Juridisch kader Gemeentedecreet artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)"

Transcriptie

1 Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen V., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van Assche P., Vochten M., Slegers J., Geysen K., Van De Mierop B., Bresseleers M., Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., Deckers S., Matthé R., Van Tichelt I., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., De Groof E., de Hoog K., Vandekeere T., Smouts L. - Raadsleden Van Dyck A. - Voorzitter OCMW Wouters J. - Secretaris Verontschuldigd : Openbare zitting : 01 Verslag voorgaande zitting d.d Gemeentedecreet artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Historiek Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van de gemeenteraadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Burgemeester-Voorziter L. Aerts verstrekt een gepaste toelichting tijdens de gemeenteraad. Bij aanvang van de zitting is iedereen aanwezig. Er wordt toelating verleend aan raadslid P. Van Assche voor opname van de zitting. Burgemeester-voorzitter L. Aerts stelt dat er twee voorstellen werden ingediend door Vlaams Belang en twee interpellaties door N-VA: 1. Voorstel : in concreto meedelen welke straten wanneer getroffen kunnen worden door afschakeling elektriciteitsnet ingeval van stroomuitval P. Van Assche 2. Voorstel optimalisering aanrijtijden hulpdiensten P. Van Assche 3. Interpellatie plannen podiumzaal J. Slegers 4. Interpellatie dreigende black-out elektriciteit S. Deckers Burgemeester-voorzitter L. Aerts stelt dat er vooraf moet meegedeeld worden welke artikelnummers men wil bespreken in verband met de budgetwijziging en de meerjarenplanning. Raadslid P. Van Assche heeft 2 concrete opmerkingen met betrekking tot het verslag van de voorgaande zitting namelijk in het verslag van de voorgaande zitting werd gezegd dat het Vlaams Belang zich zal onthouden terwijl Vlaams Belang tegen heeft gestemd. Tevens staat er in punt 17 geen hoofdelijk stemgedrag weergegeven. Burgemeester-Voorzitter L. Aerts repliceert dat de tekst in agendapunt 1 Verslag voorgaande zitting gecorrigeerd zal worden. In agendapunt 17 werd met 28 stemmen voor gestemd en bijgevolg worden de namen niet hoofdelijk vermeld. Raadslid P. Van Assche stelt dat men altijd notulen maakt en geen verslag. Notulen zijn correct, maar geven geen beeld van het beslissingsproces. Zolang de procedure maar juist is. Als we beter kunnen doen dan de procedure voorschrijft en het betaalbaar is, is het onze plicht om dat te doen. 1

2 Besluit: Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J., Meeusen V., Nicolaï L., Vochten M., Slegers J., Geysen K., Van De Mierop B., Bresseleers M., Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., Deckers S., Matthé R., Van Tichelt I., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L. : 26 stemmen voor Van Akeleyen C., Van Assche P., de Hoog K.: 3 stemmen tegen Artikel 1: Het verslag van de voorgaande zitting d.d dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 02 Kennisgeving agenda ocmw-raad d.d Het decreet van tot wijziging van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Artikel 9 Historiek Agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 juni 2014: Agendapunten van de openbare zitting: 1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van Kennisname inkomende briefwisseling 3. Kennisname van de verslagen van het vast bureau d.d en Jaarrekening Gunning overkapping dakterras dementenafdeling WZC 6. Samenwerkingsverband tussen vzw Compostela, vzw Welvaart, vzw Wijtshage en OCMW Brecht 7. Standpuntbepaling project Leo Lenaerts Burgemeester Luc Aerts verstrekt een gepaste toelichting tijdens de gemeenteraad. Hij stelt dat de dagorde ter kennisname wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Besluit Artikel 1 Kennis wordt genomen van de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 juni Kennisgeving agenda ocmw-raad d.d Het decreet van tot wijziging van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Artikel 9 Historiek Agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 augustus 2014: Agendapunten van de openbare zitting: 1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van Kennisname inkomende briefwisseling 3. Kennisname van de verslagen van het vast bureau d.d en 2

3 Goedkeuring beginbalans Vaststelling van de jaarrekening Jaarverslag 2013 WZC Sint-Maria en het centrum voor kortverblijf Burgemeester Luc Aerts verstrekt een gepaste toelichting tijdens de gemeenteraad. Hij stelt dat de dagorde ter kennisname wordt voorgelegd. Besluit Artikel 1 Kennis wordt genomen van de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Aanvullend reglement - blauwe zone - Brugstraat Juridische context Nieuwe gemeentewet van 24 juni artikel 119 en 135 Gemeentedecreet van 15 juli artikel 42 Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijkomende plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald; Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; Historiek Na heraanleg van de Brugstraat werd door de gemeenteraad van 13 oktober 2011 een aanvullend reglement goedgekeurd voor de invoering van een zone met beperkte parkeertijd in de Brugstraat tussen de Ebeslaan en Brugstraat 38. Deze zone met beperkte parkeertijd werd geëvalueerd en een voorstel wordt gedaan om deze zone in te korten. De parkeerplaatsen die gelegen zijn op het openbaar domein langsheen Brugstraat werden in het verleden veelvuldig gebruikt door langparkeerders; Deze parkeerruimte moet maximaal kunnen aangewend worden door de bezoekers van onder andere de handelszaken gelegen in de Brugstraat; De langparkeerders beschikken over voldoende parkeerplaats op een aannemelijke afstand; De parkeerzone in het gedeelte van de Brugstraat tussen huisnummer 38 en huisnummer 74 wordt weinig gebruikt door bezoekers van handelszaken waardoor deze parkeerplaatsen niet optimaal gebruikt worden. Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen L. Torfs. In de gemeenteraad van 13 oktober 2011 werd een aanvullend reglement betreffende de invoering van een zone met beperkte parkeertijd in de Brugstraat unaniem goedgekeurd. 3

4 Na de heraanleg van de Brugstraat werd de nieuwe situatie na een jaar geëvalueerd. Hieruit bleek dat in het gedeelte van de Brugstraat tussen huisnummers 38 en 74 aan beide kanten weinig gebruik van de parkeerplaatsen werd gemaakt door bezoekers van de handelszaken aldaar. In dat gedeelte bevinden zich weinig handelszaken en de meeste zaken die er zich bevinden, beschikken over een eigen parking. Uiteindelijk zijn enkel de bewoners, die in dat gedeelte wonen, benadeeld aangezien de parkeerplaatsen voor hun deur meestal vrij waren en zij er maximum 2 uur mogen parkeren. Om deze ongelukkige situatie recht te zetten, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om het aanvullend reglement van 13/10/2011 in te trekken en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren, waarbij de zone met beperkte parkeertijd in de Brugstraat ingesteld wordt tussen de Ebeslaan en Brugstraat 74, en dit aan beide zijden van de straat. Alsook de eerste parkeerplaatsen op de berm in de Korte Nieuwstraat en de eerste 3 parkeerplaatsen in de Braakstraat. Raadslid P. Van Assche maakt een tussenkomst. Besluit : 29 stemmen voor Artikel 1 Het aanvullend reglement voor de invoering van een zone met beperkte parkeertijd in de Brugstraat, getroffen door de gemeenteraad van 13 oktober 2011, wordt ingetrokken en vervangen door dit besluit. Artikel 2 Er wordt een zone met beperkte parkeertijd ingesteld in de Brugstraat, tussen de Ebeslaan en Brugstraat tot en met huisnummer 74, de eerste parkeerplaatsen op de berm in de Korte Nieuwstraat en de eerste 3 parkeerplaatsen in de Braakstraat. Het gebruik van de parkeerschijf wordt er verplicht van maandag tot en met zaterdag tussen uur en uur. De maximum parkeerduur bedraagt twee uur. Artikel 3 De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de zonale verkeerstekens E9a (zoals bedoeld in art van KB 01/12/1975) aangevuld met de parkeerschijf. Artikel 4 Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20, bus 2, te 1000 Brussel. 05 Lastvoorwaarden onderhouds-en herstellingswerken Goedkeuring lastvoorwaarden Beleids en beheerscyclus Beleidsdomein 2: Zich verplaatsen en mobiliteit Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de verschillende weggebruikers het uitgebreide Brechtse wegennet optimaal en veilig kunnen gebruiken. Actieplan: Verbeteren van de wegeninfrastructuur in functie van de doorstroming en de veiligheid van de dorpskernen Actie: Wegenwerken door derden Budgetsleutel: 2014/ /2/0200 Onderhouds-en herstellingswerken gemeentewegen 4

5 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24. De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, 2. In het kader van de opdracht Lastvoorwaarden voor onderhouds-en herstellingswerken 2014 werd een bijzonder bestek met nr A-1 opgesteld door het studiebureau Infrabo. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen via een open aanbesteding. In het bestek wordt opgenomen dat de bouwheer, gedurende of na de uitvoeringsperiode van de werken, gebruik kan maken van de mogelijkheid voorzien in art , b om door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (dienstjaren 2015, 2016 en 2017) bepaalde gelijksoortige werken overeenstemmend met de oorspronkelijke aanneming toe te wijzen aan de uitvoerende aannemer. De uitgave voor deze opdracht ( ) wordt geraamd op ,02 excl. btw of ,99 incl. 21% btw. De uitgave voor de opdracht in 2014 wordt geraamd op ,74 euro, inclusief BTW. Door het college van burgemeester en schepenen werden de lastvoorwaarden d.d. 30 juni 2014 principieel goedgekeurd zodat de opdracht reeds gepubliceerd kon worden. De lastvoorwaarden worden definitief ter goedkeuring voorgelegd aan de huidige gemeenteraad. Door schepen P. Schrijvers wordt een gepaste toelichting verstrekt tijdens de gemeenteraad. Zoals elk jaar voorziet het gemeentebestuur in haar budget een bedrag voor de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerken aan wegen in slechte staat. Dit jaar voorziet het gemeentebestuur een bedrag van incl. BTW. Het bedrag werd samen met de andere besparingsmaatregelen die 5

6 doorgevoerd werden gereduceerd van naar Uit een op dit moment bestaande lijst van ongeveer 20 straten werden er 11 weerhouden. Daar de huidige raming zoals ze opgesteld werd door studiebureau infrabo, ,74 incl BTW bedraagt en deze het voorziene budget overstijgt, werd in het bestek duidelijk beschreven dat na inschrijving en gunning aan de aannemer, nog straten kunnen worden geannuleerd, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op eventuele schadevergoedingen. Indien de meest voordelige inschrijver onder de blijft kunnen uiteraard al de straten die voorzien werden, uitgevoerd worden. Een eventuele andere mogelijkheid zou zijn om alle straten uit te voeren en indien nodig een budgetwijziging door te voeren einde dit jaar. Daar zal het college van burgemeester en schepenen zich dan in één van de volgende colleges nog over buigen. Zoals u in het dossier ook heeft teruggevonden werden de lastvoorwaarden voor deze werken reeds principieel goedgekeurd in het college van 30 juni Het betreft dan de algemene lastvoorwaarden voor een periode van 4 jaar waarbij het college haar principiële goedkeuring heeft gegeven voor de dienstjaren en dit dus voor een bedrag dat ongewijzigd blijft voor deze periode van per dienstjaar en voor de 4 jaar dus bedraagt, lees ,99 incl BTW in de notulen. En eveneens de lastvoorwaarden voor de werken uit te voeren in Door het nemen van deze prinicipiële beslissing kon de opdracht reeds uitgeschreven worden daar er anders niet voldoende tijd was om de werken dit jaar nog uit te voeren. De werken die voorzien zijn in 2014 en dus de eerste werken zijn van deze 4 jaar durende overeenkomst zullen worden gepubliceerd dmv de openbare aanbesteding. Als blijkt dat de werken met de nodige professionaliteit worden uitgevoerd dit jaar en alle betrokken partijen tevreden zijn, kan voor het volgende dienstjaar met dezelfde aannemer een onderhandelingsprocedure gevoerd worden zonder bekendmaking. Uiteraard wanneer blijkt dat dit niet het geval is kan voor het volgende dienstjaar opnieuw een openbare aanbesteding plaatsvinden. De straten die werden opgenomen zijn: 1. De toegang naar de technische dienst in Sint-Lenaarts 2. Nieuwstraat (Vanaf Processieweg-Dorpsstraat tot nieuw stuk) 3. Rozenstraat 4. Tulpstraat 5. Violetstraat 6. Leemstraat (Molenheiken-Lessiusstraat) 7. Westmallebaan (eerste 35m thv Abdijlaan) 8. Sint-Lenaartsebaan (Brug) 9. Overbroekstraat Lege Mereyt 10. Andrélaan (van Mieksebaan tot aan brug) 11. Steenweg op Withof (Links van Renoart richting Woutlaan) 6

