stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2"

Transcriptie

1 Aalst, augustus 2008

2 VOORONTWERP Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2008 Op bevel, Zegel van de gemeente de adjunct-stadssecretaris, de voorzitter, Reginald Van Hecke Christoph D Haese Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat onderhavig RUP voor eenieder ter inzage heeft gelegen van 4 april tot 2 juni 2008 Namens het college van burgemeester en schepenen Op bevel, de stadssecretaris, Zegel van de gemeente de burgemeester Luc Moereels Ilse Uyttersprot, Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 30 september 2008 Op bevel, Zegel van de gemeente de adjunct-stadssecretaris, de voorzitter, Reginald Van Hecke Christoph D Haese stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2

3 Inhoudsopgave Leeswijzer De algemene bepalingen, artikelen onder hoofdstuk 1, zijn op het volledige plangebied van toepassing. Bovenop deze algemene bepalingen gelden de zonevoorschriften, artikelen onder hoofdstuk 2. Deze zijn van toepassing op de desbetreffende zone zoals benoemd en begrensd in het bestemmingsplan. 1. Algemene voorschriften 1.1. Ruimtelijke architecturale kwaliteiten 1.2. Bestaande situatie 1.3. Inplantingen van openbaar nut 1.4. Parkeerplaatsen 1.5. Duurzaam bouwen 2. Zonevoorschriften 2.1. Zone voor openbare en private dienstverlening en wonen 2.2. Zone voor wonen aaneengesloten bebouwing 2.3. Zone voor meergezinswoningen en diensten 2.4. Zone voor publieke ruimte stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 3

4 Hoofdstuk 1. Algemene voorschriften 1.1 Ruimtelijke architecturale kwaliteiten De invulling van de verschillende bouwzones moet gebeuren door middel van een hedendaagse, kwalitatieve architectuur. De inplanting, het volume, de vormgeving van de gebouwen moet rekening houden met de volgende stedenbouwkundige aspecten: - een zinvolle relatie met het openbare domein; - het garanderen van voldoende lichtinval, bezonning en privacy voor de nabijgelegen bebouwing; - het gebruik van duurzame gevelmaterialen Bestaande situatie De bestaande vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte gebouwen, die niet voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, mogen verbouwd en gerenoveerd worden binnen het bestaande volume. Een uitbreiding van de bestaande bebouwing buiten de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan is daarentegen niet toegelaten. Bij herbouw of nieuwbouw van een gedeelte of van het gehele gebouw, moet de nieuwe bebouwing beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. De bestaande vergunde activiteiten kunnen behouden blijven. Nieuwe activiteiten moeten beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan Inplantingen van openbaar nut Bestemmingen voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen van welke schaal, aard en grootte dan ook, kunnen in elke zone van het RUP worden voorzien, onder volgende voorwaarden : De ingeplante gemeenschapsvoorziening of voorziening voor openbaar nut moet de bedoelde bestemming van het gebied gaan versterken en ondersteunen of net mogelijk maken; De inplanting van de gemeenschapsvoorziening mag de realisatie én het beheer van de zone niet in het gedrang brengen; Het gebouw of de constructies van de gemeenschapsvoorziening of de voorziening voor openbaar nut moeten voldoen aan alle stedenbouwkundige voorschriften die geldig zijn in de zone van inplanting Parkeerplaatsen Bij nieuwbouw, verbouwing of functiewijziging moet een benodigd aantal parkeerplaatsen worden voorzien. Dit aantal bedraagt: - Voor ééngezinswoningen: 1 pp per woongelegenheid. Uitzondering hierop zijn woningen < 6m gevelbreedte, waar het voorzien van garages verboden is. - Voor meergezinswoningen: 1 pp. per woongelegenheid. Uitzondering hierop wordt gemaakt voor studio s waarvoor 1 parkeerplaats per 3 woongelegenheden en voor begeleid wonen en zorgflats waarvoor 1 parkeerplaats per 5 woongelegenheden dient voorzien te worden. - Voor openbare en private dienstverlening: 1pp. per 100 m² bruto-vloeroppervlakte. stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 4

5 Het aantal parkeerplaatsen wordt steeds binnen de grenzen van het bouwperceel gerealiseerd, en zoveel mogelijk gebundeld bij bestaande parkeervoorzieningen en ontsluitingsinfrastructuur. Uitzondering kan hierop gemaakt worden mits de aanvrager het bewijs levert dat hij op een ander perceel in de onmiddellijke omgeving de nodige parkeerplaatsen heeft gerealiseerd of zal realiseren. Bij nieuwbouw, verbouwing of functiewijziging moet een benodigd aantal fietsstalplaatsen worden voorzien a ratio van: - Voor wonen: minimaal 2 fietsenstalplaatsen per woongelegenheid; - Voor andere functies: minimaal 1 fietsenstalplaats per 50 m² bruto-vloeroppervlakte. De fietsenstallingen moeten zich nabij de toegang van de gebouwen bevinden op een veilige, goed ingepaste, overdekte en optimaal bereikbare plaats Duurzaam bouwen Alle verbouwingen, nieuwe gebouwen, constructies en infrastructuren moeten op een duurzame wijze opgericht worden. De vergunningverlenende overheid bepaalt bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of aan dit voorschrift is voldaan. Bij de beoordeling worden minstens de volgende criteria afgewogen: - Het gebruik van duurzame bouwmaterialen (niet enkel gevelmaterialen). - Het compact bouwen. - Het creëren van multifunctionele ruimtes. - Bij het voorzien van glaspartijen rekening houden met de bezonning i.f.v. de maximale benutting van zonne-energie. Afwateringssystemen dienen daar waar mogelijk gebruikt te worden als attractief ruimtelijk element. Voor alle daktypes zijn zonnepanelen en gelijksoortige energiewinningssystemen toegelaten. stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 5

6 Hoofdstuk 2. Zonevoorschriften 2.1 Zone voor openbare en private dienstverlening en wonen bestemming De zone is bestemd voor openbare en private diensten en hun bijhorende accommodatie. Alle gebouwen en constructies, die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de dienstverlening, zijn toegelaten. Voor deelzone 1A en 1 A kan wonen als hoofdfunctie (100 % van de vloeroppervlakte). Voor de deelzones 1B en 1C kan een conciergewoning met een max. vloeroppervlakte van 200 m² in het gebouw geïntegreerd worden inrichting bebouwing De maximale terreinbezetting bedraagt 100% van de zoneoppervlakte, mits rekening gehouden wordt met de uiterste bouwlijn. De uiterste bouwlijn valt samen met de zonegrens, tenzij anders vermeld. Noodzakelijke ingrepen in functie van toegankelijkheid kunnen wel voor de bouwlijn toegestaan worden. De kleur van gevels en dakbedekking dient in harmonie te zijn met het reeds bestaande gevelbeeld, of er positief mee te contrasteren. In het bijzonder wordt er rekening gehouden met aanpalende beeldbepalende gebouwen. Blinde gevels moeten worden afgewerkt in het gevel- of dakbedekkingsmateriaal van het gebouw waarvan de gevel deel uitmaakt, tenzij het een wachtgevel betreft. Deze laatste wordt afgewerkt met duurzame materialen die de waterdichtheid van de scheidingsmuren verzekeren en die in harmonie zijn met de omgeving. Bij het aanbouwen worden de nietafgewerkte delen van wachtgevels afgewerkt door de bouwheer die het laatst bouwt. De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel tot de bovenkant van de kroonlijst. Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt maximum 0,40 m hoger dan het peil van het openbare domein op de rooilijn en aan de inkomdorpel gemeten. Hellende daken dienen te worden gerealiseerd onder een helling tussen 30 en 50. Platte daken moeten voorzien worden van een groendak niet-bebouwde delen De niet-bebouwde perceelsdelen worden ingericht als een kwalitatieve groene ruimte met passende verharding in functie van de hoofdbestemming van de zone specifieke voorschriften Deelzone 1A : bestaande gebouwen: - de kroonlijsthoogte en dakvorm te bewaren en bij uitbreiding te volgen. - het gebouw is op het grafisch plan aangeduid als beeldbepalend (door middel van een asterisk) en moet bijgevolg behouden blijven. Een verbouwing of aanpassing stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 6

7 ervan moet rekening houden met de culturele, historische en/of esthetische waarde ervan. Deelzone 1A : uitbreidingszone De gevel naar het park Sint-Elisabeth toe moet uitgevoerd worden als een volwaardige voorgevel. - Maximale kroonlijsthoogte:. hoofdgebouw: 9 meter. bijgebouw: 4 meter op de grens met nabuur. - Dakvorm:. hoofdgebouw: plat dak. bijgebouw: vrij; max. helling 45 De vergunningsvraag moet een nota bevatten die aangeeft hoe de uitbreiding op een goede manier omgaat met de waardevolle elementen van de bestaande bebouwing. Deelzone 1 B - Maximale totale hoogte (incl. dak):. hoofdgebouw palend aan de woningen Gasthuisstraat: 12,00 m (uitgezonderd technische installaties). hoofdgebouw los van de aanpalende woningen : 10,60 m. bijgebouw: 4,20 m - Dakvorm:. hoofdgebouw palend aan woningen Gasthuisstraat: hellend dak (volgt gabarit buur inzake kroonlijst en dakhelling). hoofdgebouw los van de aanpalende woningen: plat dak. bijgebouw: plat dak Deelzone 1 C - maximale kroonlijsthoogte:. hoofdgebouw: 9 meter.. bijgebouw: 4 meter - Dakvorm:. hoofdgebouw: vrij. bijgebouw: plat dak - Het gebouw is op het grafisch plan aangeduid als beeldbepalend (door middel van een asterisk) en moet bijgevolg behouden blijven. Een verbouwing, aanpassing of uitbreiding ervan moet rekening houden met de culturele, historische en/of esthetische waarde ervan. De vergunningsvraag moet een nota bevatten die aangeeft hoe de uitbreiding op een goede manier omgaat met de waardevolle elementen van de bestaande bebouwing zone voor wonen aaneengesloten bebouwing bestemming Deze zone is bestemd voor woningen en bijgebouwen in een gesloten bebouwingspatroon met bijgaande private buitenruimte in de vorm van tuin of terras. Voor de zone 2 A: ééngezinswoningen Voor de zone 2 B: hetzij ééngezinswoningen, hetzij meergezinswoningen. Het aantal studio s (1) wordt beperkt tot maximum 1 studio per 5 woongelegenheden. stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 7

8 (1) Definitie studio: - woonentiteit waarin alle leeffuncties geïntegreerd zijn in één ruimte, behoudens het sanitair voor eigen gebruik dat eventueel voorzien is in een aangrenzende aparte ruimte. - minimum totale vloeroppervlakte: 30 m² - vrije hoogte niet lager dan 2,5 m - minimum 1/10 van de totale vloeroppervlakte van het lokaal aan daglicht ontvangen. De woonfunctie kan worden aangevuld met een beperkte ruimte voor andere functies, zoals handel, diensten en kantoren, voor zover deze verenigbaar zijn met de woonomgeving. De maximale oppervlakte ingenomen door deze functies bedraagt 30% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw inrichting Aantal bouwlagen worden vastgelegd in het bestemmingsplan. In het dakvolume kan bijkomend maximaal één woonlaag worden gerealiseerd. De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel tot de bovenkant van de kroonlijst. Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt maximum 0,40 m hoger dan het peil van het openbare domein op de rooilijn en aan de inkomdorpel gemeten. Kroonlijst- en nokhoogte: Voor de zones 2A en 2B langs Hertshage. De hoogte per bouwlaag bedraagt maximaal 3,50 m op het gelijkvloers en 3.00 m op verdiep. De maximale kroonlijsthoogte 9.50 m en nokhoogte meter. De verschillende bouwlagen moeten ingericht worden binnen dit maximum gabariet. De noodzakelijke uitbouwen voor technische ruimten zoals liftkoker, ventilatiekoker, enz. moeten eveneens voorzien worden binnen dit gabariet. Vanaf de eerste verdieping is op de voorgevel een uitbouw van maximaal 0,60 m toegelaten tot maximaal 0,60 m van de uiterste hoeken van de voorgevel en over maximaal de halve breedte van de gevel. De vrije hoogte onder dergelijke uitbouw dient minstens 2,70 m te bedragen. De uitbouw bevindt zich steeds onder de kroonlijst van het gebouw. Voor zone 2 A langs de Gasthuisstraat dient de bestaande kroonlijsthoogte bewaard te blijven. De verschillende bouwlagen moeten ingericht worden binnen het bestaande gabariet. De kleur van gevels en dakbedekking dient in harmonie te zijn met het reeds bestaande gevelbeeld, of er positief mee te contrasteren. In het bijzonder wordt er rekening gehouden met aanpalende beeldbepalende gebouwen. Blinde gevels moeten worden afgewerkt in het gevel- of dakbedekkingsmateriaal van het gebouw waarvan de gevel deel uitmaakt, tenzij het een wachtgevel betreft. Deze laatste wordt afgewerkt met duurzame materialen die de waterdichtheid van de scheidingsmuren verzekeren en die in harmonie zijn met de omgeving. Bij het aanbouwen worden de nietafgewerkte delen van de wachtgevels afgewerkt door de bouwheer die het laatst bouwt. De afstand tot de zijkavelgrenzen: er moet steeds tegen gemene muren op de perceelsgrens aangebouwd worden. De verplichte voorbouwlijn valt samen met de zonegrens aan de straat. Achteruitbouwstroken ten aanzien van de verplichte voorbouwlijn zijn niet toegelaten. Dakvorm: hellend dak; gerealiseerd onder een helling tussen 30 en 50. stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 8

9 De maximale bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt 18,00 m. Op verdieping bedraagt de maximum bouwdiepte 12,00 m (hoofdgebouw). Terrassen op platte daken zijn toegestaan tot 15 meter bouwdiepte; de overige dakoppervlakte dient te worden voorzien als niet-betreedbaar groendak. De zijkavelgrenzen van het terras dienen te worden afgeschermd door middel van een scheidingswand uitgevoerd in dezelfde materialen als het hoofdgebouw en met een totale hoogte van 1,80 meter (gemeten vanaf de vloerpas van het terras). Bijkomende constructies bovenop de achterbouw zijn niet toegestaan. Rechtstreekse toegangen vanaf de achterbouw naar de tuin zijn niet toegelaten, met uitzondering van een trap die in de achterbouw ingewerkt is. Aansluitend bij de hoofdgebouwen kan per woning een bijgebouw opgericht worden. - Maximale kroonlijsthoogte van 3,50 m. - Dakvorm: plat dak Serres en tuinhuisjes kunnen opgericht worden mits een vrije ruimte van minimaal 5 meter ten opzichte van de achterste grens der bij- of hoofgebouw gerespecteerd wordt. Kroonlijsthoogte max. 2.5 m ; nokhoogte max. 3 m. Te plaatsen op de perceelsgrens of op een min. afstand van 2 m van de perceelsgrens. Bij plaatsing op de perceelsgrens dient het om een gemetste constructie te gaan, onder plat dak. De niet-bebouwde perceelsdelen: - Worden ingericht als groene ruimte met bijgaande verharding. - Voor de zones 2 A en 2 B is bij ééngezinswoningen een private buitenruimte verplicht. De oppervlakte van de buitenruimte bedraagt minimum 12,00 m². De minimale afmeting van de zijden van de buitenruimte is 3,00 m. - Voor de zone 2 B moet bij meergezinswoningen per woongelegenheid een private buitenruimte voorzien worden onder de vorm van een tuin of een terras. De oppervlakte van deze private open ruimte bedraagt minimum 9,00 m². De minimale afmeting van de kleinste zijde van de private open ruimte is 2,00 m. Op de niet-bebouwde zij- en achterkavelgrenzen zijn afsluitingen met een maximale hoogte van 2 meter op de volledige diepte van het perceel in groenaanplantingen (inheemse hagen eventueel in combinatie met paal en draad) toegelaten. In functie van de privacy kunnen andere materialen toegestaan worden: metselwerk (zelfde als hoofdgebouw) en houten panelen. 2.3 zone voor meergezinswoningen - diensten bestemming Bestemd voor meergezinswoningen, openbare en private diensten met bijhorende groenvoorziening en verharding. Deze functies kunnen worden aangevuld met een beperkte ruimte voor handel, voor zover deze verenigbaar is met de woonomgeving. De maximale oppervlakte ingenomen door handel bedraagt 30% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw. stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 9

10 2.3.2 inrichting Bouwdieptes, -oppervlaktes en aantal bouwlagen worden vastgelegd in het bestemmingsplan. De hoogte per bouwlaag bedraagt maximaal 3,5 m op het gelijkvloers en 3 meter op verdiep. Per project kan maximaal 80 % van de totale zone bebouwd worden. De uiterste bouwlijn valt samen met de zonegrens, tenzij anders vermeld. Hoofdgebouw: maximale kroonlijsthoogte: 9, 50 m -12,50 m en maximale nokhoogte: 14,00 m - 17,00 m. De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel tot de bovenkant van de kroonlijst. Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt maximum 0.40 m hoger dan het peil van de rooilijn van Hertshage. De verschillende bouwlagen moeten ingericht worden binnen dit maximum gabariet. In het dakvolume mag bijkomend maximaal één volwaardige woonlaag voorzien worden. De noodzakelijke uitbouwen voor technische ruimten zoals liftkoker, ventilatiekoker, enz. moeten eveneens voorzien worden binnen dit gabariet. Langs iedere zijde moeten naar de publieke ruimte toe aantrekkelijke gevels gecreëerd worden. Uitsprongen voorgevel en dakvlak Vanaf de eerste verdieping is op de voorgevel een uitbouw van maximaal 0,60 m toegelaten tot maximaal 0,60 m van de uiterste hoeken van de voorgevel. De vrije hoogte onder dergelijke uitbouw dient minstens 2,70 m te bedragen. Dakterrassen in de dakhelling zijn toegestaan over de gehele dakbreedte met een minimum afstand van 0,60 m t.o.v. de aanpalenden en een maximum hoogte van 1/2 van de hoogte van het dakvlak. De afsluiting van de terrassen heeft een maximale hoogte van 1,20 m en dient op één van navolgende wijzen te worden gerealiseerd: de afsluiting kan voorzien worden in het verlengde van gevel en dient te worden uitgevoerd in duurzame en esthetisch verantwoorde materialen in combinatie met de materialen van de voor- of achtergevel; de afsluiting kan voorzien worden op minimum 1 m afstand van de voorgevel waarbij de kroonlijst over de gehele dakbreedte doorloopt. De afsluiting dient te worden uitgevoerd in duurzame en ethetisch verantwoorde materialen. Dakvorm: hellende daken voor hoofdgebouw. Deze dienen te worden gerealiseerd onder een helling tussen 30 en 50. De kleur van gevels en dakbedekking dient in harmonie te zijn met het reeds bestaande gevelbeeld, of er positief mee te contrasteren. In het bijzonder wordt er rekening gehouden met aanpalende beeldbepalende gebouwen. Blinde gevels moeten worden afgewerkt in het gevel- of dakbedekkingsmateriaal van het gebouw waarvan de gevel deel uitmaakt, tenzij het een wachtgevel betreft. Deze laatste wordt afgewerkt met duurzame materialen die de waterdichtheid van de scheidingsmuren verzekeren en die in harmonie zijn met de omgeving. Per woongelegenheid moet een private buitenruimte voorzien worden onder de vorm van een tuin of een terras. De oppervlakte van deze private buitenruimte bedraagt minimum 9,00 m². De minimale afmeting van de kleinste zijde stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 10

11 van de buitenruimte is 2,00 m. Bijgebouw: Bijgebouwen met maximale kroonlijsthoogte : 3,50 m Dakvorm : plat; te voorzien van groendak Gevels en dakbedekking: zelfde materialen als hoofdgebouw. Op de niet-bebouwde zij- en achterkavelgrenzen zijn afsluitingen met een maximale hoogte van 2,20 meter op de volledige diepte van het perceel in metselwerk (zelfde als hoofdgebouw) verplicht. Uitzondering hierop kan gegeven worden in functie van de te creëren toegangen, o.a. de voetgangersverbinding zoals omschreven in punt specifieke voorschriften. De niet-bebouwde perceelsdelen worden ingericht als groene ruimte met bijgaande waterdoorlatende verharding. Ze kunnen geheel of deels ingelijfd worden in het publiek domein specifieke voorschriften Kwaliteitsmotivatie: De vergunningsaanvraag bevat de nodige elementen en motivaties om aan te tonen dat aan de kwaliteitseisen ivm het woongebied voldaan wordt. De aanvraag moet duidelijk maken op welke manier de eventuele verweving van functies kan gerealiseerd worden, hoe de privacy van de omwonenden gerealiseerd wordt en op welke manier kwalitatieve woongelegenheden met voldoende buitenruimte gerealiseerd worden. Een voldoende ruime voetgangersverbinding kan gecreëerd worden tussen de bestaande ontmoetingsruimte langs de Lazarethstraat en de publieke ruimte aansluitend op het project Dieter Van Den Elzas. De voetgangersverbinding moet minimaal van zonsop- tot zonsondergang publiek toegankelijk zijn en via een sleutelbeheer moet de eigenaar van het bouwproject het tijdig openen en afsluiten van de doorgang blijvend garanderen Zone voor publieke ruimte bestemming De zone is bestemd voor publieke ruimte met als hoofdfunctie het verblijven/recreëren en als aanvullende functie het verbinden en toegang verlenen inrichting Bijzondere voorzieningen zoals signalisatie, beperkte nutsbebouwing en straatmeubilair zijn toegelaten, voor zover de inplanting ervan rekening houdt met alle aspecten van verkeersveiligheid, representativiteit en hinder voor aanpalenden. Dit moet blijken uit een motivatie van de inplanting die bij de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning moet gevoegd worden. Sport- en speelinfrastructuur kunnen op een passende wijze in het publiek domein ingeplant worden. De verhardingen worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen. Het inplanten van gebouwen of constructies is toegestaan in functie van het goed functioneren van het publiek domein. Met het reliëfverschil moet op een creatieve en kwalitatieve manier ompgesprongen worden. Kleine waterbekkens in functie van de opvang van hemelwater kunnen in deze zone ingeplant worden. stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 11

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1. Halfopen bebouwing: bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw slechts één gemene

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel VERKAVELINGSAANVRAAG: Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel Het voorstel voorziet in het bouwen van 4 ééngezinswoningen, bestemd voor halfopen bebouwing

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING i STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VK CAYEPOLDER 9e-Li NIELAAN 4 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 1. Bestemmingsvoorschriften 1.1. Hoofdbestemming Bouwen van ééngezinswoningen 1.2. Nevenbestemming

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Hemiksem Verkaveling voor woningbouw Heiligstraat Gemeenteplaats 1 ste afdeling sectie A, 107v(deel), 107t(deel), 107y(deel), 108a(deel) Dossier HEM205 Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgevend

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1. De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 september

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VIJVERSTRAAT (1-3) TE MECHELEN. 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING NV ZUIDERPARK AMERSVELDESTRAAT-SPOORWEG KORTEMARK 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context Bepalingen met betrekking tot bestemming - De hoofdbestemming: residentieel

Nadere informatie

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210 Gemeente Niel Verkaveling voor woningbouw van gronden gelegen te Niel Verkaveling omgeving Keizerstraat Dossier NIE210 Stedenbouwkundige voorschriften 5.00/11030/830062.1 Gevoegd bij de vergunning met

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 1. Algemene bepalingen 1. Algemene bepalingen De bij de voorschriften (kolom 2) dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften als richtinggevende interpretatie van

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Provincie Arrondissement Gemeente/Stad Verkaveling VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE GRIMBERGEN MEERSTRAAT 1 / 7 1. Voorschriften

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 2 nieuwe bouwkavels in half-open bebouwing

Nadere informatie

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat Stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 21 mei 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs PROVINCIE ANTWERPEN 63 35010 GEMEENTE WESTERLO VERKAVELING TE ZOERLE PARWIJS Percelen 3 e Afdeling Sectie A nrs. 351a, 352h, 342, 343d deel. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL 1 ALGEMEENHEDEN 1.1 Ruimtelijke

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Ter plaatse : GENK, De Hutten, 5de afdeling, sectie F, perceel nr. 1344S50 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

VERKAVELING WERKEN (KORTEMARK) Hogestraat 17. Verkavelaar: Rommel Paul & Rommel Lieve. Motivatienota Stedenbouwkundige voorschriften

VERKAVELING WERKEN (KORTEMARK) Hogestraat 17. Verkavelaar: Rommel Paul & Rommel Lieve. Motivatienota Stedenbouwkundige voorschriften Landmeetkantoor Decoster bvba Vinkensveldstraat 16, 8480 ICHTEGEM Tel 0476/42.65.51 - Fax 051/625.707 Web www.landmeterdecoster.be E-mail: info@landmeterdecoster.be VERKAVELING WERKEN (KORTEMARK) Hogestraat

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. D+A Consult 1 BPA Pelikaanstraat

INHOUDSTAFEL. D+A Consult 1 BPA Pelikaanstraat INHOUDSTAFEL 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 2 2. TERMINOLOGIE... 2 3. OVERGANGSMAATREGELEN... 3 3.1. BESTAANDE FUNCTIES AFWIJKEND VAN DE PLANVOORSCHRIFTEN... 3 3.2. VERBOUWINGSWERKEN AFWIJKEND VAN DE PLANVOORSCHRIFTEN...

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN).

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Het accent van

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper Recreatiezone Woonkorrel Gistelsteenweg Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke 2 Stedenbouwkundige voorschriften De ontwerper Gemeentebestuur Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke Tel. 0580/81 01 20 Fax.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning RUP Gerda ontwerp april 2011 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat Provincie ANTWERPEN Stad MORTSEL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 4-05-09 aanpassingen

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05573 Departement RUIMTELIJKE ORDENING, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed NR 2.24/36015/640.6 Brussel, 20 juni 2011 Vlaamse

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften BPA RUPELMONDE-BEBOUWDE KOM wijziging nr. 8 deel Mercatorplein.

Stedenbouwkundige voorschriften BPA RUPELMONDE-BEBOUWDE KOM wijziging nr. 8 deel Mercatorplein. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE KRUIBEKE Stedenbouwkundige voorschriften BPA RUPELMONDE-BEBOUWDE KOM wijziging nr. 8 deel Mercatorplein. I. BOUWZONES 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE 1.1.1.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in het volledige plangebied voorzien worden mits ze qua

Nadere informatie

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier WIJ01021 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wijnegem Oktober 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE ZONNEBEKE RUP GABARIETEN IN DE WOONZONES Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE ZONNEBEKE RUP GABARIETEN IN DE WOONZONES Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE ZONNEBEKE RUP GABARIETEN IN DE WOONZONES Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting Van Op bevel, De Secretaris, De Burgemeester F.

Nadere informatie

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen 2. Stedenbouwkundige voorschriften 2.1. Algemeen 2.1.1. Begrippen bezettingsgraad De verhouding van de bebouwde oppervlakte van het deel van het perceel binnen een welbepaalde zone t.o.v. het volledige

Nadere informatie

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften A 2, Provincie Antwerpen Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen: Tramstraat z/n Sectie P - Nummer 245 B5 Stedenbouwkundige Voorschriften AANGEPAST DOOR STAD TURNHOUT 1/6 t STEDENBOUWKUNDIGE

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Zijn verboden, de werken die een toestand scheppen in tegenstrijd met dit plan en zijn voorschriften, behalve

Nadere informatie

BPA nr. 6 DUINENWEG. Middelkerke. Grontmij Verschave nv GEMEENTE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN DOSSIERNUMMER : 01.

BPA nr. 6 DUINENWEG. Middelkerke. Grontmij Verschave nv GEMEENTE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN DOSSIERNUMMER : 01. PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE Middelkerke BPA nr. 6 DUINENWEG KB 13 augustus 1979 Herziening gemeenteraad 6 juni 2001 DOSSIERNUMMER : 01.121 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN WIJZIGINGEN NR DATUM AARD

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t )

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t ) 6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t. 3 8 1. 1. ) o Figuur 11: het verordenend grafisch plan 7 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening vastgesteld door de gemeenteraad op 26.06.2012 is van toepassing. 1. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/ 16 PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE RUP Steven Pleysier STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba Koningin Astridlaan 134/5 8200 BRUGGE 050/40 40 80 email : ARCHITECTUUR@JONCKHEERE-SB.be

Nadere informatie

AANGEPASTE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

AANGEPASTE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN AANGEPASTE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Adres: Ghevers / Roze 9900 Eeklo Kadastraal: Eeklo 1 ste Afd., Sie. D, nrs. 0146p, 0148, 0149, 0151a, 0152p, 0152x, 0232w. Ref. gemeente: VK-43005/13687/V/V494/1

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING APPELTERRE 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Verkeersgenererende activiteiten zijn hier ongewenst, en

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

Middelkerke. BPA nr. 22 Abdesweg MB 7 november 1990 Herziening gemeenteraad 16 mei Grontmij Verschave nv GEMEENTE

Middelkerke. BPA nr. 22 Abdesweg MB 7 november 1990 Herziening gemeenteraad 16 mei Grontmij Verschave nv GEMEENTE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE Middelkerke BPA nr. 22 Abdesweg MB 7 november 1990 Herziening gemeenteraad 16 mei 2002 Dossiernummer: 184517 (02_123) STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN WIJZIGINGEN NR DATUM

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden

Nadere informatie

RUP Driegaaienstraat

RUP Driegaaienstraat RUP Driegaaienstraat ontwerp oktober 2016 Stedenbouwkundige voorschriften Cluster omgeving Dienst ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2016 De

Nadere informatie

0. VOORSCHRIFTEN INRICHTING

0. VOORSCHRIFTEN INRICHTING Stedenbouwkundige en verkaveling Burgweg LOTEN 1 t.e.m. 55 0. VOORSCHRIFTEN INRICHTING 0.1. inrichtingsstudie Bij vergunningsaanvragen voor het gebied wordt een inrichtingsstudie toegevoegd. De inrichtingsstudie

Nadere informatie

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften B = @ ;:9 =< %3$ +(57+2(. 7DEHO±%RXZ]RQHV " 1 vermiljoen hoofd W1 neven H! in % 60 in m² V/T rooilijn Plaatsing in meter zijkavelgrens 250 Z.P. 0/4 achterkavelgr.. kavel. kavel #%$ $'&)( *,+,-'$/.01+'2

Nadere informatie

RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011

RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011 RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN OP BEVEL:...

Nadere informatie

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17 VERKAVELING - 9991 ADEGEM, VELDEKENS +17 HET VERKAVELINGSPLAN De verkaveling is gelegen in woongebied met landelijk karakter en geniet een prachtig verzicht over het achterliggende agrarisch gebied. Ze

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften BPA nr. 1. KRUIBEKE Nieuwe Wijk 3 e wijziging.

Stedenbouwkundige voorschriften BPA nr. 1. KRUIBEKE Nieuwe Wijk 3 e wijziging. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE KRUIBEKE Stedenbouwkundige voorschriften BPA nr. 1. KRUIBEKE Nieuwe Wijk 3 e wijziging. I. BOUWZONES 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE 1.1.1. KENLETTERS: Am :

Nadere informatie

Verkaveling Herzele Kouterstraat. Bestemming

Verkaveling Herzele Kouterstraat. Bestemming Verkaveling Herzele Kouterstraat Bestemming De verkaveling voorziet de bouw van eengezinswoningen en appartementsgebouwen (met maximum vier bouwlagen en één penthouse) en is onderverdeeld in 11 bouwblokken

Nadere informatie

B.P.A. nr. 5 KERKSTRAAT : Gedeeltelijke herziening GEDEELTELIJK WIJZIGINGSPLAN VAN HET B.P.A. NR. 5 KERKSTRAAT (MB dd. 25/04/2000)

B.P.A. nr. 5 KERKSTRAAT : Gedeeltelijke herziening GEDEELTELIJK WIJZIGINGSPLAN VAN HET B.P.A. NR. 5 KERKSTRAAT (MB dd. 25/04/2000) VLAAMS GEWEST - PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE MIDDELKERKE ONTWERP B.P.A. nr. 5 KERKSTRAAT : Gedeeltelijke herziening GEDEELTELIJK WIJZIGINGSPLAN VAN HET B.P.A. NR. 5 KERKSTRAAT (MB dd. 25/04/2000)

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE ONTWERP SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BPA NR.1 DEBRUYNE GINO BVBA (INVENTNR. 362) GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, architecten

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Aanvraag verkavelingsvergunning met doelstelling tot het bekomen van 4 loten voor half-open bebouwing.

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Verkeersgenererende activiteiten

Nadere informatie

RUP Herziening BPA Centrum deelgebied Statielei -Krijgsbaan. Toelichting bewonersvergadering 11 januari 2017 Koen Janssens en Jill Loos

RUP Herziening BPA Centrum deelgebied Statielei -Krijgsbaan. Toelichting bewonersvergadering 11 januari 2017 Koen Janssens en Jill Loos RUP Herziening BPA Centrum deelgebied Statielei -Krijgsbaan Toelichting bewonersvergadering 11 januari 2017 Koen Janssens en Jill Loos 2 Situering plangebied RUP in uitvoering van het GRS/ aanleiding -

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen...35 Artikel 1: Artikel 2: Zone voor ambachtelijke bedrijven en jeugdverblijf...38 Zone voor wonen en jeugdverblijf...41 Artikel 0: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften. Artikel 1: Zone voor hoofdgebouwen

Stedenbouwkundige voorschriften. Artikel 1: Zone voor hoofdgebouwen Stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1: Zone voor hoofdgebouwen A. Bestemming: 1. woonhuizen met één verdieping op de percelen gemerkt 1V op het plan; 2. woonhuizen met 2,3 en 6 verdiepingen op de percelen

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW Provincie Antwerpen Gemeente Berlaar VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen Havikstraat kadastraal gekend sectie D nr. 275/e en 276/p2 Ontwerp van stedenbouwkundige voorschriften Artikel 01.1 :

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE EREMBODEGEM BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 LEUVESTRAAT STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

DEEL 2: SPECIFIEKE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL 2: SPECIFIEKE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL 2: SPECIFIEKE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.1 Wonen & Werken Art 14: Zone voor gekoppelde lokale bedrijven 14.1. Bestemmingsvoorschriften 14.1.1. Nijverheid: De zone is bestemd voor ambachtelijke

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 23 Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende kracht.

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Stedenbouwkundige voorschriften Dossier 136 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur Zoersel Januari 2015 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA nr. 4/5 Marktplein en Rijksweg INHOUDSOPGAVE Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Art. 1 Algemeen principe 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie