Suggestienota samenhuizen/samenhuren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Suggestienota samenhuizen/samenhuren"

Transcriptie

1 Suggestienota samenhuizen/samenhuren Versie Oktober 2010 Eigenaar Werkgroep Samenhuizen, Lokaal Sociaal Beleid Gent Werkten mee aan deze tekst Frank Vandepitte (Samenlevingsopbouw vzw) Alexander Tijsebaert (Stad Gent, Dienst Wonen) Annemie Van Hoecke (Stad Gent, Dienst Wonen) Hanna De Voogt (Stad Gent, Dienst Wonen) Marc De Clercq (Stad Gent, Bevolking) Els Devriendt (OCMW Gent, Departement Ouderenzorg) Jan Lambrecht (OCMW Gent, Departement Ouderenzorg) Joris Beaumon (OCMW Gent, departement Sociale Dienstverlening) Kris De Vos (Welzijnsoverleg Regio Gent vzw) Context en scope Samenhuizen is een groeiende trend in de stad. Onder meer de hoge huurprijzen en het krimpende huuraanbod zorgen ervoor dat steeds meer mensen samen een woning huren. Pas afgestudeerde vriendinnen huren samen een huis, een koppeltje zoekt een derde om de huur mee te delen, twee leefloners huren samen en proberen zo met meer kwaliteit te wonen en leven. Samenhuizen is vaak een containerbegrip. Daarenboven is het complex tot onmogelijk om het samenhuizen op een correcte manier te organiseren. Door inconsistente regelgeving op alle niveau's, worden heel wat groepen op vandaag gestraft wanneer ze samenhuizen, ook al kan dit een uitweg bieden voor heel wat woonnoden en -problemen. Zo vallen bijvoorbeeld niet-zelfstandige woonentiteiten waarvan minstens één van de drie basisfuncties ontbreekt in de woonentiteit (wc, bad of douche, kookgelegenheid) maar wel aanwezig is als gemeenschappelijke voorziening aansluitend bij of in de woning, onder het Kamerdecreet en het Gentse Politiereglement op de kamerwoningen. Vaak voldoen woningen waarin samenhuizers wonen niet aan de specifieke regels van het Kamerdecreet en het Gentse Politiereglement. Het eindverslag Solidair Wonen 1 windt er geen doekjes om: elke overheid hanteert haar eigen criteria om te bepalen of iemand al dan niet samenwoont. Op dat vlak ligt zijn lot in de handen van de wijkagent, de maatschappelijk werker van het OCMW, de verantwoordelijke van de RVA of zelfs de vrederechter. De criteria van die mensen liggen soms ver uit elkaar en zijn vandaag niet dezelfde als morgen. De vraag is dan ook duidelijk: wanneer komt er een einde aan deze onduidelijkheid? Het Gentse bestuursakkoord vermeldt hierover Huisdelen of samenhuizen als nieuwe samenlevingsvorm wordt ondersteund. Vraag en aanbod kunnen beter op elkaar afgestemd worden door een specifieke rubriek op de website van de stad te 1 POD Maatschappelijke Integratie, Solidair wonen, studie over de mogelijkheden voor de erkening van het groepswonen voor mensen in een kwetsbare sociale toestand