7 De aannermer krijgt voor deze werken 55 werkdagen. Het openen van de inschrijvingen gebeurt op vrijdag 12 september 2014 en de toegewezen aannemer zal opdracht krijgen om de werken zo snel als mogelijk te laten aanvangen, hopelijk nog in september zelf. Bij deze vraag ik deze gemeenteraad dan ook goedkeuring te geven aan de lastvoorwaarden voor de onderhouds- en herstellingswerken. Besluit: 29 stemmen voor Artikel 1 Het bijzonder bestek met nr A-1 en de raming voor de opdracht Lastvoorwaarden voor onderhouds-en herstellingswerken 2014, opgesteld door het studiebureau Infrabo worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,02 excl. btw of ,99 incl. 21% btw ( ) Artikel 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund via een open aanbesteding. Artikel 3 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2014, op budgetcode /2/0200 (actie / ). Artikel 4 Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het studiebureau Infrabo. 06 Milieuraad - Ontslag Andre Van Cantfort - Opname Peter De Boever Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de uitvoeringsreglementering ervan Gemeentedecreet artikel Gemeenteraadsbeslissing d.d. 13 juni 2013 over de samenstelling van de milieuraad Door André Van Cantfort werd ontslag gegeven als vertegenwoordiger van CD&V-CDB in de milieuraad. Peter De Boever zal in de toekomst CD&V-CDB vertegenwoordigen in de milieuraad. Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen L. Torfs, met name : We nemen akte van het ontslag van de heer André Van Cantfort als vertegenwoordiger van CD&V-CDB in de milieuraad. CD&V heeft te kennen gegeven dat de heer Peter De Boever voortaan CD&V- CDB zal vertegenwoordigen in de milieuraad. Besluit: Artikel 1 De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van André Van Cantfort namens CD&V-CDB in de milieuraad. Artikel 2: De gemeenteraad neemt akte van de opname van Peter De Boever namens CD&V-CDB in de milieuraad. 7

8 Artikel 3 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de milieuraad. 07 Grondafstand Verkaveling Vijf Gezusterslaan Het gemeentedecreet d.d Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en gewijzigd bij decreet van 19 december 1998, 18 mei 1999 en 26 april 2000 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; Het decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid goedgekeurd op 27 maart 2009 en de codex ruimtelijke ordening (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; Historiek Palmers en Stokmans wonende te Starrenhoflaan 44 bus 19, 2950 Kapellen doet een aanvraag voor een nieuwe verkaveling gelegen te Vijf Gezusterslaan 13, 2960 Brecht, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie L 25 Z4. Het betreft een aanvraag voor een nieuwe verkaveling voor 2 loten voor halfopen bebouwing. Motivering Het betreffende perceel is gelegen op de hoek van de Vijf Gezusterslaan en de Wijngaardlaan. Achteraan het perceel bevindt zich de servitudeweg, de Anjerslaan. Het betreft een verharde servitudeweg waarvan de huidige eigenaar de helft van de wegenis grenzend aan zijn perceel afstaat aan de gemeente. Het gaat over een strook met een totale oppervlakte van 47m² (23,50m op 2m). De betreffende loten op het verkavelingsplan zijn gelegen binnen het wegentracé en het is voorzien dat deze kosteloos en zonder kosten overgedragen worden aan de gemeente. Volgens art van de VCRO dient de gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van de wegen alvorens een beslissing genomen kan worden over de verkavelingsaanvraag. Overeenkomstig artikel 43 van het gemeentedecreet is de beslissing over de overdracht van gronden aan de gemeente een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Voorliggende aanvraag dient dan ook voorgelegd te worden aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de grondafstanden. Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Schepen D. De Veuster geeft een gepaste toelichting tijdens de gemeenteraad. Hij stelt dat er een verkaveling van 2 loten aangelegd wordt voor halfopen bebouwing. De grondafstand betreft 47 m². Besluit: 29 stemmen voor Artikel 1 Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand van de zone gelegen 8

9 langsheen de Anjerslaan van 47m² -kosteloos en zonder kosten - van de zones gelegen in de zone voor openbare wegenis, zoals aangeduid op het verkavelingsplan gevoegd bij de aanvraag van Palmers en Stokmans namens gevestigd te Starrenhoflaan 44 bus 19, 2950 Kapellen betreffende een nieuwe verkaveling gelegen te Vijf Gezusterslaan 13, 2960 Brecht, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie L 25 Z4. Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer een verkavelingsvergunning wordt verleend. Artikel 2 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken. 08 Grondafstand verkaveling Kerkhovenakkerlaan A Het gemeentedecreet; Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en gewijzigd bij decreet van 19 december 1998, 18 mei 1999 en 26 april 2000 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; Het decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid goedgekeurd op 27 maart 2009 en de codex ruimtelijke ordening (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; Historiek Dhr. en mevr. Meyvis-Vrints wonende te Lessiusstraat 75, 2960 Brecht doet een aanvraag voor een nieuwe verkaveling gelegen te Kerkhovenakker laan A zn, 2960 Brecht, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie D 80 C, (afd. 3) sectie D 80 D en (afd. 3) sectie D 89 C. Het betreft een aanvraag voor een nieuwe verkaveling voor 8 kavels (4 halfopen, 4 gesloten) met wegenaanleg. Voor de realisatie van voorliggende verkaveling wordt Kerkhovenakkerlaan-A doorgetrokken over een lengte van ongeveer 28m. Na de uitvoering van de wegeniswerken wordt de ontworpen straat kosteloos en zonder kosten overgedragen aan de gemeente. Deze overdracht wordt opgelegd wanneer een verkavelingsvergunning wordt verleend. Het gaat over een zone met een totale oppervlakte van 439,57m²; Het verkavelingsdossier bevat het wegontwerp met bijhorend lastenboek. M.b.t. dit dossier heeft de wegendienst op 22 juli 2014 gunstig advies verleend. Volgens art van de VCRO dient de gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van de wegen alvorens een beslissing genomen kan worden over de verkavelingsaanvraag; Overeenkomstig artikel 43 van het gemeentedecreet is de beslissing over de wegenaanleg en overdracht van gronden aan de gemeente een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Voorliggende aanvraag dient dan ook voorgelegd te worden aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de grondafstanden en het nieuwe wegentracé; Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste ruimtelijke ontwikkeling; 9

10 Burgemeester-Voorzitter L. Aerts stelt dat vandaag een aangepast en exact plan werd meegedeeld. Tijdens de gemeenteraad wordt toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster. Hij stelt dat het dossier voor positieve vaststelling wordt overgemaakt. Het betreft een wegentracé voor een lengte van nagenoeg 28 meter. Het gedetailleerde plan werd overgemaakt. Er zal een artikel toegevoegd worden waarin bepaald wordt dat de strook grond tussen de verkaveling en het tracé van de ringweg (delen van kadastrale secties C89, C89C) dienen aangeplant te worden met hoogstammig groen en onderbegroeiing. Een doorgang voor landbouwvoertuigen en mogelijkheden tot waterbuffering kunnen evenwel voorzien worden. BESLUIT: 29 stemmen voor Art.1: Goedkeuring wordt verleend aan het wegentracé van de doortrekking van Kerkhovenakkerlaan-A en de bijhorende grondafstand van 439,75 m² - kosteloos en zonder kosten - van de zones gelegen in de zone voor openbare wegenis, zoals aangeduid op het verkavelingsplan gevoegd bij de aanvraag van Dhr. en mevr. Meyvis-Vrints gevestigd te Lessiusstraat 75, 2960 Brecht betreffende nieuwe verkaveling gelegen te Kerkhovenakker laan A zn, 2960 Brecht, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie D 80 C, (afd. 3) sectie D 80 D en (afd. 3) sectie D 89 C. Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer een verkavelingsvergunning wordt verleend. Art. 2: De strook grond tussen de verkaveling en het tracé van de ringweg (delen van kadastrale secties C89, C89C) dienen aangeplant te worden met hoogstammig groen en onderbegroeiing. Een doorgang voor landbouwvoertuigen en mogelijkheden tot waterbuffering kunnen evenwel voorzien worden. Art. 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken. 09 Streekpact Resoc (Regionaal sociaaleconomisch overlegcomité) Beleids-en beheerscyclys: Beleidsdomein: 5 ondernemen en werken. Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur bouwt haar initiatieven op vlak van lokale economie en toerisme verder uit. Actieplan: Brecht ondersteunt de aanwezige KMO's landbouwbedrijven en andere initiatieven op het vlak van lokale economie Actie: sociale en lokale tewerkstelling stimuleren Het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden (ERSV), de regionale sociaaleconomische overlegcomités (RESOC) en de sociaaleconomische raden van de regio (SERR) en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2004 betreffende de erkenning en subsidiëring van regionale samenwerkingsverbanden leggen de regels vast voor de sociaal-economische streekontwikkeling in Vlaanderen. Artikel 22 2 van het betreffende decreet, dat stelt dat het streekpact, na te zijn vastgesteld door het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité, bekrachtigd moet worden door de gemeenteraad van de gemeenten van de regio om het draagvlak van het streekpact zo groot mogelijk te maken. 10

11 Historiek Het college van burgemeester en schepenen nam d.d. 7 april 2014 akte van het ontwerp streekpact d.d Door de coördinator van het regionaal sociaaleconomisch overlegcomité werd op 20 juni 2014 verzocht om het Streekpact RESOC Antwerpen uiterlijk tegen 30 september 2014 ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit streekpact wil het kader zijn voor een sterke samenwerking tussen werkgevers, werknemers, de lokale besturen, het provinciebestuur van Antwerpen, VDAB en andere partners binnen het arrondissement Antwerpen voor de komende periode. De samenwerking spitst zich in de eerste plaats toe op onderwerpen die alle partners in de regio verbinden, met de focus op bovenlokale dossiers. De gedeelde visie op de ontwikkeling van het arrondissement vormt het uitgangspunt voor engagementen die de partners binnen RESOC Antwerpen aangaan in het streekpact. RESOC Antwerpen schakelt zich daarbij in in de Europese, Vlaamse, Provinciale en lokale beleidscontext. Voor de partners in het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité (RESOC) Antwerpen wil dit streekpact de leidraad zijn voor advisering binnen RESOC Antwerpen en een lobbyinstrument naar hogere overheden toe. Als kader voor het opstarten van regionale projecten, wil dit streekpact ook een hefboom zijn om financiële middelen voor de regio te genereren. Tijdens de bespreking in de gemeenteraad wordt een passende toelichting gegeven door burgemeester L. Aerts. Hij stelt dat er een kader ontwikkeld werd tussen alle deelnemende partijen. Men zal zich focussen op bovenlokale dossiers om regionale projecten op te starten middels mogelijke Europese middelen rond diverse thema s. Door raadsleden E. Peeters en J. Slegers wordt een tussenkomst gemaakt. Besluit: 29 stemmen voor Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het streekpact van RESOC Antwerpen. Artikel 2 : Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie en landbouw en het secretariaat RESOC Antwerpen, Jodenstraat 44, 2000 Antwerpen 10 Overeenkomst Snelste Adequate Hulp - Brandweer Beleids en beheerscyclus Beleidsdomein: 4 Veiligheidszorg Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur biedt een ondersteunende rol op het vlak van veiligheid voor elke Brechtenaar Actieplan: We willen bescherming bieden door de bevoegde instanties te ondersteunen Artikel 221 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid Ministeriële omzendbrief van 9 augustus 2007 betreffende de organisatie van de hulpverlening volgens het principe van de snelste adequate hulp 11

