Suggestienota samenhuizen/samenhuren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Suggestienota samenhuizen/samenhuren"

Transcriptie

1 Suggestienota samenhuizen/samenhuren Versie Oktober 2010 Eigenaar Werkgroep Samenhuizen, Lokaal Sociaal Beleid Gent Werkten mee aan deze tekst Frank Vandepitte (Samenlevingsopbouw vzw) Alexander Tijsebaert (Stad Gent, Dienst Wonen) Annemie Van Hoecke (Stad Gent, Dienst Wonen) Hanna De Voogt (Stad Gent, Dienst Wonen) Marc De Clercq (Stad Gent, Bevolking) Els Devriendt (OCMW Gent, Departement Ouderenzorg) Jan Lambrecht (OCMW Gent, Departement Ouderenzorg) Joris Beaumon (OCMW Gent, departement Sociale Dienstverlening) Kris De Vos (Welzijnsoverleg Regio Gent vzw) Context en scope Samenhuizen is een groeiende trend in de stad. Onder meer de hoge huurprijzen en het krimpende huuraanbod zorgen ervoor dat steeds meer mensen samen een woning huren. Pas afgestudeerde vriendinnen huren samen een huis, een koppeltje zoekt een derde om de huur mee te delen, twee leefloners huren samen en proberen zo met meer kwaliteit te wonen en leven. Samenhuizen is vaak een containerbegrip. Daarenboven is het complex tot onmogelijk om het samenhuizen op een correcte manier te organiseren. Door inconsistente regelgeving op alle niveau's, worden heel wat groepen op vandaag gestraft wanneer ze samenhuizen, ook al kan dit een uitweg bieden voor heel wat woonnoden en -problemen. Zo vallen bijvoorbeeld niet-zelfstandige woonentiteiten waarvan minstens één van de drie basisfuncties ontbreekt in de woonentiteit (wc, bad of douche, kookgelegenheid) maar wel aanwezig is als gemeenschappelijke voorziening aansluitend bij of in de woning, onder het Kamerdecreet en het Gentse Politiereglement op de kamerwoningen. Vaak voldoen woningen waarin samenhuizers wonen niet aan de specifieke regels van het Kamerdecreet en het Gentse Politiereglement. Het eindverslag Solidair Wonen 1 windt er geen doekjes om: elke overheid hanteert haar eigen criteria om te bepalen of iemand al dan niet samenwoont. Op dat vlak ligt zijn lot in de handen van de wijkagent, de maatschappelijk werker van het OCMW, de verantwoordelijke van de RVA of zelfs de vrederechter. De criteria van die mensen liggen soms ver uit elkaar en zijn vandaag niet dezelfde als morgen. De vraag is dan ook duidelijk: wanneer komt er een einde aan deze onduidelijkheid? Het Gentse bestuursakkoord vermeldt hierover Huisdelen of samenhuizen als nieuwe samenlevingsvorm wordt ondersteund. Vraag en aanbod kunnen beter op elkaar afgestemd worden door een specifieke rubriek op de website van de stad te 1 POD Maatschappelijke Integratie, Solidair wonen, studie over de mogelijkheden voor de erkening van het groepswonen voor mensen in een kwetsbare sociale toestand

2 voorzien waarin huisdeel-advertenties staan aangekondigd. De dienst huisvesting kan juridisch en praktisch advies verschaffen aan vragers en aanbieders. Verder onderzoek kan aantonen welke extra stimulansen een stad kan bieden en welke hinderpalen moeten weggewerkt worden. In het eindrapport van de Gentse Woonstudie 2 wordt eveneens expliciet verwezen naar beter afgestemde regelgeving voor het samen huren : het samen huren is ook in Vlaanderen een toenemende woonvorm bij jongeren; in andere landen, zoals bvb. Spanje en Groot Brittanië komt deze woonvorm mede onder de zeer hoge druk op de woonmarkten aldaar al jaren voor. Het is een nieuwsoortig stedelijk huishouden zonder familiale kern en met een relatief makkelijk wisselbare samenstelling. De erkenning ervan zou bij middel van de invoering en toepassing van een collectief samenlevingscontract naar analogie met het bestaande samenlevingscontract kunnen gebeuren. Logischerwijze wordt ook een dergelijk collectief samenlevingscontract op een aangepaste wijze gekoppeld aan fiscaliteit, de verschillende vormen van vervangingsinkomens en vormen van overheidstoelagen. De stad kan de invoering van dit nieuw soort samenlevingscontract bij de federale overheid bepleiten. Hierbij kan voortgebouwd worden op de voorstellen en argumentatie uit het rapport Solidair wonen Federaal Grootstedenbeleid Invoering van een dergelijk systeem gaat best gepaard met het verplicht vastleggen in het conformiteitsattest voor de betrokken woning van het maximum aantal personen waarvoor de woning geschikt is en met het vastleggen vanuit het huurrooster van de maximum totale huurprijs van die woning in functie van de oppervlakte voor dat aantal personen. Het hanteren van beide elementen wordt dan best in een afzonderlijk stedelijk reglement verplicht gemaakt voor dat type van verhuring. Op die manier kan het prijsopdrijvend effect van deze nieuwe woonvorm worden getemperd/beperkt. Het kan ook interessant zijn een experimentproject vanuit AG SOB op te zetten om de mogelijkheden en beperkingen in de vingers te krijgen. VVSG kaartte in 2009 het probleem aan in het persbericht Leefloonwet zet mensen aan tot fictief alleen wonen : Het feit dat sommige OCMW-cliënten vandaag beweren alleen te wonen terwijl ze in werkelijkheid samenwonen en er zelfs voorlopige dringende maatregelen voor aanvragen, als we de vrederechter van Schaarbeek mogen geloven, heeft alles te maken met leeflonen die nog altijd te laag zijn om menswaardig te leven en met een wet die het alleenwonen aanmoedigt eerder dan het samenwonen. Nochtans vermindert samenwonen de kans op armoede omdat belangrijke kosten kunnen worden gedeeld. [...] De VVSG vraagt al lang om menswaardige bedragen en een hertekening van de categorieën die meer rekening houdt met het aantal gezinsleden. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding pleit in zijn laatste memorandum 3 alvast voor een debat over de huidige categorisering van de statuten in de sociale bescherming: Het inkomensbedrag gekoppeld aan het "samenwonend" statuut in de sociale beschermingsstelsels vormt een rem op het solidair samenwonen, dat voor maatschappelijk kwetsbare personen zowel vanuit financieel als vanuit sociaal oogpunt nochtans onontbeerlijk is. 2 Stad Gent, Woonstudie Wonen in Gent Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Federale verkiezingen 13/06/2010, Memorandum voor de politieke partijen

3 Tot slot verwijzen we naar het waardevolle werk dat in het KBS rapport Samenhuizen in België : waar staan we, waar gaan we 4 staat. De werkgroep vangt bovenstaande signalen ook op vanuit het Gentse netwerk van welzijnsactoren dat geconfronteerd wordt met de problemen die hun cliënten ervaren bij het samen huren.de werkgroep beseft dat samenhuizen, ook voor kwetsbare groepen, een complex verhaal is. De huidige staatstructuur zorgt er daarenboven voor dat een aantal sleutels om dit structureel aan te pakken op verschillende beleidsniveaus verspreid liggen. Deze tekst wil een aanzet tot pragmatische beleidsverandering geven. Vertrekkend vanuit de bestaande kaders hopen wij toch een paar oplossingsgerichte experimenten te suggereren. Inhoud 1. Definities 2. Een aantal knelpunten rond samenhuizen belicht 3. Suggesties tot mogelijke oplossingen 4 Luk Jonckheere, Roland Kums, Hilde Maelstaf en Trui Maes, Samenhuizen in België : waar staan we, waar gaan we, Gemeenschappelijk wonen: knelpunten & sporen naar oplossingen, stand van zaken en behoeften - februari

4 1. DEFINITIES Definities... Er bestaan heel wat types gemeenschappelijk wonen. We verwijzen hiervoor naarnaar het KBS rapport van In dit rapport wordt een duidelijke onderverdeling gemaakt. De werkgroep focust zich op de problemen die gepaard gaan met samen huren en hanteert in deze nota de niet-juridische definitie van solidair wonen 6 : Bij solidair wonen gaat het om een leefomgeving en een leefproject voor één of meerdere mensen waarvan er ten minste één maatschappelijk kwetsbaar is (in bestaansonzekerheid leeft) of dat dreigt te worden. Deze mensen schrijven zich formeel of informeel in tot deze woonvorm. Deze mensen zijn er zich op één of andere manier van bewust dat zij gemeenschappelijke belangen hebben en krijgen soms begeleiding of (specifieke of algemene) maatschappelijke bijstand. Solidair wonen vertaalt zich concreet in groepswonen, dat wil zeggen in een aantal autonome woningen die samenhoren en bewoond worden door meer dan twee volwassenen die met elkaar geen andere banden hebben dan deze woonwijze, en waarbij het geheel één of meerdere gemeenschappelijke ruimten bevat. 2. EEN AANTAL KNELPUNTEN ROND SAMENHUIZEN BELICHT Knelpunten: Huurcontracten en vervangingsinkomens 2.1. De wetgeving rond vervangingsinkomens is niet afgestemd op samenhuizen Leefloon 7 : Een OCMW kàn samenhuizers juridisch een leefloon van een alleenstaande toekennen. In de praktijk kan en wil OCMW Gent dit om verschillende redenen niet toekennen: schending van het gelijkheidsbeginsel. Discriminatie van de echte alleenstaanden én van de echte samenwonenden; schrik voor perverse invloeden op de huurprijzen; niet de bevoegdheid van OCMW om samenhuizen te stimuleren via leefloon. Werkloosheidsvergoeding 8 : Bij de R.V.A. gaat men uit van de volgende twee cumulatieve criteria om als samenwonend beschouwd te worden: onder hetzelfde dak wonen; een gemeenschappelijke huishouding vorming, d.w.z. de belangrijkste huishoudelijke problemen samen regelen. Er wordt gelet op sanitair, keuken, bel, brievenbus en de praktische organisatie van de huishouding (al dan niet gemeenschappelijk eten, inkopen doen en poetsen). De RVA-controleurs gaan na of er financieel voordeel uit het samenhuizen wordt gehaald. 5 Luk Jonckheere, Roland Kums, Hilde Maelstaf en Trui Maes, Samenhuizen in België : waar staan we, waar gaan we, Gemeenschappelijk wonen: knelpunten & sporen naar oplossingen, stand van zaken en behoeften - februari POD Maatschappelijke Integratie, Solidair wonen, studie over de mogelijkheden voor de erkening van het groepswonen voor mensen in een kwetsbare sociale toestand OCMW Gent, Nota kostendelend samenwonen, voorstel van werkwijze door de werkgroep leefloon - OCMW raad van 11 augustus Knelpuntennota Samenhuizen,

5 Inkomensgarantie voor ouderen 9 : Ouderen die in een groepswoonproject wonen zullen dubbel bestraft worden: ze hebben enkel recht op het basisbedrag en verliezen op die manier 233 per maand, dus het verschil tussen het verhoogde bedrag en het basisbedrag. Hun pensioenen en bestaansmiddelen zullen ook verrekend worden met de pensioenen en bestaansmiddelen van de andere bewoners. Men telt wel als alleenstaande (= verhoogde basisbedrag) indien men zijn hoofdverblijfplaats uitsluitend deelt met minderjarige kinderen, meerderjarige kinderen met kinderbijslag, bloed- of aanverwanten in rechte neergaande lijn die, hetzij met de aanvrager, hetzij met minderjarige kinderen of meerderjarige kinderen waarvoor kinderbijslag wordt genoten én de aanvrager samenwonen. Er wordt niet alleen een onderscheid gemaakt in de teller (aantal personen van wie het inkomen in rekening wordt gebracht) maar ook in de noemer (aantal personen waardoor gedeeld moet worden). De som van deze bedragen wordt verminderd met de vrijstellingen en dan gedeeld door het aantal bewoners. Dat bedrag wordt dan afgetrokken van de uitkering. Op het einde zal er niet veel meer overblijven. Opmerking: Voor mensen in gemeenschappen geldt wel het basisbedrag. Het statuut wonen in gemeenschap is echter vrij strikt geregeld. Personen die wonen in tehuizen, homes, kloosters, en dergelijke, wordt de positie in het gezin gekarakteriseerd door de term "gemeenschap" De huurwetgeving is niet afgestemd op samenhuizen Hiervoor werd de werkgroep ondersteund door de Oost-Vlaamse Huurdersbond. Samen huren kan op verschillende manieren gebeuren. Ofwel wordt er formeel samengehuurd (staan de verschillende huurders op het huurcontract), ofwel wordt er gewerkt met 1 hoofdhuurder en verschillende onderverhuurders. In beide systemen stellen zich een aantal problemen : Formeel samenhuren: Wanneer er verschillende mensen samen huren, is er altijd wel iemand die vroeger weg wil. Het probleem is dat het na verschillende wisselingen van huurders (onderling of met/zonder akkoord verhuurder) soms totaal niet meer duidelijk is wie nu huurt en vanaf wanneer. Wanneer iemand zomaar weggaat, blijft die in principe echter verder aansprakelijk voor de betaling van (zijn of haar deel van) de huur. Ofwel wil de rest blijven, maar kunnen ze huur niet verder betalen; ofwel willen/moeten de overige huurders ook weg (vroegtijdige beëindiging van contract met alle problemen van dien); Soms ontstaat er dan discussie over welke huurder welk deel van de waarborg terugkrijgt; Soms blijft de waarborg staan terwijl er al (gedeeltelijk) andere huurders wonen; Soms wil een huurder een andere huurder weg omdat ze niet meer overeenkomen. Dat gaat niet zomaar. 9 Solidair wonen, studie over de mogelijkheden voor de erkening van het groepswonen voor mensen in een kwetsbare sociale toestand, Federale overheidsdienst binnenlandse zaken, Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters - gecoördineerde versie van 1 juli 2010 (pagina 46) 5