2 voorzien waarin huisdeel-advertenties staan aangekondigd. De dienst huisvesting kan juridisch en praktisch advies verschaffen aan vragers en aanbieders. Verder onderzoek kan aantonen welke extra stimulansen een stad kan bieden en welke hinderpalen moeten weggewerkt worden. In het eindrapport van de Gentse Woonstudie 2 wordt eveneens expliciet verwezen naar beter afgestemde regelgeving voor het samen huren : het samen huren is ook in Vlaanderen een toenemende woonvorm bij jongeren; in andere landen, zoals bvb. Spanje en Groot Brittanië komt deze woonvorm mede onder de zeer hoge druk op de woonmarkten aldaar al jaren voor. Het is een nieuwsoortig stedelijk huishouden zonder familiale kern en met een relatief makkelijk wisselbare samenstelling. De erkenning ervan zou bij middel van de invoering en toepassing van een collectief samenlevingscontract naar analogie met het bestaande samenlevingscontract kunnen gebeuren. Logischerwijze wordt ook een dergelijk collectief samenlevingscontract op een aangepaste wijze gekoppeld aan fiscaliteit, de verschillende vormen van vervangingsinkomens en vormen van overheidstoelagen. De stad kan de invoering van dit nieuw soort samenlevingscontract bij de federale overheid bepleiten. Hierbij kan voortgebouwd worden op de voorstellen en argumentatie uit het rapport Solidair wonen Federaal Grootstedenbeleid Invoering van een dergelijk systeem gaat best gepaard met het verplicht vastleggen in het conformiteitsattest voor de betrokken woning van het maximum aantal personen waarvoor de woning geschikt is en met het vastleggen vanuit het huurrooster van de maximum totale huurprijs van die woning in functie van de oppervlakte voor dat aantal personen. Het hanteren van beide elementen wordt dan best in een afzonderlijk stedelijk reglement verplicht gemaakt voor dat type van verhuring. Op die manier kan het prijsopdrijvend effect van deze nieuwe woonvorm worden getemperd/beperkt. Het kan ook interessant zijn een experimentproject vanuit AG SOB op te zetten om de mogelijkheden en beperkingen in de vingers te krijgen. VVSG kaartte in 2009 het probleem aan in het persbericht Leefloonwet zet mensen aan tot fictief alleen wonen : Het feit dat sommige OCMW-cliënten vandaag beweren alleen te wonen terwijl ze in werkelijkheid samenwonen en er zelfs voorlopige dringende maatregelen voor aanvragen, als we de vrederechter van Schaarbeek mogen geloven, heeft alles te maken met leeflonen die nog altijd te laag zijn om menswaardig te leven en met een wet die het alleenwonen aanmoedigt eerder dan het samenwonen. Nochtans vermindert samenwonen de kans op armoede omdat belangrijke kosten kunnen worden gedeeld. [...] De VVSG vraagt al lang om menswaardige bedragen en een hertekening van de categorieën die meer rekening houdt met het aantal gezinsleden. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding pleit in zijn laatste memorandum 3 alvast voor een debat over de huidige categorisering van de statuten in de sociale bescherming: Het inkomensbedrag gekoppeld aan het "samenwonend" statuut in de sociale beschermingsstelsels vormt een rem op het solidair samenwonen, dat voor maatschappelijk kwetsbare personen zowel vanuit financieel als vanuit sociaal oogpunt nochtans onontbeerlijk is. 2 Stad Gent, Woonstudie Wonen in Gent Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Federale verkiezingen 13/06/2010, Memorandum voor de politieke partijen

3 Tot slot verwijzen we naar het waardevolle werk dat in het KBS rapport Samenhuizen in België : waar staan we, waar gaan we 4 staat. De werkgroep vangt bovenstaande signalen ook op vanuit het Gentse netwerk van welzijnsactoren dat geconfronteerd wordt met de problemen die hun cliënten ervaren bij het samen huren.de werkgroep beseft dat samenhuizen, ook voor kwetsbare groepen, een complex verhaal is. De huidige staatstructuur zorgt er daarenboven voor dat een aantal sleutels om dit structureel aan te pakken op verschillende beleidsniveaus verspreid liggen. Deze tekst wil een aanzet tot pragmatische beleidsverandering geven. Vertrekkend vanuit de bestaande kaders hopen wij toch een paar oplossingsgerichte experimenten te suggereren. Inhoud 1. Definities 2. Een aantal knelpunten rond samenhuizen belicht 3. Suggesties tot mogelijke oplossingen 4 Luk Jonckheere, Roland Kums, Hilde Maelstaf en Trui Maes, Samenhuizen in België : waar staan we, waar gaan we, Gemeenschappelijk wonen: knelpunten & sporen naar oplossingen, stand van zaken en behoeften - februari