12 Ministeriële omzendbrief van 1 februari 2008 ter aanvulling van de omzendbrief van 9 augustus 2007 betreffende de organisatie van de hulpverlenning volgens het principe van de snelste adequate hulp Omzendbrief van 9 augustus 2007 stelt dat het aangewezen is om wanneer de snelste brandweerdienst niet degene is die territoriaal bevoegd is, toepassing te maken van het dubbel vertrek van de territoriaal bevoegde brandweerdienst en de snelste brandweerdienst Omzendbrief van 1 februari 2008 voegt hieraan toe dat niet systematisch gebruik dient te worden gemaakt van een dubbele uitruk, en dat een uitdrukkelijke overeenkomst tussen de betrokken gemeenten voorrang heeft op de dubbele uitruk, op voorwaarde dat deze overeenkomst een efficiënte en afdoende hulpverlening waarborgt en deze in overeenstemming is met het principe van de snelste adequate hulp; Historiek De nota Snelste Adequate Hulp werd goedgekeurd door de prezoneraad d.d. 27 juni Adviezen Door brandweercommandant G. Van Bavel wordt d.d. 19 juni 2014 een gunstig advies gegeven aan de nota, maar geeft wel de volgende opmerking mee. Via het track&tracesysteem (satelliet volgsysteem) dat op enkele wagens geïnstalleerd is vanuit de zone kan geregistreerd worden hoelang het duurt tussen het uitsturen van de datastring op de hulpcentrale 100 en het uitrukken van de eerste wagen. Er werd beslist om met dit systeem te bepalen voor welk korps SAH is in welke regio. Voor Brecht komt de datastring van de hulpcentrale 100 in 50% van de gevallen problematisch toe. Dit wil zeggen dat deze string ofwel helemaal niet toekomt in de oproepcomputer of pas na de tweede of derde poging door de hulpcentrale 100. In beide gevallen komt de oproep vertraagd toe en dat gaat over 1 tot 3 (en soms zelfs meer) minuten trager dan bij het Snelst Adequate korps dat voor dezelfde interventie is opgeroepen. De brandweercommandant adviseert om geen conclusies te verbinden aan het track and tracesysteem tot dit probleem opgelost is ofwel op het niveau van hulpcentrale 100 ofwel op het niveau van de zone (vermoedelijk zal het nieuwe zonale oproepsysteem dit probleem anticiperen en uit de wereld helpen). De overeenkomst heeft tot doel de afspraken in het kader van de snelste adequate hulp tussen de gemeente met de snelste brandweerdienst en de gemeente met de territoriaal bevoegde brandweerdiensten vast te leggen. Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Hij verwijst naar de tekst van de overeenkomst. Er zijn technische problemen waardoor niet elk korps op dezelfde wijze wordt opgeroepen. Soms zit er enige vertraging op of krijgen ze de datastring zelfs niet toe. Hierdoor ontstaat er 2 à 3 minuten vertraging. Ondertussen werden er enkele technische verbeteringen aangebracht, maar we wensen deze vaststelling te blijven vermelden. Door raadslid P. Van Assche wordt een tussenkomst gemaakt. Besluit: 29 stemmen voor Artikel 1 De gemeenteraad keurt de overeenkomst Snelste Adequate Hulp goed en bevestigt dat de problemen rond het track&tracesysteem eerst dienen opgelost te zijn, vooraleer er in het kader van de Snelste Adequate Hulp 12

13 afspraken tussen de gemeente Brecht en andere gemeenten kunnen gemaakt worden. Artikel 2 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de brandweercommandant G. Van Bavel en aan de zone Rand, Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel. 11 Waarborglening Igean Dienstverlening - Bedrijventerrein Klein Veerle Het gemeentedecreet d.d Historiek Igean dienstverlening zal in opdracht van de gemeente Brecht overgaan tot de realisatie van een project voor bedrijfsontwikkeling op het bedrijventerrein Klein Veerle. IGEAN dienstverlening heeft bij beraadslaging van besloten bij KBC Bank N.V. een lening van euro aan te gaan voor de bedrijvenzone Klein Veerle. Deze lening dient gewaarborgd te worden door de gemeente. Burgemeester L. Aerts verstrekt een gepaste toelichting tijdens de gemeenteraad. Er wordt een waarborglening voorgesteld voor euro. Het bedrijventerrein Klein Veerle situeert zich aan brug 10. Het is een terrein van m². Het zal gekocht worden voor ongeveer 77 euro/m². Het is een opportuniteit voor Brechtse nijveraars in de nabije toekomst en mogelijks reeds in Het is niet voor industrieën die kunnen leiden tot een contaminatie met het vleesverwerkend bedrijf. De NV De Scheepvaart heeft een voorkooprecht voor een beperkte zone en een beperkte periode van 2 of 3 jaar voor watergebonden bedrijven. Raadslid B. Bellens maakt een tussenkomst. Besluit: 29 stemmen voor Artikel 1 Verklaart zich solidair borg te stellen tegenover KBC Bank N.V. en dit wat betreft zowel het kapitaal als de intresten en de onkosten van de door Igean Dienstverlening afgesloten verrichting van euro Artikel 2 Machtigt KBC Bank N.V. op het debet van haar rekening courant, met waarde van hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken verschuldigd door de kredietnemer en die door deze nog mochten onbetaald blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf deze vervaldag. Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen worden verwijlintresten tegen de rentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank geldig op de laatste dag van de maand, voorafgaand aan deze waarin de vertraging optreedt, verhoogd met een marge van 1,5% - van rechtswege en zonder ingebrekestelling aangerekend en dit gedurende de periode van niet-betaling. Deze door de gemeente gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het voordeel van KBC Bank N.V. 13

14 Artikel 3 Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht zoals voorzien in de toepasselijke decreten en besluiten. 12 Aanwending pensioenfonds voor vermindering schuldenlast Beleids en beheerscyclus Beleidsdomein: 0 Algemene financiering Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur zorgt voor de noodzakelijke financiële middelen voor de werking en de investeringen van het bestuur Actieplan: We ramen de middelen voor de financiering van investeringen volgens het beleidsplan Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 beleids- en beheerscyclus. Omzendbrief BB 2013/8 De veralgemeende invoering van de beleids en beheerscyclus. college van burgemeester en schepenen d.d. 11 augustus Principiële goedkeuring Aanwending pensioenfonds voor vermindering schuldenlast Historiek In de gemeenteraad van 13 maart 2014 werd goedkeuring verleend aan het meerjarenplan van de gemeente Brecht. De schuldenlast van de gemeente is gekend en vermeld in het meerjarenplan Hierbij werd nog geen rekening gehouden met het afbetalen van de schuldenlast door aanwending van het pensioenfonds. Dit pensioenfonds werd opgenomen onder bestemde gelden. Voor de actieve personeelsleden is de gemeente Brecht aangesloten bij de RSZPPO. Daarbij worden de risico s gesolidariseerd, zodat ze niet meer bij het bestuur liggen. Het bestuur moet dan ook geen voorzieningen aanleggen voor deze pensioenverplichtingen. Het betaalt enkel de maandelijkse bijdragen en die betalingen moeten in de boekhouding worden geboekt als uitgaven en kosten. Aangezien het pensioenfonds niet meer moet aangewend worden voor de ondersteuning van de pensioenen op zich, wordt geopteerd om naar de toekomst de voorkeur te geven aan een vermindering van de schuldenlast. Hierdoor zullen de intresten en kapitaalaflossingen in de toekomst dalen waardoor middelen vrij komen om het beheer van de gemeente te vergemakkelijken en zal zo de globale schuldenlast dalen. Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Hij verwijst naar de besprekingen met binnenlands bestuur voor de opmaak van het meerjarenplan en het budget. Er moest geen appel voor de dorst gehouden worden. RSZPPO doet het nodige. Er werd gezegd dat men dit fonds niet langer moet laten groeien. Het doet de bestemde gelden groeien, maar het resultaat op kasbasis verminderen. Er werd verwezen naar de informatie bij de omzendbrieven van de vorige Vlaamse minister van binnenlandse zaken. Hierdoor werd het besluit getroffen om deze te liquideren. Deze gelden zullen niet gespendeerd worden aan nieuwe investeringen of werkingskosten, maar gehanteerd worden als middel voor schuldafbouw. Tot 2016 zullen er geen nieuwe leningen of minder leningen aangegaan moeten worden. Er is een afbouw van de schuld tot euro. De laatste jaren zakte de schuldenlast reeds. Mits in achtname van de nodige voorzichtigheid kunnen de gestelde doelen bereikt worden. 14

15 Raadslid S. Deckers stelt dat het huidige gemeentebestuur het pensioenfonds ter waarde van 4,3 miljoen euro wil aanwenden om de schuldenlast van Brecht te verlagen. Het is inderdaad zo dat één van de doelstellingen van de BBC het terugdringen is van de leninglasten van de lokale besturen. De BBC gaat er dan ook van uit dat er enkel leningen worden aangegaan wanneer deze nodig zijn om de liquiditeit van de gemeente te garanderen. Het keerpunt van de medaille is uiteraard dat die reservefondsen voorheen uiteraard met een reden werden aangelegd. In dit geval als spaarpotje om de stijgende pensioenlasten te kunnen blijven betalen. We mogen er van uitgaan dat de stijgende trend in de pensioenlasten zich zal blijven verderzetten. Dus zal er in ieder geval, wanneer de uitbetalingen moeten gebeuren, ergens geld moeten gehaald worden. Als het bestuur de tot hiertoe gespaarde middelen gaat gebruiken om de leninglast te verlagen, kan men deze niet meer gebruiken om de pensioenlast te dragen. Uiteindelijk komt het er dus op neer dat men naar de toekomst toe toch ergens geld zal moeten vinden. Ofwel door te besparen, ofwel door opnieuw te lenen. Alleen zal deze financiële last niet meer door deze coalitie moeten gedragen worden, maar wordt deze doorgeschoven naar de volgende meerjarenplannen. Zeg maar naar het volgende bestuur. Ook technisch gezien is dit geen opportune beslissing. We kunnen er van uitgaan dat de huidige lage rentetarieven, in de toekomst en op langere termijn enkel zullen stijgen. Als de motivering gezocht wordt in het uitsparen van rentekosten door nu niet zogenaamd onnodig te gaan lenen denken wij dat het nuttiger zou zijn om de nu openstaande leningen te herzien naar een lagere rentevoet, dan nu minder te gaan lenen om later te moeten gaan lenen aan een hoog rentetarief. We begrijpen dat de BBC het eerst aanspreken van bestaande fondsen wil stimuleren alvorens opnieuw leningen aan te gaan, maar de impact ervan op de toekomst van onze gemeente mag niet onderschat worden. Veel zal afhangen waarvoor deze vrijgekomen middelen gebruikt gaan worden. Investeringen voor efficiëntere werking van de gemeente of investeringen met een hoge return zijn in dit geval voor de huidige situatie in Brecht dan ook een must! Op die manier zouden de gelden nu kunnen gebruikt worden om in de toekomst kosten te besparen, waardoor in volgende legislaturen meer financiële ruimte komt om pensioenen te betalen zonder veel bijkomend te moeten lenen. Indien echter deze spaarpot, zoals die van het OCMW, ook opgebruikt gaat worden aan prestigieuze, onnodige investeringen, stelt u vandaag de financiële toekomst van Brecht nog meer onder druk en voorzien wij tegen 2019 een financiële catastrofe. De volgende bestuursploeg mag dan de kastanjes uit het vuur halen. Als Brecht uit zijn enorme schuldenlast wil geraken zal dit enkel en alleen kunnen door besparingen en niet door financieel gegoochel. Dit is een oude boerenwijsheid die zeker bekend is bij uw kiezers. Als goede huisvader moet men ook de realiteit van de toekomst durven erkennen. De volgende jaren zullen wij geconfronteerd worden met hogere pensioenlasten, extra politiekosten, mogelijk hogere brandweerkosten, een zekere stijging van de toelage aan het OCMW enz. Daar moet vandaag aan gewerkt worden en niet vooruitgeschoven worden naar morgen waar, zoals wij reeds opmerkten, andere mensen, nieuwe 15

