VOORWOORD. Beste inwoners

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Beste inwoners"

Transcriptie

1 Beste inwoners Op woensdag 21 mei werd het vernieuwde dorpsplein langs de Schoolstraat in Bunsbeek plechtig geopend door het gemeentebestuur. Dit project, deels gerealiseerd met Europese subsidies, kadert in de dorpskernvernieuwing die we in alle deelgemeenten in de steigers hebben gezet. Het oude, versleten sportterrein voor de buitenschoolse kinderopvang en jeugdhuis de Kloemp is nu een eigentijds dorpsplein geworden, dat buiten de openingsuren van de kinderopvang ook open staat voor alle inwoners. Heel wat activiteiten van Glabbeek Zomert zullen tijdens de zomervakantiemaanden op dit vernieuwde plein worden ingericht. Het aanbod voor onze allerjongste inwoners werd overigens grondig uitgebreid: gedurende 7 van de 8 vakantieweken in juli en augustus zijn er activiteiten gepland en er worden ook tal van nieuwe opties aangeboden. In de brochure Glabbeek Zomert vindt u het volledige aanbod terug. Ook het aantal plaatsen in onze buitenschoolse kinderopvang wordt tijdens de zomer gevoelig opgetrokken! De vele activiteiten van Glabbeek Sport, Glabbeek Wandelt en Glabbeek Herdenkt tonen aan dat we ook als kleine gemeente in staat zijn om aan onze inwoners grote evenementen aan te bieden. Na de budgetcontrole van mei versterkte het gemeentebestuur de gemeentelijke financiële buffers. Ook al investeren we fors, wij waken nauwgezet over uw centen en over de financiële gezondheid van onze gemeente. Met onze meerjarenbegroting zorgen we ervoor dat we op het einde van de bestuursperiode evenveel in de gemeentekas zullen overhouden als waarmee bij het begin van de legislatuur gestart werd. Meer hierover leest u verderop onder gemeentenieuws. Omdat de rentevoeten op dit moment historisch laag zijn, gingen we omtrent enkele leningen van de gemeente opnieuw onderhandelen met de banken. Enkele leningen werden herschikt, zodat we de komende jaren een fors bedrag aan intresten zullen uitsparen. De gemeenteraad van mei besliste om een nieuwe veegmachine aan te schaffen. Bovendien wordt het meubilair in alle klassen van de gemeenteschool nog voor de aanvang van het nieuwe schooljaar volledig vernieuwd. De raad besliste eveneens om het fietspadendossier Hoeledensesteenweg/Boeslinter af te voeren. De reden van het schrappen van dit specifieke dossier was het gevolg van een beslissing door buurgemeente Kortenaken om niet langer mee te gaan in dit dossier. Een nieuw fietspad aanleggen dat stopt en begint in het midden van de velden, zonder verdere aansluiting, draagt vanzelfsprekend niet bij aan een verbetering van de verkeersveiligheid. De volledige Butschovestraat in Wever wordt zone 50 en krijgt nieuwe fietspaden om de verkeersveiligheid hier te verhogen. Voor het laatste is een subsidiedossier opgestart. Wij wensen iedereen een deugddoende zomervakantie! Peter Reekmans Kris Vanwinkelen Hilde Holsbeeks Burgemeester Schepen van Schepen van Jeugd, Dorpskernvernieuwing Sport en BKO 5 VOORWOORD

2 GEMEENTEBESTUUR VERSTERKT GEMEENTEFINANCIËN NA BUDGETCONTROLE Begin dit jaar werd ten behoeve van de lokale besturen een nieuw instrument ingevoerd voor planning, registratie en evaluatie. Ook stonden we voor de opmaak van de nieuwe meerjarenbegroting Het gemeentebestuur maakte van deze dubbele gelegenheid gebruik om een grondige budgetcontrole door te voeren. Meerjarenbegroting begin 2014 Na budgetcontrole mei ,90 euro ,90 euro ,47 euro ,47 euro ,33 euro ,33 euro ,96 euro ,96 euro ,15 euro ,15 euro ,04 euro ,04 euro Het gemeentebestuur legde ook enkele nieuwe accenten in het beleid: Het budget voor de gemeenteschool stijgt in 2014 met een bedrag van euro voor de aankoop van nieuw meubilair voor alle klassen van de kleuter- en lagere school, nieuwe stoelen en tafels voor de refters. Het fietspadendossier Boeslinter-Zuurbemde dat voorzien was in 2014 en dat nog door de vorige bestuursmeerderheid werd opgestart, wordt definitief afgevoerd. Onderzoek heeft immers aangetoond dat dit project geen enkel verkeersveilig effect zou opleveren doordat de gemeente Kortenaken recent besliste niet langer mee. Door deze beslissing realiseert het bestuur een besparing van euro. Een nieuwe veegmachine wordt aangekocht in 2014 voor een bedrag van euro. De verkoop van het oude gemeentehuis van Bunsbeek moet euro opleveren. Dit bedrag zal integraal geïnvesteerd worden in een bijbouw ten bate van de buitenschoolse kinderopvang. Het budget voor het onderhoud van de kerkhoven daalt elk jaar met euro. Over zes jaar betekent dat een besparing van euro, gewoon door het onderhandelen van een betere prijs en het aanvragen van extra subsidies van de hogere overheid. Glabbeek Loopt!, een nieuw evenement, krijgt vanaf 2015 elk jaar een budget van euro. Prettige zomervakantie! 6 GEMEENTENIEUWS

3 GROTE INWONERS VAN EEN KLEINE GEMEENTE Het was de voorbije weken behoorlijk druk in onze kleine gemeente. Er vielen immers heel wat verdienstelijke inwoners te huldigen. Profatlete Sigrid Vanden Bempt uit Kapellen mocht voor haar jarenlange succesvolle sportcarrière de Glabbeekse sportprijs Het Fonske in ontvangst nemen. (foto 1) Ook Albert Willems uit Attenrode werd voor zijn nationale titel in de duivensport gehuldigd door het gemeentebestuur.(foto 2) Tijdens de laatste match van het seizoen huldigde het gemeentebestuur bovendien samen met het nieuwe bestuur van voetbalclub Toekomst Bunsbeek de oud-bestuursleden Freddy Dewil, Freddy Maes en Alfons Crab voor hun jarenlange en enorme inzet voor de club en het sportleven in Bunsbeek.(foto 3) Ook de jeugdspelertjes van VZ Glabbeek werden door het gemeentebestuur en de kindergemeenteraad in de bloemetjes gezet voor hun kampioenstitel. Twintig jaar na hun vorige kampioenstitel werd de Glabbeekse jeugdploeg U13 dit seizoen met maar liefst 101 competitiedoelpunten terecht opnieuw kampioen.(foto 4) Ook het vermelden waard is de paaseierenraap van Unizo Hageland en Bunker Jeugd, die zorgde voor veel blije gezichtjes bij de allerkleinste inwonertjes.(foto 5) 7 GEMEENTE IN BEELD

4 VLAAMS HUURGARANTIEFONDS WAT? Het huurgarantiefonds (of fonds ter bestrijding van uithuiszettingen ) is opgericht om zowel huurders als verhuurders beter te beschermen. Het fonds komt tussenbeide wanneer een huurder zijn huur niet meer kan betalen. Zo krijgt een huurder in financiële problemen meer woonzekerheid door te voorkomen dat hij uit zijn huis gezet wordt. Anderzijds is de verhuurder ook iedere maand zeker van zijn huurinkomsten. De verhuurder is door het fonds (gedeeltelijk) beschermd tegen het niet betalen van verschuldigde huur. Het Vlaams huurgarantiefonds ging op 1 januari 2014 van start. VOOR WIE? Iedereen die een woning verhuurt op het grondgebied van het Vlaams Gewest kan een beroep doen op het fonds. HOE WERKT HET? 1. De verhuurder stelt een huurachterstal van 3 maanden vast. 2. Hij dient binnen de 20 dagen bij de vrederechter een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst wegens huurachterstal en tot uithuiszetting in. 3. Hij brengt het fonds op de hoogte. 4. De vrederechter verleent de huurder uitstel van betaling en stelt een afbetalingsplan op van maximaal 12 maanden. 5. Het fonds stelt een deurwaarder aan. 6. De deurwaarder brengt de huurder op de hoogte van het afbetalingsplan. 7. Indien de huurder het afbetalingsplan niet naleeft, krijgt de verhuurder een tegemoetkoming van het fonds ter compensatie van het gederfde huurgeld. HOE KAN JE JE ALS VERHUURDER AANSLUITEN BIJ HET HUURGARANTIEFONDS? Verhuurders kunnen zich voor 75 euro per contract bij het fonds aansluiten. Aansluiten kan wel enkel voor nieuwe contracten in de vorm van een huurovereenkomst voor woninghuur. Je dient de aanvraag tot aansluiting te doen binnen twee maanden na de ondertekening van het huurcontract. Dat gebeurt bij Wonen-Vlaanderen, Cel Huurgarantiefonds, Koning Albert II-laan 19 bus 40, 1210 Brussel, 02/ , Meer info? Wooninfopunt Glabbeek, Gemeentehuis, Grotestraat 33, 3380 Glabbeek Iedere maandagvoormiddag van 9 tot 12 uur , GRATIS HUISVUILZAKKEN OM MEDISCHE REDENEN Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 2 mei 2014 om een sociale correctie in te voeren voor inwoners die extra veel afval produceren als gevolg van een medische aandoening. Concreet betekent dit dat deze mensen per jaar twee rollen huisvuilzakken gratis krijgen. Meer bepaald geldt deze maatregel voor mensen die lijden aan chronische incontinentie of bij wie een stoma werd geplaatst. Voorwaarden om deze sociale correctie te bekomen: de aanvraag schriftelijk indienen bij het gemeentebestuur van Glabbeek tezamen met een medisch attest van de behandelende geneesheer of het ziekenhuis (jaarlijks te vernieuwen) gedomicilieerd zijn in Glabbeek niet permanent in een rust- of verzorgingstehuis verblijven Meer info: Kris Vanwinkelen, Schepen van Sociale Zaken, 016/ of 8 GEMEENTENIEUWS

5 NIEUWE MIDDENSTANDSRAAD VAN START EN LANDBOUWRAAD IN DE STEIGERS Op woensdag 30 april 2014 werd op het gemeentehuis van Glabbeek de nieuwe middenstandsraad geïnstalleerd. Maar liefst 17 middenstanders traden toe tot het bestuur, waar zij het gezelschap krijgen van de afgevaardigden van de politieke fracties, zoals de statuten dat vereisen. Joël Laermans werd unaniem verkozen tot voorzitter. Marijke Nelis wordt ondervoorzitter en René Blockx neemt het secretariaat voor zijn rekening. De middenstandsraad wil de lokale handel promoten via allerlei nieuwe initiatieven. Bij wegenwerken overlegt de raad met het gemeentebestuur om de handelaars maximaal bereikbaar te houden tijdens de werken. Meer info op of bij Johnny Reweghs, Schepen van Middenstand, 0475/ , Als landelijke plattelandsgemeente en fruitgemeente bij uitstek in het Hageland wil het gemeentebestuur veel nauwer gaan samenwerken met onze fruittelers en boeren. Op donderdag 24 april 2014 besliste de gemeenteraad dan ook om een landbouwraad op te richten. De raad wordt samengesteld uit acht vertegenwoordigers van landbouwers, fruittelers, tuinbouwers en siertelers, zowel in hoofdberoep als in bijberoep. Daarnaast kunnen in de landbouwraad ook vier leden zetelen die beroepsmatig dicht bij de agrarische sector aanleunen. U kan zich kandidaat stellen door een gemotiveerd schrijven te richten aan het gemeentebestuur. Wij verwachten uw kandidatuurstelling ten laatste op 31 juli De landbouwraad zal in de loop van september een eerste maal vergaderen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de milieudienst op het nummer 016/ of bij schepen Kris Vanwinkelen 0496/ , IEDER SCHOUWTJE HEEFT ZIJN KAUWTJE Kauwen hebben het niet gemakkelijk om geschikte nestplaatsen te vinden. Daarom durven ze wel eens in schouwen te broeden. Dat kan echter helaas ernstige problemen veroorzaken. De vogels gebruiken immers veel nestmateriaal, dat de ventilatie van de schouw blokkeert. Daardoor worden rook en gassen, waaronder het gevaarlijke koolstofmonoxide, niet goed afgevoerd. Bij schouwen die in verbinding staan met een open haard, stijgt bovendien het risico op schouwbrand. Om te beletten dat kauwen in jouw schouw gaan broeden, sluit je de rookgaten best af met gaasdraad of met een metalen roostertje (inox) met mazen van maximum 3 cm diameter. Gaasdraad is echter geen oplossing op lange termijn. Kauwen zijn erg inventief en kunnen de draad met hun sterke snavel loswrikken. Zorg er voor dat de rookgaten geruime tijd vóór de broedperiode afgesloten worden. Als de kauwen er toch in slaagden om zich in jouw schouw te nestelen, wacht je best tot het einde van het broedseizoen (september) om actie te ondernemen. Geef de kauwen de kans om hun jongen groot te brengen. Zodra het nest verlaten is, laat je een professionele schoorsteenveger het nestmateriaal verwijderen. Hij kan meteen ook de schouw reinigen en het roostertje plaatsen. Zonder dit roostertje zullen de kauwen volgend jaar zeker en vast terugkomen en een nieuw nest bouwen. 9 GEMEENTENIEUWS