4 1. DEFINITIES Definities... Er bestaan heel wat types gemeenschappelijk wonen. We verwijzen hiervoor naarnaar het KBS rapport van In dit rapport wordt een duidelijke onderverdeling gemaakt. De werkgroep focust zich op de problemen die gepaard gaan met samen huren en hanteert in deze nota de niet-juridische definitie van solidair wonen 6 : Bij solidair wonen gaat het om een leefomgeving en een leefproject voor één of meerdere mensen waarvan er ten minste één maatschappelijk kwetsbaar is (in bestaansonzekerheid leeft) of dat dreigt te worden. Deze mensen schrijven zich formeel of informeel in tot deze woonvorm. Deze mensen zijn er zich op één of andere manier van bewust dat zij gemeenschappelijke belangen hebben en krijgen soms begeleiding of (specifieke of algemene) maatschappelijke bijstand. Solidair wonen vertaalt zich concreet in groepswonen, dat wil zeggen in een aantal autonome woningen die samenhoren en bewoond worden door meer dan twee volwassenen die met elkaar geen andere banden hebben dan deze woonwijze, en waarbij het geheel één of meerdere gemeenschappelijke ruimten bevat. 2. EEN AANTAL KNELPUNTEN ROND SAMENHUIZEN BELICHT Knelpunten: Huurcontracten en vervangingsinkomens 2.1. De wetgeving rond vervangingsinkomens is niet afgestemd op samenhuizen Leefloon 7 : Een OCMW kàn samenhuizers juridisch een leefloon van een alleenstaande toekennen. In de praktijk kan en wil OCMW Gent dit om verschillende redenen niet toekennen: schending van het gelijkheidsbeginsel. Discriminatie van de echte alleenstaanden én van de echte samenwonenden; schrik voor perverse invloeden op de huurprijzen; niet de bevoegdheid van OCMW om samenhuizen te stimuleren via leefloon. Werkloosheidsvergoeding 8 : Bij de R.V.A. gaat men uit van de volgende twee cumulatieve criteria om als samenwonend beschouwd te worden: onder hetzelfde dak wonen; een gemeenschappelijke huishouding vorming, d.w.z. de belangrijkste huishoudelijke problemen samen regelen. Er wordt gelet op sanitair, keuken, bel, brievenbus en de praktische organisatie van de huishouding (al dan niet gemeenschappelijk eten, inkopen doen en poetsen). De RVA-controleurs gaan na of er financieel voordeel uit het samenhuizen wordt gehaald. 5 Luk Jonckheere, Roland Kums, Hilde Maelstaf en Trui Maes, Samenhuizen in België : waar staan we, waar gaan we, Gemeenschappelijk wonen: knelpunten & sporen naar oplossingen, stand van zaken en behoeften - februari POD Maatschappelijke Integratie, Solidair wonen, studie over de mogelijkheden voor de erkening van het groepswonen voor mensen in een kwetsbare sociale toestand OCMW Gent, Nota kostendelend samenwonen, voorstel van werkwijze door de werkgroep leefloon - OCMW raad van 11 augustus Knelpuntennota Samenhuizen,

5 Inkomensgarantie voor ouderen 9 : Ouderen die in een groepswoonproject wonen zullen dubbel bestraft worden: ze hebben enkel recht op het basisbedrag en verliezen op die manier 233 per maand, dus het verschil tussen het verhoogde bedrag en het basisbedrag. Hun pensioenen en bestaansmiddelen zullen ook verrekend worden met de pensioenen en bestaansmiddelen van de andere bewoners. Men telt wel als alleenstaande (= verhoogde basisbedrag) indien men zijn hoofdverblijfplaats uitsluitend deelt met minderjarige kinderen, meerderjarige kinderen met kinderbijslag, bloed- of aanverwanten in rechte neergaande lijn die, hetzij met de aanvrager, hetzij met minderjarige kinderen of meerderjarige kinderen waarvoor kinderbijslag wordt genoten én de aanvrager samenwonen. Er wordt niet alleen een onderscheid gemaakt in de teller (aantal personen van wie het inkomen in rekening wordt gebracht) maar ook in de noemer (aantal personen waardoor gedeeld moet worden). De som van deze bedragen wordt verminderd met de vrijstellingen en dan gedeeld door het aantal bewoners. Dat bedrag wordt dan afgetrokken van de uitkering. Op het einde zal er niet veel meer overblijven. Opmerking: Voor mensen in gemeenschappen geldt wel het basisbedrag. Het statuut wonen in gemeenschap is echter vrij strikt geregeld. Personen die wonen in tehuizen, homes, kloosters, en dergelijke, wordt de positie in het gezin gekarakteriseerd door de term "gemeenschap" De huurwetgeving is niet afgestemd op samenhuizen Hiervoor werd de werkgroep ondersteund door de Oost-Vlaamse Huurdersbond. Samen huren kan op verschillende manieren gebeuren. Ofwel wordt er formeel samengehuurd (staan de verschillende huurders op het huurcontract), ofwel wordt er gewerkt met 1 hoofdhuurder en verschillende onderverhuurders. In beide systemen stellen zich een aantal problemen : Formeel samenhuren: Wanneer er verschillende mensen samen huren, is er altijd wel iemand die vroeger weg wil. Het probleem is dat het na verschillende wisselingen van huurders (onderling of met/zonder akkoord verhuurder) soms totaal niet meer duidelijk is wie nu huurt en vanaf wanneer. Wanneer iemand zomaar weggaat, blijft die in principe echter verder aansprakelijk voor de betaling van (zijn of haar deel van) de huur. Ofwel wil de rest blijven, maar kunnen ze huur niet verder betalen; ofwel willen/moeten de overige huurders ook weg (vroegtijdige beëindiging van contract met alle problemen van dien); Soms ontstaat er dan discussie over welke huurder welk deel van de waarborg terugkrijgt; Soms blijft de waarborg staan terwijl er al (gedeeltelijk) andere huurders wonen; Soms wil een huurder een andere huurder weg omdat ze niet meer overeenkomen. Dat gaat niet zomaar. 9 Solidair wonen, studie over de mogelijkheden voor de erkening van het groepswonen voor mensen in een kwetsbare sociale toestand, Federale overheidsdienst binnenlandse zaken, Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters - gecoördineerde versie van 1 juli 2010 (pagina 46) 5