6 Onderverhuren: Onder(ver)huring zorgt ook dikwijls voor problemen: de hoofdhuurder wordt verhuurder en krijgt hierdoor meer plichten, de onderhuurder weet niet altijd dat hij onderhuurder is of welke rechten hij heeft als onderhuurder. Samenhuizen is een realiteit, maar brengt veel problemen met zich mee die huurtechnisch en zonder wijziging van bepaalde wetgeving niet of zeer moeilijk opgelost kunnen worden Het Kamerdecreet en het Gentse Politiereglement op de kamerwoningen Woningen die door verschillende mensen samen gehuurd worden om de kosten te delen, vallen onder het Kamerdecreet en het Gentse Politiereglement. Meestal voldoen deze woningen niet aan deze reglementen aangezien het ééngezinswoningen zijn. Om zich in orde te stellen met de wetgeving, zouden de eigenaars deze woningen moeten aanpassen volgens de regels van het Kamerdecreet en het Gentse Politiereglement. Het mes snijdt echter aan twee kanten: indien alle woningen die nu gehuurd worden door samenhuizers (dus ook studenten) worden omgevormd tot kamerwoningen (en dus voldoen aan het Kamerdecreet en het Gentse Politiereglement) dan neemt de druk op de ééngezinswoningen nóg meer toe. En in Gent is er al een nijpend tekort aan ééngezinswoningen, onder andere door het hoge aantal studenten. Ook het Bouwreglement van Stad Gent beschermt de ééngezinswoning. 3. SUGGESTIES TOT MOGELIJKE OPLOSSINGEN Een aantal wetten(bijvoorbeeld Kamerdecreet) staan in de weg van een degelijke regeling van de bestaande trend van samenhuizen en -huren. De verschillende regels met betrekking tot vervangingsinkomens zijn niet congruent en niet op elkaar afgestemd. Ze worden door verschillende instanties verschillend geïnterpreteerd en zorgen voor verwarring. De werkgroep dringt aan dat de verschillende overheden hier dringend werk van maken. Deze nota wil een aanzet geven tot tussenoplossingen. Positieve suggesties, de ene al wat complexer dan de andere, zouden voor heel wat mensen heel wat veranderen. Suggestie 1 (een gids) is wat dat betreft heel concreet en uitvoerbaar, suggestie 2, 3 en 4 zijn juridisch zeer complex en zijn momenteel niet mogelijk binnen de huidige wetgeving, maar kunnen in een experimenteel kader uitgewerkt worden, alvorens ze te verbreden. De werkgroep denkt dat hierdoor in Gent een experimentele basis kan gelegd worden om samenhuizen veilig te regelen. 6

7 INFOGIDS VOOR (KANDIDAAT) SAMENHUIZERS -HUURDERS SUGGESTIE 1: GIDS VOOR SAMENHUIZEN EN SAMENHUREN Er bestaat veel onduidelijkheid over de mogelijkheden en beperkingen van samenhuizen en samenhuren. De Dienst Wonen krijgt heel regelmatig vragen van Gentse burgers over samenhuizen en samenhuren. Er is nood aan gebundelde en correcte informatie om mee te geven aan (potentiële) samenhuizers. Iedereen van de werkgroep kent minstens één iemand die samenhuurt met een derde. Bijna niemand van de betrokkenen schijnt zich voldoende bewust van de gevaren die dit in zich draagt. Daarom is het nodig om mensen hierover correct te informeren. Inspiratie We verwijzen naar de 'Guide de l'habitat groupé pour personnes en précarité sociale'. Deze gids werd door Habitat en Participation 11 gerealiseerd en kan als goede praktijk dienen. SUGGESTIE 2: EXPERIMENTEREN MET EEN SYSTEEM VAN HOSPITAVERHURING HOSPITA- VERHURING (1 WONING, 1 KAMER) Een hospes (mannelijk) of hospita (vrouwelijk) is iemand die één kamerin zijn of haar eigen woonhuis ter beschikking stelt aan een kostganger Jarenlang was dit vooral in Nederland voor veel studenten, dé manier om in hun stad van studie goedkope woonruimte te vinden. 12 Experimenteren met een systeem van hospita kan een dynamiek op de woonmarkt op gang brengen diediverse kwetsbare doelgroepen kan ondersteunen: Studenten die bij een hospita inwonen, betrekken geen kotwoning meer die vaak een opgedeelde ééngezinswoning is. Op dat moment wordt niet alleen de ééngezinswoning van de hospita efficiënter gebruikt doordat de leegstaande ruimtes worden ingenomen, maar dit kan ook een stuk de druk verlagen om ééngezinswoningen te willen opdelen in kamers. De hospita krijgt een medebewoner hetgeen een financieel maar ook een sociaal voordeel kan opleveren voor de hospita. Uiteraard zijn ook kwetsbare groepen een doelgroep in dit verhaal: alleenstaande ouders, jongvolwassenen die op eigen benen proberen te staan, mensen met leefloon,... Mocht dit systeem veralgemeend geraken, kan dit de huidige druk op de woonmarkt enigszins milderen, waardoor het voor meer groepen haalbaar wordt om betaalbaar te wonen. Deze vorm van samenhuizen betekent een win-winsituatie voor alle partijen: huurders kunnen relatief goedkoop een kwalitatieve kamer huren, verhuurders kunnen met de inkomsten misschien makkelijker een lening afbetalen, noodzakelijke renovaties financieren, enz. De grootste meerwaarde ligt echter in het sociale aspect van deze vorm van samenhuizen. Het kan namelijk een hefboom betekenen in het doorbreken of vermijden van eenzaamheid, eventueel via een wederzijds engagement. Oud en jong, personen of studenten met een beperking, mensen zonder werk... in hospitaverband samenwonen kan een brug naar elkaars wereld betekenen en een hulp voor mensen met bepaalde noden