16 generaties voor zullen moeten opdraaien. Burgemeester L. Aerts stelt dat men gelijk heeft, als men het fonds gebruikt voor nutteloze uitgaven. Maar men zal dit alleen gebruiken voor de schuldafbouw. Er is een daling van de intrestlast zoals in het meerjarenplan staat. Er wordt voor het toekomstige bestuur een ruime marge gelaten. We doen nu wat uw minister en u vroeger wenste dat er zou gebeuren en nu wordt een tegengestelde visie gevolgd. Er moet geen responsabiliseringsbijdrage betaald worden tot 2020, wel bij aanneming van veel contractueel personeel, maar dat is men niet van plan. Er werd in het verleden veel negociatie gevoerd over de leningen. We kennen onze verplichtingen. Bij herschikkingen moet men rekening houden met wederbeleggingsvergoedingen. Raadslid B. Bellens stelt dat er in de BBC gesteld wordt dat men fondsen moet aanwenden om de schuldenlast te verminderen, maar dit principe geldt misschien niet op dezelfde manier voor elke gemeente. Burgemeester L. Aerts repliceert dat onze leningen een vaste rentevoet hebben voor 20 jaar. We weten nu al wat er in de toekomst betaald moet worden. Men heeft geen glazen bol, maar er is geen directe intreststijging in het verschiet. Raadslid J. Slegers heeft een bemerking bij de formulering in de motivatie over het pensionfonds. Er is toch geen verplichting. Burgemeester L. Aerts repliceert dat deze formulering aangepast zal worden. Raadslid J. Slegers vraagt wat er in de andere gemeenten gebeurt. Burgemeester L. Aerts repliceert dat veel andere gemeenten zelfs geen pensioenfonds hebben. Dit is voor iedereen anders. Raadslid S. Deckers stelt dat men de gelden opdoet in plaats van de te creëren intresten van het fonds te innen. Het is een éénmalige maatregel die op termijn niet het passend effect heeft. Besluit: Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J., Meeusen V., Nicolaï L., Bresseleers M., Van Looveren K., Michiels M., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 15 stemmen voor Van Akeleyen C., Vochten M., Slegers J., Geysen K., Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Matthé R., Van Tichelt I., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S.: 12 stemmen tegen Van Assche P., de Hoog K.: 2 onthoudingen Artikel 1 De gemeenteraad verleent goedkeuring om het pensioenfonds van de gemeente aan te wenden tot vermindering van de schuldenlast van de gemeente. Artikel 2 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 13 Begroting-balans -en resultatenrekening 2013 Gemeentedecreet Adviezen Door het Mat werd 26 augustus 2014 een positief advies verleend. 16

17 De documenten werden aan de raadsleden bezorgd op 27 augustus De rekening van de gemeente Brecht voor het dienstjaar 2013 en het verslag van de financieel beheerder zoals deze door het college van burgemeester en schepenen worden vastgesteld en meegedeeld aan de raadsleden worden toegelicht door de burgemeester L. Aerts. De burgemeester geeft een toelichting bij het resultaat en de uitkomst van het afgelopen dienstjaar zowel voor wat het exploitatiebudget als het investeringsbudget betreft. Het algemeen begrotingsresultaat van het exploitatiebudget de gewone dienst is positief. Het algemeen begrotingsresultaat van het investeringsbudget vertoont een batig saldo. Het saldo van de jaarrekening is als volgt: Ontvangsten Uitgaven Saldo Ex.budget , , ,68 Invest.budget , , ,14 Andere Ontv./Uitg , ,53 Gelet op de hierna vermelde financiële balans zoals opgemaakt door de financieel beheerder Vaste activa: ,55 Vlottende activa: ,63 Schuld: ,37 Eigen vermogen: ,81 Resultatenrekening dienstjaar 2013: Kosten : ,03 Opbrengsten : ,18 Tekort van het boekjaar: ,85 Raadslid P. Van Assche komt tussen voor de agendapunten 13, 14 en 15. Hij refereert naar krantenartikelen en stelt dat de gemeenten met uitzondering van 4 gemeenten, waaronder de gemeente Brecht, alle financiële middelen onder controle hebben. Dit zijn conclusies van Belfius en binnenlands toezicht. Dit kan men toch niet zomaar naast zich leggen. Of stelt men dat het tekort klein is en dat men de beste van de slechte is. Op pagina 34 en volgende blijkt dat de inkomsten uit de personenbelasting dalen en deze uit de onroerende voorheffing toenemen. Ten tweede blijkt dat de aflossingen en de intresten stijgen. Hij stelt zich hierbij de vraag of Brecht boven zijn stand leeft. Ten derde vraagt hij zich af wat het percentage is van de personeelskost in het totale budget. Burgemeester L. Aerts repliceert dat de stijging van de inkomsten uit de onroerende voorheffing ligt aan de index en de bijkomende bebouwing. De inkomst uit de personenbelasting daalt in reële termen, maar 2013 was een abnormaal cijfer, ook in 2012 was het een minder jaar. De reden hiervoor? Deze ligt in de manier van ontvangen van de belastinggelden. De manier van inkohiering. De federale overheidsdienst financiën slaagt er niet in om deze stroom gelijkmatig te laten verlopen. Burgemeester L. Aerts vraagt zich af waarom er geen voorschotten uitgekeerd worden, want iedereen zit daarop te wachten. Brecht heeft geen bevolking van superrijken. Ten tweede repliceert burgemeester L. Aerts dat de intresten en de aflossingen nu een andere kant opgaan. Tot slot antwoordt burgemeester L. Aerts dat het personeelsbudget ongeveer euro bedraagt. Dit vormt 17

18 een dikke 30% van het totaal budget. Brecht zit hier in de tweede beste schijf. Besluit: Exploitatiebudget: Saldo van ,68 Investeringsbudget: Saldo van ,14 Andere ontv./uitg.: Saldo van ,53 De balans en resultatenrekening : Activa en Passiva : ,18 Tekort van het boekjaar : ,85 Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J., Meeusen V., Nicolaï L., Vochten M., Bresseleers M., Van Looveren K., Michiels M., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 16 stemmen voor Van Akeleyen C., Van Assche P., de Hoog K.: 3 stemmen tegen Slegers J., Geysen K., Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Matthé R., Van Tichelt I., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S.: 10 onthoudingen Artikel 1 Goedkeuring wordt verleend aan de gemeenterekening van het dienstjaar Ontvangsten Uitgaven Saldo Ex.budget , , ,68 Invest.budget , , ,14 Andere Ontv./Uitg , ,53 Artikel 2 Goedkeuring wordt verleend aan de financiële balans en de financiële beschouwingen bij de begrotingsrekening dienstjaar 2013: Vaste activa: ,55 Vlottende activa: ,63 Schuld: ,37 Eigen vermogen: ,81 Resultatenrekening dienstjaar 2013: Kosten : ,03 Opbrengsten : ,18 Tekort van het boekjaar: ,85 Artikel 3 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid en de financieel beheerder. 14 Budgetwijziging nummer 1 dienstjaar 2014 Het gemeentedecreet De gemeenteraadsbesluiten d.d en d.d over het budget voor het dienstjaar 2014 Het gemeenteraadsbesluit d.d over de rekening

19 Adviezen Het advies van het managementteam d.d. 26 augustus 2014; De documenten werden aan de raadsleden bezorgd op 27 augustus De wijzigingen in het budget 2014 worden gemotiveerd door secretaris J. Wouters. De burgemeester verzoekt aan de raadsleden om de artikelen aan te duiden welke zij afzonderlijk wensen besproken te zien en eventueel aan een afzonderlijke stemming wensen te onderwerpen. Voorzitter-burgemeester L. Aerts licht de gedetailleerde voorstellen van het college van burgemeester en schepenen toe. Zowel het exploitatiebudget als het investeringbudget vertonen na wijziging een batig saldo. Hij stelt dat in artikel 1 vermindering andere ontvangsten voor een bedrag van moet staan in plaats van vermindering exploitatieontvangsten. Hij stelt vast dat er verder geen vragen worden gesteld. Besluit: Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J., Meeusen V., Nicolaï L., Vochten M., Bresseleers M., Van Looveren K., Michiels M., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 16 stemmen voor Van Akeleyen C., Van Assche P., de Hoog K.: 3 stemmen tegen Slegers J., Geysen K., Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Matthé R., Van Tichelt I., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S.: 10 onthoudingen Artikel 1 Goedkeuring wordt verleend aan de budgetwijziging nummer 1 voor het dienstjaar 2014: - Verhoging totale exploitatie-uitgaven met ,00 - Vermindering exploitatieontvangsten met ,00 - Verhoging totale investeringsuitgaven met ,00 - Verhoging totale investeringsontvangsten met 3,00 - Vermindering andere uitgaven met 0,00 - Vermindering andere ontvangsten met ,00 De staat van het financiële evenwicht is na budgetwijziging als volgt: - Het gecumuleerde budgettaire resultaat : ,00 euro - Resultaat op kasbasis: ,00 euro - Autofinancieringsmarge: ,00 euro Artikel 2 Afschrift van dit besluit wordt voor een passend gevolg overgemaakt aan de hogere overheid en aan de financieel beheerder. 15 Aanpassing meerjarenplan Het gemeentedecreet; Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Historiek Tijdens de huidige gemeenteraad wordt het budgettair resultaat van het dienstjaar 2013 en de budgetwijziging 2014 ter goedkeuring voorgelegd. Op basis van deze elementen werden een aantal aanpassingen doorgevoerd 19

20 in het meerjarenplan Het aangepaste meerjarenplan werd bezorgd aan de raadsleden d.d. 27 augustus 2014; Adviezen Gelet op het positief advies van het managementteam d.d. 26 augustus 2014 over het meerjarenplan Tijdens de bespreking in de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door de voorzitter-burgemeester. Burgemeester L. Aerts verzoekt aan de raadsleden om de punten van het meerjarenprogramma welke zij wensen te bespreken, of waarover zij een stemming wensen te organiseren, schriftelijk mee te delen. De burgemeester legt de aanpassing van de meerjarenplanning ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Hij stelt vast dat er geen vragen worden gesteld. Besluit: Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J., Meeusen V., Nicolaï L., Vochten M., Bresseleers M., Van Looveren K., Michiels M., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 16 stemmen voor Van Akeleyen C., Van Assche P., de Hoog K.: 3 stemmen tegen Slegers J., Geysen K., Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Matthé R., Van Tichelt I., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S.: 10 onthoudingen Art. 1: Het aangepaste meerjarenplan wordt goedgekeurd en vastgesteld door de gemeenteraad. Art. 2: Onderhavig besluit zal samen met het meerjarenplan voor goedkeuring worden overgemaakt aan de hogere overheid en de financieel beheerder. 16 Toelagen euro aan verenigingen en instellingen De wet van en het KB van met betrekking tot de toelagen aan verenigingen; Het gemeentedecreet Door het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld om voor het dienstjaar 2014 een reeks aangepaste toelagen te voorzien boven de euro. Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Hij stelt dat er een rechtzetting moet gebeuren in de ontwerpnotulen namelijk dat de toelage aan Stekelbees geschrapt moet worden. Raadsleden B. Bellens en P. Van Assche doen een tussenkomst. Besluit: 29 stemmen voor Artikel 1 De volgende aangepaste toelagen worden voorgelegd en goedgekeurd. Toegestane werkingssubsidie euro fiscale aangelegenheid Toelage Bin s euro Toelage VZW Plattelandsklassen euro Toelage de Cirkel euro Toelage aankoop 0 euro landbouwgronden De Merel Toelage kerkfabriek Sint-Michiel euro

21 Toelage kerkfabriek O.L. Vrouw van Lourdes euro Art. 2 : De voormelde toelagen worden verleend onder de volgende voorwaarden : a) de toelagen dienen gebruikt te worden ter bevordering van de voor het algemeen belang dienstige activiteiten. b) de toelagen worden slechts verleend van zodra en in zoverre dat de nodige verantwoordingsstukken tot staving van gedane uitgaven worden voorgelegd. c) de verenigingen dienen aan het gemeentebestuur controle toe te laten op de aanwending van de verleende toelagen. Art. 3 : Afschrift van onderhavig besluit zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de hogere overheid en de financieel beheerder. Verlaat de zitting : De Veuster D. - Schepen 17 Dienstjaarrekening OCMW Het gemeentedecreet d.d Het ocmw-decreet, artikel Historiek Door de gemeenteraad werd d.d akte genomen van het budget 2013 van het ocmw. Adviezen Door de ocmw-raad werd de rekening 2013 van het ocmw d.d vastgesteld. Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door de voorzitster van het OCMW, A. Van Dyck. Ze stelt dat de jaarrekening werd opgemaakt conform de decretale verplichting. Per beleidsdomein wordt een toelichting gemaakt. Alle wettelijke rapporten zijn toegevoegd. Het resultaat is ,53 euro. Het is vergelijkbaar met de vorige dienstjaren met uitzondering van de sociale dienst, waar een stijging van de kosten is. De kostprijs per inwoner ligt lager dan het Vlaams gemiddelde. Raadslid J. Slegers stelt dat in de notulen van de ocmwraad wordt opgenomen dat er eenparigheid van de stemmen is, maar volgens haar is er geen stemming geweest. OCMW-voorzitster A. Van Dyck repliceert dat ze dit na zal vragen en eventueel aan zal laten passen. Besluit Artikel 1 Door de gemeenteraad wordt kennis genomen van de vastgestelde rekening van het OCMW voor het dienstjaar Artikel 2 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW en de Gouverneur. Schepen D. De Veuster neemt terug deel aan de zitting. Vervoegt de zitting : De Veuster D. - Schepen 21

22 18 Eindafrekening onderdoorgang E19 - station Noorderkempen Beleids en beheerscyclus Beleidsdomein: 2 Zich verplaatsen en mobiliteit Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de verschillende weggebruikers het uitgebreide Brechtse wegennet optimaal en veilig kunnen gebruiken. Actieplan: Verbeteren van de wegeninfrastructuur in functie van de doorstroming en de veiligheid van de dorpskernen Actie: Wegenwerken door derden 2014/ /2/0200 Onderdoorgang E19 station Noorderkempen euro Het gemeentedecreet Historiek Door de gemeenteraad werd op 8 september 2005 goedkeuring verleend aan de overeenkomst tussen de gemeente Brecht en Infrabel voor de bouw van een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers onder de E19. De haalbaarheidsstudie voor dit project werd goedgekeurd en er werden 3 scenario s uitgewerkt. Door de gemeenteraad werd op 9 maart 2006 goedkeuring verleend aan het voorstel van Infrabel om een onderdoorgang van de E19 uit te voeren in 3 fasen ter hoogte van de bestaande koetunnel voor een bedrag van euro. De gemeenteraad keurde op 8 maart 2007 een aangepaste overeenkomst goed over de afhandeling van de facturen. De aannemer factureert aan Infrabel die instaat voor de betaling. Infrabel stuurt een eerste aanvraag tot betaling aan de gemeente Brecht voor euro op het ogenblik van de gunning van de werken door Infrabel aan de aannemer. Een tweede en laatste aanvraag tot betaling zal door Infrabel aan de gemeente Brecht gericht worden na het einde van de werken en behelst het saldobedrag dat rekening houdt met de uiteindelijke totale aannemingskost van Infrabel. De gemeente Brecht ontving d.d. 25 maart 2014 de eindfactuuur en de eindafrekening voor de onderdoorgang E19 Station Noorderkempen voor een bedrag van ,96 euro, excl. BTW. De overeenkomsten voorzien dat de werken voor de onderdoorgang van de E19 maximaal zouden gefinancierd worden uit het HST-fonds dat ter beschikking werd gesteld van het gemeentebestuur. Op basis van de overeenkomsten die werden afgesloten tussen Infrabel, het gemeentebestuur en de administratie Wegen en Verkeer werd de onderdoorgang onder de E19 gerealiseerd. Op 25 maart 2014 wordt de eindfactuur toegezonden voor een bedrag van ,96. Dit bedrag dient nog verhoogd te worden met BTW zodat er bij budgetwijziging een bedrag van euro wordt voorzien. De volgende projecten werden uitgevoerd in samenwerking met Infrabel: Project 1: Infopaviljoen Project 2: onderdoorgang voor voetgangers en fietsers onder de E19 ter hoogte van de stopplaats Noorderkempen De eindafrekening voor de gemeente Brecht werd als volgt opgemaakt: Project 1: Infopaviljoen euro 22

23 Project 2: onderdoorgang voor voetgangers en fietsers onder de E19 ter hoogte van de stopplaats Noorderkempen Eindbedrag aanneming ,03 euro Gedeelte Vlaams Gewest ,38 euro Gedeelte Infrabel ,65 euro Dit eindbedrag ,65 euro wordt verminderd met het resterende SSTfonds namelijk ,69 zodat het eindsaldo voor de gemeente Brecht ,96 euro, excl. BTW bedraagt. Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen P. Schrijvers. Hij stelt dat in 1991 een overeenkomst werd afgesloten tussen de toenmalige NMBS en de Belgische Staat die voorzag in de oprichting van een HST-fonds ten voordele van de gemeenten die doorkruist werden door de verschillende hogesnelheidslijnen. Voor de gemeente Brecht bedroeg dit fonds ,85. Op de gemeenteraad van 8 september 2005 werd goedkeuring verleend aan de overeenkomst tussen de gemeente Brecht en Infrabel voor de bouw van een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers onder de E19. Op de gemeenteraad van 9 maart 2006 werd goedkeuring verleend aan het voorstel van Infrabel om een onderdoorgang van de E19 uit te voeren in 3 fasen ter hoogte van de bestaande koetunnel voor een bedrag van De gemeenteraad van 8 maart 2007 keurde dan nog een aanpassing van de overeenkomst goed met betrekking tot de afhandeling van de facturen waarbij de facturen aan Infrabel zouden gericht worden en een eindfactuur aan de gemeente Brecht zou gestuurd worden na het einde van de werken met een saldobedrag dat rekening houdt met de uiteindelijke totale aannemingskost van Infrabel. Op 25 maart 2014 ontving het gemeentebestuur deze eindfactuur waaruit blijkt dat het gemeentelijk aandeel nog ,96 excl. BTW bedraagt, zijnde incl BTW. Ik vraag dan ook aan deze gemeenteraad de goedkeuring van deze eindafrekening waarbij het gemeentelijk aandeel incl. BTW bedraagt. Raadsleden B. Bellens en P. Van Assche maken een tussenkomst. Besluit: 29 stemmen voor Artikel 1 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de eindafrekening van Infrabel voor de werken voor de onderdoorgang van de E19 voor een saldo van ,96 euro, excl. BTW of inclusief BTW. Artikel 2 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder. 19 Aankoop percelen Eyndovensteenweg Verbeeck Beleids-en beheerscyclus Beleidsdomein:1 Algemeen Bestuur Beleidsdoelstelling: We gaan voluit voor BRECHT, een gemeentebestuur waar alle personeelsleden zich inzetten om voortdurend de efficiëntie van de 23

24 dienstverlening te verhogen Actieplan: We onderhouden en kopen (ons materiaal voor) gebouwen, voertuigen en machines structureel aan. Actie: Aankoop grond technische dienst Budgetsleutel: 2014/ /1/0119 Aankoop grond technische dienst euro. Het gemeentedecreet artikel 43 Historiek Door het gemeentebestuur was vooropgesteld in het kader van de uitvoering van het RUP Brecht Centrum om de nodige gronden te verwerven voor de toekomstige uitbreiding van de site van de gemeentelijke technische dienst aan de Van Pulstraat. Door de gemeenteraad werd d.d. 12 januari 2012 reeds goedkeuring verleend aan de aankoop van een aanpalend perceel, kadastraal gekend onder Sie N nr 633/X/deel. Door J. Rombouts, ontvanger van de FOD Financiën dienst registratie, werd d.d. 20 augustus 2013 een schattingsverslag opgemaakt dat een prijs naar voor schoof van 8 euro/m² of euro. Het perceel is kadastraal gekend onder Sie N 634 R met een oppervlakte van m² en in het RUP Brecht Centrum gelegen in zone van openbaar nut. De nodige besprekingen en onderhandelingen werden gevoerd met de eigenaars ( Verbeeck M.J, Verbeeck G. en Verbeeck I.) van deze gronden. Op 6 januari 2014 werd met de familie Verbeeck een compromis ondertekend om de gronden aan te kopen aan een bedrag van 8,5 euro/m2. Het betreft een perceel van m2. De aankoopprijs komt bijgevolg op ,5 euro. Aan de huidige gemeenteraad wordt de budgetwijziging nummer 1 voor het dienstjaar 2014 voorgelegd. Hierin wordt bijkomend 5.000,00 euro voorzien voor de aankoop van deze gronden. Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Hij stelt dat de technische dienst te beperkt gehuisvest is. In het Rup Brecht Centrum 2012 werd dit reeds opgenomen. In 2013 werd 1 perceel gekocht van de familie Van Looveren voor de ontsluiting. In 2014 werd een compromis ondertekend met de familie Verbeeck. De schattingsprijs was de basis voor de onderhandelingen namelijk 8 euro/m² en zo bereikte men een compromis van 8,5 euro/m². De budgetwijziging is goedgekeurd in huidige zitting zodat de aankoop nu gefinaliseerd kan worden. Besluit: 29 stemmen voor Artikel 1 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de aankoop van het perceel van de familie Verbeeck, ten kadaster gekend sectie N 634/R met een oppervlakte van m² voor een totaal bedrag van ,5 euro. Artikel 2 Burgemeester L. Aerts en gemeentesecretaris J. Wouters worden gemachtigd de akte van aankoop te ondertekenen voor notaris De Sadeleer die de akte zal verlijden. Artikel 3 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris De Sadeleer voor opmaak van de aankoopakte en aan de financieel beheerder. 24

25 Burgemeester L. Aerts, schepen W. Van Puymbroeck en raadslid E. De Groof verlaten de zitting. 20 Toelichting Igean Dienstverlening - J. Matheeussen Gemeentedecreet Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking artikel 53 Door schepen J. Matheeussen wordt een toelichting verstrekt over Igean Dienstverlening. Ten eerste wordt op de algemene werking ingegaan om vervolgens de werking voor de gemeente Brecht toe te lichten. A. Algemeen Werkingsgebied en vennoten Het werkingsgebied van IGEAN dienstverlening is het arrondissement Antwerpen. Op vertegenwoordigde IGEAN dienstverlening inwoners. Vandaag zijn de vennoten van IGEAN dienstverlening: Aandeelhouders A - de gemeenten: Alle gemeenten van het arrondissement Antwerpen Aandeelhouder B - het provinciebestuur Aandeelhouders C - anderen: de OCMW s van Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Brecht, Edegem, Essen, Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel en Zwijndrecht. IMSIR, PONTES, AGB Boom Plus, AGB Kontich en AGB Fluctus Schelle. B. Werking 1. Grondbeleid De dienst grondbeleid werkt alleen in opdracht van de aangesloten besturen. In 2013 heeft de dienst onderhandelingsprocedures gevoerd en gronden en gebouwen aangekocht voor de realisatie van verkavelingen, ambachtelijke zones en woonprojecten in 14 gemeenten. IGEAN dienstverlening is ook tussengekomen bij 53 akten van verkoop of wederverkoop van bouwpercelen in verkavelingen. Door de afbouw van de Aankoopcomités zullen openbare besturen niet langer terecht kunnen bij de federale overheid voor de opmaak van schattingen en akten. IGEAN dienstverlening beschikt over de kennis en ervaring om aan de aangesloten besturen een totaalpakket aan te bieden met o.a. de opmaak van het rooilijn- of innemingsplan, de opmaak van het schattingsverslag, het voeren van onderhandelingen met eigenaars en de opmaak en verlijden van de akten. Waar IGEAN tot in de tweede helft van de jaren negentig jaarlijks sociale verkavelingen realiseerde, leidden een aantal tendensen tot de sterke terugval van deze activiteit. De klemtoon in het grondbeleid is dan ook verschoven van de klassieke sociale verkavelingen naar meer diverse projecten, waar in nauwe samenwerking met de ontwerpafdeling de doelstellingen van de betrokken gemeentebesturen worden gerealiseerd. IGEAN dienstverlening speelt in op de wijzigende omstandigheden en voert in opdracht van de betrokken besturen een aantal nieuwe opdrachten uit, zoals: a. PPS-projecten, waarbij IGEAN dienstverlening instaat voor de coördinatie, projectopvolging, subsidieaanvraag en aanleg van infrastructuur 25

26 b. optreden als bouwheer en opdrachtgevend bestuur voor de renovatie en oprichting van gebouwen en de aanleg van infrastructuur c. het verwerven en saneren van onroerende goederen in het kader van de bestrijding van leegstaande bedrijfsruimten, met subsidiëring d. de verwerving van terreinen en gebouwen voor de realisatie van containerparken 2. Ontwerpafdeling De ontwerpafdeling bestaat uit twee diensten, nl. de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening enerzijds en de dienst ontwerp anderzijds. Beiden voeren opdrachten voor de eigen projecten van IGEAN en treden op als studiebureau voor opdrachten van de aangesloten besturen. Een beëdigd landmeter en een verkeersdeskundige maken eveneens deel uit van deze afdeling. De dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening ondersteunde in de vorige legislatuur de dienst grondbeleid bij de uitwerking van verkavelingsplannen en de aanvraag van stedenbouwkundige vergunningen en stedenbouwkundige attesten. De dienst heeft zijn werking aangepast aan de invoering van verschillende decreten zoals de MER-plicht, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Mobiliteitsdecreet en het Decreet Grond- en Pandenbeleid. In 2013 was de dienst ruimtelijke ordening en mobiliteit o.a. actief op volgende terreinen: a. het opmaken van RUP s voor 16 gemeenten b. het opmaken van een milieuscreening bij ruimtelijke uitvoeringsplannen c. het verlenen van allerhande stedenbouwkundige adviezen d. het opvolgen van de studie rond de uitbreiding van het openbaar vervoer in de Noorderkempen e. het actualiseren van structuurplannen, mobiliteitsplannen en woonbehoeftestudies f. het verlenen van adviezen rond verkeersveiligheid en mobiliteit g. het begeleiden van de gemeenten bij de opmaak van studies op een hoger beleidsniveau zoals over de Oosterweelverbinding of R11 bis. h. de opmaak van verantwoordingsnota s voor de aanleg van fietspaden In 2013 heeft de dienst ontwerp onder meer gewerkt aan de volgende projecten: 1. Opmaak van rooilijn- en onteigeningsplannen voor de aanleg van weginfrastructuur 2. Opmaak van weg- en rioleringsdossiers en het samenstellen van uitvoeringsplannen 3. Het ontwerpen en uitvoeren van bouwwerken 4. Grondverzet bij wegenis- en andere werken via een raamovereenkomst 5. Opmaken van afbraakdossiers in functie van nieuwe bouw- en woonprojecten 3. Lokaal woonbeleid IGEAN dienstverlening ondersteunt 28 gemeenten in de regio bij de uitbouw van hun lokale woonbeleid. Drie interlokale verenigingen voor lokaal woonbeleid zijn erkend en worden met Vlaamse projectsubsidies gecofinancierd. IGEAN dienstverlening staat in voor de projectcoördinatie en begeleidt de gemeentelijke huisvestingsambtenaren bij de uitvoering van hun taken. Er wordt onder meer gewerkt aan lokale woonloketten en aan de uitbouw van de gemeentelijke visies op wonen. In alle gemeenten wordt een woonoverleg georganiseerd, waar de sociale woonprojecten worden besproken. Er wordt ook aandacht besteed aan de talrijke uitdagingen waar de gemeenten mee geconfronteerd worden door het decreet grond- en pandenbeleid en de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Terwijl IVLW Midden aan het tweede werkjaar is begonnen, is IVLW Noord 26

27 opnieuw erkend voor 18 maanden tot 30 april Momenteel wordt een voorstel uitgewerkt voor intergemeentelijke samenwerking na deze periode, zonder subsidies. In de zuidelijke regio werd een verlenging van de subsidies voor opnieuw 3 jaar aangevraagd en toegekend. Op vraag van de deelnemende besturen, wordt IVLW Zuid in 2014 gesplitst in twee verenigingen: IVLW Rivierenland en IVLW Zuidrand. 3. IGEAN energielening Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost, FRGE, verstrekt via een lokale entiteit goedkope leningen, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen aan particulieren en sociaal zwakkeren. IGEAN dienstverlening is de tussenpersoon tussen de kredietaanvragers en het FRGE dat de gelden ter beschikking stelt. Het IGEAN energielening project is eind 2012 met 21 gemeenten opgestart. Sinds eind 2013 nemen 27 gemeenten en OCMW s er aan deel, die samen bijna huishoudens vertegenwoordigen. In het eerste werkingsjaar werden 192 leningen verstrekt, waarvan 22 renteloos aan een specifieke doelgroep van sociaal zwakkeren. 3. Diverse projecten a. Intergemeentelijke toets Ook in juni 2013 organiseerde IGEAN dienstverlening samen met de inspecteurs en het begeleidingsteam van de OVSG een intergemeentelijke toets voor het basisonderwijs. In de toets werd de kennis op het gebied van wiskunde en meetkunde getest. In totaal namen 104 basisscholen deel. b. Juridische adviezen De aangesloten besturen deden ook in 2013 voor allerlei juridische adviezen een beroep op de juridische dienst van IGEAN dienstverlening. c. Studiedienst De studiedienst volgt voor beide verenigingen allerlei nieuwe opdrachten en evoluties op en onderzoekt vragen tot intergemeentelijke samenwerking die door de aangesloten besturen worden geformuleerd. e. Samenwerking met koepelorganisaties De Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales en de VVSG hebben Vlinter opgericht, dat de belangen van deze intercommunales kan behartigen en verwoorden. f. Zwembad Pulderbos IGEAN staat in de voor exploitatie van het zwembad van het revalidatiecentrum in Pulderbos. Hierdoor kan de behoefte aan zwemgelegenheid op een financieel haalbare en duurzame wijze worden ingelost. Einde 2012 liet Malle weten de huurovereenkomst niet meer te zullen verlengen na Met de gemeenten Zandhoven en Zoersel werd afgesproken de samenwerking verder te zetten tot eind De toekomst van het zwembad wordt onderzocht binnen de geplande bouwwerken van het revalidatiecentrum. C. Financieel resultaat van IGEAN dienstverlening IGEAN heeft de opdracht om aan kostprijs te werken. Daarom is de winst van het boekjaar 2013 beperkt. Het resultaat is een zuiver financieel resultaat, nl ,25 euro. Hiervan wordt 5% of 2 592,31 euro aan de wettelijke reserve en het resterende bedrag van ,94 euro aan de beschikbare reserve toegevoegd. Burgemeester L. Aerts, schepen W. Van Puymbroeck nemen terug deel aan de zitting. 27

28 Werking van IGEAN dienstverlening voor de gemeente Brecht 1. Grondbeleid en ontwerpafdeling De voorbije jaren hebben de afdeling grondbeleid en de ontwerpafdeling van IGEAN dienstverlening in Brecht gewerkt aan een aantal belangrijke projecten, nl. - Bedrijventerrein De Ring Zoals voorzien in het gemeentelijk structuurplan, heeft IGEAN in opdracht van het gemeentebestuur het RUP opgemaakt voor de uitbreiding van het bedrijventerrein. De aankopen hiervoor werden uitgevoerd. De verkoop van het voormalig IVEKA-gebouw werd afgerond. Het wegenisdossier wordt voorbereid. De grondstroken die nodig zijn voor de aanleg van de Ring rond Brecht en het nieuwe op- en afrittencomplex van de E19 werden aan het Vlaamse Gewest overgedragen. - De Leeuwerik en Kapelakker Het RUP werd in 2008 goedgekeurd en IGEAN heeft ondertussen alle gronden verworven. IGEAN heeft afspraken gemaakt met de SHM De Voorkempen en Arro voor de realisatie van een gemengd woonproject. De verkavelingsvergunning voor de verkaveling van IGEAN dienstverlening werd afgeleverd en de bijzondere verkoopsvoorwaarden werden goedgekeurd op de raad van bestuur van De aanbestedingsprocedure voor de infrastructuurwerken loopt. - Verkaveling Cardijnlaan De verkoop en de infrastructuurwerken werden afgerond. In 2011 werd er achteraan enkele percelen een draadafsluiting met poortjes geplaatst. - Lochtenberg Het RUP voor de inrichting van dit gebied werd goedgekeurd. Een eerste perceel werd aangekocht voor de toekomstige verkaveling van het gebied. IGEAN dienstverlening voert momenteel de onderhandelingen met een projectontwikkelaar voor de gezamenlijke ontwikkeling van een gedeelte van het terrein. - Vaartkant Links De onderhandelingen met de eigenaar van de zone voor belastende industrie aan de Vaartkant Links om dit terrein om te vormen tot een KMO-zone en de mogelijkheid voor de realisatie van een steenbakkerijmuseum hebben niet tot resultaat geleid. - Vaartkant Rechts Om tot een betere ontsluiting van beide zijden van de Vaartkant te komen, heeft IGEAN dienstverlening de startnota voorbereid op basis waarvan subsidies zullen worden aangevraagd voor de infrastructuurwerken van module 14 (ontsluiting bedrijventerreinen). - Verkaveling de Waterhoeve De onderhandelingen met de familie Neut hebben geleid tot een overeenkomst waarbij IGEAN dienstverlening een gedeelte van de gronden verwerft en zal ontwikkelen als een verkaveling voor betaalbaar wonen. Het verkavelingsontwerp werd opgemaakt. De verkavelingsvergunning zal op korte termijn worden aangevraagd. Voor het overige werd door de ontwerpafdeling in 2013 gewerkt aan volgende projecten: - RUP De Merel - RUP IGEAN site - Aanleg containerpark Ringlaan - Aanleg containerpark St. Job 28

29 2. Lokaal woonbeleid regio noord In mei 2009 werd de interlokale vereniging lokaal woonbeleid regio Noord (IVLW Noord) opgestart. In juli 2013 werd de verlenging van IVLW Noord tot april 2015 goedgekeurd met subsidies van Wonen Vlaanderen. IGEAN dienstverlening staat in voor de projectcoördinatie en begeleidt de gemeentelijke huisvestingsambtenaren bij de uitvoering van hun taken. In 2013 voerde de coördinator en haar medewerker van IVLW Noord volgende taken uit: a. De actualisatie van het woonbeleidsplan op basis van de accenten in het bestuursakkoord b. Het faciliteren van het lokaal woonoverleg c. De ondersteuning van de huisvestingsambtenaren en de organisatie van het intergemeentelijk overleg met de huisvestingsambtenaren d. Het opmaken en aanreiken van een juridisch kader voor de opmaak van gemeentelijke reglementeringen rond wonen. e. Het organiseren van intergemeentelijke infoactiviteiten over woongerelateerde onderwerpen en levenslang en aanpasbaar wonen. De huisvestingsambtenaar neemt ook deel aan de bijeenkomsten van de huisvestingsambtenaren waar ervaringsuitwisseling en opleiding centraal staan. 3. Intergemeentelijke toets De leerlingen van het basisonderwijs van de gemeente Brecht hebben ook in 2013 deelgenomen aan de intergemeentelijke toets. In de toets werd de kennis op het gebied van wiskunde en meetkunde getest. De resultaten staan ter beschikking van de directies van de scholen. Besluit Artikel 1 Akte wordt genomen van de toelichting die verstrekt wordt over Igean Dienstverlening door schepen J. Matheeussen. 21 Toelichting Igean Milieu en Veiligheid - J. Matheeussen Gemeentedecreet Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking artikel 53 Tijdens de gemeenteraad wordt een toelichting verstrekt door schepen J. Matheeussen over Igean Milieu en Veiligheid. De werking van Igean Milieu en Veiligheid wordt beschreven en de concrete projecten in Brecht worden toegelicht. Raadslid E. De Groof neemt terug deel aan de zitting. A. Algemeen Werkingsgebied en vennoten Het werkingsgebied van IGEAN milieu & veiligheid is het arrondissement Antwerpen. Op vertegenwoordigde de intergemeentelijke vereniging IGEAN milieu & veiligheid inwoners. Vandaag zijn de vennoten van IGEAN milieu & 29

30 veiligheid: Aandeelhouders A - de gemeenten: Alle gemeenten van het arrondissement Antwerpen Aandeelhouders C - anderen: de OCMW s van Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen, Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel en Zwijndrecht. IMSIR, PONTES, AGB Boom Plus, AGB Kontich en AGB Fluctus Schelle. B. Realisaties van de verschillende afdelingen in Afvalverwijdering en -verwerking IGEAN organiseert voor de gemeenten in het arrondissement Antwerpen verschillende selectieve inzamelingen van huishoudelijk afval en de verwerking ervan. Voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk verpakkingsafval sloot IGEAN een overeenkomst met FOST Plus. Deze loopt tot eind In het kader van dit project worden de selectieve inzamelingen georganiseerd van PMD, glas, papier en karton. Deze selectieve inzamelingen worden aangevuld met een inzameling op het containerpark. 28 gemeenten van het samenwerkingsgebied nemen hieraan deel. Ook in 2013 organiseerde IGEAN een positieve PMD-actie om het PMD-residu onder de 20% te houden. In 2013 daalde deze restfractie, die niet in de PMD-zak thuishoort, tot 16,34 %. IGEAN heeft een stuurgroep selectieve inzameling opgericht die alle aspecten van de selectieve inzameling evalueert en voorstellen formuleert. Op voorstel van de stuurgroep werd een unaniem gunstig advies gegeven voor de inzameling van GFT+ via containers met chip, waarbij de aangeboden hoeveelheid wordt gewogen. In 2010 werd beslist om te tariferen op basis van een gebruiksrecht, een bedrag per lediging en een bedrag per aangeboden hoeveelheid GFT+. Sinds 2012 loopt de inzameling van GFT+ in containers met chip in Kontich, Lint en Stabroek. In 2013 volgden ook Zoersel en begin 2014 sloten ook Boechout, Brecht, Essen, Ranst en Wuustwezel zich aan. Ondertussen is er ook interesse om restafval via containers met chip in te zamelen. IGEAN diende hiervoor al een subsidieaanvraag in. Omdat enkele grote firma s stilaan de markt voor de huis-aan-huis ophaling volledig in handen krijgen dreigt een tekort aan mededinging. Om dit te vermijden onderzoekt IGEAN milieu & veiligheid een ophaling in eigen beheer, waarbij gestreefd wordt naar een goedkopere en betere dienstverlening voor de gemeenten. Er werd al een locatiestudie uitgevoerd en de opstart met een beperkt aantal gemeenten wordt voorbereid. Om te komen tot een globale en duurzame oplossing voor de verwerking van het huishoudelijk restafval, is IGEAN milieu & veiligheid toegetreden tot ISVAG. Sinds 2006 wordt al het huisvuil en brandbaar grofvuil van het samenwerkingsgebied afgevoerd naar ISVAG. ISVAG is vandaag een van de beste afvalverbrandingsinstallaties en heeft een vergunning tot In deze legislatuur zal echter over de toekomst beslist worden. In 2013 werd ton huisvuil en ton grofvuil van de gemeenten uit het samenwerkingsgebied van IGEAN met uitzondering van de gemeenten die bij de oprichting al bij ISVAG waren aangesloten ingezameld en verwerkt. Het niet brandbare grof vuil wordt op de Hooge Maey gestort. Voor de overslag van huisvuil en grofvuil werd in 2006 op de site noord een nieuwe loods gebouwd. Zo kan het afval in grotere hoeveelheden voor verwerking worden afgevoerd. De hoeveelheid restafval binnen het werkingsgebied is in 2013 gelijk gebleven op 120,5 kg per inwoner. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de taakstellingen van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen

31 Sinds 2005 aanvaardt IGEAN milieu & veiligheid ook het GFT+ afval dat de stad Antwerpen inzamelt. Daarom werd vergistingsinstallatie 1 terug opgestart, zodat IGEAN met de twee installaties over een verwerkingscapaciteit van ton FT+ per jaar beschikt. Het gedeelte GFT+ dat IGEAN milieu & veiligheid niet zelf kan verwerken, wordt afgevoerd naar de verwerkingsinstallaties van Ibogem. In 2013 werd ton GFT+ ingezameld waarvan ton in de vergistingsinstallaties te Brecht werd verwerkt en omgezet in 7,6 miljoen m³ biogas en ton compost. Er werd MWh groene elektriciteit geproduceerd, waarvan er MWh aan het net werd geleverd. De waterzuiveringsinstallatie in Brecht zuivert al het afvalwater dat op de site ontstaat en loost het daarna in het oppervlaktewater. Jaarlijks wordt er m³ afvalwater gezuiverd en afgevoerd. Het groenafval van het samenwerkingsgebied van IGEAN milieu & veiligheid wordt op de site noord te Brecht verwerkt tot compost en biomassa. Het overschot dat IGEAN milieu & veiligheid niet zelf kan verwerken, wordt verwerkt bij Ibogem Kallo. In 2013 werd ton groenafval ingezameld. Eind 2010 werd voor de groencompost het VLACO-label behaald. IGEAN is in 2011 gestart met de verkoop van compost in zakken op de containerparken. Door het succes van de verkoop zal deze in 2014 worden voortgezet. In overleg met de betrokken gemeenten werd eind 2005 beslist om de site zuid enkel nog te gebruiken voor overslag van groenafval en GFT+ en om dit overdekt te doen. Daarom werd in 2006 een nieuwe loods gebouwd, zodat het ingezamelde afval voor verwerking in grotere hoeveelheden kan worden afgevoerd. Voor de eigen huis-aan-huis inzameling zal site zuid als uitvalsbasis voor de zuidelijke regio gebruikt worden. De gemeenten uit de zuidelijke regio hebben aangedrongen op een uniformisering van de gemeentelijke containerparken. Eind 2004 deden 9 gemeenten een beheersoverdracht aan IGEAN milieu & veiligheid voor de uitbating van hun containerpark, met een intergemeentelijke exploitatie als resultaat. De containerparken werden op elkaar afgestemd en voorzien van een identificatie- en registratiesysteem met identiteitskaart, gekoppeld aan een diftar betaalsysteem. In werd in 7 gemeenten van de regio zuid met diftar gestart, het principe de vervuiler betaalt. De inwoners kunnen op elk van de containerparken van de 7 gemeenten terecht. Ook de openingsuren zijn op elkaar afgestemd. Zo is er steeds een containerpark in de regio open op het ogenblik dat het de bezoeker het best past. Sindsdien werd er binnen IGEAN milieu & veiligheid veel ervaring opgebouwd rond de inrichting, uitrusting en intergemeentelijke exploitatie van een containerpark. In 2012 werd in Mortsel een volledig nieuwe containerpark geopend, dat bovendien CO2 neutraal werd ingericht. In 2013 en begin 2014 werd de exploitatie opgestart op de containerparken van Boom, Brasschaat, Kapellen, Ranst en Stabroek. Vandaag exploiteert IGEAN milieu & veiligheid 22 containerparken voor 22 gemeenten. De gemeenten Edegem, Essen, Schoten en Zandhoven exploiteren zelf hun containerpark, maar gebruiken hierbij wel hetzelfde registratiesysteem. In het kader van de afvalpreventiecampagne van IGEAN milieu & veiligheid werden in 2013 drie algemene afvalkranten verspreid. Daarnaast werden ook extra edities uitgegeven over de biologische kringloop en naar aanleiding van de positieve PMD actie. De afvalkrant wordt bedeeld in 28 gemeenten met een oplage van circa stuks. 2. Milieudienst In 2013 waren er 28 gemeentebesturen lid van de intergemeentelijke milieudienst. De gemeentebesturen kregen in 2013 juridisch-technische ondersteuning onder meer inzake de behandeling van een 350-tal milieuvergunningdossiers en bij de handhaving van de milieuwetgeving. De milieudienst trad eveneens op als begeleider van de gemeentelijke adviesraden en bij de opmaak van gemeentelijke milieubeleidsplannen. In 2011 werd gestart met de intergemeentelijke samenwerking voor milieuhandhaving. 21 gemeenten 31

32 deden hiervoor een gedeeltelijk of volledige beheersoverdacht. Twee toezichthouders van IGEAN milieu en veiligheid staan samen met 4 toezichthouders van de gemeenten in voor de controles. In 2013 werden 23 nieuwe dossiers geopend en werden er 20 plaatsbezoeken gedaan. Daarnaast heeft IGEAN de wetgeving verder opgevolgd, deelgenomen aan studiedagen en waren er besprekingen met de politie. IGEAN milieu & veiligheid heeft diverse groepsaankopen georganiseerd voor de aankoop van diverse recipiënten voor de selectieve inzameling van afval. Hierdoor kunnen de gemeenten een beroep doen op subsidies van OVAM. In 2013 werd ook een gezamenlijke aankoop van gas en elektriciteit georganiseerd voor In 2007 heeft IGEAN milieu en veiligheid een groepsaankoop opgestart voor de verwijdering en opvulling van stookolietanks die niet langer in gebruik zijn. In 2013 werd de 7de ronde afgewerkt, waardoor er in totaal zo n tanks definitief buiten gebruik gesteld werden. In 2014 volgt nog een 8 ste saneringsronde. 3. Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) De wet van 13 mei 1999 heeft de mogelijkheid gecreëerd om gemeentelijke administratieve sancties te voorzien. IGEAN milieu & veiligheid heeft de gemeenten begeleid bij de opmaak van een aangepast politiereglement en de opleiding van de politie en de gemeentelijke ambtenaren die het toezicht uitoefenen. De sanctionerend ambtenaar beoordeelt de overtreding en legt de gepaste gemeentelijke administratieve geldboete op. De meeste gemeenten/politiezones doen hiervoor beroep op IGEAN milieu & veiligheid. In 2013 heeft IGEAN de gemeenten ondersteund in de aanpassing van hun politiereglement, naar aanleiding van de gewijzigde wet op de GAS die op in werking trad. In 2013 behandelde IGEAN dossiers. Voor 286 dossiers werd bezwaar ingediend door de overtreder. Tegen 9 beslissingen werd beroep aangetekend. 4. Gemeenschappelijke dienst PBW De gemeenschappelijke dienst PBW (Preventie en Bescherming op het Werk) werd in 1997 verlengd voor onbepaalde duur. Op dit ogenblik zijn er 29 gemeenten, 28 OCMW's, 10 politiezones, 3 AGB s en 4 intercommunales aangesloten bij de dienst. De dienst PBW vertegenwoordigt daarmee personeelsleden en 989 brandweervrijwilligers. De gemeenschappelijke dienst PBW richt zich op de verplichting van elk bestuur om in te staan voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, met inbegrip van maatregelen voor de preventie van beroepsrisico's, informatie en opleiding. Sinds 2001 voert de gemeenschappelijke dienst PBW ook controles uit op de veiligheid van speeltoestellen en speelterreinen. Dit gebeurt door de opmaak van risicoanalyses en het vastleggen van preventiemaatregelen bij de jaarlijkse controle van 388 locaties. 21 gemeenten en 3 OCMW s doen hiervoor beroep op IGEAN milieu & veiligheid. Ondertussen hebben 21 gemeenten, 10 OCMW s en 1 politiezone beheersoverdracht gedaan voor de bouwplaatscoördinatie. Zo werd IGEAN milieu & veiligheid al betrokken bij de bouwplaatscoördinatie van in totaal 816 verschillende projecten. De Wet van 11 juni 2002 en het K.B. van 11 juli 2002 voor de preventie en bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk legt nieuwe bijkomende lasten op aan de besturen. IGEAN milieu & veiligheid heeft een preventieadviseur sociale relaties aangeworven voor de uitvoering van deze opdracht. Tientallen probleemsituaties zijn al op een informele en serene manier aangepakt en behandeld. Vanuit de dienst PBW wordt de gemeenten ook ondersteuning geboden bij de uitwerking van een beleid rond alcohol- en drugsgebruik. C. Financieel resultaat van IGEAN milieu & veiligheid De winst van het boekjaar 2013 is het resultaat van veilig rekenen. Er werd een winst van ,49 euro gerealiseerd. Hiervan werd 31,25 euro aan de wettelijke reserve en ,24 euro aan de beschikbare reserve toegevoegd. 32

33 Werking van IGEAN milieu & veiligheid voor de gemeente Brecht 1. Huisvuilverwerking De gemeente is aangesloten bij het FOST Plus-project. Dit omvat volgende activiteiten: a. inzamelen van glas via glasbollen b. inzamelen van papier en karton, huis-aan-huis 1 maal per maand c. inzamelen van PMD, huis-aan-huis 1 maal om de 14 dagen. Deze selectieve inzamelingen worden aangevuld met de inzameling via het containerpark. FOST Plus komt tussen voor de gehele kostprijs, met uitzondering van de inzameling van papier en karton die voor 30% vergoed wordt. In 2012 werd het contract met FOST Plus verlengd voor een nieuwe periode van 5 jaar tot De gemeente doet beroep op IGEAN milieu en veiligheid voor de selectieve inzameling van huisvuil, grof vuil en groenafval en voor de inzameling en verwerking van GFT+. In 2013 heeft de gemeente ton GFT+ en ton groenafval aangeleverd. Er werd ton huisvuil en 964 ton grofvuil ingezameld, dat verbrand werd in de ISVAG oven. De gemeente heeft in 2010 beheersoverdracht gedaan aan IGEAN milieu en veiligheid voor de exploitatie van de 3 containerparken op haar grondgebied. De exploitatie startte op 1 januari IGEAN ondersteunde de gemeente Brecht bij de opmaak van de subsidiedossiers voor de uitbreiding en aanpassing van de containerparken in Brecht en St.-Job. Het containerpark van Sint-Lenaarts werd in het najaar van 2011 aangepast. IGEAN heeft op vraag van verschillende gemeenten een intergemeentelijke aanbesteding georganiseerd voor het ruimen van straatkolken. De gemeente Brecht neemt deel aan dit initiatief, zodat de straatkolken van de gemeenten op afgesproken tijdstippen gereinigd worden door een vaste aannemer. 2. Milieudienst De gemeente is aangesloten bij de intercommunale milieudienst voor de juridische dienstverlening, adviesgeving voor de milieuvergunningen en de diverse huisvuilophaling en -verwerking. De gemeente maakt regelmatig gebruik van deze dienst. De gemeente heeft aan IGEAN beheersoverdracht gedaan voor een deel van het takenpakket van de milieuhandhaving. Binnen de politiezone Voorkempen werd het gemeentelijk politiereglement geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe wetgeving over de gemeentelijke administratieve sancties, GAS. De gemeente heeft IGEAN milieu & veiligheid aangesteld als sanctionerend ambtenaar. Voor de vaststellingen op het terrein doet de gemeente een beroep op de politie en op personeel van de gemeente die hiervoor werden opgeleid. In 2013 heeft de sanctionerend ambtenaar voor Brecht 27 dossiers ontvangen. 3. Gemeenschappelijke dienst PBW Zowel de gemeente als het OCMW zijn aangesloten bij de gemeenschappelijke dienst PBW. De gemeente heeft IGEAN milieu & veiligheid gevraagd de risicoanalyses voor speelterreinen en speeltuigen op te maken. De speelomgeving en de speeltoestellen van 34 speelterreinen werden onderzocht. De gemeente en het OCMW hebben een bevoegdheidsoverdracht gedaan voor de preventie en bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Zij doen hiervoor een beroep op de preventieadviseur sociale relaties van IGEAN. De gemeente heeft bevoegdheidsoverdracht gedaan voor de veiligheidscoördinatie voor tijdelijke en mobiele werkplaatsen. In 2013 voerde IGEAN de coördinatie uit voor volgende projecten: a. W&R werken Wijk Moskoeylaan b. W&R Frans De Meyerstraat c. W&R werken Kapelstraat- Willebrordusstraat 33

34 d. W&R werken Van Bavelstraat-Elzenstraat e. W&R werken Lakvenheide-Rommersheide f. Bouwen jeugdhuis Sint-Lenaarts g. Aanleg parkings Handelslei en Kattenhoflaan h. onderhoudswerken rijwegen 2013 i. kruispunt A. Declerckstr-Hogebaan-Kapelweg Raadslid P. Van Assche doet een tussenkomst. Besluit Artikel 1 Akte wordt genomen van de toelichting die verstrekt wordt over Igean Milieu en Veiligheid door schepen J. Matheeussen. 22 Voorstel : in concreto meedelen welke straten wanneer getroffen kunnen worden door afschakeling elektriciteitsnet ingeval van stroomuitval - P. Van Assche Het gemeentedecreet d.d artikel 22 Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 Huishoudelijk reglement gemeenteraad Voorzitter L. Aerts stelt voor om de interpellatie onder punt 25 van de agenda toe te voegen aan de behandeling van dit agendapunt Door raadslid P. Van Assche wordt een voorstel op de agenda geplaatst namelijk In concreto meedelen welke straten wanneer getroffen kunnen worden door afschakeling elektriciteitsnet ingeval van stroomuitval. Hij stelt dat er een afschakelplan bestaat dat geactiveerd kan worden ingeval van technische problemen. Dit plan zou nu ook gelden ingeval het risico op een blackout zou bestaan bij stroomtekort deze winter. Dit afschakelplan werkt met zones. De informatie die tot op heden verspreid werd, lijkt ons niet concreet genoeg. Onze inwoners zijn er weinig mee te weten dat in onze gemeente bv 138 distributiecabines in zone 1 opgenomen zijn. Wat betekent dat voor hen concreet? Kwestie is te weten welke cabine welke straat (en welke woningen in welke straat) bedient. Want volgens het tweede kaartje (hieronder) ligt Brecht deels in een grijze (niet-geïmpacteerde) zone, deels in een blauwe zone en misschien ook nog een stukje in zone 5 (geel). Deze informatie is niet specifiek genoeg om onze inwoners toe te laten zich voor te bereiden op een eventuele afschakeling. We stellen voor dat het Bestuur de nodige maatregelen neemt om een afschakelplan op straat- en huisnummerniveau ter beschikking van de bevolking te stellen. 34

35 35

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Overwegende dat dit Uitvoeringsplan het algemeen kader vormt voor de selectieve inzameling van diverse fracties,

Overwegende dat dit Uitvoeringsplan het algemeen kader vormt voor de selectieve inzameling van diverse fracties, GEMEENTE BRECHT PROVINCIE ANTWERPEN Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad donderdag 10 oktober 2013 Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014 Zitting van 26 januari 2015 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI 2017 Aanwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde Marnic,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_15574 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement betreffende parkeerzones met beperkte parkeerduurtijd

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04231 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET HOOFDSTUK III. INLEIDING WETTELIJKE VERPLICHITNGEN-HUIDIGE SITUATIE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN 41-56 VAN HET DECREET

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019 RAAD VAN 1 JULI 2014 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. N. Miseur, Mevr. M. Heirman en

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13527 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 5 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01266 Onderwerp: Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende de Vrijdagmarkt, deel tussen

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14164 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 09.05.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Jan Seynhaeve, burgemeester, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13539 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning NR. 2017/ Kuhlmannlaan/Riemekaai - zaak van de wegen - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning NR. 2017/ Kuhlmannlaan/Riemekaai - zaak van de wegen - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 september 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00809 Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning NR. 2017/07133 - Kuhlmannlaan/Riemekaai - zaak van de wegen

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 16 december 2014 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns -

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11484 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 5 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11015 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11485 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13896 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11095 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

zitting van 15 september 2014

zitting van 15 september 2014 zitting van 15 september 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen - Schilde - Budget 2015 Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zendt de Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 augustus 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Dirk De

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01922 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 september 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_10273 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 12 juni 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Dhr. P. Van Cauwenberghe. De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Aanpassing van het meerjarenplan en vaststelling budget 2016.

Dhr. P. Van Cauwenberghe. De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Aanpassing van het meerjarenplan en vaststelling budget 2016. RAAD VAN 3 MEI 2016 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur en Mevr.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03880 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07460 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 juli 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08181 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08824 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08829 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2016

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2016 TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2016 OPENBARE VERGADERING 1. Toelichting over de nieuwe werkwijze voor agenda en notulen college en gemeenteraad - Cobra@Home - door een vertegenwoordigster

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13258 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie