Krapte op de sociale woningmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Krapte op de sociale woningmarkt"

Transcriptie

1 Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012

2 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft de gemeente Leeuwarden in 2012 prestatieafspraken gemaakt met Elkien en WoonFriesland, waarin ze haar visie en doelstellingen formuleert voor de lange termijn. De prestatieafspraken gaan door onder de naam Leeuwarder Bestek en geldt voor de periode van Afgesproken is dat jaarlijks een evaluatie plaats zal vinden omtrent de stand van zaken in relatie tot de uitvoering en de externe ontwikkelingen, zoals de markt en beleid van overige overheden. Er zijn geen afspraken gemaakt over de handelwijze in het geval de doelstellingen niet worden gehaald. Dit zou alsnog moeten worden opgenomen. Huurdersplatform Nieuw Elan heeft als vertegenwoordiger van huurders van Elkien in Leeuwarden (vertegenwoordiging van ca verhuureenheden oftewel circa inwoners) in een eerder stadium advies uitgebracht ten aanzien van de prestatieafspraken. Naar aanleiding van het overleg binnen de gemeente en de adviezen is er een definitieve tekst opgesteld, welke op 17 april 2012 is ondertekend door gemeente en corporaties. In de definitieve versie zijn aantallen aangepast in voor ons negatieve zin met betrekking tot de sociale huurmarkt. Voor mensen die aangewezen zijn op sociale woningbouw blijft er een steeds kleiner contingent over. Als vertegenwoordiger van de huurders zijn wij van mening, dat de overheden zich met name sterk dienen te maken voor degenen die niet zelfstandig in zijn/haar woningbehoefte kunnen voorzien. Overheden moeten voor deze groepen bewoners betaalbaarheid, keuzemogelijkheden en keuzevrijheid borgen. Dat is haar taak. De vraag die wij ons hebben gesteld is: voldoet de gemeente Leeuwarden samen met de corporaties aan borging van betaalbaarheid, keuzemogelijkheid en keuzevrijheid in relatie tot de doelgroepen die niet zelfstandig in zijn/haar woningbehoefte kunnen voorzien? In dit rapport zullen wij nader op deze vraag ingaan en voorstellen doen om te komen tot een naar onze mening evenwichtige woningmarkt in Leeuwarden, welke een duidelijke afspiegeling dient te zijn van de bevolkingssamenstelling met gevarieerde wijken. Opgemerkt dient te worden dat niet bij alle onderwerpen de laatste cijfers bekend zijn (gemaakt). We hebben dus in sommige gevallen helaas met tendensen moeten werken. Daarnaast wordt er regelmatig verwezen naar de cijfers zoals die worden gehanteerd bij Elkien. De cijfers van WoonFriesland zijn ons niet bekend, maar zullen waarschijnlijk ook die tendens vertonen, met mogelijk kleine afwijkingen naar boven of beneden. Leeuwarden, september 2012 Huurdersplatform Nieuw Elan 2

3 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1 Landelijk Algemeen EU-regeling Wonen Herzieningswet 6 2 Gemeente Leeuwarden Algemeen Demografische gegevens Sociaal economische gegevens Woningmarkt Verdeling corporatiewoningen t.o.v. koop/particuliere Huurwoningen Woningtypen Ontwikkeling economische waarde en beschikbaarheid Besteedbaar gezinsinkomen Hypotheken Aantal reacties Wachtlijsten 22 3 Woningvoorraad Leeuwarden Voorraad Overig 24 4 Conclusies 27 5 Aanbevelingen 28 3

4 1 Landelijk 1.1 Algemeen Woningcorporaties zijn indertijd gesticht met als doel woningen te bouwen voor mensen die zich geen koopwoning kunnen veroorloven. In het bijzonder vanuit de kerk en gemeenten krijgen deze corporaties vorm en zijn de regels neergelegd in een wet en verder uitgewerkt in het zogenaamde Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Uiteraard zijn zowel de wet- en regelgeving evenals het BBSH in de loop der tijd regelmatig aangepast, maar zijn deze regels nog steeds uitgangspunt van het huidige sociale woningbeleid met als voornaamste doelstelling het huisvesten van de primaire doelgroep. Onder primaire doelgroep verstaan wij momenteel huishoudens met een bruto inkomen tot ,- op jaarbasis volgens de EU-regeling. Mede door de naoorlogse woningnood zijn er in een rap tempo huizen uit de grond gestampt om mensen te huisvesten zonder rekening te houden met woonwensen van deze doelgroep. Het gevolg van deze operatie is geweest: veel eenzijdige en gestapelde bouw waarbij de nadruk ligt op kwantiteit en niet op kwaliteit. Veel van deze revolutiebouw ziet men nog steeds in het huidige stadsbeeld terug. Naast de corporaties zijn daar de zogenaamde commerciële projectontwikkelaars, welke de markt voor koopwoningen en duurdere (dure) huurwoningen bedienen. Gezien de andere wet- en regelgeving, welke minder streng is, is commerciële markt veel lucratiever. De corporaties zien met lede ogen aan, dat projectontwikkelaars grote winsten hebben behaald zonder dat daaraan de verplichting gekoppeld is deze winsten te herinvesteren in woningbouw. De corporaties, inmiddels georganiseerd in de brancheorganisatie Aedes, hebben deze verplichting wel en zoeken naar mogelijkheden om hogere rendementen te behalen. Inmiddels is de huizenmarkt danig veranderd. Door de banken- en economische crisis is de koopmarkt ingezakt en zijn zowel huurders als kopers niet meer te bewegen te verhuizen. Onzekerheid troef. Daar waar eerst nog werd aangenomen dat er minder huurhuizen nodig zijn, zien we nu dat ook (ex-)huizenbezitters en huurders besluiten niet (meer) te kopen, maar te kiezen voor een huurwoning. In plaats van woningen minder, is er nu de verwachting dat er meer huurwoningen nodig zijn om aan de vraag te voldoen. Een verschil van woningen 1. Het kabinet Rutte heeft weliswaar de huurverhogingen gesteld op inflatievolgend, maar dit neemt de financiële druk op vooral mensen met een lager inkomen niet af. Binnen de volkshuisvesting vallen op de kortingen op de huurtoeslag 2 en verlaging van de percentages van de huurtoeslag. In het kort: huurders met een huurtoeslag betalen netto meer huur. Tevens zien we door allerlei (incidentele) misstappen bij corporaties, dat zij steeds meer onder vuur komen te liggen. Middels wetgeving wordt nu geprobeerd de corporaties weer vooral te laten handelen zoals van oorsprong de bedoeling was: huisvesten van de primaire doelgroep. Helaas worden de prestatievelden leefbaarheid en veiligheid daarin niet meer meegenomen. In de afgelopen jaren hebben de corporaties vooral ook geïnvesteerd in activiteiten die niet direct het huisvesten van de doelgroepen tot doel heeft gehad. Om daar een verdere scheiding in aan te brengen moeten de corporaties binnenkort een scheiding in de 1 Brief minister Spies, 5 april 2012: Aanbieding rapport Mogelijke effecten kabinetsmaatregelen op de woningmarkt. 2 Huurders_meer_geld_kwijt.html (de korting op de huurtoeslag wordt in 2013 verhoogd van 18,64 naar 27,44, verhoging van kosten: 8,80 euro). 4

5 boekhouding aanbrengen tussen geborgde en niet-geborgde activiteiten 3, de zogenaamde Diensten van Algemeen en Economisch Belang (DAEB). Omdat de investeringen in woningen voor de doelgroep mogelijkerwijs niet in relatie staan tot de opbrengsten van de huur, heeft bovenstaande het gevaar in zich dat het DAEB-gedeelte van de corporaties in een soort van sterfhuisconstructie kan komen, omdat winsten op niet-daeb niet meer mogen worden overgeheveld. Een corporatie wordt in feite opgesplitst in een commerciële en een niet-commerciële onderneming. Verder zien we dat corporaties met ingang van 2013 mee moeten betalen aan de huurtoeslag, de zogenaamde verhuurderstoeslag 4. Uiteraard sorteren zij hier nu al op voor. De eerste reactie van sommige corporaties is nu reeds bekend en houdt in dat zij zoveel mogelijk huurders in woningen willen plaatsen die qua huur passen bij hun inkomen, om op die manier het aandeel in de huurtoeslag terug te dringen. Het spreekt vanzelf dat dit vooral huurders zullen zijn uit de primaire doelgroep. Daarnaast zien corporaties de 5% extra huurverhoging voor gezinnen met een verzamelinkomen boven de niet doorgaan per 1 juli Door bovenstaande maatregelen wordt de investeringsruimte van de corporaties danig beknopt. 1.2 EU-regeling Ofschoon de Nederlandse sociale huurmarkt redelijk goed functioneert, zijn er zowel politieke als marktpartijen die vinden dat er maatregelen moeten komen die leiden tot een nog rechtvaardiger systeem. Op initiatief van de belangengroep Bouwend Nederland is derhalve een klacht bij de Europese commissie neergelegd, welke oneerlijke concurrentie moet tegengaan. Na veel politiek verwikkelingen is uiteindelijk het zogenaamde Europa-dossier opgesteld en (ondanks vele protesten) ingevoerd onder leiding van minister Donner. Belangrijk onderdeel van deze wetgeving is dat er een inkomensgrens is ingevoerd welke voor alle betrokkenen in de sociale huursector is gaan gelden. Deze inkomensgrens is gesteld op euro (prijspeil 2012). In de praktijk betekent dit, dat in het kader van nieuwe verhuringen alleen huishoudens tot aan deze grens in een sociale huurwoning mogen wonen en huishoudens boven deze grens ofwel een huis moeten kopen ofwel een huurwoningen moeten nemen in het geliberaliseerde gebied. 5 Van de nieuwe verhuringen moeten minimaal 90% binnen de grens vallen. Daarnaast hebben de corporaties nog de mogelijkheid de overige 10% te verdelen over de overige huurders. Iedere corporatie geeft hieraan zijn eigen invulling. De uitvoering van de nieuwe verhuringen is neergelegd bij de corporaties en de controle geschiedt door het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Op zich een vreemde procedure, omdat corporaties nu inkomens moeten gaan controleren, een taak die in onze ogen bij de rijksoverheid dient te liggen en in de huidige opzet in strijd is met de privacywetgeving. Verder wordt met deze wetgeving niet gekeken naar de zogenaamde woonquote. In onze ogen dient er geen verschil te zijn tussen kopers en huurders omtrent de som die men moet en kan besteden aan wonen. 3 Geborgde activiteiten zijn die activiteiten die middels de WSW worden geborgd met een lager rentepercentage, ook wel staatssteun genoemd 4 Onderdeel van het Lente-akkoord, zoals die is gesloten door VVD, CDA, Christen Unie, D66 en GroenLinks 5 Huurwoningen met een huur boven de 664,64 euro 5

6 Ook de huidige economische recessie werkt niet in het voordeel van huishoudens, die boven de bovengenoemde grens vallen. Te denken valt hierbij aan het moeilijker verkrijgen van een hypotheek en de doorzettende trend van dalende huizenprijzen. Waarom moet iemand nu min of meer gedwongen een huis kopen terwijl volgens de verwachting de prijzen nog verder zullen dalen en hier vooralsnog geen einde aan lijkt te komen? Wat betekent dit nu in de praktijk? Een huishouden met een inkomen tot euro kan gewoon in een sociale huurwoning blijven wonen en ontvangt al dan niet huurtoeslag. Dit is echter de bovengrens. Het gemiddelde inkomen van de primaire doelgroep in Leeuwarden ligt aanzienlijk lager, te weten op euro. Uitgaande van dit inkomen zal de gemiddelde huurtoeslag rond de 2832 euro bedragen 6. De gemiddelde huur bedraagt 388,00 euro per maand zijn. Op dezelfde wijze kan men kijken naar de koopsector, waartoe de overige huurders gedwongen zijn. Via de sites van diverse hypotheekaanbieders en -bemiddelaars is het vrij eenvoudig te berekenen hoeveel hypotheek iemand maximaal kan krijgen en welke aflossing en/of rente per maand betaald dient te worden. Echter dient hier een kanttekening bij te worden gemaakt. Bewoners van een koophuis moeten rekening houden met hogere verzekeringspremies, opstal- en levensverzekering, afdracht van onroerendzaakbelasting en dient men geld te reserveren voor onderhoud en eventuele afdrachten aan een Vereniging van Eigenaren (VvE). Uiteraard is een en ander variabel en afhankelijk van de hypotheekverstrekker en/of verzekeraar, maar gemiddeld moet hier voorzichtigheidhalve minimaal 200,00 per maand voor gereserveerd worden. Dit bedrag dient te worden meegenomen in de maandelijkse woonlasten. 1.3 Wonen 4.0 Inmiddels hebben marktpartijen op de woningmarkt 7 een plan gepresenteerd onder de titel Wonen 4.0, waarmee zij een bijdrage willen leveren aan het weer op gang brengen van de doorstroming op de woningmarkt en de gelijkschakeling van behandeling van huurders en kopers. Bij het schrijven van dit rapport zijn de leden van de vier organisaties akkoord met het plan en moet de politiek de plannen nog overnemen. Momenteel wordt het plan doorgerekend door het Centraal Planbureau. Vandaar dat we dit plan verder niet meenemen in het rapport. 1.4 Herzieningswet De Tweede Kamer heeft op de laatste dag voor het reces ingestemd met de Herzieningswet. Deze ligt nu ter beoordeling bij de Eerste Kamer. Eén van de belangrijkste punten voor ons als huurdersorganisatie is een sterkere positie voor huurders. In verband met dit onderzoek willen we nadruk leggen op het voorstel om huurders actief te betrekken bij de totstandkoming van de prestatieafspraken. Aangezien de wet nog niet is aangenomen, gaan we hier nu verder net op in, maar Huurdersplatform Nieuw Elan is blij met het signaal. Zij heeft bij de totstandkoming van deze prestatieafspraken al voorgesteld deze rol te willen vervullen. 6 Berekening via de belastingdient.nl/toeslagen. 7 De marktpartijen zijn: Nederlandse Woonbond (vereniging van huurders), Aedes (vereniging van corporaties), Vereniging Eigen Huis (VEH), Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Vereniging Bemiddeling Onroerend goed (VBO Makelaars). Plan gepresenteerd op 23 mei

7 2 Gemeente Leeuwarden 2.1 Algemeen Evenals andere gemeenten in Nederland heeft Leeuwarden te maken met dezelfde problematiek die bij middelgrote en grote steden hoort. Veel gestapelde bouw en grondgebonden woningen, gebouwd in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Veel van dit bezit kenmerkt zich door achterblijvende kwaliteit naar de huidige maatstaven. Tevens concentreert zich deze bouw in bepaalde wijken, waar bovendien alle zogenaamde grootstedelijke problemen opgeld doen. 2.2 Demografische gegevens Sinds jaar en dag is het streven van de gemeente Leeuwarden er op gericht de magische grens van inwoners te bereiken. Een legitiem doel gezien het feit dat dit vele financiële voordelen oplevert. Hiervoor heeft de gemeente tot op heden ingezet op het aantrekken van nieuwe, meer welgestelde burgers uit omliggende dorpen en gemeenten. De bouwproductie voor deze doelgroep werd opgevoerd en nieuwe uitleggebieden werden gecreëerd. Te denken valt hierbij niet alleen aan Zuiderburen, de Zuidlanden, Tolhuis en Blitsaerd maar ook de ingreep in de herstructureringswijk de Vrijheidswijk waar het nieuwe buurtschap Ee-Burg is verrezen. Uit onderstaande grafiek blijkt in hoeverre de gemeente in haar opzet is geslaagd. In 2011 is het aantal inwoners van Leeuwarden Zoals blijkt is het aantal inwoners vanaf 2002 gestaag toegenomen, maar nog steeds ligt de grens van inwoners ver weg. Door de nieuwe herindeling van met name de gemeente Boarnsterhiem zal Leeuwarden het door haar gewenste aantal spoedig (2014) halen. 8 Bron: Statisch Jaarboek 2011 gemeente Leeuwarden 7

8 De laatste tijd is er veel gezegd en geschreven over de vergrijzing van de maatschappij en over de studentenhuisvesting. De verwachting is uitgesproken dat met name voor deze beide doelgroepen extra bijgebouwd moet worden, dan wel maatregelen moeten worden getroffen om deze groepen te kunnen huisvesten zowel op landelijk als op lokaal niveau. Een en ander zou dan ook moeten blijken uit de cijfers zoals die door de gemeente Leeuwarden zijn bekend gemaakt. Onderstaande tabel geeft een onderverdeling in leeftijdsgroepen. jaar/leeftijd ,30% 22,30% 22,22% 22,13% 21,97% 21,89% ,00% 17,96% 17,90% 17,95% 18,08% 18,10% ,49% 14,19% 13,92% 13,60% 13,27% 13,22% ,75% 13,65% 13,67% 13,63% 13,74% 13,67% ,39% 12,37% 12,30% 12,32% 12,36% 12,36% ,36% 8,89% 9,35% 9,68% 9,83% 9,99% ,43% 6,32% 6,24% 6,22% 6,29% 6,29% >80 4,28% 4,32% 4,40% 4,47% 4,46% 4,48% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Uit bovenstaande figuur 9 blijkt uit niets dat er significante verschuivingen hebben plaats gevonden in de diverse leeftijdscategorieën in de afgelopen 6 jaren. Het CBS voorziet voor heel Friesland een toename van het aantal 65+-ers tot 2040 van in 2011 tot in Een AOW-er van nu is echter niet te vergelijken met een AOW-er van pakweg 30 jaar geleden. Mensen zijn over het algemeen fitter en zelfstandiger geworden. De vraag is dan ook of men bewust of onbewust zal kiezen voor een woning, die voor die doelgroep in de markt wordt gezet. De noodzaak om juist voor deze groepen extra te bouwen zal naar onze mening dan ook verder onderzocht moeten worden met een goede onderbouwing. Ook lijkt het ons zinvol om te onderzoeken hoeveel woningen inmiddels als dusdanig zijn gelabeld en welke mensen bewust voor deze woningen kiezen. 2.3 Sociaal economische gegevens Vanzelfsprekend is het noodzakelijk te kijken naar de verschillende inkomensgroepen in de gemeente Leeuwarden. Deze cijfers zijn nodig om te bekijken of er voldoende huisvesting aanwezig is voor de verschillende groepen. In het kader van dit onderzoek beperken we ons in eerste instantie tot de primaire 11 en secundaire 12 doelgroep van beleid. Leeuwarden kent verhoudingsgewijs veel inwoners met een laag inkomen, zowel uit loon als uit uitkering. In het volgende figuur wordt duidelijk dat het gemiddelde gezinsinkomen zowel ten aanzien van de Nederlandse als Friese inkomens achter blijft Bron: Statistisch Jaarboek 2011 Gemeente Leeuwarden 10 Bron: Statline: Regionale prognose kerncijfers Gezamenlijk gezinsinkomen tot euro 12 Gezamenlijk gezinsinkomen tussen en euro ,6,314&D5=a&HD= &HDR=G1,T,G2&STB=G3,G4 8

9 Gezinsinkom en Nederland Friesland Leeuwarden Jaar Tevens zien we dat de gemeente Leeuwarden wordt geconfronteerd met een sterke toename in de bijstandsuitkeringen. Uit onderstaand figuur wordt duidelijk dat de gemeente Leeuwarden ten opzichte van andere grotere steden en ten opzichte van het landelijke gemiddelde een zeer sterke stijging laat zien van de bijstandsuitkeringen. Vooral in 2011 zien we een grote uitschieter. 14 Groei % bijstandsuitkeringen Percentage Nederland grote gemeenten > Leeuwarden Jaar 14 Bron: CBS APE,

10 Daarnaast moeten we constateren dat een steeds groter gedeelte van de Nederlandse huishoudens problemen heeft met het betalen van rekeningen. Volgens de overheid ligt het percentage betalingsproblemen op 27,8 procent, wat overeenkomt met twee miljoen huishoudens. 15 Dit zijn niet alleen problemen met het afbetalen van leningen, maar ook huurachterstanden, energie- en belastingschulden en betalingsproblemen bij zorgverzekeraars. Specifieke cijfers voor Friesland en/of Leeuwarden zijn ons niet bekend. 2.4 Woningmarkt Verdeling corporatiewoningen t.o.v. koop/particuliere huurwoningen De afgelopen jaren zien we dat procentueel het aandeel van corporatiewoningen terug loopt. Absoluut hebben de corporaties nog steeds hetzelfde aantal woningen (circa woningen). Het aandeel corporatiewoningen is circa 1/3 (32%). 16 We zien vooral een groei in de particuliere sector (zie onderstaande grafiek) 80% 70% 60% 50% 40% 30% Corporatiewoningen Koop/particuliere huurwoningen 20% 10% 0% Bron: 16 Bron: stand

11 Momenteel ziet de verdeling er als volgt uit: 17 Woningmarkt Leeuwarden corporatiewoningen koop of part.huurwoningen Van oudsher zien we dat de woningen van de corporaties zich vooral bevinden in de oude wijken van de gemeente en een stuk minder in de nieuwe uitleggebieden. Om u een idee te geven hoe de eigendomsverhouding in de verschillende gebiedsdelen van Leeuwarden is geregeld, verwijzen we u naar onderstaand figuur, welke precies aangeeft hoe de verhouding koop/particuliere huur en sociale huur is geregeld Bron: stand Bron: stand

12 Verdeling woningen per gebied % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Schil-Oost Bilgaard Vrijheidswijk Heechterp/Schieringen Wielenpôlle/Schepenbuurt Binnenstad/Schil-West Camminghaburen Stadsrand Zuidwest Buitengebied Zuid & Noord koop of part.huurwoningen corporatiewoningen Uit het bovenstaand schema komt duidelijk naar voren, dat alleen in het noorden van de gemeente Leeuwarden er meer sociale huurwoningen zijn dan koopwoningen. Tevens laat bovenstaande grafiek zien dat er geen sprake is van gedifferentieerde wijken. Kijkend naar geheel Leeuwarden blijkt duidelijk, dat de koopsector verhoudingsgewijs ruim vertegenwoordigd is en op basis van deze gegevens niet die primaire aandacht nodig heeft Woningtypen Uit de volgende grafiek valt op dat vooral tussenwoningen en flatwoningen de hoofdmoot vormen van het bezit in Leeuwarden. Daarbij moet worden aangetekend dat de tussenwoningen in meerheid koopwoningen zijn en de flatwoningen in meerderheid behoren aan te corporaties. In die laatste categorie vallen ook nog veel flatwoningen zonder lift in de oude(re) wijken Bron: stand

13 Woningen naar type Woningtype tussenwoning Aantal Woningtype hoekwoning Woningtype 2/1 kap Woningtype vrijstaand Woningtype onder- of bovenwoning Woningtype flatwoning Woningtype kamerbewoning/wooneenheid Woningtype overig Jaartal Ontwikkeling economische waarde en beschikbaarheid Voor de primaire en secundaire doelgroep van beleid is het van belang te weten wat de voorraad c.q. het aanbod van Leeuwarden is, welke past bij hun inkomen. Zeker als we in ogenschouw nemen dat in het Leeuwarden Bestek wordt aangegeven dat huurders moeten worden verleid om te gaan kopen. Economische waarde woningen Aantal euro of meer euro euro euro euro tot euro Jaartal 13

14 Vanaf 2005 zien we een duidelijke verschuiving in de economische waarde van de woningen. De goedkopere klassen (beneden de euro) nemen in aantal (zie bovenstaande grafiek) en procentueel (zie onderstaande grafiek) (sterk) af, terwijl de duurdere klassen stijgen in aantal en procentueel. 20 Op zich komt dit overeen met het gevoerde beleid van de gemeente Leeuwarden, die al meerdere jaren aandringt op het binnenhalen van inwoners die huren of kopen in het midden- of hogere segment van de markt. In die zin zou je kunnen stellen dat het beleid zijn vruchten heeft afgeworpen. Het is opvallend dat het aandeel van tot blijft stijgen, ondanks de economische crisis vanaf 2008/2009. Deze crisis brengt onder andere met zich mee dat de prijzen van woningen de afgelopen jaren sterk zijn gedaald in Friesland. 21 De prijzen ontwikkelden zich als volgt: 2009 (-4,5%), 2010 (+0,3%), 2011 (-4,2%), 2012 (-6,2%). Wellicht kan zelfs de conclusie worden getrokken dat de prijzen nog meer zouden moeten dalen, omdat veel eigenaren van woningen hun woning niet kunnen verkopen voor de gevraagde prijs en die dus ook niet meetellen in de cijfers. Cijfers van Leeuwarden zijn niet bekend (gemaakt), maar we gaan er vanuit dat die qua tendens overeen komen met de provinciale ontwikkelingen. Economische waarde woningen 45% 40% Percentage 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% % tot euro euro euro euro euro euro of meer Prijsklasse 20 Bron: stand Bron: 5,152,169,186,203,220,237,254,271,288&HDR=G1,T&STB=G2,G3&VW=T 14

15 Verderop in dit rapport zullen we zien dat juist de huurders en starters in de primaire en secundaire doelgroep van beleid een beroep zouden moeten doen op de afnemende goedkope(re) klassen tot euro om te huren of te kopen. Door de economische crisis zien we dat steeds meer eigenaar/bewoners hun huis (moeten) verkopen, waardoor het aanbod van woningen in vijf jaar meer dan verdubbeld is, van 761 in januari 2007 tot 1584 in januari Helaas zijn de prijsklassen zoals eerder hier gebruikt niet gelijk aan de prijsklassen zoals Funda die hanteert, maar de trend is wel aan te geven. Aanbod woningen per prijsklasse Aantal woningen jan-07 mei-07 sep-07 jan-08 mei-08 sep-08 jan-09 mei-09 sep-09 Periode jan-10 mei-10 sep-10 jan-11 mei-11 sep-11 jan-12 < > Bron: 15

16 Totaal aangeboden woningen Aantal Totaal jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 Periode Besteedbaar gezinsinkomen De vraag die moet worden gesteld is: volgen de gezinsinkomens de trend van groter voorraad c.q. aanbod van duurdere woningen? Het besteedbaar gezinsinkomen bepaalt voor een groot deel de woning waarvoor men in aanmerking komt of welke woning financieel haalbaar is. Het ministerie van VROM hanteert voor de provincie Friesland dat woningen met een WOZ-waarde tot ,- kunnen worden aangemerkt als woningen bereikbaar voor de sociale doelgroep. Dit betreft zowel woningen in de huur- als koopsector. Nieuw Elan is van mening dat bij het te maken beleid voor beide groepen steeds dezelfde parameters dienen te worden gehanteerd om een goede vergelijking te kunnen maken. 16

17 Percentage maandelijkse lasten op inkomen Percentage < 20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% > 60% Jaartal Uit bovenstaande grafiek wordt duidelijk dat mensen die meer dan 60% van hun inkomen moeten uitgeven aan woonlasten 23 stijgt, terwijl mensen die minder dan 20% van hun inkomen besteden aan woonlasten juist daalt. Ervaringscijfers leert ons, dat de huurders in de primaire doelgroep vallen in de categorie 50-60% en > 60%. In casu: mensen uit de primaire doelgroep zijn een steeds groter gedeelte van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Dit wordt nog eens bevestigd door in het Voorwoord van het Jaarverslag 2011 van Elkien 24. Bijkomend probleem voor de gemeente Leeuwarden is, dat relatief en absoluut gezien veel huishoudens een beroep moeten doen op de huurtoeslag en de gemeente in de hoogste regionen staat op dit gebied, zowel landelijk als provinciaal Onder woonlasten wordt verstaan alle lasten die te maken hebben met wonen, dus huur/hypotheek, gas, water, licht, etc. 24 Jaarverslag 2011 Elkien: Ik kan me geen doelgroep indenken die het in deze tijd zwaarder voor de kiezen krijgt dan onze doelgroep. 25 Bron: 17

18 Huurtoeslagbedrag per jaar Bedrag Nederland Friesland Leeuwarden Jaar Gemiddelde huurprijzen Bedrag Nederland Friesland Leeuwarden Locatie 18

19 De gemiddelde huur is in Leeuwarden 26 vooral lager omdat de corporaties nog beschikken over veel portiekwoningen en het aantal grondgebonden woningen (eengezinswoningen) relatief laag is. Procentuele stijgingen 10,0 9,0 8,0 7,0 percentage 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, ,0 Nederland Friesland Leeuwarden Nederland Friesland Leeuwarden Nederland Friesland Leeuwarden huurtoeslag toekenningen gem.huurprijs Onder andere door de stijging van de bijstandsuitkeringen en de afname van goedkope woningen en de sterkere stijging dan elders met betrekking tot de huurprijzen, zien we een sterke stijging van het aantal verzoeken en toekenningen voor huurtoeslag. Let op: de gegevens van bovenstaande zijn slechts actueel tot Voor de periode daarna zijn er geen cijfers bekend (gemaakt), maar gezien de economische omstandigheden in 2010 en 2011 mag worden aangekomen dat de trend zich (sterker) heeft voortgezet Hypotheken Indien de grens van euro wordt gehanteerd zien we dat de primaire doelgroep slechts in aanmerking komt voor een redelijk klein gedeelte van de koopwoningen. Reden daarvan is, dat de mogelijkheden tot het verkrijgen van een hypotheek beperkt zijn en het aanbod beperkt is. Voor de secundaire doelgroep geldt in grote lijnen dezelfde mores. Bij de berekening is alleen rekening gehouden met de bruto bedragen, omdat het verschil tussen bruto en netto dient te worden gebruikt voor de extra uitgaven zoals verzekeringen, onroerendzaakbelasting, reserveringen voor onderhoud en eventueel afdrachten aan een VvE. 26 Bron: 19

20 Bij de berekeningen zijn we uitgegaan van een positieve benadering. Dat wil zeggen een hypotheeknemer van 30jaar, annuïteithypotheek van 30 jaar vast en 50% aflossen. 27 Huishoudinkomen Hypotheek nieuwbouw Bruto maandlasten Hypotheek bestaande bouw Bruto maandlasten < euro euro > euro n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. We zien dat iemand in de primaire doelgroep bruto meer zal moeten uitgeven dan de liberalisatiegrens voor de huren (> 664,64 euro huur per maand). Uit de praktijk is bekend dat de meeste huurders in deze doelgroep zelfs zijn aangewezen op huurtoeslag, dus in de praktijk zal het mogelijke leenbedrag bruto nog veel lager uitkomen. Daarom is het ook beter te kijken naar de huurgrenzen. Om het niet onoverzichtelijk te maken kiezen we voor 2 grenzen: de kwaliteitsgrens (<562 euro per maand) en de liberalisatiegrens. Daarbij stellen we de bruto huurbedragen (dus zonder huurtoeslag) gelijk aan de maximale bruto maandlasten voor een hypotheek. Huurgrens Maximale hypotheek Koopprijs bestaande woning Hypotheek bestaande bouw < < Voor nieuwbouw ligt de koopprijs van een woning iets hoger bij eenzelfde hypotheek, omdat er dan geen overdrachtsbelasting behoeft te worden betaald. We zien dat we voor de primaire doelgroep een grens van euro moet worden aangehouden als de prijs van de woning (kosten koper) wil uitkomen op dezelfde bruto maanlasten in relatie tot de huur Aantal reacties Om na te gaan hoe gewild woningen zijn in bepaalde prijsklassen is de afgelopen vijf jaren het aantal reacties op een woning bijgehouden. Het betreft hier slechts de woningen van Elkien 28, maar die van de WoonFriesland zullen hoogstwaarschijnlijk een identiek beeld te zien geven. In de volkshuisvesting is te doen gebruikelijk 5 huurklassen aan te houden. In onderstaande tabel zijn de grensprijzen aangehouden van 1 juli 2011, zoals die door het ministerie jaarlijks worden vastgesteld. Prijsklasse/jaar ,66-517, ,64-554, ,76-652, ,55 en hoger Bron: stand 29 mei Reacties van de websites en (alleen voor Leeuwarden). Het betreft hier gemiddelden per jaar. Aangezien 2012 nog niet alle perioden van een jaar heeft doorlopen, zijn deze bewust achterwege gelaten. 20

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Woonlasten Onderzoek HV Franeker

Woonlasten Onderzoek HV Franeker Woonlasten Onderzoek HV Franeker Inleiding De Huurdersvereniging Franeker heeft in mei 2015 besloten om een onderzoek uit te voeren naar de gevolgen van de stijgende huurprijzen en daaraan verbonden overige

Nadere informatie

De woning(beleggings)markt in beeld

De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2013 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Woningproductie zakt terug naar historisch dieptepunt van 35.000 woningen per jaar Woningnood keert terug, statistisch tekort loopt op van 2%

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen.

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. Huurverhoging 2016 1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. In de gesprekken met de corporaties is de insteek

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( )

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( ) Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad (15-2-2017) INLEIDING De betaalbaarheid van woningen en de verdeling van de woningvoorraad staan hoog op de lokale agenda voor bestuurders van gemeenten, woningcorporaties

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland 1. VOORRAAD Dit onderdeel gaat in op de samenstelling van de woningvoorraad. Wat betreft het aanbod of de voorraad zijn er drie soorten eigendom: koop, particuliere huur en corporatiewoningen. Die laatste

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014 Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus 67065 1060 JB Amsterdam Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren Amsterdam, 3 december 2014 Geachte mevrouw Heidrich/Beste Elke, Bijgaand ontvang

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

. Ongelijke gevallen Ongelijk behandeld

. Ongelijke gevallen Ongelijk behandeld . Ongelijke gevallen Ongelijk behandeld Differentiatie naar huishoudsamenstelling, bij de toewijzing van sociale huurwoningen Afstudeerpresentatie Bob Witjes Probleemstelling KOOP Afstudeerpresentatie

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Meppel, 7-7-2015 Geacht college, De Huurdersvereniging Meppel heeft als belanghebbende de concept woonvisie 2015 2020 van u ontvangen. Waarvoor onze hartelijke

Nadere informatie

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen Woningstichting Rochdale Raad van Bestuur Mevrouw H. van Buren Postbus 56659 1040 AR Amsterdam AM STERDAM ONSKENMERK 12 maart 2015 COSM/15.005 UW KEKMERK BEHANOEIO DOOR Dagelijks Bestuur ONDERV/ERP TELEFOON

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk Gemeenteraad december 2012 Fractie GroenLinks Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk 0. Inleiding Het college van Langedijk is in haar vergadering van januari 2012 akkoord gegaan

Nadere informatie

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in %

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in % In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel?

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? Peter Boelhouwer 18-05-2017 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Visie minister Blok: we zijn klaar

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Besluit van tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr...., Directie

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1163 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen SP: 'Ontwikkeling woonlasten in Leiden' Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. de beantwoording van

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Inleiding Zowel de SJAR als de raad maakt zich zorgen over de huisvestingsmogelijkheden van jongeren. Dit heeft ertoe geleid dat het College van burgemeester

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Datum 23 augustus 2011 Betreft Beantwoording schriftelijke kamervragen met kenmerk 2011Z15841 en 2011Z15842

Datum 23 augustus 2011 Betreft Beantwoording schriftelijke kamervragen met kenmerk 2011Z15841 en 2011Z15842 > Retouradres Postbus 20951 2500 EZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Cluster Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500 EZ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Van: college van BenW Aan: commissie RF 1. Inleiding In de op 8 juli 2004 gesloten prestatieafspraken tussen de gemeente Helmond en de Helmondse corporaties

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord Huurinkomsten van corporaties, 2012 2021. De gevolgen van het regeerakkoord Johan Conijn & Wolter Achterveld Inleiding Op verzoek van Aedes heeft Ortec Finance de financiële gevolgen van het regeerakkoord

Nadere informatie

Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten Provinciale Staten van Zuid-Holland, Overwegende dat het provinciaal woonbeleid, zoals neergelegd in de Visie Ruimte en Mobiliteit, tot doel heeft te

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS 94178501 ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS - Samenvatting belangrijkste uitkomsten - Uitgevoerd in opdracht van VOORWOORD Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de bewoners van huurwoningen

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Factsheet wonen Harderwijk

Factsheet wonen Harderwijk Factsheet wonen Harderwijk Mei 2015 Domein Ruimte INHOUDSOPGAVE 1. Woningbehoefte 2 2. Woningvoorraad 4 3. Aandachtsgroepen 5 4. Woonlasten 7 5. Wonen en zorg 9 6. Leefbaarheid 11 7. Gerealiseerde verhuizingen

Nadere informatie

Stimuleren koopmarkt

Stimuleren koopmarkt Stimuleren koopmarkt Sinds 2008 zit de huizenmarkt in het slop. Dat jaar markeert een scherpe daling in het aantal transacties en was het begin van een neerwaartse ontwikkeling van de transactieprijzen.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Adviesaanvraag. Landelijke kaders en uitgangspunten

Adviesaanvraag. Landelijke kaders en uitgangspunten Adviesaanvraag Onderwerp: Aan: Van: Huurbeleid 2017 (uitwerking) Huurdersbelangenorganisatie Samen Eén Veluwonen Datum: 18 januari 2017 ontvangen 30 januari 2017 Samenvatting Per 1 juli worden de huren

Nadere informatie

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek Rapportage WoON 2015 Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286

Nadere informatie

2013D20434 LIJST VAN VRAGEN

2013D20434 LIJST VAN VRAGEN 2013D20434 LIJST VAN VRAGEN Nr. Vraag 1 In hoeverre komt het percentage van het aandeel sociale huurvoorraad met een huur tussen aftoppingsgrens en liberalisatiegrens overeen met het percentage van de

Nadere informatie

Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren

Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren Juni 2017 1. Inleiding Vraagstelling De Renschdael Groep is voornemens het St Annaterrein in Venray te herontwikkelen. Gedacht wordt aan een programma bestaande

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Bijlage 4 Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Koopmarkt De koopmarkt zit op slot. Het aantal transacties is laag. Deels durven mensen niet te verhuizen vanwege de

Nadere informatie

Woonmonitor Drechtsteden 2010

Woonmonitor Drechtsteden 2010 2 Woonmonitor Drechtsteden 2010 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit,

Nadere informatie

Betaalbaarheid Haaglanden

Betaalbaarheid Haaglanden Betaalbaarheid Haaglanden De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden?

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden? 2014Z05130 Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over woningcorporaties die de huurprijs van sociale huurwoningen fors verhogen (ingezonden 20 maart 2014). Vraag

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016 DATUM 16 november 2016 PROJECTNUMMER 3400.107/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2016 Update woningmarktmonitor De afgelopen maand heeft er een grote update

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie MEMO van college aan de algemene raadscommissie datum : 19 februari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Huisvestingsverordening gemeente Bergen, aanpassen Bijlagen 1 en 2 per 1 maart 2013

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Woonwensen en Woningbehoefte Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Opbouw presentatie I. Waar komen we vandaan? Relevante ontwikkelingen in het recente verleden II. Waar gaan we naar toe? Blik

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 51 3 52 Volkshuisvesting Ambitie woningbouw niet gehaald De woningvoorraad van de is in 26 met 253 toegenomen tot 36.473 op 1 januari 27. Deze toename is het saldo van 357 toevoegingen, 19 onttrekkingen

Nadere informatie