6 Onderverhuren: Onder(ver)huring zorgt ook dikwijls voor problemen: de hoofdhuurder wordt verhuurder en krijgt hierdoor meer plichten, de onderhuurder weet niet altijd dat hij onderhuurder is of welke rechten hij heeft als onderhuurder. Samenhuizen is een realiteit, maar brengt veel problemen met zich mee die huurtechnisch en zonder wijziging van bepaalde wetgeving niet of zeer moeilijk opgelost kunnen worden Het Kamerdecreet en het Gentse Politiereglement op de kamerwoningen Woningen die door verschillende mensen samen gehuurd worden om de kosten te delen, vallen onder het Kamerdecreet en het Gentse Politiereglement. Meestal voldoen deze woningen niet aan deze reglementen aangezien het ééngezinswoningen zijn. Om zich in orde te stellen met de wetgeving, zouden de eigenaars deze woningen moeten aanpassen volgens de regels van het Kamerdecreet en het Gentse Politiereglement. Het mes snijdt echter aan twee kanten: indien alle woningen die nu gehuurd worden door samenhuizers (dus ook studenten) worden omgevormd tot kamerwoningen (en dus voldoen aan het Kamerdecreet en het Gentse Politiereglement) dan neemt de druk op de ééngezinswoningen nóg meer toe. En in Gent is er al een nijpend tekort aan ééngezinswoningen, onder andere door het hoge aantal studenten. Ook het Bouwreglement van Stad Gent beschermt de ééngezinswoning. 3. SUGGESTIES TOT MOGELIJKE OPLOSSINGEN Een aantal wetten(bijvoorbeeld Kamerdecreet) staan in de weg van een degelijke regeling van de bestaande trend van samenhuizen en -huren. De verschillende regels met betrekking tot vervangingsinkomens zijn niet congruent en niet op elkaar afgestemd. Ze worden door verschillende instanties verschillend geïnterpreteerd en zorgen voor verwarring. De werkgroep dringt aan dat de verschillende overheden hier dringend werk van maken. Deze nota wil een aanzet geven tot tussenoplossingen. Positieve suggesties, de ene al wat complexer dan de andere, zouden voor heel wat mensen heel wat veranderen. Suggestie 1 (een gids) is wat dat betreft heel concreet en uitvoerbaar, suggestie 2, 3 en 4 zijn juridisch zeer complex en zijn momenteel niet mogelijk binnen de huidige wetgeving, maar kunnen in een experimenteel kader uitgewerkt worden, alvorens ze te verbreden. De werkgroep denkt dat hierdoor in Gent een experimentele basis kan gelegd worden om samenhuizen veilig te regelen. 6