6 ZOEK HET EENS OP Wie voor een schoolopdracht of uit nieuwsgierigheid zijn kennis wil bijschaven over recente gebeurtenissen, kon in het verleden terecht bij Mediargus. Deze digitale kranten- en tijdschriftendatabank werd in de loop van dit jaar verder uitgebreid en kreeg ook een nieuwe naam: GoPress! Behalve een opgefrist zoekplatform biedt het GoPress Persarchief aan bibliotheekleden de mogelijkheid om vanop hun computer thuis de volledige tekst te lezen van artikels uit de bekendste Vlaamse kranten (met twee publicatiedagen vertraging) en uit de tijdschriften van de Roulartagroep (twee weken na publicatie). Je kunt dit krantenarchief nu gewoon ia de publiekspc s in de bibliotheek raadplegen. Het kan ook van thuis uit, maar dan moet je wel over een bib-pas beschikken. Zo ga je te werk als je van thuis uit het GoPress krantenarchief wil raadplegen: - wie nog geen lid is van de bibliotheek moet zich eerst inschrijven en krijgt een bib-pas - met de code vermeld op je bib-pas, kun je je registreren in mijn.bibliotheek - via mijn.bibliotheek krijg je toegang tot het GoPress!-archief Meer info: Bibliotheek Glabbeek, 016/ , JEUGDBOEKENWEEK 2014: GEVAAR IN DE GLABBEEKSE BIBLIOTHEEK De jaarlijkse Jeugdboekenweek is in de Glabbeekse bib ook dit jaar niet ongemerkt voorbij gegaan. Op maandag 10 maart bracht Wim Collin van Hikke Takke Toe voor alle leerlingen van de 3de graad van het basisonderwijs in Glabbeek een interactieve vertelling rond het thema gevaar : TEN AANVAL! De voorstelling stond volledig in het teken van de herdenking van WO1 (de Groote Oorlog ) en paste in een project van de bibliotheken van de regio Hageland dat tot stand kwam met steun van de provincie Vlaams-Brabant. Het verhaal werd geïnspireerd door het jeugdboek War game van Michael Foreman. Enkele Engelse jongeren, spelers van dezelfde voetbalploeg, trekken bij het uitbreken van de oorlog enthousiast ten strijde op zoek naar avontuur. Algauw komen ze echter terecht in de rauwe werkelijkheid van een uitzichtloze loopgravenoorlog De vertelling geeft een goed beeld van de onmenselijke omstandigheden waarin frontsoldaten trachtten te overleven. Het initiatief werd bijzonder enthousiast onthaald door alle Glabbeekse scholen. Door de grote belangstelling was het nodig om in maar liefst drie sessies te voorzien. WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Wil je als inwoner wekelijks geïnformeerd worden over wat er in onze gemeente reilt en zeilt? Schrijf je dan in op: Je krijgt dan elke maandag onze elektronische nieuwsbrief in je mailbox. 10 BIBLIOTHEEK

7 OOK RIOLERING MOET JE LATEN KEUREN Ga je bouwen of verbouwen? Wordt je woning binnenkort aangesloten op de openbare riolering, een gracht of een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater (IBA)? Of heb je je afvoer voor hemel- en afvalwater opgesplitst? Denk eraan dat je een keuring privéwaterafvoer moet laten uitvoeren door een door Vlario erkende keurder. Op 8 april 2011 heeft de Vlaamse Regering het Algemeen Waterverkoopreglement ingevoerd. Dat legt de regels vast voor onder meer de levering van drinkwater, de sanering van afvalwater en de afvoer van regenwater. Het Algemeen Waterverkoopreglement streeft naar een eenvormige aanpak van de verschillende watermaatschappijen en rioolbeheerders. Ook jij als klant moet je aan bepaalde regels houden. Daarbij hoort het laten keuren van je systeem van afvoer van afval- en hemelwater. WANNEER IS EEN KEURING VERPLICHT? - bij nieuwbouw of grote verbouwingen; - bij aansluiting op de openbare riolering, gracht of IBA (individuele behandeling van afvalwater); - bij een belangrijke wijziging van je privéwaterafvoer. WAT WORDT ER GEKEURD? de correcte scheiding van het private afval- en hemelwater-circuit; of de toestellen (bad, toilet,...) correct zijn aangesloten op de circuits; de aanwezigheid van de hemelwaterput, septische put,...; de afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes; de infiltratie- en drainagevoorzieningen. Opgelet: de keuring doet geen uitspraak over de afvoercapaciteit van je privéwaterafvoer. WANNEER EN WAAR VRAAG JE JE KEURING AAN? Zodra je waterafvoersysteem klaar is, en aangesloten op de door Infrax geplaatste rioleringsaansluiting kan je de keuring laten uitvoeren. Maar het moet zeker gebeuren voor je die het eerst gebruikt. Let wel, de keuring moet gebeuren door een door Vlario erkende keurder. De lijst van gecertificeerde keurders vind je op Meer weten? Bel de Infrax Infolijn op het nummer of kijk op VERPLICHTE STERILISATIE VAN HUISKATTEN In 2012 is in België het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten van start gegaan. Tot nu waren enkel asielen verplicht om te adopteren katten te laten steriliseren. Vanaf 1 september 2014 moet iedereen die een kat wil verhandelen of gratis weggeven, het dier eerst laten steriliseren of castreren, chippen en registreren. WAT BETEKENT DIT VOOR U, ALS KATTENEIGENAAR? U kan niet langer kittens weggeven of verkopen zonder dat ze eerst steriel werden gemaakt, gechipt en geregistreerd. Dat kan best wat geld kosten, maar u kunt die kosten eenvoudig vermijden door te zorgen dat er geen nageslacht komt. De kattenpil geeft hiervoor niet voldoende garantie, maar uw dierenarts kan u zeker helpen. Ook volwassen dieren die van eigenaar veranderen, moeten in orde zijn met de nieuwe wetgeving. U heeft dus alle reden om nu al uw voorzorgen te nemen en uw kattin of kater te laten behandelen. Doe het voor de gezondheid van uw kat; om overlast in uw buurt te voorkomen; om dierenleed te voorkomen; om onnodige kosten te vermijden. Onthoud ook dat het strafbaar is om dieren ergens achter te laten met de bedoeling er zich van te ontdoen. Hierop zal streng worden toegezien. Voor meer inlichtingen kan u terecht op de milieudienst, 016/ of of bij schepen Natasja Ons, 11 GEMEENTENIEUWS

8 HET GEMEENTEBESTUUR EN DAVIDSFONDS GLABBEEK NODIGEN U EN UW GEZIN UIT OP DE 11-JULIVIERING op vrijdag 11 juli 2014 om uur in GC De Roos te Glabbeek. Gelegenheidstoespraak door burgemeester Peter Reekmans OPTREDEN VAN KONINKLIJKE HARMONIE CRESCENDO drankjes en barbecue aangeboden door het gemeentebestuur toegang gratis - iedereen van harte welkom! GEMEENTE GLABBEEK Naast het gemeentebestuur en de cultuurraad van Glabbeek ontplooien ook heel wat Glabbeekse verenigingen activiteiten ter herdenking van de Groote Oorlog. HIER VOLGT EEN KORT OVERZICHT: EVENEMENT / ACTIVITEIT DATUM PLAATS ORGANISATIE Daguitstap De Groote Oorlog in de driehoek 26/06/2014 NEOS Glabbeek Luik-Limburg-Brabant Bezoek tentoonstelling WOI en WOII 15/07/2014 museum M en universiteitsbibliotheek NEOS Glabbeek te Leuven Hagelandse Gordel met route langs het oorlogskerkhof te Houtem en het museum 20/07/2014 Landelijk Gilde Bunsbeek en Glabbeek Zilveren Helmen te Loksbergen Herdenking te Bunsbeek (eucharistieviering) 17/08/2014 Sint-Quirinuskerk, Lindestraat en ten velde te Bunsbeek Gemeentebestuur Glabbeek en Cultuurraad i.s.m. Koninklijke Harmonie Crescendo Bezoek aan Necropolis Grimde 21/08/2014 Heemkundige Kring Glabbeek 11-novemberviering (en evocatie) 11/11/2014 Gemeentebestuur Glabbeek i.s.m. Davidsfonds Voordracht Landbouw en voedselbevoorrading 21/10/2014 Landelijk Gilde Bunsbeek tijdens en na WOI Voordracht Het frontleven 14-18: Het dagelijks leven van de Belgische frontsoldaat aan de IJzer Spreker: Ria Christens 26/03/2015 Heemkundige Kring Glabbeek i.s.m. Davidsfonds Glabbeek 12 GEMEENTENIEUWS

9 13

10 14

11 15

12 WANDELEN MET OKRA GLABBEEK elke ma en do om 14u30 Okra - Trefpunt 55 + Glabbeek Sporthal Ter Linde, Glabbeek, 016/ FIETSEN MET OKRA GLABBEEK Tot eind aug elke woe om 19u Okra - Trefpunt 55 + Glabbeek t Kloempke, Bunsbeek, 016/ KOFFIENAMIDDAG wo 04/06/2014 van 14-17u Gepensioneerdenbond Attenrode-Wever Parochiecentrum, Attenrode, Frida Willems 016/ BEDEVAART NAAR ONZE-LIEVE-VROUW VAN LUBBEEK do 05/06/14 om 19:00 Parochies Glabbeek-Kapellen-Zuurbemde 016/ (na 18 uur) BEDEVAART NAAR ONZE-LIEVE-VROUW VAN LUBBEEK vr 06/06/14 om 19:00 Parochies Attenrode-Bunsbeek-Wever 016/ (na 18 uur) EERSTE COMMUNIEVIERING BUNSBEEK zo 08/06/14 om 10u Parochie Sint-Quirinus, Bunsbeek Sint-Quirinuskerk, Bunsbeek 016/ (na 18 uur) VIERINGEN PINKSTEREN zo 08/06/14 Federatie Parochies Glabbeek Parochiekerken Glabbeek 016/ (na 18 uur) RESTAURANTDAG - ACTIECOMITÉ ROEMENIË GLABBEEK zo 08/06/14 van 11:30 tot 14:00 Actiecomité Roemenië Glabbeek Glazuur, Glabbeek GLABBEEK SPORT! ma 9/06/14 In en rond sporthal Ter Linde 016/ BEZINNING - FEESTMAAL EN ANIMATIE woe 11/06/2014 om 19u Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde Glazuur, Glabbeek, 0492/ OP ONTDEKKING IN ATTENRODE & WEVER: Prachtige beelden en wetenswaardige commentaar vr 13/06/14 Sint-Antoniuskerk, Wever 016/ , SCHOOLFEEST KAPELLEN zo 15/06/2014 (namiddag) De Kleine Wereld Vrije Basisschol Kapellen Dorpsstraat 32, Kapellen 016/ BEZOEK AAN WIJNBOER MET KORTE WANDELING ma 16/06/2014 om 13:45 Okra - Trefpunt 55 + Glabbeek Samenkomst: Sporthal Glabbeek; 0494/ BEDEVAART BANNEUX woe 18/06/2014 om 09:00 Ziekenzorg Bunsbeek Irène Hendrickx, 016/ KOFFIENAMIDDAG do 19/06/14 van 14-17u OKRA Bunsbeek Voetbalkantine Bunsbeek; Romaine Lenaerts 016/ REGIONALE SPORTDAG do 19/06/2014 Okra - Trefpunt 55 + Glabbeek Messelbroek Fred Courant: 016/ SAMBA FEVER zo 22/06/14 om 12:00 JH De Kloemp VZW, Bunsbeek, JAARLIJKSE ZIEKENZORG FEESTNAMIDDAG woe 25/06/14 Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde Glazuur, Glabbeek, 0492/ SENIORENNAMIDDAG S.P-A GLABBEEK woe 25/06/14 van 14:00 tot 17:00 s,p-a Glabbeek Sporthal Ter Linde, Glabbeek 0476/ , DAGUITSTAP DE GROOTE OORLOG IN DE DRIEHOEK LUIK-LIMBURG-BRABANT di 26/06/2014 NEOS Glabbeek, Clément Vandervelpen 016/ RODE KERMIS vr. 27/06 t.e.m. zo 6/07/2014 Spiegeltent, Rode (Glabbeek) AVONDWANDELING (9 KM) NAAR DE BRONNEN VAN DE VELPE za 28/06/14 om 18:30 Pasar Glabbeek Kerk, Opvelp (Velpestraat), Jef Veulemans (016/ ), KOFFIENAMIDDAG 02/07/2014 van 14-17u Gepensioneerdenbond Attenrode-Wever Parochiecentrum, Attenrode, Frida Willems, 016/ MIJL VAN GLABBEEK zo 13/07/ / , ONTMOETINGSNAMIDDAG di 15/07/2014 NEOS Glabbeek Leuven, Clément Vandervelpen 016/ BLOEDINZAMELING GLABBEEK woe 16/07/14 van 18:00 tot 20:30 Gemeentehuis, Glabbeek, NUIT HAWAIËNNE vrij 18/07/14 om 21u KSJ Glabbeek Butschovestraat, Wever, WANDELING VELPETOCHT zo 20/07/14 met vertrek tussen 06:00 en 15:00 Wandelclub De Toekers Bunsbeek Parochiecentrum, Neerlinter - STRANDFUIF vr 25/07 en za 26/07/14 om 20:30 JH De Bunker vzw Stationsstraat, Glabbeek, PROCESSIE ATTENRODE za 26/07/14 mis om 17u (gevolgd door processie) Parochie Sint-Antonius Attenrode Attenrode (start kerk) 0479/ KOFFIENAMIDDAG wo 06/08/2014 van 14-17u Gepensioneerdenbond Attenrode-Wever Parochiecentrum, Attenrode Frida Willems, 016/ OPENLUCHTMIS EN PROCESSIE WEVER vr 15/08/14 10 uur - Openluchtmis 15 uur - Processie Kapel Heinkensberg, Wever Francine Vandeput, 016/ , HERDENKINGSPLECHTIGHEDEN 100 JAAR GROOTE OORLOG zo 17/08/14 vanaf 9:30 Gemeentebestuur Glabbeek ism cultuurraad en verenigingsleven Bunsbeek (verschillende locaties) 016/ ZEEPKISTENRACE KLOEMPKERMIS zo 17/08/14 van 13:00 tot 18:00 Jeugdhuis De Kloemp Baekveldstraat, Bunsbeek DAGUITSTAP NAAR DE BRUINKOOLWINNINGEN IN RIJNLAND-WESTFALEN di 19/08/14 NEOS Glabbeek, Clément Vandervelpen 016/ BEDEVAART OLV VAN SCHERPENHEUVEL EN GEZELLIG SAMENZIJN di 26/08/2014 om 13:30 Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde Glazuur, Glabbeek, 0492/ KOFFIENAMIDDAG wo 03/09/2014 van 14-17u Gepensioneerdenbond Attenrode-Wever Parochiecentrum, Attenrode Frida Willems, 016/ WEKELIJKSE KERKVIERINGEN Attenrode, Sint-Andrieskerk: zaterdag om 17 uur Bunsbeek, Sint-Quirinuskerk: zondag om 10 uur Glabbeek, Sint-Niklaaskerk: zie Kapellen Kapellen, Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk: zondag om 9.30 uur Wever, Sint-Antoniuskerk: zondag om 9 uur Wever, kapel Heinkensberg: woensdag om 18 uur Zuurbemde, Sint-Catharinakerk: zie Kapellen Activiteiten tussen 3 september en 1 oktober 2014 in het volgende infoblad? Elke vereniging kan deze indienen via uiterlijk 31 juli. 16 ACTIVITEITEN

13 DE GEMEENTEDIENSTEN Info Algemeen: Fax Gemeentesecretaris: Paul Cloots Schepencollege: Vrijdagvoormiddag van 9 12 uur Bevolking - Burgerlijke Stand: Buitenschoolse Kinderopvang t Kloempke: Cultuurdienst en Senioren: 016/ Financiële Dienst: GC De Roos: (geen reservaties) Milieudienst: Sport- en Jeugddienst: Sporthal Ter Linde: Technische Dienst: Ruimtelijke ordening: Toerisme: Gemeenteschool: Gemeentelijk infoblad: OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS Alle werkdagen: 9-12 uur / Maandag: uur / Woensdag: uur GLABBEEK DIGITAAL Gemeentelijke website: Digitaal loket: Zalenreservaties: Vrije Facebook: De Facebook: Twitter: twitter.com/infoglabbeek PWA GLABBEEK Steenbergestraat 44 (OCMW) te 3380 Glabbeek Maandagen 16/6, 30/6, 14/7 en 11/8-14 tot uur (best eerst telefonisch een afspraak maken) CONTAINERPARK Steenbergestraat 44 te 3380 Glabbeek Dinsdag tot en met vrijdag: uur Zaterdag: 9 tot 16 uur - maandag gesloten GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK Stationsstraat 14 te 3381 Kapellen Maandag: uur / Dinsdag: gesloten Woensdag: uur / Donderdag: uur Vrijdag: uur / Zaterdag: uur STRIJKATELIER Bunsbeekdorp (naast parochiecentrum) Maandag: 8-12 uur Dinsdag: 7-11 uur en uur Woensdag: uur Donderdag en vrijdag: 7-11 uur NUTTIGE TELEFOONNUMMERS Antigifcentrum Brandwondencentrum Defecte straatverlichting Landelijke Kinderopvang Kinderdagverblijf Fie & Felix Slachtofferhulp Vlaamse Kankertelefoon Wachtdienst huisartsen Wachtdienst tandartsen POLITIE Grotestraat 33 te 3380 Glabbeek Fax Alle werkdagen van 9-12 uur Maandag: uur Woensdag: uur Buiten deze openingsuren dient u voor dringende gevallen contact op te nemen met het noodnummer 101. GRATIS JURIDISCH ADVIES Elke eerste dinsdag van de maand op de sociale dienst van het OCMW te Glabbeek:, dinsdag 2/9 en 7/10 - tussen en uur. (geen gratis advies in juli en augustus) OCMW Steenbergestraat 44 te 3380 Glabbeek (fax) Secretaris: Nicole Debecker Openingsuren: elke werkdag van 9-12 uur + maandagavond: uur Zitdagen OCMW-voorzitter: elke maandagavond van 18 tot 20 uur of op afspraak via tel of DE OCMW-RAAD Voorzitter: Johnny Reweghs (sp.a) Leden: Yvette Sterkendries (Dorpspartij) Omer Swinnen (Dorpspartij) Michel Willems (Dorpspartij) Greta Duchenne (sp.a) Bernadette Coeckelberghs (CD&V) Dirk Fremaut (CD&V) Eric Gijsermans (CD&V) Anita Van Nerum (samen) 17 DIENSTEN EN OCMW

14 GEMEENTEBESTUUR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN MATTHIAS MERTENS (DORPSPARTIJ) - 2DE SCHEPEN Bevoegdheden: openbare werken, technische dienst, groendienst, gebouwenbeheer AGB, nutsvoorzieningen, jumelage Zitdagen (gemeentehuis): maandag uur / donderdag 9-12 uur / en op afspraak Contactgegevens: Torenstraat 18, 3384 Attenrode-Wever (kantoor gemeentehuis) (GSM) PETER REEKMANS (DORPSPARTIJ) - BURGEMEESTER Bevoegdheden: politie, brandweer, veiligheid, algemeen beleid, financiën, personeel, onderwijs, wonen, mobiliteit, communicatie, informatie, erfgoed Zitdagen (gemeentehuis): maandag uur / dinsdag uur / en op afspraak Contactgegevens: Dries 11b, 3380 Glabbeek (kantoor gemeentehuis), (kantoor parlement) (GSM) Secretariaat (gemeentehuis): Chantal Holsbeek Bereikbaarheid secretariaat: maandag t.e.m. vrijdag 9-12 uur / maandag uur / woensdag uur KRIS VANWINKELEN (DORPSPARTIJ) - 1STE SCHEPEN Bevoegdheden: milieu, patrimonium, onderhoud, sociale zaken, dorpskernvernieuwing, senioren, kerkfabrieken, landbouw en fruitteelt Zitdagen (gemeentehuis): maandag uur / vrijdag 9-12 uur / en op afspraak Contactgegevens: Torenstraat 66, 3384 Attenrode (kantoor gemeentehuis) (GSM) HILDE HOLSBEEKS (DORPSPARTIJ) - 3DE SCHEPEN Bevoegdheden: jeugd, sport, buitenschoolse kinderopvang, recreatie, energie, drinkwater, feestelijkheden, gezin Zitdagen (gemeentehuis): maandag uur / woensdag 9-12 uur en uur/ en op afspraak Contactgegevens: Heideblokstraat 7, 3380 Bunsbeek (kantoor gemeentehuis) (GSM) NATASJA ONS (SP.A) - 4DE SCHEPEN Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, burgerlijke stand, cultuur, bibliotheek, GMTA, dierenwelzijn Zitdagen (gemeentehuis): maandag uur / woensdag uur / en op afspraak Contactgegevens: Doemstraat 5, 3384 Attenrode-Wever (kantoor gemeentehuis) (GSM) JOHNNY REWEGHS (SP.A) - 5DE SCHEPEN EN OCMW- VOORZITTER Bevoegdheden: OCMW, begraafplaatsen, openbaar vervoer, ICT, middenstand, lokale economie, toerisme Zitdagen (OCMW): maandag uur / en op afspraak Zitdagen (gemeentehuis): dinsdag, woensdag, donderdag: 9-12 uur / en op afspraak Contactgegevens: Tiensesteenweg 164c, 3380 Glabbeek (kantoor gemeentehuis) (kantoor OCMW) (GSM) glabbeek.be GEMEENTEHUIS IS OOK OPEN OP ZATERDAG VAN 10 TOT 12 UUR Elke zaterdag houden de schepenen zelf het gemeentehuis open van 10 tot 12 uur. Inwoners kunnen dan bij de schepenen terecht met hun vragen, klachten en suggesties. In juli en augustus nemen de schepenen ook even vakantie en is het gemeentehuis op zaterdag gesloten. DE GEMEENTERAAD Voorzitter Gemeenteraad: Peter Reekmans (Dorpspartij) Gemeenteraadsleden: Hans Hendrickx (Dorpspartij) Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) Matthias Mertens (Dorpspartij) Yvette Sterkendries (Dorpspartij) Simon Vandermeulen (Dorpspartij) Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) Georges Arnauts (CD&V) Herman Arnauts (CD&V) Greet Holsbeek (CD&V) Maria Saelmaekers (CD&V) Gaby Trompet (CD&V) Brunhilde Bogaerts (sp.a) Natasja Ons (sp.a) Michaël Pierlé (Open VLD) Tom Peeters (N-VA) Lowie Steenwegen (samen) De contactgegevens van de gemeenteraadsleden kan u vinden op 18 GEMEENTEBESTUUR

15 GEZAMENLIJKE AANKOOP STOOKOLIE JUNI 2014 Het OCMW van Glabbeek organiseert opnieuw een stookolieactie voor de inwoners van de gemeente. Via een gezamenlijke aankoop proberen we een zo hoog mogelijke korting op de dagprijs van de stookolie uit de brand te slepen ongeacht de grootte van ieders bestelling (min. 500l). OCMW Glabbeek organiseert dit op een 3-tal tijdstippen per jaar: in februari, juni en oktober. De tweede ronde voor dit jaar gaat dus nu in. Hieronder leggen we uit wie een bestelling kan plaatsen en hoe dat in zijn werk gaat. Het bestelformulier vindt u verderop in dit nummer. HOE BESTELLEN? Elke inwoner van Glabbeek kan inschrijven door het ingevulde en ondertekende bestelformulier binnen te brengen op het OCMW, uiterlijk op 19 juni WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN? 1. Deelname aan de actie is onherroepelijk. Na afgifte van het bestelformulier verbindt de inschrijver zich ertoe de bestelde hoeveelheid (minimaal 500 liter) aan te kopen bij de door het OCMW gekozen stookolieleverancier aan de door deze leverancier geboden korting op de officiële dagprijs. 2. De prijs per liter kan nooit hoger zijn dan de officiële maximumprijs van de betreffende aardolieproducten op de dag van bestelling, zijnde 20 juni De actie staat enkel open voor particulieren, inwoners van Glabbeek, voor een adres en dus stookolietank gelegen op het grondgebied van de gemeente Glabbeek. 4. Elke deelnemende inwoner dient minimum 500 liter te bestellen en de bestelling geldt voor een enkel adres en een enkele tank. Er wordt geen bijkomende korting gegeven voor grote bestellingen. 5. De betreffende stookolietank dient te voldoen aan alle wettelijke voorwaarden. De groene dop dient dus bij levering aanwezig te zijn. 6. De stookolietank dient voldoende capaciteit te hebben voor het bestelde aantal liters. 7. Ook wie recht heeft op een verwarmingstoelage van het OCMW kan aan de actie deelnemen. 8. Het OCMW zal de goedkoopste leverancier bekend maken via de gemeentelijke website en het infobord aan het OCMW-gebouw. 9. Van zodra de inschrijvingsperiode is afgesloten, wordt uw bestelling geplaatst bij deze leverancier. 10. De levering vindt plaats in afspraak tussen de leverancier en de besteller, in de periode eind juni - begin juli Het OCMW van Glabbeek staat enkel in voor het groeperen van de individuele bestellingen en voor het plaatsen van de gezamenlijke bestelling. Het OCMW-bestuur is verder geen contracterende partij. 12. Elke deelnemer gaat een persoonlijk contract aan met de gekozen stookolieleverancier en staat persoonlijk in voor de betaling van de factuur. 13. Het OCMW van Glabbeek is niet verantwoordelijk voor enige contractuele of buitencontractuele tekortkoming vanwege de gekozen leverancier, dan wel de deelnemende inwoner. Bijkomende inlichtingen? OCMW Glabbeek, contactpersonen: Mireille Vancauthem en Nicole Debecker, Steenbergestraat / Fax: 016/ BESTELFORMULIER (IN HOOFDLETTERS INVULLEN A.U.B.) Ik, ondergetekende: Naam + voornaam Wonende te (straat + nr.)... in Glabbeek telefoon GSM... adres... Ik bestel.... liter stookolie (minimum 500 liter) voor levering in de periode eind juni - begin juli Ik verklaar mij akkoord met de voorwaarden voor deelname aan de actie. Ik sta persoonlijk in voor betaling van de factuur voor de geleverde hoeveelheid stookolie aan de prijs overeengekomen met de leverancier die door het OCMW werd aangewezen. Datum:... Handtekening: OCMW

