FUNCTIEBESCHRIJVING VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEBESCHRIJVING VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG"

Transcriptie

1 FUNCTIEBESCHRIJVING VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG Identificatiegegevens Functie: verantwrdelijke kinderpvang Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: directie welzijn - wnen en zrg - kinderpvang Aard van de functie: statutair/cntractueel Functiefamilie: leidinggevenden Secretarisbesluit: Nummer functiebeschrijving: Psitinering in de rganisatie Leiding krijgen van: Cllega s in de functie: directeur welzijn cllega s in de dienst Del van de functie De verantwrdelijke kinderpvang staat in vr de dagelijkse leiding en cördinatie van het kinderdagverblijf f het initiatief vr buitenschlse pvang. Hij/zij verankert de pedaggische visie van het OCMW Krtrijk in de werking van de pvangvrziening en zrgt vr een vlt gerganiseerde kinderpvang die aan de wensen en beheften van alle belanghebbende partijen tegemet kmt. De verantwrdelijke kinderpvang cacht een team van verzrgend en lgistiek persneel m integrale zrg en een zinvlle dagbesteding te kunnen bieden aan de kinderen in de pvangvrziening.

2 Verantwrdelijkheidsgebieden 1. je cördineert de praktische werkrganisatie van de activiteiten van het pvanginitiatief m een efficiënte en effectieve dienstverlening te verzekeren taken:.a. je schept een pedaggisch klimaat dat maximale greikansen biedt aan de kinderen je hudt tezicht p de individuele begeleiding van de kinderen je stimuleert de participatie van de kinderen je hudt dssiers bij met infrmatie in het belang van de kinderen je cördineert de prgrammatie en de rganisatie van spelactiviteiten je neemt verantwrdelijkheid p bij het vermeden van erge feiten, zwel intern als extern (feiten die de psychlgische en fysische integriteit van het kind bedreigen) 2. je staat in vr een ptimaal cntact met de uders m een warme klantgerichte dienstverlening uit te buwen taken:.a. je verwelkmt nieuwe uders en verschaft de ndige infrmatie ver de pvang je infrmeert, adviseert en sensibiliseert de uders m.b.t. het gedrag van het kind je stimuleert uderparticipatie dr het rganiseren van activiteiten en het cmmuniceren ver de ntwikkeling en de evlutie van het kind je zekt, samen met de uders, naar plssingen vr eventuele prblemen met de pvang je fungeert als mbudsman en aanspreekpunt je staat in vr een gede bezetting via het pname- en inschrijvingsbeleid van het OCMW Krtrijk 3. je cacht en begeleidt de medewerkers teneinde hen te begeleiden en te stimuleren tt ptimale prestaties, betrkkenheid en verdere ntwikkeling in het belang van de kinderen taken:.a. je begeleidt de teamleden naar een gezamenlijk resultaat je maakt de werkplanning vr de medewerkers en stuurt ze bij waar ndig je rganiseert teamvergaderingen m.a. de dagelijkse werking en kinddssiers te bespreken je hudt functie- functinerings- en evaluatiegesprekken met de medewerkers je vrziet in vrming van de medewerkers 4. je nderhudt cntacten met belangrijke derden en kepelrganisaties teneinde nieuwe ntwikkelingen in de kinderpvangsectr te kunnen pvlgen en te te passen in de eigen pvang taken:.a. je nderhudt de relatie met Kind en Gezin en andere beheersinstanties je verstrekt de ndige infrmatie aan interne en externe instanties je buwt een netwerk p en zrgt dat je kennis hebt ver belangrijke externen in de kinderpvangsectr je wnt vergaderingen, werkgrepen, cngressen en sympsia bij en rapprteert intern ver evluties in de sectr 5. je werkt een kwaliteitssysteem uit teneinde een kwaliteitsvlle kinderpvang te kunnen aanbieden taken:.a. je werkt het kwaliteitshandbek uit en actualiseert het p geregelde tijdstippen je infrmeert alle belanghebbenden ver de kwaliteitscriteria je stelt een huishudelijk reglement p je schrijft kwalitatieve delstellingen uit vr de pvangvrziening je schrijft een klachtenprcedure uit en implementeert deze vr de dienst 6. je vert een aantal administratieve en rganisatrische pdrachten uit teneinde de verplichtingen naar derden te realiseren taken:.a. je sluit cntracten af met de uders je registreert en vlgt de facturatie p je vlgt de uderbijdragen p je bereidt inspecties vr en vlgt ze p

3 7. je hudt hygiëne, veiligheid en het milieu nauwlettend in het g teneinde ngevallen en cnflicten te vrkmen taken:.a. je hudt rekening met alle pgelegde veiligheidsvrschriften en de vrschriften inzake hygiëne en het milieu je ziet te p het regelmatig nderhud van de accmmdatie en de lkalen je geeft de ndige nderrichtingen aan de medewerkers je signaleert defecten en geeft aan wat met vervangen f aangekcht wrden 8. je zrgt vr een ptimale infrmatiedrstrming met het g p een gede samenwerking en kwaliteitsvlle klantgerichte dienstverlening taken:.a. je neemt cnstructief deel aan interne en externe vergaderingen je zrgt ervr dat iedere medewerker ver alle infrmatie beschikt die hij/zij ndig heeft m zijn/haar taken ged te kunnen uitveren je zrgt vr een duidelijke frmulering van taken, rllen, pdrachten, verantwrdelijkheden en werkafspraken je rapprteert aan je leidinggevende in verband met de taakuitvering, de stand van zaken inzake de uitvering van taken en prjecten, je frmuleert verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tt een betere klantgerichte dienstverlening 9. je hebt aandacht vr de eigen prfessinele ntwikkeling teneinde je expertise p peil te huden taken:.a. je vraagt naar feedback bij de eigen prestaties en leert eruit je staat geregeld stil bij je eigen functineren en kent de eigen zwaktes en sterktes je bent bereid m vrmingen, trainingen en pleidingen te vlgen die relevant zijn vr je werk je neemt deel aan intervisiemmenten m de eigen expertise en deze van cllegaverantwrdelijken te delen en te benutten

4 Cmpetenties VAKKENNIS definitie: gedreven zijn m je vak te kennen en bij te leren niveau 2: - je handelt zelfstandig, tnt initiatief binnen je eigen vakgebied - je gaat actief p zek naar leersituaties en zet leerpunten m in acties je beschikt ver diepgaande en actuele kennis en vaardigheden in je vakgebied je handelt zelfstandig, zrgvuldig en resultaatgericht je kent de PC-tepassingen die ndig zijn m je jb uit te efenen en kan deze vlt gebruiken je kan een crrecte interpretatie geven van de wetgeving vr een cncrete situatie je wil leren in werksituaties en zekt kansen vr je eigen ntwikkeling je infrmeert je ver nieuwe evluties met betrekking tt de eigen functie je hebt belangstelling vr aanverwante nderwerpen m je kennis te verruimen je zekt actief naar pleidingsmgelijkheden m je functineren te verbeteren RESULTAATGERICHTHEID definitie: gedreven zijn m p tijd je delen te halen niveau 2: je werkt delgericht, vr jezelf en vr de anderen binnen het team je zekt naar de meest ptimale werkmethden, k vr anderen je ndersteunt anderen f neemt bstakels vr anderen weg je stuurt p regelmatige basis het prces bij, in functie van de delstellingen je ziet welke acties er meten ndernmen wrden m resultaten te bereiken je neemt tijdig de juiste beslissing binnen de grenzen van je bevegdheid je brengt bij tijdsdruk pririteiten aan en blijft delgericht werken je relativeert en verwerkt prblemen, spanningen f teleurstellingen LEIDINGGEVEN definitie: gedreven zijn m een grep medewerkers te mtiveren en te cachen m als grep de ndige resultaten te halen niveau 2: peratineel leidinggeven: je stuurt je team(s) aan p middellange termijn, resultaat- en ntwikkelingsgericht je draagt er zrg vr dat mensen en middelen efficiënt ingezet wrden met het g p een gezamenlijk del je vert regelmatig functineringsgesprekken p een cnstructieve, psitieve manier m medewerkers te mtiveren, te stimuleren en te ntwikkelen je buwt verleg in met het team en stimuleert nderlinge cmmunicatie je tnt waardering vr individuele en gezamenlijk behaalde resultaten van je medewerkers je vermijdt cnflicten dr het veren van duidelijke cmmunicatie je wijst pdrachten te vlgens kennis/ervaring en mtivatie je luistert naar je medewerkers je stimuleert de zelfsturing en zelfredzaamheid van de medewerkers INNOVATIE EN CREATIVITEIT definitie: gedreven zijn m te verbeteren en vernieuwen niveau 2: je kmt zelf met alternatieve ideeën, werkwijzen en plssingen vr de dag je bedenkt nieuwe werkwijzen je kan imprviseren en experimenteren je brengt spntaan nieuwe ideeën, vrstellen en plssingen naar vr je denkt in pprtuniteiten in plaats van belemmeringen je infrmeert je ver nieuwe trends, technlgieën f methdieken je bent bereid te leren en mee te greien met veranderingen p grtere schaal

5 je bent nieuwsgierig en stelt je p de hgte van ntwikkelingen SAMENWERKEN definitie: gedreven zijn m de delen van het team te bereiken niveau 2: je werkt p eigen initiatief dagelijks met je cllega s in het team samen, buwt actief mee aan een gede grepssfeer en stimuleert anderen tt samenwerken je stelt je psitief p en brengt teamspirit in de grep je deelt relevante infrmatie en ervaringen met cllega s waarmee je samenwerkt je stimuleert anderen m infrmatie f ideeën te delen je bespreekt meningsverschillen met anderen p een diplmatische, respectvlle manier je stimuleert kennisverdracht je buigt cnflicten m in een cnstructieve samenwerking je legt en nderhudt cntacten in uiteenlpende situaties je ndigt anderen uit m deel te nemen aan verleg INZET EN MOTIVATIE definitie: gedreven zijn en zich inspannen m het werk z ged mgelijk te den niveau 2: je handelt verbeteringsgericht en vernieuwend, anticipeert p gebeurtenissen, neemt acties vr je persnlijke grei en ndersteunt anderen hierbij je nderzekt beheften en stelt structurele acties vr m de dienstverlening f interne rganisatie te ptimaliseren je ndersteunt anderen m verbeteringsgericht en/f vernieuwend te werken (k prject- f prcesmatig) je kmt uit eigen beweging met ideeën en plssingen je intrduceert verbeteringen in werkaanpak en prcedures je nderneemt acties tt persnlijke en prfessinele ntwikkeling je hebt belangstelling vr aanverwante nderwerpen m je kennis te verruimen je vertaalt feedback naar cncrete leerpunten je zekt mee naar plssingen m een antwrd te bieden p nieuwe uitdagingen KLANTGERICHTHEID definitie: gedreven zijn m de klant te helpen niveau 2: je denkt actief mee, speelt in p de vragen en wensen van de (interne en externe) klant en vlgt ze p je licht de klant crrect in ver alle zaken waar hij belang bij heeft je zekt een antwrd p iedere vraag f verwijst dr naar de juiste persn je streeft naar klantentevredenheid en nderneemt acties m klantgerichter te werken je behandelt elke klant gelijkwaardig en verzekert een discrete behandeling van zijn vraag je bevraagt de klant p systematische en discrete wijze je tetst je dienstverlening af aan de vrpgestelde kwaliteitsnrmen binnen de dienst je frmuleert cncrete vrstellen m de dienstverlening te verbeteren je cmmuniceert p een transparante wijze met de klant KWALITEITSVOL WERKEN definitie: gedreven zijn m werk af te leveren dat vldet aan de gevraagde nrmen niveau 2: je nderneemt acties m de kwaliteit van het werk te verbeteren je signaleert en bespreekt zaken die niet beantwrden aan de afgesprken kwaliteit je waakt mee ver de kwaliteit van alle diensten en prducten binnen het team f de dienst je prbeert andere f vernieuwende werkwijzen uit m de kwaliteit te verbeteren je cntrleert je pdrachten systematisch p futen je gaat na f de tussentijdse resultaten vereenstemmen met de verwachtingen je ptimaliseert de eigen werkmethde, tijds- en middelenbesteding

6 je cntrleert systematisch en pr-actief het eigen werk p futen en stuurt bij indien ndig ORGANISATIEBETROKKENHEID definitie: gedreven zijn m de belangen van de rganisatie te verdedigen bij anderen en zich verbnden velen met de rganisatie, taak en functie niveau 2: je stelt je lyaal en integer p ten aanzien van de rganisatie en handelt vereenkmstig de delstellingen en waarden van de rganisatie/directie/departement/ dienst/het team je zrgt ervr dat je handelingen en uitspraken niet strijdig zijn met het rganisatiebelang je verweegt in je acties en vrstellen de vr- en nadelen vr de rganisatie/directie/departement/dienst/het team je tnt respect vr het ruimere beleidskader in de eigen adviezen en beslissingen je spreekt p een cnstructieve en respectvlle manier ver de eigen rganisatie/ directie/departement/ dienst/het team je tnt een vrbeeldgedrag rnd basisregels en afspraken je duidt p zaken die met de ndige mzichtigheid meten behandeld wrden je zekt actief naar pprtuniteiten m belangen van de rganisatie beter te dienen je gaat altijd zrgvuldig m met vertruwelijke f delicate infrmatie, k wanneer er druk wrdt uitgeefend COMMUNICATIE definitie: gedreven zijn m infrmatie ver te brengen en te ntvangen niveau 2: je kan een bdschap structureren, je cmmunicatie aanpassen aan de delgrep en situatie en kan cmmuniceren in twee richtingen je schrijft teksten in een duidelijke structuur en lgische pbuw je brengt je bdschappen helder, vlledig en kernachtig ver je buwt verleg in je weerlegt de mening f bezwaren van anderen dr middel van argumenten je geeft anderen de ruimte m een mening f idee in te brengen je geeft dr gedrag en huding blijk van interesse vr de inbreng van de ander je bent in staat de bdschap van de ander samen te vatten je ndigt uit tt een gesprek: vb dr stiltes te laten, dr vraagstelling,

7 SELECTIE VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG APRIL MEI 2014 VERLOOP VAN DE SELECTIEPROCEDURE 1. indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk ten laatste 4 april mtivatiebrief uitgebreid CV - afschrift diplma (Laatstejaarsstudenten kunnen k deelnemen aan de preven. Zij dienen het bewijs van de diplmavereiste te leveren vóór de aanstelling.) per mail f per brief aan f OCMW Krtrijk, t.a.v. Veerle De Bsschere, Budastraat 27 te 8500 Krtrijk 2. schriftelijke pref: dnderdag 10 april 2014 van 9u tt 12u lcatie: WZC Sint Jzef, Cndédreef 16, 8500 Krtrijk Als vrbereiding p het schriftelijk examen wrdt aangeraden het vlgende dcument te lezen (terug te vinden p de site van Kind en Gezin): BVR van 22 nvember 2013 ver de vergunningsvrwaarden en het kwaliteitsbeleid vr gezinspvang en grepspvang van baby s en kleuters 3. mndelinge pref: dnderdag 24 april (ganse dag) en dinsdag 29 april (ganse dag) 2014 lcatie: OCMW, Budastraat 27, 8500 Krtrijk 4. aanstelling in de Raad vr Maatschappelijk Welzijn: 15 mei indiensttreding: vanaf 16 mei werfreserve vr 2 jaar vanaf 1 juni 2014 VERLONING aan de huidige index 160,84% (maart 2014) weddeschaal B 1-3 Brut maandwedde 0 jaar anciënniteit: 2.318,78 Brut maandwedde 23 jaar anciënniteit: 3.907,07 beginwedde eindwedde Alle werkelijke diensten bij vrige verheden, die vermeld zijn in de rechtspsitieregeling vr het persneel van het OCMW Krtrijk, kmen in aanmerking vr het bepalen van de geldelijke anciënniteit. Er wrdt max. 6 jaar relevante privé-ervaring f relevante ervaring uit een zelfstandige activiteit tegekend.

8 Extralegale vrdelen: maaltijdcheques, hspitalisatieverzekering, fietsvergeding, terugbetaling van het penbaar verver. Alle verdere infrmatie ver de functie, de telatingsvrwaarden tt de selectie en de selectieprcedure kan je bekmen bij vlgende persnen: Nele Hfman, directeur welzijn jbinhud tel.nr.: Veerle De Bsschere, stafmedewerker HR tel.nr.: selectieprcedure telatingsvrwaarden

9 SELECTIE VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG APRIL MEI 2014 TOELATINGS- en AANWERVINGSVOORWAARDEN Om tegang te hebben tt de functie met de kandidaat: een gedrag vertnen dat in vereenstemming is met de eisen van de functie waarvr je slliciteert: aantnen via attest ged zedelijk gedrag ( recent attest wrdt pgevraagd vóór de indiensttreding) de burgerlijke en plitieke rechten genieten p de dag van het afsluiten van de inschrijvingen medisch geschikt zijn vr de uit te efenen functie, in vereenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvering van hun werk: uiterlijk p het mment van de indiensttreding Om in aanmerking te kmen vr aanwerving met de kandidaat: vlden aan de vereiste ver taalkennis p de dag van het afsluiten van de inschrijvingen: de kandidaat wrdt enkel tt het examen tegelaten vr zver uit de vereiste diplma s f studiegetuigschriften blijkt dat hij zijn nderwijs in het Nederlands heeft genten. Indien dit niet het geval is met de taalkennis vraf dr een examen bij SELOR bewezen wrden. slagen vr het aanwervingsexamen vlden aan de diplmavereiste: 1. Bachelrdiplma in één van de nderstaande richtingen: nderwijs kleuter lager en secundair nderwijs sciaal-aggisch werk sciaal werk pedaggiek van het jnge kind gezinswetenschappen maatschappelijke veiligheid sciale readaptatie wetenschappen rthpedaggiek tegepaste psychlgie verpleegkunde psychlgische en pedaggische richtingen

10 bachelr in de psychlgie f pedaggiek 2. Algemeen bachelrdiplma (dus niet een van de bvenstaande), maar hier bvenp een pstgraduaat leidinggevende in de kinderpvang behaald bij de Artevelde Hgeschl f een pstgraduaat verantwrdelijke in de kinderpvang behaald aan de Karel De Grte Hgeschl. 3. Algemeen bachelrdiplma (dus niet één van de bvenstaande) met in de vrbije 5 jaar minstens 3 jaar ervaring in de functie van verantwrdelijke kinderpvang (specifiek dagpvang) Buitenlandse diplma s die bij NARIC Vlaanderen gelijkwaardig zijn verklaard, kmen eveneens in aanmerking. Nederlandse bachelrdiplma s zijn gelijkwaardig aan de Belgische. Vr deze laatste dient geen prcedure tt gelijkwaardig verklaren bij NARIC ingediend te wrden.

11 Cördinaten adres maatschappelijke zetel Budastraat 27 te 8500 Krtrijk website telefnnummer faxnummer Sciaal Huis Budastraat 27 te 8500 Krtrijk website telefnnummer vrzitter secretaris Philippe De Cene Philippe Awuters aantal persneelsleden 930 aantal vrijwilligers 650 Vrstelling Krtrijk en OCMW Krtrijk Krtrijk bruisende stad Krtrijk is een centrumstad en telt ngeveer inwners. Het telt 8 deelgemeenten, waarvan er drie deel uitmaken van een grte stedelijke agglmeratie (Krtrijk, Bissegem en Heule) en vijf een eerder landelijk karakter hebben (Aalbeke, Marke, Rllegem, Bellegem en Kigem). De stad Krtrijk manifesteert zich als een centrumstad van een welvarende regi, vl bedrijvigheid, rijk aan initiatieven en dynamisch in zijn streekntwikkeling. Ondanks de welvaart en de dynamiek van de regi, is er tch een significante graad van kansarmede aanwezig, vral in de Krtrijkse binnenstad. Krtrijk kent een sterke vergrijzing. Bijna 25% van de bevlking is zestigplusser. Ongeveer 3,5% van de bevlking heeft een vreemde natinaliteit en er leven een 1000-tal asielzekers in de stad. De stad Krtrijk is de lkale behartiger van het algemene belang. Klantgerichtheid, innvatie en cmmunicatie staan hierbij centraal. Krtrijk wil het welzijn en de welvaart van elke burger bevrderen dr een kwalitatieve en efficiënte dienstverlening te garanderen en vernieuwend in te spelen p huidige en tekmstige verantwrde beheften van al zijn inwners. Daarnaast wil Krtrijk het verleg met de burger bevrderen dr het veren van een pen cmmunicatie met alle betrkkenen.

12 Een bruisend OCMW vr een bruisende stad OCMW Krtrijk biedt warme zrg p maat, integraal en gericht p maatschappelijke integratie, vr iedereen in Krtrijk, maar met specifieke aandacht vr de meest kwetsbaren, prfessineel en efficiënt, in samenwerking met diverse partners. Het cntact met de individuele klant is het belangrijkste prces in de rganisatie. Het OCMW wil de klant begrijpen en in staat zijn m snel te antwrden p zijn specifieke nden met aangepaste diensten en prducten. Er wrdt maximaal tijd vrijgemaakt vr het uitbuwen van een individuele en persnlijke relatie met de klant. De medewerkers van het OCMW prberen k altijd z snel mgelijk een antwrd te geven p structurele welzijnsprblemen, f prberen ze liefst ng vr te zijn. Het OCMW schrikt er immers niet vr terug een vrtrekker te zijn bij nieuwe initiatieven. Daarm hudt het OCMW permanent de vinger aan de maatschappelijke pls en investeert het in studie, nderzek en analyse. Het OCMW heeft in het najaar van 2007 het Sciaal Huis gelanceerd als drempelverlagend initiatief waar elke Krtrijkse inwner terecht kan met zijn meest uiteenlpende welzijnsvragen. De medewerkers van het Sciaal Huis maken de inwners wegwijs in het aanbd van diensten en zeken samen met hen uit waar iemand het best met zijn f haar vraag terecht kan. Het OCMW stelt samen met de vzw Zusters Augustinessen ngeveer 930 medewerkers tewerk m deze visie en missie te realiseren en in beide rganisaties samen beschikken wij ver een 650-tal vrijwilligers m nze activiteiten te ndersteunen. De relatie met de klanten is gebaseerd p wederzijds respect en is er één van wederzijdse rechten en plichten. Het OCMW streeft ernaar m p een duidelijke manier te cmmuniceren en samen te werken met de hulpvrager, znder nderscheid p basis van religie, vertuiging, natinaliteit, herkmst, geslacht f huidskleur. Vr de vrstelling van nze instellingen en diensten, verwijzen we graag naar bvenvermelde websites. Zwel p de site zelf, als in de verschillende jaarverslagen en links vind je een verzichtelijke vrstelling van nze rganisatie. Vlstaat dit ng niet, zijn er ng vragen f nduidelijkheden, dan kan je cntact pnemen met: Veerle De Bsschere, stafmedewerker HR: telefnnummer: en mailadres:

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk SELECTIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OKTOBER - NOVEMBER 2013 VERLOOP VAN DE SELECTIEPROCEDURE 1. indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 11 ktber 2013 mtivatiebrief uitgebreid CV - afschrift diplma

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA

FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA Identificatiegegevens Functie: centrumleider Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening Aard

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST Identificatiegegevens Functie: maatschappelijk werker Niveau/rang: maatschappelijk werker B 1-3 Plaats in het rgangram: departement sciale en financiële

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (ook personeelsdeskundige)

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (ook personeelsdeskundige) GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (k persneelsdeskundige) Identificatiegegevens Functie: deskundige backffice Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement externe diensten/interne

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING BRUGFIGUUR FLANKEREND ONDERWIJS

FUNCTIEBESCHRIJVING BRUGFIGUUR FLANKEREND ONDERWIJS FUNCTIEBESCHRIJVING BRUGFIGUUR FLANKEREND ONDERWIJS Identificatiegegevens Functie: brugfiguur flankerend nderwijs Niveau/rang: deskundige B 1-3 Plaats in het rgangram: directie Welzijn Aard van de functie:

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (ook personeelsdeskundige)

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (ook personeelsdeskundige) GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (k persneelsdeskundige) Identificatiegegevens Functie: deskundige backffice Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement externe diensten/interne

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STRAATHOEKWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING STRAATHOEKWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING STRAATHOEKWERKER Identificatiegegevens Functie: straathekwerker Niveau/rang: deskundige B 1-3 Plaats in het rgangram: departement activering Aard van de functie: statutair/cntractueel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST Identificatiegegevens Functie: maatschappelijk werker Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening Aard

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING TRAJECTBEGELEIDER

FUNCTIEBESCHRIJVING TRAJECTBEGELEIDER FUNCTIEBESCHRIJVING TRAJECTBEGELEIDER Identificatiegegevens Functie: trajectbegeleider Niveau/rang: deskundige B 1-3 Plaats in het rgangram: directie welzijn/sciale dienst en activering Aard van de functie:

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backffice Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: administratief medewerker backffice Niveau/rang: administratief medewerker

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ERGOTHERAPEUT

FUNCTIEBESCHRIJVING ERGOTHERAPEUT FUNCTIEBESCHRIJVING ERGOTHERAPEUT Identificatiegegevens Functie: ergtherapeut Niveau/rang: deskundige B 1-3 Plaats in het rgangram: departement wnzrg Aard van de functie: statutair/cntractueel Functiefamilie:

Nadere informatie

TEAMVERANTWOORDELIJKE Werk en Activering KORTRIJK

TEAMVERANTWOORDELIJKE Werk en Activering KORTRIJK Functiebeschrijving TEAMVERANTWOORDELIJKE Werk en Activering KORTRIJK Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamverantwrdelijke Werk en Activering Dienstverlening Sciaal

Nadere informatie

AANLEG WERFRESERVE KORTRIJK legt een werfreserve aan voor de functie van vanvan

AANLEG WERFRESERVE KORTRIJK legt een werfreserve aan voor de functie van vanvan 1 AANLEG WERFRESERVE KORTRIJK legt een werfreserve aan vr de functie van vanvan Maatschappelijk werker sciale dienst 2 Vrstelling Krtrijk Vrstelling Krtrijk Krtrijk is een grte werkgever. Meer dan 1800

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

legt een werfreserve aan voor de functie:

legt een werfreserve aan voor de functie: AANLEG WERFRESERVE Het OCMW KORTRIJK legt een werfreserve aan vr de functie: Maatschappelijk werker sciale dienst cntractueel 1 Vrstelling Krtrijk, OCMW Krtrijk en Zrg Krtrijk Vrstelling Krtrijk, OCMW

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO 1. Identificatiegegevens Functie- en cmpetentieprfiel Begeleid(st)er BKO Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Begeleid(st)er BKO OCMW- Buitenschlse Kinderpvang D D1-D3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Werkman wegenwerk. Openbare werken & technische uitvoerende diensten

Werkman wegenwerk. Openbare werken & technische uitvoerende diensten Werkman wegenwerk 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Werkman wegenwerk Openbare werken & technische uitverende diensten Technische dienst E E1-E3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

VACATURE. Het OCMW KORTRIJK. kijkt uit naar een: Centrumleider voltijds - contractueel

VACATURE. Het OCMW KORTRIJK. kijkt uit naar een: Centrumleider voltijds - contractueel VACATURE Het OCMW KORTRIJK kijkt uit naar een: Centrumleider vltijds - cntractueel 1 Vrstelling Krtrijk, OCMW Krtrijk en Zrg Krtrijk Vrstelling Krtrijk, OCMW Krtrijk en Zrg Krtrijk Krtrijk bruisende stad

Nadere informatie

VACATURE KORTRIJK kijkt uit naar een

VACATURE KORTRIJK kijkt uit naar een 1 VACATURE KORTRIJK kijkt uit naar een Buurtwerker (1 VTE) 2 Vrstelling Krtrijk Vrstelling Krtrijk Krtrijk is een grte werkgever. Meer dan 1800 medewerkers van stad, OCMW, ZORG Krtrijk, AGB SOK en AGB

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

VACATURE KORTRIJK kijkt uit naar een

VACATURE KORTRIJK kijkt uit naar een 1 VACATURE KORTRIJK kijkt uit naar een Centrumleider (1 VTE) 2 Vrstelling Krtrijk Vrstelling Krtrijk Krtrijk is een grte werkgever. Meer dan 1800 medewerkers van stad, OCMW, ZORG Krtrijk, AGB SOK en AGB

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

VACATURE. Het OCMW KORTRIJK. kijkt uit naar een: Administratief medewerker halftijds - contractueel

VACATURE. Het OCMW KORTRIJK. kijkt uit naar een: Administratief medewerker halftijds - contractueel VACATURE Het OCMW KORTRIJK kijkt uit naar een: Administratief medewerker halftijds - cntractueel 1 Vrstelling Krtrijk, OCMW Krtrijk en Zrg Krtrijk Vrstelling Krtrijk, OCMW Krtrijk en Zrg Krtrijk Krtrijk

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSDIENST SHO.BE. Functie: Deskundige opbouwwerk Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies

FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSDIENST SHO.BE. Functie: Deskundige opbouwwerk Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Deskundige pbuwwerk Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies SHO.BE PERSONEELSDIENST FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: deskundige pbuwwerk Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie:

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Secretaris

Functie- en competentieprofiel Secretaris Functie- en cmpetentieprfiel Secretaris 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Secretaris MaT Niveau Graad 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert aan/ krijgt leiding van Vrzitter Geeft

Nadere informatie

legt een werfreserve aan voor:

legt een werfreserve aan voor: VACATURE Het OCMW KORTRIJK legt een werfreserve aan vr: Kinderbegeleider baby-peuter pvang Cntractueel D1-3 1 Vrstelling Krtrijk, OCMW Krtrijk en Zrg Krtrijk Vrstelling Krtrijk, OCMW Krtrijk en Zrg Krtrijk

Nadere informatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie Infrmatiefiche Verantwrdelijke animatie 1. Situering van de functie en psitinering in het rgangram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Leiding geven aan: Wnzrgcentrum B1-B3 Directeur

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

VACATURE Het OCMW KORTRIJK kijkt uit naar een

VACATURE Het OCMW KORTRIJK kijkt uit naar een VACATURE Het OCMW KORTRIJK kijkt uit naar een Deskundige activering (2 VTE) 1 Vrstelling Krtrijk, OCMW Krtrijk en Zrg Krtrijk Vrstelling Krtrijk, OCMW Krtrijk en Zrg Krtrijk Krtrijk bruisende stad Krtrijk

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Maatschappelijk werker 2 HULPVERLENINGSTRAJECT FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSDIENST SHO.BE. Functie: maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: begeleidende functies

FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSDIENST SHO.BE. Functie: maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: begeleidende functies FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: begeleidende functies SHO.BE PERSONEELSDIENST FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

VACATURE. Het OCMW KORTRIJK. kijkt uit naar een: Maaltijdbedeler halftijds (0,5 VTE) contractueel

VACATURE. Het OCMW KORTRIJK. kijkt uit naar een: Maaltijdbedeler halftijds (0,5 VTE) contractueel VACATURE Het OCMW KORTRIJK kijkt uit naar een: Maaltijdbedeler halftijds (0,5 VTE) cntractueel 1 Vrstelling Krtrijk, OCMW Krtrijk en Zrg Krtrijk Vrstelling Krtrijk, OCMW Krtrijk en Zrg Krtrijk Krtrijk

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Informatiefiche Directeur kinderopvang

Informatiefiche Directeur kinderopvang Infrmatiefiche Directeur kinderpvang 1. Situering van de functie en psitinering in het rgangram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Leiding geven aan: Kinderpvang A1-A3 OCMW-secretaris

Nadere informatie

VACATURE. Het OCMW KORTRIJK. kijkt uit naar een: Stafmedewerker facility voltijds - contractueel

VACATURE. Het OCMW KORTRIJK. kijkt uit naar een: Stafmedewerker facility voltijds - contractueel VACATURE Het OCMW KORTRIJK kijkt uit naar een: Stafmedewerker facility vltijds - cntractueel 1 Vrstelling Krtrijk, OCMW Krtrijk en Zrg Krtrijk Vrstelling Krtrijk, OCMW Krtrijk en Zrg Krtrijk Krtrijk bruisende

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Technisch- en nderhudspersneel Functietitel: Onderhudsmedewerker/kassamedewerker Afdeling: Afdeling Cultuur en Vrije Tijd Dienst: Sprtdienst

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

DISPATCHER-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) AANWERVING

DISPATCHER-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) AANWERVING DISPATCHER-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) AANWERVING De Hulpverleningszne Ost staat vr de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Del De vzw WOBRA werft een vltijds Instructeur (m/v) aan in cntractueel verband vr nbepaalde duur. De instructeur heeft taken en bevegdheden in: - het vakbekwaam

Nadere informatie

2. Uitwerken van beleidsvoorstellen en adviezen zodat de beleidsdoelstellingen van de (sub)dienst/afdeling gerealiseerd worden

2. Uitwerken van beleidsvoorstellen en adviezen zodat de beleidsdoelstellingen van de (sub)dienst/afdeling gerealiseerd worden Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Junir expert cultuur Afdeling samenleving Experten Niveau Graad 2. Psitinering in het rgangram Plaats in

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Deskundige Omgeving Grndgebiedzaken - Dienst Ruimte Experten B B1-B3 2. Psitinering in het

Nadere informatie

(GEBREVETTEERD VERPLEEGKUNDIGE A2)

(GEBREVETTEERD VERPLEEGKUNDIGE A2) OPENSTAANDE FUNCTIE: GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE HBO5 (GEBREVETTEERD VERPLEEGKUNDIGE A2) Titel 1. Aanwervingsvrwaarden. A. Algemene telatingsvrwaarden: Om tegelaten te kunnen wrden tt de betrekking van

Nadere informatie

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Persneel 2 juli 2014 POV-140702-DOC-PWE Budewijnlaan 20-21, 1000 Brussel VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Prvinciaal Onderwijs Vlaanderen is de nderwijskepel vr het prvinciaal nderwijs in Vlaanderen.

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Functieprofiel Applicatiebeheerder

Functieprofiel Applicatiebeheerder Functieprfiel Applicatiebeheerder 1. NAAM: 2. Datum in dienst: 3. FUNCTIENAAM a. Functinele benaming: Applicatiebeheerder b. Graadbenaming: Deskundige c. Niveau: B functie d. Datum pmaak: december 2018

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Klantenadviseur aanbod: specificatie doelgroepen

Functie- en competentieprofiel. Klantenadviseur aanbod: specificatie doelgroepen Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Klantenadviseur aanbd: specificatie delgrepen Afdeling Sciaal en Vrije Tijd Klantenadviseurs

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant Functie- en cmpetentieprfiel Berepsbrandweer Officier - nderluitenant 1. Identificatiegegevens Functietitel Cluster Dienst Niveau Graad Berepsbrandweer Officier Onderluitenant Brandweerkrps Officier Onderluitenant

Nadere informatie

kijkt voor een tijdelijke vervanging uit naar een:

kijkt voor een tijdelijke vervanging uit naar een: TIJDELIJKE VACATURE Het OCMW KORTRIJK kijkt vr een tijdelijke vervanging uit naar een: Wnzrgverlener 4/5 - cntractueel 1 Vrstelling Krtrijk, OCMW Krtrijk en Zrg Krtrijk Vrstelling Krtrijk, OCMW Krtrijk

Nadere informatie

INLICHTINGENBROCHURE. 1. Inhoud... 1. 2. Functiebeschrijving... 2. 3. Algemene toelatings-, aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden...

INLICHTINGENBROCHURE. 1. Inhoud... 1. 2. Functiebeschrijving... 2. 3. Algemene toelatings-, aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden... Selectieprcedure vr het aanleggen van een wervingsreserve vr Beleidsmedewerker Cultuur (Directeur CC het SPOOR) (A1a-A3a) M/V binnen het departement Vrije Tijd INLICHTINGENBROCHURE De stad Harelbeke gaat

Nadere informatie

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Expert Zrg Afdeling Onthaal en Dienstverlening Experten B B1 B3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

1 Functiebeschrijving Voorwaarden om deel te nemen...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 inhoud en verloop van de selectieproeven...

1 Functiebeschrijving Voorwaarden om deel te nemen...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 inhoud en verloop van de selectieproeven... Aanwerving Stafmedewerker algemeen beleid in cntractueel dienstverband, vltijds INLICHTINGENBROCHURE Sciale huisvestingsmaatschappij De Mandel biedt wnplssingen vr mensen met een bescheiden inkmen. Ben

Nadere informatie

Vacature deskundige vorming (B1-B3)

Vacature deskundige vorming (B1-B3) Vacature deskundige vrming (B1-B3) Brandweer Zne Antwerpen blijft verder greien! We streven naar een uitmuntende (brand)veiligheid vr nze burgers, bedrijven en andere verheidsdiensten. Om deze pdracht

Nadere informatie

VACATURE KORTRIJK kijkt uit naar een

VACATURE KORTRIJK kijkt uit naar een 1 VACATURE KORTRIJK kijkt uit naar een Brugfiguur flankerend nderwijs (1,75 VTE) 2 Vrstelling Krtrijk Vrstelling Krtrijk Krtrijk is een grte werkgever. Meer dan 1800 medewerkers van stad, OCMW, ZORG Krtrijk,

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Cördinatr Hulpverlening Afdeling Sciaal en Vrije Tijd Cördinatr A A1a-A3a 2. Psitinering in

Nadere informatie

2015/ Selectieprogramma. Algemene preselectie

2015/ Selectieprogramma. Algemene preselectie 2015/01 De Prvincie West-Vlaanderen gaat ver tt de aanwerving van tijdelijke medewerkers ten beheve van verschillende diensten met aanleg van een werfreserve. 1. Aard van de aanstelling - Een aanstelling

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

HULPARBEIDER GROENDIENST

HULPARBEIDER GROENDIENST Gemeentebestuur Zedelgem werft aan, met aanleg van een werfreserve van 3 jaar: HULPARBEIDER GROENDIENST E1-E3 In cntractueel dienstverband (vltijds) Inlichtingenbrchure IN SAMENWERKING MET 1 1. INHOUD

Nadere informatie

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden)

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden) Het Agentschap Vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband: 1 deskundige met een cntract van bepaalde duur (6 maanden) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit : Agentschap

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Deskundige team ontspannen

Functie- en competentieprofiel Deskundige team ontspannen Functie- en cmpetentieprfiel Deskundige team ntspannen 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Deskundige Team Ontspannen B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Beleidsadviseur Onderwijs Afdeling Onderwijs Beleidsadviseur B B1 B3 2. Psitinering in het

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur Functie- en cmpetentieprfiel Intergemeentelijke preventie-adviseur 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Intergemeentelijke Preventie-adviseur In staf B B1-B3 2. Psitinering

Nadere informatie

1 HALFTIJDS STAFMEDEWERKER GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN & CULTURELE PROGRAMMATIE AARTSELAAR (m/v, contractueel, 19u/w, niveau B + maaltijdcheques)

1 HALFTIJDS STAFMEDEWERKER GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN & CULTURELE PROGRAMMATIE AARTSELAAR (m/v, contractueel, 19u/w, niveau B + maaltijdcheques) 1 HALFTIJDS STAFMEDEWERKER GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN & CULTURELE PROGRAMMATIE AARTSELAAR (m/v, cntractueel, 19u/w, niveau B + maaltijdcheques) UITGEBREID FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL 1. Identificatiegegevens

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Beleidsadviseur Patrimonium/Lokale economie en toerisme

Functie- en competentieprofiel. Beleidsadviseur Patrimonium/Lokale economie en toerisme Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Beleidsadviseur Patrimnium/Lkale ecnmie en terisme Ruimte Beleidsadviseurs B Graad 2. Psitinering

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL. maatschappelijk werker. algemeen: algemene sociale dienstverlening

FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL. maatschappelijk werker. algemeen: algemene sociale dienstverlening FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL maatschappelijk werker algemeen: algemene sciale dienstverlening Functietitel Afdeling-dienst Niveau Graad Plaats in het rgangram Basisdelstelling maatschappelijk

Nadere informatie

Arbeidstrajectbegeleider B1-3

Arbeidstrajectbegeleider B1-3 Arbeidstrajectbegeleider B1-3 Rapprteert aan Geeft leiding aan 1. Del van de functie Cördinatr arbeidstrajectbegeleiding - De arbeidstrajectbegeleider zrgt vr een gepaste begeleiding van werkzekenden naar

Nadere informatie

Coördinator Huis van het Kind (19/38)

Coördinator Huis van het Kind (19/38) Infbundel Cördinatr Huis van het Kind Publicatie Stad en OCMW Ieper werven aan in cntractueel verband Cördinatr Huis van het Kind (19/38) (met werfreserve van 3 jaar) Functie: Je bent verantwrdelijk vr

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE Kwaliteitscentrum vr Diagnstiek Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 Brussel Ondernemingsnummer 0548.718.607 FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel Cmmunicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers)

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers) Privacy Statement andere betrkkenen (niet zijnde studenten f medewerkers) Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar bezekers en externe cntacten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met uw persnsgegevens.

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Functieomschrijving Projectmanager R&D

Functieomschrijving Projectmanager R&D Functiemschrijving Prjectmanager R&D Inleiding Cultuurcnnect wil met investeringen in kansen, middelen en mensen p het terrein het werkveld helpen m het digitale p een kritische manier te marmen en er

Nadere informatie

Geschoold arbeider (snijder)(m/v) dienst Communicatie Grafische sectie

Geschoold arbeider (snijder)(m/v) dienst Communicatie Grafische sectie NIVEAU D Functiebeschrijving Geschld arbeider (snijder)(m/v) dienst Cmmunicatie Grafische sectie I. Functiebenaming Technisch expert snijder Functiefamilie 8 : gespecialiseerde administratieve/technische

Nadere informatie

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V)

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband: JURIST(M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische dienstverlening

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

VACATURE Het OCMW KORTRIJK kijkt uit naar

VACATURE Het OCMW KORTRIJK kijkt uit naar VACATURE Het OCMW KORTRIJK kijkt uit naar Lgistiek medewerkers wijkteam (2,85 VTE) 1 Vrstelling Krtrijk, OCMW Krtrijk en Zrg Krtrijk Vrstelling Krtrijk, OCMW Krtrijk en Zrg Krtrijk Krtrijk bruisende stad

Nadere informatie

Functiebeschrijving : Projectcoördinator digitale transformatie

Functiebeschrijving : Projectcoördinator digitale transformatie Functiebeschrijving : Prjectcördinatr digitale transfrmatie Functiegegevens Functiebenaming : Cluster : Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Prjectcördinatr digitale transfrmatie IT Data Innvatie IT Prjecten

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

WIJK-WERKCOACH (HT) WELZIJNSHUIS:CLUSTER ACTIVERING

WIJK-WERKCOACH (HT) WELZIJNSHUIS:CLUSTER ACTIVERING INFORMATIEPAKKET Welzijnshuis Schakelstraat 41 8790 Waregem WIJK-WERKCOACH (HT) WELZIJNSHUIS:CLUSTER ACTIVERING FUNCTIECONTEXT Het Welzijnshuis Waregem staat in m zrg, hulp, pvang en begeleiding te bieden

Nadere informatie

NAAM :... GEBOREN TE :... OP... WONENDE TE : TELEFOONNR. : DIPLOMA: WERKERVARING (CV kan in bijlage toegevoegd worden)...

NAAM :... GEBOREN TE :... OP... WONENDE TE : TELEFOONNR. : DIPLOMA: WERKERVARING (CV kan in bijlage toegevoegd worden)... INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR DE FUNCTIE VAN ADMINISTRATIEF MEDEWERKER C1-C2-C3 (M/V) VOOR DE ZORGVERENIGING ZORG STEKENE DEELTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTVERBAND CONTRACT BEPAALDE DUUR VAN 1 JAAR NAAM :..................................................................

Nadere informatie

Algemene functiebeschrijving vrijwilliger Algemeen geldend voor alle vrijwilligers in alle disciplines

Algemene functiebeschrijving vrijwilliger Algemeen geldend voor alle vrijwilligers in alle disciplines Algemene functiebeschrijving vrijwilliger Algemeen geldend vr alle vrijwilligers in alle disciplines 17 juli 2017 Algemene vrijwilligersfunctiebeschrijving CVWB 1/5 A. Bestaansreden van de functie A.1

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Programmator. Salarisschaal: B1-B2-B3 Afdeling: Burger Dienst: Lokaal Dienstencentrum

Programmator. Salarisschaal: B1-B2-B3 Afdeling: Burger Dienst: Lokaal Dienstencentrum Infrmatieflder 1) Functiebeschrijving: Prgrammatr Salarisschaal: B1-B2-B3 Afdeling: Burger Dienst: Lkaal Dienstencentrum Plaats in de rganisatie Leiding, caching en evaluatie Eerste evaluatr: Tweede evaluatr:

Nadere informatie

Recyclageparkwachter. technisch assistent (Niveau D1-D3) Doel van de functie. Plaats in de organisatie. Resultaatsgebieden.

Recyclageparkwachter. technisch assistent (Niveau D1-D3) Doel van de functie. Plaats in de organisatie. Resultaatsgebieden. Recyclageparkwachter technisch assistent (Niveau D1-D3) Del van de functie De technisch assistent staat samen met de cllega s uit de pleg zelfstandig in vr het prfessineel uitveren van werkpdrachten die

Nadere informatie