7 INFOGIDS VOOR (KANDIDAAT) SAMENHUIZERS -HUURDERS SUGGESTIE 1: GIDS VOOR SAMENHUIZEN EN SAMENHUREN Er bestaat veel onduidelijkheid over de mogelijkheden en beperkingen van samenhuizen en samenhuren. De Dienst Wonen krijgt heel regelmatig vragen van Gentse burgers over samenhuizen en samenhuren. Er is nood aan gebundelde en correcte informatie om mee te geven aan (potentiële) samenhuizers. Iedereen van de werkgroep kent minstens één iemand die samenhuurt met een derde. Bijna niemand van de betrokkenen schijnt zich voldoende bewust van de gevaren die dit in zich draagt. Daarom is het nodig om mensen hierover correct te informeren. Inspiratie We verwijzen naar de 'Guide de l'habitat groupé pour personnes en précarité sociale'. Deze gids werd door Habitat en Participation 11 gerealiseerd en kan als goede praktijk dienen. SUGGESTIE 2: EXPERIMENTEREN MET EEN SYSTEEM VAN HOSPITAVERHURING HOSPITA- VERHURING (1 WONING, 1 KAMER) Een hospes (mannelijk) of hospita (vrouwelijk) is iemand die één kamerin zijn of haar eigen woonhuis ter beschikking stelt aan een kostganger Jarenlang was dit vooral in Nederland voor veel studenten, dé manier om in hun stad van studie goedkope woonruimte te vinden. 12 Experimenteren met een systeem van hospita kan een dynamiek op de woonmarkt op gang brengen diediverse kwetsbare doelgroepen kan ondersteunen: Studenten die bij een hospita inwonen, betrekken geen kotwoning meer die vaak een opgedeelde ééngezinswoning is. Op dat moment wordt niet alleen de ééngezinswoning van de hospita efficiënter gebruikt doordat de leegstaande ruimtes worden ingenomen, maar dit kan ook een stuk de druk verlagen om ééngezinswoningen te willen opdelen in kamers. De hospita krijgt een medebewoner hetgeen een financieel maar ook een sociaal voordeel kan opleveren voor de hospita. Uiteraard zijn ook kwetsbare groepen een doelgroep in dit verhaal: alleenstaande ouders, jongvolwassenen die op eigen benen proberen te staan, mensen met leefloon,... Mocht dit systeem veralgemeend geraken, kan dit de huidige druk op de woonmarkt enigszins milderen, waardoor het voor meer groepen haalbaar wordt om betaalbaar te wonen. Deze vorm van samenhuizen betekent een win-winsituatie voor alle partijen: huurders kunnen relatief goedkoop een kwalitatieve kamer huren, verhuurders kunnen met de inkomsten misschien makkelijker een lening afbetalen, noodzakelijke renovaties financieren, enz. De grootste meerwaarde ligt echter in het sociale aspect van deze vorm van samenhuizen. Het kan namelijk een hefboom betekenen in het doorbreken of vermijden van eenzaamheid, eventueel via een wederzijds engagement. Oud en jong, personen of studenten met een beperking, mensen zonder werk... in hospitaverband samenwonen kan een brug naar elkaars wereld betekenen en een hulp voor mensen met bepaalde noden

8 Aanzet tot uitwerking van het systeem In Gent bepaalt het bouwreglement dat een ééngezinswoningen niet mag opgedeeld worden in een kamerwoning wanneer de totale vloeroppervlakte van de ééngezinswoning maximaal 250m² is. In het hospita-systeem wordt het toegelaten dat een eigenaar-bewoner een kamer verhuurt aan 1 persoon (losgekoppeld van de oppervlakte 250 m² volgens het bouwreglement en losgekoppeld van het Kamerdecreet). 1.Doelgroepen De eigenaar-bewoner die tijdelijk of langdurig verhuurt, afhankelijk van motivatie. Huurder met een beperkt inkomen, bv. tijdelijk als schoolverlater/student, langdurig als alleenstaande met laag inkomen (afhankelijk van motivatie), 2.Motieven Financiële motieven voor huurder en verhuurder Kwalitatief wonen voor de huurder Sociale en/of ideologische motieven of gezondheidsredenen kunnen meespelen om over te gaan tot een hospitasysteem. Een huurder kan bijvoorbeeld tot op bepaalde hoogte een zorgfunctie innemen voor een hulpbehoevende eigenaar-bewoner (boodschappen). Een hospitasysteem kan voor een stuk de eenzaamheid doorbreken. Ook gewoon het idee van samenhuizen genegen zijn, kan bijdragen tot het overgaan naar een hospitasysteem. 3.Voorwaarden voor hospita-verhuring 1 woning, 1 kamer Geen aanpassingen naar een kamerwoning volgens het Kamerdecreet. De ééngezinswoning blijft in alle opzichten beschermd als ééngezinswoning. Opgelet: de ééngezinswoning moet wél voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode. De oppervlakte van de woning speelt geen rol (mag dus kleiner zijn dan 250 m² volgens het bouwreglement van de stad Gent). Verplichte aangifte aan overheid (goedkeuring door Dienst Wonen). Er is een maximale huurprijs. De energiekosten zijn inbegrepen in de huurprijs. Minimale kwaliteitseisen (bv. venster in de kamer, lavabo, ), en voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode, maar niet aan het Kamerdecreet en het Gentse Politiereglement. Verplichte hospitavergunning De eigenaar-bewoner en de huurder kiezen voor elkaar. Gemeenschappelijk gebruik van badkamer, keuken en eventueel andere delen. Er is dus sprake van een duurzame relatie met gedeelde verantwoordelijkheden. We spreken niet echt over groepswonen want er kan slechts 1 huurder zijn. 4. Een paar kritische succesfactoren Een soepelere invulling van de reglementering van het Kamerdecreet het Gentse Politiereglement. Gemakkelijk bruikbaar hospitacontract zowel voor verhuurder als huurder De Dienst Bevolking schrijft huurder en verhuurder samen op één adres in, maar schrijft in zijn woningbestand de woning als hopsitahuis in. 8

9 5. Mogelijke inbreng van de lokale partners Sensibiliseren en informeren van potentiële/geïnteresseerde huurders en verhuurders (via Dienst Wonen, Dienst Bevolking, Seniorendienst, studentendiensten en -voorzieningen,...) Faciliteren van hospitaverhuring (typecontract, staat van bevinding, brochures,...) en juridische ondersteuning. Personen die instappen in deze specifieke vorm van samenhuizen kunnen in feite best beschouwd worden als 'niet-regulier samenwonend'. Met andere woorden kan het opportuun zijn om hen het statuut alleenstaand of toch zeker 'samenwonend met een bijzonder statuut' aan te meten. Personen die leven van een vervangingsinkomen zouden op deze manier niet (volledig) als samenwonend worden gestraft. Een OCMW zou leefloners die bij een hospita huren bijvoorbeeld kunnen erkennen als "samenwonend met een hospitastatuut" en een leefloon categorie samenwonende verschaffen, maar met bepaalde compensatie. Hetzelfde geldt voor andere instanties die vervangingsinkomens voorzien (RVA, RVP,...). Het feit dat de inschrijving in het bevolkingsregsiter duidelijk melding maakt van het bijzonder statuut maakt controle eenvoudig. Inspiratie We verwijzen ook naar het Brusselse project 1 toit, 2 ages 13. Hier verhuren 50- plussers een kamer aan studenten. Dit project kan als goede praktijk dienen. EXPERIMENT LEEFPROJECT SOLIDAIR SAMENWONEN SUGGESTIE 3: SOLIDAIR SAMENWONEN IN FUNCTIE VAN SAMENHUREN: LEEFPROJECT MET CRITERIA EN ERKENNING VOOR 3 JAAR BINNEN EEN EXPERIMENTEEL KADER. We willen de principes van solidair wonen vastleggen en positieve effecten hiervan maximaliseren door een huurcontract 'solidair wonen' uit te werken. Een groep van woonexperten kan woningen als solidaire woningen aanduiden (bvb. voor verlengbare periodes van 3 jaar), waar vervolgens de rechten van de inwoners gevrijwaard blijven (leefloon, werkloosheid, inkomensgarantie voor ouderen of IGO, gehandicapten). Gent kan hierin een experiment opzetten dat heel wat mogelijkheden in zich draagt (vernieuwing stedelijk weefsel, verdringing huisjesmelkerij,...) Om een zicht te krijgen op de grootte van de groep die hiervoor in aanmerking kan komen, geven we hieronder wat cijfers weer, die gebaseerd zijn op het rapport van de studie Soldair Wonen, aangevuld met zoveel mogelijk Gentse eigen cijfers. De schattingen betreffen de vier categorieën van vervangingsinkomens die ook voor solidair wonen in aanmerking komen (en waarvan gesteld wordt dat minstens 1 persoon van de solidaire samenwoning hiertoe moet behoren): werkloosheid, leefloon, IGO of gehandicaptenuitkering

10 Nationaal Aantal in Gent uitkeringsgerechtige werklozen IGO gerechtigden leefloners tegemoetkomingen aan personen met handicap TOTAAL: Eerste weging : welke doelgroep zou geïnteresseerd zijn in solidair wonen als 'nieuwe formule' (volgens de expertengroep uit de studie Solidair Wonen)? Potentieel geïnteresseerd in solidair wonen Werklozen: 10 % 1516 IGO: 15 % 374 Leefloon: 15 % 586 Gehandicapten: 15 % 759 Totaal 17 : 3235 Aantal in Gent Tweede weging: samenwonenden, die in het huidige systeem financieel gestraft worden. Binnen het geheel komen allerlei categorieën voor: gehuwde koppels, alleenstaanden,... Hieronder beperken we ons tot de groep samenwonenden, die in het huidige systeem financieel gestraft worden. Uitgaande van de verhouding van hun aantal tot het totale aantal leden van de betrokken groep, komen we tot volgende percentages benadeelden: Benadeelde groep % werklozen % IGO gerechtigden % leefloontrekkers % bij tegemoetkomingen voor personen met een handicap Totaal Aantal in gent Cijfers RVA 15 Cijfers Rijksdienst voor pensioenen 16 Cijfers POD maatschappelijke integratie 17 Foutenmarge - 2,5 % en + 2,5 % 18 Foutenmarge - 2,5 % en + 2,5 % (1257 tot 1321) 1

11 Derde weging Binnen de groep uitkeringsgerechtigde samenwonenden komt een hele reeks mensen niet in aanmerking voor solidair wonen zoals omschreven in de definitie (gehuwde koppels zonder kinderen, gehuwde koppels met ongehuwde kinderen en huishoudens met meer dan één gezinskern) en dienen daarom uitgesloten te worden. Op grond van de cijfers van het NIS (2005) heeft men kunnen berekenen dat die groepen 48,4 % van de bevolking van België uitmaken. Dus houden wij maar 51,6 % van onze steekproef over: Werklozen gent 342 IGO gerechtigden 59 Leefloontrekkers 87 Personen met handicap 178 Totaal 666 Schatting van de kosten Aantal in Gent Gebaseerd op de gemiddelde uitkeringssupplementen voor wie van het statuut van samenwonende overgaat naar dat van alleenstaande: Supplement vermenigvuldigd met aantal in Gent Werkloosheidsvergoeding ( 354 x 342) IGO ( 219,36 x 59) ,24 Leefloon ( 195,34 x 87) ,58 Personen met een handicap ( 418 x 178) Bedrag/maand (in EUR) Totaal ,82 1. Doelgroepen Minstens 1 huurder met een beperkt inkomen 2. Doelstelling Financiële win-win situatie voor huurders Kwalitatief wonen Solidariteit met kwetsbare huurders mogelijk maken zonder inkomensverlies Sociaal versterkend en integrerend 3. Voorwaarden Woonexperten duiden solidaire woningen aan Verplichte aangifte aan overheid Er is een maximum huurprijs Minimale kwaliteitseisen conformiteitsattest 4. Kritische succesfactoren Statuut van alleenstaande toekennen aan doelgroepbewoners van solidaire woonexperimenten 1

12 De dienst bevolking schrijft huurders samen in op één adres, maar schrijft in zijn woningbestand de woning in als solidaire woning 5. Mogelijke inbreng lokele partners Sensibiliseren en informeren van potentiële/geïnteresseerde huurders Faciliteren van solidair samenhuren via typecontract, staat van bevinding, brochures en juridische ondersteuning Het OCMW en de RVA erkent leefloners die in een solidaire woning wonen als alleenstaanden. Opmerking: Een specifieke vorm van solidair samenwonen is zorgwonen. Hierbij wordt in de woning duidelijk een onderscheid gemaakt tussen de hoofdwooneenheid en de ondergeschikte wooneenheid 19. De creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van 1) hetzij ten hoogste twee ouderen in de zin van de gecoördineerde decreten van 18/12/1991 inzake voorzieningen voor ouderen, 2) hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen alsook personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven. De bewoners van respectievelijk de hoofdwooneenheid en de ondergeschikte wooneenheid, vormen afzonderlijke gezinnen. Zij worden ook als dusdanig beschouwd in het kader van vervangingsinkomen (bvb IGO). EXPERIMENT SAMENHUIZEN MET BEGELEIDING SUGGESTIE 4: EXPERIMENTEREN MET SAMENHUIZEN MET BEGELEIDING Instellingen verhuren of onderverhuren soms een huis aan hun patiënten of cliënten. In zekere zin is bijvoorbeeld beschut wonen een geregelde vorm van samenhuizen met begeleiding. In de praktijk komen hier federale regels inzake RIZIV materies naadloos samen met gewestelijke welzijnsmaterie (in dit geval decreet op geestelijke gezondheidszorg). Naar analogie hiermee kan een experiment opgezet worden waarbij een aantal mensen met vervangingsinkomens samenhuizen en mits begeleiding verzekerd worden van hun statuut van alleenstaande. Er is nood aan tussenoplossingen tussen zelfstandig wonen en alle vormen van begeleid wonen. De werkgroep stelt voor dat OCMW s en/of CAW s samenhuiswoningen met begeleiding kunnen verhuren of onderverhuren aan personen die niet aan een instelling gebonden zijn maar die wel moeilijkheden ondervinden om zelfstandig te wonen. Een nieuwe en soepelere reglementering omtrent wonen met begeleiding is aldus aan de orde. Via een experiment kunnen overheden en lokale partners hiermee ervaring opdoen. 1. Doelgroepen Verhuurders: particulieren, overheden,... Huurders: vzw's, overheden, OCMW's, instellingen,... maar geen particulieren Onderhuurders: patiënten/cliënten van de vzw of instelling, leefloners, 19 De voorwaarden voor een zorgwoning zijn terug te vinden ij de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd. 15/05/2009 art

13 2. Doelstelling De bewoners met een vervangingsinkomens die in een samenhuiswoningen met begeleiding wonen, worden verzekerd van hun statuut als alleenstaande. 3. Kristische succesfactoren Voor deze samenhuiswoningen is er een soepelere reglementering, zonder dat alle voorwaarden van het Kamerdecreet en het Gentse Politiereglement zijn vervuld. 4. Voorwaarden Gewoon huurcontract maar met melding maximaal aantal bewoners (bezettingsnorm) Verplichte aangifte aan overheid (goedkeuring). Minimale kwaliteitseisen (bv. venster in de kamer, lavabo, ) en voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode, maar niet aan het Kamerdecreet en het Gentse Politiereglement. Gemeenschappelijk gebruik van badkamer, keuken en eventueel andere delen. Duurzame relatie met gedeelde verantwoordelijkheden. 1

De ene samenwonende is de andere niet

De ene samenwonende is de andere niet De ene samenwonende is de andere niet VEERLE STROOBANTS De auteur is doctor in de pedagogische wetenschappen en stafmedewerkster bij het steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale

Nadere informatie

Armoede in Limburg in beeld

Armoede in Limburg in beeld Armoede in Limburg in beeld STEUNPUNT SOCIALE PLANNING PROGRAMMACEL DIRECTIE MENS PROVINCIE LIMBURG SEPTEMBER 2010 Inhoudstafel Inleiding 5 Armoede: een structureel en multidimensioneel probleem 5 We werken

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid 1 32 Samenlevingsopbouw vzw p/a Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Steunpunt

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING 2 INHOUD Inleiding...

Nadere informatie

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS AFDELING OCMW S EEN MENSWAARDIG

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

DE HYBRIDE WONINGMARKT

DE HYBRIDE WONINGMARKT DE HYBRIDE WONINGMARKT Betaalbaar en duurzaam wonen: de scheiding tussen huur en eigendom weggehaald BLAUWDRUK 1.1 Versie 28 februari 2014 ESF: Oproep 258 Project 4141 2 Inhoud VOORAF... 5 SAMENVATTING...

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

Samenhuizen in België : waar staan we, waar gaan we

Samenhuizen in België : waar staan we, waar gaan we Samenhuizen in België : waar staan we, waar gaan we Gemeenschappelijk wonen : knelpunten & sporen naar oplossingen, stand van zaken en behoeften Onderzoeksopdracht met steun van het Luchtkasteelfonds,

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsnota 2009-2014 wonen Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Inhoud Lijst met afkortingen...4 Managementsamenvatting...5 I Inleiding...8 II Omgevingsanalyse...10

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Aanpak leegstand en verloedering

Aanpak leegstand en verloedering Aanpak leegstand en verloedering Leegstand en verloedering hebben een negatieve invloed op de beeldvorming van een stad, op gevoelens van veiligheid en het vestigingsklimaat voor winkels en bedrijven.

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

SIGNALENBUNDEL 2 0 0 9

SIGNALENBUNDEL 2 0 0 9 SIGNALENBUNDEL 2 0 0 9 "Een pessimist ziet een probleem in elke mogelijkheid. Een optimist een mogelijkheid in elk probleem." (Winston Churchill) Signalenbundel 2009 2 INLEIDING Signaleren is een kerntaak.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen

Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen OASeS Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad Panel - Institut des Sciences Humaines et Sociales Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

Preventie binnen de schuldenproblematiek

Preventie binnen de schuldenproblematiek Departement Sociaal-Agogisch Werk Optie: Maatschappelijk Werk Preventie binnen de schuldenproblematiek Een goede oplossing of verkwisting van het geld? Door: Silvia Creemers Eindwerk aangeboden tot het

Nadere informatie