets goeds doen voor de maatschappij. Voorbeelden dergelijke investeringsfondsen die investeren in ondernemen in India: Acumen Oasis Capital en Bamboo Finance SONG Aavishkaar India Micro Venture Capital Gray Matters Capital (Vooral voor ICT bedrijven) Elevar Equity II Kaizen Private Equity 14

Communicatie (-technologie) voor Zuid-India

Communicatie (-technologie) voor Zuid-India Communicatie (-technologie) voor Zuid-India Base of the Pyramid marktverkenning 25 november 2010 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Base of the Pyramid 1.2 Duurzame innovaties 1.3 Utrechtse bedrijven als testcase

Nadere informatie

Internationaal Marketing Plan Watersector. voorbereidend onderzoek

Internationaal Marketing Plan Watersector. voorbereidend onderzoek Internationaal Marketing Plan Watersector voorbereidend onderzoek Internationaal Marketing Plan Watersector voorbereidend onderzoek Frederik Claasen, Joren Ellenbroek In opdracht van Ministerie van Economische

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7

Inhoudsopgave. MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7 1 2 Inhoudsopgave MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7 Uitkoopfonds voor in de weg liggende woningen 27

Nadere informatie

Essay Markets, organisation & innovation

Essay Markets, organisation & innovation Essay Markets, organisation & innovation Decentrale overheden als launching customer?! Door Tom Janssen (s0155195) & Barry Kooijman (s0155160) Cursus Markets, organisation & innovation Universiteit Twente

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

Sector analyse. Micro finance. Ditteke den Hartog

Sector analyse. Micro finance. Ditteke den Hartog Sector analyse Micro finance Ditteke den Hartog 2006 Woord en Daad Dit document mag vrijelijk worden gekopieerd en verspreid, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Elke kopie van dit document

Nadere informatie

Strategie biogastransitie Achterhoek

Strategie biogastransitie Achterhoek Strategie biogastransitie Achterhoek Versie 25 maart 2013 Datum: 25 maart 2013 Schrijvers: Roland Bus, kwartiermaker biogastransitie Achterhoek (r.bus@regio-achterhoek.nl) Bart Steverink, In2Systems Opdrachtgever:

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Het waterbeheer van de toekomst

Het waterbeheer van de toekomst Lespakket VWO3 Het waterbeheer van de toekomst - pilot provincie Utrecht - 1 2 Het waterbeheer van de toekomst Inhoudsopgave Inleiding 5 1. De Watercanon van Nederland 9 2. Het waterbeheer van de toekomst

Nadere informatie

Quickscan investeringsklimaat voor biobased bedrijven

Quickscan investeringsklimaat voor biobased bedrijven TNO-rapport TNO 2014 R10510 Eindrapport Quickscan investeringsklimaat voor biobased bedrijven Earth, Life & Social Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling De visiegroep radle to radle Pieter Boone, supervisor ruimtelijke

Nadere informatie

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog.

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog. Impact en engagement Triodos Bank is in het leven geroepen om ten goede te komen aan mensen, milieu en cultuur. Ontdek wat we in 2012 hebben bereikt. Hoe we onze medewerkersgroep hebben ontwikkeld, vooruitgang

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche Afval 2020 Meer waarde uit minder afval Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Mark van Asten ING Lease mark.van.asten@ing.nl

Nadere informatie

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Advies aan het Ministerie van Economische Zaken November 2009 AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap

Nadere informatie

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Een analyse van de toepassing van Social Return in Nederland 6 juni 2014 In opdracht van Stichting Herstelling Uitgevoerd door InterPactum;

Nadere informatie

Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland. Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei

Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland. Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei 2 Het kleinbedrijf: Grote motor van Nederland 3 Inleiding Taco Carlier ontwierp

Nadere informatie