Krapte op de sociale woningmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Krapte op de sociale woningmarkt"

Transcriptie

1 Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012

2 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft de gemeente Leeuwarden in 2012 prestatieafspraken gemaakt met Elkien en WoonFriesland, waarin ze haar visie en doelstellingen formuleert voor de lange termijn. De prestatieafspraken gaan door onder de naam Leeuwarder Bestek en geldt voor de periode van Afgesproken is dat jaarlijks een evaluatie plaats zal vinden omtrent de stand van zaken in relatie tot de uitvoering en de externe ontwikkelingen, zoals de markt en beleid van overige overheden. Er zijn geen afspraken gemaakt over de handelwijze in het geval de doelstellingen niet worden gehaald. Dit zou alsnog moeten worden opgenomen. Huurdersplatform Nieuw Elan heeft als vertegenwoordiger van huurders van Elkien in Leeuwarden (vertegenwoordiging van ca verhuureenheden oftewel circa inwoners) in een eerder stadium advies uitgebracht ten aanzien van de prestatieafspraken. Naar aanleiding van het overleg binnen de gemeente en de adviezen is er een definitieve tekst opgesteld, welke op 17 april 2012 is ondertekend door gemeente en corporaties. In de definitieve versie zijn aantallen aangepast in voor ons negatieve zin met betrekking tot de sociale huurmarkt. Voor mensen die aangewezen zijn op sociale woningbouw blijft er een steeds kleiner contingent over. Als vertegenwoordiger van de huurders zijn wij van mening, dat de overheden zich met name sterk dienen te maken voor degenen die niet zelfstandig in zijn/haar woningbehoefte kunnen voorzien. Overheden moeten voor deze groepen bewoners betaalbaarheid, keuzemogelijkheden en keuzevrijheid borgen. Dat is haar taak. De vraag die wij ons hebben gesteld is: voldoet de gemeente Leeuwarden samen met de corporaties aan borging van betaalbaarheid, keuzemogelijkheid en keuzevrijheid in relatie tot de doelgroepen die niet zelfstandig in zijn/haar woningbehoefte kunnen voorzien? In dit rapport zullen wij nader op deze vraag ingaan en voorstellen doen om te komen tot een naar onze mening evenwichtige woningmarkt in Leeuwarden, welke een duidelijke afspiegeling dient te zijn van de bevolkingssamenstelling met gevarieerde wijken. Opgemerkt dient te worden dat niet bij alle onderwerpen de laatste cijfers bekend zijn (gemaakt). We hebben dus in sommige gevallen helaas met tendensen moeten werken. Daarnaast wordt er regelmatig verwezen naar de cijfers zoals die worden gehanteerd bij Elkien. De cijfers van WoonFriesland zijn ons niet bekend, maar zullen waarschijnlijk ook die tendens vertonen, met mogelijk kleine afwijkingen naar boven of beneden. Leeuwarden, september 2012 Huurdersplatform Nieuw Elan 2

3 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1 Landelijk Algemeen EU-regeling Wonen Herzieningswet 6 2 Gemeente Leeuwarden Algemeen Demografische gegevens Sociaal economische gegevens Woningmarkt Verdeling corporatiewoningen t.o.v. koop/particuliere Huurwoningen Woningtypen Ontwikkeling economische waarde en beschikbaarheid Besteedbaar gezinsinkomen Hypotheken Aantal reacties Wachtlijsten 22 3 Woningvoorraad Leeuwarden Voorraad Overig 24 4 Conclusies 27 5 Aanbevelingen 28 3

4 1 Landelijk 1.1 Algemeen Woningcorporaties zijn indertijd gesticht met als doel woningen te bouwen voor mensen die zich geen koopwoning kunnen veroorloven. In het bijzonder vanuit de kerk en gemeenten krijgen deze corporaties vorm en zijn de regels neergelegd in een wet en verder uitgewerkt in het zogenaamde Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Uiteraard zijn zowel de wet- en regelgeving evenals het BBSH in de loop der tijd regelmatig aangepast, maar zijn deze regels nog steeds uitgangspunt van het huidige sociale woningbeleid met als voornaamste doelstelling het huisvesten van de primaire doelgroep. Onder primaire doelgroep verstaan wij momenteel huishoudens met een bruto inkomen tot ,- op jaarbasis volgens de EU-regeling. Mede door de naoorlogse woningnood zijn er in een rap tempo huizen uit de grond gestampt om mensen te huisvesten zonder rekening te houden met woonwensen van deze doelgroep. Het gevolg van deze operatie is geweest: veel eenzijdige en gestapelde bouw waarbij de nadruk ligt op kwantiteit en niet op kwaliteit. Veel van deze revolutiebouw ziet men nog steeds in het huidige stadsbeeld terug. Naast de corporaties zijn daar de zogenaamde commerciële projectontwikkelaars, welke de markt voor koopwoningen en duurdere (dure) huurwoningen bedienen. Gezien de andere wet- en regelgeving, welke minder streng is, is commerciële markt veel lucratiever. De corporaties zien met lede ogen aan, dat projectontwikkelaars grote winsten hebben behaald zonder dat daaraan de verplichting gekoppeld is deze winsten te herinvesteren in woningbouw. De corporaties, inmiddels georganiseerd in de brancheorganisatie Aedes, hebben deze verplichting wel en zoeken naar mogelijkheden om hogere rendementen te behalen. Inmiddels is de huizenmarkt danig veranderd. Door de banken- en economische crisis is de koopmarkt ingezakt en zijn zowel huurders als kopers niet meer te bewegen te verhuizen. Onzekerheid troef. Daar waar eerst nog werd aangenomen dat er minder huurhuizen nodig zijn, zien we nu dat ook (ex-)huizenbezitters en huurders besluiten niet (meer) te kopen, maar te kiezen voor een huurwoning. In plaats van woningen minder, is er nu de verwachting dat er meer huurwoningen nodig zijn om aan de vraag te voldoen. Een verschil van woningen 1. Het kabinet Rutte heeft weliswaar de huurverhogingen gesteld op inflatievolgend, maar dit neemt de financiële druk op vooral mensen met een lager inkomen niet af. Binnen de volkshuisvesting vallen op de kortingen op de huurtoeslag 2 en verlaging van de percentages van de huurtoeslag. In het kort: huurders met een huurtoeslag betalen netto meer huur. Tevens zien we door allerlei (incidentele) misstappen bij corporaties, dat zij steeds meer onder vuur komen te liggen. Middels wetgeving wordt nu geprobeerd de corporaties weer vooral te laten handelen zoals van oorsprong de bedoeling was: huisvesten van de primaire doelgroep. Helaas worden de prestatievelden leefbaarheid en veiligheid daarin niet meer meegenomen. In de afgelopen jaren hebben de corporaties vooral ook geïnvesteerd in activiteiten die niet direct het huisvesten van de doelgroepen tot doel heeft gehad. Om daar een verdere scheiding in aan te brengen moeten de corporaties binnenkort een scheiding in de 1 Brief minister Spies, 5 april 2012: Aanbieding rapport Mogelijke effecten kabinetsmaatregelen op de woningmarkt. 2 Huurders_meer_geld_kwijt.html (de korting op de huurtoeslag wordt in 2013 verhoogd van 18,64 naar 27,44, verhoging van kosten: 8,80 euro). 4

5 boekhouding aanbrengen tussen geborgde en niet-geborgde activiteiten 3, de zogenaamde Diensten van Algemeen en Economisch Belang (DAEB). Omdat de investeringen in woningen voor de doelgroep mogelijkerwijs niet in relatie staan tot de opbrengsten van de huur, heeft bovenstaande het gevaar in zich dat het DAEB-gedeelte van de corporaties in een soort van sterfhuisconstructie kan komen, omdat winsten op niet-daeb niet meer mogen worden overgeheveld. Een corporatie wordt in feite opgesplitst in een commerciële en een niet-commerciële onderneming. Verder zien we dat corporaties met ingang van 2013 mee moeten betalen aan de huurtoeslag, de zogenaamde verhuurderstoeslag 4. Uiteraard sorteren zij hier nu al op voor. De eerste reactie van sommige corporaties is nu reeds bekend en houdt in dat zij zoveel mogelijk huurders in woningen willen plaatsen die qua huur passen bij hun inkomen, om op die manier het aandeel in de huurtoeslag terug te dringen. Het spreekt vanzelf dat dit vooral huurders zullen zijn uit de primaire doelgroep. Daarnaast zien corporaties de 5% extra huurverhoging voor gezinnen met een verzamelinkomen boven de niet doorgaan per 1 juli Door bovenstaande maatregelen wordt de investeringsruimte van de corporaties danig beknopt. 1.2 EU-regeling Ofschoon de Nederlandse sociale huurmarkt redelijk goed functioneert, zijn er zowel politieke als marktpartijen die vinden dat er maatregelen moeten komen die leiden tot een nog rechtvaardiger systeem. Op initiatief van de belangengroep Bouwend Nederland is derhalve een klacht bij de Europese commissie neergelegd, welke oneerlijke concurrentie moet tegengaan. Na veel politiek verwikkelingen is uiteindelijk het zogenaamde Europa-dossier opgesteld en (ondanks vele protesten) ingevoerd onder leiding van minister Donner. Belangrijk onderdeel van deze wetgeving is dat er een inkomensgrens is ingevoerd welke voor alle betrokkenen in de sociale huursector is gaan gelden. Deze inkomensgrens is gesteld op euro (prijspeil 2012). In de praktijk betekent dit, dat in het kader van nieuwe verhuringen alleen huishoudens tot aan deze grens in een sociale huurwoning mogen wonen en huishoudens boven deze grens ofwel een huis moeten kopen ofwel een huurwoningen moeten nemen in het geliberaliseerde gebied. 5 Van de nieuwe verhuringen moeten minimaal 90% binnen de grens vallen. Daarnaast hebben de corporaties nog de mogelijkheid de overige 10% te verdelen over de overige huurders. Iedere corporatie geeft hieraan zijn eigen invulling. De uitvoering van de nieuwe verhuringen is neergelegd bij de corporaties en de controle geschiedt door het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Op zich een vreemde procedure, omdat corporaties nu inkomens moeten gaan controleren, een taak die in onze ogen bij de rijksoverheid dient te liggen en in de huidige opzet in strijd is met de privacywetgeving. Verder wordt met deze wetgeving niet gekeken naar de zogenaamde woonquote. In onze ogen dient er geen verschil te zijn tussen kopers en huurders omtrent de som die men moet en kan besteden aan wonen. 3 Geborgde activiteiten zijn die activiteiten die middels de WSW worden geborgd met een lager rentepercentage, ook wel staatssteun genoemd 4 Onderdeel van het Lente-akkoord, zoals die is gesloten door VVD, CDA, Christen Unie, D66 en GroenLinks 5 Huurwoningen met een huur boven de 664,64 euro 5

6 Ook de huidige economische recessie werkt niet in het voordeel van huishoudens, die boven de bovengenoemde grens vallen. Te denken valt hierbij aan het moeilijker verkrijgen van een hypotheek en de doorzettende trend van dalende huizenprijzen. Waarom moet iemand nu min of meer gedwongen een huis kopen terwijl volgens de verwachting de prijzen nog verder zullen dalen en hier vooralsnog geen einde aan lijkt te komen? Wat betekent dit nu in de praktijk? Een huishouden met een inkomen tot euro kan gewoon in een sociale huurwoning blijven wonen en ontvangt al dan niet huurtoeslag. Dit is echter de bovengrens. Het gemiddelde inkomen van de primaire doelgroep in Leeuwarden ligt aanzienlijk lager, te weten op euro. Uitgaande van dit inkomen zal de gemiddelde huurtoeslag rond de 2832 euro bedragen 6. De gemiddelde huur bedraagt 388,00 euro per maand zijn. Op dezelfde wijze kan men kijken naar de koopsector, waartoe de overige huurders gedwongen zijn. Via de sites van diverse hypotheekaanbieders en -bemiddelaars is het vrij eenvoudig te berekenen hoeveel hypotheek iemand maximaal kan krijgen en welke aflossing en/of rente per maand betaald dient te worden. Echter dient hier een kanttekening bij te worden gemaakt. Bewoners van een koophuis moeten rekening houden met hogere verzekeringspremies, opstal- en levensverzekering, afdracht van onroerendzaakbelasting en dient men geld te reserveren voor onderhoud en eventuele afdrachten aan een Vereniging van Eigenaren (VvE). Uiteraard is een en ander variabel en afhankelijk van de hypotheekverstrekker en/of verzekeraar, maar gemiddeld moet hier voorzichtigheidhalve minimaal 200,00 per maand voor gereserveerd worden. Dit bedrag dient te worden meegenomen in de maandelijkse woonlasten. 1.3 Wonen 4.0 Inmiddels hebben marktpartijen op de woningmarkt 7 een plan gepresenteerd onder de titel Wonen 4.0, waarmee zij een bijdrage willen leveren aan het weer op gang brengen van de doorstroming op de woningmarkt en de gelijkschakeling van behandeling van huurders en kopers. Bij het schrijven van dit rapport zijn de leden van de vier organisaties akkoord met het plan en moet de politiek de plannen nog overnemen. Momenteel wordt het plan doorgerekend door het Centraal Planbureau. Vandaar dat we dit plan verder niet meenemen in het rapport. 1.4 Herzieningswet De Tweede Kamer heeft op de laatste dag voor het reces ingestemd met de Herzieningswet. Deze ligt nu ter beoordeling bij de Eerste Kamer. Eén van de belangrijkste punten voor ons als huurdersorganisatie is een sterkere positie voor huurders. In verband met dit onderzoek willen we nadruk leggen op het voorstel om huurders actief te betrekken bij de totstandkoming van de prestatieafspraken. Aangezien de wet nog niet is aangenomen, gaan we hier nu verder net op in, maar Huurdersplatform Nieuw Elan is blij met het signaal. Zij heeft bij de totstandkoming van deze prestatieafspraken al voorgesteld deze rol te willen vervullen. 6 Berekening via de belastingdient.nl/toeslagen. 7 De marktpartijen zijn: Nederlandse Woonbond (vereniging van huurders), Aedes (vereniging van corporaties), Vereniging Eigen Huis (VEH), Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Vereniging Bemiddeling Onroerend goed (VBO Makelaars). Plan gepresenteerd op 23 mei

7 2 Gemeente Leeuwarden 2.1 Algemeen Evenals andere gemeenten in Nederland heeft Leeuwarden te maken met dezelfde problematiek die bij middelgrote en grote steden hoort. Veel gestapelde bouw en grondgebonden woningen, gebouwd in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Veel van dit bezit kenmerkt zich door achterblijvende kwaliteit naar de huidige maatstaven. Tevens concentreert zich deze bouw in bepaalde wijken, waar bovendien alle zogenaamde grootstedelijke problemen opgeld doen. 2.2 Demografische gegevens Sinds jaar en dag is het streven van de gemeente Leeuwarden er op gericht de magische grens van inwoners te bereiken. Een legitiem doel gezien het feit dat dit vele financiële voordelen oplevert. Hiervoor heeft de gemeente tot op heden ingezet op het aantrekken van nieuwe, meer welgestelde burgers uit omliggende dorpen en gemeenten. De bouwproductie voor deze doelgroep werd opgevoerd en nieuwe uitleggebieden werden gecreëerd. Te denken valt hierbij niet alleen aan Zuiderburen, de Zuidlanden, Tolhuis en Blitsaerd maar ook de ingreep in de herstructureringswijk de Vrijheidswijk waar het nieuwe buurtschap Ee-Burg is verrezen. Uit onderstaande grafiek blijkt in hoeverre de gemeente in haar opzet is geslaagd. In 2011 is het aantal inwoners van Leeuwarden Zoals blijkt is het aantal inwoners vanaf 2002 gestaag toegenomen, maar nog steeds ligt de grens van inwoners ver weg. Door de nieuwe herindeling van met name de gemeente Boarnsterhiem zal Leeuwarden het door haar gewenste aantal spoedig (2014) halen. 8 Bron: Statisch Jaarboek 2011 gemeente Leeuwarden 7

8 De laatste tijd is er veel gezegd en geschreven over de vergrijzing van de maatschappij en over de studentenhuisvesting. De verwachting is uitgesproken dat met name voor deze beide doelgroepen extra bijgebouwd moet worden, dan wel maatregelen moeten worden getroffen om deze groepen te kunnen huisvesten zowel op landelijk als op lokaal niveau. Een en ander zou dan ook moeten blijken uit de cijfers zoals die door de gemeente Leeuwarden zijn bekend gemaakt. Onderstaande tabel geeft een onderverdeling in leeftijdsgroepen. jaar/leeftijd ,30% 22,30% 22,22% 22,13% 21,97% 21,89% ,00% 17,96% 17,90% 17,95% 18,08% 18,10% ,49% 14,19% 13,92% 13,60% 13,27% 13,22% ,75% 13,65% 13,67% 13,63% 13,74% 13,67% ,39% 12,37% 12,30% 12,32% 12,36% 12,36% ,36% 8,89% 9,35% 9,68% 9,83% 9,99% ,43% 6,32% 6,24% 6,22% 6,29% 6,29% >80 4,28% 4,32% 4,40% 4,47% 4,46% 4,48% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Uit bovenstaande figuur 9 blijkt uit niets dat er significante verschuivingen hebben plaats gevonden in de diverse leeftijdscategorieën in de afgelopen 6 jaren. Het CBS voorziet voor heel Friesland een toename van het aantal 65+-ers tot 2040 van in 2011 tot in Een AOW-er van nu is echter niet te vergelijken met een AOW-er van pakweg 30 jaar geleden. Mensen zijn over het algemeen fitter en zelfstandiger geworden. De vraag is dan ook of men bewust of onbewust zal kiezen voor een woning, die voor die doelgroep in de markt wordt gezet. De noodzaak om juist voor deze groepen extra te bouwen zal naar onze mening dan ook verder onderzocht moeten worden met een goede onderbouwing. Ook lijkt het ons zinvol om te onderzoeken hoeveel woningen inmiddels als dusdanig zijn gelabeld en welke mensen bewust voor deze woningen kiezen. 2.3 Sociaal economische gegevens Vanzelfsprekend is het noodzakelijk te kijken naar de verschillende inkomensgroepen in de gemeente Leeuwarden. Deze cijfers zijn nodig om te bekijken of er voldoende huisvesting aanwezig is voor de verschillende groepen. In het kader van dit onderzoek beperken we ons in eerste instantie tot de primaire 11 en secundaire 12 doelgroep van beleid. Leeuwarden kent verhoudingsgewijs veel inwoners met een laag inkomen, zowel uit loon als uit uitkering. In het volgende figuur wordt duidelijk dat het gemiddelde gezinsinkomen zowel ten aanzien van de Nederlandse als Friese inkomens achter blijft Bron: Statistisch Jaarboek 2011 Gemeente Leeuwarden 10 Bron: Statline: Regionale prognose kerncijfers Gezamenlijk gezinsinkomen tot euro 12 Gezamenlijk gezinsinkomen tussen en euro 13 0,6,314&D5=a&HD= &HDR=G1,T,G2&STB=G3,G4 8

9 Gezinsinkom en Nederland Friesland Leeuwarden Jaar Tevens zien we dat de gemeente Leeuwarden wordt geconfronteerd met een sterke toename in de bijstandsuitkeringen. Uit onderstaand figuur wordt duidelijk dat de gemeente Leeuwarden ten opzichte van andere grotere steden en ten opzichte van het landelijke gemiddelde een zeer sterke stijging laat zien van de bijstandsuitkeringen. Vooral in 2011 zien we een grote uitschieter. 14 Groei % bijstandsuitkeringen Percentage Nederland grote gemeenten > Leeuwarden Jaar 14 Bron: CBS APE,

10 Daarnaast moeten we constateren dat een steeds groter gedeelte van de Nederlandse huishoudens problemen heeft met het betalen van rekeningen. Volgens de overheid ligt het percentage betalingsproblemen op 27,8 procent, wat overeenkomt met twee miljoen huishoudens. 15 Dit zijn niet alleen problemen met het afbetalen van leningen, maar ook huurachterstanden, energie- en belastingschulden en betalingsproblemen bij zorgverzekeraars. Specifieke cijfers voor Friesland en/of Leeuwarden zijn ons niet bekend. 2.4 Woningmarkt Verdeling corporatiewoningen t.o.v. koop/particuliere huurwoningen De afgelopen jaren zien we dat procentueel het aandeel van corporatiewoningen terug loopt. Absoluut hebben de corporaties nog steeds hetzelfde aantal woningen (circa woningen). Het aandeel corporatiewoningen is circa 1/3 (32%). 16 We zien vooral een groei in de particuliere sector (zie onderstaande grafiek) 80% 70% 60% 50% 40% 30% Corporatiewoningen Koop/particuliere huurwoningen 20% 10% 0% Bron: 16 Bron: stand

11 Momenteel ziet de verdeling er als volgt uit: 17 Woningmarkt Leeuwarden corporatiewoningen koop of part.huurwoningen Van oudsher zien we dat de woningen van de corporaties zich vooral bevinden in de oude wijken van de gemeente en een stuk minder in de nieuwe uitleggebieden. Om u een idee te geven hoe de eigendomsverhouding in de verschillende gebiedsdelen van Leeuwarden is geregeld, verwijzen we u naar onderstaand figuur, welke precies aangeeft hoe de verhouding koop/particuliere huur en sociale huur is geregeld Bron: stand Bron: stand

12 Verdeling woningen per gebied % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Schil-Oost Bilgaard Vrijheidswijk Heechterp/Schieringen Wielenpôlle/Schepenbuurt Binnenstad/Schil-West Camminghaburen Stadsrand Zuidwest Buitengebied Zuid & Noord koop of part.huurwoningen corporatiewoningen Uit het bovenstaand schema komt duidelijk naar voren, dat alleen in het noorden van de gemeente Leeuwarden er meer sociale huurwoningen zijn dan koopwoningen. Tevens laat bovenstaande grafiek zien dat er geen sprake is van gedifferentieerde wijken. Kijkend naar geheel Leeuwarden blijkt duidelijk, dat de koopsector verhoudingsgewijs ruim vertegenwoordigd is en op basis van deze gegevens niet die primaire aandacht nodig heeft Woningtypen Uit de volgende grafiek valt op dat vooral tussenwoningen en flatwoningen de hoofdmoot vormen van het bezit in Leeuwarden. Daarbij moet worden aangetekend dat de tussenwoningen in meerheid koopwoningen zijn en de flatwoningen in meerderheid behoren aan te corporaties. In die laatste categorie vallen ook nog veel flatwoningen zonder lift in de oude(re) wijken Bron: stand

13 Woningen naar type Woningtype tussenwoning Aantal Woningtype hoekwoning Woningtype 2/1 kap Woningtype vrijstaand Woningtype onder- of bovenwoning Woningtype flatwoning Woningtype kamerbewoning/wooneenheid Woningtype overig Jaartal Ontwikkeling economische waarde en beschikbaarheid Voor de primaire en secundaire doelgroep van beleid is het van belang te weten wat de voorraad c.q. het aanbod van Leeuwarden is, welke past bij hun inkomen. Zeker als we in ogenschouw nemen dat in het Leeuwarden Bestek wordt aangegeven dat huurders moeten worden verleid om te gaan kopen. Economische waarde woningen Aantal euro of meer euro euro euro euro tot euro Jaartal 13

14 Vanaf 2005 zien we een duidelijke verschuiving in de economische waarde van de woningen. De goedkopere klassen (beneden de euro) nemen in aantal (zie bovenstaande grafiek) en procentueel (zie onderstaande grafiek) (sterk) af, terwijl de duurdere klassen stijgen in aantal en procentueel. 20 Op zich komt dit overeen met het gevoerde beleid van de gemeente Leeuwarden, die al meerdere jaren aandringt op het binnenhalen van inwoners die huren of kopen in het midden- of hogere segment van de markt. In die zin zou je kunnen stellen dat het beleid zijn vruchten heeft afgeworpen. Het is opvallend dat het aandeel van tot blijft stijgen, ondanks de economische crisis vanaf 2008/2009. Deze crisis brengt onder andere met zich mee dat de prijzen van woningen de afgelopen jaren sterk zijn gedaald in Friesland. 21 De prijzen ontwikkelden zich als volgt: 2009 (-4,5%), 2010 (+0,3%), 2011 (-4,2%), 2012 (-6,2%). Wellicht kan zelfs de conclusie worden getrokken dat de prijzen nog meer zouden moeten dalen, omdat veel eigenaren van woningen hun woning niet kunnen verkopen voor de gevraagde prijs en die dus ook niet meetellen in de cijfers. Cijfers van Leeuwarden zijn niet bekend (gemaakt), maar we gaan er vanuit dat die qua tendens overeen komen met de provinciale ontwikkelingen. Economische waarde woningen 45% 40% Percentage 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% % tot euro euro euro euro euro euro of meer Prijsklasse 20 Bron: stand Bron: 5,152,169,186,203,220,237,254,271,288&HDR=G1,T&STB=G2,G3&VW=T 14

15 Verderop in dit rapport zullen we zien dat juist de huurders en starters in de primaire en secundaire doelgroep van beleid een beroep zouden moeten doen op de afnemende goedkope(re) klassen tot euro om te huren of te kopen. Door de economische crisis zien we dat steeds meer eigenaar/bewoners hun huis (moeten) verkopen, waardoor het aanbod van woningen in vijf jaar meer dan verdubbeld is, van 761 in januari 2007 tot 1584 in januari Helaas zijn de prijsklassen zoals eerder hier gebruikt niet gelijk aan de prijsklassen zoals Funda die hanteert, maar de trend is wel aan te geven. Aanbod woningen per prijsklasse Aantal woningen jan-07 mei-07 sep-07 jan-08 mei-08 sep-08 jan-09 mei-09 sep-09 Periode jan-10 mei-10 sep-10 jan-11 mei-11 sep-11 jan-12 < > Bron: 15

16 Totaal aangeboden woningen Aantal Totaal jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 Periode Besteedbaar gezinsinkomen De vraag die moet worden gesteld is: volgen de gezinsinkomens de trend van groter voorraad c.q. aanbod van duurdere woningen? Het besteedbaar gezinsinkomen bepaalt voor een groot deel de woning waarvoor men in aanmerking komt of welke woning financieel haalbaar is. Het ministerie van VROM hanteert voor de provincie Friesland dat woningen met een WOZ-waarde tot ,- kunnen worden aangemerkt als woningen bereikbaar voor de sociale doelgroep. Dit betreft zowel woningen in de huur- als koopsector. Nieuw Elan is van mening dat bij het te maken beleid voor beide groepen steeds dezelfde parameters dienen te worden gehanteerd om een goede vergelijking te kunnen maken. 16

17 Percentage maandelijkse lasten op inkomen Percentage < 20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% > 60% Jaartal Uit bovenstaande grafiek wordt duidelijk dat mensen die meer dan 60% van hun inkomen moeten uitgeven aan woonlasten 23 stijgt, terwijl mensen die minder dan 20% van hun inkomen besteden aan woonlasten juist daalt. Ervaringscijfers leert ons, dat de huurders in de primaire doelgroep vallen in de categorie 50-60% en > 60%. In casu: mensen uit de primaire doelgroep zijn een steeds groter gedeelte van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Dit wordt nog eens bevestigd door in het Voorwoord van het Jaarverslag 2011 van Elkien 24. Bijkomend probleem voor de gemeente Leeuwarden is, dat relatief en absoluut gezien veel huishoudens een beroep moeten doen op de huurtoeslag en de gemeente in de hoogste regionen staat op dit gebied, zowel landelijk als provinciaal Onder woonlasten wordt verstaan alle lasten die te maken hebben met wonen, dus huur/hypotheek, gas, water, licht, etc. 24 Jaarverslag 2011 Elkien: Ik kan me geen doelgroep indenken die het in deze tijd zwaarder voor de kiezen krijgt dan onze doelgroep. 25 Bron: 17

18 Huurtoeslagbedrag per jaar Bedrag Nederland Friesland Leeuwarden Jaar Gemiddelde huurprijzen Bedrag Nederland Friesland Leeuwarden Locatie 18

19 De gemiddelde huur is in Leeuwarden 26 vooral lager omdat de corporaties nog beschikken over veel portiekwoningen en het aantal grondgebonden woningen (eengezinswoningen) relatief laag is. Procentuele stijgingen 10,0 9,0 8,0 7,0 percentage 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, ,0 Nederland Friesland Leeuwarden Nederland Friesland Leeuwarden Nederland Friesland Leeuwarden huurtoeslag toekenningen gem.huurprijs Onder andere door de stijging van de bijstandsuitkeringen en de afname van goedkope woningen en de sterkere stijging dan elders met betrekking tot de huurprijzen, zien we een sterke stijging van het aantal verzoeken en toekenningen voor huurtoeslag. Let op: de gegevens van bovenstaande zijn slechts actueel tot Voor de periode daarna zijn er geen cijfers bekend (gemaakt), maar gezien de economische omstandigheden in 2010 en 2011 mag worden aangekomen dat de trend zich (sterker) heeft voortgezet Hypotheken Indien de grens van euro wordt gehanteerd zien we dat de primaire doelgroep slechts in aanmerking komt voor een redelijk klein gedeelte van de koopwoningen. Reden daarvan is, dat de mogelijkheden tot het verkrijgen van een hypotheek beperkt zijn en het aanbod beperkt is. Voor de secundaire doelgroep geldt in grote lijnen dezelfde mores. Bij de berekening is alleen rekening gehouden met de bruto bedragen, omdat het verschil tussen bruto en netto dient te worden gebruikt voor de extra uitgaven zoals verzekeringen, onroerendzaakbelasting, reserveringen voor onderhoud en eventueel afdrachten aan een VvE. 26 Bron: 19

20 Bij de berekeningen zijn we uitgegaan van een positieve benadering. Dat wil zeggen een hypotheeknemer van 30jaar, annuïteithypotheek van 30 jaar vast en 50% aflossen. 27 Huishoudinkomen Hypotheek nieuwbouw Bruto maandlasten Hypotheek bestaande bouw Bruto maandlasten < euro euro > euro n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. We zien dat iemand in de primaire doelgroep bruto meer zal moeten uitgeven dan de liberalisatiegrens voor de huren (> 664,64 euro huur per maand). Uit de praktijk is bekend dat de meeste huurders in deze doelgroep zelfs zijn aangewezen op huurtoeslag, dus in de praktijk zal het mogelijke leenbedrag bruto nog veel lager uitkomen. Daarom is het ook beter te kijken naar de huurgrenzen. Om het niet onoverzichtelijk te maken kiezen we voor 2 grenzen: de kwaliteitsgrens (<562 euro per maand) en de liberalisatiegrens. Daarbij stellen we de bruto huurbedragen (dus zonder huurtoeslag) gelijk aan de maximale bruto maandlasten voor een hypotheek. Huurgrens Maximale hypotheek Koopprijs bestaande woning Hypotheek bestaande bouw < < Voor nieuwbouw ligt de koopprijs van een woning iets hoger bij eenzelfde hypotheek, omdat er dan geen overdrachtsbelasting behoeft te worden betaald. We zien dat we voor de primaire doelgroep een grens van euro moet worden aangehouden als de prijs van de woning (kosten koper) wil uitkomen op dezelfde bruto maanlasten in relatie tot de huur Aantal reacties Om na te gaan hoe gewild woningen zijn in bepaalde prijsklassen is de afgelopen vijf jaren het aantal reacties op een woning bijgehouden. Het betreft hier slechts de woningen van Elkien 28, maar die van de WoonFriesland zullen hoogstwaarschijnlijk een identiek beeld te zien geven. In de volkshuisvesting is te doen gebruikelijk 5 huurklassen aan te houden. In onderstaande tabel zijn de grensprijzen aangehouden van 1 juli 2011, zoals die door het ministerie jaarlijks worden vastgesteld. Prijsklasse/jaar ,66-517, ,64-554, ,76-652, ,55 en hoger Bron: stand 29 mei Reacties van de websites en (alleen voor Leeuwarden). Het betreft hier gemiddelden per jaar. Aangezien 2012 nog niet alle perioden van een jaar heeft doorlopen, zijn deze bewust achterwege gelaten. 20

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en opdracht... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 2 Inhoudsopgave: Voorwoord 5 Blz. 1. Bedrijfsplan 2014 6 1.1. Bedrijfsjaarplan: intern instrument 6 1.2. Bedrijfsjaarplan:

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers Regionale woningmarktgebieden Verschillen en overeenkomsten NAi Uitgevers : verschillen en over eenkomsten Andries de Jong Lia van den Broek Stephaan Declerck Sander Klaver Frank Vernooij NAi Uitgevers,

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

CORPORATIES EN BELEGGERS

CORPORATIES EN BELEGGERS CORPORATIES EN BELEGGERS WAT KUNNEN ZIJ VOOR ELKAAR BETEKENEN Amsterdam School of Real Estate Scriptie Master of Real Estate 2008/2010 Auteur: Ad Visscher Begeleider: Prof. Dr. Johan Conijn Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Geachte leden van Provinciale Staten,

Geachte leden van Provinciale Staten, Geachte leden van Provinciale Staten, Hierbij nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn bij de sector dag Woningmarkt op donderdag 29 augustus a.s. van 13.00-17.00 uur in WTC EXPO te Leeuwarden. (ingang

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2 Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Beleidsstudie Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Frank van Dam, Martijn Eskinasi en Carola

Nadere informatie

Bouwen aan de Stad II

Bouwen aan de Stad II Bouwen aan de Stad II Periode 2011 t/m 2014 Afspraken over ambities, programma en financiële condities tussen de Gemeente Amsterdam inclusief stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Het product wonen: toegevoegde waarde in het dure huursegment. Master Thesis

Het product wonen: toegevoegde waarde in het dure huursegment. Master Thesis Het product wonen: toegevoegde waarde in het dure huursegment Het inzichtelijk maken van de mogelijkheden voor de vastgoedbelegger om waarde toe te voegen aan de vastgoedportefeuille. Master Thesis ter

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Maatschappelijk vastgoed: en nu?

Maatschappelijk vastgoed: en nu? Een onderzoek met als doel het maken van een bruikbaar afwegingsmodel waarin de positie van maatschappelijk vastgoed, in het licht van de veranderende markt en de sociale, financiële en politieke situatie

Nadere informatie

Corporaties in het hart van de samenleving. De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie

Corporaties in het hart van de samenleving. De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Corporaties in het hart van de samenleving De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Corporaties in het hart van de samenleving De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Utrecht,

Nadere informatie