8 Aanzet tot uitwerking van het systeem In Gent bepaalt het bouwreglement dat een ééngezinswoningen niet mag opgedeeld worden in een kamerwoning wanneer de totale vloeroppervlakte van de ééngezinswoning maximaal 250m² is. In het hospita-systeem wordt het toegelaten dat een eigenaar-bewoner een kamer verhuurt aan 1 persoon (losgekoppeld van de oppervlakte 250 m² volgens het bouwreglement en losgekoppeld van het Kamerdecreet). 1.Doelgroepen De eigenaar-bewoner die tijdelijk of langdurig verhuurt, afhankelijk van motivatie. Huurder met een beperkt inkomen, bv. tijdelijk als schoolverlater/student, langdurig als alleenstaande met laag inkomen (afhankelijk van motivatie), 2.Motieven Financiële motieven voor huurder en verhuurder Kwalitatief wonen voor de huurder Sociale en/of ideologische motieven of gezondheidsredenen kunnen meespelen om over te gaan tot een hospitasysteem. Een huurder kan bijvoorbeeld tot op bepaalde hoogte een zorgfunctie innemen voor een hulpbehoevende eigenaar-bewoner (boodschappen). Een hospitasysteem kan voor een stuk de eenzaamheid doorbreken. Ook gewoon het idee van samenhuizen genegen zijn, kan bijdragen tot het overgaan naar een hospitasysteem. 3.Voorwaarden voor hospita-verhuring 1 woning, 1 kamer Geen aanpassingen naar een kamerwoning volgens het Kamerdecreet. De ééngezinswoning blijft in alle opzichten beschermd als ééngezinswoning. Opgelet: de ééngezinswoning moet wél voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode. De oppervlakte van de woning speelt geen rol (mag dus kleiner zijn dan 250 m² volgens het bouwreglement van de stad Gent). Verplichte aangifte aan overheid (goedkeuring door Dienst Wonen). Er is een maximale huurprijs. De energiekosten zijn inbegrepen in de huurprijs. Minimale kwaliteitseisen (bv. venster in de kamer, lavabo, ), en voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode, maar niet aan het Kamerdecreet en het Gentse Politiereglement. Verplichte hospitavergunning De eigenaar-bewoner en de huurder kiezen voor elkaar. Gemeenschappelijk gebruik van badkamer, keuken en eventueel andere delen. Er is dus sprake van een duurzame relatie met gedeelde verantwoordelijkheden. We spreken niet echt over groepswonen want er kan slechts 1 huurder zijn. 4. Een paar kritische succesfactoren Een soepelere invulling van de reglementering van het Kamerdecreet het Gentse Politiereglement. Gemakkelijk bruikbaar hospitacontract zowel voor verhuurder als huurder De Dienst Bevolking schrijft huurder en verhuurder samen op één adres in, maar schrijft in zijn woningbestand de woning als hopsitahuis in. 8

9 5. Mogelijke inbreng van de lokale partners Sensibiliseren en informeren van potentiële/geïnteresseerde huurders en verhuurders (via Dienst Wonen, Dienst Bevolking, Seniorendienst, studentendiensten en -voorzieningen,...) Faciliteren van hospitaverhuring (typecontract, staat van bevinding, brochures,...) en juridische ondersteuning. Personen die instappen in deze specifieke vorm van samenhuizen kunnen in feite best beschouwd worden als 'niet-regulier samenwonend'. Met andere woorden kan het opportuun zijn om hen het statuut alleenstaand of toch zeker 'samenwonend met een bijzonder statuut' aan te meten. Personen die leven van een vervangingsinkomen zouden op deze manier niet (volledig) als samenwonend worden gestraft. Een OCMW zou leefloners die bij een hospita huren bijvoorbeeld kunnen erkennen als "samenwonend met een hospitastatuut" en een leefloon categorie samenwonende verschaffen, maar met bepaalde compensatie. Hetzelfde geldt voor andere instanties die vervangingsinkomens voorzien (RVA, RVP,...). Het feit dat de inschrijving in het bevolkingsregsiter duidelijk melding maakt van het bijzonder statuut maakt controle eenvoudig. Inspiratie We verwijzen ook naar het Brusselse project 1 toit, 2 ages 13. Hier verhuren 50- plussers een kamer aan studenten. Dit project kan als goede praktijk dienen. EXPERIMENT LEEFPROJECT SOLIDAIR SAMENWONEN SUGGESTIE 3: SOLIDAIR SAMENWONEN IN FUNCTIE VAN SAMENHUREN: LEEFPROJECT MET CRITERIA EN ERKENNING VOOR 3 JAAR BINNEN EEN EXPERIMENTEEL KADER. We willen de principes van solidair wonen vastleggen en positieve effecten hiervan maximaliseren door een huurcontract 'solidair wonen' uit te werken. Een groep van woonexperten kan woningen als solidaire woningen aanduiden (bvb. voor verlengbare periodes van 3 jaar), waar vervolgens de rechten van de inwoners gevrijwaard blijven (leefloon, werkloosheid, inkomensgarantie voor ouderen of IGO, gehandicapten). Gent kan hierin een experiment opzetten dat heel wat mogelijkheden in zich draagt (vernieuwing stedelijk weefsel, verdringing huisjesmelkerij,...) Om een zicht te krijgen op de grootte van de groep die hiervoor in aanmerking kan komen, geven we hieronder wat cijfers weer, die gebaseerd zijn op het rapport van de studie Soldair Wonen, aangevuld met zoveel mogelijk Gentse eigen cijfers. De schattingen betreffen de vier categorieën van vervangingsinkomens die ook voor solidair wonen in aanmerking komen (en waarvan gesteld wordt dat minstens 1 persoon van de solidaire samenwoning hiertoe moet behoren): werkloosheid, leefloon, IGO of gehandicaptenuitkering

10 Nationaal Aantal in Gent uitkeringsgerechtige werklozen IGO gerechtigden leefloners tegemoetkomingen aan personen met handicap TOTAAL: Eerste weging : welke doelgroep zou geïnteresseerd zijn in solidair wonen als 'nieuwe formule' (volgens de expertengroep uit de studie Solidair Wonen)? Potentieel geïnteresseerd in solidair wonen Werklozen: 10 % 1516 IGO: 15 % 374 Leefloon: 15 % 586 Gehandicapten: 15 % 759 Totaal 17 : 3235 Aantal in Gent Tweede weging: samenwonenden, die in het huidige systeem financieel gestraft worden. Binnen het geheel komen allerlei categorieën voor: gehuwde koppels, alleenstaanden,... Hieronder beperken we ons tot de groep samenwonenden, die in het huidige systeem financieel gestraft worden. Uitgaande van de verhouding van hun aantal tot het totale aantal leden van de betrokken groep, komen we tot volgende percentages benadeelden: Benadeelde groep % werklozen % IGO gerechtigden % leefloontrekkers % bij tegemoetkomingen voor personen met een handicap Totaal Aantal in gent Cijfers RVA 15 Cijfers Rijksdienst voor pensioenen 16 Cijfers POD maatschappelijke integratie 17 Foutenmarge - 2,5 % en + 2,5 % 18 Foutenmarge - 2,5 % en + 2,5 % (1257 tot 1321) 1

11 Derde weging Binnen de groep uitkeringsgerechtigde samenwonenden komt een hele reeks mensen niet in aanmerking voor solidair wonen zoals omschreven in de definitie (gehuwde koppels zonder kinderen, gehuwde koppels met ongehuwde kinderen en huishoudens met meer dan één gezinskern) en dienen daarom uitgesloten te worden. Op grond van de cijfers van het NIS (2005) heeft men kunnen berekenen dat die groepen 48,4 % van de bevolking van België uitmaken. Dus houden wij maar 51,6 % van onze steekproef over: Werklozen gent 342 IGO gerechtigden 59 Leefloontrekkers 87 Personen met handicap 178 Totaal 666 Schatting van de kosten Aantal in Gent Gebaseerd op de gemiddelde uitkeringssupplementen voor wie van het statuut van samenwonende overgaat naar dat van alleenstaande: Supplement vermenigvuldigd met aantal in Gent Werkloosheidsvergoeding ( 354 x 342) IGO ( 219,36 x 59) ,24 Leefloon ( 195,34 x 87) ,58 Personen met een handicap ( 418 x 178) Bedrag/maand (in EUR) Totaal ,82 1. Doelgroepen Minstens 1 huurder met een beperkt inkomen 2. Doelstelling Financiële win-win situatie voor huurders Kwalitatief wonen Solidariteit met kwetsbare huurders mogelijk maken zonder inkomensverlies Sociaal versterkend en integrerend 3. Voorwaarden Woonexperten duiden solidaire woningen aan Verplichte aangifte aan overheid Er is een maximum huurprijs Minimale kwaliteitseisen conformiteitsattest 4. Kritische succesfactoren Statuut van alleenstaande toekennen aan doelgroepbewoners van solidaire woonexperimenten 1

12 De dienst bevolking schrijft huurders samen in op één adres, maar schrijft in zijn woningbestand de woning in als solidaire woning 5. Mogelijke inbreng lokele partners Sensibiliseren en informeren van potentiële/geïnteresseerde huurders Faciliteren van solidair samenhuren via typecontract, staat van bevinding, brochures en juridische ondersteuning Het OCMW en de RVA erkent leefloners die in een solidaire woning wonen als alleenstaanden. Opmerking: Een specifieke vorm van solidair samenwonen is zorgwonen. Hierbij wordt in de woning duidelijk een onderscheid gemaakt tussen de hoofdwooneenheid en de ondergeschikte wooneenheid 19. De creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van 1) hetzij ten hoogste twee ouderen in de zin van de gecoördineerde decreten van 18/12/1991 inzake voorzieningen voor ouderen, 2) hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen alsook personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven. De bewoners van respectievelijk de hoofdwooneenheid en de ondergeschikte wooneenheid, vormen afzonderlijke gezinnen. Zij worden ook als dusdanig beschouwd in het kader van vervangingsinkomen (bvb IGO). EXPERIMENT SAMENHUIZEN MET BEGELEIDING SUGGESTIE 4: EXPERIMENTEREN MET SAMENHUIZEN MET BEGELEIDING Instellingen verhuren of onderverhuren soms een huis aan hun patiënten of cliënten. In zekere zin is bijvoorbeeld beschut wonen een geregelde vorm van samenhuizen met begeleiding. In de praktijk komen hier federale regels inzake RIZIV materies naadloos samen met gewestelijke welzijnsmaterie (in dit geval decreet op geestelijke gezondheidszorg). Naar analogie hiermee kan een experiment opgezet worden waarbij een aantal mensen met vervangingsinkomens samenhuizen en mits begeleiding verzekerd worden van hun statuut van alleenstaande. Er is nood aan tussenoplossingen tussen zelfstandig wonen en alle vormen van begeleid wonen. De werkgroep stelt voor dat OCMW s en/of CAW s samenhuiswoningen met begeleiding kunnen verhuren of onderverhuren aan personen die niet aan een instelling gebonden zijn maar die wel moeilijkheden ondervinden om zelfstandig te wonen. Een nieuwe en soepelere reglementering omtrent wonen met begeleiding is aldus aan de orde. Via een experiment kunnen overheden en lokale partners hiermee ervaring opdoen. 1. Doelgroepen Verhuurders: particulieren, overheden,... Huurders: vzw's, overheden, OCMW's, instellingen,... maar geen particulieren Onderhuurders: patiënten/cliënten van de vzw of instelling, leefloners, 19 De voorwaarden voor een zorgwoning zijn terug te vinden ij de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd. 15/05/2009 art

13 2. Doelstelling De bewoners met een vervangingsinkomens die in een samenhuiswoningen met begeleiding wonen, worden verzekerd van hun statuut als alleenstaande. 3. Kristische succesfactoren Voor deze samenhuiswoningen is er een soepelere reglementering, zonder dat alle voorwaarden van het Kamerdecreet en het Gentse Politiereglement zijn vervuld. 4. Voorwaarden Gewoon huurcontract maar met melding maximaal aantal bewoners (bezettingsnorm) Verplichte aangifte aan overheid (goedkeuring). Minimale kwaliteitseisen (bv. venster in de kamer, lavabo, ) en voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode, maar niet aan het Kamerdecreet en het Gentse Politiereglement. Gemeenschappelijk gebruik van badkamer, keuken en eventueel andere delen. Duurzame relatie met gedeelde verantwoordelijkheden. 1

Samenhuizen in Gent. 1. Aanleiding. Samenhuizen kan een stedenbouwkundig misdrijf vormen

Samenhuizen in Gent. 1. Aanleiding. Samenhuizen kan een stedenbouwkundig misdrijf vormen Samenhuizen in Gent Samenhuizen in deze nota = meerdere personen die, buiten het klassieke gezinsverband, samen een ééngezinswoning of appartement huren met meer dan één slaapkamer. Onderstaande nota werd

Nadere informatie

Wijziging ABR deel 3, hoofdstuk 2 Woongebouwen ifv Hospitawonen

Wijziging ABR deel 3, hoofdstuk 2 Woongebouwen ifv Hospitawonen Hospitawonen Aanleiding en doel van de wijziging De huidige tekst van het bouwreglement laat niet toe dat een eigenaar van een te beschermen eengezinswoning een kamer verhuurt, zelfs indien men als eigenaar

Nadere informatie

Samenhuizen in het beleid

Samenhuizen in het beleid wonen met meer-waarde Samenhuizen in het beleid Sofie Deberdt, Samenhuizen vzw Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu 17 oktober 2016 Types samenhuizen : twee basisvormen traditioneel wonen Gemeenschappelijk

Nadere informatie

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN.

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN. STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN KOTEN WIJZER VERHUREN? 14 juni 2014 Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Inhoud 1. Stedenbouwkundige vergunningsplicht 2. Geldende

Nadere informatie

*Netwerkdag erkende vluchtelingen en huisvesting

*Netwerkdag erkende vluchtelingen en huisvesting 23 juni 2016 Netwerkdag Organisatie: Vluchtelingenwerk Vlaanderen Praktijkvoorbeeld: Solidair Wonen - Sint-Niklaas *Netwerkdag erkende vluchtelingen en huisvesting * VLOS: Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015 de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden Meer en meer ouders overwegen om een kot te kopen voor hun studerende kinderen

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Federaal memorandum van de OCMW s Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Lokale besturen : meest burgernabije bestuur OCMW s worden het eerst geconfronteerd met nieuwe noden

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Zorgwonen Deze informatiebrochure maakt u wegwijs in het zorgwonen.

Zorgwonen Deze informatiebrochure maakt u wegwijs in het zorgwonen. Zorgwonen Deze informatiebrochure maakt u wegwijs in het zorgwonen. INHOUDSTAFEL 1. Wat is zorgwonen... 3 2. Voorwaarden zorgwonen 4 3. Een melding of vergunning? 5 4. Hoe moet u zorgwonen aanvragen? 6

Nadere informatie

De ene samenwonende is de andere niet

De ene samenwonende is de andere niet De ene samenwonende is de andere niet VEERLE STROOBANTS De auteur is doctor in de pedagogische wetenschappen en stafmedewerkster bij het steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

De mogelijke gevolgen van samenhuizen op uitkeringen een overzicht.

De mogelijke gevolgen van samenhuizen op uitkeringen een overzicht. De mogelijke gevolgen van samenhuizen op uitkeringen een overzicht. 1. OMSCHRIJVING VAN HET PROBLEEM Het sociaal statuut van een persoon hangt af van het inkomen van de persoon, de gezinssamenstelling,

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting De Welzijnsbarometer verzamelt jaarlijks een reeks indicatoren die verschillende aspecten van armoede in het Brussels Gewest belichten. De sociaaleconomische

Nadere informatie

Verhuren aan mensen met beperkte middelen

Verhuren aan mensen met beperkte middelen Verhuren aan mensen met beperkte middelen Het OCMW helpt je op weg 1 Inhoud Huurwaarborg: het OCMW staat borg 4 Huurbemiddeling 5 Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen 6 Woonkantoren 7 Ecohuis 7 Eigenaarsbonden

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Advies VTC nr. 03/2011 van 14 december 2011 Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

Gent wil toonaangevend zijn voor nieuwe woonvormen. Door hospitawonen mogelijk te maken, zetten we alvast een stap in de goede richting.

Gent wil toonaangevend zijn voor nieuwe woonvormen. Door hospitawonen mogelijk te maken, zetten we alvast een stap in de goede richting. HOSPITAWONEN Beste Gentenaar, Gent wil toonaangevend zijn voor nieuwe woonvormen. Door hospitawonen mogelijk te maken, zetten we alvast een stap in de goede richting. Hospitawonen betekent dat iemand met

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

Le e floon. Iedereen heeft het recht om op eigen benen te staan

Le e floon. Iedereen heeft het recht om op eigen benen te staan Le e floon Iedereen heeft het recht om op eigen benen te staan Alles over leefloon Sociale Dienst van het OCMW Voor vragen en inlichtingen over het leefloon, ga je naar de Sociale Dienst van het OCMW.

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

DEEL 3. Wettelijk samenwonen

DEEL 3. Wettelijk samenwonen DEEL 3 Wettelijk samenwonen DE RECHTEN VAN HET PAAR 1 Procedure Wettelijk samenwonen houdt het midden tussen samenwonen zonder meer (zonder bescherming voor de partners) en het huwelijk (dat de echtgenoten

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Marc Olivier, Jacques Timmermans en Carl Decaluwé c.s.

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Marc Olivier, Jacques Timmermans en Carl Decaluwé c.s. Stuk 437 (1996-1997) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1996-1997 6 november 1996 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Marc Olivier, Jacques Timmermans en Carl Decaluwé c.s. houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen

Nadere informatie

ADVIES BIJ DE CONCEPTNOTA PRIVATE HUUR

ADVIES BIJ DE CONCEPTNOTA PRIVATE HUUR AAR 154 / oktober 2016 1 ADVIES BIJ DE CONCEPTNOTA PRIVATE HUUR Inhoud 1. Betrokken bevoegdheden... 2 2. Advies Unia... 2 2.1. Inleiding... 2 2.2. Algemene bemerkingen... 2 2.3. Aanpak Discriminatie...

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Juridische Dienst 19.05.2009. Kostendelend samenwonen voorstel van werkwijze door de werkgroep leefloon

Juridische Dienst 19.05.2009. Kostendelend samenwonen voorstel van werkwijze door de werkgroep leefloon Algemene Maatschappelijke Dienstverlening Voor het BCSD Algemene Zaken van: Juridische Dienst 19.05.2009 Onderwerp Kostendelend samenwonen voorstel van werkwijze door de werkgroep leefloon Voorstel(len)

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen Vragen naar: petr romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Nadere informatie

Standpunt Studentenhuisvesting

Standpunt Studentenhuisvesting Standpunt Studentenhuisvesting (25 juni 2014) INHOUD 1. Kwaliteit... 2 Wetgeving... 2 Conformiteitsattest... 2 Modelhuurcontract... 3 Regionaal kwaliteitslabel... 3 2. Democratische, betaalbare studentenhuisvesting...

Nadere informatie

Le e floon. Iedereen heeft het recht om op eigen benen te staan

Le e floon. Iedereen heeft het recht om op eigen benen te staan Le e floon Iedereen heeft het recht om op eigen benen te staan Alles over leefloon OCMW of sociale dienst Voor vragen en inlichtingen over het leefloon, ga je naar het OCMW of de sociale dienst van jouw

Nadere informatie

2. Kwaliteit en veiligheid

2. Kwaliteit en veiligheid Standpunt Huisvesting 1. Situering Er is al lange tijd nood aan verandering op het gebied van huisvesting. Het studentenaantal aan de verschillende onderwijsinstellingen in Gent stijgt elk jaar. Universiteit

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010 Stedelijk huurkantoor Gent 28 september 2010 1. Gentse context AANBOD - 44% huurders (bron, SEE 2001) - Aantal huurwoningen neemt gestaag af - Aantal huurwoningen wordt geraamd op 44.000 (cijfers 2001)

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012 TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012 De raad van de gemeente Losser; - gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser, - gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

FOCUS "Senioren en het OCMW"

FOCUS Senioren en het OCMW FOCUS "Senioren en het OCMW" Nummer 11 Mei 2015 1. Inleiding In België leeft 15,1% van de bevolking onder de armoededrempel. Dit percentage ligt nog hoger binnen de leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar. 18,4

Nadere informatie

REVA-beurs 2017 Debat Wonen: Een huis, een thuis, maar geen tehuis PANELLEDEN: INLEIDING:

REVA-beurs 2017 Debat Wonen: Een huis, een thuis, maar geen tehuis PANELLEDEN: INLEIDING: REVA-beurs 2017 Debat Wonen: Een huis, een thuis, maar geen tehuis Samenvattend verslag: we geven weer welke onderwerpen aan bod kwamen PANELLEDEN: Björn Anseeuw (Vlaams volksvertegenwoordiger, N-VA) Hilde

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Typeactie studenten: Studenten zijn geen luxebeesten

Typeactie studenten: Studenten zijn geen luxebeesten Typeactie studenten: Studenten zijn geen luxebeesten INTRODUCTIE Typeactie? Kant-en-klare acties voor lokale afdelingen. Studenteneditie? Deze studentenactie staat in het teken van de kotenproblematiek.

Nadere informatie

armoedebarometer De interfederale Sociale Zekerheid Federale Overheidsdienst DE STAATSSECRETARIS VOOR MAATSCHAPPELIJKE

armoedebarometer De interfederale Sociale Zekerheid Federale Overheidsdienst DE STAATSSECRETARIS VOOR MAATSCHAPPELIJKE DE STAATSSECRETARIS VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN ARMOEDEBESTRIJDING LE SECRETAIRE D ÉTAT À L INTÉGRATION SOCIALE ET À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ALGEMENE

Nadere informatie

Concreet betekent dit dat de nieuwe bedragen gelden vanaf 1 februari 2012.

Concreet betekent dit dat de nieuwe bedragen gelden vanaf 1 februari 2012. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Dienst

Nadere informatie

Toelichting bij de verordening. Algemeen

Toelichting bij de verordening. Algemeen Toelichting bij de verordening Algemeen Het Rijk heeft per 1 januari jl. de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) samengevoegd tot een nieuwe Wet werk en bijstand. Net zoals

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2011

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2011 9 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2011 2011/011 Gerechtigde gezinnen die niet bereikt worden door de schoolpremie 09/2011 2011/011 Gerechtigde gezinnen die niet

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Laatste wijziging: 19-08-2016 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage? 4) Welke zijn

Nadere informatie

FOCUS Situatie vóór het leefloon

FOCUS Situatie vóór het leefloon FOCUS Situatie vóór het leefloon Nummer 15 - juni 2016 2 1. Inleiding In België beschikken een heel aantal mensen niet over voldoende bestaansmiddelen of hebben zij vaak geen vaste verblijfplaats. Deze

Nadere informatie

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen Erkende vluchtelingen en huisvesting Inhoud VVSG? Rol en opdracht OCMW Huurwaarborg Wie is dakloos? Installatiepremie Referentieadres Leefloon Vrijwilligers 2 -

Nadere informatie

De verlagingen zijn uitgewerkt in de artikelen 4 tot en met 7 van de verordening.

De verlagingen zijn uitgewerkt in de artikelen 4 tot en met 7 van de verordening. Toelichting op de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 Algemeen Op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) dient de gemeenteraad een verordening vast te stellen met betrekking tot het verhogen

Nadere informatie

HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE

HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het faciliteren van nieuwe woonvormen. 391 (2014-2015) Nr. 1 9 juni 2015 (2014-2015) ingediend op

Voorstel van resolutie. betreffende het faciliteren van nieuwe woonvormen. 391 (2014-2015) Nr. 1 9 juni 2015 (2014-2015) ingediend op ingediend op 391 (2014-2015) Nr. 1 9 juni 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Gwenny De Vroe, Jelle Engelbosch, An Christiaens, Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman en Piet De Bruyn betreffende het

Nadere informatie

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

Overzicht I. KADER II. NORMEN III. VOORBEELD

Overzicht I. KADER II. NORMEN III. VOORBEELD Overzicht I. KADER II. NORMEN III. VOORBEELD I. Kader: aandacht voor woonkwaliteit Sinds 1998 moeten alle woningen en kamers (ook voor seizoenarbeiders) in Vlaanderen voldoen aan minimale normen Woningen:

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Persconferentie Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Bijlage 1. Geografische spreiding van de aanvragen Sinds het begin van de activiteit (september 2008) zijn er 160 leningen toegekend die als volgt

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Bree Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas HUISVESTING Hulpaanbod vanuit de OCMW s Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas 1. Opdrachten vanuit de wetgeving 2. Aanvullend hulpverleningsaanbod 3. Welk OCMW

Nadere informatie

Partners. Waar bent u naar op zoek? Home > Organisatie > Partners

Partners. Waar bent u naar op zoek? Home > Organisatie > Partners AA Waar bent u naar op zoek? ZOEKEN Home > Organisatie > Partners Partners OCMW's in de regio Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Boom POD Maatschappelije Integratie bouwt betaalbare en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Zorgwonen. Maandag 12 december 2016 Roland Nackaerts

Ruimtelijke Ordening en Zorgwonen. Maandag 12 december 2016 Roland Nackaerts Ruimtelijke Ordening en Zorgwonen Maandag 12 december 2016 Roland Nackaerts Inhoud 1. Wat is een zorgwoning voor ruimtelijke ordening? 2. Vergunningsplichtig of meldingsplichtig? 3. De komende codextrein?

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Borgloon Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

Nota Kinderbijslag 1. GEZINSONAFHANKELIJK

Nota Kinderbijslag 1. GEZINSONAFHANKELIJK Nota Kinderbijslag Recent kwamen verschillende berichten in de actualiteit over een voorstel van de KU Leuven om langdurig zieke studenten een uitzondering toe te kennen op de norm om 27 studiepunten te

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Sint-Truiden Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

51 Jongeren in precaire situaties vooruit helpen

51 Jongeren in precaire situaties vooruit helpen 51 Jongeren in precaire situaties vooruit helpen Sur ma Route Cachet vzw, Jeugdzorg Emmaüs Mechelen, Sociaal Huis Mechelen Jongeren uit de jeugdzorg aan het woord: 18 jaar, en wat nu? Naar een betere afstemming

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Alken Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Senior. Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen. Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013

Senior. Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen. Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013 Senior Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013 1 [ SENIOR SAMENHUIZEN ] Senior Samenhuizen Voorbeeldboek woongemeenschappen

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN IN SITUATIES WAARBIJ HET NETWERK ZORGT (ZORGDE) VOOR EEN VOLWASSEN PERSOON MET EEN BEPERKING

SUCCESSIERECHTEN IN SITUATIES WAARBIJ HET NETWERK ZORGT (ZORGDE) VOOR EEN VOLWASSEN PERSOON MET EEN BEPERKING Inleiding SUCCESSIERECHTEN IN SITUATIES WAARBIJ HET NETWERK ZORGT (ZORGDE) VOOR EEN VOLWASSEN PERSOON MET EEN BEPERKING Tijdens ons werk als gezinsbegeleidster bij Oikonde merken we dat mensen vaak met

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/348 BERAADSLAGING NR. 12/118 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR zelfstandigen in moeilijkheden Wegwijs voor zelfstandigen Woord vooraf Mensen met een zelfstandig beroep vinden moeilijk de weg naar het OCMW. Soms uit fierheid,

Nadere informatie

Knelpuntennota i.v.m. samenhuizen

Knelpuntennota i.v.m. samenhuizen Knelpuntennota i.v.m. samenhuizen Luk Jonckheere & Roland Kums versie juni 2007 Samenhuizen vzw info@samenhuizen.be www.samenhuizen.be 02 380 24 62 Roland Kums & Luk Jonckheere / Samenhuizen vzw - 1-25/06/2007

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening. inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen. Vrijheid 29 B-2370 Arendonk

Stedenbouwkundige verordening. inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen.  Vrijheid 29 B-2370 Arendonk Stedenbouwkundige verordening inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen Versie: 0.4 Datum: 18 juni 2015 www.arendonk.be Vrijheid 29 B-2370 Arendonk COLOFON Contact: Gemeentebestuur van Arendonk

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schinnen;

De raad van de gemeente Schinnen; De raad van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3april 2012 gezien het advies van de Beleidscommissie d.d. 23 april 2012 gezien het advies van de Sociaal Maatschappelijke

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Dynamisch overheidsbestel Verschuivingen van bevoegdheden inzake gezin 62

Inhoud. Voorwoord Dynamisch overheidsbestel Verschuivingen van bevoegdheden inzake gezin 62 Inhoud Lijst met tabellen 11 Lijst met figuren 15 Voorwoord 19 Deel 1 Inleiding 21 1 Opzet en structuur 23 Deel 2 Gezinsbeleid 29 2 Waarom zich met gezinnen bemoeien? 31 2.1 Hedendaagse gezinnen: dynamisch,

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR SOCIALE WONINGEN VERHUURD DOOR EEN LOKAAL BESTUUR IN 2014

TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR SOCIALE WONINGEN VERHUURD DOOR EEN LOKAAL BESTUUR IN 2014 agentschap Wonen-Vlaanderen afdeling Woonbeleid Koning Albert II-laan 19, bus 21 1210 Brussel Tel. 02 553 82 74 - Fax 02 553 82 25 woonbeleid@rwo.vlaanderen.be TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR

Nadere informatie

De cel als barometer voor armoede in Gent

De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil oprichting stedelijke cel armoedebestrijding. De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil binnen de stedelijke structuren een cel armoedebestrijding oprichten om een gecoördineerde

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Opmerkingen bij wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016 (34 237)

Opmerkingen bij wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016 (34 237) Opmerkingen bij wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016 (34 237) Opmerkingen bij het wetsvoorstel 'Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016)'

Nadere informatie

2. KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR KAMERS

2. KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR KAMERS Gids voor kotbazen: Wijzigingen en aanvullingen In de brochure Gids voor kotbazen vindt u heel wat informatie en tips over studentenhuisvesting met een handig overzicht van alle regel- en wetgeving indien

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb).

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Nummer: Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). De Gemeenteraad van Haaksbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2015 S.13.0084.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0084.F OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VERVIERS, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

TOELICHTING. Aldus zijn er 6 groepen te onderscheiden:

TOELICHTING. Aldus zijn er 6 groepen te onderscheiden: TOELICHTING Algemene opmerkingen De Wet Werk en Bijstand (WWB) draagt in artikel 8 de gemeenteraad op een verordening vast te stellen waarin het door de gemeente gevoerde beleid ten aanzien van de verhoging

Nadere informatie

Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten

Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten Elektronische gegevensuitwisselingen 28 april 2015 Henk Van Hootegem henk.vanhootegem@cntr.be 02/2012.31.71 Plan 1.Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid

Nadere informatie

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

Beleidsregel commerciële kostendeling Participatiewet 2015 Gemeente Gilze en Rijen

Beleidsregel commerciële kostendeling Participatiewet 2015 Gemeente Gilze en Rijen Beleidsregel commerciële kostendeling Participatiewet 2015 Gemeente Gilze en Rijen 24 maart 2015 INHOUD 1. Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Toepasselijkheid 2. Criteria voor

Nadere informatie

1. Kwartiermaken. Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid. PsycEvent Duffel 7 mei 2015

1. Kwartiermaken. Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid. PsycEvent Duffel 7 mei 2015 1. Kwartiermaken Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid PsycEvent Duffel 7 mei 2015 1 Inhoudstafel 1. Kwartiermaken?? 2. Hoeveel plaats is er nodig 3. Hoe moet de plek eruit zien 4.

Nadere informatie

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen Woordje uitleg Formulier 225 Deel A Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen 1. Waarom ontvangt u deze vragenlijst? U ontvangt een uitkering van uw ziekenfonds.

Nadere informatie