Huurvoorwaarden Cascade

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huurvoorwaarden Cascade"

Transcriptie

1 Huurvoorwaarden Cascade Cultureel Centrum Cascade, Huurvoorwaarden en reglement van orde (5 pagina s) Artikel 1 Definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Cascade: het Cultureel Centrum Cascade aan de Hoge Kade 50; b. Verhuurster : Stichting Cascade; c. Huurder : De persoon of vertegenwoordiging van een rechtspersoon aan wie de in artikel 3 bedoelde toestemming is verleend; d. Gebruiker : Allen die van Cascade gebruik maken gedurende de tijd, dat een of meer ruimten in het cultureel centrum zijn verhuurd; e. Bezoeker : De toeschouwers bij activiteiten en de bezoekers van de foyer; f. Beheerder: De door de verhuurder benoemde persoon die belast is met het beheer en toezicht in en om het cultureel centrum. Artikel 2 Algemene bepaling 1. Door het huren van Cascade of een gedeelte daarvan, verplicht huurder zich de in dit besluit opgenomen bepalingen en voorschriften na te leven. 2. Door het betreden van Cascade onderwerpen huurder, gebruiker en bezoeker zich aan de in dit besluit opgenomen bepalingen en voorschriften. Artikel 3- Toestemming verhuur 1. Het gebruik van de zalen is alleen toegestaan indien vooraf schriftelijk toestemming van verhuurster is gekregen en gedurende de bij de toestemming vermelde tijden. 2. Onder schriftelijke toestemming vallen alleen bevestigingen welke door de huurder ondertekend zijn geretourneerd. Offertes en optiebevestigingen zijn slechts voor optionele reserveringen. 3. De offertes en optiebevestigingen zijn vrijblijvend. De optie op de zaal is geldig tot de gestelde optietermijn is verlopen. Wanneer de verhuurster een nieuwe aanvraag krijgt voor de zaal, dan zal de verhuurster contact opnemen met de huurder om uitsluitsel te vragen over de optie. 4. Verhuurster kan aan verhuur nadere voorwaarden verbinden. 5. Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurster, de zalen geheel of gedeeltelijk aan derden door te verhuren of in gebruik te geven. 6. Verhuurster heeft het recht om in voorkomende gevallen, in goed overleg, huurder een vervangende ruimte of datum aan te bieden, als incidenteel gebruik moet worden gemaakt van de door huurder vooraf gereserveerde ruimte, met een maximum van vier keer van het aantal gereserveerde ruimten per seizoen. Dit is van toepassing op de zalen welke op de door de verhuurster gestuurde en door de huurder ondertekende bevestiging staan. Artikel 4 Tarieven / annulering / betaling 1. Huur van Cascade of een gedeelte daarvan vindt plaats overeenkomstig de tarieven zoals die door Stichting Cascade worden vastgesteld. 2. De tarieven maken onderdeel uit van deze huurvoorwaarden, waarbij wordt opgemerkt dat de tarieven jaarlijks opnieuw worden vastgesteld en ingaan op 1 augustus van enig jaar. 1

2 3. Kortingen op de vastgestelde Verenigingstarieven kunnen gelden bij een gebruik van meer dan 10 weken en bij een gebruik van meer dan 40 weken in een seizoen. Het seizoen is vastgesteld op de eerste dag na de zomervakantie, zie artikel 7, tot de laatste dag voorafgaand aan de zomervakantie, zie artikel 7. Het is ter beoordeling van Stichting Cascade of en in welke mate huurder in aanmerking komt voor een korting. 4. De huurprijs is ook verschuldigd indien op de toegewezen uren geen gebruik is gemaakt van de gehuurde ruimte, behalve indien het gehuurde op deze uren niet beschikbaar was. Van dit laatste wordt huurder zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, ook bij onvoorziene omstandigheden. 5. Annulering van zaalruimte dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren. Telefonische annuleringen worden niet verwerkt met als gevolg dat de volledige zaalhuur in rekening zal worden gebracht en door huurder moet worden voldaan. 6. De annuleringskosten zijn als volgt opgesteld: Binnen 8 weken (>80 personen/ > 500,-) 50% zaalhuur Binnen 4 weken 50% zaalhuur/ (100% zaalhuur >80 personen/ > 500,-) Binnen 2 weken 100% zaalhuur Binnen 48 uur alle kosten (1 week voor speciale bestellingen) 7. Indien een huurder of gebruiker niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd, dan kan de verhuurster de reservering als geannuleerd beschouwen. 8. Facturatie van het gehuurde geschiedt maandelijks. Dit gebeurd per , tenzij anders overeengekomen. Na ontvangst van de factuur zal huurder binnen 14 dagen na factuurdatum het bedrag overmaken op de bankrekening van Stichting Cascade onder vermelding van het factuurnummer. 9. Stichting Cascade behoud zicht het recht een aanbetaling te vragen aan de huurder. Artikel 5 Niet naleven besluit 1. Bij het: - niet naleven door huurder van de huurvoorwaarden of bepalingen van orde; - niet tijdig voldoen van de huurprijs. - Ondeskundig gebruik van het gehuurde, heeft verhuurster het recht het gebruik direct te beëindigen. 2. In de gevallen als vermeld in het eerste lid heeft huurder op geen enkele wijze aanspraak op vergoeding van schade of terugbetaling van de huurprijs. Artikel 6 Toegang Verhuurster heeft altijd toegang tot de ruimten in Cascade, ongeacht de aard van de activiteiten. Artikel 7 Sluiting Verhuurster behoudt het recht om een beperkt aantal dagen, waaronder algemeen erkende feestdagen gesloten te zijn. Huurder wordt daar zo vroeg mogelijk, schriftelijk, van op de hoogte gesteld. Artikel 8 Gebruik Cascade door huurder 1. Huurder heeft het recht, tegen vergoeding en na toestemming van verhuurster, gebruik te maken van de in het cultureel centrum aanwezige materialen, waaronder audiovisuele middelen. 2. Het gebruik van materiaal vindt plaats onder deskundige leiding. 2

3 3. Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aanwezigheid van deskundige leiding. 4. Verhuurster is bevoegd om aanwijzing van andere leiding te verlangen, indien dit met oog op het gebruik noodzakelijk wordt geacht. 5. Materialen mogen alleen gebruikt worden overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn bestemd. Zij moeten na gebruik in dezelfde staat en ruimte worden achtergelaten. 6. Huurder verplicht zich het gehuurde als een goed huurder te gebruiken. Huurder zal in het gehuurde geen activiteiten verrichten, of deze toelaten, die bij wet of plaatselijke verordening niet zijn toegestaan. Het is de huurder niet toegestaan om (geluids)overlast te veroorzaken, alsmede meer personen tot het gehuurde toe te laten dan de capaciteit toelaat. Artikel 9 Toezicht door huurder op bezoek en gebruiker 1. Huurder is verplicht er voor zorg te dragen dat bezoeker en gebruiker de bepalingen van dit besluit in acht nemen. 2. Huurder oefent bij de ingang van de gehuurde zaalruimte toezicht uit om het binnentreden van onbevoegden te voorkomen. Artikel 10 Gebruik Cascade door gebruiker 1. Gebruiker heeft alleen toegang tot de ruimte, eventueel met indien van toepassing de daarbij horende kleedkamer die aan huurder is verhuurd. 2. De kleedkamer kan vanaf een kwartier voor de overeengekomen huurtijd van zaalruimte in gebruik worden genomen. 3. De kleedkamer dient na afloop van de overeengekomen tijd zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval na een kwartier verlaten te zijn. 4. Alle ruimten zijn voor gebruiker alleen toegankelijk op aanwijzing van de beheerder en bij aanwezigheid van tenminste één verantwoordelijke. Artikel 11 Gebruik Cascade door bezoeker Bezoeker mag Cascade slechts betreden via de hoofdingang en heeft alleen toegang tot de voor de bezoeker toegankelijke ruimte en de foyer. Artikel 12 Algemene gebruiksregels zaal 1. Zonder nadrukkelijke toestemming van verhuurster is het verboden in de zalen of in de kleedruimten consumpties te nuttigen. Gebruik daarvan is alleen in de foyer toegestaan. 2. Zonder nadrukkelijke toestemming van verhuurster is het verboden om te roken in de zalen. 3. Gehuurde ruimte dient veegschoon en in nette en opgeruimde staat te worden achtergelaten. Bij overtreding worden schoonmaakkosten in rekening gebracht met een minimum van 30, Huurder draagt zorg voor het uitdoen van de verlichting en het sluiten van de ramen bij het verlaten van de zaal. Artikel 13: Horeca 1. Bij het gebruik van de horeca in het cultureel centrum, dient uiterlijk twee werkdagen voor data het definitieve aantal personen te worden doorgegeven. Bij diners, lunches en feesten kan deze termijn worden aangepast. 3

4 2. Wanneer het aantal personen binnen twee werkdagen voor data of anders vastgestelde termijn wordt verlaagd, dan is de verhuurster gerechtigd een toeslag te berekenen. De hoogte van de toeslag wordt bepaald op basis van de grootte van de vermindering, alsmede de termijn waarop de vermindering wordt doorgegeven. Bij vermindering op de dag van de bijeenkomst kunnen ook kosten voor een te hoge personeelsinzet worden doorbelast. 3. Er worden geen alcoholische dranken verstrekt aan mensen onder de 18 jaar. Om dit te controleren mag de verhuurder altijd vragen een legitimatiebewijs te tonen. 4. De verhuurster behoud zicht het recht te weigeren alcohol te schenken aan gebruikers, bezoekers of huurders. Dit kan voorkomen vanuit gemaakte afspraken of vanuit het oogpunt van sociale hygiëne. Artikel 14 Overige algemene gebruiksregels 1. Het is huurder niet toegestaan zonder toestemming van verhuurster eigen materialen of gereedschappen in Cascade op te slaan of op te bergen. 2. Bezoeker en gebruiker dienen behoorlijk gekleed te gaan. 3. Rijwielen, bromfietsen en motorrijtuigen moeten op de daarvoor bestemde plaatsen c.q. parkeervakken worden geplaatst. 4. Roken is zonder nadrukkelijke toestemming van verhuurster niet toegestaan. 5. Het nuttigen van meegebrachte drink- en etenswaren, van welke aard dan ook, is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen met de verhuurster. 6. De huurder dient er op toe te zien, dat al het afval uitsluitend in daarvoor bestemde voorzieningen wordt gedeponeerd. 7. De huurder onderwerpt zich aan de geldende voorschriften betreffende de brandveiligheid en openbare orde. 8. Het is huurder en de voor zijn activiteit in het gebouw aanwezige personen niet toegestaan de andere verhuurde ruimten te betreden, behalve toiletten, garderobe en overige algemene loopruimten. 9. Huurder dient er op toe te zien dat de nooduitgangen uitsluitend en alleen worden gebruikt in gevallen van nood. 10. Overtreding kan leiden tot verwijdering, dit ter beoordeling van de beheerder. Artikel 15 schade, aansprakelijk 1. Huurder, gebruiker en bezoeker zijn verplicht bij het ontstaan of constateren van beschadigingen aan gebouw of inventaris daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de beheerder. 2. Huurder, gebruiker en bezoeker zijn aansprakelijk voor alle schade, welke door hun schuld of nalatigheid wordt toegebracht aan gebouw of inventaris. Herstel van schade wordt door verhuurster verricht voor rekening van huurder, gebruiker of bezoeker. 3. Verhuurster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeval of letsel door welke oorzaak dan ook, die verband houdt met het gebruik. 4. Huurder is verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid van mogelijk door hem meeof aangebrachte zaken. 5. Huurder is verplicht brandblusvoorzieningen en vluchtwegen in het gehuurde te allen tijde vrij te houden. Artikel 16 Bevoegdheid beheerder 1. De aanwijzingen van de algemeen manager, beheerder en overige medewerkers van Cascade dienen zowel door huurder, gebruiker als bezoeker te allen tijde stipt te worden opgevolgd. 4