16 SENIORENKRANT GLABBEEK Dit jaar starten het gemeentebestuur en de seniorenadviesraad met de uitgave van een seniorenkrant. De seniorenkrant verschijnt twee maal per jaar en wordt een krant op maat van elke senior, met het volledige aanbod voor de Glabbeekse senioren. In deze eerste editie vind je alvast een verslag van de voorbije seniorenactiviteiten en stellen de Glabbeekse seniorenverenigingen zich aan u voor. Ook de OCMW-werking komt aan bod. SENIOREN NAAR HET VLAAMS PARLEMENT EN DE SENAAT Op woensdag 19 maart 2014 gingen de Glabbeekse senioren naar politiek Brussel voor een bezoek aan het Vlaams Parlement en de Senaat. Ze werden begeleid door burgemeester-volksvertegenwoordiger Peter Reekmans en gids Arlette Lambrechts. Na de lunch mocht iedereen plaatsnemen in de pluchen stoelen van de Senaat. De deelnemers kregen uitleg over de functie en de werking van het parlement en over de geschiedenis van de prachtige gebouwen. Na het bijwonen vanaf de zittribune van een plenaire zitting van het Vlaams Parlement werd het bezoek afgesloten met een drankje. Een initiatief van de gemeente en de seniorenraad dat door iedereen werd gesmaakt! SENIORENNAMIDDAG KLEINKUNST GROOT GEBRACHT Dimitri Van Toren, Louis Neefs, Conny Vandenbos, Johan Verminnen, Herman Van Veen, ze passeerden allemaal de revue tijdens de 1ste voorjaarse seniorennamiddag in zaal Glazuur. Van 14u tot 17u genoten meer dan 180 senioren van een muzikaal aanbod, gebracht door Feminis vzw. Zangeressen Marijke Hendrickx (inwoner van Glabbeek) en Anne Jordens werden muzikaal begeleid door Dany Vanroy. De presentatie was in handen van Lieve Vandormael. Tijdens de pauze konden de aanwezige senioren genieten van een lekkere kop koffie met taart! Muziek, ambiance, koffie en taart een onfeilbaar recept voor een gezellige en aangename namiddag! Op naar een volgende editie! Uiteraard kon deze namiddag slechts een succes worden dank zij de inzet van de OCMW-medewerkers, de seniorenraad en vele vrijwilligers. Die willen we hier dan ook graag nog even extra bedanken! 20 SENIORENKRANT

17 KEN JIJ DE GLABBEEKSE SENIORENVERENIGINGEN? Hou jij van sociaal contact? Wil je graag deelnemen aan het sociale en culturele leven in Glabbeek? Als senior kan je naast de vele andere verenigingen ook terecht bij heel wat Glabbeekse seniorenverenigingen: GEPENSIONEERDEN ATTENRODE-WEVER Naam lid: Nelly Kemels (vroeger bestuurslid, nu gewoon lid) Bij onze bond komen de mensen graag kaartspelen en gezellig praten bij een kop koffie en lekkere taart. Op feestdagen of ter nagedachtenis van overleden leden verzorgen we af en toe een misviering. Ik kom voornamelijk voor het gezellig samenzijn, het sociaal contact. Iedereen kent elkaar en een babbeltje vind ik altijd leuk. Nieuwe mensen zijn natuurlijk altijd welkom bij onze vereniging. Contact Voorzitter: Romain Peeters, Attenrodestraat Attenrode-Wever, Secretaris: Frida Willems, Torenstraat Attenrode-Wever, 016/ , OKRA BUNSBEEK Naam lid: Romaine Lenaerts Bij OKRA Bunsbeek komen we gezellig samen bij een kop koffie met taart, smoutebollen of ander lekkers. Er worden ook vaak moppen getapt! Plezier en gezelligheid zijn steeds troef! Contact Voorzitter: Romaine Lenaerts, Pepinusfortstraat Bunsbeek, 016/ Secretaris: Philip Staes, Pepinusfortstraat Bunsbeek, 016/ OKRA GLABBEEK Naam lid: Jan Craninckx Als 55+ er kan iedereen bij OKRA kiezen uit een zeer brede waaier van activiteiten, zowel sportief (wandelen, fietsen, petanque, kubb, sportdagen, ) als cultureel (Nieuwe Horizonten, spreekbeurten, uitstappen, ) Maar ook is er een aanbod aan reizen en bedevaarten in binnen-en buitenland. En niet te vergeten: belangenbehartiging. Okra is tevens erkend als mantelzorgorganisatie. Iedereen kan voor meer informatie een kijkje nemen op en Zelf ga ik graag naar OKRA Glabbeek omdat ze meerdere activiteiten inrichten en daarbuiten ook deelnemen aan activiteiten van het gewest en de regio. Ik nodig iedereen uit om lid te worden, hoe meer leden, hoe groter de invloed op het beleid. Contact Voorzitter: Jan Craninckx, Stationsstraat Glabbeek, 016/ , Secretaris: Fred Courant, Baekveldstraat Bunsbeek, 016/ , 21 SENIORENKRANT

18 NEOS GLABBEEK Naam lid: Jos Devroye Ik ben gewoon lid en ga graag naar de vergaderingen van NEOS. Er valt altijd wel iets te leren. Samen eens kunnen lachen, op reis gaan en feesten, samen zijn is altijd fijn! Zo zijn we met Neos naar Rusland geweest en naar talrijke andere landen, ik voel me goed bij Neos. Contact Voorzitter: Clément Van der Velpen, Attenrodestraat Glabbeek, 016/ , Secretaris: Annie Raymaekers, Schoolstraat Bunsbeek, 016/ , SENIORENVERWENNAMIDDAG Gemeentebestuur, OCMW en seniorenraad organiseren op donderdag 25 september 2014 in zaal Glazuur een nieuwe senioren-verwennamiddag. Om onze senioren actief te betrekken bij sport en cultuur is er tijdens deze namiddag een ruime keuze aan sportieve en culturele activiteiten. Na de workshops kan er gedanst worden op de muziek van het accordeongezelschap Kriebel en Huksel. Dit evenement wordt financieel ondersteund door de Federale en Vlaamse overheden. Het volledige programma zal iedereen kunnen ontdekken in het infoblad van september 2014! Noteer alvast 25 september in uw agenda! Meer info: Kris Vanwinkelen, Schepen van Senioren, 0496/ , Johnny Reweghs, OCMW-voorzitter, 0475/ , 22 SENIORENKRANT

19 MANTELZORGPREMIE Doe jij als chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende, regelmatig een beroep op een familielid, een vriend of een buur om je te helpen bij de meest uiteenlopende taakjes, dan kan jij die persoon verrassen met de Glabbeekse mantelzorgpremie. Deze bedraagt 60 euro per jaar en kan via onderstaand formulier aangevraagd worden bij het OCMW. Het dient steeds vergezeld te zijn van een attest verstrekt door jouw ziekenfonds. AANVRAAGFORMULIER MANTELZORGPREMIE GLABBEEK 2014 Ondergetekende (naam en adres van aanvrager - zorgbehoevende die de zorgverzekering genoot in 2013): rijksregisternummer van de aanvrager:... verklaart hierbij dat hij/zij: - gans het jaar 2013 effectief de zorgverzekering genoot - gans het jaar 2013 in de gemeente Glabbeek woonachtig was - gans het jaar 2013 in een thuissituatie verbleef (geen opname in een rust- of verzorgingshuis) Hij/zij vraagt hierbij voor (naam en adres van de mantelzorger) een premie van 60 ( te storten op rekening van de mantelzorger) rekeningnummer... Hij/zij voegt hierbij het bewijs van de zorgkas dat men in 2013 het ganse jaar genoot van de uitbetaling van de zorgverzekering. Dit aanvraagformulier moet uiterlijk op 30 juni 2014 ingediend worden bij OCMW Glabbeek, Steenbergestraat 44, 3380 Glabbeek. Ter informatie kan u hieronder vermelden welke taak/taken door de mantelzorger wordt/worden verricht:..... Handtekening van zorgbehoevende (of van vertegenwoordiger indien de betrokkene zelf niet meer kan tekenen) 23 SENIORENKRANT

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 Verschijnt driemaandelijks Afgiftekantoor: 3200 Aarschot GlabbeKLAP Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 glabbeek.be GEMEENTE PROMOOT STREEK- & FAIRTRADE PRODUCTEN

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen September 2010 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine drieëndertigste jaargang nummer 3 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: Wat te doen wanneer uw partner sterft? Armoede

Nadere informatie

GEMEENTEnieuws HET MAANDELIJKS NIEUWSMAGAZINE VAN BEKKEVOORT, ASSENT EN MOLENBEEK-WERSBEEK

GEMEENTEnieuws HET MAANDELIJKS NIEUWSMAGAZINE VAN BEKKEVOORT, ASSENT EN MOLENBEEK-WERSBEEK GEMEENTEnieuws HET MAANDELIJKS NIEUWSMAGAZINE VAN BEKKEVOORT, ASSENT EN MOLENBEEK-WERSBEEK OKTOBER 2014 8STE JAARGANG V.U. COLLEGE VAN BURGEMEESTER & SCHEPENEN Thuis in de bib: bibliotheekweek, voorleesuurtje

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier December 2009 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine tweeëndertigste jaargang nummer 4 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: OCMW: vacatures OCMW: verwarmingstoelage Infoavond

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

17 19 Start je vakantie in de bib 13 De Lijn wijzigt dienstregeling 9 Fiets door de zomer 17 Vakantietoezicht 19. www.lille.be

17 19 Start je vakantie in de bib 13 De Lijn wijzigt dienstregeling 9 Fiets door de zomer 17 Vakantietoezicht 19. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - juli-augustus 2012 jrg 36 nr.4 9 www.lille.be 17 19 Start je vakantie in de bib 13 De Lijn wijzigt dienstregeling 9 Fiets door de zomer 17 Vakantietoezicht

Nadere informatie

Hoeselt. 20 jaar Vitales

Hoeselt. 20 jaar Vitales Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n 20 jaar Vitales 31 ste Demervalleitreffen en Demerrock op 8-9 en 10 juli Hoeselt Zomert op 16 en 17 juli Feest in het park op 27 en 28 augustus Opvoedingswinkel

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2010 Laarne wordt Thuis voor een Beeld Burgerzaken Jeugd Sport Onderwijs OCMW Milieu Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007 nr 204 OKTOBER 2007 Meise Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) info + CULTUURBIJLAGE krant sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow open bedrijvendag

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 4 december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester In naam van alle personeelsleden van de gemeente, het ocmw, de politie, de raadsleden, de

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Leuven - Uitgave mei 2013

Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Leuven - Uitgave mei 2013 Actueel GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD Verder in dit nummer: Jumelage rond... 2 Persluchttank opgegraven... 3 Nieuws uit de gemeenteraad... 3 Diervriendelijke gemeente... 4 Stoepkrijtactie Mobile School...

Nadere informatie

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD infogooik Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD G O O I K O E T I N G E N K E S T E R L E E R B E E K S T R I J L A N D steeds tot uw dienst

Nadere informatie

INHOUD. Festivalweide Houteman Gooik. Verschijnt driemaandelijks 1 juli 2014 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik

INHOUD. Festivalweide Houteman Gooik. Verschijnt driemaandelijks 1 juli 2014 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik infogooik Verschijnt driemaandelijks 1 juli 2014 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD Steeds tot uw dienst 2 Voorwoord 3 Cultuur 4 Sport 8-10 Welzijnsk(r)ant 11-13 Gezondheid

Nadere informatie

GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang Mei 2014 nummer 5 www.nevele.be. welkom op de infomarkt.

GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang Mei 2014 nummer 5 www.nevele.be. welkom op de infomarkt. GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang Mei 2014 nummer 5 www.nevele.be welkom op de infomarkt Windakker do 8 mei Hansbeke Doorlopend van 16.30u tot 20.30u. Kom alles te weten

Nadere informatie

www.lille.be www.lille.be Open Monumentendag Vlaanderen

www.lille.be www.lille.be Open Monumentendag Vlaanderen openmonumenten.be 20 E EDITIE - 20 E EEUW Info Lille is een periodiek infoblad van het gemeentebestuur Lille Uitgave: september 2008 nr. 5 32 jaargang Open Monumentendag Vlaanderen MAAK KENNIS MET DE MONUMENTEN

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie