stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2"

Transcriptie

1 Aalst, augustus 2008

2 VOORONTWERP Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2008 Op bevel, Zegel van de gemeente de adjunct-stadssecretaris, de voorzitter, Reginald Van Hecke Christoph D Haese Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat onderhavig RUP voor eenieder ter inzage heeft gelegen van 4 april tot 2 juni 2008 Namens het college van burgemeester en schepenen Op bevel, de stadssecretaris, Zegel van de gemeente de burgemeester Luc Moereels Ilse Uyttersprot, Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 30 september 2008 Op bevel, Zegel van de gemeente de adjunct-stadssecretaris, de voorzitter, Reginald Van Hecke Christoph D Haese stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2

3 Inhoudsopgave Leeswijzer De algemene bepalingen, artikelen onder hoofdstuk 1, zijn op het volledige plangebied van toepassing. Bovenop deze algemene bepalingen gelden de zonevoorschriften, artikelen onder hoofdstuk 2. Deze zijn van toepassing op de desbetreffende zone zoals benoemd en begrensd in het bestemmingsplan. 1. Algemene voorschriften 1.1. Ruimtelijke architecturale kwaliteiten 1.2. Bestaande situatie 1.3. Inplantingen van openbaar nut 1.4. Parkeerplaatsen 1.5. Duurzaam bouwen 2. Zonevoorschriften 2.1. Zone voor openbare en private dienstverlening en wonen 2.2. Zone voor wonen aaneengesloten bebouwing 2.3. Zone voor meergezinswoningen en diensten 2.4. Zone voor publieke ruimte stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 3

4 Hoofdstuk 1. Algemene voorschriften 1.1 Ruimtelijke architecturale kwaliteiten De invulling van de verschillende bouwzones moet gebeuren door middel van een hedendaagse, kwalitatieve architectuur. De inplanting, het volume, de vormgeving van de gebouwen moet rekening houden met de volgende stedenbouwkundige aspecten: - een zinvolle relatie met het openbare domein; - het garanderen van voldoende lichtinval, bezonning en privacy voor de nabijgelegen bebouwing; - het gebruik van duurzame gevelmaterialen Bestaande situatie De bestaande vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte gebouwen, die niet voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, mogen verbouwd en gerenoveerd worden binnen het bestaande volume. Een uitbreiding van de bestaande bebouwing buiten de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan is daarentegen niet toegelaten. Bij herbouw of nieuwbouw van een gedeelte of van het gehele gebouw, moet de nieuwe bebouwing beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. De bestaande vergunde activiteiten kunnen behouden blijven. Nieuwe activiteiten moeten beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan Inplantingen van openbaar nut Bestemmingen voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen van welke schaal, aard en grootte dan ook, kunnen in elke zone van het RUP worden voorzien, onder volgende voorwaarden : De ingeplante gemeenschapsvoorziening of voorziening voor openbaar nut moet de bedoelde bestemming van het gebied gaan versterken en ondersteunen of net mogelijk maken; De inplanting van de gemeenschapsvoorziening mag de realisatie én het beheer van de zone niet in het gedrang brengen; Het gebouw of de constructies van de gemeenschapsvoorziening of de voorziening voor openbaar nut moeten voldoen aan alle stedenbouwkundige voorschriften die geldig zijn in de zone van inplanting Parkeerplaatsen Bij nieuwbouw, verbouwing of functiewijziging moet een benodigd aantal parkeerplaatsen worden voorzien. Dit aantal bedraagt: - Voor ééngezinswoningen: 1 pp per woongelegenheid. Uitzondering hierop zijn woningen < 6m gevelbreedte, waar het voorzien van garages verboden is. - Voor meergezinswoningen: 1 pp. per woongelegenheid. Uitzondering hierop wordt gemaakt voor studio s waarvoor 1 parkeerplaats per 3 woongelegenheden en voor begeleid wonen en zorgflats waarvoor 1 parkeerplaats per 5 woongelegenheden dient voorzien te worden. - Voor openbare en private dienstverlening: 1pp. per 100 m² bruto-vloeroppervlakte. stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 4

5 Het aantal parkeerplaatsen wordt steeds binnen de grenzen van het bouwperceel gerealiseerd, en zoveel mogelijk gebundeld bij bestaande parkeervoorzieningen en ontsluitingsinfrastructuur. Uitzondering kan hierop gemaakt worden mits de aanvrager het bewijs levert dat hij op een ander perceel in de onmiddellijke omgeving de nodige parkeerplaatsen heeft gerealiseerd of zal realiseren. Bij nieuwbouw, verbouwing of functiewijziging moet een benodigd aantal fietsstalplaatsen worden voorzien a ratio van: - Voor wonen: minimaal 2 fietsenstalplaatsen per woongelegenheid; - Voor andere functies: minimaal 1 fietsenstalplaats per 50 m² bruto-vloeroppervlakte. De fietsenstallingen moeten zich nabij de toegang van de gebouwen bevinden op een veilige, goed ingepaste, overdekte en optimaal bereikbare plaats Duurzaam bouwen Alle verbouwingen, nieuwe gebouwen, constructies en infrastructuren moeten op een duurzame wijze opgericht worden. De vergunningverlenende overheid bepaalt bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of aan dit voorschrift is voldaan. Bij de beoordeling worden minstens de volgende criteria afgewogen: - Het gebruik van duurzame bouwmaterialen (niet enkel gevelmaterialen). - Het compact bouwen. - Het creëren van multifunctionele ruimtes. - Bij het voorzien van glaspartijen rekening houden met de bezonning i.f.v. de maximale benutting van zonne-energie. Afwateringssystemen dienen daar waar mogelijk gebruikt te worden als attractief ruimtelijk element. Voor alle daktypes zijn zonnepanelen en gelijksoortige energiewinningssystemen toegelaten. stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 5

6 Hoofdstuk 2. Zonevoorschriften 2.1 Zone voor openbare en private dienstverlening en wonen bestemming De zone is bestemd voor openbare en private diensten en hun bijhorende accommodatie. Alle gebouwen en constructies, die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de dienstverlening, zijn toegelaten. Voor deelzone 1A en 1 A kan wonen als hoofdfunctie (100 % van de vloeroppervlakte). Voor de deelzones 1B en 1C kan een conciergewoning met een max. vloeroppervlakte van 200 m² in het gebouw geïntegreerd worden inrichting bebouwing De maximale terreinbezetting bedraagt 100% van de zoneoppervlakte, mits rekening gehouden wordt met de uiterste bouwlijn. De uiterste bouwlijn valt samen met de zonegrens, tenzij anders vermeld. Noodzakelijke ingrepen in functie van toegankelijkheid kunnen wel voor de bouwlijn toegestaan worden. De kleur van gevels en dakbedekking dient in harmonie te zijn met het reeds bestaande gevelbeeld, of er positief mee te contrasteren. In het bijzonder wordt er rekening gehouden met aanpalende beeldbepalende gebouwen. Blinde gevels moeten worden afgewerkt in het gevel- of dakbedekkingsmateriaal van het gebouw waarvan de gevel deel uitmaakt, tenzij het een wachtgevel betreft. Deze laatste wordt afgewerkt met duurzame materialen die de waterdichtheid van de scheidingsmuren verzekeren en die in harmonie zijn met de omgeving. Bij het aanbouwen worden de nietafgewerkte delen van wachtgevels afgewerkt door de bouwheer die het laatst bouwt. De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel tot de bovenkant van de kroonlijst. Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt maximum 0,40 m hoger dan het peil van het openbare domein op de rooilijn en aan de inkomdorpel gemeten. Hellende daken dienen te worden gerealiseerd onder een helling tussen 30 en 50. Platte daken moeten voorzien worden van een groendak niet-bebouwde delen De niet-bebouwde perceelsdelen worden ingericht als een kwalitatieve groene ruimte met passende verharding in functie van de hoofdbestemming van de zone specifieke voorschriften Deelzone 1A : bestaande gebouwen: - de kroonlijsthoogte en dakvorm te bewaren en bij uitbreiding te volgen. - het gebouw is op het grafisch plan aangeduid als beeldbepalend (door middel van een asterisk) en moet bijgevolg behouden blijven. Een verbouwing of aanpassing stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 6

7 ervan moet rekening houden met de culturele, historische en/of esthetische waarde ervan. Deelzone 1A : uitbreidingszone De gevel naar het park Sint-Elisabeth toe moet uitgevoerd worden als een volwaardige voorgevel. - Maximale kroonlijsthoogte:. hoofdgebouw: 9 meter. bijgebouw: 4 meter op de grens met nabuur. - Dakvorm:. hoofdgebouw: plat dak. bijgebouw: vrij; max. helling 45 De vergunningsvraag moet een nota bevatten die aangeeft hoe de uitbreiding op een goede manier omgaat met de waardevolle elementen van de bestaande bebouwing. Deelzone 1 B - Maximale totale hoogte (incl. dak):. hoofdgebouw palend aan de woningen Gasthuisstraat: 12,00 m (uitgezonderd technische installaties). hoofdgebouw los van de aanpalende woningen : 10,60 m. bijgebouw: 4,20 m - Dakvorm:. hoofdgebouw palend aan woningen Gasthuisstraat: hellend dak (volgt gabarit buur inzake kroonlijst en dakhelling). hoofdgebouw los van de aanpalende woningen: plat dak. bijgebouw: plat dak Deelzone 1 C - maximale kroonlijsthoogte:. hoofdgebouw: 9 meter.. bijgebouw: 4 meter - Dakvorm:. hoofdgebouw: vrij. bijgebouw: plat dak - Het gebouw is op het grafisch plan aangeduid als beeldbepalend (door middel van een asterisk) en moet bijgevolg behouden blijven. Een verbouwing, aanpassing of uitbreiding ervan moet rekening houden met de culturele, historische en/of esthetische waarde ervan. De vergunningsvraag moet een nota bevatten die aangeeft hoe de uitbreiding op een goede manier omgaat met de waardevolle elementen van de bestaande bebouwing zone voor wonen aaneengesloten bebouwing bestemming Deze zone is bestemd voor woningen en bijgebouwen in een gesloten bebouwingspatroon met bijgaande private buitenruimte in de vorm van tuin of terras. Voor de zone 2 A: ééngezinswoningen Voor de zone 2 B: hetzij ééngezinswoningen, hetzij meergezinswoningen. Het aantal studio s (1) wordt beperkt tot maximum 1 studio per 5 woongelegenheden. stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 7

8 (1) Definitie studio: - woonentiteit waarin alle leeffuncties geïntegreerd zijn in één ruimte, behoudens het sanitair voor eigen gebruik dat eventueel voorzien is in een aangrenzende aparte ruimte. - minimum totale vloeroppervlakte: 30 m² - vrije hoogte niet lager dan 2,5 m - minimum 1/10 van de totale vloeroppervlakte van het lokaal aan daglicht ontvangen. De woonfunctie kan worden aangevuld met een beperkte ruimte voor andere functies, zoals handel, diensten en kantoren, voor zover deze verenigbaar zijn met de woonomgeving. De maximale oppervlakte ingenomen door deze functies bedraagt 30% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw inrichting Aantal bouwlagen worden vastgelegd in het bestemmingsplan. In het dakvolume kan bijkomend maximaal één woonlaag worden gerealiseerd. De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel tot de bovenkant van de kroonlijst. Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt maximum 0,40 m hoger dan het peil van het openbare domein op de rooilijn en aan de inkomdorpel gemeten. Kroonlijst- en nokhoogte: Voor de zones 2A en 2B langs Hertshage. De hoogte per bouwlaag bedraagt maximaal 3,50 m op het gelijkvloers en 3.00 m op verdiep. De maximale kroonlijsthoogte 9.50 m en nokhoogte meter. De verschillende bouwlagen moeten ingericht worden binnen dit maximum gabariet. De noodzakelijke uitbouwen voor technische ruimten zoals liftkoker, ventilatiekoker, enz. moeten eveneens voorzien worden binnen dit gabariet. Vanaf de eerste verdieping is op de voorgevel een uitbouw van maximaal 0,60 m toegelaten tot maximaal 0,60 m van de uiterste hoeken van de voorgevel en over maximaal de halve breedte van de gevel. De vrije hoogte onder dergelijke uitbouw dient minstens 2,70 m te bedragen. De uitbouw bevindt zich steeds onder de kroonlijst van het gebouw. Voor zone 2 A langs de Gasthuisstraat dient de bestaande kroonlijsthoogte bewaard te blijven. De verschillende bouwlagen moeten ingericht worden binnen het bestaande gabariet. De kleur van gevels en dakbedekking dient in harmonie te zijn met het reeds bestaande gevelbeeld, of er positief mee te contrasteren. In het bijzonder wordt er rekening gehouden met aanpalende beeldbepalende gebouwen. Blinde gevels moeten worden afgewerkt in het gevel- of dakbedekkingsmateriaal van het gebouw waarvan de gevel deel uitmaakt, tenzij het een wachtgevel betreft. Deze laatste wordt afgewerkt met duurzame materialen die de waterdichtheid van de scheidingsmuren verzekeren en die in harmonie zijn met de omgeving. Bij het aanbouwen worden de nietafgewerkte delen van de wachtgevels afgewerkt door de bouwheer die het laatst bouwt. De afstand tot de zijkavelgrenzen: er moet steeds tegen gemene muren op de perceelsgrens aangebouwd worden. De verplichte voorbouwlijn valt samen met de zonegrens aan de straat. Achteruitbouwstroken ten aanzien van de verplichte voorbouwlijn zijn niet toegelaten. Dakvorm: hellend dak; gerealiseerd onder een helling tussen 30 en 50. stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 8

9 De maximale bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt 18,00 m. Op verdieping bedraagt de maximum bouwdiepte 12,00 m (hoofdgebouw). Terrassen op platte daken zijn toegestaan tot 15 meter bouwdiepte; de overige dakoppervlakte dient te worden voorzien als niet-betreedbaar groendak. De zijkavelgrenzen van het terras dienen te worden afgeschermd door middel van een scheidingswand uitgevoerd in dezelfde materialen als het hoofdgebouw en met een totale hoogte van 1,80 meter (gemeten vanaf de vloerpas van het terras). Bijkomende constructies bovenop de achterbouw zijn niet toegestaan. Rechtstreekse toegangen vanaf de achterbouw naar de tuin zijn niet toegelaten, met uitzondering van een trap die in de achterbouw ingewerkt is. Aansluitend bij de hoofdgebouwen kan per woning een bijgebouw opgericht worden. - Maximale kroonlijsthoogte van 3,50 m. - Dakvorm: plat dak Serres en tuinhuisjes kunnen opgericht worden mits een vrije ruimte van minimaal 5 meter ten opzichte van de achterste grens der bij- of hoofgebouw gerespecteerd wordt. Kroonlijsthoogte max. 2.5 m ; nokhoogte max. 3 m. Te plaatsen op de perceelsgrens of op een min. afstand van 2 m van de perceelsgrens. Bij plaatsing op de perceelsgrens dient het om een gemetste constructie te gaan, onder plat dak. De niet-bebouwde perceelsdelen: - Worden ingericht als groene ruimte met bijgaande verharding. - Voor de zones 2 A en 2 B is bij ééngezinswoningen een private buitenruimte verplicht. De oppervlakte van de buitenruimte bedraagt minimum 12,00 m². De minimale afmeting van de zijden van de buitenruimte is 3,00 m. - Voor de zone 2 B moet bij meergezinswoningen per woongelegenheid een private buitenruimte voorzien worden onder de vorm van een tuin of een terras. De oppervlakte van deze private open ruimte bedraagt minimum 9,00 m². De minimale afmeting van de kleinste zijde van de private open ruimte is 2,00 m. Op de niet-bebouwde zij- en achterkavelgrenzen zijn afsluitingen met een maximale hoogte van 2 meter op de volledige diepte van het perceel in groenaanplantingen (inheemse hagen eventueel in combinatie met paal en draad) toegelaten. In functie van de privacy kunnen andere materialen toegestaan worden: metselwerk (zelfde als hoofdgebouw) en houten panelen. 2.3 zone voor meergezinswoningen - diensten bestemming Bestemd voor meergezinswoningen, openbare en private diensten met bijhorende groenvoorziening en verharding. Deze functies kunnen worden aangevuld met een beperkte ruimte voor handel, voor zover deze verenigbaar is met de woonomgeving. De maximale oppervlakte ingenomen door handel bedraagt 30% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw. stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 9

10 2.3.2 inrichting Bouwdieptes, -oppervlaktes en aantal bouwlagen worden vastgelegd in het bestemmingsplan. De hoogte per bouwlaag bedraagt maximaal 3,5 m op het gelijkvloers en 3 meter op verdiep. Per project kan maximaal 80 % van de totale zone bebouwd worden. De uiterste bouwlijn valt samen met de zonegrens, tenzij anders vermeld. Hoofdgebouw: maximale kroonlijsthoogte: 9, 50 m -12,50 m en maximale nokhoogte: 14,00 m - 17,00 m. De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel tot de bovenkant van de kroonlijst. Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt maximum 0.40 m hoger dan het peil van de rooilijn van Hertshage. De verschillende bouwlagen moeten ingericht worden binnen dit maximum gabariet. In het dakvolume mag bijkomend maximaal één volwaardige woonlaag voorzien worden. De noodzakelijke uitbouwen voor technische ruimten zoals liftkoker, ventilatiekoker, enz. moeten eveneens voorzien worden binnen dit gabariet. Langs iedere zijde moeten naar de publieke ruimte toe aantrekkelijke gevels gecreëerd worden. Uitsprongen voorgevel en dakvlak Vanaf de eerste verdieping is op de voorgevel een uitbouw van maximaal 0,60 m toegelaten tot maximaal 0,60 m van de uiterste hoeken van de voorgevel. De vrije hoogte onder dergelijke uitbouw dient minstens 2,70 m te bedragen. Dakterrassen in de dakhelling zijn toegestaan over de gehele dakbreedte met een minimum afstand van 0,60 m t.o.v. de aanpalenden en een maximum hoogte van 1/2 van de hoogte van het dakvlak. De afsluiting van de terrassen heeft een maximale hoogte van 1,20 m en dient op één van navolgende wijzen te worden gerealiseerd: de afsluiting kan voorzien worden in het verlengde van gevel en dient te worden uitgevoerd in duurzame en esthetisch verantwoorde materialen in combinatie met de materialen van de voor- of achtergevel; de afsluiting kan voorzien worden op minimum 1 m afstand van de voorgevel waarbij de kroonlijst over de gehele dakbreedte doorloopt. De afsluiting dient te worden uitgevoerd in duurzame en ethetisch verantwoorde materialen. Dakvorm: hellende daken voor hoofdgebouw. Deze dienen te worden gerealiseerd onder een helling tussen 30 en 50. De kleur van gevels en dakbedekking dient in harmonie te zijn met het reeds bestaande gevelbeeld, of er positief mee te contrasteren. In het bijzonder wordt er rekening gehouden met aanpalende beeldbepalende gebouwen. Blinde gevels moeten worden afgewerkt in het gevel- of dakbedekkingsmateriaal van het gebouw waarvan de gevel deel uitmaakt, tenzij het een wachtgevel betreft. Deze laatste wordt afgewerkt met duurzame materialen die de waterdichtheid van de scheidingsmuren verzekeren en die in harmonie zijn met de omgeving. Per woongelegenheid moet een private buitenruimte voorzien worden onder de vorm van een tuin of een terras. De oppervlakte van deze private buitenruimte bedraagt minimum 9,00 m². De minimale afmeting van de kleinste zijde stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 10

11 van de buitenruimte is 2,00 m. Bijgebouw: Bijgebouwen met maximale kroonlijsthoogte : 3,50 m Dakvorm : plat; te voorzien van groendak Gevels en dakbedekking: zelfde materialen als hoofdgebouw. Op de niet-bebouwde zij- en achterkavelgrenzen zijn afsluitingen met een maximale hoogte van 2,20 meter op de volledige diepte van het perceel in metselwerk (zelfde als hoofdgebouw) verplicht. Uitzondering hierop kan gegeven worden in functie van de te creëren toegangen, o.a. de voetgangersverbinding zoals omschreven in punt specifieke voorschriften. De niet-bebouwde perceelsdelen worden ingericht als groene ruimte met bijgaande waterdoorlatende verharding. Ze kunnen geheel of deels ingelijfd worden in het publiek domein specifieke voorschriften Kwaliteitsmotivatie: De vergunningsaanvraag bevat de nodige elementen en motivaties om aan te tonen dat aan de kwaliteitseisen ivm het woongebied voldaan wordt. De aanvraag moet duidelijk maken op welke manier de eventuele verweving van functies kan gerealiseerd worden, hoe de privacy van de omwonenden gerealiseerd wordt en op welke manier kwalitatieve woongelegenheden met voldoende buitenruimte gerealiseerd worden. Een voldoende ruime voetgangersverbinding kan gecreëerd worden tussen de bestaande ontmoetingsruimte langs de Lazarethstraat en de publieke ruimte aansluitend op het project Dieter Van Den Elzas. De voetgangersverbinding moet minimaal van zonsop- tot zonsondergang publiek toegankelijk zijn en via een sleutelbeheer moet de eigenaar van het bouwproject het tijdig openen en afsluiten van de doorgang blijvend garanderen Zone voor publieke ruimte bestemming De zone is bestemd voor publieke ruimte met als hoofdfunctie het verblijven/recreëren en als aanvullende functie het verbinden en toegang verlenen inrichting Bijzondere voorzieningen zoals signalisatie, beperkte nutsbebouwing en straatmeubilair zijn toegelaten, voor zover de inplanting ervan rekening houdt met alle aspecten van verkeersveiligheid, representativiteit en hinder voor aanpalenden. Dit moet blijken uit een motivatie van de inplanting die bij de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning moet gevoegd worden. Sport- en speelinfrastructuur kunnen op een passende wijze in het publiek domein ingeplant worden. De verhardingen worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen. Het inplanten van gebouwen of constructies is toegestaan in functie van het goed functioneren van het publiek domein. Met het reliëfverschil moet op een creatieve en kwalitatieve manier ompgesprongen worden. Kleine waterbekkens in functie van de opvang van hemelwater kunnen in deze zone ingeplant worden. stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 11

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 september

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING NV ZUIDERPARK AMERSVELDESTRAAT-SPOORWEG KORTEMARK 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 21 mei 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN).

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Het accent van

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Zijn verboden, de werken die een toestand scheppen in tegenstrijd met dit plan en zijn voorschriften, behalve

Nadere informatie

GEMEENTE ZONNEBEKE RUP GABARIETEN IN DE WOONZONES Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE ZONNEBEKE RUP GABARIETEN IN DE WOONZONES Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE ZONNEBEKE RUP GABARIETEN IN DE WOONZONES Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting Van Op bevel, De Secretaris, De Burgemeester F.

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat Provincie ANTWERPEN Stad MORTSEL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 4-05-09 aanpassingen

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften B = @ ;:9 =< %3$ +(57+2(. 7DEHO±%RXZ]RQHV " 1 vermiljoen hoofd W1 neven H! in % 60 in m² V/T rooilijn Plaatsing in meter zijkavelgrens 250 Z.P. 0/4 achterkavelgr.. kavel. kavel #%$ $'&)( *,+,-'$/.01+'2

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 23 Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende kracht.

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA nr. 4/5 Marktplein en Rijksweg INHOUDSOPGAVE Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Art. 1 Algemeen principe 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften RUP meergezinswoningen gemeente Boechout december 2012 DEFINITIEF ONTWERP colofon project: RUP meergezinswoningen opdrachtgever: GEMEENTE BOECHOUT opdrachtnemer: OMGEVING

Nadere informatie

PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4

PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4 PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4 Gezien en voorlopig goedgekeurd in gemeenteraadszitting van Tessenderlo,

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP DORPSSCHOOL DROESHOUT ontwerp. Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP DORPSSCHOOL DROESHOUT ontwerp. Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP DORPSSCHOOL DROESHOUT ontwerp Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften Op bevel, De Secretaris, Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 24.04.2008

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen

Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 mei 2012 Namens de gemeenteraad

Nadere informatie

LOVELD A (initiatief P.P.S)

LOVELD A (initiatief P.P.S) PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE DILBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG LOVELD A (initiatief P.P.S) VOORSCHRIFTEN Ontwerper In opdracht van D+A Consult nv Gemeentebestuur Dilbeek Meiboom 26 Gemeenteplein 1

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST 0.2 ALGEMENE

Nadere informatie

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168

Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168 Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zandhoven september 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

Gemeente MEISE Ruimtelijk Uitvoeringsplan Laurentius stedenbouwkundige voorschriften versie januari 2009

Gemeente MEISE Ruimtelijk Uitvoeringsplan Laurentius stedenbouwkundige voorschriften versie januari 2009 RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN LAURENTIUS Meise Afdeling 2 sectie F Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgever: Gemeentebestuur Meise Opdrachthouder: Studiebureau GVE Ruimtelijk planner ir Fernand Van Eycken

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GEMEENTE OVERPELT INBREIDING TUINWIJK OVERPELT-FABRIEK - FASE I ONTWERPER : ARCHITECTENBUREEL S.R. + T. bvba Johan Kosten Architect Stedenbouwkundige J. De Vriendtstraat, 1a, 3900 Overpelt 011/64.61.71

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen langs de Dorpsstraat Sectie B delen van nrs.186/r en 186/s MOTIVATIENOTA &

Nadere informatie

In de strook voor hoofdgebouwen langs de Gaston De Schepperstraat kan de voetweg overbouwd worden.

In de strook voor hoofdgebouwen langs de Gaston De Schepperstraat kan de voetweg overbouwd worden. In de strook voor hoofdgebouwen langs de Gaston De Schepperstraat kan de voetweg overbouwd worden. C24. Zone 22 : openbare weg Aanleg van aangepaste bestrating en groenaanleg. C25. Zone 23 : private wegenis

Nadere informatie

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau NOT01E-07267.12C.doc 19 januari 2009 pag. 26/35

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau NOT01E-07267.12C.doc 19 januari 2009 pag. 26/35 NOT01E-07267.12C.doc 19 januari 2009 pag. 26/35 TITEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Bouwhoogte: Bruto-vloeroppervlakte of bvo: Kroonlijsthoogte: Artikel 2. Bedrijven:

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse Art. 1. ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN 1. Voorschriften Het Bijzonder Plan van Aanleg legt de bestemming en inrichting vast van het gebied waarop het plan

Nadere informatie

RUP Afbakening dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid

RUP Afbakening dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid RUP Afbakening dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Brecht Gemeentepark 1 2960 Brecht Grontmij Belgium Mechelen, 26 januari 2012 Verantwoording Titel : RUP Afbakening

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Imagine the result Stedenbouwkundige voorschriften RUP Duinen - Astridlaan Gemeente Bredene 6700 Versie d juni 2015 2/51 04/000000 OPDRACHTGEVER Gemeente Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene OPDRACHTNEMER

Nadere informatie

Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12

Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12 Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12 Ontwerp Gemeente Aartselaar Baron Van Ertbornstraat 1 2630 Aartselaar Grontmij Vlaanderen Mechelen, november 2010 Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 H. HARTLAAN STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

STAD TORHOUT RUP SCHOOLOMGEVING Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften

STAD TORHOUT RUP SCHOOLOMGEVING Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften STAD TORHOUT RUP SCHOOLOMGEVING Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting Van Op bevel, De Secretaris, De Burgemeester Luc Vandamme Norbert

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

BPA ROSDAMVALLEI. Stedenbouwkundige voorschriften. 12_130_RAPP_150604_voorschriften_revisie3.doc. Revisie advies GECORO 06.11.2003

BPA ROSDAMVALLEI. Stedenbouwkundige voorschriften. 12_130_RAPP_150604_voorschriften_revisie3.doc. Revisie advies GECORO 06.11.2003 BPA ROSDAMVALLEI Stedenbouwkundige voorschriften 12_130_RAPP_150604_voorschriften_revisie3.doc Revisie advies GECORO 06.11.2003 Gemeentebestuur Sint Martens Latem Dorp 1 9830 Sint Martens Latem Grontmij

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto s & fietsen en realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen (Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat

ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat 1. Visuele media Bij elke stedenbouwkundige aanvraag moet melding gemaakt worden van de aan te brengen publiciteit met omschrijving van vorm en materialen. De

Nadere informatie

broekpoort Provincie Vlaams-Brabant Stad VILVOORDE ruimtelijk uitvoeringsplan RUP_23088_214_00011_00001_sv BIJLAGE II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

broekpoort Provincie Vlaams-Brabant Stad VILVOORDE ruimtelijk uitvoeringsplan RUP_23088_214_00011_00001_sv BIJLAGE II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN broekpoort ruimtelijk uitvoeringsplan RUP_23088_214_00011_00001_sv Provincie Vlaams-Brabant Stad VILVOORDE BIJLAGE II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1 02 0-RUP_23088_214_00011_00001_BIJL II - sv-20130308.docx

Nadere informatie

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn RUP VooRSCHRIfTEn oktober 2010 Colofon Projectleider Sandra Vanveldhoven Ontwerper Sandra Vanveldhoven Tekenbureau Marianne Smout Programmaleider Katlijn Van der Veken Planologisch ambtenaar Frank de Bruyne

Nadere informatie

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN...2 TERMINOLOGIE... 2 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN... 2 DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 ART 1. ZONE VOOR KANTOREN... 4 1. BESTEMMING... 4 2. BEBOUWING...

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING (gezamelijk van toepassing op ype 1 & type 2) 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften RUP_38016_2.14_00001_00001 ONTWERP O.ref.: 09R003-22 - Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven

Nadere informatie

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan.

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan. 1. Algemene bepalingen voor het uitvoeringsplan Art. 1.1 Omschrijving 1. Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Uitvoeringsplan 'BPA N43, Olsene- Machelen' te Zulte is samengesteld uit: - Plan bestaande

Nadere informatie

RUP Rustenburg. Voorontwerp Infovergadering 8 mei 2012

RUP Rustenburg. Voorontwerp Infovergadering 8 mei 2012 RUP Rustenburg Voorontwerp Infovergadering 8 mei 2012 Inleiding Uitgangspunt: Ter vervanging van het BPA 27 Rustenburg, goedgekeurd dd. 24-03-1992 Gedeeltelijk ter vervanging van het BPA Ruddershove, dd.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE MEERGEZINSWONINGEN

GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE MEERGEZINSWONINGEN GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE MEERGEZINSWONINGEN 2 Titelblad 1 Inhoudsopgave 2 Deel I - Toelichtend gedeelte 3 1. Algemeen 3 2. Probleemstelling 3 3. Doelstelling 3 4. Relatie met

Nadere informatie

GEMEENTE ZELZATE ONTWERP RUP WITTOUCK STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Architectenbureau Van Acker & Partners. dec 2010 GOEDKEURING DEPUTATIE

GEMEENTE ZELZATE ONTWERP RUP WITTOUCK STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Architectenbureau Van Acker & Partners. dec 2010 GOEDKEURING DEPUTATIE GEMEENTE ZELZATE ONTWERP RUP WITTOUCK STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN WIJZIGINGEN 08 december 2010: beperkte wijzigingen geformuleerd in de gemeenteraad van 30 november 2010 GOEDKEURING DEPUTATIE Architectenbureau

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN BOSMOLENS. STAD IZEGEM Provincie West-Vlaanderen

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN BOSMOLENS. STAD IZEGEM Provincie West-Vlaanderen GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN BOSMOLENS Korenmarkt 10, 8870 Izegem Tel.: 051/30 22 04 Fax: 051/31 48 67 STAD IZEGEM Provincie West-Vlaanderen VERORDENENDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN EN VERORDENEND

Nadere informatie

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan Bijlage II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN colofon samenstelling Ruimtelijke Planning Verantwoordelijke

Nadere informatie

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven.

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. de projectkaart de analoge en digitale voorstelling van de in het

Nadere informatie

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften Enkel de tekst in de kolom verordenende voorschriften is bindend. De tekst in kolom toelichting dient samen met de stedenbouwkundige

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN RUP WZC KLEIT PROVINCIE: OOST-VLAANDEREN GEMEENTE: MALDEGEM OPDRACHTGEVER DATUM Gemeente Maldegem 28/08/12 17/09/12 09/11/12 Eerste opmaak Aanpassingen na opm. college Aanpassingen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS...

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS... INHOUDSTAFEL 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 2. TERMINOLOGIE... 1 3. WEGENIS... 2 3.1. ZONE VOOR ONTSLUITING (O)... 2 4. BEDRIJVENZONES... 2 4.1. ZONE VOOR LOKALE BEDRIJVIGHEID (B)... 2 4.1.1. Bestemming...

Nadere informatie

GEMEENTE MORTSEL RUP OUDE GOD juni 2009. Verordenend deel ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE MORTSEL RUP OUDE GOD juni 2009. Verordenend deel ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE MORTSEL RUP OUDE GOD juni 2009 Verordenend deel ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften COLOFON Opdracht: RUP Oude God Mortsel Opdrachtgever: Gemeentebestuur Mortsel Liersesteenweg 1 2640 MORTSEL

Nadere informatie

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "VILLAWIJK ROMEINSE WALLEN"- Partiële herziening + uitbreiding STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG VILLAWIJK ROMEINSE WALLEN- Partiële herziening + uitbreiding STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PROVINCIE LIMBURG 63-32490 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "VILLAWIJK ROMEINSE WALLEN"- Partiële herziening + uitbreiding Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende de ruimtelijke

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Autohandelslint N32 Roeselare : Menen Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp november 2012 algplanid: rup_30000_213_00063_00002 01/11/2011 dienst ruimtelijke planning

Nadere informatie

Wijziging ABR deel 3, hoofdstuk 2 Woongebouwen ifv Hospitawonen

Wijziging ABR deel 3, hoofdstuk 2 Woongebouwen ifv Hospitawonen Hospitawonen Aanleiding en doel van de wijziging De huidige tekst van het bouwreglement laat niet toe dat een eigenaar van een te beschermen eengezinswoning een kamer verhuurt, zelfs indien men als eigenaar

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Verhoogen"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Verhoogen Provincie Brabant Gemeente Kortenberg RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Verhoogen" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 16-01-07 aanpassingen na plenaire vergadering van 12-04-07

Nadere informatie

Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in vergadering van...

Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in vergadering van... GEMEENTE DESTELBERGEN BPA SPORT & RECREATIE BERGENMEERS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in vergadering van... Op bevel de secretaris de burgemeester

Nadere informatie

VERORDENING 'GEZINSWONINGEN'

VERORDENING 'GEZINSWONINGEN' VERORDENING 'GEZINSWONINGEN' Stedenbouwkundige verordening tot regeling van het opdelen en het wijzigen van de functie van woningen, met het oog op het behoud van de gezinswoning. Art. 01 Terminologie

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT. Dos nr. 20100_04 22 juni 2011

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT. Dos nr. 20100_04 22 juni 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT Dos nr. 20100_04 22 juni 2011 Verkaveling Akkerstraat Te Maaseik, binnenbouwblok tussen Akkerstraat, Oude Kerkweg en Losbeekweg op de percelen kadastraal

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

RUP Heihoek. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. september 2011

RUP Heihoek. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. september 2011 RUP Heihoek ontwerp september 2011 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

voorschriften bpa nr. 21 Sint-Pieters Zuid-Oost

voorschriften bpa nr. 21 Sint-Pieters Zuid-Oost voorschriften bpa nr. 21 Sint-Pieters Zuid-Oost goedgekeurd dd. 23/09/1993 tabel bouwzones zone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10a 10b 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 kleur en/of raster plaatsing in meter t.o.v. achterkavel

Nadere informatie

Nieuwe woonvormen in RUP kern Vorselaar. 15 januari 2015

Nieuwe woonvormen in RUP kern Vorselaar. 15 januari 2015 Nieuwe woonvormen in RUP kern Vorselaar 15 januari 2015 1 Vorselaar 2 de kleinste gemeente van de provincie 7700 inwoners tussen 2 autosnelwegen, geen gewestweg 1 woonkern en 2 KMO-zones 2 Aanleiding RUP

Nadere informatie

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid 0. Algemene voorschriften 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TER VRIJWARING VAN HET WOONKLIMAAT EN HET WAARDEVOL BOUWKUNDIG ERFGOED

GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TER VRIJWARING VAN HET WOONKLIMAAT EN HET WAARDEVOL BOUWKUNDIG ERFGOED GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TER VRIJWARING VAN HET WOONKLIMAAT EN HET WAARDEVOL BOUWKUNDIG ERFGOED Aangenomen door de gemeenteraad in de zitting van 12 oktober 2010 Goedgekeurd door de

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ALGEMENE BEPALINGEN...

VOORSCHRIFTEN ALGEMENE BEPALINGEN... Inhoudstafel VOORSCHRIFTEN ALGEMENE BEPALINGEN... 1 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 2. SPECIFIEK AAN HET BPA TERMINOLOGIE... 1 3. SAMENSTELLING VAN HET DOSSIER VOOR STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING... 1 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 2 van 13 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Besluitvlakregels 8 Artikel 3 Gemengd 8

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209 Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2 Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE209 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel 30 juni 2011 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Bij het plan horen bovendien nog: Bijzondere

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING EZAARTVELD. Dos nr. 2011_018 30 januari 2013

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING EZAARTVELD. Dos nr. 2011_018 30 januari 2013 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING EZAARTVELD Dos nr. 2011_018 30 januari 2013 Verkaveling Ezaartveld Te Mol, binnenbouwblok tussen de Maaldersstraat, Lupinestraat, Ezaartveld en Schoolstraat

Nadere informatie

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW / ~;,f~vincie Antwerpen Gemeente BALEN VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen: Berg- Waterstraat Mdeling 1 - Sectie D - Nummers 72, 73b, 73c, 75a, 76d, 801, 81b, 82b, 82c, 82d, 83a, 84a, 85b, 85c,

Nadere informatie

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang;

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang; Artikel 7 Maatschappelijk 7.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. maatschappelijke voorzieningen waaronder: 1. educatieve instellingen met inbegrip

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

INHOUDSTAFEL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUDSTAFEL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUDSTAFEL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN...1 VOORSCHRIFTEN RUP HEIDESTRAAT - ALGEMENE BEPALINGEN -...2 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN...2 2. TERMINOLOGIE...3

Nadere informatie