5 2. Stichting Cascade is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de overeenkomst zou moeten geschieden, behoudens indien zulks als evident onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast/klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormelde wens van het Stichting Cascade betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien Stichting Cascade zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de overeenkomst zou moeten geschieden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal Stichting Cascade nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Stichting Cascade is voorts gehouden de bij hem gebruikelijke horecadiensten aan de gasten te kunnen verlenen. Artikel 17 Verwijderen personen. 1. Uit Cascade worden verwijderd: A. Personen die aanstoot geven, de orde verstoren of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen. B. Personen, die handelen in strijd met één of meer bepalingen uit dit besluit, dan wel de aanwijzingen van de beheerder niet opvolgen. C. Personen die op grond van het eerste lid uit Cascade worden verwijderd hebben geen aanspraak op enige vergoeding. D. Personen die door verhuurster de toegang tot Cascade zijn ontzegd voor onbepaalde tijd. De ontzegging wordt indien mogelijk- schriftelijk aan betrokkenen meegedeeld. 2. Verhuurster en beheerder zijn in het belang van de openbare orde, veiligheid en zedelijkheid, en ook in het belang van een goede bedrijfsvoering bevoegd gebruikers of bezoekers door zonder opgave van redenen uit Cascade te verwijderen. Artikel 18 Onvoorziene gevallen In gevallen waarin dit besluit niet voorziet of daarvan moet worden afgeweken beslist verhuurster. Artikel 19 Inwerkingtreding, citeertitel 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 01 augustus Dit besluit wordt aangemerkt als Huurvoorwaarden en Reglement van Orde Cultureel Centrum Cascade. Aldus vastgesteld door het Bestuur van Stichting Cascade augustus 1997 en herzien in 2010 en

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

Gebruikersreglement. Artikel 5 Voor het heffen van een entree door de gebruiker is een voorafgaande toestemming van het stichtingsbestuur vereist.

Gebruikersreglement. Artikel 5 Voor het heffen van een entree door de gebruiker is een voorafgaande toestemming van het stichtingsbestuur vereist. Multifunctioneel Centrum de Roef Zuiderzeepad 1 3844 JV Harderwijk tel. 0341-433966 Postbank nr. 3674546 Email: info@zalencentrum-deroef.nl www.zalencentrum-deroef.nl Gebruikersreglement Artikel 1 De aanvraag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur gemeentelijke sport- en sociaal-culturele accommodaties

Algemene voorwaarden verhuur gemeentelijke sport- en sociaal-culturele accommodaties Artikel 1. Definities Accommodatie: Huurder: Incidentele huur: Verhuurder: Huurovereenkomst: Verhuurrooster: Het gehuurde: Partijen: een sport- of sociaal-culturele accommodatie waarop deze voorwaarden

Nadere informatie

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo.

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. ******** Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Sporthal: de aan de Stationsstraat, nummer

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK STICHTING SPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK INHOUDSOPGAVE 1. gebruikersovereenkomst 2. gebruikersvoorschriften 3. algemeen 4. aansprakelijkheid 5. sleutelregeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp:

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: Algemene voorwaarden Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: 1. Algemeen 1 Begrippen: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting Turnaccommodatie Opmeer. 1.2 Huurder: de partij

Nadere informatie

Algemene Huur- en annuleringsvoorwaarden. De Gelderlandfabriek BV

Algemene Huur- en annuleringsvoorwaarden. De Gelderlandfabriek BV Algemene Huur- en annuleringsvoorwaarden De Gelderlandfabriek BV 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen verhuurder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

I. In deze voorwaarden en bepalingen wordt verstaan onder:

I. In deze voorwaarden en bepalingen wordt verstaan onder: Voorwaarden m.b.t. het gebruik van de gemeentelijke Binnensportaccommodaties. I. In deze voorwaarden en bepalingen wordt verstaan onder: contractant gebruiker : de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de voormalig gemeente Jacobswoude: b e s l u i t:

Het college van burgemeester en wethouders van de voormalig gemeente Jacobswoude: b e s l u i t: Het college van burgemeester en wethouders van de voormalig gemeente Jacobswoude: b e s l u i t: vast te stellen de herziene ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM HET SPANT Begripsomschrijving

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

H U U R V O O R W A A R D E N. van de S P O R T H A L L E N. van de G E M E E N T E D O R D R E C H T. bij C O M M E R C I E E L G E B R U I K

H U U R V O O R W A A R D E N. van de S P O R T H A L L E N. van de G E M E E N T E D O R D R E C H T. bij C O M M E R C I E E L G E B R U I K Sportraad H U U R V O O R W A A R D E N van de S P O R T H A L L E N van de G E M E E N T E D O R D R E C H T bij C O M M E R C I E E L G E B R U I K Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Op alle reserveringen zijn van toepassing de algemene voorwaarden Congres- & Vergadercentrum Domus Medica en de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze voorwaarden zijn bindend voor een ieder die van onze

Nadere informatie

Gebruikersvoorschriften De Meikever. Stichting Dorpsvoorziening Nieuw-Dijk

Gebruikersvoorschriften De Meikever. Stichting Dorpsvoorziening Nieuw-Dijk Gebruikersvoorschriften De Meikever Stichting Dorpsvoorziening Nieuw-Dijk Gebruikersvoorschriften Deze gebruikersvoorschriften zijn van toepassing op het gebruik van dorpshuis De Meikever van de Stichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Restaurant Valdin Nijmegen

Algemene voorwaarden Restaurant Valdin Nijmegen Algemene voorwaarden Restaurant Valdin Nijmegen Artikel 1 Definities Onder de navolgende woorden wordt in de UVH (De Uniforme Voorwaarden Horeca) telkens het navolgende verstaan. 1.1 Horecabedrijf De natuurlijke-

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen. datum ondertekening; bron bekendmaking

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen. datum ondertekening; bron bekendmaking Regeling tarieven en voorwaarden voor het in het gebruik geven van de gemeentelijke sporthallen en gymnastieklokalen 2017-2018 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Chaletpark 't Werdje

Algemene voorwaarden Chaletpark 't Werdje Algemene voorwaarden Chaletpark 't Werdje 1.Toepassing algemene voorwaarden chaletverhuur 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten welke, direct of indirect, worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, huur- en betalingsvoorwaarden van de Protestantse Gemeente Gorssel-Epse.

Algemene voorwaarden, huur- en betalingsvoorwaarden van de Protestantse Gemeente Gorssel-Epse. Algemene voorwaarden, huur- en betalingsvoorwaarden van de Protestantse Gemeente Gorssel-Epse. 1. Definities 1. Met huurder wordt bedoeld: de persoon of de organisatie die de ruimte huurt en de huurovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 1. BEGRIPPEN 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Your

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Definitie De aanmeldingsprocedure 1 Het huren van sport- en spelmaterialen.

Algemene Voorwaarden Definitie De aanmeldingsprocedure 1 Het huren van sport- en spelmaterialen. Algemene Voorwaarden Definitie In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Sport-O-Theek Haaglanden is onderdeel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belcrumhuis

Algemene voorwaarden Belcrumhuis 1 1. Algemeen Het Belcrumhuis wordt geëxploiteerd door Stichting Gemeenschapshuis de Belcrum in opdracht van de gemeente Breda. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door vrijwilligers. Wat is onze visie

Nadere informatie

KERKBEHEER HERVORMDE GEMEENTE GOUDSWAARD BELEID VERHUUR KERKELIJKE GEBOUWEN. Inleiding.

KERKBEHEER HERVORMDE GEMEENTE GOUDSWAARD BELEID VERHUUR KERKELIJKE GEBOUWEN. Inleiding. KERKBEHEER HERVORMDE GEMEENTE GOUDSWAARD BELEID VERHUUR KERKELIJKE GEBOUWEN Inleiding. Op grond van artikel 3 Algemene Wet Gelijke Behandeling is deze wet niet van toepassing op rechtsverhoudingen binnen

Nadere informatie

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Salland Natuur Fair: De Salland Natuur Fair 2015. Standhouder:

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Cultureel Centrum & Theater De Ruchte

Algemene Huurvoorwaarden Cultureel Centrum & Theater De Ruchte In deze algemene huurvoorwaarden wordt Cultureel Centrum & Theater De Ruchte aangeduid met de verhuurder. Met huurder wordt de persoon of organisatie bedoeld die een huurovereenkomst aangaat met de verhuurder.

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR MET DE KERK VERBONDEN ACTIVITEITEN

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR MET DE KERK VERBONDEN ACTIVITEITEN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR MET DE KERK VERBONDEN ACTIVITEITEN Zalencentrum Hemelsblauw te Honselersdijk Versie 2.0 Ingangsdatum: 1-1-2015 Ingangsdatum wijzigingen: 1-1-2017 1. Definities 1.1. Algemene

Nadere informatie

1.2. Met verhuurder wordt bedoeld: Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer B.V., Postbus 343, 1430AH Aalsmeer, hierna aangeduid als verhuurder.

1.2. Met verhuurder wordt bedoeld: Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer B.V., Postbus 343, 1430AH Aalsmeer, hierna aangeduid als verhuurder. Algemene Voorwaarden zaalverhuur 1. Definities 1.1. Met huurder wordt bedoeld: de persoon of de organisatie die de ruimte huurt van en de huurovereenkomst sluit met verhuurder: hierna aangeduid als huurder

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR)

Huurvoorwaarden Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR) Huurvoorwaarden Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR) Nassaulaan 62-64 - 5121 BC Rijen (0161) 224 314 info@ccgr.nl Noot: In deze algemene huurvoorwaarden wordt Stichting CCGR aangeduid met de

Nadere informatie

G E B R U I K S - VO O R WA A R D E N. gemeentelijke gymnastieklokalen Heerbeeck-sportzalen en sporthal Naestenbest

G E B R U I K S - VO O R WA A R D E N. gemeentelijke gymnastieklokalen Heerbeeck-sportzalen en sporthal Naestenbest G E B R U I K S - VO O R WA A R D E N gemeentelijke gymnastieklokalen Heerbeeck-sportzalen en sporthal Naestenbest April 2014 Telefoonnummer Sporthal 373368 Email: sporthal@gembest.nl Telefoonnummer storingsdienst

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden en Instructies voor de binnensportaccommodaties. Buurtzaken

Gebruiksvoorwaarden en Instructies voor de binnensportaccommodaties. Buurtzaken Gebruiksvoorwaarden en Instructies voor de binnensportaccommodaties Buurtzaken Inhoudsopgave Gebruikersovereenkomst 1 Gebruikersvoorschriften 2 Klachten en meldingen 4 Algemeen 5 Aansprakelijkheid 6 Huisregels

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen. datum ondertekening; bron bekendmaking

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen. datum ondertekening; bron bekendmaking Regeling tarieven en voorwaarden voor het in het gebruik geven van de gemeentelijke sporthallen en gymnastieklokalen 2014-2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: Sporthal : de sporthal met bijbehorende kleedkamers, tribunes, toiletten en doucheruimten.

Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: Sporthal : de sporthal met bijbehorende kleedkamers, tribunes, toiletten en doucheruimten. Regeling houdende de algemene voorwaarden en voorschriften verbonden aan het gebruik van het Sport en Cultureel Centrum Gorssel, vastgesteld en gedeponeerd dd. 21 september 2009. A. Algemene bepalingen

Nadere informatie

gemeente Overbetuwe b. Gebruiker: de persoon, vereniging, stichting of andersoortige instelling die

gemeente Overbetuwe b. Gebruiker: de persoon, vereniging, stichting of andersoortige instelling die Algemene gebruiksvoorwaarden sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Overbetuwe Vastgesteld op: 25 februari 2014 Bekendgemaakt op: 1 maart 2014 Inwerking getreden op: 1 maart 2014 1. Betekenissen a. Gemeente:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Artikel 1: Annulering a) Dit dient schriftelijke of per E-mail te geschieden. b) Indien de reservering tot 10 dagen, voordat de huurperiode

Nadere informatie

Onderwerp: Bevestiging van uw Fotogroep Waalre op woensdag 10 september 2014

Onderwerp: Bevestiging van uw Fotogroep Waalre op woensdag 10 september 2014 Fotogroep Waalre t.a.v. De heer E. van Geest Irenelaan 4 5583 AD Waalre Waalre, donderdag 4 september 2014 Onderwerp: Bevestiging van uw Fotogroep Waalre op woensdag 10 september 2014 Geachte heer Van

Nadere informatie

Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen.

Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen. Huurvoorwaarden Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen. 1. Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen

Nadere informatie

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard. VERHUUR RECLAME AANHANGERS Algemene Voorwaarden 1. Algemeen: 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten terzake van de verhuur van reclame aanhangers en aanverwante zaken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verhuur en gebruik van Hervormd Kerkelijk Centrum t Visnet te Huizen

Algemene Voorwaarden voor verhuur en gebruik van Hervormd Kerkelijk Centrum t Visnet te Huizen Algemene Voorwaarden voor verhuur en gebruik van Hervormd Kerkelijk Centrum t Visnet te Huizen Bestuur HSKC t Visnet Huizen, december 2009 1 Inhoudsopgave BLZ. 0. BEGRIPSBEPALINGEN 3 1. PRIORITEITEN VAN

Nadere informatie

Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties

Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties Gemeente Heerlen Bureau Sportaccommodaties Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 5040 www.heerlen.nl Pagina 1/5 versienummer formulier 11.02.2014

Nadere informatie

1. Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Kerkgemeente Nederland te Herveld. nader aan te duiden als verhuurder en 2.

1. Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Kerkgemeente Nederland te Herveld. nader aan te duiden als verhuurder en 2. HUUROVEREENKOMST Ondergetekenden, 1. Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Kerkgemeente Nederland te Herveld nader aan te duiden als verhuurder en 2. wonende/gevestigd te.(woonplaats),..

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

tel GEBRUIKSVOORWAARDEN

tel GEBRUIKSVOORWAARDEN Bres Accommodaties Gemeente Binnenmaas Vrouwehuisjesweg 1 Postbus 5455 3271 LX Mijnsheerenland Sportlaan 22 tel.0186-601894 3299 ZH MAASDAM info@bresaccommodaties.nl tel.078 676 44 33 gemeente@binnenmaas.nl

Nadere informatie

1.2 Onder zaalhuurder wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met verhuurder een reserverings-/zaalhuurovereenkomst heeft gesloten.

1.2 Onder zaalhuurder wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met verhuurder een reserverings-/zaalhuurovereenkomst heeft gesloten. Algemene Huurvoorwaarden Nieuwe Erven Versie: 1 januari 2015 Adres: Heiligenbergerweg 144, 3816 AN Amersfoort Inhoud: 1 - definities 2 - reservering 3 - annuleren door huurder(s) 4 - annuleren door verhuurder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Thuishaven Events B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Thuishaven Events B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Thuishaven Events B.V. 1. BEGRIPPEN 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Thuishaven Events BV. 1.2 Huurovereenkomst:

Nadere informatie

2. Cliënt De natuurlijke of rechtspersoon die Hotel Contact verzoekt een offerte te maken.

2. Cliënt De natuurlijke of rechtspersoon die Hotel Contact verzoekt een offerte te maken. Algemene Voorwaarden Hotel Contact BV (klant) Hoofdstuk 1: Definities Artikel 1 1. Hotel Contact Onder Hotel Contact wordt verstaan de besloten vennootschap Hotel Contact BV en alle handelsnamen die door

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. De Nieuwe Hommel De Wiltstraat CE Arnhem

Algemene huurvoorwaarden. De Nieuwe Hommel De Wiltstraat CE Arnhem Algemene huurvoorwaarden De Nieuwe Hommel De Wiltstraat 6 6821 CE Arnhem 1 A) ALGEMENE BEPALINGEN 1) Definities Overeenkomst: de tussen De Nieuwe Hommel (verder: verhuurder) en wederpartij (verder: huurder)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HelloTwello

Algemene Voorwaarden HelloTwello Algemene Voorwaarden HelloTwello 1. TOEPASSING 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de groepsaccommodatie en campingplaatsen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huur en gebruik van faciliteiten Christengemeente 1LIFE te Vriezenveen Kanaalweg Zuid GD Vriezenveen

Algemene Voorwaarden Huur en gebruik van faciliteiten Christengemeente 1LIFE te Vriezenveen Kanaalweg Zuid GD Vriezenveen Algemene Voorwaarden Huur en gebruik van faciliteiten Christengemeente 1LIFE te Vriezenveen Kanaalweg Zuid 1 7671 GD Vriezenveen E contact@1life.nl W www.1life.nl Bank NL35 RBRB 0777 9949 84 KvK 72727799

Nadere informatie

Gebruikersvoorschriften Gemeentelijke binnen(sport)accommodaties

Gebruikersvoorschriften Gemeentelijke binnen(sport)accommodaties Gebruikersvoorschriften Gemeentelijke binnen(sport)accommodaties Montferland Juni 2015 Gebruikersvoorschriften Deze gebruikersvoorschriften zijn van toepassing op het gebruik van de gemeentelijke (sport)accommodaties

Nadere informatie

Huurvoorwaarden MFC De Koppellinck

Huurvoorwaarden MFC De Koppellinck Huurvoorwaarden MFC De Koppellinck Artikel 1 De volgende artikelen zijn van toepassing op iedere huurder, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door, of vanwege de verhuurder anders is overeengekomen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verhuur Zwolse Theaters

Algemene voorwaarden Verhuur Zwolse Theaters Algemene voorwaarden Verhuur Zwolse Theaters Begrippen Accommodatie: Contractant: Evenement: De ruimte waarin de activiteit plaatsvindt zoals omschreven in de optie, de offerte c.q. de bevestiging. Persoon

Nadere informatie

Verhuur Voorwaarden Dive Post

Verhuur Voorwaarden Dive Post Verhuur Voorwaarden Dive Post De tekst van de voorwaarden zullen u op eerste verzoek worden overhandigd en kunt u ook vinden op www.divepost.nl. ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

VERHUURVOORWAARDEN VOOR RUIMTEN EN FACILITEITEN deze versie: van toepassing m.i.v. 1 juni. 2014

VERHUURVOORWAARDEN VOOR RUIMTEN EN FACILITEITEN deze versie: van toepassing m.i.v. 1 juni. 2014 VERHUURVOORWAARDEN VOOR RUIMTEN EN FACILITEITEN deze versie: van toepassing m.i.v. 1 juni. 2014 In dit document wordt onder huurder verstaan: de persoon aan wie of de organisatie aan welke door de Badcuyp

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a)

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a) ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD (a) Voorwaarden Boot verhuur Bolsward Artikel 1 definities. 2 Artikel 2 toepasselijkheid. 2 Artikel 3 aansprakelijkheid. 2 Artikel 4 huurtermijn. 2 Artikel 5

Nadere informatie

ALGEMENE VOOWAARDEN. T: W: parkhetplateau.nl E: KVK: BTW NR: B01

ALGEMENE VOOWAARDEN. T: W: parkhetplateau.nl E: KVK: BTW NR: B01 ALGEMENE VOOWAARDEN Definities, toepasselijkheid en algemeen 1.1 Onder bezoeker wordt in deze voorwaarden verstaan: de (rechts)persoon aan wie het aanbod van Park het Plateau is gericht, met wie Park het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huur en gebruik van faciliteiten Christengemeente 1LIFE te Vriezenveen Kanaalweg Zuid GD Vriezenveen

Algemene Voorwaarden Huur en gebruik van faciliteiten Christengemeente 1LIFE te Vriezenveen Kanaalweg Zuid GD Vriezenveen Algemene Voorwaarden Huur en gebruik van faciliteiten Christengemeente 1LIFE te Vriezenveen Kanaalweg Zuid 1 7671 GD Vriezenveen E contact@1life.nl W 1life.nl Bank NL35 RBRB 0777 9949 84 KvK 72727799 BTW

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mini Camping HelloTwello (versie )

Algemene Voorwaarden Mini Camping HelloTwello (versie ) Algemene Voorwaarden Mini Camping HelloTwello (versie 1.2. 02.02.2019) 1. TOEPASSING 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking

Nadere informatie

De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten en lid is van Koninklijk Horeca Nederland.

De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten en lid is van Koninklijk Horeca Nederland. Voorwaarden boekingen Noordzee, Hotel & Spa Artikel 1 Definities Onder de navolgende woorden wordt in de UVH, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de UVH van toepassing zijn, telkens het navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. JvL Catering: de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND. 1. Definities: SCC: Eigenaar: Gebruiker: Gebruiksovereenkomst: Seizoen: Seizoensgebruik: Sportzaal: Sportvloer: Veld: Zaal: Stichting Sportcentrum

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR HET IN GEBRUIK GEVEN VAN ZWEMBAD DE HULLEN

VOORWAARDEN VOOR HET IN GEBRUIK GEVEN VAN ZWEMBAD DE HULLEN VOORWAARDEN VOOR HET IN GEBRUIK GEVEN VAN ZWEMBAD DE HULLEN Art. 1 Seizoensgebruik van uren a. Een seizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december, met uitzondering van de zomervakantie van de openbare

Nadere informatie

Welzijnsaccommodaties Gemeente Nijmegen. Algemene huurvoorwaarden. Gemeente Nijmegen. Afdeling Vastgoed, Sport en Accommodaties

Welzijnsaccommodaties Gemeente Nijmegen. Algemene huurvoorwaarden. Gemeente Nijmegen. Afdeling Vastgoed, Sport en Accommodaties Welzijnsaccommodaties Gemeente Nijmegen Algemene huurvoorwaarden Gemeente Nijmegen Afdeling Vastgoed, Sport en Accommodaties 1 A) ALGEMENE BEPALINGEN 1) Definities Overeenkomst: de tussen Gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden huur- en betalingsvoorwaarden van Soul Essentials

Algemene Voorwaarden huur- en betalingsvoorwaarden van Soul Essentials Algemene Voorwaarden huur- en betalingsvoorwaarden van Soul Essentials 1.Definities 1.1. Met huurder wordt bedoeld: de persoon of de organisatie die de ruimte huurt en de huurovereenkomst sluit met verhuurder:

Nadere informatie

13.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

13.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodatie en andere faciliteiten die wordt verhuurd door chalet.xpooz.nl

Nadere informatie

Algemene Gebruiks Voorwaarden (behorende bij Gebruiksovereenkomst Sportaccommodaties in de gemeente IJsselstein)

Algemene Gebruiks Voorwaarden (behorende bij Gebruiksovereenkomst Sportaccommodaties in de gemeente IJsselstein) Bijlage 1 Algemene Gebruiks Voorwaarden (behorende bij Gebruiksovereenkomst Sportaccommodaties in de gemeente IJsselstein) Algemeen De gemeente IJsselstein stelt bezoekers/gebruikers in de gelegenheid

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van zaalruimten van het Hervormd Jeugdcentrum van de Hervormde gemeente te Sprang

Algemene voorwaarden voor de verhuur van zaalruimten van het Hervormd Jeugdcentrum van de Hervormde gemeente te Sprang Algemene voorwaarden voor de verhuur van zaalruimten van het Hervormd Jeugdcentrum van de Hervormde gemeente te Sprang Artikel 1 Cvk Verhuurder Huurder Beheerder Artikel 2 Begrippen, definities en afkortingen

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Multifunctionele ruimtes Kulturhus Lienden in beheer van Stichting Woningbeheer Betuwe

Huurvoorwaarden Multifunctionele ruimtes Kulturhus Lienden in beheer van Stichting Woningbeheer Betuwe Huurvoorwaarden Multifunctionele ruimtes Kulturhus Lienden in beheer van Stichting Woningbeheer Betuwe Huurvoorwaarden multifunctionele ruimten Kulturhus Lienden, versie augustus 2013 1 Inhoudsopgave A:

Nadere informatie

VOORWAARDEN, VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN SPORTHAL DE KLEP, SPORTPARKLAAN 4 TE MIDDELBEERS.

VOORWAARDEN, VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN SPORTHAL DE KLEP, SPORTPARKLAAN 4 TE MIDDELBEERS. VOORWAARDEN, VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN SPORTHAL DE KLEP, SPORTPARKLAAN 4 TE MIDDELBEERS. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1.1. Begripsbepalingen Sportaccommodatie: accommodatie aan Sportparklaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a)

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a) ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD (a) Voorwaarden Boot verhuur Bolsward Artikel 1 definities. 2 Artikel 2 toepasselijkheid. 2 Artikel 3 aansprakelijkheid. 2 Artikel 4 huurtermijn. 2 Artikel 5

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur opnameruimte Poundcake Studio s

Algemene voorwaarden verhuur opnameruimte Poundcake Studio s Algemene voorwaarden verhuur opnameruimte Poundcake Studio s 1. Definities a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten, offertes en aanbiedingen van verhuurder. Afwijkingen

Nadere informatie

Stichting Hammerhoes Schuttersveld/ Kleikoelen. ALGEMENE VOORWAARDEN voor huur / gebruik ruimten Hammerhoes

Stichting Hammerhoes Schuttersveld/ Kleikoelen. ALGEMENE VOORWAARDEN voor huur / gebruik ruimten Hammerhoes ALGEMENE VOORWAARDEN voor huur / gebruik ruimten Hammerhoes 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de huur van ruimten, bijbehorende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Landhuis Antoniów

Algemene voorwaarden Landhuis Antoniów Algemene voorwaarden Landhuis Antoniów 2016 1. Toepassing Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen 1.1 en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE REIGERSBERGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE REIGERSBERGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE REIGERSBERGEN Artikel 1: Algemeen 1.1. Op alle door Reigersbergen aan enige partij verstrekte aanbieding (offerte), dan wel gebruiksovereenkomst, dan wel enige overeenkomst

Nadere informatie

DORPSHUIS DE MOERKOAL GEBRUIKERSHANDLEIDING. Inleiding:

DORPSHUIS DE MOERKOAL GEBRUIKERSHANDLEIDING. Inleiding: DORPSHUIS DE MOERKOAL GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding: In deze handleiding zijn de rechten en plichten vastgelegd van de verhuurder en de huurder van Dorpshuis de Moerkoal te Middelrode. Stichting De Moerkoal,

Nadere informatie

2.2 Indien daarnaast nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.

2.2 Indien daarnaast nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN PRAEDÉ STUDIO S Artikel 1: Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. de accommodatieverschaffer: Praedé. Praedé die op grond van een overeenkomst Praedé

Nadere informatie

ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN RESTAURANT- BAR VISUALS te EINDHOVEN

ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN RESTAURANT- BAR VISUALS te EINDHOVEN ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN RESTAURANT- BAR VISUALS te EINDHOVEN Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan en Overeenkomstenreserveringen gesloten met:

Nadere informatie

Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld:

Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld: Algemene Voorwaarden Be-Responsible Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld: 1.1 Be-Responsible te Hilversum, KvK nummer 56328699

Nadere informatie

versie MODEL-HUUROVEREENKOMST EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN OF VERHUREN VAN KERKGEBOUWEN OF KERKELIJKE GEBOUWEN

versie MODEL-HUUROVEREENKOMST EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN OF VERHUREN VAN KERKGEBOUWEN OF KERKELIJKE GEBOUWEN MODEL-HUUROVEREENKOMST EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN OF VERHUREN VAN KERKGEBOUWEN OF KERKELIJKE GEBOUWEN De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer krijgt regelmatig van colleges

Nadere informatie

1. Het college van kerkrentmeesters van de. gemeente te

1. Het college van kerkrentmeesters van de. gemeente te MODEL-HUUROVEREENKOMST EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN OF VERHUREN VAN KERKGEBOUWEN OF KERKELIJKE GEBOUWEN De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer krijgt regelmatig van colleges

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden en huisregels binnensportaccommodaties Gemeente Kampen

Algemene huurvoorwaarden en huisregels binnensportaccommodaties Gemeente Kampen Algemene huurvoorwaarden en huisregels binnensportaccommodaties Gemeente Kampen 1. Openingsuren 1.1 De gemeente verhuurt de sporthallen op - maandag van 9.00 uur - 23.00 uur - dinsdag, woensdag, donderdag

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Deze algemene huurvoorwaarden vormen onderdeel van de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij huurovereenkomsten De Heremiet / Shakti Instituut B.V.

algemene voorwaarden bij huurovereenkomsten De Heremiet / Shakti Instituut B.V. Copyright 2013 Shakti Instituut B.V. versie 1.0 alle rechten voorbehouden d.d. 27-09-2013 algemene voorwaarden bij huurovereenkomsten De Heremiet / Shakti Instituut B.V. 1 definities 1.1 Onder dagdeel

Nadere informatie

62,00 88,00 124,00 5 tot 24 personen Zaal 7. 62,00 88,00 124,00 10 tot 32 personen Bovenfoyer

62,00 88,00 124,00 5 tot 24 personen Zaal 7. 62,00 88,00 124,00 10 tot 32 personen Bovenfoyer Tarieven 2015 Vergaderen 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen Zaal 5 62,00 88,00 124,00 5 tot 24 personen Zaal 7 62,00 88,00 124,00 10 tot 32 personen Bovenfoyer 62,00 88,00 124,00 5 tot 40 personen Engelenbak

Nadere informatie

VOORWAARDEN, VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN GYMZAAL SPOORDONK, BERNADETTESTRAAT 5 TE SPOORDONK.

VOORWAARDEN, VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN GYMZAAL SPOORDONK, BERNADETTESTRAAT 5 TE SPOORDONK. VOORWAARDEN, VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN GYMZAAL SPOORDONK, BERNADETTESTRAAT 5 TE SPOORDONK. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1.1. Begripsbepalingen Sportaccommodatie: accommodatie gelegen

Nadere informatie

VERHUUR EN LEVERINGS VOORWAARDEN STAGE X

VERHUUR EN LEVERINGS VOORWAARDEN STAGE X VERHUUR EN LEVERINGS VOORWAARDEN STAGE X....... 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Stage X met huurders gesloten en betreffen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE THUIS IN UTRECHT Artikel 1: Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Vergaderlocatie Thuis in

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE THUIS IN UTRECHT Artikel 1: Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Vergaderlocatie Thuis in ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE THUIS IN UTRECHT Artikel 1: Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Vergaderlocatie Thuis in Utrecht: de door de familie Ewald/Geuze ter beschikking

Nadere informatie

3.2 De verplichtingen van Factor Horsten gaan nooit verder dan door opdrachtgever en Factor Horsten schriftelijk zijn bevestigd.

3.2 De verplichtingen van Factor Horsten gaan nooit verder dan door opdrachtgever en Factor Horsten schriftelijk zijn bevestigd. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN FACTOR HORSTEN Artikel 1 Algemeen 1.1 Met de opdrachtgever wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna te noemen: algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses

Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses 1. Begripsbepalingen 1.1. (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van

Nadere informatie

Huurovereenkomst Bed & Breakfast The Funfactory

Huurovereenkomst Bed & Breakfast The Funfactory Piet Heinstraat 86 2518CL Den Haag www.thefunfactory.nl Huurovereenkomst Bed & Breakfast The Funfactory Verhuurder: The Funfactory Piet Heinstraat 86 2518CL Den Haag Tel: 070-2125468 Huurder: Naam: Adres:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Eburon

Algemene Voorwaarden De Eburon Algemene Voorwaarden De Eburon Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld: 1.1 De Eburon te Bergeijk, inschrijfnummer kamer van

Nadere informatie

Huurvoorwaarden voor Sporthal Hofland en Sporthal de Vaart

Huurvoorwaarden voor Sporthal Hofland en Sporthal de Vaart INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepaling 2. Algemeen 3. Procedure bij aanvraag gebruik 4. Prioriteiten bij toekenning 5. Verschuldigde huurprijzen 6. Overige verplichtingen huurder 1. Begripsbepaling Voor de toepassing

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden BLOKXS

Algemene verhuurvoorwaarden BLOKXS Algemene verhuurvoorwaarden BLOKXS Begripsomschrijving In deze voorwaarden wordt verstaan onder: verhuurde zaken: de zaak of zaken die onderwerp is / zijn van de huurovereenkomst; huurder: de natuurlijke

Nadere informatie

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: HUUR-EN GEBRUIKSVOORWAARDEN JEUGDHUIS PIUS X ANNEX SPORTHAL, 1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de stichting de Stichting Jeugdbelangen Liempde; b. de beheerder de door de stichting

Nadere informatie

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ruimte in de Sporthal wil huren

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ruimte in de Sporthal wil huren Verhuur van de Blauw-Withal door Algemene voorwaarden 15 augustus 2011 1 Definities: Verhuurder: Huurder: Gebruiksovereenkomst: Sporthal: Sportvloer: Veld: Zaal: DMO: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie